SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI"

Transkriptio

1 SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Sirpa Kovanen Mervi Kytömäki-Pussinen Janne Toivanen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijät Julkaisun laji Opinnäytetyö KOVANEN Sirpa KYTÖMÄKI-PUSSINEN Mervi TOIVANEN Janne Sivumäärä 63 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja HINTIKKA-MÄKINEN Kirsti Toimeksiantaja Jyväskylän Kaupungin Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osasto Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli koordinoida ja tiedottaa Jyväskylän kaupungin Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osaston vuosittain järjestämiä siivous- ja ympäristönhuoltotapahtumia. Toisistaan irralliset tapahtumat haluttiin koota yhtenäiseksi, toimivaksi kokonaisuudeksi Siisti Kaupunki Kaikille -kampanjan alle. Kampanjan aikana kehitettiin ja toteutettiin myös uusia tapahtumia ja tempauksia. Kampanja toteutettiin Jyväskylässä tammi-kesäkuun 2003 aikana. Kampanjaan koottuja tapahtumia olivat koirankakan keräystalkoot, siivoton viikonloppu ja ilkivalta -näyttely, hiekkahässäkkä, puutarhajätepäivä, koulusiivouspäivä, ongelmajätekeräys, pyöräilyviikko ja puutarhapäivä. Tapahtumien koordinoinnista ja suunnittelusta vastasivat kampanjan koordinaattorit. Ohjausryhmä tuki kampanjan toteutumista ja koordinaattoreiden työskentelyä. Teoriaosuudessa paneuduttiin kampanjan rakentamiseen projektikäsitteistön ja viestinnän kautta. Teoriassa selvitettiin, mitä asioita pitää ottaa huomioon, jotta saadaan aikaan onnistunut kampanja. Työssä esitellään kampanjan suunnittelijat, toteuttajat ja kukin tapahtuma omana kokonaisuutenaan. Kampanjasta saatavat tulokset tulevat näkymään vastamyöhemmin. Kampanjan jatkototeutus on kuitenkin helpompaa nyt tehdyn työn ja siitä saadun kokemuksen pohjalta. Kampanjassa on kuitenkin jatkossa otettava huomioon tapahtumien tavoitteet ja muuttuvat olosuhteet. Oleellista kampanjan rakentamisen ja tiedotuksen kehittämiselle on, että tapahtumat ja viestintä ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja ja että niistä kerätään palautetta, jota hyödynnetään seuraavassa toteutuksessa. Avainsanat (asiasanat) Kampanja, kaupunki, koordinointi, ohjausryhmä, projekti, tiedottaminen, tapahtuma, ympäristö Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) Type of Publication KOVANEN, Sirpa KYTÖMÄKI-PUSSINEN, Mervi TOIVANEN, Janne Dissertation Pages 63 Confidential Language Finnish Until Title PUBLIC RELATIONS AND COORDINATION OF THE CAMPAIGN CLEAN CITY FOR EVERYBODY Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor HINTIKKA-MÄKINEN, Kirsti Assigned by The city of Jyväskylä Technical Service Center, Department for Streets and Parks Abstract The objective was to coordinate and inform about all the events in cleaning- and environmental care, annually organized by the Technical Service Center, Department for Streets and Parks in Jyväskylä. The aim was to collect the random events to a coherent whole through the campaign clean city for everybody. During the campaign new events were also developed and realized. The campaign was implemented in the City of Jyväskylä during January June The events united to the campaign were Cleaning of dogs leavings from parks, The exhibition untidy weekend and mischief, Sand hassle, Garden waste Day, School cleaning Day, Collecting hazardous waste, Cycling Week and Garden Day. The coordinators were responsible for coordinating and planning the events. The implementation of the campaign and the work of the coordinators were supported by a guidance group. The theoretical part of the dissertation deals with constructing a campaign through project concepts and communications. It also introduces what should be taken into account to make a successful campaign. The dissertation presents the designers, realizators and each event as it s own entirety. The results of the campaign will be seen only later. In the future it is easier to realize a follow-up campaign on the basis of this work and with the experiences from it. However, the objects of the events and the changing circumstances must be considered in the future. It is essential for the set up of the campaign that events and communication are well planned and realized and feedback from the events is collected and analysed for later use. Keywords Campaign, city, communications, coordinate, environmental, events, guidance group, project Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 IDEASTA KAMPANJAKSI KAMPANJAN RAKENTAMINEN Projektista kampanjaksi Määrittelyä Vaiheet Suunnittelu Tapahtumien toteutus Arviointi VIESTINTÄ OSANA KAMPANJAA Viestinnän määrittelyä Tiedottaminen Lehdistötiedote Verkkoviestintä Viestinnän vaikutus ympäristökasvatukseen Viestinnän arviointi JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KATU- JA PUISTO-OSASTO Katu- ja puisto-osaston tehtävät Katu- ja puisto-osaston viestintä SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE KAMPANJAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAJAT Ideoista suunnitteluun Koordinaattorien tehtävät Kampanjan ohjausryhmä Yhteistyössä mukana...19

5 6 SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE KAMPANJAN TAPAHTUMAT JA TIEDOTUS Tiedotuskäytännöt Koirankakan keräystalkoot Siivoton viikonloppu ja ilkivalta näyttely Hiekkahässäkkä Puutarhajätepäivä Koulusiivouspäivä Ongelmajätekeräys Pyöräilyviikko Puutarhapäivä YHTEENVETO KAMPANJASTA POHDINTA...33 LÄHTEET...36 LIITTEET.. 39 Liite 1. Ideafoorumin kutsu...39 Liite 2. Kampanjan suunnitteluaikataulu...40 Liite 3. Ohjeellinen toimintamalli...41 Liite 4. Ohjausryhmän muistio...45 Liite 5. Viestintäsuunnitelma...47 Liite 6. Tiedotusvälineiden perusjakelu...49 Liite 7. Koirankakan keräystalkoiden lehdistötiedote...53 Liite 8. Koirankakan keräyksestä kertovat lehtijutut...54 Liite 9. Juliste Siivoton viikonloppu- ja ilkivalta -näyttelyyn...55 Liite 10. Siisti Kaupunki Kaikille kampanjan kysely...56 Liite 11. Tiedote Hiekkahässäkästä vanhusten päiväkeskuksiin...57 Liite 12. Laskun liite jätelaskutusasiakkaille...58 Liite 13. Tiedote ongelmajätekeräyksestä...60 Liite 14. Puutarhapäivän kyselylomake...61 Liite 15. Juliste puutarhapäivän pysäkille...62 Liite 16. Lehtijuttu puutarhapäivästä...63

6 3 KUVIOT KUVIO 1. Mikä on projekti?...7 KUVIO 2. Projektin vaiheet kaavion muodossa...8 KUVIO 3. Kampanjan tapahtumien eteneminen ja tiedotus...20 KUVIO 4. Roskahäkki Kolmikulmassa...22 KUVIO 5. Katujen puhdistusta Hiekkahässäkän aikana...23 KUVIO 6. Koululaiset siivoamassa...25 KUVIO 7. Ongelmajätteiden vastaanottoa...26 KUVIO 8. Lapsia karnevaalikulkueessa...28 KUVIO 9. Tiedotuksen jakautuminen eri viestintäkanaviin...32

7 4 1 IDEASTA KAMPANJAKSI Nykypäivänä ei voi olla törmäämättä ympäristön siivottomuuteen ja yleiseen ilkivaltaan, joka aiheutuu ihmisten välinpitämättömyydestä yhteistä ympäristöämme kohtaan. Ympäristön siivottomuus näkyy erityisesti keväisin, kun lumet sulavat maasta. Ympäristön likaisuus vaikuttaa kaupungin viihtyisyyteen yleisesti ja siksi keväisin kiinnitetään erityistä huomiota kaupungin alueiden siistimiseen. Alkuvuodesta 2003 aihe tuli jälleen ajankohtaiseksi. Tänä vuonna Jyväskylän kaupungin katu- ja puisto-osasto halusi kuitenkin koota aikaisempina vuosina toisistaan irrallisina järjestetyt tapahtumat toimivaksi kokonaisuudeksi. Katu- ja puisto-osastolla ei ollut riittävästi henkilöstöä itse koota tapahtumia, ja siksi luotiin Siisti Kaupunki Kaikille -kampanja, jonka koordinoinnista vastasimme me, tämän opinnäytetyön tekijät. Siisti Kaupunki Kaikille - kampanja pyörähti käyntiin ensimmäistä kertaa Jyväskylässä tammikuussa Siisti kaupunki kaikille -kampanjalla tehostettiin kaupungin puhtaanapitoa ja parannettiin ympäristön viihtyisyyttä. Kampanjan kaikki tapahtumat käsittelivät jokapäiväisiä asioita, ja osa tapahtumista oli jopa itsestäänselvyyksiä. Tällaisia arkisia asioita ei vain välttämättä nähdä ennen kuin ne koskettavat jokaista henkilökohtaisesti. Kampanjaan liittyviä tapahtumia olivat Koirankakan keräystalkoot, Siivoton viikonloppu ja ilkivalta -näyttely, Hiekkahässäkkä, Puutarhajätepäivä, Koulusiivouspäivä, Ongelmajätekeräys, Pyöräilyviikko ja Puutarhapäivä. Kampanjalla suunnattiin ihmisten huomio omaan ympäristökäyttäytymiseen ja niihin liittyviin tottumuksiin, sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin paremman kaupungin luomiseksi kaikille. Luonnon ja ympäristön tilan huomioonottaminen kaikkien ihmisten käyttäytymisessä olisi suotavaa, sillä jokainen voi omilla valinnoillaan ja toimillaan vaikuttaa ympäristön siisteyteen. Jo varhaisessa lapsuudessa opitut käyttäytymismallit, omaksutut asenteet ja arvot vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen läpi elämän. Asenteisiin ja arvoihin voidaan vaikuttaa viestinnällä ja ottamalla huomioon jokaisen kyky omaksua tietoa, joka auttaa muuttamaan omaa käyttäytymistään. Viestintä on osa elämää, mikä näkyy puheessamme, olemuksessamme ja käytöksessämme.

8 5 Tämä työ toimii mallina ja ohjeistuksena Siisti Kaupunki Kaikille -kampanjan jatkototeuttamiselle. Toimiva ja hyvin suunniteltu viestintä sekä projektinhallinta ovat kampanjan onnistumisen ja toimivuuden perusedellytys. Työssä käsitellään projektitoiminnan käsitteiden avulla kampanjan rakentamista ja suunnittelua. Opinnäytetyön tavoitteena oli koordinoida ja yhdistää aiemmat tapahtumat ja tiedottaa Siisti Kaupunki Kaikille -kampanjaan liittyvistä tapahtumista. Laaditun viestintäsuunnitelman avulla viestintä kohdennettiin tapahtumakohtaisesti. Tiedotuksen ja tapahtumien koordinoinnin kautta saatiin ohjeellinen toimintamalli kampanjan myöhemmälle toteuttamiselle. Kampanjan tapahtumiin osallistumalla jokainen sai olla luomassa siistimpää ja viihtyisämpää kaupunkia kaikille.

9 6 2 KAMPANJAN RAKENTAMINEN 2.1 Projektista kampanjaksi Kampanjan tapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa olemme käyttäneet projekti-käsitteistön määritelmiä. Mielestämme kampanja voidaan määritellä projektityöskentelyksi, koska sen sisältämät eri vaiheet ja toteutustavat ovat samantyyliset kuin projektissa. Kampanja voidaan käsittää myös erilaisina yleisötapahtumina, jotka ovat projektiluonteisia. Kampanja on yhteiskunnallista tai kaupallista aihetta koskevia organisoituja ponnisteluja jonkin mielipiteen, asenteen tai käyttäytymisen esiin nostamiseksi, muotoilemiseksi tai muuttamiseksi. Kaikki ryhmät haluavat omilla kampanjoillaan herättää mielenkiinnon johonkin asiaan tai saada heidät vaikuttamaan päättäjiin. (Kuutti & Puro 1998, ) Kampanjat voivat olla lyhytaikaisia tai pitkäkestoisia, jolloin niihin sisältyy monenlaisia tapahtumia. Pitkäkestoisille kampanjoille määritellään kuitenkin välietapit, jolloin tarkastellaan, jatketaanko suunnitelmien mukaan, tehdäänkö muutoksia vai keskeytetäänkö kampanja. Voidaan myös suunnitella rinnakkaisia kampanjoita eri kohderyhmille ja eri alueille. (Harju 2003, 54.) Useissa projekteissa tavoitteena on saada aikaan pitkäaikaisia ja kestäviä vaikutuksia. Siksi niiden sisällöiksi muodostuukin usein jonkin entisen tai uuden toiminnan parantaminen. (Emt. 11.) Tätä voidaan pitää myös Siisti Kaupunki Kaikille - kampanjan lähtökohtana. 2.2 Määrittelyä Projektille löytyy määritelmiä useista erilaisista lähteistä. Projekti-sana tulee latinasta ja se tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. (Uusi Sivistyssanakirja 1994, 500) Virkki ja Somermeri (2000) määrittelevät projektin seuraavasti: Projekti on kertaluontoinen, ajallisesti rajattu työsuoritus, jolla on resurssipuitteet ja tehtävä. Heidän mukaansa projektille voidaan antaa seuraavat tunnusmerkit: se on organisaation rajat ylittävä, suurten, ainutkertaisten ja edeltä

10 suunniteltujen muutosten läpiviennin työkalu. (Emt. 2000, 4.) Paul Silfverberg (1998) määrittelee projektin seuraavasti: 7 Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten sitä varten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi määritellyt resurssit ja panokset (emt. 1998, 11). Kysymykseen, mikä projekti on?, saa vastauksen myös kysymällä, mitä hyvän projektisuunnitelman pitäisi sisältää (Kuvio 1). Ensiksi tavoitteen tulee olla selkeä ja realistinen. Toiseksi projektilla pitää olla selkeästi ja realistisesti määritelty aikataulu. Kolmanneksi projektiorganisaation sekä päätöksenteko- että raportointimallien tulee olla selkeästi määriteltyjä. Neljänneksi pitää projektille osoitettujen resurssien olla selkeästi määriteltyjä ja riittävät suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. (Silfverberg 1998, ) TAVOITETILA Projektille osoitetut resurssit Projekti- organisaatio PROJEKTIN VAIKUTUKSET NYKYTILA PROJEKTIN TOTEUTUSAIKA KUVIO 1. Mikä on projekti? (Silfverberg 1998, 13)

11 8 2.3 Vaiheet Projektin vaiheet voidaan kuvata myös kaavionmuodossa (Kuvio 2). Siitä nähdään, kuinka ideasta tai tarpeesta saadaan tietojen keräämisen ja tavoitteiden kautta projektiesitys. Tämän pohjalta tehdään projektisuunnitelma projektin toteutusta varten. Toteutuksen aikana projektia täytyy ohjata, ja näiden eri vaiheiden kautta saadaan prosessoitua projektin tulos. PROJEKTIN ASETTAMINEN KEHITTÄMISEN OHJAUS TAVOITEASETANTA KEHITTÄMISOHJELMA TALOUDELLISET PERUSTEET TIETOJEN KERUU PROJEKTI- ESITYS PÄÄTÖS TARPEET VAATIMUKSET IDEAT PROJEKTI SUUNNITTELU VASTAAVUUS PROJEK- TISUUN- NITELMA PÄÄTÖS PROJEKTIN TOTEUTUS PÄÄTÖS TULOS Y M P Ä R I S T Ö UUDELLEEN SUUNNITTELU PROJEKTIN OHJAUS - VALVONTA - RAPORTTI - MITTAAMINEN KUVIO 2. Projektin vaiheet kaavion muodossa. (Virkki & Somermeri 2000, 31)

12 9 Projekti käynnistyy määrittelyvaiheella, jolloin analysoidaan projektin toteuttamisen tarve. Määrittelyvaiheessa projektille määritellään tehtävä (päämäärä), missio (mitä tehdään ja kenelle) ja visio (mitä projektista jää käteen sen päätyttyä). Tämän vaiheen tuloksena saadaan riittävät tiedot, jotta voidaan päättää käynnistetäänkö projekti vai ei. (Virtanen 2000, ) 2.4 Suunnittelu Projektinsuunnittelu tehdään ennen varsinaista kampanjan aloittamista ja siitä pitää käydä ilmi, mitä ja miten kampanjassa tehdään. Projektisuunnitelmalla on viisi käyttötarkoitusta. Ensiksi suunnitelma toimii ohjausryhmän päätöksenteon perustana kampanjan eri vaiheissa. Suunnitelmasta ohjausryhmä saa tietoa tapahtumien sisällöstä ja toteutuksesta. Toiseksi suunnitelma on kampanjan vetäjien ja koordinaattoreiden työnjohtoväline. Siitä he näkevät, mitä töitä tehdään, kuka tekee ja milloin. Kolmanneksi suunnitelma on valvontaväline, jolla valvotaan kampanjan etenemistä. Neljäs suunnitelman tekemisen tärkeä tarkoitus on toimia historiatietona. Viides suunnitelman tehtävä on toimia tiedotusaineistona. Suunnitelma voi sisältää myös tiedottamisajankohdat. (Virkki & Somermeri 2000, ) Kampanjan toteuttaminen on helpompaa, jos suunnitelma on huolellisesti ja perusteellisesti laadittu. Projektisuunnitelman pitäisi Virkki ja Somermeren (2000) mukaan sisältää seuraavanlaisia kohtia: Ennen suunnitelman kirjaamista on selvitettävä, mihin kampanjalla pyritään, mitä sen tulokseksi halutaan ja miksi (Emt ). Tavoitteet on hyvä asettaa selkeiksi, jotta kaikki, mitä tehdään kampanjan eteen, on tuloksellista ja johdonmukaista. Suunnitelman tehtävänä on vastata kysymykseen, mikä ja minkälainen tulos kampanjalla halutaan saada aikaan. Tehtävän määrittely ei ole yksiselitteistä ja siksi projektin tehtävää on tarkennettava ja konkretisoitava ennen kampanjan toteuttamista. (Emt. 37.) Tarkentaminen voidaan tehdä

13 10 jo kampanjan alettua, mutta samalla on muistettava kaikkien osapuolten resurssit. Projektisuunnitelman tulostavoitteita määriteltäessä joudutaan miettimään, mitä tehtävän suorittaminen merkitsee niinä konkreettisina lopputuloksina, joita kampanjan päätyttyä odotetaan. Suunnittelu, tuloksen toteaminen ja arviointi kampanjan päättyessä helpottuvat, jos tavoiteltu tulos jäsennetään ensin mahdollisimman konkreettisiin osiin, joiden valmistuminen yhdessä aiheuttaa tehtävän suorittamisen. (Emt. 38.) Tavoitteiden pitäisi olla realistisia, vaikka odotukset ja todellisuus eivät kohtaisi. Projektisuunnitelman rajaamisen tavoitteena on rajata tulos selkeästi työn suunnittelun ja läpiviennin helpottamiseksi. (Emt ) On huomattavasti helpompaa toteuttaa kampanja, jos suunnitelma on laadittu niin tarkaksi ja paikkaansa pitäväksi, että yllättäviä lisätöitä ei tule ja että kampanja pysyy helpommin hallinnassa. Työvaiheet voidaan kuvata kaaviotekniikalla. Kampanjan karkea eteneminen voidaan kuvata joko peräkkäisinä, toisistaan riippuvaisina tai rinnakkaisina, toisistaan riippumattomina työvaiheina. Kaaviotekniikan tavoitteena on jäsentää suunnitelman eteneminen tuloksen kannalta järkeväksi ja johdonmukaisesti eteneväksi työvaiheiden sarjaksi. Jakokaaviotekniikka on tehokas ja helppo menettely, jossa jokaiselle tavoitteelle laaditaan peräkkäisten tehtävien muodostamat työvaiheet, joilla tavoite saavutetaan. (Emt ) Kampanjan kuluessa syntyy kahdenlaisia kuvauksia: sellaisia, jotka kuvaavat lopullista tulosta ja sen eri kehitysvaiheita sekä niitä, jotka kuvaavat tuloksen tekemistä eli projektin suunnitteluun, läpiviemiseen tai ohjaukseen liittyviä asioita. Tiedottamisessa käytäntönä on, että kampanjasta tiedotetaan ainoastaan organisaation toimesta tai sen luvalla. (Emt ) Parhaisiin tuloksiin kampanjan suunnittelussa päästään, kun eri sidosryhmät ovat mukana tärkeimmissä suunnittelu- ja päätöksentekovaiheissa. Näin var-

14 mistutaan, että kaikki ovat todella sitoutuneet hankkeen toteutukseen ja että se on realistinen sekä tavoitteiltaan että resursseiltaan. (Silfverberg 1998, 28.) Tapahtumien toteutus Projektisuunnitelman hyväksymisen jälkeen kampanjan toteuttaminen voi alkaa sovitun aikataulun mukaisesti. Projekti muuttuu suunniteltavasta projektista käynnissä olevaksi ja ohjausta vaativaksi kampanjaksi. (Virkki & Somermeri 2000, 63.) Kampanjan aloituskokouksessa kerrotaan, mikä työ on käynnistymässä ja miksi. Kokouksessa käydään läpi tiedot aikataulusta, vastuista ja tehtävistä, käytettävistä raportointikoodeista ja niiden käytännöistä, muista resursseista ja alihankkijoista. (Emt. 63.) Kampanjan onnistumisen kannalta koordinaattoreiden työ korostuu, sillä heidän vastuullaan on prosessin aikana delegoitujen tehtävien suorittaminen, siten että työt eivät ole päällekkäisiä, eikä niiden väliin jää tekemättömiä töitä. Koordinoinnin avulla yhdistetään kampanjassa mukana olevien työtä ja helpotetaan tapahtumien organisointia. Organisoinnin avulla päästään ihmisten väliseen yhteistyöhön asiassa tai tapahtumassa, jota ei voi saavuttaa yksinään. (Åberg 2000, ) 2.6 Arviointi Projektin onnistumista arvioidaan jonkin verran yleensä jo kampanjan aikana ja loppuraportissa. Organisaation ylin johto ja yhteistyökumppanit arvioivat tapahtuman onnistuneisuutta omista näkökulmistaan. Onko organisaatio saavuttanut asetetut tavoitteet? Ovatko kaikki yhteistyökumppanit saaneet tapahtuman yhteydessä odotetussa määrin näkyvyyttä ja muuta hyötyä tai muuten olleet tyytyväisiä? (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 30.) Olisi hyvä sopia keinot, joilla eri osapuolet voivat arvioida kampanjan onnistuneisuutta. Hyvin toteutuneessa kampanjassa edellytetään kaikkien tapahtumien osien ja elementtien onnistumista. Kampanja on projektina aina yhtä vahva kuin on sen heikoin lenkki. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 113.)

15 12 3 VIESTINTÄ OSANA KAMPANJAA 3.1 Viestinnän määrittelyä Viestintää voidaan määritellä hyvinkin monella eri teorialla ja mallilla. Viestintä on osa ihmisten vuorovaikutusta ja jokainen viestii omalla oikealla tavallaan, joten viestinnällä on yhtä monta asiantuntijaa kuin viestijääkin. Viestintä on inhimillisen vuorovaikutuksen perusta ja kaiken sosiaalisen elämän edellytys, siksi sosiaalisuus on viestinnän ehto (Aula 2000, 50). Viestinnän muotoja ovat kasvokkain viestintä eli yksilöiden välinen viestintä ja sähköinen ja painettu viestintä eli välitetyt viestinnät (Åberg, 2000, 19-22). Viestintä on hyvin laajaalainen, toisaalta kertaluonteinen prosessi, johon vaikuttavat ympäristötekijät ja viestinnän kanava. Viestintä on sanomien vaihtamista lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Toisaalta viestintä voidaan käsittää myös merkitysten tuottamisena ja vaihtona, jolloin korostuvat sanomat eli tekstit ja miten ihmiset toimivat vuorovaikutuksessa tuottaakseen merkityksiä. Tekstit sisältävät tiettyjä merkityksiä ja lukijat ratkaisevat omien kokemustensa ja tietojensa pohjalta, mitä merkityksiä he teksteille antavat. (Alajärvi, Herno, Koskinen & Yrttiaho 1999, 50.) Viestinnälle on asetettava tavoitteet ja tehtävä suunnitelma viestinnän toteuttamiseksi eli laatia viestintäsuunnitelma. Tavoitteet voidaan määritellä projektikohtaisesti tai tietylle aikavälille. Tavoitteet pohjautuvat organisaation toimintastrategiaan, jolloin viestinnän eri keinot tukevat tuloksellista toimintaa. Kokonaistavoitteet voidaan jakaa osatavoitteisiin, jolloin viestinnän tulokset voidaan arvioida ja mitata paremmin. (Ikävalko 1995, ) Yleisesti organisaation profiloinnilla tähdätään prosessimaisesti haluttujen mielikuvien saavuttamiseen pitemmällä aikavälillä. Tavoiteprofiili pitää tiedostaa ja ottaa huomioon viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Profilointi antaa viestinnän perussanomat, joiden varaan voidaan rakentaa muun muassa tiedotuskampanja. Silloin viestintä on laaja-alaisempaa ja viestii organisaation olemuksesta, tavoitteista sekä kulttuurista. (Åberg 1993, ) Organisaation viestintäjärjestelmä muodostuu kokonaisuudesta, niin käyttöön ote-

16 13 tuista viestintäkanavista kuin viestinnän järjestelyistä ja säännöistä. (Åberg 2000, ) Jokaisella organisaatiolla on omat viestintäkeinonsa ja -tapansa, mutta ne toimivat samojen perusasioiden pohjalta. 3.2 Tiedottaminen Åberg (2000) määrittelee informoinnin olevan tiedottamista, joka on uutisluonteisten viestien välittämistä. Organisaation tapahtumista kerrotaan informoinnin avulla joko sisällä eli sisäisesti tai ulkoisesti, jolloin viestitään organisaatiosta ulospäin. Ulkoinen informointi voidaan käsittää eri organisaatioissa ulkoisena viestintänä ja tiedottamisena sekä suhdetoimintana. (Emt. 152.) Åbergin (2000) mukaan tämä ulkoinen tiedotus on mediasuhteiden muodossa välitettyä viestintää, jolloin toimittajat muokkaavat viestit, ennen kuin ne tulevat kohdeyleisön saataville. Tiedotuksella on kaksi kohderyhmää, joten tiedotus on laadittava sekä toimittajia että viestien lopullisia vastaanottajia ajatellen. Tiedottamisen keinoja ovat esimerkiksi tiedotteet, esitteet, tiedotustilaisuudet, tempauksiin ja tapahtumiin liittyvä tiedottaminen sekä verkkoviestintä. (Emt ) Tiedottamisen avulla saatu suhdetoiminta pyrkii aikaansaamaan ja ylläpitämään organisaation tavoitteellista, suunniteltua ja jatkuvaa toimintaa ulkoisiin sidosryhmiin. Suhdetoimintaan kuuluu ennakoida, analysoida ja tulkita yleisen mielipiteen, yleisön asenteiden sekä yleisen mielenkiinnon kohteeksi nousevia teemoja. Erilaisilla kampanjoilla organisaatio pyrkii vaikuttamaan yleisön mielipiteisiin ja toivoo saavansa sen myönteiseksi tavoitteelleen. (Viestinnän jäljillä 1998, ) Lehdistötiedote Lehdistötiedote on neutraali ja tasapuolinen väline, jossa kaikki joukkoviestimet ovat samanarvoisessa asemassa. Tiedotteen tarkoituksena on herättää tiedotusvälineiden mielenkiinto tiedotettavaan asiaan. Tiedotteen luettavuus ja

17 14 silmäiltävyys edesauttaa uutisarvokynnyksen ylittämisessä. Tiedotteen tulee vastata kysymyksiin kuka, mitä, milloin, missä, miten, miksi ja keneltä saa lisätietoja. Tiedotteen tulee olla hyvin jäsennelty, tyyliltään aiheeseen sopiva ja sanonnaltaan ymmärrettävä sekä korkeintaan yhden arkin pituinen. (Tekstintekijän käsikirja 1997, ) Tiedotteen sisältämä uutinen tai idea voi olla osa pitkäkestoista prosessia, jota toimituksessa seurataan. Siksi onkin tärkeätä pitää joukkoviestimet ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu organisaatiossa ja sen edustamalla alalla. (Ikävalko 1995, ) Verkkoviestintä Verkkoviestintä on tietokoneverkon avulla ja sen kautta tapahtuva viestinnän muoto. Se on joko televerkon välityksellä yleisön saataville toimitettu tieto, mielipide tai sähköpostina lähetetty henkilökohtainen viesti.(kuutti & Puro 1998, 190.) Verkkoviestinnästä voidaan erottaa eri tasoja kuten Internet, jota voi käyttää kuka tahansa ja Intranet, joka on organisaation sisäinen viestintäkanava sekä sähköposti. Ne edustavat välitettyä viestintää ja niiden osuus viestinnässä kasvaa koko ajan. (Åberg 2000, ) 3.3 Viestinnän vaikutus ympäristökasvatukseen Viestinnän avulla yritetään vaikuttaa kansalaisiin ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja asenteita. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia. Ympäristökasvatuksessa oletetaankin yleisesti tiedon jakamisen jo itsestään muuttavan arvoja ja tämän edelleen johtavan toivottuun käyttäytymiseen. Tätä mallia voidaan kuitenkin pitää virheellisenä eikä se toimi käytännössä. Ihmisten tiedot ja arvot eivät ole toisistaan riippuvaisia. Siksi arvojen ja käyttäytymisen välillä on usein ristiriitaa, joka ilmenee ihmisen ristiriitaisena käyttäytymisenä ympäristössään. (Koulu ympäristön vaalijana 1994, 15.) Ympäristökäyttäytymisen lähtökohtana on henkilökohtainen kiinnostus ympäristöasioihin. Ihmisen muodostama tunnepitoinen suhde luontoon ja ympäris-

18 15 töön on merkittävä kiinnostuksen herättäjä ja se muodostuu parhaiten omakohtaisten kokemusten kautta. Positiivisten luontoelämysten lisäksi ihminen tarvitsee tietoa siitä, mikä on hänen paikkansa luonnon kokonaisuudessa. Yhtä tärkeää on nähdä yhteys oman elämäntavan ja erilaisten ympäristöongelmien välillä. Ihmisen omat vaikuttamismahdollisuudet lisäävät henkilökohtaista uskoa siihen, että hänen käyttäytymisellään ja valinnoillaan on merkitystä. Tätä korostetaan myöskin ympäristökasvatuksessa, jossa ihmisiä kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan. Roskien kerääminen luonnosta on konkreettista osallistumista siinä missä päättäjille suunnatut korttikampanjatkin. (Jänis, ) 3.4 Viestinnän arviointi Viestinnän tehoa on vaikea arvioida, Åbergin (1997) mukaan viestintä on vaikuttanut silloin, kun se saa vastaanottajassa jonkin muutoksen aikaan. Viestintä on onnistunut silloin, kun se saa vastaanottajassa lähettäjän haluaman muutoksen. Arvioitaessa viestinnän tehoa on tarkasteltava sekä käytettyä aikaa että vaivaa. Yksilön tietojen muuttaminen on helpommin saavutettavissa kuin asenteiden sekä arvojen muuttuminen ja niihin sitoutuminen tai ryhmän käyttäytymisen muuttaminen. (Emt, ) Viestinnässä on tehty asennetutkimuksia, joissa tarkastellaan asenteiden muotoutumista, niiden olemusta ja ominaispiirteitä. Viestinnän eri kanavien ja sanomien katsotaan vaikuttavan merkittävästi erilaisten asenteiden kehittymiseen. (Kuutti & Puro 1998, 13.) Kuitenkin tulee huomioida tilanteiden vaihtelevuus ja vaikuttamisen kohteet sekä vastaanottajien kyky omaksua viestinnän sanomaa, eli ne seikat, jotka motivoivat muuttamaan omaa käytöstä tai ajattelutapaa. (Åberg 2000, ) Organisaatiot voivat mediasuhteiden avulla tietoisesti rakentaa ja toteuttaa tiedotuskampanjaa, jolla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen tai yleisön käyttäytymiseen. (Kuutti & Puro 1998, ) Viestintätapahtuma, joka onnistuu ja saa aikaan jonkinlaisen muutoksen ihmisessä, on tärkeä osa

19 16 kampanjan onnistumista. Se tukee organisaation toimintaa ja korostaa entisestään viestinnän tehoa sekä mahdollisuuksia. 4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KATU- JA PUISTO-OSASTO 4.1 Katu- ja puisto-osaston tehtävät Toimeksiantajamme Jyväskylän kaupungin katu- ja puisto-osasto vastaa kunnallisteknisistä projekteista, kaupungin kaduista, viheralueista, satamista, venepaikoista ja jätehuollosta. Katu- ja puisto-osasto toimii tilaajayksikkönä, joka ostaa tuotantopalvelut kaupungin muilta yksiköiltä ja yksityisiltä yrityksiltä. Katu- ja puisto-osasto arvostaa ja toiminnoillaan edesauttaa kaupungin siisteyttä ja viihtyisyyttä toimivan sekä elävän kaupunkiympäristön saavuttamiseksi. (Jyväskylän kaupunki 2003.) Kampanjalle asetetut tavoitteet tukevat katu- ja puisto-osaston arvoja ja asenteita sekä toimintaa. 4.2 Katu- ja puisto-osaston viestintä Katu- ja puisto-osaston viestinnällä tarkoitetaan kaupungin organisaatioiden sisäistä ja ulkoista tiedonvälitystä sekä tiedottamista, mainontaa, markkinointia, suhdetoimintaa ja toiminnan profilointiin liittyviä toimenpiteitä. Viestintä perustuu avoimuuteen niin, että asukkailla, henkilöstöllä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus saada tietoa kaupungin palveluista ja toiminnoista. Viestintä perustuu Jyväskylän kaupungin viestintästrategiaan, jonka kaupunginhallitus on määritellyt uuden aallon strategiassa. (Jyväskylän kaupunki 2003.) Katu- ja puisto-osaston viestintä on päivittäistä toimintaa, voimavara, jonka periaatteina ovat avoimuus, suunnitelmallisuus, luotettavuus, vastavuoroisuus, nopeus, aloitteellisuus, totuudenmukaisuus, tasapuolisuus, luovuus, ihmisläheisyys ja läpinäkyvyys. Viestinnässä käytetään monipuolisesti nykyaikaisia, eri vastaanottajatahoille soveltuvia keinoja, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

20 17 Perustiedottamisessa noudatetaan tasapuolisuutta ja käytetään kaupungin tiedotusvälineiden perusjakelua. Kaupunginhallituksen päätöksellä virallinen ilmoituslehti on Keskisuomalainen. Verkkoviestinnässä Internet on keskeinen tietoa ja palveluja sisältävä, vuorovaikutteinen vaikuttamisen kanava, asioinnin väline ja kaupunkimarkkinoinnin keino sekä eräs viestinnän painopistealueista. (Jyväskylän kaupunki 2003.) 5 SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAJAT 5.1 Ideoista suunnitteluun Kampanjan aloituskokouksessa tammikuussa 2003 käytiin läpi kampanjan aloittamisen kannalta tärkeitä asioita, kuten tarve, aikataulu, resurssit, yhteistyötahot ja vastuun jakautuminen sekä työtehtävät. Kampanjan tapahtumia suunnittelivat koordinaattorit ja toteutuksesta vastasi Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osasto. Samalla sovittiin yhteydenpidosta koordinaattoreiden ja toimeksiantajan välillä. Koordinaattoreiden yhteyshenkilö toimi yhteydenpitäjänä toimeksiantajan ja koordinaattoreiden välillä. Siisti kaupunki kaikille -kampanjan suunnittelun aloitti ideointifoorumi, johon kutsuttiin (Liite 1) eri yhteistyötahoja mukaan. Kampanjan tärkeydestä ja sen aloittamisesta haluttiin kuulla muiden yhteistyötahojen mielipiteitä. Ideointifoorumissa pohjustettiin kampanjan aloittamiseen liittyviä asioita ja pidettiin aivoriihi, josta saatiin ideoita yhteensä 57 kappaletta. Eniten ääniä saaneet ideat otettiin kampanjan jatkojalostukseen, kuten siivoton viikonloppu, lasten ja nuorten asennekasvatus elämysten ja toiminnan kautta, roskien tehokeräys tapahtumien yhteydessä sekä ympäristökoulutus asukasyhdistyksille. Ideoita hyödynnettiin resurssien mukaan ja soveltaen kampanjan tapahtumien rakentamisessa. Ideointifoorumissa valittiin alkavalle kampanjalle ohjausryhmä, joka tuki koordinaattoreiden toimintaa.

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT VAIN HEIKOT ROSKAAVAT Jyväskyläläisten toisen asteen opiskelijoiden roskaukseen liittyvät asenteet ja käyttäytyminen Heidi Orava Ida-Susanna Viinikainen Opinnäytetyö Marraskuu 2008 Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

PROJEKTINA PARTIOLEIRIN RUOKAILU

PROJEKTINA PARTIOLEIRIN RUOKAILU PROJEKTINA PARTIOLEIRIN RUOKAILU Teija Kolehmainen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot