Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat 78 Viranhaltijapäätökset LounaPlussa ry:n kehittämisstrategia luonnollisesti Lounais-Hämeessä. Kuntarahoitus vuosille Kunnan edustajien nimeäminen Koppi-hankkeen työryhmään 81 Lausunto Tammelan kunnan asemakaavasta 82 Ruokapalvelusopimus FSHKY/Ypäjän kunta 83 Vuosilomat/kunnanjohtaja 84 Opiskeluhuollon järjestäminen Ypäjän kunnassa 85 Ypäjän Yllätyksen rahoitushakemus kunnalta liikuntahalli Pertunkaaren remontin loppuunsaattamisesta 86 Muut/tiedoksi tuotavat asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Markku Leppälahti puheenjohtaja (Juhani Kaunela) Tapio Ahonen (1. vpj) (Sampsa Jaakkola) Eija Kara (2. vpj) (Kaija Suksi) Päivi Laine (Pirkko Lipponen) Heikki Levomäki (Juha Mäenpää) Anni Vääri (Elina Hirvonen) Juha Lundström (Jenni Mäntynen) MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Matti Alanko Jari Hepomaa Veijo Simola Vesa Ketola Erkki Virolainen Hanna Sulantola kvalt. puheenjohtaja kvalt. I varapuheenjohtaja kvalt. II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä atk-tukihenkilö, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 76 - PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Markku Leppälahti puheenjohtaja Hanna Sulantola pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 76 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kj:n esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) Tekninen lautakunta b) Sivistyslautakunta c)

4 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT/KIRJELMÄT Kh 77 Kj:n esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpideehdotukset: a) VM065:00/2012/ lausuntopyyntö kunta- ja aluehallinto-osastolta kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta, lausunnot pyydetty mennessä. Lausuntopyyntö päivätty Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Kunta tulee antamaan elokuun kokouksessaan lausunnon pyydetystä asiasta. b) Muistio tarkastuslautakunnalle/kunnanhallitukselle /BDO Audiator Oy, Jorma Kesä, JHTT Vuoden 2013 tilinpäätöksen tarkastuksen huomioita ja tunnuslukuja. Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. c) Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön. Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. d) Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2014 Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

5 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 78 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Kj:n esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - kunnanjohtajan päätökset :t 14-, - hallintojohtajan päätökset :t x- sekä ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

6 Kunnanhallitus LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISSTRATEGIA LUONNOLLISESTI LOUNAIS-HÄMEESSÄ. KUNTARAHOITUS VUOSILLE Kh Esityslistan liitteenä 24 on LounaPlussa ry:n saatekirjelmä koskien Forssan seudun kuntien rahoitusosuutta kehittämisstrategiakaudella Edellisellä ohjelmakaudella LounaPlussa on rahoittanut maaseuturahoituksen piirissä koko seutukuntaa, koska EU:n määritelmän mukaan myös Forssan keskusta luokiteltiin maaseutualueeksi. Aivan kuten liitteenä olevasta kirjelmästä ilmenee, kehittämisstrategian kolme painopistettä tulevaan kehittämiseen ovat: 1. Hyvinvointia yhteisöllisyydestä 2. Toimeentuloa yrittäjyydestä ja 3. Ruohonjuuren järkivihreyttä. Maaseuturahoituksen määrä ja kysyntä tulee olemaan uudella ohjelmakaudella jopa suurempi, päinvastoin kuin muilla rahoittajilla. Kuntarahoitus on julkisesta rahoituksesta 20 % eli kahden (2) kuntaeuron vastineeksi saadaan käytettäväksi kahdeksan (8) euroa EU:n ja valtion rahoitusta. Lisäksi rahoitettavat hankkeet rahoittavat ohjelmaa 35 %:n yksityisellä rahoitusosuudella. MMM:stä tullut tieto kertoo, että kuntarahoitustarve olisi vuositasolla euroa. Se euromäärä jakaantuisi niin, että Forssan suurimpana osuus olisi vuositasolla , Humppilan 7 200, Jokioisten , Tammelan ja Ypäjän osuus samansuuruinen Humppilan kanssa eli euroa. Selkein jakoperuste kuntien rahoitusosuuksille ovat todelliset väestömäärät. LounaPlussa ry:n 15 henkilön hallituksessa on kolme (3) edustajaa kunkin kunnan alueelta ja hallituksen avuksi perustetaan asiantuntijaryhmiä esim. projektiryhmä, johon Forssalle varataan yksi (1) pysyvä paikka. LounaPlussa ry esittää, että Lounais-Hämeen kunnat päättävät varata kuntaosuutta LounaPlussa ry:n kehittämisstrategian Luonnollisesti Lounais-Hämeessä toteuttamiseen seitsemälle (7) vuodelle ajanjaksolla edellä todetut kuntakohtaiset euromäärät. Kj:n esitys: Ypäjän kunta hyväksyy tehdyn esityksen kunnan euromääräiseksi vuosittaiseksi kuntaosuudeksi, joka on euroa. Vuosien aikana Ypäjän kuntaosuus tulee olemaan yhteensä euroa. Kunta edellyttää, että seudun muutkin kunnat ovat osuudellaan mukana rahoituksessa.

7 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KOPPI-HANKKEEN TYÖRYHMÄÄN Kh 80 KOPPi Kohti kuntouttavampaa työelämänpalveluja on ESR-hanke, jonka toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Projekti koostuu kolmesta osahankkeesta, jotka toimivat Espoossa, Vantaalla ja Forssan seutukunnalla. Forssan seutukunnan alueella hanke toimii FSHKY:n alaisuudessa. Forssan seutukunnalla KOP- PI- hankkeen toteutuksesta vastaa projektityöntekijä Ewa Kirjavainen. Forssan seutukunnan osahankkeen päätavoitteena on kehittää kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja mallintaa siihen kuuluvia elementtejä sekä selkeyttää moniongelmaisten asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen ohjausprosesseja. Tavoitteena on kehittää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllisyyspolkuja ja niihin liittyviä palveluita. Hanke on toiminut kaksi vuotta. THL on hakenut hankkeelle jatkoa kuluvan vuoden 2014 loppuun asti. Kuntayhtymän hallitus teki hankkeen jatkon kannalta myönteisen päätöksen. Projektia Forssan seudulla valvoo hyvinvointivaliokunta, hyvinvointijohtoryhmä ja hankkeen projektiryhmä. Lisäksi hankkeessa toimivat kuntakohtaiset työryhmät. FSTKY:n muuttaminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäksi vaikuttaa kuntakohtaisten ryhmien kokoonpanoon. Lisätietoa on saatavissa kokouksessa. Hyvinvointiyhtymään siirtyvien Jaana Paasikankaan ja Kaisa Lepolan KOPPI hankkeen kuntakohtaiset työryhmäjäsenyydet muutetaan seutukunnallisiksi. Hanke pyytää kunnanhallitusta nimeämään kunnan edustajat hankkeen työryhmään niin, että ryhmän entinen kokoonpano säilyy mahdollisimman muuttumattomana. Kj:n esitys: Kunnanhallitus nimeää Koppi-hankkeen työryhmään kunnan edustajiksi Maija Iso- Ojan (kunnan nuorisotyöntekijä) ja Kirsi Kopran (työnsuunnittelija).

8 Kunnanhallitus LAUSUNTO TAMMELAN KUNNAN ASEMAKAAVASTA Kh 81 Tammelan kunta pyytää Ypäjän kunnan lausuntoa Eerikkilän asemakaavaehdotuksesta. Eerikkilän urheiluopiston alue sijaitsee Tammelan kunnan Saaren kylän ja Letkun kylän rajan tuntumassa, Ruostejärven ja Leppilammen rannalla. Kaava asiakirjoissa todetaan mm. Eerikkilän urheiluopiston toiminnalle on viime aikoina ollut erityisen tärkeää majoitusmahdollisuuksien kasvattaminen, minkä seurauksena nykyistä päärakennusta on laajennettu Jatkossa majoitustoimintaa ollaan suuntaamassa paitsi tiiviiseen korkeatasoiseen mökkimajoitukseen myös suurempaan hotellityyppiseen asumiseen. Koska urheiluopiston omat maa-alueet ovat näiltä osin rajalliset, on kaavassa mukana myös Hämeen virkistysalueyhdistyksen maita niiden maankäytön tutkimiseksi asemakaavoituksella. Maan ostamiseen/vaihtamiseen liittyvät neuvottelut ovat kaavoituksen aikana käynnissä. Koska alueeseen liittyvät maanvaihdot eivät toteudu kaavoituksen aikana, tullaan Hämeen virkistysalueyhdistyksen alue rajaamaan kaavan ulkopuolelle hyväksymisvaiheessa ja alueen rakentaminen on tutkittava omassa kaavahankkeessa. Luontoselvityksessä todetaan mm. Eerikkilän alueen luonto on alueella tapahtuvan ulkoilu- ja urheilutoiminnan vaikuttamia ja osittain metsätalousmenetelmin hoidettuja. Urheiluopiston piha-alueen puustoa on harvennettu viime vuosina. Luontoarvot ovat vähäiset tai muuttuneet metsätalouden tai voimakkaan kulutuksen vuoksi. Alueella on säilynyt kaksi luontoarvoltaan paikallista kohdetta Leppilammen rämereunus sekä lehtomaisen kankaan ja kuivan kankaan luonnontilainen varttunut metsäalue. Kohteet lisäävät monipuolisuutta ulkoilumetsissä. Näiden kohteiden alueelle ei tule osoittaa rakentamista eikä myöskään metsähakkuita. Kj:n esitys: Ypäjän kunta toteaa lausuntonaan, ettei kunnalla ole huomautettavaa laaditusta Eerikkilän asemakaavaehdotuksesta.

9 Kunnanhallitus RUOKAPALVELUSOPIMUS FSHKY/YPÄJÄN KUNTA Kh 82 Puhtaus ja ruokapalvelupäällikkö on yhteistyössä FSHKY:n edustajien kanssa valmistellut Ypäjän kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän välistä ruokapalvelusopimusta. Sopimuksella sovitaan, että Ypäjän kunta tuottaa FSHKY:lle Ypäjän toimialueen ruokapalvelut. Sopimuksessa on määritelty ruokapalveluiden laajuus, määrä, laatu ja kustannukset. Sopimus on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen Sopimuksen irtisanomisaika on 1,5 vuotta. Sopimusluonnoksen valmisteluun liittyvä neuvottelu kunnan ja hyvinvointikuntayhtymän kesken on käyty Ypäjällä. Sopimusluonnos on esityslistan oheismateriaalina nähtävänä kokouksessa. Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun Ypäjän kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän välisen ruokapalvelusopimuksen.

10 Kunnanhallitus VUOSILOMAT/KUNNANJOHTAJA Kh 83 Kunnanjohtaja vahvistaa osastopäälliköiden vuosilomat. Osastopäälliköt puolestaan vahvistavat oman henkilökuntansa vuosilomat. Kunnanjohtajan vuosiloman puolestaan hyväksyy kunnanhallitus. Viraston kesäsulku on päätetty pidettäväksi alkaen neljän (4) viikon pituiselle ajanjaksolle. Vaikka virasto pidetäänkin suljettuna, toimintoja pidetään yllä mm. päivystysten muodossa. Niin ikään laskutus- ja maksatusliikenteen tulee toimia. Tarkoitus kuitenkin on se, että lomat tulee pitää pääsääntöisesti viraston sulkuaikana. Kj:n esitys: Kunnanjohtajan vuosilomasta (yht. 38 pv.) mainitut viraston sulkuviikot eli viikot ajalla merkitsevät 20 lomapäivän pitämistä. Kesälomankin aikana maksatus- ja laskutusliikenteen on kuitenkin toimittava. Tässä vaiheessa 18 päivää (38 p. 20 p. = 18 p.) jää pitämättä ja sopimatta. Kunnanjohtaja voi sopia kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa yksittäisten vuosilomapäivien pitämisestä. Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosilomasta 20 päivää pidettäväksi edellä mainittuna viraston sulkuaikana ( ).

11 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus OPISKELUHUOLLON JÄRJESTÄMINEN YPÄJÄN KUNNASSA Sivla 28 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astuu voimaan Uuden lain 9. Järjestämisvastuu mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Perusopetuslain 7 ja 8 :ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa opetuksen järjestäjä. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 18- vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskelijoiden kotikunnat ovat maksuvelvollisia opiskelijoittensa käyttämistä kuraattori- ja psykologipalveluista (palveluiden käytön kirjausten perusteella kuntayhtymä huolehtii laskutuksesta). Ypäjän kunta ostaa peruskoulutuksen koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut kuntayhtymältä alkaen. Koulupsykologina on Satu Valkas ja koulukuraattorin tehtävät hoitaa perhetyöntekijä Johanna Laine. Ypäjän Hevosopistolla on tällä hetkellä oma osa-aikainen kuraattori Katja Hynninen sekä tuntikorvausperiaatteella toimiva psykologi Annikki Alho. Uuden lain tullessa voimaan alkaen Hevosopiston opiskeluhuollon järjestämisen siirtyessä kunnan vastattavaksi kuraattori- ja psykologipalvelut tulevat Hevosopistolle kuntayhtymän kautta. Kuntayhtymän, kunnan ja Hevosopiston välillä käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty siihen, että kuntayhtymä ostaa kuraattori- ja psykologipalvelut Hevosopistolta, jolloin nykyiset Hevosopiston kuraattori ja psykologi antavat jatkossakin Hevosopiston opiskelijoille heidän tarvitsemat ko. palvelut. Tilanne voi muuttua, mikäli kuntayhtymälle palkataan lisää viranhaltijoita esim. toisen asteen palveluiden tuottamista varten. On myös mahdollista, että Hevosopiston nykyiset kuraattori ja psykologi palkataan kuntayhtymään osa- tai kokoaikaisiksi viranhaltijoiksi.

12 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus (OPISKELUHUOLLON JÄRJESTÄMINEN YPÄJÄN KUNNASSA jatkuu) Toisena vaihtoehtona olisi järjestää kuraattoripalvelut kunnan ja Hevosopiston yhteisenä. Psykologipalvelut tulisi järjestää joka tapauksessa ostopalveluna kuntayhtymältä, koska tarve on huomattavasti vähäisempi kuin kuraattoripalveluiden tarve. Kuntayhtymän alueella on opiskeluhuollon palvelut keskitetty hyvinvointikuntayhtymälle, ellei kunnan tarve selkeästi edellytä oman kokoaikaisen kuraattorin palkkaamista (Jokioinen ja Tammela). Näissäkin kunnissa on harkinnassa siirtää kuraattoripalveluiden ostaminen jatkossa kuntayhtymältä. Mikäli kunta järjestäisi itse kuraattoripalvelut Hevosopistolle, kunta joutuisi laskuttamaan opiskelijoiden kotikuntia opiskelijoiden käyttämistä palveluista. Tästä laskutuksesta syntyisi merkittävä työmäärän lisäys kunnan toimistotyöntekijöille. Kuntayhtymällä on valmiina laskutuksesta vastaava organisaatio. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että kunnan alueella sijaitsevan ammatillista peruskoulutusta antavan Ypäjän Hevosopiston opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut tulevat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämänä alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 84 Uusi laki, joka astuu voimaan , velvoittaa kunnat uusiin ratkaisuihin. Mainitusta ajankohdasta lähtien Hevosopiston opiskeluhuollosta vastaaminen siirtyy kunnan vastattavaksi ja kuraattorisekä psykologipalvelut tulevat Hevosopistolle hyvinvointikuntayhtymän kautta. Kj:n esitys: Ypäjän kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan tekemän päätöksen.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus YPÄJÄN YLLÄTYKSEN RAHOITUSHAKEMUS KUNNALTA LIIKUNTAHALLI PER- TUNKAAREN REMONTIN LOPPUUNSAATTAMISESTA Kh 68 Ypäjän Yllätys on remontoimassa liikuntahalli Pertunkaarta niin, että aikataulullisesti korjaustyön on tarkoitus valmistua myöhäissyksyllä Remontin kokonaiskustannuksiksi on laskettu euroa (alv 0 %), josta määrästä euroa on yhdistyksen omaa rahoitusta (hankerahoitus), joka merkitsee sitä, että rahoitusvaje on suuruudeltaan euroa (alv 0%). Tälle määrälle YYn hallitus hakee kunnalta rahoitusapua. Toimitetussa hakemuksessa yhdistys (YY ry) puhuu kunnan myöntämästä luotosta ja pitkäaikaisesta lainasta sekä liikunta- ja tilapalvelujen myynnistä. Seura toivoo kunnan myötämielistä suhtautumista hankkeeseen. YY:n hallituksen puolesta hakemuskirjelmän ovat allekirjoittaneet hallituksen vpj. Keijo Vuorentausta ja sihteeri Riikka Lähdemäki. Asian johdosta käytiin neuvottelu (neuvottelussa oli mukana Ketola ja Käkönen sekä kunnanhallituksen pj:t Leppälahti ja Ahonen. Yhdistystä edusti Vuorentausta). Asiasta on saatava lisäselvitystä, jota olen pyytänyt kunnan sivistystoimelta, ml. liikuntatoimi sekä LounaPlussasta (tj. Kallioinen). Leader-rahoituksen järjestymisen kannalta hanke tulee saada päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Asian selvittelytyö on vaiheessa. Tarkentuvaa tietoa on saatava ennen kuin kunta asiasta (lainantakaus tms.) voi jotain päättää. Kj:n esitys: Kuullaan mahdollisesti kokousajankohtaan mennessä saatua uutta ja tarkentunutta tietoa, jonka pohjalta käydään keskustelu asiasta. Tietoa tarvitaan mm. hankerahoituksesta/lounaplussa, edelleen hanke+taloussuunnitelmasta, luottovakuudet+kiinnitykset jne. Pyritään selvittämään onko olemassa edellytykset päätöksenteolle ko. asiassa. Koska puutteita on paljon, tarvitaan lisätietoa. Tarkentuva esitys asiasta annetaan kokouksessa. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksen saamiseksi Ypäjän Yllätys ry:ltä ja LounaPlussalta. Kh 85 Ypäjän Yllätys ry. on toimittanut kuntaan rahoitushakemuksen, jossa yhdistys hakee kunnalta euron suuruista korotonta lainaa liikuntahalli Pertunkaaren peruskorjaamiseen.

14 Kunnanhallitus (YPÄJÄN YLLÄTYKSEN RAHOITUSHAKEMUS KUNNALTA LIIKUNTAHALLI PER- TUNKAAREN REMONTIN LOPPUUNSAATTAMISESTA..jatkuu) Kh 85 Kuntamme valtuusto kokoontui strategiaseminaariin ja käsitteli epävirallisesti Pertunkaaren vaikeaa tilannetta. Edellytykset lisärahoituksen saamiseen kunnalta liikuntahallin peruskorjaamiseen ovat heikot. Kunta ei myöskään ole luottolaitos, joka myöntäisi korotonta lainaa yhdistyksille. Luoton myöntäminen on lähinnä pankin asia. Kunnanhallitus kuulee, saadaanko kokousajankohtaan mennessä vielä jotain uutta tietoa liikuntahalliasiasta. Koulu tarvitsee tiloja ja muutoinkin liikuntatilojen tarve on ilmeinen. Ainakin jonkinlainen väliaikainen ratkaisu on saatava aikaiseksi, jos uusien tilojen löytyminen on vaikeaa ja kestää pitkään. Yksi ratkaisu voi olla kokonaan uuden liikuntahallin toteuttaminen. Tähänkin asiaan odotetaan lisäselvyyttä. Kj:n esitys: Kunnanhallitus kuulee ajankohdan viimeisimmän tilanteen ja käy keskustelun liikuntahallista. Esitys asian ratkaisemiseksi tuskin on selvillä ennen käytävää keskustelua. Varmaa on kuitenkin se, ettei kunta ole luottolaitos, joka rahoittaa, toisin sanoen myöntää korotonta luottoa yhdistyksen liikuntahallihankkeelle!!!

15 Kunnanhallitus MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh 86

16 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä x.x.2014 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot