KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Räsänen Jorma, puheenjohtaja Miettinen Eino Kainulainen Olavi Kontio-Rautiainen Pirjo Mustonen Riitta Pitkänen Pasi Räsänen Maija Saario Harri Suoranta Kirsi-Marja Räsänen Erkki, valtuuston pj Oksman Minna, valtuuston I vpj., poissa Heikkinen Elvi, valtuuston II vpj. Korhonen Marko, kunnanjohtaja, esittelijä (paitsi 17) Holopainen Marja-Liisa, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-16 Liitteet n:ot 1-3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eino Miettinen ja Olavi Kainulainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Jorma Räsänen Marja-Liisa Holopainen JA VARMENNUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä (paitsi 16) PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaavilla Eino Miettinen Olavi Kainulainen PÖYTÄKIRJA ON Kaavin kunnanvirasto PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ keskusarkistonhoitaja Anna-Maija Rissanen

2 Kunnanhallitus , nro 1, asialista 1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3. VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 4. VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN 5. VALTUUSTON VUONNA 2011 PIDETTÄVIEN KOKOUSTEN AJAN, PAIKAN JA KOKOUSKUTSUN JULKAISEMISTAVAN MÄÄRÄÄMINEN 6. VUODEN 2011 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN 7. KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI 8. VUODEN 2011 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET 9. VASTUUHENKILÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011 KUNNANHALLITUKSEN OSALTA 10. VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN 11.KUOPION, SIILINJÄRVEN JA KOILLIS-SAVON MOOTTORIKELKKAREITTIEN VIRALLISTAMISHANKE 12. OSALLISTUMINEN KUOPION SEUDUN LAAJENNETTAVAN LIIKENNESTRATEGIATYÖRYHMÄN TOIMINTAAN 13. OSTOTARJOUS KAIVOLA TILASTA RN:O 5:37 KAAVIN KUNNAN MAARIANVAARAN KYLÄSSÄ 14 POHJOIS-SAVON MAISTRAATIN LAUSUNTOPYYNTÖ DNRO 734/2010/13/Pa-1, KAIVOSLAIN MUKAINEN ESTEETTÖMYYSTODISTUS 15. VÄLIAIKAISRAHOITUKSEN MAKSUAJAN JATKO; KOILLIS-SAVON MATKAILUYRITTÄJÄ RY 16. ILMOITUSASIAT 17. JÄSENEN VALITSEMINEN MIKA UOTILAN TILALLE SIVISTYSLAUTAKUNTAAN 18. SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN KAAVIN YRITTÄJÄTALO OY:N LAINAN LYHENNYSERÄN LYKKÄÄMISEEN

3 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Asia 3. KH 1 Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Edellä olevan perusteella kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN. Asia 4. KH 2 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Työjärjestyksessä on päätetty varapuheenjohtajien määräksi kaksi. Työjärjestyksessä on määrätty puheenjohtajiston toimikaudeksi 1 vuosi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan vuodelle 2011 puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

5 Kunnanhallitus VALTUUSTON VUONNA 2011 PIDETTÄVIEN KOKOUSTEN AJAN, PAIKAN JA KOKOUSKUTSUN JULKAISEMISTAVAN MÄÄRÄÄMINEN. Asia 5. KH 3 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokoukset vuonna 2011 pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä torstaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo tai klo silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuuston kokoukset vuonna 2011 saatetaan yleisesti tiedoksi kunnan ilmoitustaululle asetettavalla kuulutuksella. Kutsu julkaistaan myös Koillis-Savo lehdessä ja mahdollisuuksien mukaan kunnan internet -sivuilla.

6 Kunnanhallitus VUODEN 2011 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN. Asia 6. KH 4 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Erityislainsäädännöstä saattaa johtua ja asian luonne muutoin vaatia, että ilmoitus julkaistaan sellaisellakin tavalla, mitä valtuuston päätöksessä ei edellytetä. Asiasta voi asianomainen kunnan viranomainen päättää säädetyllä tavalla ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kunnanhallitus voi antaa hallintokunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määräyksiä hallintokuntakohtaisten ilmoitusten julkaisemisesta. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset vuonna 2011 julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja tarvittaessa tai asianomaisen kunnan viranomaisen päättäessä lisäksi Koillis-Savo -lehdessä.

7 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI. Asia 7. KH 5 Kuntalain 19 :n toimielimen (myös kunnanhallituksen) jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai toisin säädetä. Kunnanhallituksen jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnassa asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4.2, joka kuuluu seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen sekä varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa../..

8 Kunnanhallitus /.. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää kunnanhallituksen toimikauden pituudeksi kaksi vuotta ja valitsee seuraavaksi kaudeksi kunnanhallitukseen 9 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee edelleen jäsenistä kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET. Asia 8. KH 6 Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Taloutta tasapainottava toimenpideohjelma liitteineen sisältyy talousarvioon ja -suunnitelmaan. Liitteenä on ehdotus talousarvion toimeenpano-ohjeiksi. Liite n:o 1. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen n:o 1 mukaiset toimeenpano-ohjeet annettavaksi hallintokunnille tiedoksi ja noudatettavaksi. Kunnanhallitus suosittaa lomarahojen vaihtamista yhden viikon vapaaksi koko henkilöstön osalta vuonna Sijaisia ei palkata vapaiden ajaksi. Viran tai työtehtävän vapautuessa tehtävää ei täytetä, ennen kuin on tehty selvitys tehtävien mahdollisesta uudelleen organisoinnista. Luvan viran/toimen uudelleen täyttämiseen antaa aina kunnanhallitus. Sijaisuudet on hoidettava ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

10 Kunnanhallitus VASTUUHENKILÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2011 KUNNANHALLITUKSEN OSALTA. Asia 9. KH 7 Voimassaolevien säännösten mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät osatehtävä I -tason käyttösuunnitelmat, joilla tehtäväalueen määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan osatehtäväalueille. Kunnanhallituksen ja lautakunnan määräämä viranhaltija hyväksyy käyttösuunnitelmat osatehtävä II -tasosta lähtien. Kunnanhallituksen ja lautakunnan on kuitenkin määriteltävä vastuussa olevat viranhaltijat jo osatehtävä I -tasolle; nämä viranhaltijat ovat viimekädessä vastuussa kunnanhallitukselle ja lautakunnalle määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä on kunnanhallituksen osalta esitetty vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät. Liite n:o 2 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen n:o 2 mukaiset vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2011.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN. Asia 10. KH 145 Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa (2007) ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää 5-jäsenisen vaalilautakunnan ja vaalilautakunnan varajäsenet Kaavin äänestysalueelle ja määrää varajäsenten järjestyksen sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edelleen kunnanhallitus nimeää 3-jäsenisen vaalitoimikunnan varajäsenineen ja määrää varajäsenille järjestyksen sekä nimeää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää 5-jäsenisen vaalilautakunnan ja vaalilautakunnan varajäsenet Kaavin äänestysalueelle ja määrää varajäsenten järjestyksen sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edelleen kunnanhallitus nimeää 3-jäsenisen vaalitoimikunnan varajäsenineen ja määrää varajäsenille järjestyksen sekä nimeää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan../..

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus /.. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja vaalilautakunta nimettiin seuraavasti: Vaalilautakunta: Varsinaiset jäsenet: Eljas Juutilainen, pj Åke Quarnström Kirsi-Marja Suoranta Pekka Kettunen Eino Miettinen, vpj Varajäsenet: 1. Kaija Julkunen 2. Kari Tynys 3. Ilkka Suoranta 4. Maija Mikkanen 5. Olavi Kainulainen Vaalitoimikunta: Varsinaiset jäsenet: Tauno Martikainen, pj Matti Mikkanen, vpj Sulo Montonen Varajäsenet: 1. Pertti Hallikainen 2. Harri Saario 3. Riitta Mustonen KH 8 Varajäseneksi valittu Ilkka Suoranta ei väestörekisteritietojen perusteella ole Kaavin kunnan jäsen eikä näin ollen vaalikelpoinen, joten hänen tilalleen on valittava toinen henkilö. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Ilkka Suoranta ei ole vaalikelpoinen ja valitsee vaalilautakuntaan varajäsenen 3. sijalle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja vaalilautakunnan varajäseneksi 3. sijalle Jouko Toivanen.

13 Kunnanhallitus KUOPION, SIILINJÄRVEN JA KOILLIS-SAVON MOOTTORIKELKKAREITTIEN VIRALLISTAMISHANKE. Asia 11. KH 9 Moottorikelkkareittien virallistamishankkeita on Pohjois-Savossa tehty tähän saakka Pohjois-Savon ympäristökeskuksen johdolla ja kuntien osarahoituksella. Parhaillaan on käynnissä moottorikelkkareittien virallistamishanke Koillis-Savossa ja sellainen on valmisteilla Kuopion ja Siilinjärven alueilla. Pohjois-Savon ELY -keskuksen vetäytyessä hankkeen vetovastuusta valtionhallinnossa tapahtuneiden muutosten myötä, on virallistamishankkeen toimintamalliksi esitetty maakunnallista EAKR-hanketta, jossa Kuopion kaupunki ottaa vetovastuun. Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt ryhtyä päähakijaksi Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon seutukunnan moottorikelkkareittien virallistamishankkeessa ja hyväksynyt osaltaan Pohjois-Savon ELY -keskuksen valmisteleman aiesopimuksen. Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistamishankkeen kustannukset ovat liitteenä olevan projektisuunnitelman mukaan (alv 0 %). Kustannuksiin tulee lisäksi sisällyttää hankkeen hallintokulut /v. Kuopio laskuttaa muita kuntia liitteessä esitettyjen kuntaosuuksien mukaisessa suhteessa. EAKR -rahoitusosuus on käytännössä 80 %, koska reittitoimitusmaksut ja maanomistajakorvaukset eivät ole hankerahoituskelpoisia, vaan ne jäävät hankkeeseen osallistuvien kuntien maksettaviksi. Kaavin kunnan projektisuunnitelman mukainen osuus on yhteensä euroa. EAKR -rahoitusta tulee hakea pikaisesti siten, että hakemus tulee otetuksi huomioon päättyvän Pohjois-Savon ELY -keskuksen hakemusten käsittelyajan puitteissa. Hakemista varten hankkeeseen osallistuvien kuntien tulee tehdä viralliset päätökset hankkeeseen osallistumisesta ja allekirjoittaa sitä koskeva aiesopimus. Aiesopimus on liitteenä. Liite n:o 3. Kuopion kaupunki pyytää päivätyllä kirjeellään, että Kaavin kunta ryhtyy pikaisiin toimiin edellytysten luomiseksi moottorikelkkareittien virallistamishankkeen EAKR -rahoituksen hakemista varten../..

14 Kunnanhallitus /.. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kaavin kunta osallistuu Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -hankkeeseen sekä hyväksyy liitteen n:o 3 mukaisen aiesopimuksen osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. Kaavin kunta sitoutuu hankkeeseen enintään euron maksuosuudella. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin sillä täydennyksellä, että reitti edellyttää maanomistajien suostumusta.

15 Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN KUOPION SEUDUN LAAJENNETTAVAN LIIKENNESTRATEGIATYÖRYHMÄN TOIMINTAAN. Asia 12. KH 10 Kuopion kaupunki sekä Siilinjärven, Karttulan ja Maaningan kunnat laativat vuonna 2005 yhdessä Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen (silloisen Savo-Karjalan tiepiirin ja Itä-Suomen lääninhallituksen) kanssa Kuopion kaupunkiseudun liikennestrategian. Strategiassa määriteltiin keskeiset kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Strategian pohjalta laadittiin vuonna 2006 aiesopimus keskeisistä seudullista yhteistyötä vaativista toimenpiteistä. Suunnitteluprosessin tuloksena perustettiin Kuopion seudulle myös seudullinen liikennestrategiatyöryhmä. Työryhmä on kokoontunut viime vuosina kolme kertaa vuodessa, vuoden 2011 alusta ryhmä tulee kokoontumaan neljä kertaa vuodessa. Kaupunkiseutusuunnitelman pohjalta laajennettiin työryhmän toimintaa vuoden 2010 alussa käsittämään myös Nilsiän, Suonenjoen, Tervon ja Tuusniemen kunnat. Lisäksi Leppävirran kunta on osallistunut työryhmän toimintaan liitännäisjäsenenä. Kuntien lisäksi työryhmän toimintaan ovat osallistuneet Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELYkeskuksen, Finavian sekä Liikenneviraston edustajat. Työryhmän jäseninä toimivat kuntien tekniset johtajat/kunnaninsinöörit ja muiden organisaatioiden liikennejärjestelmäasiantuntijat. Työryhmän laajentamisen jälkeenkin on vielä kuntia, jotka eivät osallistu organisoituun seudun liikennejärjestelmän kehittämistyöhön. Työryhmässä onkin sovittu, että Juankosken, Kaavin, Rautalammin ja Vesannon kuntia pyydetään mukaan laajennettavan liikennestrategiatyöryhmän toimintaan. Laajennetun liikennestrategiatyöryhmän toiminnalla pyritään ottamaan laajemman seudun liikennesuunnittelukokonaisuus haltuun, vahvistamaan seudullista yhteistyötä sekä sopimaan jatkossa tarvittavista tarkemmista toimenpiteistä, esim. käynnistettävistä osaselvityksistä. Uusien kuntien osalta pyritään toiminnan laajentamisella myös entistä paremmin ottamaan huomioon ko. kuntien erityispiirteet ja tarpeet osana Kuopion seutua ja laajemmin koko Itä-Suomea. Työryhmän tehtävänä on yksilöidymmin koordinoida ja seurata Kuopion kaupunkiseudulla tehtävää liikennejärjestelmän kehittämistyötä, tuoda seudullinen liikenneasiantuntemus osaksi seudun kehittämistä ja siihen liittyvää päätöksentekoa, sopia tarkemmin vuosittaisista liikennejärjestelmätyön painotuksista sekä valmistella ja tehdä esitykset päätöksentekijöille edistettävistä./..

16 Kunnanhallitus /.. toimenpiteistä. Lisäksi työryhmä koordinoi seudulla toimivien joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaa ja valmistelee vuosittain aiesopimuksen päivityksen päätöksentekijöiden hyväksyttäväksi. Ryhmässä käsitellään erityisesti seudullista merkitystä omaavia hankkeita sekä sovitaan yhdessä niiden edistämiseksi tarvittavista toimenpiteistä, kustannusjaoista ja edistämisvastuista. Työryhmässä pyritään myös lisäämään seudun liikenteen ja maankäytön suunnitteluyhteistyötä koordinoimalla toimintaa seudun maankäytön suunnittelua ohjaavan työryhmän kanssa. Työryhmän vuoden 2011 toimintaa kuvaava toimintasuunnitelma on jaettu esityslistan mukana. Työryhmän tueksi on palkattu ulkopuolinen koordinaattorikonsultti. Pohjois-Savon ELY maksaa tällä hetkellä konsultin kustannuksista 2/3, seudun kunnat osallistuvat kustannuksiin yhteensä 1/3 osuudella. Kuntien maksuosuudet on jaettu asukasmäärien suhteessa. Kuntien osuus on vuonna 2011 yhteensä 7147 (alv 0 %) ja sitä tarkistetaan vuosittain erikseen sovittavien periaatteiden pohjalta yleiseen kustannustason nousuun pohjautuen. Kaavin kunnan osuudeksi muodostuu 159 euroa v Kustannukset tarkentuvat jatkossa eri osapuolten välisissä neuvotteluissa. Liikennestrategiatyöryhmä pyytää nyt Kaavin kuntaa ilmoittamaan halukkuudesta osallistua työryhmän toimintaan ja koonrdinointikonsultin kustannuksiin v alusta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kaavin kunta osallistuu työryhmän toimintaan ja nimeää Kaavin kunnan edustajaksi työryhmään teknisen johtajan. Kaavin kunta sitoutuu hankkeeseen ja kustannuksiin esitetyn kustannustenjaon mukaisesti vuodeksi 2011.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSTOTARJOUS KAIVOLA TILASTA RN:O 5:37 KAAVIN KUNNAN MAARIANVAARAN KYLÄSSÄ. Asia 13. KH 150 Seppo Mononen tarjoutuu ostamaan otsikossa mainitun tilan 100 euron hinnalla. Tilan pinta-ala on kiinteistötietojärjestelmän mukaan 420 m 2 ja se rajoittuu tarjouksen tekijän omistamaan tilaan. Tilalla sijaitsee vanha palokaivo ja jotakin kalustoa. Palomestarin suullisesti antaman tiedon mukaan niitä ei ole käytetty eikä nykyisellään tarvita sammutustoimintaan. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ostotarjouksen tiedokseen ja on valmis siihen, että tila myydään tarjoajalle 420 euron kauppahinnalla KH 11 Seppo Mononen on uudistanut tarjouksensa ja tarjoaa Kaivola tilasta 420 euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kaavin kunta myy Seppo Monoselle Kaavin kunnan Maarianvaaran kylässä sijaitsevan Kaivola RN:o 5:37 tilan 420 euron kauppahinnalla.

18 Kunnanhallitus POHJOIS-SAVON MAISTRAATIN LAUSUNTOPYYNTÖ DNRO 734/2010/13/Pa-1, KAIVOSLAIN MUKAINEN ESTEETTÖMYYSTODISTUS. Asia 14. KH 12 Pohjois-Savon maistraatti pyytää lausuntoa siitä, onko Kylylahti Copper Oy:n valtausalueella Kokka 6 kaivoslain 2 luvun 6 :n 1 momentin 3-9 kohdissa mainittuja esteitä. Kokka 6 valtausalue sijaitsee Kortteisen kylässä. Ehdotus: Valtausalueella ei ole kaivoslain 2 luvun 6 :n 1 momentin 3-9 kohdissa mainittuja esteitä.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VÄLIAIKAISRAHOITUKSEN MAKSUAJAN JATKO; KOILLIS-SAVON MATKAILUYRITTÄJÄT RY. Asia 15. KH 102 Koillis-Savon Matkailuyrittäjät ry on jättänyt Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:lle Leader hankehakemuksen Esiselvitys katse Euroopan matkailutoreille. Kalakukko ry:n hallitus on kokouksessaan puoltanut hanketta. Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Pohjois-Savon ELY. Kalakukko ry:n päätöksen mukaan hanke toteuttaa hyvin Kehittämisyhdistyksen omaa kehittämisohjelmaa sekä edistää matkailua koko Koillis-Savon alueella sekä kehittää, parantaa, luo uusia ja säilyttää jo olemassa olevia matkailupalveluja. Hakijaa pyydetään kiinnittämään huomiota matkailutuotteiden kehittämiseen. Hanke on tullut vireille , mistä päivästä lähtien hankkeeseen voi syntyä hyväksyttäviä kustannuksia. Hanke on esiselvityshanke ja jatkuu saakka. Hyväksytty kustannusarvio on euroa, jolle puolletaan kehittämistukea euroa eli 90 %. Hanke on käynnistynyt , mistä lähtien sille syntyy tosiasiallisia kustannuksia. Koska kehittämisavustuksen maksatus tapahtuu viiveellä, Koillis-Savon Matkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja ja hankkeen projektipäällikkö ovat esittäneet, että Kaavin kunta myöntäisi hankkeelle väliaikaisrahoitusta korottomana lainana euroa hankkeen alkuun pääsemiseksi. Takaisinmaksu voitaisiin kytkeä ELY Keskuksen maksatusohjelman aikatauluun. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Koillis-Savon Matkailuyrittäjät ry:lle myönnetään tilapäisrahoituksena euron koroton laina Esiselvitys hankkeen käynnistämiseksi. Laina-aika on enintään vuoden 2010 loppuun. Takaisinmaksuaika kytketään ELY Keskuksen maksuohjelman aikatauluun. KH 15 Koillis-Savon Matkailuyrittäjät ry on toimittanut Kaavin kuntaan kirjeen, jossa se pyytää, että Kaavin kunta jatkaisi lainan takaisin maksuaikaa ainakin saakka. Perusteluna yhdistys esittää, että Kalakukko ry on ilmoittanut, että maksatuspäätöksen tekeminen saattaa viipyä Kalakukko ry:n ja ELYkeskuksen päätöksentekoelimissä jopa 4-5 kuukautta, joten maksatus saattaa venyä pitkälle kevätkauteen. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa euron lainan maksuaikaa saakka kuitenkin niin, että alkaen lainasta peritään 3 % vuotuista korkoa.

20 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT. Asia 16. KH Valtiovarainministeriö, päätös VM/2265/ /2010, päätös veroperustemuutoslaskennassa olleen virheen korjaamisesta johtuvasta vuoden 2010 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta 2. Valtiovarainministeriö, päätös VM/1009/ /2010, , kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2010, mom Kaavin kunta: haettu euroa, saatu euroa, ministeriö asettaa em. avustuksen käytölle seuraavat ehdot (1.kohta koskee arviointimenettelyssä mukana ollutta kuntaa): 2. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. 3. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin kuten valtionosuusuudistuksen siirtymätasauksen päättymiseen. 3. Kuntaliitto - yleiskirje 23/80/2010; hallintolain muutokset oikaisuvaatimuksen käsittelystä ja asiavirheen korjaamisesta sekä hallintolainkäyttölain ja asiointilain muutokset - yleiskirje 24/80/2010; uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta johtaminen tukee hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa; tukiaineistoa kuntajohdolle -julkaisu 4. Pohjois-Savon ELY-keskus - päätös 545/2010/POS, : yksityisen tien valtionavustuskelpoisuus, pysyvän asutuksen pääsytie(kärenkosken yksityistie)./..

21 Kunnanhallitus /.. - päätös POSELY/843/ /2010, : valtionavustuksen jättäminen myöntämättä vuonna 2010, yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön perustamishankkeet 5. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen kokouksen esityslista 6. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston hyväksymä Pohjois-Savon maakuntakaava Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja 8. Valviran kirje Dnro 8635/ /2010, valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) 9. Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen esityslista 10. Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouspöytäkirja 11. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen ja yhtymäkokouksen pidettyjen kokousten pöytäkirjojen nähtävänäolo 12. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 13. Pohjois-Savon käräjäoikeus - riita-asian lausumapyyntö L 10/13331, ; kantaja Kaavin kunta, vastaaja Herzog Richard/c/o AA Kalevi Pitkänen/Aatsto Kalevi Pitkänen Oy - lausunto annettu Itä-Suomen neuvottelukunta (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) - maakuntien hallitusohjelmatavoitteet Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto, virkakirje 2/2010, /..

22 Kunnanhallitus / Kuntatyönantajat, yleiskirje 18/2010, yleiskirjeen liitteenä matkakustannukset Kuopion kaupungin teknisen viraston kirjeet ; asioiden siirtäminen alueelliselle jätelautakunnalle ; alueellisen jätelautakunnan toiminnan käynnistyminen vuoden 2011 alussa 18. Nilsiän kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote - ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuksen muuttaminen sekä päivystyssopimus (315/ /2010) + liitteet 121 ja Siilinjärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanotteet - 67, ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimuksen muuttaminen sekä eläinlääkäripäivystyssopimus (81/11.020/2010) + liitteet 12 ja 13-69, ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö ja ympäristöterveyskeskuksen viranhaltijoiden toimivalta siirtymäaikana (273/01.020/2010) + liitteet 14 ja Siilinjärven kunnanhallituksen pöytäkirjanote - henkilöstön siirtäminen ympäristöterveyskeskuksen virkoihin ja työsopimussuhteisen henkilöstön siirto 21. Siilinjärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanote - ympäristöterveyslautakunnan asettaminen vuosille (274/01.070/2010) 22. Maarianvaaran Laskettelukeskus Oy:n sekä Ewsan Oy:n välillä allekirjoitettu kauppakirja koskien Maarivanvaaran Laskettelukeskuksen kiinteistöjä, kaikkia rakennuksia ja irtaimistoa 23. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24. Puheenjohtajiston muistio 25. Kunnanviraston johtoryhmän muistio 26. Hallintojohtajan päätös , ateria-auton hankkiminen - hyväksytty Veljekset Laakkonen Oy:n tarjous ja ostetaan Kaavin kunnalle Peugeot Boxer 335 L1H1 HDI 100 merkkinen pakettiauto (väri linen sininen) hintaan ,85 euroa (sis. alv 23 %)../..

23 Kunnanhallitus / Kaavin Sotainvalidien 70 vuotisjuhla messu kirkossa klo 10, lounas seurakuntakodissa klo ja pääjuhla klo Kuopion kaupunki - Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja nro 6/2010, Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja nro 7/2010, Aluehallintovirasto - päätös perustoimeentulotukeen maksettavasta valtionosuusennakosta vuodelle Kuntatyönantajat - yleiskirje 17/2010; vuoden 2011 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

24 Kunnanhallitus JÄSENEN VALITSEMINEN MIKA UOTILAN TILALLE SIVISTYSLAUTAKUNTAAN. Asia 17. KH 15 Sivistyslautakunnan varsinainen jäsen Mika Uotila on väestötietojärjestelmän mukaan muuttanut pois Kaavilta lukein. Näin ollen hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa (KuntaL 33 ), ja hänen tilalleen sivistyslautakuntaan on valittava uusi jäsen. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa Mika Uotilan menettäneen vaalikelpoisuutensa ja valitsee Uotilan tilalle sivistyslautakuntaan uuden jäsenen. Pöytäkirjamerkintä: Tämä asia käsiteltiin ennen asiaa 16 ( 14).

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot