Rationaalisen valinnan teoriasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rationaalisen valinnan teoriasta"

Transkriptio

1 Ulen, T (2000): Rational Choice Theory in Law and Economics A Rationaalisen valinnan teoriasta - Rationaalisen valinnan teoria on mikrotaloustieteen ydinmalli, jonka mukaan yksilön päätöksentekoa voidaan tarkastella ja ennustaa - Rationaalisen valinnan teorialta puuttuu kuitenkin yksi, yleisesti hyväksytty määritelmä - Rationaalisen valinnan teorian epämuodollinen määritelmä: o valinta on rationaalinen, jos se on harkittu ja johdonmukainen o määritelmä on kuitenkin epätarkka ja tautologinen - Rationaalisen valinnan teorian formaali määritelmä: o hyödyn maksimointi lukuisten rajoitteiden alaisena: tulot, aika, kognitiiviset rajoitteet o transitiiviset preferenssit: A>B, B>C => A>C - Rationaalista valintaa voidaan epävirallisesti kuvata sanomalla, että yksilön valinta on rationaalinen, jos se on vapaaehtoinen ja johdonmukainen aiemmin tehtyjen valintojen kanssa ja yksilö kykenee perustelemaan valintansa. Tällainen määritelmä on kuitenkin hyvin epätarkka, koska se ei anna riittävästi informaatiota, jotta rationaalinen valinta voitaisiin erottaa irrationaalisesta valinnasta. (Ulen 2000, ) Rationaalisuuden aksioomat määritellään formaalissa rationaalisen valinnan teoriassa muodollisemmin: - Yksilö on rationaalinen, jos hänellä on hyvin määritellyt ja vakaat preferenssit. - Rationaalisen preferenssijärjestyksen tulee olla: o Täydellinen (complete) Täydellisyys edellyttää lopputilojen yhteismitallisuutta siten, että yksilö pystyy vertaamaan keskenään kaikkia mahdollisia hyödykekoriyhdistelmiä ja järjestämään ne sen jälkeen paremmuusjärjestykseen. o Transitiivinen (transitive) Transitiivisuudella ilmaistaan preferenssien rationaalinen järjestys ja se edellyttää sitä, että jos hyödykekori A on parempi kuin hyödykekori B ja B on parempi kuin hyödykekori C, tällöin myös A:n on oltava parempi kuin C. o Refleksiivinen (reflexive) Preferenssit ovat refleksiivisiä, jos mikä tahansa hyödykekori A on ainakin yhtä hyvä kuin se itsessään. - Jotta preferenssijärjestys voitaisiin esittää hyötyfunktion 1 avulla, tulee preferenssien olla myös jatkuvia. Jatkuvuusehto vaatii, että jokaiselle lopputilalle on jokin 1 Hyötyfunktio U = u(x, y) kuvaa yksilön hyötyä u, jonka hän saa eri hyödykekoriyhdistelmillä hyödykkeitä x ja y. 1

2 todennäköisyysjakauma p, jonka avulla eri lopputilat voidaan samanarvoistaa. (Cooter ja Ulen 2004, 22) - kritiikki: o formaali määritelmä on yhtä tautologinen kuin epämuodollinen määritelmä o kaikkien preferenssien voidaan katsoa olevan rationaalisia, sillä intransitiivisuutta voidaan selittää sillä, että preferenssit ovat muuttuneet yli ajan tai sillä, että transitiivisuus on määritelty epäjohdonmukaisesti. Lopulta kaikki käyttäytyminen voidaan selittää rationaaliseksi (kehäpäätelmä). 1. Rationaalisen valinnan teoria oikeustaloustieteessä: - hyödyllinen mallinnettaessa markkinakäyttäytymistä o käyttäytymisen ennustaminen markkinoilla o ennustuksia tukee empiirinen evidenssi, esim. hintateoria o poikkeamat hintateoriasta voidaan selittää ilman, että yksilöä tulisi pitää irrationaalisena: markkinahäiriöt ovat syynä ennusteen ja havaitun käyttäytymisen väliseen eroavuuteen o anomaalista käyttäytymistä voidaan selittää mallin parantelun avulla: snob effect o rationaalisuus ilmenee evoluutiossa: rationaaliset firmat säilyvät, irrationaaliset eivät o hintateorian oletukset pitävät, vaikka kuluttajien joukossa irrationaalisia, joilla intransitiiviset preferenssit (Becker 1962). o Myöhemmät tutkimukset osoittavat, että irrationaalisuus ei vaikuta kokonaiskäyttäytymiseen ja siten mallin toimivuuteen - Em. perustelut vahvistavat näkemystä siitä, että mallia voidaan käyttää markkinakäyttäytymisen ennustamiseen edelleen, sillä sen ennusteet ovat säännönmukaisesti tarkkoja. - Lisäksi teoria on tarpeeksi yksinkertainen (karkea) selvittämään poikkeavaa käyttäytymistä ilman, että teoriaa tarvitsisi kokonaan hylätä. 2. Rationaalisen valinnan teoria muilla tieteenaloilla: - rationaalisen valinnan teoriaa käytetään myös muun kuin markkinakäyttäytymisen ennustamiseen - yhteiskuntatieteissä teoriaa pidetään täydellisimpänä ja yhdenmukaisimpana kuvauksena päätöksenteosta - kritiikkiä silti esiintyy: o teoria soveltuu markkinoille, joilla usein on kyse kvantifioitavista päätöksistä o markkinapäätökset säännöllisiä ja rutiininomaisia o yksilöillä mahdollisuus oppia toistuvissa tilanteissa o myös harvinaisissa päätöksissä voi oppia muilta o muissa kuin markkinapäätöksissä ei mahdollisuutta oppia ja korjata virheitään, koska ne eivät välttämättä toistu (avioliitto) o markkinapäätöksissä yhdenmukainen mitta: raha, joka mahdollistaa yhteismitallisuuden o kun hinta on tiedossa, on helppo arvioida vaihtoehtoiskustannus o ei-markkinapäätöksissä ei yhteismitallisuutta, joten vertailu vaikeaa o markkinapäätöksissä usein yksi optimaalinen tulos, mutta ei-markkinapäätöksissä on useita lopputuloksia o koottuna: toistuvuus, yhteismitallisuus, läpinäkyvyys 2

3 3. Rationaalisen valinnan teoria lainsäädännössä - miksi rationaalisen valinnan teoria on hyvä oikeudellisen päätöksenteon kuvaamisessa ja ennustamisessa? - Monet oikeudellisen päätöksenteon tilanteet muistuttavat markkinapäätöksiä - Oikeussäännöt luovat implisiittisiä hintoja eri käyttäytymistavoille ja yksilöt reagoivat sääntöihin kuten hintoihin markkinoilla - Jos hinta tekemisestä on korkeampi kuin siitä saatava hyöty, ei tekoa tehdä - Esim. sopimusoikeuden tahdonvaltaiset säännökset tarjoavat ennalta mietittyjä ehtoja sopimuksen aukkojen tilalle, jolloin osapuolet säästävät transaktiokustannuksissa - Oikeussääntöjen avulla kannustetaan vahingonaiheuttajaa sisäistämään kaikki vahingon ehkäisykustannukset: molemminpuoliset ehkäisytoimenpiteet tuottamusvastuu, yksipuoliset ehkäisytoimenpiteet ankara vastuu. B Rationaalisen valinnan teorian kritiikki psykologisen taloustieteen näkökulmasta - Kognitiivisen psykologian kokeellisten tulosten nojalla rationaalisen valinnan teorian ennustukset voidaan kyseenalaistaa ainakin neljällä eri osa-alueella: o Osapuolet hylkäävät molempia hyödyttävän sopimuksen, jos ylijäämän jako on oikeudenmukaisuusnormien vastainen (epäoikeudenmukainen) o Monivaiheiset neuvottelut eivät ole johdonmukaisia rationaalisen valinnan kanssa o Useimmat päätöksentekijät kärsivät kognitiivisista rajoitteista, jotka aiheuttavat systemaattisia poikkeamia rationaalisen valinnan ennustusten mukaiseen käyttäytymiseen o Päätökset epävarmuuden vallitessa eivät ole rationaalisen valinnan teorian oletusten mukaisia 1. Rationaalinen neuvottelu (bargaining) julkishyödykkeitä tuotettaessa - Rationaalisen valinnan teorian ennustusten mukaan yksilöt eivät ole halukkaita maksamaan käyttämistään julkishyödykkeistä (vapaamatkustajaongelma) - Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että yksilöt maksavat vapaaehtoisesti oman osuutensa julkishyödykkeistä (Thaler 1992,Ulen 1994) o Eksperimentti: o 5 jäsenen ryhmästä kukin saa 5. Kaikki sijoittavat haluamansa summan ja pankki tuplaa sen ja jakaa tasan kaikille jäsenille. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teorian mukaan kukaan ei investoi, sillä kaikki haluavat olla vapaamatkustajia. o Tulos: useimmat sijoittivat julkishyödykkeeseen noin prosenttia annetuista varoista. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teoria mukaan ryhmän sijoituksen tulisi laskea, kun eksperimenttiä toistetaan useita kertoja (oppiminen). o Tulos: toistettaessa koe useita kertoja peräkkäin näin kävi. Kun tehtiin myöhemmin koe uudestaan samalla ryhmällä, alussa sijoitus oli taas noin % ja laski toistojen mukana.(andreoni 1988). 3

4 o Selitys: ihmiset aloittavat uuden vuorovaikutussuhteen tekemällä yhteistyötä, kunnes syntyy näyttöä, ettei yhteistyö kannata. 2. Rationaalinen neuvottelu ylijäämän jakamisesta - Rationaalisen valinnan teoria ei ennusta sitä, millä tavoin osapuolet jakavat vaihdannan avulla saatavan ylijäämän - Jos yhteistyön avulla voidaan saada aikaan ylijämää, joka on suurempi kuin ylijäämän jakamisesta aiheutuvat transaktiokustannukset (ts. esteitä yhteistyölle ei ole), osapuolet löytävät keinon ylijäämän jakamiselle siten, että molemmat osapuolet pääsevät korkeammalle hyvinvoinnin tasolle, kuin millä he alun perin olisivat olleet. (s.801) - Rationaalisen valinnan teoria selittää, milloin osapuolet ryhtyvät vaihdantaan: o Jos vapaaehtoinen vaihdanta osapuolten kesken tapahtuu, silloin vaihdannan on täytynyt tuottaa ylijäämää, joka on suurempi kuin esteistä aiheutuvat kustannukset (transaktiokustannukset) o Jos vaihdantaa ei tapahdu, tällöin ei joko syntynyt ylijäämää jaettavaksi (myyjän minimihinta oli korkeampi kuin ostajan maksimihinta, vrt. varallisuusvaikutus) tai vaihdannasta aiheutuvat transaktiokustannukset olisivat olleet suurempia kuin ylijäämä. o Muita syitä vaihdannan epäonnistumiseen ei rationaalisen valinnan teorian mukaan ole - Entä vaihdantatilanne, joka ei toteudu, vaikka ylijäämää syntyisi eikä vaihdolle olisi olemassa esteitä? o Eksperimentti: o Ultimatum peli(güth, Schmittberger, Schwarze 1982), johon osallistuvat pelaajat 1 ja 2, jotka eivät tunne toisiaan eivätkä voi kommunikoida. Tarkoituksena jakaa määrätty summa rahaa osapuolten kesken. Pelaaja 1 tekee ehdotuksen, pelaaja 2 voi joko hyväksyä jaon tai hylätä, jolloin kumpikaan ei saa mitään. Esim. 1 voi ehdottaa tasajakoa ja 2 hyväksyy sen. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teorian mukaan ensimmäisen pelaajan paras ehdotus on esittää yksipuolista jakoa hänen omaksi edukseen, sillä toisen pelaajan kannattaa hyväksyä mikä tahansa jako, sillä muutoin hän ei saa mitään. o Useiden, eri aikoina tehtyjen eksperimenttien tulokset osoittavat kuitenkin muuta: - ensimmäinen ehdottaja ei yleensä esitä epäoikeudenmukaista jakoa vaan useissa eri eksperimenteissä yleisin ehdotus on tasajako, keskiarvo 37/73. - myös kakkospelaajista useimmat hyväksyivät vain oikeudenmukaiseksi katsomansa jaon ja noin 25 % ehdotuksista hylättiin, koska pelaaja piti jakoa epäoikeudenmukaisena. (Kahneman, Knetsch ja Thaler 1986). 3. Varallisuusvaikutus ja vallitsevan tilan harha 4

5 - Rationaalisen valinnan teorian ennustusten mukaan, vaihdanta tapahtuu, jos se tuottaa ylijäämää, joka on suurempi kuin transaktiokustannukset - Eksperimenttien avulla haluttiin tutkia, miten varallisuusvaikutus ja vallitsevan tilan harha vaikuttavat yksilön päätöksentekoon o Varallisuusvaikutuksella (endowment effect) tarkoitetaan sitä, että yksilöt arvostavat hyödykettä enemmän, jos he jo omistavat sen. Toisin sanoen he vaativat suuremman summan luopuakseen omistamastaan hyödykkeestä kuin mitä he olisivat valmiita maksamaan hankkiakseen sen. (Thaler 1992) o Vallitsevan tilan harha (status quo bias) on varallisuusvaikutuksen läheinen käsite. Se tarkoittaa sitä, että yksilöt pitävät vallitsevaa varallisuustilaa muita tiloja parempana. (Korobkin 1994, Samuelson ja Zeckhauser 1988) - Varallisuusvaikutuksen testaaminen (Thaler 1992, Korobkin 1998): o Eksperimentti: o Kaksi samankokoista ryhmää, toisille jaettiin esine (esim. kahvimuki, kynä, arpalippu), toisille tietty rahasumma. Jokaiselle määrättiin pari toisesta ryhmästä ja parit saivat halutessaan käydä vaihtokauppaa. Roolit vaihdettiin ja osapuolet saivat taas käydä vaihtokauppaa. o Hypoteesit: 1) jos vaihdannalle ei ole esteitä, hyödykkeet päätyvät sille osapuolelle, joka arvostaa niitä eniten, jolloin tämän oletuksen mukaan noin puolet ryhmän jäsenistä tekisi vaihtokaupan 2) vaihdannassa pyydettävän hinnan tulisi olla melkein sama, olipa osapuoli myyjän tai ostajan roolissa o Kokeen tulokset eivät tukeneet hypoteeseja: - Vaihtokauppojen lukumäärä jäi alle teorian ennustusten (alle puoleen) - toisin sanoen, vaikka transaktiokustannuksia ei ollut, osapuolet olivat haluttomampia vaihdantaan kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa - Hinta vaihteli sen mukaan, oliko osapuoli myyjän vai ostajan roolissa. Mediaani myynti ja ostohintojen suhde oli 2:1. C Valinta epävarmuuden vallitessa: - Rationaalisen valinnan teorian mukaan valintaan epävarmuudessa vaikuttavat: - Yksilön suhtautuminen riskiin - Yksilön vakaat, järjestetyt preferenssit 5

6 - Arviot kunkin mahdollisen lopputuloksen toteutumisen todennäköisyydestä - Rationaalisen valinnan teorian mukaan epävarmuuden vallitessa yksilöt maksimoivat odotettua hyötyään: - EU = vaihtoehdon toteutumisen todennäköisyys x vaihtoehdon tuottama hyöty 1. Preferenssien kääntyminen (preference reversals) Eksperimentti: (Thaler 1982) o On tarjolla kaksi peliä H ja L. H tarjoaa korkean todennäköisyyden voittaa pieni palkinto, sanotaan 90 %:n todennäköisyys voittaa 4. L tarjoaa alhaisen todennäköisyyden voittaa suuri summa, sanotaan 10 %:n todennäköisyys voittaa 40. Ensin kysytään, kumman vaihtoehdon valitset. Seuraavaksi kysytään, mihin hintaan he myisivät pelit, jos he omistaisivat ne. o Hypoteesi: odotetun hyödyn teorian oletusten mukaan valintojen tulisi olla yhdenmukaisia. (siis preferenssien transitiivisia). o Tulos: ensimmäiseen kysymykseen useimmat koehenkilöt vastasivat H (71 %). Toiseen kysymykseen useimmat määräsivät korkeamman myyntihinnan L:lle kuin H:lle (67 %). Tämä merkitsee sitä, että he pitivät L:ää arvokkaampana kuin H:ta. - Ilmiötä kutsutaan preferenssien kääntymiseksi. Koetulosta selitetään sillä, että ihmiset hinnoittelevat pelit niiden voiton mukaan eivätkä odotusarvon mukaan. (H: 4 :n, L 40 :n voittomahdollisuus) - Rationaalisen valinnan teorian kannalta tarkasteltuna ilmiö tarkoittaa sitä, että yksilöt tekevät epäjohdonmukaisia ja siten irrationaalisia valintoja. - Preferenssien kääntymistä voidaan käyttää hyväksi, jos ihmiset ovat valmiita maksamaan korkeita summia hyvin pienestä todennäköisyydestä voittaa huomattava rahasumma. - Preferenssien kääntymistä voidaan selittää kolmella ilmiöllä: 1) Intransitiiviset preferenssit: (intransitive preferences) o Rationaalisen valinnan teorian mukaan preferenssijärjestyksen tulisi olla transitiivinen o Rationaalisen yksilön tulisi siten olla indifferentti H:n käteisarvon (4 ) ja H:n itsensä suhteen (0,9x 4 ). o Preferenssien kääntyminen voi siten ilmentää sitä, että yksilön preferenssit ovat intransitiivisia 2) Menettelyllinen invarianssi: (procedure invariance) o Menettelyllisellä invarianssilla tarkoitetaan sitä, että lopputuloksen tulisi pysyä samana riippumatta siitä, millä tavalla asiaa mitataan. (matka Berliinistä Müncheniin sama riippumatta siitä kummasta päästä mittaus aloitetaan) o Epävarmuuden vallitessa tapahtuvan valinnan osalta tämä merkitsee sitä, että preferenssien järjestyksen tulisi pysyä samana riippumatta siitä menetelmästä, jolla tutkija haluaa selvittää preferenssijärjestystä. o Yksi tapa selvittää preferenssijärjestystä on kysyä yksilöltä, kumman hän valitsee, jos valittavana ovat A ja B. 6

7 o Toinen tapa on kysyä yksilöltä, mikä on kummankin vaihtoehdon maksimihinta, jolla yksilö olisi valmis hankkimaan sen. o Preferenssien kääntymistä voidaan selittää sillä, ettei menettelyllinen invarianssi pidä. 3) Riippumattomuusaksiooman loukkaaminen: (violations of the independence axiom) o Kolmas selitys preferenssien kääntymiseen on se, että yksilö loukkaa riippumattomuusaksioomaa o Odotetun hyödyn teoriaan liittyvällä riippumattomuusaksioomalla tarkoitetaan sitä, että jos yksilö preferoi X:ää, tämän tulisi myös pitää parempana mahdollisuutta voitta X todennäköisyydellä p kuin mahdollisuutta voittaa Y todennäköisyydellä p. o Preferenssien kääntyminen osoittaa, että yksilöt rikkovat riippumattomuusaksioomaa tehdessään päätöksiä epävarmuuden vallitessa 2. Valinta eri ajanjaksojen välillä Päätöksenteossa epävarmuuden vallitessa on kysymys siitä, että yksilön on tehtävä valinta, o joko tällä hetkellä ja tulevaisuudessa toteutuvan lopputuloksen kesken o tai kahden tulevaisuudessa toteutuvan lopputuloksen kesken - tutkimusten mukaan yksilöt eivät kuitenkaan ole tietoisia kaikista mahdollisuuksista ja ongelmista, joita valinta eri ajanjaksojen välillä synnyttää, vaan tekevät valintoja, jotka rikkovat rationaalisen valinnan teorian aksioomia o esimerkki tuloveroista: ihmiset eivät korjaa verotusprosenttiaan, vaan sallivat liian korkean ennakonpidätyksen, vaikka se on koroton (ei meillä enää) laina valtiolle. o Toinen ääriesimerkki ovat järjettömän korkeat diskonttokorot: ihmiset eivät ota huomioon varoituksia riskistä saada liiallisesta auringonotosta ihosyöpä, vaan arvostavat korkeammalle ruskettunutta ihoa. - Rationaalisen valinnan teorian aksioomien mukaan diskonttokoron tulisi yleensä olla markkinakorkoa vastaavalla tasolla ja sen tulisi pysyä vakiona - Tutkimusten mukaan diskonttokoron suuruus kuitenkin vaihtelee o sen mukaan miten pitkä on ajanjakso, jonka yksilö joutuu odottamaan palkkiotaan (Loewenstein ja Elster 1992) - valittavana ovat projektit A ja B, joista A tapahtuu aikaisemmin. Yksilö valitsee ensin A:n, mutta vaihtaa B:hen (muut seikat ennallaan), kun saa tiedon, että B:n toteutuminen siirtyy eteenpäin (silti B toteutuu edelleen myöhemmin kuin A). - näin ollen diskonttokorko pienenee sen mukaan, miten kauemmaksi palkkion saaminen lykkääntyy o sen mukaan miten suuri saatava palkkio on - diskonttokorko sen välillä saadaanko 100 tänään tai 150 vuoden kuluttua on pienempi kuin valinnalla 10 tänään tai 15 vuoden 7

8 kuluttua. Toisin sanoen monet ovat valmiita odottamaan vuoden saadakseen 50, mutta eivät saadakseen 5 - Shefrin ja Thaler (1988) selittävät tätä ilmiötä sillä, että ihmiset rinnastavat pienet voitot välittömään kulutukseen, mutta suuria voittoja säästämiseen, joten vaihtoehtoiskustannus pienelle voitolle on menetetty kulutusmahdollisuus, mutta suurelle voiotolle menetetty korkotulo. Diskonttokoron pieneneminen selittyy sillä, että menetettyä kulutusmahdollisuutta on vaikeampi vastustaa kuin menetettyä korkotuloa. D Rationaalisen valinnan teorian kritiikkiä oikeustaloustieteen kannalta - Missä tilanteissa yhteiskunta voi luottaa siihen, että resurssien tehokkain allokoituminen saavutetaan neuvotteluteitse? Missä tilanteissa tämä ei toimi? - Kuinka lakia tulisi muotoilla, jotta se ohjaisi resurssien tehokkaimpaan allokoitumiseen silloin, kun neuvottelun keinoin ei siihen päästä? - Soveliain oikeuspoliittinen keino riippuu siitä, voidaanko esteet vapaalle vaihdannalle tunnistaa ja voidaanko määrittää korjauskeinot, silloin kun este on merkittävä - Oikeustaloustiede erittelee vapaata vaihdantaa rajoittavat transaktiokustannukset etsintä-, sopimus- ja valvontakustannuksiin. - Oikeustaloustiede yrittää tunnistaa transaktioihin liittyviä tekijöitä, jotka aiheuttavat korkeita transaktiokustannuksia 1. Coasen teoreema ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki - Coasen teoreeman mukaan, jos vaihdannalle ei ole olemassa esteitä (transaktiokustannuksia), resurssit allokoituvat niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, huolimatta siitä, kenelle ne on alun perin jaettu. - Tutkimustuloksissa on havaittu, että yksilöt ovat halukkaampia yhteistyöhön ja että heillä on vahvempi oikeudenmukaisuuden halu kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa. (Thaler 1992, Ulen 1994, yhteistyö julkishyödykkeiden tuotannossa sekä Güth, Schmittberger and Schwarze 1982, Kahneman, Knetsch and Thaler 1986 ultimatum pelin voitonjako) - Tulokset poikkeavat Coasen teoreemasta kahteen suuntaan: o Yhtäältä voimakas yhteistyöhalukkuus merkitsee sitä, että resurssien tehokas allokaatio voidaan saavuttaa vapaaehtoisen vaihdannan avulla laajemmin kuin Coasen teoreema ennustaa. o Siten, vaikka transaktiokustannuksia esiintyisikin, valtiovallan väliintulon tarve saattaa olla vähäisempi kuin on aikaisemmin uskottu o Yksilöt saattavat olla halukkaampia sijoittamaan ympäristötietoiseen toimintaan kuin on oletettu. 8

9 o Toisaalta tutkimusten havainnot siitä, että yksilöt reagoivat herkästi ylijäämän oikeudenmukaiseen jakautumiseen merkitsee sitä, että valtiovallan väliintulo yksityisessä päätöksenteossa on tärkeämpää kuin on aiemmin oletettu. o Koska ihmiset luopuvat mieluummin yhteistyöstä kuin suostuvat yhteistyöhön hyvin yksipuolisilla ehdoilla (ylijäämän jako), eivät resurssit välttämättä allokoidu tehokkaimmalla tavalla, vaikka transaktiokustannuksia ei olisi. o Siten valtiovallan väliintuloa voidaan perustella tilanteissa, joissa toinen osapuoli voi liian yksipuolista voitonjakoa esittämällä estää resurssien allokoitumisen niiden tehokkaimpaan käyttöönsä - Toinen poikkeama Coasen teoreemasta on varallisuusvaikutus (ja vallitsevan tilan harha) (Thaler 1992, Korobkin 1994, Samuelson ja Zeckhauser 1988) o Kun transaktiokustannukset olivat hyvin alhaiset, ihmiset olivat haluttomampia tekemään sopimuksia kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa o Lisäksi yksilöt vaativat kaksinkertaista hintaa myydäkseen omistamansa tavaran kuin millä he olisivat valmiita ostamaan sen o Havaintojen seurauksena on se, että joissakin tilanteissa ei voida saavuttaa yhtä ainutlaatuisesti tehokasta varallisuusoikeuksien jakaumaa o Tällöin alkuperäisellä jakautumisella on merkitystä, sillä resurssit eivät välttämättä ohjaudu niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, vaikka transaktiokustannukset eivät olisikaan esteenä. 2. Pakottavat ja tahdonvaltaiset säännökset sekä rationaalisen valinnan teorian kritiikki - jotta oikeussääntöjen avulla voitaisiin korjata markkinahäiriöiden aiheuttamia esteitä resurssien allokoitumiselle niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, tulee ensin ratkaista kaksi ongelmaa o millainen oikeussääntö tai standardi valitaan o tuleeko säännön olla pakottava vai tahdonvaltainen - Esimerkkinä yhtiöoikeus ja sisäpiirikaupat. Sisäpiirikauppojen tehottomuuden määrästä ja todennäköisyydestä ollaan erimieltä. Useimmat kommentoijat haluavat säädellä käytäntöä jotenkin, mutta erimieltä ollaan siitä, tulisiko käyttää kieltoa vai tahdonvaltaisia säännöksiä, jolloin yhtiöt voisivat halutessaan sopia toisin. Tahdonvaltaisuuden kannattajat väittävät, että jotkut yritykset saattaisivat haluta tarjota johdolle osittaista palkkiota siinä muodossa, että he sallisivat näiden käyttää hyväkseen hankkimaansa sisäpiiritietoa. jos tämä keino on tehokkaampi kuin vaihtoehtoiset palkitsemiskeinot, yhtiön tulisi sallia poiketa säännöksestä erillisin sopimuksin. Vastustajat torjuvat tämän ja vaativat ehdotonta pakottavuutta. - Vallitsevan tilan harha saa aikaan sen, etteivät yksilöt ole halukkaita poikkeamaan vallitsevasta tilasta. - Oikeussääntöjen osalta se merkitsee sitä, että yksilöt poikkea tahdonvaltaisista säännöksistä, elleivät odotetut hyödyt poikkeamisesta olennaisesti ylitä odotettuja kustannuksia. - Tahdonvaltaisilla säännöksillä on siten voimakas ankkuroitumisvaikutus. o Sisäpiirikauppojen osalta tämä saattaisi merkitä sitä, että vaikka kiellosta voitaisiin poiketa, hyvin harvat yhtiöt käyttäisivät tätä oikeuttaan - Jos useimmat yksilöt ovat haluttomia poikkeamaan vallitsevasta tilasta, lain tulisi määrittää vallitseva tila tehokkaalle tasolle. 9

10 o Sisäpiirikauppojen osalta se tarkoittaisi sitä, että tehokas lähtötaso on sisäpiirikauppojen kieltäminen, eikä sen sijaan vapaus harjoittaa sisäpiirikauppoja, ellei työnantaja ole sitä nimenomaisesti kieltänyt 3. Riskin sääntely ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki - Tutkimusten mukaan yksilöt eivät ole hyviä arvioimaan riskien toteutumisen todennäköisyyksiä - Ensinnäkin heillä on tapana yliarvioida sellaisen uhkapelin arvo, jossa on pieni todennäköisyys saada suuri voitto - Toiseksi vallitsevan tilan harhan vuoksi he asettavat etusijalle tunnetun korkean riskin tuntemattomaan alhaiseen riskiin verrattuna. - Riskiin suhtautumisesta on seurauksena se, että ihmiset vaativat riskien sääntelyä joka heijastaa heidän omaa näkemystään eikä yhdenmukaista näkemystä - Lainsäädännöllisten resurssien tehokkaampi allokointi vaatisi johdonmukaisuutta riskin sääntelyyn - Tähän saakka on uskottu, että yksilöt tekevät virheitä riskinalaisessa päätöksenteossa, koska heillä ei ole oikeaa tietoa - Sen vuoksi sääntelypäätökset on tehty siitä näkökulmasta, että valtiovallan tulisi jakaa tarkkaa tietoa, jotta yksilöt ja yritykset voisivat tehdä rationaalisia päätöksiä - Tutkimusten mukaan yksilöt eivät tee oikeita päätöksiä, vaikka heillä olisi oikeaa tietoa riskinalaisista vaihtoehdoista (Loewenstein ja Elster 1992 ja Shefrin ja Thaler 1988, intertemporal choice) - Nämä havainnot oikeuttaisivat paternalistisempaan sääntelypolitiikkaan kuin, mitä rationaalisen valinnan teoria suosittelee o Esimerkiksi rationaalisen valinnan teoria mukaan motoristi voi itse arvioida kypärän käyttämisestä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt ja tehdä päätöksensä sen perusteella. Virheelliset päätökset riskin arvioinnissa sekä valinnassa eri ajanjaksojen välillä osoittavat kuitenkin sen, että motoristit aina aliarvioisivat kypärän käyttämisen hyödyt ja sen vuoksi paras sääntelykeino, jolla päävammat minimoidaan, on kypärän käyttöpakko. 4. Vahingonkorvauslaki ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki Valinta normiperusteisten ja riskiperusteisten toimintavaatimusten välillä - Tuottamuksen tasoa voidaan arvioida joko normiperusteisesti tai riskiperusteisesti o Normiperusteisessa arviointitavassa tuottamus määritellään vertaamalla vahingonaiheuttajan tai uhrin toimintaa selkeään oikeussääntöön (esim. nopeusrajoitus) o tällainen tuottamus on helppo todeta oikeudessa o potentiaalisten uhrien/vahingonaiheuttajien on helppo havaita normiin perustuva toimintavaatimusten taso, eikä monimutkaisia laskelmia tarvitse suorittaa o sen vuoksi kognitiiviset vaatimukset eivät ole korkeita o Riskiperusteinen tuottamusvastuun arviointitapa sysää toimintavaatimusten määrittelyn potentiaalisille vahingonaiheuttajille ja uhreille itselleen 10

11 o ei ole olemassa selkeää, kiinteää toimintavaatimusten tasoa, vaan jokainen potentiaalinen vahingonaiheuttaja/uhri laskee itse, mikä on riittävä toimintavaatimusten taso, kun otetaan huomioon, että vahingon mahdollisesti tapahduttua tuomioistuin arvioi, ovatko huolellisuustoimenpiteet olleet kohtuullisia o riskiperusteisessa arviointitavassa toimintavaatimusten taso määritellään useimmiten Hand -säännön avulla (riski-hyöty testi). o Tällöin potentiaalinen vahingonaiheuttaja/uhri vertaa vahingon ehkäisemisestä aiheutuvia kustannuksia huolellisuudella saavutettaviin hyötyihin (= onnettomuuden todennäköisyyden ja ankaruuden aleneminen) ja ryhtyy sitten niihin vahingon ehkäisemistoimenpiteisiin, joissa odotettu hyöty on suurempi kuin toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. o Riski-hyöty testin kognitiiviset vaatimukset ovat huomattavat. o Tutkimusten mukaan yksilöt tekevät systemaattisia virheitä näissä laskelmissaan o Sääntelykeino tulisi valita sen mukaan, ovatko kyseisiin onnettomuuksiin altistuvilla yksilöillä kognitiivisia rajoituksia riskien arvioinneissa. o Siten yhteiskunnan kannalta tehokkaampaan tulokseen voidaan päästä sellaisilla sääntelykeinoilla, joissa toimenpidevaatimusten taso on helppo laskea. Ankara vastuu ja tuottamusvastuu - ankaran vastuun tai tuottamusvastuun valintaan vaikuttaa se, ovatko vahingon ehkäisemismahdollisuudet yksipuolisia vai molemminpuolisia - yksipuolisen ja molemminpuolisen vahingon ehkäisemismahdollisuuden arvioimista vaikeuttaa kuitenkin kognitiivisten rajoitteiden olemassaolo - tilanne voi olla sellainen, että toinen osapuoli on kognitiivisten rajoitteidensa vuoksi kykenemätön arvioimaan riskiä oikein, vaikka rationaalisen valinnan teorian mukaan molemmilla osapuolilla on samanlainen mahdollisuus ehkäistä vahingon aiheutuminen - kognitiiviset rajoitteet voivat siten olla riippumaton tekijä määriteltäessä sitä, ovatko ehkäisemismahdollisuudet yksipuolisesti vai molemminpuolisesti suoritettavissa - tällöin niillä on myös merkitystä arvioitaessa sitä tulisiko valita ankara vastuu vai tuottamusvastuu - koska kuluttajat alttiimpia systemaattisille päätöksentekovirheille kuin tuottajat, saattaa ankara vastuu tietyillä toimialoilla olla perustellumpaa, sillä, vahingon ehkäisemismahdollisuudet saattavat todellisuudessa olla vain yksipuolisia 11

12 12

Rationaalisen valinnan teoria

Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisuuden teoriat 1) Mihin meillä on perusteita uskoa? 2) Mitä meidän pitäisi tehdä? 3) Mitä päämääriä meillä tulisi olla? Näitä kysymyksiä vastaavat uskomusten rationaalisuus,

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä Kuluttajan teoriaa tähän asti Valintojen tekemistä niukkuuden vallitessa - Tavoitteen optimointia rajoitteella Luento 6 Kuluttajan ylijäämä 8.2.2010 Budjettirajoite (, ) hyödykeavaruudessa - Kulutus =

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Prospektiteoria. Systeemianalyysin. Antti Toppila. Esitelmä 4 3. helmikuuta laboratorio Aalto-yliopiston TKK

Prospektiteoria. Systeemianalyysin. Antti Toppila. Esitelmä 4 3. helmikuuta laboratorio Aalto-yliopiston TKK Prospektiteoria Antti Toppila sivu 1/19 Optimointiopin seminaari keväällä 2010 Prospektiteoria Antti Toppila Esitelmä 4 3. helmikuuta 2009 Prospektiteoria Antti Toppila sivu 2/19 Optimointiopin seminaari

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu

Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Matias Leppisaari 29.1.2008 Esityksen rakenne Yleinen malli Käypyys ja rajoitusehdot Mallin ratkaisu Kotitehtävä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

1 + b t (i, j). Olkoon b t (i, j) todennäköisyys, että B t (i, j) = 1. Siis operaation access(j) odotusarvoinen kustannus ajanhetkellä t olisi.

1 + b t (i, j). Olkoon b t (i, j) todennäköisyys, että B t (i, j) = 1. Siis operaation access(j) odotusarvoinen kustannus ajanhetkellä t olisi. Algoritmien DP ja MF vertaileminen tapahtuu suoraviivaisesti kirjoittamalla kummankin leskimääräinen kustannus eksplisiittisesti todennäköisyyksien avulla. Lause T MF ave = 1 + 2 1 i

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan hieman peliteoriaan. Keskeisiä asioita ovat Nash-tasapaino ja sekastrategia. Cournot n duopolimalli vuodelta 1838 toimii oivallisena havainnollistuksena

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Rationaalisen toimijan malli

Rationaalisen toimijan malli Rationaalisen toimijan malli 27.1.2010 Millainen on rationaalinen toimija? Rationaalisesti toimivan henkilön preferenssit oletetaan johdonmukaisiksi Käyttäytymistieteilijät korostavat kuitenkin tilanteita,

Lisätiedot

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly Bayesin pelit Kalle Siukola MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly 12.10.2016 Toistetun pelin esittäminen automaatin avulla Ekstensiivisen muodon puu on tehoton esitystapa, jos peliä

Lisätiedot

Luento 8. June 3, 2014

Luento 8. June 3, 2014 June 3, 2014 Luokka pelejä, joissa pelaajilla on epätäydellistä informaatiota toistensa preferensseistä ja joissa valinnat tehdään samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että pelaajat eivät tiedä toistensa

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE Ryhmä Tekijä 1 Pari Tekijä 2 Päiväys Assistentti Täytä mittauslomake lyijykynällä. Muista erityisesti virhearviot ja suureiden yksiköt! 4 Esitehtävät 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 Harjoitus 5 Ratkaisuehdotuksia Näissä harjoituksissa viljellään paljon sanaa paradoksi. Sana tulee ymmärtää laajassa mielessä. Suppeassa mielessähän

Lisätiedot

2. Arvon ja hyödyn mittaaminen

2. Arvon ja hyödyn mittaaminen 2. Arvon ja hyödyn mittaaminen 1 2 Arvon ja hyödyn mittaaminen 2.1 Miksi tarvitsemme arvofunktiota? Arvofunktio on preferenssien (mieltymysten) matemaattinen kuvaus. Arvofunktio kuvaa päätöskriteeriä vastaavan

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tilastollinen testaus Tilastollinen testaus Tilastollisessa testauksessa tutkitaan tutkimuskohteita koskevien oletusten tai väitteiden paikkansapitävyyttä havaintojen avulla. Testattavat oletukset tai

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme?

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 2 Mitä opimme? 1/4 Tilastollisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä prosesseista, jotka generoivat reaalimaailman

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Satunnaisalgoritmit Topi Paavilainen Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 23. helmikuuta 2014 1 Johdanto Satunnaisalgoritmit ovat algoritmeja, joiden

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x)

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x) Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Hyöty (engl. utility) = arvo, jonka koemme riskitilanteessa eli, kun teemme päätöksiä epävarmuuden (todennäköisyyksien) vallitessa. Vrt.

Lisätiedot

Rationalisoituvuus ja yleinen tieto rationaalisuudesta

Rationalisoituvuus ja yleinen tieto rationaalisuudesta Rationalisoituvuus ja yleinen tieto rationaalisuudesta Keskeiset termit: Rationalizability rationalisoituvuus ratkaisukonsepti peliteoriassa Rationalizable rationalisoituva Rationality rationaalisuus pelaajat

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Valikoima, laatu ja mainonta

Valikoima, laatu ja mainonta Valikoima, laatu ja mainonta Sami Niemelä 5.2.2003 Sisältö Tuoteavaruus Käsite ja erottelutapoja Valikoiman muodostaminen Laatu ja laajuus Laatu Tyypit ja ongelmia Mainonta Käytetyt symbolit määrä s laatu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen MAT-5 Todennäköisyyslaskenta Tentti.. / Kimmo Vattulainen Vastaa jokainen tehtävä eri paperille. Funktiolaskin sallittu.. a) P A). ja P A B).6. Mitä on P A B), kun A ja B ovat riippumattomia b) Satunnaismuuttujan

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 8: Lineaarinen regressio, testejä ja luottamusvälejä

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 8: Lineaarinen regressio, testejä ja luottamusvälejä Tilastollisen analyysin perusteet Luento 8: Lineaarinen regressio, testejä ja luottamusvälejä arvon Sisältö arvon Bootstrap-luottamusvälit arvon arvon Oletetaan, että meillä on n kappaletta (x 1, y 1 ),

Lisätiedot

Kurssikoe on maanantaina 29.6. Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla.

Kurssikoe on maanantaina 29.6. Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla. HY / Avoin ylioisto Johdatus yliopistomatematiikkaan, kesä 201 Harjoitus 7 Ratkaisut palautettava viimeistään perjantaina 26.6.201 klo 16.00. Huom! Luennot ovat salissa CK112 maanantaista 1.6. lähtien.

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Päätöksentekomenetelmät

Päätöksentekomenetelmät L u e n t o Hanna Virta / Liikkeenjohdon systeemit Päätöksentekomenetelmät Luennon sisältö Johdanto päätöksentekoon Päätöksenteko eri tilanteissa Päätöspuut Päätösongelmia löytyy joka paikasta Päästökauppa:

Lisätiedot

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta Kuluttajan valinta Tulovaikutukset Hyvinvointiteoreemat Samahyötykäyrät Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta 1 Mikrotaloustiede (31C00100) Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

ESS oppiminen ja sen simulointi

ESS oppiminen ja sen simulointi ESS oppiminen ja sen simulointi 8.10.2008 Suhteellinen palkkiosumma, RPS = = = = + + = = n i t i t i t i t i i n i i i i P m r P m r t f r r f 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ( ) ( ) ( (1) τ τ τ τ τ τ Harleyn (1981)

Lisätiedot

Matemaatiikan tukikurssi

Matemaatiikan tukikurssi Matemaatiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Funktiot Funktion määritelmä Funktio on sääntö, joka liittää kahden eri joukon alkioita toisiinsa. Ollakseen funktio tämän säännön on liitettävä jokaiseen lähtöjoukon

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Päätöksentekomenetelmät

Päätöksentekomenetelmät L u e n t o Päätöksentekomenetelmät Luennon sisältö Hanna Virta / Liikkeenjohdon systeemit Johdanto päätöksentekoon Päätöksenteko eri tilanteissa Päätöspuut Johdanto päätöksentekoon Päätösongelmia löytyy

Lisätiedot

Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely)

Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely) Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely) Esitelmöijä Olli Rentola päivämäärä 21.1.2013 Ohjaaja: TkL Anssi Käki Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Saska Heino Helsingin Sanomat uutisoi jokin aika sitten siitä, kuinka Helsingin huippuravintoloissa vallitsevan yleisen käsityksen mukaan korvaukseton työ kuuluu

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2512/02.07.00/2013 57 Saunalahden yhteistoiminta- ja esisopimuksen mukaisten kiinteistöjärjestelyperiaatteiden hyväksyminen Saunalahdenportin asemakaavamuutos-alueella Valmistelijat

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen

MAT Todennäköisyyslaskenta Tentti / Kimmo Vattulainen MAT-25 Todennäköisyyslaskenta Tentti 12.4.216 / Kimmo Vattulainen Funktiolaskin sallittu. Palauta kaavakokoelma 1. a) Pelaajat A ja B heittävät noppaa vuorotellen ja pelin voittaa se, joka saa ensimmäiseksi

Lisätiedot

Testejä suhdeasteikollisille muuttujille

Testejä suhdeasteikollisille muuttujille Ilkka Mellin Tilastolliset menetelmät Osa 3: Tilastolliset testit Testejä suhdeasteikollisille muuttujille TKK (c) Ilkka Mellin (007) 1 Testejä suhdeasteikollisille muuttujille >> Testit normaalijakauman

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,...

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,... Ratkaisut 1 1. Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,.... Nolla, koska kerrotaan nollalla. 3. 16 15 50 = ( 8) 15 50 = (8 15) ( 50) = 1000 500 = 500 000. 4.

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat?

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? RIL, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä 30.10.2013 Rakennusten sortumat miten estetään? Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1.

Lisätiedot

Yhtälöryhmät 1/6 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt

Yhtälöryhmät 1/6 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt Yhtälöryhmät 1/6 Sisältö Yhtälöryhmä Yhtälöryhmässä on useita yhtälöitä ja yleensä myös useita tuntemattomia. Tavoitteena on löytää tuntemattomille sellaiset arvot, että kaikki yhtälöt toteutuvat samanaikaisesti.

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Tehtävä 2: Säännölliset lausekkeet

Tehtävä 2: Säännölliset lausekkeet Tehtävä 2: Säännölliset lausekkeet Kun tietokoneohjelmalla luetaan käyttäjän syötettä, olisi syöte aina syytä tarkistaa. Syötteessä voi olla vääriä merkkejä tai merkkejä väärillä paikoilla (syntaktinen

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja kuluttaa sellaisen määrän

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A / Ratkaisut Aiheet: Avainsanat: Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka Todennäköisyyden aksioomat Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava Bayesin kaava,

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Sisältö Sijoitusstrategia Keskeiset tulosajurit Toimintaympäristö 4/2/2014 3 Sijoitusstrategia 4/2/2014 4 Rahaston

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot