Rationaalisen valinnan teoriasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rationaalisen valinnan teoriasta"

Transkriptio

1 Ulen, T (2000): Rational Choice Theory in Law and Economics A Rationaalisen valinnan teoriasta - Rationaalisen valinnan teoria on mikrotaloustieteen ydinmalli, jonka mukaan yksilön päätöksentekoa voidaan tarkastella ja ennustaa - Rationaalisen valinnan teorialta puuttuu kuitenkin yksi, yleisesti hyväksytty määritelmä - Rationaalisen valinnan teorian epämuodollinen määritelmä: o valinta on rationaalinen, jos se on harkittu ja johdonmukainen o määritelmä on kuitenkin epätarkka ja tautologinen - Rationaalisen valinnan teorian formaali määritelmä: o hyödyn maksimointi lukuisten rajoitteiden alaisena: tulot, aika, kognitiiviset rajoitteet o transitiiviset preferenssit: A>B, B>C => A>C - Rationaalista valintaa voidaan epävirallisesti kuvata sanomalla, että yksilön valinta on rationaalinen, jos se on vapaaehtoinen ja johdonmukainen aiemmin tehtyjen valintojen kanssa ja yksilö kykenee perustelemaan valintansa. Tällainen määritelmä on kuitenkin hyvin epätarkka, koska se ei anna riittävästi informaatiota, jotta rationaalinen valinta voitaisiin erottaa irrationaalisesta valinnasta. (Ulen 2000, ) Rationaalisuuden aksioomat määritellään formaalissa rationaalisen valinnan teoriassa muodollisemmin: - Yksilö on rationaalinen, jos hänellä on hyvin määritellyt ja vakaat preferenssit. - Rationaalisen preferenssijärjestyksen tulee olla: o Täydellinen (complete) Täydellisyys edellyttää lopputilojen yhteismitallisuutta siten, että yksilö pystyy vertaamaan keskenään kaikkia mahdollisia hyödykekoriyhdistelmiä ja järjestämään ne sen jälkeen paremmuusjärjestykseen. o Transitiivinen (transitive) Transitiivisuudella ilmaistaan preferenssien rationaalinen järjestys ja se edellyttää sitä, että jos hyödykekori A on parempi kuin hyödykekori B ja B on parempi kuin hyödykekori C, tällöin myös A:n on oltava parempi kuin C. o Refleksiivinen (reflexive) Preferenssit ovat refleksiivisiä, jos mikä tahansa hyödykekori A on ainakin yhtä hyvä kuin se itsessään. - Jotta preferenssijärjestys voitaisiin esittää hyötyfunktion 1 avulla, tulee preferenssien olla myös jatkuvia. Jatkuvuusehto vaatii, että jokaiselle lopputilalle on jokin 1 Hyötyfunktio U = u(x, y) kuvaa yksilön hyötyä u, jonka hän saa eri hyödykekoriyhdistelmillä hyödykkeitä x ja y. 1

2 todennäköisyysjakauma p, jonka avulla eri lopputilat voidaan samanarvoistaa. (Cooter ja Ulen 2004, 22) - kritiikki: o formaali määritelmä on yhtä tautologinen kuin epämuodollinen määritelmä o kaikkien preferenssien voidaan katsoa olevan rationaalisia, sillä intransitiivisuutta voidaan selittää sillä, että preferenssit ovat muuttuneet yli ajan tai sillä, että transitiivisuus on määritelty epäjohdonmukaisesti. Lopulta kaikki käyttäytyminen voidaan selittää rationaaliseksi (kehäpäätelmä). 1. Rationaalisen valinnan teoria oikeustaloustieteessä: - hyödyllinen mallinnettaessa markkinakäyttäytymistä o käyttäytymisen ennustaminen markkinoilla o ennustuksia tukee empiirinen evidenssi, esim. hintateoria o poikkeamat hintateoriasta voidaan selittää ilman, että yksilöä tulisi pitää irrationaalisena: markkinahäiriöt ovat syynä ennusteen ja havaitun käyttäytymisen väliseen eroavuuteen o anomaalista käyttäytymistä voidaan selittää mallin parantelun avulla: snob effect o rationaalisuus ilmenee evoluutiossa: rationaaliset firmat säilyvät, irrationaaliset eivät o hintateorian oletukset pitävät, vaikka kuluttajien joukossa irrationaalisia, joilla intransitiiviset preferenssit (Becker 1962). o Myöhemmät tutkimukset osoittavat, että irrationaalisuus ei vaikuta kokonaiskäyttäytymiseen ja siten mallin toimivuuteen - Em. perustelut vahvistavat näkemystä siitä, että mallia voidaan käyttää markkinakäyttäytymisen ennustamiseen edelleen, sillä sen ennusteet ovat säännönmukaisesti tarkkoja. - Lisäksi teoria on tarpeeksi yksinkertainen (karkea) selvittämään poikkeavaa käyttäytymistä ilman, että teoriaa tarvitsisi kokonaan hylätä. 2. Rationaalisen valinnan teoria muilla tieteenaloilla: - rationaalisen valinnan teoriaa käytetään myös muun kuin markkinakäyttäytymisen ennustamiseen - yhteiskuntatieteissä teoriaa pidetään täydellisimpänä ja yhdenmukaisimpana kuvauksena päätöksenteosta - kritiikkiä silti esiintyy: o teoria soveltuu markkinoille, joilla usein on kyse kvantifioitavista päätöksistä o markkinapäätökset säännöllisiä ja rutiininomaisia o yksilöillä mahdollisuus oppia toistuvissa tilanteissa o myös harvinaisissa päätöksissä voi oppia muilta o muissa kuin markkinapäätöksissä ei mahdollisuutta oppia ja korjata virheitään, koska ne eivät välttämättä toistu (avioliitto) o markkinapäätöksissä yhdenmukainen mitta: raha, joka mahdollistaa yhteismitallisuuden o kun hinta on tiedossa, on helppo arvioida vaihtoehtoiskustannus o ei-markkinapäätöksissä ei yhteismitallisuutta, joten vertailu vaikeaa o markkinapäätöksissä usein yksi optimaalinen tulos, mutta ei-markkinapäätöksissä on useita lopputuloksia o koottuna: toistuvuus, yhteismitallisuus, läpinäkyvyys 2

3 3. Rationaalisen valinnan teoria lainsäädännössä - miksi rationaalisen valinnan teoria on hyvä oikeudellisen päätöksenteon kuvaamisessa ja ennustamisessa? - Monet oikeudellisen päätöksenteon tilanteet muistuttavat markkinapäätöksiä - Oikeussäännöt luovat implisiittisiä hintoja eri käyttäytymistavoille ja yksilöt reagoivat sääntöihin kuten hintoihin markkinoilla - Jos hinta tekemisestä on korkeampi kuin siitä saatava hyöty, ei tekoa tehdä - Esim. sopimusoikeuden tahdonvaltaiset säännökset tarjoavat ennalta mietittyjä ehtoja sopimuksen aukkojen tilalle, jolloin osapuolet säästävät transaktiokustannuksissa - Oikeussääntöjen avulla kannustetaan vahingonaiheuttajaa sisäistämään kaikki vahingon ehkäisykustannukset: molemminpuoliset ehkäisytoimenpiteet tuottamusvastuu, yksipuoliset ehkäisytoimenpiteet ankara vastuu. B Rationaalisen valinnan teorian kritiikki psykologisen taloustieteen näkökulmasta - Kognitiivisen psykologian kokeellisten tulosten nojalla rationaalisen valinnan teorian ennustukset voidaan kyseenalaistaa ainakin neljällä eri osa-alueella: o Osapuolet hylkäävät molempia hyödyttävän sopimuksen, jos ylijäämän jako on oikeudenmukaisuusnormien vastainen (epäoikeudenmukainen) o Monivaiheiset neuvottelut eivät ole johdonmukaisia rationaalisen valinnan kanssa o Useimmat päätöksentekijät kärsivät kognitiivisista rajoitteista, jotka aiheuttavat systemaattisia poikkeamia rationaalisen valinnan ennustusten mukaiseen käyttäytymiseen o Päätökset epävarmuuden vallitessa eivät ole rationaalisen valinnan teorian oletusten mukaisia 1. Rationaalinen neuvottelu (bargaining) julkishyödykkeitä tuotettaessa - Rationaalisen valinnan teorian ennustusten mukaan yksilöt eivät ole halukkaita maksamaan käyttämistään julkishyödykkeistä (vapaamatkustajaongelma) - Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että yksilöt maksavat vapaaehtoisesti oman osuutensa julkishyödykkeistä (Thaler 1992,Ulen 1994) o Eksperimentti: o 5 jäsenen ryhmästä kukin saa 5. Kaikki sijoittavat haluamansa summan ja pankki tuplaa sen ja jakaa tasan kaikille jäsenille. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teorian mukaan kukaan ei investoi, sillä kaikki haluavat olla vapaamatkustajia. o Tulos: useimmat sijoittivat julkishyödykkeeseen noin prosenttia annetuista varoista. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teoria mukaan ryhmän sijoituksen tulisi laskea, kun eksperimenttiä toistetaan useita kertoja (oppiminen). o Tulos: toistettaessa koe useita kertoja peräkkäin näin kävi. Kun tehtiin myöhemmin koe uudestaan samalla ryhmällä, alussa sijoitus oli taas noin % ja laski toistojen mukana.(andreoni 1988). 3

4 o Selitys: ihmiset aloittavat uuden vuorovaikutussuhteen tekemällä yhteistyötä, kunnes syntyy näyttöä, ettei yhteistyö kannata. 2. Rationaalinen neuvottelu ylijäämän jakamisesta - Rationaalisen valinnan teoria ei ennusta sitä, millä tavoin osapuolet jakavat vaihdannan avulla saatavan ylijäämän - Jos yhteistyön avulla voidaan saada aikaan ylijämää, joka on suurempi kuin ylijäämän jakamisesta aiheutuvat transaktiokustannukset (ts. esteitä yhteistyölle ei ole), osapuolet löytävät keinon ylijäämän jakamiselle siten, että molemmat osapuolet pääsevät korkeammalle hyvinvoinnin tasolle, kuin millä he alun perin olisivat olleet. (s.801) - Rationaalisen valinnan teoria selittää, milloin osapuolet ryhtyvät vaihdantaan: o Jos vapaaehtoinen vaihdanta osapuolten kesken tapahtuu, silloin vaihdannan on täytynyt tuottaa ylijäämää, joka on suurempi kuin esteistä aiheutuvat kustannukset (transaktiokustannukset) o Jos vaihdantaa ei tapahdu, tällöin ei joko syntynyt ylijäämää jaettavaksi (myyjän minimihinta oli korkeampi kuin ostajan maksimihinta, vrt. varallisuusvaikutus) tai vaihdannasta aiheutuvat transaktiokustannukset olisivat olleet suurempia kuin ylijäämä. o Muita syitä vaihdannan epäonnistumiseen ei rationaalisen valinnan teorian mukaan ole - Entä vaihdantatilanne, joka ei toteudu, vaikka ylijäämää syntyisi eikä vaihdolle olisi olemassa esteitä? o Eksperimentti: o Ultimatum peli(güth, Schmittberger, Schwarze 1982), johon osallistuvat pelaajat 1 ja 2, jotka eivät tunne toisiaan eivätkä voi kommunikoida. Tarkoituksena jakaa määrätty summa rahaa osapuolten kesken. Pelaaja 1 tekee ehdotuksen, pelaaja 2 voi joko hyväksyä jaon tai hylätä, jolloin kumpikaan ei saa mitään. Esim. 1 voi ehdottaa tasajakoa ja 2 hyväksyy sen. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teorian mukaan ensimmäisen pelaajan paras ehdotus on esittää yksipuolista jakoa hänen omaksi edukseen, sillä toisen pelaajan kannattaa hyväksyä mikä tahansa jako, sillä muutoin hän ei saa mitään. o Useiden, eri aikoina tehtyjen eksperimenttien tulokset osoittavat kuitenkin muuta: - ensimmäinen ehdottaja ei yleensä esitä epäoikeudenmukaista jakoa vaan useissa eri eksperimenteissä yleisin ehdotus on tasajako, keskiarvo 37/73. - myös kakkospelaajista useimmat hyväksyivät vain oikeudenmukaiseksi katsomansa jaon ja noin 25 % ehdotuksista hylättiin, koska pelaaja piti jakoa epäoikeudenmukaisena. (Kahneman, Knetsch ja Thaler 1986). 3. Varallisuusvaikutus ja vallitsevan tilan harha 4

5 - Rationaalisen valinnan teorian ennustusten mukaan, vaihdanta tapahtuu, jos se tuottaa ylijäämää, joka on suurempi kuin transaktiokustannukset - Eksperimenttien avulla haluttiin tutkia, miten varallisuusvaikutus ja vallitsevan tilan harha vaikuttavat yksilön päätöksentekoon o Varallisuusvaikutuksella (endowment effect) tarkoitetaan sitä, että yksilöt arvostavat hyödykettä enemmän, jos he jo omistavat sen. Toisin sanoen he vaativat suuremman summan luopuakseen omistamastaan hyödykkeestä kuin mitä he olisivat valmiita maksamaan hankkiakseen sen. (Thaler 1992) o Vallitsevan tilan harha (status quo bias) on varallisuusvaikutuksen läheinen käsite. Se tarkoittaa sitä, että yksilöt pitävät vallitsevaa varallisuustilaa muita tiloja parempana. (Korobkin 1994, Samuelson ja Zeckhauser 1988) - Varallisuusvaikutuksen testaaminen (Thaler 1992, Korobkin 1998): o Eksperimentti: o Kaksi samankokoista ryhmää, toisille jaettiin esine (esim. kahvimuki, kynä, arpalippu), toisille tietty rahasumma. Jokaiselle määrättiin pari toisesta ryhmästä ja parit saivat halutessaan käydä vaihtokauppaa. Roolit vaihdettiin ja osapuolet saivat taas käydä vaihtokauppaa. o Hypoteesit: 1) jos vaihdannalle ei ole esteitä, hyödykkeet päätyvät sille osapuolelle, joka arvostaa niitä eniten, jolloin tämän oletuksen mukaan noin puolet ryhmän jäsenistä tekisi vaihtokaupan 2) vaihdannassa pyydettävän hinnan tulisi olla melkein sama, olipa osapuoli myyjän tai ostajan roolissa o Kokeen tulokset eivät tukeneet hypoteeseja: - Vaihtokauppojen lukumäärä jäi alle teorian ennustusten (alle puoleen) - toisin sanoen, vaikka transaktiokustannuksia ei ollut, osapuolet olivat haluttomampia vaihdantaan kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa - Hinta vaihteli sen mukaan, oliko osapuoli myyjän vai ostajan roolissa. Mediaani myynti ja ostohintojen suhde oli 2:1. C Valinta epävarmuuden vallitessa: - Rationaalisen valinnan teorian mukaan valintaan epävarmuudessa vaikuttavat: - Yksilön suhtautuminen riskiin - Yksilön vakaat, järjestetyt preferenssit 5

6 - Arviot kunkin mahdollisen lopputuloksen toteutumisen todennäköisyydestä - Rationaalisen valinnan teorian mukaan epävarmuuden vallitessa yksilöt maksimoivat odotettua hyötyään: - EU = vaihtoehdon toteutumisen todennäköisyys x vaihtoehdon tuottama hyöty 1. Preferenssien kääntyminen (preference reversals) Eksperimentti: (Thaler 1982) o On tarjolla kaksi peliä H ja L. H tarjoaa korkean todennäköisyyden voittaa pieni palkinto, sanotaan 90 %:n todennäköisyys voittaa 4. L tarjoaa alhaisen todennäköisyyden voittaa suuri summa, sanotaan 10 %:n todennäköisyys voittaa 40. Ensin kysytään, kumman vaihtoehdon valitset. Seuraavaksi kysytään, mihin hintaan he myisivät pelit, jos he omistaisivat ne. o Hypoteesi: odotetun hyödyn teorian oletusten mukaan valintojen tulisi olla yhdenmukaisia. (siis preferenssien transitiivisia). o Tulos: ensimmäiseen kysymykseen useimmat koehenkilöt vastasivat H (71 %). Toiseen kysymykseen useimmat määräsivät korkeamman myyntihinnan L:lle kuin H:lle (67 %). Tämä merkitsee sitä, että he pitivät L:ää arvokkaampana kuin H:ta. - Ilmiötä kutsutaan preferenssien kääntymiseksi. Koetulosta selitetään sillä, että ihmiset hinnoittelevat pelit niiden voiton mukaan eivätkä odotusarvon mukaan. (H: 4 :n, L 40 :n voittomahdollisuus) - Rationaalisen valinnan teorian kannalta tarkasteltuna ilmiö tarkoittaa sitä, että yksilöt tekevät epäjohdonmukaisia ja siten irrationaalisia valintoja. - Preferenssien kääntymistä voidaan käyttää hyväksi, jos ihmiset ovat valmiita maksamaan korkeita summia hyvin pienestä todennäköisyydestä voittaa huomattava rahasumma. - Preferenssien kääntymistä voidaan selittää kolmella ilmiöllä: 1) Intransitiiviset preferenssit: (intransitive preferences) o Rationaalisen valinnan teorian mukaan preferenssijärjestyksen tulisi olla transitiivinen o Rationaalisen yksilön tulisi siten olla indifferentti H:n käteisarvon (4 ) ja H:n itsensä suhteen (0,9x 4 ). o Preferenssien kääntyminen voi siten ilmentää sitä, että yksilön preferenssit ovat intransitiivisia 2) Menettelyllinen invarianssi: (procedure invariance) o Menettelyllisellä invarianssilla tarkoitetaan sitä, että lopputuloksen tulisi pysyä samana riippumatta siitä, millä tavalla asiaa mitataan. (matka Berliinistä Müncheniin sama riippumatta siitä kummasta päästä mittaus aloitetaan) o Epävarmuuden vallitessa tapahtuvan valinnan osalta tämä merkitsee sitä, että preferenssien järjestyksen tulisi pysyä samana riippumatta siitä menetelmästä, jolla tutkija haluaa selvittää preferenssijärjestystä. o Yksi tapa selvittää preferenssijärjestystä on kysyä yksilöltä, kumman hän valitsee, jos valittavana ovat A ja B. 6

7 o Toinen tapa on kysyä yksilöltä, mikä on kummankin vaihtoehdon maksimihinta, jolla yksilö olisi valmis hankkimaan sen. o Preferenssien kääntymistä voidaan selittää sillä, ettei menettelyllinen invarianssi pidä. 3) Riippumattomuusaksiooman loukkaaminen: (violations of the independence axiom) o Kolmas selitys preferenssien kääntymiseen on se, että yksilö loukkaa riippumattomuusaksioomaa o Odotetun hyödyn teoriaan liittyvällä riippumattomuusaksioomalla tarkoitetaan sitä, että jos yksilö preferoi X:ää, tämän tulisi myös pitää parempana mahdollisuutta voitta X todennäköisyydellä p kuin mahdollisuutta voittaa Y todennäköisyydellä p. o Preferenssien kääntyminen osoittaa, että yksilöt rikkovat riippumattomuusaksioomaa tehdessään päätöksiä epävarmuuden vallitessa 2. Valinta eri ajanjaksojen välillä Päätöksenteossa epävarmuuden vallitessa on kysymys siitä, että yksilön on tehtävä valinta, o joko tällä hetkellä ja tulevaisuudessa toteutuvan lopputuloksen kesken o tai kahden tulevaisuudessa toteutuvan lopputuloksen kesken - tutkimusten mukaan yksilöt eivät kuitenkaan ole tietoisia kaikista mahdollisuuksista ja ongelmista, joita valinta eri ajanjaksojen välillä synnyttää, vaan tekevät valintoja, jotka rikkovat rationaalisen valinnan teorian aksioomia o esimerkki tuloveroista: ihmiset eivät korjaa verotusprosenttiaan, vaan sallivat liian korkean ennakonpidätyksen, vaikka se on koroton (ei meillä enää) laina valtiolle. o Toinen ääriesimerkki ovat järjettömän korkeat diskonttokorot: ihmiset eivät ota huomioon varoituksia riskistä saada liiallisesta auringonotosta ihosyöpä, vaan arvostavat korkeammalle ruskettunutta ihoa. - Rationaalisen valinnan teorian aksioomien mukaan diskonttokoron tulisi yleensä olla markkinakorkoa vastaavalla tasolla ja sen tulisi pysyä vakiona - Tutkimusten mukaan diskonttokoron suuruus kuitenkin vaihtelee o sen mukaan miten pitkä on ajanjakso, jonka yksilö joutuu odottamaan palkkiotaan (Loewenstein ja Elster 1992) - valittavana ovat projektit A ja B, joista A tapahtuu aikaisemmin. Yksilö valitsee ensin A:n, mutta vaihtaa B:hen (muut seikat ennallaan), kun saa tiedon, että B:n toteutuminen siirtyy eteenpäin (silti B toteutuu edelleen myöhemmin kuin A). - näin ollen diskonttokorko pienenee sen mukaan, miten kauemmaksi palkkion saaminen lykkääntyy o sen mukaan miten suuri saatava palkkio on - diskonttokorko sen välillä saadaanko 100 tänään tai 150 vuoden kuluttua on pienempi kuin valinnalla 10 tänään tai 15 vuoden 7

8 kuluttua. Toisin sanoen monet ovat valmiita odottamaan vuoden saadakseen 50, mutta eivät saadakseen 5 - Shefrin ja Thaler (1988) selittävät tätä ilmiötä sillä, että ihmiset rinnastavat pienet voitot välittömään kulutukseen, mutta suuria voittoja säästämiseen, joten vaihtoehtoiskustannus pienelle voitolle on menetetty kulutusmahdollisuus, mutta suurelle voiotolle menetetty korkotulo. Diskonttokoron pieneneminen selittyy sillä, että menetettyä kulutusmahdollisuutta on vaikeampi vastustaa kuin menetettyä korkotuloa. D Rationaalisen valinnan teorian kritiikkiä oikeustaloustieteen kannalta - Missä tilanteissa yhteiskunta voi luottaa siihen, että resurssien tehokkain allokoituminen saavutetaan neuvotteluteitse? Missä tilanteissa tämä ei toimi? - Kuinka lakia tulisi muotoilla, jotta se ohjaisi resurssien tehokkaimpaan allokoitumiseen silloin, kun neuvottelun keinoin ei siihen päästä? - Soveliain oikeuspoliittinen keino riippuu siitä, voidaanko esteet vapaalle vaihdannalle tunnistaa ja voidaanko määrittää korjauskeinot, silloin kun este on merkittävä - Oikeustaloustiede erittelee vapaata vaihdantaa rajoittavat transaktiokustannukset etsintä-, sopimus- ja valvontakustannuksiin. - Oikeustaloustiede yrittää tunnistaa transaktioihin liittyviä tekijöitä, jotka aiheuttavat korkeita transaktiokustannuksia 1. Coasen teoreema ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki - Coasen teoreeman mukaan, jos vaihdannalle ei ole olemassa esteitä (transaktiokustannuksia), resurssit allokoituvat niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, huolimatta siitä, kenelle ne on alun perin jaettu. - Tutkimustuloksissa on havaittu, että yksilöt ovat halukkaampia yhteistyöhön ja että heillä on vahvempi oikeudenmukaisuuden halu kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa. (Thaler 1992, Ulen 1994, yhteistyö julkishyödykkeiden tuotannossa sekä Güth, Schmittberger and Schwarze 1982, Kahneman, Knetsch and Thaler 1986 ultimatum pelin voitonjako) - Tulokset poikkeavat Coasen teoreemasta kahteen suuntaan: o Yhtäältä voimakas yhteistyöhalukkuus merkitsee sitä, että resurssien tehokas allokaatio voidaan saavuttaa vapaaehtoisen vaihdannan avulla laajemmin kuin Coasen teoreema ennustaa. o Siten, vaikka transaktiokustannuksia esiintyisikin, valtiovallan väliintulon tarve saattaa olla vähäisempi kuin on aikaisemmin uskottu o Yksilöt saattavat olla halukkaampia sijoittamaan ympäristötietoiseen toimintaan kuin on oletettu. 8

9 o Toisaalta tutkimusten havainnot siitä, että yksilöt reagoivat herkästi ylijäämän oikeudenmukaiseen jakautumiseen merkitsee sitä, että valtiovallan väliintulo yksityisessä päätöksenteossa on tärkeämpää kuin on aiemmin oletettu. o Koska ihmiset luopuvat mieluummin yhteistyöstä kuin suostuvat yhteistyöhön hyvin yksipuolisilla ehdoilla (ylijäämän jako), eivät resurssit välttämättä allokoidu tehokkaimmalla tavalla, vaikka transaktiokustannuksia ei olisi. o Siten valtiovallan väliintuloa voidaan perustella tilanteissa, joissa toinen osapuoli voi liian yksipuolista voitonjakoa esittämällä estää resurssien allokoitumisen niiden tehokkaimpaan käyttöönsä - Toinen poikkeama Coasen teoreemasta on varallisuusvaikutus (ja vallitsevan tilan harha) (Thaler 1992, Korobkin 1994, Samuelson ja Zeckhauser 1988) o Kun transaktiokustannukset olivat hyvin alhaiset, ihmiset olivat haluttomampia tekemään sopimuksia kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa o Lisäksi yksilöt vaativat kaksinkertaista hintaa myydäkseen omistamansa tavaran kuin millä he olisivat valmiita ostamaan sen o Havaintojen seurauksena on se, että joissakin tilanteissa ei voida saavuttaa yhtä ainutlaatuisesti tehokasta varallisuusoikeuksien jakaumaa o Tällöin alkuperäisellä jakautumisella on merkitystä, sillä resurssit eivät välttämättä ohjaudu niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, vaikka transaktiokustannukset eivät olisikaan esteenä. 2. Pakottavat ja tahdonvaltaiset säännökset sekä rationaalisen valinnan teorian kritiikki - jotta oikeussääntöjen avulla voitaisiin korjata markkinahäiriöiden aiheuttamia esteitä resurssien allokoitumiselle niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, tulee ensin ratkaista kaksi ongelmaa o millainen oikeussääntö tai standardi valitaan o tuleeko säännön olla pakottava vai tahdonvaltainen - Esimerkkinä yhtiöoikeus ja sisäpiirikaupat. Sisäpiirikauppojen tehottomuuden määrästä ja todennäköisyydestä ollaan erimieltä. Useimmat kommentoijat haluavat säädellä käytäntöä jotenkin, mutta erimieltä ollaan siitä, tulisiko käyttää kieltoa vai tahdonvaltaisia säännöksiä, jolloin yhtiöt voisivat halutessaan sopia toisin. Tahdonvaltaisuuden kannattajat väittävät, että jotkut yritykset saattaisivat haluta tarjota johdolle osittaista palkkiota siinä muodossa, että he sallisivat näiden käyttää hyväkseen hankkimaansa sisäpiiritietoa. jos tämä keino on tehokkaampi kuin vaihtoehtoiset palkitsemiskeinot, yhtiön tulisi sallia poiketa säännöksestä erillisin sopimuksin. Vastustajat torjuvat tämän ja vaativat ehdotonta pakottavuutta. - Vallitsevan tilan harha saa aikaan sen, etteivät yksilöt ole halukkaita poikkeamaan vallitsevasta tilasta. - Oikeussääntöjen osalta se merkitsee sitä, että yksilöt poikkea tahdonvaltaisista säännöksistä, elleivät odotetut hyödyt poikkeamisesta olennaisesti ylitä odotettuja kustannuksia. - Tahdonvaltaisilla säännöksillä on siten voimakas ankkuroitumisvaikutus. o Sisäpiirikauppojen osalta tämä saattaisi merkitä sitä, että vaikka kiellosta voitaisiin poiketa, hyvin harvat yhtiöt käyttäisivät tätä oikeuttaan - Jos useimmat yksilöt ovat haluttomia poikkeamaan vallitsevasta tilasta, lain tulisi määrittää vallitseva tila tehokkaalle tasolle. 9

10 o Sisäpiirikauppojen osalta se tarkoittaisi sitä, että tehokas lähtötaso on sisäpiirikauppojen kieltäminen, eikä sen sijaan vapaus harjoittaa sisäpiirikauppoja, ellei työnantaja ole sitä nimenomaisesti kieltänyt 3. Riskin sääntely ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki - Tutkimusten mukaan yksilöt eivät ole hyviä arvioimaan riskien toteutumisen todennäköisyyksiä - Ensinnäkin heillä on tapana yliarvioida sellaisen uhkapelin arvo, jossa on pieni todennäköisyys saada suuri voitto - Toiseksi vallitsevan tilan harhan vuoksi he asettavat etusijalle tunnetun korkean riskin tuntemattomaan alhaiseen riskiin verrattuna. - Riskiin suhtautumisesta on seurauksena se, että ihmiset vaativat riskien sääntelyä joka heijastaa heidän omaa näkemystään eikä yhdenmukaista näkemystä - Lainsäädännöllisten resurssien tehokkaampi allokointi vaatisi johdonmukaisuutta riskin sääntelyyn - Tähän saakka on uskottu, että yksilöt tekevät virheitä riskinalaisessa päätöksenteossa, koska heillä ei ole oikeaa tietoa - Sen vuoksi sääntelypäätökset on tehty siitä näkökulmasta, että valtiovallan tulisi jakaa tarkkaa tietoa, jotta yksilöt ja yritykset voisivat tehdä rationaalisia päätöksiä - Tutkimusten mukaan yksilöt eivät tee oikeita päätöksiä, vaikka heillä olisi oikeaa tietoa riskinalaisista vaihtoehdoista (Loewenstein ja Elster 1992 ja Shefrin ja Thaler 1988, intertemporal choice) - Nämä havainnot oikeuttaisivat paternalistisempaan sääntelypolitiikkaan kuin, mitä rationaalisen valinnan teoria suosittelee o Esimerkiksi rationaalisen valinnan teoria mukaan motoristi voi itse arvioida kypärän käyttämisestä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt ja tehdä päätöksensä sen perusteella. Virheelliset päätökset riskin arvioinnissa sekä valinnassa eri ajanjaksojen välillä osoittavat kuitenkin sen, että motoristit aina aliarvioisivat kypärän käyttämisen hyödyt ja sen vuoksi paras sääntelykeino, jolla päävammat minimoidaan, on kypärän käyttöpakko. 4. Vahingonkorvauslaki ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki Valinta normiperusteisten ja riskiperusteisten toimintavaatimusten välillä - Tuottamuksen tasoa voidaan arvioida joko normiperusteisesti tai riskiperusteisesti o Normiperusteisessa arviointitavassa tuottamus määritellään vertaamalla vahingonaiheuttajan tai uhrin toimintaa selkeään oikeussääntöön (esim. nopeusrajoitus) o tällainen tuottamus on helppo todeta oikeudessa o potentiaalisten uhrien/vahingonaiheuttajien on helppo havaita normiin perustuva toimintavaatimusten taso, eikä monimutkaisia laskelmia tarvitse suorittaa o sen vuoksi kognitiiviset vaatimukset eivät ole korkeita o Riskiperusteinen tuottamusvastuun arviointitapa sysää toimintavaatimusten määrittelyn potentiaalisille vahingonaiheuttajille ja uhreille itselleen 10

11 o ei ole olemassa selkeää, kiinteää toimintavaatimusten tasoa, vaan jokainen potentiaalinen vahingonaiheuttaja/uhri laskee itse, mikä on riittävä toimintavaatimusten taso, kun otetaan huomioon, että vahingon mahdollisesti tapahduttua tuomioistuin arvioi, ovatko huolellisuustoimenpiteet olleet kohtuullisia o riskiperusteisessa arviointitavassa toimintavaatimusten taso määritellään useimmiten Hand -säännön avulla (riski-hyöty testi). o Tällöin potentiaalinen vahingonaiheuttaja/uhri vertaa vahingon ehkäisemisestä aiheutuvia kustannuksia huolellisuudella saavutettaviin hyötyihin (= onnettomuuden todennäköisyyden ja ankaruuden aleneminen) ja ryhtyy sitten niihin vahingon ehkäisemistoimenpiteisiin, joissa odotettu hyöty on suurempi kuin toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. o Riski-hyöty testin kognitiiviset vaatimukset ovat huomattavat. o Tutkimusten mukaan yksilöt tekevät systemaattisia virheitä näissä laskelmissaan o Sääntelykeino tulisi valita sen mukaan, ovatko kyseisiin onnettomuuksiin altistuvilla yksilöillä kognitiivisia rajoituksia riskien arvioinneissa. o Siten yhteiskunnan kannalta tehokkaampaan tulokseen voidaan päästä sellaisilla sääntelykeinoilla, joissa toimenpidevaatimusten taso on helppo laskea. Ankara vastuu ja tuottamusvastuu - ankaran vastuun tai tuottamusvastuun valintaan vaikuttaa se, ovatko vahingon ehkäisemismahdollisuudet yksipuolisia vai molemminpuolisia - yksipuolisen ja molemminpuolisen vahingon ehkäisemismahdollisuuden arvioimista vaikeuttaa kuitenkin kognitiivisten rajoitteiden olemassaolo - tilanne voi olla sellainen, että toinen osapuoli on kognitiivisten rajoitteidensa vuoksi kykenemätön arvioimaan riskiä oikein, vaikka rationaalisen valinnan teorian mukaan molemmilla osapuolilla on samanlainen mahdollisuus ehkäistä vahingon aiheutuminen - kognitiiviset rajoitteet voivat siten olla riippumaton tekijä määriteltäessä sitä, ovatko ehkäisemismahdollisuudet yksipuolisesti vai molemminpuolisesti suoritettavissa - tällöin niillä on myös merkitystä arvioitaessa sitä tulisiko valita ankara vastuu vai tuottamusvastuu - koska kuluttajat alttiimpia systemaattisille päätöksentekovirheille kuin tuottajat, saattaa ankara vastuu tietyillä toimialoilla olla perustellumpaa, sillä, vahingon ehkäisemismahdollisuudet saattavat todellisuudessa olla vain yksipuolisia 11

12 12

Rationaalisen valinnan teoria

Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisuuden teoriat 1) Mihin meillä on perusteita uskoa? 2) Mitä meidän pitäisi tehdä? 3) Mitä päämääriä meillä tulisi olla? Näitä kysymyksiä vastaavat uskomusten rationaalisuus,

Lisätiedot

I I K UL U UT U T T A T JANTE T O E R O I R A

I I K UL U UT U T T A T JANTE T O E R O I R A II KULUTTAJANTEORIA.. Budjettirajoite * Ihmisten kaikkea toimintaa rajoittavat erilaiset rajoitteet. * Mikrotalouden kurssilla tärkein rajoite on raha. * Kuluttaja maksimoi hyötyään, mutta ei kykene toteuttamaan

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä

Kuluttajan teoriaa tähän asti. Luento 6. Hyötyfunktion ja indifferenssikäyrien yhteys. Kuluttajan hyöty. Laajennuksia. Kuluttajan ylijäämä Kuluttajan teoriaa tähän asti Valintojen tekemistä niukkuuden vallitessa - Tavoitteen optimointia rajoitteella Luento 6 Kuluttajan ylijäämä 8.2.2010 Budjettirajoite (, ) hyödykeavaruudessa - Kulutus =

Lisätiedot

Luento 9. June 2, Luento 9

Luento 9. June 2, Luento 9 June 2, 2016 Otetaan lähtökohdaksi, että sopimuksilla ei voida kattaa kaikkia kontingensseja/maailmantiloja. Yksi kiinnostava tapaus on sellainen, että jotkut kontingenssit ovat havaittavissa sopimusosapuolille,

Lisätiedot

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa.

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. 2.9. Epävarmuus ja odotetun hyödyn teoria Testi. Kumman valitset a) 10 euroa varmasti. b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. Odotettu arvo 0,5* 15 + 0,5*5

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Mikko Hyvärinen 29.1.2008 Haitallinen valikoituminen kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen tarkoittaa että päämies

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

Prospektiteoria. Systeemianalyysin. Antti Toppila. Esitelmä 4 3. helmikuuta laboratorio Aalto-yliopiston TKK

Prospektiteoria. Systeemianalyysin. Antti Toppila. Esitelmä 4 3. helmikuuta laboratorio Aalto-yliopiston TKK Prospektiteoria Antti Toppila sivu 1/19 Optimointiopin seminaari keväällä 2010 Prospektiteoria Antti Toppila Esitelmä 4 3. helmikuuta 2009 Prospektiteoria Antti Toppila sivu 2/19 Optimointiopin seminaari

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Rationaalisen toimijan malli

Rationaalisen toimijan malli Rationaalisen toimijan malli 27.1.2010 Millainen on rationaalinen toimija? Rationaalisesti toimivan henkilön preferenssit oletetaan johdonmukaisiksi Käyttäytymistieteilijät korostavat kuitenkin tilanteita,

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Yhteistyötä sisältämätön peliteoria jatkuu

Yhteistyötä sisältämätön peliteoria jatkuu Yhteistyötä sisältämätön peliteoria jatkuu Tommi Lehtonen Optimointiopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Bayesilainen tasapaino Täysi informaatio Vajaa informaatio Staattinen Nash Bayes Dynaaminen Täydellinen

Lisätiedot

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100

MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 MIKROTALOUSTIEDE A31C00100 Kevät 2016 Olli Kauppi & Emmi Martikainen emmi.martikainen@kkv.fi Luennon sisältö Psykologinen taloustiede (kirjan luku 17) Kertaus osakokeeseen II Toinen osakoe Toinen osakoe

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Harjoitukset 3. 1. (a) Dismalandissa eri puolueiden arvostukset katusiivoukselle ovat Q A (P ) = 60 6P P A (Q) = 10 Q/6 Q B (P ) = 80 5P P B (Q) = 16 Q/5 Q C (P ) = 50 2P P C (Q) = 25 Q/2 Katusiivous on

Lisätiedot

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Helsinki 11.09.2006 Peliteoria Tomi Pasanen HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Sosiaaliset hyvinvointifunktiot (Social welfare functions SWF)

Sosiaaliset hyvinvointifunktiot (Social welfare functions SWF) Arrow n teoreema Sosiaaliset hyvinvointifunktiot (Social welfare functions SWF) SWF f on sääntö tai prosessi, joka määrittää kullekin joukolle yksilöiden preferenssijärjestyksiä (eli profiilille ) (R 1,...,R

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu

Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu Haitallinen valikoituminen: yleinen malli ja sen ratkaisu Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Matias Leppisaari 29.1.2008 Esityksen rakenne Yleinen malli Käypyys ja rajoitusehdot Mallin ratkaisu Kotitehtävä

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

Tilastollinen testaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Tilastollinen testaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1 Tilastollinen testaus Vilkkumaa / Kuusinen 1 Motivointi Viime luennolla: havainnot generoineen jakauman muoto on usein tunnettu, mutta parametrit tulee estimoida Joskus parametreista on perusteltua esittää

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia 1. Olkoon herra K.:n hyötyfunktio u(x) = ln x. (a) Onko herra K. riskinkaihtaja, riskinrakastaja vai riskineutraali?

Lisätiedot

Konsensusongelma hajautetuissa järjestelmissä. Niko Välimäki Hajautetut algoritmit -seminaari

Konsensusongelma hajautetuissa järjestelmissä. Niko Välimäki Hajautetut algoritmit -seminaari Konsensusongelma hajautetuissa järjestelmissä Niko Välimäki 30.11.2007 Hajautetut algoritmit -seminaari Konsensusongelma Päätöksen muodostaminen hajautetussa järjestelmässä Prosessien välinen viestintä

Lisätiedot

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat Luento 2. Kieli merkitys ja logiikka 2: Helpot ja monimutkaiset Helpot ja monimutkaiset ongelmat Tehtävä: etsi säkillinen rahaa talosta, jossa on monta huonetta. Ratkaisu: täydellinen haku käy huoneet

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan hieman peliteoriaan. Keskeisiä asioita ovat Nash-tasapaino ja sekastrategia. Cournot n duopolimalli vuodelta 1838 toimii oivallisena havainnollistuksena

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

1 + b t (i, j). Olkoon b t (i, j) todennäköisyys, että B t (i, j) = 1. Siis operaation access(j) odotusarvoinen kustannus ajanhetkellä t olisi.

1 + b t (i, j). Olkoon b t (i, j) todennäköisyys, että B t (i, j) = 1. Siis operaation access(j) odotusarvoinen kustannus ajanhetkellä t olisi. Algoritmien DP ja MF vertaileminen tapahtuu suoraviivaisesti kirjoittamalla kummankin leskimääräinen kustannus eksplisiittisesti todennäköisyyksien avulla. Lause T MF ave = 1 + 2 1 i

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Varian luku 12. Lähde: muistiinpanot on muokattu Varianin (2006, instructor s materials) muistiinpanoista

Varian luku 12. Lähde: muistiinpanot on muokattu Varianin (2006, instructor s materials) muistiinpanoista Epävaruus Varian luku 12 Lähde: uistiinpanot on uokattu Varianin (2006, instructor s aterials) uistiinpanoista Epävaruus Tähän asti ollaan tarkasteltu kuluttajan optiaalista valintaa sivuuttaen kokonaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit.

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. A. r = 0. n = Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. H 0 : Korrelaatiokerroin on nolla. H : Korrelaatiokerroin on nollasta poikkeava. Tarkastetaan oletukset: - Kirjoittavat väittävät

Lisätiedot

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 2. luento: Tilastolliset testit Kai Virtanen 1 Tilastollinen testaus Tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta esitetään väitteitä oletuksia joita

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 Harjoitus 5 Ratkaisuehdotuksia Näissä harjoituksissa viljellään paljon sanaa paradoksi. Sana tulee ymmärtää laajassa mielessä. Suppeassa mielessähän

Lisätiedot

Luento 8. June 3, 2014

Luento 8. June 3, 2014 June 3, 2014 Luokka pelejä, joissa pelaajilla on epätäydellistä informaatiota toistensa preferensseistä ja joissa valinnat tehdään samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että pelaajat eivät tiedä toistensa

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly

Bayesin pelit. Kalle Siukola. MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly Bayesin pelit Kalle Siukola MS-E2142 Optimointiopin seminaari: Peliteoria ja tekoäly 12.10.2016 Toistetun pelin esittäminen automaatin avulla Ekstensiivisen muodon puu on tehoton esitystapa, jos peliä

Lisätiedot

Viime kerralta Epävarmuus ja riski Optimaalinen kulutus-säästämispäätös: Tulo- ja substituutiovaikutus analyyttinen tarkastelu Epävarmuus Epävarmuus

Viime kerralta Epävarmuus ja riski Optimaalinen kulutus-säästämispäätös: Tulo- ja substituutiovaikutus analyyttinen tarkastelu Epävarmuus Epävarmuus Viie kerralta Epävaruus ja riski Luento 5 4..010 Tulo- ja substituutiovaikutus hinnan uutoksessa Substituutiovaikutus budjettisuora kiertyi alkuperäisen valinnan ypärillä Tulovaikutus uusi budjettisuora

Lisätiedot

Taloustieteen mat.menetelmät 2017 materiaali 1

Taloustieteen mat.menetelmät 2017 materiaali 1 Taloustieteen mat.menetelmät 2017 materiaali 1 1 Taloustiede tutkii niukkojen resurssien kohdentamista kilpaileviin tarkoituksiin mikä on hyvä tapa kohdentaa? miten arvioida tuloksia? mitä niukkuus tarkoittaa?

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Signalointi: autonromujen markkinat

Signalointi: autonromujen markkinat Signalointi: autonromujen markkinat Mat-.414 Optimointiopin seminaari Klaus Mattila 1.0.008 1 Esityksen rakenne Johdanto Autonromujen markkinat: Akerlofin malli Kustannuksellinen signalointi: Spencen malli

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Hintadiskriminaatio 2/2

Hintadiskriminaatio 2/2 Hintadiskriminaatio 2/2 Matti Hellvist 12.2.2003 Toisen asteen hintadiskrimiaatio eli tuotteiden kohdennus Toisen asteen hintadiskriminaatio toimii tilanteessa, jossa kuluttajat ovat keskenään erilaisia

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

2. Arvon ja hyödyn mittaaminen

2. Arvon ja hyödyn mittaaminen 2. Arvon ja hyödyn mittaaminen 1 2 Arvon ja hyödyn mittaaminen 2.1 Miksi tarvitsemme arvofunktiota? Arvofunktio on preferenssien (mieltymysten) matemaattinen kuvaus. Arvofunktio kuvaa päätöskriteeriä vastaavan

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 8. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 8. marraskuuta 2007 1 / 18 1 Kertausta: momenttimenetelmä ja suurimman uskottavuuden menetelmä 2 Tilastollinen

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3 Ratkaisuehdotuksia 1. (a) Päätöspuu on matala, jos mitään sattumasolmua ei välittömästi seuraa sattumasolmu eikä mitään päätössolmua

Lisätiedot

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE Ryhmä Tekijä 1 Pari Tekijä 2 Päiväys Assistentti Täytä mittauslomake lyijykynällä. Muista erityisesti virhearviot ja suureiden yksiköt! 4 Esitehtävät 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

PRIIP s KID. Markku Kaustia. Mistä PRIIP s regulaatiossa on kysymys? Mitkä ovat KID:in vaikutukset? Miltä näyttää - onnistutaanko?

PRIIP s KID. Markku Kaustia. Mistä PRIIP s regulaatiossa on kysymys? Mitkä ovat KID:in vaikutukset? Miltä näyttää - onnistutaanko? PRIIP s KID Suomeksi: Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutus-muotoisten sijoitustuotteiden avaintietodokumentti Käytännössä: EU sääntelyä siitä, miten sijoituksen riski ja kulut

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta Kuluttajan valinta Tulovaikutukset Hyvinvointiteoreemat Samahyötykäyrät Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta 1 Mikrotaloustiede (31C00100) Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto

Lisätiedot

ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy PROJEKTIN HALLINNAN EDELLYTYKSET Selkeät sopimukset ja sopimusasiakirjat Poikkeaminen alan yleisistä käytännöistä tapahtuu vain perustellusta

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Rationalisoituvuus ja yleinen tieto rationaalisuudesta

Rationalisoituvuus ja yleinen tieto rationaalisuudesta Rationalisoituvuus ja yleinen tieto rationaalisuudesta Keskeiset termit: Rationalizability rationalisoituvuus ratkaisukonsepti peliteoriassa Rationalizable rationalisoituva Rationality rationaalisuus pelaajat

Lisätiedot

Sekastrategia ja Nash-tasapainon määrääminen

Sekastrategia ja Nash-tasapainon määrääminen May 24, 2016 Sekastrategia Monissa peleissä ei ole Nash-tasapainoa puhtaissa strategioissa H T H 1, 1 1, 1 T 1, 1 1, 1 Ratkaisu ongelmaan löytyy siitä, että laajennetaan strategiat käsittämään todennäköisyysjakaumat

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopiston 31C00100 Syksy 2015 Assist. Salla Simola kauppakorkeakoulu

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopiston 31C00100 Syksy 2015 Assist. Salla Simola kauppakorkeakoulu Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopiston 31C00100 Syksy 2015 Assist. Salla Simola kauppakorkeakoulu Mallivastaukset - Loppukoe 10.12. Monivalinnat: 1c 2a 3e 4a 5c 6b 7c 8e 9b 10a I (a) Sekaniputus

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tilastollinen testaus Tilastollinen testaus Tilastollisessa testauksessa tutkitaan tutkimuskohteita koskevien oletusten tai väitteiden paikkansapitävyyttä havaintojen avulla. Testattavat oletukset tai

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat sopimukset

Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat sopimukset Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat sopimukset Pasi Virtanen 12.3.2003 Johdanto Hintakilpailu jossa pelaajat kohtaavat toisensa toistuvasti Pelaajien on otettava hintaa valittaessa huomioon hintasodan

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon ongelma p. 1/18 Puuttuvan tiedon ongelma pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto mtl.uta.fi/tilasto/sekamallit/puupitkit.pdf

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Nimi Opiskelijanumero Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Normaalisti jakautuneiden yhdistyksessä on useita tuhansia jäseniä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntöihin tehtävää muutosta

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) TuKKK Porin yksikkö/avoin yliopisto Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään

Lisätiedot

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren 1 Esittely Jaakko Lindgren, lakimies Erikoistuminen: yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, IPR-asiat niin start-upeille kuin listatuillekin yhtiöille

Lisätiedot

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Satunnaisalgoritmit Topi Paavilainen Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 23. helmikuuta 2014 1 Johdanto Satunnaisalgoritmit ovat algoritmeja, joiden

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme?

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 2 Mitä opimme? 1/4 Tilastollisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä prosesseista, jotka generoivat reaalimaailman

Lisätiedot

1. Vastaa seuraavaan tehtävään. Tehtävään liittyvä kuva on seuraavalla sivulla

1. Vastaa seuraavaan tehtävään. Tehtävään liittyvä kuva on seuraavalla sivulla A31C00100 Mikrotaloustiede Kevät 2017 HARJOITUKSET 3 1. Vastaa seuraavaan tehtävään. Tehtävään liittyvä kuva on seuraavalla sivulla (i) Alla olevan kuvan kuluttaja A) on riskinkaihtaja B) on riskineutraali

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.01 klo 10 13 t ja pisteytysohjeet 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 x 3 3 x 1 4, (b)

Lisätiedot

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x)

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x) Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Hyöty (engl. utility) = arvo, jonka koemme riskitilanteessa eli, kun teemme päätöksiä epävarmuuden (todennäköisyyksien) vallitessa. Vrt.

Lisätiedot

1 Komparatiivinen statiikka ja implisiittifunktiolause

1 Komparatiivinen statiikka ja implisiittifunktiolause Taloustieteen matemaattiset menetelmät 27 materiaali 4 Komparatiivinen statiikka ja implisiittifunktiolause. Johdanto Jo opiskeltu antaa nyt valmiu tutkia taloudellisia malleja Kiinnostava malli voi olla

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. Tehtävissä 1, 2, ja 3 tarkastelemme seuraavaa tilannetta:

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. Tehtävissä 1, 2, ja 3 tarkastelemme seuraavaa tilannetta: RMS22 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 28 Harjoitus 8 Ratkaisuehdotuksia Tehtävissä 1, 2, ja 3 tarkastelemme seuraavaa tilannetta: Pankki harkitsee myöntääkö 5. euron lainan asiakkaalle 12%

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

χ = Mat Sovellettu todennäköisyyslasku 11. harjoitukset/ratkaisut

χ = Mat Sovellettu todennäköisyyslasku 11. harjoitukset/ratkaisut Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku /Ratkaisut Aiheet: Yhteensopivuuden testaaminen Homogeenisuuden testaaminen Riippumattomuuden testaaminen Avainsanat: Estimointi, Havaittu frekvenssi, Homogeenisuus,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Estimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Estimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteeseen Estimointi TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Estimointi Todennäköisyysjakaumien parametrit ja niiden estimointi Hyvän estimaattorin ominaisuudet TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 2 Estimointi:

Lisätiedot

Yhteistyötä sisältämätön peliteoria

Yhteistyötä sisältämätön peliteoria Yhteistyötä sisältämätön peliteoria jarkko.murtoaro@hut.fi Optimointiopin seminaari Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Käsitteistö Työkalut Nashin tasapaino Täydellinen tasapaino Optimointiopin seminaari

Lisätiedot

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta Kuluttajan valinta Tulovaikutukset Hyvinvointiteoreemat Samahyötykäyrät Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta 1 Mikrotaloustiede (31C00100) Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1

Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1 Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1 Bernoulli-jakauman odotusarvon luottamusväli 1/2 Olkoon havainnot X 1,..., X n yksinkertainen satunnaisotos Bernoulli-jakaumasta parametrilla p. Eli X Bernoulli(p).

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoria

Luento 5: Peliteoria Luento 5: Peliteoria Portfolion optimointi Sijoittajan tehtävä Nashin tasapaino Vangin ongelma Nashin neuvotteluratkaisu 1 Portfolion optimointi Varallisuus A sijoitetaan n:ään sijoituskohteeseen (osake,

Lisätiedot

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C. Luku 1 Johdatteleva esimerkki Herra K. tarjoaa osto-option Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot