Rationaalisen valinnan teoriasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rationaalisen valinnan teoriasta"

Transkriptio

1 Ulen, T (2000): Rational Choice Theory in Law and Economics A Rationaalisen valinnan teoriasta - Rationaalisen valinnan teoria on mikrotaloustieteen ydinmalli, jonka mukaan yksilön päätöksentekoa voidaan tarkastella ja ennustaa - Rationaalisen valinnan teorialta puuttuu kuitenkin yksi, yleisesti hyväksytty määritelmä - Rationaalisen valinnan teorian epämuodollinen määritelmä: o valinta on rationaalinen, jos se on harkittu ja johdonmukainen o määritelmä on kuitenkin epätarkka ja tautologinen - Rationaalisen valinnan teorian formaali määritelmä: o hyödyn maksimointi lukuisten rajoitteiden alaisena: tulot, aika, kognitiiviset rajoitteet o transitiiviset preferenssit: A>B, B>C => A>C - Rationaalista valintaa voidaan epävirallisesti kuvata sanomalla, että yksilön valinta on rationaalinen, jos se on vapaaehtoinen ja johdonmukainen aiemmin tehtyjen valintojen kanssa ja yksilö kykenee perustelemaan valintansa. Tällainen määritelmä on kuitenkin hyvin epätarkka, koska se ei anna riittävästi informaatiota, jotta rationaalinen valinta voitaisiin erottaa irrationaalisesta valinnasta. (Ulen 2000, ) Rationaalisuuden aksioomat määritellään formaalissa rationaalisen valinnan teoriassa muodollisemmin: - Yksilö on rationaalinen, jos hänellä on hyvin määritellyt ja vakaat preferenssit. - Rationaalisen preferenssijärjestyksen tulee olla: o Täydellinen (complete) Täydellisyys edellyttää lopputilojen yhteismitallisuutta siten, että yksilö pystyy vertaamaan keskenään kaikkia mahdollisia hyödykekoriyhdistelmiä ja järjestämään ne sen jälkeen paremmuusjärjestykseen. o Transitiivinen (transitive) Transitiivisuudella ilmaistaan preferenssien rationaalinen järjestys ja se edellyttää sitä, että jos hyödykekori A on parempi kuin hyödykekori B ja B on parempi kuin hyödykekori C, tällöin myös A:n on oltava parempi kuin C. o Refleksiivinen (reflexive) Preferenssit ovat refleksiivisiä, jos mikä tahansa hyödykekori A on ainakin yhtä hyvä kuin se itsessään. - Jotta preferenssijärjestys voitaisiin esittää hyötyfunktion 1 avulla, tulee preferenssien olla myös jatkuvia. Jatkuvuusehto vaatii, että jokaiselle lopputilalle on jokin 1 Hyötyfunktio U = u(x, y) kuvaa yksilön hyötyä u, jonka hän saa eri hyödykekoriyhdistelmillä hyödykkeitä x ja y. 1

2 todennäköisyysjakauma p, jonka avulla eri lopputilat voidaan samanarvoistaa. (Cooter ja Ulen 2004, 22) - kritiikki: o formaali määritelmä on yhtä tautologinen kuin epämuodollinen määritelmä o kaikkien preferenssien voidaan katsoa olevan rationaalisia, sillä intransitiivisuutta voidaan selittää sillä, että preferenssit ovat muuttuneet yli ajan tai sillä, että transitiivisuus on määritelty epäjohdonmukaisesti. Lopulta kaikki käyttäytyminen voidaan selittää rationaaliseksi (kehäpäätelmä). 1. Rationaalisen valinnan teoria oikeustaloustieteessä: - hyödyllinen mallinnettaessa markkinakäyttäytymistä o käyttäytymisen ennustaminen markkinoilla o ennustuksia tukee empiirinen evidenssi, esim. hintateoria o poikkeamat hintateoriasta voidaan selittää ilman, että yksilöä tulisi pitää irrationaalisena: markkinahäiriöt ovat syynä ennusteen ja havaitun käyttäytymisen väliseen eroavuuteen o anomaalista käyttäytymistä voidaan selittää mallin parantelun avulla: snob effect o rationaalisuus ilmenee evoluutiossa: rationaaliset firmat säilyvät, irrationaaliset eivät o hintateorian oletukset pitävät, vaikka kuluttajien joukossa irrationaalisia, joilla intransitiiviset preferenssit (Becker 1962). o Myöhemmät tutkimukset osoittavat, että irrationaalisuus ei vaikuta kokonaiskäyttäytymiseen ja siten mallin toimivuuteen - Em. perustelut vahvistavat näkemystä siitä, että mallia voidaan käyttää markkinakäyttäytymisen ennustamiseen edelleen, sillä sen ennusteet ovat säännönmukaisesti tarkkoja. - Lisäksi teoria on tarpeeksi yksinkertainen (karkea) selvittämään poikkeavaa käyttäytymistä ilman, että teoriaa tarvitsisi kokonaan hylätä. 2. Rationaalisen valinnan teoria muilla tieteenaloilla: - rationaalisen valinnan teoriaa käytetään myös muun kuin markkinakäyttäytymisen ennustamiseen - yhteiskuntatieteissä teoriaa pidetään täydellisimpänä ja yhdenmukaisimpana kuvauksena päätöksenteosta - kritiikkiä silti esiintyy: o teoria soveltuu markkinoille, joilla usein on kyse kvantifioitavista päätöksistä o markkinapäätökset säännöllisiä ja rutiininomaisia o yksilöillä mahdollisuus oppia toistuvissa tilanteissa o myös harvinaisissa päätöksissä voi oppia muilta o muissa kuin markkinapäätöksissä ei mahdollisuutta oppia ja korjata virheitään, koska ne eivät välttämättä toistu (avioliitto) o markkinapäätöksissä yhdenmukainen mitta: raha, joka mahdollistaa yhteismitallisuuden o kun hinta on tiedossa, on helppo arvioida vaihtoehtoiskustannus o ei-markkinapäätöksissä ei yhteismitallisuutta, joten vertailu vaikeaa o markkinapäätöksissä usein yksi optimaalinen tulos, mutta ei-markkinapäätöksissä on useita lopputuloksia o koottuna: toistuvuus, yhteismitallisuus, läpinäkyvyys 2

3 3. Rationaalisen valinnan teoria lainsäädännössä - miksi rationaalisen valinnan teoria on hyvä oikeudellisen päätöksenteon kuvaamisessa ja ennustamisessa? - Monet oikeudellisen päätöksenteon tilanteet muistuttavat markkinapäätöksiä - Oikeussäännöt luovat implisiittisiä hintoja eri käyttäytymistavoille ja yksilöt reagoivat sääntöihin kuten hintoihin markkinoilla - Jos hinta tekemisestä on korkeampi kuin siitä saatava hyöty, ei tekoa tehdä - Esim. sopimusoikeuden tahdonvaltaiset säännökset tarjoavat ennalta mietittyjä ehtoja sopimuksen aukkojen tilalle, jolloin osapuolet säästävät transaktiokustannuksissa - Oikeussääntöjen avulla kannustetaan vahingonaiheuttajaa sisäistämään kaikki vahingon ehkäisykustannukset: molemminpuoliset ehkäisytoimenpiteet tuottamusvastuu, yksipuoliset ehkäisytoimenpiteet ankara vastuu. B Rationaalisen valinnan teorian kritiikki psykologisen taloustieteen näkökulmasta - Kognitiivisen psykologian kokeellisten tulosten nojalla rationaalisen valinnan teorian ennustukset voidaan kyseenalaistaa ainakin neljällä eri osa-alueella: o Osapuolet hylkäävät molempia hyödyttävän sopimuksen, jos ylijäämän jako on oikeudenmukaisuusnormien vastainen (epäoikeudenmukainen) o Monivaiheiset neuvottelut eivät ole johdonmukaisia rationaalisen valinnan kanssa o Useimmat päätöksentekijät kärsivät kognitiivisista rajoitteista, jotka aiheuttavat systemaattisia poikkeamia rationaalisen valinnan ennustusten mukaiseen käyttäytymiseen o Päätökset epävarmuuden vallitessa eivät ole rationaalisen valinnan teorian oletusten mukaisia 1. Rationaalinen neuvottelu (bargaining) julkishyödykkeitä tuotettaessa - Rationaalisen valinnan teorian ennustusten mukaan yksilöt eivät ole halukkaita maksamaan käyttämistään julkishyödykkeistä (vapaamatkustajaongelma) - Kokeelliset tutkimukset osoittavat, että yksilöt maksavat vapaaehtoisesti oman osuutensa julkishyödykkeistä (Thaler 1992,Ulen 1994) o Eksperimentti: o 5 jäsenen ryhmästä kukin saa 5. Kaikki sijoittavat haluamansa summan ja pankki tuplaa sen ja jakaa tasan kaikille jäsenille. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teorian mukaan kukaan ei investoi, sillä kaikki haluavat olla vapaamatkustajia. o Tulos: useimmat sijoittivat julkishyödykkeeseen noin prosenttia annetuista varoista. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teoria mukaan ryhmän sijoituksen tulisi laskea, kun eksperimenttiä toistetaan useita kertoja (oppiminen). o Tulos: toistettaessa koe useita kertoja peräkkäin näin kävi. Kun tehtiin myöhemmin koe uudestaan samalla ryhmällä, alussa sijoitus oli taas noin % ja laski toistojen mukana.(andreoni 1988). 3

4 o Selitys: ihmiset aloittavat uuden vuorovaikutussuhteen tekemällä yhteistyötä, kunnes syntyy näyttöä, ettei yhteistyö kannata. 2. Rationaalinen neuvottelu ylijäämän jakamisesta - Rationaalisen valinnan teoria ei ennusta sitä, millä tavoin osapuolet jakavat vaihdannan avulla saatavan ylijäämän - Jos yhteistyön avulla voidaan saada aikaan ylijämää, joka on suurempi kuin ylijäämän jakamisesta aiheutuvat transaktiokustannukset (ts. esteitä yhteistyölle ei ole), osapuolet löytävät keinon ylijäämän jakamiselle siten, että molemmat osapuolet pääsevät korkeammalle hyvinvoinnin tasolle, kuin millä he alun perin olisivat olleet. (s.801) - Rationaalisen valinnan teoria selittää, milloin osapuolet ryhtyvät vaihdantaan: o Jos vapaaehtoinen vaihdanta osapuolten kesken tapahtuu, silloin vaihdannan on täytynyt tuottaa ylijäämää, joka on suurempi kuin esteistä aiheutuvat kustannukset (transaktiokustannukset) o Jos vaihdantaa ei tapahdu, tällöin ei joko syntynyt ylijäämää jaettavaksi (myyjän minimihinta oli korkeampi kuin ostajan maksimihinta, vrt. varallisuusvaikutus) tai vaihdannasta aiheutuvat transaktiokustannukset olisivat olleet suurempia kuin ylijäämä. o Muita syitä vaihdannan epäonnistumiseen ei rationaalisen valinnan teorian mukaan ole - Entä vaihdantatilanne, joka ei toteudu, vaikka ylijäämää syntyisi eikä vaihdolle olisi olemassa esteitä? o Eksperimentti: o Ultimatum peli(güth, Schmittberger, Schwarze 1982), johon osallistuvat pelaajat 1 ja 2, jotka eivät tunne toisiaan eivätkä voi kommunikoida. Tarkoituksena jakaa määrätty summa rahaa osapuolten kesken. Pelaaja 1 tekee ehdotuksen, pelaaja 2 voi joko hyväksyä jaon tai hylätä, jolloin kumpikaan ei saa mitään. Esim. 1 voi ehdottaa tasajakoa ja 2 hyväksyy sen. o Hypoteesi: rationaalisen valinnan teorian mukaan ensimmäisen pelaajan paras ehdotus on esittää yksipuolista jakoa hänen omaksi edukseen, sillä toisen pelaajan kannattaa hyväksyä mikä tahansa jako, sillä muutoin hän ei saa mitään. o Useiden, eri aikoina tehtyjen eksperimenttien tulokset osoittavat kuitenkin muuta: - ensimmäinen ehdottaja ei yleensä esitä epäoikeudenmukaista jakoa vaan useissa eri eksperimenteissä yleisin ehdotus on tasajako, keskiarvo 37/73. - myös kakkospelaajista useimmat hyväksyivät vain oikeudenmukaiseksi katsomansa jaon ja noin 25 % ehdotuksista hylättiin, koska pelaaja piti jakoa epäoikeudenmukaisena. (Kahneman, Knetsch ja Thaler 1986). 3. Varallisuusvaikutus ja vallitsevan tilan harha 4

5 - Rationaalisen valinnan teorian ennustusten mukaan, vaihdanta tapahtuu, jos se tuottaa ylijäämää, joka on suurempi kuin transaktiokustannukset - Eksperimenttien avulla haluttiin tutkia, miten varallisuusvaikutus ja vallitsevan tilan harha vaikuttavat yksilön päätöksentekoon o Varallisuusvaikutuksella (endowment effect) tarkoitetaan sitä, että yksilöt arvostavat hyödykettä enemmän, jos he jo omistavat sen. Toisin sanoen he vaativat suuremman summan luopuakseen omistamastaan hyödykkeestä kuin mitä he olisivat valmiita maksamaan hankkiakseen sen. (Thaler 1992) o Vallitsevan tilan harha (status quo bias) on varallisuusvaikutuksen läheinen käsite. Se tarkoittaa sitä, että yksilöt pitävät vallitsevaa varallisuustilaa muita tiloja parempana. (Korobkin 1994, Samuelson ja Zeckhauser 1988) - Varallisuusvaikutuksen testaaminen (Thaler 1992, Korobkin 1998): o Eksperimentti: o Kaksi samankokoista ryhmää, toisille jaettiin esine (esim. kahvimuki, kynä, arpalippu), toisille tietty rahasumma. Jokaiselle määrättiin pari toisesta ryhmästä ja parit saivat halutessaan käydä vaihtokauppaa. Roolit vaihdettiin ja osapuolet saivat taas käydä vaihtokauppaa. o Hypoteesit: 1) jos vaihdannalle ei ole esteitä, hyödykkeet päätyvät sille osapuolelle, joka arvostaa niitä eniten, jolloin tämän oletuksen mukaan noin puolet ryhmän jäsenistä tekisi vaihtokaupan 2) vaihdannassa pyydettävän hinnan tulisi olla melkein sama, olipa osapuoli myyjän tai ostajan roolissa o Kokeen tulokset eivät tukeneet hypoteeseja: - Vaihtokauppojen lukumäärä jäi alle teorian ennustusten (alle puoleen) - toisin sanoen, vaikka transaktiokustannuksia ei ollut, osapuolet olivat haluttomampia vaihdantaan kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa - Hinta vaihteli sen mukaan, oliko osapuoli myyjän vai ostajan roolissa. Mediaani myynti ja ostohintojen suhde oli 2:1. C Valinta epävarmuuden vallitessa: - Rationaalisen valinnan teorian mukaan valintaan epävarmuudessa vaikuttavat: - Yksilön suhtautuminen riskiin - Yksilön vakaat, järjestetyt preferenssit 5

6 - Arviot kunkin mahdollisen lopputuloksen toteutumisen todennäköisyydestä - Rationaalisen valinnan teorian mukaan epävarmuuden vallitessa yksilöt maksimoivat odotettua hyötyään: - EU = vaihtoehdon toteutumisen todennäköisyys x vaihtoehdon tuottama hyöty 1. Preferenssien kääntyminen (preference reversals) Eksperimentti: (Thaler 1982) o On tarjolla kaksi peliä H ja L. H tarjoaa korkean todennäköisyyden voittaa pieni palkinto, sanotaan 90 %:n todennäköisyys voittaa 4. L tarjoaa alhaisen todennäköisyyden voittaa suuri summa, sanotaan 10 %:n todennäköisyys voittaa 40. Ensin kysytään, kumman vaihtoehdon valitset. Seuraavaksi kysytään, mihin hintaan he myisivät pelit, jos he omistaisivat ne. o Hypoteesi: odotetun hyödyn teorian oletusten mukaan valintojen tulisi olla yhdenmukaisia. (siis preferenssien transitiivisia). o Tulos: ensimmäiseen kysymykseen useimmat koehenkilöt vastasivat H (71 %). Toiseen kysymykseen useimmat määräsivät korkeamman myyntihinnan L:lle kuin H:lle (67 %). Tämä merkitsee sitä, että he pitivät L:ää arvokkaampana kuin H:ta. - Ilmiötä kutsutaan preferenssien kääntymiseksi. Koetulosta selitetään sillä, että ihmiset hinnoittelevat pelit niiden voiton mukaan eivätkä odotusarvon mukaan. (H: 4 :n, L 40 :n voittomahdollisuus) - Rationaalisen valinnan teorian kannalta tarkasteltuna ilmiö tarkoittaa sitä, että yksilöt tekevät epäjohdonmukaisia ja siten irrationaalisia valintoja. - Preferenssien kääntymistä voidaan käyttää hyväksi, jos ihmiset ovat valmiita maksamaan korkeita summia hyvin pienestä todennäköisyydestä voittaa huomattava rahasumma. - Preferenssien kääntymistä voidaan selittää kolmella ilmiöllä: 1) Intransitiiviset preferenssit: (intransitive preferences) o Rationaalisen valinnan teorian mukaan preferenssijärjestyksen tulisi olla transitiivinen o Rationaalisen yksilön tulisi siten olla indifferentti H:n käteisarvon (4 ) ja H:n itsensä suhteen (0,9x 4 ). o Preferenssien kääntyminen voi siten ilmentää sitä, että yksilön preferenssit ovat intransitiivisia 2) Menettelyllinen invarianssi: (procedure invariance) o Menettelyllisellä invarianssilla tarkoitetaan sitä, että lopputuloksen tulisi pysyä samana riippumatta siitä, millä tavalla asiaa mitataan. (matka Berliinistä Müncheniin sama riippumatta siitä kummasta päästä mittaus aloitetaan) o Epävarmuuden vallitessa tapahtuvan valinnan osalta tämä merkitsee sitä, että preferenssien järjestyksen tulisi pysyä samana riippumatta siitä menetelmästä, jolla tutkija haluaa selvittää preferenssijärjestystä. o Yksi tapa selvittää preferenssijärjestystä on kysyä yksilöltä, kumman hän valitsee, jos valittavana ovat A ja B. 6

7 o Toinen tapa on kysyä yksilöltä, mikä on kummankin vaihtoehdon maksimihinta, jolla yksilö olisi valmis hankkimaan sen. o Preferenssien kääntymistä voidaan selittää sillä, ettei menettelyllinen invarianssi pidä. 3) Riippumattomuusaksiooman loukkaaminen: (violations of the independence axiom) o Kolmas selitys preferenssien kääntymiseen on se, että yksilö loukkaa riippumattomuusaksioomaa o Odotetun hyödyn teoriaan liittyvällä riippumattomuusaksioomalla tarkoitetaan sitä, että jos yksilö preferoi X:ää, tämän tulisi myös pitää parempana mahdollisuutta voitta X todennäköisyydellä p kuin mahdollisuutta voittaa Y todennäköisyydellä p. o Preferenssien kääntyminen osoittaa, että yksilöt rikkovat riippumattomuusaksioomaa tehdessään päätöksiä epävarmuuden vallitessa 2. Valinta eri ajanjaksojen välillä Päätöksenteossa epävarmuuden vallitessa on kysymys siitä, että yksilön on tehtävä valinta, o joko tällä hetkellä ja tulevaisuudessa toteutuvan lopputuloksen kesken o tai kahden tulevaisuudessa toteutuvan lopputuloksen kesken - tutkimusten mukaan yksilöt eivät kuitenkaan ole tietoisia kaikista mahdollisuuksista ja ongelmista, joita valinta eri ajanjaksojen välillä synnyttää, vaan tekevät valintoja, jotka rikkovat rationaalisen valinnan teorian aksioomia o esimerkki tuloveroista: ihmiset eivät korjaa verotusprosenttiaan, vaan sallivat liian korkean ennakonpidätyksen, vaikka se on koroton (ei meillä enää) laina valtiolle. o Toinen ääriesimerkki ovat järjettömän korkeat diskonttokorot: ihmiset eivät ota huomioon varoituksia riskistä saada liiallisesta auringonotosta ihosyöpä, vaan arvostavat korkeammalle ruskettunutta ihoa. - Rationaalisen valinnan teorian aksioomien mukaan diskonttokoron tulisi yleensä olla markkinakorkoa vastaavalla tasolla ja sen tulisi pysyä vakiona - Tutkimusten mukaan diskonttokoron suuruus kuitenkin vaihtelee o sen mukaan miten pitkä on ajanjakso, jonka yksilö joutuu odottamaan palkkiotaan (Loewenstein ja Elster 1992) - valittavana ovat projektit A ja B, joista A tapahtuu aikaisemmin. Yksilö valitsee ensin A:n, mutta vaihtaa B:hen (muut seikat ennallaan), kun saa tiedon, että B:n toteutuminen siirtyy eteenpäin (silti B toteutuu edelleen myöhemmin kuin A). - näin ollen diskonttokorko pienenee sen mukaan, miten kauemmaksi palkkion saaminen lykkääntyy o sen mukaan miten suuri saatava palkkio on - diskonttokorko sen välillä saadaanko 100 tänään tai 150 vuoden kuluttua on pienempi kuin valinnalla 10 tänään tai 15 vuoden 7

8 kuluttua. Toisin sanoen monet ovat valmiita odottamaan vuoden saadakseen 50, mutta eivät saadakseen 5 - Shefrin ja Thaler (1988) selittävät tätä ilmiötä sillä, että ihmiset rinnastavat pienet voitot välittömään kulutukseen, mutta suuria voittoja säästämiseen, joten vaihtoehtoiskustannus pienelle voitolle on menetetty kulutusmahdollisuus, mutta suurelle voiotolle menetetty korkotulo. Diskonttokoron pieneneminen selittyy sillä, että menetettyä kulutusmahdollisuutta on vaikeampi vastustaa kuin menetettyä korkotuloa. D Rationaalisen valinnan teorian kritiikkiä oikeustaloustieteen kannalta - Missä tilanteissa yhteiskunta voi luottaa siihen, että resurssien tehokkain allokoituminen saavutetaan neuvotteluteitse? Missä tilanteissa tämä ei toimi? - Kuinka lakia tulisi muotoilla, jotta se ohjaisi resurssien tehokkaimpaan allokoitumiseen silloin, kun neuvottelun keinoin ei siihen päästä? - Soveliain oikeuspoliittinen keino riippuu siitä, voidaanko esteet vapaalle vaihdannalle tunnistaa ja voidaanko määrittää korjauskeinot, silloin kun este on merkittävä - Oikeustaloustiede erittelee vapaata vaihdantaa rajoittavat transaktiokustannukset etsintä-, sopimus- ja valvontakustannuksiin. - Oikeustaloustiede yrittää tunnistaa transaktioihin liittyviä tekijöitä, jotka aiheuttavat korkeita transaktiokustannuksia 1. Coasen teoreema ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki - Coasen teoreeman mukaan, jos vaihdannalle ei ole olemassa esteitä (transaktiokustannuksia), resurssit allokoituvat niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, huolimatta siitä, kenelle ne on alun perin jaettu. - Tutkimustuloksissa on havaittu, että yksilöt ovat halukkaampia yhteistyöhön ja että heillä on vahvempi oikeudenmukaisuuden halu kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa. (Thaler 1992, Ulen 1994, yhteistyö julkishyödykkeiden tuotannossa sekä Güth, Schmittberger and Schwarze 1982, Kahneman, Knetsch and Thaler 1986 ultimatum pelin voitonjako) - Tulokset poikkeavat Coasen teoreemasta kahteen suuntaan: o Yhtäältä voimakas yhteistyöhalukkuus merkitsee sitä, että resurssien tehokas allokaatio voidaan saavuttaa vapaaehtoisen vaihdannan avulla laajemmin kuin Coasen teoreema ennustaa. o Siten, vaikka transaktiokustannuksia esiintyisikin, valtiovallan väliintulon tarve saattaa olla vähäisempi kuin on aikaisemmin uskottu o Yksilöt saattavat olla halukkaampia sijoittamaan ympäristötietoiseen toimintaan kuin on oletettu. 8

9 o Toisaalta tutkimusten havainnot siitä, että yksilöt reagoivat herkästi ylijäämän oikeudenmukaiseen jakautumiseen merkitsee sitä, että valtiovallan väliintulo yksityisessä päätöksenteossa on tärkeämpää kuin on aiemmin oletettu. o Koska ihmiset luopuvat mieluummin yhteistyöstä kuin suostuvat yhteistyöhön hyvin yksipuolisilla ehdoilla (ylijäämän jako), eivät resurssit välttämättä allokoidu tehokkaimmalla tavalla, vaikka transaktiokustannuksia ei olisi. o Siten valtiovallan väliintuloa voidaan perustella tilanteissa, joissa toinen osapuoli voi liian yksipuolista voitonjakoa esittämällä estää resurssien allokoitumisen niiden tehokkaimpaan käyttöönsä - Toinen poikkeama Coasen teoreemasta on varallisuusvaikutus (ja vallitsevan tilan harha) (Thaler 1992, Korobkin 1994, Samuelson ja Zeckhauser 1988) o Kun transaktiokustannukset olivat hyvin alhaiset, ihmiset olivat haluttomampia tekemään sopimuksia kuin rationaalisen valinnan teoria ennustaa o Lisäksi yksilöt vaativat kaksinkertaista hintaa myydäkseen omistamansa tavaran kuin millä he olisivat valmiita ostamaan sen o Havaintojen seurauksena on se, että joissakin tilanteissa ei voida saavuttaa yhtä ainutlaatuisesti tehokasta varallisuusoikeuksien jakaumaa o Tällöin alkuperäisellä jakautumisella on merkitystä, sillä resurssit eivät välttämättä ohjaudu niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, vaikka transaktiokustannukset eivät olisikaan esteenä. 2. Pakottavat ja tahdonvaltaiset säännökset sekä rationaalisen valinnan teorian kritiikki - jotta oikeussääntöjen avulla voitaisiin korjata markkinahäiriöiden aiheuttamia esteitä resurssien allokoitumiselle niiden tehokkaimpaan käyttöönsä, tulee ensin ratkaista kaksi ongelmaa o millainen oikeussääntö tai standardi valitaan o tuleeko säännön olla pakottava vai tahdonvaltainen - Esimerkkinä yhtiöoikeus ja sisäpiirikaupat. Sisäpiirikauppojen tehottomuuden määrästä ja todennäköisyydestä ollaan erimieltä. Useimmat kommentoijat haluavat säädellä käytäntöä jotenkin, mutta erimieltä ollaan siitä, tulisiko käyttää kieltoa vai tahdonvaltaisia säännöksiä, jolloin yhtiöt voisivat halutessaan sopia toisin. Tahdonvaltaisuuden kannattajat väittävät, että jotkut yritykset saattaisivat haluta tarjota johdolle osittaista palkkiota siinä muodossa, että he sallisivat näiden käyttää hyväkseen hankkimaansa sisäpiiritietoa. jos tämä keino on tehokkaampi kuin vaihtoehtoiset palkitsemiskeinot, yhtiön tulisi sallia poiketa säännöksestä erillisin sopimuksin. Vastustajat torjuvat tämän ja vaativat ehdotonta pakottavuutta. - Vallitsevan tilan harha saa aikaan sen, etteivät yksilöt ole halukkaita poikkeamaan vallitsevasta tilasta. - Oikeussääntöjen osalta se merkitsee sitä, että yksilöt poikkea tahdonvaltaisista säännöksistä, elleivät odotetut hyödyt poikkeamisesta olennaisesti ylitä odotettuja kustannuksia. - Tahdonvaltaisilla säännöksillä on siten voimakas ankkuroitumisvaikutus. o Sisäpiirikauppojen osalta tämä saattaisi merkitä sitä, että vaikka kiellosta voitaisiin poiketa, hyvin harvat yhtiöt käyttäisivät tätä oikeuttaan - Jos useimmat yksilöt ovat haluttomia poikkeamaan vallitsevasta tilasta, lain tulisi määrittää vallitseva tila tehokkaalle tasolle. 9

10 o Sisäpiirikauppojen osalta se tarkoittaisi sitä, että tehokas lähtötaso on sisäpiirikauppojen kieltäminen, eikä sen sijaan vapaus harjoittaa sisäpiirikauppoja, ellei työnantaja ole sitä nimenomaisesti kieltänyt 3. Riskin sääntely ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki - Tutkimusten mukaan yksilöt eivät ole hyviä arvioimaan riskien toteutumisen todennäköisyyksiä - Ensinnäkin heillä on tapana yliarvioida sellaisen uhkapelin arvo, jossa on pieni todennäköisyys saada suuri voitto - Toiseksi vallitsevan tilan harhan vuoksi he asettavat etusijalle tunnetun korkean riskin tuntemattomaan alhaiseen riskiin verrattuna. - Riskiin suhtautumisesta on seurauksena se, että ihmiset vaativat riskien sääntelyä joka heijastaa heidän omaa näkemystään eikä yhdenmukaista näkemystä - Lainsäädännöllisten resurssien tehokkaampi allokointi vaatisi johdonmukaisuutta riskin sääntelyyn - Tähän saakka on uskottu, että yksilöt tekevät virheitä riskinalaisessa päätöksenteossa, koska heillä ei ole oikeaa tietoa - Sen vuoksi sääntelypäätökset on tehty siitä näkökulmasta, että valtiovallan tulisi jakaa tarkkaa tietoa, jotta yksilöt ja yritykset voisivat tehdä rationaalisia päätöksiä - Tutkimusten mukaan yksilöt eivät tee oikeita päätöksiä, vaikka heillä olisi oikeaa tietoa riskinalaisista vaihtoehdoista (Loewenstein ja Elster 1992 ja Shefrin ja Thaler 1988, intertemporal choice) - Nämä havainnot oikeuttaisivat paternalistisempaan sääntelypolitiikkaan kuin, mitä rationaalisen valinnan teoria suosittelee o Esimerkiksi rationaalisen valinnan teoria mukaan motoristi voi itse arvioida kypärän käyttämisestä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt ja tehdä päätöksensä sen perusteella. Virheelliset päätökset riskin arvioinnissa sekä valinnassa eri ajanjaksojen välillä osoittavat kuitenkin sen, että motoristit aina aliarvioisivat kypärän käyttämisen hyödyt ja sen vuoksi paras sääntelykeino, jolla päävammat minimoidaan, on kypärän käyttöpakko. 4. Vahingonkorvauslaki ja rationaalisen valinnan teorian kritiikki Valinta normiperusteisten ja riskiperusteisten toimintavaatimusten välillä - Tuottamuksen tasoa voidaan arvioida joko normiperusteisesti tai riskiperusteisesti o Normiperusteisessa arviointitavassa tuottamus määritellään vertaamalla vahingonaiheuttajan tai uhrin toimintaa selkeään oikeussääntöön (esim. nopeusrajoitus) o tällainen tuottamus on helppo todeta oikeudessa o potentiaalisten uhrien/vahingonaiheuttajien on helppo havaita normiin perustuva toimintavaatimusten taso, eikä monimutkaisia laskelmia tarvitse suorittaa o sen vuoksi kognitiiviset vaatimukset eivät ole korkeita o Riskiperusteinen tuottamusvastuun arviointitapa sysää toimintavaatimusten määrittelyn potentiaalisille vahingonaiheuttajille ja uhreille itselleen 10

11 o ei ole olemassa selkeää, kiinteää toimintavaatimusten tasoa, vaan jokainen potentiaalinen vahingonaiheuttaja/uhri laskee itse, mikä on riittävä toimintavaatimusten taso, kun otetaan huomioon, että vahingon mahdollisesti tapahduttua tuomioistuin arvioi, ovatko huolellisuustoimenpiteet olleet kohtuullisia o riskiperusteisessa arviointitavassa toimintavaatimusten taso määritellään useimmiten Hand -säännön avulla (riski-hyöty testi). o Tällöin potentiaalinen vahingonaiheuttaja/uhri vertaa vahingon ehkäisemisestä aiheutuvia kustannuksia huolellisuudella saavutettaviin hyötyihin (= onnettomuuden todennäköisyyden ja ankaruuden aleneminen) ja ryhtyy sitten niihin vahingon ehkäisemistoimenpiteisiin, joissa odotettu hyöty on suurempi kuin toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. o Riski-hyöty testin kognitiiviset vaatimukset ovat huomattavat. o Tutkimusten mukaan yksilöt tekevät systemaattisia virheitä näissä laskelmissaan o Sääntelykeino tulisi valita sen mukaan, ovatko kyseisiin onnettomuuksiin altistuvilla yksilöillä kognitiivisia rajoituksia riskien arvioinneissa. o Siten yhteiskunnan kannalta tehokkaampaan tulokseen voidaan päästä sellaisilla sääntelykeinoilla, joissa toimenpidevaatimusten taso on helppo laskea. Ankara vastuu ja tuottamusvastuu - ankaran vastuun tai tuottamusvastuun valintaan vaikuttaa se, ovatko vahingon ehkäisemismahdollisuudet yksipuolisia vai molemminpuolisia - yksipuolisen ja molemminpuolisen vahingon ehkäisemismahdollisuuden arvioimista vaikeuttaa kuitenkin kognitiivisten rajoitteiden olemassaolo - tilanne voi olla sellainen, että toinen osapuoli on kognitiivisten rajoitteidensa vuoksi kykenemätön arvioimaan riskiä oikein, vaikka rationaalisen valinnan teorian mukaan molemmilla osapuolilla on samanlainen mahdollisuus ehkäistä vahingon aiheutuminen - kognitiiviset rajoitteet voivat siten olla riippumaton tekijä määriteltäessä sitä, ovatko ehkäisemismahdollisuudet yksipuolisesti vai molemminpuolisesti suoritettavissa - tällöin niillä on myös merkitystä arvioitaessa sitä tulisiko valita ankara vastuu vai tuottamusvastuu - koska kuluttajat alttiimpia systemaattisille päätöksentekovirheille kuin tuottajat, saattaa ankara vastuu tietyillä toimialoilla olla perustellumpaa, sillä, vahingon ehkäisemismahdollisuudet saattavat todellisuudessa olla vain yksipuolisia 11

12 12

I I K UL U UT U T T A T JANTE T O E R O I R A

I I K UL U UT U T T A T JANTE T O E R O I R A II KULUTTAJANTEORIA.. Budjettirajoite * Ihmisten kaikkea toimintaa rajoittavat erilaiset rajoitteet. * Mikrotalouden kurssilla tärkein rajoite on raha. * Kuluttaja maksimoi hyötyään, mutta ei kykene toteuttamaan

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa.

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. 2.9. Epävarmuus ja odotetun hyödyn teoria Testi. Kumman valitset a) 10 euroa varmasti. b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. Odotettu arvo 0,5* 15 + 0,5*5

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Helsinki 11.09.2006 Peliteoria Tomi Pasanen HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 Harjoitus 5 Ratkaisuehdotuksia Näissä harjoituksissa viljellään paljon sanaa paradoksi. Sana tulee ymmärtää laajassa mielessä. Suppeassa mielessähän

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia 1. Olkoon herra K.:n hyötyfunktio u(x) = ln x. (a) Onko herra K. riskinkaihtaja, riskinrakastaja vai riskineutraali?

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan hieman peliteoriaan. Keskeisiä asioita ovat Nash-tasapaino ja sekastrategia. Cournot n duopolimalli vuodelta 1838 toimii oivallisena havainnollistuksena

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit.

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. A. r = 0. n = Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. H 0 : Korrelaatiokerroin on nolla. H : Korrelaatiokerroin on nollasta poikkeava. Tarkastetaan oletukset: - Kirjoittavat väittävät

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Hintadiskriminaatio 2/2

Hintadiskriminaatio 2/2 Hintadiskriminaatio 2/2 Matti Hellvist 12.2.2003 Toisen asteen hintadiskrimiaatio eli tuotteiden kohdennus Toisen asteen hintadiskriminaatio toimii tilanteessa, jossa kuluttajat ovat keskenään erilaisia

Lisätiedot

2. Arvon ja hyödyn mittaaminen

2. Arvon ja hyödyn mittaaminen 2. Arvon ja hyödyn mittaaminen 1 2 Arvon ja hyödyn mittaaminen 2.1 Miksi tarvitsemme arvofunktiota? Arvofunktio on preferenssien (mieltymysten) matemaattinen kuvaus. Arvofunktio kuvaa päätöskriteeriä vastaavan

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.01 klo 10 13 t ja pisteytysohjeet 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 x 3 3 x 1 4, (b)

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3 Ratkaisuehdotuksia 1. (a) Päätöspuu on matala, jos mitään sattumasolmua ei välittömästi seuraa sattumasolmu eikä mitään päätössolmua

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) TuKKK Porin yksikkö/avoin yliopisto Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

Pelaajien lukumäärä: suositus 3 4 pelaajaa; peliä voi soveltaa myös muille pelaajamäärille

Pelaajien lukumäärä: suositus 3 4 pelaajaa; peliä voi soveltaa myös muille pelaajamäärille Heli Vaara ja Tiina Komulainen OuLUMA, sivu 1 MERIROSVOJEN AARTEENJAKOPELI Avainsanat: matematiikka, pelit, todennäköisyys Pelaajien lukumäärä: suositus 3 4 pelaajaa; peliä voi soveltaa myös muille pelaajamäärille

Lisätiedot

ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy PROJEKTIN HALLINNAN EDELLYTYKSET Selkeät sopimukset ja sopimusasiakirjat Poikkeaminen alan yleisistä käytännöistä tapahtuu vain perustellusta

Lisätiedot

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE Ryhmä Tekijä 1 Pari Tekijä 2 Päiväys Assistentti Täytä mittauslomake lyijykynällä. Muista erityisesti virhearviot ja suureiden yksiköt! 4 Esitehtävät 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Kurssikoe on maanantaina 29.6. Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla.

Kurssikoe on maanantaina 29.6. Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla. HY / Avoin ylioisto Johdatus yliopistomatematiikkaan, kesä 201 Harjoitus 7 Ratkaisut palautettava viimeistään perjantaina 26.6.201 klo 16.00. Huom! Luennot ovat salissa CK112 maanantaista 1.6. lähtien.

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoria

Luento 5: Peliteoria Luento 5: Peliteoria Portfolion optimointi Sijoittajan tehtävä Nashin tasapaino Vangin ongelma Nashin neuvotteluratkaisu 1 Portfolion optimointi Varallisuus A sijoitetaan n:ään sijoituskohteeseen (osake,

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja.

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja. POHDIN projekti Blackjack Blackjack on pelinhoitajaa vastaan pelattava korttipeli mutta myös ns. uhkapeli 1. Kun kyseessä on ns. rahapeli, niin ikäraja Suomessa on tällaiselle pelille K-18. Blackjackissä

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. Tehtävissä 1, 2, ja 3 tarkastelemme seuraavaa tilannetta:

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. Tehtävissä 1, 2, ja 3 tarkastelemme seuraavaa tilannetta: RMS22 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 28 Harjoitus 8 Ratkaisuehdotuksia Tehtävissä 1, 2, ja 3 tarkastelemme seuraavaa tilannetta: Pankki harkitsee myöntääkö 5. euron lainan asiakkaalle 12%

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Saska Heino Helsingin Sanomat uutisoi jokin aika sitten siitä, kuinka Helsingin huippuravintoloissa vallitsevan yleisen käsityksen mukaan korvaukseton työ kuuluu

Lisätiedot

OIKEUSTALOUSTIETEEN PERUSTEET 2015-2016. Yliopistonlehtori Riitta Ahtonen

OIKEUSTALOUSTIETEEN PERUSTEET 2015-2016. Yliopistonlehtori Riitta Ahtonen OIKEUSTALOUSTIETEEN PERUSTEET 2015-2016 Yliopistonlehtori Riitta Ahtonen Mitä kurssi sisältää? Kurssilla luodaan lyhyt katsaus taloustieteessä sovellettaviin mikrotaloustieteen peruskäsitteisiin Kurssilla

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Matemaatiikan tukikurssi

Matemaatiikan tukikurssi Matemaatiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Funktiot Funktion määritelmä Funktio on sääntö, joka liittää kahden eri joukon alkioita toisiinsa. Ollakseen funktio tämän säännön on liitettävä jokaiseen lähtöjoukon

Lisätiedot

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VII: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Rationaalisen valinnan teoria

Johdatus politologiaan. Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VII: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Rationaalisen valinnan teoria Johdatus politologiaan Turun yliopisto, sl 2012 Maija Setälä Luento VII: Politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoria

Lisätiedot

Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely)

Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely) Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely) Esitelmöijä Olli Rentola päivämäärä 21.1.2013 Ohjaaja: TkL Anssi Käki Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

YLEISKUVA - Kysymykset

YLEISKUVA - Kysymykset INSIGHT Käyttöopas YLEISKUVA - Kysymykset 1. Insight - analysointityökalun käytön mahdollistamiseksi täytyy kyselyn raportti avata Beta - raportointityökalulla 1. Klikkaa Insight välilehteä raportilla

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C. Luku 1 Johdatteleva esimerkki Herra K. tarjoaa osto-option Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Mikrotaloustiede (31C00100)

Mikrotaloustiede (31C00100) Mikrotaloustiede (31C00100) Syksy 2016 Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto Luento 1: Johdanto 1. Mitä on mikrotaloustiede 2. Miksi opiskella mikrotaloustiedettä 3. Tyypillisiä käsitteitä 4. Esimerkki: niputtaminen

Lisätiedot

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta.

Pelaajat siirtävät nappuloitaan vastakkaisiin suuntiin pelilaudalla. Peli alkaa näin. Tuplauskuutio asetetaan yhtä kauas kummastakin pelaajasta. DVD Backgammon Pelin tavoite Pelin tavoitteena on siirtää kaikki omat pelinappulat omalle sisäkentälle ja sieltä pois laudalta. Se pelaaja, joka ensimmäisenä on poistanut kaikki pelinappulansa pelilaudalta,

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta

Kuluttajan valinta. Tulovaikutukset. Hyvinvointiteoreemat. Samahyötykäyrät. Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta Kuluttajan valinta Tulovaikutukset Hyvinvointiteoreemat Samahyötykäyrät Variaatiot (kompensoiva ja ekvivalentti) Hintatason mittaamisesta 1 Mikrotaloustiede (31C00100) Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto

Lisätiedot

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren 1 Esittely Jaakko Lindgren, lakimies Erikoistuminen: yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, IPR-asiat niin start-upeille kuin listatuillekin yhtiöille

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 5 (Koetentti)

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 5 (Koetentti) ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 200 Harjoitus 5 (Koetentti) Ratkaisuehdotuksia. Öljy-Yhtiö Oy on tehnyt herra K.:n maapalasta ostotarjouksen 200kC. Herra K. voi joko myydä maapalan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Pelien teoriaa: tasapainokäsitteet

Pelien teoriaa: tasapainokäsitteet Pelien teoriaa: tasapainokäsitteet Salanién (2005) ja Gibbonsin (1992) mukaan Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Jukka Luoma 1 Sisältö Staattinen Dynaaminen Staattinen Dynaaminen Pelityyppi Täydellinen

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Nimi Opiskelijanumero Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Normaalisti jakautuneiden yhdistyksessä on useita tuhansia jäseniä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntöihin tehtävää muutosta

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Tenniksen pistelaskusäännöt, lukio/ammatilliset oppilaitokset

Tenniksen pistelaskusäännöt, lukio/ammatilliset oppilaitokset Tenniksen pistelasku Useimmat meistä ovat joskus katsoneet TV:stä tennisottelua. Katsoja kokee jännitystä voidessaan seurata kuinka pisteden kertyminen johtaa ottelun päättymisen toisen pelaajan voittoon

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan lyhyesti peliteoriaan. Peliteorian ratkaisukäsite on Nashin tasapaino, jonka jo Augustin Cournot esitti duopolimallinsa ratkaisuna v. 1838. Cournot n

Lisätiedot

Markkinoiden suunnittelu ja Gale-Shapley-algoritmi

Markkinoiden suunnittelu ja Gale-Shapley-algoritmi Markkinoiden suunnittelu ja Gale-Shapley-algoritmi Markkinat eivät välttämättä synny itsestään ja monesti on useita tapoja järjestää markkinat. Markkinoiden keskeinen tehtävä on mahdollistaa vaihdanta.

Lisätiedot

Fuusio vai konkurssi? Hintakilpailun satoa

Fuusio vai konkurssi? Hintakilpailun satoa Fuusio vai konkurssi? Hintakilpailun satoa Pia Kemppainen-Kajola 02.04.2003 Optimointiopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Johdanto Yrityskaupat ilmoitetaan kaupparekisteriin. Kauppa kiinnostaa kilpailuviranomaisia,

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Relaation ominaisuuksia. Ominaisuuksia koskevia lauseita Sulkeumat. Joukossa X määritelty relaatio R on. (ir) irrefleksiivinen, jos x Rx kaikilla x X,

Relaation ominaisuuksia. Ominaisuuksia koskevia lauseita Sulkeumat. Joukossa X määritelty relaatio R on. (ir) irrefleksiivinen, jos x Rx kaikilla x X, Relaation Joukossa X määritelty relaatio R on (r) refleksiivinen, jos xrx kaikilla x X, (ir) irrefleksiivinen, jos x Rx kaikilla x X, Relaation Joukossa X määritelty relaatio R on (r) refleksiivinen, jos

Lisätiedot

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan.

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. 1 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2512/02.07.00/2013 57 Saunalahden yhteistoiminta- ja esisopimuksen mukaisten kiinteistöjärjestelyperiaatteiden hyväksyminen Saunalahdenportin asemakaavamuutos-alueella Valmistelijat

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Jatkuvat satunnaismuuttujat Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. päätöspuiden avulla tarkastellaan vasta seuraavissa harjoituksissa.

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. päätöspuiden avulla tarkastellaan vasta seuraavissa harjoituksissa. ORMS00 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 008 Harjoitus Ratkaisuehdotuksia Nämä harjoitukset liittyvät päätöspuiden rakentamiseen: varsinaista päätöksentekoa päätöspuiden avulla tarkastellaan

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot