16X WP2. Yhteystiedot ja nähtävillä olo. Sisältö TIIVISTELMÄ 2 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 29. Copyright Pöyry Finland Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16X WP2. Yhteystiedot ja nähtävillä olo. Sisältö TIIVISTELMÄ 2 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 29. Copyright Pöyry Finland Oy"

Transkriptio

1 14 Yhteystiedot ja nähtävillä olo Sisältö TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 26 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet Arviointiohjelmavaihe Nähtävilläolo Arviointiohjelmasta annetut lausunnot Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomiointi Arviointioselostusvaihe Kuulutusmenettely Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Tiedottaminen ja osallistuminen Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käynnistävä yleisötilaisuus Ohjausryhmä Pienryhmät Asukas- ja sidosryhmäkysely Viranomaisen kutsumat tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Muut arviointia palvelevat tilaisuudet Internetissä tapahtuva tiedotus Muu tiedottaminen YVA-menettelyn aikataulu YVA-menettelyn liittyminen muihin menettelyihin 40 3 HANKEKUVAUS Hankkeesta vastaava Hankkeeseen liittyvät suunnitelmat ja tutkimukset Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen sijainti Valtaukset ja kaivosoikeudet Hyödynnettävät esiintymät Louhokset Esiintymien mineralogia Kaivoksen rakentaminen Maa- ja teollisuusrakennustyöt Suhankojärven kuivatus Suhangon kaivoshankkeen tekninen kuvaus Tuotteet ja tuotantomäärät Louhinta 55

2 3.8.3 Malmin murskaus ja jauhatus Vaahdotusrikastus Hydrometallurginen laitos Rikastamoalue Polttoaineet, räjähdysaineet ja kemikaalit sekä niiden varastointi Vaahdotusrikastus Hydrometallurginen rikastusprosessi Polttoaineet Räjähdysaineet Marginaalimalmin varastointi Sivukiven ominaisuudet ja varastointi Pintamaiden varastointi Vaahdotuksen rikastushiekka-allas Hydrometallurgisen jäännössakan allas Vesivarastoallas Kaivoksen ja rikastamon vedenkäyttö ja vesitase Energia ja sen käyttö Liikenne ja tieyhteydet Kaivostoiminnan lopettaminen 86 4 TARKASTELTAVAT HANKEVAIHTOEHDOT Päävaihtoehdot Hankkeen toteutusaikataulu Vaihtoehdon (VE1) mukaiset alavaihtoehdot Malmin kuljetus Suhanko-Pohjoisen louhokselta rikastamolle Suhanko-Pohjoinen louhoksen sivukiven läjitysalueen sijoitusvaihtoehdot Ylijoen siirto Vaahdotuksen rikastushiekan sijoittaminen Hydrometallurgisen sakan sijoittaminen Marginaalimalmin sijoittaminen Vesien käsittely Liikenne ja kuljetukset Lämmitys Vaihtoehdon VE2 mukainen alavaihtoehto - Vaaralammen louhoksen sivukiven sijoitus Vaihtoehdon VE2+ mukainen alavaihtoehto - Pikku-Suhangon louhoksen sivukiven sijoitusalueet YVA-menettelyssä arvioitavien vaihtoehtojen erot HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT Kaivostoimintaa koskeva lainsäädäntö Voimassa olevat luvat ja sopimukset Kaivosoikeudet Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Ympäristö- ja vesitalouslupa kv voimajohto Tiejärjestelyihin liittyvät luvat Sopimukset ja maanhankinta

3 5.3 Toiminnan laajentamiseen tarvittavat luvat ja päätökset Ympäristölupa Vesilain mukaiset luvat Turvallisuus ja kemikaaliviraston myöntämät luvat Kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaiset luvat Maankäyttöoikeudet ja vuokrasopimukset Voimajohtoon (220 kv) liittyvät luvat Polttoaineiden varastointi ja jakelu Patoturvallisuus Kajoamislupa Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamisluvat Yksityisen luonnonsuojelualueen lakkauttaminen Natura-arviointi Poronhoitolakiin kuuluva neuvotteluvelvollisuus Säteilylaki, säteilyasetus ja ydinenergialaki Muut luvat Aikataulu keskeisten lupien välisistä suhteista LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Lapin maakuntasuunnitelma Lapin maakuntaohjelma Kansallinen mineraalistrategia Narkauksen ja Penikoiden alueen malmien hyödyntäminen Muut kaivoshankkeet Turvetuotanto Kemijoen kalatiet VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS Yleistä Arvioinnin painopisteet ja menetelmät Arvioinnin epävarmuudet Arviointialueiden rajaus Arviointien vastuuhenkilöt ILMASTO JA ILMANLAATU Nykytila Ilmasto Ilmanlaatu Biologinen tarkkailu maa-alueilla päästöjen seurannassa Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Pöly ja sen leviäminen

4 Prosessin kaasumaiset päästöt Räjähdysaineperäiset päästöt Työkoneiden pakokaasupäästöt ja niiden vaikutukset Lämpökeskus Kasvihuonekaasupäästöt Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto VESISTÖT JA VEDEN LAATU Vesistön nykytila Simojoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Virtaamat Veden laatu Simojoen vesistöalue Kemijoen vesistöalue Ympäristöön johdettavat vesimäärät Vesitase Rakennusvaihe Toimintavaihe Rikastusprosessi (VE1) Rikastusprosessi (VE2) Rikastusprosessi (VE2+) Aluevesivalumat Ympäristöön johdettavien vesijakeiden laatu Laadun arvioinnit lähtökohdat Moreenin läjitysalueiden valumaveden laatu Turpeen läjitysalueiden valumaveden laatu Sivukivialueiden valumaveden laatu Vaahdotuksen rikastushiekka-altaan yliteveden laatu Arvioidut pintavesipäästöt Päästöjen arvioinnit lähtökohdat Rakentamisvaiheen aikainen kuormitus Tuotantovaiheen aikainen kuormitus Prosessivesikuormitus (VE1) Prosessivesikuormitus (VE2) Prosessivesikuormitus (VE2+) Aluevesikuormitus Vesistövaikutusten arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vesistövaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset vesistöihin Toiminnan aikaiset vaikutukset vesistöihin Vaikutukset virtaamiin Vaikutukset vastaanottavien vesien vedenlaatuun Ylijoen siirron vesistövaikutukset Pölyn leviämisen aiheuttamat vesistövaikutukset Toiminnan lopetus ja toiminnan jälkeiset vaikutukset

5 9.6.5 Yhteenveto VESISTÖJEN ELIÖYHTEISÖT Nykytila Järvien kasviplankton ja jokien piilevät Pohjaeläimet Vesikasvillisuus Jokihelmisimpukka Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Piilevät ja kasviplankton Pohjaeläimet Vesikasvit Jokihelmisimpukka Vaikutusten merkittävyyden arviointi Vaikutukset vesistöjen eliöyhteisöihin Rakentamisen aikaiset vaikutukset Järvien ja jokien piilevät ja kasviplankton Pohjaeläimet Toiminnan aikaiset vaikutukset Järvien ja jokien piilevät ja kasviplankton Pohjaeläimet Vesikasvillisuus Jokihelmisimpukka Sulkemisen jälkeiset vaikutukset Järvien ja jokien piilevät ja kasviplankton Pohjaeläimet Yhteenveto KALASTO JA KALATALOUS Nykytila Virtavesien kalasto Järvien ja lampien kalasto Kalastus kaivosalueen pienvesissä Simojoen kalastus Kemijoen kalastus Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset kalastoon Rakentamisen aikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Sulkemisvaiheen jälkeiset vaikutukset Yhteenveto MAAPERÄ, KALLIOPERÄ JA POHJAVESI Nykytila Maaperän geokemia Maaperän radiometriset ominaisuudet

6 Alueen kallioperä Louhittavan malmin ja sivukiven geokemia Pohjavesi Pohjavesialueet Pohjavedenpinnan taso ja virtaussuunnat Kalliopohjaveden virtausolosuhteet Pohjaveden laatu Toiminta-alueiden maaperä- ja pohjavesiolosuhteet Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Avolouhosten pohjavesivaikutukset Muut maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakentamisen aikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Pohjavedenpinnan alenema Avolouhosten vaikutukset lähteisiin ja kaivoihin Läjitysalueiden vaikutukset maaperään ja pohjaveden laatuun Ylijoen uoman siirto Tehdasalueen vaikutus pohjaveteen Työkoneiden vaikutus pohjaveteen Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto SUOJELUALUEET JA NATURA 2000-VERKOSTON KOHTEET Nykytila Suojelualueet Natura 2000-alueet FINIBA- ja IBA-alueet Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Natura-arviointi Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto KASVILLISUUS Nykytila Hankealueella tehdyt selvitykset Yleiskuvaus Luontotyypit Uhanalainen ja arvokas lajisto Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Toiminnan jälkeiset vaikutukset

7 Yhteenveto ELÄIMISTÖ Nykytila Linnusto Muu eläimistö Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ Nykytila Nykytilan yleiskuvaus Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat kohteet Muinaisjäännökset Muut arvokohteet Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ Nykytila Maankäyttö Maanomistus Kaavoitustilanne Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Maankäyttö Alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitus Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto LIIKENNE

8 18.1 Nykytila Alueen tiestö Liikennemäärät Tiestön kunto Liikenneonnettomuudet Poro-onnettomuudet Asutus, pohjavesialueet ja luonnonsuojelualueet liikennereittien varrella Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenteen sujuvuus Liikenneonnettomuudet Poro-onnettomuudet Liikenteen päästöt Asutus, pohjavesialueet ja luonnonsuojelualueet Tiemelu Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto MELU Yleistä melusta Nykytila Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Vaihtoehto VE Vaihtoehto VE Vaihtoehto VE Vaihtoehto VE Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto TÄRINÄ Nykytila Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto IHMISIIN JA YHTEISKUNTAAN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET -SVA Nykytila Elinkeinot ja matkailu

9 Virkistyskäyttö Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Vaikutukset kaivospiirin vakituisiin asukkaisiin, loma-asukkaisiin, metsänomistajiin ja kiinteistönomistajiin Vaikutukset Palovaaran kylän asukkaisiin Vaikutukset asukkaisiin ja kiinteistönomistajiin kaivospiirin ulkopuolella, kaivoksen vaikutusalueella Paikalliset ja alueelliset vaikutukset sosioekonomisesta näkökulmasta Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto POROTALOUS Nykytila Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakennusaikaiset vaikutukset Toiminnan aikaiset vaikutukset Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto TERVEYSVAIKUTUKSET Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Vaikutukset ja niiden merkittävyys Rakentamisvaiheen aikaiset vaikutukset Toimintavaiheen aikaiset vaikutukset Toiminnan jälkeiset vaikutukset Yhteenveto RISKIT JA POIKKEUSTILANTEET Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Poikkeustilanteet ja riskinarviointi Vaihtoehto VE Hydrometallurginen laitos Vaahdotuksen rikastushiekka-allas Hydrometallurginen jäännössakka-allas Kemikaalien varastointi, käyttö ja käsittely sekä kuljetukset Vesivarastoallas Marginaalimalmin ja sivukiven varastointi Liikenne Yhteenveto YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA

10 25.1 Nykytila Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet Yhteisvaikutukset ja arvioinnit Lapin maakuntasuunnitelma Lapin maakuntaohjelma Kansallinen mineraalistrategia Narkauksen ja Penikoidne alueiden malmit Muut alueen kaivoshankkeet Turvetuotanto Kemijoen kalatiehanke VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vertailumenetelmät Alavaihtoehtojen vertailu Päävaihtoehtojen vertailu HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN Ilmanlaatu Vesistöt Vesieliöstö ja kalasto Maaperä, kallioperä ja pohjavesi Kasvillisuus ja suojelualueet Eläimistö Maisema ja kulttuuriympäristö Maankäyttö Liikenne Melun torjunta Tärinä Sosiaaliset vaikutukset Porotalous Terveysvaikutukset HANKKEEN VAIKUTUSTEN SEURANTA LÄHTEET 512 YKSIKÖT, TERMIT JA LYHENTEET 526 LIITTEET 1. Viranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon huomioiminen 2. Karttaesitykset hankevaihtoehdoista VE0+, VE1, VE2 ja VE2+ 3. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen valinta ympäristövaikutusten arvointiin 4. Maanalaisen louhinnan alustava kannattavuusarvio 5. Ylijoen siirtouoman tekninen tarkastelu

11 6. Suhankojärven kuivatus, tekninen suunnitelma 7. Hydrometallurginen jäännössakka-allas 8. Kaivoksen konseptuaalinen sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelma 9. Säteilyturvakeskuksen radiologinen perustilaselvitys 10. Kaivostoiminnassa muodostuva pöly ja sen leviäminen 11. Liitteet maaperä-, kallioperä- ja pohjavesiosioon 12. Hydrogeologisten tutkimusten raportti 13. Kalliopohjaveden virtausraportti 14. Kaivoshankkeen vesitase 15. Päästöarvio vesistöihin 16. Vesistövaikutusraportti 17. Jokihelmisimpukka Simojoessa (Alleco Oy) 18. Bioindikaattoriselvitys Kasvillisuusselvitykset sekä vaikutusten alle jäävät kohteet 20. Natura-arviointi 21. Saukkoselvitykset 22. Lepakkoselvitys 23. Viitasammakkoselvitys 24. Linnustoselvitykset 25. Täydentävä luontoselvitys Maisemaselvitys 27. Muinaisjäännösinventaario (Mikroliitti Oy) 28. Porotalousselvitys 29. Sosiaalisten vaikutusten arviointi 24 Ympäristövaikutusten arvioinnin tekijät ja heidän vastuualueensa: (tarkempi kuvaus vastuuhenkilöistä on kohdassa 7.5) DI, Titta Anttila FT Jaakko Saukkoriipi DI Hanna Kurtti Ins. Amk Pia Vesisenaho FM Heimo Vepsä FM Pekka Keränen FM Elin Siggberg FM Tiina Sauvola FM Harri Taavetti DI Kirsi-Marja Haanpää FM Lasse Rantala FM Eero Taskila FM Eeva-Leena Anttila FM Pekka Majuri DI Saija Miettinen-Tuoma Maisema-arkkitehti Mariikka Manninen FM Jari Laitakari FM, YTL Kalle Reinikainen Projektipäällikkö Projektikoordinaattori, YVA-selostuksen kokoaminen, päästöarvio, vesistöt, riskit ja poikkeustilanteet YVA-selostuksen kokoaminen Päästöt ilmaan Ilmaan johdettavien päästöjen mallinnus Maa- ja kallioperä, pohjavedet Maa- ja kallioperä, pohjavedet Bioindikaattorit, liito-orava Linnusto, maaeläimistö, lepakot, Natura-arviointi Vesitase Vesistöt Kalasto ja kalatalous Piilevät, kasviplankton Pohjaeläimet Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Maisema, kulttuuriympäristö, muinaismuistot Sosiaaliset vaikutukset Porotalous, sosiaaliset vaikutukset

12 FM Ville Koskimäki FM Ari Nikula DI Leo Jarmala TkL Sakari Lotvonen DI Carlo Di Napoli Arkeologinen inventointi Mikroliitti Oy Alleco Terveysvaikutukset Liikenne Liikenne, liikenteen melu Tärinä Melu, kaivostoiminta Arkeologinen inventointi, maastotyöt, raportointi Jokihelmisimpukka 16X WP2 25

13 76 Kuva Geologian tutkimuskeskuksen moreeniaineiston kattavuus Suhangon kaivosalueella. Kaivosalueen näytteenottopisteet on esitetty punaisella Vaahdotuksen rikastushiekka-allas Vaahdotuksessa syntyy rikastushiekkaa noin 9,4 Mt vuodessa jalostettaessa 10 Mt malmia. Nykyisen luvan mukaisessa toiminnassa, jossa ei ole mukana hydrometallurgista Platsol-prosessia, vaahdotuksen rikastushiekkaa on arvioitu muodostuvan noin 9,8 Mt/a eli kaikkiaan koko toiminnan aikana noin Mt. Rikastushiekkamäärän pieneneminen johtuu siitä, että Platsol prosessissa voidaan hyödyntää myös köyhempää malmia. Vaahdotuksen rikastushiekan geoteknisiä ominaisuuksia on tutkittu Knight & Piésold Pty Ltd:n toimesta Perthissä vuonna 2011 sekä käsitelty alkuvuonna 2013 valmistuneessa esikannattavuusselvityksessä. Geotekniikan osalta näytteistä on selvitetty mm. kiintoainejakeen tiheys, vesijakeen ph, rikastushiekan partikkelikokojakauma ja vedenläpäisevyys (0, m/s). Geokemiallisia ominaisuuksia on selvitetty vuoden 2004 ympäristölupahakemukseen liittyen sekä vuonna 2011 Ahmavaaran ja Konttijärven malmikivelle toteutettujen pilottason koerikastuskokeiden rikastushiekkanäytteistä. Näytteistä on tutkittu materiaalin hapontuotto-ominaisuudet ABA-testillä (testi kuvattu kappaleessa 3.8.9) sekä kiinteän

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA-SELOSTUS Narkaus, 10.12.2013 SUHANGON KAIVOSHANKE Hankealue sijaitsee suurimmaksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA. Titta Anttila, Pöyry Finland Oy KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄT Boliden Kokkola Oy Vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVA Titta Anttila, Pöyry Finland Oy YVA-MENETTELY Arviointiohjelmavaihe ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN YHTEYSVIRANOMAINEN

Lisätiedot

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset

3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset 3.1.2 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen PohjoisSuomessa

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS

SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS SUHANGON KAIVOSHANKE, SVA JA POROTALOUSSELVITYS 3.12.2013 / 4.12.2013 / Kalle Reinikainen, Jari Laitakari, Ville Koskimäki SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SELVITTÄÄ Arvioi Terveyttä, elinoloja ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Liite 15 RAPORTTI 16X124912.WP2 29.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA Päästöarvio 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tai sen osan kopioiminen tai

Lisätiedot

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen

Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA YVA-OHJELMA 16X124912.WP2 19.12.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN VA- LINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN VA- LINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN RAPORTTI 16X124912.WP2.200 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus HANKKEEN TOTEUTUSVAIHTOEHTOJEN VA- LINTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKE Projektivaihe: Laajennuksen YVA

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKE Projektivaihe: Laajennuksen YVA RAPORTTI 16X124912.WP2 Rev.F 19.9.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKE Projektivaihe: Laajennuksen YVA Vesitase ja aluevesien hallinta i Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA)

Päätös YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) Päätös LAPELY/24/07.04/2011 Lappi 10.11.2011 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMINEN, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN MUUTOS, (RANUA, TERVOLA) HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS HANKE Gold Fields Arctic

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014

Oulun Energia YVA-hanke. Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energia YVA-hanke Yleisötilaisuus 18.3.2014 Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelman sisältö: Hankkeen tausta ja perustelut Hankkeen kuvaus: vaihtoehdot,

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola

Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo FT Joonas Hokkanen. FM, ins. Eero Parkkola. FT J-P Aittola Selostuksen esittely Tampereen Yliopiston päätalo 18.00 FT Joonas Hokkanen FM, ins. Eero Parkkola FT J-P Aittola Ins. Yht. yo. Seela Sinisalo HYÖTYVOIMALAITOKSEN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

16X WP2. Kuva Lähteet, näytteenottokaivot sekä pohjavesiputket. Kartassa yksi ruutu vastaa 1 km maastossa. Copyright Pöyry Finland Oy

16X WP2. Kuva Lähteet, näytteenottokaivot sekä pohjavesiputket. Kartassa yksi ruutu vastaa 1 km maastossa. Copyright Pöyry Finland Oy 272 Kuva 12-13. Lähteet, näytteenottokaivot sekä pohjavesiputket. Kartassa yksi ruutu vastaa 1 km maastossa. Kaivojen ja lähteiden vedenlaatu vuosien 2000 2002 (Taulukko 12-4) ja 2013 selvitysten (Liite

Lisätiedot

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy 16X124912.WP2 362 a. Viistoilmakuvatyyppinen näkymä kaakosta kohti hankealuetta (ylempi kuva VE 2+ ja alempi VE1). Kuvassa etualalla Portimojärvi ja sen oikealla puolella Ranua Rovaniemi -tie. 16X124912.WP2

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ

LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ 9.1.2018 KELIBER OY LITIUMKEMIANTEHDAS, KOKKOLA YVA-OHJELMAN TIIVISTELMÄ Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen YVA-konsultti Keliber Oy Toholammintie 496 69600 KAUSTINEN Yhteyshenkilö Kari Wiikinkoski

Lisätiedot

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9 maankäyttöön liikenteeseen ja liikkumiseen tuotanto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaan sekä luonnonvarojen käyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Iso-Lehmisuon ja Matkalammikurun alue muuttuu osittain luonnontilaisesta

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

LIITE 1 8B 12. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot Alternativen som granskas i MKB-förfarandet

LIITE 1 8B 12. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot Alternativen som granskas i MKB-förfarandet 5 YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot Alternativen som granskas i MKB-förfarandet LIITE 1 Läntinen pihlajasaari Nuottakari Koirapaasi 5 Matalahara Luonnonympäristön arvokohteet Värdeobjekt i naturmiljön

Lisätiedot

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto. YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Oulunsalo-Hailuoto tuulipuisto YVAn yleisesitys, ohjelmavaihe Hanke Suunnitteluperusteena Syvyys rakennuspaikalla oltava >3,5 m Tuulisuus sopiva Voimaloiden väliset etäisyydet riittävät Tuulivoimalan napakorkeus

Lisätiedot

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 27.09.2016 Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPTEKLT 138 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNASSA MUODOSTUVA PÖLY JA SEN LEVIÄMINEN

KAIVOSTOIMINNASSA MUODOSTUVA PÖLY JA SEN LEVIÄMINEN RAPORTTI 16X124912.WP2.200 15.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen YVA-menettely KAIVOSTOIMINNASSA MUODOSTUVA PÖLY JA SEN LEVIÄMINEN 1 Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

HYDROMETALLURGISEN PROSESSIN RIKASTUSHIEKAN (HTSF) SIJOITUSVAIHTOEHDOT JA POHJARAKENNE

HYDROMETALLURGISEN PROSESSIN RIKASTUSHIEKAN (HTSF) SIJOITUSVAIHTOEHDOT JA POHJARAKENNE SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA 14.10.2013 HYDROMETALLURGISEN PROSESSIN RIKASTUSHIEKAN (HTSF) SIJOITUSVAIHTOEHDOT JA POHJARAKENNE ALUSTAVA TEKNINEN TARKASTELU Sisältö 1 1 YLEISTÄ 2 2 HYDROMETALLISEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset FM Lily Laine 2 Kuva: Talvivaara FM Lily Laine 3 Sisältö Kaivostoiminta Suomessa Kaivoksen elinkaari Kaivostoiminnan vaikutuksia Alkuaineet, yhdisteet

Lisätiedot

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja riskinarvioinnin haasteetesimerkkinä kaivosympäristöt Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen eteneminen Alustavat selvitykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Liite 15 RAPORTTI 16X124912.WP2 29.10.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YVA Päästöarvio 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tai sen osan kopioiminen tai

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUS, RANUA, TERVOLA, ROVANIEMI

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUS, RANUA, TERVOLA, ROVANIEMI YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAPELY/30/07.04/2012 10.3.2014 Gold Fields Arctic Platinum Oy Ahjotie 7 96320 Rovaniemi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS, SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUS, RANUA, TERVOLA,

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kaupunginhallitus 321 29.05.2017 Yhteysviranomaisen lausunto/ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA)/Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 113/11.01.00/2017 KH 321 Oheisaineisto

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Kuusamon kultakaivoshanke Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Dragon Mining Oy Dragon Mining Oy on Suomessa toimiva, Dragon Mining Ltd n omistama tytäryhtiö. Yhtiö hankki omistukseensa vuonna 2003 Outokummun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY

Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 1 Rovaniemen kaupunki KUOHUNKI - SIIKA-KÄMÄ KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄIVITETTY 19.03.2007 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 220 KV VOIMAJOHTOHANKE PETÄJÄSKOSKI - KONTTIJÄRVI PORTIMO 3.12.2013 TERVOLA 4.12.2013 NARKAUS 10.12.2013 SUHANKO VOIMAJOHTO YVA 1 VOIMAJOHTOREITTI PETÄJÄSKOSKI KONTTIJÄRVI

Lisätiedot

Östersundomin maa-aines-yva

Östersundomin maa-aines-yva Östersundomin maa-aines-yva Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Östersundom Ympäristösi parhaat tekijät 2 Illan ohjelma 18.00 Aloitussanat Mikko Suominen, HKR 18.10 YVA-menettelyn

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Materiaalivirta näkyy

Materiaalivirta näkyy I saw the hidden material flow in South-Africa Materiaalivirta näkyy Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta: We are sick and tired to be sick and tired. Sakari Autio, LAMK Esityksen aiheet: 1. Esitellä

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

MIESLAHTI-PITKÄNPERÄN KAIVOSHANKKEESEEN LIITTYVÄ TIEDUSTELU Liite 18.1 Arvoisa vastaanottaja Lähestymme Teitä tiedustelulla, joka koskee Mondo Minerals Oy:n kaivoshanketta Mieslahden Pitkänperän alueella.

Lisätiedot

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy 22.5.2013 Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) Toiminnanharjoittaja Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7. GFAP:n omistaa täysin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu

Kylylahti Copper Oy Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisjätteiden elinkaarisuunnittelu Perustietoa hankkeesta on australialaisen Altona Mining Limitedin tytäryhtiö Suomessa. Yhtiöllä on Kylylahden kaivos Polvijärvellä, mistä louhittava malmi kuljetetaan rikastettavaksi yhtiön Kaavin kunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

MAHDOLLISET VAIKUTUSKANAVAT tarkasteltavia vaikutuksia ei vaikutuksia? vaikutuksia ei mahdollista arvioida

MAHDOLLISET VAIKUTUSKANAVAT tarkasteltavia vaikutuksia ei vaikutuksia? vaikutuksia ei mahdollista arvioida Hankkeen mahdolliset vaikutuskanavat Natura-alueille Liite 4.1 MAHDOLLISET VAIKUTUSKANAVAT tarkasteltavia vaikutuksia? vaikutuksia ei arvioida HANKEVAIHTOEHTO VE0 - ESIINTYMÄÄ EI HYÖDYNNETÄ nykyisten rakennusten

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Liite 1.1 Yhteysviranomaisen Lapin ELY-keskuksen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon huomioiminen YVA-menettelyssä

Liite 1.1 Yhteysviranomaisen Lapin ELY-keskuksen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon huomioiminen YVA-menettelyssä Liite 1.1 Yhteysviranomaisen Lapin ELY-keskuksen YVA-ohjelmasta 18.4.2013 antaman lausunnon huomioiminen YVA-menettelyssä RAPORTOINTI SANASTO: Osin termien selitys niukkaa ja lyhytsanaista. Kaivostoimintaan,

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Simojoen Natura-alue Natura-arviointi

Simojoen Natura-alue Natura-arviointi RAPORTTI 16X124912 4.9.2013 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM SUHANGON KAIVOSHANKE Simojoen Natura-alue Natura-arviointi 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT... 1 2.1 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

8.1.3 Biologinen tarkkailu maa-alueilla päästöjen seurannassa

8.1.3 Biologinen tarkkailu maa-alueilla päästöjen seurannassa 8.1.2 Ilmanlaatu 132 Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole tehty ilmanlaadun mittauksia. Ilmanlaatua on tutkittu vuonna 2006 Rovaniemen asemakaava-alueella. Lähimmät Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaadun

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Ari Värrälä Kuusakoski Oy:ltä avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi Kuuskoski Oy:n Tornion kierrätysmateriaaliterminaalin

Ari Värrälä Kuusakoski Oy:ltä avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi Kuuskoski Oy:n Tornion kierrätysmateriaaliterminaalin MUISTIO Projekti Kuusakoski Oy Tornion kierrätysmateriaaliterminaali, YVA-ohjelman yleisötilaisuus Päivämäärä 13.1.2015 Aika klo 18.00 19.20 Paikka Tornion kaupungintalo, valtuustosali Suensaarenkatu 4

Lisätiedot

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ

ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ Päätös LAPELY/13/07.04/2013 07.04.02.00 12.11.2013 ASIA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISTARVE, KETOLAN JA ETELÄN LOUHOKSET, KITTILÄ HANKKEESTA VASTAAVA HAKEMUS Agnico Eagle Finland

Lisätiedot

KALVINIT OY KESKI-POHJANMAAN ILMENIITTIKAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

KALVINIT OY KESKI-POHJANMAAN ILMENIITTIKAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS KALVINIT OY KESKI-POHJANMAAN ILMENIITTIKAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LAPIN VESITUTKIMUS OY 2009 1 Kalvinit Oy KALVINIT OY KESKI-POHJANMAAN ILMENIITTIKAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT

KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT RAPORTTI 6X2492.WP2.2 3..23 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus KAIVOKSEN SULKEMISEN JA JÄLKIHOIDON PERIAATERATKAISUT 6X2492.WP2 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet

Lisätiedot