Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy"

Transkriptio

1 Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

2 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus ELY-keskuksen tuet ELY-keskuksen tuet yritysten investointeihin ELY-keskuksen tuet yrityksen muihin kehittämistoimenpiteisiin ELY-keskuksen tuet hankkeiden valmisteluun Tekes-rahoitus Tekes Rahoitusten yleisiä ehtoja Tekesin rahoitus t&k-hankkeisiin Tekesin avustus innovaatiopalvelujen hankintaan Tekesin de minimis avustus Kansainvälistymisen ja viennin rahoitus Finnvera viennin ja kansainvälistymisen rahoittajana Vientitakuut ja -takaukset Kansainvälistymislaina ja -takaus ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Vientirenkaat Työ- ja elinkeinoministeriön tuki yritysten yhteishankkeisiin Nopef - Pohjoismaiden vientirahaston tuet etabloitumiseen ja projektivientiin Nopef Kansainvälistymisen esiselvitystuki Projektivientituki Finnfund yritystoiminnan rahoittajana kehitysmaissa ja Venäjällä ELY-keskuksen tuet Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat yritystoimintojen kehittämiseen tarkoitettujen valtionavustusten koordinoimisesta ja myöntämisestä. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin tuotantoon liittyviä investointeja. Lisäksi tukien kohdetoimialoissa on erilaisia painotuksia riippuen ELY-keskuksesta, joten alueellisesti tukia voidaan kohdentaa tietyille avaintoimialoille. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Avustus on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun teknologiaan kansainvälistymiseen tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia ELY-keskuksen tuet yritysten investointeihin Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Tiedekatu Seinäjoki puh Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Yrityksen kehittämisavustuksen piiriin voidaan koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvina menoina hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat vuokramenot kolmelta vuodelta. Menoihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muita vastaavia menoja. Avustus 2 3

3 vuokramenoihin myönnetään I- ja II-tukialueella de minimis -tukena. Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta on Yritysmuoto I Tukialue II Tukialue III Tukialue Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys, harvaan asuttu maaseutu Avustusta ei voida myöntää II-tukialueella suurelle yritykselle Ylä-Pirkanmaan seutukunnan alueella ja Kuusankosken kaupungissa. Mikäli III-tukialueella avustuksen prosenttiosuus investoinnin hankintamenosta mikroyrityksellä ylittää 15 prosenttia, avustus on myönnettävä kokonaan de minimis -tukena. Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta. Investointiin myönnettävän avustuksen ohella julkista rahoitusta on kaikki julkisten tai julkisomisteisten rahoittajien myöntämä rahoitus riippumatta siitä, sisältyykö rahoitukseen valtion tukea vai ei. Julkiseksi rahoitukseksi luetaan myös julkisen tai julkisomisteisen rahoittajan takaama laina. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan I- ja II-tukialueella myöntää myös suurelle yritykselle investointiin, kun 1. kyseessä on yrityksen kannalta merkittävä investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen, palveluun tai teknologiaan 2. suuren yrityksen hanke on erityisen tärkeä alueen työllisyyden kannalta ja 3. hankkeella on merkittävä vaikutus pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseen siten, että suuren yrityksen hanke lisää: - teknologian siirtoa pienille ja keskisuurille yrityksille - yhteistoimintaa pienten ja keskisuurten yritysten kanssa tai - alihankintaa pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä ELY-keskuksen tuet yrityksen muihin kehittämistoimenpiteisiin Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointien lisäksi myös muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Yrityksen kehittämisavustusta muihin kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää: 1. ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin 2. palkkamenoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskevia toimenpiteitä 3. matkamenoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskevia toimenpiteitä 4. messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuviin menoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta yrityksen ensimmäistä osallistumiskertaa kyseiseen tapahtumaan 5. kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuviin menoihin, siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen sekä 6. raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuviin menoihin, jolloin avustusta voidaan myöntää vain tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä koskeviin toimenpiteisiin. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvaa avustusta ei voida myöntää myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Yrityksen kehittämisavustuksen määrä muihin kehittämistoimenpiteisiin voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista. Jos tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteitä koskeva avustus myönnetään siten, että pienen yrityksen avustus ylittää 45 prosenttia tai keskisuuren yrityksen avustus ylittää 35 prosenttia hyväksyttävistä menoista, avustus on tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteiden osalta myönnettävä kokonaan de minimis -tukena. Yrityksen kehittämisavustusta muihin kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää suurelle yritykselle vain yhteishankkeena toteutettavissa kehittämistoimenpiteissä, joiden toteuttamiseen osallistuu suuren yrityksen ohella pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Avustus suurelle yritykselle myönnetään de minimis -tukena

4 1.1.3 ELY-keskuksen tuet hankkeiden valmisteluun ELY-keskus voi myöntää haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun harkinnanvaraista valmistelurahoitusta. Valmistelurahoitus suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten 1. valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita 2. uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä 3. kansainvälistymistä tai 4. kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu. Valmistelurahoitusta voidaan myöntää myös kansainvälisiin tutkimusohjelmiin tähtäävän hankkeen valmistelutyöhön. Rahoitettavat toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Rahoituksen kohteena voi olla esimerkiksi tuotekehityssuunnitelma tuotantomenetelmien kehitystä koskeva suunnitelma muotoilua koskeva selvitys teknologiastrategia tai sitä koskeva selvitys tietotekniikan mahdollisuuksia koskeva selvitys innovaation kaupallistaminen liiketoimintasuunnitelma johtamista, organisaatiota tai toiminnan suunnittelua koskeva selvitys viestintää tai markkinointia koskeva selvitys kansainvälistymiseen tähtäävä selvitys tai suunnitelma tutkimuspalvelujen ja -tulosten hyödyntäminen yritykselle räätälöity edellisiin liittyvä valmennus kansainvälisen t&k-projektin valmistelu Valmistelurahoitus on avustus, jota myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen menoihin kohdistuu muuta julkista rahoitusta. Avustusta ei voida myöntää suurille yrityksille. Mikäli valmistelussa tehdään yli euron hankintoja, on myös muistettava hankinnan kilpailutus. arvioidaan, voidaanko hankkeen katsoa liittyvän avustuksen käyttötarkoituksen mukaisesti laajemman tutkimus- ja kehittämishankkeen valmisteluun. Lisäksi arvioidaan, miten keskenään toistensa kanssa kilpailevat hankkeet täyttävät rahoitusperusteet. Ensisijaisia rahoitusperusteita ovat hakijan sitoutuminen tavoiteltavaan liiketoimintaan resurssit ja osaaminen taloudelliset voimavarat ja kunnossa oleva yritystalous liikeidean kilpailuetu ja kohdemarkkinat edellytykset valmisteluhankkeen jälkeen toteutettavaan haastavaan tutkimus- ja kehittämishankkeeseen aikaisempi asiakkuus sekä muut toteutuneet tai käynnissä olevat hankkeet hankkeen soveltuvuus alueella sovittuihin aluepainotuksiin. Avustusta ei myönnetä kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen tai yrityksen tavanomaisiin juoksevan toiminnan menoihin ja niihin liittyviin hankintoihin. Sitä ei myönnetä myöskään esimerkiksi mainontaan, markkinointiin, myyntiin eikä muuhun vastaavaan suoranaiseen myynnin edistämiseen tai varsinaiseen vientitoimintaan ja vientimarkkinointiin. Sellainen vientiin liittyvää toiminta, joka välittömästi on sidoksissa vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen tai toimintaan, ei kuulu avustuksen piiriin. Avustusta voi saada vain toimenpiteisiin, joissa on kyse tavanomaisesta toiminnasta poikkeavasta yrityksen liiketoiminnan tai sen jonkin osa-alueen merkittävästä hankkeenomaisesta kehittämisestä. Rahoituksen hyväksyttävät menot Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot tarjousten ja hakijan suunnitelman perusteella. Palvelujen tarjoajan tulee olla aidosti riippumaton avustuksen hakijasta. Hankkeen matkamenoja voidaan myös korvata. Arvonlisäveron osuutta ei hyväksytä hankkeen menoksi. Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä myös uuden avainhenkilön palkkaamisesta aiheutuvat palkkamenot (ilman työnantajamaksuja) rajoitetulta ajalta, nykyisen henkilöstön palkkamenoja järjestetyn tunti- tai päiväkohtaisen työajanseurannan mukaisesti (ilman työnantajamaksuja, lomapalkkoja ja lomarahaa) ja matkamenoja. Rahoituspäätöksen perusteet Rahoituspäätökset tehdään hakemuslomakkeella esitettyjen tietojen sekä rahoitusasiantuntijan ja hakijan välisten keskustelujen pohjalta. Rahoituspäätöksiä tehtäessä 6 7

5 Hakeminen ja maksatus Hakijan kannattaa neuvotella hankkeestaan ennen hakemuksen jättämistä ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa. Valmistelurahoitusta haetaan omalla hakemuksella ja hankepäätös pyritään tekemään 30 päivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Hanke voidaan aloittaa vaatimukset täyttävän hakemuksen saavuttua ELY-keskukseen. Valmistelurahoitus on de minimis -säännön mukaista tukea. Tämän vuoksi hakijan on annettava hakemuksessaan selvitys, josta käy ilmi kuluneen ja kahden edellisen verovuoden aikana yritykselle myönnetty de minimis -tuki. ELY-keskus maksaa avustuksen erillisen maksatushakemuksen perusteella jälkikäteen. 1.2 Tekes-rahoitus Tekes Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Tekes-rahoitusta myönnetään ainoastaan yrityksille, ei yksityisille henkilöille. Tekesin asiakkaana on vuosittain noin yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseen käytettävissä on vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, millä voidaan käynnistää runsaat tutkimus- ja kehitysprojektia. Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä ja kuudessa kaupungissa ulkomailla. Lisäksi ELY-keskusten innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksiköt tarjoavat Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa Rahoitusten yleisiä ehtoja Tekesin rahoituksen edellytyksenä on, että rahoituksen johdosta vähintään yksi seuraavista tekijöistä toteutuu merkittävällä tavalla projektin koko kasvaa projektin soveltamisala kasvaa projektin toteutus nopeutuu yritys lisää t&k- ja innovaatiotoimintansa kokonaismenoja. Tekes analysoi jokaisessa projektissa rahoituksen kannustavan vaikutuksen toteutumisen. Koko projektin rahoitussuunnitelman on tietysti oltava uskottava. Hyvin suurissa projekteissa, joissa tuen osuus yritystä ja projektia kohden on yli 7,5 M, tarvitaan komissiolta etukäteisvaltuutus. Rahoitettavalla yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Tekes arvioi tämän tapauskohtaisesti ja arvioinnissa otetaan huomioon maksu- häiriöt. Lisäksi verorästejä ei saa olla ja pääsääntöisesti yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen. Maksuhäiriöt estävät avustuksen innovaatiopalveluiden hankintaan ja de minimis avustuksen aina Tekesin rahoitus t&k-hankkeisiin Rahoituskohteet ja rahoituksen ehdot Tekesin myöntämä rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien ja palvelu- tai liiketoimintakonseptien kehittämiseen. Rahoituspäätös tehdään arvioimalla projektia, tavoiteltavaa liiketoimintaa ja yritystä kokonaisuutena. Rahoituksen edellytyksenä on, että kyseessä on uusi innovaatio tai sovellus, ja sillä on oltava kaupallista potentiaalia. Lisäksi yrityksen omarahoitusosuuden on oltava kunnossa. Rahoituksen rakenne avustus vai laina Rahoitus voidaan maksaa avustuksena tai lainana tai näiden yhdistelmänä. Valittavaan tukimuotoon vaikuttaa erityisesti projektin luonne. Avustusta myönnetään yleensä tutkimuksellisiin ja haastaviin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Laina on tarkoitettu erityisesti projekteihin, joissa syntyy markkinoitava tuote, palvelu tai uusi liiketoimintakonsepti. Lainan ja avustuksen suhde määritetään aina hankekohtaisesti erikseen. Myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin on tarjolla avustusta. Rahoituksen osuus kokonaiskustannuksista ja hyväksyttävät kustannukset Tekes rahoittaa osan projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Prosenttiosuus määräytyy projektin haastavuuden, markkinaetäisyyden (tutkimuksellisuuden) sekä yrityksen koon mukaan. Hankkeen haastavuutta arvioidaan kuusiportaisella asteikolla 1. ei haastetta 2. uutuusarvoa vain hakijalle 3. uutuusarvoa verkostolle/alueelle 4. kansallista huipputasoa 5. vaativaa kansainvälistä tasoa 6. kansainvälistä huipputasoa Pienet ja keskisuuret yritykset saavat kehitystoimintaansa suhteellisesti enemmän rahoitusta kuin suuret yritykset, ja rahoitettavat suurten yritysten projektit ovat yleensä tutkimuksellisempia kuin pienempien yritysten projektit. Koska rahoitus voi kattaa vain pienen osan vakiintuneen yrityksen tutkimus- ja kehitysmenoista, myös yrityksen aiemmin saama rahoitus voi vaikuttaa rahoitusprosenttiin. Seuraaviin taulukkoihin on kerätty erilaisten t&k-projektien enimmäisrahoitukset ja niiden edellytykset erisuuruisille yrityksille

6 Enimmäisrahoitus ja sen ehdot Pieni yritys Keskisuuri yritys Avustus % Laina % Avustus % Laina % Projektien valmistelu ja esiselvitykset 50/65 (1 50 /65 (1 Todelliset kansainväliset yhteishankkeet ja valmistelu 65 (2 65 (3 Tutkimukselliset ja haastavat t&k-projektit 50 (4 50 (3 Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, 35 tai 70 (5 35 tai 70 (2 menetelmien ja palvelujen t&k-projektit 25 ja ja 25 Tuotteistus, pilotit, demonstraatiot, koetuotanto ja validointi 70 (5 50 (6 Työorganisaatioiden kehittäminen 35/50 35/50 Enimmäisrahoitus ja sen ehdot Suuryritys <2000 hlö Suuryritys >2000 hlö Avustus % Laina % Avustus % Laina % Projektien valmistelu ja esiselvitykset 50 (1 50 (2 Tutkimukselliset, pitkäjänteiset, haastavat ja laajasti verkottuneet t&k-projektit 50 (3 50 (4 Haastavat ja verkottuneet t&k-projektit 35 (5 Todelliset kansainväliset yhteishankkeet 50 (6 Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, menetelmien ja palvelujen t&k-projektit 35 (7 25 (7 Tuotteistus, pilotit, demonstraatiot, koetuotanto ja validointi 25 tai 50 (8 25 tai 50 (9 (1 Kansainvälisten projektien valmisteluun korkeampi rahoitusosuus (2 Vähintään 40% tutkimusta ja haastavuus vähintään kansallista huipputasoa (3 Vähintään 60% tutkimusta ja haastavuus vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa (4 Vähintään 60% tutkimusta ja haastavuus vähintään kansallista huipputasoa (5 Haastavuudeltaan vähintään uutuusarvoa verkostolle tai alueelle (6 Uutuusarvoa vähintään verkostolle tai alueelle ja avustuksessa haastavuus vähintään kansallista huipputasoa (1 Myönnetään poikkeustapauksissa erityisesti välillisten vaikutusten takia (2 Myönnetään poikkeustapauksissa erityisesti laajojen välillisten vaikutusten takia (3 Oltava 100% tutkimusta, haastavuudeltaan vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa ja alihankintaa 20% tai yhteishanke (4 Oltava 100% tutkimusta, haastavuudeltaan kansainvälistä huipputasoa ja alihankintaa 30% tai yhteishanke (5 Vähintään 80% tutkimusta, haastavuudeltaan vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa ja alihankintaa 20% tai yhteishanke (6 Vähintään 80% tutkimusta ja haastavuudeltaan vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa (7 Vähintään 60% tutkimusta ja haastavuudeltaan vähintään kansallista huipputasoa (8 Laina poikkeustapauksissa ja poikkeavin ehdoin, lainaa ei voi jättää kokonaan takaisin perimättä (9 Poikkeustapauksissa, laina poikkeavin ehdoin Tekesin rahoittaman projektin hyväksyttäviä kustannuksia ovat rahapalkat teholliselta työajalta henkilösivukustannukset 50% palkkakustannuksista matkakulut verottajan hyväksyminä verottomina korvauksina aineet ja tarvikkeet laitekustannukset ostettavat palvelut, kuten suunnittelu- ja tutkimustyöt sekä selvitykset yleiskustannukset - ilman erillistä laskelmaa yrityksen koosta riippuen prosenttia palkoista ja henkilösivukustannuksista

7 - enintään 50 %, kun yli 50 henkilöä - enintään 30 %, kun henkilöä - enintään 20 %, kun alle 20 henkilöä. Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin rahoituksen yleisissä ehdoissa. Avustuksen maksatus ja erityisehdot Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kustannusselvitystä vastaan. Rahoituksen saajan on noudatettava projektisuunnitelmaa ja pyrittävä hyödyntämään tuloksia suunnitellulla tavalla. Projektin kohteena olleen liiketoiminnan myynti, luovutus, siirto tai muu merkittävä muutos on ilmoitettava Tekesille 5 vuoden ajan hankkeen päättymisestä. Tässä tapauksessa Tekes saattaa käynnistää takaisinperinnän erityisesti, jos liiketoiminta siirretään Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolelle. Lainan erityisehdot Laina on tarkoitettu markkinaläheisiin kehittämisprojekteihin. Lainan korko on 3 % alle peruskoron, mutta kuitenkin vähintään 1 %. Laina myönnetään yleensä vakuutta vaatimatta. Laina-ajan enimmäispituus on 10 vuotta ja lyhennysvapaavuosien enimmäismäärä on 5, mutta erityistapauksissa vapaavuosien enimmäismäärä voidaan nostaa kymmeneen ja laina-aika 20 vuoteen. Laina voidaan muuttaa projektin jälkeen pääomaehtoiseksi. Jos projekti ei johda taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, laina voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä takaisin. Lainan myöntämispäätökseen arvioidaan valmiiksi suurin mahdollinen perimättä jäävä osuus. Mikäli projektin aikana syntyy merkittäviä tuloja, vähentävät nämä hyväksyttäviä kustannuksia. Merkittäväksi katsotaan tulot, jotka ylittävät 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeella tavoiteltavan liiketoiminnan myynti, luovutus, siirto tai muu muutos aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden Tekesille, jos lainapääomaa on vielä maksamatta. Tällainen muutos saattaa johtaa toimenpiteisiin, joilla Tekes turvaa valtion aseman lainanantajana Tekesin avustus innovaatiopalvelujen hankintaan Avustuksen tarkoitus on kannustaa pk-yrityksiä hankkimaan parasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista t&k- ja innovaatiotoiminnan tueksi. Näillä toimilla pyritään nopeuttamaan innovaation kaupallistamista tukemaan kansainvälistymistä, vahvistamaan yrityksen kasvua ja kilpailukykyä nostamaan yrityksen osaamisen tasoa tarkastelemaan toimintaansa entistä laaja-alaisemmin. Avustusta myönnetään pk-yrityksille, jotka pyrkivät innovaatiotoiminnan kautta kehittämään toimintaansa, uudistumaan ja joiden liikeidealla on kilpailuetua ja uutuusarvoa. Kohdeyrityksen tulee olla lisäksi potentiaalinen Tekesin t&k-asiakas. Avustus kohdistuu pelkästään ostopalveluihin ja se on enintään 75 % hyväksytyistä kustannuksista. Kuitenkin jos hankinnoissa ei ole noudatettu julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, eli kilpailutusta ei ole tehty asianmukaisesti, myönnetään avustusta enintään 50 %. Yritykselle myönnettävä avustusmäärä voi olla kolmen vuoden aikana yhteensä maksimissaan euroa. Avustusta ei lasketa yrityksen de minimis -kertymään. Ostopalveluntarjoajalta edellytetään, että tarjoaja on yrityksestä riippumaton, ulkopuolinen taho, kuten yksityinen konsultti tai julkinen palveluntarjoaja. Palveluntarjoajaksi ei myöskään hyväksytä intressiyritystä. Lisäksi valittaessa palveluntarjoajaksi julkista, tai muuta voittoa tavoittelematonta tahoa, on varmistettava, että Tekes on hyväksynyt organisaation hinnoitteluperiaatteet tukiohjelmaan sopiviksi Tekesin de minimis -avustus Tekesin de minimis -avustus on tarkoitettu innovaatiotoimintaa käynnistävälle pkyritykselle projektiin, jonka kustannusarvio on enintään euroa. De minimis -avustusta voidaan myöntää myös markkinalähtöisiin t&k-hankkeisiin samoilla ehdoilla. Avustuksen osuus on % hankkeen kustannuksista. De minimis -avustuksen ehtona on, että yrityksen de minimis -kiintiössä on tilaa. Avustukseen voidaan hyväksyä t&k-projektia laajempi kustannuspohja. Projektin mahdolliset tulot eivät vähennä hyväksyttäviä kustannuksia. De minimis -avustusta voidaan myöntää myös työorganisaatioiden kehittämiseen

8 2. Kansainvälistymisen ja viennin rahoitus 2.1 Finnvera viennin ja kansainvälistymisen rahoittajana Finnvera edistää yritysten kansainvälistymistä sekä vientiä myöntämällä lainoja sekä erilaisia takuita ja takauksia vientikaupan eri osapuolille Vientitakuut ja -takaukset Finnveran kaikkien vientitakuiden ja -takauksien myöntämisen perusehtoina ovat ostajan/luotonsaajan maan luottokelpoisuus perustuen maa-arvioon ostajan/luotonsaajan luottokelpoisuus perustuen yritys/pankkiriskiin vientitoiminnan suomalainen intressi kuten yritystoiminnan lisääminen tai parantaminen kansainvälisesti hyväksytyt vientikaupan maksuehdot viejällä on oltava edellytykset kaupan toteuttamiseen. vientitakuita myönnetään vain pk-yrityksille, vientitakauksissa ei ole yrityskokorajoitusta. Luottoriskitakuu Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta. Takuulla katetaan joko valmistusaikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen liittyvää tai ulkomaiselta ostajalta olevaan saatavaan liittyvää kaupallista riskiä. Takuulla voidaan myös kattaa ostajan maasta aiheutuvaa poliittista riskiä sekä suvereenia riskiä kun valtio on luotonsaaja tai takaaja. Takuu voidaan myöntää yksittäiselle vientikaupalle tai limiittinä jatkuville toimituksille. Takuu sopii hyvin sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppojen luottoriskien kattamiseen. Tavallisesti Finnvera ei voi EU:n valtiontukisääntöjen vuoksi kattaa sellaisia lyhyen maksuajan riskejä, joita yksityiset luottovakuutusyhtiöt kattavat. Tämä merkitsee alle kahden vuoden riskejä EU-maissa ja muissa teollisuusmaissa. EU-komission myöntämän määräaikaisen luvan turvin Finnvera voi kuitenkin vakuuttaa saakka näihin maihin sellaisia vientikauppoja, joita yksityiset luottovakuuttajat eivät kata. Näissä maissa takuukate on 80 %. Muissa maissa kaupallisten ostajariskien takuukate on yleensä 90 % ja poliittisten ja suvereenien riskien yleensä 100 %. Vientisaatavatakuu Vientisaatavatakuu on kevennetty versio perinteisestä luottoriskitakuusta, ja se on tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin. Vientisaatavatakuun avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Takuu kattaa ostajasta johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan maasta johtuvan poliittisen riskin. Takuukate on yleensä %. Viejä voi käyttää vientisaatavatakuuta myös luoton vakuutena siirtämällä takuuseen perustuvan korvausoikeutensa pankille. Ostajaluottotakuu Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle. Takuu kattaa kaupalliset ja/tai poliittiset riskit, sekä suvereenit riskit kun valtio on luotonsaaja tai takaaja. Kaupallisten riskien takuukate on yleensä 90 % (ostajariski), 95 % (pankkiriski) tai % (projektiriski). Poliittisten ja suvereenien riskien takuukate on yleensä 100 %. Ostajaluottotakuu soveltuu käytettäväksi erilaisissa keskipitkän ja pitkän maksuajan ostajaluottojärjestelyissä. Takuu soveltuu myös lyhyellä maksuajalla tapahtuvaan vientiin silloin, kun viejä saa ostajalta kauppahinnan maksuksi siirtokelpoiset velkasitoumukset eli hyväksytyt vekselit tai velkakirjat ja kun vienti suuntautuu läntisten teollisuusmaiden maiden ulkopuolelle. Takuu voidaan myöntää koti- tai ulkomaiselle rahoituslaitokselle. Remburssitakuu Remburssitakuu suojaa pankkia tämän vahvistamaan vientiremburssiin liittyviltä kaupallisilta ja/tai poliittisilta riskeiltä. Pankki voi hakea takuuta myös hiljaisesti vahvistamalleen remburssille. Takuuta hakee remburssin vahvistajapankki, jolla on käytettävissään kaksi vaihtoehtoista remburssitakuumuotoa, normaalikatteinen ja riskinjakomallinen. Normaalikatteisessa remburssitakuussa kaupallisten riskien takuukate on yleensä 95 % ja poliittisten ja suvereenien riskien takuukate 100 %. Loppuosa jää pankin omavastuuksi. Riskinjakomallissa kaupallisten, poliittisten ja suvereenien riskien takuukate on enintään 50 %. Vahvistavalle pankille on jäätävä Finnveran määräämä osuus riskistä, joka on vähintään 15 %. Loppuosan riskistä pankki voi jakaa muiden riskinottajien kesken. Pankkiriskitakuu Pankkiriskitakuu suojaa kotimaisen vientiyrityksen pankkia tämän viejälle antamaan, kauppahinnan maksamista turvaavaan pankkitakaukseen liittyviltä riskeiltä. Takuu on remburssitakuun kaltainen, virtaviivainen ulkomaista pankkiriskiä kattava tuote. Pankkiriskitakuu kattaa ostajan pankista johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan pan

9 kin maasta johtuvan poliittisen riskin. Takuuta hakevalla pankilla on käytettävissään kaksi vaihtoehtoista takuumuotoa, normaalikatteinen ja riskinjakomallinen. Takuumuodoissa riskinjakomalli on vastaava kuin remburssitakuussa. Vastatakuu Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, ennakon-, toimitus- ja vastuuajan takauksia. Viejä voi takuulla kattaa vakuuden perusteettoman (takuukate 90 %) tai poliittisesta syystä aiheutuvan (takuukate 95 %) käyttöönottoriskin. Takuu voi toimia vastavakuutena pankille, joka antaa viejän puolesta takauksen ulkomaiselle ostajalle. Korvaustilanteessa Finnvera perii pankille maksamansa korvauksen täysimääräisenä takaisin viejältä. Vastatakuuta voidaan myös käyttää samanaikaisesti sekä vastavakuutena pankille että riskivakuutuksena viejälle. Tällöin Finnvera perii pankille maksamastaan korvauksesta osan (viejän omavastuuosuus) takaisin viejältä. Vastatakuun kate pankille vaihtelee hankekohtaisesti. Vastatakuun kattaman takauksen on oltava määrältään ja voimassaoloajaltaan rajattu. Takauksen antaja voi olla suomalainen tai ulkomainen pankki tai vakuutusyhtiö. Takuun myöntämisen edellytyksiin vaikuttaa myös toimitussopimuksen lakivalinta ja riitojen ratkaisumenettely. Rahoitustakuu Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä. Viejää takuu auttaa viennin rahoituksen vakuusjärjestelyissä. Takuu myönnetään pankille tai muulle luotonantajalle. Takuukate luotonantajalle vaihtelee yritys- ja hankekohtaisesti. Finnvera perii luotonantajalle maksamansa korvauksen täysimääräisenä takaisin viejältä. Takuu soveltuu viennin valmistusaikaisen tai toimituksen jälkeisen rahoituksen vakuudeksi sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppoihin. Rahoitustakuu ei kata ulkomaiseen ostajaan tai ostajan maahan liittyviä luottoriskejä. Vientitakaus Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus). Vientitakauksen myöntämisen edellytyksenä on mm. se, että hankkeeseen liittyy suomalainen intressi eli että vientihanke hyödyttää taloudellista kehitystä Suomessa. Finnveran takausosuus on enintään 80 % rahoittajan myöntämästä lainasta tai muusta rahoitussitoumuksesta. Vientitakauksia voi saada seuraaviin käyttötarkoituksiin: viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen, kuten viennin valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen (ostajalle myönnetyn maksuajan rahoittaminen) toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet (tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, toimitus- ja takuuajan vakuus) Yrityskokorajoitusta ei viennin rahoittamisessa ole, joten vientitakauksia voidaan myöntää myös muille kuin pk-yrityksille. Vientiä tytär-/osakkuusyhtiölle ei rahoiteta, mutta mikäli viejänä on kotimainen emoyhtiö ja loppuostajana konsernin ulkopuolinen ostaja, voi vienti tapahtua myös tytär-/osakkuusyhtiön kautta. Kansainvälistymislaina ja -takaus Kansainvälistymislaina ja -takaus Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pkyrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä. Kansainvälistymishankkeen tulee merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa. Rahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Rahoitus ei voi kohdistua suoranaisesti viennin rahoitukseen eli käyttötarkoituksena ei voi olla pelkästään myyntikonttorin perustaminen. Kansainvälistymislainaa voivat hakea yritykset, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys. Rahoitusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota yritystutkimuksen lisäksi hankkeen sijaintimaan maariskiin ja toimintaympäristöön. Kohdemaassa tulee olla Finnveran maaluokituksen mukaan vähintään kohtalainen maksukyky

10 Kansainvälistymistakaus Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi. Kansainvälistymistakaus voi olla enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Kansainvälistymistakauksen kohteen ehdot ovat samat kuin kansainvälistymislainassa. 2.2 ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut ELY-keskuksen tarjoamaa yritysten kehittämisrahoitusta sekä hankkeiden valmistelurahoitusta voidaan käyttää myös kansainvälistymiseen liittyviin hankkeisiin. Näistä rahoitusmuodoista on kerrottu tarkemmin kappaleissa ja Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ovat pienten ja keskisuurten yritysten elinkaaren eri vaiheisiin kehitettyjä asiantuntijapalveluita tai kehittämistyökaluja. Niitä toteutetaan ennalta sovitun tuotekonseptin mukaan joustavasti yritysten tarpeisiin räätälöiden. Tuotteistettuja asiantuntijapalveluja toteuttavat huolellisesti valitut ja koulutetut asiantuntijat. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut sisältävät harkinnanvaraista tukea. Kansainvälistymistä varten ELY-keskus tarjoaa GLOBAALI-asiantuntijapalvelupakettia. GLOBAALI - pk-yritysten kansainvälistymisohjelma Globaali-kehittämisohjelma on tarkoitettu kansainvälisiä toimintoja aloittaville tai niitä laajentaville pk-yrityksille. Globaali selvittää ja arvioi yrityksen kansainvälisiä toimintavalmiuksia. Ohjelma koostuu seuraavista osista: 1. Analyysiosa: Yrityksen perustiedot, yrityksen historia ja nykytilanne, kansainvälistymisen syyt ja edellytykset, visiot, yhteenveto yrityksen kansainvälisistä kilpailueduista 2. ohjelmaosa: Yrityksen kansainvälistymisen painopisteet ja kehittämistarpeet 3. Raportointiosa: Kehittämisohjelman läpikäynti yritysjohdon, asiantuntijan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tuotevastaavan kanssa 4. Seuranta: Kehittämisohjelman toteutumisen seuranta Globaalin hinta on 760 pienille yrityksille (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset) ja 980 keskisuurille yrityksille ( henkilöä työllistävät yritykset). Ohjelmaa voidaan tarvittaessa jatkaa lisäkonsultoinnilla (enintään 5 pv), josta veloitetaan 300 päivältä pieniltä yrityksiltä ja 400 päivältä keskisuurilta yrityksiltä. ELY-keskus vastaa konsulttien palkkioista ja kuluista sekä konsultoinnin valvonnasta ja työn laadusta. Ennen ohjelmaan hakeutumista yrityksen tulee olla yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Globaali-yhteyshenkilöön ja varmistaa ohjelman sopivuus hakijalle Vientirenkaat Vientirengastoiminta on tarkoitettu lähinnä pk-yrityksille. Vientirengas on 4-6 yrityksen yhteinen samalle markkina-alueelle kohdistuva yhteistyöhanke. Renkaassa olevien yritysten tuotteet ovat saman toimialan tuotteita, mutta eivät keskenään kilpailevia. Vientirenkaan hallinnoijana toimii ulkopuolinen toimija, kuten Finpro, Teknologiateollisuus tai Viexpo. Hankkeen vetäjäksi valitaan kokenut viennin ja kv-asioiden ammattilainen. Vientirenkaan avulla selvitetään kohdealueen markkinatilannetta ja etsitään kohdealueelta uusia yhteistyö- ja asiakaskontakteja. Vientirengastoiminta jakaantuu valmisteluvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen. Valmisteluvaiheessa muun muassa selvitetään osallistuvat yritykset, tarkennetaan kohdealue ja valitaan hankkeen hallinnoija ja vetäjä. Toteutusvaiheessa on tarvittaessa aluksi 6 kuukauden markkinaselvitysvaihe, jonka jälkeen 3 x 12 kuukauden varsinainen vientirenkaan toteutus. Tarvittaessa vientirengastoiminnalle toteutetaan myös jatkosuunnitelma, jolla varmistetaan vientitoiminnan jatkuvuus. Valtio osoittaa vientirenkaalle merkittävän tukensa, joka on kahtena ensimmäisenä vuonna 65 % kustannuksista ja kolmantena vuonna 50 %. 2.3 Työ- ja elinkeinoministeriön tuki yritysten yhteishankkeisiin Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tuki on tarkoitettu vähintään 4 yrityksen muodostaman yhteishankkeen rahoitukseen. Avustusta voidaan käyttää Suomen vientitarjonnan ja osaamisen tunnetuksi tekemiseen uusilla markkina-alueilla, markkinaosuuksien laajentamiseen sekä yritysten kansainvälistymistä tukeviin suomalaisten viejäyritysten yhteisiin vienninedistämistapahtumiin. Tukea hakevien tahojen on oltava Suomeen rekisteröityjä yrityksiä, yhteisöjä tai järjestöjä. Hakevan tahon edellytyksenä on myös, että sen on oltava ammattimaisesti alalla toimiva, pystyttävä laadukkaaseen toteutukseen ja sillä on oltava riittävä kansainvälisyysosaaminen

11 Tukea voidaan käyttää muun muassa seuraaviin kohteisiin osallistuminen kansainväliseen näyttelyyn tiedotustoiminta ja tuote-esittely yritysten vientivalmiuksien parantamiseen tähtäävien konsulttipalvelujen ostaminen ulkopuolisten ja ostajasta riippumattomien tahojen tekemät markkinatutkimukset ja strategiaselvitykset avainryhmien vierailut Suomeen mediakampanjat ulkomailla viestintämateriaalien valmistaminen yritysten vientivalmiuksien parantamiseen liittyvien yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen viejien yhteisesti palkkaaman vientihenkilön palkat Tukea voidaan myöntää maksimissaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Tuki anotaan suoraan työ- ja elinkeinoministeriöltä. 2.4 Nopef Pohjoismaiden vientirahaston tuet etabloitumiseen ja projektivientiin Nopef Nopef on Pohjoismaiden yhteinen projektivientirahasto, joka on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston organisaatiota. Nopef on perustettu 1992, ja se on vuosien aikana ollut mukana yli 4200 projektissa. Rahaston erityisenä päämääränä on vahvistaa pohjoismaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä myöntämällä osarahoitusta esitutkimuksia varten kansainvälistymis- ja projektivientihankkeiden tueksi. Tavoitteen saavuttamiseksi projektirahasto toimii yhteistyössä kansallisten, pohjoismaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa Kansainvälistymisen esiselvitystuki Nopef myöntää pohjoismaisille yrityksille korotonta lainaa niiden etabloitumishankkeiden esiselvitysvaiheeseen. Laina voi kattaa enintään 40 % kansainvälistymishankkeen esiselvitysvaiheen hyväksytyistä kuluista. Kansainvälistymishanke voi olla esimerkiksi yritysosto, yhteisyritys tai tytäryhtiön perustaminen. Tämä laina kuitenkin muutetaan normaalisti hankkeen päätyttyä tueksi, edellyttäen kunnollista raportointia. Etabloitumisen kohdemaan on oltava EU- ja EFTA-alueen ulkopuolella, mutta poikkeuksena vuoden 2010 loppuun asti lainaa myönnetään myös EU:n uusiin jäsenmaihin Bulgariaan ja Romaniaan kohdistuviin hankkeisiin. Lainan myöntämisen ehtona on, että yritys toimii pohjoismaissa, sillä on alle 500 työntekijää ja liikevaihto on alle 100 M. Esiselvitys on erittäin suositeltavaa aina mietittäessä uusia etabloitumismaita, sillä sen avulla voidaan välttää turhia ja kalliita riskejä. Tehtäessä esiselvitys yrityksen riskit pienenevät Nopefin osallistuessa kustannuksiin. Nopefilta löytyy myös laaja kokemus esiselvityksistä, mikä on hankkeen toteuttajan käytettävissä. Lainan saaminen ei edellytä etabloitumista, jos vaikka esiselvityksen perusteella päätetäänkin olla aloittamatta toimintaa kohdemaassa. Esiselvitysvaiheen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan palkkakustannukset matka- ja majoituskustannukset kohdemaassa juridinen ja taloudellinen neuvonta sekä konsultointipalvelut riski- ja kannattavuusanalyysit käännökset ja tulkkaukset liiketoimintasuunnitelman tekeminen päätöksenteon tueksi yhteistyökumppaneiden arviointi Hyväksyttäviä kuluja eivät kuitenkaan ole tuotantovaiheen kustannukset markkinointi-, materiaali- ja messukulut tuotekehitys- ja testauskustannukset yleistason markkinointikustannukset koneet ja kalusto agentin tai jakelijan löytämiskulut koulutus. Nopefin lainaa hankkeelle on haettava ennen esiselvityksen aloittamista, sillä ainoastaan hakemuksen jälkeen syntyneet kustannukset hyväksytään. Lainat myönnetään hakemusten perusteella. Hakemuksista valitaan parhaat. Esimerkiksi vuonna 2008 Nopef käsitteli 203 hakemusta, joista noin 60 % hyväksyttiin, ja hyväksytyistä hankkeista noin puolet johti etabloitumiseen. Hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein hankkeen oltava tarkasti määritelty, toteuttamiskelpoinen ja sillä on oltava perusteltua kaupallista potentiaalia vietävän tuotteen tai konseptin on oltava valmis ja sillä on oltava vähintään vuoden toimintatausta kotimaassa hakijalla on oltava tarvittava kokemus, tietotaito ja henkilöresurssit hankkeen toteuttamiseksi yrityksellä on oltava vakaa taloudellinen tilanne ja tarpeelliset resurssit hankkeen toteuttamiseksi hanke vaatii yritykseltä huomattavaa omaa riskinottoa ja yrityksellä ei ole nykyistä toimintaa kohdemaassa

12 hankkeen tulee edustaa huomattavaa, pitkäaikaista investointia kohdemaassa hankkeen pohjoismainen hyöty ja positiiviset ympäristövaikutukset ovat etu Projektivientituki Projektivientilainaa voidaan myöntää, kun yritys toimittaa järjestelmän tai osajärjestelmän nimetylle ulkomaiselle asiakkaalle ja toimituksesta on jo aiesopimus. Projektivientilainaa myönnetään erityislaatuisiin hankkeisiin, jotka vaativat esitutkimuksen tekemistä tarjousta varten. Projektin täytyy kohdistua yritykselle entuudestaan tuntemattomalle markkina-alueelle. Projektivientilaina voi kattaa enintään 40 % hyväksytyistä esitutkimuskuluista. Mikäli kauppa ei toteudu, laina muutetaan tueksi hyväksyttyä raportointia vastaan. Jos kauppa toteutuu, laina maksetaan korottomana takaisin. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti ja lisätietoja antaa Nopefin Suomen aluepäällikkö Hanna Lankinen. Lisätietoja myös osoitteessa 2.5 Finnfund yritystoiminnan rahoittajana kehitysmaissa ja Venäjällä Investointilaina Finnfund myöntää keskipitkiä ja pitkiä investointilainoja yrityksen perustamis- tai laajennusinvestointeihin. Osuus voi kattaa noin kolmanneksen hankkeen kokonaisrahoitustarpeesta. Hankkeissa on yleensä mukana myös muita rahoittajia. Investointilainan korkotasoon vaikuttavat hankkeeseen ja kohdemaahan liittyvät riskit sekä lainan vakuus, lyhennyksistä vapaat vuodet ja takaisinmaksuaika. Laina-aika määritellään hankkeen takaisinmaksukyvyn mukaan. Lainaan on mahdollisuus saada lyhennyksistä vapaita vuosia. Lainat myönnetään yleisimmin dollari- tai euromääräisinä. Välirahoitus Hankkeen pääomatarpeiden mukaan Finnfundin rahoitus voidaan järjestää myös välirahoitukseen laskettavilla instrumenteilla. Kyseisiä instrumentteja ovat esim. vakuudeton pääomalaina, etuoikeutetut osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina. Takaukset Finnfund voi myöntää poikkeuksellisesti takauksia esimerkiksi tapauksissa, joissa rahoitusta on sen avulla saatavissa paikallisista rahoituslaitoksista paikallisvaluutassa. Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Finnfundin pääomistaja on valtio ja osaomistajina Finnvera ja EK. Finnfund rahoittaa yksityisiä hankkeita, joihin liittyy suomalainen intressi. Finnfundin rahoituskohteina voivat olla teollinen ja palveluja tuottava yksityinen yritystoiminta, yksityistämishanke, infrastruktuuri sekä rahoitus- ja pääomamarkkinat. Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä. Kaupallisen kannattavuuden lisäksi rahoituksessa korostetaan hankkeiden kehitys- ja ympäristövaikutuksia. Finnfundilla on käytössään erilaisia rahoitusinstrumentteja, kuten sijoituksia ja lainoja. Osakepääomasijoitus Finnfund osallistuu yrityksen oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen vähemmistösijoittajana. Finnfundin osuudesta sovitaan tapauskohtaisesti ja osakepääomasijoitus on enintään 30 prosenttia rahoitettavan yrityksen pääomasta. Yritystoiminnan vakiinnuttua Finnfund luopuu osakkuudestaan. Sijoituksesta irtaantumisen reunaehdot sovitaan yhteisesti muiden osakkaiden kanssa jo rahoituksen neuvotteluvaiheessa

13 Tämä raportti ilmestyy osana agroteknologia-alan julkaisusarjaa, jonka tavoitteena on tarjota kansainvälistä tietoa ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisen maa- ja metsätalouskoneteollisuuden liiketoiminnan ja tuotekehityksen tueksi. Julkaisusarjan raportteja voi ladata sähköisenä osoitteesta Raportti on tuotettu osana AgroInka agroteknologian kasvu- ja innovaatio-ohjelmaa. Raportin kokoaja ei vastaa mahdollisista virheistä sisällössä. Eri rahoitusmuotojen ajankohtainen tila tulee varmistaa rahoituksen myöntäjältä tapauskohtaisesti. Lisätietoja: Antti Rintaniemi, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy,

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 1 HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA... 2 Hakijan perustiedot... 4 Hakijan de minimis tuet... 5 Hakijan toiminnan tiedot... 6 Hakijan

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KONEPAJATEOLLISUUDEN YRITYSTEN KEHITYSOHJELMATYÖPAJA

KONEPAJATEOLLISUUDEN YRITYSTEN KEHITYSOHJELMATYÖPAJA KONEPAJATEOLLISUUDEN YRITYSTEN KEHITYSOHJELMATYÖPAJA 21.1.2010 Juha Suuronen DM 626036 Kehittämisen suunta Toimintatavat Toiminnan kannattavuuden parantaminen Liiketoimintamallien uudelleenmäärittely Toimintaprosessien

Lisätiedot

ELY-keskuksen kv-palvelut

ELY-keskuksen kv-palvelut ELY-keskuksen kv-palvelut Kv- neuvonta ja informaatiopalvelu Tiedonhankinta, Sparraus, Finpron verkoston palvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Globaali, easkel, Pk-LTS Kansainvälistymissuunnitelmat

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Kansainvälistymisavustukset ja -tuet 1/2 Kehittämisavustus yrityksen kansainvälistymishankkeisiin Alueellinen tuki pk-yrityksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen

Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi Kalevi Pölönen Luonnos Ely-keskuksen rahoitusstrategiaksi 2011 18.1.2011 Kalevi Pölönen Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.1.2011 1 Esityksen sisältö 1. Rahoituksen painopisteet 2. Rahoituksen kohteet

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Kasvua kansainvälistyviltä markkinoilta JULKISTA RAHOITUSTA KANSAINVÄLISTYMISEEN 16.11.2010 SALO

Kasvua kansainvälistyviltä markkinoilta JULKISTA RAHOITUSTA KANSAINVÄLISTYMISEEN 16.11.2010 SALO Kasvua kansainvälistyviltä markkinoilta JULKISTA RAHOITUSTA KANSAINVÄLISTYMISEEN 16.11.2010 SALO 90 % Toimipaikka-, jalostusarvo ja vientiosuudet yrityskoon mukaan, Varsinais-Suomi 80 % 81 % 78 % 70 %

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen 4.8.2016 Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 2015 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE 2/2015 28.4.2015 1. Selvitys: yritykset hyötyvät yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksista Yritykset kokevat yritysten yhteishankkeisiin myönnettävän tuen olevan

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 366 871 000 euroa. Vuonna 2015 uusia rahoituspäätöksiä saa

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6.

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6. Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yritystoiminnan rahoitus Yrityksen kehittämisavustus (TEM): Yrityksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, Finnvera TEM Toimialojen rahoitusseminaari 11.5.2016 Ajankohtaista Finnverasta Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera omistajanvaihdosten

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

liikekumppanuustukea ja neuvontapalveluja tuonnin lisäämiseksi kehitysmaista

liikekumppanuustukea ja neuvontapalveluja tuonnin lisäämiseksi kehitysmaista liikekumppanuustukea ja neuvontapalveluja tuonnin lisäämiseksi kehitysmaista 20. elokuuta 2007 Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Puh. 029 460 2761, heidi.nousiainen@finnvera.fi 1 14.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Uudet ratkaisut ja palvelut yrityksille T&K toiminnan rahoitusmahdollisuudet. Hämeen ELY-keskus Asiantuntija Eino Jokinen

Uudet ratkaisut ja palvelut yrityksille T&K toiminnan rahoitusmahdollisuudet. Hämeen ELY-keskus Asiantuntija Eino Jokinen Uudet ratkaisut ja palvelut yrityksille 18.1.2017 T&K toiminnan rahoitusmahdollisuudet Hämeen ELY-keskus Asiantuntija Eino Jokinen 1 Esityksen aiheena Hämeen Ely-keskus: Kehittämisavustuksen piiriin kuuluvien

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot