HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha."

Transkriptio

1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Työllisyysohjelma vuodelle / /2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue sisältää työllistämisen palkkatuen, kaupungin maksuosuuden yli 300 päivää maksetusta ns. passiivisesta työmarkkinatuesta, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen sekä henkilöstön sijoituspalvelut. Määrärahasta katetaan myös kuntakokeilun ja uuden toimintansa aloittavan työllisyysyksikön toiminta- ja palkkakulut sekä työllistämisprojektien kaupungin rahoitusosuudet sekä yhdistyksille myönnettävät toimintatuet ja työllistämislisät. Lokakuussa 2014 työttömyysaste oli 15,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5453, mikä on 267 enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Työttömistä oli miehiä 57 % ja naisia 43 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1455 (26,68 %) ja alle 25-vuotiaita 835 (15,3 %). Työttömyysaste on ollut vuoden 2014 aikana edellisvuoden tasolla tai hieman sitä heikompi. Pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan hieman lisääntyvän. Nuorten työllisyystilanne Joensuussa on edelleen keskimääräistä vaikeampaa. Työllistämispolitiikan painopiste on lähivuosina edelleen nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyssä ja vähentämisessä. Nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tuetaan mm. Nuorisotakuun kuntakokeilun toimintaa. Pitkäaikaistyöttömyyttä vähennetään Joensuun ja Outokummun kaupunkien työllisyyden kuntakokeilulla, joka kestää vuoden 2015 loppuun. Kuntakokeilussa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille. Kunnat maksavat vuoden 2015 alusta Kelalle 50 % yli 300 päivää maksetusta ja 70 % yli 1000 päivää maksetusta ns. passiivisesta työmarkkinatuesta. Passiivisen työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Pitkäaikaistyöttömiä ohjataan koulutukseen tai työhön yrityksiin. Työmarkkinatuen maksuosuuskompensaatio on koko maan tasolla 75 milj.. Joensuun kompensaatio on runsaat 1,2 milj., joka sisältyy valtionosuuksiin. Työ- ja toimintakyvyn arviointia ja eläkemahdollisuuksien selvittämistä lisätään. Yhdistysten työllistämistä tuetaan hankerahoituksella, toimintatuella, työllistämislisällä ja tilapäislainalla. Julkisissa hankinnoissa voidaan soveltuvin osin käyttää vertailuperusteena sosi-

2 aalisia kriteerejä. Niiden perusteella yritys voidaan velvoittaa työllistämään työttömiä henkilöitä vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Vuonna 2014 työmarkkinatuen maksuosuus Kelalle on ennusteen mukaan 4,5 milj. euroa. Vuonna 2014 uusien säännösten mukaisia työttömiä työmarkkinatuen saajia arvioidaan olevan keskimäärin 1658 henkilöä kuukaudessa, jonka mukaisesti laskettuna työmarkkinatukilasku olisi 9,08 miljoonaa euroa. Tässä on jo huomioitu, että työttömien aktivointiaste on ollut keskimäärin 33 %. Kelan työmarkkinatuen laskutus vuonna 2015 on enintään 8,147 milj. euroa, jossa on huomioitu rakennemuutosohjelmassa asetettu 5 %:n säästötavoite. Määräraha on mitoitettu siten, että työllisyysyksikön tavoitteena on vähentää työttömien työmarkkinatuen saajien määrää keskimäärin 223 henkilöllä kuukaudessa kuluvasta vuodesta. Säästötavoitteen toteuttamiseksi työllisyysyksikön henkilöstöresursseja lisätään ja kohdennetaan siten, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakasmäärää voidaan lisätä ja heidän jatko-ohjaustaan tehostaa kuntoutuksen, valmennuksen ja koulutuksen avulla kohti työmarkkinoita. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Tavoitteena on, että Kelan työmarkkinatuen laskutus vuonna 2015 on enintään 8,147 milj. euroa. Toimenpiteitä ovat: - Kaupungin palkkatukityöllistämisen määrä on työtöntä henkilöä kuukaudessa eli noin 260 eri henkilöä vuodessa. - Työkokeilupaikkojen tarjoaminen 100 työttömälle. - Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavien työtoimintapaikkoja 835 siten, että kuukausittain työtoimintaan osallistuu 650 henkilöä. - Järjestöille myönnettävän työllistämislisän ja toimintatuen käyttö, tavoitteena työsuhdetta, työkokeilua tai työtoimintapaikkaa yhdistyksiin tai säätiöihin. - Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteiden ja toiminnan tukeminen, päättäneistä asiakkaista 40 % ohjautuu työhön tai koulutukseen. - Työ- ja toimintakyvyn arviointien lisääminen siten, että kuntoutukseen tai eläkkeelle ohjautuu henkilöä. - Sosiaalisten kriteerien käyttöön ottaminen kaupungin hankinnoissa, tavoitteena työsuhteen ja 5 15 työkokeilusuhteen syntyminen yrityksiin. - Selvittää pitkäaikaistyöttömien käyttäminen kaupungin määräaikaisissa sijaisuuksissa, tavoitteena henkilön työllistäminen sijaisuuksiin. - Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärää lisätään.

3 - Asiakasvirran nopeuttamiseksi kaupungin, työhallinnon ja Kelan yhteisiä prosesseja yksinkertaistetaan 2. Nuorten työttömyyttä vähentäminen seuraavilla toimenpiteillä - Kesätyöllistämisessä painotetaan sosiaalista työllistämistä. Tavoitteena on työpaikka 200 opiskelijalle ja koululaiselle, joista osa yritystuella yrityksiin. - Nuorisoverstaan toimintaa tuetaan siten, että 90 nuorta saa työ- tai harjoittelu paikan Nuorisoverstaalla. - Tarjotaan nuorille 100 työkokeilupaikkaa ja 10 oppisopimuspaikkaa. - Nuorisotakuuta koskevan kuntakokeilun tavoitteiden ja toiminnan tukeminen. Vuoden 2015 kaupungin työllisyyttä tukevaksi toimenpideohjelmaksi henkilöstöyksikössä on laadittu seuraava ehdotus: 1. Nuorten työllistäminen Nuorten työverstas Myönnetään Nuorisoverstas ry:lle toimintatukea euroa nuorten työpajatoiminnan ylläpitoon. Tavoitteena on, että työpajassa on harjoittelupaikka 90 joensuulaiselle nuorelle. Nuorisotakuun kuntakokeilu Nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kaupunki on mukana Nuorisotakuun kuntakokeilussa. Kokeilun keskeisenä tavoitteena on kehittää nuorille suunnattuja keskitettyjä palveluja palvelukeskusmuotoiseksi. Kokeilusta vastaa vapaa-aikapalvelujen nuorisopalvelut. Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö toteutetaan Nuorisoverstaan työpanoksella. Työkokeilupaikat nuorille Kaupunki tarjoaa työkokeilupaikkoja työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) kautta tuleville joensuulaisille työttömille ja opiskelijoille eri virastoissa. Työkokeilusta tehdään sopimus työttömän, TE-toimiston ja kaupungin kesken, kyseessä ei ole työsuhde vaan harjoittelusuhde. Palvelukeskuksille asetetaan tavoitteeksi tarjota vähintään 100 työkokeilupaikkaa TE-toimiston kautta tuleville nuorille työkokeilijoille vuoden 2015 aikana. Työkokeilupaikkojen ilmoittamisessa käytetään LAURA-järjestelmää. Kaupungin työkokeilupaikat kootaan LAURA:sta ja tiedot toimitetaan työllisyysyksikön kautta koontina TE-toimistoon.

4 Nuorten työttömien oppisopimuspaikat Vuonna 2015 tarjotaan 10 oppisopimuskoulutuspaikka. Oppisopimuspaikkojen sijoittumista määriteltäessä otetaan huomioon kaupungin oma työvoiman tarve, tulevaisuuden työllisyystilanne sekä työttömän työnhakijan soveltuvuus alalle. Koulutettavien edellytetään olevan alle 30 -vuotiaita joensuulaisia (kotikunta ), joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Poikkeuksellisesti oppisopimukseen voidaan hyväksyä henkilö, jolla on aikaisempi ammattitutkinto. Näissä tapauksissa aikaisemman ammattitutkinnon tulee olla pohjana tulevalle oppisopimuksen kautta tavoitellulle tutkinnolle. Muita valintaperusteita ovat mm. henkilön soveltuvuus kyseiselle ammattialalle, työttömyys ja työnhakijana olo. Oppisopimuskoulutus on mahdollista vain silloin, kun em. henkilöllä on käytettävissään palkkatukioikeutta. Oppisopimukset edellyttävät ohjaavan kouluttajan nimeämistä työpaikalle. Tehtävä on vaativa. Työpaikkakouluttajan koulutuspalkkio on 70 euroa/kuukaudessa/ koulutettava. Koulutuspalkkion maksaa ao. palvelukeskus, jonka alaisuuteen oppisopimuskoulutettava otetaan. Työnantajana Joensuun kaupunki saa työttömien oppisopimuskoulutuksen ajalta TE-toimiston maksamaa palkkatukea ja lisäksi koulutuksen järjestäjä, Pohjois-Karjalan Oppisopimuskeskus maksaa kaupungille oppisopimuskoulutuksessa olevista koulutuskorvausta, jonka määrä vaihtelee tutkinnoittain. Nämä tuet tuloutetaan työllisyysyksikölle, koska oppisopimuskoulutettavien palkka maksetaan työllisyysyksikön varoista. Mikäli oppisopimuskoulutettava tarvitsee työssään oppimisvaikeuksien vuoksi erityisohjausta, Pohjois-Karjalan Oppisopimuskeskus voi myöntää kyseisen henkilön osalle korotettua koulutuskorvausta, joka on enintään 1,5 -kertainen normaaliin koulutuskorvaukseen nähden. Näissä tapauksissa virasto maksaa työpaikkakouluttajalle normaalin koulutuskorvauksen lisäksi kuukausittain 30 euron suuruista lisäkorvausta erityisohjauksen tarpeesta johtuen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat Henkilöstöyksikössä valmistellaan erillinen kesätyöpaikkaohjelma, joka tuodaan erillisenä henkilöstöjaoston käsittelyyn keväällä Kesätyöllistämiseen varataan euron määräraha. Tavoitteena on antaa työpaikka 200 koululaiselle ja opiskelijalle, joista osa yritystuella yrityksiin. Kesätyöllistämisen ja pienyritysten kesätyöpaikkatuen määräytyminen ja ehdot määritellään tarkemmin vuoden 2015 kesätyöpaikkaohjelmassa. 2. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Palkkatuella työllistäminen Palkkatuella työllistäminen perustuu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

5 annettuun lakiin ja asetukseen. Kaupunki saa TE-toimistolta palkkatukea työllistäessään nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä sekä velvoitetyöllistettyjä. Palkkatukityöllistämisen tavoitteena on mm. parantaa työnhakijan valmiuksia edetä työhön avoimille markkinoille, estää työttömyyden pitkäaikaistumista ja tasata alueellisia eroja. Vuonna 2015 kaupungin talousarviossa on määritelty, että palkkatuella työllistettäviä olisi kuukausittain henkilöä, joista osa on kuntakokeilun työllistettyjä ja oppisopimuskoulutettavia henkilöitä. Työllistettyjen tulee olla joensuulaisia tai kotoutettavia, joiden asuinkunta ( ) on Joensuu. Kaupungin palkkatukityöllistämisen määrä jäänee alle tavoitteen, koska TE-toimiston kautta saatavat palkkatukivarat vuodelle 2015 laskevat vuoden 2014 tasosta 20-25%. Kaupungin palkkatuettuja työpaikkoja täytetään pääasiassa työttömillä, jotka ovat olleet KELA:n passiivisella työmarkkinatukilaskulla yli 300 päivää. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden osalta työllistäminen koskee myös yli 12 kuukautta työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta ja muiden sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarve sekä Työvoiman palvelukeskuksen (TYP:n nimi muuttunee uuden lain myötä) asiakkaita, jotka ovat alle 25-vuotiaita vähintään 6kk yhtäjaksoisesti työttömänä olleita tai yli 25-vuotiaita vähintään 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä olleita moniammatillisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä. Lisäksi työllisyysyksikkö voi harkintansa mukaan tarjota tukityöpaikkoja myös muille pitkään työttömänä olleille tai nuorisotakuun piirissä oleville. Työllistettyjen työaika voi vaihdella. Korkeinta palkkatukea saavien työaika on 25 tuntia viikossa (65,36 68,97 %:ia kokoaikaisen työajasta) tai 32,5 tuntia viikossa (85 % - 89,66 % kokoaikaisen työajasta). Oppisopimuskoulutettavilla, osatyökykyisillä, pitkäaikaistyöttömillä ja osalla ohjaustehtävissä toimivilla työaika on 32,5 tuntia viikossa (85 % - 89,66%:ia kokoaikaisen työajasta). Velvoitetyöllistettyjen työ on kokoaikaista, poikkeuksena osa-aikatyö esim. terveyssyistä. Työaikoihin voi tulla muutoksia, mikäli vuoden 2015 aikana voimaan tulevat, työllistämiseen vaikuttavat lait sitä edellyttävät. Kaupunki tarjoaa kaikkia työllisyysvaroin täytettäviä paikkoja intran kautta tai muulla sovitulla menettelytavalla osa-aikaisille työntekijöille. Tämän jälkeen paikkaa tarjotaan työllisyysohjelmassa mukaisesti työttömille työnhakijoille. Työllisyysyksikön kautta täytettävien tukityöpaikkojen täyttöperiaatteet muuttuvat liukuvasti. Muutos perustuu kuntien vastuun kasvamiseen KELA:n pasiivisesta työmarkkinatukilaskusta. Kun vuoden 2014 aikana aloittaneiden tukityöllistettyjen työsuhteet päättyvät, paikat eivät enää säily työyksikön käytössä kiintiöpaikkoina. Paikat muuttuvat työttömille räätälöitäviksi tehtäviksi, poikkeuksena erikseen määritellyt ohjaustehtävät. Työllisyysyksikkö kokoaa edelleen palvelukeskusten tarjoamat palkkatukityöhön soveltuvat työtehtävät, joihin se tarjoaa työttömiä työnhakijoita, joilla on paikkoihin osaamista ja tarve. Paikkojen täyttöprosessi muokkautuu vuoden 2015 alussa, kun uusi yksikkö on aloittanut toimintansa. Oppisopimuspaikkojen

6 osalta noudatetaan samoja periaatteita ja huomioidaan myös tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet. Oppisopimuksena voi suorittaa myös tutkinnon osia. Yksittäisen työllistetyn tukityöjakson pituus vaihtelee työllisyyssäädösten ja TE-toimiston linjausten mukaisesti. Keskimääräinen tukityöjakso on noin 6 kuukautta. Poikkeuksellisesti kuntouttavan työtoiminnan ohjaustehtäviin palkattavien työnsuunnittelijoiden tukityöjakso voi olla 2 vuotta ja avustavien ohjaajien 1 vuosi. Myös koulunkäynninohjaajat voivat työskennellä koko lukuvuoden, mikäli hänellä on korkeinta palkkatukea käytettävissä. Oppisopimuskoulutuksessa tukijakso on 1 3 vuotta. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkailla palkkatukijakso voi poikkeuksellisesti kestää koko TOPPIS -koulutuksen, noin vuoden, ajan. Pidempi jakso edellyttää aina TE-toimiston palkkatukipäätöstä samalle ajalle. Kuntakokeilun koulutus- ja työhönvalmentajat ohjaavat kaupungin työyksiköissä valmennuksessa, kokeilussa tai palkkatukityössä olevia kuntakokeilun asiakkaita hakeutumaan koulutukseen tai työhön avoimille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Määrärahavaraus palkkatukityöllistämiseen netto euroa. Vaikeasti työllistyvän oppisopimuskoulutus Korkeimpaan palkkatukeen oikeutettu työtön henkilö voi suorittaa työsuhteensa aikana oppisopimuksella alan perus- tai ammattitutkinnon (esim. nuoriso-ohjaaja, lähihoitaja, kiinteistönhoitaja, laitoshuoltaja, liikuntapaikanhoitaja) tai tutkinnon osia (eri tutkinnot). Tämä väylä on käytettävissä sellaisille joensuulaisille lähinnä vuotiaille, jotka kuuluvat työllisyysohjelman mukaiseen työttömien joukkoon, joilla ei ole koulutusta, koulutus on vanhentunut tai henkilö joutuu vaihtamaan alaa terveydellisistä syistä. Oppisopimuskoulutus on mahdollista vain silloin, kun em. henkilöllä on käytettävissään palkkatukioikeutta koko oppisopimuksen ajaksi ja henkilö on soveltuva alalle. Työllisyysohjelman mukainen oppisopimus edellyttää aina, että ao. työyksiköstä löytyy sopiva, työpaikkakouluttajaksi sitoutuva henkilö ja että kouluttaminen on mahdollista huomioiden ao. työyksikön työtilanne ja henkilöstöresurssit. Työpaikkakouluttajan koulutuspalkkion ja koulutuskorvausten osalta sovelletaan, mitä edellä on mainittu nuorten työttömien oppisopimuskoulutus kohdassa. Työkokeilupaikat pitkäaikaistyöttömille Kaupunki tarjoaa työkokeilupaikkoja työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) kautta tuleville joensuulaisille pitkäaikaistyöttömille eri virastoissa. Työkokeilusta tehdään sopimus työttömän, TE-toimiston ja kaupungin kesken,

7 kyseessä ei ole työsuhde vaan harjoittelusuhde. Palvelukeskuksille asetetaan tavoitteeksi tarjota vähintään 100 työkokeilupaikkaa TE-toimiston kautta tuleville pitkäaikaistyöttömille työkokeilijoille vuoden 2015 aikana. Työkokeilupaikkojen ilmoittamisessa käytetään LAURA-järjestelmää. Kaupungin työkokeilupaikat kootaan LAURA:sta ja tiedot toimitetaan työllisyysyksikön kautta koontina TE-toimistoon. Työpaikkaohjaajakoulutus Kaupungin, yhdistysten, säätiöiden ja yritysten työpaikkaohjaajilla on mahdollisuus osallistua Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän järjestämään työpaikkaohjaaja -koulutukseen vuoden 2015 alussa. Koulutukseen osallistujat voivat olla henkilöitä, jotka ohjaavat mm. oppisopimuskoulutettavia, TOPPIS-koulutettavia, koulujen työssäoppijoita, työkokeilijoita ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia. Kaupungin henkilöstö voi hakeutua koulutukseen MASA-järjestelmän kautta mennessä. Yhdistyksille myönnettävä puskurilaina Kaupunginhallitus on päätöksillään hyväksynyt yhdistyksille anomuksesta myönnettävän tilapäislainan, joka on suuruudeltaan enintään euroa työllistettyä kohden (henkilöstöjaosto ). Yhdistyksille voidaan myöntää työllistämislainaa enintään euroa työllistettyä kohden yhden tai useamman joensuulaisen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen palkkatuella. Laina myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Laina maksetaan takaisin eräpäivänä yhdessä erässä, tai välittömästi työllistämistoiminnan päättyessä kokonaan tai osittain. Laina on koroton. Menettelyn piiriin voi päästä yhdistys, joka ei muuten pysty työllistämään kassavarojen vähyyden vuoksi. Laina on tarkoitettu vain yhdistyksille, yrityksille lainaa ei myönnetä. Lainalla on ensisijaisesti tarkoitus mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä yhdistyksiin. Lainan hakuohjeet kaupungin nettisivuilta. Päätöksen lainan myöntämisestä tekee kaupunginkamreeri. Yhdistyksille/säätiölle myönnettävä työllistämislisä Työllistämislisää varataan työssäoloehdon täyttämiseksi henkilölle, jotka yhdistys/säätiö työllistää toisen vuoden palkkatuella (perustuella). Työllistämislisää voidaan myöntää 1 3 kuukaudelle, kuitenkin enintään työllistetyn työssäoloehdon täyttymiseen saakka. Työllistämislisää voidaan myöntää silloin, kun yhdistys/säätiö palkkaa perustuella, toisen vuoden

8 palkkatuella yli 500 pv työttömänä olleen henkilön, jonka työssäoloehto ei ole täynnä. Työllistämislisä on 640 /kk/ työllistetty. Työllistämislisän myöntämisen ja maksatuksen ehdot liitteenä. Määräraha työllistämislisään vuodelle 2015 on euroa. Toimintatuki työkokeilupaikkoja ja kuntotuttavan työtoiminnan paikkoja tarjoaville yhdistyksille/säätiöille Toimintatuen vastineena kaupunki edellyttää yhdistyksiä/säätiöitä tarjoamaan joensuulaisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille työkokeilupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja siten, että yhdistyksellä/säätiöllä on käytettävissä työtehtävien ohjauksen lisäksi ohjausresursseja, jotka tukevat kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallintaa ja suuntaavat ajattelua/toimintaa kohti avoimia työmarkkinoita. Tukea voidaan myöntää myös sellaiselle sateenvarjona toimivalle yhdistykselle / säätiölle, joka hankkii pienistä yhdistyksistä työkokeilupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sekä tarjoaa näissä oleville työttömille tuen edellyttämän jatkopolutukseen suuntaavan ohjauksen. Alustavasti on sovittu, että tätä toimintamallia testataan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa. Toimintatukea ei voida myöntää sellaiselle järjestölle tai säätiölle, jolla on erillinen sopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta työllisyyspalvelujen tai sosiaalipalvelujen kanssa. Toimintatukea voi hakea koko vuoden ja se maksetaan maksimissaan 4 erässä toteutuneiden toimenpiteiden määrän ja niiden keston mukaan (täysinä kuukausina). Toimintatuen myöntämis- ja maksatusperusteena ovat seuraavat euromäärät: 10 /kk/ työkokeilija 50 /kk/ kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja 150 / kk/ kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja, joka tulee passiiviselta työmarkkinatukilistalta Toimintatuen myöntämisen ja maksatuksen ehdot ovat liitteenä. Toimintatuen hakija liittää vuoden ensimmäiseen hakemukseen selvityksen kaupungin edellyttämästä ohjausresurssista. Marraskuussa 2015 kaikkien tuen saajien pitää toimittaa kaupungille hyväksyttävä seuranta siitä, mihin henkilöt, joiden perusteella tuki on maksettu, ovat sijoittuneet päättyneen työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan jakson jälkeen. Muu toimintatuki yhdistyksille ratkaistaan määrärahan puitteissa hakemusten

9 perusteella. Liitteenä toimintatuen hakuohjeet ja -lomake. Määräraha vuonna 2015 työkokeilupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjoaville yhdistyksille/säätiöille on euroa. 3. Työllistämistä edistävät projektit ja kokeilut Kaupunki edellyttää, että kaupungin osarahoittamien hankkeiden ja kokeilujen ohjausryhmissä on kaupungin nimeämä edustaja ja varaedustaja. Hankkeiden ja kokeilujen työllisyysvaikutuksista raportoidaan säännöllisesti työllisyysyksikön ohjeiden mukaan. Kajo-keskus projekti Kajo-keskus projektin päätavoitteena on työttömien työllistymisen edistämiseksi nostaa yhdistysten osaamista työllisyyspalvelujen tarjoajina, tarjota työhön ja koulutukseen valmennusta yhdistyksen palkkatuetulle työntekijälle sekä toimia työllisyyspoliittisten ja ESR-hankkeiden yhteistyön ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kajo-keskus antaa yhdistyksille ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja tuki-palveluita, jotta niiden on mahdollista työllistää pääasiassa yli 500 päivää työttömän olleita. Kajo-keskus koordinoi, kouluttaa, tiedottaa ja toimii yhteyskeskuksena Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten ja ESR- hankkeiden kesken ja lisää työllistäjien ja kuntien yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään yhdistyksissä palkkatukityössä olevien henkilöiden työvuoden aikaista ohjausta, työtaitojen ja työelämätaitojen vahvistamista ja heidän poluttamistaan muihin työtehtävin. Hankkeessa pilotoidaan ammatillista koulutusta ja palkkatukityötä yhdistävää TOPPIS-mallia. Maahanmuuttajien työllistymistä edistetään yhteistyössä omakielisten koto-valmentajien kanssa. Kajo-keskus toimii koko Pohjois-Karjalan alueella, mutta valtaosa yhdistystyöpaikoista sijaitsee Joensuussa. Määrällisenä tavoitteena on hoitaa 105 vaikeasti työllistyvän palkkatukiasiat, joiden työpaikka on 40:ssä eri työnantajayhdistyksessä. Henkilöistä 80 työskentelee Joensuussa. Projekti toteutetaan välisenä aikana. Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Kaupungin toimintatuki projektille vuonna 2015 on euroa. Polkuja yrityksiin projekti Projektin määrällisenä tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana 50 pitkään työttömänä ollutta henkilöä työllistyy yrityksiin palkkatuella tai ohjautuu ammatillisiin koulutuksiin. Samalla projekti tukee ja opastaa muita työllisyysprojekteja yrityksiin kohdistuvassa työllistämisessä sekä kehittää ja organisoi eri työllisyyshankkeissa työskentelevien työnetsijöiden toimintaa työnetsijäringin kautta.

10 Projektin tavoitteena on 300 yrityskontaktia ja 50 yrityskäyntiä vuoden 2014 aikana. Projekti tukee ja neuvoo yrittäjiä palkkatuella työllistämisessä mm. etsien sopivia ehdokkaista työttömistä henkilöistä ehdolle työpaikkoihin. Projektin asiakastavoite vuosittain on 100 henkilöä, joista 60 joensuulaista. Heistä 40 on tavoite saada etenemään vuosittain työhön tai koulutukseen. Muualla maakunnassa etenemistavoite on 10 henkilöä vuositasolla. Varsinaisena kohderyhmä ovat työllisyysprojekteissa palkkatuella työskentelevät henkilöt sekä TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten asiakkaina olevat nuoret, osatyökykyiset työnhakijat ja pitkään työttömänä olleet henkilöt. Projekti toteutetaan välisenä aikana. Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Kaupungin toimintatuki projektille vuonna 2015 on euroa. Väylä tulevaisuuteen hanke Hankkeen tavoitteena on poistaa työllistymisen esteitä ja antaa valmiuksia avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen poluttautumisessa. Hanke tarjoaa mm. matalan kynnyksen työpaikkoja kaupanalan ympäristössä, työ- ja toimintakyvyn selvittämisen mahdollisuuksia, työllistymisen tukea ja osaamisen kehittämistä työsuhteen aikaisen koulutuksen muodossa: korttikoulutukset ja tutkintoon johtava koulutus mm. myynnin tai puhdistuspalvelujen ammattitutkinnot. Uutena koulutuksena on syksyllä 2014 alkanut palvelualan monitaitajakoulutus yhteistyössä Pohjois-Karjalan Aikuisopiston kanssa. Hankkeen asiakkuudessa on kuukausittain noin 40 vaikeasti työllistyvää henkilöä, joista 30 työskentelee palkkatuella ja 10 on työkokeilussa. Kontti käyttää jatkossakin aiempien vuosien tapaan omaa rahaa työllistämiseen. Raha käytetään jatkotyöllistämiseen perustuella, nuorten työllistämiseen ja oppisopimukseen sekä muihin koulutuksiin. Kaupunki edellyttää, että projektin asiakkaat ovat pääsääntöisesti joensuulaisia. Hanke toteutetaan ajalla Projektia hallinnoi SPR:n Kontti-kierrätystavarataloketju. Kaupungin toimintatuki projektille vuonna 2015 on euroa. Työtä ja tukea arkeen hanke Hanke jatkaa Kotitalkkari- projektin toimintaa työllistäen heikossa työmarkkina-asemassa olevia, ensisijaisesti 500 päivää työttömyyden perusteella työttömyysetuutta saaneita, mutta myös muita pitkää työmarkkinoilta poissa olleita henkilöitä. Tarkoituksena työllistää työttömiä arjen avustajiksi ja hankkeen toimistotehtäviin, heidän ohjaamisensa kohti avoimia työmarkkinoita, henkilökohtaisen avustajan työvoimapoliittisen koulutuksen järjestäminen sekä vanhus- ja vammaisasiakkaitten kotona asumisen tukeminen arjen avustaja-toiminnalla. Toiminta on laajentunut koko Joensuun alueelle.

11 Tavoitteena on, että vuosittain asiakkuudessa on noin kohderyhmään kuuluvaa, joista 10 osallistuisi henkilökohtaisen avustajan koulutukseen. Joensuun kaupunki edellyttää, että palkattavat ovat joensuulaisia omarahoitusosuuksiin suhteutettuna. Projekti toteutetaan ajalla Projektia hallinnoi SPR:n Savo-Karjalan piiri. Kaupungin toimintatuki projektille vuonna 2015 on euroa. Osaaminen Näkyväksi 2 projekti Projektin päätavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja kehittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla parannetaan pitkään työttömän olleiden ja pääsääntöisesti vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työllistymisvalmiuksia ja työhön sijoittumista avoimille työmarkkinoille tai muihin kohdennettuihin toimenpiteisiin. Ammatillisten työtaitojen todentamista yrityksissä edistetään siirtymätyöllä. Tavoitteena on, että osa asiakkaista suorittaa ammatillisten perusopintojen ensimmäisiä osia tai ammattitutkinnon osia Kotikartanolla ja siirtyy sitten jatkamaan tutkinnon muita osia siirtymätyönä esim. yrityksessä tai Joensuun kaupungilla. Näyttötutkintopohjaisen koulutukseen kuuluvat koulutusvalmentajan palvelut hankkeen kautta. Mahdollisia tutkintoja tai niiden osia voi suorittaa mm. kiinteistöpalvelu-, käsi- ja taideteollisuus, sosiaali- ja terveys- ja puutarhatalouden alalta. Joensuun kaupunki tarjoaa vuosittain 3-4 henkilölle mahdollisuuden siirtymätyön kautta suorittaa hoiva- ja huolenpito-osion kaupungin työyksiköissä. Paikoista sovitaan erikseen työllistämistiimin kanssa. Yhtenä tavoitteena on saada osaavaa työvoimaa myös kaupungin hoivapalveluihin. Kaupunki edellyttää, että projektin asiakkaat ovat pääsääntöisesti joensuulaisia. Projektin asiakkuudessa on vuosittain 95 henkilöä, joista yli puolet palkkatukityösuhteessa ja loput muissa työmarkkinapalveluissa. Asiakkaista puolet sijoittuu työkokeilulla tai palkkatuella Kotikartanon toimintoihin ja puolet kumppanuusyritysten ja muiden kumppaneiden mm. järjestöjen ja kaupungin tehtäviin. Projekti toteutetaan ajalla Projektia hallinnoi Kotikartanoyhdistys ry. Kaupungin toimintatuki projektille vuonna 2015 on euroa. Potkua Työelämään työllisyyshanke Hanke tarjoaa liikunta- ja urheilujärjestöille kokonaisvaltaista työllistämisen asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöpalvelua työllistäjänä ja työnantajana toimimiseen sekä madaltaa palkkatuella työllistämisen kynnystä.

12 Hankkeen kautta työllistyneet henkilöt saavat yksilö- ja ryhmäkohtaista työhönvalmennusta ja ohjausta urasuunnitelmien tekoon. Tavoitteena on parantaa työllistettyjen työmarkkinavalmiuksia, osaamista ja työkuntoa avoimia työmarkkinoita ja koulutushakija varten. Kohderyhmänä ovat vähintään 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saaneet tai heihin rinnastettavat henkilöt. Vuositavoitteena on luoda palkkatuettua työsuhdetta ( noin 45 /hlö/kk) joista joensuulaisin henkilöä. Hanke toteutetaan ajalla Hanketta hallinnoin Pohjois-Karjalan Liikunta ry. Kaupungin toimintatuki hankkeelle vuonna 2015 on euroa. Yleistä hankkeista ja kokeiluista Kaupungin tuki kaikille edellä mainituille hankkeille ja kokeiluille on vuonna ,00 euroa. Mikäli Pohjois-Karjalan ELY-keskus laskee projektien tulostavoitteita ja rahoitusosuutta, projekteille asetut tavoitteet voivat laskea ja myös kaupungin rahoitusosuutta voidaan tarkastaa. 4. Työvoiman palvelukeskus Joensuun seudun työvoiman palvelukeskus (TYP) on tällä hetkellä Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston, Joensuun kaupungin ja seudun kuntien (Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) ja Kansaneläkelaitoksen yhteinen yksikkö. Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (entinen TYP-laki) muuttuu vuonna Pohjois-Karjalaan tulee lain perusteella 1-3 nykyisen TYP:n kaltaista palvelukeskusta, joista TE-hallinto käy parhaillaan neuvotteluja kuntien kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka hyötyvät moniammatillisesta palvelusta, palvelun syventämisestä ja koordinoinnista ja ovat motivoituneet työskentelemään yhdessä viranomaisten kanssa ratkaisun löytymiseksi omaan tilanteeseen. Asiakkuuden jälkeen on tavoitteena siirtyminen töihin avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Työ kohdistuu erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Joensuun seudun työvoiman palvelukeskuksessa on ollut vuosittain asiakkaana noin 650 joensuulaista ja 140 seudun kuntien työtöntä. Uudet asiakasmäärätavoitteet selviävät, kun laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta on annettu. Tällä hetkellä Työvoiman palvelukeskuksessa sosiaalityöntekijät ja työhallinnon asiantuntijat työskentelevät työpareina. Seudun kunnissa työparit tapaavat asiakkaita kunkin kunnan tai työhallinnon tiloissa. Joensuussa työparit tapaavat asiakkaita työvoiman palvelukeskuksen omassa toimipisteessä. Lisäksi tiloissa työskentelee myös joensuulaisten työttömien terveydenhoitaja ja Joensuun kaupungin työllistämispalvelujen henkilöstö, joka jakautuu työllistämistiimiin ja kuntakokeilun tiimiin.

13 Työllistämistiimin muodostaa vs. työllisyyssuunnittelija ja työllisyyssihteeri. Työllistämistiimi vastaa keskitetysti kaupungin palkkatukityöllistämisestä. Lisäksi vs. työllisyyssuunnittelija vastaa työllisyysasioissa yhteistoiminnasta yhdistyksiin. Kuntakokeilun tiimiin kuuluvat työllisyyskoordinaattori, työllisyyssihteeri ja viisi koulutus- ja työhönvalmentajaa. Kuntakokeilun henkilöstö vastaa Joensuun ja Outokummun kaupunkien työllisyyden kuntakokeilun toimintamallin kehittämis- ja valmennustehtävistä Joensuussa. Vuoden 2015 aikana voimaan tuleva uusi laki työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta sekä Joensuun kaupungin työllisyysyksikön perustaminen ja organisointi tuovat muutoksia toimintaan ja työyksiöiden nimikkeisiin. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää Joensuun kaupungin työllisyyspolitiikan linjasta ja työllisyysmäärärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa. 5. Työllisyysyksikkö Kaupungin uusi työllisyysyksikkö aloittaa toimintansa alkaen konsernihallinnon alaisena. Työllisyysyksikön palvelujen tilaajana toimii henkilöstö- ja työllisyysjaosto. Tilauksen valmistelevat työllisyyssuunnittelija ja henkilöstöjohtaja. Työllisyysyksikkö käsittää seuraavat toiminnot: kuntouttava työtoiminnan eri muodot, työkokeilut, sosiaalinen kesätyöllistäminen, työ- ja toimintakykyselvitykset, tuettu työllistäminen palkkatuella, välityömarkkinoiden kehittäminen, yhteistyö yritysten ja yhdistysten työllistämistoimissa ja osaltaan nuorisotakuun toteutuminen. Työllisyysyksikköä johtaa työllisyyspäällikkö, joka aloittaa työssään Työllisyysyksikköön kuuluvat nykyiset työllistämispalvelujen henkilöstö ja työllisyyden hoitoon liittyviltä osiltaan sosiaalipalvelujen alaisuuteen kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan henkilöstö, aikuissosiaalityön henkilöstö ja nuorisopalvelujen osalta nuorisotakuun toteuttamiseen osallistuva henkilöstö. Työllisyysyksikköön rekrytoidaan uutta henkilöstöä siten, että tammikuussa 2015 työnsä aloittaa neljä vakituista viran- tai toimenhaltijaa ( sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja kaksi työhönvalmentajaa pajoilla) sekä kolme määräaikaista työhönvalmentajaa kuntouttavassa työtoiminnassa ja yksi määräaikainen koulutus- ja työhönvalmentaja kuntakokeilussa. Lisäksi täytetään työllistämistiimissä täyttämättä ollut työllissyysihteerin tehtävä. Loppukesästä 2015 on suunnitelmissa lisätä määräaikaista henkilöstöä kahdella työhönvalmentajalla ja 0,5 sosiaaliohjaajan työpanoksella. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön lisäämisellä kaupunki pyrkii vastaamaan valtuuston asettamaan tavoitteeseen saada passiivinen työmarkkinatuki alenemaan. Näiden lisäksi työllisyysyksikkö hankkii ostopalveluna kahden terveydenhoitajan ja yhden terveyskeskuslääkärin 0,4 htv:n työpanosta työttömien

14 terveystarkastusten hoitamiseksi. 6. Kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Joensuun ja Outokummun kaupungit mukaan työllisyyden kuntakokeiluun ajalle Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Kokeilussa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti. Kokeilussa kaupungit yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa arvioivat kokeilun kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden palvelutarpeet, osallistuvat palveluprosessin suunnitteluun ja sen etenemisen seurantaan. Kokeilun piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, ja jotka tarvitsevat julkisten työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllistymisedellytyksiä parantavia palveluja. Em. lisäksi kohderyhmään voi kuulua vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Joensuun ja Outokummun kuntakokeilussa on tavoitteena ottaa asiakkaaksi kuukausittain alle 55 -vuotiasta joensuulaista ja 1 5 outokumpulaista asiakasta. Tavoitteena on ohjata työttömät asiakkaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valmennuksen, kuntoutuksen tai koulutuksen kautta työhön avoimille työmarkkinoille. Tulostavoitteena on, että päättyneistä asiakkuuksista 40 % siirtyy työhön avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Työttömien asiakkaiden yrityksiin ja koulutukseen ohjaamisessa sekä työnantajien tukena toimivat kuntakokeiluun palkatut koulutus- ja työhönvalmentajat. Joensuun ja Outokummun kaupungit kehittävät kuntakokeilussa yritysyhteistyötä, unohtamatta kuitenkaan olemassa olevia kumppanuuksia työllistävien yhdistysten, hankkeiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Kaupungit jatkavat yhteistyön tiivistämistä mm. Kansaneläkelaitoksen kanssa pitkäaikaistyöttömien kuntouttamiseen liittyvissä asioissa. Määrärahavaraus kuntakokeiluun ja sen asiakkaiden työllistämiseen vuonna 2015 on yhteensä euroa. 7. Muut työllistämistä edistävät toimenpiteet Vuorotteluvapaa Kaupungin henkilöstöä kannustetaan käyttämään vuorotteluvapaata, joka edistää työssä jaksamista, avaa työttömälle mahdollisuuden määräaikaiseen työhön ja mahdollistaa henkilöstön itsensä kehittämisen Kuntouttava työtoiminta

15 Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen järjestämisestä vastaa kunta. Joensuussa sosiaali- ja terveystoimi järjestää työtoiminnat (kuntouttava työtoiminta, terapeuttinen työtoiminta, kehitysvammaisten työtoiminta ja kaupungin omana toimintana ja osin myös yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksin järjestöjen kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujat sijoitetaan pääsääntöisesti kaupungin palvelukeskuksien työyksiköihin, työpajoille ja toimintakeskuksiin. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään kehittämään niin, että jatkossa työtoimintapaikoissa oleville henkilöille voitaisiin tarjota lisätukea jatkopolkujen suunnitteluun. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille. Kuntouttavan työtoiminnan on tarkoitus palvella pitkäaikaistyöttömiä mahdollisimman yksilöllisesti. Työpaikka, työtehtävät ja työaika sovitaan asiakkaan elämäntilanne huomioiden. Työpäivän pituus on 4 6 tuntia. Työpäiviä viikossa on 1-5. Sopimusaika on 3 kuukaudesta jopa 24 kuukauteen. Kyseessä ei ole työsuhde. Työtoimintaan osallistujalle ei siis makseta palkkaa, vaan työttömyyspäivärahan lisäksi Kelan kautta ylläpitokorvausta. (Lakimuutoksen jälkeen toimintarahaa ei juuri enää tarvitse myöntää). Vuodelle 2015 sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviossa on asetettu tavoitteeksi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa 650 työttömälle henkilölle kuukausittain. Henkilömäärää nostetaan asteittain kohti tavoitetta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja edistää hänen työllistymistään huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että osalle kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista voidaan jatkossa räätälöidä työpaikka johonkin kaupungin työyksikköön. Siten edistetään pitkäaikaistyöttömän mahdollisuutta edetä työhön avoimille markkinoille tai koulutukseen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujat työskentelevät avustavissa tehtävissä, eikä heillä voida korvata virka- tai työsuhteisia työntekijöitä. Kaupungin virastoja kannustetaan ottamaan työyksiköihinsä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä avustaviin tehtäviin. Ulkopuolelta hankittavat kuntouttavan työtoiminnan palvelut Työllisyysyksikkö tekee sopimuksia järjestöjen ja säätiöiden kanssa kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta. Työllisyysyksikkö neuvottelee sopimukset yhteistyössä sosiaalipalvelujen ja kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavan palvelutuottajan kanssa. Tähän tarkoitukseen työllisyysohjelmassa varataan euroa vuodelle Lisäksi sosiaalipalveluilla on omia sopimuksia kuntouttavan työtoiminnan toteutuksesta. Työ- ja toimintakyvyn arviointi

16 Työ- ja toimintakyvyn arvioinnilla pyritään saamaan tietoa työttömien henkilöiden todellisesta työkyvystä ja mahdollisuuksista työllistyä. Palvelua hankitaan määrärahan puitteissa henkilöille, joiden työttömyyden pitkittymisen katsotaan johtuvan terveydellisistä syistä ja/ tai toiminnallisen työkyvyn puutteesta. Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kautta eläkeselvittelyihin asiakkaat ohjaa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö yhdessä työllisyysyksikön henkilöstön kanssa. Työllisyyden kuntakokeilu on mahdollistanut kokoaikaisen terveydenhoitajan toiminnan Työvoiman palvelukeskuksessa (TYP). Tämä on toteutettu ostopalveluna terveyspalveluilta. Lisäksi terveyspalvelujen lääkärillä on ollut vastaanotto TYP:ssä yhtenä päivänä viikossa. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus ostaa työllisyysyksikön varoin terveyspalveluilta toisen terveydenhoitajan työpanos sekä lääkärin vastaanottoajan nostaminen yhdestä päivästä kahteen päivään viikossa. Myös ostaminen ulkopuoliselta taholta on mahdollinen, jos se on toiminnan toteuttamiseksi tarpeen. Tavoitteeksi asetetaan työttömän työ- ja toimintakyvyn arviointi. Kaupunki varaa työ- ja toimintakyvyn arviointeihin euroa ja terveydenhoitajan ja lääkärin lisäresurssin hankkimiseen euroa. Siirtäminen toisen työnantajan palvelukseen Vuoden 2015 aikana kokeillaan palkkatuetussa työssä kaupungilla olevien työllistettyjen siirtämistä toisen työnantajan palvelukseen sekä järjestössä tai säätiössä olevien työllistettyjen siirtämistä kaupungin palvelukseen voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Siirron tavoitteena on työllistetyn tukityön jälkeisen työllistymisen edistäminen. Siirto toteutetaan TE-hallinnon lomakkeilla. Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen kaupungin hankinnoissa Joensuun seudun hankintatoimen kanssa on edetty sosiaalisten näkökulmien huomioimisessa kaupungin hankintojen kilpailutuksessa. Sosiaalinen näkökulma on esim. työkokeilu- ja työllisyysmahdollisuuksien luominen mm. nuorille, pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, vammaisille ja osatyökykyisille. Muuttopalvelujen kilpailuttamisessa sosiaalisten kriteerien käyttö oli käytössä ensimmäisen kerran. Jatkossa kaikissa kilpailutuksissa otetaan sosiaaliset kriteerin huomioon aina kun voidaan. Vuoden 2015 aikana sosiaalisten kriteerien käytöllä kilpailutuksessa tavoitellaan tukityöpaikkaa ja 5-15 työkokeilupaikkaa joensuulaisille työttömille. Kaupungin sijaisuuksien täyttäminen työttömillä työnhakijoilla

17 Kaupungilla on vuosittain noin 900 henkilötyövuoden verran määräaikaisia palvelussuhteita.vuoden 2015 aikana tavoitteena on täyttää osa sijaisuuksista, vähintään , yli 300 päivää passiivisella työmarkkinatukilistalla olleilla työttömillä työnhakijoilla tai nuorisotakuun piiriin kuuluvilla nuorilla työttömillä. Rekrytointipiste yksilöi sijaisten työtehtäviä ja ilmoittaa määräaikaisten tarpeesta kootusti TE-toimistoon. TE-toimiston esittelee kaupungille sopivia henkilöitä, jotka kutsutaan haastatteluun. Osa paikoista täytetään heti sopivilla henkilöillä ja osalle voidaan tarjota sijaisuutta myöhemmin. Määräaikaisten paikkojen työhönotosta annetaan erilliset ohjeet. Joissakin tapauksissa lyhyiden työpätkien sijaan määräaikaiseksi valitulle henkilölle tehtäisiin suoraan noin 6 kk (27 vkoa) työsuhde, joka täyttää henkilön työssäoloehdon. Sijaiselle määritellään ns. kotipesä, josta hän kiertää sijaisuustarpeen mukaan eri työyksiköissä. Toiminta on verrattavissa varahenkilöstötoimintaan. Uudet ideat Lisäksi uusien työllisyyttä, kuntouttavaa työtoimintaan, työttömien jatkopoluttamista edistävien toimien tai näiden osa-alueiden kehittämiseen liittyvien hankkeiden, kokeilujen tms. kuntarahoitusosuuksiin tai ostopalvelujen hankinnasta voidaan neuvotella käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kannustusraha työyksiköille kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseksi Työllisyysyksikkö maksaa kannustusrahaa kaupungin työyksiköille siitä, kun nämä tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan paikkoja työyksiköistään. Käytäntö vastaa yhdistyksille maksettavaa toimintatukea, mutta on suuruudeltaan pienempi. Kannustusrahaa maksetaan seuraavasti: kun asiakkaita on yksikössä 1 4, niin bonus on 5 /asiakas/kk kun asiakkaita on yksikössä 5 9, niin bonus on 7 /asiakas/kk kun asiakkaita on yksikössä 10-, niin bonus on 10/asiakas/kk Kannustusraha työyksiköille maksetaan 2 kertaa vuodessa jälkikäteen ja yksiköt voivat käyttää rahan yksikön työhyvinvoinnin lisäämiseen. Määrärahavaraus kannustusrahaan euroa vuodelle Kooste v työllisyysohjelman vaikutusarvio Tavoite Joensuun kaupunki - palkkatukityöpaikkoja hlöä/kk (sisältää myös oppisopimuspaikat) - kesätyöpaikat 200 hlöä

18 - työkokeilupaikat 100 -> hlöä/v - kuntouttavan työtoiminnan paikat 650 hlöä/kk (Sisältää kaupungin omat pajat, palvelukeskukset ja yhteistyön järjestöjen kanssa) - toiminnallisen työkyvyn selvittely hlöä/v Joensuun kaupunki -Joensuun ja Outokummun kaupunkien työllisyyden kuntakokeilu joista joensuulaisia 180 hlö/v Joensuun Nuorisoverstas ry - Nuorten työpajapaikat 90 hlöä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - KAJO-keskus, palkkatukipaikkoja 80 hlöä - Polkuja yrityksiin projekti, yritys- tms. työpaikka 40 hlöä Kotikartanoyhdistys ry - Osaaminen näkyväksi 2 hanke 95 hlöä ( palkkatuki- ja muut paikat) SPR:n Kontti-kerrätystavarataloketju - Väylä työelämään hanke, palkkatukipaikkoja 35 hlöä ( lisäksi työkokeilupaikkoja ja omaa työllistämistä) Savo-Karjalan SPR - Työtä ja tukea arkeen hanke hlö/v Pohjois-Karjalan Liikunta ry - Potkua Työelämään työllisyyshanke 30-40/hlöä/v Työllisyysyksikkö voi tehdä ohjelman sisällön osalta harkintaa painotuksissa ja edistää uusia toimia muuttuvan toimintaympäristön tarpeiden mukaan. Työllisyysohjelmalla, työllisyysyksikön perustamisella sekä siihen liittyvällä työn organisoinnilla sekä lisäresursseilla pyritään edistämään erityisesti passiivisella työmarkkinatukilaskulla olevien työttömien tilannetta. Tämä vaatii onnistuakseen saumatonta yhteistyötä TE-hallinnon ja KELA:n kanssa. Vuotta 2015 valmistellaan erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vireillä on useita työllistämiseen ja työllisyydenhoitoon liittyviä lakimuutoksia, joiden yhteisvaikutusta työllisyysohjelman tavoitteiden saavutettavuuteen ei vielä voida tarkasti ennustaa. Tilanteeseen vaikuttavat myös TE-hallinnon 20 25%:a supistuvat määrärahat. Mikäli maakunnan hyvä työttömien aktivointitaso tästä syystä laskee se voi vaikuttaa seuraavasti: Vuonna 2014 aktivoituina 6000 henkilöä. Vuonna 2015 aktivoituina voisi olla 1500 henkilö vähemmän maakunnallisesti. Joensuulaisia heistä olisi noin puolet, 750 henkilöä. Tämä aktivointiasteen lasku voi tarkoittaa Joensuun osalta työttömyysasteen nousua kahdella prosenttiyksiköllä.

19 Edellä mainitut seikat voivat vaikuttaa suoraan kaupungin omaan sekä välillisesti hankkeiden kautta tapahtuvan työllistämisen tavoitetasoon. Lisätietoja: Työllisyyskoordinaattori Satu-Sisko Eloranta ja vs. työllisyyssuunnittelija Sari Riikonen. Henkilöstöjohtajan päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää 1. hyväksyä edellä olevan työllisyysohjelman. Työllisyysohjelmaa täydennetään niiden suunnitteilla olevien projektien ja muiden toimien (mm. muuttuva työttömyysturvalaki, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä moniammatillsesta yhteispalvelusta) osalta, joista ei ole saatu vielä päätöstä. Lisäksi työllisyysohjelmaa tullaan tarkistamaan vuoden 2015 aikana, mikäli työllisyystilanteen kehittyminen sitä vaatii. 2. oikeuttaa työllisyyssuunnittelijan tai hänen sijaisenaan työllisyyskoordinaattorin myöntämään työllistämislisää ehdot täyttäville hakijoille myönnetyn määrärahan puitteissa. 3. oikeuttaa työllisyyssuunnittelijan tai hänen sijaisenaan työllisyyskoordinaattorin työllisyyspäällikön roolista jotakin myöntämään (kuntouttavasta työtoiminnasta myönnettävää) toimintatukea ehdot täyttäville hakijoille myönnetyn määrärahan puitteissa. Täytäntöönpano: HeYKS, rahatoimisto, KH Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 80 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 80 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 18.12.2014 klo 15:00-16:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 79 Kokouksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSYKSIKÖN PERUSTAMINEN JA ORGANISOINTI 1. Joensuun työllisyysluvut... 2 2. Kaupungin työllistämistoimet... 4

TYÖLLISYYSYKSIKÖN PERUSTAMINEN JA ORGANISOINTI 1. Joensuun työllisyysluvut... 2 2. Kaupungin työllistämistoimet... 4 JOENSUUN KAUPUNKI TYÖLLISYYSRAPORTTI 1 (25) TYÖLLISYYSYKSIKÖN PERUSTAMINEN JA ORGANISOINTI 1. Joensuun työllisyysluvut... 2 2. Kaupungin työllistämistoimet... 4 2.1 Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Kontiolahden kunta. Työllisyysohjelma

Kontiolahden kunta. Työllisyysohjelma Kontiolahden kunta Työllisyysohjelma 2017-2018 1. KUNNAN TYÖLLISYYSTILANNE Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa syyskuun 2016 lopussa edelleen maan korkein, 15,8 %. Kontiolahden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Kontiolahden kunta. Työllisyysohjelma

Kontiolahden kunta. Työllisyysohjelma Kontiolahden kunta Työllisyysohjelma 2018-2019 1. KUNNAN TYÖLLISYYSTILANNE Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa syyskuun 2017 lopussa edelleen maan korkein, 14,5 %. Kontiolahden

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 126 17.12.2013. Kaupungin vuoden 2014 työllisyysohjelma HETYJ 126

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 126 17.12.2013. Kaupungin vuoden 2014 työllisyysohjelma HETYJ 126 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 126 17.12.2013 Kaupungin vuoden 2014 työllisyysohjelma HETYJ 126 Vuoden 2014 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 6,596 miljoonan eu-ron netto mää rä ra ha. Tulosalue

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.8.2017 Naantalin työllisyystilanne 31.8.2017 ELY -keskuksen julkaiseman 08/2017 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli elokuun lopussa 8 921 henkilöä,

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset johdetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 Kaupunginhallitus 328 24.11.2014 Valtuusto 169 8.12.2014 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.2014) Valmistelijat

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan avoin kuuleminen Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio 1.3.2017 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Nyt näyttää vahvasti siltä, että:

Lisätiedot

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 19.2.2015 Esittäjän nimi 1 Työmarkkinatuen kuntaosuus tammikuulta noin 2 miljoonaa euroa Ennuste vuositasolle on 24,5 M Vuodesta 2011 tähän vuoteen

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Mikä TYP on? TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.4.2017 Naantalin työllisyystilanne 31.3.2017 (huhtikuun tilasto julkaistaan vasta 24.5.) ELY -keskuksen julkaiseman 03/2017 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan Päivitetty: 11.8.2017 Kuntouttavan työtoiminnan 2 Sisällys 1 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA... 4 2 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 6 3 TYÖTEHTÄVIIN PEREHDYTTÄMINEN... 7 4 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT... 8 5 SOSIAALIOHJAUS

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 20.9.2017 Työllisyys Anne Huotari Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Kajaanin ja Kainuun työttömyysaste 2015-7/2017 20 18 16 18,2 17,4 14 12 13,4 10 8 6 Kajaani Kainuu

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1557/01.01.01/2013 201 Valtuustoaloite, espoolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Sanna Lindholm, puh. (09) 816 85059

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

"Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä

Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä Kaupunginhallitus 116 27.03.2012 Kaupunginvaltuusto 24 17.04.2012 SDP:N VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KUNTAKOKEILUUN HAKEUTUMISESTA 183/1/113/2011 KHALL 116 Hallintojohtaja 20.3.2012 SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 15:00-18:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä

Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä n. 6-8 kk n. 4-6 kk 1. Hankintojen kartoitus ja kilpailutuksen valmistelu 2. Tarjouspyynnön laadinta ja julkaisu 3. Tarjousaika 4. Sopimus ja työllistettävien

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI

TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.8.2016 Naantalin työllisyystilanne 31.8.2016 ELY -keskuksen julkaiseman 8/2016 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli elokuun lopussa 9 051 henkilöä,

Lisätiedot