Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston päätösten tarkistaminen ja täytäntöönpano 181 Taloussuunnitelman hyväksyminen 182 Jätemaksutaksan tarkistaminen Kunnanviraston sulkeminen Varhaisen tuen malli 185 Henkilöstön omaehtoisen tyky -toiminnan tukeminen 186 Kunnan osallistuminen kehityshankkeen lainoitukseen/tuukkalan Tempaus 187 Suur-Savon Sähkö Oy:n puistomuuntamojen sijoittaminen 188 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/honkanen Kata ja Janne 189 Latukoneen hankinta 190 Ilmoitusasiat 191 Omakotitalonäyttelyn järjestäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj. Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Oinonen Risto Pesonen Seija Väisänen poistui klo aikana Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Sigita Herrala 177 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 178 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Väisänen ja Jukka Manninen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Seija Väisänen Jukka Manninen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pöytäkirjan nähtävänäpito Heli Rummukainen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 179/ Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätettiin ottaa lisäpykäläksi 191 Omakotitalonäyttelyn järjestäminen.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄN- TÖÖNPANO Khall 180/ KuntaL 23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KuntaL 56 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kj Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE Khall 181 / Taloussuunnitelma vuosille on laadittu kuntalain ja taloussuunnitelman laadinnasta kirjanpitolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Taloussuunnitelma käsittää käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitusja investointiosat. Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, että vuoden 2013 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioidut sopimusten mukaiset palkkakustannusten korotukset 0,5 %:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä. Käyttötalouden menot laskevat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 0,30 % ja nettomenot kasvavat 0,16 %. Vuoden 2012 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön toimesta. Kustannukset tulevat kunnalle kaupungin nettolaskun muodossa. Palvelutuotantoyksikön seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen on edelleen kesken. Vuoden 2013 lopullisista sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista ei ole olemassa varmaa tietoja ja siksi talousarviovalmistelussa on jouduttu käyttämään pohjana vain vuoden 2012 tilinpäätöstietoja. Tältä osin kunnan talousarvio näiltä osin suuntaa antava. Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen on varattu käytettäväksi euroa. Sairaalahoidon määrärahat on budjetoitu kuluvan vuoden käyttöennusteen pohjalta. Vesi- ja jätehuollon tehtäväalueella on vesihuoltoinvestointien avustamiseen varattu euron määräraha. Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty euroa vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti.

6 Kunnanhallitus Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu euron määräraha, joka sisältää Puukonsaaren-Säkkisalon lauttahankkeen kuntarahoituksen aiemman kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperusteiden ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 19,5 tuloveroprosentin mukaisesti. Tuloverotilitysten arvioidaan kasvavan vain vähän kuluvan vuoden arviosta. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden 2012 tasolla tai laskevat hieman. Suurta epävarmuutta verotulojen kehittymiseen aiheuttaa elpymisen hitaus maailmanlaajuisesta taantumasta ja uuden taantuman pelko. Verotuloja arvioidaan kertyvän 6,7 milj. euroa, joka on 2,6 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7,4 milj. euroa eli 3,8 % enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Valtionosuuksien lisäykset johtuvat pääasiassa vain indeksitarkistuksesta ja veromuutosten kompensaatioista. Vuoden 2014 vuosikate on positiivinen euroa, joka kattaa poistot. Vuosiin liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaan esitystä on pidettävä vain suuntaa-antavana ja tavoitteellisena. Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä. Vuoden 2014 talousarviossa investointien loppusumma on euroa. Investointien rahoitusosuuksien arvioidaan olevan euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat euroa. Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu euroa, elinkeinoinvestointeihin on merkitty euroa ja tietoyhteyksiin euroa. Määräraha on varattu kunnan kiinteistöjen liittämiseen laajakaistaan. Heikinkodin huonetilojen muutoksen suunnitteluun on varattu euron suunnittelumääräraha ja vuosille hankkeen toteuttamiseen yhteensä 1,0 milj. euron määräraha. Hankkeen toteuttamisen laajuudesta ja aikataulusta ei ole vielä tietoa. Urheilukentän peruskorjaamiseen on varattu euron määräraha. Hankkeen tulot ovat euroa. Lahnaniemen koulun peruskorjauksen suunnitteluun on vuodelle 2016 varattu euron määräraha. Hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 2017, mikäli siihen tuolloin saadaan valtionosuus ja sitä ennen tehty kouluverkkoselvityksen tarkistus ja uudelleenarviointi tukevat hanketta.

7 Kunnanhallitus Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamisen on varattu euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää mm. Urmasrinteen kaavateiden rakentamiseen, omakotinäyttelyalueen kevyen liikenteen väyliä sekä Junnankujan kevyenliikenteen väylä välillä Koivutie ja Keskustie. Kisatien rakentamista jatketaan. Pitäjäntien peruskorjauksen suunnittelu jatkuu ja aloitetaan Allinkujan, Pajutien ja Keskustien peruskorjauksen suunnittelu. Urmaspuistoon on varattu euron määräraha. Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyjärjestelmän ja jäteveden pumppaamojen saneerauksen on varattu euroa. Vuonna 2013 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy eurolla vuonna Vuoden 2014 lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan 550 euroa/asukas. Vuosina lainamäärän arvioidaan nousevan. Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille on liitteenä 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

8 Kunnanhallitus JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN Tekn.ltk Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vastaanottamisesta Metsä-Sairila Oy:n kanssa. Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskuntajätteen ja hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupungissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. Jätelain 5 luvun 28 :n ja 30 :n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useasta maksusta. Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen. Jätemaksuihin on tehty 4-5 % korotus. Liitteenä nro 1 esitys jätemaksutaksasta Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 1 olevan jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan Hyväksyttiin Khall 182 / Liitteenä nro 2 esitys jätemaksutaksasta Liite 2 Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan jätemaksutaksan, joka tulee voimaan

9 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULKEMINEN Khall 183/ Henkilökunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvirasto pidettäisiin suljettuna Vuosien kokemus osoittaa, että joulun aikaan virastolla ei ole juurikaan asiakkaita, ja koska kyseiselle ajankohdalle sattuu kaikki joulun pyhäpäivät, suuri osa henkilöstöstä pyrkii sijoittamaan vuosilomapäiviä pyhien yhteyteen. Näin ollen paikalla ei kuitenkaan olisi montakaan työntekijää. Virasto on ollut suljettu joulun aikaan aiemminkin, eikä asiakkailta ole tullut negatiivista palautetta. Ko. päivät henkilökunta korvaisi vuosilomistaan, ottaisi palkattomana tai korvaisi jollain muulla tavalla esimiestensä päätöksillä. Jos joillakin on sovittuja työasioita (esim. rakennustarkastus tai vuodenvaihteen taloushallinnon työt), tai henkilö haluaa olla työssä tuona aikana, myös siitä on sovittava esimiesten kanssa. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on suljettuna

10 Kunnanhallitus VARHAISEN TUEN MALLI Ytt 20/ Varhaisen tuen malli liitteenä 1 ja työhyvinvointikeskustelu lomake liitteenä 2. Esitys Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle varhaisen tuen mallin hyväksymistä noudatettavaksi Hirvensalmen kunnan eri työpisteissä. Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 ( alkaen) toteaa seuraavaa: Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 :n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan kuitenkin 60 prosenttia, jos työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle varhaisen puuttumisen mallin hyväksymistä, jota ennen selvitetään allekirjoitusvelvollisuus, jakelu ja säilytyspaikka. Khall 184/ Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 ( alkaen) toteaa seuraavaa: Työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 1 :n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan kuitenkin 60 prosenttia, jos työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa Liitteet 3,4 ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Varhaisen tuen malli on liitteenä 3 ja työhyvinvointikeskustelulomake on liitteenä 4. Kokouksessa jaettava päivitetty Varhaisen tuen malli on täydennetty yhteistyötoimikunnan esittämillä tarkennuksilla. Kj Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen varhaisen tuen mallin hyväksymisestä. Hyväksytään.

11 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖN OMAEHTOISEN TYKY-TOIMINNAN TUKEMINEN Ytt 12 / Hirvensalmen kunta on tähän mennessä tukenut henkilökunnan omaehtoista työkyvyn ylläpitoa monin tavoin. Kunnan omistama kuntosali on ollut henkilöstön vapaassa käytössä, lisäksi on korvattu mm. kuntokeskuksen maksuja (LadyLine), uimahallilippuja sekä hierontaa/fysikaalista hoitoa. Koko henkilöstön tasapuolisen tukemisen vuoksi tulisi mm. työssäoloehdot eri etujen saamiseksi täsmentää ja muodostaa kirjallinen ohje. Lisäksi henkilökuntaeduista tulisi tiedottaa tasapuolisesti kaikille henkilöstön jäsenille. Myös erilaisten liikuntamuotojen tasapuolinen tukeminen olisi eduksi. Lisäksi Smartum-liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttöönottoa tulisi kartoittaa. Esitys Otetaan käyttöön Smartum-liikunta ja kulttuuriseteli. Sen lisäksi maksuttomat kuntosalivuorot sekä hieronnan/fysikaalisen hoitojen korvaukset säilyvät ennallaan. Yhteistyötoimikunta hyväksyi idean. Käytännön järjestelyjä hoitaa vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen ja teknisesti asiaa valmistellaan virkamiestyönä. Ytt 22/ Esitys Käyttöön otettavaksi esitetään Smartum-maksukortti, johon voidaan ladata liikunta- ja kulttuurietu. Liitteenä 4 on Henkilöstön omaehtoisen tykytoiminnan tukeminen ja henkilöstöetuudet ohje, jossa täsmennetään esim. työ/virkasuhteen pituuden vaikutusta etuuksien käyttöön. Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Smartummaksukortti liikunta- ja kulttuuriedulla otetaan käyttöön koko henkilöstölle oheisen ohjeen 4 mukaisilla ehdoilla alkaen. Samalla päättyy erillissopimukset liikuntapaikkojen kanssa. Maksukortin käyttöönotto on huomioitu vuoden 2014 talousarvioluonnoksessa. Tämän asian käsittelyn yhteydessä tuli esille, että henkilöstöllä ei ole tarpeeksi tietoa työterveyshuollon sopimuksen laajuudesta. Vs. hallintojohtaja neuvottelee ja selvittelee asiaa työterveyshuollon kanssa ja tiedottaa siitä esimiehiä ja yhteistyötoimikuntaa.

12 Kunnanhallitus Khall 185 / Liitteenä 5 on Henkilöstön omaehtoisen tykytoiminnan tukeminen ja henkilöstöetuudet ohje. Liite 5 Kj Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen, että Smartum- maksukortti liikunta- ja kulttuuriedulla otetaan käyttöön koko henkilöstölle oheisen ohjeen 4 mukaisilla ehdoilla alkaen. Samalla päättyy erillissopimukset liikuntapaikkojen kanssa. Maksukortin käyttöönotto on huomioitu vuoden 2014 talousarvioluonnoksessa

13 Kunnanhallitus KUNNAN OSALLISTUMINEN KEHITYSHANKKEEN LAINOITUKSEEN/ TUUKKALAN TEMPAUS Khall Meneillään olevaan ohjelmakauteen perustuen toteutetaan, joiden tavoitteena on työllisyyden tukeminen, yritystoiminnan kehittäminen, kylien kehittäminen, nuorten hyvinvoinnin edistäminen jne. Hankeraha maksetaan viiveellä jälkikäteen, joten hallinnoijalla on oltava mahdollisuus sijoittaa hankkeeseen väliaikaisrahoitus. Kun hankkeen hallinnoijana on kunta, hoituu hankkeen talous osana kunnan taloutta ja tällöin kunta rahoittaa toimintaa myöhemmin saatavaa hankeavustusta vastaan. Toisin sanoen kunnan hankkeissa menot maksetaan ensin kunnan kassavaroista ja saadaan hankepäätöksen mukaisesti hankkeen päätyttyä takaisin. Kunnan lopulliseksi menoksi jää sovittu kuntarahoitusosuus hankkeesta esim. 20%. Yhdistyksillä ei yleensä ole mahdollisuutta rahoittaa hanketoimintaa muutoin kuin lainavaroin, koska hankeavustukset saadaan osittain jälkikäteen. Enintään 50% hankeavustuksesta on mahdollisuus saada heti hankkeen käynnistymisen jälkeen. Loppuosa hankeavustuksesta maksetaan toteutuneita kuluja vastaan jälkikäteen ja viimeinen erä hankkeen päätyttyä. Alueellinen kehittämistyö, jota hanketoiminta on, on määrätty osittain kuntien tehtäväksi. Kunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että paikalliset yhdistykset ja muut yhteisöt toimivat hankkeiden vastuullisina toteuttajina ja sitä toimintaa on tuettava kaikin tavoin. Alkurahoituksen järjestäminen on pieni niihin hyötyihin nähden, joita hanketoiminnalla voidaan saada. Jotta kunnan kannalta hyödyllisten hankkeiden käynnistymistä ei estäisi hankehakijan oman rahoituksen puute hankkeen toteutuksessa, voitaisiin kunnan kassavaroista myöntää lainaa hankkeelle enintään 50% hankkeen julkisesta rahoitusosuudesta. Julkisella rahoitusosuudella tarkoitetaan esim. TE-keskuksen, Etelä-Savon liiton ja toimintaryhmän (Veej jakaja ry ) myöntämää hankeavustusta. Kerrallaan hankelainaa voisi olla sidottuna enintään euroa/hanke. Laina-aika olisi hankkeen kestoaika, kuitenkin enintään kolme vuotta. Lainapäätökset tekisi kunnanhallitus.

14 Kunnanhallitus Kj. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuuden myöntää hirvensalmelaisille yhdistyksille tilapäistä hankerahoituksen käynnistämiseen tarkoitettua luottoa enintään euroa/hanke seuraavin ehdoin: - Lainaa voidaan myöntää hirvensalmelaisille rekisteröidyille yhdistyksille - Lainan edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös asianomaiselta hankerahoittajalta - Laina-aika on enintään kolme vuotta - Lainalle ei vaadita vakuutta - Laina on korotonta - Lainasta laaditaan velkakirja. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista lainan ehdoista. Kvalt Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden myöntää hirvensalmelaisille yhdistyksille tilapäistä hankerahoituksen käynnistämiseen tarkoitettua luottoa enintään euroa/hanke seuraavin ehdoin: - Lainaa voidaan myöntää hirvensalmelaisille rekisteröidyille yhdistyksille - Lainan edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös asianomaiselta hankerahoittajalta - Laina-aika on enintään kolme vuotta - Lainalle ei vaadita vakuutta - Laina on korotonta - Lainasta laaditaan velkakirja. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista lainan ehdoista. Khall 186/ Tuukkalan Tempaus ry. on lähettänyt kunnanhallitukselle osoitetun, päivätyn rahoitusavustushakemuksen, joka on liit- Liite 6 teenä 6. Hakemuksessa pyydetään kunnanhallitusta päättämään rahoitusavustuksesta ELY-keskuksen hyväksymien Tempastaan kylätalolla-hankkeen ja Tuukkalan maitolaituri-hankkeen väliai-

15 Kunnanhallitus kaisesta korottomasta rahoituksesta ennen ELY-keskukselta saatavan maksatuksen tuloutumista yhdistyksen tilille. Tuukkalan Tempaus hakee rahoitusavustusta liitteen 6 mukaisiin kuluihin. Kj Kunnanhallitus myöntää Tuukkalan Tempaus ry:lle tilapäisen rahoituslainan kunnanvaltuuston ehtojen mukaisesti enintään yhden vuoden ajalle. Lainasta laaditaan velkakirja.

16 Kunnanhallitus SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N PUISTOMUUNTAMOJEN SIJOITTAMINEN Khall 187/ Suur-Savon Sähkö Oy on jättänyt toimenpideilmoitukset (MRL 129 ) sähkönjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvien puistomuuntamoiden sijoittamisesta. LIITE 7,8 Kj. Puistomuuntamo 1(liite 7) sijoitettaisiin Hirvensalmen kunnan omistamalle Kesäniitty 7:156-tilalle, kiinteistötunnus ja puistomuuntamo 2 (liite 8) niin ikään Hirvensalmen kunnan omistamalle Ryökäs 5:70-tilalle, kiinteistötunnus Kunnanhallitus myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle luvan sijoittaa sähköjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvät puistomuuntajat Hirvensalmen kunnan omistamalle kiinteistölle Kesäniitty 7:156, ja Ryökäs 5:70,

17 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/HONKANEN KATA JA JANNE Khall 188/ Kata ja Janne Honkanen ovat kiinnostuneita vuokraamaan Kissakosken tehtaalta toimitilaa n. 100m2. Vuokrasopimus on liitteenä Liite 9 9. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 9 olevan vuokrasopimuksen.

18 Kunnanhallitus LATUKONEEN HANKINTA Sivistysltk Vapaa-aikatoimen käytössä ollut iäkäs latukone rikkoontui 37 käyttökelvottomaksi keväällä Sivistyslautakunta on kokouksessaan myynyt vanhan moottorivikaisen koneen. Talvikauden liikuntapaikkojen hoidon kannalta on ehdottoman tärkeää, että vapaa-aikatoimella on käytettävissä asianmukainen latukone, jolla pystytään tekemään sekä latu-urien pohjat, varsinaiset latu-urat että myös luisteluhiihtoon soveltuvat latualueet. Vapaa-aikasihteeri on kartoittanut tähän tarkoitukseen sopivien, uudehkojen latukoneiden hintoja. Latukone tulisi olla käytettävissä mahdollisimman pian, joten hankinta on tehtävä jo vuoden 2013 aikana. Vapaa-aikatoimi anoo sivistyslautakunnalta lisämäärärahaa vuoden 2013 talousarvioon käytettäväksi latukoneen ja mahdollisten lisälaitteiden hankintaan seuraavasti: Talousarvion investointiosa, Liikuntapalveluiden irtain omaisuus Tili 8230 Liikuntapalveluiden irtain omaisuus Hj Sivistyslautakunta hyväksyy lisämäärärahan esityksen mukaisesti, ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Sivistyslautakunta edellyttää, että latukoneen hankinnan yhteydessä koneelle tehdään kirjallinen huoltosuunnitelma, ja latukoneen käyttöön perehdytetään vähintään 3 henkilöä. Khall 189 / Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt lisämäärärahan käytettäväksi uuden latukoneen hankintaan. Vapaa-aikasihteeri sekä teknisen toimen edustaja ovat käyneet katsomassa sopivaa käytettyä latukonetta ja se on alustavasti varattu. Kyseessä on Artic-Freetec Oy:llä myynnissä oleva latukone Bombardier BR 180, joka myydään huollettuna.

19 Kunnanhallitus Latukone on todettu Hirvensalmen kunnan latuverkoston ylläpitoon sopivaksi, ja koneen mukana tulisi tarvittavat lisälaitteet. Kone on käytetty, ja sitä esitetään ostettavaksi suorahankintana. Koneen hintaan sisältyy mm. 12-toiminen puskulevy, kiinteäpiikkinen jyrsin, 2 kpl mekaanisesti säädettäviä latuhöyliä sekä käyttöja huoltokoulutus. Koneen vuosimalli on 2000, ja sillä on takana käyttötunteja n. 2320h. Vapaa-aikasihteerin arvion mukaan koneeseen täytyy tehdä n. kolmen vuoden aikana kuluville osille mahdollisia vaihtoja. Tämänkaltaisella koneella tulisi ennusteen mukaan pystyä työskentelemään n tuntia. Latukoneen hinta on Artic-Freetec Oy:n tarjouksen mukaisesti (+alv, vapaasti Hirvensalmella). Hintaan ei sisälly takuuta. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Artic-Freetec Oy:n tarjouksen.

20 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 190/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1.Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös valtionavun myöntämisestä pakolaisten vastaanottamiseen. 2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

21 Kunnanhallitus OMAKOTITALONÄYTTELYN JÄRJESTÄMINEN Khall 191/ Omakotitalonäyttelyä on suunniteltu järjestettäväksi Hirvensalmella, Urmasrinteen alueella Omakotitalonäyttelyn järjestämisestä on pidetty kunnanvaltuutetuille workshop-tilaisuudet ja sekä informaatiotilaisuus Urmasrinteen alueen asukkaita on kuultu keskustelutilaisuudessa Kj Kunnanhallitus päättää järjestää Omakotitalonäyttelyn Urmasrinteen alueella

22 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: 124 Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot