JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet Miksi kunnat tarvitsevat omistajapoliittisia linjauksia Järvenpään omistajapolitiikan perusteet 1 3. Omistajapolitiikan johtaminen Järvenpään kaupunki emoyhteisö Alueelliset kuntayhtymät ja yhteisöt Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöt (ja vastaavat) Asunto-osakeyhtiöt ja muut edellä mainitsemattomat omistukset 4 4. Kaupungin omaisuuden hankintaan, ylläpitoon ja käytöstä poistoon liittyvät tavoitteet Maa- ja vesialueet Toimitilat Kaupunkiympäristö ja infrastruktuuri Vesihuoltolaitos Kaupungin taseessa oleva asuntokanta Saatavat ja niiden perintä Lainan ja vakuuden antaminen Omistajapoliittiset linjaukset tytär- ja osakkuusyhteisöissä Järvenpään Mestariasunnot Oy (JMA) As Oy Tanhuaspi Järvenpään palvelusäätiö Koy Asemanmäen paikoitustalo 19

3 1 1. JOHDANTO Järvenpään kaupungin edellinen omistajapolitiikka-asiakirja hyväksyttiin valtuustossa ( 97). Valtuusto päätti, että ohjeiden tarkistus valmistellaan työryhmässä, jossa on mukana sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Kaupunginhallitus asetti työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus kaupungin omistajapoliittiseksi ohjelmaksi mennessä. Valmistelutyöryhmään valittiin luottamushenkilöjäseniksi Ismo Nöjd (puheenjohtaja), Tapio Bergholm, Elisa Hyytiäinen, Maija-Liisa Pyykkönen, Seija Kareinen ja Ilkka Järvinen sekä viranhaltijajäseniksi Erkki Kukkonen, Markku Utti, Pentti Karhu ja Pekka Heikkinen, joka on toiminut työryhmän sihteerinä. 2. Omistajapolitiikan perusteet 2.1. Miksi kunnat tarvitsevat omistajapoliittisia linjauksia Kuntaliitto antoi kesäkuussa 2005 kunnille suosituksen, jota voidaan käyttää materiaalina omistajapoliittisia linjauksia valmisteltaessa. Suosituksessa tuodaan esiin niitä asioita, joita omistajapoliittisissa linjauksissa tulisi käsitellä, mutta ei oteta kantaa linjausten sisältöön. Suosituksessa todetaan mm.: Kuntien pääoman käyttö on yhtä merkittävää kuin käyttötalouden hallinta. Pääoman käyttöön ei kaikissa kunnissa ole paneuduttu yhtä perusteellisesti kuin käyttömenoihin. Omistajapoliittiset linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet ja niiden tarkoituksena on tukea kunnan yleisen strategian toteutusta. Linjauksissa määritellään kunnan pääoman ja eri omaisuuserien omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvät päätöksenteon periaatteet. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja tämän seurauksena pääomien käytön tehokkuus. Kunnan omistajapolitiikka on johtamisen väline. Se määrittelee, missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana ja sijoittajana. Linjauksissa määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet, sekä kuka omaisuuden käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty Järvenpään omistajapolitiikan perusteet Järvenpään kaupungin tulokehitys näkyvässä tulevaisuudessa on vaatimatonta kuntatalouden epävarman kehityksen ja valtion vahvan tuloperusteiden säätelyn takia. Kaupunki tulee Uudenmaan Liiton ja Tilastokeskuksen sekä omien pitkän aikavälin ennusteiden mukaan kasvamaan lähivuosikymmeninä, mikä tuo Järvenpäähän taloudellista potentiaalia ja verotulopohjaa. Asukasmäärän ja yritysten määrän kasvuun on varauduttu mm. hyväksymällä uusi yleiskaava vuonna Kasvu lisää palvelutarpeita ja vaatii investointeja, joihin kaupungin tämänhetkinen vuosikatteen taso ei riitä. Uhkana on velkamäärän ja sen seurauksena taloudellisen liikkumavaran kaventuminen entisestään.

4 2 Helsingin seudun kuntien välinen muuttoliike muuttaa yksittäisten kuntien väestörakennetta. Pienen pinta-alan tiheästi rakennettuihin kuntiin tai kunnan osiin valikoituu pieniä ruokakuntia. Lapsiperheet siirtyvät sellaisille alueille, joissa pientaloja tai pientalotontteja sekä suurempia asuntoja on saatavissa. Tämä väestörakenteen muutos on jo pitkään näkynyt Järvenpäässä ja se muuttaa palvelujen tarvetta kaupungin eri osissa. Järvenpään nykyisestä asuntokannasta noin 70 % on enintään 3h+k:n asuntoja, jotka näyttävän olevan lapsiperheille liian pieniä. Ainoastaan 1-2 hengen ruokakunnat ovat 1990-luvun alusta lukien kaupungissa lisääntyneet. Valtuuston tammikuussa hyväksymän palvelustrategian keskeisenä tavoitteena on kaupungin oman palvelutuotannon tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Kaupungin on kuitenkin haettava oman palvelutuotannon rinnalle tai sijalle muita tuottajia, silloin kun niiden käytöstä saadaan taloudellista etua ja/tai parannetaan palvelujärjestelmän kokonaistehokkuutta. Vaihtoehtoiset tuotantotavat edellyttävät toimitiloihin ja muihin tuotantovälineisiin sekä niiden omistamiseen liittyviä järjestelyjä. Tässä yhteydessä on syytä selvittää oman omistuksen vaihtoehdot ja niiden taloudelliset vaikutukset. Kaupungin omat, mahdollisesti vajaakäytössä olevat voimavarat on saatava optimaaliseen käyttöön. Palvelutarpeen tai tuotantotavan muuttuessa henkilöstötarpeet ja muut resurssitarpeet muuttuvat. Kaupungin toimitilojen määrä on parin viime vuoden aikana kasvanut voimakkaasti, mikä näkyy kasvaneina kustannuksina. Omistajapoliittisilla ratkaisuilla on mahdollista tehostaa tilojen ja muiden resurssien käyttöä. Olennaista on nähdä käytössä olevaan omaisuuteen sitoutuneen pääoman määrä sekä määritellä ja kohdistaa pääoman kustannus oikein. Järvenpään kaupungin konsernitaseen loppusumma vuoden 2004 tilinpäätöksessä on 245 Me. Siitä noin 185 Me eli 75 % on emoyhteisön osuutta. Loppuosa konsernitaseesta tulee lähes kokonaan Järvenpään Mestariasunnot Oy:n taseesta. Jos mittariksi otetaan henkilöstön määrä, joka taseen lukuja paremmin kuvaa kaupunkikonsernin palveluvolyymia, on emon osuus koko konsernista lähes 100 %. KUUMA-yhteistyössä on vuonna 2004 päätetty ja sovittu omistajaohjauksen työnjaosta ja toimintajärjestelmästä niiden yhteisöjen osalta, jotka KUUMA-kunnat omistavat yhdessä tai omistavat niitä yhdessä laajemman kuntajoukon kanssa. KUUMAomistajapolitiikan ohjausjärjestelmässä ovat seuraavat yhteisöt, ja niiden vastuuhenkilöt ovat: Yhteisö Ohjausvastaava Adulta Oy Erkki Kukkonen, Järvenpään kj Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - HUS Rolf Paqvalin, Keravan kj Keski-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Keuda Kimmo Behm, Nurmijärven kj Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum Erkki Kukkonen, Järvenpään kj Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Esko Kairesalo, Mäntsälän kj Sosiaalitaito Oy Juhani Vähähyyppä, Pornaisten kj Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymä Hannu Joensivu, Tuusulan kj

5 3 KUUMA-yhteistyö on laajentumassa. Tällä hetkellä valmistellaan talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon alueellista palvelumallia. Alueellista toimintatapaa aletaan selvittää myös terveydenhuollossa ja teknisellä toimialalla. Toimintoja uudelleen järjestettäessä ja mahdollisesti ylikunnalliseen tuotantoon siirryttäessä on otettava kantaa myös tuotantovälineiden ja toimitilojen omistukseen ja hallintaan. Järvenpään Mestariasunnot (JMA) Oy:öön on vuodesta 1994 lähtien sulautettu 45 yhtiötä, ja yhtiön asuntojen kokonaismäärä oli vuoden 2004 lopussa Yhtiöön sulautetaan vuonna 2005 kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Jampankivi, joka omistaa kaksi kerrostaloa (28 huoneistoa). JMA:n taseen loppusumma vuoden 2004 lopussa oli 61,4 Me, josta omaa pääomaa on yhteensä 2,7 Me. Kaupunki on sijoittanut antolainoina yhtiöön 5,26 Me. Kaupunkikonsernin omistajaohjauksen keskeisin osa on emoyhteisöä koskevat strategiset linjaukset. Omistajapolitiikan päähuomio on kiinnitettävä emokaupungin omaan toimintaan ja omien tuotantovälineiden (maa, toimitilat, työkoneet ja välineet) omistamiseen ja hallintaan liittyviin ratkaisuihin. Olennaista on tiedostaa, että järjestämisvastuu ei ole automaattisesti samaa kuin omistaminen ja itse tekeminen. Toiminnan organisointi nettoyksiköiksi tai liikelaitoksiksi on joissain tapauksissa tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta järkevää, koska näin toimien tavoitteet ja vastuut voidaan selkeästi määrittää. Uudelleenorganisoinnissa on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että kaupungin johdon ohjausote säilyy ja vahvistuu. Johtamis- ja suunnittelupäätösten valmisteluprosessit sekä talous- ja henkilöstöhallinnon keskeiset prosessit on pidettävä tiukasti konsernijohdon käsissä. 3. Omistajapolitiikan johtaminen Kaupungin emoyhteisössä on valtaosa kaupunkikonsernin toiminnasta ja omistuksista, ja tässä mielessä kaupunki on Järvenpää-konsernin tärkein omistajaohjauksen kohde. Emoyhteisön omistajapoliittinen ohjaus tapahtuu kaupungin oman johtosääntörakenteen mukaisesti. Vuonna 2001 hyväksytty konserniohje uudistetaan tämän raportin mukaisten omistajapoliittisten linjausten perusteella. KUUMA-kunnat ovat vuonna 2004 sopineet yhteisestä omistajaohjauksen järjestelmästä ja vastuutuksesta niiden yhteisöjen osalta, joissa kaikki KUUMA-kunnat tai osa niistä on. Järvenpään kaupungilla voi olla omia valtuuston linjauksia myös näiden yhteisöjen osalta. KUUMA-strategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä tänä syksynä omistajapoliittisen ohjauksen menettelyjä vahvistetaan ja tämän järjestelmän piirissä olevia yhteisöjä mahdollisesti lisätään. Kaupunki on osakkaana useissa kymmenissä yhteisöissä. Jotkut niistä ovat kokonaan kaupungin omistamia tai kaupungilla on huomattava omistus. Lukuisissa, lähinnä asunto-osakeyhtiöissä kaupungin omistusosuus ja omistajaintressi on suhteellisen pieni. Omistajaohjauksen intensiivisyys ja käytännön järjestelyt on järkevää hoitaa niin, että tärkeisiin asioihin ja suuriin intresseihin kyetään reagoimaan. Niissä myös poliittisen ohjauksen merkitys on olennaista. Tämän raportin valmistelun aikana työryhmä on tutustunut kattavasti kaupungin omistuksiin. Raportissa annetaan suosituksia kaupungin omistajapoliittisiksi tavoitteiksi tärkeimpien omaisuuserien sekä tytär- ja osakkuusyhteisöjen osalta.

6 4 Omistajaintressin merkittävyyden, niiden toiminnan laaja-alaisuuden sekä ohjausmekanismin perusteella yhteisöt voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 3.1. Järvenpään kaupunki emoyhteisö Omistajapoliittinen ohjaus tehdään kaupungin oman johtosääntörakenteen mukaisesti Toimintaa johdetaan ja kehitetään ao. hallintoelinten päätöksillä Vuonna 2001 hyväksytyt konserniohjeet tarkistetaan omistajapoliittisten linjausten käsittelyn perusteella vuoden 2006 aikana 3.2. Alueelliset kuntayhtymät ja yhteisöt HUS, UEP, Keski-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä - Keuda, Adulta Oy, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ohjausmekanismi hoidetaan KUUMA-omistajapolitiikka-raportissa määritetyllä tavalla 3.3. Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöt (ja vastaavat) Järvenpään Mestariasunnot Oy, As Oy Tanhuaspi, Koy Asemanmäen paikoitustalo, Koy Vanha yhdystie, Järvenpään Palvelusäätiö, (Kivipuiston monipalvelukeskus), Linjaukset määritellään tässä raportissa Ohjausmekanismi määritellään konserniohjeessa 3.4. Asunto-osakeyhtiöt ja muut edellä mainitsemattomat omistukset Ohjausmekanismi määritellään konserniohjeessa Omistajaohjauksen tarkempi sisältö ja organisointi määritellään konserniohjeissa, joiden päivitys käynnistetään omistajapoliittisten linjausten valmistelun perusteella. Omistajapolitiikan toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä. 4. Kaupungin omaisuuden hankintaan, ylläpitoon ja käytöstä poistoon liittyvät tavoitteet 4.1. Maa- ja vesialueet Kaupungin kehittämisen keskeinen prosessi liittyy maankäyttöön. Kaupungin maapoliittinen periaateohjelma hyväksyttiin valtuustossa ja sillä varaudutaan yleiskaavan toteuttamisen maapoliittisiin haasteisiin. Maanhankinnan valmistelua varten on asetettu erillinen työryhmä. Kaupunki on luovuttanut vuokraamalla tontteja ja maatalousmaata sopimuskumppanien käyttöön. Voimassaolevien sekä tehtävien vuokrasopimusten perusteiden pitäisi olla tasapuolisia ja sopimusten tulisi tuottaa kaupungille omistajana kohtuullinen tuotto. Inventoimalla sopimukset sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan niiden perusteita tarkistamalla voidaan varmistua asianmukaisesta tuotosta ja tasapuolisesta kohtelusta.

7 Toimitilat Maan hankinnassa ja maan luovutuksissa sekä maankäyttösopimustoiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston v 2003 hyväksymässä maapoliittisessa periaateohjelmassa todettuja periaatteita Vesialueiden osalta kaupunki toimii strategiansa mukaisesti ja on aktiivisesti mukana Tuusulanjärven tilan parantamishankkeissa Kaupungin maanluovutuksista tehdyt vuokrasopimukset inventoidaan vuoden 2006 loppuun mennessä ja tarkistetaan, ja että sopimusehdot ja vuokrat tarkistetaan ajan tasalle Kaupungin toimitilojen rakennuttamisen ja ylläpidon hoitaa teknisen toimialan tilahallinto. Kiinteistöjen kuntokartoitusten osittainen puuttuminen vaikeuttaa suunnitelmallista peruskorjaustoimintaa. Tilahallinnon työjärjestelyjä ollaan muuttamassa ja tilahallintaohjelmistoja kehitetään parhaillaan, mikä mahdollistaa entistä suunnitelmallisemman toiminnan. Palvelutuotannon kannalta keskeisten kiinteistöjen kuntokartoitukset ja niiden perusteella tehtävät hoito- ja ylläpitosuunnitelmat on tehtävä mahdollisimman pian. Teknisen asiantuntemuksen ja omistajaintressin saaminen uusien tilahankkeiden suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on myös tärkeää. Kunnat ovat tähän saakka omistaneet pääosin pysyvässä palvelukäytössä olevat toimitilansa. Viime vuosina toimitilojen kuntien taseen ulkopuolisten rahoitusratkaisujen tarjonta on lisääntynyt. Kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoiden isot toimijat ovat kiinnostuneet varsinkin kasvavien kaupunkien ja kuntien uusien toimitilojen toteuttamisesta sekä jo rakennetun kiinteistökannan ylläpidosta. Toimitilakannan omistuksen ja/tai ylläpidon ulkoistaminen on yksi mahdollinen vaihtoehto ja siirtämällä toimitiloja jonkin kiinteistösijoittajan taseeseen voidaan vapauttaa merkittävästi pääomaa muuhun käyttöön. Mikäli näin tehdään, on mietittävä, saadaanko vapautuneille varoille parempi tuotto uudelleen sijoittamalla. Sijoittajien tuottotavoite on suurempi kuin kuntien maksama vieraan pääoman hinta. joten pelkästään rahoitusnäkökulmasta tällaiset ratkaisut eivät ole perusteltuja. Toimitilan tarve voi olla väliaikainen palveluverkon uudelleen järjestelyn tai muun syyn vuoksi. Kyse voi olla myös kaupungin ja jonkin ulkopuolisen toimijan yhteishankkeesta, jolla haetaan esimerkiksi asiakaspalvelun kannalta synergiaetuja. Tällaisissa tapauksissa ovat kaupungin taseen ulkopuoliset omistusvaihtoehdot tai vuokratiloissa toimiminen käyttökelpoisia ratkaisuja (terveysasema tai kirjasto kauppakeskukseen, kaupungille toimitiloja samaan kiinteistöön yritysten kanssa tms.). Tämän tyyppisissä toimitilajärjestelyissä tarvitaan myös hyvää suunnittelua ja kykyä ottaa huomioon toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset (tilaratkaisun aikajänne, uudelleenkäyttömahdollisuudet, arvonlisäverokustannukset jne.). Kaupungin palvelutilojen sijoittaminen keskustan tai muun kasvavan alueen muiden palvelutilojen yhteyteen todennäköisesti helpottaa toimitilojen jälkimarkkinointia, kun tarpeet ajan myötä muuttuvat. Tilahankkeiden toteutustapa on tapauskohtaisesti arvioitava ja laskettava. Järvenpään kaupungin käytössä ja hoitovastuulla oleva kiinteistökanta on huomattavan suuri. Palvelutilojen tarve kokonaisuutena kasvaa väestön lisääntyessä, mutta esimerkiksi ikärakenteen muutos voi jossain kaupunginosassa vähentää ja muuttaa palvelujen ja palvelutilojen tarvetta ajan myötä. Toimitilojen ja palveluverkon tehokkuutta voidaan parantaa hyvällä suunnittelulla Yksittäisen asuinalueen päivähoito- ja koulupalvelujen

8 6 toimitilat voivat palvelutarpeen muutosten vuoksi vaihtua. Järvenpään tiivis rakenne mahdollistaa hyvin tällaiset liikkeet. Myös olemassa olevien tilojen käyttötarkoitusta tulisi voida muuttaa palvelutarpeiden mukaan esimerkiksi päiväkodista vanhusten palvelupisteiksi. Käyttötarkoitukseensa sopimattomien tai epätaloudellisessa käytössä olevien toimitilojen tunnistaminen ja niiden järkevä uudelleen järjestely on osa tilahallinnon suunnitelmallista toimintaa. Tällä tavoin voidaan vapauttaa kiinteistöjä uuteen käyttöön tai niistä voidaan luopua. Omistajapoliittinen työryhmä esittää, että tällaiset toimitilat käydään läpi ja tehdään toimenpidesuunnitelma epäkuranteista tiloista ja kiinteistöistä luopumiseksi vuoden 2006 aikana. Palvelustrategiapäätöksen mukaan kaupungin oman palvelutuotannon rinnalle tai vaihtoehdoksi haetaan muita palvelutuottajia. Alueellista yhteistoimintaa palvelutuotannossa suunnitellaan lisättäväksi, mikä tulee jatkossa näkymään tilatarpeen muutoksina ja erilaisina toimitiloihin liittyvinä sopimusjärjestelyinä, kun palvelutuotantoa organisoidaan uudelleen. Eräillä palvelusektoreilla ulkopuoliset palvelutuottajat toimivat vuokratiloissa, koska sopimuskauden pituuden tms. syiden vuoksi omiin toimitiloihin ei haluta investoida. Kaupunki toimii useiden tällaisten palvelutuottajien vuokraisäntänä. Toimitilojen vuokraus tai muu luovutus on hoidettava niin, että todellinen tilakustannus otetaan huomioon kyseisen palvelun kokonaiskustannusta laskettaessa. Mikäli palvelutuottajalta perittävä vuokra poikkeaa kaupungin vuokrausperusteiden mukaan määritellystä vuokrasta, erotus kirjataan sen toimialan tai vastuualueen kustannuksiin, joka järjestää kyseisen palvelun. Tilakustannusten laskenta ja sisäinen vuokra Kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2005 (kh ) toimitilojen tilakustannusten laskentaperusteet ja sisäisten vuokrien määrittelyperusteet, jotka otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. Laskentaperusteiden muutos perustui yhdessä Nurmijärven, Mäntsälän ja Sipoon kanssa tehtyyn projektiin, jonka toimeksiannossa vuokrien tavoitteeksi määriteltiin: tuottaa aidot tilakustannukset kuntien käyttämille ja omistamille tiloille helpottaa kuntien välistä palvelutuotantokustannusten vertailua osoittaa pääomaan/omistamiseen liittyvät pitkän aikavälin tarpeet tuottaa riittävä tulorahoitus kiinteistöjohtamisen toteuttamiseen Vuokrajärjestelmä on osa konsernitason johtamisjärjestelmää, jolla voidaan turvata pitkällä aikavälillä tilojen tarkoituksenmukainen käyttö sekä tilojen toimivuus kaupungin palvelutuotannossa. Vuokraperusteet otettiin käyttöön vuoden 2006 talousarvion valmistelun yhteydessä kustannusneutraalina, jolloin järjestelmän muutos ei välittömästi vaikuta kaupungin kokonaistalouteen. Uudistetulla järjestelmällä vuokrat saadaan vastaamaan nykyhetken oikeaa tasoa ottaen huomioon kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnossapitoon sekä nykyjärjestelmästä poiketen myös peruskorjaukseen tarvittavat kustannukset. Vuokrien uudistetun järjestelmän tavoitteena on ohjata käyttäjiä tilojen tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen käyttöön.

9 7 Kaupunginhallituksen päätöksessä hyväksyttiin pääoman sisäisen koron määräksi 4 % rakennusten teknisestä arvosta. Tekninen arvon määrittelyyn on projektin tuloksena tehty ohjeistus ja arvot on käyttöön otetussa vuokraperusteissa määritelty tämän ohjeistuksen mukaan. Korjausvastuun määrä on toinen pääomavuokran määrittelyperuste ja korjausvastuun määräksi kaupunginhallitus hyväksyi 1,75 % rakennusten jälleenhankinta-arvosta. Korjausvastuun määrä tällä hetkellä on noin 4 Me/vuosi, ja tämä summa olisi vuosittain käytettävä rakennusten peruskorjaukseen, jotta toimitilat saadaan pysymään nykykunnossa. Valmistelutyön yhteydessä määriteltiin toimitilakannan laskennallinen korjausvelka vertaamalla rakennusten teknistä arvoa jälleenhankinta-arvoon. Korjausvelan määräksi saatiin 25,7 Me. Luku on laskennallinen ja tarkentuu sitä mukaa kun kaupungin kiinteistöjen kuntokartoituksia saadaan valmiiksi. Peruskorjausinvestointien lisäämiseen ja korjausvelan lyhentämiseen voidaan jo tehtyjen laskelmien perusteella asettaa tavoitteita. Peruskorjaustoimintaan on viime vuosina käytetty 5-7 Me, mikä tarkoittaa sitä, että kiinteistöjen kunto on vähitellen paranemassa. Noin 7 Me:n vuosittaisilla peruskorjausinvestoinneilla kaupungin toimitilojen kunto saataisiin kymmenessä vuodessa kohtuullisen hyvälle tasolle. Tilahallintoon sekä toimitilojen omistamiseen ja järjestämiseen liittyvät omistajapoliittiset tavoitteet: Kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin järjestetään sopivat ja käyttökelpoiset toimitilat Tilahallinnon resurssit pidetään sellaisella tasolla, että toimitilojen suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen on mahdollista ja tilahallinto pystyy tukemaan toimialojen tilasuunnittelua tarveselvityksistä lähtien Tehokkaan palvelutuotannon kannalta epätarkoituksenmukaiset toimitilat käydään läpi ja vuoden 2006 aikana tehdään toimenpidesuunnitelma epäkuranteista tiloista ja kiinteistöistä luopumiseksi Kaupungin keskeisten kiinteistöjen käytettävyys ja kunto kartoitetaan ja ylläpitosuunnitelmat tehdään laadittavan kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti vuoden 2007 loppuun mennessä, jotta suunnitelmallinen ylläpito on mahdollista Pysyvässä palvelutuotannossa tarvittavien kiinteistöjen omistus- ja hallintasuhde ratkaistaan tapauskohtaisesti hankesuunnitelmien yhteydessä. Tilapäiseen käyttöön toimitiloja voidaan hankkia myös vuokraamalla tai leasingrahoituksella Pääomavuokrana perittävän sisäisen koron määrä on 4 % rakennusten teknisestä arvosta ja korjausvastuun määrä 1,75 % rakennusten jälleenhankinta-arvosta vuoden 2006 alusta lukien Korjausvastuun kattamiseksi ja tämänhetkisen laskennallisen korjausvelan hoitamiseksi kaupunki varaa kiinteistöjen peruskorjaukseen vuosittain 5-7 Me Kaupungin järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille vuokraamien tilojen ja kiinteistöjen vuokrasopimusten perusteet selvitetään ja yhtenäistetään vuoden 2006 aikana

10 Kaupunkiympäristö ja infrastruktuuri Teknisen toimialan kaupunkiympäristön vastuualue huolehtii kaupungin alueella olevan infrastruktuurin (kadut, tiet, sillat, puistot ja yleiset alueet, jätehuolto, kunnallistekniset verkostot) rakentamisesta ja ylläpidosta. Vastuualueen toimintatapaa ja laskentaperusteita on kuluneen vuoden aikana järjestetty uudelleen. Työ on vielä suurelta osin kesken. Tavoitteena on lisätä toiminnan johdettavuutta ja laskennan läpinäkyvyyttä sekä keventää taloushallinnon prosesseja. Infrastruktuurin suunnitelmallisen ylläpidon ja rakentamisen perusta on samankaltainen kuin toimitilojen ylläpidossa. Hoidossa oleva omaisuus ja sen tila on saatava systemaattisen seurannan piiriin ja sellaisille tietovälineille, että suunnitelmallinen ylläpito ja rakentaminen on mahdollista. Tällä hetkellä kaupungilla on samankaltainen infrastruktuurin korjausvelka kuin toimitilojen osaltakin. Velan suuruus ei ole tarkoin selvillä, mutta esimerkiksi katujen peruskorjauksen ja päällystämisen määrärahavaraukset ovat tarpeeseen nähden niukat. Teknisen toimialan ensi vuoden tavoitteena on arvioida kaupunkiympäristön vastuulla olevien verkostojen ja alueiden nykytila ja tehdä viiden vuoden priorisoitu perusparannusohjelma, jonka perusteella valmistellaan infrastruktuurin. peruskorjausohjelma. Uusien alueiden sekä täydennysrakentamisen tarpeet on investointisuunnitelmassa myös otettava huomioon. Kaupunkiympäristön ja infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät omistajapoliittiset tavoitteet Kaupunkiympäristön vastuualueen resurssit pidetään sellaisella tasolla, että infrastruktuurin suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen on mahdollista Kunnallistekniset verkostot pidetään ja uudisrakentaminen tehdään kaupungin taseessa Kaupunkiympäristön laitteiden ja verkostojen käytettävyys ja kunto kartoitetaan systemaattisesti vuoden 2007 loppuun mennessä

11 Vesihuoltolaitos Tekninen toimiala on syksystä 2004 lähtien selvittänyt vesihuoltolaitoksen maksuperusteita ja toimintamuotovaihtoehtoja. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin ja käsiteltiin vesihuoltolaitoksen taksa, jota edellisen kerran oli tarkistettu vuonna Valtuusto hyväksyi taksarakenteen muutoksen ja uuden taksan ( 63) ja se tuli voimaan Taksa perustuu vesihuoltoon erikoistuneelta suunnittelutoimisto Kiuru&Rautiainen Oy:ltä tilattuun selvitykseen laitoksen liiketaloudellisesta kehitysennusteesta ja vesihuollon maksuista. Vesihuoltolaitos toimii nykyisin osana teknistä toimialaa ja sen tase on laskennallisesti eriytetty kaupungin kirjanpidosta. Laskennallinen eriyttäminen oli minimijärjestely vuonna 2001 voimaan tulleen uuden vesihuoltolain mukaan. Kehittämishankkeessa, joka tehtiin yhteistyössä edellä mainitun konsulttitoimiston kanssa, analysoitiin nykyistä toimintamuotoa sekä sen vaihtoehtoina liikelaitosmallia ja osakeyhtiömuotoista vesihuoltolaitosta. Liitteenä olevassa hankkeen loppuraportissa on päädytty ehdottamaan, että Järvenpään vesihuoltolaitoksesta muodostetaan liikelaitos. Ehdotus sisältää toimintamuodon muutoksen perustelut, muutosprosessin kuvauksen, vesihuollon liikelaitoksen johtosäännön sekä kaupungin ja liikelaitoksen välisen palvelusopimusluonnoksen. Vesihuoltolaitoksen toimintatavan muuttamiseen liittyvät omistajapoliittiset tavoitteet: Vesihuoltolaitos muutetaan liikelaitokseksi vuoden 2006 alussa Laitosta johtava luottamuselin on johtokunta jossa on 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee johtokunnan ja sen toimikausi on valtuustokausi Ensimmäinen johtokunta valitaan v vuoden 2004 vaalituloksen perusteella Laitoksen johto valitaan kaupungin nykyisestä henkilökunnasta Vesihuoltolaitos rahoitetaan lähtötilanteessa pääosin peruspääomalla (liikelaitostamisehdotus s. 20/26; VE 2A) Toiminnan aikana laitos rahoittaa toimintansa ja investointinsa tulorahoituksella, investointeihin otetaan tarvittaessa lainaa Peruspääoman tuottotavoite on 6 % laitoksen peruspääomasta Liikelaitoksen johtokunta päättää laitoksen taksoista ja maksuista Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksen johtosäännön sekä kaupungin ja vesihuoltoliikelaitoksen välille palvelusopimuksen, jossa määritellään niiden välillä tehtävät palvelut, niistä perittävät korvaukset, liikelaitoksen raportointimenettelyt, sekä vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelujen myynnin ja hintojen määräytymisen periaatteet Työryhmän jäsen Ilkka Järvinen ilmoitti eriävänä mielipiteenään vastustavansa vesihuoltolaitoksen liikelaitostamista.

12 Kaupungin taseessa oleva asuntokanta Kaupunki omistaa ja vuokraa seuraavia asuntoja: erilliset asunto-osakkeet, 93 asuntoa 37 eri yhtiössä, yhteensä 4533 hm 2, vastikkeet /vuosi, vuokratulot /vuosi As Oy Tanhuaspi, 28 asuntoa, yhteensä 1494 hm 2, hoitovastikkeet ja käyttökorvaukset n /vuosi, vuokratulot /vuosi pienkiinteistöjen asunnot, 47 asuntoa, yhteensä 2360 m 2, vuokratulot n /vuosi työsuhdeasunnot, 24 asuntoa, yhteensä 1590 m 2, vuokratulot n /vuosi yhteensä 192 asuntoa, yhteensä hm 2 Asuntoja käytetään työsuhdeasuntoina ja huomattavalta osin erityisryhmien tarpeisiin. Asuntoja ja niihin liittyviä tukipalveluja järjestämällä kaupunki välttyy kalliimpien ja raskaampien palvelujen järjestämisestä. Pienkiinteistöistä osa on heikoissa kunnossa tai niiden käytöstä olisi esimerkiksi maankäytöllisistä syistä tarkoituksenmukaista luopua. Ennen luopumista on asunnoissa tällä hetkellä asuville järjestettävä korvaavat asunnot. Näitä järjestelyjä on mahdollista rahoittaa erillisten osakehuoneistojen myynnillä niiltä osin, kun asunnot eivät hyvin sovellu nykyiseen käyttöön tai uuteen käyttöön myytävien tällaisten kiinteistöjen myyntituloilla. Asuntojen myynnistä kertyvien varojen käyttö uusien yksittäisten asuntojen hankkimiseen ei ole ensisijainen vaihtoehto. Kokonaisten talojen rakentaminen erityisryhmille on mahdollista myös yhteistoiminnassa jonkin asiaan erikoistuneen järjestön kanssa. Näille hankkeille on mahdollista saada valtion asuntorahastolta tai Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta, ja järjestöt huolehtivat erityisryhmien asumisaikaisesta tuesta. Kaupungin on varauduttava luovuttamaan tontteja tällaisiin tarkoituksiin. Yhteistoimintajärjestelyissä on huolehdittava siitä, että kaupunki saa oikeuden asukasvalintoihin. Asuntojen vuokrataso on toiminnan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syytä tarkistaa kohdekohtaisesti. Vuokrat on määriteltävä niin, että kaupunki saa asuntojen omistajana alan normaalin tuoton. Asuntojen ylläpitoa ja asukashallintoa hoidetaan kaupunkikonsernissa useammassa eri yksikössä. Tehtävien uudelleen järjestely on käynnissä ja tavoitteena on vahvistaa Järvenpään Mestariasunnot Oy:n roolia kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden hallinnoinnissa.

13 11 Asuntokannan ylläpitoon ja hoitoon liittyvät omistajapoliittiset tavoitteet Kaupungin omistamia erillisiä osakehuoneistoja voidaan myydä, mikäli ne ovat käytön kannalta epätarkoituksenmukaisia. Samalla on huolehdittava, että kaupunki hankkii sopivampia asuntoja tarpeen mukaan Erilliset osakehuoneistot on syytä jatkossakin pitää kaupungin taseessa, myynti konsernin sisällä ei ole järkevää Kaupungin asuntoina käytettävä pienkiinteistökanta poistuu vähitellen uuden rakentamisen tieltä. Asuntojen vapautumista edistetään järjestämällä erityisryhmille, mm. päihdeongelmaisille korvaavat asunnot Kaupungin omassa taseessa olevien asuntojen vuokrat tarkistetaan vuosittain niin, että kaupunki saa alan normaalikäytännön mukaisen tuoton Kaupungin taseessa olevan asuntojen hakurutiinit ja vuokralaskutus siirretään Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hoidettavaksi Liikehuoneistojen vuokralaskutus, jonka asuntotoimisto hoitaa tällä hetkellä siirrettäisiin myös Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hoidettavaksi Kaupungilla on vanhojen tontinluovutussopimusten perusteella oikeus valita asukkaat 94 VVO:n asuntoon. VVO:lle annetaan valtakirja hoitaa näihin asuntoihin asukasvalinnat toistaiseksi itse. Kaupunki ei lopullisesti luovu asukasvalintaoikeudesta 4.6. Saatavat ja niiden perintä Kaupunki kerää ulkoisia toimintatuottoja vuosittain Me. Suurimmat tuloerät ovat vesihuollon maksut (4,6 Me), jätehuollon maksut (2,6 Me), terveystoimen maksut (1,8 Me), sosiaalitoimen hoitopäivämaksut (2,8 Me), asuntojen ja toimitilojen vuokrat (2,2 Me) sekä maanmyynnin kate (n. 2 Me). Laskutuksia tehdään kaikilla toimialoilla mutta myyntireskontraa ja perintää taloushallinto hoitaa keskitetysti. Vuosien 2003 ja 2004 tilinpäätöksessä (tilanne vuodenvaihteessa) lyhytaikaisten saamisten määrä oli noin 7 Me. Summa sisältää erääntymättömiä ja erääntyneitä saatavia ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kalliin hoidon tasauslaskut vaikuttavat vuodenvaihteen lukuihin merkittävästi. Perinnässä kaupunki käyttää ulkopuolista yhteistyökumppania. Perittävä aineisto ja siihen liittyvät tilitykset ja muut toimenpiteet hoidetaan tämän vuoden alusta lähtien linjasiirtona, mikä on nopeuttanut ja selkiyttänyt perintää. Tilinpäätösten tarkastelun perusteella, saatavien kotiutuminen on nopeutunut selvästi laskutusten ja perinnän tehostamisen seurauksena, mikä on näkynyt myös siinä, että talousarvioon merkittyjä lainoja on voitu jättää nostamatta. Prosessien sujuvuutta parannetaan edelleen. Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta siirtää maksumuistutusten lähettäminen perintätoimiston hoidettavaksi, mikä on muiden eräiden kuntien kokemusten mukaan nopeuttanut saatavien kotiutumista. Myyntitulojen ja palvelumaksujen kertymistä voidaan nopeuttaa ja parantaa aikaistamalla laskutuksia mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä esimerkiksi päivähoitolaskut lähtevät vasta hoitokuukautta seuraavan kuukauden puolivälissä, joten viive tarjotun palvelun ja siitä perittävän maksun välillä on 1-1,5 kk. Taloushallinto selvittää toimialojen kanssa tällaisten viiveiden lyhentämismahdollisuuksia.

14 12 Eräiltä urheilujärjestöiltä, jotka käyttävät kaupungin toimitiloja edustusurheiluun, on jäänyt toistuvasti tilavuokria ja muita käyttökorvauksia rästiin. Useimmiten kaupungin ja näiden järjestöjen välillä on tilavuokrauksen yhteydessä tehty mainospaikka-, tms. sopimuksia joilla järjestön toiminnan näkyvyyttä on voitu hyödyntää kaupungin markkinoinnissa. Kun toiminta on ollut taloudellisesti kannattamatonta, on seurauksena ollut kaupungin saatavien jääminen rästiin. Kertyneitä rästejä on sitten hoidettu tekemällä sopimuksia, jotka ovat mahdollistaneet toiminnan jatkamisen. Tällainen sopimismenettely vie kaikilta osapuolilta paljon energiaa ja edustusurheilua harjoittavien seurojen poikkeava kohtelu aiheuttaa kitkaa esimerkiksi nuorisoliikunnan osalta, koska juniorijoukkueet hoitavat maksunsa ja velvoitteensa asianmukaisesti. Palvelumaksut ja käyttökorvaukset pitäisi laskuttaa ja periä mahdollisimman yksiselitteisen käytännön mukaan ja mahdolliset tukisopimukset ja niihin perustuvat suoritukset tehdä erillisinä, jotta toiminta olisi tasapuolista ja läpinäkyvää. Saatavien laskutukseen ja perintään liittyvät omistajapoliittiset tavoitteet: kaupungin palvelumaksut peritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lisätään mahdollisuuksia maksaa sähköisesti kaupungin toimitilojen ja palvelujen vuokraukseen ja myyntiin liittyvät sopimukset ja niistä aiheutuvat veloitukset pidetään erillään ko. palvelujen käyttäjiltä ostettavista palveluista ja niihin liittyvistä suorituksista kaikkia asiakkaita kohdellaan saatavien perinnässä tasapuolisesti 4.7. Lainan ja vakuuden antaminen Kaupunki on antanut lainaa tertiäärilainoina vuokra-asuntotuotannon omien varojen rahoittamista varten ja aiemman omistajapoliittisen linjauksen mukaan niistä peritään valtuuston päättämä korko. Korko on seurannut tähän saakka yleisten lainakorkojen kehitystä ja on tällä hetkellä 4 %. Kyseisten lainojen takaisinmaksuehto on sellainen, että niiden lyhennykset alkavat sen jälkeen kun rahoitettavan kohteen aravalainat on alkuperäisten lainaehtojen mukaan maksettu kokonaan takaisin. Aravalainojen konvertointi pankkilainoiksi ei muuta tätä takaisinmaksuehtoa. Tertiäärilainat ovat näin erittäin pitkäaikaista rahoitusta ja aravalainsäädännön mukaan niistä voidaan periä enintään kahdeksan prosentin tuotto. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kanssa on sovittu ja tässä raportissa esitetään, että tertiäärilainojen korko nostetaan asteittain kuuteen prosenttiin. Samalla on sovittu, että kaupunki ei edellytä osakepääomalle tuottoa ja kaupungin yhtiölle myöntämä vuonna 2032 erääntyvä koroton laina muutetaan osakepääomaksi. Kaupungin kokonaan omistamalle As Oy Tanhuaspille on vuonna 1998 myönnetty euron ja kymmenen vuoden koroton laina. Lainapäätöksessä on todettu, että laina-aikaa voidaan jatkaa kolmeenkymmeneen vuoteen. Työryhmä esittää, että yhtiö maksaa lainan kaupungille takaisin ja rahoitus järjestellään uudelleen rahalaitoslainalla. Koska kyseessä on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, lainalle on mahdollista antaa takaus kuten samalle yhtiölle otetulle toisellekin lainalle.

15 13 Kaupunki on myöntänyt kassavaroistaan luottoja mm. EU-hankkeiden tilapäisrahoitukseen saatuaan riittävät selvitykset siitä, että lainat voidaan maksaa takaisin kun hankkeen varsinainen rahoitus saadaan. Tällaiset järjestelyt ovat olleet tarpeellisia, koska projektien rahoitus tulee tilitysten perusteella. Kaupunki ei ole edellyttänyt näille lainoille erillistä vakuutta, mutta korkotaso on ollut selvästi korkeampi kun markkinakorot. Kaupunki toimii sisäisenä pankkina tytäryhteisöilleen. Tähän saakka kaupunki ei ole antanut tytäryhteisöilleen tilapäislainaa, mutta joissain tapauksissa se voisi olla tarpeen, jotta tytäryhteisöjen ei tarvitsisi ylisuurilla kassoilla varautua tuleviin rahoitustarpeisiin tai tehdä omia sopimuksia rahalaitosten kanssa. Nykyisen käytännön mukaan tällaiset lainanannot on vietävä valtuuston päätettäväksi. Takauksen myöntäminen on verrattavissa lainan antamiseen, koska takaaja sitoutuu vastaamaan takaamastaan velasta kuten omastaan. Kaupunki takaa tytäryhteisöjensä ja muiden yhteisöjen investointihankkeita tai muita rahoitustarpeita valtuuston erillispäätöksin. Taattavien kohteiden tulee olla sellaisia, jotka kuuluvat kaupungin toimivaltaan ja olisivat mahdollisia toteuttaa myös kaupungin toimesta. Takausasiaa valmisteltaessa on arvioitava taattavan kohteen tai rahoitustarpeen onnistumisen mahdollisuudet ja kaupungin takaukset kohdistetaan toteuttamiskelpoisiin kohteisiin. Omilta tytäryhteisöiltä ei vaadita vastavakuutena kiinnityksiä tai muita vakuuksia, mutta muilta taattavilta kohteilta edellytetään riittäväksi arvioitu vastavakuus. Kaupunki ei ole perinyt takausprovisiota myöntämistään takauksista. Provisiokäytännön käyttöönotosta on sovittu Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kanssa ja samaa käytäntöä on tarkoitus soveltaa myös muissa takauspäätöksissä. Lainan ja vakuuden antamiseen liittyvät omistajapoliittiset tavoitteet: Kaupunki myöntää tytäryhteisöilleen antolainoja asuntotuotannon omien varojen rahoitukseen. Lainojen korko sidotaan aravatuotannon omien varojen enimmäiskorkoon ja on tällä hetkellä 6 % Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle aiemmin myönnettyjen tertiäärilainojen korko nostetaan sovitun aikataulun mukaan tälle tasolle Kaupunginhallitus voi myöntää päättämällään korolla kaupungin kassavaroista tilapäislainoja EU-, tai vastaavien hankkeiden lyhytaikaiseen rahoitukseen sekä kaupungin tytäryhteisöjen tilapäisrahoitukseen valtuuston talousarviossa määrittelemään enimmäismäärään saakka Kaupunki takaa valtuuston erillispäätöksin tytäryhteisöjensä lainoja. Takauksista peritään takausprovisio, joka on 0,15 %/vuosi lainojen jäljellä olevasta pääomasta Kaupunki takaa valtuuston erillispäätöksin sellaisia lainoja sellaisiin hankkeisiin, jotka kuuluvat kaupungin toimivaltaan ja olisivat mahdollisia toteuttaa myös kaupungin toimesta. Takausprovisiosta ja vastavakuudesta päätetään samassa yhteydessä. Takausprovisio on 0,15 %/vuosi lainojen jäljellä olevasta pääomasta

16 14 5. Omistajapoliittiset linjaukset tytär- ja osakkuusyhteisöissä 5.1 Järvenpään Mestariasunnot Oy (JMA) Yhtiön rahoitusjärjestelyt Kaupungin kokonaan omistama yhtiö, johon kaupunki on sijoittanut osakepääomana noin 0,55 Me Yhtiön oma pääoma vuoden 2004 lopussa oli 2,69 Me, ja muodostui em. osakepääoman ja vararahaston yhteissummasta. Osakepääomalle kaupunki ei ole edellyttänyt tuottoa. Kaupunki on sijoittanut yhtiöön ns. tertiäärilainoina 5,03 Me joka luetaan yhtiön omiksi varoiksi. Yhtiölle on eräiden omistuksen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä myönnetty korotonta lainaa, jonka saldo oli viime vuoden lopussa 0,24 Me. Tertiäärilainojen korko on valtuuston päätöksen mukaisesti 4 % ja korkotuotto kaupungille oli viime vuonna Yhtiöllä on vierasta pääomaa yhteensä 57,2 Me ja siitä pitkäaikaisia lainoja valtaosa, 54,2 Me. Kaupunki on taannut yhtiön ottamia lainoja 27,6 Me ja taattujen lainojen jäljellä oleva pääoma oli vuoden lopussa 22,2 Me. Takaukset annettiin siinä vaiheessa, kun yhtiö konvertoi markkinakorkoja kalliimpia aravalainoja pankkilainoiksi. Kaupunki ei ole perinyt takauksista yhtiöltä takausprovisiota eikä takauksille ole edellytetty vastavakuutta. Aravalainsäädännön mukaan vuokratalojen omistaja voi periä sijoittamilleen varoille (osakepääoma + tertiäärilainat) enintään 8 %:n tuottoa. Mikäli tuotto maksetaan osinkona, on yhtiöllä oltava jakokelpoisia varoja ja näytettävästä voitosta peritään yhteisövero. Eräät kunnat ovat hinnoitelleet vakuudenantonsa ja jakaneet omistamiensa vuokrataloyhtiöiden niistä saamaa hyötyä perimällä takauksista provisiota. Valtion asuntorahastosta on selvitetty tertiäärilainojen erääntymistä siinä tapauksessa, että ko. kohteiden aravalainat on konvertoitu pankkilainoiksi. Saadun tiedon mukaan tertiäärilainojen lyhentäminen alkaa vasta sitten kun aravalaina olisi tullut alkuperäisten lainaehtojen mukaan takaisin maksetuksi. Tämä merkitsee sitä, että tertiäärilainat pysyvät yhtiöllä erittäin pitkän ajan, eli ovat todella omiin varoihin verrattavaa rahoitusta. Tertiäärilainojen konvertointi pankkilainoiksi on myös asuntorahastosta saadun tiedon mukaan erittäin vaikeaa, ja mikäli näin menetellään, yhtiön rahoitusrakenne heikkenee olennaisesti. Yhtiön kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella omistajapoliittinen työryhmä esittää, että tuottoa yhtiöltä omistajalle ei haeta osingonmaksun kautta. Tertiäärilainojen korkotasoa esitetään asteittain nostettavaksi kuuteen prosenttiin, mikä nostaa kaupungin tuottoa sijoitetulle pääomalle.

17 15 Jäljempänä olevan ehdotuksen mukaan kaupunki nostaa korollisten tertiäärilainojen koron asteittain nykyisestä neljästä prosentista kuuteen prosenttiin. Kaupungin takaukset esitetään myös muutettavaksi maksullisiksi. Nämä ehdotukset merkitsevät kaupungin tuoton yhtiölle tekemistä sitoumuksista muuttumista seuraavasti: - nykytila, korkotulo kaupungille , takausprovisiot 0, yhteensä , 0,21 /m 2 - vuosi 2006, korkotulo , takausprovisio , yhteensä , 0,26 /m 2 - vuosi 2007, korkotulo , takausprovisio , yhteensä , 0,30 /m 2 - vuodesta 2008 alkaen, korkotulo , takausprovisio , yhteensä , 0,33 /m 2 Nykyisellä asuntokannalla yhtiön tuotto kaupungille nousee em. laskelman mukaisesti noin , minkä vaikutus vuokriin on vuodesta 2008 lähtien 12 senttiä/m 2 kuukaudessa nykytilanteeseen verrattuna. Kaupunki on vuoden 1999 maaliskuun lopussa myöntänyt yhtiölle ,10 euron korottoman kertalyhenteisen lainan, jonka takaisinmaksu on Neuvottelujen perusteella työryhmä esittää, että kyseinen laina muutetaan vuonna 2006 osakepääomaksi, jolla vahvistetaan yhtiön omavaraisuutta. Tavoitteeksi asetetaan, että osakepääomaa korotetaan vuoteen 2015 mennessä euroa tämän vuoden lopussa olevasta osakepääoman määrästä. Järvenpään Mestariasunnot Oy, on huolehtinut ja huolehtii jatkossakin asuntojen kunnosta ja käytettävyydestä. Siihen kuuluu myös jatkuva peruskorjaustoiminta, jonka toteutus vaatii myös rahoitusta. Kun yhtiö on kaupungille tärkeä ja omistus pitkäaikaista, on yhtiön lainojen takaaminen jatkossakin mahdollista. Käytyjen neuvottelujen perusteella työryhmä esittää, että kaupungin antamista vakuuksista peritään takausprovisio, joka on korvausta omistajan riskinotosta ja jolla takauksesta saatavaa hyötyä jaetaan omistajan ja yhtiön kesken. Kun takausjärjestelyjä on tehty ja tehdään todennäköisesti jatkossakin, on kaupungin samalla määriteltävä, millaisia sitoumuksia yhtiö saa tehdä ilman omistajan lupaa. Yhtiöllä oli tilinpäätöksen mukaan viime vuoden lopussa vapaita kiinnityksiä 23,7 Me. Tämän vakuusmassan käytöstä on sovittava pelisäännöt omistajan kanssa. Kaupungin ja yhtiön yhteistoiminta Kaupunki omistaa 93 osakehuonetta ja Asunto Oy Tanhuaspin yhtiön kokonaisuudessaan, 27 asuntoa. Lisäksi kaupunki omistaa eri kiinteistöissä asuntoja kpl. Asukasvalinnat ja vuokrien perintä ja valvonta hoidetaan asuntopalveluissa näiden asuntojen osalta. Osakehuoneistojen huoneistotarkastukset ja kunnossapidon organisointi ostetaan ostopalveluna Mestariasunnoilta. Myöskin Y-Säätiön omistamien ja kaupungille välivuokrattujen 97 asunnon vastaavat tehtävät ostetaan Mestariasunnoilta. Teknisen toimen tilapalvelut hoitaa kaupungin omistamien eri kiinteistöissä olevien asuntojen (50-60 kpl) kunnossapidon.

18 16 Asuntojen käyttöön liittyy monia yhteistoimintatarpeita kaupungin toimialojen kanssa. Asuntojen järjestäminen kaupungin palvelukseen tuleville ja töissä oleville mahdollistavat asumisen lähellä työpaikkaa. Sosiaali- ja terveystoimi tarvitsee asuntoja laitoksista kotiutuville. Asumiseen liittyvän tuen järjestäminen erityisryhmille tai esimerkiksi jostain sairaudesta toipumiseksi edellyttää, että nykyinen hyvä yhteistoiminta kaupungin ja yhtiön välillä jatkuu ja kehittyy. Asuntopalveluiden ja Mestariasuntojen välillä on käynnissä neuvottelut, joiden tavoitteena on vahvistaa yhtiön roolia kaupunkikonsernin omistaman asunto-omaisuuden hallinnoinnissa. Tarkoituksena on, että Järvenpäässä kaupungin vuokra-asuntoa haetaan yhdestä paikasta eli Mestariasunnoilta. Myös asukashallinto ja asuntokannan isännöinti on tavoitteena siirtää Mestariasuntojen hoidettavaksi. Yhtiön raportointi omistajalle Tytäryhteisöjen raportoinnista kaupungille annetaan määräyksiä konserniohjeissa, jotka valmistellaan omistajapoliittisten linjausten jälkeen. Kun omistajaohjausta ollaan muiltakin osin tiivistämässä, käydään myös Järvenpään Mestariasunnot Oy:n raportointikäytännöt läpi ja tehdään tarvittavat tarkistukset. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n toimintaan ja kehittämiseen liittyvät omistajapoliittiset tavoitteet Järvenpään Mestariasunnot Oy on tärkeä osa kaupungin palvelukokonaisuutta ja kaupunki omistaa yhtiön ja rahoittaa sitä pitkällä aikavälillä Tavoitteena on, että yhtiön osakepääomaa korotetaan vuoteen 2015 mennessä vuoden 2005 lopun tilanteesta. Ensimmäisessä vaiheessa osakepääomaa korotetaan muuttamalla kaupungin yhtiölle myöntämä pääomaltaan :n ja laina-ajaltaan 33 vuoden koroton kertalyhenteinen laina osakepääomaksi vuonna 2006 Kaupungin yhtiölle myöntämien ns. tertiäärilainojen korko on alkaen 4,7 %, alkaen 5,4 % ja alkaen 6 % Kaupunki takaa yhtiön investointien rahoitukseen käytettäviä lainoja. Uusista takauksista peritään 0,15 %:n vuotuinen takausprovisio jäljellä olevasta lainapääomasta. Tällä hetkellä voimassa olevien takauspäätösten osalta takausprovisiota peritään 0,05 % vuonna 2006 ja 0,1 % vuonna 2007 Kaupungin taseessa olevien ja kaupungin välivuokraamien asuntojen asukasvalinnat, asukashallinto sekä muut sovittavat tehtävät siirretään yhtiön hoidettavaksi. Tehtävät, työnjako ja korvausperusteet määritellään kaupungin ja yhtiön välillä neuvoteltavassa yhteistoimintasopimuksessa Myös kaupungin omistamien liikehuoneistojen vuokralaskutus esitetään siirrettäväksi yhtiön hoitoon Yhtiö järjestää yhteistoimintasopimuksessa määriteltävällä tavalla asuntoja kaupungin erityistarpeisiin sekä kaupungin henkilökunnan työsuhdeasunnoiksi

19 As Oy Tanhuaspi Kaupungin kokonaan omistama vapaarahoitteinen vuokrataloyhtiö. Kiinteistö on aikanaan rakennettu kaupungin työsuhdeasuntotarpeeseen ja on siinä tarkoituksessa kaupungille edelleen tärkeä. Yhtiö on vapaarahoitteinen, eli asukasvalinnassa ei tarvitse huomioida tulo- ja varallisuusrajoja. Yhtiössä on yhteensä 28 asuntoa yhteensä 1494 hm 2 sekä päiväkodin toimitila, hoitovastikkeet ja käyttökorvaukset n /vuosi, vuokratulot /vuosi. Yhtiö on vapaarahoitteinen ja kaupungilla on mm. rekrytoinnin tukemiseksi tarvetta asuntoihin. Kiinteistö on käyttökuntoinen. Kaupunki on marraskuussa 1998 antanut yhtiölle 10 vuoden korottoman lainan, jonka laina-aikaa voidaan velkakirjaehdon mukaan jatkaa enintään yhteensä 30 vuoden ajaksi. Lainan pääoma on eikä sitä ole lyhennetty. Lisäksi yhtiöllä on Kuntarahoitus Oy:ltä samaan aikaan otettu 30 vuoden laina, jonka kaupunki on taannut ja jonka maksamaton pääoma on tällä hetkellä n : Kaupungin asuntopalvelut perivät vuokran ja maksavat yhtiövastikkeet yhtiölle. Yhtiö toimii nollatuloksella ja toiminnan taloudellinen tulos kirjautuu kaupungin tulokseen. Jäljempänä on ehdotus rahoituksen uudelleenjärjestelyissä niin, että vieraan pääoman takaisinmaksuaika on noin 25 vuotta. Teknisesti yksinkertaisin tapa uudelleenjärjestely, on yhdistää lainat ja sopia niille annuiteettityyppinen lyhennysohjelma, jolloin korkojen ja lyhennysten vuotuiserät pysyvät tulevina vuosina samalla tasolla. Tällainen järjestely merkitsee vuokrien korotuspainetta 0,6-0,7 /m 2 /kk, jolloin vuokrataso olisi hieman yli 9 /m 2. Isännöinti on suunniteltu siirrettäväksi Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hoitoon vuoden 2006 alusta lukien ja samalla yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan kaupunginhallituksen keväällä tekemän päätöksen mukaan samoja henkilöitä kuin Mestariasuntojen hallitukseen. Taloushallintoa sekä rahoitusta ja vuokrien käsittelyn rutiineja on syytä muuttaa siinä vaiheessa kun isännöinti siirtyy JMA:lle: As Oy Tanhuaspin toimintaan ja kehittämiseen liittyvät omistajapoliittiset linjaukset Kaupunki omistaa yhtiön osakekannan toistaiseksi ja käyttää asuntoja pääasiassa työsuhdeasuntoina Yhtiön isännöinti ja asukashallinnon palvelut siirretään Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hoidettavaksi Yhtiön hallitukseen valitaan samoja jäseniä kuin JMA:n hallitukseen (pienempi hallitus riittää, esim. 3 jäsentä) Yhtiön rahoitus järjestetään uudelleen seuraavasti: Yhtiö ottaa 1,8 Me:n lainan, jonka laina aika on enintään 23 vuotta. Kuntarahoitus Oy:n yhtiölle antama laina sekä kaupungin yhtiölle antama laina maksetaan takaisin. Kaupunki takaa lainan ja perii yhtiöltä takausprovisiota 0,15 % lainan jäljellä olevasta pääomasta Kaikki kiinteistön ja yhtiön hallinnon kustannukset kirjataan yhtiön kuluiksi ja vastikkeet määritellään niin, että yhtiön talous pysyy kunnossa.

20 Järvenpään palvelusäätiö Järvenpään palvelusäätiö on perustettu Oikeusministeriön päätöksellä Säätiön perustajat ja osuudet: Järvenpään kaupunki ,78 Järvenpään seurakunta 3.363,76 Järvenpään Seudun Invalidit ry 672,75 Järvenpään Kansalliset Seniorit ry 168,19 Järvenpään Reumayhdistys ry 336,38 Keski-Uudenmaan työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry 84,09 Helsingin Näkövammaiset ry K-U:n alaosasto 84,09 Keski-Uudenmaan Näkövammaisten paikallisosasto 84,09 Järvenpään Eläkkeensaajat ry 168,19 Järvenpään Eläkeläiset ry 168,19 Järvenpään Ruskat ry. 84,09 Keravan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 84,09 Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään osasto 84,09 Järvenpään Kristilliset eläkeläiset ry 84,09 Yhteensä ,79 Säätiön tarkoitus on säädekirjan mukaan tukea vammaisille ja vanhuksille soveltuvien asuntojen ja sanotunlaisten henkilöiden avohuoltoon käytettävien hoito-, kuntoutus ja muiden palvelutilojen hankkimista Järvenpään kaupunkiin. Säätiön rakennuttama Palvelukeskus, joka nykyiseltä nimeltään on Työ- ja toimintakeskus, on vuokrattu kaupungille, joka ylläpitää kiinteistöä ja toteuttaa siinä sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa. Kaupunki on kiinteistön rakentamisen jälkeen maksanut säätiön rakentamista varten ottamat velat ja säätiö on tällä hetkellä velaton. Säätiön tehtävää pelkkänä kaupungille vuokratun kiinteistön omistajana on vaikea perustella. Kaksiportainen hallinto ei ole tarpeen näin pienessä säätiössä. Järvenpään palvelusäätiön toimintaan ja kehittämiseen liittyvät omistajapoliittiset linjaukset Säätiön suurimman peruspääomasijoituksen tehneenä kaupunki käynnistää keskustelut säätiön toiminnan kehittämisestä ja hallinnon keventämisestä

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Vellamonkodit Oy:n järjestely. Liiketoimintajaosto

Vellamonkodit Oy:n järjestely. Liiketoimintajaosto Vellamonkodit Oy:n järjestely Liiketoimintajaosto 31.5.2016 Vellamonkodit Oy:n tase Omistus kaupunki 13,98% (päiväkoti) ja Kotilinnasäätiö 86,02% (asuinrakennus) Taseen loppusumma 5,9 milj. euroa, josta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia 2014-2016 Kuntayhtymän valtuusto 9.6.2014, 9/ 14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (7) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 KYSin strategia... 3 3 Omistaminen...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot