TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA Helsingissä

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tasekirja Tuloslaskelma ja tase Määräajoista Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus Rahoitusvälineiden arvostaminen Muita arvostukseen liittyviä seikkoja Tuloksen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Saamiset, lähipiirisaamiset ja vastuut (lähipiiritapahtumat) Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset Vieras pääoma Muut liitetiedot Annetut vakuudet ja vastuut Ympäristöasioita koskevat liitetiedot Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä Muita ilmoitettavia asioita Hallituksen esitys tuloksen käsittelyksi Osakeyhtiölain 20:23 :n tarkoittama selvitys oman pääoman lisäyksestä Rahoituslaskelma Menojäännöspoiston ja tasapoiston ero poistosuunnitelmassa Lähteitä

3 1. Johdanto Kaikki yritykset laativat tilinpäätöksen 1 kultakin yksittäiseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksen muoto ja sisältö on suhteellisen tarkasti määrätty lainsäädännössä. Viimeisten vuosikymmenen aikana nämä säädökset ovat olleet rajun muutoksen kohteena. Maassamme aloitettiin laaja taloushallinnon säädösten uudistaminen vuoden 1993 alusta lukien. Ensin liikevaihtoverolaki muutettiin arvonlisäverolaiksi sekä vastaamaan eurooppalaista lainsäädäntöä, vaikka se ei vieläkään täysin noudata kuudennen direktiivin säännöksiä. Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja tämä liittymisen myötä yrityslainsäädännön uudistustyö on vain kiihtynyt. Suomea ollaan voimakkaasti muuttamassa eurokuntoon. Viimeisiä selkeitä muutoksia oli kirjanpito- ja osakeyhtiölainsäädännön (KPL, KPA, OYL 8 luku) uudistaminen kuin myös koko tilintarkastusjärjestelmän (TTL /459) uudistaminen. Osakeyhtiön tilinpäätöksen sisältö on julkista tietoa jo kahden viikon kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jokaiselle tilinpäätöksen jäljennöksen pyytäjälle se on toimitettava viimeistään kahden viikon kuluttua hänen pyynnön esittämisestä, tästä yhtiö saa periä maksun. Edellä mainittujen lisäksi tilinpäätöksen sisällöstä on kirjanpitolautakunta (Kila) antanut yleisohjeita ja lausuntoja. Listayhtiön on lisäksi otettava huomioon arvopaperimarkkinalaki (AML), valtiovarainministeriön asetus (VMA) arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (153/2007) kuin myös Finanssivalvonnan ohjeistukset (Fiva). Suuremmissa yhtiöissä tilinpäätösinformaatio on yleensä julkistettu erillisenä vuosikertomuksena. Vuosikertomus pitää sisällään mm; tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen. Osa tilinpäätöksen asiakirjoista ei ole julkisia ja ne ovatkin laadittu yksinomaan yrityksen sisäiseen käyttöön. Näitä asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja esimerkiksi osto- ja myyntireskontrien listaukset. Tilikaudelta on kirjanpitolain 3 luvun 1 pykälän mukaan laadittava tilinpäätös, joka seuraavat seikat: 1. tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen 2. tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman 3. rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana (ns. pienen osakeyhtiön ei tarvitse laatia rahoituslaskelmaa) 4. taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). 1 Tässä monisteessa keskitytään pienen yrityksen tilinpäätöksen laadintaan. Konsernirakenteita ei käsitellä. Monisteessa on esitetty lyhyt kuvaus tilinpäätöksen liitetiedoista. 3

4 Toimintakertomus ei ole tilinpäätöksen osa, vaan erillinen asiakirja. Osakeyhtiön tilinpäätöksestä on säädetty myös osakeyhtiölain 8 luvussa. Tilinpäätöksen asiakirjojen on oltava selkeitä. Tilinpäätökseen on liitettävä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä niiden säilytystavoista. Tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus jossa annetaan oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tilasta ja taloudellisesta asemasta myös tilikauden jälkeiseltä ajalta. Tilinpäätöksen laatimisen velvoitteissa on annettu eräitä helpotuksia niin sanotuille pienille yhtiöille (KPL 3:9 :n 2 momentti). Samoin konsernitilinpäätös voidaan jättää laatimatta mikäli päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on emoyrityksen ja sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna ylittynyt enintään yksi alla esitetyistä rajoista. Tässä monisteessa keskitytään kirjanpitolain määrittelemiin pieniin kirjanpitovelvollisiin, niitä ovat yritykset joilla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista: 1. liikevaihto euroa, 2. taseen loppusumma euroa, 3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. PK IFRS Listaamattomille ja pienille yhtiöille on annettu IFRS standardeista ohjeistus Euroopan yhteisön komissio ei ole standardia käsitellyt, joten sen käyttäminen vaihtoehtoisena tilinpäätösperiaatteena tai pakollisena nykyiset kansalliset kirjanpitolainsäädännöt korvaavana periaatteena ei ole toistaiseksi mahdollista. Standardi on noin 200-sivuinen ja sen voi tilata IASB:n internetsivuilta: >IFRS fo SMEs FAS = Financial Accounting Standards IFRS = International Financial Reporting Standard 4

5 1.1 Tasekirja Tilinpäätösaineisto sidotaan välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua yhdeksi kokonaisuudeksi eli tasekirjaksi (KPL 3:8 ), jonka sivut tai aukeamat numeroidaan juoksevasti. Yrityksen tasekirjan sisällysluettelo: YRITYS OY AB:N TASEKIRJA X1 KONSERNI Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma EMOYHTIÖ Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Kirjanpitokirjojen luettelo ja säilytystapa Tositelajit ja säilytystapa Tase-erittelyt (ei julkinen) Muut tilinpäätöserittelyt Tasekirjassa on liitetietojen jälkeen tilinpäätöksen päiväysmerkintä ja johdon allekirjoitussivu sekä kohta tilintarkastajan tilinpäätösmerkintää varten. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan. Koska kyseessä ei ole liitetieto, tiedot esitetään vasta allekirjoitussivun jälkeen. Tilinpäätösaineiston voi säilyttää sähköisessä muodossa mutta sen täytyy olla helposti tulostettavissa ja luettavissa. Tuloslaskelman ja taseen eristä on annettava vastaava tieto edelliseltä tilikaudelta, jotta tilikausien välinen vertailu olisi luontevaa. Mikäli laskentamallia on muutettu on siitä tehtävä selko liitetiedoissa. Tilinpäätökseen huomioidaan ainoastaan tilikauden aikana toteutuneet tulot ja menot suoriteperusteisesti. Lisäksi siinä on otettava huomioon kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista, velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivatkin yrityksen johdon tietoon vasta 5

6 tilikauden päättymisen jälkeen. Tätä kutsutaan varovaisuuden periaatteeksi, mikä on myös kirjanpitolaissa huomioitu. Yleensä tasekirjaan liitetään tase erittelyt ja muita mahdollisia tilinpäätöserittelyjä esimerkiksi erilaisia laskelmia (inventaarilistoja). Nämä eivät ole julkisia, viralliseen tilinpäätökseen liitettäviä asiakirjoja. Tase- erittelyjen laatija allekirjoittaa ne, useimmiten kirjanpitäjä. 1.2 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen muodostumisen. Tase kertoo yrityksen tilinpäätöspäivän taloudellisen aseman. Taloudellisella asemalla tarkoitetaan ensisijaisesti yrityksen rahoituksen rakennetta, oman ja vieraan pääoman suhdetta, jota kuvataan useilla tunnusluvuilla X1- tuloslaskelma X X2- Aikajana Tase X1 Tilinpäätös Tilinavaus Tuloslaskelma ja tase esitetään hyvin lyhyinä versioina ja niitä täydennetään liitetiedoilla. Periaate on, että mikäli tuloslaskelma venyy yli yhden sivun mittaiseksi, on sitä lyhennettävä. Tuloslaskelman ja taseen rinnalla esitetään vertailutietona edellinen vuosi. 6

7 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutokset Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalenemiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 7

8 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto 2 Muut rahastot 3 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 2 Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, rakennusrahasto, arvonkorotusrahasto, sekä muut kirjanpitolain mukaisesti realisoitumattomiin arvonkorotuksiin perustuvat rahastot, käytännössä myös kirjanpitolaissa tarkoitettu käyvän arvon rahasto. Arvonkorotusrahastoa, käyvän arvon rahastoa tai uudelleenarvostusrahastoa ei voida käyttää osakepääoman korotukseen. Mikäli asunto osakeyhtiö kerää varoja rakentamiseen (putkiremontti) kannattaa se kirjata rakennusrahastoon ei tulosvaikutteisena. 3 Pääoman korotus voidaan kirjata myös sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP), mutta se on epävarma ja siitä luultavimmin tulevaisuudessa luovutaan. Toistaiseksi noudatetaan vero ohjetta dnro 206/345/2007,

9 Kirjanpitoasetuksen mukaan taseen eriä saa yhdistellä, lukuun ottamatta omia osakkeita tai osuuksia saman konsernin yrityksissä. 1.3 Määräajoista Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (KPL 3 luku 6 ). Yhtiöjärjestyksessä on voitu määrätä tätä lyhyempikin aika tilinpäätöksen valmistumiselle. Osakeyhtiön tulee antaa veroilmoitus viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiön tilinpäätöksestä vastaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, heidän tulee myös päivätä ja allekirjoittaa se 4. Osakeyhtiölaki edellyttää pöytäkirjan laatimista hallituksen päätöksistä, tulee tilinpäätöksen käsittely merkitä pöytäkirjaan. Osakeyhtiölain mukaan tilinpäätösasiakirjat on toimitettava tilintarkastajalle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään kuukautta ennen. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta (TTL 3 luku 15 ), jossa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä tilinpäätöksen suhteen. 5 Varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Määräajat on säädetty yhtiöjärjestyksessä joka on merkitty kaupparekisteriin. Rekisteröinti kaupparekisteriin Osakeyhtiön koosta riippumatta tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on toimitettava rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen. Tämä koskee myös pieniä osakeyhtiöitä. Verohallinto toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle veroilmoituslomakkeella ja sen liitteenä annetut seuraavat tilinpäätöstiedot ja asiakirjat: tuloslaskelma, tase, tieto tilintarkastuksen suorittamisesta ja tieto tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kirjanpitovelvollisen tulee edellä mainittujen lisäksi toimittaa kaupparekisteriin muut tilinpäätöstiedot, kuten toimintakertomus, liitetiedot, konsernitilinpäätös (jos on), rahoituslaskelma (jos on) ja tilintarkastuskertomus. Mikäli tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja on lisäksi toimitettava sen yhtiökokouksen päätös voittoa koskevista 4 KPL 3:7 :n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus tulee päivätä ja kirjanpitovelvollisen on ne allekirjoitettava. Osakeyhtiössä tämän suorittaa toimi- ja päätösvaltainen hallitus ja toimitusjohtaja. 5 Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus ei ole pakollista pienissä yhtiöissä, joissa ylittää enintään yksi seuraavista rajoista: taseen loppusumma euroa, liikevaihto euroa ja palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä. Jos yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa käsitellään tilintarkastuskertomus tai valitaan tilintarkastaja, on yhtiöjärjestystä noudatettava. 9

10 toimenpiteistä ja mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta, jossa asia on käsitelty. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa (KPL 3:2.1 ). Tilinpäätöksen yleiset periaatteet on lueteltu kirjanpitolaissa (KPL 3:3 ). Ne ovat: 1. oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta 2. johdonmukaisuus laskentaperiaatteiden ja menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen 2a. huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus) 3. tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus 4. tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättyvään taseeseen 5. tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä 6. kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus. Jos Suomen laki tai Eu ei jotain seikkaa säädä, edustaa IFRS hyvää kirjanpitotapaa, tai asia voidaan tiedustella kirjanpitolautakunnalta. 2. Tilinpäätöksen liitetiedot Liitetiedot laaditaan täydentämään tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedot yksittäisen yrityksen osalta ovat (KPA 2:2): 1. tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä johdonmukaiset jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 2. perustelu, jos tuloslaskelman ja taseen esitystapaa on muutettu sekä tämän muutoksen vaikutukset 3. oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin 4. selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden kanssa (tasejatkuvuus) 5. aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot, kulut sekä virheiden korjaukset mikäli ne eivät merkitykseltään ole vähäisiä 6. sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää mikäli ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä 7. peruste, jonka mukaista valuuttakurssia on käytetty muuttaessa ulkomaanrahan määräiset erät Suomen rahaksi, jollei ole käytetty Suomen pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaa kurssia. 10

11 2.1 Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat arvostetaan hankintamenoonsa, josta vähennetään kertyneet suunnitelman mukaiset poistot. Perustamismenoja ja tutkimusmenoja ei aktivoida. Kehittämismeno voidaan aktivoida varovaisuuden periaatetta noudattaen. Eri tutkimus- ja kehittämismenojen välillä on se, että tutkimusmenon lopputulosta ei voida ennustaa. Kehittämismenon loppu tulema voidaan ennustaa. Joten tutkimusmenon tulonodotusta ei myöskään voida ennustaa, kun kehittämismenon tulonodotus voidaan ennustaa ja dokumentoida. 6 Varovaisuuden periaatteen mukaisesti hyödyke kirjataan ensisijaisesti kuluina tulosvaikutteisesti. Aktivointi on mahdollista, mikäli voidaan osoittaa, että hyödyke tuottaa tuloa useampana vuotena. Tällöin hyödyke aktivoidaan, ja poistetaan sen vaikutusaikana. 7 Pysyviin vastaaviin kirjattujen rahoitusvälineiden arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman häntäpäähän arvon alennukseksi, ei poistoksi. Vähennystä ei kuitenkaan vaadita, ellei arvonalennusta voida pitää pysyvänä. Jos vähentäminen jätetään tekemättä on se ilmoitettava liitetiedoissa rahoitusvälinekohtaisesti. Lisäksi on esitettävä perusteltu näyttö sille, että käypä arvo jälleen saavutetaan sekä mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty. Pysyviin vastaaviin kuuluvista maa- ja vesialueista sekä arvopapereista, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, voidaan tehdä arvonkorotus KPL 5:17 :n edellytysten täyttyessä. Arvonnousun täytyy olla olennainen ja pysyvä ja se on pystyttävä todentamaan luotettavasti. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi on se peruttava. Arvonkorotuksia ei yleensä suosita ja joissakin maissa ne ovat kokonaan kielletty 8. 6 TEM:n asetuksen (1066/2008) mukaan kehittämistoiminnalla tarkoitetaan tutkimustulosten ja muun tietämyksen soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista. Menoihin luetaan välittömät menot, ja esimerkiksi palkkamenot, välitön aineeton omaisuus (atk-ohjelmat) sekä näistä aiheutuneet korkomenot. Kehittämismenoihin ei lueta kehittämistoimen kohteen etsimiseen tai arviointiin syntyneitä menoja. 7 Ks. KILA 2009/1838 ja EVL 33, jonka mukaan käyttöomaisuushyödyke voidaan vähentää pienhankintana vuosikuluna. 8 IFRS: Yhtiön omassa käytössä olevan käyttöomaisuuden voi IFRS:n mukaan arvostaa ensisijaisesti alkuperäiseen hankintamenoon, josta on vähennetty vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot ja mahdolliset ylimääräiset arvonalentumistappiot. Menettely vastaa nykyistä suomalaista kirjanpitokäytäntöä. Toinen vaihtoehto on arvostaa omaisuus riittävän säännöllisesti uudelleen käypään arvoon. Tällöin syntyvät laskennalliset arvonkorotukset kirjataan suoraan omaan pääomaan uudelleenarvostusrahastoon. 11

12 2.1.2 Vaihto-omaisuus Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto omaisuuden hankintameno aktivoidaan (KPL 5:6 ). Jos vaihto omaisuuden arvo on tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattava kuluksi 9. Vaihto-omaisuus esitetään pääasiassa fi-fo -periaatteen 10 mukaisesti hankintamenon tai sitä alhaisemman jälleenhankintamenon tai myyntihinnan määräisenä. 11 Mikäli vaihto-omaisuuden arvostusperusteita on muutettu siten, että vertailu edelliseen tilikauteen muuttuu, on siitä annettava informaatio liitetiedoissa. Lisäksi on ilmoitettava näiden hyödykkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus mikäli se on olennainen. Vaihto-omaisuus voidaan esittää seuraavasti: Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 20X1 20X2 Vaihto omaisuuden arvostuksessa on kiinnitettävä huomiota erinäisiin sen arvon määrääviin seikkoihin sillä varasto voi muodostaa huomattavan osan taseen varoista. Vaihto omaisuuden tilinpäätösarvoon mahdollisesti sisältyvä virhe saattaa olla merkitykseltään huomattava vuosituloksen oikeellisuudessa. 9 Vaihto omaisuus siis arvostetaan varovaisuuden periaatetta noudattaen alhaisimpaan mahdolliseen arvoon. Ns. hävikkilisä tilinpäätöksessä varaston arvoa korottavana tekijänä on kielletty toimenpide (KILA 2009/1839). Kilan kieltävässä lausunnossa yritys oli laskennallisesti lisännyt vaihto omaisuuden arvoon hävikkilisän, tällöin tasearvo vääristyi. Hävikkilisä oli käytetty varastossa olevien tavaroiden keskihankintahinnan korjaamiseen lisäämällä siihen laskennallinen arvo, näin eri aikoina hankittujen samanlajisten tavaroiden keskihankintahinta oli saatu vastaamaan tavaran viimeisintä eli korkeinta toteutunutta hankintahintaa. Tässä on mielenkiintoinen termi entisen varastovarauksen ja piilovarauksen vastakohtana. 10 Fi-fo periaate tarkoittaa, että ensin sisään tullut tavara luovutetaan ensin ulos, first in first out. 11 IAS 16: Varaosat ja huoltotarvikkeet sisällytetään yleensä vaihto-omaisuuteen ja kirjataan tulosvaikutteisesti sitä mukaa kuin niitä käytetään. Suurempia varaosia ja varakalustoa voidaan käsitellä aineellisina käyttöomaisuushyödykkeinä silloin, kun yhteisö odottaa käyttävänsä niitä useammalla kuin yhdellä tilikaudella. Vastaavasti jos varaosia tai varakalustoa voidaan käyttää vain jonkin aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen yhteydessä, niitä käsitellään aineellisina käyttöomaisuushyödykkeinä. 12

13 Varsinkin tilintarkastajan tulee perehtyä vaihto omaisuuden arvostukseen ja tavoitteena on selvittää vähintään seuraavat seikat: 1. varasto on fyysisesti olemassa 2. se on yrityksen omaisuutta 3. varasto on käyttö- ja myyntikelpoista 4. varasto on oikein arvostettu ja 5. varasto on oikein ja riittävästi esitetty tilinpäätöksessä. Vaihto-omaisuuden määrä ja arvo perustuvat yleensä varastokirjanpitoon ja tilintarkastajan on fyysisesti tarkastettava tämän luotettavuus. Tällöin edellytetään, että varasto on inventoitu asianmukaisesti tilinpäätöshetkellä ja että havaitut erot (hävikki) on asianmukaisella tavalla korjattu kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Inventointiraporteissa tulee olla näkyvillä inventointipäivä, varaston fyysinen määrä sekä inventoijan nimi. Kirjanpidon tehtävänä on määrätä varaston arvostusperiaatteet epäkuranttiusnäkökohdat huomioon ottaen. Epäkuranttius- tai hinnanlaskuvähennystä ei voida korvata varastovarauksen avulla. Varasto ilmoitetaan ilman välillisen veron vaikutusta Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvälineet arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan luovutushintaan. Rahoitusvälineet voidaan arvostaa myös käypään arvoonsa (KPL 5:2a ). Käyvän arvon muutos merkitään tuloksi tai kuluksi tuloslaskelmaan tai taseen omaan pääomaan sisältyvän käyvän arvon rahastoon Pääsääntöisesti muutos käsitellään tulosvaikutteisesti. Poikkeus on KTM:n asetuksessa rahoitusvälineiden arvostamisessa sekä merkitsemisessä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen 1315/2004. Poikkeukset koskevat suojauslaskentamenettelyyn liittyvää rahavirran suojausta, ulkomaisiin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin liittyvää kurssimuutosta sekä rahoitusvälineitä, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa. Siirtyminen käyvän arvon arvostukseen saattaa pelastaa tilinpäätöksen oman pääoman sellaisena tilikautena, jonka aikana arvopapereiden arvot ovat alentuneet voimakkaasti. Esimerkiksi osakeyhtiölain edellyttämää oman pääoman menettämistä koskevaa ilmoitusta (OYL 20:23 ) ei tehdä pelkästään taseen perusteella, vaan oman pääoman jäljellä olo voidaan todeta erityisen laskelman nojalla, jossa tasearvojen sijasta käytetään käypiä arvoja. Tieto laskelmasta ja sen laadintaperiaatteista tulee antaa tilinpäätöksessä. 13

14 2.1.4 Muita arvostukseen liittyviä seikkoja Tuottojen jaksottaminen, jos on poikettu suoriteperiaatteesta. Eläkekulujen poikkeava jaksottaminen. Laskennallisten verojen jaksottaminen. Projektien tulouttamisen jaksottaminen. 2.2 Tuloksen vertailukelpoisuus Mikäli tuloksen vertailukelpoisuutta edelliseen tilikauteen nähden on muutettu, on siitä tehtävä selko liitetiedoissa. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat muutokset ja virheiden korjaukset on oikaistava omassa pääomassa ilman tulosvaikutteisuutta. Tuloslaskelmaan kirjataan vain sille tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot. 3. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto on esitettävä toimialoittain ja markkina-alueittain, tämä ei koske pieniä kirjanpitovelvollisia. Liiketoiminnan muut tuotot ilmoitetaan erikseen. Nämä ovat perusteeltaan lähempänä säännöllisiä tuottoja, ei satunnaisia ja perustuvat perusliiketoimintaan. Esimerkkinä mainittakoon vuokratuotot ja käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Säännölliset avustukset ovat liiketoiminnan muita tuottoja, ne anotaan ja kulutetaan suunnitelman mukaisesti, eivätkä ole poikkeuksellisia, satunnaisia tai yllätyksellisiä. Esimerkiksi palkkatuki on liiketoiminnan muuta tuottoa, ei palkkojen oikaisuerä tai satunnainen tulo. Materiaalihankinnat ja ostot tilikauden aikana on ilmoitettava liikevaihdon jälkeen. Kaikki ilmoitetaan ilman välillisiä veroja (arvonlisäveroa). Henkilöstökulut Henkilöstökuluina on ilmoitettava maksetut palkat sekä näiden eläke-, henkilösivu-, sosiaali-, yms. kulut. Lisäksi on ilmoitettava henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin 13 eriteltyinä. Keskimääräinen lukumäärä lasketaan siten, että 13 Sitä miten ryhmäjako tulisi esittää, ei ole lainsäädännössä määritelty. Yhtiö voi siis valita itse tarkoituksenmukaisimman esittämistavan. 14

15 kuukausien loppulukemat lasketaan yhteen ja näin saatu summa jaetaan kuukausien lukumäärällä 14. Yhtiön ylimmän johdon palkat ja palkkiot on ilmoitettava erikseen. Tähän ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, hänen sijainen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvat henkilöt. Lähipiirilainat ja vastuut esitetään liitetiedoissa (KPA 2:8.2 :n 2-4 kohdat). Henkilöstökulut 20X1 20X2 Palkat Palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Yhteensä Poistot Tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa on esitettävä selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista. Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeissä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalennukset Yhteensä 20X1 20X2 Liiketoiminnan muut kulut on eriteltävä liitetiedoissa, jos ne sisältävät olennaisia eriä. Tilintarkastajan palkkiot on esitettävä (KPA 2:7a ) eriteltynä. Tilintarkastus Tilintarkastuslain 1.1,2 :ssä tarkoitetut toimeksiannot 15 Veroneuvonta Muut palvelut 20X1 20X2 14 Yhtiössä, jossa on paljon osa-aikaisia työntekijöitä voidaan laskea kaikki tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa yhteissumma normaalityöntekijän teoreettisella kokonaistuntimäärällä. 15 Tällaisia toimeksiantoja ovat muualla laissa säädetyt tilintarkastajan tehtävät joiden perusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön. 15

16 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot ja -kulut on eriteltävä liitetiedoissa tarkemmin koska tuloslaskelmassa on huomattavasti suppeampi esitystapa. Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Konserni Konserni Emo Emo 20X1 20X2 20X1 20X2 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Muilta Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut korko- ja rahoitustulot yhteensä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (netto) 16

17 Satunnaiset erät on eriteltävä kuluihin ja tuottoihin. Tilinpäätössiirroissa on eriteltävä suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Välittömistä veroista on esitettävä tuloverot satunnaisista eristä vaikka ne eivät ole vielä realisoituneet. Lisäksi on laskettava tulovero varsinaisesta liiketoiminnasta sekä laskennallisen verovelan muutos. Erittely on tarpeen, koska tuloslaskelmassa erät on yhdistetty. Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä 20X1 20X2 Ympäristökulut Kila on antanut yleisohjeen ympäristökulujen käsittelyksi tilinpäätöksessä. Jos ympäristökuluilla on olennainen vaikutus tilinpäätöksen antamaan kuvaan, on ne eriteltävä. 17

18 4. Taseen liitetiedot 4.1 Pysyvät vastaavat Liitetietona on esitettävä selvitys aktivoidusta kehittämismenosta perusteluineen. Selvitys myös jos kehittämismenojen tai liikearvon pitoaika on yli viisi vuotta. 16 Kirjanpitovelvollisen tulee selvittää ja dokumentoida niiden tulonodotusten olemassaolo, joihin pitkävaikutteisen menon aktivointi perustuu (Kila 1579/1999). Pysyvät vastaavat on arvostettava taseessa välittömään hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaiset poistot. Hankintameno on suotava ilmoittaa myös sellaisista hyödykkeistä, joiden taloudellinen pitoaika ei tilikauden alussa ollut vielä päättynyt, vaikka niiden hankintameno olisi jo kokonaan poistettu. Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 16 Mikäli kirjanpitovelvollisella on ennen kirjanpitolain muutosta aktivoituja perustamis- ja tutkimusmenoja, on näistä syytä antaa selvitys. Mieluiten nämä erät kirjataan kuluksi. 18

19 Arvonkorotuksista on myös ilmoitettava niiden periaatteet, kohteet ja arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4.1,6.). 17 Maa-alueet Rakennukset Osakkeet ja osuudet 20X1 20X2 Mikäli ympäristömenoja tai korkomenoja on aktivoitu, ne on eriteltävä liitetiedoissa. Liitetiedoissa on ilmoitettava yhtiön muista yhteisöistä omistamat osakkeet ja osuudet. Mikäli yhtiö omistaa toisesta yhteisöstä yhden viidesosan tai sitä suuremman määrän on tästä yhtiöstä annettava tarkempaa informaatiota liitetiedoissa (KPA 2:9 ) 18. Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Vähennykset Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Osakkeet Saamiset Kilan lausunnon 1607/2000 mukaan lahjana saadut osakkeet merkitään taseeseen luovutushetken mukaiseen arvoon. Tuloslaskelmaan tehdään vastaavan suuruinen tuloutus satunnaisiin tuottoihin, mikäli edellytykset täyttyvät. Osakkeista maksettu lahjavero kirjataan vuosikuluksi. 17 Kirjanpitovelvollinen saa jättää ennen vuotta 1974 tehdyt arvonkorotukset erikseen esittämättä. Lisäksi ennen kirjanpitolain /1336 voimaantuloa tehtyihin arvonkorotuksiin sovelletaan silloin voimassa ollutta lainsäädäntöä. 18 Tällöin on ilmoitettava omistuskohteen nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio. 19

20 4.2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus on käsitelty edellä Saamiset, lähipiirisaamiset ja vastuut (lähipiiritapahtumat) Saamiset tulee eritellä myyntisaamisiin, lainasaamisiin, siirtosaamisiin sekä muihin saamisiin. Erikseen on ilmoitettava, mikäli näihin sisältyy olennaisia eriä. Rahoitusarvopaperit arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisemman arvon mukaisesti. Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia instrumentteja. Liitetiedoissa ne esitetään seuraavasti: Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus 20X1 20X2 Rahat arvostetaan nimellisarvoonsa. Lähipiirisaamiset ja vastuut Toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan, hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava: heille myönnettyjen rahalainojen yhteenlaskettu määrä samoin kuin määrän muutos tilikauden aikana korko- ja muut ehdot heitä koskevien yhtiön antamien vakuuksien ja vastuusitoumusten yhteenlaskettu määrä ja pääasiallinen sisältö eläkesitoumukset näistä tehtävistä. Lähipiiritapahtumat Tässä on lyhyesti esitetty mitä tietoja on lähipiiritapahtumista annettava tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa. KPA 2:8 edellyttää palkkojen, palkkioiden, rahalainojen, vakuuksien ja vastuusitoumusten (eläkesitoumukset) esittämisen liitetiedoissa. OYL 8:6 :n mukaan toimintakertomuksessa on ilmoitettava tiedot lähipiirilainoista 19. Jos toimintakertomusta ei laadita on tiedot ilmoitettava liitetiedoissa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön ja toisen henkilön katsotaan 19 OYL 8:6. Rahalainoista, vastuista ja vastuusitoumuksista on esitettävä pääasialliset ehdot jos näiden yhteismäärä ylittää euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta. 20

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n 3 ja 4 momentti, 5, 6 :n 4 momentti,

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund

HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen. Talousvaliokunta Mika Björklund HE 208/2016 vp. Kirjanpitolain muuttaminen Talousvaliokunta 9.11.2016 Mika Björklund HE 208/2016 vp kirjanpitolain muuttamiseksi 1. Ei-taloudelliset tiedot (NFI, non-financialinformation) Tilinpäätösdirektiivin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot