TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA Helsingissä

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tasekirja Tuloslaskelma ja tase Määräajoista Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus Rahoitusvälineiden arvostaminen Muita arvostukseen liittyviä seikkoja Tuloksen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Saamiset, lähipiirisaamiset ja vastuut (lähipiiritapahtumat) Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset Vieras pääoma Muut liitetiedot Annetut vakuudet ja vastuut Ympäristöasioita koskevat liitetiedot Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä Muita ilmoitettavia asioita Hallituksen esitys tuloksen käsittelyksi Osakeyhtiölain 20:23 :n tarkoittama selvitys oman pääoman lisäyksestä Rahoituslaskelma Menojäännöspoiston ja tasapoiston ero poistosuunnitelmassa Lähteitä

3 1. Johdanto Kaikki yritykset laativat tilinpäätöksen 1 kultakin yksittäiseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksen muoto ja sisältö on suhteellisen tarkasti määrätty lainsäädännössä. Viimeisten vuosikymmenen aikana nämä säädökset ovat olleet rajun muutoksen kohteena. Maassamme aloitettiin laaja taloushallinnon säädösten uudistaminen vuoden 1993 alusta lukien. Ensin liikevaihtoverolaki muutettiin arvonlisäverolaiksi sekä vastaamaan eurooppalaista lainsäädäntöä, vaikka se ei vieläkään täysin noudata kuudennen direktiivin säännöksiä. Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja tämä liittymisen myötä yrityslainsäädännön uudistustyö on vain kiihtynyt. Suomea ollaan voimakkaasti muuttamassa eurokuntoon. Viimeisiä selkeitä muutoksia oli kirjanpito- ja osakeyhtiölainsäädännön (KPL, KPA, OYL 8 luku) uudistaminen kuin myös koko tilintarkastusjärjestelmän (TTL /459) uudistaminen. Osakeyhtiön tilinpäätöksen sisältö on julkista tietoa jo kahden viikon kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jokaiselle tilinpäätöksen jäljennöksen pyytäjälle se on toimitettava viimeistään kahden viikon kuluttua hänen pyynnön esittämisestä, tästä yhtiö saa periä maksun. Edellä mainittujen lisäksi tilinpäätöksen sisällöstä on kirjanpitolautakunta (Kila) antanut yleisohjeita ja lausuntoja. Listayhtiön on lisäksi otettava huomioon arvopaperimarkkinalaki (AML), valtiovarainministeriön asetus (VMA) arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (153/2007) kuin myös Finanssivalvonnan ohjeistukset (Fiva). Suuremmissa yhtiöissä tilinpäätösinformaatio on yleensä julkistettu erillisenä vuosikertomuksena. Vuosikertomus pitää sisällään mm; tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen. Osa tilinpäätöksen asiakirjoista ei ole julkisia ja ne ovatkin laadittu yksinomaan yrityksen sisäiseen käyttöön. Näitä asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja esimerkiksi osto- ja myyntireskontrien listaukset. Tilikaudelta on kirjanpitolain 3 luvun 1 pykälän mukaan laadittava tilinpäätös, joka seuraavat seikat: 1. tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen 2. tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman 3. rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana (ns. pienen osakeyhtiön ei tarvitse laatia rahoituslaskelmaa) 4. taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). 1 Tässä monisteessa keskitytään pienen yrityksen tilinpäätöksen laadintaan. Konsernirakenteita ei käsitellä. Monisteessa on esitetty lyhyt kuvaus tilinpäätöksen liitetiedoista. 3

4 Toimintakertomus ei ole tilinpäätöksen osa, vaan erillinen asiakirja. Osakeyhtiön tilinpäätöksestä on säädetty myös osakeyhtiölain 8 luvussa. Tilinpäätöksen asiakirjojen on oltava selkeitä. Tilinpäätökseen on liitettävä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä niiden säilytystavoista. Tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus jossa annetaan oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tilasta ja taloudellisesta asemasta myös tilikauden jälkeiseltä ajalta. Tilinpäätöksen laatimisen velvoitteissa on annettu eräitä helpotuksia niin sanotuille pienille yhtiöille (KPL 3:9 :n 2 momentti). Samoin konsernitilinpäätös voidaan jättää laatimatta mikäli päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on emoyrityksen ja sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna ylittynyt enintään yksi alla esitetyistä rajoista. Tässä monisteessa keskitytään kirjanpitolain määrittelemiin pieniin kirjanpitovelvollisiin, niitä ovat yritykset joilla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista: 1. liikevaihto euroa, 2. taseen loppusumma euroa, 3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. PK IFRS Listaamattomille ja pienille yhtiöille on annettu IFRS standardeista ohjeistus Euroopan yhteisön komissio ei ole standardia käsitellyt, joten sen käyttäminen vaihtoehtoisena tilinpäätösperiaatteena tai pakollisena nykyiset kansalliset kirjanpitolainsäädännöt korvaavana periaatteena ei ole toistaiseksi mahdollista. Standardi on noin 200-sivuinen ja sen voi tilata IASB:n internetsivuilta: >IFRS fo SMEs FAS = Financial Accounting Standards IFRS = International Financial Reporting Standard 4

5 1.1 Tasekirja Tilinpäätösaineisto sidotaan välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua yhdeksi kokonaisuudeksi eli tasekirjaksi (KPL 3:8 ), jonka sivut tai aukeamat numeroidaan juoksevasti. Yrityksen tasekirjan sisällysluettelo: YRITYS OY AB:N TASEKIRJA X1 KONSERNI Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma EMOYHTIÖ Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Kirjanpitokirjojen luettelo ja säilytystapa Tositelajit ja säilytystapa Tase-erittelyt (ei julkinen) Muut tilinpäätöserittelyt Tasekirjassa on liitetietojen jälkeen tilinpäätöksen päiväysmerkintä ja johdon allekirjoitussivu sekä kohta tilintarkastajan tilinpäätösmerkintää varten. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan. Koska kyseessä ei ole liitetieto, tiedot esitetään vasta allekirjoitussivun jälkeen. Tilinpäätösaineiston voi säilyttää sähköisessä muodossa mutta sen täytyy olla helposti tulostettavissa ja luettavissa. Tuloslaskelman ja taseen eristä on annettava vastaava tieto edelliseltä tilikaudelta, jotta tilikausien välinen vertailu olisi luontevaa. Mikäli laskentamallia on muutettu on siitä tehtävä selko liitetiedoissa. Tilinpäätökseen huomioidaan ainoastaan tilikauden aikana toteutuneet tulot ja menot suoriteperusteisesti. Lisäksi siinä on otettava huomioon kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista, velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivatkin yrityksen johdon tietoon vasta 5

6 tilikauden päättymisen jälkeen. Tätä kutsutaan varovaisuuden periaatteeksi, mikä on myös kirjanpitolaissa huomioitu. Yleensä tasekirjaan liitetään tase erittelyt ja muita mahdollisia tilinpäätöserittelyjä esimerkiksi erilaisia laskelmia (inventaarilistoja). Nämä eivät ole julkisia, viralliseen tilinpäätökseen liitettäviä asiakirjoja. Tase- erittelyjen laatija allekirjoittaa ne, useimmiten kirjanpitäjä. 1.2 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen muodostumisen. Tase kertoo yrityksen tilinpäätöspäivän taloudellisen aseman. Taloudellisella asemalla tarkoitetaan ensisijaisesti yrityksen rahoituksen rakennetta, oman ja vieraan pääoman suhdetta, jota kuvataan useilla tunnusluvuilla X1- tuloslaskelma X X2- Aikajana Tase X1 Tilinpäätös Tilinavaus Tuloslaskelma ja tase esitetään hyvin lyhyinä versioina ja niitä täydennetään liitetiedoilla. Periaate on, että mikäli tuloslaskelma venyy yli yhden sivun mittaiseksi, on sitä lyhennettävä. Tuloslaskelman ja taseen rinnalla esitetään vertailutietona edellinen vuosi. 6

7 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutokset Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalenemiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 7

8 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto 2 Muut rahastot 3 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 2 Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, rakennusrahasto, arvonkorotusrahasto, sekä muut kirjanpitolain mukaisesti realisoitumattomiin arvonkorotuksiin perustuvat rahastot, käytännössä myös kirjanpitolaissa tarkoitettu käyvän arvon rahasto. Arvonkorotusrahastoa, käyvän arvon rahastoa tai uudelleenarvostusrahastoa ei voida käyttää osakepääoman korotukseen. Mikäli asunto osakeyhtiö kerää varoja rakentamiseen (putkiremontti) kannattaa se kirjata rakennusrahastoon ei tulosvaikutteisena. 3 Pääoman korotus voidaan kirjata myös sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP), mutta se on epävarma ja siitä luultavimmin tulevaisuudessa luovutaan. Toistaiseksi noudatetaan vero ohjetta dnro 206/345/2007,

9 Kirjanpitoasetuksen mukaan taseen eriä saa yhdistellä, lukuun ottamatta omia osakkeita tai osuuksia saman konsernin yrityksissä. 1.3 Määräajoista Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (KPL 3 luku 6 ). Yhtiöjärjestyksessä on voitu määrätä tätä lyhyempikin aika tilinpäätöksen valmistumiselle. Osakeyhtiön tulee antaa veroilmoitus viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiön tilinpäätöksestä vastaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, heidän tulee myös päivätä ja allekirjoittaa se 4. Osakeyhtiölaki edellyttää pöytäkirjan laatimista hallituksen päätöksistä, tulee tilinpäätöksen käsittely merkitä pöytäkirjaan. Osakeyhtiölain mukaan tilinpäätösasiakirjat on toimitettava tilintarkastajalle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään kuukautta ennen. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta (TTL 3 luku 15 ), jossa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä tilinpäätöksen suhteen. 5 Varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Määräajat on säädetty yhtiöjärjestyksessä joka on merkitty kaupparekisteriin. Rekisteröinti kaupparekisteriin Osakeyhtiön koosta riippumatta tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on toimitettava rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen. Tämä koskee myös pieniä osakeyhtiöitä. Verohallinto toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle veroilmoituslomakkeella ja sen liitteenä annetut seuraavat tilinpäätöstiedot ja asiakirjat: tuloslaskelma, tase, tieto tilintarkastuksen suorittamisesta ja tieto tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kirjanpitovelvollisen tulee edellä mainittujen lisäksi toimittaa kaupparekisteriin muut tilinpäätöstiedot, kuten toimintakertomus, liitetiedot, konsernitilinpäätös (jos on), rahoituslaskelma (jos on) ja tilintarkastuskertomus. Mikäli tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja on lisäksi toimitettava sen yhtiökokouksen päätös voittoa koskevista 4 KPL 3:7 :n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus tulee päivätä ja kirjanpitovelvollisen on ne allekirjoitettava. Osakeyhtiössä tämän suorittaa toimi- ja päätösvaltainen hallitus ja toimitusjohtaja. 5 Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus ei ole pakollista pienissä yhtiöissä, joissa ylittää enintään yksi seuraavista rajoista: taseen loppusumma euroa, liikevaihto euroa ja palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä. Jos yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa käsitellään tilintarkastuskertomus tai valitaan tilintarkastaja, on yhtiöjärjestystä noudatettava. 9

10 toimenpiteistä ja mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta, jossa asia on käsitelty. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa (KPL 3:2.1 ). Tilinpäätöksen yleiset periaatteet on lueteltu kirjanpitolaissa (KPL 3:3 ). Ne ovat: 1. oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta 2. johdonmukaisuus laskentaperiaatteiden ja menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen 2a. huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus) 3. tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus 4. tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättyvään taseeseen 5. tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä 6. kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus. Jos Suomen laki tai Eu ei jotain seikkaa säädä, edustaa IFRS hyvää kirjanpitotapaa, tai asia voidaan tiedustella kirjanpitolautakunnalta. 2. Tilinpäätöksen liitetiedot Liitetiedot laaditaan täydentämään tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedot yksittäisen yrityksen osalta ovat (KPA 2:2): 1. tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä johdonmukaiset jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 2. perustelu, jos tuloslaskelman ja taseen esitystapaa on muutettu sekä tämän muutoksen vaikutukset 3. oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin 4. selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden kanssa (tasejatkuvuus) 5. aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot, kulut sekä virheiden korjaukset mikäli ne eivät merkitykseltään ole vähäisiä 6. sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää mikäli ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä 7. peruste, jonka mukaista valuuttakurssia on käytetty muuttaessa ulkomaanrahan määräiset erät Suomen rahaksi, jollei ole käytetty Suomen pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaa kurssia. 10

11 2.1 Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat arvostetaan hankintamenoonsa, josta vähennetään kertyneet suunnitelman mukaiset poistot. Perustamismenoja ja tutkimusmenoja ei aktivoida. Kehittämismeno voidaan aktivoida varovaisuuden periaatetta noudattaen. Eri tutkimus- ja kehittämismenojen välillä on se, että tutkimusmenon lopputulosta ei voida ennustaa. Kehittämismenon loppu tulema voidaan ennustaa. Joten tutkimusmenon tulonodotusta ei myöskään voida ennustaa, kun kehittämismenon tulonodotus voidaan ennustaa ja dokumentoida. 6 Varovaisuuden periaatteen mukaisesti hyödyke kirjataan ensisijaisesti kuluina tulosvaikutteisesti. Aktivointi on mahdollista, mikäli voidaan osoittaa, että hyödyke tuottaa tuloa useampana vuotena. Tällöin hyödyke aktivoidaan, ja poistetaan sen vaikutusaikana. 7 Pysyviin vastaaviin kirjattujen rahoitusvälineiden arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman häntäpäähän arvon alennukseksi, ei poistoksi. Vähennystä ei kuitenkaan vaadita, ellei arvonalennusta voida pitää pysyvänä. Jos vähentäminen jätetään tekemättä on se ilmoitettava liitetiedoissa rahoitusvälinekohtaisesti. Lisäksi on esitettävä perusteltu näyttö sille, että käypä arvo jälleen saavutetaan sekä mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty. Pysyviin vastaaviin kuuluvista maa- ja vesialueista sekä arvopapereista, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, voidaan tehdä arvonkorotus KPL 5:17 :n edellytysten täyttyessä. Arvonnousun täytyy olla olennainen ja pysyvä ja se on pystyttävä todentamaan luotettavasti. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi on se peruttava. Arvonkorotuksia ei yleensä suosita ja joissakin maissa ne ovat kokonaan kielletty 8. 6 TEM:n asetuksen (1066/2008) mukaan kehittämistoiminnalla tarkoitetaan tutkimustulosten ja muun tietämyksen soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista. Menoihin luetaan välittömät menot, ja esimerkiksi palkkamenot, välitön aineeton omaisuus (atk-ohjelmat) sekä näistä aiheutuneet korkomenot. Kehittämismenoihin ei lueta kehittämistoimen kohteen etsimiseen tai arviointiin syntyneitä menoja. 7 Ks. KILA 2009/1838 ja EVL 33, jonka mukaan käyttöomaisuushyödyke voidaan vähentää pienhankintana vuosikuluna. 8 IFRS: Yhtiön omassa käytössä olevan käyttöomaisuuden voi IFRS:n mukaan arvostaa ensisijaisesti alkuperäiseen hankintamenoon, josta on vähennetty vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot ja mahdolliset ylimääräiset arvonalentumistappiot. Menettely vastaa nykyistä suomalaista kirjanpitokäytäntöä. Toinen vaihtoehto on arvostaa omaisuus riittävän säännöllisesti uudelleen käypään arvoon. Tällöin syntyvät laskennalliset arvonkorotukset kirjataan suoraan omaan pääomaan uudelleenarvostusrahastoon. 11

12 2.1.2 Vaihto-omaisuus Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto omaisuuden hankintameno aktivoidaan (KPL 5:6 ). Jos vaihto omaisuuden arvo on tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattava kuluksi 9. Vaihto-omaisuus esitetään pääasiassa fi-fo -periaatteen 10 mukaisesti hankintamenon tai sitä alhaisemman jälleenhankintamenon tai myyntihinnan määräisenä. 11 Mikäli vaihto-omaisuuden arvostusperusteita on muutettu siten, että vertailu edelliseen tilikauteen muuttuu, on siitä annettava informaatio liitetiedoissa. Lisäksi on ilmoitettava näiden hyödykkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus mikäli se on olennainen. Vaihto-omaisuus voidaan esittää seuraavasti: Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 20X1 20X2 Vaihto omaisuuden arvostuksessa on kiinnitettävä huomiota erinäisiin sen arvon määrääviin seikkoihin sillä varasto voi muodostaa huomattavan osan taseen varoista. Vaihto omaisuuden tilinpäätösarvoon mahdollisesti sisältyvä virhe saattaa olla merkitykseltään huomattava vuosituloksen oikeellisuudessa. 9 Vaihto omaisuus siis arvostetaan varovaisuuden periaatetta noudattaen alhaisimpaan mahdolliseen arvoon. Ns. hävikkilisä tilinpäätöksessä varaston arvoa korottavana tekijänä on kielletty toimenpide (KILA 2009/1839). Kilan kieltävässä lausunnossa yritys oli laskennallisesti lisännyt vaihto omaisuuden arvoon hävikkilisän, tällöin tasearvo vääristyi. Hävikkilisä oli käytetty varastossa olevien tavaroiden keskihankintahinnan korjaamiseen lisäämällä siihen laskennallinen arvo, näin eri aikoina hankittujen samanlajisten tavaroiden keskihankintahinta oli saatu vastaamaan tavaran viimeisintä eli korkeinta toteutunutta hankintahintaa. Tässä on mielenkiintoinen termi entisen varastovarauksen ja piilovarauksen vastakohtana. 10 Fi-fo periaate tarkoittaa, että ensin sisään tullut tavara luovutetaan ensin ulos, first in first out. 11 IAS 16: Varaosat ja huoltotarvikkeet sisällytetään yleensä vaihto-omaisuuteen ja kirjataan tulosvaikutteisesti sitä mukaa kuin niitä käytetään. Suurempia varaosia ja varakalustoa voidaan käsitellä aineellisina käyttöomaisuushyödykkeinä silloin, kun yhteisö odottaa käyttävänsä niitä useammalla kuin yhdellä tilikaudella. Vastaavasti jos varaosia tai varakalustoa voidaan käyttää vain jonkin aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen yhteydessä, niitä käsitellään aineellisina käyttöomaisuushyödykkeinä. 12

13 Varsinkin tilintarkastajan tulee perehtyä vaihto omaisuuden arvostukseen ja tavoitteena on selvittää vähintään seuraavat seikat: 1. varasto on fyysisesti olemassa 2. se on yrityksen omaisuutta 3. varasto on käyttö- ja myyntikelpoista 4. varasto on oikein arvostettu ja 5. varasto on oikein ja riittävästi esitetty tilinpäätöksessä. Vaihto-omaisuuden määrä ja arvo perustuvat yleensä varastokirjanpitoon ja tilintarkastajan on fyysisesti tarkastettava tämän luotettavuus. Tällöin edellytetään, että varasto on inventoitu asianmukaisesti tilinpäätöshetkellä ja että havaitut erot (hävikki) on asianmukaisella tavalla korjattu kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Inventointiraporteissa tulee olla näkyvillä inventointipäivä, varaston fyysinen määrä sekä inventoijan nimi. Kirjanpidon tehtävänä on määrätä varaston arvostusperiaatteet epäkuranttiusnäkökohdat huomioon ottaen. Epäkuranttius- tai hinnanlaskuvähennystä ei voida korvata varastovarauksen avulla. Varasto ilmoitetaan ilman välillisen veron vaikutusta Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvälineet arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan luovutushintaan. Rahoitusvälineet voidaan arvostaa myös käypään arvoonsa (KPL 5:2a ). Käyvän arvon muutos merkitään tuloksi tai kuluksi tuloslaskelmaan tai taseen omaan pääomaan sisältyvän käyvän arvon rahastoon Pääsääntöisesti muutos käsitellään tulosvaikutteisesti. Poikkeus on KTM:n asetuksessa rahoitusvälineiden arvostamisessa sekä merkitsemisessä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen 1315/2004. Poikkeukset koskevat suojauslaskentamenettelyyn liittyvää rahavirran suojausta, ulkomaisiin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin liittyvää kurssimuutosta sekä rahoitusvälineitä, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa. Siirtyminen käyvän arvon arvostukseen saattaa pelastaa tilinpäätöksen oman pääoman sellaisena tilikautena, jonka aikana arvopapereiden arvot ovat alentuneet voimakkaasti. Esimerkiksi osakeyhtiölain edellyttämää oman pääoman menettämistä koskevaa ilmoitusta (OYL 20:23 ) ei tehdä pelkästään taseen perusteella, vaan oman pääoman jäljellä olo voidaan todeta erityisen laskelman nojalla, jossa tasearvojen sijasta käytetään käypiä arvoja. Tieto laskelmasta ja sen laadintaperiaatteista tulee antaa tilinpäätöksessä. 13

14 2.1.4 Muita arvostukseen liittyviä seikkoja Tuottojen jaksottaminen, jos on poikettu suoriteperiaatteesta. Eläkekulujen poikkeava jaksottaminen. Laskennallisten verojen jaksottaminen. Projektien tulouttamisen jaksottaminen. 2.2 Tuloksen vertailukelpoisuus Mikäli tuloksen vertailukelpoisuutta edelliseen tilikauteen nähden on muutettu, on siitä tehtävä selko liitetiedoissa. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat muutokset ja virheiden korjaukset on oikaistava omassa pääomassa ilman tulosvaikutteisuutta. Tuloslaskelmaan kirjataan vain sille tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot. 3. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto on esitettävä toimialoittain ja markkina-alueittain, tämä ei koske pieniä kirjanpitovelvollisia. Liiketoiminnan muut tuotot ilmoitetaan erikseen. Nämä ovat perusteeltaan lähempänä säännöllisiä tuottoja, ei satunnaisia ja perustuvat perusliiketoimintaan. Esimerkkinä mainittakoon vuokratuotot ja käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Säännölliset avustukset ovat liiketoiminnan muita tuottoja, ne anotaan ja kulutetaan suunnitelman mukaisesti, eivätkä ole poikkeuksellisia, satunnaisia tai yllätyksellisiä. Esimerkiksi palkkatuki on liiketoiminnan muuta tuottoa, ei palkkojen oikaisuerä tai satunnainen tulo. Materiaalihankinnat ja ostot tilikauden aikana on ilmoitettava liikevaihdon jälkeen. Kaikki ilmoitetaan ilman välillisiä veroja (arvonlisäveroa). Henkilöstökulut Henkilöstökuluina on ilmoitettava maksetut palkat sekä näiden eläke-, henkilösivu-, sosiaali-, yms. kulut. Lisäksi on ilmoitettava henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin 13 eriteltyinä. Keskimääräinen lukumäärä lasketaan siten, että 13 Sitä miten ryhmäjako tulisi esittää, ei ole lainsäädännössä määritelty. Yhtiö voi siis valita itse tarkoituksenmukaisimman esittämistavan. 14

15 kuukausien loppulukemat lasketaan yhteen ja näin saatu summa jaetaan kuukausien lukumäärällä 14. Yhtiön ylimmän johdon palkat ja palkkiot on ilmoitettava erikseen. Tähän ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, hänen sijainen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvat henkilöt. Lähipiirilainat ja vastuut esitetään liitetiedoissa (KPA 2:8.2 :n 2-4 kohdat). Henkilöstökulut 20X1 20X2 Palkat Palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Yhteensä Poistot Tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa on esitettävä selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista. Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeissä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalennukset Yhteensä 20X1 20X2 Liiketoiminnan muut kulut on eriteltävä liitetiedoissa, jos ne sisältävät olennaisia eriä. Tilintarkastajan palkkiot on esitettävä (KPA 2:7a ) eriteltynä. Tilintarkastus Tilintarkastuslain 1.1,2 :ssä tarkoitetut toimeksiannot 15 Veroneuvonta Muut palvelut 20X1 20X2 14 Yhtiössä, jossa on paljon osa-aikaisia työntekijöitä voidaan laskea kaikki tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa yhteissumma normaalityöntekijän teoreettisella kokonaistuntimäärällä. 15 Tällaisia toimeksiantoja ovat muualla laissa säädetyt tilintarkastajan tehtävät joiden perusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön. 15

16 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot ja -kulut on eriteltävä liitetiedoissa tarkemmin koska tuloslaskelmassa on huomattavasti suppeampi esitystapa. Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Konserni Konserni Emo Emo 20X1 20X2 20X1 20X2 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Muilta Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut korko- ja rahoitustulot yhteensä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (netto) 16

17 Satunnaiset erät on eriteltävä kuluihin ja tuottoihin. Tilinpäätössiirroissa on eriteltävä suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Välittömistä veroista on esitettävä tuloverot satunnaisista eristä vaikka ne eivät ole vielä realisoituneet. Lisäksi on laskettava tulovero varsinaisesta liiketoiminnasta sekä laskennallisen verovelan muutos. Erittely on tarpeen, koska tuloslaskelmassa erät on yhdistetty. Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä 20X1 20X2 Ympäristökulut Kila on antanut yleisohjeen ympäristökulujen käsittelyksi tilinpäätöksessä. Jos ympäristökuluilla on olennainen vaikutus tilinpäätöksen antamaan kuvaan, on ne eriteltävä. 17

18 4. Taseen liitetiedot 4.1 Pysyvät vastaavat Liitetietona on esitettävä selvitys aktivoidusta kehittämismenosta perusteluineen. Selvitys myös jos kehittämismenojen tai liikearvon pitoaika on yli viisi vuotta. 16 Kirjanpitovelvollisen tulee selvittää ja dokumentoida niiden tulonodotusten olemassaolo, joihin pitkävaikutteisen menon aktivointi perustuu (Kila 1579/1999). Pysyvät vastaavat on arvostettava taseessa välittömään hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaiset poistot. Hankintameno on suotava ilmoittaa myös sellaisista hyödykkeistä, joiden taloudellinen pitoaika ei tilikauden alussa ollut vielä päättynyt, vaikka niiden hankintameno olisi jo kokonaan poistettu. Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 16 Mikäli kirjanpitovelvollisella on ennen kirjanpitolain muutosta aktivoituja perustamis- ja tutkimusmenoja, on näistä syytä antaa selvitys. Mieluiten nämä erät kirjataan kuluksi. 18

19 Arvonkorotuksista on myös ilmoitettava niiden periaatteet, kohteet ja arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4.1,6.). 17 Maa-alueet Rakennukset Osakkeet ja osuudet 20X1 20X2 Mikäli ympäristömenoja tai korkomenoja on aktivoitu, ne on eriteltävä liitetiedoissa. Liitetiedoissa on ilmoitettava yhtiön muista yhteisöistä omistamat osakkeet ja osuudet. Mikäli yhtiö omistaa toisesta yhteisöstä yhden viidesosan tai sitä suuremman määrän on tästä yhtiöstä annettava tarkempaa informaatiota liitetiedoissa (KPA 2:9 ) 18. Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Vähennykset Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Osakkeet Saamiset Kilan lausunnon 1607/2000 mukaan lahjana saadut osakkeet merkitään taseeseen luovutushetken mukaiseen arvoon. Tuloslaskelmaan tehdään vastaavan suuruinen tuloutus satunnaisiin tuottoihin, mikäli edellytykset täyttyvät. Osakkeista maksettu lahjavero kirjataan vuosikuluksi. 17 Kirjanpitovelvollinen saa jättää ennen vuotta 1974 tehdyt arvonkorotukset erikseen esittämättä. Lisäksi ennen kirjanpitolain /1336 voimaantuloa tehtyihin arvonkorotuksiin sovelletaan silloin voimassa ollutta lainsäädäntöä. 18 Tällöin on ilmoitettava omistuskohteen nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio. 19

20 4.2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus on käsitelty edellä Saamiset, lähipiirisaamiset ja vastuut (lähipiiritapahtumat) Saamiset tulee eritellä myyntisaamisiin, lainasaamisiin, siirtosaamisiin sekä muihin saamisiin. Erikseen on ilmoitettava, mikäli näihin sisältyy olennaisia eriä. Rahoitusarvopaperit arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisemman arvon mukaisesti. Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia instrumentteja. Liitetiedoissa ne esitetään seuraavasti: Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus 20X1 20X2 Rahat arvostetaan nimellisarvoonsa. Lähipiirisaamiset ja vastuut Toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan, hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava: heille myönnettyjen rahalainojen yhteenlaskettu määrä samoin kuin määrän muutos tilikauden aikana korko- ja muut ehdot heitä koskevien yhtiön antamien vakuuksien ja vastuusitoumusten yhteenlaskettu määrä ja pääasiallinen sisältö eläkesitoumukset näistä tehtävistä. Lähipiiritapahtumat Tässä on lyhyesti esitetty mitä tietoja on lähipiiritapahtumista annettava tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa. KPA 2:8 edellyttää palkkojen, palkkioiden, rahalainojen, vakuuksien ja vastuusitoumusten (eläkesitoumukset) esittämisen liitetiedoissa. OYL 8:6 :n mukaan toimintakertomuksessa on ilmoitettava tiedot lähipiirilainoista 19. Jos toimintakertomusta ei laadita on tiedot ilmoitettava liitetiedoissa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön ja toisen henkilön katsotaan 19 OYL 8:6. Rahalainoista, vastuista ja vastuusitoumuksista on esitettävä pääasialliset ehdot jos näiden yhteismäärä ylittää euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta. 20

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot