TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA Helsingissä

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tasekirja Tuloslaskelma ja tase Määräajoista Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus Rahoitusvälineiden arvostaminen Muita arvostukseen liittyviä seikkoja Tuloksen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Saamiset, lähipiirisaamiset ja vastuut (lähipiiritapahtumat) Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset Vieras pääoma Muut liitetiedot Annetut vakuudet ja vastuut Ympäristöasioita koskevat liitetiedot Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä Muita ilmoitettavia asioita Hallituksen esitys tuloksen käsittelyksi Osakeyhtiölain 20:23 :n tarkoittama selvitys oman pääoman lisäyksestä Rahoituslaskelma Menojäännöspoiston ja tasapoiston ero poistosuunnitelmassa Lähteitä

3 1. Johdanto Kaikki yritykset laativat tilinpäätöksen 1 kultakin yksittäiseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksen muoto ja sisältö on suhteellisen tarkasti määrätty lainsäädännössä. Viimeisten vuosikymmenen aikana nämä säädökset ovat olleet rajun muutoksen kohteena. Maassamme aloitettiin laaja taloushallinnon säädösten uudistaminen vuoden 1993 alusta lukien. Ensin liikevaihtoverolaki muutettiin arvonlisäverolaiksi sekä vastaamaan eurooppalaista lainsäädäntöä, vaikka se ei vieläkään täysin noudata kuudennen direktiivin säännöksiä. Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja tämä liittymisen myötä yrityslainsäädännön uudistustyö on vain kiihtynyt. Suomea ollaan voimakkaasti muuttamassa eurokuntoon. Viimeisiä selkeitä muutoksia oli kirjanpito- ja osakeyhtiölainsäädännön (KPL, KPA, OYL 8 luku) uudistaminen kuin myös koko tilintarkastusjärjestelmän (TTL /459) uudistaminen. Osakeyhtiön tilinpäätöksen sisältö on julkista tietoa jo kahden viikon kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jokaiselle tilinpäätöksen jäljennöksen pyytäjälle se on toimitettava viimeistään kahden viikon kuluttua hänen pyynnön esittämisestä, tästä yhtiö saa periä maksun. Edellä mainittujen lisäksi tilinpäätöksen sisällöstä on kirjanpitolautakunta (Kila) antanut yleisohjeita ja lausuntoja. Listayhtiön on lisäksi otettava huomioon arvopaperimarkkinalaki (AML), valtiovarainministeriön asetus (VMA) arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (153/2007) kuin myös Finanssivalvonnan ohjeistukset (Fiva). Suuremmissa yhtiöissä tilinpäätösinformaatio on yleensä julkistettu erillisenä vuosikertomuksena. Vuosikertomus pitää sisällään mm; tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen. Osa tilinpäätöksen asiakirjoista ei ole julkisia ja ne ovatkin laadittu yksinomaan yrityksen sisäiseen käyttöön. Näitä asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja esimerkiksi osto- ja myyntireskontrien listaukset. Tilikaudelta on kirjanpitolain 3 luvun 1 pykälän mukaan laadittava tilinpäätös, joka seuraavat seikat: 1. tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen 2. tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman 3. rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana (ns. pienen osakeyhtiön ei tarvitse laatia rahoituslaskelmaa) 4. taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). 1 Tässä monisteessa keskitytään pienen yrityksen tilinpäätöksen laadintaan. Konsernirakenteita ei käsitellä. Monisteessa on esitetty lyhyt kuvaus tilinpäätöksen liitetiedoista. 3

4 Toimintakertomus ei ole tilinpäätöksen osa, vaan erillinen asiakirja. Osakeyhtiön tilinpäätöksestä on säädetty myös osakeyhtiölain 8 luvussa. Tilinpäätöksen asiakirjojen on oltava selkeitä. Tilinpäätökseen on liitettävä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä niiden säilytystavoista. Tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus jossa annetaan oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tilasta ja taloudellisesta asemasta myös tilikauden jälkeiseltä ajalta. Tilinpäätöksen laatimisen velvoitteissa on annettu eräitä helpotuksia niin sanotuille pienille yhtiöille (KPL 3:9 :n 2 momentti). Samoin konsernitilinpäätös voidaan jättää laatimatta mikäli päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on emoyrityksen ja sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna ylittynyt enintään yksi alla esitetyistä rajoista. Tässä monisteessa keskitytään kirjanpitolain määrittelemiin pieniin kirjanpitovelvollisiin, niitä ovat yritykset joilla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista: 1. liikevaihto euroa, 2. taseen loppusumma euroa, 3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. PK IFRS Listaamattomille ja pienille yhtiöille on annettu IFRS standardeista ohjeistus Euroopan yhteisön komissio ei ole standardia käsitellyt, joten sen käyttäminen vaihtoehtoisena tilinpäätösperiaatteena tai pakollisena nykyiset kansalliset kirjanpitolainsäädännöt korvaavana periaatteena ei ole toistaiseksi mahdollista. Standardi on noin 200-sivuinen ja sen voi tilata IASB:n internetsivuilta: >IFRS fo SMEs FAS = Financial Accounting Standards IFRS = International Financial Reporting Standard 4

5 1.1 Tasekirja Tilinpäätösaineisto sidotaan välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua yhdeksi kokonaisuudeksi eli tasekirjaksi (KPL 3:8 ), jonka sivut tai aukeamat numeroidaan juoksevasti. Yrityksen tasekirjan sisällysluettelo: YRITYS OY AB:N TASEKIRJA X1 KONSERNI Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma EMOYHTIÖ Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Kirjanpitokirjojen luettelo ja säilytystapa Tositelajit ja säilytystapa Tase-erittelyt (ei julkinen) Muut tilinpäätöserittelyt Tasekirjassa on liitetietojen jälkeen tilinpäätöksen päiväysmerkintä ja johdon allekirjoitussivu sekä kohta tilintarkastajan tilinpäätösmerkintää varten. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan. Koska kyseessä ei ole liitetieto, tiedot esitetään vasta allekirjoitussivun jälkeen. Tilinpäätösaineiston voi säilyttää sähköisessä muodossa mutta sen täytyy olla helposti tulostettavissa ja luettavissa. Tuloslaskelman ja taseen eristä on annettava vastaava tieto edelliseltä tilikaudelta, jotta tilikausien välinen vertailu olisi luontevaa. Mikäli laskentamallia on muutettu on siitä tehtävä selko liitetiedoissa. Tilinpäätökseen huomioidaan ainoastaan tilikauden aikana toteutuneet tulot ja menot suoriteperusteisesti. Lisäksi siinä on otettava huomioon kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista, velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivatkin yrityksen johdon tietoon vasta 5

6 tilikauden päättymisen jälkeen. Tätä kutsutaan varovaisuuden periaatteeksi, mikä on myös kirjanpitolaissa huomioitu. Yleensä tasekirjaan liitetään tase erittelyt ja muita mahdollisia tilinpäätöserittelyjä esimerkiksi erilaisia laskelmia (inventaarilistoja). Nämä eivät ole julkisia, viralliseen tilinpäätökseen liitettäviä asiakirjoja. Tase- erittelyjen laatija allekirjoittaa ne, useimmiten kirjanpitäjä. 1.2 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen muodostumisen. Tase kertoo yrityksen tilinpäätöspäivän taloudellisen aseman. Taloudellisella asemalla tarkoitetaan ensisijaisesti yrityksen rahoituksen rakennetta, oman ja vieraan pääoman suhdetta, jota kuvataan useilla tunnusluvuilla X1- tuloslaskelma X X2- Aikajana Tase X1 Tilinpäätös Tilinavaus Tuloslaskelma ja tase esitetään hyvin lyhyinä versioina ja niitä täydennetään liitetiedoilla. Periaate on, että mikäli tuloslaskelma venyy yli yhden sivun mittaiseksi, on sitä lyhennettävä. Tuloslaskelman ja taseen rinnalla esitetään vertailutietona edellinen vuosi. 6

7 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutokset Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalenemiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 7

8 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto 2 Muut rahastot 3 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 2 Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, rakennusrahasto, arvonkorotusrahasto, sekä muut kirjanpitolain mukaisesti realisoitumattomiin arvonkorotuksiin perustuvat rahastot, käytännössä myös kirjanpitolaissa tarkoitettu käyvän arvon rahasto. Arvonkorotusrahastoa, käyvän arvon rahastoa tai uudelleenarvostusrahastoa ei voida käyttää osakepääoman korotukseen. Mikäli asunto osakeyhtiö kerää varoja rakentamiseen (putkiremontti) kannattaa se kirjata rakennusrahastoon ei tulosvaikutteisena. 3 Pääoman korotus voidaan kirjata myös sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP), mutta se on epävarma ja siitä luultavimmin tulevaisuudessa luovutaan. Toistaiseksi noudatetaan vero ohjetta dnro 206/345/2007,

9 Kirjanpitoasetuksen mukaan taseen eriä saa yhdistellä, lukuun ottamatta omia osakkeita tai osuuksia saman konsernin yrityksissä. 1.3 Määräajoista Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (KPL 3 luku 6 ). Yhtiöjärjestyksessä on voitu määrätä tätä lyhyempikin aika tilinpäätöksen valmistumiselle. Osakeyhtiön tulee antaa veroilmoitus viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiön tilinpäätöksestä vastaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, heidän tulee myös päivätä ja allekirjoittaa se 4. Osakeyhtiölaki edellyttää pöytäkirjan laatimista hallituksen päätöksistä, tulee tilinpäätöksen käsittely merkitä pöytäkirjaan. Osakeyhtiölain mukaan tilinpäätösasiakirjat on toimitettava tilintarkastajalle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään kuukautta ennen. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta (TTL 3 luku 15 ), jossa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä tilinpäätöksen suhteen. 5 Varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Määräajat on säädetty yhtiöjärjestyksessä joka on merkitty kaupparekisteriin. Rekisteröinti kaupparekisteriin Osakeyhtiön koosta riippumatta tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on toimitettava rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen. Tämä koskee myös pieniä osakeyhtiöitä. Verohallinto toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle veroilmoituslomakkeella ja sen liitteenä annetut seuraavat tilinpäätöstiedot ja asiakirjat: tuloslaskelma, tase, tieto tilintarkastuksen suorittamisesta ja tieto tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kirjanpitovelvollisen tulee edellä mainittujen lisäksi toimittaa kaupparekisteriin muut tilinpäätöstiedot, kuten toimintakertomus, liitetiedot, konsernitilinpäätös (jos on), rahoituslaskelma (jos on) ja tilintarkastuskertomus. Mikäli tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja on lisäksi toimitettava sen yhtiökokouksen päätös voittoa koskevista 4 KPL 3:7 :n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus tulee päivätä ja kirjanpitovelvollisen on ne allekirjoitettava. Osakeyhtiössä tämän suorittaa toimi- ja päätösvaltainen hallitus ja toimitusjohtaja. 5 Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus ei ole pakollista pienissä yhtiöissä, joissa ylittää enintään yksi seuraavista rajoista: taseen loppusumma euroa, liikevaihto euroa ja palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä. Jos yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa käsitellään tilintarkastuskertomus tai valitaan tilintarkastaja, on yhtiöjärjestystä noudatettava. 9

10 toimenpiteistä ja mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta, jossa asia on käsitelty. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa (KPL 3:2.1 ). Tilinpäätöksen yleiset periaatteet on lueteltu kirjanpitolaissa (KPL 3:3 ). Ne ovat: 1. oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta 2. johdonmukaisuus laskentaperiaatteiden ja menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen 2a. huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus) 3. tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus 4. tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättyvään taseeseen 5. tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä 6. kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus. Jos Suomen laki tai Eu ei jotain seikkaa säädä, edustaa IFRS hyvää kirjanpitotapaa, tai asia voidaan tiedustella kirjanpitolautakunnalta. 2. Tilinpäätöksen liitetiedot Liitetiedot laaditaan täydentämään tuloslaskelmaa ja tasetta. Liitetiedot yksittäisen yrityksen osalta ovat (KPA 2:2): 1. tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä johdonmukaiset jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 2. perustelu, jos tuloslaskelman ja taseen esitystapaa on muutettu sekä tämän muutoksen vaikutukset 3. oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin 4. selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden kanssa (tasejatkuvuus) 5. aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot, kulut sekä virheiden korjaukset mikäli ne eivät merkitykseltään ole vähäisiä 6. sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää mikäli ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä 7. peruste, jonka mukaista valuuttakurssia on käytetty muuttaessa ulkomaanrahan määräiset erät Suomen rahaksi, jollei ole käytetty Suomen pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaa kurssia. 10

11 2.1 Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat arvostetaan hankintamenoonsa, josta vähennetään kertyneet suunnitelman mukaiset poistot. Perustamismenoja ja tutkimusmenoja ei aktivoida. Kehittämismeno voidaan aktivoida varovaisuuden periaatetta noudattaen. Eri tutkimus- ja kehittämismenojen välillä on se, että tutkimusmenon lopputulosta ei voida ennustaa. Kehittämismenon loppu tulema voidaan ennustaa. Joten tutkimusmenon tulonodotusta ei myöskään voida ennustaa, kun kehittämismenon tulonodotus voidaan ennustaa ja dokumentoida. 6 Varovaisuuden periaatteen mukaisesti hyödyke kirjataan ensisijaisesti kuluina tulosvaikutteisesti. Aktivointi on mahdollista, mikäli voidaan osoittaa, että hyödyke tuottaa tuloa useampana vuotena. Tällöin hyödyke aktivoidaan, ja poistetaan sen vaikutusaikana. 7 Pysyviin vastaaviin kirjattujen rahoitusvälineiden arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman häntäpäähän arvon alennukseksi, ei poistoksi. Vähennystä ei kuitenkaan vaadita, ellei arvonalennusta voida pitää pysyvänä. Jos vähentäminen jätetään tekemättä on se ilmoitettava liitetiedoissa rahoitusvälinekohtaisesti. Lisäksi on esitettävä perusteltu näyttö sille, että käypä arvo jälleen saavutetaan sekä mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty. Pysyviin vastaaviin kuuluvista maa- ja vesialueista sekä arvopapereista, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, voidaan tehdä arvonkorotus KPL 5:17 :n edellytysten täyttyessä. Arvonnousun täytyy olla olennainen ja pysyvä ja se on pystyttävä todentamaan luotettavasti. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi on se peruttava. Arvonkorotuksia ei yleensä suosita ja joissakin maissa ne ovat kokonaan kielletty 8. 6 TEM:n asetuksen (1066/2008) mukaan kehittämistoiminnalla tarkoitetaan tutkimustulosten ja muun tietämyksen soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista. Menoihin luetaan välittömät menot, ja esimerkiksi palkkamenot, välitön aineeton omaisuus (atk-ohjelmat) sekä näistä aiheutuneet korkomenot. Kehittämismenoihin ei lueta kehittämistoimen kohteen etsimiseen tai arviointiin syntyneitä menoja. 7 Ks. KILA 2009/1838 ja EVL 33, jonka mukaan käyttöomaisuushyödyke voidaan vähentää pienhankintana vuosikuluna. 8 IFRS: Yhtiön omassa käytössä olevan käyttöomaisuuden voi IFRS:n mukaan arvostaa ensisijaisesti alkuperäiseen hankintamenoon, josta on vähennetty vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot ja mahdolliset ylimääräiset arvonalentumistappiot. Menettely vastaa nykyistä suomalaista kirjanpitokäytäntöä. Toinen vaihtoehto on arvostaa omaisuus riittävän säännöllisesti uudelleen käypään arvoon. Tällöin syntyvät laskennalliset arvonkorotukset kirjataan suoraan omaan pääomaan uudelleenarvostusrahastoon. 11

12 2.1.2 Vaihto-omaisuus Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto omaisuuden hankintameno aktivoidaan (KPL 5:6 ). Jos vaihto omaisuuden arvo on tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattava kuluksi 9. Vaihto-omaisuus esitetään pääasiassa fi-fo -periaatteen 10 mukaisesti hankintamenon tai sitä alhaisemman jälleenhankintamenon tai myyntihinnan määräisenä. 11 Mikäli vaihto-omaisuuden arvostusperusteita on muutettu siten, että vertailu edelliseen tilikauteen muuttuu, on siitä annettava informaatio liitetiedoissa. Lisäksi on ilmoitettava näiden hyödykkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus mikäli se on olennainen. Vaihto-omaisuus voidaan esittää seuraavasti: Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 20X1 20X2 Vaihto omaisuuden arvostuksessa on kiinnitettävä huomiota erinäisiin sen arvon määrääviin seikkoihin sillä varasto voi muodostaa huomattavan osan taseen varoista. Vaihto omaisuuden tilinpäätösarvoon mahdollisesti sisältyvä virhe saattaa olla merkitykseltään huomattava vuosituloksen oikeellisuudessa. 9 Vaihto omaisuus siis arvostetaan varovaisuuden periaatetta noudattaen alhaisimpaan mahdolliseen arvoon. Ns. hävikkilisä tilinpäätöksessä varaston arvoa korottavana tekijänä on kielletty toimenpide (KILA 2009/1839). Kilan kieltävässä lausunnossa yritys oli laskennallisesti lisännyt vaihto omaisuuden arvoon hävikkilisän, tällöin tasearvo vääristyi. Hävikkilisä oli käytetty varastossa olevien tavaroiden keskihankintahinnan korjaamiseen lisäämällä siihen laskennallinen arvo, näin eri aikoina hankittujen samanlajisten tavaroiden keskihankintahinta oli saatu vastaamaan tavaran viimeisintä eli korkeinta toteutunutta hankintahintaa. Tässä on mielenkiintoinen termi entisen varastovarauksen ja piilovarauksen vastakohtana. 10 Fi-fo periaate tarkoittaa, että ensin sisään tullut tavara luovutetaan ensin ulos, first in first out. 11 IAS 16: Varaosat ja huoltotarvikkeet sisällytetään yleensä vaihto-omaisuuteen ja kirjataan tulosvaikutteisesti sitä mukaa kuin niitä käytetään. Suurempia varaosia ja varakalustoa voidaan käsitellä aineellisina käyttöomaisuushyödykkeinä silloin, kun yhteisö odottaa käyttävänsä niitä useammalla kuin yhdellä tilikaudella. Vastaavasti jos varaosia tai varakalustoa voidaan käyttää vain jonkin aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen yhteydessä, niitä käsitellään aineellisina käyttöomaisuushyödykkeinä. 12

13 Varsinkin tilintarkastajan tulee perehtyä vaihto omaisuuden arvostukseen ja tavoitteena on selvittää vähintään seuraavat seikat: 1. varasto on fyysisesti olemassa 2. se on yrityksen omaisuutta 3. varasto on käyttö- ja myyntikelpoista 4. varasto on oikein arvostettu ja 5. varasto on oikein ja riittävästi esitetty tilinpäätöksessä. Vaihto-omaisuuden määrä ja arvo perustuvat yleensä varastokirjanpitoon ja tilintarkastajan on fyysisesti tarkastettava tämän luotettavuus. Tällöin edellytetään, että varasto on inventoitu asianmukaisesti tilinpäätöshetkellä ja että havaitut erot (hävikki) on asianmukaisella tavalla korjattu kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Inventointiraporteissa tulee olla näkyvillä inventointipäivä, varaston fyysinen määrä sekä inventoijan nimi. Kirjanpidon tehtävänä on määrätä varaston arvostusperiaatteet epäkuranttiusnäkökohdat huomioon ottaen. Epäkuranttius- tai hinnanlaskuvähennystä ei voida korvata varastovarauksen avulla. Varasto ilmoitetaan ilman välillisen veron vaikutusta Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvälineet arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan luovutushintaan. Rahoitusvälineet voidaan arvostaa myös käypään arvoonsa (KPL 5:2a ). Käyvän arvon muutos merkitään tuloksi tai kuluksi tuloslaskelmaan tai taseen omaan pääomaan sisältyvän käyvän arvon rahastoon Pääsääntöisesti muutos käsitellään tulosvaikutteisesti. Poikkeus on KTM:n asetuksessa rahoitusvälineiden arvostamisessa sekä merkitsemisessä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen 1315/2004. Poikkeukset koskevat suojauslaskentamenettelyyn liittyvää rahavirran suojausta, ulkomaisiin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin liittyvää kurssimuutosta sekä rahoitusvälineitä, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa. Siirtyminen käyvän arvon arvostukseen saattaa pelastaa tilinpäätöksen oman pääoman sellaisena tilikautena, jonka aikana arvopapereiden arvot ovat alentuneet voimakkaasti. Esimerkiksi osakeyhtiölain edellyttämää oman pääoman menettämistä koskevaa ilmoitusta (OYL 20:23 ) ei tehdä pelkästään taseen perusteella, vaan oman pääoman jäljellä olo voidaan todeta erityisen laskelman nojalla, jossa tasearvojen sijasta käytetään käypiä arvoja. Tieto laskelmasta ja sen laadintaperiaatteista tulee antaa tilinpäätöksessä. 13

14 2.1.4 Muita arvostukseen liittyviä seikkoja Tuottojen jaksottaminen, jos on poikettu suoriteperiaatteesta. Eläkekulujen poikkeava jaksottaminen. Laskennallisten verojen jaksottaminen. Projektien tulouttamisen jaksottaminen. 2.2 Tuloksen vertailukelpoisuus Mikäli tuloksen vertailukelpoisuutta edelliseen tilikauteen nähden on muutettu, on siitä tehtävä selko liitetiedoissa. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat muutokset ja virheiden korjaukset on oikaistava omassa pääomassa ilman tulosvaikutteisuutta. Tuloslaskelmaan kirjataan vain sille tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot. 3. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto on esitettävä toimialoittain ja markkina-alueittain, tämä ei koske pieniä kirjanpitovelvollisia. Liiketoiminnan muut tuotot ilmoitetaan erikseen. Nämä ovat perusteeltaan lähempänä säännöllisiä tuottoja, ei satunnaisia ja perustuvat perusliiketoimintaan. Esimerkkinä mainittakoon vuokratuotot ja käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Säännölliset avustukset ovat liiketoiminnan muita tuottoja, ne anotaan ja kulutetaan suunnitelman mukaisesti, eivätkä ole poikkeuksellisia, satunnaisia tai yllätyksellisiä. Esimerkiksi palkkatuki on liiketoiminnan muuta tuottoa, ei palkkojen oikaisuerä tai satunnainen tulo. Materiaalihankinnat ja ostot tilikauden aikana on ilmoitettava liikevaihdon jälkeen. Kaikki ilmoitetaan ilman välillisiä veroja (arvonlisäveroa). Henkilöstökulut Henkilöstökuluina on ilmoitettava maksetut palkat sekä näiden eläke-, henkilösivu-, sosiaali-, yms. kulut. Lisäksi on ilmoitettava henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin 13 eriteltyinä. Keskimääräinen lukumäärä lasketaan siten, että 13 Sitä miten ryhmäjako tulisi esittää, ei ole lainsäädännössä määritelty. Yhtiö voi siis valita itse tarkoituksenmukaisimman esittämistavan. 14

15 kuukausien loppulukemat lasketaan yhteen ja näin saatu summa jaetaan kuukausien lukumäärällä 14. Yhtiön ylimmän johdon palkat ja palkkiot on ilmoitettava erikseen. Tähän ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, hänen sijainen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvat henkilöt. Lähipiirilainat ja vastuut esitetään liitetiedoissa (KPA 2:8.2 :n 2-4 kohdat). Henkilöstökulut 20X1 20X2 Palkat Palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Yhteensä Poistot Tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa on esitettävä selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista. Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeissä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalennukset Yhteensä 20X1 20X2 Liiketoiminnan muut kulut on eriteltävä liitetiedoissa, jos ne sisältävät olennaisia eriä. Tilintarkastajan palkkiot on esitettävä (KPA 2:7a ) eriteltynä. Tilintarkastus Tilintarkastuslain 1.1,2 :ssä tarkoitetut toimeksiannot 15 Veroneuvonta Muut palvelut 20X1 20X2 14 Yhtiössä, jossa on paljon osa-aikaisia työntekijöitä voidaan laskea kaikki tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa yhteissumma normaalityöntekijän teoreettisella kokonaistuntimäärällä. 15 Tällaisia toimeksiantoja ovat muualla laissa säädetyt tilintarkastajan tehtävät joiden perusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön. 15

16 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot ja -kulut on eriteltävä liitetiedoissa tarkemmin koska tuloslaskelmassa on huomattavasti suppeampi esitystapa. Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Konserni Konserni Emo Emo 20X1 20X2 20X1 20X2 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Muilta Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut korko- ja rahoitustulot yhteensä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja (netto) 16

17 Satunnaiset erät on eriteltävä kuluihin ja tuottoihin. Tilinpäätössiirroissa on eriteltävä suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Välittömistä veroista on esitettävä tuloverot satunnaisista eristä vaikka ne eivät ole vielä realisoituneet. Lisäksi on laskettava tulovero varsinaisesta liiketoiminnasta sekä laskennallisen verovelan muutos. Erittely on tarpeen, koska tuloslaskelmassa erät on yhdistetty. Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä 20X1 20X2 Ympäristökulut Kila on antanut yleisohjeen ympäristökulujen käsittelyksi tilinpäätöksessä. Jos ympäristökuluilla on olennainen vaikutus tilinpäätöksen antamaan kuvaan, on ne eriteltävä. 17

18 4. Taseen liitetiedot 4.1 Pysyvät vastaavat Liitetietona on esitettävä selvitys aktivoidusta kehittämismenosta perusteluineen. Selvitys myös jos kehittämismenojen tai liikearvon pitoaika on yli viisi vuotta. 16 Kirjanpitovelvollisen tulee selvittää ja dokumentoida niiden tulonodotusten olemassaolo, joihin pitkävaikutteisen menon aktivointi perustuu (Kila 1579/1999). Pysyvät vastaavat on arvostettava taseessa välittömään hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaiset poistot. Hankintameno on suotava ilmoittaa myös sellaisista hyödykkeistä, joiden taloudellinen pitoaika ei tilikauden alussa ollut vielä päättynyt, vaikka niiden hankintameno olisi jo kokonaan poistettu. Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 16 Mikäli kirjanpitovelvollisella on ennen kirjanpitolain muutosta aktivoituja perustamis- ja tutkimusmenoja, on näistä syytä antaa selvitys. Mieluiten nämä erät kirjataan kuluksi. 18

19 Arvonkorotuksista on myös ilmoitettava niiden periaatteet, kohteet ja arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4.1,6.). 17 Maa-alueet Rakennukset Osakkeet ja osuudet 20X1 20X2 Mikäli ympäristömenoja tai korkomenoja on aktivoitu, ne on eriteltävä liitetiedoissa. Liitetiedoissa on ilmoitettava yhtiön muista yhteisöistä omistamat osakkeet ja osuudet. Mikäli yhtiö omistaa toisesta yhteisöstä yhden viidesosan tai sitä suuremman määrän on tästä yhtiöstä annettava tarkempaa informaatiota liitetiedoissa (KPA 2:9 ) 18. Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet arvonalennukset Vähennykset Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Osakkeet Saamiset Kilan lausunnon 1607/2000 mukaan lahjana saadut osakkeet merkitään taseeseen luovutushetken mukaiseen arvoon. Tuloslaskelmaan tehdään vastaavan suuruinen tuloutus satunnaisiin tuottoihin, mikäli edellytykset täyttyvät. Osakkeista maksettu lahjavero kirjataan vuosikuluksi. 17 Kirjanpitovelvollinen saa jättää ennen vuotta 1974 tehdyt arvonkorotukset erikseen esittämättä. Lisäksi ennen kirjanpitolain /1336 voimaantuloa tehtyihin arvonkorotuksiin sovelletaan silloin voimassa ollutta lainsäädäntöä. 18 Tällöin on ilmoitettava omistuskohteen nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio. 19

20 4.2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus on käsitelty edellä Saamiset, lähipiirisaamiset ja vastuut (lähipiiritapahtumat) Saamiset tulee eritellä myyntisaamisiin, lainasaamisiin, siirtosaamisiin sekä muihin saamisiin. Erikseen on ilmoitettava, mikäli näihin sisältyy olennaisia eriä. Rahoitusarvopaperit arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisemman arvon mukaisesti. Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia instrumentteja. Liitetiedoissa ne esitetään seuraavasti: Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus 20X1 20X2 Rahat arvostetaan nimellisarvoonsa. Lähipiirisaamiset ja vastuut Toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan, hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava: heille myönnettyjen rahalainojen yhteenlaskettu määrä samoin kuin määrän muutos tilikauden aikana korko- ja muut ehdot heitä koskevien yhtiön antamien vakuuksien ja vastuusitoumusten yhteenlaskettu määrä ja pääasiallinen sisältö eläkesitoumukset näistä tehtävistä. Lähipiiritapahtumat Tässä on lyhyesti esitetty mitä tietoja on lähipiiritapahtumista annettava tilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa. KPA 2:8 edellyttää palkkojen, palkkioiden, rahalainojen, vakuuksien ja vastuusitoumusten (eläkesitoumukset) esittämisen liitetiedoissa. OYL 8:6 :n mukaan toimintakertomuksessa on ilmoitettava tiedot lähipiirilainoista 19. Jos toimintakertomusta ei laadita on tiedot ilmoitettava liitetiedoissa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön ja toisen henkilön katsotaan 19 OYL 8:6. Rahalainoista, vastuista ja vastuusitoumuksista on esitettävä pääasialliset ehdot jos näiden yhteismäärä ylittää euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta. 20

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot