johon ovat kuuluneet lehtori Arvo Vartia puheenjohtajana, Lauri Pihkala.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "johon ovat kuuluneet lehtori Arvo Vartia puheenjohtajana, Lauri Pihkala."

Transkriptio

1 4 Erityisesti SVUL :lle on kulunut vuosi ollut merkkivuosi siksi, että sen toiminnan aloittamisesta on kulunut 20 vuotta. Tämän merkki tapauksen johdosta järjesti liittojohtokunta 20-21/ 11 myöhemmin selostettavat juhlallisuudet. U1"heiluopisto. Edellämainituista toimenpiteistä on Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto omaksunut tärkeimpänä omakse~n urheiluopiston perustamisen, asia, jonka toteuttamisen SVUL:n liittohallinto liiton 20-vuotisjuhlallisuuksien aikana pitämässään juhlais.tunnossa varmistutti päättämällä merkitä opiston kannatusosakeyhtiössä mel'kitsemättä olleen osan osakkeita. Mainitun kannatusosakeyhtiön perustaminen ja asiaan liittyvien muiden suunnitelmien toteuttaminen siirtyi kuitenkin seuraavaan vuoteen, joten tämän yhteydessä riittänee maininta, että urheiluopiston perustamissuunnitelmia on hoitanut liittohallinnon asettama toimikunta, johon ovat kuuluneet lehtori Arvo Vartia puheenjohtajana, prokuristi A. R. Lano' ja maisteri Lauri Pihkala. Ö Stadionin rakentcuniss'uunnitell1w. Sen johdosta, että Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnalle on aikanaan esitetty eräitä suunnitelmia stadionin aikaansaamiseksi, kääntyi mainittu lautakunta 26( 2-26 maan johtavien urheilujärjestöjen puoleen keholtuksella lähettää pari edustajaa erityiseen kokoukseen asiasta neuvottelemaan ja päättämään. Kokouksessa asetettiin eri liittojen edustajista kokoonpantu toimikunta, jonka tehtäväksi jätettiin valmistaa Stadion-kysymystä koskeva ehdotus. Asiaa harkittuaan ja pitäen stadionin perustamista tarpeellisena toimikunta ehdotti perustettavaksi Stadion-säätiön' jonka säännöiksi toimikunta valmisti ehdotuksen: Mainittu ehdotus lähetettiin eri liittojen tarkastettav!iksi ja sai se eräiden siihen tehtyjen muutok SIen jälkeen liittojen yksimielisen hyväksymisen. Tämän jälkeen ei asia ole saanut toimenpiteitä osakseen. Edellä mainituissa neuvotteluis a ovat liiton edustajina toimineet kapteeni K. E. Levälahti, kamreeri R. Gl'anholm ja tuomari V. J. Niiniluoto, joka viimeksi mainittu on myös toiminut asiaa valmistelleen toimikur!nan jäsenenä. YhteistyötaTjous TUL:lle. Suomen yrkkeilyliiton aloitteesta ovat eräät n.s. porvarilliset liitot edustajiensa välityksellä neuvotelleet yhteistyötä ko kevan tarjouksen lähettämisestä Työväen Urheiluliitolle. euvottelujen, joihin m.m. SVUL osallistui, tulok ena Työväen Urheiluliitolle on lähetetty seuraavanlainen kirje: "All::tmainitut liikuntakasvatuksen alalla työskentelevät liitot saavat kohteliaimmin sitä varten valitsemiensa edustajien kautta ehdottaa yhteistoimintaa Työväen Urheiluliiton kans a. Tahtomatta ehdotustamme sen enempää perustella, koska yhteistoiminnan ""uotavuus lienee kummallekin a iapuolelle ilmankin selvä, pyydämme kohteliaimmin, sikäli kun ehdotuk ~emme aa\ruttaa kannatustanne, ehdottaa yhtei iä neuvotteluja siitä, millä tavalla esitetty yhtei toiminta voitai iin käytännö. sä järjestää". Kirjeen olivat allekirjoittaneet SVUL, Suomen Luistinliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Uimaliitto ja Suomen Nyrkkeilyliitto. Tähän kirjeeseen Työväen Urheiluliitto lähetti seuraavanlaisen SVUL :lle osoitetun vastauksen: "Vastaukseksi kirjelmäänne, jossa Te yhdessä Suomen Palloliiton, Suomen Luistinliiton, Suomen NyrJd<:eilyliiton ja Suomen Uimaliiton kanssa ehdotatte neuvotteluja yhteistoiminnan aikaan aamisek i mainittujen urheilujärjestöjen ja Työväen Urheiluliiton kesken, saamme kunnioittaen ilmoittaa ;:euraavaa: Työväen Urheiluliiton Tampereella v pidetyn edustajakokouksen päätös liiton suhteesta porvarillisiin urheilujärjestöihin on selvä ja velvoittaa sekä liiton johtoa, perusjä.rje - töjä että yksityisiä liiton jäseniä. Mainittu päätös on sopu "oinnussa l,ansainvälisen keskusjärjestömme Sosialistisen Työväen (Luzernin) Urheilu internationaalin - jonka perusta- 5

2 6 7,iiin!iitto~mekin kuuluu - voimas a ol evain tätä a. iaa kosk.e'v~.m pe~'h~atteellisten päätö ten kanssa. Niiden perusteella ei lllttotolmlkunnalla ole valtuuksia ehdottamiinne neuvotteluihin ryhtymiseen. Pyydämme Teitä antamaajl tämän vastauksemme tiedok i toisille mainitun kirjelmän allekirjoittaneille urheiliu.järjestöille. Työväen Urheilll.tiitto. Eino Pekkala, puheenjohtaja. Eero A. Pulli, sihteeri." Näinollen Työväen Urheiluliiton liittotoimikunta suhtautui kielteisesti n.s. porvarillisten liittojen tekemään ehdotukseen. Liiton p1'esidentti ja puheenjohtaja. Liittokokouksen valitsemana SVUL:n presidenttinä on toiminut professori Ivar Wilskman ja liittohaliinnon valitsemana SVUL:n puheenjohtajana kapteeni K. E. Levälahti. Edustus K ordelinin urheilutahaston hoitokunnassa. Alfred Kor delinin rahaston urheilun- ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liiton edustajina toimineet johtaja Aksel Ek ja prokuristi A. R. Lang. Kan ainvälinen järjestötoiminta. Kuluneen vuoden aikana on liitto kuulunut seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin: voimisteluliittoon (.~ecteration Inter!lationale de Gymnastique), urheiluh~~too~. (In tern~ti? nal. Amateur Athletic F ederation), h~l~toluttoon (Fede:abon Internationale de Ski), paimlllttoon (InternatlOnal Amateur Wrestlino- Federation) ja pyöräily liittoon (Union Cycliste I~ternatio nale). Kuluneena vuonna on liitto ollut edustettun a seuraavissa kansainvälisissä kongresseissa: 1) 4~7 / 2, hiihtokongressi Lahdessa, edustajat: kapteem K. E. Levälahti ja maist,eri T. Aro; Kansalnvällsen hiihtokongressin Istunto Lahden valtuustosallssa. 2) 21-24/ 5, voimistelukongressi Lyoni sa, edustaja : kapteeni K. E. Levälahti;... 3) 5- / 8, IAAF:n kongres 1 Haagl sa, edustajat : P. J. Hynninen, L. Pihkala ja R. Stenberg ;. 4) 3, &--7/ 9, painikongre si Riiassa, edustaja: maisteri V. Smeds. Johtavat elimet. Liiton ylimpänä elimenä on edellee.nk!n toij?i11l~t liittohallinio liiton hallituksena on tolml11ut IllttoJ ohtokunta ja' on liitto jakautunut seuraaviin jaostoihin : voimistelu-, urheilu-, hiihto-, paini-, pyörä~i ~ -, ~esäpalloilu- ja poikaurheilujaostoihin, joiden. asioita.ja? - tojohtokunnat ovat hoitaneet. Näiden ehnten tolml11- nasta esitettäköön seuraava tilasto: 1 :Iä Toimielin Puheenjohtaja Koko- pöytä., uksia k " Ir]. Jäsenistö seurojal jäseniä Liittohallinto K. E. Levälahti Liittojohtokunta K. E. Levälahti Voimistelujaosto V. J. Niiniluoto ,623 Urheilujaostc V. Teivaala Hiihtojaosto T. Aro ,705 Painijaosto H. Lehmusto Pyöräily jaosto A. Palmros 7 I 57 I 13 I 1,532 Pesäpalloilujaosto V. Osola Poikal!rheilujaosto V. E. Tiiri I 64 1,680 I I I s

3 8 J aostojen kokouksia koskeviin tilastoihin sisältyvät sekä jaostopäiviä että jaostojohtokuntia koskevat tiedot. 9 SVUL:l1 iäsenistö. Vuoden vaiht.eessa nousi liiton seurojen lukumäärä 4?5 j~ niitten jäs.enluku 4~,799, johon lukuun sisälty ~at ali~o~~t~~n yli 16-vuobaat veroamaksavat jäsenet, JotapaJ~~l luttoon kuuluu 2,450 alle 16-vuotiasta poikaa. Lllton 22 piirin ja siihen yhtyminä kuuluvien S.F.I:n ja NMKY:n Urheiluliiton kesken jakau~uvat seurat ja niitt.en jäsenet seuraavasti: Pii r j Seuroja Jäseniä Etelä-Pohjanmaan I ~~~f~~f~m~~~.. :::::::::::::::: I Hämeenlinnan Itä-Karjalan I ~:!~S~om~~'.. ::::: :::: :::: ::: Keski-Pohjanmaan E;ymenlaakson Lahden Mikkelin Oulun I Perä-Pohjolan... ' Pohjois-Karjalan.... 2] I 1168 Pohjois-Savon Porvoon Sa takunnan Savonlinnan Tampereen Vakka-Suomen I Varsinais-Suomen Viipurin S.F.r I NMKY:n Urheiluliitto _....:...:..._....:...:.....:... "" Yhteensä :..=..- --=:.::..._ Kangasalan urhelluohjaajakursseilta en vontat yö. Voimistelun alalla on koko maata käsittävänä neuvojana 1/ 1-1/ 5 välisenä aikana toiminut Huugo Mattila. Piirineuvojina ovat 1/ 10 alkaen toimineet Y. Calonius, H. Mattila, Y. Nykänen ja E. Lyly, 1/ 11 alkaen E. SOl'sa ja J. Ikävalko 1/ 12 alkaen. Mainitut neuvojat ovat tehnee ~ yhteensä 176 seurakäyntiä ja on neuvontatyöstti. päässyt 0 alliseksi yhteensä 3,502 henkilöä. U1'heilun alalla on pääneuvojana toiminut Hugo Lahtinen 15/ 3-1/ 10 välisenä aikana. Piirineuvojina ovat 15/ 5-15/ 9 toimineet : V. J. Björk S. Cedel~ström, K. Laakkonen, Y. ykänen, V. Peltola, R. ROl1l, H. Särkkä, R. Tähtinen ja R. Mela. - Niinkuin urheilujao ton toimintakertomuk e ta lähemmin ilmenee. ovat urheiluneuvojat pitäneet yhteensä 94 luentoa kuulijoiden lukumäärän ollessa 4,090 ja järjestäneet 277 neuvontatilaisuutta osanottajalle.

4 10 11 Hiihdon alalla on tilapäisenä neuvojana toimmut Armas Palmros, jonka tehtävänä oli lähinnä ohjata kansainvälisissä hiihtokisoissa Suomea edustaneiden hiihtäjien ja mäenlaskijoiden harjoituksia. Sitäpaitsi ovat jaostot neuvojiensa välityksejlä y.m. tavoilla tehneet kirjallista neuvonta- ja propagandatyötä. K urssitoiminta. Jaostojohtokuntien aloitteesta on toimeenpantu seuraavat koko maata käsittävät liikuntakasvatuskurssit : Kurssien laatu aika P itä m i s- paikka Johtaja. Voimistelukurssien osanottajia Kangasalalla v A. Voimistelu: Johtajakurssit Palki.Dtot. kurssit Johtajakurssit Täydennyskurssit B. Urheilu : Neuvontakurssit Palkintot. kurssit Palkintot. kurssit Palkintot. kurssit Palkintot. kurssit c. Paini: Palkintot. kurssit Palkintot. kurssit D. Pesäpalloilu: Palkintot. kurssit E. Poikaurheiiu : Johtajakurssit 20-29/4 Sortavala 2-3/7 Kangasala 4-17/7 Kangasala 18-31/7 Kangasala 24-31/8 Kangasala Kuopio 24-25/4 Oulu 29-30/5 Turku 6-7/6 Kouvola 28/12-3/1 Oulu 31/3-7/4 ISortavala 20IH. Mattila 13 R. Roni 29 R. Roni 55 R. Roni 39 V. Teivaala 38 H. Lahtinen 36 H. Lahtinen 21 H. Lahtinen 7 H. Lahtinen 40 H. LehmustoI 12 H. Lehmusto 8-9/5 Helsinki 42 V. Osola I 19-25/7 /KUOPiO 64 V. E. Tiiri Yht. 416 osanottajaa I M erkkijär.iestelmät. Vuonna 1926 on liitto voinut jakaa seuraavat määrät tai tomerkk,ej ä : Merkki II Ik l~k. 1 1lI lk. IV lk. YJlt. Voimistelumerkki Miesten urheilumerkki JO Poikain urheilu merkki KalevcLn malja I N.s. Kalevan maljan on v saanut vuodeksi Porvoon Akilles voitettuaan 7 Suomen mestaruutta. Julkaisu t0imintcl. Liittoj ohtokunnan aloitteesta ilmestyi liiton 20-vuotisjuhlaan toimistopäällikkö Lauri Santalan toimittamana ja Werner SöderstrÖim Oy:n kustantamana Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vv " ~iminen 20-vuotisjulkaisu, joka sisältää 320 sivua ja 150 kuvaa. Hiihtojaoston johtokunnan toimesta kustansi edellämainittu yhtiö toimistopäällikkö Lauri Santalan toimittaman "Suomen Hiihto" nimisen, 227 sivua ja 168

5 12 l~,uvaa" käs,irtä,:,än,julkaisun, joka ilmestyi Salpausselan HnhtoJen Ja l1liden aikana Lahdessa pidetyn kansainvälisen hiihtokongressin johdosta. Mainitun kirjan jatkoteoksena ilmestyi myöhemmin kevättalvella "Salpausselkä-Holmenkollen"-teos. Se sisältää 352 sivua ja 208 kuvaa ja on sekin toimistopäällikkö Santalan toimittama sekä Werner Söderström Oy:n kustantama. Niinikään on painosta ilmestynyt SVUL:n toimintak,e~,to~~~s vuodelta,~925. ~~rtomus on 92 sivuinen ja slsaltaa 15 kuvaa liiton tolmmnasta kysymyksessä olevalta vuodelta. Vielä mainittakoon, että voimistelujao ton johto kunta o,n ~ulkai~ut 60-sivuisen kutsun IX :nteen yleieen voimistelujuhlaan Viipurissa 4-6/ Poikien Urheilulehti. Poikien Ul'heilulehden neljäs vuosikerta on ilmestynyt poikaurheilujaoston kustannuksella. Se on ollut ~,ainit~~: jaoston ja ~uomen Oppikoulujen Urheilijat Inton aanenkannattaja. Lehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa 16-sivuisena, on aikaisempina vuosina tuottanut hiukan tappiota, mutta kuluneelta vuodelta jätti se Smk. 2,604: 59 suuruisen ylijäämän. Lehd~~,toimi~uskunnan ovat muodostaneet kapteeni V:: E. TI~rI, malster.i ~auri Pihkala ja toimistopäällikko LauI'! Santala, JOista viimeksi mainittu on lehden toimitussihte21'i ja taloudenhoitaja. Suomen Urheilulehti. Liiton omistama, SVUL :n, Suomen Palloliiton Suomen Uimaliiton ja Suomen Luistinliiton äänenk~nnattaja Suomen Urheilulehti on muihin lehtiin verrattuna erikoisasemassa sikäli,,että sen toimintaan suuressa m~ärin vaikuttavat lehdestä itsestään riippumattomat seikat, sellaiset kuin urheilutapahtumille edulliset tai epäedulliset ilmastosuhteet, vuoden varrelle sattuvat huomattavat urheilutapahtwnat ja luonnollisesti en- nenkaikkea joka neljäs- eli olympiavuosi, joka, kuten aikaisempi kokemus osoittaa, koroittaa lehden menekin lähes kaksinkertaiseksi, vaikuttaen tietenkin samassa suhteessa lehden taloudelliseen tulokseen mainittuna vuonna. Kuluneeseen vuoteen eivät ole sanottavammin vaikuttaneet mitkään edelläluetelluista tilapäistapahtumista, joten lehden viimevuotista taloudellista saavutusta on pidettävä hyvänä. Parhaan kuvan lehden kehitykse tä ja levikistä antaa allaoleva vertaileva taulukko. 1- Lehden levikin vaihtelu VV, Tilaajamäärä lisääntynyt verrattuna vuoteen % ,5 " lrtonumeromenekin lisäys verrattuna vuoteen Olo ln5 79,5" , Tilaajien lukumäärän IisääntY-1 minen tai vähentyminen edelliseen vuoteen verrattuna 1924 lisäys 100 Oja 1925 vähenn, 33 " 1926 lisäys 1,25 " Irtonumeromenekin lisääntyminen tai vähentyminen lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna I 1924 lisäys 100 0/ vähenn, 9, lisäys 22.. Kuten ylläolevasta selviää, on lehden tilaajamääl'ä pysynyt kahtena viime vuonna jokseenkin samana, jotavastoin irtonumeromenekki on vuosi vuodelta kasvanut, ollen se kuluneena vuonna huomattavin, jopa suurempi olympiavuodenkin menekkiä. äyttää siis siltä, kuin helmikuussa toimeenpantu lehden ilmestymispäivien muuttaminen maanantaista tiistaihin ja torstaista perj antaihin, ei olisi ainakaan valhing'oiiisesti VaIkuttanut irtonumeromenekkiin, kuten alussa pelättiin. Selvittämättömäksi kuitenkin jää, olisiko irtonumero-

6 14 menekki ollut mahdollisesti vieläkin suurempi jos maini~t~a muutosta ei olisi tehty. ' Mall1lttakoon tässä yhteydessä, että Posti laitos kute~ on käynyt selville, ei ole lähettänyt lehden pe~jant~mumer.o~. ma~~e~dulle ilm~~tymispäivänä, vaan jättanyt sen lahettamlsen henkilökuntansa vähälukuisuu?en tähden, kuten on ilmoitettu, lauantai-iltaan. Tästä Johtuen ei esim. perjantainumeroa ole saanut irtonumeroinakaan ostaa niinkään lähellä Hehsinkiä kuin Keravalla ja Riihimäellä ennenkuin lauantai-iltana tai sunnuntaina. On itsestään selvää, mitä tämä on vaikuttanut irtonumeromyyntiin vuoden varrella. Nyt on lehden puolesta jätetty Postihallitukseen anomus, että S. U :lehdelle myönnettäisiin sama erikoisoikeus kuin on Helsingin päivälehdillä ja Suomen Kuvalehdellä nimittäin, että lehden maaseutuposti sensijaan ett~ lehdet on pitänyt tähän asti jättää asemalle oleva~n lajittelutoimistoon, saataisiin vastaisuudessa jätää suoraan postivaunuun.. Lehdellä ei ole enään kuluneena vuonna ollut omaa Jo~t~kuntaa kuten aikaisempina vuosina, vaan on se tolmmut suol'astaan liittojohtokunnan alaisena. Päätoimittaja)a taloud.enhoitaja ovat täten liittojohtokunnan heille antamien valtuuksien nojalla toimineet v~i'rattain. itsenäisesti. Jotta liittojohtokunta kuitenkm on vomut säännöllisesti seurata lehden taloudelli~~a k.ehitystä, o~ sille aina vuosineljänneksen päätytiya esitetty edelhsen neljänneksen bilanssi... ~~taen huomio~n edellämainitun lehden ilmestymispalvien muuttamisen, lehden asioiden hoidon ilman erikoista johtokuntaa sekä senkin seikan että lehden päätoimittaja astui toimeensa vasta kulu~een toimintavuoden alussa, täytyy kulunutta vuotta pitää taval~ laan koevuotena. Näinollen ei toimitusohj.etta - Lehden täytyy olla mahdollisimman hyvä propagand~väline'.' -.o~ek~an ehkä voitu noudattaa niin täydellisesti k.ul~.?hsi tolvo~tavaa, varsinkaan kun ohjeeseen lisäk SI sisaltyy vaatimus lehden kannattavaisuudesta. KannattavaisuuSlhan on nä,et etupäässä riippuvainen siitä minkälainen uutislehti S. U :lehti on, ja kä itteet uutislehti" ja "hyvä propagandalehti" ovat useinkin ~istiriidassa keskenään, kun lehti ilmoitusten puutteen vuoksi ei ole voinut ilmestyä kuin aniharvoin 8 sivua uurempana. Se vähäinen kirjoituspalkkioiden ja kuvamäärärahan kol'oitus mikä S. U :lehdessä viime vuoden aikana tehtiin sam~in kujn edellämainittu lehden ilmestymispäi viei~ muuttaly!'inenk.in, ovat. t~im~~ukse~.mi~l estä o oittautuneet ennomaisen hyviksi tolmenpltelksl. Lehden päätoimittajana on toiminut luutnantti Väinö Teivaala toimitussihteerinä ylioppilas Sulo Kolkka ja taloudenhoitajana Heino Pohjola. Lehde~ konttor~henkilökunnan ovat muodostaneet kolme naiskonttonapulaista ja yksi asiapoika. Sitäpaitsi on lehden palveluksessa ollut yksi ihnoilustenkerääjä. Lehti on kuluneen vuoden aikana ilmestynyt 72 kertaa, ollen vuosikappaleen sivuluku tasan 600, siis suurempi kuin vhtenäkään aikaisempana vuonna. Ilmestyneistä nume'roista on 6 numeroa ollut 12 sivua käsittäviä ja loput 8-sivuisia. Puhda ylijäämä on Smk. 47,632: 34, jotapaitsi al'vonalennuksiin ja poistoihin on k~ytetty Smk. 8,989: 86, jotka myöskin 0 altaan vahvistavat lehden taloudellista asemaa. Liiton 20-vuotisjuhlallisuudet. Maaliskuun 11 p :nä 1926 tuli kuluneeksi 20 vuotta SVUL :n perustamisesta. Käytännöllisten syiden takia ei 20-vuotisjuhlallisuuksia kuitenkaan voitu tällöin viettää, vaan päätti liittojohtokunta siirtää juhlallisuudet liittohallinnon syyskokouksen yhteyteen. Tilaisuuteen ilmestyi aikaisemmin mainittu 20-vuotisj ulkaisu. Tehdyn suunnitelman mukaisesti tapahtuivat juhlallisuudet marraskuun 20 ja 21 p :nä. Juhlailtama pidettiin edellisenä päivänä klo 7,30 i.p. Valkoisessa salissa, liittohallinnon syyskokous pidettiin liiton toimistohuoneistossa sunnuntaina 21/ 11 klo 9 a.p. sekä 15

7 16 juhlaistunto samana päivänä klo 4 i.p., jonka päätyttyä Seurahuoneella alkoivat klo 5 i.p. juhlapäivälliset. Juhlailtamaan Valkoisessa salissa oli saapunut n. 400 henkilöä joukossa lukuisasti kutsuvieraita, m.m. liiton presidentti, professori Ivar Wilskman, liiton kunniajäsenet V. Damm, J. K. Lindstedt, V. Pynninen ja J. Fr. Blomqvist, liittohallinnon, liittojohtokunnan ja jaostojohtokuntien jäseniä sekä vieraiden urheiluliittojen, viranomaisten ja sanomalehdistön edustajia. Juhlailtaman ohjelma kä itti Suomen Valkoisen kaartin torvisoittokunnan soittoa, liiton puheenjohtajan, kapteeni Levälahden tervehdyspuheen, YL:n laulua, Helsingin Voimistelijain esittämää sauva- ja vapaaliikevoimistelua, Arvo, Tauno ja Ilmari Hannikaisen jousitrion, tohtori Rafael Engelbergin juhlapuheen, Helvi Salmisen oppilaitten tanssiesityksiä ja HeI ingin Katajaisten telinevoimistelua. Varsinaisen ohjelman loputtua varatun vapaasanan aikana esittivät seuraavat urheilujärjestöt onnittelunsa : Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto, Sv~mskt Förbund för Fysisk Fostran för Finlands Kvinnor, Svenska Finlands Idrottsförbund, Suomen Palloliitto, Suomen Luistinliitto, Suomen Ampujainliitto, Suomen Uiilnaliitto, Akateeminen Urheiluliitto, Helsingin kaup. urheilulautakunta. Oy. Urheilutarpeiden onnittelut esitti johtaja Arno Hohenthal, samalla ilmoittaen yhtiön lahjoittaneen kiertopalkinnon kilpailtavaksi viestijuoksuissa Suomen mestaruuskilpailujen yhteydessä. Juhlaan saapuneista sähkösanomista luettiin tilaisuudessa seuraavilta urheilujärjestöiltä saapuneet : Svenska Gymnastik_ och Idrottsföreningarnas Riksförbund, Svenska Idrottsförbundet, Dansk Idraetsforbund, Norges Landsforbund for Idrett, Eesti Spordiliit ja Svenska Finlands Skidförbund. Liittohallinnon syyskoko'u,s pidettiin liiton toimistossa ja on kokouksen kulku selostettu liittohallinnon toimi n takertom uksen yhteydessä. LiittohaUinnon juhlaistunnossa olivat saapuvilla liiton presidentti, Professori IvaI' Wilskman, kunniajäsenet : palopäällikkö G. Vasenius, taidekauppias J. K. Lindstedt vahtimestari V. Damm, lehtori J. Fl:- ~Iomqvist ja j~htaja V. Pynnin~n,. sekä ~ toli?,llle n SVUL:n ensimmäisen tolffiltusvahokunnan Ja.~net lehtori G. Rönnman ja johtaja U. "yveste~'kholm,!llt.on uudet kunniajäsenet johtaja A.. Ek J~ vatl?n.~slmles E. Lundström, liiton ansiomerkll1.~a~jat se~a luttohallinnon ja liittojohtokunnan jäsen?a, JaostoJen puheenjohtajat ja sanomalehtien edustajia... Juhlaistunnon tapahtumat ovat selos~.etut IJlttohallinnon toimintakel'tomuksen yhteydessa. Kokou~~n päätyttyä piti liiton puheenjoht~ja lyhy~n..i0pe~~jal. s puheen, minkä jälkeen osanottajat yhtylvat toivisolttokunnan esittämään Maammelaul~un. Juhlapäi1'älliset alkoivat klo 5 ~.p. S~~rahuoneel~~, jonne juhlaistunnon 0 anotta.jat olivat Jl~:tyne~t. Lll~ ton puheenjohtaja, kapteel1l K. E. LevalahtI.~~~~.~Ul läsnäolij at tervetulleiksi, sat?alla. koho~taen e}.akoonhuudon Tasavallan PresidentIlle, Jolle lähetetti~n seu. raava sähkösanoma : "Tasavallan ~erra P::es:denth. Kokoutuneena viettämään 20-~ot~sen t~)lmmta~1sa muistojuhlaa lähettää Suomen VOImIstelu Ja.U.rhelluliitto Tasavallan Herra Presidentille kun11l0lttavan tervehdyksensä Wilskman. Levälahti." Paistiin päästyä aloitti liittoj ohtol{ynnal~. va.l'apuheenjohtaja Toivo Aro puheiden sar~.a~, kl.ll111lttaen huomiota siihen urheilua koskevaan työhön, J?ka huo.~ maamatta hiljaisuudessa suoritetaan, mutta J~ka ~yo kuitenkin on korvaamatonta. Huomaut~e~. Ju~hna jaetun ansiomerkin olevan tu~n':lstuksen Ja kl~tolh yu: den osoituksen tällaisesta tolmmnasta, ~uhuja t~~vol merkin muodostuvan rakkaaksi muistoks\.sen s~~j:!le. Rakennu mest. Salonius puhui V. Damm!lle, kuttae? siitä uraauur tavasta työstä, jota Damm O!l te~ny~ VOImistelu- ja urheiluharrastuksen kehittämlsek~l l1lme:lomaan kansan syvien rivien keskuutee~. Myohemml!l Damm vastasi puheeseen, samalla tolvottaen vastai I, L

8 18 suudes akin menestystä liitolle, jonka toiminnan hän toivoi jatkuvan nykyiseen tapaan eri liikuntakasvatu - muotojen pysyessä liiton toimintaohjelmassa. Johtaja Eero Sorjonen puhui liiton kunniajäsenille maisteri Lauri Pihkala akateemisen urheilun elvytt~misen ja kohottamisen merkityksestä ja lehtori J. Fr. Blomyvist urheilun ja puolustuskuntoisuuden yhteydestä. Opettaja V. J. Penttala huomautti puheessaan liiton juhlajulkaisun merkityksestä ja toivoi liiton piirienkin ryhtyvän toimenpiteisiin vastaavanlaisten teosten julkaisemiseksi omasta toiminnastaan. Johtaja U. Westerholm puhui maan ruotsalaisen urheilu väen puolesta, erikoisesti kiinnittäen huomiota siihen hyvään yhteistyöhön, joka on vallinnut maan suomen- ja ruotsinkielisien urheilu piirien välillä. Puheenvuoroja käyttiv.ät.vielä Lah;den piirin puolesta johtaja J. HiIlo, poliisilaitoksen sihteeri O. Mäkeläinen, joka esitti Viipurin piirin onnittelut ja toivoi Karjalan Kannaksen ja yleensä rajaseudun urheiluolojen edelleenkin tulevan olemaan erikoisen huolenpidon alaisena liiton taholta johtaja O. Rikkilä, esittäen Viipurin Voimailijain on~ nittelut, insinööri Y. Salminen Tampereen Pyrinnön insinööri Y. Ojander Helsingin piirin, johtaja E. Si~ ve.1! ~.i~puri.n Reipp~an, johtaja A. Palmros Helsingin HIihtaJIen Ja kauppias E. Paavola Haminan Vesan... Juhlaan olivat seuraavat seurat, järjestöt ja yk SItyiset lähettäneet onnittelusähkösanomia: Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund, Svenska Idrottsförbundet, Dansk Idret forbund, ~ orges Lalndsforbund for Idl'et, Eesti S pordi Illt, Svenska Finlands Skidföl'bund Suomen Uimali~t~o, lt~-karja!~~ piiri, Kyme~laakson piiri, POhJOIS-Ka}:~a}an PUrI, Varsinais-Suomen piiri, Sataku~nan puri, Lahden piiri, Oulun piiri, Turun Voima.rmehet, Jo ~ns uun S~U, Kouvolan Urheilijat, Oulun VeIkot,.~uoplOn UrheIlu-Veikot, Malmin Ponnistajat, Idrottsforemngen Drott, Lappeenrannan Luistinseura, Porin Tarn:.o,. Kirvun Vilkas, Tampereen Pyrintö, Tampereen VOImisteluseura, Oulun Pyrintö, Varkauden Elo, Kotkan Into, Helsingin IFK, Kalevan maljan lahjoittajat, Oy. Systema, Suomen.urheilu~i~ta Eric Hemming, G. Eric Wittfooth, ElleI VartlaIn~n Adolf Manninen, Eemeli Väre, J. L. Nordin, T. U. Arranmaa, Kalle Rikala, Kaarlo Merikoski, Oscar Jansson, L. Kesäjärvi ja 1. Schroeder. Tasavallan presidentiltä saapui seuraava vastaus: Professori 1. Wilskman. Suomen Voimistelu- ja Ul' heiluliitolle lähetän kunnioittavimmat kiitokseni ystävällisestä tervehdyksestä. Tasavallan Presidentti." SVUL:n uudet kunnlajll.senet. Aksel Ek. Edv. Lundström. Liiton entiselle puheenjohtajalle, johtaja K. Majantielle: joka ei ollut tilaisuudessa läsn~, läjh~tett~in juhlasta seuraava sähkösanoma : "JohtaJa Ma]antIe, Vaasa. Kokoutuneena 20-vuotisjuhlaansa 21/ lähettää Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto kunnioittavimmat tervehdyksensä. Levälahti. Santala". Lopuksi on todettava, että liitto vietti 20-vuo~isjuh.~ lallisuuksiaan päivän arvoa vastaavalla tavalla Ja etta juhlat kauttaaltaan onnistuivat eri~omai.sest~: k?te~ pääkaupungin päivälehtien selostuksistakm kay II ml'. \9

9 20 Uusien kunniajäsenten kutsuillinen. Liiton 20-vuotisjuhlallisuuksien aikana kutsui liittohallinto SVUL:n kunniajäseniksi johtaja Aksel Ek'in Helsingistä ja varikonesimies E. Lundström'in Kouvolasta. AnsioIJLe1"kkien jakaminen. Jo vuonna 1925 liittohallinto perusti el'ityisen ansiomerkin, joka voidaan antaa kotimaisille henkilöille, jotka ovat menestyksellisesti työskennelleet liiton ja sen alaisten järjestöjen hyväksi, sekä ulkomaalaisille, jotka ovat huomattavasti avustaneet liittoa ulkomaisten suhteiden luomisessa tai muulla tavalla ansioituneet. Ensimmäiset allsiomerkit jaettiin liiton 20-vuotisjuhlallisuuksien aikana ja annettiin merkki seuraaville henkilöille: C. Allen, Toivo Aro, T. U. Arranmaa, Aug. Blomberg, O. Brandt, A. Eklund, R. Gl'anholm, E. Hemming, J. Hillo, A. Hohenthal, L. Hornborg, M. Hykkyrä, Fr. Ilander, E. Juureva, V. Järvinen, E. Karlsson, K. Kataja, J. Kivistö, A. R. Lang, K. E. Levälahti, A. Liljefors, K. Luukkonen, J. A. Maljanen, A. Manninen, K. Meklin, J. J. Mikkola, J. L. Nordin, A. Nousuvaara, E. Paavola, L. Pihkala, K. G. Planström, E. Rautio, O. Rikkilä, A. Räihä, G. Rönnman, T. Salo, Fr. Salonius, A. Salovaara, 1. Schrödel', E. Siven, E. Sorjonen, R. Stenberg, Kl. U. Suomela, O. Tilli, A. Val'tia, U. Westerholm ja K. E. Viljanen. Erikoisliittoasia. Sen johdosta, että liiton jaostoissa on ilmestynyt voimakas halu muodostua itsenäisiksi liitoiksi, on liittojohtokunla asettanut toimikunnan asiaa valmistamaan. Toimikunta, johon kuuluivat maisteri Toivo Aro puheenjohtajana, tuomari V. J. iiniluqto ja kamreeri R. Granholm sekä sihteerinä toimistopäällikkö Lauri Santala, valmisti sääntöehdo"tuksen Suomen Urheilun Keskusliittoa""y~l'~~n, ).oh~n nykyis~t ~v~~:n "aostot voisivat itsenalsll1a Jllt~"Oll1a ~h"tya J"~ J~.. on ~1YöS nykyiset itsenäiset urheilullltot salsl"vat lllttya.. Kokouksessaan 29/ lii~tohalh~lto" a ettul SVUL 'n erikc-istumisen kannalle Ja asetti ~slaa ~delleen ajamaan 5-miehisen toim~kunn~n, vah~n s~.l"hen edustajikseen poliisilaitok en slhteenn O. Makelfl ~n V 'lptu'is "'. t a J"a opett"j"a V J Penttalan Kouvolas a Ja «...'.." "ät;täen liittojohtokunnan tehtä,;äksl valita ko.~me.j~ J sen t a. "" LI"I"t'"ohaJliuto valitsi toimikuntaan edellam~.ll1l ~.. ""' t Taten tut asiaa valmistelleen toimikunnan Jasene. -: muodostettu toimikunta tarkasti asiaa vahms~lleen toimikunnan sääntöehdotuksen ja jätti.sen lopullisessa muodossaan liittohallinnon 21 / 11-2~ PI~~ty~.le syyskokoukselle jossa asia kuitenkin pant~ll1 po~dalle. Näinolien ovat lopulliset toimenpiteet surtyneet seuraavaan vuoteen. Avustukset ja lc~hjoitukset. Ul'heilujärjestöjen toiminnan tukemista.yarten eduskunnan myöntämästä määrärahasta. on 11lttO v saanut 208,000: - ma.l~kkaa. Henkivakuutusyhtiö Suomi on lahjoittanut lll.tolle 20,000: - markkaa j a Maakuntain KeskuspankkI 1,000: - markkaa. SVUL:n toimi elinten työ. Liiton eri toimi elinten työtavat ja saav.utetu"~ tulokset ilmenevät tätä yleiskat.saust~ se':lraa::l.~ta lll.ttoha! linnon, liittojohtokunnan, JaostoJen Ja pllllkuntien tolmintakertomuksista. 21 a

10 23 SVUL:n Liittohallinto v Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: M. E. Niemi, varajäsen J. Kippo, Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J. Pulkkinen, Helsingin piiri: Yrjö Ojander, varajäsen H. Nordblad Hämeenlinnan piiri: Eemeli Juureva, varajäsen Kall~ Tuomi, Itä-Karjalan piiri: Juho Ikävalko, varajäsen K. Raninen, Kainuun piiri: E. E. Nordlund, varajäsen Urho Kekkonen, Keski-Pohjanmaan piiri: Y. Kivelä, varajäsen A. Valkama, Keski-Suomen piiri : Arvo Vartia, varajäsen Y. Keilan, Kymenlaakson piiri: E. Paavola ja V. J. P I1ttala varajäsenet A. Salovaara ja O. Tilli, ' Lahden piiri: K. E. Viljanen, varajäsen N. G. Viinikainen, Oulun piiri : Kaarlo Merikoski, varajäsen Hugo Svedberg, Pohjois-Karjalan piiri: Ranne Roni varaj'äsen A. U~,, Pohjois-Savon piiri: Ilmari Keinänen, varajäsen K. Laakkonen, Porvoon piiri: Lauri Anttila, varajäsen G. Berg]öf Satakunnan piiri: Hannes Potila, varajäsen Arvi Raikkala, Tampereen piiri: Erkki Tavastila varajäsen Yrjö Salminen, ' Varsinais--Suomen piiri: Eero Sorjonen, LIIttohallinto syyskokouksessaan 21. XI Viipurin piiri : Otto.M~~~I~inen ja E~no Reponen, varajäsenet O. E. Rlkklla Ja A. KUUSlS~? Voimistelujaosto : Y. Nykänen, varajasen K. Luukkonen, '" V T' la Urheilujaosto : L. Pihkala, varajasen... a111o elvaa, Painijaosto : Heikki Lehmusto, varajasen H. Nordblad,. A Hiihtojaosto : Juho Hillo, varajäsen To?~o ro,. Pyöräily jaosto : Armas Palmros, varajasen Y. OJanpo~~~~rheilujaosto: V. E. Tiiri, varajäsen Lauri Tanner Pesäpallojaosto : V. Osola, varajäsep L. Ruohola, N.M.K.Y:n Urheiluliitto : Alfred LlUkku, Svenska Finlands Idrottsför?und: ~rlhur.eklund, Oscar Jansson, V. BjörkqVlst, G. Lofgren Ja C. M. F ager. Liittohallinnon 'uirkailijat. Liittohallinnon puheenjohtajana op toi!l1inut kapteeni K. E. Levälahti ja varapuheenjohtajana varastonhoitaja E. Juureva. Liittohallinnon kolcoukset. Liittohallinto on pitänyt kaksi varsinaista koko~st~ ja yhden juhlakokouksen. - Kokouksen tekemista päätöksistä mainittakoon seuraavaa:

11 24 25 s v U L:n 20-vuotisjuhla sta XI Juhlailtama Valkoisessa salissa. Juhlaistunto liiton toimistossa. Ansiomerkkien jako. Professori Wilskman antaa merkin Verner Järviselle. JuhlapäivälIisiItä. Damm, Ek, Wilskman, Levä a hti j a Vartia. Ansiomerkin saaneita. Juhlapäivälliset seurahuoneella. - - ~ ---,

12 26 2 8/ 3 p i det t y k 0 k 0 u s: 1) Myönnettiin liittojohtoku1ll1alle edellisen vuoden hallinnon suhteen vastuuvapaus ; 2) valittiin liittohallinnon puheenjohtajaksi K. E. Levälahti ja varapuheenjohtajaksi E. Juureva; 3) vahvistettiin aikaisemmin tehty päätös IX yleisen voimistelujuhlan viettämisestä v. 1927, määrättiin voimistelujuhlien mahdollisten tulojen jakoperusteet ja aunettiir, juhlien järjestämisoikeus Viipurin Reippaalle; 4) jaettiin kesäkauden mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet; 5) vahvistettiin pesäpalloilun peli- ja mestaruuskilpailujen säännöt; 6) vahvistettiin alle 18-vuotisten poikain Suomen hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailujen säännöt; 7) hyljättiin poikaurheilujaoston esitys, koskeva alle 18-vlUJotisten poikain Suomen vapaaurheilumestaruuskilpailujen perustamista; 8) päätettiin hankkia pienet mestaruusmitalit jaettavaksi järjestävän seuran kustannuksella Suomen joukkuemestaruuskilpailujen me.starijoukkueen yksityisiue edustajille; 9) vahvistettiin Suomen mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksista perittävät lupamaksut ;. 10) liitettiin Antrean-Vuoksenniskan rataosan läheisyydessä olevat alueet SVUL:n Etelä-Saimaan piiristä Viipurin piiriin; 11) keskusteltiin insinööri Yrjö Salmisen alustamasta kysymyksestä: "Mihin suuntaan urheiluelämäämme olisi johdettava". 2 1/ 11 p j det t y k 0 k 0 u so: 1) määrättiin liitolle v maksettavan veron suuruus 1: - markaksi ja piirille 50 penniksi; 2) määrättiin liittohallinnon jäsenten matkoja koskevat korvausperusteet ; 3) vahvistettiin liiton talousarvio v. 1927; 4) valittiin liittojohtokunta v. 1927; :-) päätettiin talvikauden mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksista; 6) poistettiin Suomen hiihtomestaruuskilpailujen ohjelmasta 5 X 2 km:n viestihiihto ja hyväksyttiin en tilalle mieskohtainen 5 km:n tasamaahiihto ; 7) pääte~tiin, että Kalevan maljasta vastaisuudessa kilpaillaan vain rata- ja kenttäul'heilussa; 8) hyljättiin urheilujaoston ehdotus, että jaost.ojohtokunta saisi vuosittain tammikuun ai.kana määrätä alaistensa Suomen mestaruuskilpailujen pitämipäivät; 9) hyväksyttiin urheilujaoston ehdotus, että Suomen vapaaurheilumestaruuskilpailujen palkintotuomal'ineuvostolle myönnettäisiin oikeus tehdä kenttäsuhteiden y.m. seikkojen mahdollisesti edellyttämiä muutoksia mestaruuskilpailujen suoritusjäl'jestykseen ja että seurat samoin olisivat oikeutetut esittämään kirjallisesti palkintotuomarineuvostolle viimeistään 48 tuntia ennen kilpailujen alkua päteviksi katsomi.ensa seikkojen nojalla haluamiaan muutoksia kilpailuohjelman suoritusjärjestykseen ; 10) hyväksyttiin liittojohtokunnan ehdotus, että liiton toimintasääntöjen 56 muutettaisiin siten, että jos SVUL hajoitetaan, sen jälelle jäänyt omaisuus siirtyy vastaavalle järjestölle tai ellei sellaista ole, liitetään omaisuus Alfred Kordelinin rahastoon urheilun ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa; päätös vahvistetaan seuraavassa kokouksessa; 11) siirrettiin Suomen Urheilun Keskusliiton perustamista koskevan asian käsitteleminen seuraavaan kokoukseen; 12) lakkautettiin n.s. SVUL:n matka-apurahasto; 13) päätettiin kutsua liiton kunniajäseniksi A. Ek ja E. Lundström; 14) hyväksyttiin SVUL:n ansiomerkin säännöt ja nimettiin ne henkilöt, jloille ansiomerkki annetaan liiton 20-vuotisjuhJallisuuksissa; 15) suol'itettiin erovuorossa olevia liittohallinnon jäseniä koskeva arvanveto. 27

13 2 2 1/ 1 1 p i d et t y j u h I a k 0 k 0 u S : Juhlakokous pidettiin edelläselo tetun kokouksen jatkokokouksena hiton 20-vuotisjuhlan johdosta. Liittohallinnon jäsenten lisäksi oli kokouksessa kutsuttuina saapuvilla useimmat liiton kunniajäsenet ja suuri joukko niitä henkilöitä, joille liittohallinto oli päättänyt antaa ansiomerkin. Juhlaistunnossa liittohallinto päätti tarkastaja A. Vartian alustuksen perustalla myöntää liittojohtokunnalle valtuuden merkitä joulukuun 10 p :nä ,000 markan suuruisesta Urheiluopiston Kannat usosakeyhtiön osakepääomasta puuttuvan määrän osakkeita, kuitenkin korkeintaan 125,000 markan arvosta ja ehdolla, että liittojohtokunta luovuttaa osakkeita myö~emmin ilmaa11tuville merkitsijöille. Tämän jälkeen liiton presidentti professori Ivar Wilskman kutsui aikaisemmin mainitut henkilöt liiton kunniajäseniksi luovuttaen heille samalla kunniajäsenmerkin. Samoin suoritti presidentti liiton allsiomerkkien jakamisen. SVUL:n Liittojohtokunta v Liittojohlokunnan ovat muodostaneet mais~eri To~ \10 Aro, kamreeri R. Granholm SFI:n edustajan Liittojohtokunta kokouksessaan 20. X Vas. Maijallen, NII nil uoto, Santala (siht.l, Levälahti ~puheenjoht.), Tossa vaillen (pöytäkirj.). Oranholm ja Salmmen. naisuudessa, prokuri ti A. R. Lang, to~tori H. I:.e~ musto johtaja J. A. Maljanen, tuom.an V. J luoto, insinööri Y. Salminen ja ~un~al!lsn ~ uvos~111es A. Salovaara. Tohtori Lehmusto lhnolttr kultenkm 31/ 3 pidetyssä kokouksessa eroavansa liit~?jo~tokunnasta, eikä hän sen jälkeen ottanut osaa InttoJohtokunnan toimintaan... 1" Liittojohtokunnan puheenjohtajana on tol.mmut 11- ton puheenjohtaja kapteeni K. E. Levälahh, ~ar~puheenjohtajana maisteri Toivo Aro, rahas~onh~.l.~a~an~ prokuristi A. R. Lang, sihteerinä toimlstopaalhkko

14 30 Lauri Santala ja pöytäkirjurina sihteeri J. Tossavainen... ~ii~t?j?htokun~a on kokoutunut 16 kertaa ja on pöy ~~ll'jolhm merkitty 213 pykälää. Liittojohtokunnnan ]asenet ovat olleet kokouksissa saapuvilla seuraavasti : Levälahti 16, Niiniluoto 16, Maljanen 13 Granholm 13, Lang 12, Salminen 12, Aro 11, Salovaa~a 7 ja Lehmusto 4 kokouksessa. Tärkeimmistä liittojohtokunnan hoitamista asioista mainittakoon rahavarojen varaaminen liitolle urheiluopistoon liittyvät toimenpiteet Työväen Urheiluliitolle jätettyä yhteistyötarjousta 'koskevat neuvottelut ja siihen liittyvät asiat, stadionin perustamista koskevat toimenpiteet, n.s. Stenbero-in asian käsitteleminen eriko isliit~oasian valmisteleminen, olympialaiskeräyk~ sen valmlstelut, liiton jäsemnerkin hankkiminen 20- vuotisjuhlallisuuksien järjestäminen j.n.e. ' SVUL:n Voimistelujaosto v J aostojohto!<'unnan kok,oonpano. Jaostoj,ohtokunta on kokoonpanoitaan ollut seuraava: puheenjohtaja K. E. Levälahti, jäsenet V. J. Niiniluoto, K. Luukkonen, Y. ykänen, E. Railio, T. Latvio ja S.F.I :n edustajana R. Helenius sekä varajäseninä A. Caselius ja E. Tavastila. Muut toimihenkilöt. Ensimmäisessä kokouksessaan jaostojohtokunta valitsi varapuheenjohtajakseen Nijniluodon ja rahastonhoitajaksi Luukkosen. Jaostojohtokunnan puheenjohtajan tultua valituksi liiton puheenjohtajaksi, on jaoston varapuheenjohtaja hu01ehtinut puheenjohtajan tehtävistä. Liiton sihteeri R. Candolin on hoitanut jaoston sihteerin tehtäviä lokakuun 15 p :ään saakka ja iitä lähtien hänen tilalleen valittu J. Tossavainen. J aostojohtolounnan ko!<'ou!<'set. Jaostojohtokunta on vuoden kuluessa kokoutunut yhteensä 17 kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt kaikkiaan 181 pykälää. Osanotto kokouksiin. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat ottaneet osaa seuraavasti kokouksiin: Levälahti 4, iiniluoto 17, Helenius 13, Nykänen 13, Latvio 11, Railio 10, Caselius 10 ja Luukkonen 9 kertaa.,

15 johtaja ja jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi ja keskusteltiin ja päätettiin m.m. : 1) mestaruuskilpailujen pitoajan muuttamisesta; 2) voimistelusääntöjen sauvan painomäärää koskevien määräysten muuttamisesta; 3) IX yleis,estä voimistelujuhlasta. Kokouksessa esitettiin myöskin selostus Kangasalan kesäleiristä ja voimistelunopettaja Caselius piti esitelmän primitiivisestä v,oimistelusta. 33 VOimlsteluja~ston johtokunnan jäseniä. Vas.: Candolln (slht.), Luukkonen, Ralllo, Niiniluoto (puheenj.), Tossavainen (slht.). Casellus, Latvlo ja Nykänen. Edustus liittohauinnossa. J aos~on : dustajana ~iittohallinnossa on ollut Y. Nykanen Ja hanen varamlehenään K. Luukkonen. Jaostokokoukset. Vuoden varsinainen jaostokokous pidettiin maalisku~.n 27 p :nä. Edustettuina olivat HelsinO'in VoimistelIJat, TUl'u.n Ur~eil~1iitto, Viipurin R:ipas, Joensuun.S.~.. Ja Helsmgm Katajaiset.... ~alt s.l. sääntöjen määräämiä asioita keskusteltiin ja paatethm ko,kouksessa : 1) mestaruuskilpailujen pitoajan muuttamisesta' 2) IX. y~eisen v:oi.mistelujuhlan järjestämisestä;, 3) volmlstelulemstä ja 4) neuvontatyöstä ja sen yhteydessä olevista seikoista. ~!imääräinen jaostokokous pidettiin mal'l'askuun 7 p :na. Se~ra~~~t seurat. olivat lähettäneet edustajia: ~~son Kis~lhJ.at, Hamman Tarmo, Helsingin Kata JaIset, Helsmgm Voimistelijat, Huopalahden Hurjat, Joe~suun S.L.U., Kelkkalan Kisailijat, Kirvun Vilkas ~?rm Tarmo, Pölläkkälän Ura, Tampereen Voimiste~ lijat, Turun Urheiluliitto ja Viipurin Reipas. Kokouksessa valittiin jaostojohtokunnan puheen- Sääntöien?nuutokset. Jaoston ylimääräisessä kokouksessa 7/ 11 muutettiin voimistelu auvan painoa koskeva määräys siten, että sauvan normaalipaino on 1.5 kg.+ -O.5 kg. Jaostokokous hyväksyi myöskin voimistelumestaruuskilpailujen pitoaikaa kosk,evan muutosehdotuksen, jonka mukaan mieskohtaiset mestaruuskilpailut järjestetään joulukuun ensimmäisenä lauantaina ja sunnuntaina sekä seuramestaruuskilpailut huhtikuun ensimmäisenä tai toisena sunnuntaina ja sitä edellisenä lauantaina. Molemmat yllämainitut sääntömuutokset esitetään liittohallinnon kevätkokouksen vahvistettavaksi. Rekristeröidyt palkintotuo??u1/tit. Vuoden kuluessa on jaostojohtokunta rekisteröinyt I lk:n palkintotuomareita Helsingin piiristä 2, Viipurin piiristä 2 ja Satakunnan piiristä 1 sekä II lk:n Viipurin piiristä 2 ja Kymenlaakson piiristä 1. I lk:n tuomarit o'vat oikeutetut toimimaan palkintotuomareina mestaruus-, kansainvälisissä ja kansallisissa kilpailuissa, II luokan piirikunnallisissa ja merkkikokeissa. Jäsenseurat. Vuoden aikana on jaostoon hyväksytty 20 uutta jäsenseuraa, ollen niitten lukumäärä 31/ ja jäsenmäärä 10,623.

16 34 35 P~jkunn~.ttain )a.~ntuivat seurat seuraavasti ja on ~lltten kaytettavissa seuraavat määrät voimistelusa1e]a ja telineitä: Pii r i Etelä-Pohjanmaan Etelä-Saimaan Helsingin Hämeenlinnan Itä-Karjalan... 9 Kainuun Keski-Pohjanmaan.. 4 Keski-Suomen Kymenlaakson Lahden Mikkelin... 4 Oulun Perä-Pohjolan... 5 Pohjois-Karjalan... 6 Pohjois-Savon..... II Porvoon Satakunnan Savonlinnan... 4 Tampereen Vakka-Suomen II , m _ Varsinais-Suomen Viipurin Suomen 1nestaruuskilpailut. ~~LOden s.eu~ojenväliset mestaruuskilpailut järjestettim HelsmgIssä p :nä maaliskuuta Helsingin Voimi~telijain toimesta. Mestaruudet jakautuivat se~raavasti: k~upunkilaisseurojen sarjassa Viipurin ReIPas PIst., maalaisseuroj n Kelkkalan Kisailirjat pisto ja koululaisseuroj n Viipurin Realikoul~ 3~~.65 pisto Mainittuja seuroja lukuunottamatta kilpaihvat seuraavat seurat : ensinmainitussa sarjassa Seurojenvälisten voimistelumestaruuskilpailujen osanottajat ja palkintotuomarit. Helsingin Voimistelijat ja k.oululaisseurasarjassa Helsingin Tarmo ja Tampereen lyseo. Mieskohtaiset mestaruuskilpailut pidettiin Porissa 18/ 4, Porin Tarmon toimiessa järjestäjänä. Yleisen mestaruuden voitti kahdesta osanottajasta J. Kunnas, ikämiesmestaruuden, ainoana osanottajana J. Tarvainen, nuorten H. Savolainen seitsemästä osanottajasta ja sauva- ja vapaaliik mestaruuden E. Kerttula, osanottajien lukumäärän ollessa neljä. Mestaruuskilpailuissa ratkaistiin ensimmäisen kerran erikoistelinemestarundet seuraavilla tuloksilla: hypyt K. Kinos pist., rekki V. Karonen pist., nojapuut J. Kunnas 55.5 pist., hevonen J. Kunnas 54.6 pisto ja renkaat J. Kunnas 54.6 pisto Osanottajia oli eri lajeissa seurraavasti: hypyt 5, rekki 3, nojapuut 4, hevonen 2 ja renkaat 2. Mestaruuden voittajista kuuluvat kaikki muut Viipurin Reippaaseen, paitsi H. Savolamen Joensuun S.L.U:n ja K. Kinos Tampereen Voimistelijoihin. M uut kilpailut. Kansainvälisiä kilpailuja ovat järjestäneet : Helsingin Voimistelijat 7/ 11, (11 osanottajaa) ja Kelkkalan Kisailijat 14/ 11, (17 osanott.).

17 36 37 Kansallisia kilpailuja o.vat seuraavat seurat to.imeenpanneet : So.rtavalan Viritys 31/1 (13 o.sano.tt.), Kelk.."k:alan Kisailijat: 7/ 2 (19 o.sano.tt.), Ko.uvolan Urheilijat 11/ 4, (5 o.sano.tt.), Kotkan Into. 25/4, (8o.sanott.), Pölläkkälän Ura 2/ 5, (12 o.sanott.) ja Kirvun Vilkas 24/ 6, (11 o.sano.ttajaa). Ulkomaiset voimistelijat SU01nessa. Ainoastaan yksi ulko.lainen vo.imistelija o.n v kilpaillut Suo.messa, nim. saksalainen A. Sachse, sijo.ittuen Helsingin Vo.imistelijain kilpailuissa 7/ 11 toiseksi ja Kelkkalan Kisailijain 14/ 11 järjestämissä kilpailuissa ensimmäiseksi.. Voimistelumerkkisuoritukset. Vo.imistelumerkkiko.keita o.n vuo.den aikana järjestetty seuraavasti : TuusuJan Päällystöko.uluHa 31/ 1, Kelkkalan Kisailijat 6/ 4, Helsingin Vo.imistelijat 8/4, Tampereen Voimistelijat 9/ 4, Jo.ensuun S.L.U / 3, Helsingin Vo.imistelijat 6/ 5, Terijo.en Terä 25/4, Viipmin Reipas 5/ 5, Joensuun S.L.U. 15/ 5, Satakunnan piiri 15/ 5 ja Kelkkalan Kisailijat 18/ 11. Näiden perustalla jao.sto.jo.hto.kunta o.n hyväksynyt seuraavan määrän vo.imistelumerkkisuorituksia: 1 Ik. 8, II lk. 8, II! lk. 26 ja IV lk. 50. Mainittakoon vielä, että Y. Nykänen Viipurin Reippaasta o.n saanut 1 lk:n kultaisen merkin. Piirittäin jakautuvat merkin suorittajat seuraavasti : 1 lk. Viipurin piiri 5, Helsingin, Po.hjois-Karjalan ja Satakunnan, kukin 1, II lk. Viipurin piiri 3, Helsingin ja Pohjo.is-Karjalan 2 ja Satakunnan 1, III lk. Viipurin piiri 6, Pohjo.is-Karjalan 6, Helsingin ja Satak~nnan 4, Tampereen 3, Kymenlaakso.n, Lahden ja Po.rm 1 sekä IV Ik. Viipurin piiri 47, Tampereen 2 ja Pohjo.is-Karjalan 1. Kutsut ulko?lwisiin kilpailuihin. Vuoden aikana jaosto. o.n saanut kutsut seuraaviin ulkomaisiin kilpailutilaisuuksiin : KansainViälisen Voi- Mfesk ohtafsten vofmfstefumestaruuskflpaflujen osanottajat ja arvostelijat. misteluliiton teknillisen ko.mitean koko.uksen yhteydessä Lyo.n'issa 23/ 5 pidetty.ihi~1 ka~sa~~y~~isiin kilpailuihin Dortmund'in stadlonm vihklalslm 14-16y6 j a T~hekko.-Slo.vakian yleisiin vo.imisteluj uhliin Pragissa 4-6/ 7. Edustus kansainvälisissä kongresseissa. Liito.n puheenjohtaja, kapteeni K. E. Levälahti o.n o.liut edustajana Kansainvälisen Vo.imisteluliito.n teknillisen ko.mitean ko.kouksessa Lyo.n'issa 21-24/ 5. Jao.sto.jo.hto.kunnan varapuheenjohtaja Niiniluo.~ ja varajäsen A. Caselius ovat o.lleet Tshe~ko-Sl?,:~kla!l vo.imisteluliiton Pragissa heinäkuussa vletetyllla VOlmistelujuhlilla. Amste1'damin olympialaiset kisat. Amsterda:rpjn o.lympialaisten kisojen vo.imisteluoojelma o.n jaosto.jo.hto.kunnan to.imesta julkaistu Suomen Urheilulehdessä. Kurssit. Jao.sto.jo.htokunnan to.imesta järjestettiin 20-29/ 4 Sortavalassa vo.imistelunjo.htajakurssit, jo.ille yhteensä

18 miestä osallistui. Kurssi'en opettajina toimivat voimisteluneuvoja Huugo Mattila ja uli1eiluohjaaja J. Ikävalko. Poistaakseen Kangasalan voirnisteluleiri. vallitsevaa voimistelunjohtajapulaa jaostojohtokunra järjesti heinäkuun ajaksi voimisteluleirin Kangasalalle, ensimmäisen laatuaan Suomessa. 2-3/ 7 pidettiin palkintotuomarikurssit, 4-17 päivinä voimistelunjohtaja- ja 18-31/7 jatkokurssit johtajille. Viimeinmainitut olivat samalla erikoiskurssit kansakoulunopettaj ille. Palkintotuomarikursseille, joitten opettajina leirin johtaja, lehtori R. Roni ja voim.op. Y. Nykänen toimivat, osallistui yhteensä 13 h enkilöä. Opetus käsitti luentoja ja käytännöllistä opetusta. 4-17/7 pidettyjen johtajakurssien osanottajalukumäärä nousi 29. Opettajina toimivat lehtori R. Roni, voim.op. Erkki Ly,ly ja kansak.op. E. Sutinen sekä ryhmänjohtajina P. Heikkinen, R. Ylönen ja P. Syren. Kursseilla pidettiin luentoja seuraavasti: voimistelun teoriasta 4, voimistelun historiasta 3, sovelletun anatomian, fysiologian ja hygienian alalta 6, pesäpaljopelistä 2 ja rata- ja kenttäurheilusta 2. Käytännölliset harjoitukset käsittivät komento- ja telineharjoituksia, uintia, leikkejä, otteluja, rata.. ja kenttäurheilua ja pesäpallopeliä. Eri harjoituksiin jakautuivat tu~timäärät seuraavasti: komentoharjoituksiin 16 %, telmeharjoituksiin ja leikj{eihin ja otteluihin 15, näytösohjelman harjoitukseen 6, pesäpalloiluun 6 % ja rata- ja kenttäurheiluun 4 %. Uintiharjoitukset olivat päivittäisiä, joskin aivan lyhyitä. J.atkokursseilla oli yhteensä 55 osanottajaa, joista kansakoulunopettajia 33. Samat henkilöt kuin edellisilläkin kursseilla toimivat nytkin opettajina sekä ryhmänjohtajina P. Heikkinen, J. Kunnas, Y. Ojander ja H. Savolainen. Kurssien aikana pidettiin voimistelun tt;<>riasta 7 luentoa, sovelletusta fysiologiasta ja hygiemasta 2, pesäpallopelistä 2 ja urheilusta y.m. 4. Ko- Kangasalan keslllelrln osanottajia. mentoharjoituksiin käytettiin 15 tuntia, telipeharjoitteluun leikkeihin ja otteluihin 12, pesäpallolluun 6 Vi ja rata- ja kenttäurheiluun 4 %, uintiin pä~vitt~in noin 1/2 t., voimisteluliikkeiden arvosteluun 3 Ja naytösohjelman harjoitukseen Kurssien aikana järjestettiin retkiä, iltamla Ja Ulmanäytös. Kurss,ilaiset, joille paitsi Kouluhallitu~{sen myöntämää määrärahaa, myöskin liiton puole~ta Jaettiin stipendejä, saivat kurssien päätyttyä todistukset, joihin merkittiin arvosanat käytöksestä, h.arrast~kse& ta, kyvystä ja edistyksestä sekä myöskm ne ameet, joissa opetusta annettiin. Propa[Jandatyö. Jaoston palkkaamien voimisteluneuvojien ty6suunnitelmaan on kuulunut myöskin yleisen propagandan tekeminen suullisten esiteimien ja sanomalehtikirjoitusten avulla. Suurimerkityksellisiä ovat siinä suhteessa olleet myös seurojen tekemät näytösmatkar. V oirnisteluneuvonta. Voimisteluneuvojana on tammikuun 1 p :stä toukokuun 1 p :ään toiminut Huugo Mattila, jonk~ ~oimi?~.a pääasiallisesti on suuntautunut seurakäyntelhm. Slta-

19 40 paitsi neuvoja on toiminut Sortavalan kurssien johtajana. Seurakäynnit ovat piirittäin jakautuneet seuraavasti : P i i r i I seurakäyn-i t '.. 0 sano tt ajla " eja Pohjois-Karjalan Viipurin Lahden Tampereen Varsinais-Suomen Itä-Karjalan Yhteensä I 51 I 1493 Lokakuun alusta lähtien jaostojohtokunta on kiinnittänyt palvelukseensa piirineuvojia, joitten toiminta etupäässä on tarkoittanut seurojen harjoitusten ohjaamista silmälläpitäen kesäkuun 4-6 päivinä 1927 vietettävää IX yleistä voimistelujuhlaa. Tiheitten seurakäyntien ja kirjallisen neuvontatyön muodossa neuvojat ovat tehneet myöskin yleistä propagandaa, m.m. perustamalla uusia seuroja. 1/ alkaen ovat seuraavat neuvojat toimineet: Y. Calonius Kymenlaakson j ~ Mikkelin piireissä, H. Mattila Tampereen, Satakunnan ja Hämeenlinnan piireissä, Y. Nykänen Viipurin ja Etelä-Saimaan piireissä, 1/ alka,en E. Sorsa Helsingin, Lahden, Porvoon, Varsinais-Suomen ja Hämeenlinnan piireissä ja E. Lyly IO'kakuun aikana Oulun ja Perä-Pohjolan piireissä sekä J. Ikävalko 1/ lukien Itä-Karjalan piirissä. - Sinä lyhyenä aikana, jolloin piirineuvojat ehtivät toimia, aikaansaivwt neuvojat huomattavaa innostusta m.m. osanottoon nähden IX :nteen yleiseen voimistelujuhlaan. Neuvojien toiminta-alueellaan tekemät seurakäynnit ja osanotto niihin, mitkä huomattavasti ovat riippuneet niin alueen seurojen lukumäärästä kuin niitten voimisteluharrastuksesta, selviävät seuraavasta taulukosta: I N e u v 0 j a I seura~äyn - I Osanottajia tejä Y. Calonius H. Mattila H. Nykänen E. Sorsa E. Lyly " J. Ikävalko Yhteensä 125 I 2014 Taulukon lukuihin sisältvv'". koskevat neuvojien pit". f'imistelujuhlaa 'ltamissa ja kuulij at niissä l.jillie järjestetyt voimistelup:'l' ~~ Ja Tällaisia tilaisuuksia on järjestet _ J~ tajat.... ISti : Nykänen 2-päiväiset neuvontapäivät Viipurissa, Koivistolla ja Raudussa, Calonius 2-päiväiset Haminassa ja Mattila neuvottelu tilaisuus Tampereella ja Porissa. Viipurissa oli osanottajia 16 seurasta, Koivistolla 3, Ral1dussa 2, Haminassa 17, Tampereella 13 ja Porissa 12. IX yleinen voimistelujuhla. 4-6/ 6-27 Viipurissa vietettävän IX yleisen voimistelujuhlan johdosta jaostojohtokunta on ryhtynyt maninaisiin toimenpiteisiin, joista mainittakoon niin yhteis- kuin kijpailuohjelmien hyväksyminen, kutsujen lähettäminen, kunniakirjojen, osanottomerkin ja reklaamitaulun määräämin l1, juhlaoppaan laatiminen, juhlapuhujan ja -runon hankkiminen, palkintotuomar rien valitseminen, avustusanomus Valtioneuvostolle ja rautatiealennu.s (50 % saatu), koululaisnäytöksen samoinkuin armeijan ja suojeluskuntien yhteisnäytösten aikaansaaminen sekä toimenpiteet ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja tshekko-slovakien osanoton hyväksi, joista ensi- ja viimemainitut ovat ilmoittaneet osallistuvansa. 41

20 42 Jaoston rahavara,t la ni~den käyttö. Jaoston raihavarat ja niiden käyttö v ilmenee seuraavasta yhteenvedosta : ' Tulot: Osuus v valtioavusta ,000:- Kangasalan voimisteluleiri : Kouluhallituksen avustus ,000:- Ronin tilitys ,807: ' Leiriä varten myönnetty :000; - Valmennusrahastosta..., ,901: ,008: 25 36,000:- Painotuotteista _._....;....;......;. 27_5_: _- Smk. 72,082:- Menot: Saldo v : 92 Sortavalan voimistelunjohtajakurssit ,363: 75 Matkat ,232: - Kokouskulut : 25 Voimisteluneuvoja ,008: 25 Piirineuvojat ,386: 90 Kangasalan voimisteluleiri ,103: 05 Norjalaisten voimistelijain vierailu ,400: - Ilmoitukset : - Sekalaista : - Saldo v ;..;...:...:..:...:..._...:...:.:...:...:.:..: ,037: 88 Smk. 72,082:- Voimistelujuhlan 0 anottomerkki. SVUL:n Urheilujaosto v J aostolohtokunta. Jaoston ja samalla jaostojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut luutnantti Väinö Teivaala, jaostojohtokunnan,~arsinaisina jäseninä johtaja Lauri Haaksi, Turku, kauppias Hannes Kolehmainen, Helsinki, terveyskaitsija Hugo Laihtinen, Tampere, johtaja J. A. Maljanen, Helsinki ja maisteri Lauri Pihkala, Helsinki sekä varajäseninä prokuristi Lauri Forsman, Helsinki ja johtaja N. G. Viinikainen, Lahti. SVUL:n ja Svenska Finlands Idrottsförbundin välisen sopimuksen edellyttämänä SFI:n edustajana jaostojohtokunnassa on 1/ 1-1/ 8 välisenä aikana ollut varatuomari V. Björkqvist ja viimeksimainitusta päivämäärästä alkaen hammaslääkäri R. Stenberg, joka kuitenkaan ei ole ottanut osaa jaostojohtokunnan toimintaan. Niinikään ei johtokunnan jäsen H. Lahtinen ottanut osaa johtokunnan työhön sinä 15/ 3-1/ 10 välisenä aikana, jolloin hän toimi SVUL:n urheiluneuvojana. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut johtaja J. A. Maljanen ja sihteerinä SVUL:n toimistopäällikkö Lauri Santala. Jaostojohtokunta on vuoden kuluessa pitänyt 19 kokousta ja on pöytäkirjoihin kertynyt 198 pykälää. Sen lisäksi ovat eräät jaostojohtokunnan asettamat toimi. kunnat pitäneet useita kokouksia. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat olleet kokouksissa saapuvilla seuraavasti: Teivaala 17, Kolehmainen 17, Maljanen 14, Haaksi 13, Forsman 12, Pihkala 8, Björkqvist 7, Viinikainen 7 ja Lahtinen 4 kertaa.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 J WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 Katsaus SVUL:n toimintaan v. 1925. Yleistä. Vuosi 1924 päätti sen kuumeisen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura.

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura. 40 41 Muut kilpailut. Edellämainittuja Suomen mestruu kilpailujen Ii äksi on kuluneen vuoden aikana toimeenpantu kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja seuraavasti: Hiihtokilpailuja........... 9 Mäenlaskukilpailuja........

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

IV Olympialaiset talvikisat

IV Olympialaiset talvikisat IV Olympialaiset talvikisat 19 3 6 GARMISCH-PARTENKIRCHENISSÄ 6-16 P. HELMIKUUTA PÄIVÄLIPPUJEN PÄÄSYHINNAT Päivälippujen ennakkomyynti v. 1936 pidettävien IV olympialaisten talvikisojen eri tilaisuuksiin

Lisätiedot

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION SUOMEN OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN ENSIMÄISET VALINTAKILPAILUT LÄHTÖ- JA TULOPAIKKANA KAIVOPUISTO KAIVOHUONEEN EDUSTALLA LÄHTÖ KLO 11 A.P. 8. VI. 1924 FÖRSTA UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS I OLYMPIAREPRESENTANTER

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino TOIMINTASÄÄNNÖT Helsinki Kauppalehti Oy:n kirjapaino 1931 SUOMEN PYÖRÄILYLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen nimi on SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki.

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki. ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Salibandyliitto ry:n huomionosoituksia voidaan myöntää henkilöille, seuroille tai muille yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton ja/tai alueiden toimintaa ja/tai muuten toimineet

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ.

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. ANOMUS RIIHIMÄKI 21.12.2011 ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys puheenjohtaja puh. 040/3305273 sähköposti

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt

ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Golfseura r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimi ruotsin kielellä on Esbo Golfsällskap r.f. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot