Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin. Mikael Ohlström, johtava asiantuntija EK:n Brysselin toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin. Mikael Ohlström, johtava asiantuntija 5.6.2015 EK:n Brysselin toimisto"

Transkriptio

1 Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin Mikael Ohlström, johtava asiantuntija EK:n Brysselin toimisto

2 Sisältö Energiaunioni Tiekartta Pariisiin & YK:n ilmastoneuvottelut EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 Päästökaupan (ETS) uudistaminen Ei-päästökauppasektorit (non-ets, Effort sharing) Uusiutuva energia / Biomassan kestävyys Energiatehokkuus Biotalous, kiertotalous, cleantech Energiaturvallisuusstrategia Poimintoja komission tulevista lainsäädäntöaloitteista

3 Energiaunioni Komission tiedonanto , käsitelty Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa, energianeuvosto hyväksyy päätelmät pääteemaa: toimitusvarmuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, vähähiilinen energiapaletti sekä energia-alan tutkimus ja innovaatiot Suomen kannat hyvät, EK tukee. Muun muassa: - Energiasisämarkkinoiden loppuunsaattaminen keskeistä, pyritään varmistamaan kilpailukykyinen energian hinta erityisesti kansainvälisessä kilpailussa olevalle energiaintensiiviselle teollisuudelle. - Energiavarmuuskeskustelussa kotoperäisten energialähteiden, kuten biomassan, merkityksen korostaminen sekä kehittyneiden biopolttoaineiden vaikutukset energiaturvallisuuden parantamisessa ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. - Energialähteiden ja -reittien monipuolistaminen tärkeää, mutta energiainfrastruktuuri-investoinnit tulee pääsääntöisesti saada aikaan markkinalähtöisesti. - Energiatehokkuuden osalta painotetaan toimien kustannustehokkuutta, koska Suomessa on jo hyödynnetty energiatehokkuuspotentiaalista suurempi osa kuin useimmissa muissa jäsenvaltiossa. - Hyvä, että EU pyrkii saavuttamaan ja ylläpitämään johtoasemaansa energiateknologian T&K:ssa. - Komission lisääntyvä koordinaatio ok, mutta komission toimivaltaa suhteessa jäsenvaltioiden energialähteiden valintaan tai kysymyksiin, joilla ei ole rajat ylittävää luonnetta, ei tule lisätä. ITREn mietintöluonnos hyvä, esittelijä Marek Józef Gróbarczyk (ECR). Täysistunnossa 09/15

4 Tiekartta Pariisiin & YK:n ilmastoneuvottelut Energiaunioni-tiedonannon yhteydessä annetussa Pariisin protokollassa komissio esittää EU:n oman YK:n päästövähennystavoitteen - V vähintään -40 % v verrattuna EU:n sisäisin toimin peräänkuuluttaa G20-maita (75 % päästöistä) sekä kaikkia suuri- ja keskituloisia valtioita toimittamaan omat tavoitteensa maaliskuun loppuun mennessä (=> toukokuussa vasta 10 maata!) esittää oman vision läpinäkyvästä, dynaamisesta ja laillisesti sitovasta ilmastosopimuksesta, Pariisin protokollasta (v globaalit päästöt vähintään -60% vs. v. 2010) luo lisäksi ilmastodiplomatia-toimintasuunnitelman Pariisin ilmastoneuvottelujen onnistumista edistämään (allianssit yms.) EK peräänkuuluttaa kattavien ja tasapuolisten kv. Ilmastositoumusten (YK tai väh. G20) syntymistä sekä osallistui Maailmanpankin hiilelle hinta aloitteeseen (http://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2014/09/16/ek-ja-liitot-mukaan-maailmanpankin-hiilipaastoillehinta-aloitteeseen/) Tänään avattu EK:n nettisivu Kohti Pariisia :

5 UNFCCC: Pariisissa (COP 21) 2015 kattava, kaikkia maita koskeva ilmastosopimus vuodesta 2020 eteenpäin

6

7

8 EU:n energia- ja ilmastopolitiikka Päästövähennykset -20% vs Päästökauppasektori: -21 % vs Muut sektorit: EU -10 %, Suomi -16 % vs Uusiutuvan energian osuus EU 20 % Suomi 38% energian loppukulutuksesta Liikenne: EU 10 %, Suomi 20% Energiatehokkuus + 20% - Ei-sitova (tosin EED:ssä sitova velvoite) Komission esitys & & Eurooppaneuvosto 10/2014 -> Vain yksi jäsenmaita sitova ylätavoite 2030 Päästövähennykset Uusiutuvan energian Energia- vähintään -40 % osuus EU-tasolla vs Päästökauppasektori vähintään 27% -43 % - EU-laajuinen, sitova vs Ei maakohtaisia tavoitteita Muut sektorit: - Kansallisia EU -30% vs. 2005, Suomi? toimenpideohjelmia Tarkistus Pariisin jälkeen - Ei liikennetavoitetta tehokkuus väh % - EU-laajuinen, ei-sitova - Ei maakohtaisia tavoitteita

9 Päästökaupan (ETS) uudistaminen Päästökauppaa koskevia linjauksia Eurooppa-neuvostossa 10/ Pääasiallinen ohjauskeino, ml. markkinavakausmekanismi - Hiilivuotoaloille maksuttomat päästöoikeudet jatkossakin, päästöoikeuksien allokoinnissa huomioon tuotantomäärien vaihtelu - Myös epäsuorat kustannusvaikutukset huomioon (Suomessakin otetaan käyttöön kansallinen kompensaatio, tulisi laajentaa EU-laajuiseksi järjestelmäksi viimeistään 4. päästökauppakauden alussa 2012) Komissio antaa lähikuukausina esityksen päästökaupan uudistamisesta, hiilivuodon torjunta keskiössä Ilmaisjakoa olisi parannettava niin, että tehokkaimmat laitokset saavat tosiasiallisesti 100 % päästöjä vastaavan määrän maksuttomia oikeuksia C-kerroin poistettava eli joustava raja ilmaisjaon ja huutokauppaosuuden välillä Epärealistiset vertailuluvut tarkistettava, toimialat pidettävä ennallaan Parlamentin käsittelyyn syyskuussa

10 Jo putkessa: Markkinavakausvaranto päästökauppaan vuoden 2019 alusta Päästöoikeuksien ylijäämä Ylijäämä = Yli 833 milj. Ylijäämä = alle 400 milj. Tavoiteltu vaihteluväli, jolloin ei toimenpiteitä Päästöoikeuksia siirretään varantoon 12 % ylijäämästä, vähintään 100 milj. erissä Päästöoikeuksia palautetaan markkinoille, vähintään 100 milj. erissä

11 Ei-päästökauppasektorit (non-ets, Effort sharing) Suomen tulee pyrkiä siihen, että päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden päästötavoitteen taakanjako jäsenmaille ottaa huomioon täysimääräisesti jo tehdyt toimenpiteet ja kustannustehokkaat päästövähennyspotentiaalit (jotka löytyvät Itä-Euroopan maista) - VTT:n laskelmien (2014) mukaan jokainen %-yksikkö merkitsee, kustannustehokas potentiaali Suomelle 30-32% v. 2030; 36% aiheuttaisi rajakustannuksen 55 /tco2 ja 40% peräti 129 /tco2!! Taakanjakosektoreista erityisesti liikenteen osalta ohjauskeinojen tulisi olla tasavertaisia jäsenmaiden kesken - Mikään maa ei saisi ulkoistaa liikenteen päästöjään EU:n päästökauppaan (opt-in) energiantuotannon ja teollisuuden rasitteeksi EU:ssa tulee sitoutua pitkäjänteisesti liikenteen uusiutuvan energian tavoitteisiin Non-ETS -sektoreillakin ohjauskeinojen tulee olla mahdollisimman kustannustehokkaita ja teknologianeutraaleja tavalla, joka ei vaaranna teollisuuden raaka-aineen (kuten puun) saantia

12 Uusiutuva energia / Biomassan kestävyys Hiilen kierto: hiilidioksidi kiertää puun ja ilman välillä - Puunkäyttö ei lisää CO 2 :a ilmakehään, kun metsävarat säilyvät / kasvavat - Euroopan metsävarat ovat kasvussa Biomassojen päästöt lasketaan maankäyttösektorilla (LULUCF) eli kaadettu puu lasketaan jo nykyisin päästönä - valitettavasti kaikki maat eivät ole mukana laskennassa - Päästöjä ei lasketa toiseen kertaan, kun puu poltetaan (olisi tuplalaskentaa) - Maankäyttösektorilla lasketaan myös metsiin ja puustoon vuosittain sitoutuva hiilidioksidi YK:n alainen kv. ilmastopaneeli IPCC on määrittänyt biomassan polton/käytön päästökertoimen nollaksi (EU:n ei tule poiketa kansainvälisistä päästökertoimista), koska puun päästöt lasketaan maankäyttösektorilla - Päästöt on järkevä laskea maankäyttösektorilla, koska suuri osa puusta poltetaan muualla kuin voimalaitoksissa => Suomen tulee vaikuttaa kestävän biomassan käyttöä rajoittavan sääntelyn, kuten byrokraattisten kestävyyskriteerien tai biomassan hiilineutraaliutta vaarantavan luokittelun, torjumiseksi.

13 Energiatehokkuus Komissio antaa ehdotuksen Energiatehokkuusdirektiivin (EED) uudistamisesta ensi vuonna - Uudistetulla direktiivillä laitetaan täytäntöön vuoden 2030 tehostamistavoite - Nykyisen direktiivin säästövaatimukset kerätään Suomessa pääosin elinkeinoelämän vapaaehtoisella energiatehokkuussopimuksella - Suomessa on neuvoteltavana seuraava sopimuskausi direktiiviuudistuksessa tulisi säilyttää vapaaehtoisten toimien mahdollisuus Sopimustoiminnan säästövaikutus vuoden 2013 lopussa oli 9,3 TWh. Toimet on tehty vuosina ja luvussa ovat mukana kaikki sopimusalat eli elinkeinoelämä, kunnat, kiinteistöala, öljyala, tavara- ja joukkoliikenne sekä maatalous. Kokonaissummasta 72 % teollisuudesta ja 20 % energian tuotannosta, muilta aloilta 8 %. Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä uudistetaan myöskin ensi vuonna koskemaan 2020 jälkeistä aikaa

14 Biotalous, kiertotalous, cleantech Suomelle tärkeitä, korostuvat uuden hallituksen ohjelmassa Biotalous melko tuntematon käsite Euroopassa, vaatii jalkautusta - Biotaloudessa on kysymys bioraaka-aineiden tuotannosta ja jalostamisesta sekä biotuotteiden käytöstä - tehokkaasti, kestävästi ja tuottavasti Suomessa metsien merkittävä rooli biotalouden kasvun lähteenä tunnistettava myös EU-lainsäädäntöä laadittaessa - Biomassojen saatavuuden turvaaminen ja kestävän käytön mahdollistaminen eri käyttötarkoituksiin mahdollisimman kilpailuneutraalisti - Kestävää biomassan käyttöä rajoittavan sääntelyn torjuminen (ei esim. byrokraattisia kestävyyskriteerejä tai jätteiden hyödyntämistä vaikeuttavia säännöksiä, biomassa luokiteltava jatkossakin hiilineutraaliksi) Biotalous toki paljon muutakin, koskee lähes kaikkia toimialoja (kuten cleantechkin) Kiertotaloutta on edistettävä markkinalähtöisesti, ei sääntely edellä - Tarpeettomien rajoitusten sijaan EU:n kiertotalouslinjausten tulee kannustaa resurssien markkinaehtoiseen hyödyntämiseen ja uusien tuotteiden, palvelujen ja teknologioiden kehittämiseen sekä poistaa sääntelyn aiheuttamia esteitä mm. jätteiden hyödyntämiseltä

15 Energiaturvallisuusstrategia

16 Suomi 70 %:n energian tuontiriippuvuus - 100% maakaasulla ja öljyllä - 20% sähköllä (nettotuonti) Venäjältä suurin osa tuontienergiasta - kaasu 100% - öljystä 85% - sähköstä nykyisin enää n. 5% - uraanista n.1/3

17 Suomi Puolet ydinvoimaa Myös erittäin monipuolinen energiantuotanto Uusiutuva energia loppukulutuksesta yli 35%, sähkön-tuotannosta n. 40% Hiilidioksidi-neutraalia sähkön-tuotannosta 74% Kumulatiivinen energiansäästö energiatehokkuussopimuk sin jo yli 9 TWh/v

18 Poimintoja komission tulevista lainsäädäntöaloitteista 1. lakipaketti jo kesällä (8.7.?): Energy market design, Vähittäismarkkina-tiedonanto; Tuotteiden energiatehokkuutta koskevien puitteiden (energiamerkintädirektiivi ja ekosuunnitteludirektiivi) uudelleentarkastelu Lainsäädäntöehdotus EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistamiseksi (heinäkuun puoliväli?) Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia lämmityksen ja jäähdytyksen mahdollisuudet pyrittäessä saavuttamaan EU:n energia- ja ilmastotavoitteet (2015) Lainsäädäntöehdotukset taakanjakopäätöksestä ja maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden (LULUCF) sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (2016) Energian hintojen ja kustannusten (verot ja tuet mukaan luettuina) analysointi (2016 ja sen jälkeen joka 2. vuosi) Energian kuluttajat vahvempaan asemaan: kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, kysyntäpuolen ohjauksen käyttöönotto; älykkään teknologian käyttö; tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhdistäminen; säänneltyjen hintojen asteittainen poistaminen; rinnakkaistoimet heikossa asemassa olevien asiakkaiden suojelemiseksi ( ) Tiedonanto kaikkein tärkeimpien energiainfrastruktuurien luettelon täydentämisen etenemisestä ja toimenpiteistä, joita tarvitaan vuodeksi 2030 asetetun sähköverkkojen yhteenliittämistä koskevan 15 %:n tavoitteen saavuttamiseksi (2016) Energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkastelu (2016) Rakennusten energiatehokkuutta koskevan diren uudelleentarkastelu ja Älykästä rahoitusta älykkäille rakennuksille aloite (2016) Uusiutuvaa energiaa koskeva lainsäädäntöpaketti: myös uusi, vuoden 2030 tavoitteisiin tähtäävä uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi; omaan käyttöön tuotettavan uusiutuvan energian parhaat käytännöt ja tukijärjestelmät; bioenergian käytön kestävyyttä koskeva politiikka ( ) Jätteen käyttöä energian tuottamiseen koskeva tiedonanto (2016) Kiertotaloustiedonanto/-paketti (2015) Liikenteen hiilipäästöjen vähentämistä koskeva tiedonanto, johon sisältyy toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineita ja muita vaihtoehtoisia, kestäviä polttoaineita koskeva toimintasuunnitelma (2017) Uusi eurooppalainen energia-alan tutkimusta ja innovointia koskeva lähestymistapa, joka vauhdittaa energiajärjestelmän muutosta ja johon sisältyy integroitu strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma) sekä liikennealan strateginen tutkimusja innovointiohjelma ( )

19 Lähde: Georges Van Goethem, EC DG Research and Innovation / Energy / Euratom

20 Kiitos! mob

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008 1 (6) KOMISSION ILMASTO- JA ENERGIAPAKETTI MERKITTÄVIMMÄT PÄÄKOHDAT Ehdotus päästökaupan muutosdirektiiviksi vuosille 2013 2020 Päästöoikeuksien maakohtaisesta taakanjaosta ja kansallisista päästöoikeuksien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN 978-952-293-005-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

TULOKSENA KALLIS KESTÄMÄTÖN ENERGIA EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA

TULOKSENA KALLIS KESTÄMÄTÖN ENERGIA EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA TULOKSENA KALLIS KESTÄMÄTÖN ENERGIA EUROOPASSA HUKATAAN VALTAVASTI ENERGIAA LÄMMITYSENERGIA JA PÄÄSTÖKAUPPA Rakennusten lämmöntarve EU:ssa on noin 3 300 TWh. Suurin osa tästä on kiinteistökohtaista kaasu-

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Päästökaupan nykytila ja muutokset 2020-luvulla

Päästökaupan nykytila ja muutokset 2020-luvulla 1 Päästökaupan nykytila ja muutokset 2020-luvulla Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä sitä kautta, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu.

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot