muuttamisesta sekä ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2003 Ympäristöministeri Jouni Backman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "muuttamisesta sekä ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2003 Ympäristöministeri Jouni Backman"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle tiedonannosta Euroopan unionin strategiaksi merialuksista peräisin olevien ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi ja ehdotuksesta nestemäisten rikkipitoisuutta koskevan neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteen rikkipitoisuuden osalta (meriliikenteen rikkipitoisuus) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission 20 marraskuuta 2002 tekemä tiedonanto Euroopan unionin strategiaksi merialuksista peräisin olevien ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi ja ehdotus direktiiviksi neuvoston direktiivin tiettyjen nestemäisten rikkipitoisuudesta 1999/32/EY muuttamisesta sekä ehdotuksesta laadittu muistio. Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2003 Ympäristöministeri Jouni Backman Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

2 2 EU/2002/0241 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MUISTIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN UNIONIN STRATEGIAKSI MERIALUKSISTA PERÄISIN OLEVIEN ILMAKEHÄÄN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI JA SIIHEN LIITTYVÄ EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI NEUVOSTON DIREKTIIVIN TIETTYJEN NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN RIKKIPITOISUUDESTA 1999/32/EY MUUTTAMISESTA MERILIIKENTEESSÄ KÄYTETTÄVIEN POLTTOAINEIDEN RIKKIPITOISUUDEN OSALTA 1. Yleistä Euroopan yhteisöjen komissio on 20. päivänä marraskuuta 2002 antanut tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin strategiasta merialuksista peräisin olevien ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi. Samanaikaisesti komissio on viitaten Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen ja sen artiklaan 175(1) tehnyt ehdotuksen tiettyjen nestemäisten rikkipitoisuudesta annetun neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien osalta (KOM(2002) 595 lopullinen 2002/0259 (COD)). Direktiiviehdotusta ei ole vielä esitelty Euroopan unionin neuvostossa. 2. Strategian ja direktiiviehdotuksen tavoitteet 2.1. Strategian tavoitteet ja suositukset Strategian tavoitteena on vähentää merialuksista ilmaan joutuvia rikkidioksidin, typenoksidien, hiukkasten, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC) sekä hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on myös poistaa sellaisten aineiden, jotka heikentävät otsonikerrosta, käyttö EU:n aluevesillä liikkuvista aluksista. Merialuksilla tarkoitetaan kaikenkokoisia ja kaikenlaisessa tarkoituksessa EU:n merialueilla liikkuvia aluksia. Näihin kuuluvat kaikkien lippujen alla kansainvälisillä, EU:n sisäisillä tai kotimaisilla reiteillä purjehtivat alukset, mukaan luettuna matkustajalaivat, kalastusalukset ja huviveneet. EU:n merialueella tarkoitetaan strategiassa Pohjanmerta, Irlannin merta, Englannin kanaalia, Itämerta, Itäistä Atlanttia, Välimerta ja Mustaamerta. Strategiassa komissio esittää useita tavoitteita aluksista ilmaan joutuvien päästöjen vähentämiseksi sekä toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä EU:ssa että Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) elimissä. Näitä tavoitteita ovat: - alusten rikkidioksidipäästöjen (SO 2 ) vähentäminen, koska ne vaikuttavat happamoittavan kriittisen kuormituksen ylittymiseen ja paikalliseen ilmanlaatuun - alusten typenoksidipäästöjen (NO x ) vähentäminen, koska ne vaikuttavat happamoittavan kriittisen kuormituksen ylittymiseen ja rehevöitymiseen sekä ihmisten terveyteen ja kasvillisuuteen vaikuttavan alailmakehän otsonin pitoisuuksiin - alusten hiukkaspäästöjen vähentäminen,

3 3 koska ne vaikuttavat paikalliseen ilmanlaatuun - alusten VOC-päästöjen vähentäminen, koska ne vaikuttavat ihmisen terveyteen ja kasvillisuudelle haitallisen alailmakehän otsonin pitoisuuksiin - alusten hiilidioksidipäästöjen (CO 2 ) vähentäminen - otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen poistaminen kaikista EU:n aluevesillä toimivista aluksista. Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio on muun muassa antanut jäljempänä käsiteltävän ehdotuksen direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteen osalta. Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 51/1983, jäljempänä MARPOL-yleissopimus) hyväksyttiin IMOssa vuonna 1997 muutospöytäkirja, jolla sopimukseen lisättiin ilman pilaantumisen ehkäisemistä koskeva uusi liite VI. Strategiassa komissio suosittelee, että jäsenmaat ratifioisivat MARPOLyleissopimuksen liitteen VI mahdollisimman pian ja mielellään ennen heinäkuussa 2003 järjestettävää IMOn meriympäristökomitean (MEPC) 49. kokousta. MARPOL-sopimuksen liitteessä VI on vahvistettu 4,5 prosentin yleinen rikkipitoisuusraja laivoissa käytettäville raskaille polttoöljyille sekä määritelty Itämeri, Pohjanmeri ja Englannin kanaali rikkipäästöjen valvonta-alueiksi, joilla laivoissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 1,5 prosenttia tai joilla laivoissa on käytettävä vastaavaan päästöjen vähennykseen johtavaa rikin puhdistusteknologiaa. Liitteessä VI on myös laivojen moottoreiden typenoksidipäästöjen vähentämistä koskevia määräyksiä sekä VOC-päästöjen rajoittamista koskeva suositus Direktiiviehdotuksen tavoitteet ja nykytilanne Direktiiviehdotuksen tavoitteena on meriliikenteen rikkidioksidipäästöjen vähentäminen, joka on tarkoitus toteuttaa nestemäisten rikkipitoisuuden rajoittamista koskevan neuvoston direktiivin 1999/32/EY muutoksella. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on myös vahvistaa MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI säädetty laivoissa käytettävien rikkipitoisuusraja (1,5 prosenttia) rikkipäästöjen valvonta-alueiksi nimetyillä alueilla ja siten vähentää happamoitumista. Lisäksi ehdotuksella pyritään parantamaa Pohjois-Euroopan ilmanlaatua sekä rannikkoalueilla että sisävesialueilla. Euroopan yhteisössä on useiden direktiivien avulla säännelty rikkidioksidipäästöjä, tiettyjen rikkipitoisuutta sekä asetettu ulkoilman rikkidioksidipitoisuudelle rajaarvot. Neuvoston direktiivissä 1999/30/EY vahvistetaan ulkoilman rikkipitoisuudelle raja-arvot ihmisten terveyden ja kasvillisuuden suojelemiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansallisista päästörajoista tietyille ilman epäpuhtauksille 2001/81/EY asettaa happamoitumisen vähentämiseksi kansalliset rikkidioksidipäästökatot, joita ei vuoden 2010 jälkeen tule ylittää. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 2001/80/EY asettaa rikkidioksidipäästörajaarvot sekä uusille että vanhoille polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksille. Neuvoston direktiivissä tiettyjen nestemäisten rikkipitoisuudesta 1999/32/EY rajoitetaan EU-alueella käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus 1,00 painoprosenttiin, ja kaasuöljyjen, mukaan lukien meriliikenteessä käytettävät kaasuöljyt, rikkipitoisuus 0,2 painoprosenttiin ja vuoden 2008 alusta lukien 0,1 painoprosenttiin. Direktiiviä ei sovelleta meriliikenteessä käytettäviin raskaisiin polttoöljyihin eli ns. bunkkeriöljyihin. Tieliikenteessä käytettävien koostumusta, kuten rikkipitoisuutta, on säännelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä bensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimuksista (1998/70/EY) sekä mainitun direktiivin muutoksella 2002/../EY.

4 4 MARPOL-yleissopimuksen liitteessä VI on vahvistettu 4,5 prosentin yleinen rikkipitoisuusraja laivoissa käytettäville raskaille polttoöljyille. Vuonna 1997 liitteessä määriteltiin Itämeri rikkipäästöjen valvonta-alueeksi, joilla laivoissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 1,5 prosenttia tai joilla laivoissa on käytettävä vastaavaan päästöjen vähennykseen johtavaa rikin puhdistusteknologiaa. Vuonna 2000 lisättiin Pohjanmeri ja Englannin kanaali rikkipäästö- jen valvonta-alueiksi. Tämä ilmansuojelua koskeva liite tulee voimaan kansainvälisesti vuoden kuluttua siitä, kun sen on ratifioinut vähintään 15 lippuvaltiota, joiden yhteinen osuus maailman koko kauppalaivaston bruttovetoisuudesta on ainakin 50 prosenttia. Suomi pyrkii ratifioimaan MARPOLyleissopimuksen liitteen VI kesään 2003 mennessä. Tähän mennessä liitteen VI on ratifioinut kahdeksan maata (Bahama, Bangladesh, Tanska, Liberia, Marshallin saaret, Norja, Singapore ja Ruotsi), joiden yhteenlaskettu osuus maailman kauppalaivaston bruttovetoisuudesta on 26,27 prosenttia. 3. Direktiiviehdotuksen sisältö Direktiiviehdotusta ei ole vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Seuraavassa kuvataan KOM-asiakirjan sisältöä Direktiiviehdotuksen soveltamisala ja pääkohdat Direktiivin tiettyjen nestemäisten rikkipitoisuuden rajoittamisesta 1999/32/EY määritelmiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne kattaisivat kaikki meriliikenteessä käytettävät polttoaineet, raskaan polttoöljyn, dieselöljyn ja kaasuöljyn. Direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös meriliikenteessä käytettävän raskaan polttoöljyn (HFO) rikkipitoisuuden sääntely sisällytettäisiin direktiiviin. Soveltamisalaan kuuluvat tällä hetkellä meriliikenteen polttoaineista vain kaasuöljyt. Näitä ovat ns. tislatut öljyt eli meriliikenteen kaasuöljyinä (MGO) tunnetut DMX- ja DMA-laadut sekä meriliikenteen dieselöljyinä (DMO) tunnetut DMB- ja DMC-laadut. Tarkemmin nämä laadut on määritelty vuodelta 1987 peräisin olevassa ISO-standardissa, ISO Tämänhetkiset EU:n säädökset edellyttävät, että jäsenvaltiot varmistavat, että niiden alueella (aluemerellä eli merialueella enintään 12 peninkulman etäisyydellä rannikon perusviivasta sekä sisäisillä aluevesillä mukaan luettuna sisämaan vesiväylät) tislattuja polttoöljyjä käyttävien alusten käyttämien rikkipitoisuus on enintään 0, 2 prosenttia ja lukien enintään 0,1 prosenttia. Direktiiviehdotuksen muutoksella saatettaisiin voimaan uusi rikkipitoisuusraja, enintään 1,5 painoprosenttia kaikille Pohjanmerellä, Englannin kanaalissa ja Itämerellä meriliikenteessä käytettäville polttoaineille, mukaan lukien raskas polttoöljy. Tämä raja-arvo olisi sama raja-arvo, josta on sovittu kansainvälisessä merenkulkujärjestössä MARPOL-yleisopimuksen liitteen VI mukaisille rikkipäästöjen valvonta-alueille. Ehdotettua rajaa sovellettaisiin 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta tai vuosi liitteen VI voimantulosta, jos liitteen VI ratifiointeja EU:n jäsenvaltiossa ja muualla on riittävästi, kumpi ajankohta näistä olisi aikaisempi. Ehdotetulla muutoksella pyritään myös vahvistamaan1,5 prosentin rikkipitoisuusraja kaikille meriliikenteen polttoaineille, joita käytetään yhteisön satamiin ja satamista säännöllisesti liikennöivissä matkustaja-aluksissa. Lisäksi ehdotuksella pyritään varmistamaan, että enintään 1,5 prosenttia rikkiä sisältävää polttoainetta on käytettävissä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Ehdotuksen tavoitteena on poistaa 0,2 prosentin rikkipitoisuusraja meriliikenteessä käytettäviltä DMC- ja DMB-laadun dieselöljyiltä sekä samalla kieltää rikkipitoisuudeltaan yli 1,5 prosentin DMBja DMC- laatuisten myynti.

5 5 Tämä ehdotus on tärkeä kansainvälisille aluksille, koska matalarikkisiä polttoöljyjä ei välttämättä ole laajasti saatavilla EU:n ulkopuolella. Tällöin nämä alukset voisivat käyttää rikkipäästöjen valvonta-alueita koskevien vaatimusten mukaisia dieselöljyjä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi direktiiviin 1999/32/EY sellaiset muutokset, että se olisi johdonmukainen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin tiettyjen suurten polttolaitosten ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (2001/80/EY) kanssa. Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi sääntelykomitea, joka käsittelisi sellaisia tulevia teknisluontoisia muutosehdotuksia, jotka eivät edellyttäisi poliittista yhteispäästöstä. purjehtiviin aluksiin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. heinäkuuta 2007 alkaen tai 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen yhteisön satamissa on kysyntää vastaavasti saatavilla riittävässä määrin enintään 1,5 painoprosenttia rikkiä sisältäviä meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita. Lisäksi jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niiden alueella myytävien meriliikenteen dieselöljyjen (DMB- ja DMClaadut) rikkipitoisuus on enintään 1,5 painoprosenttia. Tätä määräystä sovelletaan 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaan tulosta. Soveltamisalaan ehdotetaan lisättäväksi uusi poikkeus, jonka mukaan rikkipitoisuusvaatimuksia ei sovellettaisi tutkimus- ja testaustarkoituksiin käytettävään polttoaineeseen Direktiiviehdotuksen vaatimukset Raskaiden polttoöljyjen eli ns. bunkkeriöljyjen rikkipitoisuuden rajoittaminen Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden, jotka reunustavat rikkipäästöjen valvonta-alueita (Itämeri, Pohjanmeri ja Englannin kanaali), on toteutettava toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden aluemerellä, talousvyöhykkeillä ja epäpuhtauksien valvonta-alueilla, jotka kuuluvat rikkipäästöjen valvonta-alueisiin, käytetään enintään 1,5 painoprosenttia rikkiä sisältäviä polttoaineita. Tämä määräys koskee 12 kuukauden kuluttua MARPOLsopimuksen liitteen VI voimaantulosta tai 12 kuukautta direktiivin voimaantulon jälkeen kaikkien lippujen alla purjehtivia aluksia, mukaan luettuna alukset, jotka ovat lähteneet matkaan yhteisön ulkopuolella. Jäsenvaltioiden on myös toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Euroopan yhteisön satamiin tai satamista liikennöivissä matkustaja-aluksissa käytetään 1. heinäkuuta 2007 alkaen tai 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen vain polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on enintään 1,5 painoprosenttia. Tätä määräystä sovelletaan kaikkien lippujen alla Kaasuöljyjen rikkipitoisuuden rajoittaminen Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sisävesillä liikennöivissä tai satamissa laiturissa olevissa aluksissa käytetään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulon jälkeen enintään 0,2 painoprosenttia rikkiä sisältäviä polttoaineita ja alkaen enintään 0,1 painoprosenttia rikkiä sisältäviä polttoaineita. Kreikkaa ja merentakaisia alueita koskeva poikkeus direktiivissä 1999/32/EY ehdotetaan poistettavaksi. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, ettei niiden alueilla myydä kaasuöljyjä (DMA- ja DMX-laadut), joiden rikkipitoisuus on suurempi kuin 0,2 prosenttia (0,1 painoprosenttia vuodesta 2008). Lisäksi direktiivin soveltamisalaa koskevasta kohdasta poistetaan viittaus siihen, ettei 0,2 prosentin rikkipitoisuussäännöksiä sovelleta EU:n ja kolmansien maiden välisen rajan ylittävässä liikenteessä. Ehdotetussa muutoksessa edellytetään, että merialuksissa olisi käytettävä 0,2 prosenttia rikkiä sisältävää kaasuöljyä vain niiden ollessa laiturissa EU:n satamassa. Laivat voisivat näin ollen ottaa

6 6 vaatimusten mukaista polttoainetta saapuessaan satamaan ja poikkeusta ei enää tarvittaisi. Polttoaineiden rikkipitoisuuden valvontaa koskevat muutokset Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisössä kaupan pidettävien ja meriliikenteessä käytettävien rikkipitoisuutta on valvottava silloin, kun niitä käytetään aluksissa rikkipäästöjen valvonta-alueilla, yhteisön satamissa ja sisävesiväylillä sekä yhteisön satamista tai satamiin säännöllisesti liikennöivissä matkustaja-aluksissa. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että alukset velvoitetaan ennen niiden satamaan saapumista täyttämään lokikirjat asianmukaisesti mukaan lukien vaihtotoimet. Samoin on varmistettava, että polttoaineen toimittajat kirjaavat meriliikenteessä käytettävien rikkipitoisuuden asianmukaisesti bunkkeriöljyjen toimitusasiakirjoihin. Valvontaa on tehtävä ottamalla näytteitä polttoaineista, analysoimalla näytteiden rikkipitoisuuksia säiliöistä ja laivojen sinetöidyistä bunkkerinäytteistä sekä tutkimalla ja tarkastamalla bunkkerien toimitusasiakirjoja ja laivojen lokikirjoja. Kertomusten toimittaminen Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain kesäkuun 30 päivään mennessä komissiolle selvitys edellisen soveltamisalaan kalenterivuoden kuuluvien ja aikana niiden alueella käytössä olleiden nestemäisten rikkipitoisuudesta. Kertomukseen on sisällytettävä ehdotuksen mukaan myös tiedot meriliikenteessä käytetystä polttoöljystä, dieselöljystä ja kaasuöljystä, niiden määristä, rikkipitoisuuksista sekä näytteiden kokonaismääristä. Sääntelykomitea Muutoksessa ehdotetaan perustettavaksi direktiiviin 1999/32/EY sääntelykomitea, jonka tehtävänä olisi tulevaisuudessa päättää lähinnä teknisistä kysymyksistä. Tällaisia muutoksia voisivat myös olla sellaiset seikat, jotka johtuvat muista direktiiveistä ja joista on päästy poliittiseen sopimukseen yhteispäätösmenettelyn avulla. Polttoaineen rikkipitoisuusrajoista tai tästä johtuvista epäsuorista muutoksista ei sääntelykomitea voisi päättää Direktiivin täytäntöönpano Jäsenvaltioiden on pantava direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta. 4. Ehdotuksen vaikutukset Suomelle 4.1. Nykyinen lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (766/2000) on rajoitettu Suomessa käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus yhteen painoprosenttiin, Suomessa käytettävän kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus 0,2 painoprosenttiin ja vuoden 2004 alusta lukien 0,1 painoprosenttiin. Meriliikenteessä käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuusmääräystä ei sovelleta Suomen ja Euroopan yhteisön ulkopuolisen valtion väliseen meriliikenteeseen. Asetuksen rikkipitoisuusmääräyksiä ei sovelleta meriliikenteessä käytettävään raskaaseen polttoöljyyn eli ns. bunkkeriöljyyn. Asetuksessa tarkoitetaan kevyellä polttoöljyllä ensisijaisesti lämmitykseen käytettäviä nestemäisten valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia kaasuöljyjä ja muita öljytuotteita, jotka tislautuvuutensa mukaisesti kuuluvat keskitisleisiin ja joista ASTM D 86 - menetelmän mukaan 350 celsiusasteessa tislautuu häviöt mukaan luettuna vähintään 85 tilavuusprosenttia.

7 7 Raskaalla polttoöljyllä tarkoitetaan muita kuin edellä mainittuja nestemäisten valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitettuja tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvia raakaöljystä saatuja, lämmitykseen tarkoitettuja öljyjä ja öljyvalmisteita, joista ASTM D 86- menetelmän mukaan 250 celsiusasteeseen asti tislattaessa tislautuu häviöt mukaan luettuna vähemmän kuin 65 tilavuusprosenttia tai joille ei voida määrittää tilavuusprosenttia 250 celsiusasteessa. Meriliikenteessä käytettävällä kevyellä polttoöljyllä tarkoitetaan polttoaineita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi merialuksissa ja jotka ovat määritelty kevyen polttoöljyn määritelmän mukaisiksi tai joiden viskositeetti tai tiheys on ISO 8217 (1996) taulukossa 1 olevan meriliikenteessä käytettävin tisleiden viskositeetin tai tiheyden määritelmän mukainen (meriliikenteen kaasuöljyinä (MGO) tunnetut DMX- ja DMA-laadut ja meriliikenteen dieselöljyinä (MDO) tunnetut DMB- ja DMC-laadut). Asetuksessa määrätään rikkipitoisuuksien seurannasta ja tietojen toimittamisesta vuosittain sekä rikkipitoisuuksien määrittämisessä käytettävistä vertailumenetelmistä. Ympäristönsuojelulain 15 :n mukaan, jos polttoaineen tai ilmakehään haitallisesti vaikuttavan aineen, valmisteen tai tuotteen käytöstä syntyy päästöjä, joista voidaan perustellusti arvioida aiheutuvan terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, valtioneuvosto voi asetuksella säätää: 1) aineen, valmisteen tai tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille luovuttamisen, maastaviennin, luovuttamisen tai käytön rajoittamisesta tai kieltämisestä; 2) valmistettavan, maahan tuotavan, markkinoille luovutettavan, maasta vietävän tai käytettävän aineen, valmisteen tai tuotteen koostumuksesta sekä merkitsemisestä. Kemikaaleja koskevista rajoituksista ja kielloista säädetään lisäksi kemikaalilaissa (744/1989) sekä tuotteiden turvallisuudesta tuoteturvallisuuslaissa (914/1986). Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain (300/1979), jäljempänä alusjätelaki, tavoitteena on ehkäistä vesien pilaantuminen, jolla 2 :n mukaan tarkoitetaan vesialueiden tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydelle, elollisten luonnonvarojen ja vesialueiden elämän vahingoittumista, esteitä kalastukselle tai muulle oikeutetulle vesialueiden käytölle, veden käyttöominaisuuksien huonontumista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa haittaa. Asetuksella voidaan antaa vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeellisia säännöksiä suomalaisen aluksen sekä kauppamerenkulkuun Suomen satamien välillä tai sisävesialueella käytettävän aluksen rakenteesta, varusteista, miehityksestä ja käytöstä. Alusjätelain nykyinen soveltamisala on rajattu vesien pilaantumisen ehkäisemiseen. Sillä ei voida säännellä ilmaan meneviä päästöjä Lainsäädännölliset vaikutukset Direktiivin vaatimusten, jos ne ehdotetussa muodossa hyväksytään, kansallinen täytäntöönpano on alustavan tarkastelun mukaan ongelmallista. Laivoissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuusvaatimukset voitaisiin saattaa voimaan ympäristönsuojelulain nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella Suomen alueella aluevedet mukaan luettuna. Määräyksiä pitäisi voida antaa myös lokikirjojen täyttämisestä sekä laivojen käyttämien valvonnasta näytteiden oton ja analysoinnin sekä lokikirjojen avulla. On kuitenkin vielä epäselvää, olisiko direktiivin edellyttämä valvonta toteutettavissa nykyisen sääntelymme puitteissa ja mikä on sen suhde Yhdistyneiden kansakuntien (YK) merioikeusyleissopimukseen (SopS 49-50/1996). Vaatimusten ulottaminen talousvyöhykkeelle edellyttäisi, että meillä Suomessa olisi voimassa lainsäädäntö, jolla voitaisiin antaa ympäristönsuojelusäädöksiä talousvyöhyket-tä koskien. Ympäristönsuojelutoimia voitaisiin kuitenkin perustaa vain jo voimassa olevien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseen. Kansainvälisellä

8 8 sopimuksella tässä yhteydessä tarkoitetaan lähinnä Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n piirissä solmittuja sitoumuksia. Rikkipitoisuusvaatimusten säätäminen koskemaan ns. rikkipäästöjen valvontaalueita, jollaiseksi Itämeri on kokonaan määritelty, näyttää ongelmalliselta nykyisen lainsäädännön pohjalta ja edellyttäisi joka tapauksessa, että IMO:n MARPOLsopimuksen liite VI olisi ratifioitu ja tullut kansainvälisesti voimaan. YK:n meriyleissopimuksen mukaan rantavaltio voi ulottaa lainkäyttövaltaansa meriympäristön suojelun osalta myös aluevesien jatkeena olevalle talousvyöhykkeelle, jollaista Suomi ei ole tähän mennessä perustanut. Ulkoasianministeriössä on valmisteltavana talousvyöhykkeen perustamista koskeva hallituksen esitys ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä Direktiiviehdotuksen täytäntöönpano edellyttää toimenpiteitä myös talousvyöhykkeellä samoin kuin aluemeren ja talousvyöhykkeen ulkopuolellakin kulkevien ulkomaistenkin alusten osalta. Direktiiviehdotuksen talousvyöhykkeellä samoin kuin aluemeren ja talousvyöhykkeen ulkopuolellakin, kuten rikkipäästöjen valvonta-alueilla, edellyttämät toimenpiteet vaikuttavat YK:n merioikeusyleissopimuksen kannalta ongelmallisilta sikäli kuin ne ulottuisivat myös muihin kuin EY-maiden lipun alla purjehtiviin aluksiin. Ehdotuksen täytäntöönpano liittyy myös kiinteästi MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI ratifiointiin Ympäristövaikutukset Laivojen rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt vaikuttavat happamoitumiseen ja lisäävät happamoittavan kriittisen kuormituksen ylityksiä. Kriittiset kuormitukset vaihtelevat ekosysteemien mukaan ja pohjoisessa ekosysteemit ovat happamoitumiselle herkempiä kuin eteläisessä Euroopassa. Mallintamisella on voitu arvioida, että meriliikenteen osuus happamoittavan kriittisen kuormituksen ylityksistä on yli 50 prosenttia useimmilla Englannin kanaalin ja Pohjanmeren rannikkoalueilla sekä Itämeren rannikoilla Saksassa ja Puolassa sekä laajoilla alueilla eteläistä Ruotsia ja Suomea. Lisäksi laivojen rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt aiheuttavat prosenttia ilmakehässä kaasumaisista yhdisteistä syntyvien hiukkasten pitoisuuksista useilla rannikkoalueilla. Nämä epäsuorat kuten myös suorat hiukkaspäästöt vaikuttavat ihmisen terveyteen. Lyhyt- ja pitkäaikainen altistuminen ilman epäpuhtauksille vaikuttaa terveyteen ja lisää sairastuvuutta. Maailmanlaajuisesti meriliikenteessä käytettävien raskaiden polttoöljyjen tämänhetkinen keskimääräinen rikkipitoisuus 2,7 painoprosenttia ( ppm) on korkea verrattuna muiden nestemäisten rikkipitoisuuksiin, joita on säännelty direktiivien avulla. Lämmitykseen käytettävässä kaasuöljyssä saa olla enintään 2000 ppm (0,2 painoprosenttia) rikkiä. Bensiinin ja dieselöljyjen rikkipitoisuuden vähentäminen 10 ppm:ään on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston sovittelumenettelyssä joulukuussa Vuonna 2000 laivojen rikkidioksidipäästöt EU:n merialueella olivat tonnia ja typenoksidipäästöt olivat tonnia. Komission teettämän selvityksen mukaan laivojen rikkipäästöt ovat yksi suurimmistä päästölähteistä Euroopassa ja niiden määrän on arvioitu vuoteen 2010 mennessä vastaavan jopa 75 prosenttia kaikista maalta peräisin olevista rikkidioksidipäästöistä. Komission teettämien selvitysten mukaan vuoteen 2006 mennessä vuosittain käytetään Pohjanmeren ja Itämeren rikkipäästöjen valvonta-alueilla noin 14 miljoonaa tonnia meriliikenteen polttoaineita. Tämän lisäksi EU:n merialueilla rikkipäästöjen valvontaalueiden ulkopuolella matkustaja-alukset käyttävät noin 4 miljoonaa tonnia meriliikenteen polttoaineita. Tämän 18 miljoonan tonnin polttoaineen rikkipitoisuus saisi direktiiviehdotuksen mukaan olla vuonna 2006 enintään 1,5 painoprosenttia. Rikkipäästöjen valvonta-alueita koskevan ehdotuksen toteuttamisella rikkidioksidipäästöt vähenisivät näillä alueilla tonnia ja hiukkaspäästöt

9 9 vähenisivät noin tonnia. Matkustajaaluksia koskevan ehdotuksen toteuttamisella rikkidioksidipäästöt vähenisivät vielä tonnia. Komission teettämien selvitysten mukaan satamissa laiturissa olevissa aluksissa käytettäisiin vuonna 2006 noin 2,3 miljoonaa tonnia meriliikenteen polttoaineita. Tämän polttoaineen rikkipitoisuus saisi direktiiviehdotuksen mukaan olla vuonna 2006 olla enintään 0,2 prosenttia ja vuoden 2008 alusta enintään 0,1 prosenttia. Rikkidioksidipäästöt vähenisivät satamissa ehdotuksen toteuttamiselle vuonna 2006 noin tonnia ja vuonna 2008 noin tonnia. Satamissa hiukkaspäästöt vähenisivät samalla noin tonnia ja typenoksidipäästöt noin tonnia Taloudelliset vaikutukset CONCAWE (Öljy-yhtiöiden terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestö) on arvioinut, että EU:n satamat toimittaisivat meriliikenteen rikkipäästöjen valvontaalueilla tarvittavasta laivojen polttoainemäärästä noin 7 miljoonaa tonnia. Kansainvälisten/muiden kuin EU-maiden lippujen alla purjehtivat alukset hankkisivat rikkipäästöjen valvonta-alueilla tarvitsemansa polttoaineen, noin 7 miljoonaa tonnia EU:n ulkopuolelta. Jos EU:n satamat toimittaisivat myös tarvittavan, noin 4 matkustaja-aluksissa miljoonan tonnin polttoainemäärän, niin EU:n alueella tarvittavan matalarikkisen meriliikenteessä käytettävän polttoaineen kokonaismäärä olisi noin 11 miljoonaa tonnia. Jos 11 miljoonaa tonnia meriliikenteen matalarikkistä (1,5 prosenttia rikkiä) raskasta polttoöljyä, toimitettaisiin EU:n alueella, niin komission teettämän selvityksen mukaan laivoissa käytettävän raskaan polttoöljyn keskimääräinen hinta nousisi noin 50 euroa tonnia kohti. EU:n ulkopuolella toimitettavan matalarikkisen raskaan polttoöljyn hinnan nousuksi on komission teettämissä selvityksissä on arvioitu 55 euroa tonnia kohti. Komission selvitysten mukaan rikkipäästöjen valvonta-alueilla meriliikenteen raskaan polttoöljyn rikkipitoisuutta koskevan ehdotuksen kokonaiskustannukset vuonna 2006 arvioidaan 735 miljoonaksi euroksi. Matkustaja-aluksia koskevan ehdotuksen kokonaiskustannukset puolestaan olisivat 200 miljoonaa euroa. Satamissa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuutta koskevan ehdotuksen ensimmäisen vaiheen (rikkipitoisuuden muutos 1,5 % -> 0,2 %) kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 133 miljoonaa euroa vuodessa ja lisäkustannuksiksi toisessa vaiheessa (rikkipitoisuuden muutos 0,2 % -> 0,1 %) 48 miljoona euroa vuonna Valtioneuvoston kanta Valtioneuvoston kannanmuodostus direktiiviehdotukseen on vielä kesken. Asiaa valmistellaan ympäristöministeriössä yhdessä muiden asianomaisten ministeriöiden kanssa.

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA II. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA II. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.11.2002 KOM(2002) 595 lopullinen 2002/0259 (COD) OSA II Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 66. istunnossa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna IMO:n uusien määräysten arvioidut vaikutukset kuljetuskustannuksiin

Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna IMO:n uusien määräysten arvioidut vaikutukset kuljetuskustannuksiin Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna 2015 - IMO:n uusien määräysten arvioidut vaikutukset kuljetuskustannuksiin Liikenne- ja viestintäministeriö Lolan Eriksson 1 Meriympäristön suojelua koskeva sääntely

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 13.1.2005 VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTENARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTENARVIOINNISTA. Oheisasiakirja. ehdotukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2011 SEK(2011) 919 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTENARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Lisätiedot

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO OSASTO B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA LIIKENNE JA MATKAILU RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta /2014 Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta /2014 Laki. merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014 998/2014 Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

HE 237/2009 vp. (1303/2004) täydennettiin lain säännöksiä

HE 237/2009 vp. (1303/2004) täydennettiin lain säännöksiä Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2014 COM(2014) 466 final 2014/0216 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio)

Lisätiedot

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Meriympäristön suojelua koskeva sääntely Tarvitaan kansainväliset säännökset, jotka koskevat kaikkia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriympäristön suojelukomitean 68. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

U 69/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen)

U 69/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Göteborgin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.3.2017 2016/0021(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen

HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen HE 3/2017 vp Hallituksen esitys MARPOLyleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien. muuttaminen. liikenne- ja viestintävaliokunta

Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien. muuttaminen. liikenne- ja viestintävaliokunta Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien muuttaminen liikenne- ja viestintävaliokunta 22.9.2016 Ylitarkastaja Maija Rönkä Hallitusneuvos Katja Viertävä 1 Komission ehdotukset 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI MAR 95 CODEC 876

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI MAR 95 CODEC 876 EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. en) 2002/0310 (COD) LEX 450 PE-CONS 3640/1/03 REV 1 MAR 95 CODEC 876 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o.../2003,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 617 final 2016/0296 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 70. ja 71. istunnossa Euroopan unionin

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Itämeren nimeäminen typenoksidipäästöjen erityisalueeksi (NECA); tiekartan hyväksyminen. Eeva-Liisa Poutanen Ympäristöneuvos YmV ja LiV 8.3.

Itämeren nimeäminen typenoksidipäästöjen erityisalueeksi (NECA); tiekartan hyväksyminen. Eeva-Liisa Poutanen Ympäristöneuvos YmV ja LiV 8.3. Itämeren nimeäminen typenoksidipäästöjen erityisalueeksi (NECA); tiekartan hyväksyminen Eeva-Liisa Poutanen Ympäristöneuvos YmV ja LiV 8.3.2016 Rehevöityminen Itämeren suurin ongelma Typpeä ja fosforia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 162/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä energiaverotusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) 5179/1/01 REV 1 ADD 1 LIMITE MAR 2 CODEC 13 YHTEINEN KANTA Asia: Yhteinen kanta Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2016 COM(2016) 89 final 2016/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän OTIFasiantuntijakomitean 54. kokouksessa

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Merialuesuunnitteludirektiivin valmistelu - tilannekatsaus

Merialuesuunnitteludirektiivin valmistelu - tilannekatsaus Merialuesuunnitteludirektiivin valmistelu - tilannekatsaus Tiina Tihlman, ympäristöministeriö Merialueiden suunnittelu Suomessa seminaari 30.1.2014 SYKE & WWF Puitedirektiiviehdotus merialueiden suunnittelun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Lolan Eriksson Hallitusneuvos 25.2.2015 Yleissopimuksen tausta Torjutaan alusten painolastivesien ja sedimenttien mukana leviäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot