SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA"

Transkriptio

1 SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

2 Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN-13: ISBN-10: X Opetushallitus, 2006

3 SAATTEEKSI Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto tuli koulutusrakenteeseen uutena tutkintona vuonna Kolmivuotisen perustutkinnon tavoitteita ja sisältöjä suunniteltaessa otettiin huomioon koulutusrakenteesta poistuvien koti-, laitos- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon (2 v) sekä koti-, laitos- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinnon (4 v) kotitalous- ja kuluttajapalveluihin erikoistava osaaminen. Kotitalouspalvelut oli voimakkaimmin kasvava palveluala 1990-luvulla, ja näköpiirissä oli kysynnän kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa. Vuonna 1997 alkanut kotitaloustyön verovähennyskokeilu on sittemmin vakinaistunut, mikä on lisännyt merkittävästi kotityöpalvelujen kysyntää. Kahdeksassa Euroopan maassa tehty tutkimus kotityöpalvelujen kysynnästä ja tarjonnasta valmistui vuonna Tämän tutkimuksen yhteydessä otettiin käyttöön suomenkielinen käsite kotityöpalvelu, jolla tarkoitetaan eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista sellaisissa tehtävissä, joissa ei tarvita sairaanhoitoalan ammattikoulutusta. Tutkimuksen mukaan kotityöpalvelualan tavoitteena ovat markkinakelpoiset, helposti ostettavat ja monipuoliset palvelukokonaisuudet erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tarjottavat palvelut siirtyvät toteutettaviksi alan muuttuvissa ympäristöissä, kodeissa. Tämä asetti kehittämisvaateita kotityöpalvelujen toteuttamistavoille ja sen myötä koulutukselle. (Härkki, T. & Raijas, A. Vapaa-ajan palveluista arjen palveluihin. Kotityöpalvelun vuosituhat näkökulmia kehittämiseen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos: Selvityksiä nro 9, ) Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnolla on pyritty vastaamaan kotityöpalvelujen koulutushaasteeseen. Tutkinnon ammattialaa laaja-alaistettiin kodinomaisten laitosten moniosaajien sekä kotitalouspalvelujen ja -hyödykkeiden myynnin ja neuvonnan osaamiseen. Tämän selvityksen tarkoituksena oli saada vastausta kysymykseen, vastaako kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto kaksine koulutusohjelmineen sisällöltään työelämän osaamistarpeita ja onko ko. ammatillinen peruskoulutus työelämän odotusten ja muutosten suuntainen. Selvitys tukee koulutuksen laadullista ennakointia, jonka avulla pyritään tunnistamaan koulutus- ja osaamistarpeita koulutuksen rakenteita ja sisältöjä uudistettaessa. Selvityksessä määritettiin valmistuneiden sijoittumisprofiili eli mihin tehtäviin ja työpaikkoihin valmistuneet ovat sijoittuneet ja heidän osaamisprofiilinsa eli osaaminen suhteessa työn ja työpaikan vaatimuksiin. Kyselyt suunnattiin kolmelle taholle: valmistuneille, oppilaitoksille ja työnantajille. Myös avointen kysymysten ja vastausten

4 kautta saatiin mielenkiintoista ja välitöntä palautetta koulutuksen kehittämistyöhön. Tämän osaamistarveselvityksen on tehnyt ja raportin laatinut restonomi (AMK) Tuija Öystilä Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen linjan tilauksesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on antanut teknistä tukea. Selvityksen koordinaattorina ovat toimineet ylitarkastaja Marja-Liisa Visanti yhdessä alakohtaisen asiantuntijan ylitarkastaja Meri Kaila-Sayeedin kanssa. Kyselylomakkeet ja kyselyjen suuntaaminen on suunniteltu yhdessä tutkijan kanssa. Niitä ovat kommentoineet kiinteistö- ja puhdistuspalvelujen koulutustoimikunta sekä sen kotityöpalvelujen jaosto. Selvitys on muokattu nettijulkaisuksi ja se siirretään myös Opetushallituksen ennakoinnin sähköiseen tietopalveluun Enstiin. Tarkoituksena on, että selvityksen metodiikkaa voidaan yleisesti hyödyntää vastaavissa ennakointihankkeissa koulutussuunnittelun eri tasoilla ja alueilla. Marja-Liisa Visanti Ylitarkastaja Meri Kaila-Sayeed Ylitarkastaja

5 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 7 Tuija Öystilä RAPORTTI KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA TEHDYSTÄ SELVITYKSESTÄ KOULUTUKSEEN 3 tietoja 4 Tutkinnon 5 Tutkinnon 6 Työssäoppiminen KYSELYJEN SUORITTAMINEN Oppilaitoskysely Kysely tutkinnon suorittaneille Kysely työnantajille ja työpaikkaohjaajille 14 HAKIJAT, VALITUT JA VALMISTUNEET Hakijat ja valitut Tutkinnon vetovoimaisuus Tutkinnon suorittaneet ja opintonsa keskeyttäneet 20 VALMISTUNEISTA JA TYÖNANTAJISTA Tutkinnon suorittaneiden taustatiedot Työnantajien taustoja Toimialat, ammattinimikkeet ja työtehtävät Tutkinnon tunnettuus 29 suorittaneiden työllistyminen Tilanne valmistumisen jälkeen Tutkinnon suorittaneiden nykyinen tilanne Työllistymisen esteitä ja ongelmia Työn ja koulutuksen vastaavuus Työnantajien näkemyksiä työtilanteen kehittymisestä 37 suorittaneiden työpaikat ja työsuhteen laatu Työtehtävät Työsuhteen laatu Erityisopiskelijoiden työpaikat ja tehtävät 43 ja valinnaiset opinnot Työssäoppimispaikat ja niiden saanti Valmistuneiden kokemuksia työssäoppimisesta Työpaikkaohjaajien antama palaute Valinnaiset opinnot 49

6 7 Tutkinnon 8 Palautetta työelämävastaavuus Oppilaitosten näkemyksiä ammatillisista opinnoista Valmistuneiden kokemuksia valmiuksista työelämään Työnantajille tärkeät osaamisalueet Osaamisen arviointi Oppilaitosten saama palaute työnantajilta Valmistuneiden toiveita opintoihin Työnantajan ammattitaitotoiveita 63 ja kehittämisideoita Oppilaitosten palaute Tutkinnon suorittaneiden palaute Palaute työnantajilta 71 LIITTEET 73 Liite 1. Oppilaitoskyselyn saatekirje ja kyselylomake 73 Liite 2. Kyselyn saaneet oppilaitokset 76 Liite 3. Kysely tutkinnon suorittaneille 78 Liite 4. Valmistuneiden kyselyn saaneiden oppilaitokset 86 Liite 5. Kysely työnantajille ja työpaikkaohjaajille (postikyselylomake) 87 Liite 6. Työssä olevien työtehtävät 95 Liite 7. Valinnaiset opinnot 97 Liite 8. Osaamisalueiden tärkeys toimialoittain 101 Liite 9. Työntekijöiden ja työssäoppijoiden osaaminen 104

7 TIIVISTELMÄ Meri Kaila-Sayeed Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta tehtiin kyselytutkimuksena, jonka tuloksista selvityksen tekijä Tuija Öystilä on laatinut laajan ja seikkaperäisen raportin. Tämä tiivistelmä on lyhyt kuvaus kyselyn tuloksista sekä tulosten perusteella tehdyistä johtopäätöksistä ja kehittämisehdotuksista. 1 TAVOITTEET Selvityksen tavoitteena oli saada kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnosta seuraavanlaista tietoa: 1. Millainen on tutkinnon vetovoima (hakeutuminen, keskeyttäminen)? 2. Miten hyvin tutkinto vastaa työelämän odotuksia? 3. Millaisiin tehtäviin tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet? 4. Millaista osaamista tutkinnon ammattialalla vaaditaan? 5. Miten tutkinnon rakennetta, nimikkeitä ja sisältöä tulisi kehittää? 2 TOTEUTUS Kohderyhmittäin laaditut kyselylomakkeet päätettiin lähettää kaikille kotitalousja kuluttajapalvelujen perustutkinnon koulutusta vuosina tarjonneille oppilaitoksille, kaikille tutkinnon vuosina suorittaneille sekä otantana työpaikoille, joissa tutkintoa suorittavat olivat olleet työssäoppimassa tai joihin tutkinnon suorittaneiden tiedettiin sijoittuneen töihin. Kysely lähetettiin 52 oppilaitokselle, joista 31 vastasi (vastausprosentti 60 %) 321 tutkinnon suorittaneelle, joista 108 vastasi (vastausprosentti 34 %) 170 työpaikoille, joista 48 vastasi (vastausprosentti 29 %). 3 TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Tähän on koottu joitakin kyselyn tuloksia ja johtopäätöksiä vastauksina tavoitteina oleviin kysymyksin. Yksityiskohtaiset tulokset ovat luettavissa varsinaisesta raportista.

8 3.1 Millainen on tutkinnon vetovoima? Tutkinnon vetovoimaisuutta kuvasivat kyselyssä koulutukseen hakeutuneiden, aloittaneiden ja keskeyttäneiden määrät. Kyselyyn vastanneiden oppilaitosten mukaan koulutukseen hakeutui vuosina yhteensä 2526 henkilöä, joista n. 45 % oli ensisijaisia hakijoita. Koulutukseen valittiin kaikkiaan 1473 henkilöä ja eniten valittuja oli vuonna v Valituista oli miehiä 13 %. Koulutuksen keskeytti 395 opiskelijaa, mikä on n. 25 % koulutuksen aloittaneista. Keskeyttämisen syyksi mainittiin yleisimmin väärä alan valinta. Useimmin opinnot keskeytettiin v Vastanneiden mukaan tutkinnon suoritti vv yhteensä 492 henkilöä, joista 13 % oli miehiä. Tutkinnon vetovoimaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kysyttiin erillisellä kysymyksellä. Vastausten mukaan vetovoimaisuutta nostavia tekijöitä olivat tutkinnon monipuolisuus, tunnettuuden lisääntyminen ja hyvä työllistyminen sekä alan ihmisläheisyys. Vetovoimaisuutta vähensi se, ettei alaa tai koulutusta tunneta, sekä huono tutkintonimike ja alan huono arvostus. Tutkinnon vetovoima osoittautui koulutustarjontaan nähden kohtalaisen hyväksi, sillä hakijoita oli lähes kaksinkertainen määrä koulutukseen valittujen määrään verrattuna. Tosin kaikki koulutukseen otetut eivät olleet ensisijaisia hakijoita, sillä heitä oli vähemmän kuin aloittaneita. Keskeyttämisen melko suuri määrä saattaa osittain selittyä sillä, että ala ei ollut hakijan ykköstoiveena. Joistakin vastauksista ilmeni, että opiskelijoille oli annettu heidän mielestään liian optimistisia lupauksia työllistymisestä. Kysely kohdistui ensimmäisiin koulutettaviin opiskelijaryhmiin, jolloin tutkinnon tunnettuus oli alhaisimmillaan. Samanaikaisesti kotityöpalvelut alana oli saamassa jalansijaa ammatillisessa työkentässä. Uuden tutkinnon markkinointi työelämälle ja opiskelijoille vaatii aikaa. 3.2 Miten hyvin tutkinto vastaa työelämän odotuksia? Oppilaitoksia pyydettiin ilmoittamaan valmistuneiden opiskelijoiden työelämään sijoittuminen. Myös valmistuneilta kysyttiin heidän sijoittumistaan työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen ja heitä pyydettiin arvioimaan opintojensa työelämävastaavuutta. Oppilaitosten ilmoituksen mukaan valmistuneista n. 40 % työllistyi koulutustaan vastaavalle alalle. Kaikista työllistyneistä vajaa kolmannes (29 %) ilmoitti opintojen vastaavan hyvin ja vähän yli puolet (53 %) oli sitä mieltä, että opinnot vastaavat osittain heidän työtään. Vajaa puolet (46 %) työllistymättömistä ilmoitti, ettei alan töitä ole lähiseudulla tarjolla ja saman verran (46 %) ilmoitti, ettei koulutusta tunneta tai se tunnetaan huonosti. Noin neljännes (26 %) ilmoitti työllistymisen esteeksi kotitalousyrittäjän tutkintonimikkeen.

9 Alla on kooste tutkinnon suorittaneiden esittämistä arvioista opintojen eri osa-alueiden työelämävastaavuudesta. Asteikolla 1 5 annettujen vastausten keskiarvot on esitetty valmiuksina koulutusohjelmittain. Kotitalouspalvelujen koulutusohjelmassa seuraavat valmiudet vastasivat parhaiten työelämän vaatimuksia: toimia kodinomaisessa laitoksessa (ka 4,14), asiakaspalvelu ja myynti (3,60), toimia pitopalveluyrityksessä (3,53), tuottaa kotityöpalveluja kannattavasti (3,51), myydä ja markkinoida tuottamiaan palveluja (3,18). Heikoimmin työelämää vastaavat valmiudet: yrityksen taloushallintaan liittyvä tieto (2,50), yrityksen perustamiseen liittyvä tieto (2,80), liikeidean ja tuotteen kehittämiseen liittyvä tieto (2,82) ja yrittäjänä toimiminen (2,83). Kuluttajapalvelujen koulutusohjelmassa seuraavat valmiudet vastasivat hyvin työelämän vaatimuksia: neuvoa kuluttajia hyödykkeiden ja palvelujen hankinnassa ja käytössä (3,60), toimia kaupallisessa yrityksessä (3,55), ymmärtää kuluttajien sekä kotitalouksien taloudellisen toiminnan periaatteita (3,37), kertoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista (3,33), ymmärtää kuluttamiseen liittyvät asiat valmistajien, kaupan ja kuluttajan näkökulmasta (3,52). Opintojen työelämävastaavuus riippuu siitä, mihin tehtäviin ja mille toimialalle tutkinnon suorittanut on työllistynyt tai mennyt opiskeluaikana työssäoppimaan. Noin 80 % työllistyneistä kuitenkin ilmoitti opintojensa vastaavan työtään kokonaan tai osittain. Laaja-alaista osaamista pidettiin myönteisenä asiana. Tutkinnon suorittaneiden mielestä kotitalouspalvelujen koulutusohjelma antaa huonoimmat valmiudet yritys- ja liiketoimintaan kotitalousyrittäjän tutkintonimikkeestä huolimatta. Yrittäjyyttä ja yritystoimintaosaamista tulisi lisätä koulutukseen. Kuluttajapalvelujen koulutusohjelmasta annetut vastaukset osoittivat, että koulutus antaa melko hyvät valmiudet kaupan alalla toimimiseen ja kuluttajien neuvomiseen ja opastamiseen. Vastauksia tulee kuitenkin tulkita varauksellisesti, sillä vastaajien määrä on varsin pieni. Uusi tutkinto profiloituu eri tavalla kuin aiempi koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, jossa oli kolme suuntautumisvaihtoehtoa. Työnantajien odotukset saattoivat olla ylimitoitettuja. Tutkintonimike kotitalousyrittäjä saattoi herättää työelämän edustajissa vääriä mielikuvia tutkinnon suorittaneen osaamisprofiilista. Työpaikan edustajat vertasivat kotitalousyrittäjien osaamista toisaalta catering-alan keittiöosaamiseen ja kodinomaisissa laitoksissa lähihoitajaopiskelijoiden osaamiseen. 3.3 Millaisiin tehtäviin tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet? Valmistuneilta kysyttiin, millaiseen työpaikkaan he olivat sijoittuneet, mikä oli heidän tehtävänimikkeensä ja mitä työtehtäviä he pääsääntöisesti tekivät.

10 Tutkinnon suorittaneet olivat sijoittuneet ravitsemis-, kiinteistö- ja sosiaalipalvelualoille sekä kaupan alalle. Vain muutama oli sijoittunut näiden ulkopuolelle. Myös erityisopiskelijat olivat valmistuttuaan sijoittuneet alan työtehtäviin. Sijoittuneiden toimialat ja tehtävänimikkeet olivat: Ravitsemispalvelut: keittiöapulainen (myös er), ruoanjakaja, keittiövastaava/ keittiötyöntekijä Kiinteistöpalvelut (pääasiassa siivouspalveluja): siistijä, siivooja, laitoshuoltaja, laitossiivooja, siivooja/lähetti, palveluvastaava Sosiaalipalvelut/kotityö- ja kotipalvelut: kotiavustaja, kodinhoitaja, omaishoitaja, ohjaaja (tehtävät kotityöpalveluja) Sosiaalipalvelut/hoivapalvelut (lisäksi siivous- ja ravitsemispalveluja): osastoapulainen, vanhusten hoitaja, kodinhoitaja, kodin-/lastenhoitaja, päiväkotiharjoittelija, kotitalousyrittäjä Sosiaalipalvelut/siivous- ja ravitsemispalvelutehtäviä: laitosapulainen (er), sairaalaapulainen (er), päiväkeskusavustaja (er) Kaupan ala/myyntityö: myyjä, myyntineuvottelija, market-apulainen, myyntineuvottelija/contact center agentti, kioskimyyjä Kaupan ala/tuoteneuvonta: tuoteneuvoja/kuluttajaneuvoja, myynninedistäjä Muu: toimistotyöntekijä teollisuusyrityksessä, järjestelyapulainen kirjastossa (er) Työllistyneistä useimmat mainitsivat pääasiallisimman työnsä olevan ylläpitosiivousta. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät tehtävät: ylläpitosiivous 67 % (työllistyneistä) ruoan jakelu, tarjoileminen, asiakkaalle vienti ja esillelaitto; kattaus 47 % perussiivous 47 % seurustelu asiakkaiden kanssa 38 % tekstiilihuolto 33 % ruokailussa avustaminen 33 % vanhusten hoiva 31 % viherkasvien hoito 24 %. kaupassa käynti asiakkaan pyynnöstä 20 % juhlien järjestäminen 20 % Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet varsin monipuolisesti eri toimialoille ja erilaisiin tehtäviin. Monissa tehtävissä tarvitaan moniosaajuutta, mikä on kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon vahvuus. Työhön sijoittuneiden tehtävänimikkeitä ja toimenkuvia voisi käyttää valikoidusti apuna tutkinnon markkinoinnissa. Luetteloon voisi lisätä muitakin tehtävänimikkeitä. 3.4 Millaista osaamista tutkinnon ammattialalla vaaditaan? Työnantajilta kysyttiin työelämässä vaadittavia osaamisalueita. Työnantajien mielestä kotitalouspalvelujen koulutusohjelman suorittaneiden tärkeimmät osaamisalueet ovat (keskiarvo yli 3 asteikolla 1 5): puhtaanapidon tehtävät (ylläpito- ja perussiivous), ruoan jakelu ja tarjoileminen, tekstiilihuolto, asiakkaan kanssa seurustelu, ruo- 10

11 kailussa avustaminen, ruoan suunnittelu tai ehdottaminen asiakkaille, palvelujen suunnittelu, ruoanvalmistus toisen kodissa ja kodinhoitotyö asiakkaan kanssa. Työnantajien mielestä kuluttajapalvelujen koulutusohjelman suorittaneiden tärkeimmät osaamisalueet ovat: ATK:n käyttö (sähköpostiin vastaaminen, tiedon haku, laskujen maksaminen) sekä asiakaspalautteen vastaanottaminen ja käsittely. Työelämässä vaadittava osaaminen vastaa pääsääntöisesti tutkinnon tavoitteita ja sisältöjä. Ehkä osaamisalueita tulisi koulutuksessa painottaa toisin ja joitakin osaamisalueita tulisi lisätä. Tutkinnon sisältöä voisi edelleen monipuolistaa. Kyselyn vastauksista tuli sellainen vaikutelma, että kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkintoa saatettiin pitää eräänlaisena valmistavana koulutuksena johonkin muuhun perustutkintoon, koska osa tutkinnon suorittaneista jatkoi toisen perustutkinnon (lähihoitaja, suurtalouskokki) opiskelua. Tutkinnon ammatillisuuden vakuuttaminen lienee helpompaa tulevaisuudessa, kun kotityöpalveluista on muodostumassa oma jatkuvasti kehittyvä ammattiala. 3.5 Miten tutkinnon rakennetta, nimikkeitä ja sisältöä tulisi kehittää? Tutkinnon rakennetta, nimikkeitä ja sisältöä koskevaan kysymykseen tuli useita vastauksia. Tutkinnon nimeen ja koulutusohjelmiin oltiin tyytyväisiä. Sen sijaan kotitalousyrittäjä tutkintonimikkeenä tulisi muuttaa. Uudeksi tutkintonimikkeeksi ehdotettiin seuraavia: kotitaloustyöntekijä, kotityöntekijä, kotityöpalvelujen tuottaja, kotitalouden hoitaja, kotiapulainen, kotitalousavustaja, kotipalveluyrittäjä ja kotipalvelutyöntekijä. Tutkinnon opintojen sisällöstä esitettiin seuraavanlaisia mainintoja: Yhteiset ammatilliset opinnot on suunnattu pääasiassa kotitalouspalvelujen koulutusohjelmaan. Eri opintokokonaisuuksien opintojen sisällöissä on turhaa päällekkäisyyttä. Yrittäjyysosaamista esitettiin toisaalta lisättäväksi, toisaalta poistettavaksi. Ruoka- ja ravitsemispalvelut painottuvat opinnoissa enemmän, vaikka käytännössä suurin tarve on puhtaanapidon osaamisessa. Tutkinnon nimikkeet eivät ole kaikilta osin olleet onnistuneet. Erityistä kritiikkiä sai kotitalousyrittäjän tutkintonimike, johon kohdistuu suurimmat muutospaineet. Opintojen sisältöjen painotuksessa on tarkistettavaa. 4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Selvityksen tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavia kehittämisehdotuksia toteutettaviksi tutkinnon päivityksen yhteydessä: 1. Tutkinnon tunnettuuden puute on haitannut koulutukseen hakeutumista ja työllistymistä sekä aiheuttanut koulutuksen keskeyttämisiä. Ongelma oli suurin ensimmäisillä koulutettavilla opiskelijaryhmillä, jotka olivat selvityksen kohde- 11

12 ryhmänä. Ajan myötä tunnettuus on parantunut, kun yhä useampi ikäluokka on tutkinnon suorittanut ja ollut työssäoppimassa. Tutkinnosta tiedottamisessa tulee käyttää mahdollisimman realistista sijoittumisprofiilia. 2. Tutkinnolle tulee määrittää nykyistä tarkemmin osaamisprofiili eli ammattiala ja tehtävät, joihin koulutus on tarkoitettu, ja löytää oma paikka ravitsemisalan, kiinteistö- ja puhdistuspalvelualan, sosiaali- ja terveysalan sekä kaupan alan sisällä. Samalla pitäisi kehittää työssäoppimisen toteuttamista valitsemalla huolella sellaiset työssäoppimispaikat, jotka vastaavat koulutuksen ammattialaa. 3. Tutkintonimikkeet eivät anna oikeata kuvaa tutkinnon tavoitteista ja voivat olla työllistymisen esteenä. Kotitalousyrittäjä on jopa harhaanjohtava nimi. Tutkinnon nimikkeitä tarkistetaan päivittämisen yhteydessä. 4. Opintojen sisällöissä on päällekkäisyyksiä eivätkä opinnot kohdennu samanarvoisesti molempiin koulutusohjelmiin. Sisältöjä tulee tarkistaa päivittämisen yhteydessä poistamalla päällekkäisyyksiä ja painottamalla opintoja niin, että molemmat koulutusohjelmat tulevat tasavertaisesti huomioiduiksi. 5. Koska varsin moni tutkinnon suorittanut työllistyy sosiaali- ja terveysalan töihin, tulee opintoihin liittää sellaista alalla vaadittavaa hoivaosaamista, jota tarvitaan muissa kuin sosiaali- ja terveysalan koulutusta edellyttävissä alan tehtävissä. 12

13 Tuija Öystilä RAPORTTI KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA TEHDYSTÄ SELVITYKSESTÄ 1KYSELYJEN SUORITTAMINEN Selvityksessä kartoitettiin kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon suorittaneiden työllistymistä, työtehtäviä ja tutkinnon antamia valmiuksia työelämään. Kyselyt lähetettiin oppilaitoksille, joissa kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon oletettiin olleen vuosina opintotarjonnassa, tutkinnon suorittaneille sekä heidän työnantajilleen ja/tai työpaikkaohjaajilleen. Oppilaitoksilta tietoa kerättiin web-kyselyn avulla, tutkinnon suorittaneilta postikyselyllä ja työnantajilta sekä web- että postikyselyn avulla. Kyselyt suoritettiin marraskuun 2004 tammikuu 2005 aikana. Web-kyselyt toteutettiin Digium Enterprise tutkimusjärjestelmällä, jota käytettiin osittain myös vastausten analysointiin. Vastauksia analysoitiin myös Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Postikysely analysoitiin Excel-ohjelmalla. Aineiston analysoinnissa käytettiin suoria jakaumia sekä ristiintaulukointia, joilla tutkittiin muuttujien välistä yhteyttä. 1.1 Oppilaitoskysely Oppilaitoskysely (Liite 1) lähetettiin marraskuussa 52 oppilaitokselle (Liite 2) ja kyselyyn vastasi 31 oppilaitosta, vastausprosentti oli siten 60. Kahdeksan oppilaitosta ilmoitti, ettei heillä järjestetä kyseistä koulutusta. Yhdestä oppilaitoksesta ilmoitettiin, ettei koulutusta voitu aloittaa, koska hakijoita ei ollut riittävästi. Kyselyn yhteydessä oppilaitoksilta pyydettiin tutkinnon suorittaneiden sekä heidän työ- ja työssäoppimispaikkojen yhteystiedot. Osa kyselyyn vastanneista oppilaitoksista oli erityisoppilaitoksia ja osassa on sekä erityisopiskelijoita että tavallisia opiskelijoita. Vaikka kyselyssä ei kysytty erillisillä kysymyksillä tietoja erityisopiskelijoista, oppilaitokset mainitsivat, milloin kyseessä oli erityisopiskelijat. Analyysissa on voitu siten jossakin määrin huomioida erityisopiskelijoiden tilanne. 13

14 Oppilaitoskyselyssä kartoitettiin koulutukseen hakeneiden ja valittujen sekä valmistuneiden ja keskeyttäneiden lukumäärää sekä tutkinnon vetovoimaisuutta. Kyselyssä selvitettiin myös valmistuneiden työllistymistä ja koulutuksen antamia valmiuksia, oppilaitoksen edustajien näkemyksiä koulutusohjelmien määrästä ja nimikkeistä sekä työnantajilta saatua palautetta. 1.2 Kysely tutkinnon suorittaneille Perustutkinnon suorittaneille lähetettiin joulukuussa postikyselyt (Liite 3). Kyselyt lähetettiin 321:lle vuosina tutkinnon suorittaneelle, joiden yhteystiedot oli saatu oppilaitoksilta. Kyselyt lähetettiin 20 oppilaitoksesta (Liite 4) valmistuneelle. Kyselyyn vastasi 108 tutkinnon suorittanutta eli vastausprosentti oli 34. Kolme lomaketta hylättiin, koska vastaajat olivat keskeyttäneet koulutuksen. Kyselyistä palautui 25 vastaamattomina sen vuoksi, että vastaanottajaa ei tavoitettu. 1.3 Kysely työnantajille ja työpaikkaohjaajille 14 Työnantajien näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita koulutuksesta selvitettiin web- ja postikyselyllä (Liite 5) joulu- tammikuussa. Kyselyt lähetettiin yhteensä 170 yritykseen tai toimipaikkaan, joista 49 oli työllistänyt valmistuneita ja 121 oli toiminut opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina. Kyselyistä 121 lähetettiin web- ja 49 postikyselynä. Työnantajien ja työpaikkaohjaajien yhteystiedot saatiin oppilaitoksilta sekä tutkinnon suorittaneilta. Työnantajista 41 oli valmistuneiden ilmoittamia. Neljälle valmistuneiden ilmoittamalle työnantajalle kyselyä ei lähetetty, koska tiedot olivat puutteelliset. Kyselyyn vastasi 48 työnantajaa tai työpaikkaohjaajaa, tällöin vastausprosentiksi tuli 29. Yksi vastaus hylättiin, koska siinä oli kerrottu vain taustatiedot. Työnantajakyselyllä haluttiin kartoittaa, millä toimialoilla ja missä tehtävissä valmistuneet työskentelevät. Kyselyllä selvitettiin myös, mitkä osaamisalueet olivat tärkeitä ja oliko koulutus antanut valmiuksia hallita näitä osaamisalueita. Työnantajia pyydettiin myös kertomaan näkemyksiään alan tulevista haasteista ja työllisyystilanteesta. Kyselyyn vastasi 48 työpaikkaohjaaja, joista ainoastaan 13:lla oli tutkinnon suorittaneita tällä hetkellä töissä ja työssäoppijoita oli ollut 25:llä. Vastaajista 17 ilmoitti, ettei heillä ollut tutkinnon suorittaneita työntekijöinä eikä ollut ollut myöskään työssäoppijoina, vaikka kyselyjä lähetettiin ainoastaan oppilaitosten ja/tai valmistuneiden ilmoittamille työnantajille. Suurin osa oppilaitoksista ja valmistuneista ilmoitti työpaikalta yhteyshenkilön, jolle kysely sitten kohdistettiin. Siitä huolimatta osasyynä tähän tietämättömyyteen ja huonoon vastausprosenttiin saattoi olla, ettei kysely aina saavuttanut oikeata henkilöä. Muutamat kyselyn saaneista ottivat yhteyttä selvityksen tekijään ilmoittaakseen, ettei heillä ole mitään tekemistä kyseisen tutkinnon suorittaneiden kanssa, vaikka heidät oli nimetty työssäoppijan yhteyshenkilöksi. Eräs kunnan kiinteistönhoidossa työskentelevä otaksuikin olleensa vain nimellinen työpaikkaohjaaja ja kehotti otta-

15 maan yhteyttä siivoustyönjohtajaan. Kahden kunnan sosiaalitoimesta suositeltiin lähettämään kyselyt keittiöiden emännille. Osa valmistuneista oli ollut erityisopiskelijoita ja heidän työpaikkansa saattoi olla suojatyöpaikka, tällöin työntekijän koulutuksella ei ollut merkitystä eikä sitä ilmeisesti oltu edes ajateltu. Yksi tällainen tapaus tuli tietoon. Voi myös olla, ettei esimerkiksi kehitysvammaisen osaamista haluttu arvioida. Näin ainakin eräs kyselyn saanut ilmoitti. Samanlaisia tilanteita oli varmasti enemmänkin kuin nämä esille tulleet. Useilla valmistuneilla oli myös muuta koulutusta, joka saattoi olla merkittävämpää työn saannin kannalta ja näin ollen kyseistä tutkintoa ei tiedostettu. 15

16 2KOULUTUKSEEN HAKIJAT, VALITUT JA VALMISTUNEET 2.1 Hakijat ja valitut Tiedot hakijoista ja valituista ilmoitti 29 oppilaitosta. Kyselyn mukaan koulutukseen haki vuosina yhteensä 2526 henkilöä. Hieman alle puolet (45 %) hakijoista asetti kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon ensisijaiseksi hakutoiveekseen (ks. kuvio 1). Miehillä tutkinto oli naisia useammin ensisijaisena hakutoiveena. Tulosten luotettavuutta heikentävät vajaat ja epätäsmälliset vastaukset, esimerkiksi lomakkeessa saatettiin ilmoittaa ainoastaan valitut tai mies- ja naishakijoita ei ollut eritelty. Suurin osa vastauksista vaikutti kuitenkin täsmällisiltä eikä niissä ollut ristiriitoja muiden vastausten kanssa. KUVIO 1. Koulutukseen hakijat vuosittain Hakijoissa oli selvästi enemmän naisia kuin miehiä (ks. kuvio 2), naisten osuus oli koko ajanjaksolla 85 ja miesten 15 prosenttia (huomioitu vain ne vastaukset, joissa miehet ja naiset oli eritelty). Mieshakijoita oli eniten 2004, tällöin myös heidän osuutensa hakijoista oli suurin, 20 prosenttia. 16

17 KUVIO 2. Nais- ja mieshakijoiden osuudet vuosittain Selvityksen mukaan vuosina valittiin opiskelemaan 1473 henkilöä. Vähiten opiskelijoita valittiin aloitusvuonna 2000 ja eniten vuonna 2002 (ks. kuvio 3). Valituista naisia oli 1281 (87 %) ja miehiä 309 (13 %). Naisten ja miesten osuuksien vaihtelut vuosittain eivät ole olleet merkittäviä lukuun ottamatta vuotta 2003, jolloin miesten osuus oli ainoastaan 9 prosenttia. KUVIO 3. Koulutukseen valitut vuosittain N = 29 Ajanjaksolla reilu puolet (56 %) kaikista hakijoista valittiin opiskelemaan perustutkintoa (ks. kuvio 4). Joka vuosi opiskelijoita valittiin enemmän kuin ensisijaisia hakijoita oli. Vuonna 2002 oli helpointa päästä opiskelemaan, sillä silloin valittiin suhteellisesti (62 %) eniten hakijoista ja vuonna 2003 vähiten (52 %). 17

18 Kuviossa ei ole huomioitu niitä vuosia, jolloin hakijoita ei ollut mainittu. KUVIO 4. Koulutukseen vuosittain hakeneet ja valitut 2.2 Tutkinnon vetovoimaisuus Oppilaitoksista 20 mainitsi syitä vetovoimaisuuteen ja 24 sen vähyyteen (ks. kuvio 5). Selkeästi eniten tutkinnon vetovoimaisuutta murensi tutkinnon ja koko alan huono tunnettuus. Työnantajat eivät tunne koulutusta, hakijat eivät tunne koulutusta eivätkä tiedä/hahmota mihin siitä valmistuu. Alan tunnettuus on kuitenkin viime vuosina parantunut, mikä on osaltaan parantanut tutkinnon vetovoimaisuutta. Ala on ollut viimeaikoina esillä tiedotusvälineissä, erityisesti keskustelu kotitalousvähennyksestä on tehnyt alaa tunnetuksi. Tämän vuoksi alasta tiedetään paremmin ja se nähdään myönteisemmässä valossa. 18

19 KUVIO 5. Syitä tutkinnon vetovoimaisuuteen tai sen vähyyteen Selvityksen mukaan tutkinnon monipuolisuus lisää eniten sen vetovoimaisuutta. Ala sekä koulutus ovat käytännönläheisiä. Usko hyvästä työllistymisestä vetää aikuisia opiskelemaan kotitalousyrittäjäksi. Nuoria tutkinto kiinnostaa taas sen vuoksi, että se antaa valmiuksia myös oman talouden hoitoon, joten ajatellaan, ettei koulutus mene hukkaan, vaikkei alalle työllistyisikään. Tutkinnon kiinnostavuutta lisää myös se, että palveluala koetaan sekä ihmis- että käytännönläheiseksi. Koulutus kiinnostaa erityisopiskelijoita, sillä ammatillisen erityiskoulutuksen tarjonta on vähäistä sekä siksi, että he voivat valmentavan koulutuksen jälkeen jatkaa opintojaan samassa tutussa oppilaitoksessa. Huonon tunnettuuden lisäksi vetovoimaisuutta vähentää huono tai harhaanjohtava tutkintonimike, kotitalousyrittäjä. Erityisesti sen uskotaan karsivan nuoria hakijoita, joiden uskotaan pitävän koulutusta liian vaativana. Kiinnostavuutta vähentää myös alan huono arvostus yleensä. Ala ei ole suosittu etenkään nuorten keskuudessa. Alalle työllistyminen koettiin vaikeaksi pienellä paikkakunnalla, sillä alan yrityksiä oli vielä vähän ja julkisella puolella mahdolliset työpaikat ovat vähentyneet. 19

20 2.3 Tutkinnon suorittaneet ja opintonsa keskeyttäneet Selvityksen mukaan Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen tutkinnon suoritti vuosina yhteensä 492 henkilöä, joista naisia oli 430 (87 %) ja miehiä 62 (13 %) (ks. taulukko 1). Naisten ja miesten osuudet valmistuneista olivat samat kuin koulutukseen valittujen. TAULUKKO 1. Tutkinnon suorittaneiden määrät eri vuosina. vuosi yht. naiset naisten osuus miehet miesten osuus % % % 7 13 % % % % % yht % % Selvityksen mukaan koulutuksen keskeytti vuosina yhteensä 395 opiskelijaa, mikä on 25 prosenttia koulutukseen samalla ajanjaksolla valituista. Opinnot keskeytettiin useimmin vuonna 2002 (ks. kuvio 6). Koko ajanjaksolla koulutukseen valituista naisista 27 prosenttia ja miehistä 20 prosenttia keskeytti opinnot. KUVIO 6. Opintonsa keskeyttäneiden määrät vuosittain 20

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Matkailualan Catering-alan Hotelli- ja ravintola-alan Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen Puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy E N E M M Ä N O S A A M I S T A 13.1.2014 1 Hyria koulutus Oy lyhyesti Ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään-Riihimäen

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura TTS - Työtehoseura Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio Toimialat:

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen Muutamia esimerkkejä käytännön tilanteista TE-toimistossa: 1) valmistunut autonasentajaksi 31.5 ja haluaa muita töitä jo 3.6 (kun työtön ) 2) eronnut ammattioppilaitoksesta 2 kk:n opiskelun jälkeen ja

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus pääkaupunkiseudulla

Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus pääkaupunkiseudulla Majoitus- ja ravitsemisalan koulutus pääkaupunkiseudulla Mara-alan Ennakointikamari 4.5.2011 klo 12.00-16.30, Taitotalo Kongressikeskus, auditorio Fakta, Helsinki Dan Koskinen Koulutusalavastaava Helsingin

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu sivu 1/ 5 Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu 1. Johdanto Tässä kartoituksessa tarkastelemme Ammattistartin merkitystä ensiksi hakijan näkökulmasta, toiseksi sen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot