TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö alkaen

2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TOIMEENTULOTUEN HAKEMISESTA TULOJEN HUOMIOIMINEN 9 3. MENOJEN HUOMIOIMINEN ERITYISRYHMÄT EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI EDUNVALVONTA JA VÄLITYSTILIT. 32

3 Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö Ohje Dnro 4128/ TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Heinolan kaupungin sisäiset menettelytapaohjeet on tehty helpottamaan yksilökohtaista harkintaa ja lisäämään toimeentulotuen hakijoiden yhdenvertaisuutta. Sisäisiä soveltamisohjeita ei voida käyttää päätöksen perusteena, vaan päätöksen on perustuttava aina toimeentulotukilakiin. Ohjeiston perusteena ovat Toimeentulotukilaki (1412/1997) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotukilain soveltajille, STM Julkaisuja 2013:4. 1. YLEISTÄ TOIMEENTULOTUEN HAKEMISESTA Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä hakija hakee ja mille aikajaksolle. Hakemuksen tulee olla aina hakijan tai edunvalvojan allekirjoittama. Hakemuksen voi poikkeuksellisesti jättää myös suullisena, mutta sähköpostitse jätettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksessa on oltava hakijan osoite. Mikäli hakijan osoitteena on Poste Restante, hakijalta on vaadittava selvitys, missä hän oleskelee. Mikäli toimeentulotukihakemuksessa on puutteellisia tietoja tai hakemuksesta puuttuu tarvittavia liitteitä, lähetetään hakijalle hallintolain mukainen lisäselvityspyyntö, jossa hakijalle ilmoitetaan puuttuvat liitteet yksilöitynä ja asetetaan määräaika, mihin mennessä puuttuvat liitteet tulee toimittaa sosiaalikeskukseen. Hakijalle lähetetty lisäselvityspyyntö tallennetaan Effican asiakastietoihin, jotta voidaan jälkeenpäin todentaa, mitä lisäselvityksiä hakijalta on pyydetty. Hakemuksessa on hakijan ilmoittamat tiedot ja allekirjoitus. Jos hakemukseen joudutaan tekemään täydennysmerkintöjä, kirjataan merkinnän viereen päiväys ja merkinnäntekijän nimi tai nimikirjaimet. Jokainen toimeentulotukihakemus on käsiteltävä 7 työpäivän kuluessa. Päätös voi olla joko myönteinen tai kielteinen. Hylkäävää päätöstä ei voida ennakoivasti tehdä kuluvaa kuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle. Päätöstekstissä ei saa olla ohjeita tai ehtoja. Ohjeistus asiakkaalle kirjoitetaan päätöksen selvitysosaan. Joissakin tapauksissa hakemus voidaan joutua kuitenkin käsittelemään ilman puuttuvia liitteitä. Mikäli tilanne vaatii välittömän käsittelyn tai ei ole jostain syystä mahdollista saada puuttuvia liitteitä, niin päätös tehdään käytössä olevien selvitysten perusteella ja lisäselvitykset pyydetään jatkohakemuksen yhteydessä. Kun toimeentulotuen hakeminen perustuu hakijan/perheen tulotason alenemiseen, niin aikaisemmista tuloista (esim. työttömyys), lasketaan 3

4 takautuva normilaskelma 1 kuukauden ajalta ennen asiointikuukautta tai sen kuukauden alusta, kun viimeiset säännölliset tulot on saatu. Mahdollinen normien ylitys otetaan varsinaisessa laskelmas sa tulona huomioon. Jos asiakas ilmoittaa olevansa rahaton, pitäisi selvittää mihin rahat ovat kuluneet. Hallinto-oikeus hyväksyy muitakin kuin toimeentulotukeen oikeuttavia menoja varsinkin ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakevien kohdalla (kun on kyse tulojen vyörytyksestä). Päätös toimeentulotuesta voidaan tehdään pääsääntöisesti kolmeksi kuukaudeksi silloin, kun asiakas on pitkäaikaistyötön ja tilanne on muutoin stabiili avuntarpeen näkökulmasta. Nuorille, alle 25-vuotiaille, tehdään päätös pääsääntöisesti kuukaudeksi kerrallaan. Asiakkaan varallisuustiedot on syytä tarkistaa vuosittain sekä omaisuuden että velkojen osalta. Uusia asiakkaita pyydetään toimittamaan verotuspäätös ja erittelyosa ja samoin pyydetään verotuspäätös ja erittelyosa vanhem pien tilanteesta, kun nuori hakee itselleen toi meentulotukea. Selvitys varallisuudesta mer kitään asiakirjoihin. Sosiaalitoimen käytössä olevat veroluettelot löytyvät arkistosta. Asiakkaan siirtyessä toiselle työntekijälle (esim. avioliiton purkautuessa), hoidetaan ennen muuttoa kuntoon uuden asunnon vuokra ja muu tarvittava toimeen tulotuki muuttokuukauden loppuun saakka. Toimeentulotukea voidaan myöntää tilapäisesti nor milaskelmasta poiketen esim. todellisen tilanteen mukaan enintään 3 kk:n aikana silloin, kun se on tarpeellista / kohtuullista erityisestä syystä (esim. asiakas asuu liian kalliisti eikä ole tien nyt / voinut hankkia edullisempaa asuntoa). Jos toimeentulotukea on poikkeuksellisista syistä myönnettävä vain ravintokustannuk siin, voidaan laskentaperusteena käyttää 49 %. Tätä voidaan käyt tää avustamisen perusteena esimer kiksi silloin, kun hakija on normiylityksestä huolimatta tosi asialli sesti vaarassa jäädä ilman välttämätöntä elatus taan. Perusosa sisältää suurimman osan välttä mättö mistä arkielämän menois ta, joten erikseen huomi oi tavat menot tulee harkita aina tarkasti. Maksusitoumus elintarvikkeisiin myönnetään vain poikkeustapauksissa (kriisitilanteissa) sosiaalityöntekijän tai ohjaajan harkinnan perusteella. Ulkomailla oleskelun ajalta perusosasta vähennetään 7 pv kuukaudessa ylittävien poissaolojen ajalta koko perusosa lähtö- ja tulopäivä mukaan lukien. Myönnettyä toimeentulotukea ei saa maksaa ennakkoon, esimerkiksi edellisen kuukau den puolella. Hautauskulujen hakemista varten on oma hakemuslomakkeensa. Sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja toimistosihteerin päätösvalta toimeentulotuessa Sosiaali- ja terveyslautakunta on määritellyt viranhaltijoiden toimivallan päättää toimeentulotuesta ja sen perinnästä. Toimeentulotuen toimistosihteerit 4

5 päättävät perustoimeentulotuesta ja soveltuvin osin täydentävästä toimeentulotuesta tämän sisäisen menettelytapaohjeen mukaisesti. Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat päättävät harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Tarvittaessa lain tulkinnasta yksittäistapauksissa antavat ohjeita sosiaalipalvelujohtaja ja sosiaalityöntekijät. Linjauksia käsitellään myös aikuissosiaalityön kokouksissa ja näitä linjauksia sovelletaan tämän menettelytapaohjeen rinnalla käytännön työssä. Päätös Jos asiakkaalla on voimassa oleva myönteinen päätös, mutta jokin asiakkaan esittämä uusi vaade hylätään, on siitä tehtävä erillinen päätös. Tällaisia voivat olla esim. jokin erityismeno, jota ei hyväksytä, menojen kohtuullisuusharkinta, tulojen laskeminen toisin kuin asiakas on ne esittänyt tai perusosan alentaminen. Kirjaaminen Päätöksiin, myös kielteisiin, on aina merkittävä päättymisaika. Jos päätökseen sisältyy perintä, on päätös uusittava, kun takautuvien perintä loppuu. Lainmukainen käsittelyjakso on kuukausi, mistä syystä päätöksiin ei voi sisällyttää kielteistä päätöstä tulevasta ajasta. Päällekkäisen käsittelyn välttämiseksi tavanomaista harkintaa edellyttävissä tilanteissa toimistosihteeri voi tehdä päätöksen myös sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan antaman käsittelyohjeen mukaan, jolloin tilanneselvitykseen merkitään: Asiasta on neuvoteltu sosiaalityöntekijän / -ohjaajan kanssa. Erityisesti aikuistuvien lasten tilanteen muutokset on muistettava tarkistaa (asevelvollisuus, täysi-ikäiseksi tulo, opiskelu ja opintotukietuudet, kotoa poismuutto, omat tulot jne.). Käsittelijä on vastuussa myös Stakesin tilastotietojen täyttämisestä marraskuussa (dynaaminen lomake). Ensimmäisen päätöksen hakemus-/selvitysosaan kirjataan hakemuksen saapumispäivä, mihin ja mille ajalle toimeentulotukea haetaan, perhesuhteet ja selvitys olosuhteista, esim. milloin työsuhde päättynyt, vireillä olevat etuudet, ansiosidonnaisen pv-rahan kesto, elatusvelvollisuus, mahdolliset velat (kokonaismäärä, lyhennykset ja korot) ja ulosmittaus, asumismuoto ja asumiskulut sekä mahdollinen varallisuus. Lisäksi merkitään tärkeimmät tulolähteet. Asiakkaan intiimejä tietoja ei kirjoiteta päätökseen (esim. yksityiskohtaiset terveydentilatiedot yms.) Nämä tiedot voi tarvittaessa kirjata dokumentointiin. Opiskelijoiden selvitysosassa tulee olla maininnat, missä hakija opiskelee, opiskelun kesto, opintotukietuudet ja lainan nosto. Selvitykseen kirjataan myös, jos hakemus on käsitelty tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Jatkohakemusta käsiteltäessä merkitään selvitykseen hakemuksen saapumispäivä, erityismenot, joita asiakas hakee (liitteenä olevat tositteet tai vastaavat tulkitaan hakemukseksi, vaikka ei ole erillistä hakemusta, esim. kustannusarviota silmälaseista) ja olennaiset käsittelyyn vaikuttavat tiedot. Tiliotteista merkitään liitteisiin ajankohta, miltä ne on esitetty. Hakemus/selvitys on lyhyt kuvaus olosuhteista ja toimeentulotuen tarpeen 5

6 perusteista. Euromäärät menoista ja tuloista ilmenevät toimeentulotukilaskelmassa, ja niiden perusteet merkitään laskelman rivien huomautussarakkeeseen, eikä niitä toisteta hakemus/selvityskohdan tekstissä. Tuloista merkitään aika, jota tulot koskevat ja työttömyysturvaetuudesta maksuerät otetaan huomioon todellisten maksupäivien ja euromäärien mukaan (edellisen kuukauden 26.päivä - kuluvan kuukauden 25.päivä). Mikäli hakijalle tulee maksuun kaksi työttömyysturvan maksuerää saman kuukauden aikana, nämä kaksi maksuerää otetaan huomioon kyseisen kuukaude toimeentulotukilaskelmassa. Tuloylijäämää ei tässä tapauksessa kuitenkaan siirretä seuraavalle kuukaudelle. Hyväksytyistä laskuista merkitään eräpäivä ja tarkempi tunniste, esim. laskun numero. Muu meno-/tulorivejä käytettäessä kirjataan, mistä menosta/tulosta on kysymys. Asumismenojen kohdalle merkitään haettu-sarakkeeseen asumismenot todellisen suuruisena ja hyväksytyt asumismenot hyväksytty-sarakkeeseen. Päätöksessä on otettava kantaa kaikkiin hakemuksen kohtiin ja, jos kaikkia hakemuksessa esitettyjä menoja ei ole hyväksytty (myös takautuva tuki), on hylkääminen perusteluineen merkittävä selkeästi tai myönteisiä ja hylkääviä fraasitekstejä yhdistämällä. Tarvittaessa hylätystä osuudesta voi tehdä erillisen päätöksen. Atk-kirjauksissa on käytettävä asiallista, selkeää, ymmärrettävää kieltä (vrt. HallintoLaki 9 ). sisäisessä käytössä olevia termejä ja lyhenteitä on vältettävä. Valmistekstit (fraasit) Päätöksentekoa varten on käytettävissä valmistekstejä, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokattuna. Päätöksen voi kirjoittaa aina myös itse. Kielteisiin tai osittain kielteisiin päätöksiin on kirjattava perusteet ja lainkohdat, joihin päätös perustuu. Käytettäessä valmistekstejä on varmistettava, että tekstin sisältö ja päätöksen asiallinen sisältö vastaavat toisiaan, niistä on poistettu numerokoodi ja päivämäärä ym. täydennettävät kohdat on täytetty. Toimeentulotuen maksatus Toimeentulotukilaskelman mukainen vaje maksetaan pääsääntöisesti pankkimaksatuksena itse hakijalle. Jatkuvan tuen saajalla maksatuspäiväksi merkitään sen kuukauden päivä, jota toimeentulotuki koskee eli, vaikka käsittely tapahtuu edellisen kuukauden puolella, maksatuspäiväksi merkitään seuraavan kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Maksatusmerkintänä kirjataan kuukausi/vuosi esim. 09/09. Tekstissä ei saa ilmetä termejä (esim. vaje tai toimeentulotuki), joista pankissa voidaan yksilöidä tulon laatu. Lääkkeet; viesti sarakkeeseen aikaväli, ja selitysosaan merkitään erittely lääkkeistä. Lastenluonapito; viesti sarakkeeseen korvaus ajanjaksolta ja selitysosaan merkitään lastenluonapito. Matkat; kuukausi ja vuosi viestiosaan, selitysosaan merkitään matkan tarkoitus. Asiakkaan itse maksamat laskut (sähkö, sairaala jne.); viestiosaan asiakkaan sukunimi ja laskunumero, selitysosaan miltä ajalta lasku on, mikä lasku on kyseessä ja mahdolliset viivästysmaksut. Vuokria ja sähkölaskuja voidaan maksaa suoraan silloin, kun on toistuvasti 6

7 osoittautunut, että asiakas ei pysty huolehtimaan niistä itse (asumiskulujen rästiintyminen, häätö, sähkön katkeaminen jne.). Tämä on kuitenkin aina poikkeuksellista (edellyttää Toimeentulotukilain 16 :n mukaista erityistä syytä). Peruslähtökohta on, että vuokranmaksua seurataan asiakkaan itse maksamilla vuokrakuiteilla (ellei maksu näy tiliotteelta), jotka liitetään toimeentulotuen jatkohakemukseen. Pääsääntöisesti em. menettelystä on ensin keskusteltava asiakkaan kanssa. Asiakkaan laskujen maksaminen hänen puolestaan on kuluerä kaupungille ja siksi laskuja ei ole syytä maksaa suoraan myöskään asiakkaan omasta pyynnöstä, jos hän on kykenevä huolehtimaan niistä itse. Jos asiakkaan maksut rästiintyvät toistuvasti (vuokra ja sähkölasku erityisesti), on vajeiden maksu suoraan maksun saajalle ensisijaista asumisen turvaamiseksi. Vähäiset terveydenhuoltomenot korvataan pääsääntöisesti jälkikäteen maksettujen tositteiden mukaan, ja merkittäviin kustannuksiin (mm. hammasproteesit, silmälasit) annetaan etukäteen maksusitoumus tai kulut sisällytetään jälkikäteen laskujen mukaisina laskelmaan (ks. Terveyden-huoltomenot). Lääkemaksusitoumukset annetaan kertasitoumuksina. Maksusitoumuksia elintarvikkeisiin käytetään vain poikkeustapauksessa. Annettaessa maksusitoumuksia elintarvikkeisiin on saapuneesta laskusta tarkistettava maksusitoumuksen käyttö ja puututtava siihen, jos käyttö on ollut epäasiallista. Laskun käsittelijän on annettava epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tieto päätöksentekijälle. Sosiaalikeskukseen osoitetut laskut (ms-laskut) ja asiakkaan nimellä olevat sisäiset laskut maksetaan ostolaskujärjestelmän kautta, asiakkaan nimellä olevat ulkoiset laskut Effican pankkimaksatuksena. Jos säännöllisen vaje on hyvin pieni, alle 5, yhdistetään useamman kuukauden (esim. 3 kk) vaje samaan maksatukseen jälkikäteen. Menettelystä on kuitenkin aina ensin sovittava erikseen asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on oikeus saada pienetkin vajeet. Viranhaltijan oikaisupäätös Päätöksenteon jälkeen voi ilmetä seikkoja, jotka eivät ole olleet tiedossa päätöstä tehtäessä. Tällaisia ratkaisuun vaikuttavia lisätietoja voi tulla mm. muutoksenhaun yhteydessä saaduista lisätiedoista. Jos ilmenee, että päätös on selvästi virheellinen, voi päätöksen tehnyt viranhaltija oikaista päätöksensä hallintolain 50 :n perusteella. Asiavirheen korjaaminen: Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelytapavirhe, viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Päätöstä ei saa korjata asiakkaan vahingoksi, jos viranomainen tekee virheellisen ratkaisun. Sosiaalityöhön ohjaus ja yhteistyö yksikköjen välillä Toimeentulotuen käsittelystä ohjataan asiakkaat yhdessä sovitulla menettelyllä sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Asiakkaita ohjataan sosiaalityöhön 7

8 lakisääteisten suunnitelmien laatimista varten ja yksilölliseen elämäntilanteeseen tai olosuhteisiin liittyvän toimeentulotuen tarpeen selvittämiseksi. Silloin kun asiakkaan toimeentulotuen käsittely edellyttää sekä etuuskäsittelijän että sosiaalityöntekijän työpanosta, tulee pyrkiä joustavaan neuvottelu-menettelyyn siitä, miten asiakkaan asiaa hoidetaan yhdessä. Uudet tulottomat alle 25-vuotiaat toimeentulotukiasiakkaat, aktivointiehdon omaavat ja työmarkkinatukea 500 päivää saaneet asiakkaat, elämäntilanteensa perusteella huolta herättävät lapsiperheet sekä opiskeluissaan viivästyneet priorisoidaan työskentelyssä etusijalle. Yhteistyö lasten ja perheiden palvelut -yksikön kanssa käynnistetään. Kun toimeentulotukihakemusten liitteenä on lääkärinlausuntoja, hoito- tai kuntoutusyhteenvetoja tai muita asiantuntijalausuntoja, tulee niistä aina ottaa kopio tai skannata ne ja lähettää asiakkaan omalle sosiaalityöntekijälle. Asiantuntijalausunnot ovat välttämättömiä yksilöllistä toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa ja suunnitelmia laadittaessa. Siirrot tapahtuvat aina pääsääntöisesti saattaen-vaihtaen ja dokumentoiden Efficaan sekä päiväkirjamerkinnällä. Jos työmarkkinatuki katkeaa TE -toimistossa ilmoittautumisen laiminlyönnin johdosta viikoksi tai pidemmäksi ajaksi, alennetaan perusosaa kuukaudeksi 20 %:lla. Tästä on tehtävä erillinen päätös. Lain edellyttämää suunnitelmaa ei lyhyessä alentamisessa ole tarkoituksenmukaista tehdä ja päätöksen voi tehdä etuuskäsittelijä. Alle 5 päivän katkoksista ei tarkisteta päätöstä. Vuorotteluvapaa, hoitovapaa Jos vuorotteluvapaalla tai hoitovapaalla oleva hakee toimeentulotukea, on ensin selvitettävä mahdollisuus palata takaisin työhön. Työnantaja voi hakemuksesta keskeyttää vapaat, mutta ei ole velvollinen siihen. Jos keskeytys ei ole mahdollista, on toimeentulotukea myönnettävä tosiasiallisten tulojen perusteella. Vuorotteluvapaalta tai hoitovapaalta ei voi velvoittaa menemään työhön. Kertakorvaukset Jos henkilö on saanut yli kertaluonteisen tulon viimeisen 6 kk:n aikana, esim. eroraha, perintö, vakuutuskorvaus tai vastaava, jaetaan korvaus niin monella kuukaudella kuin tulon saamisen ja hakemuskuukauden välillä (hakemuskuukaudet mukana) eli jaksotetaan tulo näille kuukausille ja näin saatu kuukausitulo otetaan tuloksi käsittelykuukaudelle mahdollisten muiden tulojen lisäksi (= jaksotettu kertakorvaus). Esimerkiksi jos henkilö on saanut joulukuussa :n suuruisen erorahan ja hakee toimeentulotukea maaliskuussa: jaetaan neljällä = 500, joka lasketaan tuloksi maaliskuulle. Jaksotetussa tulossa on otettava huomioon myös se, onko hakijalla tosiasiassa kyseistä tuloa käytettävissään. Jos kertakorvaus on käytetty esim. hankintaan, josta hakijalla on luotettava selvitys, ei saatua korvausta voi laskea jaksotettunakaan hakijan tuloksi. Erityisen 8

9 suurissa kertakorvauksissa (yli ) jaksottamisaikana voidaan käyttää yli 6 kuukautta aina 1 vuoteen saakka. Toistuva tuloylijäämä Jos jatkuvaa toimeentulotukea saavalle syntyy jonain kuukautena ylijäämä ja laskelma ja päätös on tehty ennen seuraavaa kuukautta, tehdään hylkäävä päätös, johon kirjataan lisälauselma: Tämän kuukauden laskelmanylitys lasketaan käytettävissä olevaksi tuloksi seuraavan kuukauden toimeentulotukilaskelmassa. Pienellä tuloylijäämällä (alle 30 ) myönnetään sähkö- ja terveydenhuoltomenot, ei tarvitse olla eri hakemusta ja päätöstä. Ylitystä ei voi kuitenkaan siirtää enää sitä seuraavalle kuukaudelle, ellei ylitys johdu merkittävästä kertakorvauksesta, jossa voidaan käyttää tulon jaksottamista 6 kk:n ajan. Ylitystä ei voi myöskään ketjuttaa eli, jos seuraavan kuukauden laskelmaan syntyy ylitys myös ilman edellisen kuukauden siirrettyä norminylitystä, ei siirtoa tehdä. 2. TULOJEN HUOMIOIMINEN Asumistuki Kelan asumistuen tarkistuspäivä on merkittävä laskelman huomautus-sarakkeeseen. Elatusapu / elatustuki Hoitotuet Elatusapu ja elatustuki ovat tuloksi huomioitavaa. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatus maksujaan, edellytetään toimeentulotuen (elatusavun) saajan hakevan elatus tukea. Jos ero tapahtuu asiakkuuden aikana, ei voida hyväksyä sitä, että elatusvelvollinen kuittaa lapsensa elatusmaksut omaisuudella. Jos omaisuudella on kuitattu ennen toimeentulotukiasiakkaaksi tulemista, niin silloin ei voida huomioida omaisuutta elatusmaksuna laskennallisena tulona. Silloin kun lapsi on puolet kuukaudesta isän ja puolet kuukaudesta äidin luona eikä elatusmaksua ole määritelty, puolitetaan perusosa. Lapsilisä lasketaan tuloksi sille vanhemmalle, jolle se maksetaan, jos molemmat vanhemmat ovat toimeentulotuen saajia tai, jos vanhemmat haluavat, lapsilisä puolitetaan. Jos lapsilisä menee toiselle vanhemmalle joka ei saa toimeentulotukea ja toinen hakee toimeentulotukea, ei toimeentulotukea hakevalle vanhemmalle oteta huomioon mitään lapsesta aiheutuvia erityismenoja, ainoastaan perusosa. Kansaneläkelaitoksen maksamia eläkkeensaajan hoitotukea ja lapsen hoitotukea ei pääsääntöisesti oteta tulona huomioon, mutta ei myöskään sairaudesta, vammasta tai huolenpidon tarpeesta johtuvia menoja. Selvitettäessä hoitotuen saajan toimeentulotuen tarvetta sairaa lalaskui hin hoitotuet kuitenkin lasketaan tuloksi. Samoin voidaan menetellä arvioitaessa hoitotuen riittävyyttä sairaus- ja lääkekuluihin, joihin hoitotuki on myönnet ty. 9

10 Jälkikäteen ilmenevät tulot Jälkikäteen ilmenevät ansiotulot voidaan huomioida Toimeentulotukilain 15 :n 3 momentin mukaan kokonaisuudessaan, jos toimeentulotukea haetaan päätöstä seuraavan kahden kuukauden aikana, ellei se ole kohtuutonta (49/2005). Mahdollisuudesta on ilmoitettava asiakkaalle etukäteen. Tulot voidaan ottaa huomioon Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksen ( /00913/08/6101) mukaan vain jompana kumpana kuukautena. Näin ollen tuloylijäämää ei saa siirtää eteenpäin toiselle kuukaudelle. Säästöt, omaisuus ja varallisuus Säästöt ja pankkitalletukset, myös määräaikaiset, ovat ensisijaisia, ja ne otetaan tulona huomioon siinä vaiheessa, kun ne ovat tosiasiallisesti elantoon käytettävissä. Vanhuksilla yli (65-vuotias) voidaan kuitenkin säästöjen osalta jättää huomioon ottamatta ns. arkkuraha n , kuten myös uusien asiakkaiden alle pankkisaldo, mikäli kyseessä on äkillisen sairastumisen tai onnettomuuden aiheuttama toimeentulotuen tarve.tiliotteelta huomattava saldo, joka ylittää säännönmukaiset tulot, lasketaan säästötuloiksi. Pitkäaikaisilla toimeentulotuen asiakkaille (yli vuoden kestävä säännöllinen asiakkuus), voidaan jättää toimeentulotuesta kertyneitä säästöjä huomioon ottamatta (esim. säästäminen kodinkoneeseen tms. hankintaan). Tiliotteella olevat panot Alle 20 :n tilillepanoja ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa tulona. Mikäli tilillepano on suurempi tai on useampia pienempiä tilillepanoja, ne huomioidaan tulona toimeentulotukilaskelmassa. Yksityispanot, yksityishenkilöiden avustukset ja lainat ovat pääsääntöisesti käytettävissä olevaa tuloa. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus antaa selvitys yksityispanoista. Mikäli selvitys on luotettava, tehdään oikaisupäätös. Pienet vipit jätetään tulona huomioon ottamatta, jos takaisinmaksu on suoritettu lyhyen aikavälin sisällä ja on todennettavissa. Pelkkä ilmoitus siitä, että kyseessä on laina, ei vielä oikeuta poistamaan tuloa, vaan asiakkaan on toimitettava luotettava selvitys velan takaisinmaksusta. Luotettavin selvitys on tilisiirto, jota tulee suositella, mutta muutkin selvitykset tulee hyväksyä, jos ei ole perusteltua syytä epäillä niiden luotettavuutta. Tulot, joita ei ole haettu/saatu Tuloja, jotka eivät ole käytettävissä ei voi merkitä laskelmaan. Toimeentu lotuen myöntäminen perustuu arviointiin käytettävissä olevista tuloista. Työkokeilu / kuntouttava työtoiminta Työkokeiluajalta ja kuntouttavan työtoiminnan ajalta saatavaan työmarkkinatukeen suhtaudutaan tuloja huomioitaessa samalla tavoin kuin ansiotuloon: Merkintä laskelmassa kohtaan palkkatulo. Sosiaalilautakunnan päätös (Ei koske työvoimakoulutusta.) 10

11 Ulosotto Ulosoton kohteena olevista tuloista on perusteltua ottaa tulona huomioon vain tosiasiassa käytettävissä oleva osuus. Asiakas voidaan ohjata kääntymään ulosottoviranomaisen puoleen ulosmitattavan osuuden alentamismahdollisuuden selvittämiseksi, jos toimeentulotuen tarve arvioidaan pitkäaikaiseksi.vapaaehtoisia suorituksia ulosottovelan lyhentämiseksi ei huomioida menoina, ellei kyseessä ole ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma. (STM 2013, 130.) KHO:n antaman päätöksen ( /674) mukaan ulosmitattu tulo ei ole käytettävissä elantoon, joten sitä ei saa ottaa tulona huomioon. Jos ulosmittaus aiheuttaa pitkäaikaista tai toistuvaa toimeentulotuen tarvetta, tulee asiakas ohjata talous- ja velkaneuvontaan. Ulosmittaukseen on myös saatavissa ns. vapaakuukausia, joita voidaan kehottaa käyttämään esimerkiksi kertaluonteisen hankinnan rahoittamiseen (hammasproteesi, silmälasit). Vanhempien luona asuvat Varat Vanhempiensa luona asuvien osalta tarkistetaan aina iästä riippu matta, osallistuvatko vanhem mat ela tuk seen. Jos osallistuvat, niin siltä osin toi meentulo tuen tar vetta ei ole todettavissa Veronpalautukset Toimeentulotuen viimesijaisuudesta johtuen arvo paperit ovat ensisijaista tu loa, samoin kuin määräai kaistalletukset ja sääs töt. Toi meentulotu kea ei tulisi myöntää myöskään sil loin, kun haki jalla on muuta rahaksi muutettavaa varallisuutta. Tämä kos kee etenkin pitkäaikaisia toimeentulotuen saa jia/hakijoita. Tilapäisen tar peen ollessa kyseessä varallisuutta ei ehditä muut taa rahaksi käytettäväk si elantoon, eikä se liene tarkoituksen mukaista. Pitempiaikaisessa asiakkuudessa omaisuuden realisointiin on annettava kohtuullinen aika. Arvopaperit on muutettavissa käytettävissä olevaksi tuloksi lähes välittömästi, kiinteän omaisuuden realisointiaika voi olla 3-6 kuukautta. Jos arvopapereiden senhetkinen arvo on niin vähäinen, että saatu tulo ei kata realisoimiskuluja, ei realisointia voida edellyttää. Tällöin toimeentulotuensaajan on 3 kuukauden välein toimitettava selvitys arvopapereiden arvosta ja realisoinnista aiheutuvista toimituskuluista. Veronpalautukset otetaan tulona huo mioon maksuajan kohdan mukaan, mutta ei huomioida tulona, jos ne ulos mita taan tai kuitataan verovelkoihin. Vähäisiä veronpalau tuksia ei kuiten kaan oteta tulona huomioon. Vähäisenä pidettävä määrä on 100 /hlö ja tulona huomioidaan 100 :a ylittävä osuus/hlö. Veronpalautukset voidaan poikkeuksellisesti jättää kokonaan tulona huomioon ottamatta, mikäli niiden käytölle on olemassa asianmukainen suunnitelma tai ne on käytetty todistettavasti ja tosiasiallisen erityisen tarpeen vuoksi välttämättömiin menoihin, esim. kodin hankinnat, asuntolainan lyhennykset jne. Erityisestä tarpeesta johtuva menettely on mainittava päätöksen selvitysosassa. 11

12 Vähäiset tulot / Sosiaalilautakunnan päätös Vähäisiä tuloja, joita ei huomioida hakijalle tulona toimeentulotukilaskelmassa ovat työllisyysraha (esim. Työkeskus ja Kanervalan palvelukeskus), työkokeiluajalta maksettavasta työttömyysturvasta 20 % tai maks. 100, veronpalautukset 100 / henkilö ja harrastusluonteiset ansiotulot 100 /kk. 3. MENOJEN HUOMIOIMINEN Perusosan alentaminen Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa toimeentulotukilain 10 :n perusteella enintään 20 %, jos hakija kieltäytyy ilman perusteltua syytä yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen ajan turvaisi toimeentulon (työvoimatoimikunnan päätös), laiminlyönnillään aiheuttaa sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota (koulutus, työkokeilu, työnhaun uusimisen unohtaminen tai kieltäytyminen työnhausta, ei ole hakeutunut koulutukseen yhteishaussa/työvoimatoimikunnan päätös), kieltäytyy osallistumasta aktivointisuunnitelman laadintaan, kieltäytyy ilman pätevää syytä kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyttää sen ilman pätevää syytä ( alkaen koskee myös 25 vuotta täyttäneitä), maahanmuuttajana kieltäytyy ilman perusteltua syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai siinä sovituista toimenpiteistä tai laiminlyönnillään aiheuttaa sen, että suunnitelmaa ei ole voitu laatia. Työstä irtisanoutuminen tai opintojen keskeyttäminen eivät oikeuta perusosan alentamiseen. Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa, suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Suunnitelman laatii sosiaalityöntekijä. Perusosan alentaminen ei saa uhata ihmisarvoisen turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa. Perusosaa alennetaan korkeintaan kaksi kuukautta kerrallaan, kunnes alentamisen peruste poistuu. Toimistosihteeri tekee perusosan alentamispäätöksen yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Perusosan alentaminen tai alentamisen poistaminen kirjataan aina päiväkirjalle. Perusosan alentamispäätöksen mukana asiakkaalle lähetetään kirje, jossa kehotetaan asiakasta joko varaamaan aika sosiaalityöntekijälle tai hakeutumaan itse työvoimatoimiston aktiivitoimenpiteisiin, jolloin perusosan alennus voi poistua. Jos asiakas ei varaa aikaa sosiaalityöntekijälle tai ryhdy muihin toimenpiteisiin alennuksen poistamiseksi, tämä tulkitaan laiminlyönniksi, joka aiheuttaa sen, että työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei voida tarjota ja perusosa alennetaan aina kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Uuden päätöksen mukana lähetetään uudelleen edellä mainittu ohjekirje. 12

13 Perusosan alennus tehdään päämiehen päätökseen lisäämällä perusosan alentamista koskeva fraasiosuus päätöstekstiin. Tekstissä tulee ilmetä sen henkilön nimi, jota alentaminen koskee. Jos päätös tehdään puolisolle ja perheen toimeentulotuki käsitellään toisen puolison nimellä, lisätään päätökseen perusosan alentamista koskeva fraasi ja yksilöidään se koskemaan puolisoa. Sosiaalityöntekijä voi yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston virkailijan ja asiakkaan kanssa päättää myös, että alennusta ei tehdä lainkaan, eikä edellytetä asiakkaan pitävän työnhakua voimassa. Näin menetellään pitkäaikaisesti vaikeista päihdeongelmista kärsivien kohdalla, joiden terveydentila, työkokemus, vanhentunut koulutus ja sosiaalinen elämäntilanne tosiasiassa estävät työllistymisen, mutta työkyvyn selvityksenkään perusteella ei ole myönnetty eläkettä. Arvio perustuu toimeentulotukilain 2 a :n 1 mom. 5. kohtaan, jonka mukaan asiakas on hyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen vastaanottamaan työtä. Menettely perustuu asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteiseen näkemykseen, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijä voi harkintansa mukaan päättää myös, että alennus on pienempi kuin 20 %, yleensä 5-10 %. Näin menetellään esim. sellaisen asiakkaan kohdalla, jonka päihdeongelma estää työllistymisen, mutta asiakas ei ole halukas hakeutumaan päihdehoitoihin. Lasten luonapitokorvaus, täydentävä toimeentulotuki Menojen korvaamiseksi pyydetään pääsääntöisesti kirjallinen tapaamissopimus. Lapsen luonapitoajalta hyväksytään 10 /vrk. Toisella paikkakunnalla tapahtuvaan tapaamiseen matkakustannukset huomioidaan julkisen liikenteen taksan mukaan tositteita vastaan jälkikäteen. Hyväksytään myös omalla autolla kulkeminen, mikäli se on yleistä edullisempi. Tällöin hyväksytään kustannuksiksi 0,20 / km. Lapsen matkustaessa toisen matkan maksaa isä, toisen äiti. Tapaamisia enimmäismäärässä ajatellaan olevan 6 vrk / kk (pe-su on 3vrk) ja kaksi täyttä lomaviikkoa/vuosi. Jos lapsen tapaamisesta on oikeuden päätös tai sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama sopimus, huomioidaan tapaamisia oikeuden päättämä määrä, jos se toteutuu. Lapsen tapaamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi vaaditaan lähivanhemman todistus tapaamisesta. Asumiskustannukset Asumismenot otetaan huomioon vain siihen asuntoon, jossa hakija asuu osoitteen perusteella. Tarkistus tehdään tarvittaessa väestörekisteristä. Perustoimentulotukeen kuuluviksi asumismenoiksi lasketaan: vuokra/yhtiövastike (hoito- ja rahoitusvastike) lämmityskulut sähkö- ja kaasumaksut vesi- ja jätevesimaksut jätehuoltokulut tontin vuokra 13

14 koti- ja palovakuutus (vakuutuksesta otetaan huomioon vain kohtuullinen, suppea irtaimiston ja kiinteistön kotivakuutus sekä vastuuvakuutus, joka tarkistetaan maksutositteen lisäksi vakuutuskirjasta, maksuissa ei oteta huomioon henkilövakuutusosia) kohtuulliset asuntolainan korot (ks. Asuntolainan korot) kiinteistövero saunamaksut nuohous- ja aurausmaksut kaapelitv-maksu, mikäli kuuluu kiinteästi vuokraan Autopaikkamaksuja ei huomioida asumiskuluina, vaan ne kuuluvat perusosalla katettaviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää muihin asumiskuluihin, joita ovat takuuvuokra, muuttokulut ja palovaroitin. Asumistuki otetaan tulona huomioon. Päätöksentekijän on huolehdittava siitä, että asumistuki on haettu. Jos asumistukea ei myönnetä tai päätös viivästyy kohtuuttomasti, on syy siihen selvitettävä. Lähtökohtana on, että toimeentulotuen saajalla on pääsääntöisesti oikeus myös asumistukeen, joka kuuluu ensisijaisiin etuuksiin. Asumistukea saavien kohdalla asumistuen tarkistusajankohta merkitään laskelmaan. Asumistuen määrä on tarkistettava Kelassa, jos tulot nousevat vähintään 400 /kk, laskevat vähintään 200 /kk, asumismenot muuttuvat vähintään 50 /kk/edellisen asumistuen päätös tai ruokakunta vaihtaa asuntoa. Kela huomioi tulojen muutokset sitä seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen asumistukeen tulee 300 :n ansiotulovähennys, joka tehdään ruokakunnan jäsenten yhteenlasketuista ansio- ja yrittäjätuloista. Opiskelija voi saada opintotuen asumislisää. Eläkkeensaajan asumistuki määräytyy eri tavoin kuin yleinen asumistuki ja siinä on mm. väljempi asumismenojen harkinta ja sitä noudatetaan myös toimeentulotuessa. Eläkkeensaajan asumistuesta on poistunut 65 vuoden ikäraja ja kaikki vanhuuseläkettä ja takuueläkettä saavat siirtyvät eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Lisätietoja löytyy osoitteesta: Jos kaikki asunnossa asuvat eivät ole toimeentulotuen hakijoina, lasketaan hakijalle pääluvun tai hänen perheensä koon mukainen osuus asumiskuluista. Vanhempiensa luona asuvan nuoren kohdalla asumismenojen huomioon ottaminen edellyttää erityisharkintaa (ks. Kotona asuvien nuorten asumismenot). Kaikkien asumismenojen kohdalla on arvioitava myös menojen kohtuullisuutta. Kotona asuvien nuorten (yli 18 v.) asumismenot Kotona asuville nuorille voidaan ottaa huomioon asumismenot silloin, kun nuori on itse aikaisemmin maksanut asumiskuluistaan kotiin ja hänellä on ollut siihen myös taloudelliset mahdollisuudet tai nuori on välillä asunut muualla huolehtien asumiskuluistaan ja muuttaa takaisin kotiin. Pelkkä "ruokarahan" maksaminen kotiin ei vielä edellytä asumiskulujen huomioon ottamista. Jos asumiskulut otetaan huomioon, lasketaan nuorelle 14

15 Vuokra / vastike pääluvun mukainen osuus todellisista kustannuksista esim. vuokrasta. Maksetusta vuokrasta tulee esittää pankin maksukuitit tai tiliotteella tulee näkyä tilisiirto tai kuukausittain toistuva vuokran suuruinen käteisnosto. Jos vuokra on maksettu käteisellä, tulee tositteeksi lisäksi esittää vanhemman antama todistus maksetusta vuokrasta. Jos kotona asuva täysi-ikäinen nuori muuttaa asumaan itsenäisesti, esim. lukio- tai ammattikouluaikanaan, on tuen myöntämisen perusteet tutkittava erityisen tarkkaan: syy miksi muutettu, vanhempien mahdollisuus asuttaa nuori kotonaan ja avustaa häntä. Vuokran suuruuden on oltava kohtuullinen. Ilman erityisiä syitä ei nuorelle myönnetä vuokravakuutta. Jos nuoren asuminen järjestyisi edelleen kotona ja tästä on vanhempien antama tieto, on se toimeentulotukilain mukainen ensisijainen tapa nuorelle järjestää elantonsa itsenäisen asumisen sijasta, millä perusteella toimeentulotuki voidaan hylätä. Pääsääntöisesti, jos asumismenot ovat kohtuulliset, ne hyväksytään laskelmassa menona todellisen suuruisina. Kunnalla on oikeus kohtuullistaa asumiskulut todellisten kulujen sijaan. Päätös kohtuullistamisesta tulee perustua siihen, että paikkakunnalla on saatavissa kohtuuhintaisia asuntoja, joita hakijaa ohjataan hakemaan. Heinolassa käytetään toimeentulotuessa hyväksyttävinä kohtuullisina asumiskuluina ilman vesimaksua vuokra-asunnoissa seuraavia euromääriä: Perheen henkilömäär ä tai enemmän Kohtuulliset hyväksyttävät asumiskulut /kk

16 Näiden kulujen lisäksi hyväksytään vesimaksuina korkeintaan 19 / henkilö. Saunamaksuja huomioidaan enintään 15 / kk / perhe. Yhtiövastikkeessa huomioidaan menona vain hoitovastike. Kimppa-asumisessa / alivuokralaisasumisessa kohtuullisina asumiskuluina pidetään 350 / kk / asukas. Eläkettä saavan yksin asuvan kohtuullisiksi asumiskuluiksi katsotaan toimeentulotuessa 534,58 /kk Kelan eläkkeensaajan asumistuessa huomioitavien asumismenojen enimmäismäärän mukaisesti. Jos asiakas on vuokrannut omakotitalon, jossa on vuokran lisäksi lämmitys- tai muita kiinteistöön liittyviä maksuja, joiden yhteissumma vuokran kanssa ylittää vuokra-asumisen kohtuullisuusrajat, tulee asiakkaalle antaa aikaa kulujen kohtuullistamiseen. Jos asiakas ei ryhdy kohtuullistamistoimenpiteisiin, annetun määräajan jälkeen kuluina hyväksytään vain kohtuullinen vuokra, vesimaksut ja taloussähkö, kuten muissakin vuokra-asunnoissa. Toimeentulotuki asumismenoihin maksetaan pää sään töisesti suoraan vuokranantajalle tai hakijan esittämää maksukuit tia vastaan hänelle itselleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas esit tää kuitin vuokran maksusta ennen seuraavan kuukauden hakijalle itselleen maksettavaa toimeentulotukisuori tusta. Lämmityskulut ja sähkölaskut Lämmityskulut ovat osa asumisen kokonaiskustannuksia, jotka huomioidaan osana kohtuullisia asumiskustannuksia. Sähkölasku huomioidaan kuukausilaskelmassa kokonaan, jos se on kohtuullinen. Jos sähkön kulutus ylittää huomattavasti kohtuullisen tason, on asiakkaalta pyydettävä tästä selvitys. Mikäli ylisuureen kulutukseen löytyy perustelut, voidaan myös nämä laskut hyväksyä todellisen suuruisina. Jos toimeentulotuen tarve jatkuu pidempään ja rästiä on jo syntynyt, on asiakkaan sovittava sähköyhtiön kanssa tasasuuruisista lyhennyseristä, jotka otetaan sovitun mukaisina huomioon kuukausilaskelmassa. Sähkölämmitteisissä asunnoissa taloussähkömaksut arvioidaan kohtuullisen suuruisiksi seuraavan taulukon mukaisesti: 1-2 hlöä 3-5 hlöä 6 tai useamp i 55,0 0 75,0 0 90,0 0 Sähkö- tai öljylämmityksen kustannukset hyväksytään kohtuullisina laskujen mukaan tai käytetään asumistuen lämmityskulunormia 41,00 / hlö ja 16

17 lisähenkilöstä 14,00 / hlö. Taloussähkön osuus sähkölaskusta silloin, kun laskuun sisältyy myös lämmityssähkö, on 30 % ja lämmityssähkön osuus 70 %. Esim. jos kokonaissähkölasku on 80, taloussähkön osuus lasketaan: 80 x 0,70 (70 %) = 56, joka laitetaan normissa kohtaan lämmitys. Loput summasta on taloussähköä 24. Omakotitalon hoitokulut Omakotitalon juoksevat asumiskulut (vesi-, lämpö- ym.) otetaan ensisijaisesti huomioon todellisina laskujen erääntymiskuukautena. Puulämmitteisissä asunnoissa kohtuullinen polttopuiden kulutus on 1 m 3 / kk. Polttopuihin voidaan myöntää toimeentulotukea harkinnanvaraisesti myös sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Asuntolainojen korot Asuntolainan korot otetaan huomioon todellisen suuruisina. Lainan lyhennyksiä ei oteta menona huomioon. Jos omistusasunnon kokonaiskulut ovat kohtuuttoman korkeat, tehdään asumismenojen kohtuullistamispäätös, jonka perusteella kulut otetaan huomioon todellisina 6 kuukautta, jonka jälkeen menot kohtuullistetaan. Päätökseen kirjataan tämä määräaika jo ensimmäistä kertaa toimeentulotukea myönnettäessä. Korot huomioidaan niiden erääntymiskuukausina tai kuukausittain. Jos toimeentulotuen tarve jatkuu yli 6 kk, otetaan asuntolainan korot huomioon asumismenoina siltä osin kuin ne yhdessä yhtiö-/rahoitusvastikkeen kanssa tai omakotitalossa laskennallisten tai todellisten asumiskulujen kanssa mahtuvat kohtuullisiin vuokra-asumismenoihin. Tästä tulee antaa päätös ensimmäisen toimeentulotukipäätöksen mukana. Jos toimeentulotukea haetaan vain korkojen erääntymiskuukautena, tehdään takautuva normilaskelma seuraavan kuun alusta alkaen, kun korot edellisen kerran ovat olleet maksussa, eli yleensä 6 kk:n laskelma. Asumismenojen kohtuullisuusharkinta Asumismenojen kohtuullistaminen todellisten kulujen sijasta edellyttää yksilöllistä harkintaa, jossa otetaan huomioon hakijan olosuhteet, perhetilanne, elämäntilanne, vallitseva vuokrataso ja mahdollisuus tosiasiassa saada halvempi/pienempi vuokra-asunto. Asumiskulujen kohtuullisuutta määriteltäessä lähdetään siltä pohjalta, mikä vuokran määrä on ollut vuokrasopimusta tehtäessä. Asumismenojen kohtuullisuuden arviointi tulee ajankohtaiseksi silloin, kun toimeentulotuen saaja asuu asunnossa, jonka asumismenot ylittävät selvästi (yli 20 ) toimeentulotukilaskelmassa hyväksyttävät asumiskulut eikä toimeentulotuen tarve ole tilapäinen (yli 3 kk) toimeentulotuen saaja vaihtaa asiakkuutensa aikana asuntoa kalliimpaan omistusasunnon korot ja yhtiö/hoitovastike ylittävät kohtuulliset vuokra-asumisen kulut. Asumiskuluja ei kohtuullisteta silloin, jos asiakas on alun perin asunut asunnossa, jonka asumiskulut ovat olleet kohtuurajojen mukaiset mutta jotka ovat toistuvien vuokrankorotusten jälkeen kohonneet yli kohtuurajojen. 17

18 Jos asiakas muuttaa toiselta paikkakunnalta Heinolaan asuntoon, jonka vuokra ylittää kohtuullisina hyväksytyt asumiskulut, annetaan asiakkaalle kolmen kuukauden määräaika hakeutua kohtuuhintaiseen asumiseen. Samoin menetellään, jos asiakkaan perhetilanne muuttuu esim. avio- / avoeron vuoksi asiakkuuden aikana ja asiakas jää asumaan asuntoon, jossa on perheen kokoon nähden kohtuuttoman suuri vuokra. Ylisuuret asumiskustannukset Kun toimeentulotuen saaja asuu kohtuulliset asumismenot ylittävässä asunnossa, hänelle varataan kohtuullinen aika asumismenojensa pienentämiseen. Asumiskustannukset voidaan määritellä kohtuullisiksi ilman siirtoaikaa, jos asiakas on hakeutunut toimeentulotukiasiakkuuden aikana vuokraltaan kalliimpaan asuntoon. Asumiskulujen huomioon ottamisesta tehdään ensin määräaikainen päätös, minkä ajan asumismenot otetaan huomioon todellisina ja hakijan edellytetään tänä aikana etsivän kohtuuhintaisen asunnon (kirjattava päätökseen). Määräaikainen päätös tehdään yleensä 3 kuukaudeksi. Määräaika on kirjattava selkeästi päätökseen. Hakijalle annetaan myös mahdollisuus varata annettuna määräaikana aika sosiaalityöntekijälle, joka voi antaa ohjeen siitä, että asumismenot otetaan huomioon kohtuullisia korkeampana. Ohje annetaan päiväkirjamerkinnällä ja kirjalliset perustelut merkitään asiakaskertomukseen. Erillistä päätöstä asiasta ei tarvita. Etuuskäsittelijä huomioi tämän jälkeen asumiskulut sosiaalityöntekijän ilmoituksen mukaisesti. Kohtuuasumiskuluja suuremmatkin asumiskulut ovat perustoimeentulotuen menoja. Jos tuensaaja aktiivisesti hakee edullisempaa asuntoa, mutta ei sitä saa, hyväksytään asumismenot todellisina myös annetun määräajan jälkeen. Jos asiakas hakeutuu toimeentulotukiasiakkuuden aikana kalliimpaan asuntoon mutta uuden asunnon kulut eivät ylitä toimeentulotuessa hyväksyttyjä vuokra-asumisen kuluja, vuokra hyväksytään todellisen suuruisena. Jos uuden asunnon vuokra ylittää kohtuuasumiskulut, hyväksytään menoina toimeentulotuessa hyväksytty kohtuuasumiskulu. Jos asumistason / kulujen nostamiselle ei ole perusteltua syytä, muuttokuluja tai uuden asunnon takuuvuokraa ei hyväksytä välttämättöminä menoina. Päätöksen voi tehdä etuuskäsittelijä. Uuden asunnon hakeminen toimeentulotukiasiakkuuden aikana Edunvalvonta Kun toimeentulotukiasiakas perustellusta syystä hakee asiakkuuden aikana uutta asuntoa ja mahdollista vuokravakuutta, on hänellä oikeus tietää, minkä suuruisena asumismenot hyväksytään toimeentulotukiasiakkuuden jatkuessa. Ohjeena asiakkaalle annetaan taulukon mukainen toimeentulotuessa hyväksytty maksimivuokra. Vuokravakuus voidaan myöntää vain kohtuullisuusnormit täyttävään asuntoon (ks. Vuokravakuus) Edunvalvonnasta aiheutuvat kulut ovat täydentävään toimeentulotukeen 18

19 Elatusavut Hammashoito oikeuttavia menoja. Edunvalvonnasta voi aiheutua oikeudenkäyntimaksuja ja lupa-asioiden käsittelymaksuja, edunvalvontapalkkio ja tilin tarkastusmaksu. Edunvalvontapalkkio on maksu, joka edunvalvonnassa peritään päämieheltä. Palkkion määrä vaihtelee. Palkkio voidaan jaksottaa kuukausikohtaisesti. Koska asiakas ei voi vaikuttaa kyseisiin maksuihin, ne otetaan huomioon menona (Turun HaO:n päätös v. 2002). Maistraatti perii maksun edunvalvonnassa olevien holhoustilin tarkastamisesta. Myös tämä maksu otetaan huomioon menona. Elatusapuja ei myönnetä toimeentulotukena. Takau tuvassa normilaskelmassa voidaan kuitenkin huomi oida omista tuloista suoritetut elatusmaksut. Oman elatuksen vaarantu minen eli toimeentulotuen tarve on hyväksyttävä peruste elatusturvalain 21 :n mukai selle perimättä jättämiselle. Asiakasta voi daan avustaa vapautuksen hakemisessa ja tehdä va rallisuusselvitys liitteeksi. Hammashoito kuuluu perustoimeentulotuen terveydenhuoltomenoihin. Harkittaessa toimeentulotuen myöntämistä hammashoitoon on otettava huomioon hakijan tulotaso ja olosuhteet ennen toimeentulotukiasiakkuutta ja hammashoidon tarpeen kiireellisyys asiakkuuden aikana. Jos toimeentulotukea haetaan pelkästään hammashoitokuluihin, sitä voidaan myöntää, jos norminylitys perusmenojen jälkeen ei riitä terveydenhuoltomenoihin. Hammashoitoa ja hammasproteesia myönnettäessä toimeentulotukena tulee toimeentulo tuen tarvetta arvi oitaessa kiinnittää huomiota mahdol lisuuksiin suo rittaa kallista hammashoitoa vähitel len. Hammashuollossa edellytetään Heinolan kaupungin oman hammashoitoyksikön käyttöä ja siitä aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa. Hammashoitoyksikön riittämättömät resurssit eivät ole peruste myöntää toimeentulotukea yksityisen hammashoidon käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Hammashoito korvataan julkisen terveydenhuollon kautta. Kun haetaan toimentulotukea hammasproteesiin, asiakkaan on toimitettava tästä kustannusarvio. Eläkeläisten hakiessa proteeseihin toimeentulotukea tehdään kahden kuukauden normilaskelma, jos ylitys riittää hammashoitokuluihin, toimeentulotukea ei myönnetä. Jos proteesit on jo hankittu, otetaan laskelmassa huomion maksetut kohtuulliset kustannukset. Auton käytöstä aiheutuvat kulut Auton käytöstä aiheutuvia kuluja ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukena. Ei myöskään autopaikkamaksuja vuokran yhteydessä. Poikkeuksena ovat työmatkat, jotka otetaan huomioon perustoimeentulotuen laskelmassa tuloa vähentävänä. Kilometrikorvauksena hyväksytään 0,20 / km. Lisäksi voidaan hyväksyä PHKS:n parkkimaksut. Ajokortista aiheutuvat kustannukset Ajokortin hankkimisesta tai sen uusimisesta aiheutuvia kustannuksia ei 19

20 pääsääntöisesti oteta huomioon menona. Poikkeuksena on ajokortin kulujen myöntäminen henkilökortin kulujen sijaan, tai ajokortin tarve työllistymistä edistävänä toimenpiteenä, jolloin hankinta sisältyy sosiaalityön suunnitelmaan, ja se myönnetään ehkäisevänä toimeentulotukena sosiaalityöntekijän päätöksellä. Ajokortista aiheutuvat kulut ovat täydentävän toimeentulotuen kuluja. Autokoulumaksuja ei huomioida toimeentulotuessa menona. Henkilökortti tai passi Henkilökortin hankintakulut eivät ole vähäisiä menoja. Kortin hinta on 55,00, sähköisen hakemuksen kautta 51,00. Passin vastaavat hinnat ovat 48,00 ja 44,00. Jos henkilökortin tai passin hankkimiselle on perusteltu syy (pääsykoe, pankkitilin avaaminen, matka), korttiin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea. Ajokortin uusintakulut voidaan hyväksyä vaihtoehtona henkilökortille. Lasten harrastemenot Harrastemenot ovat täydentävää toimeentulotukea. Lasten tavanomaisiin harrastemenoihin (esim. urheiluseurojen tai taideharrastusten jäsenmaksut, kerhomaksut) voi toimistosihteeri myöntää toimeentulotukea korkeintaan 300 /vuosi silloin, kun kyseessä on toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuus tai kun pitkäaikainen harrastus on vaarassa päättyä perheen taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Nämä tavanomaiset menot voi myöntää toimistosihteeri, tätä kalliimmista harrastusmenoista päättää sosiaalityöntekijä. Maksunvapautuksen hakeminen harrastustoiminnan järjestäjältä on ensisijainen tapa (tarvittaessa voidaan antaa suosituslausunto). Tavalliset urheiluvälineet (esim. sukset, luistimet, polkupyörä) edellytetään pääsääntöisesti hankittavan perusosalla. Erikseen ne myönnetään vain erityisestä syystä. Jos ne myönnetään toimeentulotukena erikseen, ne hankitaan käytettyinä, asiakas selvittää "päivän hinnan" ja, jos hinta on kohtuullinen, se hyväksytään. Välineisiin erikseen myönnetty toimeentulotuki vähentää vuosittaista 300 :n erillisharrastemenokorvausta. Harrastuskustannuksia lapsille voidaan hyväksyä vain kohtuullinen määrä (1 meno/lapsi/vuosi). Erillisiä harrastusmenoja myönnetään pääsääntöisesti vasta esikouluikäisille, nuorempien harrastusmenot katsotaan katettavan perusosalla. Aikuisten harrastemenot Aikuisten harrastemenot kuuluvat pääsääntöisesti perusosalla katettaviin menoihin. Poikkeuksellisesti aikuisten harrastustoimintaan voi myöntää tukea osana pitkäaikaistyöttömän tai päihdekuntoutujan kuntoutumista tai osana kotoutumissuunnitelmaa. Liikunnallisen harrastuksen tukemiseen voidaan myöntää toimeentulotukea terveydellisin syin, jos asiakkaalla on asiasta lääkärinlausunto. Aikuisen harrastustoiminnan tuen lähtökohta on tukea harrastuksen aloittamisvaihetta, ei pysyvästi. Jos harrastemenoihin myönnetään toimeentulotukea, se on täydentävää toimeentulotukea. Laitoshoidon maksut Jos henkilölle on määrätty laitos- tai sairaala hoidosta pitkäaikaishoidon maksu (tulojen mukainen ylläpitomaksu). Henkilölle ei voi syntyä toimeentulotuen 20

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaalipalvelut/Toimeentuloturva Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Lisätiedot

62100 Lapua Hakemus saapunut..20

62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 (virkailija täyttää) 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Puhelin (koti,

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) 1(5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon sen kuukauden

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveyskeskus Silkintie 3 39500 IKAALINEN Hakemus Hakijan henkilötiedot Hakemus saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, häen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

Tietoa toimeentulotuesta

Tietoa toimeentulotuesta sosiaalipalvelu Tietoa toimeentulotuesta Information om försörjningsstöd Toimeentulotukihakemuksen käsittelyprosessi Jätä täytetty hakemus käsiteltäväksi Selvitys ja työsuunnitelma Laskukaava: Kulutusnormi

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen Nakkilan sosiaalitoimisto Porintie 11 29250 Nakkila TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Haen toimeentulotukea alkaen Hakemuksen saapumispvm ( virkailija täyttää ) HENKILÖTIEDOT Hakijan sukunimi ja etunimet Äidinkieli

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SIIKALATVAN-HAAPAVEDEN SEUTUKUNNASSA Hyväksytty Pyhännän perusturvalautakunnassa _17_/_2 2009 21 _ PYHÄNNÄN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2018 Yhtymähallitus 15.12.2017 121 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Seminaari Kelassa 10.11.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAMINAN KAUPUNKI HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja Henkilötunnus etunimet Osoite Puhelin PUOLISO

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa SÄKYLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 29.11.2011 Perusturvalautakunta 10.12.2013 Perusturvalautakunta 25.02.2016 Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2011 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen päätösvalta 3 1.2.4. Päätöksenteko ja päätös

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KRITEERIT JA MAKSUT 1.3.2015 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite Sivu 2 / 6 SISÄLLYS LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT 1.3.2015 ---------- 3 Hakeminen -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan ssiaalityö PL 40 86601 HAAPAVESI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) Nimi Henkilötunnus Osite Puhelin Ammatti Asuinkunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie 1 14200 TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot