KYL OPS Ainekohtainen osa Sisältö Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYL OPS 2012- Ainekohtainen osa Sisältö Sisältö"

Transkriptio

1 KYL OPS Ainekohtainen osa Sisältö Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) VIERAAT KIELET A (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1 6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) ENGLANTI A (ENA) SAKSA A (SAA) RANSKA A (RAA) VENÄJÄ A (VEA) VIERAAT KIELET B2 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7 9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B2 (SAB2) RANSKA B2 (RAB2) VENÄJÄ B2 (VEB2) VIERAAT KIELET B3 (LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B3 (SAB3) RANSKA B3 (RAB3) VENÄJÄ B3 (VEB3) ESPANJA B3 (EAB3) MUUT KIELET ESPANJA ABC (EAabc) LATINA (LA) VENÄJÄ ABC (VEabc) MATEMATIIKKA (MA) MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO (UE) ORTODOKSINEN USKONTO (UO) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FI) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) PSYKOLOGIA (PS) MUSIIKKI (MU) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA (LI) TERVEYSTIETO (TE) OPINTO-OHJAUS (OP) MUUT LUKIOKURSSIT TIETOTEKNIIKKA (AT) ILMAISUTAITO/ Impro (IL) TANSSITAIDE (TA) TEKNINEN TYÖ (TN) TEKSTIILITYÖ (TS) KANSAINVÄLISYYSKURSSI (KV) MUSIKAALIPROJEKTI (PRJ) CONTENT-BASED INSTRUCTION IN ENGLISH (VIERASKIELINEN OPETUS VK ) Mathematics, advanced syllabus (MAA) Biology (BIe) Geography (GEe) Physics (FYy) Religion and ethics (UE) History (HIe) Psychology (PSe) Art (KU) Information technology (AT) Study guidance... 50

2 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus käsittää kuusi pakollista (kurssit 1-6) ja kolme syventävää (kurssit 7-9) kurssia. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävistä ÄI7:n voi suorittaa pakollisen ÄI4:n jälkeen, mutta syventäville kursseille ÄI8 ja ÄI9 on suositeltavaa osallistua vasta pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit arvioidaan arvosanoin 4-10 Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Valtakunnallinen puheviestinnän koe Äidinkielessä järjestetään puheviestinnän valtakunnallinen päättökoe, joka koostuu ryhmäkeskustelusta ja yksilöesiintymisistä. Koe on vapaaehtoinen ja sen suorittamisesta saa erillisen todistuksen. Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kielenhuollon kurssi kannattaisi käydä ensimmäisenä lukiovuonna, jolloin luotaisiin hyvä pohja kielen käytänteiden omaksumiselle ja sisäistämiselle. Mediakurssi puolestaan pohjustaisi hyvin äidinkielen neloskurssia, jossa paneudutaan kieleen ja vaikuttamiseen. Niille, jotka aikovat suorittaa mediadiplomin, Median maailma kurssi on pakollinen, jolloin se on suoritettava viimeistään ennen mediadiplomikurssia, joka suoritetaan abivuonna. Luovan kirjoittamisen kurssin voi käydä parhaaksi katsomassaan vaiheessa. 10. Kielenhuollon kurssi (ÄI10) Opiskelija kertaa peruskieliopin oppii kielenhuollon käsitteistön ymmärtää suomen kielenhuollon periaatteita osaa soveltaa kielenhuollon periaatteita, näkemyksiä ja käytänteitä kirjallisessa ilmaisussaan oikeakielisyyssäännöt ja kielen käytänteet kirjoitetun kielen lause- ja virkerakenteet tekstin kielellinen ja sisällöllinen sidostaminen tekstien rakenteita tekstien tyylejä Kielenhuollon kurssilla opiskellaan opettajajohtoisesti kielen käytänteitä. Kurssilla opiskelijat tekevät paljon kirjallisia harjoituksia, joiden avulla he oppivat sisäistämään kielenhuoltoon liittyviä näkökulmia. Pääpaino opetuksessa on omien tekstien tarkastelussa: oppilas arvioi kirjoittamiensa tekstien oikeinkirjoitusta, lause- ja virkerakenteita, sidostamista, rakenteita ja tyylivalintoja. : Kurssi arvioidaan perustuu jatkuvaan näyttöön, kirjallisiin tehtäviin ja kokeisiin. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

3 11. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI11) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii kirjoittamisen tehtäviä kehittää kielitajua lisää aistiherkkyyttä ja kielellistä havainnointikykyä syventää tietojaan fiktiivisestä kirjoittamisesta tutustuu fiktiivisen kirjoittamisen keinoihin ja menetelmiin kokeilee ja oppii sanataiteen eri muotoja ja lajeja harjoittelee yhdessä oppimista, palautteen antamista ja saamista rohkaistuu ilmaisemaan itseään kirjoittajana etsii mieluisia kirjoittamisen tapoja ja nauttii kirjoittamisesta mitä kirjoittaminen on mistä kirjoittaisin kerronnan keinoja: henkilö-, miljöö- ja aikakuvaus; kertoja ja näkökulma, dialogi ja monologi; rakenne: alkuasetelma, ristiriita, lopetus, aukot; aika kerronnan osana kielen keinoja: sanavalinta, rytmi ja äännerakenteet, kuvallisuus, tyyli kertomus, kuvaus, novelli, runo, pastissi jne. Kurssilla perehdytään erilaisin harjoituksin kaunokirjallisen tekstin lajeihin ja ominaispiirteisiin, kirjoitetaan paljon omia tekstejä ja harjoitellaan palautteen antamista ja saamista sekä tekstien muokkaamista että viimeistelyä. Kurssin alussa päätetään, julkistetaanko tekstejä kurssiantologiassa. perustuu tuntiaktiivisuuteen ja kirjallisiin harjoitustöihin. Kurssi arvioidaan suoritusmenetelmällä. 12. Mediakurssi (ÄI12) Kurssilla perehdytään sähköiseen mediaan eri näkökulmista. Kurssilla sekä analysoidaan mediaa että tuotetaan sisältöjä myös itse. Samalla vahvistetaan kriittistä medialukutaitoa. Kurssin sisältö ja painopistealue voivat vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssin tavoitteena on että opiskelija o tutustuu sähköiseen mediaan monipuolisesti o oppii analysoimaan ja tulkitsemaan median sisältöjä o televisio, internet, radio, elokuva, pelit Kurssilla tehdään monenlaisia mediaan liittyviä tehtäviä. Kurssilla on aktiivisessa käytössä sähköinen opiskeluympäristö. 13. Tekstilajikurssi (ÄI13) Kurssilla tutustutaan kattavasti eri tekstilajeihin. Eritellään lajien tuntomerkkejä ja kirjoitetaan omia tekstilajikokeiluja. Kurssin tavoitteena, on että opiskelija o syventää tietämystään eri tekstilajeista o tunnistaa tekstilajien konventiot o harjaantuu tekstilajien kirjoittajana o kehittää omia tekstitaitojaan o sekä asiatyyliset että kaunokirjalliset tekstilajit Kurssilla eritellään ja analysoidaan tekstinäytteitä sekä tuotetaan omia tekstilajikokeiluja. 14. Lehtityön kurssi (ÄI14) Kurssilla tutustutaan tiedotusopin peruskäsitteisiin ja perehdytään journalismiin eri näkökulmista. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

4 Harjoitellaan monenlaisten lehtitekstien kirjoittamista. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija o tutustuu lehdentekoon monipuolisesti o perehtyy jutun kokoamiseen o harjaantuu tuottamaan nopeasti erilaisia julkaistavia tekstejä ojuttutyypit ja lehtikuvat oaineiston hankinta, valikointi, jutun kirjoittaminen oulkoasu ja taitto Kurssilla on keskeistä omien lehtijuttujen tekeminen. Laaditaan joko yksin tai pienryhmissä monenlaisia tekstejä koulun verkkolehteen. 15. Ilmaisutaidon kurssi (ÄI15) Kirjallisuuspiirin tavoitteena on johdattaa opiskelija kirjallisuuden kiehtovaan maailmaan. Opiskelija lukee yhden teoksen kuukaudessa, lukuvuoden aikana yhteensä yhdeksän teosta, jotka käsittelevät pääasiassa sekä koti- että ulkomaista nykykirjallisuutta. Kirjallisuuspiirissä keskustellaan annettujen tehtävien pohjalta kirjailijan tuotannosta, luetun teoksen aiheesta, sen käsittelystä, rakenteesta, näkökulmasta, tyylistä ja merkityksestä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä osallistumisen ja tehtyjen tehtävien pohjalta. 16. Kirjallisuusdiplomikurssi (AI16) Ilmaisutaito on itseen tutustumista ja omimman ilmaisun etsimistä. Opiskelijaa ohjataan ja rohkaistaan omaehtoiseen ilmaisuun. Kurssilla annetaan mahdollisuus monipuoliselle, erilaiset yksilöt huomioon ottavalle ilmaisulle sekä kehitetään vuorovaikutustaitoja ja kykyä eläytyä toisen tunteisiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija o harjoittelee ilmaisun perusvalmiuksia: keskittymistä, hengittämistä ja vuorovaikutustaitoja o löytää ja kehittää omia ilmaisun taitoja o tutustumis-, virittäytymis- ja rentoutusharjoitukset o luovan ilmaisun peruselementit o improvisointi Tehdään monenlaisia ilmaisutaidon harjoituksia. Käytetään työmenetelmiä, jotka harjaannuttavat opiskelijan yksilöllistä osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Kurssin lopussa toteutetaan mahdollisesti jokin julkinen loppuproduktio. 17. Mediadiplomi (ÄI17) Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan viestintäsivistystä ja erilaisten viestintätaitojen hallintaa, joita mediayhteiskunnan täysivaltainen kansalainen tarvitsee. Median lukiodiplomia suorittaville opiskelijoille lukiodiplomi on yleistä valmentautumista työelämään, joillekin myös uravalinnan tuki. Opiskelija voi hyödyntää lukiodiplomia myös jatko-opinnoissaan. Opiskelija perehtyy median rakenteisiin, peruskäsitteisiin ja välineisiin sekä median sisällön ja ilmaisun erityispiirteisiin ymmärtää median toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä oppii erittelemään ja tulkitsemaan sekä arvioimaan mediaesityksiä oppii mediaesitysten tekemistä eri tuotantovälineillä KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

5 Mediadiplomin rakentuminen Median lukiodiplomin pohjana on opiskelijan lukioaikana suorittama vähintään neljä (4) mediaan liittyvää tai soveltavaa kurssia, joiden jälkeen suoritetaan lukiodiplomikurssi. Lukio määrittelee omassa opetussuunnitelmassaan kurssit, jotka voivat olla mediadiplomin pohjakursseja. Opiskelijoille tiedotetaan jo ensimmäisen opiskeluvuoden alussa mahdollisuudesta suorittaa lukion mediadiplomi. Lukiodiplomikurssin aikana työllistetään lukiodiplomityö, laaditaan työsuunnitelma ja mediaelämäkerta sekä kirjoitetaan essee, joka sisältää itsearvioinnin. Lukiodiplomityö ja muu edellä mainittu materiaali kootaan arviointia varten portfolioksi. Mediadiplomi Opiskelija tekee mediadiplomin päättötyön valitsemaltaan median alalta. Työssään hän osoittaa valitsemansa median tekniikan ja ilmaisun hallintaa. Opiskelija hallitsee työskentelyprosessin kokonaisuuden. Opettaja valvoo työskentelyprosessin etenemistä. mediadiplomin opiskelija tekee itsenäisesti. Ryhtyessään tekemään mediadiplomityötään opiskelija tekee työsuunnitelman, jonka opettaja hyväksyy. Työsuunnitelmassa rajataan selkeästi diplomityön laajuus ja ajankäyttö käytettävän ilmaisuvälineen mukaan. Työ tehdään valmiiksi mediadiplomikurssin aikana. Mediadiplomin arviointi Median lukiodiplomi arvioidaan asteikolla 1 5. Arvioinnin kohteena on diplomityön kokonaisuus: diplomityöksi valittu mediaesitys (painoarvo 2/3) sekä esseessä taito analysoida ja tulkita mediaa ja pohtia omaa oppimistaan (painoarvo 1/3). Arvioinnin suorittaa kaksi arvioijaa itsenäisesti. Lopullisesta arvosanasta päätetään yhdessä. Arvioitsijoista toinen on lukion opettaja ja toinen median ammattilainen. Lukiodiplomisuorituksista laaditaan arvostelupöytäkirja, jonka kumpikin arvioitsija allekirjoittaa. Arvostelupöytäkirja tallennetaan lukion arkistoon. Arvioinnista annetaan numeroarvostelun lisäksi opiskelijan sitä pyytäessä myös arviointilausunto, joka liitetään opiskelijalle annettavaan portfolioon. Sen allekirjoittavat kumpikin arvioitsija. Suoritus merkitään lukion päättötodistukseen koulun opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla. Mediadiplomista annetaan erillinen todistus. Lukion mediadiplomin rakentumiseen, suorittamiseen ja arviointiin voi tutustua opetushallituksen nettisivuilla ( > lukiokoulutus > lukiodiplomit > mediadiplomi) Opetushallitus määrittelee hyvin tarkasti mediadiplomin sisällön ja rakenteen, joihin mediadiplomin suorittaminen lukiossa perustuu. 2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit (1 5) suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Numerojärjestyksestä poikkeamisesta opiskelija neuvottelee opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan arvosanoin Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) 5. Elinympäristömme (RUB5) 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kurssi 10 on tarkoitettu suoritettavaksi ennen ensimmäistä kurssia tai samanaikaisesti sen kanssa. Kurssit 8 ja 9 on tarkoitettu 3. vuoden opiskelijoille. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

6 Kurssin itseopiskelu Syventävät koulukohtaiset kurssit voidaan suorittaa ainoastaan osallistumalla opetukseen. 8. Kulttuurimatka Pohjoismaihin (RUB8) Tavoitteena on kielitaidon syventäminen ja pohjoismaiseen kulttuuriin tutustuminen. Kurssilla tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden kulttuureihin. Vahvistetaan pakollisten kurssien aikana opittujen rakenteiden hallintaa ja kartutetaan päättökokeessa tarvittavia taitoja. Kuten kurssilla 1. Kurssi arvioidaan numeroin. Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 9. Abikertaus (RUB9) Tavoitteena on vahvistaa rakenteiden ja keskeisen sanaston hallintaa. Kurssilla kerrataan rakenteet ja vahvistetaan niiden hallintaa erilaisten harjoitusten sekä kirjoitelman avulla. Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti harjoitellaan myös luetun ja kuullun ymmärtämistä. Kurssilla työskennellään enimmäkseen opettajajohtoisesti. Pääpaino on kirjallisessa viestinnässä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, jonka saaminen edellyttää aktiivista mukanaoloa oppitunneilla ja annettujen tehtävien suorittamista. 10. Perusopetuksen kertaus (RUB10) Tavoitteena on kerrata perusopetuksen oppimäärään kuuluvat rakenteet ja keskeinen sanasto sekä parantaa valmiuksia suoriutua ensimmäisistä lukion ruotsin kursseista. Aihepiirit liittyvät keskeisesti nuorten jokapäiväiseen elämään. Niihin liittyvää sanavarastoa laajennetaan aiemmin opitusta. Vahvistetaan kaikkein keskeisimpien rakenteiden hallintaa. Kurssilla luetaan, kirjoitetaan, kuunnellaan ja puhutaan. Ks. oppiaineen yleiskuvaus. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, jonka saaminen edellyttää aktiivista mukanaoloa oppitunneilla ja annettujen tehtävien suorittamista. 3. VIERAAT KIELET A (perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 3.1 ENGLANTI A (ENA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (kurssit 7 ja 8). Suositus on, että myös valtakunnalliset syventävät kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus valita päinvastainen suoritusjärjestys, ellei hänellä muuten ole mahdollisuutta osallistua molemmille kursseille. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) 3. Opiskelu ja työ (ENA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 5. Kulttuuri (ENA5) KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

7 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Englannin kielen koulukohtaiset kurssit syventävät opiskelijan tietoja ja taitoja sekä suullisessa että kirjallisessa kielessä. Ne voidaan arvioida joko suoritusmerkinnällä tai numerolla yhteisen sopimuksen mukaisesti, mutta kurssin suorittamisen ehdottomana edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen, eikä kursseja voi näin ollen suorittaa itsenäisesti. Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kurssit voidaan valita milloin tahansa lukioaikana. Kurssi EN9 suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Kurssi EN11 on tarkoitettu kirjoituksiin valmentautuville, ja se on hyvä suorittaa ylioppilaskirjoituksia edeltävässä jaksossa. 9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA9) antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää yhteismaailmallisten kehityslinjojen, ajankohtaisten tapahtumien ja erilaisten maailmankuvien aihepiireihin liittyvää kieltä syventää kielen rakenteiden hallintaa valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. aihepiireinä yhteismaailmalliset ja ajankohtaiset tapahtumat sekä erilaiset maailmankuvat kielitaidon kaikkien osa-alueiden hallintaa syvennetään painotetaan abstraktin kielen osaamista. Ymmärtävän lukemisen osuutta korostetaan. Muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Kuunteluissa pyritään myös abstraktien aiheiden ymmärtämiseen. Keskustellaan yhä muodollisemmista aihepiireistä argumentoiden. Kurssi on tarkoitettu abiturienteille ja se arvioidaan numeroin, mutta arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 10. Ajankohtaista prosessoitavaksi (ENA10) harjoittaa sekä suullista että kirjallista viestintää antaa opiskelijalle valmiudet käsitellä ympäröivää maailmaa abstraktien käsitteiden avulla perehdytään ajankohtaistapahtumiin ulkomaisten lehtien ja muun uutismateriaalin avulla tehdään kirjallisia ja suullisia töitä ajankohtaisista uutisaiheista Menetelmät Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, joissa harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää. Kurssilla paneudutaan kielen eri mahdollisuuksiin esimerkiksi uutisoinnissa ja opiskellaan eri tyylilajien vaikutusta lukijan huomion herättämisessä. Aktiivinen osallistuminen, suoritusmerkintä tai numeerinen arvostelu 11. Kertauskurssi (ENA11) valmentaa ylioppilaskirjoituksiin kerrata keskeiset rakenteet ja kirjoittamisen perusasiat harjoittaa sanastoa sekä tekstin ymmärtämistä painotetaan tekstin ymmärtämistä ja abstraktin kielen osaamista huomioidaan erityisesti rakenteiden ja kirjoitetun kielen hallinta KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

8 Menetelmät Muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Ymmärtävän lukemisen osuutta korostetaan. Opitaan hallitsemaan laajoja kielen rakenteiden kokonaisuuksia ja kerrataan lukion kieliopin keskeisimmät rakenteet. Aktiivinen osallistuminen, suoritusmerkintä tai numeerinen arvostelu 12. Tsemppikurssi (ENA12) Vahvistaa englannin kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa. Kehittää kuuntelustrategioita. Vankistaa aineen kirjoittamisen tekniikkaa ja taitoa. Tehdään rakenne- ja sanastoharjoituksia, kerrataan keskeisiä kielioppiasioita ja opiskellaan keskeistä ja ajankohtaista sanastoa aihepiireittäin. Tehdään kuunteluharjoituksia kurssin aihepiireihin liittyvistä teemoista. Kirjoitetaan aineita kurssin aihepiireistä Menetelmät Pääpaino on rakenteiden ja sanaston kertaamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi tehdään suullisia pari- ja ryhmätehtäviä. Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ja suulliset tehtävät, suoritusmerkintä tai numeerinen arvostelu Kirjoituskurssi (ENA13) Kehittyä kirjoittajana ja oppia tuottamaan tarkoituksenmukaista tekstiä eri tyylilajien vaatimalla tavalla. Opiskellaan erityylisten kirjoitelmien ominaispiirteitä (argumentoiva kirjoitelma, yleisönosastokirje, epävirallinen ja virallinen kirje jne.) ja kirjoitetaan useita tuotoksia eri aihepiireistä. Menetelmät Pääpaino kirjallisessa tuottamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi pari- ja ryhmätöitä ja näiden arviointia. Kurssille pyritään saamaan syntyperäinen englanninkielinen opettaja mahdollisuuksien mukaan. Aktiivinen osallistuminen, kirjallisista tuotoksista työstetty portfolio/ kirjalliset tuotokset, suoritusmerkintä tai numeerinen arvostelu. 14. There are two sides to every picture: intercultural understanding (ENA14) Vahvistetaan omaa kulttuuri-identiteettiä ja opitaan englanninkielisestä kulttuurista. Myös kielitaito kehittyy projektitöitä tehdessä. Opitaan kulttuurienvälistä ymmärtämistä Verrataan suomalaista ja jotain englanninkielistä kulttuuria ja pyritään löytämään näistä niin eroavaisuuksia kuin samankaltaisuuksia. Pohditaan kulttuurin merkitystä viestinnässä ja tehdään projektitöitä kulttuurienväliseen viestintään liittyvistä ilmiöistä (esim. kulttuurishokki). Menetelmät Kurssilla kootaan esimerkiksi portfolio tehdyistä projektitöistä. Käytetään mm. reflektointia arvioinnin välineenä ja pohditaan oman kulttuurin vaikutusta kulttuurienvälisessä ymmärtämisessä ja kanssakäymisessä. Aktiivinen osallistuminen, kurssilla tehtävistä projektitöistä koostuva portfolio tai muu yhdessä sovittu suoritustapa. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

9 3.2 SAKSA A (SAA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (SAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA2) 3. Opiskelu ja työ (SAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4) 5. Kulttuuri (SAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (SAA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (SAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA08) Saksan kielen koulukohtaiset kurssit syventävät opiskelijan tietoja ja taitoja saksan kielessä. Kursseilla harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan rakenteiden hallintaa. Ne voidaan arvioida joko suoritusmerkinnällä tai numerolla yhteisen sopimuksen mukaisesti. Kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. 9. Yhteinen maailmamme ja kansainvälistyminen (SAA09) oppia sanastoa, jolla voi keskustella ja kertoa maapallon ja ihmisen mahdollisuuksista tulevaisuudessa tutkia erilaisten maailmankuvien takana olevia arvoja tutkia eurooppalaista ja globaalia vastuuta valmentaa lukion päättökokeeseen. yleismaailmalliset kehityslinjat saksalaisen yhteiskunnan tapahtumat ja nykyinen monikulttuurinen saksalainen yhteiskunta Saksan historian linja. Kurssilla on luontevaa painottaa kaikkien kielen eri osa-alueiden hallintaa ja harjoittaa päättökokeessa tarvittavia taitoja. 10. Saksan kertauskurssi (SAA10) Kurssi soveltuu myös B2- ja B3-kielten kertauskurssiksi. vahvistaa kielen eri osa-alueiden hallintaa kerrata keskeiset saksan kielen rakenteet valmentaa opiskelijoita päättökoetta varten saksan kielen keskeiset rakenteet tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen Kurssilla vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa vaihtelevilla harjoituksilla, tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan tiivistelmän laatimista. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

10 3.3 RANSKA A (RAA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (RAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (RAA2) 3. Opiskelu ja työ (RAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA14) 5. Kulttuuri (RAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (RAA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (RAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (RAA08) 3.4 VENÄJÄ A (VEA) 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAA9) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (VEA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (VEA2) 3. Opiskelu ja työ (VEA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (VEA14) 5. Kulttuuri (VEA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (VEA6) 7. Luonto ja kestävä kehitys (VEA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (VEA8) 4. VIERAAT KIELET B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä) Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 4.1 SAKSA B2 (SAB2) 1. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) 2. Meillä ja muualla (SAB22) 3. Ennen ja nyt (SAB23) KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

11 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB24) 5. Kulttuuri (SAB25) 6. Yhteinen maapallomme (SAB26) 7. Tiede ja tekniikka (SAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (SAB28) 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (SAB29) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 4.2 RANSKA B2 (RAB2) 1. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21) 2. Meillä ja muualla (RAB22) 3. Ennen ja nyt (RAB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24) 5. Kulttuuri (RAB25) 6. Yhteinen maapallomme (RAB26) 7. Tiede ja tekniikka (RAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (RAB28) 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB29) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti 4.3 VENÄJÄ B2 (VEB2) 1. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB21) 2. Meillä ja muualla (VEB22) 3. Ennen ja nyt (VEB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB24) 5. Kulttuuri (VEB25) 6. Yhteinen maapallomme (VEB26) 7. Tiede ja tekniikka (VEB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (VEB28) 5. VIERAAT KIELET B3 (lukiossa alkava oppimäärä) Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvostellaan numeroin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 5.1 SAKSA B3 (SAB3) 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) 2. Näin asiat hoituvat (SAB32) Kurssien SAB31 ja SAB32 jälkeen opiskelija on valmis jatkamaan opiskelua B2 oppimäärän mukaan kurssista SAB201 alkaen. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33) KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

12 4. Meillä ja muualla (SAB34) 5. Ennen ja nyt (SAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB35) 7. Kulttuuri (SAB37) 8. Yhteinen maapallomme (SAB38) 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (SAB39) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 5.2 RANSKA B3 (RAB3) 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31) 2. Näin asiat hoituvat (RAB32) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33) 4. Meillä ja muualla (RAB34) 5. Ennen ja nyt (RAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB36) 7. Kulttuuri (RAB37) 8. Yhteinen maapallomme (RAB38) 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB39) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 5.3 VENÄJÄ B3 (VEB3) 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB31) 2. Näin asiat hoituvat (VEB32) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB33) 4. Meillä ja muualla (VEB34) 5. Ennen ja nyt (VEB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB36) 7. Kulttuuri (VEB37) 8. Yhteinen maapallomme (VEB38) 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (VEB39) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 5.4 ESPANJA B3 (EAB3) Aihekokonaisuudet Kaikilla kursseilla keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä Viestintä ja mediaosaaminen. Muut aihekokonaisuudet on mainittu niiden kurssien kuvauksissa, joissa ne korostuvat. Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Itseopiskelu Espanja on oppiaine, joka soveltuu opiskeltavaksi parhaiten osallistumalla kurssien oppitunneille. Jos opiskelijalla on painava syy, miksi hän ei voi osallistua opetukseen, kurssin voi suorittaa KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

13 itsenäisesti. Tämä edellyttää aina neuvottelua opettajan kanssa ja yhteisesti laaditun ohjelman sekä aikataulun noudattamista. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet. Kurssin arvosana muodostuu seuraavien elementtien yhdistelemisestä kurssikuvausten painotusten mukaisesti: kurssin tavoitteiden mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittaminen opiskelijan itsearviointi ja oppimisprosessin seuraaminen itsenäinen työskentely kurssilla tai kurssin itsenäinen suorittaminen portfolio kurssin loppukoe taitotasoasteikon käyttäminen kriteeripohjaiseen arviointiin. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31) Tavoitteena on, että opiskelija oppii espanjan kielen ääntämistä, intonaatiota, helppoa suullista vuorovaikutusta ja oikeinkirjoitusta. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja omista mieltymyksistään Sisältö Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja yksinkertaista arkipäivän viestintää: tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, kiittäminen, viikonpäivät, päivämäärät, kuukaudet, vuodenajat, perhepiiri, kielet, kansallisuudet, ammatteja. Kielioppi: epämääräinen ja määräinen artikkeli, substantiivien yksikkö ja monikko, adjektiivien taivutus ja paikka, lukusanoja, myönteiset, kielteiset ja kysyvät lauseet, olla-verbin käytöstä (ser, hay), qustar-verbi. 2. Näin asiat hoituvat (EAB32) Tavoitteena on oppia kertomaan laajemmin omasta elämästä ja harrastuksista. Sisältö Aihepiireinä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit, asuinympäristö, palvelujen käyttäminen, urheilu- ja koulusanastoa, kellonajat, sää. Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja täydentämistä, genetiivi, painoton possessiivipronomini, tener que + infinitiivi, lisää gustar -verbistä, -ar, -er, -ir verbien preesens, epäsäännöllisiä ja vokaalivaihteluverbejä. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33) Rohkaista opiskelijoita puhumaan jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Sisältö Aihepiireinä jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto, harrastukset ja niihin liittyvien palvelujen käyttö: ateriat, tien neuvominen, juhlat, kuulumisia. Kielioppi: aiemmin opitut rakenteet kertauksena, estar -verbin käyttö, prepositioita, ir a +infinitiivi, estar + gerundi, henkilöobjekti, kaikkien persoonapronominien objekti- ja datiivimuodot, olla-verbi + adjektiivi; Qué + subst. + más / tan + adjektiivi. 4. Meillä ja muualla (EAB34) Tutustuttaa ja perehdyttää oman maan ja kohdekielisten maiden kulttuuriin. Sisältö Aihepiireinä oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta, imperatiivi, refleksiivipassiivi, adjektiivien vertailu, demonstratiivipronominit, indefiniittipronominit. 5. Ennen ja nyt (EAB35) Tarkastella elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Sisältö Aihepiireinä elämä ennen ja nyt yksilön sekä yhteiskunnan kannalta, terveys ja hyvinvointi. Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja täydentämistä, prepositio+pronomini refleksiiviverbit, imperfekti, yksinkertainen perfekti, aikamuotojen käyttö (imperfektin ja yksinkertaisen perfektin ero), lauseenvastikkeita, relatiiviproniminit, johdantoa subjunktiiviin. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

14 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (EAB36) Harjoitella puhumaan ja kirjoittamaan sekä etsimään tietoa opiskeluun ja kouluun liittyvistä asioista. Sisältö Aihepiireinä opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Kielioppi: yhdistetty perfekti, pluskvamperfekti, subjunktiivin preesens, perfekti ja imperfekti, futuuri, I konditionaali, ehtovirkkeet I ja II. 7. Kulttuuri (EAB37) Tutustutaan ja perehdytään kohdekielisten maiden kulttuuriin laajasti ymmärrettynä. Sisältö Aihepiireinä espanjankielisten maiden kulttuuri: kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri. Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja täydentämistä, itsenäiset possessiivipronominit. 8. Yhteinen maapallomme (EAB38) Harjoitella puhumaan ja kirjoittamaan luonnosta ja eri yhteiskuntien toiminnasta. Sisältö Aihepiireinä oman maan ja espanjankielisten maiden yhteiskuntien toiminta ja maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Kielioppi: II konditionaali, subjunktiivin pluskvamperfekti, ehtovirkkeet III 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (EAB39) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti 6. MUUT KIELET 6.1 ESPANJA ABC (EAabc) 1. Espanjan perusteet (EA1) oppia espanjan kielen ääntäminen ja perusrakenteita oppia kertomaan itsestään espanjaksi ja tutustumaan toisiin oppia tuntemaan espanjaa puhuvien maiden kulttuuria saada nuoret innostumaan espanjan kielestä oppia selviytymään tavallisimmista jokapäiväisistä tilanteista jokapäiväisen elämäntilanteet matkailuun liittyvät tilanteet harrastustoimintaan liittyvät tilanteet Espanjan kieltä opetellaan kurssilla tekemällä harjoituksia, lukien ja keskustellen 6.2 LATINA (LA) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. 1. Cursus primus (LA1) tehdä opiskelijalle ymmärrettäväksi latinan kielen vuosisatainen merkitys tuoda esiin latinan kielen merkitys nykykielille KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

15 johdattaa opiskelija ymmärtämään antiikista periytyviä aineksia eurooppalaisissa kielissä ja kulttuurissa latinan kielen kieliopin perusrakenteet Rooman imperiumin historia pähkinänkuoressa Euroopan kulttuurihistorian eri vaiheita kuolemattomia lentäviä lauseita tärkeimmät roomalaiset runoilijat ja heidän pääteoksensa Opiskellaan suppeasti latinan kieliopin keskeisiä rakenteita ja perussanastoa kommunikatiivistenkin harjoitusten avulla. Opitaan lentäviä lauseita ja niiden taustatarinoita. Tutustutaan muutamaan Rooman kulta-ajan kuuluisimpaan runoilijaan. Opetellaan lukemaan latinankielisiä runoja runomittaa noudattaen. 2. Cursus secundus (LA2) lisätä opiskelijan latinan kielen ja antiikin tuntemusta oppia ymmärtämään kreikkalais-roomalaisen kultuuriperinnön merkitys eurooppalaiselle kulttuurille laajempi lentävien lauseiden kokoelma antiikin runoilijoiden töitä katkelmia historiankirjoittajien teoksista esimerkkejä keski- ja uuden ajan latinan kielestä Apuneuvoja käyttäen opitaan ymmärtämään ja kääntämään muokattuja latinankielisiä tekstejä. Kurssityönä tehdään itsenäisesti lyhyehkö käännöstyö. 6.3 VENÄJÄ ABC (VEabc) Venäjän ABC-kurssi (VEabc) oppia kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet oppia ilmaisemaan itseään hyvin rajoitetusti venäjäksi rohkaista nuoria opiskelemaan ennakkoluulottomasti uusia kieliä jokapäiväisen elämäntilanteet matkailuun liittyvät tilanteet harrastustoimintaan liittyvät tilanteet Venäjän kieltä opetellaan kurssilla kommunikatiivisin menetelmin ja keinojen avulla. draaman KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

16 7. MATEMATIIKKA (MA) Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja. Pitkä oppimäärä ja lyhyt oppimäärä Matematiikan osaamista yhteiskunnassa tarvitaan pelkistetysti ammattilaistasolla ja kansalaistasolla. Ammattilaistason valmiuksia kehitetään matematiikan pitkässä oppimäärässä. Kansalaistason valmiusvaatimuksiin pyritään lyhyessä matematiikassa. Toisaalta lyhyen oppimäärän opiskelleen mahdollisuutta siirtyä myöhemmin matemaattisille aloille tuetaan kurssilla MAB8. Molempien oppimäärien suorittajille soveltuvia syventäviä kursseja ovat MAA11 ja MAB7. Oppimäärän vaihto Vaihdettaessa oppimäärää pitkästä lyhyeen opiskelijan suorittamat pitkän kurssit muunnetaan lyhyen kursseiksi pääsääntöisesti seuraavasti: MAA1 MAB1 MAA2 MAB3 MAA3 MAB2 MAA6 MAB5 MAA7 MAB4 MAA8 MAB3 Valtakunnallisten kurssien suoritusjärjestys Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua opettavan opettajan kanssa. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan asteikolla Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 7.1 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) 2. Polynomifunktiot (MAA2) 3. Geometria (MAA3) 4. Analyyttinen geometria (MAA4) 5. Vektorit (MAA5) 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) 7. Derivaatta (MAA7) 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) 10. Integraalilaskenta (MAA10) 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) 14. Pitkän matematiikan kertauskurssi (MAA14) pakollisten kurssien MAa1 MAA10 kokoava kertaus valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin Keskeiset sisällöt kertaustehtäviä eri kursseista KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

17 eri kurssien sisältöjä yhdisteleviä tehtäviä preliminäärikoe laskuharjoitukset tunnilla ja kotona työskentely voi tapahtua pienryhmissä 15. Perusopetuksen matematiikan kertauskurssi (MAA0) Kurssin tavoitteena on, että lukioon tulevan opiskelija rutiinilaskutaso mahdollistaa pitkän (lyhyen) matematiikan menestyksekkään opiskelun. Keskeiset sisällöt Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan matematiikan eri osa-alueiden hallintaa ja laskurutiineja. Laskuharjoitukset. 16. Pitkän matematiikan ylioppilastehtäviä (MAA15) valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin Keskeiset sisällöt Kurssilla keskitytään erityisesti harjoittamaan ylioppilastehtävien laskemiseen tarvittavaa tekniikkaa ja taitoja laskuharjoitukset tunnilla ja kotona työskentely voi tapahtua pienryhmissä 7.2 MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) 2. Geometria (MAB2) 3. Matemaattisia malleja (MAB3) 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) 6. Matemaattisia tutkimusmenetelmiä (MAB6) 7. Talousmatematiikka (MAB7) 8. Matemaattisia malleja II (MAB8) 9. Lyhyen matematiikan kertauskurssi (MAB9) Pakollisten kurssien MAB1 MAB6 kokoava kertaus valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin Keskeiset sisällöt kertaustehtäviä eri kursseista eri kurssien sisältöjä yhdisteleviä tehtäviä preliminäärikoe laskuharjoitukset tunnilla ja kotona työskentely voi tapahtua pienryhmissä KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

18 8. BIOLOGIA (BI) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, josta voidaan poiketa opettajan kanssa sopien. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) 3. Ympäristöekologia (BI3) 4. Ihmisen biologia (BI4) 5. Bioteknologia (BI5) 6. Kertauskurssi (BI6) Kurssin suorittamisajankohta ja itseopiskelu Pääsääntöisesti kurssi suoritetaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien jälkeen ennen ylioppilaskirjoituksia. Perustellusta syystä (esim. osallistuminen syksyn ylioppilaskirjoituksiin) kurssille voi kuitenkin osallistua jo aikaisemmin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu aiempaa yhtenäisemmän kuvan biologiasta tieteenä kertaa ja syventää tietojaan biologian keskeisistä aihepiireistä täydentää tietojaan aiemmilla kursseilla vähemmälle huomiolle jääneistä aihepiireistä valmentautuu ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen saa valmiuksia myös lukion jälkeisiin bioalan pääsykokeisiin ja opintoihin Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien joidenkin keskeisten kohtien kertausta, kuten ekologia ja ekosysteemien toiminta solut ja niiden toiminta perinnöllisyys ihmisen rakenne ja fysiologia geenitekniikan menetelmät Aiemmilla kursseilla vähemmälle huomiolle jääneitä aihepiirejä, kuten eliöiden luokittelu yksilönkehitys evoluution vaiheet immunologia biotekniikan tuotantomenetelmät Biologian reaalikoe tehtävätyypit perinnöllisyystehtävien tulkinta muihin aineistotehtäviin vastaaminen biologia ja ainerajat ylittävät tehtävät Kurssi toteutetaan pääosin oppilaskeskeisesti, esimerkiksi vanhoista ylioppilastehtävistä pidettävien alustusten muodossa. Vaikeiden aiheiden kohdalla käytetään myös luennointia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun kaikki työt, raportit jne. on hyväksytty. 7. Työtapakurssi (BI7) Kurssin suorittamisajankohta ja itseopiskelu Kurssille voi osallistua, kun biologian 1. kurssi on suoritettu. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

19 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu sekä teoriassa, että käytännössä biologisissa laboratoriotutkimuksissa käytettäviin työtapoihin tutustuu myös joihinkin biologisissa kenttätutkimuksissa käytettäviin työtapoihin tekee pienimuotoisia laboratorio- ja kenttätutkimuksia osaa tehdä työselostuksen tutustuu joihinkin tieteellisiin julkaisuihin ja ymmärtää tulosten julkistamisen merkityksen hankkii valmiuksia lukion jälkeisiin bioalan, kuten lääketieteen, hoitoalan, biotekniikan, ympäristöalan, maa- ja metsätalouden ja biologian opintoihin Esimerkkejä laboratoriotutkimuksista solujen, kudosten ja kokonaisten pieneliöiden mikroskopointi eläinten ja kasvien anatomia eliöiden elintoimintoja käsittelevät tutkimukset Esimerkkejä kenttätutkimuksista vesi- ja maaperänäytteiden otto kasvillisuuskartoitus ympäristöekologiset tutkimukset esim. indikaattorilajeja käyttäen Työselostukset ja tulosten julkistaminen Kurssi on luonteeltaan työkurssi, jossa pareina tai pienryhmissä tutustutaan käsiteltävien asioiden teoreettiseen taustaan ja sitten käytännössä harjoitellaan tutkimuksissa käytettäviä työtapoja. Työskentelyn vaiheet kuvataan työselostuksissa. Myös tutustumiskäyntejä esim. bioalan laboratorioihin voidaan tehdä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun sovitut työt on hyväksytysti suoritettu ja työselostukset sekä mahdolliset raportit (esim. tutustumiskäynneiltä) on jätetty. 9. MAANTIEDE (GE) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, josta voidaan poiketa opettajan kanssa sopien. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Sininen planeetta (GE1) 2. Yhteinen maailma (GE2) 3. Riskien maailma (GE3) 4. Aluetutkimus (GE4) 5. Kartta- ja kertauskurssi (GE5) Kurssin suorittamisajankohta ja itseopiskelu Paras ajankohta kurssin suorittamiseen on ennen ylioppilaskirjoituksia. Kurssille voi kuitenkin osallistua, kun pakolliset kurssit on suoritettu. Kurssin itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain erityisen pakottavista syistä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija valmentautuu ylioppilaskirjoitusten reaalikokeeseen syventää kartografian tietojaan ja taitojaan syventää paikkatietojärjestelmien tuntemustaan kertaa Suomen, Euroopan ja koko maailman perusnimistöä hahmottaa maailmaa aiempaa paremmin KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

20 10. FYSIIKKA (FY) Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskeisten kohtien kertaus Maan planetaarisuuteen liittyvät ilmiöt ilmakehä, vesikehä, kivikehä, eliökehä ja niiden vuorovaikutus ihmisen toiminnan alueelliset piirteet Maantieteen reaalikoe tehtävätyypit karttatehtävien tulkitseminen muihin aineistotehtäviin vastaaminen maantiede ja ainerajat ylittävät tehtävät Kartat ja maailmankuvan kehitys kartografian historiaa kartoitus nykymenetelmin havainnollistaminen maantieteessä kartat aluesuunnittelussa, maankäytön ohjannassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa Suomen, Euroopan ja maailman perusnimistöä Kurssi toteutetaan oppilaskeskeisesti portfoliomuotoisena. Työtapoina esim. yo-tehtäviin perustuvat esitelmät, paikkatieto-ohjelman avulla tehtävät työt ja tutustumiskäynnit raportteineen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, kun portfolioon kerättävät työt, muistiinpanot, karttatulkinnat jne. on hyväksyttävästi tehty. Kurssin suorittaminen voi vaikuttaa korottavasti päästötodistuksen arvosanaan. Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Fysiikan ainoa pakollinen kurssi FY1 suoritetaan ensin ja syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 2. Lämpö (FY2) 3. Aallot (FY3) 4. Liikkeen lait (FY4) 5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) 6. Sähkö (FY6) 7. Sähkömagnetismi (FY7) 8. Aine ja säteily (FY8) 9. Kertauskurssi (FY9) Kurssin tavoitteena on kehittää fysiikan lukiokursseille ominaisia taitoja. Kurssi valmentaa opiskelijoita erityisesti ylioppilastutkinnon reaalikoetta varten. Kurssista on apua myös niille opiskelijoille, jotka pyrkivät sellaisiin oppilaitoksiin, joiden pääsykokeissa vaaditaan lukion fysiikan tietoja. Sisältö Kurssilla kerrataan fysiikan kurssien 1 8 (FY1 FY8) keskeiset sisällöt. Erityisesti keskitytään mekaniikkaan sekä sähkö- ja lämpöopin sisältöihin. Kurssimateriaalina käytetään aikaisempia reaalikoetehtäviä, preliminäärikokeita ja muita kertaustehtäviä. Tehtävät ovat pääosin laskutehtäviä, joiden yhteydessä kerrataan asiaan liittyvä teoria. KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

21 10. Tähtitiede (FY10) Kurssin tavoitteena on tähtitaivaan keskeisten ilmiöiden ja kohteiden oppiminen pääpiirteittäin. Sisältö Kurssilla perehdytään avaruuden tutkimuksen eri aihealueisiin tähtitieteestä avaruusteknologiaan. Kurssin aikana voidaan tehdä vierailu esim. Kumpulan avaruuskeskukseen, perehdytään ulkona talviseen tähtitaivaaseen ja vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen tähtitornissa. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä Kurssin työmenetelminä ovat luokkaopetus, ryhmätyöt, tähtien havainnointi ja mahdollinen vierailut. perusteet selvitetään kurssin alussa. 11. Fysiikan työkurssi (FY11) Oppilas tuntee fysikaalisia ilmiöitä ja lakeja oppii tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia sekä arvioimaan tulosten luotettavuutta ja merkitystä osaa työskennellä turvallisesti ohjeita noudattaen kykenee vastuulliseen työskentelyyn niin itsenäisesti kuin ryhmissä. Kurssilla keskitytään fysiikan ilmiöiden kokeelliseen tutkimiseen, koejärjestelyihin, mittausten tekemiseen ja analysointiin virhearviointeineen. Kurssi alkaa ensimmäisen vuoden keväällä ja päättyy kolmannen vuoden syksyllä. Työkurssin aikana perehdymme myös ilmailufysiikkaan. kokeellinen työskentely itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä raportointi keskusteleva opetus 12. Fysiikan projektikurssi (FY12) Oppilas tutustuu syvällisesti johonkin fysiikan alueeseen ja tekee siitä mittavan projektityön. Kurssin voi suorittaa mm. tiedeleiri CERN tai Nuori keksijä- työryhmässä. Kurssiin kuuluu myös tutkimustyön julkinen raportointi (publiikki, media). 11. KEMIA (KE) Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakollinen kurssi suoritetaan ensin. Syventävien kurssien suorittaminen numerojärjestyksessä on suositeltavaa. Muutoksista on syytä keskustella opettajan kanssa. Kurssi arvostellaan numeroin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnallinen pakollinen kurssi 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) KYL Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Kouvolan yhteiskoulun lukio Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa

Kouvolan yhteiskoulun lukio Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Kouvolan yhteiskoulun lukio Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa KYL OPS 2010- Ainekohtainen osa Sisältö Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ...1 2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

KYL OPS Ainekohtainen osa Sisältö

KYL OPS Ainekohtainen osa Sisältö KYL OPS Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ)... 4 3. VIERAAT KIELET

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit KYL 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit KYL 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit KYL 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi Pakolliset: Arvosana, Syventävät: Arvosana, Soveltavat Suoritus-merkintä Primuksessa soveltavissa kursseissa on

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen LUKIO Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Mediataitojen lukiodiplomin sisältöä

Mediataitojen lukiodiplomin sisältöä Lukiodiplomi Mediataidot 2009 2010 Mediataitojen lukiodiplomin sisältöä Yleistä 3 Opiskelun tavoitteet 3 Lukiodiplomin rakentuminen 3 Lukiodiplomityö 3 Lukiodiplomin arviointi 4 Arvioinnin kohteet 4 A

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole F. E. Sillanpään lukio Oppikirjalista 2017-2018 KURSSI KIRJA KUSTANNUS- MUUTA YHTIÖ ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN 978-951-1-28914-2, myös e-kirja mahdl. ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.05.2017 sivu 1 ( 9 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ÄI04 ÄI05 ÄI06 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Lisätiedot