Liite 4/Kunnanhallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010"

Transkriptio

1 Liite 4/Kunnanhallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä

2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Kuntatalouden näkymät Janakkalan taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategia ja siitä johdetut tavoitteet sekä palvelustrategian toteutuminen Koko kuntaa koskevien strategisten taviotteiden toteutuminen Liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE VAALIT TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE TARKASTUSTOIMI TOIMIELIN KUNNANHALLITUS TULOSALUE YLEISHALLINTO TULOSALUE HALLINTOPALVELUT TULOSALUE TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT TULOSALUE ASUNTO- JA TILAPALVELUT TULOSALUE PELASTUSLAITOS TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT... 70

3 TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TULOSALUE RUOKAPALVELUT TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ TULOSALUE KADUNPITO TULOSALUE ALUETEKNIIKKA TULOSALUE TILAPALVELU TULOSALUE KUNNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITO TULOSALUE SIIVOUSPALVELUT TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA TULOSALUE VAMMAISTYÖ TOIMIELIN TERVEYSJAOSTO TULOSALUE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT. 128 TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO TOIMIELIN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOSALUE VARHAISKASVATUS TULOSALUE OPETUSTOIMI TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMIELIN KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA TULOSALUE KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TOIMIELIN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TULOSALUE LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Satunnaisten tuottojen ja kulujen (erien) erittely Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

4 Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Omistuksia muissa yhteisöissä Saamisten erittely Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Vieras pääoma Velkojen erittely Sekkilimiitti Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat Elatustuen takautumissaatava Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kiinteistökiinnitykset Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Janakkalan Veden erillistilinpäätös Toimintakertomus Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

5 ESIPUHE Vuoden 2010 tasekirja on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2009 antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirjan kokoamisesta on vastannut talousjohtaja Jenni Jokela. Toimintakertomuksen on laatinut ja koonnut talousjohtaja Jenni Jokela. Talousarvion strategisten tavoitteiden toteutumista koskevat, ja muut toimielinkohtaiset tekstiosat, perustuvat toimielinten käsittelemiin toimintakertomuksiin. Talousarvion käyttötalouden toteutumista käsittelevät taulukot on toimitettu Seutukeskus Oy Hämeestä ja ne on koonnut tasekirjaan talousjohtaja Jenni Jokela. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen on laadittu Seutukeskus Oy Hämeessä pääkirjanpitäjä Pirjo Weckmanin johdolla. 5

6 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 alkaneen finanssikriisin ja taantuman pelättiin jatkuvan vuoden 2009 jälkeen myös 2010 puolelle. Kuitenkin vuoden 2010 taloudelliset näkymät Suomessa osoittautuivat ennakoitua positiivisemmiksi ja taloudessa näkyi elpymisen merkkejä erityisesti valtiovallan harjoittaman velanottoon perustuneen talouden elvytyksen johdosta. Sekä yritysten toiminta että vienti osoittivat elpymisen merkkejä vuoteen 2009 verrattuna ja myös työttömyys alkoi supistua vuoden aikana ja oli Janakkalassa vuoden 2010 lopulla 9,5 %:a. Kuitenkaan talouden elpyminen ei korjannut tilannetta finanssikriisiä edeltäneen alkuvuoden 2008 tasolle. Janakkalan kunnan vuoden 2010 tulos osoittautuikin verotulojen osalta sekä alkuperäistä että muutettua talousarviota paremmaksi ja verotulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,6 milj. euroa. Vuoden 2010 tilikauden ylijäämäksi muodostui n euroa. Janakkalan väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana n. 95 hengellä ja oli vuoden 2010 lopussa asukasta. Omakotitonttien varaustilanne parani jossain määrin edellisen vuoden lukemista, mutta ei kuitenkaan yltänyt aikaisempien vuosien lukemiin. Pirttimäen uuden alueen tontit varattiin heti käytännössä lähes kaikki ja myös Harvialan I- alueen tonteista oli enää muutamia jäljellä. Sen sijaan Harvialan II-alueen tontteja oli edelleen runsaasti tarjolla. Omakotitalojen rakentaminen kuitenkin lisääntyi edellisestä vuodesta ja myös asuntokauppa oli vuoden aikana edelleen vilkasta matalasta korkotasosta johtuen. Myös vanhojen asuntojen hintataso nousi edellisvuodesta edullisen korkokannan ja vilkkaan kysynnän johdosta. Janakkalan sairaalan laajennus valmistui vuoden 2010 alkupuolella. Lopulliset kustannukset nousivat euroon. Ruokapalvelukeskuksen suunnittelu jatkui ja sen aloittaminen lykkääntyi vuoden 2011 puolelle. Samoin Tervakosken Eväsojan kunnallistekniikan aloittaminen siirtyi vuoden 2011 loppupuolelle. Kunnallistekniikan puolella toteutettiin Pirttimäen toisen vaiheen kunnallistekniikka, euroa sekä Korkeavuoren rannan rakentamisen vaatima kunnallistekniikka, euroa ja lisäksi normaaleja vuotuisia katujen kunnossapitohankkeita. Janakkalan kunta (ml. Janakkalan Vesi) joutui myös vuonna 2010 ottamaan lisää lainaa investointiensa ja rakennusprojektiensa rahoittamiseksi. Uutta velkaa otettiin vuoden 2010 aikana n. 6,6 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin n. 4,3 miljoonaa euroa. Janakkalan kunnan lainakanta oli vuoden lopussa n. 35,8 miljoonaa euroa. Tämä oli e/asukas, joka on hivenen suurempi kuin Suomen keskimääräinen lainakanta, joka ennakkotietojen mukaan on e/asukas. Lainakanta tulee taloussuunnitelmissa olevien investointien vuoksi nousemaan myös lähivuosina, joskin taloussuunnitelman mukaan kasvu viimeisinä vuosina taittuu ja kääntyy laskuun. Janakkalan kunta tuotti palvelunsa myös vuonna 2010 hyvätasoisina ja useimmissa tapauksissa alle valtakunnallisten ja maakunnallisten keskimääräisten yksikkökustannusten. Myös talousarvion menoissa hallintokunnat noudattivat hyvin budjettia. Vuosi 2010 oli toteutumiseltaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ennakoitua parempi vuosi. Kiitänkin henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta 2010.

7 Jäädessäni Janakkalan kunnanjohtajan virasta eläkkeelle kiitän kaikkia luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita ja Janakkalan kunnan henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä kuluneen 15 vuoden aikana. Toivotan myös seuraajalleni, kunnanjohtaja Anna-Mari Ahoselle onnea ja menestystä Janakkalan kunnanjohtajan tehtävän hoitamisessa. Janakkalassa Pekka Harju kunnanjohtaja Alkuvuonna 2011 verotulojen kehitys kunnassa näyttää edelleen hyvältä, joskaan näin lyhyen tarkastelujakson perusteella ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Väestökehitys on alkuvuonna ollut edelleen positiivista ja myös sisään jätettyjen rakennuslupien määrä viittaa tässä vaiheessa siihen, että edellisvuoden taso tullaan lupahakemusten määrässä ylittämään. Alkaneena vuonna kunnassa siirtyy toteutusvaiheeseen kaksikin suurta talonrakennuksen investointihanketta, keskuskeittiöhanke ja terveyskeskuksen peruskorjaushanke. Keskuskeittiöhankkeen työmaavaiheen arvellaan alkavan syksyllä. Terveyskeskushanke on laajempi ja toteutustavaltaan vaiheittain etenevä hanke, jonka ensimmäinen rakentamisvaihe alkaa aikataulun mukaan jo loppukeväästä. Infrainvestointien osalta työmaavaiheeseen ehtivät vuonna 2011 ainakin Leppäkosken kevyen liikenteen väylä, Eväsojan alueen katujen ja kunnallistekniikan toteuttaminen ja Pyhämäentien osittainen peruskorjaus. Lakimuutosten seurauksena käynnissä on syvenevä yhteistyö naapurikuntien kanssa maaseutuhallinnon, ympäristöterveydenhuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Yhteistoiminta-alueiden muodostamista valmistellaan kaikissa näissä mainituissa kokonaisuuksissa aiempien linjausten mukaisesti, hyvässä hengessä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tulevaisuuden näkymät Janakkalan kunnan toiminnan ja talouden suhteen ovat valoisat. Tilanne euroalueella on kuitenkin kaiken aikaa hieman epävakaa, mikä pakottaa Suomenkin kuntia varovaisuuteen ja tarkkaan harkintaan omassa suunnittelussaan. Tulevan hallitusohjelman suhteen ilmassa on myös useita kysymyksiä, jotka liittyvät kuntatalouteen. Hyvästä kehityksestä huolimatta maltilliseen taloudenpitoon on syytä jatkossakin. Janakkalassa Anna-Mari Ahonen vs. kunnanjohtaja 7

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Janakkalan kunnan hallinto-organisaatio alkaen Kunnanjohtaja Pekka Harju Konsernipalvelut Perusturva Perusturvajohtaja Matti Valtonen Sivistystoimi Sivistystoimen johtaja Silja Laakso - Kangas Tekniikka ja ymp ä ristö Tekninen johtaja Anna -Mari Ahonen Janakkalan Vesi Toimitusjohtaja Seppo Palmanto Hallintopalvelut Hallintojohtaja Liisa Puranen Talouspalvelut Talousjohtaja Jenni Jokela Henkilöstöpalvelut ö ö palvelut llikkö Henkilöstöpäällikkö ö ö p Merja Ylipaavalniemi Vs. Merja Ylipaavalniemi Paula Väänänen Johanna Järvensivu Johanna Ruponen (oto) ja Elinkeinotoiminta Ja viestint ä Viestint ä p ää llikkö Johanna Rosnell - Varjo Strateginen kehitt ä minen Kehitysjohtaja Juha Prittinen 8

9 Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio alkaen Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatiossa ei tapahtunut vuoden 2010 aikana merkittäviä muutoksia. Valtuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja Koulutuslautakunta Kirjasto- ja kulttuuri lautakunta Liikunta- ja nuoriso lautakunta Janakkalan Vesi johtokunta Tiejaosto Terveysjaosto Varhaiskasvatukseen kuuluvien Yksiköiden Ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat Valtuusto Valtuusto on pitänyt 7 kokousta, joissa käsiteltiin 75 asiaa. Ennen kutakin varsinaista valtuuston kokousta on valtuutetuille järjestetty informaatiotilaisuus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Valtuusto on pitänyt 3 kuntastrategian valmisteluun liittyvää strategiaseminaaria (1.2., ja ) pidettiin valtuuston talousseminaari, jonka tavoitteena oli saada aikaan yhteinen näkemys v talouden päälinjoista talousarviovalmistelun pohjaksi. Kertomusvuonna järjestettiin yksi suullinen kyselytuntia, jonka aiheena oli - Miten vanhustyön tiimi Jalmari on otettu ikääntyvien kuntalaisten keskuudessa vastaan Kertomusvuonna jätettiin 9 valtuustoaloitetta. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut yrittäjä Esa Silvennoinen (KOK), 1. varapuheenjohtajana liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka (SDP), 2. varapuheenjohtajana lakiasiainsihteeri Irja Pynnönen (KESK) ja 3. varapuheenjohtajana pääluottamusmies Ari-Pekka Jaatinen (VAS). Valtuuston sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Liisa Puranen. 9

10 Kokoonpano: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Aho Soini (7) Ahonen Heikki (7) Alijärvi Pirjo (6) Hautamäki Maria (6) Ilmarinen Kalevi (7) Koskela Satu (7) Löytynoja Reijo (7) Nylund Piia (7) Pohjantähti Esa (5) Ranta-Porkka Raija (6) Rissanen Titta (7) Salmi Heikki (7) Virtanen Janne (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Lindstén Tomi (4) Porkka Sofia (1) Suomen Keskusta (10) Autio Sirpa (3) Forsström Tarja (7) Kautto Mikko (7) Lamberg Jaana (3) Murronmaa Markku (7) Pynnönen Irja (7) Taponen Merja (7) Tokeensuu Osmo (7) Virtanen Markku (7) Välilä Päivi (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Linna Heljä (5) Penttinen Maria (1) Stenberg-Salonen Heli (1) Virtanen Kalevi (1) Kansallinen Kokoomus (10) Elo Irmeli (6) Hiidenkari Tiina (5) Laivola Ari (6) Lintumäki Aki (6) Mattila Jussi (6) Saarinen Kari (6) Saarinen Teemu (4) Selin Sanna (7) Silvennoinen Esa (7) Silvennoinen Mika (3) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Aronen Riikka (4) Jääskeläinen Reija (1) Keipilä Leenamaria (4) Laalo Jarmo (1) Pikivirta Anna (3) Rahikainen Jorma (1) Vasemmistoliitto (5) Helle Esko (7) Jaatinen Ari-Pekka (4) Kivistö Jaana (7) Puistola Helena (7) Vilkman Marko (7) 10

11 kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Haanperä Kirsti (1) Stolt Veikko (1) Valtonen Erkki (1) Vihreä liitto (3) Lepistö Anssi (7) Marttinen Piia (7) Ojanen Petri (7) Suomen Kristillisdemokraatit (1) Valkoniemi Päivi Pöhö Mirja (2) ( asti) (3) (8.11. alkaen valtuutettu) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Pöhö Mirja (2) Perussuomalaiset (1) Laakso Marko (6) varavaltuutettu ei ole osallistunut kokouksiin Valtuuston tärkeimmät päätökset: Turengin Pirttimäen asuntoalueen asemakaavan laajennus Tervakosken liikuntapuiston tarveselvitys ja hankesuunnitelma Äänestysaluejaon muuttaminen Lasten kotihoidon tuen kuntalisän perusteet Vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen Vuoden 2010 talousarvion 1. muutos ja 2. muutos ja 3. muutos Keskuskeittiön uudisrakennuksen hankesuunnitelma Janakkalan maankäytön rakennemalli Tervakosken Eväsojan alueen asemakaava Turengin Pyhämäen alueen asemakaava Tervakosken ent. tukikohdan alueen asemakaava Henkilöstöjohtajan viran perustaminen Kunnan omavelkaisen takauksen antaminen Janakkalan Teollisuusalueet Oy:lle Kunnan omavelkaisen takauksen antaminen Janakkalan Asunnot Oy:lle Hyväksyttiin, että kunta ja yksityinen päiväkoti voivat tuottaa varhaiskasvatuspalvelut ja sitouduttiin pitämään kuntalisä valtuuston vuodelle 2011 määrittelemällä tasolla Turengin asemankaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen, Lassilan alue Janakkalan kunnan omistamien tonttien ja alueiden hinnoittelu ja luovutusehdot 2011 alkaen Janakkalan kunnan omistamien yritystonttien luovuttaminen vuokraamalla Janakkalan kuntastrategia 2020 Vuoden 2011 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa Valittiin kunnanjohtajan virkaan arkkitehti SAFA Anna-Mari Ahonen Vuoden 2011 talousarvio ja v taloussuunnitelma 11

12 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön maaliskuussa 2011 julkaiseman taloudellisen katsauksen (s.13) mukaan Suomen talous kääntyi laajapohjaisesti nousuun vuoden 2010 aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan BKT:n vuosimuutos vuodelle 2010 oli 3,1 %. Viennin lisääntymisellä 5,1 prosentilla oli merkittävin rooli kysynnän kasvussa. Investointien kohdalla erityisesti asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät voimakkaasti ja yksityinen kulutus kasvoi hyvää 2,6 prosentin vauhtia. Kotitalouksien kulutuksen kasvu oli viime vuonnakin käytettävissä olevien tulojen kasvua pienempää, joten säästämisaste nousi edelleen. Yritysten toiminta muuttui viime vuonna edellisvuotta kannattavammaksi, sillä voitot lisääntyivät noin kolmanneksella ja siten yritysten tilittämät verot lisääntyivät merkittävästi. Huolimatta taloudellisen aktiviteetin vilkastumisesta valtionhallinnon rahoitusasema jäi edelleen noin 10 mrd. euroa alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3,6 %. Työllisyystilanne parani vuoden 2010 aikana. Tosin vuosikeskiarvona mitattuna työllisten määrä vielä väheni hieman ja työttömyysaste nousi. Työllisten määrä väheni edelleen teollisuudessa, mutta palveluelinkeinoissa työpaikkojen määrä kasvoi. Kaupan puolella kasvua oli mm. tukkukaupassa ja varastoinnissa. Myös tehtyjen työtuntien määrä kasvoi ja keskimääräinen työaika v piteni 1,4 prosentilla. Yhtenä syynä työtuntien lisääntymiseen oli lomautusten väheneminen, mutta myös työssä olevien tai vajaatyöllisten työajat pidentyivät. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s. 18) Työllisyys paranee edelleen v Työpanos kasvaa sekä tunteina että työllisten määränä suurin piirtein yhtä paljon, joten tältäkin osin työmarkkinatilanne olisi jo normalisoitumassa. Työttömyysaste alenee 7,6 prosenttiin eli vuosikeskiarvona mitaten se laskee miltei prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Työllisenä on 69,1 % vuotiaiden määrästä. Työllisyysasteen nousua vauhdittaa se, että vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän tästä eteenpäin. Työikäisten vähentyessä ratkaisevassa asemassa ovat työvoiman ulkopuolella olevat (eli työvoiman ulkopuolelle tilastoidut) henkilöt. He muodostavat nykytilanteessa työvoimareservin, missä on runsaasti työmarkkinoilla haettavaa työvoimaa. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.18) Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi viime vuonna 2,6 %. Vuonna 2010 useilla toimialoilla sovittiin keväällä työ- ja virkaehtosopimukset. Sopimuksista pääosa tehtiin useampivuotisiksi, mutta palkankorotuksista sovittiin pääsääntöisesti vain vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2010 aikana neuvotellut sopimuskorotukset nostivat ansioita vain noin 0,7 %. Muut tekijät kuin sopimuskorotukset nostivat ansiotasoa 0,5 % eli edelleen vähän aiempiin vuosiin verrattuna. Suurin osa ansioiden noususta selittyy sillä, että vuoden 2009 ansiotason nousu vaikutti ansioihin koko määrällään vasta v (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.19) Vuonna 2011 maaliskuun alkuun mennessä tehtyjen ja vuotta 2011 koskevien palkkaratkaisujen taso on liikkunut puolentoista kahden prosentin vaiheilla. Joukossa on yksityisen ja julkisen sektorin sopimuksia. Yleiskorotukset ovat olleet edellisvuotta korkeampia, mutta edelliseltä vuodelta tälle vuodelle välittyvä korotusvaikutus pienenee verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Ennusteessa on oletettu vielä tekemättömien palkkaratkaisujen noudattavan kevään aikana jo tehtyjä sopimuksia, mistä seuraa, että ansiotason nousu kiihtyy tänä vuonna maltillisesti edellisestä vuodesta. Kun talouden tuotanto elpyy, muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten ennustetaan nostavan ansioita lähivuosina määrällä, joka on lähempänä pitkän ajan keskiarvoa. Lisäksi muun muassa työn tuottavuuden kasvu nostaa sopimuskorotuksia. Ansiota- 12

13 soindeksin nousun arvioidaan siten kiihtyvän edelleen vuosina 2012 ja (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.19) Kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna hinnat nousivat keskimäärin 1,2 % v Inflaation ennustetaan kiihtyvän 3,3 prosenttiin tänä vuonna. Inflaatiota kiihdyttää erityisesti elintarvike- ja energiaraaka-aineiden hinto jen nousu kansainvälisillä hyödykemarkkinoilla. Ennustejakson loppua kohti inflaatio hidastuu vähitellen 2 prosentin tuntumaan, kun raaka-aineiden hintojen nousu hidastuu ja rahapolitiikan kiristyminen hillitsee talouden kokonaiskysyntää. Nousevat asuntolainojen korot pitävät inflaation kuitenkin korkealla, ja v sen ennustetaan olevan 2,7 %. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.16) Kuntatalouden näkymät Valtiovarainministeriön maaliskuussa 2011 julkaiseman taloudellisen katsauksen (s.85) mukaan kuntatalouden tila koheni v selvästi, kun kuntien verotulojen kasvu oli huomattavasti ennakoitua nopeampaa ja menojen kasvu pysyi suhteellisen maltillisena. Kuntasektorin rahoitusasema parani yli 600 milj. eurolla mutta säilyi kuitenkin edelleen lievästi alijäämäisenä (-0,3 % BKT:sta). Kuntien verotulojen odotettua paremman, runsaan 5 prosentin kasvun taustalla olivat huomattavasti ennakoitua suotuisampi työllisyyskehitys, kunnallis- ja kiinteistöverojen tuntuvat kiristykset, valtion v tekemä väliintulo kuntien yhteisövero-osuuden tilapäisen korottamisen kautta sekä kunnallisverotilitysten ajoitustekijät. Menojen kasvun maltillisuutta puolestaan selittävät mm. kustannustason nousun pysyminen suhteellisen vaimeana, työnantajan kansaneläkemaksun poisto sekä kuntien omat, henkilöstömenoihin liittyneet säästötoimet. Kuntien investoinnit lisääntyivät suhdannetilanteesta huolimatta, ja kuntien velan määrä kasvoi viime vuosien tavoin voimakkaasti. Kuntien veronkiristykset vuodelle 2011 jäivät vuotta 2010 pienemmiksi. Keskimääräinen kunnallisveroaste kohosi 0,2 prosenttiyksiköllä, jonka vaikutus kuntien tuloihin on vajaat 200 milj. euroa. Kiinteistöveroon ei edellisvuodesta poiketen tullut korotuksia juuri lainkaan. Suotuisan työllisyyskehityksen parantaessa kunnallisveropohjaa kunnallisveron tuotto lisääntyy n. 4 prosentilla. Yhteisöveron tuotto jatkaa palautumistaan taantumasta. Kuntien yhteisöverotulot kasvavat liki viidenneksellä, mikä tarkoittaa n. 250 milj. euron lisäystä vuoteen 2010 verrattuna. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot kasvavat n. 5 %. Valtionosuudet lisääntyvät mm. veronkevennysten kompensaation ja indeksikorotuksen seurauksena n. 3½ %. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.85) Piristyvän verotulokehityksen lisäksi maltillinen kustannuskehitys parantaa kuntatalouden tilaa. Peruspalvelujen kustannustason nousu pysyy v alle 3 prosentissa. Kunta-alan ansiotaso nousee noin 2½ %, mikä on hieman arvioitua yleisen ansiotason nousua hitaampaa. Kunta-alan suurin työnantajamaksu, eläkevakuutusmaksu pysyy vuoden 2010 tasolla. Työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön nousu kuitenkin hieman korottaa kuntatyöantajan sosiaaliturvamaksuperusteita. Kuntien maksamien toimeentulotukimenojen nousupaineet ovat selvästi vähentyneet työllisyysnäkymien parannuttua. Vuoden 2011 valtion talousarvioon liittyvien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi sosiaali-ja terveyspalvelujen parantamisen, perusopetuksen laadun kehittämisen ja maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kasvamisen arvioidaan lisäävän kuntien menoja nettomääräisesti n. 60 milj. eurolla. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.85) Vuosina verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan lisääntyvän yhteensä keskimäärin 3½ % vuodessa. Kunnallisveron tuoton odotetaan kasvavan n. 4 %. Yhteisöverotuloja pienentää tilapäisen jako-osuuden korotuksen päättyminen vuoden 13

14 2011 lopussa. Tämän kuntataloutta kiristävän vaikutuksen vuoksi keskimääräisen kunnallisveroasteen on oletettu nousevan n. 0,2 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.85) Kuntien kustannustason ennakoidaan nousevan v runsaat 3 %. Kuntaalan ansiotason on oletettu kohoavan likipitäen yleisen ansiotason nousua vastaavasti eli hieman yli 3 % vuodessa. Välillisten työnantajanmaksujen on arvioitu pysyvän vuoden 2011 tasolla. Kuntien menoihin ei ole oletettu uusia velvoitteita, vaan menojen volyymikehitys on johdettu väestörakenteen muutoksen kysyntään lisäävien vaikutusten pohjalta. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.86) Kuntatalouden näkymien parantumisesta huolimatta taantuman jälkien korjaaminen ja tulevaisuuden tulokehitykseen liittyvät epävarmuudet pakottavat kunnat jatkamaan varovaista menopolitiikkaa. Vuonna 2011 kuntien kulutusmenojen määrän arvioidaan kasvavan vajaan prosentin. Kuntien henkilöstön määrän ennakoidaan pysyvän vuoden 2010 tasolla, ja volyymin nousun arvioidaan johtuvan pääosin palvelujen ostoista. Nimellinen kulutus lisääntyy 3½ %. Kun maltillisen kulutusmenokehityksen lisäksi investointien kasvu jää melko vaimeaksi, kuntatalouden rahoitusasema kohenee -0,1 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.86) Kuntien bruttovelka vuoden 2010 lopussa oli noin kolminkertainen vuoden 2000 tasoon verrattuna. Vastaavasti velan suhde bruttokansantuotteeseen on kaksinkertaistunut samalla ajanjaksolla. Vaikka talouskasvun elpyminen on parantanut kuntatalouden näkymiä, kuntien verotulojen kasvu jää varsin vaimeaksi verrattuna taantumaa edeltäneisiin vuosiin. Täten edellä kuvatulla n. 4 prosentin menojen kasvulla kuntien alijäämäisyys ja velan kasvu jatkuisivat myös lähivuosina. Velkaantuminen näyttäisi tosin ainakin tilapäisesti hieman hidastuvan. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.88) Paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ja kuntien velan määrän arvioitua voimakkaampaan lisääntymiseen ovat kuitenkin suuret. Menojen osalta nousupaineita tulee sekä käyttötaloudesta että investoinneista. Käyttötalouden puolella etenkin hinta- ja kustannuskehitys voi osoittautua arvioitua nopeammaksi. Kun kuntatalouden menoista valtaosa koostuu henkilöstömenoista, on kunta-alan palkkamenojen kasvun hillitseminen erityisen keskeistä. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.88) Kuntien investointitarpeet ovat mittavat johtuen mm. peruskorjaustarpeista, kasvukeskusten suurista hankkeista sekä meneillään olevista rakenneuudistuksista. Kuntien investointisuunnitelmien toteutuminen riippuu tarpeiden lisäksi myös kuntatalouden taloustilanteesta ja lainarahan hinnasta. Riskit investointien volyymin ennakoitua suurempaan kasvuun ovat erittäin suuret. Lisäksi hintojen odotettua nopeampi nousu lisäisi kuntien investointimenoja arvioitua enemmän. (VM/Taloudellinen katsaus, kevät 2011, s.88) Janakkalan taloudellinen kehitys 14 Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella Janakkalan kunnan asukasmäärä on kasvanut vuoden 2010 aikana 99 henkilöä ollen vuoden lopussa Kasvua edelliseen vuoteen kertyi siis 0,6 %. Voimakkainta väestönkasvu oli toukoheinäkuussa, jolloin kunnan väkiluku kasvoi 70 hengellä. Syyskuussa kasvu kääntyi negatiiviseksi, mutta väestönkasvun suunta muuttui loppuvuonna uudelleen kasvuuralle. Vuoden 2010 suunnitteluoletuksena käytettiin 1,2 %:n väestönkasvua. Vuotuinen väestönkasvu Janakkalassa on vaihdellut viimeisenä viitenä vuotena 0,6 1,8 % välillä, joista viime vuosi oli hitaimman kasvun aikaa. Viiden vuoden asukasmäärän kasvun keskiarvo on 1,3 %.

15 Väestökehitys v Asukasta * Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) * = ennakkotieto Työllisyys on kehittynyt vuonna 2010 Janakkalassa paremmin kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Janakkalassa trendi on ollut samansuuntainen, mutta työttömyysaste on säännönmukaisesti keskimäärin 0,9 % alhaisemmalla tasolla kuin koko Kanta- Hämeen ja koko maan alueella. Janakkalan työttömyysasteessa on tapahtunut laskua vuoden 2010 aikana -0,5 %. Työttömyysaste v kuukausittain (ml lomautetut) 11,5 11,0 10,5 10,0 % 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 tammi 2010 helmi 2010 maalis 2010 huhti 2010 touko 2010 kesä 2010 Janakkala 10,0 9,4 9,1 9,0 8,6 9,5 9,9 8,9 8,3 8,4 8,8 9,5 Kanta-Häme 11,2 10,8 10,4 10,0 9,5 10,1 10,8 9,6 9,2 9,2 9,5 10,4 Koko maa 11,2 10,8 10,4 9,6 9,2 10,0 10,8 9,6 9,1 9,3 9,3 10,3 Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) Elinkeinotoimintaa hoitaa Janakkalan kunnassa kunnanjohtaja yhteistyössä Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n kanssa. JTA Oy järjestää kunnalle yritysasiamiespalvelut ja yrityksen palveluksessa onkin aloittanut huhtikuussa 2010 uusi yritysasiamies. Yritysasiamies huolehtii mm. yhteydenpidosta nykyisiin yrityksiin, yrittäjäjärjestöihin ja 15 heinä 2010 elo 2010 syys 2010 loka 2010 marras 2010 joulu 2010

16 muihin sidosryhmiin sekä edistää uusien yritysten syntymistä mm. yhteistyössä Hämeen Uusyrityskeskuksen kanssa. Taantuma on hellittänyt ja elinkeinoelämä virkistynyt laimean edellisvuoden jälkeen. Kun vuonna 2009 uusien ja lopettaneiden yritysten nettomäärä oli - 8 kpl, niin vuonna 2010 uusia yrityksiä perustettiin 90 kpl ja toimintansa lopettaneita yrityksiä oli 36 kpl (netto 54 kpl). Yritystontteja myytiin vuonna 2010 neljä kappaletta ja niiden pinta-ala on yht. 2,6 ha. Vuoden 2010 marraskuussa valmistui vuoden 2009 lopullinen verotus, jonka mukaan janakkalalaisten ennakonpidätyksen alaiset tulot v olivat yhtensä 300,3 milj. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,5 %. Tulolajeittain tarkasteltuna muutokset edelliseen vuoteen verrattuna olivat seuraavat: palkkatulot -0,5 %, eläketulot 2,7 %, työttömyyskorvaukset 57,9 % ja sosiaalietuudet 4,1 %. Verotettavat ansiotulot tulolajeittain 2009 tyött.korvaus 3 % sos.etuudet 2 % eläketulot 23 % palkkatulot 72 % Lähde: Verohallinto Janakkalan kunnan taloudellinen kehitys oli vuonna 2010 huomattavasti parempaa kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Muutos johtuu pääosin arvioitua paremmista verotuloista, joiden myötä tilikauden tulos kääntyi alijäämäisestä (-1,9 milj. ) ylijäämäiseksi (+0,1 milj. ). Vuoden 2010 tilikauden tulosta on selostettu luvussa Janakkalan kunnallisverojen kasvu nousi neljäntenä vuonna ( ) perättäin yli koko Suomen kuntien keskimääräisen kunnallisverojen kasvun: Janakkalan kasvu oli 0,4 % kun koko maassa kunnallisverojen kehitys oli negatiivinen (-0,2 %). Janakkalan verotulot kasvoivat vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 3,2 % ja muutettuun talousarvioon verrattuna 2,6 %. Verotulojen kohtuullinen kasvu ja matalahko asukasmäärän kasvu aiheuttivat sen, että verotulot /asukas kasvoivat vuonna 2010 n. 4,6 % eli 135 /asukas. Vuonna 2009 tilanne oli toinen ja verotulot /asukas vähenivät 0,44 %. Verotulojen tarkempi erittely lajeittain vuoden 2010 osalta löytyy kappaleen lisätiedoista sekä vertailu edelliseen vuoteen tuloslaskelman liitetiedoista kappaleesta

17 Verotulot, /as * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Verotulot, /asukas * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi. Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto Valtionosuudet kasvoivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,9 % ja valtionosuuksien kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli + 6,1 %. Valtionosuuksien tarkempi erittely lajeittain vuoden 2010 osalta löytyy kappaleen lisätiedoista sekä vertailu edelliseen vuoteen tuloslaskelman liitetiedoista kappaleesta Valtionosuudet v Vuonna 2010 Janakkalan kunnan vuosikate ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on 1,8 milj. ja tilikauden alijäämä n Kun lasketaan yhteen Janakkalan 17

18 kunta ja Janakkalan Vesi, kokonaisuuden vuosikatteeksi muodostuu n. 3,0 milj. ja tilikauden ylijäämäksi n Liikelaitoksen vaikutusta kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen voi tarkastella luvusta Janakkalan kunnan vuosikate /asukas (Janakkalan Vesi mukaan lukien) on noussut lupaavasti edellisestä vuodesta. Positiivinen suunta on myös koko Kanta-Hämeessä ja asukkaan kunnissa. Vuoden 2010 ennakkotiedot perustuvat kuntien tilinpäätösarvioihin * Vuosika te, /a s. Ja na kka la a s. kunna238 t Ka nta -H ä me Ma nne r-suomi Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Vuosikate, /as * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Kunta nosti vuonna 2010 pitkäaikaista lainaa 6,1 milj. ja lyhensi talousarviolainojaan 3,7 milj. (netto 2,5 milj. ). Janakkalan Vesi nosti pitkäaikaista lainaa 0,5 milj. ja lyhensi talousarviolainojaan 0,6 milj. (netto n. -0,1 milj. ). Janakkalan kunnan (Janakkalan Vesi mukaan lukien) lainakanta vuoden 2010 lopussa oli 35,8 milj.. Lainakanta on noussut nopeasti vuodesta 2003 lähtien, johtuen pitkään jatkuneesta korkeasta vuosittaisesta investointitasosta. Korkeahko investointitahti jatkuu edelleen kuluvalla taloussuunnitelmakaudella. Taloussuunnitelman mukaan velkaantuminen pysähtyy vuonna 2014, jolloin lainakanta kääntyy laskuun. Vuonna 2010 tilanne on kuitenkin se, että aiemmin velaton Janakkala, on kohonnut jo yli Manner-Suomen tunnusluvun lainakanta /asukas-tunnusluvulla vertailtuna. 18

19 Lainakanta , /as Janakkala as.kunnat Kanta-Häme Manner Suomi Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto Lainakanta , /as *10 Janakkala as.kunnat Kanta-Häme Manner Suomi Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto, * = ennakkotieto (ml. Janakkalan Vesi) Janakkalan kunnan lainakanta ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on vuoden 2010 lopussa 30,7 milj. eli /asukas. Vastaava tunnusluku vuonna 2009 oli /asukas. Kasvua edelliseen vuoteen on 121 /asukas Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Koko organisaation toimintaan vaikutti vahvasti vuoden 2010 aikana uuden kuntastrategian valmistelu ja laadinta. Valmistelu perustui laajaan vuorovaikutukseen päättäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kanssa. Työ käynnistyi vuoden 2009 lopulla julkisella tulevaisuuskyselyllä. Helmikuussa 2010 järjestettiin kaksi valtuustoseminaaria, joissa hahmoteltiin nykytilaa, määritettiin kunnalle visio ja johdettiin siitä päätavoitteet. Maaliskuusta elokuuhun työyksiköiden tehtävänä oli jalostaa päätavoitteita käytännön toiminnaksi, ideoiksi ja kehittämistyöksi. Nämä henkilöstöltä kootut keinot ja ideat muodostavat kuntastrategian keskeisimmän sisällön, jota edelleen muokattiin elokuun lopulla pidetyssä valtuuston strategiaseminaarissa. Strategiaseminaarin jälkeen kunnanhallitus ja johtoryhmä laativat yhteisen suunnittelukokouksen tuloksena strategiaehdotuksen. Edellä mainittua ehdotusta käytettiin heti samana syksynä laaditussa seuraavan vuoden talousarviossa strategisten tavoitteiden asettamisen perustana. Kunnanhallitus teki esityksensä valtuustolle ja valtuusto hyväksyi kuntastrategian

20 Vuonna 2010 valtion taholta määrättiin seuraavia uusia lakisääteisiä tehtäviä: Tekniikka ja ympäristö: - Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista edellytti kunnan päätöstä liittymisestä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Valtuusto hyväksyi aiesopimuksen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa. Tarkoituksena on valmistella lain mukaisen yhteistoiminta-alueen toiminnan aloittamista. Yhteistyösopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistyöstä hyväksyttiin ympäristölautakunnassa Kuntien maaseutuhallinnon järjestämisestä annettu uudistettu laki 210/2010 astui voimaan keväällä Laki edellyttää, että viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien kuntien lakisääteiset maaseutuhallinnon tehtävät suoritetaan yksiköissä, joissa on asiakkaina vähintään 800 kpl tukea hakevaa maatilaa sekä yksikön tehtävien suoritukseen osallistuu vähintään 5 henkilöä, joista vähintään yksikön vetäjän tulee tehdä maaseutuhallinnon tehtäviä päätoimisesti. Janakkalan kunnan toimesta on valmisteltu Janakkalan kunnan organisaatioon isäntäkuntamallilla alueellista maaseutupalveluyskikköä, joka käsittäisi lähes 2000 asiakasmaatilaa Hattulan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan, Karkkilan, Lopen, Riihimäen ja Vihdin alueella. Alueen kunnat tekevät päätöksen yksikköön mukaan lähdöstä kevään 2011 aikana. Yksikön toiminta tulee alkamaan joko vuoden 2012 tai 2013 alusta lähtien. Kustannustasoon uuden toimintavan on arviotu vaikuttavan lievästi nostavasti, mutta toimintamalli turvaa lähipalvelun säilymisen koko toiminta-alueellaan. Perusturva: - Työttömyysturvalaki muuttui siten, että aktiivitoimenpidepäivät (esim. työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta) luetaan työttömyysturvan 500 päivän enimmäiskestoon. Tämä aiheuttaa sen, että työttömät tulevat entistä nopeammin toimeentulotuen asiakkaiksi. - Em. työttömyysturvalain myötä tuli velvoite laatia 25 vuotta täyttäneille aktivointisuunnitelma (aiemmin työttömälle vapaaehtoinen). Tämä on lisännyt kunnan velvoitteita järjestää erilaisia työvoimatoimenpiteitä ja on lisännyt erityisesti kuntouttavan työtoiminnan tarvetta. Muita vuoden 2010 aikana tapahtuneita olennaisia muutoksia kunnan toiminnassa ja taloudessa: - Kunnalle laadittiin energiatehokkuusohjelma ja se tulee vaikuttamaan koko kunnan toiminnan suunnitteluun jo kuluvana vuonna. - Vanhustenhuollon Palvelukoti Tapailan toiminta lakkautettiin syyskuussa. Vapautuneisiin tiloihin muutti vammaistyön Ratasmyllyn asumispalveluyksikkö. Samalla nimi muuttui Pihlajakodiksi. - Hämeenlinnan perheneuvola supisti myytävät palvelut puoleen aiemmasta. Tämän myötä on jouduttu ostamaan muita palveluja: Ehkäisevän perhetyön työpari alkaen, perheterapia-, lapsipsykologi- ja lastenpsykiatripalveluja usealta eri taholta. - Maakunnallinen lastensuojelun sijaishuollon laitospaikkojen kilpailutus toteutettiin vuonna Tämä lisää laitoshuollon kustannuksia, koska kunta on sitoutunut hankkimaan palvelut kilpailutetuilta laitoksilta. Kilpailutukseen eivät osallistuneet tämän seudun edulliset ja hyväksi koetut lastensuojelun laitos- tai perhekotihoidon yksiköt, vaan sellaiset yksiköt, jotka ovat kustannuksiltaan hintavertailussa kalliimpia. Olennaisena muutoksena, joka vaikuttaa voimakkaasti kunnan talouteen, voidaan pitää suunnittelukauden suurimman investointihankkeen, ruokapalvelukeskuksen, 20

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot