Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana"

Transkriptio

1 TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

2 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 10. krs, HELSINKI Puhelin Kannen kuvat: Futureimagebank ja Workshop Pälviä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja ISSN Julkaisusarjan osa 39: ISBN Copyright: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

3 TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

4 Sisältö JOHDANTO...6 OSA I: TILITOIMISTON PROSESSIT...7 Case Case Case Case Case Yhteenveto havainnoista Tilitoimistojen erot johtuvat asiakkaista tai osaamisesta Paperilaskujen käsittely Yhteistoimintaongelmat rajoittavat prosessitehokkuutta OSA II: KYSELY Kilpailuedut Yhteistoimintakyky Prosessointikyky Kustannukset Prosessoinnin kustannukset Informaation jakamiskustannus Teknologian kustannus Muutoskustannus Yhteistoiminnan kustannus Tilitoimiston kilpailuedut ja niiden logiikka OSA III: YHTEENVETO Sidosryhmät ja toimittajariippuvuus Teknologia on ongelman ratkaisukeino, ei ratkaisu XML on merkintäkieli XBRL perustuu XML -kieleen Sähköisen informaation toimitusketju XBRL:n liiketoiminnalliset hyödyt XBRL ja tilitoimisto LÄHTEET LIITTEET...35 TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

5 Alkusanat Tilitoimistot ovat kirjanpitoaineiston käsittelyn ammattilaisia. Informaatioteknologian kehitys on auttanut tilitoimistoja siirtymään tiliristikoista ja paperilomakkeista automaattiseen tietokoneella tapahtuvaan informaation prosessointiin, mutta ei kuitenkaan täysin. Tilitoimistojen prosessit eivät aiemmin ole olleet laajan mielenkiinnon kohteena ammattitutkijoiden keskuudessa. Tämä julkaisu keskittyy kartoittamaan niitä tilitoimistojen prosesseja, jotka ovat tilitoimistojen tuottaman informaation taustalla. Prosessit, joissa ihminen joutuu edelleen manuaalisesti muokkaamaan informaatiota, ovat erityisen mielenkiinnon kohteena, koska kyseiset prosessit vaikuttavat tilitoimiston kannattavuuteen työvoimakustannuksen kautta. Manuaalisen ja automaattisen informaation prosessoinnin taustalla olevia syy-seuraus -suhteita kartoitettiin prosessikartoituksella. Prosessikartoituksen pohjalta tehdyille johtopäätöksille haettiin vielä kyselyn avulla tilitoimistoalan näkemystä, jotta teknologisen kehityksen seurauksia voitaisiin arvioida alan dynamiikan näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilitoimistojen välillä olevat osaamiserot teknologian hyödyntämisessä ja sidosryhmäyhteistoiminnassa näyttävät selittävän osan manuaalisen työn määrästä. Toiset tilitoimistot hyödyntävät teknologiaa tehokkaammin kuin toiset. Edelleen tutkimuksen johtopäätökset auttavat hahmottamaan vapaan lähdekoodin periaatteita hyödyntävien ja määrämuotoisen kirjanpitoaineiston merkitsemistapojen mahdollisuuksia tilitoimistoliiketoiminnassa, erityisesti manuaalista informaation prosessointia vaativien prosessien automatisoinnissa. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

6 Johdanto Perinteisesti tilitoimistot ovat auttaneet yrityksiä selviämään lainsäätämistä kirjanpitovelvoitteista. Nykyään yhä useampi tilitoimisto tukee yritystä myös itse liiketoiminnassa. Tilitoimistot luovat tietoa, jota voidaan käyttää niin verotus- kuin myös investointipäätöksissä. Miten taloushallinto on kasvanut verottajan ja yrittäjän erottavasta välikädestä päätöksenteon kivijalaksi? Kysymykseen voi olla monta vastausta, mutta on varmaa, että tarjonta eli tilitoimistojen tuottama informaatio on kehittynyt vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilitoimistot ovat olleet laajalla rintamalla mukana teknologian kehittymisessä. Tästä kertoo se, että alalla ei ole ehdotonta markkinavaltiasta. Yksistään auktorisoituja tilitoimistoja on satoja (Taloushallintoliitto). Se, että alalla ei ole monopolia kertoo siitä, että yksittäistä ylivoimaista kilpailuetua ei ole vielä kukaan onnistunut saavuttamaan tai pitämään itsellään. Tai jos on, niin ainakin vaikutukset eivät ole vielä näkyviä. Tämä viittaa siihen, että teknologinen kehitys on suhteellisen tasaista tilitoimistojen välillä. Teknologisesti kehittyneimmän tilitoimiston löytäminen on haasteellista, koska alalla on edelleen useita kasvavia yrityksiä. Tutkimus, johon tämä julkaisu pohjautuu, kartoitti viiden eri tilitoimiston liiketoimintaprosesseja. Kartoituksen avulla kyettiin määrittämään nykyiset prosessit sekä tietotekniikan hyödyntämisaste. Prosessitasolla havaittuja eroavaisuuksia tutkittiin kyselyllä. Kyselyllä määritettiin prosessikartoituksessa tehtyjen havaintojen merkitsevyyttä tilitoimistoalalla. Kyselyn tuloksia, alan rakennetta ja olemassa olevia teknologisia innovaatioita peilaamalla luotiin tilitoimiston keskeiset arvoa tuottavat ja sitä rajoittavat seikat. Julkaisun ensimmäinen osio käsittelee tilitoimiston ydinprosesseja ja selittää havaintoja sanoin ja kuvin. Havainnot on koottu viitekehykseen, jota seuraavat osiot tarkastelevat. Toinen osio keskittyy analysoimaan viitekehyksen koottujen havaintojen merkitsevyyttä. Kolmannessa osiossa pohditaan teknologisia ratkaisuja, jotka voisivat auttaa tilitoimistoa kehittymään havaituissa seikoissa ja omassa liiketoiminnassaan. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

7 1. Tilitoimiston prosessit Tilitoimistojen prosessit ovat kehittyneet paljon niistä ajoista, kun tapahtumat kirjattiin tiliristikoihin. Teknologian kehittymisen myötä myös toimintaprosessit kirjanpidon osalta ovat muuttuneet. Tässä prosessikartoituksessa olikin tarkoitus selvittää, missä määrin teknologiaa osataan hyödyntää taloushallinnon toiminnoissa nykypäivänä ja kuinka paljon hyödyntämistä voisi viedä pidemmälle. Tutkimukseen valittiin yksi case-yritys jokaista valittua kokoluokkaa kohden. Kokoluokat ovat samat, joita on jo aiemmin käytetty alan tutkimuksissa taustamuuttujina ja ne ovat: 1-2; 2-5; 6-10; ja yli 25 työntekijää. Tässä osiossa esitellään kaikkien viiden tilitoimiston prosessit sillä tarkkuustasolla, että se auttaa lukijaa hahmottamaan prosessin sisältämät tiedonsiirrot sekä tiedon prosessoinnissa käytetyt menetelmät. Prosessien jaottelu pyrkii kuvastamaan mahdollisimman hyvin tilitoimistokohtaista toimintaa ja tästä johtuen täysin universaalia jaottelua ei prosesseille ole. Yleisellä tasolla kaikki prosessit on jaettavissa seuraaviin kategorioihin: ostolaskujen skannaaminen ja reskontra sekä kirjanpito ja raporttien muodostaminen. Lisäksi joissakin tilitoimistoissa oli myyntilaskutus yhtenä prosessina. Konsultointia ja talousohjauspalveluja ei kartoitettu. Ostolaskujen skannaaminen ja reskontra on kokonaisuus, jossa paperilaskun tai verkkolaskun tai muu tositteen muodossa oleva liiketapahtuma käsitellään. Käsittelyssä liiketapahtuma identifioidaan ja merkitään kirjanpitoon noudattaen hyvän kirjanpitotavan mukaisia periaatteita. Tämä tarkoittaa, että samankaltaiset liiketapahtumat saavat samankaltaisen käsittelyn. Seuraavat tiedot liitettiin, tai oli mahdollista liittää, liiketapahtumaan kaikissa case -yrityksissä: kirjauksen tunnus kirjanpitoa varten, bruttosumma, nettosumma, veroprosentti, veron summa, maksun hyväksyntä, sekä maksun tiedot: Päivämäärä, aika ja summa. Kirjanpito ja raporttien muodostaminen ei ole lineaarinen prosessi vaan prosessikokonaisuus, jossa tuotetaan se informaatio, joka on merkityksellistä informaation käyttäjälle. Informaation käyttäjä on usein verottaja, mutta yhtälailla informaatiota käyttävät myös liiketoiminnan harjoittaja tai esimerkiksi vakuutusyhtiö. Lainsäädännön tuntemista vaativat tehtävät, kuten jaksotukset, poistot, alaskirjaukset, tilien täsmäyttäminen ja niin edelleen kuuluvat kirjanpitoa tekevän toimenkuvaan. Raporttien muodostaminen ja kirjanpitotiedon esittäminen jäävät kuitenkin usein kirjanpitäjän toimenkuvan ulkopuolelle, koska ohjelmistot mahdollistavat raporttien automaattisen muodostamisen. Tutkimuksen keskeisin termi on laskentatoimi. Laskentatoimi on suomenkielinen vastine englannin kieliselle sanalle accounting. Accounting käsittää terminä, niin kirjanpidon, raportoinnin kuin myös talousohjauksen ja -johtamisen. Tutkimuksen pohjalla olevassa tutkimuksessa laskentatoimi ymmärretään soveltavana tieteenä, joka soveltaa menetelmiä, taitoa ja tietoa ulkoisen ja johdon raportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi. liiketapahtuman osapuolet ja heidän tiedot, maksuehdot, laskun kirjauspäivä, eräpäivä, valuutta, IBAN-tilinumero, BIC koodi, maksun prioriteetit, viesti ja kommentit, tilinumero; ostovelka, kustannuspaikka ja -seuranta kohdistukset, tiliöintikoodi tai tili, TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

8 Case 1 Case-yritys numero yksi on pieni kaksi henkeä työllistävä tilitoimisto. Yrittäjä on ollut alalla jo vuosikymmeniä palvellen pääasiassa pieniä yrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä. Verkkolasku ei ollut saavuttanut asiakkaiden keskuudessa suosiota ja ensimmäisen verkkolaskua käyttävän asiakkaan perehdyttäminen järjestelmään oli vasta alkanut. Reskontra Koska verkkolaskutus ei ollut käytössä, ostolaskun skannaaminen aloitti käytännössä aina reskontraprosessin. Skannaus suoritettiin tietokoneen vieressä olevalla skannerilla ja jokainen skannaustiedosto nimettiin uudelleen heti skannaamisen jälkeen ennen uuden laskun skannaamista. Uudelleen nimeäminen suoritettiin klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla valikosta nimeä uudelleen. Tämän jälkeen työntekijä avasi selainpohjaisen kirjanpito-ohjelmiston, jossa hän siirtyi valikkoon valitsemaan asiakkaan ja tämän jälkeen latasi skannatun laskun tietokoneen kovalevyltä kirjanpitoohjelmistoon. Toisin sanoen skannausprosessi sisälsi tiedonsiirron tietokoneen kovalevyltä pilvipalveluun. Laskuun ja laskentatoimeen liittyvä tieto kirjoitettiin käsin tietuekenttiin. Laskentatoimeen liittyvä tieto oli lähinnä kustannuspaikkatietoa. Tiedon syöttämistä nopeutti näkymä, jossa skannattu lasku oli nähtävissä tietokoneen ruudulla. Lisäksi toimittajakohtaiset tietuekentät tallentuivat automaattisesti, jolloin useamman kuin yhden laskun kirjaaminen samalle asiakasyritykselle nopeutui. Myös tilikartta oli saatavissa samaan näkymään. Kun kaikki liiketapahtumaan liittyvät tiedot oli syötetty järjestelmään, niin lasku hyväksytettiin asiakkaalla. Hyväksyntä voitiin suorittaa pilvipalvelua hyödyntäen, jolloin maksutoimeksianto saatiin automaattisesti eteenpäin. Joissakin tapauksissa hyväksyntä tapahtui sähköpostitse, mutta silloin maksutoimeksiannon lähettäminen jäi tilitoimistolle. Tilitoimistolla ei ollut myyntilaskutusta mutta saatavia seurattiin kirjaamalla asiakkaan myyntilaskut kirjanpitoon. Myyntilaskuista kirjattiin päivämäärä, asiakas, tositteen numero, tilinumero, verokanta sekä debit- tai kredit-kirjaus. Myyntilaskun kirjaamisen jälkeen kirjauksista otettiin tuloste, joka toimi myös tositteena. Kassaan maksuja seurattiin siten, että pilvipalvelu periaatteella toimiva kirjanpito-ohjelmisto nouti sähköisen tiliotteen pankin järjestelmästä ja työntekijä teki tiliöintiä tapahtuma kerrallaan painamalla enter - näppäintä, jos ohjelmiston ehdottama välitili oli oikea. Ohjelmisto ehdotti välitiliä tiliotteen summien perusteella, joten työntekijän tuli tarkastaa huolellisesti sekä tilin, että verokannan oikeellisuus. Kuva 1: Paperilasku vaatii laskun skannaamisen ja siirtämisen pilvipalveluun. Pilvipalvelu tukee tilitoimistoa asiakkaalle ja pankille päin tapahtuvassa tiedonsiirtämisessä. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

9 Kuva 2: Sähköinen tiliote auttaa tilien täsmäyttämisessä ja erityisesti kassaan maksujen seuraamisessa. Kirjanpito Case -yritys yksi on hyvä esimerkki teknologian suomasta tehokkuudesta, sillä kirjanpito oli käytännössä valmis reskontravaiheen jälkeen ja kaikki raportointivelvoitteiden mukaiset raportit voitiin muodostaa automaattisesti järjestelmästä. Tosin vakuutusyhtiöille tapahtuva raportointi jouduttiin tekemään vakuutusyhtiöiden web-lomakkeita täyttäen, sillä vakuutusyhtiöiden osalta raportointiin liittyviä käytäntöjä ei ole yhtenäistetty. Kirjanpidon automaattisuus johtui pitkälti siitä, että asiakkailla ei käytännössä ollut tasetta tai tase oli yhtä kuin yrityksen pankkitili. Tämä mahdollistaa sen, että reskontravaiheessa kaikki liiketapahtumaan liittyvä tieto saadaan kirjanpitoon. Kuva 3: Kirjanpito on käytännössä valmis reskontran jälkeen, jos asiakkaan liiketoiminta on pienimuotoista ja taseen hallintatarpeet ovat vähäisiä. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

10 Kuva 4: Palkanlaskenta perustuu asiakkaan työaikaraporttiin. ALVja kuluerittelyä varten joudutaan suorittamaan laskelmia. Lopuksi tiedot toimitetaan asiakkaalle ja kirjataan kirjanpitoon. Case 2 Case -yritys numero kaksi työllistää kolmesta viiteen henkilöä riippuen vuodenajasta. Pilvipalveluna ostettu ohjelmisto toimi web-selaimella ja hoiti niin reskontran, kirjanpidon kuin myös raportointivelvoitteiden mukaisten raporttien muodostamisen. Tässäkin tilitoimistossa asiakkaat eivät tarvinneet käyttöomaisuuden kirjanpitoa tai muuta liiketoimintaa tukevaa raportointia ja tämä johtui ilmeisesti asiakkaiden liiketoiminnan luonteesta, jossa kontrolloinnin tarve on pientä taseen ja liikevaihdon pienuudesta johtuen. Välitilien, kuten ostovelka- ja myyntisaamistilien, täsmäyttäminen kirjanpitoon tehtiin hyödyntämällä sähköistä tiliotetta. Tiliotteella edettiin rivi kerrallaan ja vienti tapahtui painamalla enter -näppäintä. Ohjelmisto tunnisti summan perusteella kirjanpitoon täsmäytettävän tilin. Reskontra Tilitoimisto otti täyden hyödyn verkkolaskuista automaattisella kirjauksella ja ominaisuudella, joka mahdollisti laskun vientien tekemisen yksi ostos kerrallaan. Rivi kerrallaan tapahtuva kirjaaminen oli erityisen kätevä, jos laskuissa oli useita eri verokantoja. Paperilaskut skannattiin. Tiedosto nimettiin skannerilaitteella ennen skannausta käyttäen kosketusnäyttöä ja tallennettiin kirjanpito-ohjelmistoon etsimällä ja valitsemalla se skannerin kohdekansion tiedostoista. Laskun tietojen syöttäminen tehtiin täyttämällä tietuekentät ja katsomalla tarvittavat tiedot ohjelmiston näkymästä, jossa oli skannatun laskun kuva. Myös kustannuslaskentaan liittyvä tieto oli mahdollista lisätä tässä vaiheessa. Tiliönti voitiin suorittaa välittömästi tai vasta kun asiakas oli hyväksynyt laskun. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

11 Kuva 5: Verkkolasku mahdollistaa paperilaskua tehokkaamman liiketapahtuman käsittelyn, koska skannaamista ei tarvita ja tiliöinti voidaan automatisoida. Kuva 6: Paperilaskun käsittelemisessä työtä ei aiheuta vain itse skannaaminen. Liiketapahtuma joudutaan identifioimaan oikealle asiakkaalle ja vasta tämän jälkeen voidaan syöttää manuaalisesti laskun tiedot järjestelmään. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

12 Kuva 7: Sähköinen tiliote mahdollistaa pankkitilin tapahtumien koneellisen täsmäyttämisen kirjanpitoon. Kirjanpito Koska asiakkailla ei ollut juurikaan muuta tasetta kuin pankkitili ja ehkä myös pankkivelka, niin kirjanpito oli lähes valmis reskontran jälkeen. Tilitoimiston asiakkailla ei käytännössä katsoen ollut tasetta tai tase oli sama kuin pankkitili. Reskontrassa syötettyjen tietojen avulla ohjelmisto kykeni tuottamaan raportointivelvoitteiden mukaiset raportit PDFmuodossa ja raporttien tilinumeroiden avulla pystyi pureutumaan jokaisesta raportin erästä aina tositteisiin asti. Kuva 8: Kirjanpito on nopeaa, jos taseen hallinta ei työllistä. Jos ei huomioida yksittäisiä verokirjauksia ja täsmäyttämisiä, niin raportointivelvoitteiden mukaiset raportit ovat valmiit reskontran jälkeen. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

13 Case 3 Case -yritys numero kolme edustaa 5-10 henkeä työllistäviä tilitoimistoja. Tämä tilitoimisto poikkeaa muista tutkimuskohteista siten, että ostolaskujen skannausta ei juuri ole. Asiakas voi skannata laskut itse ja toimittaa PDF-tiedostomuodossa olevan skannaustiedoston tilitoimistolle esimerkiksi sähköpostin tai pilvipalvelun avulla. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle tarjottiin tilitoimiston ohjelmistotoimittajan tarjoamaa skannauspalvelua, jonka kustannus laskutettiin suoraan asiakkaalta. Haastateltava kuitenkin korosti, että kaikkien asiakkaiden kanssa on kuitenkin tarkoitus ensisijaisesti käyttää verkkolaskua, koska se on molempien osapuolien kannalta kustannustehokkain. Reskontra Reskontra on verkkolaskujen myötä automatisoitunut, koska verkkolaskujen standardoitu tiedon merkintätapa mahdollistaa laskun koneellisen käsittelyn. Ohjelmisto pystyi tunnistamaan laskusta esimerkiksi toimittajan ja verokannan. Jos ohjelmisto ei kyennyt tunnistamaan esimerkiksi toimittajaa, niin se ohjasi laskun systemaattisesti yhdelle ja samalle tilille, joka oli ohjelmoitu vain ja ainoastaan näitä laskuja varten. Näin poikkeus saatiin muutettua systemaattiseksi toiminnoksi. Skannauspalvelun lähettämät laskut sisälsivät tiedoston, jonka kirjanpito-ohjelmisto kykeni lukemaan ja jonka tiedot ohjelmisto automaattisesti täytti tietuekenttiin. Kaikki tiedot jouduttiin kuitenkin tarkistamaan, koska skannauspalvelun lähettämät tiedot olivat silloin tällöin virheellisiä. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että skannauspalvelun käyttämä tekniikka ei kyennyt lukemaan aina PDF-tiedoston merkkejä oikein. Asiakas pystyi lähettämään laskuja myös sähköpostilla. Nämä laskut työntekijä tallensi tietokoneen kovalevylle, josta tiedosto ladattiin kirjanpito-ohjelmistoon. Skannattujen laskujen käsittely oli verkkolaskuja työläämpää, koska laskun tiedot jouduttiin kirjoittamaan tietuekenttiin. Lisäksi verkkolaskujen rivikohtainen vienti ei ollut mahdollista ja näin ollen erittelyt jouduttiin muodostamaan manuaalisesti. Laskujen hyväksyntä tapahtui pilvipalvelun kautta mutta myös sähköpostitse voitiin tarvittaessa hakea varmistus. Kuva 9: Skannaus voidaan myös ulkoistaa mutta edes skannatun Kuva 9: Skannaus voidaan myös ulkoistaa, mutta edes skannatun laskun merkkejä tunnistava ohjelmisto ei kykene yhtä tehokkaaseen ja virheettömään prosessiin kuin verkkolasku. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

14 Kuva 10: Verkkolasku on tiliöitävissä automaattisesti. Hyväksyntä ja maksutoimeksianto voidaan järjestää pilvipalvelun kautta. Kirjanpito Kuten aikaisemmissakin case-yrityksissä on jo havaittu, kirjanpito on pitkälti valmis reskontravaiheen jälkeen. Jaksottamista ja poistoja voitiin tehdä, mutta nekin voitiin siirtää asiakkaan tehtäväksi pilvipalvelun avulla. Jaksotus voitiin asettaa tarvittaessa jo reskontravaiheessa. Haastateltavan mukaan tämä on erityisen kätevää isompien asiakkaiden kanssa, koska näillä on usein talousjohtaja tai vastaava, jolla on osaamista esimerkiksi verosuunnittelusta sekä oman yrityksen liiketoiminnasta. Verotilit täsmäytettiin tasaisin väliajoin verottajan tarjoaman web-palvelun avulla. Palvelusta pystyi näkemään asiakaskohtaiset verovelat ja -saamiset. Palkanlaskentaan liittyvät raportit saatiin myös kirjanpidon tiedoista. Myös tässä tapauksessa vakuutusyhtiöille tapahtuva raportointi oli työlästä web -lomakkeiden täyttämistä. Haastateltava kertoi, että oli käyttänyt ohjelmistoa, joka pystyi siirtämään tiedot sähköisinä tiedostoina vakuutusyhtiöille. Kuva 11: Pilvipalvelun käyttöliittymä mahdollistaa asiakkaan ammattitaidon hyödyntämisen ja tehokkaan informaation jakamisen. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

15 Kuva 12: Tilien täsmäyttäminen on nopea prosessi, kun kirjanpitoohjelmistossa on tehtävää varten asianmukainen ominaisuus, joka laskee täsmäytettävien tilien erotuksen. Case 4 Case-yritys numero neljä työllisti 20 henkilöä ja tehtävät olivat tiimikohtaisia. Tiimit olivat palkanlaskenta-, reskontra- ja kirjanpitotiimi. Konsultointi- ja kontrolleripalvelutiimin prosesseja ei kartoitettu. Vastuualueet olivat selkeät mutta tiimit tekivät myös yhteistyötä. Reskontra Reskontra on kirjanpidon vaihde, jossa yksittäisen liiketapahtuman tiedot syötetään kirjanpitoon ja kohdistetaan tileille. Reskontra käsitteli paperilaskuja, PDF-tiedostona tulleita asiakkaan skannaamia laskuja, verkkolaskuja ja käteisostojen kuitteja. Paperilaskut skannataan, jonka jälkeen ne ovat PDF -tiedostoina tilitoimiston verkkolevyllä. PDF-tiedostot saapuivat satunnaisilla skannerilaitteen antamilla tunnisteilla nimettynä verkkolevylle ja näin ollen jokainen PDF -tiedosto avattiin, jotta sen lasku voitiin identifioida. Itse identifioiminen tapahtui siirtämällä PDF -tiedosto hiiren raahausominaisuutta käyttäen kansioon, joka oli nimetty asiakkaan mukaan. Kun kaikki laskut oli identifioitu, ne siirrettiin yhdellä klikkauksella reskontraohjelmistoon. PDF -tiedostot, jotka tulivat suoraan asiakkaalta esimerkiksi sähköpostitse, siirrettiin suoraan reskontraohjelmistoon. PDF -muotoisten laskujen informaatio syötettiin käsin järjestelmään. Prosessia nopeutti se, että laskun kuva oli esillä tietuekenttien vieressä. Tässä vaiheessa syötettiin käytännössä kaikki kirjanpidollinen ja laskentatoimeen liittyvä tieto, kuten jaksotukset ja kustannuspaikkatieto. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

16 Kuva 13: Tiimien ammattitaitoa voidaan hyödyntää eri vaiheissa. Skannaaminen, skannatun tiedoston identifioiminen ja tietojen manuaalinen syöttäminen vaativat työvoimaa. Verkkolaskut olivat selkeästi nopeampia prosessoida kuin paperilaskut. Reskontraohjelmisto kykeni lukemaan laskun tiedot automaattisesti ja työntekijän tarvitsi ainoastaan tarkistaa arvolisäveron määrä ja sekin vain kaiken varalta. Verkkolaskujen heikko puoli oli haastateltavan mukaan ainoastaan se, että pankit eivät tue aina samoja verkkolaskuformaatteja ja näin ollen tietoa saattoi jäädä matkan varrelle. Lasku ja erityisesti sen maksu lähetettiin eteenpäin asiakkaalle hyväksyttäväksi. Hyväksyminen voitiin toteuttaa pilvipalvelua, sähköpostia tai jopa puhelinta hyödyntäen. Itse maksatukseen siirtäminen tapahtui automaattisesti, jos hyväksyminen tapahtui pilvipalvelua hyödyntäen. Muissa tapauksissa tilitoimisto lähetti maksun pankkiin. Kun maksutapahtuma oli suoritettu, tarvittavat kirjaukset tapahtuivat automaattisesti. Kuva 14: Verkkolasku mahdollistaa automaattisen tiliöinnin ja säästää skannaamiselta sekä manuaaliselta tiedon syöttämiseltä. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

17 Myyntilaskutus tilitoimistolla oli järjestetty asiakkaan tahtomalla tavalla. Laskutukseen tarvittavat tiedot järjestettiin eri tavoin kuten esimerkiksi sähköpostilla, mutta tilitoimisto tarjosi asiakkaalle myös tilitoimiston järjestelmiin yhteydessä olevaa laskutusohjelmistoa. Kuva 15: Myyntilaskutuksessa joudutaan huomioimaan kirjanpidon vaatima tieto niin saatavan kuin maksunkin osalta. Kirjanpitoprosessi Tutkimuskohteen kirjanpitoprosessi oli kirjanpitäjän ammattitaitoon nojautuva prosessikokonaisuus, jossa ohjelmistolla oli tukeva rooli. Automatisointi näkyi lähinnä prosessien muodostamisessa. Tilien täsmäyttäminen sekä raporttien muodostaminen oli organisoitu ja automatisoitu. Täsmäyttämisessä kirjanpito-ohjelmisto kykeni muodostamaan raportteja suoraan laskentataulukkoon ja näin täsmäytettävien tilien erotuksen laskeminen oli nopeaa. Raportoinnissa ja erilaisten kaavakkeiden muodostamisessa hyödynnettiin ohjelmoituja taulukkolaskentaohjelmia, jolloin haluttu raportti tai esimerkiksi tilien täsmäyttämisessä tarvittava kaavake valmistuivat kirjanpidon tiedoista yhdellä klikkauksella. Kirjanpitäjän vastuulle jäi tarkistuksia ja manuaalista tiedonsyöttöä vaativat tehtävät. Kirjanpidossa havaittu virhe on kirjanpitäjän mukaan syntynyt jo reskontraa tehtäessä ja näin ollen kirjanpitovaihe toimii ikään kuin laatua kontrolloivana prosessina. Lisäksi mainittiin, että kaikkea manuaalista tiedonsyöttämistä ei saada pois tietoa vastaanottavasta tahosta johtuen. Esimerkiksi vakuutusyhtiöiden web-lomakkeet ovat työläitä käyttää, koska ne vaativat kirjautumisen sivustolle ja tiedon syöttäminen lomakkeen tietuekenttiin tapahtuu manuaalisesti. Kuva 16: Kirjanpitoon voidaan tehdä kirjauksia myös suoraan. Kirjanpidossa on useita eri toimenpiteitä, jotka liittyvät taseen hallintaan ja verosuunnitteluun. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

18 Case 5 Viides case -yritys edustaa yli 25 henkilöä työllistäviä tilitoimistoja. Asiakkaita on yli tuhat kappaletta ja niiden koko vaihtelee yhden miehen konsulttipalvelusta jopa tuhat henkeä työllistäviin yhtiöihin. Taloushallinto-ohjelmisto on kehitetty itse ja yhtiöllä on oma IT -osasto, joka pystyi muokkaamaan ohjelmistoa ja kehittämään ohjelmistoa muuttuvien tarpeiden mukaan. Yritys tarjoaa johdon raportointia reaaliajassa. Raportointia voidaan tehdä pilvipalvelun ja tekstiviestin avulla ja palveluina myytiin kontrolleri- ja talousjohtamispalveluja. Kirjanpidon tulee olla joka päivä ajan tasalla. Reskontra Tilitoimistolla oli oma skannauskeskus. Kirjeet avattiin koneellisesti ja skannattiin asiakaskohtaisesti. Siirto tietokoneen verkkolevyltä pilvipalveluna toimivaan kirjanpito-ohjelmistoon tapahtui valitsemalla asiakas listasta ja painamalla enter. Kaikki tiedostot siirtyivät kirjanpito-ohjelmistoon yhdellä tiedonsiirrolla. PDF -tiedostomuodossa olevat laskut käsiteltiin automaattisesti ohjelmistolla, joka pystyi tunnistamaan tiedostosta tekstin ja siirtämään sen reskontraohjelmiston tietuekenttiin. Ohjelmiston tulkitsemassa tekstissä saattoi olla kuitenkin virheellisyyksiä ja näin ollen reskontrassa kaikki tiedot tarkistettiin. Kuva 17: Koneellinen kirjekuorien avaaminen ja laskujen käsittelyyn suunniteltu prosessikokonaisuus auttavat käsittelemään useita laskuja kerralla. Reskontravaiheessa kaikki liiketapahtumaan liittyvä tieto syötettiin tai tarkistettiin. Kaikkea informaatiota, kuten kustannuslaskentaan liittyviä tietoja, ei välttämättä tarvinnut lisätä laskun tietojen lisäämisen yhteydessä, sillä laskun maksu ja sisältö lähetettiin hyväksytettäväksi pilvipalvelun kautta asiakkaalle. Hyväksynnän yhteydessä asiakas pystyi liittämään mukaan kommentin esimerkiksi kustannuspaikkaa varten, jotka kirjanpitäjä lisää ennen lopullista kirjausta. Näin jokainen kirjaus käytiin läpi periaatteessa kolme kertaa; Laskun tietojen syöttäminen, sisällön hyväksyntä, maksun hyväksyntä ja tarkistus sekä lisäykset ennen kirjausta. Verkkolaskujen tiliöinti tapahtui automaattisesti eli muuten samalla tavalla, mutta laskujen tietojen kirjaamista ja tarkistamista ei ollut yhtä paljon. Muiden tutkimuskohteiden tavoin myös tämä ohjelmisto pystyi automaattiseen tiliöintiin. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

19 Kuva 18: Skannatun tiedoston merkkejä tunnistava ohjelmisto vähentää manuaalisen tiedonsyöttämisen tarvetta mutta vaatii oikeellisuuden tarkistamisen. Kuva 19: Verkkolaskun käsittely voidaan automatisoida. Kommentointiominaisuus lisää asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa kirjaukseen. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

20 Kirjanpito Tehtävät kuten jaksotukset, poistot sekä muut tasetta ja tulosta muuttavat kirjaukset tehtiin manuaalisesti. Tilien täsmäyttämistä varten ohjelmistossa oli näkymä, jossa täsmäytettävien tilien erotus oli näkyvissä ja näin ollen täsmäytys oli nopea prosessi. Verotilit täsmäytettiin verohallinnon tarjoaman palvelun kautta. Viranomaisraportointiin vaadittavat raportit valmistuivat automaattisesti kirjanpito-ohjelmiston tietojen pohjalta. Vakuutusyhtiöille tehtävä raportointi jouduttiin tässäkin tapauksessa suorittamaan vakuutusyhtiöiden web -lomakkeita täyttämällä, koska vakuutusyhtiöt eivät ole olleet yhteistyökykyisiä tehokkaamman tiedon siirron mahdollistamisessa. Johdon raportointi, myyntilaskutus ja pankkitilien valvonta järjestettiin asiakkaalle pilvipalvelun kautta. Myös tämä perustui itse kehitettyyn ohjelmistoon. Tarvittaessa esimerkiksi myyntilaskutuksen tarvitsemaa informaatiota voitiin hakea asiakkaan järjestelmistä, koska tilitoimisto kykeni rakentamaan liittymärajapintoja asiakkaan ohjelmiston ja tilitoimiston ohjelmiston välille. Kuva 20: Kirjanpito on vahvasti ammattitaitoa hyödyntävä prosessi, jossa kirjanpitäjä suorittaa yksittäisiä tehtäviä, eikä niinkään toistuvaa manuaalista tiedon syöttämistä tai muokkaamista. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

21 Yhteenveto havainnoista Päällimmäinen huomio on työnmäärän vähäisyys, jos asiakas käyttää verkkolaskua. Toisaalta esimerkiksi vakuutusyhtiöille tapahtuva raportointi tapahtui web -lomakkeita täyttämällä, mikä oli työläs manuaalinen prosessi. Kirjanpito-ohjelmisto ei voinut auttaa, jos tiedon vastaanottaja ei antanut tähän mahdollisuutta. Tästä voidaan päätellä, että tilitoimiston prosessien tehokkuus määräytyy pitkälti siitä, missä muodossa tietoa toimittava tai vastaanottava taho haluaa tiedon toimittaa tai vastaanottaa. Aiheutuvat kustannukset sekä paperilaskujen käsittelyn tehottomuudesta, että työläästä raportoinnista vakuutusyhtiöille, maksaa lopulta tilitoimiston asiakasyritys. Tilitoimistojen erot johtuvat asiakkaista tai osaamisesta Teknologian tehokkuudessa ei ollut tilitoimistojen välillä suuria eroja. Suurin ero oli sidosryhmien teknologian kehittämisessä tai teknologisten vaihtoehtojen tarjoamisessa asiakkaille. Raporttien muodostamisessa isojen ja pienten tilitoimistojen välillä oli se ero, että isot tilitoimistot pystyivät itse kehittämään raportointipohjia automaattista raportin muodostamista varten. Toisin sanoen pienet tilitoimistot vaikuttavat olevan enemmän riippuvaisia ohjelmistotoimittajan kyvystä lisätä automatiikkaa. Isoin tilitoimisto kykeni liittämään asiakkaan järjestelmän tilitoimiston ohjelmistoon niin, että myyntilaskutukseen tarvittavat tiedot voitiin hakea sieltä. Toiseksi isoin tilitoimisto ohjelmoi itse SQL -tietokantoja ja näitä hyödyntäviä laskentataulukoita ja kykeni näin ollen vastaamaan tehokkaasti erilaisiin vaatimuksiin. Erot eivät siis synny siinä, kuka osaa rakentaa parhaimman ohjelmiston tai kenellä on paras ohjelmisto. Erot syntyvät teknologian käyttämisessä ja hyödyntämisessä. Isot tilitoimistot osasivat itse paremmin muokata ja vaikuttaa käyttämäänsä teknologiaan. Pienillä tilitoimistoilla asiakkaat olivat pääasiassa pieniä yrityksiä, joiden johtaminen ei vaatinut ilmeisesti tiukkaa talousohjausta, sillä tilitoimisto tuotti vain lain vaatiman kirjanpidon ja maksoi laskut. Toisaalta nämä käytännöllisesti katsoen taseettomat asiakkaat olivat myös kustannustehokkaita, sillä kirjanpito valmistui reskontran myötä ja verkkolaskujen yleistyessä reskontrasta poistuu kaikki tietojen manuaalinen syöttäminen, jopa kustannuspaikkaa ja jaksotusta myöten, mikäli se siirretään asiakkaalle laskun hyväksynnän yhteydessä. Paperilaskujen käsittely Paperilaskujen skannaaminen on edelleen arkipäivää. Tilitoimisto, joka käytti ulkopuolista skannauspalvelua, joutui hyväksymään 2-4 päivää hitaamman laskukierron näiden laskujen osalta. Pienet tilitoimistot käyttivät tietokoneen hiirtä tai skannerin kosketusnäytön näppäimistöä jokaisen skannaustiedoston siirtämisessä tai nimeämisessä. Lisäksi laskut avattiin yksi kerrallaan. Isoin tilitoimisto avasi laskut kerralla koneellisesti ja tarvitsi hiirtä vain kerran per asiakas, eikä per lasku. Voidaan esittää, että tiedostojen hallinnassa ja käsittelykäytännöissä on eroja, vaikkakin erot eivät ole välttämättä kilpailullisesti merkityksellisiä. Yhteistoimintaongelmat rajoittavat prosessitehokkuutta Tilitoimistojen prosessikartoituksen havainnot kategorisoituvat seuraavasti: Prosessointiosaaminen 1. Asiantuntijuus Raportointivelvollisuudet Kirjanpito ja verotus Kustannuslaskenta ja budjetointi Raporttien muodostaminen Yhteistoimintaosaaminen 2. Yhteistoimintakyky tiedon vastaanottamisessa Mitä asiakas haluaa? Miten asiakkaaseen voidaan vaikuttaa? Mitä keinoja yhteistoiminnan toteuttamiseksi tiedetään? 3. Tiedon prosessointi Miten prosessit vastaavat informaatiotarpeisiin? Kuka tietoa prosessoi ja miten tietotaitoa hyödynnetään? 4. Yhteistoimintakyky tiedon luovuttamisessa Mitä asiakas haluaa? Miten vastaanottajaan voidaan vaikuttaa? Mitä keinoja yhteistoiminnan toteuttamiseksi tiedetään? Taulukko 1: Viitekehys kokoaa keskeisimmät resurssit tilitoimiston liiketoiminnassa havaintojen pohjalta. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Mikko Siivola Toimitusjohtaja ProCountor International Oy Esityksen sisältö ProCountor, hyvin lyhyesti Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä. Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköisten palveluseteleiden käyttöönotto Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmässä Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut Sähköiset palvelusetelit Kaikki Oulun hyvinvointipalvelujen palvelusetelit

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0.

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Yhteenveto Uudistimme käyttäjät ja käyttöoikeudet näkymää ja paransimme sekä näkymän käytettävyyttä, että toiminnallisuutta. Lisäksi paransimme uusien

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Toimintokohtaisen tuloslaskelman tietojen tuottaminen, case Lapin ammattikorkeakoulu

Toimintokohtaisen tuloslaskelman tietojen tuottaminen, case Lapin ammattikorkeakoulu Toimintokohtaisen tuloslaskelman tietojen tuottaminen, case Lapin ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 25.11.2016 Sinikka Jänkälä, Lapin ammattikorkeakoulu Toimintokohtainen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm)

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm) Visma Navita on pilvipalveluna toimiva raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen järjestelmä. Vakioraporttien, kuten tulos- ja taselaskelmien, lisäksi Navitaan voidaan luoda myös asiakaskohtaisia raportteja

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ecom hinnastopalvelu, Sähköala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Pikaopas MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Sähköinen vs. digitaalinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien, kuten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tilinpäätöksen muistilista

Tilinpäätöksen muistilista 1 Tilinpäätöksen muistilista Tilinpäätösajan ollessa käsillä on hyvä varmistaa, että kirjanpitäjälle muistetaan toimittaa tarvittavat tiedot. Hyödynnä alla olevaa listaa, jotta lopputuloksena on onnistunut

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista unionin rekisterissä

Ajankohtaista unionin rekisterissä Ajankohtaista unionin rekisterissä Uusia käytäntöjä Varsinaiset rekisteriasetuksesta (389/2013) tulevat vaatimukset tilien avaukseen liittyen eivät ole muuttuneet. Kuitenkin Energiavirasto on tehnyt joukon

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM YRITTÄJÄN TUKENA JURIDIIKKA PERINTÄ YRITTÄJÄ LASKUTUS RAHOITUS SIJOITUKSET Oma liiketoiminta ja ydinprosessit Asiakkuudet Henkilöstö Yhteistyökumppanit KIRJANPITO

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot