Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana"

Transkriptio

1 TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

2 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 10. krs, HELSINKI Puhelin Kannen kuvat: Futureimagebank ja Workshop Pälviä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja ISSN Julkaisusarjan osa 39: ISBN Copyright: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

3 TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

4 Sisältö JOHDANTO...6 OSA I: TILITOIMISTON PROSESSIT...7 Case Case Case Case Case Yhteenveto havainnoista Tilitoimistojen erot johtuvat asiakkaista tai osaamisesta Paperilaskujen käsittely Yhteistoimintaongelmat rajoittavat prosessitehokkuutta OSA II: KYSELY Kilpailuedut Yhteistoimintakyky Prosessointikyky Kustannukset Prosessoinnin kustannukset Informaation jakamiskustannus Teknologian kustannus Muutoskustannus Yhteistoiminnan kustannus Tilitoimiston kilpailuedut ja niiden logiikka OSA III: YHTEENVETO Sidosryhmät ja toimittajariippuvuus Teknologia on ongelman ratkaisukeino, ei ratkaisu XML on merkintäkieli XBRL perustuu XML -kieleen Sähköisen informaation toimitusketju XBRL:n liiketoiminnalliset hyödyt XBRL ja tilitoimisto LÄHTEET LIITTEET...35 TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

5 Alkusanat Tilitoimistot ovat kirjanpitoaineiston käsittelyn ammattilaisia. Informaatioteknologian kehitys on auttanut tilitoimistoja siirtymään tiliristikoista ja paperilomakkeista automaattiseen tietokoneella tapahtuvaan informaation prosessointiin, mutta ei kuitenkaan täysin. Tilitoimistojen prosessit eivät aiemmin ole olleet laajan mielenkiinnon kohteena ammattitutkijoiden keskuudessa. Tämä julkaisu keskittyy kartoittamaan niitä tilitoimistojen prosesseja, jotka ovat tilitoimistojen tuottaman informaation taustalla. Prosessit, joissa ihminen joutuu edelleen manuaalisesti muokkaamaan informaatiota, ovat erityisen mielenkiinnon kohteena, koska kyseiset prosessit vaikuttavat tilitoimiston kannattavuuteen työvoimakustannuksen kautta. Manuaalisen ja automaattisen informaation prosessoinnin taustalla olevia syy-seuraus -suhteita kartoitettiin prosessikartoituksella. Prosessikartoituksen pohjalta tehdyille johtopäätöksille haettiin vielä kyselyn avulla tilitoimistoalan näkemystä, jotta teknologisen kehityksen seurauksia voitaisiin arvioida alan dynamiikan näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilitoimistojen välillä olevat osaamiserot teknologian hyödyntämisessä ja sidosryhmäyhteistoiminnassa näyttävät selittävän osan manuaalisen työn määrästä. Toiset tilitoimistot hyödyntävät teknologiaa tehokkaammin kuin toiset. Edelleen tutkimuksen johtopäätökset auttavat hahmottamaan vapaan lähdekoodin periaatteita hyödyntävien ja määrämuotoisen kirjanpitoaineiston merkitsemistapojen mahdollisuuksia tilitoimistoliiketoiminnassa, erityisesti manuaalista informaation prosessointia vaativien prosessien automatisoinnissa. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

6 Johdanto Perinteisesti tilitoimistot ovat auttaneet yrityksiä selviämään lainsäätämistä kirjanpitovelvoitteista. Nykyään yhä useampi tilitoimisto tukee yritystä myös itse liiketoiminnassa. Tilitoimistot luovat tietoa, jota voidaan käyttää niin verotus- kuin myös investointipäätöksissä. Miten taloushallinto on kasvanut verottajan ja yrittäjän erottavasta välikädestä päätöksenteon kivijalaksi? Kysymykseen voi olla monta vastausta, mutta on varmaa, että tarjonta eli tilitoimistojen tuottama informaatio on kehittynyt vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilitoimistot ovat olleet laajalla rintamalla mukana teknologian kehittymisessä. Tästä kertoo se, että alalla ei ole ehdotonta markkinavaltiasta. Yksistään auktorisoituja tilitoimistoja on satoja (Taloushallintoliitto). Se, että alalla ei ole monopolia kertoo siitä, että yksittäistä ylivoimaista kilpailuetua ei ole vielä kukaan onnistunut saavuttamaan tai pitämään itsellään. Tai jos on, niin ainakin vaikutukset eivät ole vielä näkyviä. Tämä viittaa siihen, että teknologinen kehitys on suhteellisen tasaista tilitoimistojen välillä. Teknologisesti kehittyneimmän tilitoimiston löytäminen on haasteellista, koska alalla on edelleen useita kasvavia yrityksiä. Tutkimus, johon tämä julkaisu pohjautuu, kartoitti viiden eri tilitoimiston liiketoimintaprosesseja. Kartoituksen avulla kyettiin määrittämään nykyiset prosessit sekä tietotekniikan hyödyntämisaste. Prosessitasolla havaittuja eroavaisuuksia tutkittiin kyselyllä. Kyselyllä määritettiin prosessikartoituksessa tehtyjen havaintojen merkitsevyyttä tilitoimistoalalla. Kyselyn tuloksia, alan rakennetta ja olemassa olevia teknologisia innovaatioita peilaamalla luotiin tilitoimiston keskeiset arvoa tuottavat ja sitä rajoittavat seikat. Julkaisun ensimmäinen osio käsittelee tilitoimiston ydinprosesseja ja selittää havaintoja sanoin ja kuvin. Havainnot on koottu viitekehykseen, jota seuraavat osiot tarkastelevat. Toinen osio keskittyy analysoimaan viitekehyksen koottujen havaintojen merkitsevyyttä. Kolmannessa osiossa pohditaan teknologisia ratkaisuja, jotka voisivat auttaa tilitoimistoa kehittymään havaituissa seikoissa ja omassa liiketoiminnassaan. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

7 1. Tilitoimiston prosessit Tilitoimistojen prosessit ovat kehittyneet paljon niistä ajoista, kun tapahtumat kirjattiin tiliristikoihin. Teknologian kehittymisen myötä myös toimintaprosessit kirjanpidon osalta ovat muuttuneet. Tässä prosessikartoituksessa olikin tarkoitus selvittää, missä määrin teknologiaa osataan hyödyntää taloushallinnon toiminnoissa nykypäivänä ja kuinka paljon hyödyntämistä voisi viedä pidemmälle. Tutkimukseen valittiin yksi case-yritys jokaista valittua kokoluokkaa kohden. Kokoluokat ovat samat, joita on jo aiemmin käytetty alan tutkimuksissa taustamuuttujina ja ne ovat: 1-2; 2-5; 6-10; ja yli 25 työntekijää. Tässä osiossa esitellään kaikkien viiden tilitoimiston prosessit sillä tarkkuustasolla, että se auttaa lukijaa hahmottamaan prosessin sisältämät tiedonsiirrot sekä tiedon prosessoinnissa käytetyt menetelmät. Prosessien jaottelu pyrkii kuvastamaan mahdollisimman hyvin tilitoimistokohtaista toimintaa ja tästä johtuen täysin universaalia jaottelua ei prosesseille ole. Yleisellä tasolla kaikki prosessit on jaettavissa seuraaviin kategorioihin: ostolaskujen skannaaminen ja reskontra sekä kirjanpito ja raporttien muodostaminen. Lisäksi joissakin tilitoimistoissa oli myyntilaskutus yhtenä prosessina. Konsultointia ja talousohjauspalveluja ei kartoitettu. Ostolaskujen skannaaminen ja reskontra on kokonaisuus, jossa paperilaskun tai verkkolaskun tai muu tositteen muodossa oleva liiketapahtuma käsitellään. Käsittelyssä liiketapahtuma identifioidaan ja merkitään kirjanpitoon noudattaen hyvän kirjanpitotavan mukaisia periaatteita. Tämä tarkoittaa, että samankaltaiset liiketapahtumat saavat samankaltaisen käsittelyn. Seuraavat tiedot liitettiin, tai oli mahdollista liittää, liiketapahtumaan kaikissa case -yrityksissä: kirjauksen tunnus kirjanpitoa varten, bruttosumma, nettosumma, veroprosentti, veron summa, maksun hyväksyntä, sekä maksun tiedot: Päivämäärä, aika ja summa. Kirjanpito ja raporttien muodostaminen ei ole lineaarinen prosessi vaan prosessikokonaisuus, jossa tuotetaan se informaatio, joka on merkityksellistä informaation käyttäjälle. Informaation käyttäjä on usein verottaja, mutta yhtälailla informaatiota käyttävät myös liiketoiminnan harjoittaja tai esimerkiksi vakuutusyhtiö. Lainsäädännön tuntemista vaativat tehtävät, kuten jaksotukset, poistot, alaskirjaukset, tilien täsmäyttäminen ja niin edelleen kuuluvat kirjanpitoa tekevän toimenkuvaan. Raporttien muodostaminen ja kirjanpitotiedon esittäminen jäävät kuitenkin usein kirjanpitäjän toimenkuvan ulkopuolelle, koska ohjelmistot mahdollistavat raporttien automaattisen muodostamisen. Tutkimuksen keskeisin termi on laskentatoimi. Laskentatoimi on suomenkielinen vastine englannin kieliselle sanalle accounting. Accounting käsittää terminä, niin kirjanpidon, raportoinnin kuin myös talousohjauksen ja -johtamisen. Tutkimuksen pohjalla olevassa tutkimuksessa laskentatoimi ymmärretään soveltavana tieteenä, joka soveltaa menetelmiä, taitoa ja tietoa ulkoisen ja johdon raportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi. liiketapahtuman osapuolet ja heidän tiedot, maksuehdot, laskun kirjauspäivä, eräpäivä, valuutta, IBAN-tilinumero, BIC koodi, maksun prioriteetit, viesti ja kommentit, tilinumero; ostovelka, kustannuspaikka ja -seuranta kohdistukset, tiliöintikoodi tai tili, TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

8 Case 1 Case-yritys numero yksi on pieni kaksi henkeä työllistävä tilitoimisto. Yrittäjä on ollut alalla jo vuosikymmeniä palvellen pääasiassa pieniä yrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä. Verkkolasku ei ollut saavuttanut asiakkaiden keskuudessa suosiota ja ensimmäisen verkkolaskua käyttävän asiakkaan perehdyttäminen järjestelmään oli vasta alkanut. Reskontra Koska verkkolaskutus ei ollut käytössä, ostolaskun skannaaminen aloitti käytännössä aina reskontraprosessin. Skannaus suoritettiin tietokoneen vieressä olevalla skannerilla ja jokainen skannaustiedosto nimettiin uudelleen heti skannaamisen jälkeen ennen uuden laskun skannaamista. Uudelleen nimeäminen suoritettiin klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla valikosta nimeä uudelleen. Tämän jälkeen työntekijä avasi selainpohjaisen kirjanpito-ohjelmiston, jossa hän siirtyi valikkoon valitsemaan asiakkaan ja tämän jälkeen latasi skannatun laskun tietokoneen kovalevyltä kirjanpitoohjelmistoon. Toisin sanoen skannausprosessi sisälsi tiedonsiirron tietokoneen kovalevyltä pilvipalveluun. Laskuun ja laskentatoimeen liittyvä tieto kirjoitettiin käsin tietuekenttiin. Laskentatoimeen liittyvä tieto oli lähinnä kustannuspaikkatietoa. Tiedon syöttämistä nopeutti näkymä, jossa skannattu lasku oli nähtävissä tietokoneen ruudulla. Lisäksi toimittajakohtaiset tietuekentät tallentuivat automaattisesti, jolloin useamman kuin yhden laskun kirjaaminen samalle asiakasyritykselle nopeutui. Myös tilikartta oli saatavissa samaan näkymään. Kun kaikki liiketapahtumaan liittyvät tiedot oli syötetty järjestelmään, niin lasku hyväksytettiin asiakkaalla. Hyväksyntä voitiin suorittaa pilvipalvelua hyödyntäen, jolloin maksutoimeksianto saatiin automaattisesti eteenpäin. Joissakin tapauksissa hyväksyntä tapahtui sähköpostitse, mutta silloin maksutoimeksiannon lähettäminen jäi tilitoimistolle. Tilitoimistolla ei ollut myyntilaskutusta mutta saatavia seurattiin kirjaamalla asiakkaan myyntilaskut kirjanpitoon. Myyntilaskuista kirjattiin päivämäärä, asiakas, tositteen numero, tilinumero, verokanta sekä debit- tai kredit-kirjaus. Myyntilaskun kirjaamisen jälkeen kirjauksista otettiin tuloste, joka toimi myös tositteena. Kassaan maksuja seurattiin siten, että pilvipalvelu periaatteella toimiva kirjanpito-ohjelmisto nouti sähköisen tiliotteen pankin järjestelmästä ja työntekijä teki tiliöintiä tapahtuma kerrallaan painamalla enter - näppäintä, jos ohjelmiston ehdottama välitili oli oikea. Ohjelmisto ehdotti välitiliä tiliotteen summien perusteella, joten työntekijän tuli tarkastaa huolellisesti sekä tilin, että verokannan oikeellisuus. Kuva 1: Paperilasku vaatii laskun skannaamisen ja siirtämisen pilvipalveluun. Pilvipalvelu tukee tilitoimistoa asiakkaalle ja pankille päin tapahtuvassa tiedonsiirtämisessä. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

9 Kuva 2: Sähköinen tiliote auttaa tilien täsmäyttämisessä ja erityisesti kassaan maksujen seuraamisessa. Kirjanpito Case -yritys yksi on hyvä esimerkki teknologian suomasta tehokkuudesta, sillä kirjanpito oli käytännössä valmis reskontravaiheen jälkeen ja kaikki raportointivelvoitteiden mukaiset raportit voitiin muodostaa automaattisesti järjestelmästä. Tosin vakuutusyhtiöille tapahtuva raportointi jouduttiin tekemään vakuutusyhtiöiden web-lomakkeita täyttäen, sillä vakuutusyhtiöiden osalta raportointiin liittyviä käytäntöjä ei ole yhtenäistetty. Kirjanpidon automaattisuus johtui pitkälti siitä, että asiakkailla ei käytännössä ollut tasetta tai tase oli yhtä kuin yrityksen pankkitili. Tämä mahdollistaa sen, että reskontravaiheessa kaikki liiketapahtumaan liittyvä tieto saadaan kirjanpitoon. Kuva 3: Kirjanpito on käytännössä valmis reskontran jälkeen, jos asiakkaan liiketoiminta on pienimuotoista ja taseen hallintatarpeet ovat vähäisiä. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

10 Kuva 4: Palkanlaskenta perustuu asiakkaan työaikaraporttiin. ALVja kuluerittelyä varten joudutaan suorittamaan laskelmia. Lopuksi tiedot toimitetaan asiakkaalle ja kirjataan kirjanpitoon. Case 2 Case -yritys numero kaksi työllistää kolmesta viiteen henkilöä riippuen vuodenajasta. Pilvipalveluna ostettu ohjelmisto toimi web-selaimella ja hoiti niin reskontran, kirjanpidon kuin myös raportointivelvoitteiden mukaisten raporttien muodostamisen. Tässäkin tilitoimistossa asiakkaat eivät tarvinneet käyttöomaisuuden kirjanpitoa tai muuta liiketoimintaa tukevaa raportointia ja tämä johtui ilmeisesti asiakkaiden liiketoiminnan luonteesta, jossa kontrolloinnin tarve on pientä taseen ja liikevaihdon pienuudesta johtuen. Välitilien, kuten ostovelka- ja myyntisaamistilien, täsmäyttäminen kirjanpitoon tehtiin hyödyntämällä sähköistä tiliotetta. Tiliotteella edettiin rivi kerrallaan ja vienti tapahtui painamalla enter -näppäintä. Ohjelmisto tunnisti summan perusteella kirjanpitoon täsmäytettävän tilin. Reskontra Tilitoimisto otti täyden hyödyn verkkolaskuista automaattisella kirjauksella ja ominaisuudella, joka mahdollisti laskun vientien tekemisen yksi ostos kerrallaan. Rivi kerrallaan tapahtuva kirjaaminen oli erityisen kätevä, jos laskuissa oli useita eri verokantoja. Paperilaskut skannattiin. Tiedosto nimettiin skannerilaitteella ennen skannausta käyttäen kosketusnäyttöä ja tallennettiin kirjanpito-ohjelmistoon etsimällä ja valitsemalla se skannerin kohdekansion tiedostoista. Laskun tietojen syöttäminen tehtiin täyttämällä tietuekentät ja katsomalla tarvittavat tiedot ohjelmiston näkymästä, jossa oli skannatun laskun kuva. Myös kustannuslaskentaan liittyvä tieto oli mahdollista lisätä tässä vaiheessa. Tiliönti voitiin suorittaa välittömästi tai vasta kun asiakas oli hyväksynyt laskun. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

11 Kuva 5: Verkkolasku mahdollistaa paperilaskua tehokkaamman liiketapahtuman käsittelyn, koska skannaamista ei tarvita ja tiliöinti voidaan automatisoida. Kuva 6: Paperilaskun käsittelemisessä työtä ei aiheuta vain itse skannaaminen. Liiketapahtuma joudutaan identifioimaan oikealle asiakkaalle ja vasta tämän jälkeen voidaan syöttää manuaalisesti laskun tiedot järjestelmään. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

12 Kuva 7: Sähköinen tiliote mahdollistaa pankkitilin tapahtumien koneellisen täsmäyttämisen kirjanpitoon. Kirjanpito Koska asiakkailla ei ollut juurikaan muuta tasetta kuin pankkitili ja ehkä myös pankkivelka, niin kirjanpito oli lähes valmis reskontran jälkeen. Tilitoimiston asiakkailla ei käytännössä katsoen ollut tasetta tai tase oli sama kuin pankkitili. Reskontrassa syötettyjen tietojen avulla ohjelmisto kykeni tuottamaan raportointivelvoitteiden mukaiset raportit PDFmuodossa ja raporttien tilinumeroiden avulla pystyi pureutumaan jokaisesta raportin erästä aina tositteisiin asti. Kuva 8: Kirjanpito on nopeaa, jos taseen hallinta ei työllistä. Jos ei huomioida yksittäisiä verokirjauksia ja täsmäyttämisiä, niin raportointivelvoitteiden mukaiset raportit ovat valmiit reskontran jälkeen. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

13 Case 3 Case -yritys numero kolme edustaa 5-10 henkeä työllistäviä tilitoimistoja. Tämä tilitoimisto poikkeaa muista tutkimuskohteista siten, että ostolaskujen skannausta ei juuri ole. Asiakas voi skannata laskut itse ja toimittaa PDF-tiedostomuodossa olevan skannaustiedoston tilitoimistolle esimerkiksi sähköpostin tai pilvipalvelun avulla. Vaihtoehtoisesti asiakkaalle tarjottiin tilitoimiston ohjelmistotoimittajan tarjoamaa skannauspalvelua, jonka kustannus laskutettiin suoraan asiakkaalta. Haastateltava kuitenkin korosti, että kaikkien asiakkaiden kanssa on kuitenkin tarkoitus ensisijaisesti käyttää verkkolaskua, koska se on molempien osapuolien kannalta kustannustehokkain. Reskontra Reskontra on verkkolaskujen myötä automatisoitunut, koska verkkolaskujen standardoitu tiedon merkintätapa mahdollistaa laskun koneellisen käsittelyn. Ohjelmisto pystyi tunnistamaan laskusta esimerkiksi toimittajan ja verokannan. Jos ohjelmisto ei kyennyt tunnistamaan esimerkiksi toimittajaa, niin se ohjasi laskun systemaattisesti yhdelle ja samalle tilille, joka oli ohjelmoitu vain ja ainoastaan näitä laskuja varten. Näin poikkeus saatiin muutettua systemaattiseksi toiminnoksi. Skannauspalvelun lähettämät laskut sisälsivät tiedoston, jonka kirjanpito-ohjelmisto kykeni lukemaan ja jonka tiedot ohjelmisto automaattisesti täytti tietuekenttiin. Kaikki tiedot jouduttiin kuitenkin tarkistamaan, koska skannauspalvelun lähettämät tiedot olivat silloin tällöin virheellisiä. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että skannauspalvelun käyttämä tekniikka ei kyennyt lukemaan aina PDF-tiedoston merkkejä oikein. Asiakas pystyi lähettämään laskuja myös sähköpostilla. Nämä laskut työntekijä tallensi tietokoneen kovalevylle, josta tiedosto ladattiin kirjanpito-ohjelmistoon. Skannattujen laskujen käsittely oli verkkolaskuja työläämpää, koska laskun tiedot jouduttiin kirjoittamaan tietuekenttiin. Lisäksi verkkolaskujen rivikohtainen vienti ei ollut mahdollista ja näin ollen erittelyt jouduttiin muodostamaan manuaalisesti. Laskujen hyväksyntä tapahtui pilvipalvelun kautta mutta myös sähköpostitse voitiin tarvittaessa hakea varmistus. Kuva 9: Skannaus voidaan myös ulkoistaa mutta edes skannatun Kuva 9: Skannaus voidaan myös ulkoistaa, mutta edes skannatun laskun merkkejä tunnistava ohjelmisto ei kykene yhtä tehokkaaseen ja virheettömään prosessiin kuin verkkolasku. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

14 Kuva 10: Verkkolasku on tiliöitävissä automaattisesti. Hyväksyntä ja maksutoimeksianto voidaan järjestää pilvipalvelun kautta. Kirjanpito Kuten aikaisemmissakin case-yrityksissä on jo havaittu, kirjanpito on pitkälti valmis reskontravaiheen jälkeen. Jaksottamista ja poistoja voitiin tehdä, mutta nekin voitiin siirtää asiakkaan tehtäväksi pilvipalvelun avulla. Jaksotus voitiin asettaa tarvittaessa jo reskontravaiheessa. Haastateltavan mukaan tämä on erityisen kätevää isompien asiakkaiden kanssa, koska näillä on usein talousjohtaja tai vastaava, jolla on osaamista esimerkiksi verosuunnittelusta sekä oman yrityksen liiketoiminnasta. Verotilit täsmäytettiin tasaisin väliajoin verottajan tarjoaman web-palvelun avulla. Palvelusta pystyi näkemään asiakaskohtaiset verovelat ja -saamiset. Palkanlaskentaan liittyvät raportit saatiin myös kirjanpidon tiedoista. Myös tässä tapauksessa vakuutusyhtiöille tapahtuva raportointi oli työlästä web -lomakkeiden täyttämistä. Haastateltava kertoi, että oli käyttänyt ohjelmistoa, joka pystyi siirtämään tiedot sähköisinä tiedostoina vakuutusyhtiöille. Kuva 11: Pilvipalvelun käyttöliittymä mahdollistaa asiakkaan ammattitaidon hyödyntämisen ja tehokkaan informaation jakamisen. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

15 Kuva 12: Tilien täsmäyttäminen on nopea prosessi, kun kirjanpitoohjelmistossa on tehtävää varten asianmukainen ominaisuus, joka laskee täsmäytettävien tilien erotuksen. Case 4 Case-yritys numero neljä työllisti 20 henkilöä ja tehtävät olivat tiimikohtaisia. Tiimit olivat palkanlaskenta-, reskontra- ja kirjanpitotiimi. Konsultointi- ja kontrolleripalvelutiimin prosesseja ei kartoitettu. Vastuualueet olivat selkeät mutta tiimit tekivät myös yhteistyötä. Reskontra Reskontra on kirjanpidon vaihde, jossa yksittäisen liiketapahtuman tiedot syötetään kirjanpitoon ja kohdistetaan tileille. Reskontra käsitteli paperilaskuja, PDF-tiedostona tulleita asiakkaan skannaamia laskuja, verkkolaskuja ja käteisostojen kuitteja. Paperilaskut skannataan, jonka jälkeen ne ovat PDF -tiedostoina tilitoimiston verkkolevyllä. PDF-tiedostot saapuivat satunnaisilla skannerilaitteen antamilla tunnisteilla nimettynä verkkolevylle ja näin ollen jokainen PDF -tiedosto avattiin, jotta sen lasku voitiin identifioida. Itse identifioiminen tapahtui siirtämällä PDF -tiedosto hiiren raahausominaisuutta käyttäen kansioon, joka oli nimetty asiakkaan mukaan. Kun kaikki laskut oli identifioitu, ne siirrettiin yhdellä klikkauksella reskontraohjelmistoon. PDF -tiedostot, jotka tulivat suoraan asiakkaalta esimerkiksi sähköpostitse, siirrettiin suoraan reskontraohjelmistoon. PDF -muotoisten laskujen informaatio syötettiin käsin järjestelmään. Prosessia nopeutti se, että laskun kuva oli esillä tietuekenttien vieressä. Tässä vaiheessa syötettiin käytännössä kaikki kirjanpidollinen ja laskentatoimeen liittyvä tieto, kuten jaksotukset ja kustannuspaikkatieto. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

16 Kuva 13: Tiimien ammattitaitoa voidaan hyödyntää eri vaiheissa. Skannaaminen, skannatun tiedoston identifioiminen ja tietojen manuaalinen syöttäminen vaativat työvoimaa. Verkkolaskut olivat selkeästi nopeampia prosessoida kuin paperilaskut. Reskontraohjelmisto kykeni lukemaan laskun tiedot automaattisesti ja työntekijän tarvitsi ainoastaan tarkistaa arvolisäveron määrä ja sekin vain kaiken varalta. Verkkolaskujen heikko puoli oli haastateltavan mukaan ainoastaan se, että pankit eivät tue aina samoja verkkolaskuformaatteja ja näin ollen tietoa saattoi jäädä matkan varrelle. Lasku ja erityisesti sen maksu lähetettiin eteenpäin asiakkaalle hyväksyttäväksi. Hyväksyminen voitiin toteuttaa pilvipalvelua, sähköpostia tai jopa puhelinta hyödyntäen. Itse maksatukseen siirtäminen tapahtui automaattisesti, jos hyväksyminen tapahtui pilvipalvelua hyödyntäen. Muissa tapauksissa tilitoimisto lähetti maksun pankkiin. Kun maksutapahtuma oli suoritettu, tarvittavat kirjaukset tapahtuivat automaattisesti. Kuva 14: Verkkolasku mahdollistaa automaattisen tiliöinnin ja säästää skannaamiselta sekä manuaaliselta tiedon syöttämiseltä. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

17 Myyntilaskutus tilitoimistolla oli järjestetty asiakkaan tahtomalla tavalla. Laskutukseen tarvittavat tiedot järjestettiin eri tavoin kuten esimerkiksi sähköpostilla, mutta tilitoimisto tarjosi asiakkaalle myös tilitoimiston järjestelmiin yhteydessä olevaa laskutusohjelmistoa. Kuva 15: Myyntilaskutuksessa joudutaan huomioimaan kirjanpidon vaatima tieto niin saatavan kuin maksunkin osalta. Kirjanpitoprosessi Tutkimuskohteen kirjanpitoprosessi oli kirjanpitäjän ammattitaitoon nojautuva prosessikokonaisuus, jossa ohjelmistolla oli tukeva rooli. Automatisointi näkyi lähinnä prosessien muodostamisessa. Tilien täsmäyttäminen sekä raporttien muodostaminen oli organisoitu ja automatisoitu. Täsmäyttämisessä kirjanpito-ohjelmisto kykeni muodostamaan raportteja suoraan laskentataulukkoon ja näin täsmäytettävien tilien erotuksen laskeminen oli nopeaa. Raportoinnissa ja erilaisten kaavakkeiden muodostamisessa hyödynnettiin ohjelmoituja taulukkolaskentaohjelmia, jolloin haluttu raportti tai esimerkiksi tilien täsmäyttämisessä tarvittava kaavake valmistuivat kirjanpidon tiedoista yhdellä klikkauksella. Kirjanpitäjän vastuulle jäi tarkistuksia ja manuaalista tiedonsyöttöä vaativat tehtävät. Kirjanpidossa havaittu virhe on kirjanpitäjän mukaan syntynyt jo reskontraa tehtäessä ja näin ollen kirjanpitovaihe toimii ikään kuin laatua kontrolloivana prosessina. Lisäksi mainittiin, että kaikkea manuaalista tiedonsyöttämistä ei saada pois tietoa vastaanottavasta tahosta johtuen. Esimerkiksi vakuutusyhtiöiden web-lomakkeet ovat työläitä käyttää, koska ne vaativat kirjautumisen sivustolle ja tiedon syöttäminen lomakkeen tietuekenttiin tapahtuu manuaalisesti. Kuva 16: Kirjanpitoon voidaan tehdä kirjauksia myös suoraan. Kirjanpidossa on useita eri toimenpiteitä, jotka liittyvät taseen hallintaan ja verosuunnitteluun. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

18 Case 5 Viides case -yritys edustaa yli 25 henkilöä työllistäviä tilitoimistoja. Asiakkaita on yli tuhat kappaletta ja niiden koko vaihtelee yhden miehen konsulttipalvelusta jopa tuhat henkeä työllistäviin yhtiöihin. Taloushallinto-ohjelmisto on kehitetty itse ja yhtiöllä on oma IT -osasto, joka pystyi muokkaamaan ohjelmistoa ja kehittämään ohjelmistoa muuttuvien tarpeiden mukaan. Yritys tarjoaa johdon raportointia reaaliajassa. Raportointia voidaan tehdä pilvipalvelun ja tekstiviestin avulla ja palveluina myytiin kontrolleri- ja talousjohtamispalveluja. Kirjanpidon tulee olla joka päivä ajan tasalla. Reskontra Tilitoimistolla oli oma skannauskeskus. Kirjeet avattiin koneellisesti ja skannattiin asiakaskohtaisesti. Siirto tietokoneen verkkolevyltä pilvipalveluna toimivaan kirjanpito-ohjelmistoon tapahtui valitsemalla asiakas listasta ja painamalla enter. Kaikki tiedostot siirtyivät kirjanpito-ohjelmistoon yhdellä tiedonsiirrolla. PDF -tiedostomuodossa olevat laskut käsiteltiin automaattisesti ohjelmistolla, joka pystyi tunnistamaan tiedostosta tekstin ja siirtämään sen reskontraohjelmiston tietuekenttiin. Ohjelmiston tulkitsemassa tekstissä saattoi olla kuitenkin virheellisyyksiä ja näin ollen reskontrassa kaikki tiedot tarkistettiin. Kuva 17: Koneellinen kirjekuorien avaaminen ja laskujen käsittelyyn suunniteltu prosessikokonaisuus auttavat käsittelemään useita laskuja kerralla. Reskontravaiheessa kaikki liiketapahtumaan liittyvä tieto syötettiin tai tarkistettiin. Kaikkea informaatiota, kuten kustannuslaskentaan liittyviä tietoja, ei välttämättä tarvinnut lisätä laskun tietojen lisäämisen yhteydessä, sillä laskun maksu ja sisältö lähetettiin hyväksytettäväksi pilvipalvelun kautta asiakkaalle. Hyväksynnän yhteydessä asiakas pystyi liittämään mukaan kommentin esimerkiksi kustannuspaikkaa varten, jotka kirjanpitäjä lisää ennen lopullista kirjausta. Näin jokainen kirjaus käytiin läpi periaatteessa kolme kertaa; Laskun tietojen syöttäminen, sisällön hyväksyntä, maksun hyväksyntä ja tarkistus sekä lisäykset ennen kirjausta. Verkkolaskujen tiliöinti tapahtui automaattisesti eli muuten samalla tavalla, mutta laskujen tietojen kirjaamista ja tarkistamista ei ollut yhtä paljon. Muiden tutkimuskohteiden tavoin myös tämä ohjelmisto pystyi automaattiseen tiliöintiin. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

19 Kuva 18: Skannatun tiedoston merkkejä tunnistava ohjelmisto vähentää manuaalisen tiedonsyöttämisen tarvetta mutta vaatii oikeellisuuden tarkistamisen. Kuva 19: Verkkolaskun käsittely voidaan automatisoida. Kommentointiominaisuus lisää asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa kirjaukseen. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

20 Kirjanpito Tehtävät kuten jaksotukset, poistot sekä muut tasetta ja tulosta muuttavat kirjaukset tehtiin manuaalisesti. Tilien täsmäyttämistä varten ohjelmistossa oli näkymä, jossa täsmäytettävien tilien erotus oli näkyvissä ja näin ollen täsmäytys oli nopea prosessi. Verotilit täsmäytettiin verohallinnon tarjoaman palvelun kautta. Viranomaisraportointiin vaadittavat raportit valmistuivat automaattisesti kirjanpito-ohjelmiston tietojen pohjalta. Vakuutusyhtiöille tehtävä raportointi jouduttiin tässäkin tapauksessa suorittamaan vakuutusyhtiöiden web -lomakkeita täyttämällä, koska vakuutusyhtiöt eivät ole olleet yhteistyökykyisiä tehokkaamman tiedon siirron mahdollistamisessa. Johdon raportointi, myyntilaskutus ja pankkitilien valvonta järjestettiin asiakkaalle pilvipalvelun kautta. Myös tämä perustui itse kehitettyyn ohjelmistoon. Tarvittaessa esimerkiksi myyntilaskutuksen tarvitsemaa informaatiota voitiin hakea asiakkaan järjestelmistä, koska tilitoimisto kykeni rakentamaan liittymärajapintoja asiakkaan ohjelmiston ja tilitoimiston ohjelmiston välille. Kuva 20: Kirjanpito on vahvasti ammattitaitoa hyödyntävä prosessi, jossa kirjanpitäjä suorittaa yksittäisiä tehtäviä, eikä niinkään toistuvaa manuaalista tiedon syöttämistä tai muokkaamista. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

21 Yhteenveto havainnoista Päällimmäinen huomio on työnmäärän vähäisyys, jos asiakas käyttää verkkolaskua. Toisaalta esimerkiksi vakuutusyhtiöille tapahtuva raportointi tapahtui web -lomakkeita täyttämällä, mikä oli työläs manuaalinen prosessi. Kirjanpito-ohjelmisto ei voinut auttaa, jos tiedon vastaanottaja ei antanut tähän mahdollisuutta. Tästä voidaan päätellä, että tilitoimiston prosessien tehokkuus määräytyy pitkälti siitä, missä muodossa tietoa toimittava tai vastaanottava taho haluaa tiedon toimittaa tai vastaanottaa. Aiheutuvat kustannukset sekä paperilaskujen käsittelyn tehottomuudesta, että työläästä raportoinnista vakuutusyhtiöille, maksaa lopulta tilitoimiston asiakasyritys. Tilitoimistojen erot johtuvat asiakkaista tai osaamisesta Teknologian tehokkuudessa ei ollut tilitoimistojen välillä suuria eroja. Suurin ero oli sidosryhmien teknologian kehittämisessä tai teknologisten vaihtoehtojen tarjoamisessa asiakkaille. Raporttien muodostamisessa isojen ja pienten tilitoimistojen välillä oli se ero, että isot tilitoimistot pystyivät itse kehittämään raportointipohjia automaattista raportin muodostamista varten. Toisin sanoen pienet tilitoimistot vaikuttavat olevan enemmän riippuvaisia ohjelmistotoimittajan kyvystä lisätä automatiikkaa. Isoin tilitoimisto kykeni liittämään asiakkaan järjestelmän tilitoimiston ohjelmistoon niin, että myyntilaskutukseen tarvittavat tiedot voitiin hakea sieltä. Toiseksi isoin tilitoimisto ohjelmoi itse SQL -tietokantoja ja näitä hyödyntäviä laskentataulukoita ja kykeni näin ollen vastaamaan tehokkaasti erilaisiin vaatimuksiin. Erot eivät siis synny siinä, kuka osaa rakentaa parhaimman ohjelmiston tai kenellä on paras ohjelmisto. Erot syntyvät teknologian käyttämisessä ja hyödyntämisessä. Isot tilitoimistot osasivat itse paremmin muokata ja vaikuttaa käyttämäänsä teknologiaan. Pienillä tilitoimistoilla asiakkaat olivat pääasiassa pieniä yrityksiä, joiden johtaminen ei vaatinut ilmeisesti tiukkaa talousohjausta, sillä tilitoimisto tuotti vain lain vaatiman kirjanpidon ja maksoi laskut. Toisaalta nämä käytännöllisesti katsoen taseettomat asiakkaat olivat myös kustannustehokkaita, sillä kirjanpito valmistui reskontran myötä ja verkkolaskujen yleistyessä reskontrasta poistuu kaikki tietojen manuaalinen syöttäminen, jopa kustannuspaikkaa ja jaksotusta myöten, mikäli se siirretään asiakkaalle laskun hyväksynnän yhteydessä. Paperilaskujen käsittely Paperilaskujen skannaaminen on edelleen arkipäivää. Tilitoimisto, joka käytti ulkopuolista skannauspalvelua, joutui hyväksymään 2-4 päivää hitaamman laskukierron näiden laskujen osalta. Pienet tilitoimistot käyttivät tietokoneen hiirtä tai skannerin kosketusnäytön näppäimistöä jokaisen skannaustiedoston siirtämisessä tai nimeämisessä. Lisäksi laskut avattiin yksi kerrallaan. Isoin tilitoimisto avasi laskut kerralla koneellisesti ja tarvitsi hiirtä vain kerran per asiakas, eikä per lasku. Voidaan esittää, että tiedostojen hallinnassa ja käsittelykäytännöissä on eroja, vaikkakin erot eivät ole välttämättä kilpailullisesti merkityksellisiä. Yhteistoimintaongelmat rajoittavat prosessitehokkuutta Tilitoimistojen prosessikartoituksen havainnot kategorisoituvat seuraavasti: Prosessointiosaaminen 1. Asiantuntijuus Raportointivelvollisuudet Kirjanpito ja verotus Kustannuslaskenta ja budjetointi Raporttien muodostaminen Yhteistoimintaosaaminen 2. Yhteistoimintakyky tiedon vastaanottamisessa Mitä asiakas haluaa? Miten asiakkaaseen voidaan vaikuttaa? Mitä keinoja yhteistoiminnan toteuttamiseksi tiedetään? 3. Tiedon prosessointi Miten prosessit vastaavat informaatiotarpeisiin? Kuka tietoa prosessoi ja miten tietotaitoa hyödynnetään? 4. Yhteistoimintakyky tiedon luovuttamisessa Mitä asiakas haluaa? Miten vastaanottajaan voidaan vaikuttaa? Mitä keinoja yhteistoiminnan toteuttamiseksi tiedetään? Taulukko 1: Viitekehys kokoaa keskeisimmät resurssit tilitoimiston liiketoiminnassa havaintojen pohjalta. TIEKE Julkaisusarja 39/ Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät

Lisätiedot

Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä

Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä Yhteenveto Taloushallintoliiton käyttäjätutkimuksesta tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittelystä Julkaistu 14.6.2011 Taloushallintoliiton Kesäpäivillä Taloushallintoliiton käyttäjätutkimus tilitoimistojen

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa TietotiliOnline TALOUSHALLINTO Älä johda sumussa Sisällysluettelo 2 2. Sisällysluettelo 3. TietotiliOnline järjestelmän esittely 4. Myyntilaskutus 5. Saatavien valvonta 6. Osto- ja kululaskut 7. Maksuliikenne

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Saimaan ammattikorkeakoulu, Tulkki -projekti 13.6.2012 Visma Services Teemuaho Oy Asiakkuus- ja aluejohtaja Päivi Nieminen Visma Group Toimintaa Suomessa, Ruotsissa,

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TILIOTE TOSITTEENA Säästää aikaa ja vaivaa 22.5.2017 1 TILIOTE TOSITTEENA Tiedot tiliotteelta suoraan kirjanpitoon. Helpottaa ja nopeuttaa tiliotteiden käsittelyä Automaattitiliöintisäännöt vähentävät

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 11 30 160 3.500 10.000 95 % 1.400.000 3.800.000 Yli 50 % vuotta työntekijää tilitoimistoa asiakasta käyttäjää pääkäyttäjistä suosittelee vientiä

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät perus- ja ohjaustiedot...

Lisätiedot

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan NYKYAIKAINEN RATKAISU TYÖAJAN- SEURANTAAN JA PROJEKTIKOHDISTUKSEEN Kellokortti.fi tuo työtuntien seurannan nykyaikaan. Sen avulla työtunnit voidaan kirjata

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN

SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN SIIRRÄ ASIAKKAASI VERKKOLASKUUN Lähetä kaikki myyntilaskusi yhdellä ratkaisulla Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Anssi Rusi Sales Director Basware Oyj Tilauksesta maksuun ja hankinnasta maksuun prosessien

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TIKON siivoukset 22.5.2017 1 KUUKAUSITTAIN TEHTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ Tiliotteiden arkistoiminen Tiliotteiden poistaminen Tapahtumien lukitseminen Tyhjien kausien poistaminen Laskureskontran nollalaskujen

Lisätiedot

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt

Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt Esapekka Kuikka ja Hellevi Lilja, #188765 1 (9) Verkkolaskutuspalvelun käyttöohje toimittajille Senaatti-kiinteistöt OHJE # 188765 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sisältö 1 Verkkolaskutuspalvelu... 3 2 Verkkolaskutuspalveluun

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla

Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskujen vastaanotto Tampereen kaupungilla Verkko ostolaskut Tampereen kaupunki siirtyi 1.1.2011 alkaen kokonaan verkkolaskujen vastaanottoon ja paperilaskujen käsittelystä luovutaan kaupungin

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tilinpäätöksen toteuttaminen. 1 Yleistä

Visma Fivaldi Käsikirja: Tilinpäätöksen toteuttaminen. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Juoksevan kuukausittaisen taloushallinnon loppuunsaattaminen... 4 3 Kirjanpitokausien sulkeminen... 11 4 Tilinpäätöstulosteiden ottaminen... 12 5 Kirjanpidon päättäminen ja

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla.

Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Ostolasku: 100 % verkkolaskuja CloudScanratkaisun avulla. Jari Lampinen, Senior Account Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti

Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti Tilitoimistojen käyttämät verkkolaskutuksen välineet ja kokemukset tutkimusraportti 2010-2011 n=320 Vastaajan asema tilitoimistossa 1 Tilitoimiston sijainti 2 Jäsenyys Taloushallintoliitossa ja tilitoimistotoiminnan

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Mikko Siivola Toimitusjohtaja ProCountor International Oy Esityksen sisältö ProCountor, hyvin lyhyesti Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Kristiina Roni, Lead Training Consultant Risto Hautala, Lead Interface Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate.

Lisätiedot

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen 1 Johdanto Odoo ssa on mahdollista tehdä laskujen teko ja kirjaus usealla eri tavalla, joten käyttäjä voi valita oman yritykset toimintaan parhaiten sopivan menetelmän. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen

Lisätiedot

SaaS on erilainen eläin! Matti Lattu Heeros Oyj

SaaS on erilainen eläin! Matti Lattu Heeros Oyj SaaS on erilainen eläin! 4.4.2017 Matti Lattu Heeros Oyj NOPEASTI KASVAVA TALOUSHALLINNON OHJELMISTORATKAISUJEN TOIMITTAJA Yleistä Heeros perustettiin vuonna 2000 Yhtiö toimittaa taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Prosessi haltuun 22.5.2017 1 22.5.2017 2 TOSITTEIDEN KÄSITTELY Tito Konekielisen tiliotteen käsittely Tilioteaineiston nouto pankista Tiliotteiden purku Tiliotteiden tiliöinti

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU Apixin sanomanvälityspalvelu (jäljempänä Palvelu ) on verkon välityksellä käytettävä ratkaisu erilaisten liiketoimintasanomien (kuten tilausten ja laskujen) sähköistä käsittelyä

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys Sisällys 1 Tilinpäätös... 3 2 Tasekirjan tekeminen... 3 2.1 Tasekirjamallin kopioiminen... 6 2.2 Tasekirjan rakenne... 7 2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja... 7 2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn...

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia Päivi Lahti Ohjelmistorobotiikka Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan tietotyöläisen manuaalisia rutiinitehtäviä Ohjelmistorobotti

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

Heeros-esittely Satakunnan osakesäästäjät Matti Lattu Heeros Oyj

Heeros-esittely Satakunnan osakesäästäjät Matti Lattu Heeros Oyj Heeros-esittely Satakunnan osakesäästäjät 30.3.2017 Matti Lattu Heeros Oyj NOPEASTI KASVAVA TALOUSHALLINNON OHJELMISTORATKAISUJEN TOIMITTAJA Yleistä Heeros perustettiin vuonna 2000 Yhtiö toimittaa taloushallinnon

Lisätiedot

Econet Pro - uudet ominaisuudet Mitä uutta Econet Pro tarjoaa verrattuna Econet 2000 -ohjelmistoon

Econet Pro - uudet ominaisuudet Mitä uutta Econet Pro tarjoaa verrattuna Econet 2000 -ohjelmistoon Econet Pro - uudet ominaisuudet Mitä uutta Econet Pro tarjoaa verrattuna Econet 2000 -ohjelmistoon 3 5 7 8 4 5 4 5 1 1 0 2 1 3 5 2 3 1 6 1 2 4 3 7 8 1 2 4 5 6 5 4 1 3 8 2 1 5 6 3 7 7 4 7 3 1 2 3 7 1 5

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot