465102A Konetekniikan materiaalit, 5op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "465102A Konetekniikan materiaalit, 5op"

Transkriptio

1 465102A Konetekniikan materiaalit, 5op Luento n:o 4 muovit Timo Kauppi

2 muovit 2

3

4 Yleistä Muoveilla tarkoitetaan yleensä polymeerien ja lisäaineiden kaupallisia yhdistelmiä. Lisäksi muovien kanssa käsitellään yleensä kumit, jotka kuuluvat elastomeereihin. Muovien ja elastomeerien välillä ei ole tarkkaa rajaa. Muovit, kumit ja elastomeerit muodostavat yhdessä materiaaliryhmän, jota kutsutaan polymeereiksi. Käytössä on kolme periaatteellista luokittelutapaa: 1. luokittelu polymeraatioreaktion perusteella 2. luokittelu käyttäytymisen perusteella 3. luokittelu polymeeriketjurungon perusteella.

5 Luokittelutapa 1 Polymeraatioreaktioita on kahta päätyyppiä: additiopolymeraatio kondensaatiopolymeraatio Additiopolymeraatiossa monomeerit liittyvät toisiinsa. Kondensaatiopolymeraatiossa kaksi eri monomeeria liittyy toisiinsa kemiallisen reaktion välityksellä siten, että jokin yhdiste poistuu reaktiossa polymeerin syntymisen yhteydessä.

6 Additiomekanismi Additiomekanismin esimerkki: Vinyylikloridimonomeerit polymeroituvat additiomekanismilla polyvinyylikloridiksi (PVC). Muodostuvan polymeerin pienin osanen on silloin kahden hiilen mittainen pätkä ketjua, jossa on kolme vetyä ja yksi kloori. Tätä pienintä toistuvaa yksikköä kutsutaan meeriksi.

7 Additiopolymeeri

8 Kondensaatiopolymeeri

9 Kondensaatiopolymeeri Veden (absorption) vaikutus on suurin sellaisilla polymeereillä, jotka on valmistettu synteettisesti kondensaatiomenetelmillä. Jos tällainen polymeeri joutuu käytön aikana kosketuksiin veden kanssa, voi seurauksena olla polymeeriketjun hajoaminen. Esimerkiksi PA on altis tälle ilmiölle.

10 Luokittelutapa 2 Polymeerit voidaan jakaa niiden käyttäytymisen perusteella: 1. kestomuoveihin, 2. kertamuoveihin ja 3. Elastomeereihin Kestomuovit ovat muoveja, joita voidaan toistuvasti pehmentää muovattaviksi esimerkiksi lämpötilan avulla. Koska pehmentäminen on toistuvasti mahdollista voidaan kestomuoveja muovata ja hitsata.

11 Kestomuovit Esimerkkejä konstruktiomateriaaleina käytettävistä kestomuoveista ovat mm: Polyvinyylikloridi (PVC), jota käytetään erilaisissa putkistoissa Polyamidi (PA), josta valmistetaan mm. hammaspyöriä Polykarbonaatti (PC), josta valmistetaan iskunkestäviä koneenosia. Polyimidi (PI), josta valmistetaan korkeaa lämpötilaa kestäviä koneenosia.

12 Kertamuovit Kertamuoveja ei voi rakenteen kerran muodostuttua saada enää muovattavaan tilaan, vaan lämmittäminen tuhoaa muovin. Tyypillisiä kertamuoveja ovat esimerkiksi: polyuretaanit (UP) ja epoksit (EP).

13 Rakenteen erot

14 Luokittelutapa 3 Polymeeriketjurungon eri tyypit ovat: hiilivetypolymeerit hiiliketjuiset polymeerit heteroketjuiset polymeerit aromaattisen renkaan sisältävät polymeerit.

15 Ominaisuudet Koska polymeerit ovat suurimmaksi osaksi orgaanisia yhdisteitä, on niiden teknisen käyttäytymisen ymmärtämisen pohjana niiden kemiallisen rakenteen (mm. polymeeriketjurungon tyypin) tunteminen. Esimerkiksi voimakkaasti orientoitujen kuitujen lujuus ja jäykkyys muoviköydessä ovat hyvät vain yhdessä suunnassa, koska polymeeriä orientoitaessa polymeeriketjut suuntautuvat vedon suuntaan. Polymeeriketju on sitoutunut ketjun suunnassa lujilla kovalenttisilla sidoksilla ja ketjut ovat sitoutuneet toisiinsa toisiinsa vain ketjuja vastaan kohtisuorassa suunnassa olevilla heikoilla sekundäärisidoksilla.

16 Rakenne Hiilivetypolymeerienpolymeeriketju on pelkästään hiiltä, johon on liittynyt riittävä määrä vetyatomeja neljän sidoselektronin käyttämiseksi. Kuvassa on esitetty hiilivetypolymeereistä esimerkkinä polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP).

17 Rakenne Hiiliketjuiset polymeerit.useimmat tekniset muovit eivät ole pelkkiä hiilivetyjä, vaan sisältävät myös muita alkuaineita. Kuvassa alla on esitetty teflon (polytetrafluorieteeni, PTFE), joka on samanlainen rakenteeltaan kuin polyeteeni, mutta vedyt on korvattu fluorilla.

18 Rakenne Heteroketjuisissa polymeereissäon ketjurungossa myös muita alkuaineita kuin hiili. Yleisimpiä alkuaineita ovat happi ja typpi, mutta myös rikkiä esiintyy ketjussa usein. Hapella ja rikillä on käytössään kaksi sidoselektronia ja typellä kolme. Polyamidi on tärkeä tekninen heteroketjuinen muovi. Polyamidin (PA66) nimi tulee meerin keskellä näkyvästä NH-CO ryhmästä, joka on amidiryhmä. Merkintä 6,6 tulee ryhmän molemmin puolin olevien hiiliketjujen hiiliatomien lukumäärästä (6 ja 6)

19 Rakenne Aromaattisen renkaan sisältävät polymeerit. Bentseenirengas voi esiintyä polymeerissä sekä ketjurungossa että ketjurungon sivuryhmänä. Kuvassa on esitetty polystyreenin rakenne, jossa normaaliin hiilivetypolymeeriin on yhden vedyn tilalle liittynyt bentseenirengas. Esimerkkinä monimutkaisesta bentseenirenkaita ketjurungossaan sisältävästä polymeeristä on komposiitteihin kuuluva Kevlar.

20 Ominaisuudet Polymeerin rakenne vaikuttaa materiaali-ominaisuuksiin seuraavilla eri tasolla: yksittäisen meerin rakenteen vaikutus polymeerimolekyylin rakenteen vaikutus polymeeriketjun rakenteen vaikutus (ketjun haaroittuneisuuden vaikutus) usean eri meerityypin käytön vaikutus (polymeeriseoksien käytön vaikutus).

21 Ominaisuudet Meerin rakenteessa vaikuttavat ratkaisevasti sisäiset kemialliset sidokset (ja atomit, joiden kesken sidos muodostuu). Yksöis-tai kaksoissidokset.

22 Ominaisuudet Meerin jäykkyys riippuu suurelta osin sen sidoksista: Kaksoissidokset lisäävät meerin jäykkyyttä: kaksoissidos on vääntöjäykkä, Myös polymeeriketjussa esiintyvät aromaattiset renkaat (esim. bentseenirengas) lisäävät vääntöjäykkyyttä. Esimerkiksi polypropeenilla esiintyy kolme eri stereoisomeeristä muotoa, joiden rakenteet eroavat toisistaan siten, että: kaikki metyyliryhmät (CH 3 )voivat olla polymeeriketjun samalla puolella, ko. sivuryhmät ovat vuoronperään polymeeriketjun eri puolilla tai metyyliryhmät ovat satunnaisesti ketjun molemmin puolin.

23 Ominaisuudet

24 Ominaisuudet Polymeeriketju voi olla rakenteeltaan suora tai haaroittunut. Esimerkiksi polyeteenistä (PE) on olemassa kolme eri laatua. Nämä ovat: korkean tiheyden polyeteeni (HDPE), matalan tiheyden polyeteeni (LDPE) ja lineaarinen matalan tiheyden polyeteeni (LLDPE).

25 Ominaisuudet

26 Ominaisuudet

27 Ominaisuudet Leinonen J. Konetekniikan materiaalit, luentomoniste, 2016

28 Ominaisuudet Polymeerien ominaisuuksia tarkasteltaessa erityinen huomio tulee kiinnittää seuraaviin materiaaliominaisuuksiin: 1. lasimuutoslämpötila 2. jännitys-venymäkäyrän muoto 3. viskoelastinen käyttäytyminen 4. virumislujuus ja muodonpysyvyyslämpötila 5. iskusitkeys ja harsoontuminen 6. väsymislujuus 7. vanheneminen 8. Jännityssäröily.

29 Lasimuutoslämpötila Polymeerien termisistä ominaisuuksista tärkein on nk. lasimuutoslämpötila. Polymeerin lasimuutoslämpötila tarkoittaa mekaanisesti hyvin samanlaista käyttäytymistä kuin laseilla. Käytännössä tarkastellaan kimmomoduulin muuttumista lämpötilan funktiona.

30 Lasimuutoslämpötila

31 Jännitys-venymäkäyrä Kuvassa on esimerkkinä polyamidi 6,6:n (PA66) Huomattavaa on suuri myötymä ja pitkä venymä ilman muokkauslujittumista.

32 Viskoelastinen käyttäytyminen Kun lämpötila on alhainen tai kuormitusnopeus on suuri, on polymeeriketjujen vaikea liikkua toistensa suhteen ja polymeeri käyttäytyy ensin elastisesti ja sitten plastisesti (kuten metallit). Kun lämpötila kasvaatai kuormitusnopeus laskee (vedetään hitaammin) polymeeriketjut liukuvat helposti toistensa suhteen ja polymeeri käyttäytyy jähmeän nesteen tavoin. (vrt. lasit).

33 Virumislujuus Jos muodonmuutos on ajasta riippuvaa, puhutaan virumisesta. Riittävän pitkän ajan kuluessa tapahtuu virumismurtuma. Virumisen kanssa samankaltainen ilmiö on jännitysrelaksaatio eli tilanne, jossa vakiomyötymään asti kuormitetun kappaleen jännitys laskee ajan funktiona. Tämä ilmiö johtaa esimerkiksi kiristettyjen/ kiinnitettyjen (jännityksessä olevien) muoviosien löystymiseen.

34 Virumislujuus Polyeteenin virumismurtumaan tarvittava aika tietyllä jännityksellä eri lämpötiloissa.

35 Muodonpysyvyyslämpötila Muodonpysyvyyslämpötila kuvaa mekaanisten ominaisuuksien muuttumista lämpötilan kohotessa. Muodonpysyvyyslämpötila ei ole korkein sallittu käyttölämpötila, vaan suure, jonka avulla voidaan vertailla muoveja keskenään. Muodonpysyvyyslämpötila voidaan mitata esimerkiksi standardikokeella, jossa koesauvaa rasitetaan vakiotaivutusjännityksellä ja samalla nostetaan hitaasti materiaalin lämpötilaa. Sitä lämpötilaa, missä sauvan taipuma on 0.25 mm, kutsutaan muodonpysyvyyslämpötilaksi.

36 Muodonpysyvyyslämpötila Eräiden polymeerien muodonpysyvyyslämpötiloja 1.8 MPa:n kuormituksella (sallitaan tietty vakio muodonmuutos).

37 Ominaisuuksia

38 Iskusitkeys ja harsoontuminen Viskoelastisuudella voidaan myös selittää polymeerien iskukäyttäytyminen: Kun muodonmuutos on hyvin nopeaa, eivät ketjut ehdi liikkua, vaan polymeeri käyttäytyy hauraasti. Oman erikoinen kestomuovien muodonmuutostapa on harsoontuminen: Kiteisten alueiden välillä olevat ketjut suoristuvat kunnes niiden väliin jää tyhjiä alueita eräänlaisia onkaloita. Kyseessä ei ole vielä murtuma, mutta se muuttaa muovin väriltään sameaksi. Harsoontumalla muodostuneiden onkaloiden kasvu voi kuitenkin johtaa polymeerin murtumiseen.

39 Väsymislujuus Erityisesti muovien väsymislujuus määritetään vaihtojännityksen arvona, jota materiaali kestää murtumatta 10 7 kuormanvaihtokertaa. Kun muovikappale joutuu väsyttävän kuormituksen alaiseksi, sen lämpötila nousee. Lämpötilan nousu alentaa monien muovien väsymislujuutta. Jos väsyttävän kuormituksen kuormanvaihto-taajuus on yli 10Hz, eikä ko. muovilaatu siedä kohotettua lämpötilaa, tulisi muoviosalle järjestää jäähdytys esimerkiksi suunnittelemalla muoviosa kiinteään yhteyteen metallin kanssa materiaaliparin valinta.

40 Vanheneminen Monet muovilaadut kärsivät vanhenemisesta. Se tarkoittaa muovin ominaisuuksien heikkenemistä ajan kuluessa. Yleisiä vanhenemisilmiöitä ovat haurastuminen ja värinmuutokset etenkin ulkokäytössä.

41 Jännityssäröily Mekaanisen rasituksen seurauksena muoveissa voi muodostua säröjä. Jännitys voi aiheutua ulkoisista voimista tai valmistusprosessien synnyttämästä jännitystilasta.

42 Ominaisuuksien vertailu Muovin fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaihtelevat suuresti seos-ja täyteaineiden mukaan. Muovien monet mekaaniset ominaisuudet riippuvat huomattavasti käyttölämpötilasta. Muovien ominaisuusvertailut tehdään yleensä nelikenttiä käyttäen.

43 Ominaisuuksien vertailu

44 Ominaisuuksien vertailu

45 Ominaisuuksien vertailu

46 Ominaisuuksien vertailu

47

48 Muovien valintasuosituksia taulukoituna

49 Muovien valintasuosituksia taulukoituna

50 Esimerkkejä

51 Esimerkkejä

52 Esimerkkejä

53 Ominaisuuksien parantaminen PTFE - lisäys alentaa kitkaa ja parantaa tribologisia ominaisuuksia Molybdeenisulfidi (MoS 2 ) muuttaa kiteytymistä ja kovettaa pintaa Grafiittijauhe parantaa ominaisuuksia kosteissa olosuhteissa Aramidi parantaa kulumiskestävyyttä Hiili- ja lasikuidut parantavat mekaanisia ominaisuuksia Erilaisten polymeeriseosten muodostaminen

54 Muovien lisäaineet Stabilaattorit käytetään mm. UV säteilyn kestävyyden parantamiseksi. Väriaineet Pehmittimet; materiaalin kovuutta ja jäykkyyttä voidaan varioida (esim. PVC) Antistaattiset seosaineet; vähentävät mm. muoviosan staattista sähköisyyttä Palonestoaineet estävät muovien syttymistä ja palamista muodostamalla kaasuja, jotka estävät hapen pääsyn polymeerin yhteyteen. Voiteluaineet; käytetään helpottamaan muovituotteen valmistusprosesseja (helpottavat mm. sulan virtausta ja pienentävät muotin seinämän aiheuttamaa kitkaa).

55 Muovituotteiden valmistusmenetelmiä Tärkeimmät muovituotteen valmistusmenetelmät ovat seuraavat: ruiskupuristus lämpömuovaus puhallusmenetelmä suulakepuristus rotaatiovalu kalentorointi päällystäminen

56 Suulakepuristus l. ektruusio Lämmitetty sula muovimassa puristetaan tiiviiksi massaksi ja johdetaan suulakkeen läpi, joka antaa sille halutun muodon. Puristimessa oleva syöttöruuvi kuljettaa massaa eteenpäin. Näin valmistetaan esimerkiksi muoviputkia, - letkuja ja -profiileja.

57 Ruiskuvalu Lämmitetty sula muovimassa valetaan/ruiskutetaan paineella suljettuun, jäähdytettyyn muottiin ja poistetaan vasta kun aine on muuttunut kiinteäksi.

58 Ruiskuvalu Ruiskuvalusta on tullut nykyisin kaikkein yleisin menetelmä muokata erilaisia polymeerimateriaaleja muovituotteiksi. Ruiskuvalu sopii seuraaville polymeereille: kestomuovit kertamuovit elastomeerit kumit komposiitit solustetut muovit Eniten käytetään erilaisia kestomuoveja.

59 Lämpömuovaus Lämpömuovaus on menetelmä joka perustuu kestomuovilevyn muovaukseen muotin, lämmön ja alipaineen avulla. Lämpömuovaus tuotteita käytetään kuljetusväline-, elektroniikka-, huonekalu-, ja kylmäkalusteita valmistavassa teollisuudessa. Pienten muottikustannusten ansiosta lämpömuovaus on edullinen muovituotteen valmistustapa.

60 Kuumapuristus Kuumapuristus on menetelmä pehmeiden polyesterikuituisten ja lasikuituseosteisten muovituotteiden valmistamiseksi. Parhaimmillaan menetelmä on sovelluksissa, missä tuotteelle halutaan monikerrosrakenne ulkonäkö-, lujuus-ja äänieristysvaatimusten vuoksi. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat ajoneuvojen kangas-tai huopapintaiset sisustuselementit, kuten sisäkatot sekä liikennevälineiden istuinpehmusteet. Kuumapuristus on edullinen valmistusmenetelmä pienissäkin, muutaman sadan kappaleen sarjoissa kehittyneen muottitekniikan ansiosta.

61 Rotaatiovalu Muovijauhe tai -pasta lämmitetään suljetun muotin sisällä, joka pyörii kunnes sulanut muovi on peittänyt kaikki muotin seinämät. Muotti jäähdytetään, pyörimisliike lopetetaan ja kappale poistetaan muotista. Rotaatiovalun tärkein yksikkö on muotti. Rotaatiovalumuotti on edullisempi kuin esimerkiksi ruiskuvalumuotti. Rotaatiovalu tuotteita ovat mm. bensatankit, veneen penkit, kuljetusalustat, kanootit, saavit, suuret säiliöt, surffilaudat, jäteastiat, jne.

62 Kalentorointi Kalanteroinnissa sula muovimassa johdetaan kahden vastakkaisiin suuntiin pyörivän telan välisen raon läpi, jolloin tuotteeksi saadaan kalvo tai levy riippuen raon suuruudesta.

63 Puhallusmuovaus Puhallusmuovauksella voidaan valmistaa onttoja säiliöitä, pulloja yms. geometrioita helposti ja edullisesti. Menetelmässä esim. ekstruusion avulla saadaan aikaiseksi putki, jonka sisällä on paineilmaputki. Muovailtavassa tilassa olevan aihion (siis em. extruusiolla tehdyn putken) ympärille asetetaan muotin puolikkaat ja paineilman avulla laajennetaan putkea kunnes se painautuu muotin seinämiä vasten.

64

65

66 Hitsaus Vain kestomuovituotteita voidaan hitsata, koska se edellyttää muovin sulattamista liitosalueelta. Kestomuoveilla hitsaus on erittäin käyttökelpoinen menetelmä, koska muovin sulattamiseen tarvittavat lämpötilat ovat alhaisia ja käytettävät laitteet yksinkertaisia. Kestomuoveista PTFE ei ole hitsattavissa. Ultraäänihitsaus soveltuu erittäin hyvin jäykkien materiaalien ja ruiskupuristettujen tuotteiden hitsaukseen ja ohuiden levyjen pistehitsaukseen. Kitkahitsaus on yksinkertainen ja useille muovilaaduille soveltuva hitsausmenetelmä. Ainoana vaatimuksena on, että ainakin toisen hitsattavista kappaleista täytyy olla pyörähdyssymmetrinen. Kitkahitsaus soveltuu mm. PP, PC, ASS, PMMA, PA, PVC:lle.

67 Liimaus Lähes kaikkia muovilaatuja voidaan liittää toisiinsa sekä metalleihin liimaamalla, mutta liimattavuudessa on kuitenkin suuria eroja. Liimauksessa voidaan muovista riippuen käyttää kolmea eri menetelmää: liuotinaineliimaus kontaktiliimaus reaktioliimaus. Liuotinaineliimauksessamuovi pehmitetään ja liuotetaan liimattavalta pinnalta tai kyseiselle pinnalle levitetään liuos, jossa % muovia on liuotettu sopivaan liuotinaineeseen. Osia on puristettava yhteen niin kauan, että suurin osa liuotinaineesta haihtuu pois.

68 Liimaus Kontaktiliimauksessaliimattaville pinnoille levitetään synteettisen kumin ja liuottimen seosta. Pinnat puristetaan yhteen, kun suurin osa liuottimesta on haihtunut. Reaktioliimauksessalevitetään liimattaville pinnoille kemiallisen reaktion kautta kovettuvaa liimaa, joka voi olla yksi-tai kaksikomponenttinen. Tavallisesti käytetään liimana epoksimuovia. Reaktioliimoihin kuuluvat myös yksikomponenttiset anaerobiset liimat, jotka kovettuvat, kun ne eivät ole kosketuksessa ilman kanssa.

69 Lastuava työstö Muovien koneistuksessa on otettava huomioon niiden pieni kimmomoduuli ja huono lämmönjohtavuus, alhainen pehmenemislämpötila ja suuri lämpölaajenemiskerroin. Lastuttavan alueen ylikuumeneminen on estettävä ilmapuhalluksella tai jäähdytysnesteen käytöllä. Kappaleen ylikuumeneminen aiheuttaa PVC:lla HCI:n ja PTFE:lla HF:n muodostumista. Lastuamalla valmistetut kappaleet eivät lujuudeltaan täysin vastaa ruiskupuristettuja tuotteita.

70 Standardeja SFS on-line antaa hakusanalla muovi luettelon 482 standardista, joista 20 kpl on listattu seuraavissa dioissa. SFS on-line

71 Standardeja

72 Standardeja

73 Standardeja

74 Standardeja

75 Standardeja

76 Ja tämänkin luennon teille tarjosi: Materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikkö

Konstruktiomateriaalit Luennot / syksy 2012 TkT Harri Eskelinen. LUENTO 5 Polymeerit 2012

Konstruktiomateriaalit Luennot / syksy 2012 TkT Harri Eskelinen. LUENTO 5 Polymeerit 2012 Konstruktiomateriaalit Luennot / syksy 2012 TkT Harri Eskelinen LUENTO 5 Polymeerit 2012 Osaamistavoite Tämän luennon jälkeen opiskelija osaa: Tunnistaa ja luokitella ne tekijät, joilla on keskeisin vaikutus

Lisätiedot

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä: POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

Biomolekyylit ja biomeerit

Biomolekyylit ja biomeerit Biomolekyylit ja biomeerit Polymeerit ovat hyvin suurikokoisia, pitkäketjuisia molekyylejä, jotka muodostuvat monomeereista joko polyadditio- tai polykondensaatioreaktiolla. Polymeerit Synteettiset polymeerit

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot

vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot PVC Tekniset tiedot PVC Polyvinyylikloridi on yksi vanhimmista kestomuovimateriaaleista. PVC valmistetaan polymeroimalla eteeniä ja klooria. Käyttöala PVC:a

Lisätiedot

Tekniset muovit 2010 www.etra.fi

Tekniset muovit 2010 www.etra.fi www.etra.fi Tekniset muovit 2010 Tekniset muovit - tuoteluettelo 2010 Tämä muoviesite pitää sisällään Etra Oy:n valikoiman koneenrakennusmuoveista sekä rakennus- ja mainosmuoveista. Olemme lisänneet luetteloon

Lisätiedot

PP Tekniset tiedot. Kuvia?

PP Tekniset tiedot. Kuvia? vink passion for plastics PP Tekniset tiedot Kuvia? PP Tekniset tiedot PP - polypropyleeni - tuli markkinoille 5-luvun puolivälissä. Materiaalin käyttö on kasvanut tasaisesti uusien muunnoksien, sekoituksien

Lisätiedot

Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa vaihtelee 80 000 200 000 g/mol välillä.

Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa vaihtelee 80 000 200 000 g/mol välillä. Polypropeeni () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Käännös: Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa

Lisätiedot

Muovien modifiointi. Hyvä tietää muovista 20 MUOVIPLAST 2/2014

Muovien modifiointi. Hyvä tietää muovista 20 MUOVIPLAST 2/2014 Hyvä tietää muovista Alkuperäisen Värt att veta om plast -teoksen kolmannen painoksen mukana tulleet kaksi lisäosaa Termoplastiset elastomeerit ja Muovien modifiointi jatkavat Hyvä Tietää Muovista -artikkelisarjaa.

Lisätiedot

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10 HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

Avaruus- eli stereoisomeria

Avaruus- eli stereoisomeria Avaruus- eli stereoisomeria KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Kolme alalajia: 1) cis-trans-isomeria, 2) optinen isomeria ja 3) konformaatioisomeria, Puhtaiden stereoisomeerien valmistaminen ja erottaminen toisistaan

Lisätiedot

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet.

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet. PSU Tekniset tiedot PSU Tekniset tiedot PSU - polysulfonin tuotannon aloitti 1965 Union Carbide. PSU on väriltään kellertävä., amorfinen materiaali ja sen kemiallinen kestävyys sekä mekaaniset ominaisuudet

Lisätiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polytetrafluorieteeni tunnetaan paremmin nimellä Teflon. Amerikkalainen DuPont kehitti materiaalin toisen maailmansodan aikana ja siitä tuli strateginen

Lisätiedot

SIDOKSET. Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia.

SIDOKSET. Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia. SIDOKSET IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIA, KE2 Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Vahvat sidokset ovat rakenneosasten sisäisiä sidoksia. Heikot sidokset ovat

Lisätiedot

Muovin ja elastomeerin liimausopas

Muovin ja elastomeerin liimausopas Muovin ja elastomeerin liimausopas 3 Miksi käyttää Loctite ja Teroson liimoja muiden liitosmenetelmien sijaan Tämä esite opastaa valitsemaan oikean Loctite ja Teroson liimat Henkelin tuotevalikoimista

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot

vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot PUR Tekniset tiedot PUR - Polyuretaani - kuuluu materiaaliperheeseen, jossa kaikki sisältävät ureaattiryhmän (uretaani). Bayer aloitti polyuretaanin tuotannon

Lisätiedot

Avaruus- eli stereoisomeria

Avaruus- eli stereoisomeria Avaruus- eli stereoisomeria IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Kolme alalajia: 1) cis-trans-isomeria, 2) optinen isomeria ja 3) konformaatioisomeria, Puhtaiden stereoisomeerien valmistaminen ja erottaminen

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiitit ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet -Roadshow 2008 Harri Välimäki Kareline Oy Ltd KARELINE OY LTD Sirkkalantie 12 B FIN-80100 Joensuu www.kareline.com Customers

Lisätiedot

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti.

ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. ATOMIHILAT KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. Hiloja on erilaisia. Hilojen ja sidosten avulla

Lisätiedot

vink passion for plastics PEEK Tekniset tiedot

vink passion for plastics PEEK Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polyeetterieetteriketoni on osittain kiteinen materiaali. Kuten muut samankaltaiset materiaalit PAEK, PEK ja PEKK myös molekyyli sisältää ketoniryhmän.

Lisätiedot

KJR-C2004 Materiaalitekniikka POLYMEERIT Suvi Papula Insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennuksen materiaalitekniikka

KJR-C2004 Materiaalitekniikka POLYMEERIT Suvi Papula Insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennuksen materiaalitekniikka KJR-C2004 Materiaalitekniikka POLYMEERIT 9.3.2017 Suvi Papula Insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennuksen materiaalitekniikka 17.3.2016 Polymeerit Tavoitteena oppia: Polymeerimolekyylien yleiset rakenteelliset

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä p e 10 0 Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma-

Lisätiedot

Nestekidemuovit (LCP)

Nestekidemuovit (LCP) Nestekidemuovit (LCP) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Nestekidemuovit voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteellisen kalliita materiaaleja. Niiden luokitteluperiaate

Lisätiedot

Rak-43.3510 Tulipalon dynamiikka

Rak-43.3510 Tulipalon dynamiikka Rak-43.3510 Tulipalon dynamiikka 2. luento 9.9.2014 Simo Hostikka Luennon sisältö 1 Tulipalon polttoaineet 2 Moolipaino 3 Kaasut ja nesteet 4 Kiinteät polttoaineet 5 Polymeerit 6 Muovit 7 Jähmeän polttoaineen

Lisätiedot

vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot

vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot PVDF Tekniset tiedot PVDF polyvinyylideenifluoridi on kestomuovi. Se on osittain kiteinen materiaali ja kuuluu fluorimuovien ryhmään. PVDF valmistetaan polymeroimalla

Lisätiedot

Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia

Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia 16. helmikuuta 2014/S.. Mikä on kovalenttinen sidos? Kun atomit jakavat ulkoelektronejaan, syntyy kovalenttinen sidos. Kovalenttinen sidos on siis

Lisätiedot

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

vink passion for plastics PE Tekniset tiedot

vink passion for plastics PE Tekniset tiedot vink passion for plastics PE Tekniset tiedot PE Tekniset tiedot PE - polyeteeni kehitettiin jo -luvulla. Englantilainen ICI kehitti suurpainepolyetyleenin, mutta 195 kehitettiin Ziegler-menetelmä, joka

Lisätiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot PMMA Tekniset tiedot PMMA Polymetyylimetakrylaatti Akryyli on tunnettu jo 30luvulta lähtien. Saksalainen Röhm sekä englantilainen ICI toivat silloin markkinoille

Lisätiedot

KJR-C2004 Materiaalitekniikka. Luento 11 POLYMEERIT Suvi Papula Insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennuksen materiaalitekniikka

KJR-C2004 Materiaalitekniikka. Luento 11 POLYMEERIT Suvi Papula Insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennuksen materiaalitekniikka KJR-2004 Materiaalitekniikka Luento 11 POLYMEERIT 17.3.2016 Suvi Papula Insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennuksen materiaalitekniikka 17.3.2016 Luku 14: Polymeerit Tavoitteena oppia: Polymeerimolekyylien

Lisätiedot

SUOMEN MUOVITEOLLISUUS

SUOMEN MUOVITEOLLISUUS SUOMEN MUOVITEOLLISUUS www.plastics.fi OSAAMISEN VÄRISUORA kestomuovien käyttöjakauma maailmassa 2010 MUOVIKORTIT ON JAETTU, PELI VOI ALKAA. PET 7 % PET VOITTO ON TIEDOSSA! PS 8 % PS Suomalainen muoviteollisuus

Lisätiedot

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö Tekninen muovituote Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus TTY 2005 Tommi Berg Antti Linna Mari Valtonen Esityksen sisältö Rakettitekniikkaa, moottorityyppien vertailu Aiheena olevan moottorin tarkempi

Lisätiedot

Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio:

Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio: Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio: REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Liittymis- eli additioreaktiossa molekyyliin, jossa on kaksois- tai kolmoissidos, liittyy jokin toinen molekyyli. Reaktio

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

Voivat olla: - täysin synteettisiä - osaksi synteettisiä - luonnon tuotteisiin pohjautuvia (selluloosa, tärkkelys)

Voivat olla: - täysin synteettisiä - osaksi synteettisiä - luonnon tuotteisiin pohjautuvia (selluloosa, tärkkelys) MUOVIT JA ELASTOMEERIT Muovit ovat suurimolekyylisistä orgaanisista yhdisteistä l. polymeereista ja erilaisista lisäaineista valmistettuja materiaaleja, joita voidaan muovata lämmön ja paineen avulla Voivat

Lisätiedot

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012 TEKNISET MUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PE-HD (PEH, 300) korkeatiheyksinen polyeteeni 4 PE-HMW (PEH500) suurmolekyylinen polyeteeni

Lisätiedot

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot vink passion for plastics POM Tekniset tiedot POM Tekniset tiedot POM polyasetaali asetaalimuovi. Amerikkalainen DuPont toi POM:n markkinoille 1958 tuotemerkillä DELRIN, joka oli homopolymeerimateriaali

Lisätiedot

Hinnasto. Voimassa 8 / 2015 alkaen

Hinnasto. Voimassa 8 / 2015 alkaen Hinnasto Voimassa 8 / 2015 alkaen MUITA VAHVUUKSIA JA KOKOJA TOIMITAMME SOPIMUKSEN MUKAAN 36220 KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO MATERIAALI SIVU PMMA XT 3-4 PMMA GS 4-5 PMMA -LIIMAT 5 PC 6-7 PC LIIMAT 7 PETG

Lisätiedot

vink passion for plastics PA Tekniset tiedot

vink passion for plastics PA Tekniset tiedot vink passion for plastics PA Tekniset tiedot PA Tekniset tiedot PA polyamidi amidimuovi kehitettiin alun perin kuiduksi. Materiaalin tuotanto alkoi toisen maailmansodan aikaan. Sodan jälkeen huomattiin

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT keittiössä ja ravintolasalissa työskentelevän on tunnettava materiaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja tiedettävä mihin ja miten niitä käytetään väärillä valinnoilla

Lisätiedot

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset Stefan Fors, UPM 1 UPM UPM The Biofore Company VISIO UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

MUOVIT TÄMÄN PÄIVÄN KONEENRAKENNUKSESSA PLASTICS IN TODAY S MACHINE BUILDING

MUOVIT TÄMÄN PÄIVÄN KONEENRAKENNUKSESSA PLASTICS IN TODAY S MACHINE BUILDING LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Metalli Konetekniikan koulutusohjelma BKA0400 Kandidaatintyö ja seminaari MUOVIT TÄMÄN PÄIVÄN KONEENRAKENNUKSESSA PLASTICS IN TODAY S MACHINE BUILDING Lappeenrannassa

Lisätiedot

Talousveden laatu ja verkostot

Talousveden laatu ja verkostot Talousveden laatu ja verkostot Vesihuoltonuoret 2011 18.5.2011 Aino Pelto-Huikko Prizztech Oy:n Raumalla toimiva kehittämis- ja tutkimusyksikkö Perustettu 2005 teollisuuden aloitteesta 10 työntekijää :

Lisätiedot

TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA

TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA 30.10.2013 Ed.5 Polyolefiinit TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA Polyolefiineja, polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP), voidaan työstää useilla erilaisilla menetelmillä. Korotetuissa lämpötiloissa

Lisätiedot

Polymeerimateriaalien perusteet osa 1 31.4.2010

Polymeerimateriaalien perusteet osa 1 31.4.2010 Polymeerimateriaalien perusteet osa 1 31.4.2010 Polymeerimateriaalien perusteet 1. Johdanto Polymeerimateriaalien tuotanto Polymeerimateriaalien nopeaa tuotantomäärän kasvua ovat lisänneet niiden jatkuvan

Lisätiedot

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. 1 SAVONIA-AMK TEKNIIKKA/ KUOPIO HitSavonia- projekti Seppo Vartiainen Esitelmä paineastiat / hitsausseminaarissa 1.11.05 TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. Kylmät olosuhteet. Teräksen transitiokäyttäytyminen.

Lisätiedot

Valtamuovit ja muita. tietää muovista PVC

Valtamuovit ja muita. tietää muovista PVC Hyvä tietää muovista OSA 3 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossaan 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet 1 2 KOVALENTTISET SIDOKSET ORGAANISISSA YHDISTEISSÄ 3 4 5 6 7 Orgaanisissa molekyyleissä hiiliatomit muodostavat aina neljä kovalenttista sidosta Hiiliketju

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh. 03-877 710 Laakerikatu 8 Fax. 03-7875 081 15700 LAHTI info@kalustemuovi.fi

SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh. 03-877 710 Laakerikatu 8 Fax. 03-7875 081 15700 LAHTI info@kalustemuovi.fi SISÄLLYSLUETTELO AKRYYLI Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) 1 Suulakepuristetut levyt 1 Valetut levyt 1 Tekniset tiedot 1 Tangot 2 Putket 2 PC Polykarbonaatti 3 Levyt 3 Tekniset tiedot 3 PS Polystyreeni 3

Lisätiedot

2. Alkaanit. Suoraketjuiset alkaanit: etuliite+aani Metaani, etaani... Dekaani (10), undekaani, dodekaani, tridekaani, tetradekaani, pentadekaani..

2. Alkaanit. Suoraketjuiset alkaanit: etuliite+aani Metaani, etaani... Dekaani (10), undekaani, dodekaani, tridekaani, tetradekaani, pentadekaani.. 2. Alkaanit SM -08 Kaikkein yksinkertaisimpia orgaanisia yhdisteitä. Sisältävät vain hiiltä ja vetyä ja vain yksinkertaisia - sidoksia. Yleinen molekyylikaava n 2n+2 Alkaanit voivat olla suoraketjuisia

Lisätiedot

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja

Lisätiedot

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten

Lisätiedot

Materiaalien lujuus ja osien kestävyys

Materiaalien lujuus ja osien kestävyys Materiaalien lujuus ja osien kestävyys Kokeelliset tulokset, esimerkiksi vetokoe, eivät vastaa täysin osien kuormituksia käytännössä. Materiaalien lujuudesta vetokokeessa voidaan arvioida myös muita ominaisuuksia.

Lisätiedot

Lämpö- eli termokemiaa

Lämpö- eli termokemiaa Lämpö- eli termokemiaa Endoterminen reaktio sitoo ympäristöstä lämpöenergiaa. Eksoterminen reaktio vapauttaa lämpöenergiaa ympäristöön. Entalpia H kuvaa systeemin sisäenergiaa vakiopaineessa. Entalpiamuutos

Lisätiedot

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista Polystyreeni () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Kääntänyt Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Lisätiedot

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY ORGAANINEN KEMIA = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY Yleistä hiilestä: - Kaikissa elollisen luonnon yhdisteissä on hiiltä - Hiilen määrä voidaan osoittaa väkevällä

Lisätiedot

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä Kertausta 1.kurssista Hiilen isotoopit 1 Isotoopeilla oli ytimessä sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Ne käyttäytyvät kemiallisissa

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

Paperinjalostus 30.3.2015

Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus, mitä se on? Paperin jatkojalostamista uusiksi tuotteiksi Työn tekemistä lisätään paperin arvoa/ominaisuuksia; Painatus tai lakkaus Toinen paperi, alumiini, verkko,

Lisätiedot

MITÄ SIDOKSILLE TAPAHTUU KEMIALLISESSA REAKTIOSSA

MITÄ SIDOKSILLE TAPAHTUU KEMIALLISESSA REAKTIOSSA MITÄ SIDOKSILLE TAPAHTUU KEMIALLISESSA REAKTIOSSA REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kaikissa kemiallisissa reaktioissa atomit törmäilevät toisiinsa siten, että sekä atomit että sidoselektronit järjestyvät uudelleen.

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) Polymetyylimetakrylaatti () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Kääntänyt: Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polymetakrylaatit ovat metakrylaattihappojen estereitä. Yleisin näistä

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä.

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä. Biopolymeerit Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä. Tärkeimpiä biopolymeerejä ovat hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapot. 1 Hiilihydraatit Hiilihydraatit jaetaan mono

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

Multiprint 3D Oy. www.rpcase.fi www.multiprint.fi

Multiprint 3D Oy. www.rpcase.fi www.multiprint.fi Multiprint 3D Oy www.rpcase.fi www.multiprint.fi Multiprint 3D Oy 3D-tulostus tarkoittaa yksinkertaistettuna materiaalia lisäävää valmistusta. Markkinoilla on erilaisia 3D-tulostustekniikoita joista kukin

Lisätiedot

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet Laskuharjoitus 18.9.2017, Materiaalien ominaisuudet Tämä harjoitus ei ole arvioitava, mutta tämän tyyppisiä tehtäviä saattaa olla tentissä. Tehtävät perustuvat kurssikirjaan.

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

BL20A0300. Suurjännitetekniikka

BL20A0300. Suurjännitetekniikka BL20A0300 Eristysmateriaalien kunnonvalvonta Jarmo Partanen 1 Eristysmateriaalin valinta Valintaan vaikuttavat: 1) Tarvittava sähkölujuus ei yleensä ongelma, jos tila riittää 2) Hinta korkea käyttölämpötila

Lisätiedot

KE-100.2310: Viikkotehtävät

KE-100.2310: Viikkotehtävät KE-100.2310: Viikkotehtävät Mika Mäntykangas Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Joulukuu 2010 Lukijalle Polymeeriteknologian peruskurssin KE-100.2310 (3 op) pystyi syksyllä 2010 suorittamaan viikkotehtävien

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET 2013. a) K ja Cl IONISIDOS, KOSKA KALIUM ON METALLI JA KLOORI EPÄMETALLI.

KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET 2013. a) K ja Cl IONISIDOS, KOSKA KALIUM ON METALLI JA KLOORI EPÄMETALLI. KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET 2013 Atomien väliset VAVAT sidokset: Molekyylien väliset EIKOT sidokset: 1. IOISIDOS 1. DISPERSIOVOIMAT 2. KOVALETTIE SIDOS 2. DIPOLI-DIPOLISIDOS 3. METALLISIDOS 3.

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut Kaasut REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kaasu on yksi aineen olomuodosta. Kaasujen käyttäytymistä kokeellisesti tutkimalla on päädytty yksinkertaiseen malliin, ns. ideaalikaasuun. Määritelmä: Ideaalikaasu on yksinkertainen

Lisätiedot

Lukitteet, tiivisteet ja liimat

Lukitteet, tiivisteet ja liimat Lukitteet, tiivisteet ja liimat Kierrelukitteet ja tiivisteet Lukitteiden tehtävä on estää liitosta löystymästä. Samalla kovettunut aine pitää kosteuden ja esimerkiksi syövyttävät aineet poissa rakenteista.

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Nimike PE-Levy musta HD 300 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 1 mm

Nimike PE-Levy musta HD 300 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 1 mm MUOVIMATERIAALIT Perusmuovit PE300 - Suurtiheyspolyeteeni Suurimolekyylinen polyeteeni PE 300 (0,3 miljoonaa g/mol) on moniin käyttökohteisiin soveltuva kustannustehokas perusmuovi. Hyvä kulutuskestävyys

Lisätiedot

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET 18.12.2008 ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA 1 Johdanto Muovauksen vaikutuksesta metallien lujuus usein kasvaa ja venymä pienenee.

Lisätiedot

Erikoismuovit. Hyvä tietää muovista

Erikoismuovit. Hyvä tietää muovista Hyvä tietää muovista OSA 6 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset muovit,

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Araldite 2033 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Itsestäänsammuva UL 94 V-0 Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Korkea lujuus

Lisätiedot

vink passion for plastics PET Tekniset tiedot

vink passion for plastics PET Tekniset tiedot vink passion for plastics PET Tekniset tiedot PET Tekniset tiedot PET - polyetyleenitereftalaatti - termoplastinen polyesteri - on kestomuovi. Se kuuluu lineaarisiin polyestereihin, joita kutsutaan polyalkyylitereftalaateiksi.

Lisätiedot

Teflonletkut. Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku

Teflonletkut. Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku Teflonletkut Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku Teflonletkut Poimutettu 300-sarja 300-sarjan PTFE-letku on sopii erityisesti elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden käyttöön. Se kestää erittäin

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot

Rakennesuunnittelu. Materiaali. Kudotut rakenteet. Komposiitit ALM. Functionally graded. Vaahdot Komposiitit Komposiitit Useamman materiaalin / materiaaliryhmän yhdistelmä Materiaalin ja rakenteen välimaastossa Matriisi lujite (tai funktionaalisesti valitut materiaalit) Materiaali Rakennesuunnittelu

Lisätiedot

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille. Päästöt Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Ruiskuvalettavissa kappaleissa on lähes aina tarpeellista käyttää päästöjä. Päästökulmat helpottavat kappaleen ulostyöntöä muotista. Jos ruiskuvalukappale

Lisätiedot

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet 15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 15.1 Vesilasi Vesilasihiekkoja käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Niitä voidaan

Lisätiedot

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy RePlast FinEst Muovien kierrätys Suomessa II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy Yleistä Muovien kierrätys on yleensä sisäistä kierrätystä Yritykset käyttävät tuotantohylyn

Lisätiedot

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Kertausta IONIEN MUODOSTUMISESTA Jos atomi luovuttaa tai

Lisätiedot

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi Lähde: Uusi Muovitieto Muovijäte Suomessa Yhteensä n. 160 000 tonnia vuodessa Noin 50 % käytettyjä pakkauksia

Lisätiedot