KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV"

Transkriptio

1 VirtuaaliAMK / Maatilayrittämisen tuotantorengas 2002 KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE...2 VERKKOKURSSIN KÄSIKIRJOITUS...2 OPINTOJAKSON OPS...2 OPPIMISKULTTUURI...2 OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ JA SUOSITELTAVA OSALLISTUJAMÄÄRÄ...3 OPINTOJAKSON AIKATAULU JA RAKENNE...3 OPINTOJAKSOON LIITTYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT...3 OPINTOJAKSON SUORITUS- JA ARVIOINTIPERUSTEET...4 OPINTOJAKSON TOIMINTATAPA JA VUOROVAIKUTUS...4 OPINTOJAKSOLLA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT...5 OPINTOJAKSON RESURSSIT...5 MATERIAALIT JA OPPIMISALUSTAT...5 ATK-OHJELMISTOT...5 HENKILÖRESURSSIT...6 KARTOITUS VALMIISTA OPPIMATERIAALISTA...7 VERKKOTOTEUTUS JA ULKOASU...7 OPINTOJAKSON LIITTYMÄT MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN...7 OPPIMATERIAALIN KÄSIKIRJOITUS...8 OPPIMATERIAALIN VISUAALINEN ILME...8 OPPIMATERIAALISSA KÄYTETTÄVÄT MEDIAMUODOT...8 OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖSUUNNITTELUN HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET.8 TUOTANNON KÄSIKIRJOITUS...9 OPPIMATERIAALIN KONSEPTI...9 OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ JA INFORMAATIOARKKITEHTUURI...9 OPPIMATERIAALIN TUOTANTOON LIITTYVÄT HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET9 OPPIMATERIAALIN NAVIGOINTITAVAT...10 OPPIMATERIAALIN HAKUTAVAT...10 OPPIMATERIAALINTUOTANNON TYÖVÄLINEET JA TYÖKALUT...10 OPINTOJAKSON JA OPPIMATERIAALIN TESTAUS OPPIMATERIAALIN PÄIVITYS OPPIMATERIAALIN YLLÄPITO PROJEKIN AIKANA OPINTOJAKSOON LIITTYVIEN DOKUMENTTIEN LUETTELOINTI TÄMÄN KIRJAN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN AIKANA JA JÄLKEEN... 11

2 PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE Maaseutuyrityksen tulosanalyysikurssin rakentaminen verkkokurssiksi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa jatkossa kyseinen kurssi tietoverkkoja hyödyntäen. Kurssi soveltuu hyvin verkkokurssiksi, mikäli asiaa lähestytään caseoppimistehtävän avulla ja teoriaosuuden tietolähteet merkitään riittävän yksiselitteisesti. Lisäksi tulee olla käytettävissä virtuaalinen simulaatioympäristö (virtuaalikylä), jonka tarjoamaan tietoon oppimistehtävä perustuu. Tietoverkon tehtävänä on koota yhteen virtuaaliluokka, josta löytyy mm.: - Simulaatioympäristö, lähtötiedot - Tieto oppimateriaalista ja käytettävistä työkaluista - Tehtävänannot ja oppilaiden tuotosten palautus - Ohjaustoiminnat, kommunikointivälineet - Aikataulu / kalenteri, lukujärjestys - Variaatioiden esittäminen ohjatusti VERKKOKURSSIN KÄSIKIKIRJOITUS OPINTOJAKSON OPS Kurssin tavoite: Oppilas osaa laskea ja tulkita maaseutuyrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta markkinat huomioon ottaen. Kurssin suoritus: Kurssi perustuu oppimistehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen. Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty 5. Kurssi suunnitellaan sellaiseksi, että edistyneemmät opiskelijat pystyvät suorittamaan sen itsenäisesti oppimateriaalin, tausta-aineiston sekä annettujen mallien ja työkalujen avulla. Kurssiin sisältyy kaksi pakollista verkkokeskustelutilaisuutta oppimistehtävien tiimoilta. OPPIMISKULTTUURI Oppimistehtävä perustuu konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle eli kurssi on rakennettu siten, että opiskelijan on itse etsittävä tarvittava tieto ja suoritettava tehtävä omaan ajatteluun pohjautuen. Opettajan rooli on konsultoiva, oppimista tukeva. Kurssin motivointi perustuu systemaattiseen positiiviseen viestintään. Kurssin suorittaminen ei edellytä runsasta verkkokeskustelua. Sen sijaan pakollisiin chatkeskusteluihin on osallistuttava. Kurssin ryhti luodaan aikatauluilla ja välitarkistuksilla. Kurssin arvostelu perustuu oppimistehtäviin ja verkkokeskusteluun. 2

3 OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ JA SUOSITELTAVA OSALLISTUJAMÄÄRÄ Kurssi on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille osaksi agrologin tutkintoa. Osallistujilla tulee olla tietotekniikan ja talouden perusvalmiudet eli kurssi soveltuu suoritettavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena. Opiskelijoilla ei vielä tänä päivänä ole kokemusta tietoverkko-opiskelusta, joten johdatus verkko-opiskeluun sekä opastus käytettävän oppimisympäristön käyttöön ovat tarpeen. Internetin käyttöön sen sijaan opiskelijat ovat tottuneet. Myöskään opiskelijoiden kielitaito ei ole ongelma, vaikka opiskelu tapahtuisikin englanninkielisessä oppimisympäristössä. OPINTOJAKSON AIKATAULU JA RAKENNE Kurssi toteutetaan yhden lukukauden aikana, n. 2 kuukauden aikana. Opintojakso rakentuu seuraavasti: Aloituspäivä: orientaatio (kurssin tavoitteiden ja oppimistehtävien esittely, arviointiperusta, aikataulu, virtuaaliympäristö ja verkko-opiskelun perusideat) Avainteemapäivät: - 1. tapaaminen, aihe tuloslaskelma ja tase - 2. tapaaminen, aihe tunnusluvut - 3. tapaaminen, aihe yrityksen analysointi - loppuseminaari Avainpäivät rakentuvat päivän teeman ja meneillään olevien tehtävien prosessoinnista. Avainpäivien tavoitteena on käsitteiden ymmärtämisen varmistaminen ja teoriapohjan luonti. Opintojakso edellyttää opiskelijalta noin 10 tunnin viikoittaista työtä. Avainpäivien sisältö tuotetaan verkkoon sellaiseen muotoon, että opintojakson suorittaminen ei edellytä läsnäoloa lähitapaamisessa. OPINTOJAKSOON LIITTYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT Opintojaksoon liittyy yksi oppimistehtävä, jossa on kolme eri osa-aluetta. Tehtävän anto: Laadi valitsemasi tilan verotiedoista lähtien yritykselle tuloslaskelma ja tase. Laske tuloslaskelman ja taseen perusteella yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut. Analysoi yrityksen taloudellista tilaa kokonaisvaltaisesti. Suunnittele laskentajärjestelmä seurannan apuvälineeksi. 3

4 Oppimistehtävät ovat todellisuutta vastaavat ja perustuvat itsenäiseen oivaltamiseen Tehtävien toteuttaminen perustuu pääosin verkkoaineistoihin. Tehtävänpalautus tehdään Excel-tiedostona, jossa on laskettuna kysytyt tunnusluvut ja sitä selittävänä analyysinä, joka on laadittu Wordilla. Laskentajärjestelmä laaditaan Exceltaulukkona. Tehtävät palautetaan verkon kautta tehtäville osoitettuun paikkaan kurssiaikataulun mukaisesti. Suoritus arvioidaan seuraavasti: Tehtävä Tyyppi Antopäivä Palautuspäivä Painoarvo oppimistehtävä Laskuharjoitus aloituspäivä 2 viikon 2/10 kuluttua Analyysi aloituspäivä 4 viikon 2/10 kuluttua Suunnitelma aloituspäivä 6 viikon 4/10 kuluttua osallistuminen Chat aloituspäivä 1,5 viikon 1/10 keskusteluun kuluttua osallistuminen keskusteluun Chat aloituspäivä 5 viikon kuluttua 1/10 OPINTOJAKSON SUORITUS- JA ARVIOINTIPERUSTEET Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä hyväksytysti, niiden palauttamista annetussa aikataulussa sekä osallistumista yhteisiin chat-keskusteluun. Muuta aktiivisuutta ei arvioida. OPINTOJAKSON TOIMINTATAPA JA VUOROVAIKUTUS Opintojakson läpivienti esitetään kurssiesitteessä havainnollisena prosessikaaviona, aikajana- toimintaverkkoajatuksen avulla. Prosessikaavio liitetään osaksi ohjaussuunnitelmaa. Opiskelijoiden ohjaus verkossa tapahtuu pääasiassa teemoittain perustetuilla keskustelualueilla (tuloslaskelma ja tase/ tunnusluvut / yrityksen analysointi) sekä kurssin sisäisellä sähköpostilla. Tehtävistä annetaan palautetta verkon kautta tehtävänpalautuksen jälkeen. Vuorovaikutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Opiskelijoiden kysymyksiin vastataan keskustelualueella kerran viikossa, keskiviikkoaamuisin Viestinnässä on tavoitteena positiivisuus, täsmällisyys ja määrätietoinen toiminta Viestintää elävöitetään positiivisilla, kannustavilla kommenteilla Materiaalissa pyritään havainnollisuuteen ja monipuolisuuteen, kuitenkin turhaa kikkailua vältetään 4

5 Keskustelu ohjeistetaan opiskeluohjeissa ja keskustelufoorumin avauksella. Chatkeskusteluihin laaditaan chat-säännöt. Keskusteluissa hyödynnetään roolileikkejä yms. innovatiivisia elementtejä. OPINTOJAKSOLLA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT Opintojaksolla käytetään seuraavia verkkopalveluja: Työkalu Oppimateriaali Sähköposti Chat Keskustelualue Itsearviointitehtävät Kalenteri Tehtävät / palautus Käyttötarkoitus Teoriatiedon jakaminen Tiedotus Verkkokeskustelu/ Ryhmätyöt Teemojen prosessointi Lähtötason arviointi Kurssiaikataulu Tehtävän anto ja palautus OPINTOJAKSON RESURSSIT MATERIAALIT JA OPPIMISALUSTAT Kurssimateriaali koostetaan oppimisympäristöön projektin aikana tuotetuista rakenneosista. Niitä ovat erillisiksi tiedostoiksi tallennetut dokumentit (esim. taulukot, kuvat, kaaviot, sekä myös oppimistehtävät ja muut opetukseen liittyvät elementit). Materiaalina toimivat myös ulkoiset tietolähteet, kuten muiden organisaatioiden tuottamat aineistot, kirjat, artikkelit, tietokannat yms. Projektin aikana varmistetaan oikeus näiden käyttöön. Oppimisalustoina käytetään mm. WebCT-, Learning-Space-, R5-, Telsi- ja Verkkosalkkuympäristöjä. Oppimisympäristö mahdollistaa mm. keskustelualueiden, kurssin sisäisten sähköpostien, tehtävänpalautusten, palautteiden antojen ym. helpon aktivoinnin toimivaksi työkaluksi. Kurssi on suljettu ympäristö, jonne tarvitaan käyttäjätunnukset. Kurssin demonstraatioympäristö, virtuaalikylä, on kaikille avoin ympäristö. Se on linkitetty kurssiin tarkoituksenmukaisella tavalla. ATK-OHJELMISTOT Opintojakson suorittaminen perustuu selaimen, maatalouden kirjanpito-ohjelmiston sekä Excelin ja Wordin käyttöön. 5

6 HENKILÖRESURSSIT Kurssin vastuullisena toteuttajana toimii kyseisen opintojakson opettaja. Lisäksi tarvitaan teknistä tukea sekä opettajille että oppilaille. Tukea antaa oppilaitoksen verkkokoulutusvastaava. Verkko-opetustyökalujen hallinnasta kurssin aikana vastaa opettaja. Kurssille otetaan kerralla enintään 20 henkilöä/opettaja tai tutor. Opiskelijat työskentelevät pareittain. Aloitusjaksolla varmistetaan, että jokainen opiskelija pääsee itse testaamaan ympäristön käyttöä tietokoneella. Opettajalta kuluu aikaa noin 8 tuntia verkkoympäristön rakentamiseen, kun käytettävissä on valmis materiaalikanta. Verkkoympäristön aktivointiin opettajat tarvitsevat ainakin alkuvaiheessa teknistä apua. Arvio opettajan ajankäytöstä ja kustannuksista kurssin perustamiseksi ja toteuttamiseksi: Tehtävälaji työaika /h yht. Verkkoympäristön aktivointi 4 33,5 134,55 Kurssin tarkennetun 4 33,5 134,55 suunnitelman tekeminen Opetustyö kurssin aikana * lähiopetus 24 33,5 1775,5 * keskustelu * sähköpostiohjaus * materiaalin lisääminen koulutuksen aikana * palautteen anto * tehtävien arviointi * muut tehtävät Yhteensä ,5 6

7 KARTOITUS VALMIISTA OPPIMATERIAALISTA Kurssiaineiston tuotantosuunnitelma laaditaan sisältökartan mukaisesti, mutta ennen tuotantopäätöksen tekoa kartoitetaan olemassa oleva oppimateriaali ja muut lähteet. Tehtävässä avustaa HAMKin informaatikko Silja Shepherd. Kurssimateriaali (siirretään sisältökartasta) On olemassa Ei ole on tuotettava VERKKOTOTEUTUS JA ULKOASU Kurssin läpivienti kuvataan havainnollisella esityksellä, jossa aikatauluun on yhdistetty teoriaosuuden ja oppimistehtävien suorittaminen sekä verkkotoimintaan liittyvät elementit. Lisäksi läpiviennistä laaditaan sanallinen kuvaus. Virtuaalikylän käytöstä tehdään erillinen ohjeistus. Lisäksi ohjeistusta annetaan oppimisympäristön käytöstä. Opettaja esittelee itsensä aloitusjaksolla sekä omalla kotisivullaan, jossa on opetuksen kannalta merkityksellistä tietoa. Kurssilaiset toivotetaan tervetulleiksi kurssille tervetuliaisviestillä. Kurssilla noudatetaan virtuaaliammattikorkeakoulun yleisilmettä. Kurssimateriaalit linkitetään selkeään sisällysluetteloon. Ulkopuoliset www-palvelut linkitetään erilliseen ikkunaan. OPINTOJAKSON LIITTYMÄT MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN Maaseutuyrityksen tulosanalyysi liittyy maaseutuyrittämiseen liittyviin taloutta käsitteleviin opintojaksoihin, joita ovat mm. tuotantotalous, liiketoiminnan suunnittelu ja verotus. Lisäksi materiaali liittyy kurssiin tietotekniikka maataloudessa. 7

8 OPPIMATERIAALIN KÄSIKIRJOITUS OPPIMATERIAALIN VISUAALINEN ILME Aineistoissa käytetään virtuaaliamk:n sivupohjia (virtuaaliamklogot ja värit, EU-lippu), joissa on yhteiset elementit mm. navigointia varten. Visuaalisessa ilmeessä painotetaan selkeyttä. Opintojakson aineistot linkitetään oppilaitoksissa käytettäviin oppimisympäristöihin. Ympäristöjen tarkoitus on tarjota vuorovaikutusvälineet sekä toteutuskohtaisten tietojen tallennus. Näin ollen osan visuaalisesta ilmeestä määräytyy käytettävän ympäristön mukaan. OPPIMATERIAALISSA KÄYTETTÄVÄT MEDIAMUODOT Sivustoilla käytetään eri medioita monipuolisesti tavoitteena havainnollinen esitys. Vaiheittaisia toimintoja havainnollistetaan animaatioilla, esim. tietojen keruu verolomakkeilta ja oikaistun tilinpäätöksen tekoprosessi. Tekstiä elävöitetään kuvilla ja graafisilla esityksillä. OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖSUUNNITTELUN HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET Työtehtävä Henkilö Rooli Aika, h Raha Sisältökäsikirjoitus Jaana, Pekka suunnittelija ,12 Tuotantokäsikirjoitus Jaana ja suunnittelija ,65 Pekka Visuaalinen suunnittelu Teemu Jaana ja ulkoasu viestintä ,81 201,81 Pekka Äänisuunnittelu Teemu tekniikka 3 100,91 Video Teemu tekniikka 3 100,91 Animaatio Teemu tekniikka 2 67,27 Ohjelmointi Marko tekniikka 3 100,91 HTML-koodaus Marko tekniikka 6 201,81 Päivitys Pekka sisältövastuu Ylläpito Rengas sisältövastuu Yhteensä ,20 8

9 TUOTANNON KÄSIKIRJOITUS OPPIMATERIAALIN KONSEPTI Sivut perustuvat tulosanalyysin havainnolliseen esittämiseen monen median avulla sisältäen tekstiä, ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Osa oppimateriaalista on interaktiivisia. OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ JA INFORMAATIOARKKITEHTUURI Sisältö, rakenne ja sen jäsentyminen on kuvattu erillisellä sisältökartalla, joka on tämän suunnitelman liitteenä. Sisältökartta on laadittu tätä tarkoitusta varten suunnitellulla Post-it tarroihin perustuvalla systemaattisella suunnittelumenetelmällä. OPPIMATERIAALIN TUOTANTOON LIITTYVÄT HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET Tuotannon teksti- ja taulukkomuotoisten (työkalujen) tuotannosta vastaavat renkaassa mukana olevat opettajat. Kuvat, animaatiot, videot ja muu havainnollistava materiaali tuotetaan alihankintana. Tekijät valitaan ensisijaisesti oppilaitosten henkilökunnasta, jolloin osaaminen jää oppilaitokseen. (Täydennetään myöhemmin, erillinen liite) Dokumentin nimi Henkilö Rooli Aika, h Raha kirjanpitotulosteet.doc Jaana tuottaja 3 100,91 mallitulosteet.pdf Pekka tuottaja 5 167,5 tasausvaraus.gif Pekka tuottaja 2 67 Yhteensä 9

10 OPPIMATERIAALIN NAVIGOINTITAVAT Navigointi rakentuu pääasiallisesti kokoavan sisällysluettelon mukaan. Saman osion sisällä ei ole sisäistä navigointia (sisäisiä linkkejä). OPPIMATERIAALIN HAKUTAVAT Materiaaliin luodaan hakupalvelu, mikäli se on teknisesti helposti toteutettavissa. Sisällössä pyritään siihen, että hierarkia on enintään kolmetasoinen. OPPIMATERIAALINTUOTANNON TYÖVÄLINEET JA TYÖKALUT Opintojakson tuottamiseen tarvitaan tietokone ohjelmistoineen, ääni- ja videokortit, digitaalikamera ja videokamera. Oppimateriaali tuotetaan html-muotoon. Tekstimuotoiset rakenneosat tuotetaan Wordilla (.doc) taulukkomuotoon tai FrontPage-ohjelmalla (.htm), kuvat Adoben PhotoShopilla (.gif,.jpeg) ja taulukot Excelillä (.xls) sekä esitykset PowerPoint-ohjelmalla (.ppt). Osa materiaalista tallennetaan pdf-muotoon, esim kalvomateriaalit. Videoiden ym. käyttöä selvitetään lisää. Materiaalin tulee noudattaa virtuaaliammattikorkeakoulun laatukriteerejä ja sen tulee olla modeemilla käytettävissä. Käyttäjällä pitää olla käytössään selainohjelma (uusimpia versioita) sekä Flash-plugin, AdobeAcrobat-reader sekä Word ja Excel-ohjelmistot. OPINTOJAKSON JA OPPIMATERIAALIN TESTAUS Testauksen ja arvioinnin suorittaa metsän tuotantorengas sekä jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta yksi renkaan ulkopuolinen opettaja. Testaus tapahtuu kahdessa vaiheessa, keväällä 2002 sekä keväällä Testaus tehdään IE ja Netscapen selaimilla. Testauksessa käytetään VirtuaaliAMK:n laadunvarmistukseen liittyvää käytäntöä ja palveluita. Korjaukset määritellään renkaan kokouksessa. Tavoitteena on VirtuaaliAMKlaatumerkki. OPPIMATERIAALIN PÄIVITYS Materiaalin päivitystarve ja aikataulu kirjataan tekijänoikeusrekisteriin. Päivityksestä vastaa ensisijaisesti aineiston tekijä ja hänen estyessään tuotantorengas sopii asiasta keskenään uudelleen. 10

11 OPPIMATERIAALIN YLLÄPITO PROJEKIN AIKANA Sivustot sijoitetaan alkuvaiheessa HAMKin palvelimelle osoitteeseen Koordinaattori kokoaa aineistot tänne sisältökartan osoittamaa informaatiohierarkiaa noudattaen. Aineistot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sivustojen toimivuudesta vastaa Hamkin tekninen tuki. OPINTOJAKSOON LIITTYVIEN DOKUMENTTIEN LUETTELOINTI Dokumenttien luettelointi tapahtuu erillisessä tekijärekisterissä sekä sisältökartassa. Tekijärekisterilomake on liitteenä. TÄMÄN KIRJAN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN AIKANA JA JÄLKEEN Tämä käsikirja toimii työkaluna koko virtuaaliammattikorkeakoulu-projektin ajan. Tänne kirjataan kaikki tiedot, jotka liittyvät kyseiseen verkko-opintojaksoon. Sisältökarttaa, tekijärekisteriä, käytettäviä/tarvittavia ohjelmistoja yms. täydennetään tuotannon edetessä. Tämä kirja tulee tulevaisuudessa todennäköisesti sisältämään myös opintojaksoon taloudelliseen toimintaan liittyviä asioita laajemmin. 11

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot