KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV"

Transkriptio

1 VirtuaaliAMK / Maatilayrittämisen tuotantorengas 2002 KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE...2 VERKKOKURSSIN KÄSIKIRJOITUS...2 OPINTOJAKSON OPS...2 OPPIMISKULTTUURI...2 OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ JA SUOSITELTAVA OSALLISTUJAMÄÄRÄ...3 OPINTOJAKSON AIKATAULU JA RAKENNE...3 OPINTOJAKSOON LIITTYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT...3 OPINTOJAKSON SUORITUS- JA ARVIOINTIPERUSTEET...4 OPINTOJAKSON TOIMINTATAPA JA VUOROVAIKUTUS...4 OPINTOJAKSOLLA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT...5 OPINTOJAKSON RESURSSIT...5 MATERIAALIT JA OPPIMISALUSTAT...5 ATK-OHJELMISTOT...5 HENKILÖRESURSSIT...6 KARTOITUS VALMIISTA OPPIMATERIAALISTA...7 VERKKOTOTEUTUS JA ULKOASU...7 OPINTOJAKSON LIITTYMÄT MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN...7 OPPIMATERIAALIN KÄSIKIRJOITUS...8 OPPIMATERIAALIN VISUAALINEN ILME...8 OPPIMATERIAALISSA KÄYTETTÄVÄT MEDIAMUODOT...8 OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖSUUNNITTELUN HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET.8 TUOTANNON KÄSIKIRJOITUS...9 OPPIMATERIAALIN KONSEPTI...9 OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ JA INFORMAATIOARKKITEHTUURI...9 OPPIMATERIAALIN TUOTANTOON LIITTYVÄT HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET9 OPPIMATERIAALIN NAVIGOINTITAVAT...10 OPPIMATERIAALIN HAKUTAVAT...10 OPPIMATERIAALINTUOTANNON TYÖVÄLINEET JA TYÖKALUT...10 OPINTOJAKSON JA OPPIMATERIAALIN TESTAUS OPPIMATERIAALIN PÄIVITYS OPPIMATERIAALIN YLLÄPITO PROJEKIN AIKANA OPINTOJAKSOON LIITTYVIEN DOKUMENTTIEN LUETTELOINTI TÄMÄN KIRJAN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN AIKANA JA JÄLKEEN... 11

2 PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE Maaseutuyrityksen tulosanalyysikurssin rakentaminen verkkokurssiksi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa jatkossa kyseinen kurssi tietoverkkoja hyödyntäen. Kurssi soveltuu hyvin verkkokurssiksi, mikäli asiaa lähestytään caseoppimistehtävän avulla ja teoriaosuuden tietolähteet merkitään riittävän yksiselitteisesti. Lisäksi tulee olla käytettävissä virtuaalinen simulaatioympäristö (virtuaalikylä), jonka tarjoamaan tietoon oppimistehtävä perustuu. Tietoverkon tehtävänä on koota yhteen virtuaaliluokka, josta löytyy mm.: - Simulaatioympäristö, lähtötiedot - Tieto oppimateriaalista ja käytettävistä työkaluista - Tehtävänannot ja oppilaiden tuotosten palautus - Ohjaustoiminnat, kommunikointivälineet - Aikataulu / kalenteri, lukujärjestys - Variaatioiden esittäminen ohjatusti VERKKOKURSSIN KÄSIKIKIRJOITUS OPINTOJAKSON OPS Kurssin tavoite: Oppilas osaa laskea ja tulkita maaseutuyrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta markkinat huomioon ottaen. Kurssin suoritus: Kurssi perustuu oppimistehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen. Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty 5. Kurssi suunnitellaan sellaiseksi, että edistyneemmät opiskelijat pystyvät suorittamaan sen itsenäisesti oppimateriaalin, tausta-aineiston sekä annettujen mallien ja työkalujen avulla. Kurssiin sisältyy kaksi pakollista verkkokeskustelutilaisuutta oppimistehtävien tiimoilta. OPPIMISKULTTUURI Oppimistehtävä perustuu konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle eli kurssi on rakennettu siten, että opiskelijan on itse etsittävä tarvittava tieto ja suoritettava tehtävä omaan ajatteluun pohjautuen. Opettajan rooli on konsultoiva, oppimista tukeva. Kurssin motivointi perustuu systemaattiseen positiiviseen viestintään. Kurssin suorittaminen ei edellytä runsasta verkkokeskustelua. Sen sijaan pakollisiin chatkeskusteluihin on osallistuttava. Kurssin ryhti luodaan aikatauluilla ja välitarkistuksilla. Kurssin arvostelu perustuu oppimistehtäviin ja verkkokeskusteluun. 2

3 OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ JA SUOSITELTAVA OSALLISTUJAMÄÄRÄ Kurssi on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille osaksi agrologin tutkintoa. Osallistujilla tulee olla tietotekniikan ja talouden perusvalmiudet eli kurssi soveltuu suoritettavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena. Opiskelijoilla ei vielä tänä päivänä ole kokemusta tietoverkko-opiskelusta, joten johdatus verkko-opiskeluun sekä opastus käytettävän oppimisympäristön käyttöön ovat tarpeen. Internetin käyttöön sen sijaan opiskelijat ovat tottuneet. Myöskään opiskelijoiden kielitaito ei ole ongelma, vaikka opiskelu tapahtuisikin englanninkielisessä oppimisympäristössä. OPINTOJAKSON AIKATAULU JA RAKENNE Kurssi toteutetaan yhden lukukauden aikana, n. 2 kuukauden aikana. Opintojakso rakentuu seuraavasti: Aloituspäivä: orientaatio (kurssin tavoitteiden ja oppimistehtävien esittely, arviointiperusta, aikataulu, virtuaaliympäristö ja verkko-opiskelun perusideat) Avainteemapäivät: - 1. tapaaminen, aihe tuloslaskelma ja tase - 2. tapaaminen, aihe tunnusluvut - 3. tapaaminen, aihe yrityksen analysointi - loppuseminaari Avainpäivät rakentuvat päivän teeman ja meneillään olevien tehtävien prosessoinnista. Avainpäivien tavoitteena on käsitteiden ymmärtämisen varmistaminen ja teoriapohjan luonti. Opintojakso edellyttää opiskelijalta noin 10 tunnin viikoittaista työtä. Avainpäivien sisältö tuotetaan verkkoon sellaiseen muotoon, että opintojakson suorittaminen ei edellytä läsnäoloa lähitapaamisessa. OPINTOJAKSOON LIITTYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT Opintojaksoon liittyy yksi oppimistehtävä, jossa on kolme eri osa-aluetta. Tehtävän anto: Laadi valitsemasi tilan verotiedoista lähtien yritykselle tuloslaskelma ja tase. Laske tuloslaskelman ja taseen perusteella yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut. Analysoi yrityksen taloudellista tilaa kokonaisvaltaisesti. Suunnittele laskentajärjestelmä seurannan apuvälineeksi. 3

4 Oppimistehtävät ovat todellisuutta vastaavat ja perustuvat itsenäiseen oivaltamiseen Tehtävien toteuttaminen perustuu pääosin verkkoaineistoihin. Tehtävänpalautus tehdään Excel-tiedostona, jossa on laskettuna kysytyt tunnusluvut ja sitä selittävänä analyysinä, joka on laadittu Wordilla. Laskentajärjestelmä laaditaan Exceltaulukkona. Tehtävät palautetaan verkon kautta tehtäville osoitettuun paikkaan kurssiaikataulun mukaisesti. Suoritus arvioidaan seuraavasti: Tehtävä Tyyppi Antopäivä Palautuspäivä Painoarvo oppimistehtävä Laskuharjoitus aloituspäivä 2 viikon 2/10 kuluttua Analyysi aloituspäivä 4 viikon 2/10 kuluttua Suunnitelma aloituspäivä 6 viikon 4/10 kuluttua osallistuminen Chat aloituspäivä 1,5 viikon 1/10 keskusteluun kuluttua osallistuminen keskusteluun Chat aloituspäivä 5 viikon kuluttua 1/10 OPINTOJAKSON SUORITUS- JA ARVIOINTIPERUSTEET Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä hyväksytysti, niiden palauttamista annetussa aikataulussa sekä osallistumista yhteisiin chat-keskusteluun. Muuta aktiivisuutta ei arvioida. OPINTOJAKSON TOIMINTATAPA JA VUOROVAIKUTUS Opintojakson läpivienti esitetään kurssiesitteessä havainnollisena prosessikaaviona, aikajana- toimintaverkkoajatuksen avulla. Prosessikaavio liitetään osaksi ohjaussuunnitelmaa. Opiskelijoiden ohjaus verkossa tapahtuu pääasiassa teemoittain perustetuilla keskustelualueilla (tuloslaskelma ja tase/ tunnusluvut / yrityksen analysointi) sekä kurssin sisäisellä sähköpostilla. Tehtävistä annetaan palautetta verkon kautta tehtävänpalautuksen jälkeen. Vuorovaikutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Opiskelijoiden kysymyksiin vastataan keskustelualueella kerran viikossa, keskiviikkoaamuisin Viestinnässä on tavoitteena positiivisuus, täsmällisyys ja määrätietoinen toiminta Viestintää elävöitetään positiivisilla, kannustavilla kommenteilla Materiaalissa pyritään havainnollisuuteen ja monipuolisuuteen, kuitenkin turhaa kikkailua vältetään 4

5 Keskustelu ohjeistetaan opiskeluohjeissa ja keskustelufoorumin avauksella. Chatkeskusteluihin laaditaan chat-säännöt. Keskusteluissa hyödynnetään roolileikkejä yms. innovatiivisia elementtejä. OPINTOJAKSOLLA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT Opintojaksolla käytetään seuraavia verkkopalveluja: Työkalu Oppimateriaali Sähköposti Chat Keskustelualue Itsearviointitehtävät Kalenteri Tehtävät / palautus Käyttötarkoitus Teoriatiedon jakaminen Tiedotus Verkkokeskustelu/ Ryhmätyöt Teemojen prosessointi Lähtötason arviointi Kurssiaikataulu Tehtävän anto ja palautus OPINTOJAKSON RESURSSIT MATERIAALIT JA OPPIMISALUSTAT Kurssimateriaali koostetaan oppimisympäristöön projektin aikana tuotetuista rakenneosista. Niitä ovat erillisiksi tiedostoiksi tallennetut dokumentit (esim. taulukot, kuvat, kaaviot, sekä myös oppimistehtävät ja muut opetukseen liittyvät elementit). Materiaalina toimivat myös ulkoiset tietolähteet, kuten muiden organisaatioiden tuottamat aineistot, kirjat, artikkelit, tietokannat yms. Projektin aikana varmistetaan oikeus näiden käyttöön. Oppimisalustoina käytetään mm. WebCT-, Learning-Space-, R5-, Telsi- ja Verkkosalkkuympäristöjä. Oppimisympäristö mahdollistaa mm. keskustelualueiden, kurssin sisäisten sähköpostien, tehtävänpalautusten, palautteiden antojen ym. helpon aktivoinnin toimivaksi työkaluksi. Kurssi on suljettu ympäristö, jonne tarvitaan käyttäjätunnukset. Kurssin demonstraatioympäristö, virtuaalikylä, on kaikille avoin ympäristö. Se on linkitetty kurssiin tarkoituksenmukaisella tavalla. ATK-OHJELMISTOT Opintojakson suorittaminen perustuu selaimen, maatalouden kirjanpito-ohjelmiston sekä Excelin ja Wordin käyttöön. 5

6 HENKILÖRESURSSIT Kurssin vastuullisena toteuttajana toimii kyseisen opintojakson opettaja. Lisäksi tarvitaan teknistä tukea sekä opettajille että oppilaille. Tukea antaa oppilaitoksen verkkokoulutusvastaava. Verkko-opetustyökalujen hallinnasta kurssin aikana vastaa opettaja. Kurssille otetaan kerralla enintään 20 henkilöä/opettaja tai tutor. Opiskelijat työskentelevät pareittain. Aloitusjaksolla varmistetaan, että jokainen opiskelija pääsee itse testaamaan ympäristön käyttöä tietokoneella. Opettajalta kuluu aikaa noin 8 tuntia verkkoympäristön rakentamiseen, kun käytettävissä on valmis materiaalikanta. Verkkoympäristön aktivointiin opettajat tarvitsevat ainakin alkuvaiheessa teknistä apua. Arvio opettajan ajankäytöstä ja kustannuksista kurssin perustamiseksi ja toteuttamiseksi: Tehtävälaji työaika /h yht. Verkkoympäristön aktivointi 4 33,5 134,55 Kurssin tarkennetun 4 33,5 134,55 suunnitelman tekeminen Opetustyö kurssin aikana * lähiopetus 24 33,5 1775,5 * keskustelu * sähköpostiohjaus * materiaalin lisääminen koulutuksen aikana * palautteen anto * tehtävien arviointi * muut tehtävät Yhteensä ,5 6

7 KARTOITUS VALMIISTA OPPIMATERIAALISTA Kurssiaineiston tuotantosuunnitelma laaditaan sisältökartan mukaisesti, mutta ennen tuotantopäätöksen tekoa kartoitetaan olemassa oleva oppimateriaali ja muut lähteet. Tehtävässä avustaa HAMKin informaatikko Silja Shepherd. Kurssimateriaali (siirretään sisältökartasta) On olemassa Ei ole on tuotettava VERKKOTOTEUTUS JA ULKOASU Kurssin läpivienti kuvataan havainnollisella esityksellä, jossa aikatauluun on yhdistetty teoriaosuuden ja oppimistehtävien suorittaminen sekä verkkotoimintaan liittyvät elementit. Lisäksi läpiviennistä laaditaan sanallinen kuvaus. Virtuaalikylän käytöstä tehdään erillinen ohjeistus. Lisäksi ohjeistusta annetaan oppimisympäristön käytöstä. Opettaja esittelee itsensä aloitusjaksolla sekä omalla kotisivullaan, jossa on opetuksen kannalta merkityksellistä tietoa. Kurssilaiset toivotetaan tervetulleiksi kurssille tervetuliaisviestillä. Kurssilla noudatetaan virtuaaliammattikorkeakoulun yleisilmettä. Kurssimateriaalit linkitetään selkeään sisällysluetteloon. Ulkopuoliset www-palvelut linkitetään erilliseen ikkunaan. OPINTOJAKSON LIITTYMÄT MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN Maaseutuyrityksen tulosanalyysi liittyy maaseutuyrittämiseen liittyviin taloutta käsitteleviin opintojaksoihin, joita ovat mm. tuotantotalous, liiketoiminnan suunnittelu ja verotus. Lisäksi materiaali liittyy kurssiin tietotekniikka maataloudessa. 7

8 OPPIMATERIAALIN KÄSIKIRJOITUS OPPIMATERIAALIN VISUAALINEN ILME Aineistoissa käytetään virtuaaliamk:n sivupohjia (virtuaaliamklogot ja värit, EU-lippu), joissa on yhteiset elementit mm. navigointia varten. Visuaalisessa ilmeessä painotetaan selkeyttä. Opintojakson aineistot linkitetään oppilaitoksissa käytettäviin oppimisympäristöihin. Ympäristöjen tarkoitus on tarjota vuorovaikutusvälineet sekä toteutuskohtaisten tietojen tallennus. Näin ollen osan visuaalisesta ilmeestä määräytyy käytettävän ympäristön mukaan. OPPIMATERIAALISSA KÄYTETTÄVÄT MEDIAMUODOT Sivustoilla käytetään eri medioita monipuolisesti tavoitteena havainnollinen esitys. Vaiheittaisia toimintoja havainnollistetaan animaatioilla, esim. tietojen keruu verolomakkeilta ja oikaistun tilinpäätöksen tekoprosessi. Tekstiä elävöitetään kuvilla ja graafisilla esityksillä. OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖSUUNNITTELUN HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET Työtehtävä Henkilö Rooli Aika, h Raha Sisältökäsikirjoitus Jaana, Pekka suunnittelija ,12 Tuotantokäsikirjoitus Jaana ja suunnittelija ,65 Pekka Visuaalinen suunnittelu Teemu Jaana ja ulkoasu viestintä ,81 201,81 Pekka Äänisuunnittelu Teemu tekniikka 3 100,91 Video Teemu tekniikka 3 100,91 Animaatio Teemu tekniikka 2 67,27 Ohjelmointi Marko tekniikka 3 100,91 HTML-koodaus Marko tekniikka 6 201,81 Päivitys Pekka sisältövastuu Ylläpito Rengas sisältövastuu Yhteensä ,20 8

9 TUOTANNON KÄSIKIRJOITUS OPPIMATERIAALIN KONSEPTI Sivut perustuvat tulosanalyysin havainnolliseen esittämiseen monen median avulla sisältäen tekstiä, ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Osa oppimateriaalista on interaktiivisia. OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ JA INFORMAATIOARKKITEHTUURI Sisältö, rakenne ja sen jäsentyminen on kuvattu erillisellä sisältökartalla, joka on tämän suunnitelman liitteenä. Sisältökartta on laadittu tätä tarkoitusta varten suunnitellulla Post-it tarroihin perustuvalla systemaattisella suunnittelumenetelmällä. OPPIMATERIAALIN TUOTANTOON LIITTYVÄT HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET Tuotannon teksti- ja taulukkomuotoisten (työkalujen) tuotannosta vastaavat renkaassa mukana olevat opettajat. Kuvat, animaatiot, videot ja muu havainnollistava materiaali tuotetaan alihankintana. Tekijät valitaan ensisijaisesti oppilaitosten henkilökunnasta, jolloin osaaminen jää oppilaitokseen. (Täydennetään myöhemmin, erillinen liite) Dokumentin nimi Henkilö Rooli Aika, h Raha kirjanpitotulosteet.doc Jaana tuottaja 3 100,91 mallitulosteet.pdf Pekka tuottaja 5 167,5 tasausvaraus.gif Pekka tuottaja 2 67 Yhteensä 9

10 OPPIMATERIAALIN NAVIGOINTITAVAT Navigointi rakentuu pääasiallisesti kokoavan sisällysluettelon mukaan. Saman osion sisällä ei ole sisäistä navigointia (sisäisiä linkkejä). OPPIMATERIAALIN HAKUTAVAT Materiaaliin luodaan hakupalvelu, mikäli se on teknisesti helposti toteutettavissa. Sisällössä pyritään siihen, että hierarkia on enintään kolmetasoinen. OPPIMATERIAALINTUOTANNON TYÖVÄLINEET JA TYÖKALUT Opintojakson tuottamiseen tarvitaan tietokone ohjelmistoineen, ääni- ja videokortit, digitaalikamera ja videokamera. Oppimateriaali tuotetaan html-muotoon. Tekstimuotoiset rakenneosat tuotetaan Wordilla (.doc) taulukkomuotoon tai FrontPage-ohjelmalla (.htm), kuvat Adoben PhotoShopilla (.gif,.jpeg) ja taulukot Excelillä (.xls) sekä esitykset PowerPoint-ohjelmalla (.ppt). Osa materiaalista tallennetaan pdf-muotoon, esim kalvomateriaalit. Videoiden ym. käyttöä selvitetään lisää. Materiaalin tulee noudattaa virtuaaliammattikorkeakoulun laatukriteerejä ja sen tulee olla modeemilla käytettävissä. Käyttäjällä pitää olla käytössään selainohjelma (uusimpia versioita) sekä Flash-plugin, AdobeAcrobat-reader sekä Word ja Excel-ohjelmistot. OPINTOJAKSON JA OPPIMATERIAALIN TESTAUS Testauksen ja arvioinnin suorittaa metsän tuotantorengas sekä jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta yksi renkaan ulkopuolinen opettaja. Testaus tapahtuu kahdessa vaiheessa, keväällä 2002 sekä keväällä Testaus tehdään IE ja Netscapen selaimilla. Testauksessa käytetään VirtuaaliAMK:n laadunvarmistukseen liittyvää käytäntöä ja palveluita. Korjaukset määritellään renkaan kokouksessa. Tavoitteena on VirtuaaliAMKlaatumerkki. OPPIMATERIAALIN PÄIVITYS Materiaalin päivitystarve ja aikataulu kirjataan tekijänoikeusrekisteriin. Päivityksestä vastaa ensisijaisesti aineiston tekijä ja hänen estyessään tuotantorengas sopii asiasta keskenään uudelleen. 10

11 OPPIMATERIAALIN YLLÄPITO PROJEKIN AIKANA Sivustot sijoitetaan alkuvaiheessa HAMKin palvelimelle osoitteeseen Koordinaattori kokoaa aineistot tänne sisältökartan osoittamaa informaatiohierarkiaa noudattaen. Aineistot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sivustojen toimivuudesta vastaa Hamkin tekninen tuki. OPINTOJAKSOON LIITTYVIEN DOKUMENTTIEN LUETTELOINTI Dokumenttien luettelointi tapahtuu erillisessä tekijärekisterissä sekä sisältökartassa. Tekijärekisterilomake on liitteenä. TÄMÄN KIRJAN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN AIKANA JA JÄLKEEN Tämä käsikirja toimii työkaluna koko virtuaaliammattikorkeakoulu-projektin ajan. Tänne kirjataan kaikki tiedot, jotka liittyvät kyseiseen verkko-opintojaksoon. Sisältökarttaa, tekijärekisteriä, käytettäviä/tarvittavia ohjelmistoja yms. täydennetään tuotannon edetessä. Tämä kirja tulee tulevaisuudessa todennäköisesti sisältämään myös opintojaksoon taloudelliseen toimintaan liittyviä asioita laajemmin. 11

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa

Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa VirtuaaliAMK-seminaari 1.11.2006 Tampere Vero-opisto 1 Verohallinto pähkinänkuoressa Työ: tietojen käsittelyä veron oikean määrän selvittämiseksi Asiakkaat: veronsaajat,

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön verkkokursseilta Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei Tietie-yhteistyö

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Sähköposti (vrt. kirjeopisto) Skype. Useita julkisia ja. ratkaisujen hahmottelu, avoin kommentointi. Yksi tai useita. suljettuja keskustelualueita

Sähköposti (vrt. kirjeopisto) Skype. Useita julkisia ja. ratkaisujen hahmottelu, avoin kommentointi. Yksi tai useita. suljettuja keskustelualueita Ominaisuus Kuvaus Viittaus muihin VLE / tuotteisiin Kontrolli- ominaisuuksia Pedagoginen tarkoitusperä Yksilötehtävät Tehtävien palautus Sähköposti (vrt. palautuksen valvonta ja testaus, opitun (Assignments)

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h

* * * * * *-merkistä tavoitteisiin ja sisältöön *-merkistä tehtäviin. Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Opiskelijaohjaajakoulutus 3 op Lähiopetus 18,5 h Verkko-opiskelu 62 h Verkkostartti 2 x 1,5 h Verkkotyöskenteltyöskenteltyöskentely Verkko- Verkko- 1. 2. 3. Lähipäivä Lähipäivä Lähipäivä * 25 h * 21 h

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei/ Tietie-yhteistyö TIEtojenkäsittelyä TIEtotekniikan avulla Tietie-projekti

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Jarmo Pulkkinen, toimitusjohtaja, HtM Web Fellows Oy 1. Web Fellows Oy lyhyesti Web Fellows Oy tarjoaa asiakaslähtöisesti räätälöityjä www-sovelluksia

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0

Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä. Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Moduuli 1: Opettaja verkko-opetuksen laadun kehittäjänä Tuutoritapaaminen 8.10. KIELOT 4.0 Päivän ohjelma 9.45-10.45 Moduuli 1/teema 1 (Opettaja verkkoopetuksen laadun kehittäjänä), PBL työskentelyn päätös

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Työnhaun verkkokurssit

Työnhaun verkkokurssit NUOVE / SÄHKÖISET PALVELUT TEEMATYÖRYHMÄ 20.9.2011 Työnhaun verkkokurssit Timo Rautavirta Erikoistyövoimaneuvoja, JobCafé 1 Työnhaun verkkokurssit - taustaa 90-luvun lama: ryhmämuotoisia palveluja otettiin

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut

Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut Lahden Ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Hypermediadokumentin laatiminen, kevät 2000 Harjoitustyön suunnitelma Matematiikan oppimateriaalia verkkoon: kompleksiluvut Hannu Lehto hannu.lehto@lahti.fi www.edu.lahti.fi/~lehto

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Oppimateriaalin tuottaminen videona

Oppimateriaalin tuottaminen videona Oppimateriaalin tuottaminen videona Kalle Romanov, yliopistonlehtori 4.2.2015 Esityksen sisältö Videon käyttöarvo, pedagoginen lisäarvo Videon tuottamisen tekniikkaa Videon jakelu /julkaisu Videokäytön

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

Suunnitelma verkkokurssin toteutuksesta

Suunnitelma verkkokurssin toteutuksesta 1 Suunnitelma verkkokurssin toteutuksesta Verkkokurssin nimi Keskeinen sisältö ja laajuus Langaton viestintä Langaton viestintä on Tietokoneen käyttäjän A- ajokortin valinnainen moduuli. Tavoitteena on

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Johdanto... 3 2 Käsikirjoitusprosessi... 4 3 Käyttöliittymäsuunnittelu...

Lisätiedot

Tieto haltuun -hanke. Tietopalvelujen ja tiedonhankinnan kehittäminen verkostoituvassa lukio-opetuksessa. Heidi Hongisto projektisuunnittelija

Tieto haltuun -hanke. Tietopalvelujen ja tiedonhankinnan kehittäminen verkostoituvassa lukio-opetuksessa. Heidi Hongisto projektisuunnittelija Tieto haltuun -hanke Tietopalvelujen ja tiedonhankinnan kehittäminen verkostoituvassa lukio-opetuksessa Heidi Hongisto projektisuunnittelija Yleistä 2-vuotinen OPHn rahoittama hanke (2008/2009-2010) Kohteena

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa XML-kielen perusteet Teoria ja ohjelmointitehtävät XML-kielen perusteet 3 Sisältö YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN...

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005

Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005 Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005 VirtuaaliAMK-seminaari - Verkko-oppimisen visiot ja käytäntö 9.11.2005 Marja Rautajoki, marja.rautajoki@amk.fi Kaisa Rissanen, kaisa.rissanen@amk.fi

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen. Moodlen pikaopas kouluttajalle

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen. Moodlen pikaopas kouluttajalle Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen Moodlen pikaopas kouluttajalle Sisällys Sisällys... 2 Johdanto... 3 Kirjautuminen Moodleen... 3 Moodlen eri käyttäjätasot... 3 Kurssin ylläpito... 4 Kurssin asetukset... 4

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa Java-kielen jatkokurssi Teoria ja ohjelmointitehtävät Java-kielen jatkokurssi 3 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 8 JAVA-KIELEN JATKOKURSSI... 8 OPISKELUN

Lisätiedot

Sosiaalisen median lukiokurssi open opas

Sosiaalisen median lukiokurssi open opas Sosiaalisen median lukiokurssi open opas Yhteistyössä AVO: Vinkkiverkko ja Hyvin lukio sekä Turun Virta-hanke 09-11 AVO-hanke Anne Rongas 2011 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Tätä opasta voi

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella.

Lisätiedot

Verkko-opetus. Jarno Tuimala FT, dosentti

Verkko-opetus. Jarno Tuimala FT, dosentti Verkko-opetus Jarno Tuimala FT, dosentti Johdatus aiheeseen Kirjaa paperille lyhyesti ajatuksiasi: Mitä on mielestäsi hyvä opetus tai koulutus? Miten VERSO voisi tukea meitä hyvän koulutuksen järjestämisessä?

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi)

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi) 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja (alkukurssi) Opettaja (loppukurssi) Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2015, II-periodi

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014 THL workshop 2 19.11.2014 Agenda Verkkokoulutusprojektin esittely. Edellisen kerran yhteenveto. Lyhyt esittely verkko-oppimisesta. Ryhmätyöt. Yhteenveto. 1 Workshop 1 käsitellyt asiat Milloin ja millaisissa

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 4 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 13.4.2016 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio

Veistämö Knaapi. Projektidokumentaatio Veistämö Knaapi Projektidokumentaatio 2015 1 Sisällysluettelo 1 Esittely... 3 1.1 Idea/Tarve... 3 1.2 Synopsis/ Projektin kuvaus... 3 1.3 Aikataulutus ja kustannusarvio... 4 2 Suunnittelu... 6 2.1 Banneri

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Salcom Learning käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Tervetuloa avoimiin koulutuksiin, webinaareihin ja verkkokursseille! Koulutukset alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.salcomlearning.fi,

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Sisältö Perustietojen siirrot vuoden 2017 hakuja varten Kielikoetulos suoritusrekisteriin Muutoksia virkailijan työpöydällä Kevään 2017 hakujen lomakemuutokset 2 Perustietojen

Lisätiedot