RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNETTAVUUSSELVITYS"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Infran hankenro 11 RAKENNETTAVUUSSELVITYS LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 Linnainmaa, Tampere Donna ID numero: Tampere , Jori Lehtikangas

2 LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1. YLEISTÄ Tutkimuskohde Toimeksiannosta Tampereen Infra on laatinut rakennettavuusselvityksen koskien Linnainmaan kaupunginosan korttelissa 561 sijaitsevaa asemakaava-aluetta nro Alue sijaitsee Sammon valtatien varressa. us on esitetty rakennettavuuskartassa, piirustus nro /16538/1. Alueelle tavoitellaan rakennettavaksi päiväkoti, pientaloja sekä hieman tehokkaampaa asuinrakentamista. Tehdyt tutkimukset Alueella on maaperän koostumusta ja kerrosrakennetta tutkittu v. 21 puristinheijarikairalla 21 tutkimuspisteessä. Samassa yhteydessä on asennettu 2 pohjaveden havaintoputkea sekä otettu häiriintyneitä maanäytteitä tutkimuspisteestä. Maanäytteistä on laboratoriossa tutkittu vesipitoisuus ja osalle näytteistä on tehty maalajin rakeisuusmääritykset. Selvityksen lähtöaineistona ovat lisäksi olleet alueen reunamille aiemmin tehdyt vanhat painokairaustulokset. Ennen kairausten tekemistä alueella on tehty maatutkaluotaus linjoille, joille tutkausten jälkeen kohdistettiin muita pohjatutkimuksia. Luotausten ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää mahdollisten yli,5 m kokoisten metallisten kohteiden sijaintia alueella. Metallisten kohdetulkintojen lisäksi profiilikuviin tehtiin lisäksi karkeita maalajitulkintoja rajapintoineen. Maatutkaukset tulkintoineen on tehnyt Geo-ork Oy. Pohjatutkimustulokset on esitetty pohjatutkimusleikkauspiirustuksissa /16538/2 6. Geo-ork Oy:n laatima raportti maatutkaluotauksista on liitteenä. Pohjatutkimus kuvaa maaperätietoa vain kyseessä olevan pisteen kohdalla kyseessä olevana tutkimusajankohtana. Siksi pohjatutkimustuloksia voidaan käyttää myöhemmin rakentamissuunnittelun lähtöaineistona vain soveltuvin osin. Alustavat PIMA-tutkimukset Alueella havaitun rakennus- ja metallijätteen sekä mahdollisten vanhojen maatäyttöjen aiheuttamien epävarmuustekijöiden vuoksi on alueella tehty alustavia pilaantuneiden maiden (PIMA) tutkimuksia. Tutkimuksia suoritettiin yhteensä kahdeksassa eri tutkimuspisteessä eri puolilla aluetta. Näytepisteiden sijainnit on esitetty rakennettavuuskartalla ja pohjatutkimusleikkauksissa. Näytteitä otettiin pääasiassa läheltä maanpintaa, mutta osassa pisteistä myös syvemmältä kierrekairan avulla. Otetut näytteet tutkittiin PetroFlag- ja InnovX -laitteilla. PetroFlag -laitetta käytetään hiilivetyjen määrän analysointiin maaperässä. Laitteen ohjearvo hiilivedyille on 3 ppm. InnovX - röntgenfluoresenssianalysaattorilla määritetään alkuainepitoisuuksia (arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, antimoni ja sinkki). 2/8

3 LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Metallien osalta tuloksissa ei ole mitään hälyttävää. PetroFlag -tulokset ilmaisevat todennäköisesti humuspitoisuutta tai lievää öljyllä nuhraantumista. Todennäköisesti ei kuitenkaan mitään vakavaa pilaantuneisuutta. Näiden osalta lähetetään kuitenkin vielä kokoomanäytteet laboratorioon tutkittavaksi. Laboratoriossa tutkitaan asioita, joita kenttämittareilla ei voida tarkastaa, kuten torjuntaainejäämät. PIMA-asetuksen mukaan torjunta-aineita ovat Atratsiini, DDT, DDD, DDE, Dieldriini, Endosulfaani, Heptakloori ja Lindaani. Lisäksi asetuksessa on mainittu Biosidit (TBT ja TPT), jotka tutkitaan myös samassa yhteydessä. Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet Selvitysalue on suurimmaksi osaksi rakentamatonta vanhaa peltoaluetta. Alueen eteläreunalla sijaitsee Sammon valtatien ja viereisen kevyenliikenteen väylän rakenteet sekä maarakenteinen meluvalli. Pintasuhteet Suurimmaksi osaksi alue on pintasuhteiltaan tasaista ja noin tasolla +99,5 +1,5. Alueen pohjoisosassa maanpinta kohoaa loivasti Kotipellonkadun varressa sijaitsevien omakotitalotonttien suuntaan tasolle Eteläreunalla Sammon valtatie ja kevyenliikenteenväylä ovat tasolla +1,6 +11,5 ja meluvallin yläpinta tasolla, 13,5. Alueen rakentuessa on tarve tehdä laajoja alueellisia täyttöjä mm. kuivatuksen takia. Täyttöpaksuus on kuitenkin maltillinen, pääasiassa noin,5 1,5 m. Pohjasuhteet Maaperä Alueen eteläosassa ylimpinä maakerroksina on Sammon valtatien ja kevyenliikenteenväylän rakennekerrokset. Kerrospaksuuksista tai siitä onko väylät aikanaan perustettu massanvaihdolle, ei ole tietoa. Muilta osin alueen ylimpänä maakerroksena ohuen humusmaan alla on 1 2 m paksu kuivakuorikerros. Pääsääntöisesti kerros on yläosastaan löyhää, mutta muuttuu syvemmälle mentäessä keskitiiviiksi tai tiiviiksi. Laboratoriotutkimusten mukaan kerroksesta otetut maanäytteet olivat maalajiltaan liejuista savea tai savista ja näytteiden vesipitoisuus oli %. Kuivakuorikerroksen alapuolella on löyhää silttiä. Kerroksen paksuus on pääasiassa 2 m ja kosteikkoalueella noin 5 7 m. Kerroksesta otettujen maanäytteiden maalaji vaihteli savisesta liejusta liejuiseen silttiin ja näytteiden vesipitoisuus oli 2 6 %. Alimpana maakerroksena on moreenia. Kallioperä Kalliopinnan korkeustasoa ei ole tutkimuksissa varmistettu porakonekairauksin. Pohjatutkimusleikkauksiin kalliopinta on arvioitu pääasiassa kairausten päättymistasoon. Tällöin arvioitu kalliopinta on Kotipellonkadun varressa olevan asutuksen lähellä 6 m syvyydellä, valtaosalla aluetta 6 8 m syvyydellä ja alueen lounaisosassa olevalla kosteikkoalueella 8 1 m syvyydellä maanpinnasta. 3/8

4 LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pohjavesi Alueelle on tutkimusten yhteydessä asennettu kaksi pohjaveden havaintoputkea pohjaveden korkeustason selvittämiseksi. Alueen keskellä sijaitsevaan tutkimuspisteeseen nro 13 asennetussa pohjaveden havaintoputkessa on..21 havaittu vesipinta tasolla +97,29 eli 3,2 m syvyydellä maanpinnasta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, joten erityisille pohjaveden suojaamistoimille ei ole tarvetta rakentamisen yhteydessä. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 1,1 km etelän suuntaan. 2. ALUEEN RAKENNETTAVUUS Rakennettavuusluokitus Rakennettavuus perustuu Geologian tutkimuskeskuksen TAATA -projektissa käyttämään jaotteluun, jossa rakennettavuuteen vaikuttavat maanpinnan kaltevuus, maalaji sekä pehmeän tai löyhän maakerroksen paksuus. Luokat ovat Erittäin hyvä (I), Hyvä (II), Keskinkertainen (III), Melko huono (IV), Huono (V) ja Heikko (VI). Selvitysalue on jaettu eri rakennettavuusluokkiin, alueet on esitetty rakennettavuuskartalla. Selvitysalueen luoteis-/ pohjoisosa olemassa olevien pientalojen läheisyydessä on rakennettavuudeltaan hyvää (II). Maaperä on pintaosistaan löyhää tai keskitiivistä silttiä tai hienoa hiekkaa kerrospaksuudeltaan alle 2,5 m. Tämän alapuolella maaperä muuttuu tiiviimmäksi. Alue on pintasuhteiltaan tasaiseksi luokiteltava, noin 5 % pinnankaltevuus. Selvitysalue on kuitenkin suurimmaksi osaksi rakennettavuudeltaan keskinkertaista (III). Maaperä on savista liejua tai liejuista silttiä ja pehmeän kerroksen paksuus vaihtelee 2,5,5 m. Pintasuhteiltaan alue on tasainen, pääosin alle 5 % pinnankaltevuus. Alueen keskellä on rakennettavuudeltaan melko huono (IV) alue. Pehmeän maakerroksen paksuus on noin 5 8 m. Pintasuhteiltaan alue on tasainen, pääosin alle 5 % pinnankaltevuus. Selvitysalueen länsikulmaukseen on arvioitu rakennettavuudeltaan huono (V) alue. Pohjatutkimuksia ei tällä alueella ole kuitenkaan tehty. Arvioitu pehmeän maakerroksen paksuus on yli 8 m ja pinnassa oleva turvekerros noin 2 3 m. Pintasuhteiltaan alue on tasainen, alle 5 % pinnankaltevuus. Rakennusten ja piha-alueiden perustaminen Pohjatutkimustulosten perustella esitetään seuraavia suosituksia ja ohjeita koskien rakennusten ja rakenteiden perustamista. Esitetyt suositukset ovat keskimääräisiin olosuhteisiin perustuvia, eivätkä ne ota huomioon alueen sisällä mahdollisesti esiintyviä vaihteluja pohjasuhteissa. Rakennettavuudeltaan hyvä alue (selvitysalueen luoteisosa) Pientalot voidaan todennäköisesti perustaa anturoin sora- tai murskearinan välityksellä maanvaraisesti. Rakennettavuudeltaan hyväksi arvioidulla alueella ei kuitenkaan /8

5 LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ole tehty kuin yksi pohjatutkimus, joten alustavassa suunnittelussa on käytettävä maltillista kantavuutta p 15 kn/m 2. Rakennusten lattiat on mahdollista tehdä maanvaraisena. Kadut, piha-alueet ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisesti. Rakennettavuudeltaan keskinkertainen alue Kohdissa, joissa tehdään täyttöjä nykyisen maanpinnan yläpuolelle, on varauduttava maapohjan painumiin. Siksi varmin ja riskittömin tapa etenkin raskaampien ja painumille herkkien rakenteiden osalta on perustaa rakennusten kantavat rakenteet kovaan pohjaan tai kallioon lyötävien tukipaalujen varaan. Mikäli luotettavasti osoitetaan, että rakennuspaikan arvioidut kokonaispainumat ovat sallituissa rajoissa tai mikäli rakennuspohjaa esikuormitetaan ennen muita rakentamistöitä, voidaan lieviä painumia sietävät 1- ja 2-kerroksiset talot perustaa maanvaraisesti silttikerroksen varaan noin,5 m paksulle murskearinalle käyttäen alustavasti kantavuutta p kn/m 2. Rakennusten lattiat on mahdollista tehdä maanvaraisena. Kadut, piha-alueet ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisesti. Rakennettavuusluokaltaan melko huono alue Rakennukset on perustettava kovaan pohjaan tai kalliopintaan asti ulottuvien tukipaalujen varaan. Paalutettavien rakennusten lattiat on suositeltavinta ripustaa kantavina paaluperustusten varaan. Rakennuspohjien valmistelu vaatii myös olemassa olevan turvekerroksen kaivutöitä, kaivusyvyyden ollessa noin,5 1 m. Tulevista täytöistä aiheutuu maapohjaan merkittävää lisäkuormitusta ja siten painumia. Siksi ilman maapohjan esikuormittamista on paalujen mitoituksessa otettava lisäkuormituksena huomioon negatiivinen vaippahankaus. Ilman maapohjan esirakentamista on lisäksi varmistettava, ettei painumaero muodostu haitallisen suureksi paalutetun ja maanvaraisen rakenteen rajapinnassa. Mikäli alueella tehdään maapohjan esirakentamista, voidaan tämän jälkeen kevyitä tasaisesti kuormitettuja ja lieviä painumia sietäviä rakenteita (esim. katokset) harkita perustettavaksi maanvaraisesti. Katujen ja piha-alueiden pintarakenteet sekä putkijohdot ja viemärit on suositeltavaa rakentaa vasta maapohjan mahdollisen esirakentamisen jälkeen, jolloin vesihuoltolinjojen paaluttamisen tarve vähenee ja voidaan käyttää esimerkiksi poimulevyarinan välityksellä maanvaraista perustamista. On kuitenkin huomioitava liitokset painumattomiin rakenteisiin kuten paalutetut rakennukset ja olemassa olevat vesihuoltolinjat. Putkijohtojen suunnittelussa on hyvä käyttää hieman tavallista suurempia kallistuksia painumahaittojen pienentämiseksi. Mikäli maapohjaa ei esirakenneta, on putkijohdot ja viemärit suositeltavaa perustaa paalutuksin. 5/8

6 LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Rakennettavuusluokaltaan huono alue (kosteikko selvitysalueen länsiosassa) On otettava huomioon, että pohjatutkimuksia ei rakennettavuudeltaan huonoksi arvioidulla alueella ole tehty. Alue on jätetty toistaiseksi tutkimatta luontoselvityksen yhteydessä tehdyn aluerajauksen vuoksi. Alustavassa suunnittelussa voidaan huonoksi luokitellun alueen rakennettavuudesta käyttää samaa arviota kuin mitä edellä melko huonon alueen yhteydessä on sanottu, kuitenkin sillä poikkeuksella, että pehmeikön syvyys ja tarvittava turvekerroksen kaivusyvyys ovat jonkin verran suurempia. Suositeltavinta on hyödyntää aluetta esimerkiksi hulevesien keräykseen ja viheralueena. Täytemaa-alueet (selvitysalueen pohjois-, itä- ja eteläreunat) Täytemaaksi luokitellut alueet eivät saa varsinaista rakennettavuusluokkaa. Näillä alueilla rakennetut vanhat penkereet ovat lujittaneet maapohjaa sen luonnontilaisesta tasosta ja maapohja on siten kantavampaa. Mikäli täytemaa-alueilla tasaus ei oleellisesti nouse nykyisestään, voidaan kadut, piha-alueet ja putkijohdot perustaa maanvaraisesti. Rakennuksia täytemaa-alueille ei ole tulossa. Routasuojaus Perusmaa on routivaa, eli routimattoman perustamissyvyyden yläpuoliset rakenteet on routasuojattava. Tampereella mitoittava pakkasmäärä on F 5 = 39 Kh. Routaeristeet mitoitetaan ohjeen RIL Routasuojaus mukaisesti erikseen lämpimille ja kylmille rakennusosille sekä nurkille. Kuivatusrakenteet Rakennukset on salaojitettava vajovesien poisjohtamiseksi. Pohjakerrosten lattioiden sekä perustusten alle on tehtävä kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva salaojituskerros. Maanpinnan korkeuden on oltava rakennuksen ulkoseinän vierellä vähintään,3 m alimman lattiatason alapuolella. Suunnittelun edetessä on alueelle tehtävä kunnolliset pintatasaus-, hulevesi- ja sadevesien viemäröintisuunnitelmat alueen hallitun kuivattamisen toteuttamiseksi. Radon Radon on otettava huomioon rakenteita suunniteltaessa. Radonhaittojen ehkäisemiseksi maanvaraiset alapohjarakenteet on tiivistettävä ja radonkaasut kerättävä ja poistettava koneellisesti Radon -imuputkiston avulla. 6/8

7 LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 RAKENNETTAVUUSSELVITYS 3. MAA- JA POHJARAKENNUSTYÖT Kaivu Rakennuspohjilta on poistettava humuspitoinen pintamaa sekä eloperäinen aines kuten esimerkiksi turve. Kaivut voidaan lähtökohtaisesti tehdä luiskattuina. Kaivusyvyyden ollessa yli 2, m tai kaivannon pohjan ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle, on kaivannot joko tuettava tai käytettävä riittävän loivia luiskakaltevuuksia. Täytöt Alueelle on tarve tehdä laajoja alueellisia täyttöjä. Täyttöpaksuus on kuitenkin maltillinen, pääasiassa noin,5 1,5 m. Rakennusten alapuoliset täytöt on rakennettava karkearakeisesta ja routimattomasta maamateriaalista, jolla estetään kapillaariveden nousu perustuksiin ja maanvastaisiin lattioihin. Myös katu- ja kunnallisteknisten järjestelmien kohdalla täytöissä on suositeltavaa käyttää routimattomia kiviaineksia. Esirakentaminen Alueen tuleva maanpinta kohoaa nykyisen maanpinnan tason yläpuolelle. Tämän johdosta maapohjassa on odotettavissa painumia. On suositeltavaa tehdä alueella maapohjan esirakentamista. Esirakentamistöiden tarkoituksena on minimoida alueen maanvaraisten rakennusten ja rakenteiden käytön aikaiset haitalliset painumat sekä painumaerot maanvaraisen ja paalutettavan rakenteen vieressä (esim. paalutettava seinälinja, jonka vieressä maanvarainen piha-alue). Soveltuvista esirakentamismenetelmistä suositeltavin ja edullisin on esikuormitus ylipenkereillä. Jos esirakentaminen toteutetaan ylipenkereillä, joiden yläpinta on tasolla lopullinen maanpinta + 1, 2, m, arvioidaan yli 9 % kokonaispainumista tapahtuvan 3 vuoden kuluessa esikuormituksen aloittamisesta. Ylipenkereet on suositeltavaa poistaa lopullisen maanpinnan tasoon vasta, kun maapohjan riittävän konsolidaatioasteen voidaan katsoa täyttyneen. Mikäli alueen rakentamisaikataulu on tiukka, voidaan harkita myös muita soveltuvia esirakentamismenetelmiä. Kaavoituksessa on suositeltavaa hyvissä ajoin määrittää alueen tulevat maanpinnan korkeustasot sillä tarkkuudella, että voidaan tarkentaa alueen painumalaskelmia ja valita mahdollinen esirakentamismenetelmä jatkosuunnittelua varten. Esirakentaminen tulisi sen toteutuksen vaatiman ajan vuoksi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 7/8

8 LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Paalutus Paalutustöitä suunniteltaessa on huomioitava paalutustärinän vaikutus ympäröiviin rakenteisiin (esimerkiksi lähistöllä sijaitsevat tiilirakennukset tai rapatut rakenteet). Töistä aiheutuvaa tärinää on työn aikana mitattava lähikiinteistöihin asennetuista tärinämittareista.. JATKOTOIMENPITEET Mikäli alue esirakennetaan, on laadittava tarkempi esirakentamissuunnitelma, joka pitää sisällään ohjeet esirakentamisen toteuttamiselle, seurannalle ja laadun varmistamiselle sekä valittuun menetelmään liittyvät geotekniset laskelmat. Myöhemmin suunnittelun edetessä, esimerkiksi esirakentamistöiden jälkeen, on alueelle tehtyjä pohjatutkimuksia täydennettävä rakennusosakohtaisilla lisätutkimuksilla ja laadittava rakennuksille ja rakenteille erillinen pohjarakennussuunnitelma. LIITTEET Alustavien PIMA-tutkimusten tulokset Rakennettavuuskartta 1:1 Pohjatutkimusleikkaukset A A F F 1:5/1:1 Pohjatutkimusleikkaukset 1 1 1:5/1:1 Geo-ork Oy:n raportti maatutkaluotauksista, päiväys Tampereella Tampereen Infra, Suunnittelupalvelut Jori Lehtikangas Geotekniikkainsinööri, DI 8/8

9 Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkapalvelut Linnainmaan asemakaava nro 8559 InnovX -mittaustulokset LIITE Ohje Pvm Date Date 15-Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec-21 Lukema nro Reading Reading Aika LiveTime LiveTime Ohjelma Mode Mode Standardization Soil Soil Soil Soil Soil Soil Soil Soil Soil Soil Soil Piste nro. työ/piste nro. tyo/piste nro (1m) 26 (2m) 26 (3m) 26 (m) Työkohde työkohde tyokohde Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Lentavan k.8559 Mittaaja mittaaja mittaaja E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa E.Haa Kuivaus kuivaus kuivaus Syvyys syvyys syvyys X-koordinaatti x-koordinaatti x-koordinaatti , , , , , , , , , , ,152 Y-koordinaatti y-koordinaatti y-koordinaatti 2951, , , , , , , , , , ,29 Alempi Ylempi Z-koordinaatti z-koordinaatti 99,89 1,98 1,29 11,326 1,271 99,352 1,955 99,63 99,63 99,63 99,63 ohjearvo ohjearvo Siivilä siivila wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix wet mix 5 1 As (arseeni) As As <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD As +/- As +/- As Cd (kadmium) Cd Cd <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Cd +/- Cd +/- Cd Co (koboltti) * Co Co <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Co +/- Co +/- Co Cr (kromi) Cr Cr <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Cr +/- Cr +/- Cr Cu (kupari) Cu Cu <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Cu +/- Cu +/- Cu Hg (elohopea) * Hg Hg <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Hg +/- Hg +/- Hg Ni (nikkeli) Ni Ni <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Ni +/- Ni +/- Ni Pb (lyijy) Pb Pb <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Pb +/- Pb +/- Pb Sb (antimoni) Sb Sb <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD Sb +/- Sb +/- Sb Zn (sinkki) Zn Zn <LOD <LOD <LOD <LOD Zn +/- Zn +/- Zn Standardisointi Pvm 15-Dec-21 Lukema nro 1 Aika 5. koboltin ja elohopean analysoinnissa InnovX on osoittautunut epätarkaksi siten, että ilmoittaa pitoisuuden joskus suuremmaksi kuin se on * Ohjelma Standardization Tulos ylittää ylemmän ohjearvon, ja mittaus on luotettava Hyväksytty / hylätty Tulos ylittää alemman ohjearvon, ja mittaus on luotettava Pass/Fail -lukema Tulos ylittää ylemmän ohjearvon, mutta mittaus ei ole luotettava Match1 Tulos ylittää alemman ohjearvon, mutta mittaus ei ole luotettava MN1

10 Linnainmaan asemakaava nro 8559 PetroFlag -mittaustulokset LIITE PisteNro Tulos/ppm Kaava (1m) (2m) (3m) (m)

11 ALUERAJAUS ALUERAJAUS Suunnittelupalvelut

12 LEIKKAUS A - A 1:5/1: Pp Mp Gw max min L LYOTY OIK.3 OIK 1.5 Nm OIK MN/m^2 L/.2 m OIK LEIKKAUS B - B 1:5/1: ljsa 72ppm OIK ljsi 65ppm +95 OIK F ljsa 3 ljsa 96ppm 73ppm OIK 1. L LYOTY Nm 2 1 OIK.2 MN/m^2 L/.2 m Suunnittelupalvelut

13 LEIKKAUS C - C 1:5/1: ppm VAS ppm OIK 15. L LYOTY VAS OIK VAS MN/m^ Nm L/.2 m OIK LEIKKAUS D - D 21 1:5/1: L LYOTY VAS MN/m^2 Nm L/.2 m VAS MN/m^2 OIK.9 VAS Nm L/.2 m OIK MN/m^2 Nm L/.2 m Suunnittelupalvelut

14 LEIKKAUS E - E 17 1:5/1: Pp Mp ppm ppm VAS ljsa VAS salj ppm OIK.2 3 ljsa Gw max min hisi VAS 1.8 F VAS VAS VAS MN/m^2 Nm 2 1 Nm L/.2 m L/.2 m OIK MN/m^2 LEIKKAUS F - F 1:5/1: ljsa 9ppm salj 2 ljsi VAS ppm salj 3 ljsi VAS.6 OIK.1 F salj 1 5 OIK MN/m^2 ljsi Nm L/.2 m ljsi VAS 2.6 F OIK OIK.8 L LYOTY VAS MN/m^2 Nm L/.2 m VAS VAS VAS 3. Suunnittelupalvelut

15 21 LEIKKAUS :5/1: ljsa F OIK.3 2 salj 3 ljsa hisi Nm 2 1 OIK MN/m^2 L/.2 m VAS OIK OIK OIK 1. VAS VAS VAS LEIKKAUS 2-2 1:5/1: ppm ppm +1 OIK.3 OIK OIK OIK OIK 2. 5 VAS 18.6 VAS 18. Nm 2 1 OIK MN/m^2 L/.2 m VAS Suunnittelupalvelut

16 LEIKKAUS 3-3 1:5/1: Pp Mp ppm VAS ppm VAS 1.6 Gw max min OIK VAS 18.7 OIK.2 OIK.2 OIK.9 OIK MN/m^ OIK 1.3 Nm L/.2 m kn pk/.2 m LEIKKAUS :5/1: Pp Mp ljsa ljsi ppm Gw max min OIK ljsa 72ppm ljsi OIK 2.5 VAS 1.7 F 2 ljsa ppm 1 5 VAS MN/m^2 3 ljsa 73ppm Nm L/.2 m ljsi 65ppm OIK F VAS OIK OIK OIK OIK 3.2 OIK.3 OIK MN/m^ Nm L/.2 m VAS Suunnittelupalvelut

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI Infran hankenro 91 RAKENNETTAVUUSSEVITYS INNAINMAAN ASEMAKAAVA-AUE NRO 519 innainmaa, Tampere Donna ID numero: 1 237 62 Tampere 13.2.15, Jori ehtikangas INNAINMAAN ASEMAKAAVA-AUE NRO

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI Infran hankenro 4044447 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE 8360 Haukiluoma, Tampere ID 1238243 Tampere 30.1.2015, Jori Lehtikangas 1. YLEISTÄ Tutkimuskohde Toimeksiannosta Tampereen Infra

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI Infran hankenro 4046329 HERVANTAJÄRVEN ASUINALUE Hervantajärvi, Tampere Tampere 29.5.2015, Jori Lehtikangas 1. YLEISTÄ Tutkimuskohde Toimeksiannosta Tampereen Infra on laatinut rakennettavuusselvityksen

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI Infran hankenro 4044447 TESOMAN TAIMISTON ALUE, ASEMAKAAVA NRO 8539 ID 1238253 Tampere 30.1.2015, Jori Lehtikangas 1. YLEISTÄ Tutkimuskohde Toimeksiannosta Tampereen Infra on laatinut

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI Infran hankenro 4042038 Donna id: 866493 RAHOLAN PERHETUKIKESKUS (tontti 3039-1 ja Piikahaan puisto) Rahola, Tampere Tampere 30.5.2014, Jori Lehtikangas RAHOLAN PERHETUKIKESKUS, TONTTI

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI Infran hankenro 444141 RAKENNETTAVUUSSELVITYS LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8559 Linnainmaa, Tampere Donna ID numero: 1 272 84 Tampere 15.1.15, Jori Lehtikangas LINNAINMAAN ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

Alueella 1 sijaitsee nykyisin Tampereen Veneilijät ry:n maja ja matonpesupaikka. Asuinrakennuksia alueella ei ole.

Alueella 1 sijaitsee nykyisin Tampereen Veneilijät ry:n maja ja matonpesupaikka. Asuinrakennuksia alueella ei ole. LENTÄVÄNNIEMI, rakennettavuus 1 (5) LENTÄVÄNNIEMI Lentävänniemen keskustan eteläosan rakennettavuus 1. YLEISTÄ Tämä alustava rakennettavuusselvitys on laadittu ensisijaisesti palvelemaan Lentävänniemen

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys

Työnro Hauralanranta. Rakennettavuusselvitys Työnro 170091 Rakennettavuusselvitys 30.10.2017 2 (7) Työnro 170091 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tehdyt tutkimukset... 4 Ympäröivät rakennukset... 4 Pintasuhteet... 4 Pohjasuhteet... 4 Perustaminen...

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero Projektinumero 2017-5 PERUSTAMISTAPASELVITYS Varilan koulu Sastamala PERUSTAMISTAPASELVITYS 20.01.2017 1(4) Projektinumero 2017-5 Varilan koulu Sastamala YLEISTÄ Rakennuskohde Toimeksiannosta olen laatinut

Lisätiedot

Tesoman Rautatiekortteli

Tesoman Rautatiekortteli Projektinumero 2014-13 POHJATUTKIMUSRAPORTTI Tesoman Rautatiekortteli TAMPERE / HRK Konsultointi Oy POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.05.2014 1(5) Projektinumero 2014-13 Tesoman Rautatiekortteli TAMPERE YLEISTÄ

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna RAKENNETTAVUUSSELVITYS LUONNOS 8.9.2011 1. YLEISTÄ Päivämäärä 08.09.2011 Proj. nro 82138231 Selvityksen kohde on Katisen kaupunginosassa,

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE

RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.8.2016 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES, TAMPERE ID 1 629 446 RAKENNETTAVUUSSELVITYS ISOKUUSI III AK 8639 VUORES,

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN TEKNINEN KESKUS Ritaportin liikenteen ja ympäristön yleissuunnittelu ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN 6.6.2008 Oulun kaupunki Tekninen keskus Ritaportin liikenteen ja ympäristön

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella.

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella. Hiidenmäen rakennettavuusselvitys asemakaavoitusta varten 19.10.2011 Kohde Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Repokallion kaava-alue

Repokallion kaava-alue S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Repokallion kaava-alue Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19997 Rakennettavuusselvitys Saljola Suvi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOL- LISUUSALUE OYK

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOL- LISUUSALUE OYK Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2016 RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOL- LISUUSALUE OYK RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAUMAN KOILLINEN TEOLLISUUSALUE OYK Tarkastus

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE Työ nro 670 2.11.2011 RAKENNETTAVUUSSELVITYS TOURU MATTILANMÄKI JUVELA, TAMPERE TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-36 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-36 33 17 * Pohjarakennussuunnittelu

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K74026 T1 21.8.2017 ALUSTAVA NUPURI NUPURINKARTANONTIE KORTTELI 74026 T1 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI G P GEOPALVELU OY TYÖ N:O 17125 SKOL jäsen KARLSÅKER OMAKOTITALOTONTIT 20, 22, 24 26 / 132 / KARLSÅKER / SIUNTIO Pellonkulma 02580 SIUNTIO 15.6.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pintavaaitus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 9.8.2012 HIETA-AHON KAAVARUNKO, KIIMINKI MAAPERÄ- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä Työ nro Laatija Tarkastaja 9.8.2012 82139158 Mikko

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS JOENSUUN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.05.2016 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMA- KAAVA-ALUE, RAUMA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMA- KAAVA-ALUE, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.5.2017 RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMA- KAAVA-ALUE, RAUMA RAKENNETTAVUUSSELVITYS TÄRPÄTTITEHTAAN ASEMAKAAVA-ALUE, RAUMA

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KYTÖMAA KYTÖMAA, KERAVA

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KYTÖMAA KYTÖMAA, KERAVA Työ nro.0.0 RAKENNETTAVUUSSEVITYS KERAVAN KAUPUNKI KYTÖMAA KYTÖMAA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata A, 0 PIRKKAA PUH 0-8 * Pohjatutkimukset FAX 0-8 * Pohjarakennussuunnittelu 0-tara-pvm.doc

Lisätiedot

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA

Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA Työ nro 11431 09.10.2015 RAKENNETTAVUUSSELVITYS KERAVAN KAUPUNKI KANGASPERHONTIE VIRRENKULMA, KERAVA TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset FAX 03-368

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45031 T3 31.5.2016 ALUSTAVA KURTTILA MAAKAUPPIAANKUJA KORTTELI 45031 T3 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

Virtain kaupunki. Nallelan alueen maaperätutkimus. Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto HKM Infra Oy

Virtain kaupunki. Nallelan alueen maaperätutkimus. Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto HKM Infra Oy 1061 Virtain kaupunki Nallelan alueen maaperätutkimus Perustamistapa- ja pohjatutkimuslausunto HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 622 KAUHAVA (06) 434 23 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo NAEAN AUEEN MAAPERÄTUTKIMUS...

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45085 T12 16.8.2017 ALUSTAVA ÅMINNE PULPETTIPOLKU KORTTELI 45085 T12 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

KAAVOITUSKOHTEEN MAA- PERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

KAAVOITUSKOHTEEN MAA- PERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Lahden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.1.2014 Viite 1510009973 LAHTI, MUKKULANKATU 20 A JA B KAAVOITUSKOHTEEN MAA- PERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHTI, MUKKULANKATU

Lisätiedot

KAUKANIEMEN ALUE, VEH- MAINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

KAUKANIEMEN ALUE, VEH- MAINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12/2014 ID 1 219 564 KAUKANIEMEN ALUE, VEH- MAINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KAUKANIEMEN ALUE, VEHMAINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KORTTELIT 5705, 5706, 5707 JA 5708 (SAVIALUEELLA SIJAITSEVAT TONTIT)

ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KORTTELIT 5705, 5706, 5707 JA 5708 (SAVIALUEELLA SIJAITSEVAT TONTIT) PORVOON KAUPUNKI, OMENATARHAN ASEMAKAAVA-ALUE ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KORTTELIT 5705, 5706, 5707 JA 5708 (SAVIALUEELLA SIJAITSEVAT TONTIT) Viite 82131721 Versio 1.2 Pvm Hyväksynyt Mervi Fors

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, KALEVANRINTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KAAVA 8478 KAUPUNGINOSA XIX

TAMPEREEN KAUPUNKI, KALEVANRINTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KAAVA 8478 KAUPUNGINOSA XIX Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9/2013 TAMPEREEN KAUPUNKI, KALEVANRINTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS KAAVA 8478 KAUPUNGINOSA XIX ID-numero: 644 130 Päivämäärä 13.9.2013

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys NURMIJÄRVEN KUNTA Nysäkuja- Velhonkaari Rakennettavuusselvitys 28.9.2015 2 Nurmijärven kunta Nysäkuja- Velhonkaari RAKENNETTAVUUSSELVITYS Sisällysluettelo 1 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSKOHDE 4 2 TUTKIMUKSET

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkiympäristö, kaavoitus Päivämäärä 31.12.2010 Viite 82132289 LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO KAAVARUNGON

Lisätiedot

G271_7012 1 H.Palmu 23.03.2011 SIUNTION KUNTA PALONUMMEN ALUE KORTTELIT 171, 172, 173, 174 JA 175 02580 SIUNTIO YLEISPIIRTEINEN POHJATUTKIMUS Sisältö: Jakelu: 4s G:Geo2011\G271_7012\Tekniset_raportit\Tutkimusraportti.doc

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44073 T2 16.8.2017 ALUSTAVA KAUKLAHTI KAUPPAKUMPPANINTIE KORTTELI 44073 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 TONTINLUOVUTUSKILPAILU RAKENNETTAVUUSSELVITYS Viite 82119395 Versio 2 Pvm Hyväksynyt M. Fors / Porvoon kaupunki Tarkistanut

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 POHJASUHTEET... 3 2.1 Maaperä... 3 2.2 Pohjavesi... 3 3 POHJARAKENNUSRATKAISUT...

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS puh 08 55 2.8.2011 Toripiha 1 85500 Nivala NIVALAN KAUPUNKI KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT MALISJOKI KESKUSTASSA NIVALA 1. TEHTÄVÄ 2 2. TUTKIMUKSET. TUTKIMUSTULOKSET. PERUSTAMINEN

Lisätiedot