Loppuraportit - palveluverkkonäkökulma

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportit - palveluverkkonäkökulma"

Transkriptio

1 Loppuraportit - palveluverkkonäkökulma Loppuraporteista koottu joitakin palveluverkkoasioita

2 Lapsi- ja perhepalvelujen teemaryhmä

3 Lapsi- ja perhepalvelujen teemaryhmä Sote-uudistuksen jälkeenkin valtaosa lasten, nuorten ja perheiden palveluista jää kuntien tuottamaksi toiminnaksi. -> Yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien sote-, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimijoiden kanssa tulee olla saumatonta myös jatkossa. -> Toivotaan, että tilaratkaisuilla voitaisiin tukea sote- ja kuntiin jäävien palveluiden yhteistyötä. OT-keskus; Viidelle yliopistosairaalapaikkakunnille kehitettävissä osaamis- ja tukikeskuksista varmistetaan monialainen arviointi ja apu niille lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat harvinaisten ongelmien vuoksi kapeaa/suppeaa erikoistumista edellyttäviä palveluita. OT-keskus tulee tuottamaan erityisen vaativan tason palveluita myös Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan asukkaille. Asiakasohjaus ja neuvonta (matala kynnys) - palvelutarpeen arviointi asiakassuunnitelma / samaa pohdintaa myös muissa substanssiryhmissä esim. kotona asumisen ryhmässä Neuvolapalvelut (äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvonta, neuvolapsykologityö ja kotipalvelu) sijoittuvat maakunnan liikelaitokseen, universaalipalvelu kaikille lähipalveluna kuitenkin riittävän suuret yksiköt/tiimit Perhekeskustoimintamallin mukainen toiminta tulisi tuottaa pääasiassa lähipalveluna ja tämä tulisi huomioida palveluverkon suunnittelussa

4 2.3. Pirkanmaan lasten ja perheiden sote-palveluiden sijoittuminen Palveluita ja palvelupisteitä on runsaasti Tampereella ja ympäristökunnissa. Erityisesti reuna-alueilla lasten ja perheiden sote-palvelut sijaitsevat laajempien palvelukeskittymien yhteydessä (esimerkiksi kunnantalolla), eivätkä tästä syystä näy omana palvelupisteenään. Esimerkiksi neuvolan toimipisteitä on 62, joista 19 sijaitsee Tampereella. Yksityisten palvelutuottajien tuleva sijoittuminen maakunnassa on tässä vaiheessa vielä epäselvää. Palveluiden tulevaa sijoittumista pohdittaessa tulee selvittää mahdollisuus jalkautua tai sijoittua kokoaikaisesti varhaiskasvatus- tai koulupalveluiden yhteyteen. Peruspalveluiden yhteyteen sijoitetut palvelut helpottavat moniammatillista yhteistyötä, mutta madaltavat myös asiakkaiden kynnystä ottaa vastaan apua ja tukea. On myös varmistettava työntekijöiden tarvitseman ammatillisen ja kollegiaalisen tuen saanti, jotka vaikuttavat mm. työssä jaksamiseen ja etenkin työuran alkuvaiheessa olevien työntekijöiden perehdyttämiseen ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseen. Palveluiden tulevaa sijoittumista pohdittaessa tulee selvittää Tulevan työskentelyn aikana tulee selvittää järjestöjen ja seurakuntien käytössä olevien tilojen mahdollisuus toimia perhekeskustoimintamallissa kehitettävinä kohtaamispaikkatiloina niiden kuntien alueilla, joiden sote-tiloissa ei ole mahdollista tuottaa kohtaamispaikkatoimintaa

5 9.1. Monituottajuus ja tuottamistavat / sote-keskus ja perhekeskustoimintamalli Perhekeskustoimintamallin sisään kuuluu sote-keskuksen (esim. tilapäinen kotipalvelu, asiakassetelillä tai itse tuotettuna), maakunnan liikelaitoksen (esim. neuvola ja erityistason palvelut), kuntien (esim. oppilashuolto), järjestöjen (esim. perhekahvila, perhekummitoiminta, lastenhoitotoiminta) ja seurakuntien tuottamia palveluja. Sote-keskusten ja maakunnan liikelaitoksen ja muiden toimijoiden tulee muodostaa alueellisesti asiakaslähtöiset ja selkeät palvelukokonaisuudet, jotka tarjoavat lapsille, nuorille ja perheilleen palveluja ilman lähetettä tai ohjausta. Perhekeskustoiminnan tasolle liikelaitos tarjoaa erityis- ja vaativan tason palveluita konsultaation, jalkautumisen ja sähköisten palveluiden muodossa. Sosiaalipalveluiden puolella yksityisten ja järjestöjen tuottamisen palveluiden osuus on suuri. Esimerkiksi lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa ostopalvelujen osuus oli yli 60 prosenttia käyttökustannuksista. Jatkossa lasten ja nuorten palveluja tuottavat kunnat, maakunnan palvelulaitos, järjestöt ja seurakunnat sekä valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen osalta yksityiset yritykset. Palveluohjauksen rooli kasvaa Eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön tulee olla toimivaa ja joustavaa, tämä edellyttää nykyisten työ- ja toimintatapojen muutosta kaikkien osalta Aina kun mahdollista tuli käytössä olla yhteinen asiakastietojärjestelmä. Asiakas- ja potilastiedon liikkuminen toimijoiden keskellä erittäin monimutkaisessa palvelukokonaisuudessa on välttämätöntä

6 11.1. Yhteistyö ja yhdyspinnat Perhekeskustoimintamallitoimijoilla tulee olla tiivis yhteistyö aikuisten mielenterveysja päihdepalveluiden kanssa. Nämä ja lapsiperheiden sosiaalityön palvelu tavoittavat asiakkaat, joiden lapset ovat riskissä. Tutkimusten mukaan sijoituksen uhkaa kasvattaa vanhempien uupumus, liian ankara tai salliva kasvatus, köyhyys ja pitkäaikaissairaudet. Erityisesti pienten lasten sijoituksissa korostuvat vanhemman mielenterveysongelmat. Ylisukupolvista huono-osaisuutta lisäsivät vanhemman kuolema, vakava sairastuminen tai mielenterveyden ongelmat. Myös alkoholiongelmat siirtyvät helposti sukupolvelta toiselle. Ehdotamme, että aikuisten sosiaali-, mielenterveys- ja päihdepalveluita tuotettaisiin ainakin osittain samoissa tiloissa kuin lasten ja perheiden sote-palveluita toimijoiden kesken luodaan yhteinen toimintamalli ja sitä vahvistetaan Toimiva lapsi ja perhe koulutuksella (koskee myös sote-keskusten ammattilaisia jatkossa merkittävä osa aikuisten mielenterveysongelmista hoidetaan perusterveydenhuollossa) Aikuissosiaalityön sijoittumista toivotaan selvitettävän. Perheellisten aikuisten aikuissosiaalityön palvelulla toivotaan olevan vahva yhteys lasten ja perheiden sosiaalipalveluihin

7 Lapsiperheiden palvelut integroidaan kaikilla tasoilla Vaativimmat erikoissairaanhoidon palvelut Lastensuojelun vaativat erityispalvelut Vaativat päihdehuollon erityispalvelut Vaativat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palvelut Asiakaslähtöinen yhteistyö, sujuva tiedonkulku, yhteensopivat järjestelmät Päihdehuollon erityispalvelut Kolmannen sektorin erityispalvelut Vammaispalvelut Erikoissairaanhoito Perhekeskuksen palveluverkosto Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Kunnan varhaiskasvatus ml avoin varhaiskasvatus Järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja toiminta Lastensuojelu Etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (sote) Psykologit ja kuraattorit Yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnista huolehtiminen Vaativat perheoikeudelliset palvelut Rikosseuraamusten piiriin joutuneiden erityispalvelut Vaativat vammaispalvelut -

8 4.2. Ehdotus lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuudeksi ja organisaatioksi Vaativat somaattisen erikoissairaanhoidon pklja sairaalapalvelut Vaativat psykosiaalisen tuen palvelut palvelut ja vaativan erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten psykosiaalisen tuen ja psykiatrian palveluiden kokonaisuus Lasten somaattisen erikoissairaanhoidon alueelliset palvelut ja äitiyshuollon erityistason palvelut 5 alueelle keskitettävät vaativan OTtason palvelut tarjolla ervaalueella Sotekeskus Sotekeskus Kuntiin jäävät palvelut Järjestöt ja seurakunnat SOTE-palveluiden kokonaisuudet: Lasten ja nuorten somaattisten terveyspalveluiden kokonaisuus Lapsen ja perheen mielenterveystyön ja psykososiaalisen tuen palveluiden kokonaisuus Vanhemmuuden tuen palveluiden kokonaisuus ja parisuhteen tuen kokonaisuus

9 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen teemaryhmä

10 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen teemaryhmä Asumispalvelujen keskitetty koordinointi matalan kynnyksen palvelut Perustasolla tulee olla neuvonnan ja ohjauksen lisäksi myös hoitoa päihde- ja mielenterveyspotilaille. Perustasolla (sotekeskuksissa) pitää olla jonoton ja kynnyksetön palvelu Sosiaalityön rooli ja paikka- Missä sosiaalityötä tehdään jatkossa? joustavuutta vastaanottoajoissa (palvelun saatavuus) Maakunnan liikelaitokseen oma psykoterapiayksikkö kolmas sektori vahva toimija Kela keskeinen yhteistyötaho

11 Nykyinen päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuotantotapa ja palveluverkko Pirkanmaalla on tällä hetkellä noin 80 sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipistettä (pitäen sisällään myös asumispalvelut), joista on saatavilla päihde- ja mielenterveyspalveluja. Suurin osa toimipisteistä sijaitsee Tampereen seudulla Muissa kunnissa palvelut ovat usein terveyskeskusten ja sosiaalitoimistojen yhteydessä (Lähde: Pirkanmaan liitto; Ilpo Tammi- Julkisten toimipaikkojen kiinteistökysely 2016 sekä tilastokeskuksen aineisto yhteisöistä ja yrityksistä)

12

13 Tulevan palvelukokonaisuuden kuvaus mukailtu palvelu- ja integraatiotyöryhmän mukaista määrittelyä Lähipalvelut Kotona tai digitaalisesti taskussa itsehoito, itse-arviointi, tietoa mielenterveydestä (Mielenterveystalo.fi) Digi: ajanvaraus (sähk.), etähoito, hoidon seuranta, nettiterapia, hoitoon sitoutumiseen liittyviä sovelluksia: tekstiviestit, sähköpostit, video-yhteys (Lync, Skype jne.) Palvelut lähellä kotia Opiskelijahuolto (koulukuraattorit, psykologit) Terveysneuvonta; terveyskioski, lähitori, muut palvelut kauppakeskuksissa tms., mielenterveyttä edistävä ja päihdehaittoja ehkäisevä työ, päihteettömyyttä tukeva, kulttuuri - ja liikuntapalvelut järjestöjen kansalaistoiminta, avustuspohjainen toiminta sosiaalinen kuntoutus (laki sosiaalihuoltolaista) osallisuutta vahvista kuntouttava työtoiminta (laki kuntouttavasta työtoiminnasta) Liikkuvat palvelut Kotikuntoutus, kotiin tehtävä työ, pyörillä kulkeva palvelu Maakuntatason palvelut/ Erityistason palvelut Oikeuspsykiatriset erityistutkimukset ja hoidot (myös mielentilatutkimukset), STM:n asetuksen mukaiset sukupuoli-identiteettitutkimukset Vaativa yleissairaalapsykiatria (esim. SYV-potilaan hoidon alkuvaihe, kipupsykiatria) Päihdepsykiatrinen korvaushoitojen arviointi Vanhuspsykiatrinen konsultaatio Vaikeat syömishäiriöt Kehitysvammapsykiatrinen arviointi/ konsultaatio), ei-kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt Neuromodulaatiohoidot (DBS, rtms, ECT) psykoterapioiden maakuntatasoinen kooordinointi Aluetason palvelut/ Seudulliset palvelut Palvelut sote- keskuksissa (suoran valinnan toiminta, vapaan kilpailun piirissä) Maakunnan määrittelemät palvelut, peruspalvelut-matalalla kynnyksellä Safe house-hoito vuodeosastoilla alueilla- psykiatrisen konsultaation turvin Mt-ja päihdetiimit sotekeskuksissa (moniammatillisuus): psykiatriset sairaanhoitajat, päihdesairaanhoitajat, psykologi, lääkäri; sosiaaliohjaus ) psykiatrisen sekä päihdepsykiatrisen konsultaation turvin-> HUOM! Hallinnollinen sijoittuminen maakunnan liikelaitoksen alaisuuten Laitoskatkot (vuodeosastokatkot) osassa, avokatkot kaikissa Korvaushoito, huumekatkaisut, vieroitushoidot Maakunnan liikelaitoksen tuottamat palvelut: Maakunnan liikelaitoksen mielenterveys- ja päihdeyksikkö Maakunnan liikelaitoksen alueelliset, jalkautuvat moniammatilliset mielenterveys- ja päihdetyöryhmät (vahva avohoito), muutamassa työryhmässä laajempi palveluvalikko Vaativan tason sosiaalityö ja viranomaispäätökset Maahanmuuttajien psykiatrinen arviointi ja hoito, konsulaatio Maakuntasoiset huumehoitopalvelut Koulutus, kehittäminen, laadunarviointi, työnohjaus, koordinointi Palveluista muodostuu asiakkaille toimiva kokonaisuus, jossa yhteistyö eri toimijoiden kesken ja siirtyminen palveluista/tasoista toiseen toteutuu joustavasti

14 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatio muihin palveluihin kaikilla tasoilla Psykiatriset osastojaksot Sijaishuolto Kasvupalvelut Lastensuojelun sosiaalityö Psykoterapia Päihdelabrat Korvaushoito Opiskelu Päihdesh Tehostettu Perhetyö vastaanotto neuvolatyö Kuntouttava Lapsiperheiden työtoiminta kotihoito Ennakollinen Vauvaperhetyö Äitiysneuvola lastensuojelu Lastenneuvola Valvotut lapsen tapaamiset Ensi- ja turvakoti Kelan etuudet Päihdelaitoskuntoutus Vankila Rikosseuraa muslaitoksen seuranta

15 Kotona asumisen kehittäminen teemaryhmä

16 Kotona asumisen kehittäminen teemaryhmä Ostopalveluissa valtava määrä sekä yksilötason että suurempaa joukkoa koskevia eri pituisia sopimuksia; palvelun jatkuvuus selvitettävä ja turvattava myös taitekohdissa, -> tulee linjata uusien asiakkaiden sopimusmenettely - Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan paikkoja liikaa suosituksiin nähden Resurssin uudelleen kohdentaminen - Ikäihmisten laitosasumista jonkin verran edelleen poistuu, resurssin uudelleen kohdentaminen - Ikäihmisten tavallista palveluasumista (kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan välimuoto) liian vähän - Vammaisten asumispalveluita liian vähän ja ne ovat liian yksipuolisia eri malleja vammaisten asumiseen lisättävä, asumisen ohjausta ja tukihenkilötoimintaa lisättävä - Selvitettävä mihin asukkaat ovat jatkossa vuokrasuhteessa; kiinteistön omistajaan kuten yleensä nyt vai maakuntaan? Välivuokraus? Alv? - > asumispalvelujen kokonaisuus (ikäihmiset, vammaiset, mielenterveys- ja päideasiakkaat) Kuljetukset

17 LIITE 2 (jatkuu): Ikäihmisten palvelut järjestäjän näkökulmasta / Ikäihmiset-ryhmä Perhehoito Tulkkipalvelut ja kommunikoinnin tuki Etuudet (KELA) Vaativat asumispalvelut (erikoishoiva, ml. MT- ja päihde) Hyvinvointiteknologia ml. robotiikka Asiakaslähtöinen yhteistyö, sujuva tiedonkulku, yhteensopivat tieto järjestelmät Kuljetuspalvelut Kuntien hyvinvointityö ja - palvelut Kotihoito ml. kotiutustiimi Tukipalvelut Päivätoiminta Lyhytaikaishoito (kuntouttavat asumispalvelut) Asumispalvelut VALVONTA Omaishoidon tuki VERKOSTOJOHTAMINEN (sis. + ulk.asiakkuudet) Sosiaalipäivystys NEUVONTA ASIAKASOHJAUS Neuvonta ja ohjaus Lähitorit Kolmannen sektorin palvelut (vap-ehtoistyö, vertaistuki Päivystys Kotisairaalatoiminta, kotihoidon lääkärit (pvystys koko maakunnan alueelle) Erikoissairaanhoito ml. akuutti sairaanhoito Sairaankuljetus SOTE-keskukset - perusterv.huollon polik. palvelut - terveystarkastukset - perusterv.huollon kiirevast.otto - esh poliklinikkapalvelut (ml geriatriset palvelut (ml muisti) - sos. ohjaus ja neuvonta - gerontologinen sos.työ - ft palvelut, toimintater.palvelut - kuntoutus (mm. ryhmät) - apuvälineiden välitys - maksuttomien hoitotarvikkeiden jako - laboratorioapalvelut - röntgenpalvelut - hammaslääkäripalvelut - Mt- ja päihdepalvelut - Toimeentulotuki (hark.) Erityistason hammashoito Palliatiivinen hoito (saattohoito) (toimii verkostona myös lähipalveluna) Vaativan tason kuntoutus (geriatrinen, AVH, lonkka murtuma) Apuvälinekeskus Asunnon muutostyöt Lähisairaala (kotisairaalasatelliitit, saattohoidon tukeminen (geriatrinen) lähialuekuntoutus ml. kotikuntoutus Hoitotarvikekeskus Laboratoriokeskus Kuvantamiskeskus Moniamm. ger. arviointi

18 LIITE 3: Asiakasohjaustoiminta ja palvelujen integraatio asiakkaan näkökulmasta / Ikäihmiset-ryhmä 90 % Viestintä: Vapaa-aika Yleinen ohjaus, kirjastot, harrastukset, ikäpisteet Ei julkisesti järjestettyjä palveluja, matala kynnys Neuvonta ja ohjaus: Ensivaiheen sosiaalityö. asiakkaan ohjaus ja palvelutarpeen arviointi. Palveluvalikko sis yksityisen ja julkisen tarjoamat vaikuttavat palvelut portinvartija kustannusten hillintään Asiakasohjaus: Asiakasohjaus ja omaishoidon tuki, moniammatillinen esim. geriatrinen) arviointi, Palvelujen kriteerit Asiakassuunnitelman seuranta: kustannusten hallinta = palvelujen oikea-aikaisuuden varmistus 10% Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sote keskus, Lähitorit ja Terveyskioskit Asiakassuunnitelma, sis pahosu Palvelupäätös Palvelujen integraatio asiakastarpeisiin kanssa kulkija, vastuutyöntekijyys

19 LIITE 10: Hahmotelma vammaisten kotona asumista tukevista palveluista asiakkaan / järjestäjän näkökulmista / Vammaiset-ryhmä

20 LIITE 10: Hahmotelma vammaisten kotona asumista tukevista palveluista asiakkaan / järjestäjän näkökulmista / Vammaiset-ryhmä

21 Valinnanvapaus ja kilpailutus teemaryhmä 1/2 Valinnanvapaus vaikuttaa monilta osin palveluverkon suunnitteluun. Organisointi ja palveluverkko yhtiöitettävät palvelut ja liikelaitoksen toiminta, yhdyspinnan määrittäminen huomioiden alueelliset erot palveluverkko miten turvataan lähipalveluna tuotettavat palvelut ja miten hyödynnetään olemassa olevaa palveluverkkoa kilpailutilanteessa palveluintegraation turvaaminen hyvien käytänteiden ylläpitäminen

22 4.2 Ehdotuksia palveluverkon suunnitteluun (lähipalvelut, seudulliset ja maakunnalliset palvelut, digitalisaatio) Suoran valinnan palvelujen palveluverkko osin lähipalveluperiaatteella matalan kynnyksen palveluita ja palveluohjausta. Laajoihin sote-keskuksiin / asiakassetelin piiriin tavanomaiset erikoislääkärikonsultaatiot ja tutkimukset eheän, asiakaslähtöisen, kustannustehokkaan ja vaikuttavan hoitokokonaisuuden / -polun mahdollistamiseksi. Näin hyödynnettäisiin palvelusetelistä saatuja hyviä kokemuksia asiakassetelin käyttöönotossa. Maakunnan liikelaitoksen palvelut seudullisina ja osin toteuttaen liikkuvasti mm. eri asiantuntijoiden vastaanottoa sotekeskusten yhteyteen. Näin varmistetaan yhteistyö erityisesti moniongelmaisten palvelutarpeen arvioinnissa, jossa paras tieto on perustasolla, mutta tarvitaan myös liikelaitoksen osallistumista. Maakunnallisina palveluina ei markkinoilla olevat palvelut kuten vaativa erikoissairaanhoito ja erityisosaamista vaativat sosiaalipalvelut. Lisäksi tulisi huomioida yhteistyö sellaisten maakuntien kanssa, joiden alueella asiakkaat todennäköisesti jonkin verran asioivat / liikkuvat, kuten Suomen kasvukäytävä (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-Seinäjoki). Potilastietojen saatavuus / käytettävyys olisi varmistettava. Tavoitteenahan on, että jatkossa eri toimijat voivat käyttää omia Kantaan liitettyjä pt-järjestelmiään, joista tieto valuu yhteisiin tietoaltaisiin ja jalostetaan maakunnille tietojohtamisen välineeksi (+ asiakkaille vertailutiedoksi). Tiukka aikataulu huomioiden on tosin epätodennäköistä, että lain edellyttämät tietojärjestelmät toimivat kaikilta osin jo heti 2019 alusta. Asioinnin digitalisaatiota tulisi voimakkaasti edistää yhteistyössä Kelan kanssa, ja toimia valtakunnallisena kärkenä digitalisaation kehittämisessä / hyödyntämisessä

23 Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen teemaryhmä Hyvinvointikertomuksen kautta tietoa palvelutarpeista, alueellisista eroista -> palvelujen alueelliset painotukset Yhteistyö kuntien kanssa tiivistä Digiasiat: asiointi, osallistuminen, henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia muita huomioita mm. äitiys- ja lastenneuvoloiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyö, kulttuuri- ja liikuntareseptit, oppilas- ja opiskelijahuolto, kouluterveydenhuolto, yhteisöllinen oppilashuolto, ikäihmisten matalan kynnyksen palvelut, kotiin tarjottavat palvelut hyvät käytännöt, monissa palveluverkkoon liittyviä tilakysymyksiä esim. Perheiden talo / perhekioski, monissa hyvissä käytännöissä yhteisöllistä toimintaa, jossa osoitetaan tila ko. toiminnalle, yhdyskuntasuunnitteluun kytketään palvelut/palveluverkko jne

24 Tiedolla johtamisen teemaryhmä tiedolla johtaminen perusta palveluverkon suunnittelussa tarvitaan tietoja palvelutarpeista, alueellisista eroista, palvelutarpeista jatkossa tiedot asukkaiden tekemistä valinnoista, miten ihmiset tekevät valintoja esim. sote-keskusten välillä, mitkä seikat ohjaavat valintoja

25 Yhteístyöalue -teemaryhmä Pirkanmaan kanssa yhteistyöalueen muodostavat Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme Asioita, joita mm. käsiteltävä yhteistyösopimuksessa: Palveluverkko/palvelulupaus (sote-lakiesitys 15 ) -palvelut toteutetaan tavalla, joka turvaa palvelujen integraation ja saatavuuden, asiakkaiden osallistumisoikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien ja kielellisten oikeuksien varmistamiseksi -sovittava toimenpiteistä, joilla toteutetaan vaikuttava, laadukas ja kustannustehokas tuotantorakenne, kaikille asiakkaille yhdenvertaiset palvelut Päivystys - sovittava ympärivuorokautiseen päivystykseen ja sen toteuttamiseen liittyvästä yhteistyöstä Laajakantaisista ja merkittävistä investoinneista tehtävä investointisuunnitelma Digitalisaatio, mm. sähköisistä palveluista

26 Sosiaalipalvelut - jatkoselvittelyyn ehdotettavat aiheet / yhteistyöalue -ryhmä Ennen päätöksentekoa keskittämisestä ja työnjaosta jatkoselvittelyyn ehdotettavia: AIKUISET 1) Erityisryhmien ja haastavasti käyttäytyvien henkilöiden tutkimus, asuminen ja kuntoutus: Rikosseuraamusten piiriin joutuneet, rikoksesta tuomitsematta jätetyt henkilöt, joilla on psyykkinen sairaus, mielenterveyden häiriö tai kehitysvamma Haastavasti käyttäytyvät/ vaikeahoitoiset sairaat tai vammaiset henkilöt Terveys-/ mielenterveysongelmista kärsivät monisairaat vammaiset henkilöt Vammaiset moniongelmaiset päihteitä käyttävät henkilöt Keskittäminen osaamis- ja tukikeskuksiin. Jaetaan asiantuntemusta esim. etävastaanotto, jalkautuvat palvelu 2) Päihdepalvelut Kuntouttava laitoshoito: Arvioidaan laitoshoidon ja kuntoutuksen paikat ja tarve sekä asiakassetelin käyttö. Raskaana olevien päihteitä käyttävien henkilöiden laitoshoito: Selvitetään hoitoketjut maakuntien alueella, jonka jälkeen voidaan ottaa kantaa maakuntaa laajemmasta keskittämisestä. Laitoshoito: vaativat monipäihdeongelmaiset henkilöt, joilla usein myös vaikea psykiatrinen problematiikka ja elämänhallinnallinen tilanne. Tulevalle yhteistyöalueelle laitoshoitoon (ks. myös kohta 5) 3) Sosiaalipäivystys ja psykososiaalisen tuen toteutus Sote -valmiuskeskuksen kehittäminen, tulevan yhteistyöalueen ja kansallisen tason toimielin

27 4) Turva-asuminen Tulevalle yhteistyöalueelle vastuu sosiaalityöntekijät ihmiskaupan uhreille. Perustetaan turva-asumisyksikkö (valvonta 24/7) ihmiskaupan uhreille, kunniaväkivallan uhan alla oleville jne. Asumisen järjestää kunnallinen tai yksityinen taho. 5) Muuta huomioitavaa: Terveydenhuollon prosessit, joissa sosiaalipalvelut olennainen ja sosiaalihuollon ammattihenkilöt toimivat terveydenhuollon sisällä. Keskitettyä erityisosaamista alueella tai valtakunnallisesti LAPSET, NUORET, PERHEET 6) Lasten, nuorten ja perheiden palvelut; STM:n muutosohjelma LAPE:n kansallinen linjaus/ luonnos matalan kynnyksen, erityistason ja vaativat palvelut. Vaativissa palveluissa osa ylimaakunnallisia -osaamis- ja tukikeskuksiin, yhteistyöalueille keskitettäviä, erityistason lähetteellä/ konsultoimana. Vaativat psykososiaalisen tuen palvelut ja erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatria: -vaativan tason sosiaalipalvelut: Vaativan tason eropalvelut, Erityisosaamista edellyttävät lasten, nuorten ja perheiden päihdepalvelut -vaativan tason kehitysvammapalvelut: Haastavasti käyttäytyvien/ mielenterveysongelmaisten lasten ja nuorten tutkimus ja kuntoutus. -vaativan tason psykiatriset palvelut: vakavien lasten- ja nuorisopsykiatristen häiriöiden hoito avo-, päiväosasto-, perheosastoja kokovuorokausiosastomuotoisena ja kotiin viedyin interventioin Muuta: Adoptioneuvonta

28 6) Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, muuta huomioitavaa Tietyt yliopistosairaaloihin keskitetyt somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut -näissä sosiaalihuollon ammattihenkilöt/ sosiaalityöntekijä ja keskitettyä erityisosaamista alueella tai valtakunnallisesti - 24/7 lastenpsykiatrinen päivystys, lasten 24/7 intensiiviosastohoito, lasten tahdosta riippumaton hoito, erityisen vaikeahoitoisten ja vaarallisten alaikäisten psykiatrinen hoito (EVA) ja eräiden harvinaisten ja/tai komplisoituneiden tilojen avo- ja sairaalahoito, alaikäisten hyvin vaikeat hoitoresistentit anoreksiat, vaikeat ja komplisoituneet neuropsykiatriset häiriöt -Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria -Alaikäisten sukupuolen uudelleenmäärittelyn edellytysten arviointi (keskitetty Tays ja HUS) APUVÄLINEPALVELUT 7) Apuvälinepalvelut: Sosiaalipalveluista vammaispalvelulain mukaiset apuvälinepalvelut mukaan alueelliseen Pshp:n ja kuntien yhteiseen hankkeeseen, Pshp:n valmisteluvastuu. Valtakunnallisia keskittämistarpeita:.uuden teknologian testaus ja käyttöönotto (yhteistyö eri toimijoiden kanssa, yliopistot, VTT yms.) -Harvinaisia apuvälineet, joissa tarvitaan erityisosaamista (alati kehittyvän teknologian hyödyntäminen, esim. kommunikoinnin teknologiset apuvälineet) -Kalliit, erityisosaamista vaativat apuvälineet (robotiikka osana apuvälinekehitystä esim. erikoisproteesit) -Harvinaisten ja kalliiden apuvälineiden hallinnointi, huollot sekä keskittäminen yhtenäistää toimintakäytäntöjä sekä mahdollistaa prosessin toteutuksen saman protokollan mukaisesti (tasalaatuisuus sekä palvelujen yhtenäistäminen)

29 Poimintoja maku-ryhmistä Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä - ensihoito, yhteistyö muiden tahojen kanssa esim. kotiin vietyjen sote-palvelujen toimijoiden kanssa Alueen elinvoiman edistäminen teemaryhmä - esim. kasvupalveluiden palveluverkko ja sote-palveluverkko, yritystoiminta (esim. sote-palvelujen yrittäjät), innovaatiot, maaseutukysymykset Alueiden käyttö ja yhdysrakenteen toimivuus teemaryhmä - kytkentä palveluverkon suunnitteluun, maankäytön suunnittelu (sekä maakuntakaavataso että kunnan kaavatasot), liikenneratkaisut, joukkoliikenne, henkilökuljetukset palvelut (mm. sote), asuminen, liikenne ja maankäyttö muodostaa kokonaisuuden (yhteistyö sote-verkkoon ei kovasti nouse esiin) Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä - maatalouspalvelujen palveluverkko sote-palveluverkko yhteistyömallit, tilaratkaisut? - Lähi alue maakunnallisten palvelujen kriteerit tulee määritellä tarkemmin

30 Poimintoja joistakin Yhteiset asiat -ryhmistä Talous teemaryhmä - palveluverkon suunnittelu (lähipalvelut, seudulliset, maakunnalliset, digitalisaatio) keskitettyjä toimitiloja, mahdollisuus sopivasti hajautettuun ratkaisuun, koska digitaalinen hoitaminen ei edellytä fyysistä läheisyyttä Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto -teemaryhmä - huomioita palveluverkon suunnitteluun: mm. maakunnallinen apuvälinekeskus, henkilökuljetukset/keskitetty ohjauskeskus, digitalisaation vaikutuksista palveluverkkoon tarvitaan syvällisempi analyysi ja valinnanvapauden vaikutuksesta logistiikkaan ja liikkumiseen, liikkuvatko asiakkaat vai ammattilaiset, uudet palveluinnovaatiot (esim. Posti) Kiinteistöt teemaryhmä - palveluverkon optimointi ja tilojen käyttöasteen nosto sekä keskusten kehittäminen monipuolisina ja saavutettavina palvelukeskittyminä periaate keskeinen tila- ja kiinteistönäkökulmasta, tilojen yhteishyödyntämien eri toimijoille, yhteistyö kuntien kanssa tilaasioissa, tilojen muutosjoustavuus, asiakkaiden tarpeiden muutokset, digitalisaation vaikutukset tiloihin, toimitailaverkko sekä tilojen laatu kilpailuvaltti, PALM yhteistyö, syvällisempää selvitystä digitalisaation, mobiilipalvelujen ja kotiin tuotavien palvelujen vaikutuksista fyysiseen palveluverkkoon - huoli palveluverkon suunnittelun pitkittymisestä, kuntapoliittisista ristiriidoista, digitalisaation vaikutuksien ennakoinnista - suunnittelussa hyödynnettävä paikkatietoanalyyseja, Maakuntien tilakeskus Oy mukana palveluverkkosuunnittelussa tilojen asiantuntijana, mietittävä myös mitä kiinteistöille tapahtuu siirtymäkauden jälkeen, keskipitkällä aikavälillä tavoite, ettei kunnat enää omistaisi sotekiinteistöjä

Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos

Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos 5.5.2017 Anni Vanhala 1 www.pirkanmaa2019.fi Tiedot koottu alla olevilta tahoilta/ henkilöiltä Kanta-Häme: Riikka Haahtela, johtava

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun.

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun. Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun http://www.ks2019.fi/ Yhteistyöalue Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien välinen yhteistyösopimus, (16 ) Yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Esiselvitys Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmän jäsenet ovat perhe- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoita, jotka edustavat Etelä-Pohjanmaan eri alueita, järjestöjä ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen osaamis- ja tukikeskuspäivä Lapsi, nuori, perhe asiakkaana ja potilaana

Valtakunnallinen osaamis- ja tukikeskuspäivä Lapsi, nuori, perhe asiakkaana ja potilaana Valtakunnallinen osaamis- ja tukikeskuspäivä Lapsi, nuori, perhe asiakkaana ja potilaana 19.11.2018 LAPE- Toimiva arki Jaana Jokinen, erityisasiantuntija Psykiatrian asiakkaat 28 000 0 12-vuotiaat 13 17-vuotiaat

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo-hanke mahdollistaa asiakasohjauksen kehittämisen ja kokeilun Pirkanmaalla Hankkeessa kehitetään Pirkanmaalle yhteinen ikääntyneiden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat?

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Perhekeskustoimintamallin ja aikuisten palvelujen yhdyspinnat työpaja Sirpa Karjalainen Hankekoordinaattori PRO SOS aikuissosiaalityön kehittämishanke

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelukuvausten laadinta

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelukuvausten laadinta Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelukuvausten laadinta UUDENMAAN LANUPE- RYHMÄ 10.1.2018 TYÖRUKKASEN 3.1.2018 TUOTOKSET/NUMMIKOSKI, CANTELL-FORSBLOM, HEISKALA, IIVONEN, REPOKARI, RANTA, HOLMSTRÖM,

Lisätiedot

OT-organisaatiomalli Pohjoinen OT-KESKUS LAPE- Toimiva arki Jaana Jokinen, erityisasiantuntija

OT-organisaatiomalli Pohjoinen OT-KESKUS LAPE- Toimiva arki Jaana Jokinen, erityisasiantuntija OT-organisaatiomalli Pohjoinen OT-KESKUS 11.6.2018 LAPE- Toimiva arki Jaana Jokinen, erityisasiantuntija Pohjois-Pohjanmaa Sopimukset Lappi Keski-Pohjanmaa OTkokonaisuuden johtaminen, koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. I & O muutosagentti Pirjo Rehula

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. I & O muutosagentti Pirjo Rehula Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 28.9.2017 I & O muutosagentti Pirjo Rehula Uudistukseen liittyvä keskeinen lainsäädäntötyö Rakenteet: laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhteistyöalue asiat teemaryhmä Loppuraportti

Yhteistyöalue asiat teemaryhmä Loppuraportti Yhteistyöalue asiat teemaryhmä Loppuraportti 180517 Pj Kari-Matti Hiltunen 12.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi SISÄLLYSLUETTELO - Dia 3: Taustaa - Dia 4: Teemaryhmän työhön osallistuneet - Diat 5-9: Sote-järjestämislakiesityksestä,

Lisätiedot

SOTE- TIETOSISÄLLÖT Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1

SOTE- TIETOSISÄLLÖT Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1 SOTE- TIETOSISÄLLÖT 18.5.2018 Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1 MAAKUNTIEN JHS-PALVELULUOKAT / SOSIAALIPALVELUT JHS-palveluluokituksessa sosiaalihuollon palveluluokat ovat KANSA-yhteensopivia, mutta

Lisätiedot

Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta. Leena Setälä Johtaja VSSHP

Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta. Leena Setälä Johtaja VSSHP Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta Leena Setälä Johtaja VSSHP VSSHP 1991-2018: Erikoissairaanhoidon järjestäjä ja tuottaja Liikelaitoksen palvelutuotanto Päivystys ja ensihoito

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Perhekeskusalueet ja toiveet erityistason palvelujen palvelupisteiksi

Perhekeskusalueet ja toiveet erityistason palvelujen palvelupisteiksi Perhekeskusalueet ja toiveet erityistason palvelujen palvelupisteiksi Titta Pelttari LAPE-muutosagentti/projektipäällikkö Pirkanmaan liitto 26.4.2018 1 www.pirkanmaa2019.fi Palveluverkon suunnittelua ohjaavat

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 1 2 Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki Ensisijaista uudistuksessa on Ø lapsen etu ja oikeudet Ø vanhemmuuden tuki Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin Paavo Kaitokari, Pirjo Tiikkainen, Asta Suomi, Johanna Heikkilä, Kari Jaatinen 13.10.2016 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

VAATIVIEN PALVELUIDEN UUDISTUS: OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSET LAPE TYÖPAJAT PÄÄTÖSSEMINAARI

VAATIVIEN PALVELUIDEN UUDISTUS: OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSET LAPE TYÖPAJAT PÄÄTÖSSEMINAARI VAATIVIEN PALVELUIDEN UUDISTUS: OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSET LAPE TYÖPAJAT PÄÄTÖSSEMINAARI 16.12.2016 Vaativien palveluiden kokonaisuus TAVOITTEET PALVELUILLE Varmistetaan monialainen arviointi ja apu niille

Lisätiedot

LAPE KYMENLAAKSO Yhdessä kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

LAPE KYMENLAAKSO Yhdessä kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita LAPE KYMENLAAKSO Yhdessä kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Hallituksen kärkihanke, valtakunnallinen toimeenpano-ohjelma Projektihenkilöstö Tarja Tammekas, Projektipäällikkö Hankeaika 2017-2018

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Kohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut. Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018

Kohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut. Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018 Kohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018 Tuomas Pöysti 09/2016 Miksi sote-uudistus mitä tavoitellaan? Miten uudistus toteutetaan?

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET

KAINUUN PERHEKESKUKSET KAINUUN PERHEKESKUKSET 8.3.2018 Helena Saari Perhekeskusvastaava Kainuun sote pähkinänkuoressa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa seitsemälle kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Jarkko Wuorinen Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Maakuntauudistuksen aikataulu Lainsäädäntö voimaan /maakuntien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö maakunnan liikelaitoksessa ja sote-keskuksessa

Aikuissosiaalityö maakunnan liikelaitoksessa ja sote-keskuksessa Aikuissosiaalityö maakunnan liikelaitoksessa ja sote-keskuksessa Haussa Yhteinen Maakunnallinen Yhteistoimintamalli HYMY -seminaari 18.5.2018 Tanja Penninkangas Vastuuvalmistelija, sote-tuotanto NHG:n

Lisätiedot

KOHTI LOPPURAPORTTIA

KOHTI LOPPURAPORTTIA KOHTI LOPPURAPORTTIA 16.3.2017 24.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Loppuvaiheen yksinkertaistettu tavoite voisi olla mitä tehdään toisin kuin aiemmin Painetta tulee ennen kaikkea palveluiden integraatioon,

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa, kun vammaispalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi? Vammaisilta, Seinäjoki. Muutosjohtaja Harri Jokiranta 5.3.

Mitä tarkoittaa, kun vammaispalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi? Vammaisilta, Seinäjoki. Muutosjohtaja Harri Jokiranta 5.3. Mitä tarkoittaa, kun vammaispalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi? Vammaisilta, Seinäjoki Muutosjohtaja Harri Jokiranta 5.3.2018 Kokonaisreformi SOTE kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA MUKANA SOTEVALMISTELUSSA Harri Tiuraniemi

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA MUKANA SOTEVALMISTELUSSA Harri Tiuraniemi LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA MUKANA SOTEVALMISTELUSSA 29.6.2017 Harri Tiuraniemi 29.6.2017 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu Lapin maakunnassa Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON TULEVAISUUDEN RAKENNE OSANA KUNNAN HYVINVOINTITYÖTÄ

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON TULEVAISUUDEN RAKENNE OSANA KUNNAN HYVINVOINTITYÖTÄ OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON TULEVAISUUDEN RAKENNE OSANA KUNNAN HYVINVOINTITYÖTÄ 22.11.2017 Käytetyt aineistot Vaativa erityinen tuki Kuuma-kuntien perusopetuksessa 2016/ Mika Saatsi 31.1.2017 -selvitys

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? NYT ON TOIMINNAN AIKA

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? NYT ON TOIMINNAN AIKA 19.10.2016 Päivi Tikkanen 1 MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? NYT ON TOIMINNAN AIKA Päivi Tikkanen Muutosagentti, TtT, Ft 19.10.2016 Päivi Tikkanen 2 Pohjois-Savon maakunnan ominaispiirteitä Maakunnan väestö ikääntyy,

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?

Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Päivi Leikkola, vastuuvalmistelija, TtT sote-liikelaitos, asiakasseteli palvelut, alihankinnat 22.10.2018 Päivi Leikkola, vastuuvalmistelija Meillä

Lisätiedot

Rikostaustaisten ja heidän perheidensä sotepalvelut

Rikostaustaisten ja heidän perheidensä sotepalvelut Rikostaustaisten ja heidän perheidensä sotepalvelut 13.2.2019 Vankeusaika mahdollisuutena-loppuseminaari Sinikka Salo, HLT, EHL, Sote-muutosjohtaja Sosiaali- ja terveysministeriö 13.2.2019 Sosiaali- ja

Lisätiedot

LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon

LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon LAPE-muutosohjelman yhteys on VIP Vaativan erityisen tuen ohjaus-ja palveluverkostojen alueellinen kick off 29.5.2018 Valteri Tervaväylä, Lohipadon yksikkö Jaana Jokinen Erityisasiantuntija LAPE- Toimiva

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia LAPE-päivät 29.-30.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 1 29.5.2017 Hanne Kalmari hankepäällikkö LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Keskeiset LAPE-periaatteet Osallisuus Tärkeänä

Lisätiedot

Sote-uudistus ikäihmisten palveluissa Mari Patronen, Pirkanmaan liitto

Sote-uudistus ikäihmisten palveluissa Mari Patronen, Pirkanmaan liitto Sote-uudistus ikäihmisten palveluissa Mari Patronen, Pirkanmaan liitto Kehittyvä vanhustyö, Tampere-talo 27.4.2017 1 Mari Patronen 2 SOTE-uudistus 6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 7 8 10 Kehitetään ikäihmisten

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan monialainen maakunta. - sote- valmistelun vaihetta

Pohjois-Pohjanmaan monialainen maakunta. - sote- valmistelun vaihetta Pohjois-Pohjanmaan monialainen maakunta - sote- valmistelun vaihetta 13.11.2017 Sirkku Pikkujämsä SOTE-vastuuvalmistelija Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilöstöinfo 13.11.2017 3 Pohjois-Pohjanmaan -

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Missä mennään SOTEssa? Suomen Senioriliike ry, Laivaseminaari Kerttu Perttilä

Missä mennään SOTEssa? Suomen Senioriliike ry, Laivaseminaari Kerttu Perttilä Missä mennään SOTEssa? Suomen Senioriliike ry, Laivaseminaari 13.3.2017 Kerttu Perttilä MISSÄ MENNÄÄN SOTESSA? Lähde: www.alueuudistus.fi 1. Miksi sote-uudistus? 2. Mitä uudistus tarkoittaa? 3. Uudistuksen

Lisätiedot

Helena Vorma lääkintöneuvos

Helena Vorma lääkintöneuvos 12.6.2018 Lotta Hämeen-Anttila hallitusneuvos Helena Vorma lääkintöneuvos MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS LAINSÄÄDÄNNÖN RAKENNE Tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota

Lisätiedot

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos 10.10.17 Satakunnan perhekeskus Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Verkostomainen palvelukokonaisuus Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esityksen (HE 16/2018) mukaisesti 1 - Keskeiset muutokset verrattuna aiempaan hallituksen esitykseen (HE 47/2017) Maakunnan ei ole pakko yhtiöittää omia sote-keskuksia

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

#Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uudenmaan liitto Uudenmaan maakunta

#Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, Uudenmaan liitto Uudenmaan maakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 2018 Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välillä #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden sotepalvelujen. kustannukset ja rahoitus. Antti Väisänen STM Valtakunnalliset Lape-päivät

Lasten, nuorten ja perheiden sotepalvelujen. kustannukset ja rahoitus. Antti Väisänen STM Valtakunnalliset Lape-päivät Lasten, nuorten ja perheiden sotepalvelujen kustannukset ja rahoitus Antti Väisänen STM Valtakunnalliset Lapepäivät 22.11.2017, Helsinki Esityksen rakenne Maakuntien rahoitusmalli Valinnanvapausluonnoksen

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut Maakuntavaltuuston seminaari 24.2.2017 Yhteiset- ja työikäisten palvelut JANNE FORSBERG, ryhmän pj. janne.forsberg(at)ylasavonsote.fi p. 040 712 1040 POSOTE PALVELUKOKONAISUUDET vs. KANSALLISET PALVELUPAKETIT

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke Rintamaveteraaniasiain Pirkanmaan foorumi, AVI 8.3.2017 1 Mari Patronen 2 SOTE-uudistus Pirkanmaan sote-teemaryhmät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja lasten ja nuorten palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja lasten ja nuorten palvelut Sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja lasten ja nuorten palvelut (2/3) Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 29.11.2017 Helsinki Nvm Marjaana Pelkonen ja nvm Maire Kolimaa, STM 1

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston seminaari SOTEn uudistuvat palvelut/lasten, nuorten ja perheiden palvelut Mari Antikainen, perusturvajohtaja

Maakuntavaltuuston seminaari SOTEn uudistuvat palvelut/lasten, nuorten ja perheiden palvelut Mari Antikainen, perusturvajohtaja Maakuntavaltuuston seminaari 24.2.2017 SOTEn uudistuvat palvelut/lasten, nuorten ja perheiden palvelut Mari Antikainen, perusturvajohtaja LAPEa ohjaava rakenne Pohjois-Savossa Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä

Lisätiedot

Pälvi Kaukonen, THL Marjo Malja, Ritva Halila, STM

Pälvi Kaukonen, THL Marjo Malja, Ritva Halila, STM Valtakunnallinen työskentely osaamis- ja tukikeskusten suunnittelemiseksi LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) viidelle yhteistyöalueelle Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 1 - Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2020 vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 uudelle maakunnalle.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN MAHDOLLINEN ORGANISAATIORAKENNE JA TEHTÄVÄT Laura Saurama

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN MAHDOLLINEN ORGANISAATIORAKENNE JA TEHTÄVÄT Laura Saurama VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN MAHDOLLINEN ORGANISAATIORAKENNE JA TEHTÄVÄT 11.4.2018 Laura Saurama VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA LUONNOS 11.4.2018 LAUTAKUNNAT VALTUUSTO HALLITUS MUU TOIMIELIN?

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Työryhmä: Anneli Saarinen, pj. Sirkka Eväsoja, Lapua, Mirva Ämmälä, Seinäjoki, Helena Kahra-Smedlund, Isokyrö, Tarja palomäki, Jik, Eila Runsala, llky, Marita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja lasten ja nuorten palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja lasten ja nuorten palvelut (2/3) Sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja lasten ja nuorten palvelut Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena koulutus, 1.2.2018, Kouvola Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa STM

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA

DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA DIGITAALISUUS MAAKUNTAUUDISTUKSESSA - NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN Aija Tuimala Muutosjohtaja, Etelä-Karjala Etunimi Sukunimi etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 2 3 DIGI- TALI- SAATIO 4 MAAKUNTAUUDISTUS

Lisätiedot

LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA

LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA Teemme lasten, nuorten ja perheiden Hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA Johtamisen päivä lapsiperhepalvelujen lähiesimiehille Espoo, 19.1.2018 Mitä me tavoittelemme? Lapsen, nuoren

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ.

MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ. MAAKUNTAUUDISTUS ETELÄ-KARJALASSA ETELÄ-KARJALA ON EDELLÄKÄVIJÄ, JOKA TEKEE OMANLAISTAAN UUTTA MAAKUNTAA HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ. Aija Tuimala, Etelä-Karjala 1 Sote/maku esitys valtioneuvostoon 2/2017 Valinnanvapaus

Lisätiedot

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma työkalu yhteiseen työhön

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma työkalu yhteiseen työhön Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 2022 - työkalu yhteiseen työhön Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (12 ) määritelty

Lisätiedot

PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA -KETJUJEN VALMISTELUTILANNE MAAKUNNISSA

PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA -KETJUJEN VALMISTELUTILANNE MAAKUNNISSA PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA -KETJUJEN VALMISTELUTILANNE MAAKUNNISSA Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa Työpaja 1 17.4.2018 13.4.2018 Etelä-Pohjanmaa/Penninkangas/Saukko 1 ETELÄ-POHJANMAA 13.4.2018 Esityksen

Lisätiedot

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Oy Hallitus Tulosalueet. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut.

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Oy Hallitus Tulosalueet. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut. Kainuun sote 2019 Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän johtaja Tilintarkastaja Sisäinen tarkastus Johtoryhmä Kainuunmeren Työterveys

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä

LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä 22.5.2018 Pälvi Kaukonen, LAPE Marjo Malja, STM OT-keskus on uusi integratiivinen

Lisätiedot

Muutokseen valmistautuminen etenee

Muutokseen valmistautuminen etenee Muutokseen valmistautuminen etenee Tampereen työmarkkinaseminaari 17.5.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Kari Hakari Muutosjohtaja

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot