MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON"

Transkriptio

1 MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehto

2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehto NIEMINEN, JARMO: Mikroyritysten matka sähköiseen taloushallintoon Case Keuruun Yrittäjät ry Opinnäytetyö 60 sivua, josta liitteitä 2 sivua Elokuu 2012 Vuonna 1997 voimaan tullut kirjanpitolaki mahdollisti paperittoman kirjanpidon ja sähköisen viranomaisraportoinnin. Suomi on pitkään ollut sähköisen taloushallinnon kärkimaita. Viimeisimpien tutkimusten mukaan varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kehitys on ollut ennakoitua hitaampaa. Tämän opinnäytetyön aihe oli mikroyritysten suhde sähköiseen taloushallintoon ja sen toimeksiantaja oli Keuruun Yrittäjät ry. Opinnäytetyön empiirinen tutkimus perustuu taloushallinnon eri prosesseihin. Tutkimuksessa selvitetään, miten mikroyritykset toteuttavat taloushallintonsa sekä sähköisen taloushallinnon käyttöä ja hyötyjä niille. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastateltavat olivat Keuruun Yrittäjien jäsenyrityksiä. Tutkitut yrittäjät pitivät taloushallintoa tärkeänä rakennettaessa kannattavaa liiketoimintaa. Yrittäjille tärkeimmiksi sidosryhmiksi tutkimuksessa nousivat pankit, verottaja ja tilitoimistot. Tilitoimistojen merkitys korostui, koska enemmistö mikroyrityksistä on ulkoistanut lakisääteiset taloushallinnon osa-alueet tilitoimistoille. Verkkolasku ja e-lasku olivat ensimmäinen askel kohti sähköistä taloushallintoa. Osa oli edennyt pidemmälle ottamalla käyttöönsä laajempia sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja. Sähköisen taloushallinnon hyödyt tunnettiin kohtalaisen hyvin. Työajan säästö nousi niistä tärkeimmäksi. Sähköisen taloushallinnon kustannukset eivät olleet monenkaan tutkitun tiedossa. Tämän opinnäytetyön tuloksilla Keuruun Yrittäjät pystyy auttamaan jäsenyrityksiään kehittämään taloushallinnon prosessejaan ja siten parantamaan toimintamahdollisuuksiaan. Tutkimuksen avulla myös mikroyrittäjät voivat kehittää taloushallinnon prosessejaan. Asiasanat: sähköinen taloushallinto, mikroyritys, verkkolasku, taloushallinnon prosessit

3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Business Administration Innovative Business, Marketing and Financial Management NIEMINEN, JARMO: The way to Electronic Financial Administration at Microenterprises Case Keuruun Yrittäjät ry Bachelor's thesis 60 pages, appendices 2 pages August 2012 In 1997 the Accountancy Act came into force that allowed paperless accounting and electronic reporting to the authorities. Finland has long been among the leading countries in electronic financial administration. According to recent studies, however, the development in small and medium-sized enterprises in particular, has been slower than anticipated. The subject of this bachelor s thesis was to study microenterprises and their attitude to the electronic financial administration. This thesis was commissioned by Keuruun Yrittäjät ry. The empirical study is based on the various financial processes. The aim of the study was also to find out how microenterprises perform their financial management and use electronic financial administration, and to examine the benefits of electronic financial administration. The data was gathered through interviews and analyzed by using qualitative content analysis. The interviewees represented the member companies of Keuruun Yrittäjät. Keuruun Yrittäjät will be able to use the result of this study in order to help its member companies developing their financial management processes and thereby improving their scope for action. The study will also help microentrepreneurs to develop their financial management processes. Key words: microenterprise, electronic financial administration, electronic invoice, financial management processes

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tavoitteet Toimeksiantaja Keuruun Yrittäjät ry Tutkimuksen teoreettinen tausta KESKEISET KÄSITTEET Mikroyritys ja yrittäjyys Taloushallinto Sähköinen ja digitaalinen taloushallinto Verkkolasku ja e-lasku Taloushallinnon prosessit Aikaisemmat tutkimukset EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmät Tutkimusaineisto Haastattelut Aineiston analysointi TALOUSHALLINTO MIKROYRITTÄJÄN ARJESSA Taloushallinnon merkitys Yrittäjät tekevät itse Tilitoimiston tehtävät KOHTI SÄHKÖISTÄ TALOUSHALLINTOA Kokemukset sähköisestä taloushallinnosta Tiedonlähteet Hyödyt ja hidasteet Sähköistä taloushallintoa käyttävien kokemuksia Katse tulevaisuuteen JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Johtopäätökset Tutkimuksen luotettavuus Pohdinta LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Teemahaastattelurunko Liite 2. Taustatiedot... 60

5 5 1 JOHDANTO Kauppalehti uutisoi Puolet pk-yrityksistä jättää paperin kolmessa vuodessa (Mäkinen & Vuorio 2002, 82). Vuonna 1997 voimaan tullut uusi kirjanpitolaki mahdollisti paperittoman kirjanpidon ja sähköisen viranomaisraportoinnin. Sitä täydensi voimaan tullut Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös käytettävistä kirjanpidon menetelmistä. Sähköinen taloushallinto oli saanut alkunsa Suomessa. Sähköisestä taloushallinnosta puhuttaessa korostetaan sen hyötyjä yrityksille. Perinteinen kirjanpito sisältää paljon rutiineja, jotka tehdään käsityönä. Sähköisen taloushallinnon ydin on verkkolasku. Konekielisen tiliotteen kanssa se mahdollistaa automatisoidun kirjanpidon ja reskontrien ylläpidon. Suurimpana etuna sähköisessä taloushallinnossa pidetään verkkolaskujen automaation mahdollistamia pienentyneitä laskujen käsittelykustannuksia paperilaskuihin verrattuna. Verkkolaskut ovat paperilaskuja nopeammin perillä ja ne tallentuvat sähköiseen arkistoon, josta niiden hakeminen on helppoa. Luvatuista hyödyistä huolimatta pieniä ja keskisuuria yrityksiä tutkittaessa on havaittu sähköisen taloushallinnon käytön olevan odotettua vähäisempää. Kauppalehden ennustus ei ole toteutunut vielä vuonna 2012, vaikka Suomi on ollut sähköisen taloushallinnon käyttöönoton kärkimaita. Viimeisimpien tutkimusten mukaan suomalaiset yritykset ovat sähköistymisessään eurooppalaista keskitasoa (Itella 2010). Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Keuruun Yrittäjät ry, jonka jäsenyrityksistä enemmistö on mikroyrityksiä, aivan kuten Suomen yrityksistäkin. Aikaisemmissa tutkimuksissa mikroyrityksiä on tutkittu osana pk-yrityksiä, ei omana joukkonaan. Mikroyritykset työllistävät yhdestä yhdeksään työntekijää, siten niiden taloushallintoon ja sen kehittämiseen käytettävät resurssit ovat suurempia yrityksiä rajallisemmat. Tässä työssä tutkitaan Keuruun Yrittäjien jäsenyrityksistä mikroyritysten taloushallintoa ja sähköisen taloushallinnon käyttöä. Taloushallintoa käydään läpi erillisten osaprosessien avulla, jotta siitä saataisiin selkeämpi kuva.

6 6 1.1 Tutkimuksen taustat Sähköisestä taloushallinnosta on kirjoitettu kymmeniä, ellei satoja, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja yliopistojen pro graduja useista eri näkökulmista. Pohtiessani oman työni viitekehystä ja tutkimusongelmaa, mietin uutta näkökulmaa aiheeseen. Olin ammatinharjoittaja 1990-luvulla melkein kymmenen vuotta. Muistelin, miten itse hoidin taloushallintoni. Laskut tulivat paperisina postilaatikkoon ja lähtivät paperisina. Maksut hoidin pankin kassalla. Kun tiliote oli tullut pankista, toimitin tositenipun tilitoimistoon. Kirjanpitäjä teki pääkirjanpidon, alv-ilmoitukset ja veroilmoitukset. Työskennellessäni kesällä 2011 keuruulaisessa tilitoimistossa seurasin, kun yrittäjät kävivät kerran kuukaudessa mukanaan kirjekuori tai mappi, jonka he jättivät kirjanpitäjälleen. Hetken rupateltuaan he poistuivat. Minähän tein aivan samoin 1990-luvulla. Ainoa ero näytti olevan, että nykyään yrittäjät maksavat paperilaskunsa nettipankissa. Taloushallinnon prosessien toimintatavat eivät näyttäneet muuttuneen paljoakaan, vaikka taloushallinnon vallankumousta on julistettu jo 15 vuotta. Olin löytänyt tutkimusongelmani, jonka esittelin tutkimussuunnitelmassani Keuruun Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tapani Paasulle. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet Sähköisen taloushallinnon käyttöä ovat tutkineet monet yritysmaailmaan liittyvät tahot. Niistä käy ilmi, että sähköisen taloushallinnon käyttö on yleisempää isoissa yrityksissä. Mikroyritysten osuus tutkimuksessa ei aina täysin selviä. Niitä ei tutkita omana joukkonaan vaan osana pk-yrityksiä. Niistä ei ole tehty erillistutkimusta omana ryhmänään, vaikka niiden osuus kaikkien yritysten määrästä on merkittävä. Niiden työntekijämäärien kuin liikevaihdonkin ero jopa keskisuureen yritykseen on huomattava, myös taloushallintoon käytettävät resurssit ovat rajallisemmat. Lahden ja Salmisen mukaan (2008, 26) yli 90 prosenttia Suomen tilitoimistoista toimii perinteisesti tarjoamatta sähköisiä taloushallinnon palveluja. Suomen Taloushallintoliiton (2009, 2) mukaan yli 90 % yrityksistä on ulkoistanut muun muassa talous-, vero- ja

7 työantajavelvoitteiden hoidon tilitoimistoille. Enemmistö mikroyrityksistä käyttää tilitoimistopalveluja, mutta ei sähköisesti vaan perinteisillä paperilaskuilla. 7 Tässä opinnäytetyössä selvitetään mikroyritysten suhdetta sähköiseen taloushallintoon: Miksi mikroyritykset eivät käytä sähköistä taloushallintoa? Mikä hidastaa sähköisen taloushallinnon käyttöönottoa mikroyrityksissä? Ovatko ne halukkaita käyttämään sähköisiä taloushallinnon palveluja? Mitkä ovat sähköisen taloushallinnon hyödyt mikroyrityksille? Kokonaisvaltaiset ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmät soveltuvat suurille ja keskisuurille yrityksille. Ne ovat liian kalliita mikroyrityksille. Mikroyrityksille sopivia taloushallinnon valmisohjelmistoja on olemassa paljon ja internetin yleistyminen on tuonut mukaan kohtuuhintaiset selainpohjaiset sovellukset. Tässä tutkimuksessa ohjelmistot ja niiden vertailu on rajattu pois. 1.3 Toimeksiantaja Keuruun Yrittäjät ry Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Keuruun Yrittäjät ry, joka on Suomen Yrittäjät ry:n paikallisyhdistys. Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavan kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen sekä toimialakohtaiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Yrittäjäjärjestön toiminta muodostuu paikallisyhdistyksistä, aluejärjestöistä ja toimialajärjestöistä. (Suomen Yrittäjät ry 2012c.) Yrittäjäjärjestön tehtävänä on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Yrittäjäjärjestö tarjoaa jäsenyrityksilleen muun muassa koulutus-, neuvonta- ja tiedotuspalveluja, rahanarvoisia jäsenetuja sekä palkitsee menestyneitä yrityksiä. (Suomen Yrittäjät ry 2012a.) Yrittäjäjärjestön etujen lisäksi Keuruun Yrittäjät ry järjestää jäsenyrityksilleen virkistystoimintaa ja jäseniltoja. Nuorten kesätyökampanjassa Keuruun Yrittäjät on välittänyt työpaikka nuorille jo kahdenkymmenen vuoden ajan (Keuruun Yrittäjät ry 2012a). Keuruun markkinat on ollut Keuruun Yrittäjien suurponnistus vuosittain jo 28 kertaa. Keuruun markkinat ovat kaiken kansan markkinat, joka on saavuttanut vahvan

8 aseman yhtenä Suomen suurimmista markkinatapahtumista yli 200 myyjällä ja reilulla markkinavieraalla. (Keuruun Yrittäjät ry 2012b.) 8 Suurin osa pienyrityksistä toimii paikallisesti omalla seutukunnallaan. Nekään eivät välty globaaleilta muutoksilta. Viime vuosikymmenen lopulla Yhdysvalloista finanssikriisinä alkanut taantuma vaikutti koko Suomen talouselämään. Työttömyys ja konkurssien määrä lisääntyivät. Euroopan unionin talousalueella on suuria ongelmia, jotka vaikuttavat Suomessakin. Näistä eivät mikroyrityksetkään jää osattomaksi. Puolustusvoimien rakennemuutos vaikuttaa suoraan Keuruun talousalueelle. Keuruun Pioneerirykmentti työllistää noin 300 henkilöä. Sen toiminta lakkautetaan vuoden 2014 lopussa. Näihin haasteisiin Keuruun Yrittäjätkin pyrkii vastaamaan. Se toimii monella tavalla kehittäen jäsenyritystensä toimintaympäristöä ja -edellytyksiä. Se tekee aktiivisesti työtä yrittäjien aseman parantamiseksi ja yrittäjyyteen kannustamiseksi. Lisääntyvä epävarmuus, muutospaineet ja kiristyvä kilpailu ajavat yrityksiä tehostamaan toimintaansa. Pystyäkseen kilpailemaan muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten tulee uudistaa toimintojaan yhä tehokkaammiksi ja keskittyä ydinosaamiseensa. Erityisesti pienissä yrityksissä resurssien rajallisuus asettaa haasteen selviytymiselle. Taloushallinto on yksi yritystoiminnan kulmakivistä. Se on perusta, jolle rakennetaan kannattava yritystoiminta. Keuruun Yrittäjät tukee jäsenyrityksiään monin tavoin. Tämän opinnäytetyön tuloksilla se pystyy auttamaan yrityksiä kehittämään taloushallinnon prosessejaan ja siten yritysten toimintamahdollisuudet ja kilpailukyky paranevat. Tutkimuksen avulla myös yrittäjät voivat tarkastella oman yrityksensä erillisiä taloushallinnon prosesseja ja havaita niissä mahdollisia kehityskohteita. 1.4 Tutkimuksen teoreettinen tausta Empiirinen tutkimus perustuu taloushallinnon eri prosesseihin. Tarkastelen taloushallintoa sen eri prosessien kautta. Tutkin miten mikroyritykset toteuttavat ja hoitavat taloushallintonsa. Verkkolaskua pidetään kulmakivenä sähköisessä taloushallinnossa. Selvitän kuinka paljon mikroyritykset käyttävät sitä. Tutkin pääsisivätkö ne sen avulla askelta lähemmäksi sähköistä taloushallintoa.

9 9 Teoreettisen osan aineisto koostuu kirjallisuudesta ja Internet-artikkeleista sekä aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. Niiden pohjalta luon kuvan siitä, mitä on taloushallinto ja sähköinen taloushallinto. Tutkimusten kautta kartoitan sähköisen taloushallinnon nykytilaa, mahdollisuuksia ja hyötyjä, joita se tarjoaa mikroyrityksille. Selvitän, mitä sähköisen taloushallinnon käyttö merkitsee mikroyrityksille ja miten se vaikuttaa niiden jokapäiväiseen toimintaan. Selvitän, ovatko väitetyt hyödyt todellisia ja mikä hidastaa taloushallinnon sähköistymistä mikroyrityksissä.

10 10 2 KESKEISET KÄSITTEET 2.1 Mikroyritys ja yrittäjyys Enemmistö niin Suomen yrityksistä kuin Keuruun Yrittäjien jäsenyrityksistä on mikroyrityksiä. Yleisin yhteinen tekijä määriteltäessä mikroyrityksiä on niiden koko. Euroopan komission (2003) määritelmän mukaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten eli pk-yritysten luokka koostuu yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Suomessa oli vuoden 2010 lopussa yritystä (Tilastokeskus 2011). Jos maa-, metsä- ja kalatalous jätetään pois, yrityksiä oli Niistä alle 10 työntekijän yrityksiä oli eli 93,4 prosenttia (Suomen Yrittäjät ry 2011). Mikroyritykset ovat erittäin heterogeeninen joukko. Kattavaa yhtäläisyyttä niistä on vaikea löytää. Pieni koko aiheuttaa toiminnalle ja johtamiselle omat erityispiirteensä verrattuna samallakin toimialalla toimiviin suurempiin yrityksiin. Mikroyrittäjä voi olla omistajayrittäjä, omistajajohtaja, toimitusjohtaja, yksinyrittäjä ja itsensä työllistäjä (Kallio 2002, 37 38). Erilaisia yrittäjätyyppejä on useita. Yrittäjälle ja yrittäjyydelle ei ole yhtä yleistä määritelmää tai teoriaa (Kallio 2002, 39). Mikroyrittäjyydessä on keskeistä yrittäjä itse. Pyykkö (2011, 47) näkee yksinyrittäjällä neljä roolia. Hän on sijoittaja, johtaja, myyjä ja tekijä. Hänen on oltava yleismies, joka hallitsee kaikki roolit. Tutkimuksessa haastateltu perheyrityksessä yli 20 vuotta toiminut yrittäjä kuvasi yrittäjyyttä ja yrittäjiä osuvasti Meidät on neuvolassa rokotettu väärällä neulalla. 2.2 Taloushallinto Taloushallinto tuottaa yrityksen taloutta kuvaavia tietoja. Sen tehtävänä on toteuttaa yrityksen lakisääteinen kirjanpito, jonka perusteella tuotetaan tilinpäätökset ja muita talousraportteja. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2004, 11). Talo-

11 11 ushallinto on myös johtamisen väline. Sen avulla muodostetaan raportteja yrityksen johtamisen ja valvonnan avuksi sekä sidosryhmien päätöksenteon tueksi (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 12). Lahti ja Salminen määrittelevät taloushallinnon järjestelmäksi, jolla organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumiaan niin, että se kykenee raportoimaan toiminnastaan sidosryhmilleen. (Lahti& Salminen 2008, 14). Taloushallinto on laajempi kokonaisuus ja järjestelmä kuin yrityksen laskentatoimi. Yrityksen laskentatoimi jaetaan tavallisesti yleiseen ja johdon laskentatoimeen. Yleisen laskentatoimen tarkoitus on tuottaa taloustietoa yrityksen ulkoisille sidosryhmille muun muassa rahoittajille ja viranomaisille. Sen päätehtävä on kirjanpito ja siitä muodostettu tilinpäätös. Tilinpäätöstietoja käytetään yrityksen voitonjakopäätökseen ja ne muodostavat perustan yrityksen verotukselle. Yrityksen laskentatoimi perustuu vahvasti lakeihin ja asetuksiin ja on hyvin samanlaista eri yrityksissä. Johdon laskentatoimen tehtävä on tuottaa tietoa yritysjohdon taloudellisen päätöksenteon tueksi. Johdon laskentatoimen laskelmat ovat erilaisia suunnittelu- ja tarkkailulaskelmia. Niitä ovat esimerkiksi investointilaskelmat ja budjetit. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13 14, 33.) Laskentatoimi jaetaan myös kahteen päätehtävään. Rekisteröintitehtävän avulla kerätään ja tallennetaan yrityksen taloustietoja. Hyväksikäyttötehtävän avulla tuotetaan tiedoista raportteja taloudellisen päätöksenteon tueksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13.) Yrittäjyys vaatii monien eri taitojen hallitsemista, myös taloushallinnon taitojen osaamista. Yritystoimintaa säädellään monilla laeilla ja asetuksilla. Yhtenä tärkeimpänä yrittäjän velvollisuutena on hoitaa tietyt taloushallinnon osa-alueet. Suomen Taloushallintoliitto (2010, 9) esittää yrittäjälle kolme tapaa järjestää taloushallintonsa. Yrittäjä voi tehdä kirjanpitonsa itse. Hän voi ulkoistaa lakisääteisen kirjanpidon ja kolmantena hän voi ulkoistaa talousohjauksen. Kaikissa tavoissa on hyvät ja huonot puolensa. Yrittäjän on tehtävä valinta siitä, mikä on paras ratkaisu hänen yritykselleen. Taloushallinnon ulkoistamisella tarkoitetaan palvelujen ostamista ulkopuoliselta yritykseltä. Suomen Taloushallintoliitto (2010, 6) jakaa taloushallinnon ulkoistamisen neljään

12 12 osaan. Ulkoistettaessa tilinpäätös ja juokseva kirjanpito tilitoimisto tekee peruskirjanpidon. Siihen kuuluu tositteiden käsittely sekä kuukausittaiset ja vuosittaiset kirjanpitotoimet, kuten kuukausiraportit, alv-raportit, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Toiseksi voidaan ulkoistaa sisäinen laskenta eli johdon laskentatoimi. Sisäisen laskennan palvelut ovat luonteva lisä kirjanpidon peruspalveluihin. Kun palkanlaskenta ulkoistetaan, niin tilitoimisto laskee palkat ja työnantajasuoritukset. Palveluun kuuluu lisäksi palkkalaskelmien lähettäminen ja viranomaisilmoitukset kuukausittain ja vuosittain. Neljäntenä talouden ulkoistamisen muotona Suomen Taloushallintoliitto esittää osto- ja myyntilaskujen sähköisen käsittelyn, johon kuuluu olennaisena osana verkkolaskupalvelut. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2010, 6.) 2.3 Sähköinen ja digitaalinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto voidaan määritellä usealla tavalla. Se nähdään usein ainoastaan laskujen sähköisenä käsittelynä. Lahden ja Salmisen (2008, 13) mukaan sähköisellä ja digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan varsinkin puhekielessä samaa, vaikka niiden välillä on pieni määritelmäero. Digitaalisuudella ymmärretään kaikki sähköisessä muodossa oleva tieto, joka käsitellään, siirretään, varastoidaan ja esitetään ohjelmistoilla, jotka ovat myös sähköisiä. (Lahti& Salminen 2008, 17.) Digitaalisen taloushallinnon Lahti ja Salminen (2008, 19) määrittelevät kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisoinniksi ja käsittelyksi digitaalisessa muodossa. Suppeasti ymmärrettynä se on vain sähköisiä myynti- ja ostolaskuja. Tiivistetyin määritelmä sille on automaattinen taloushallinto, koska digitaalisen taloushallinnon eri prosessien tapahtumat suoritetaan mahdollisimman automaattisesti ilman paperia. Jotta taloushallinto olisi digitaalista, eikä sähköistä, niin kaikki taloushallinnon aineisto on käsiteltävä sähköisesti sen kaikissa prosesseissa. (Lahti& Salminen 2008, 19, ) Aiemmin 1990-luvulla puhuttiin myös paperittomasta kirjanpidosta. Termillä tarkoitetaan kirjanpidon tositteiden esitystapaa sähköisessä muodossa. Koska digitaalinen taloushallinto on paperitonta, niin tähän tilaan voidaan päästä skannaamalla manuaali-

13 sesti paperiset tositteet. Tämä ei kuitenkaan täytä digitaalisen taloushallinnon automaattisuuden vaatimusta. (Lahti & Salminen 2008, 22.) 13 Kuvio 1 selventää sähköisen taloushallinnon kehitystä paperittomasta kirjanpidosta digitaaliseen taloushallintoon. Digitaalinen Paperiton kirjanpito Sähköinen taloushallinto taloushallinto 1990-luku 2000-luku 20xx-luku KUVIO 1. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa (Lahti & Salminen 2008, 22) Lahti ja Salminen (Lahti & Salminen 2008, 21.) määrittelevät sähköiselle taloushallinnolle seitsemän ominaisuutta: Kaikki kirjanpitomateriaali käsitellään sähköisessä muodossa ja tositteet ovat konekielisiä. Tieto siirretään eri osapuolien, järjestelmien, ja osaprosessien välillä sähköisesti. Yrityksen sisällä ja eri sovellusten välillä tietoa käsitellään sähköisessä muodossa. Arkistointi on sähköisessä muodossa. Tietoon päästään käsiksi sähköisesti. Toistuvat työvaiheet on automatisoitu. Eri järjestelmät yli sidosryhmärajojen on integroitu prosesseihin. (Lahti & Salminen 2008, 21.) Sähköinen taloushallinto on askel kohti automatisoitua, digitaalista taloushallintoa. Digitaalisessa muodossa oleva tietoa voidaan yleensä käsitellä tehokkaammin ja nopeammin kuin esimerkiksi perinteistä paperia (Lahti & Salminen 2008, 18). Digitaalinen

14 14 taloushallinto antaa monia etuja verrattuna perinteiseen paperiseen manuaalisesti hoidettuun taloushallintoon. Suurimpia hyötyjä ovat prosessien tehostuminen ja nopeutuminen. Toiminta on joustavampaa ja toiminnan laatu ja virheet vähenevät. Sähköinen toiminta on myös ympäristöystävällisempi ratkaisu. (Lahti & Salminen 2008, 27). Sähköisen taloushallinnon järjestelmät toimivat usein Internetissä, jolloin palvelua voidaan käyttää sieltä missä on tietokone ja Internet-yhteys. Automatisointi tuo toimintaan ajantasaisuuden, millä on nykyään suuri merkitys yritysjohdolle, joka näkee taloustiedot milloin ja mistä tahansa. Raportoinnin nopeutuessa talouden muutoksiin voidaan reagoida nopeammin ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyä aiemmin. (Lahti & Salminen 2008, 28). 2.4 Verkkolasku ja e-lasku Verkkolasku on sähköinen lasku, joka käsitellään automaattisesti. Siitä saadaan tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava kuva. Laskut voidaan noutaa suoraan taloushallinnon ohjelmaan ilman käsin tehtävää tiedon syöttöä. Tällöin laskun tulostaminen on tarpeetonta. Verkkolasku on tarkoitettu yritysten välisten laskujen siirtämiseen. E-lasku on pankkien kuluttajille suuntaama sähköinen lasku, joka vastaanotetaan verkkopankkiin. Se soveltuu myös pienemmille yrittäjille. E-lasku on kehitetty korvaamaan tammikuun 2014 lopussa päättyvä suoraveloitus ja se soveltuu niin kuluttajille kuin yrityksille. Verkkolasku on oleellinen osa sähköistä ja digitaalista taloushallintoa ja se on myös merkittävin tehokkuutta edistävä yksittäinen taloushallinnon osa. Verkkolaskutuksessa myyjä lähettää laskunsa ostajalle konekielisessä eli sähköisessä muodossa internetin välityksellä. Vastaanottajalle lähetetään sähköisessä muodossa niin laskun tiedot kuin laskun kuva. Sähköinen laskutieto mahdollistaa tietojen tallentumisen ilman manuaalista tallennusta. Tietokoneen näytöllä esitettävä laskun kuva helpottaa laskun tarkastamista ja kierrättämistä. (Lahti& Salminen 2008, 57.)

15 15 Verkkolaskut lähetetään ja vastaanotetaan verkkolaskuoperaattoreiden tai pankkien välityksellä. Operaattorit ovat palveluntarjoajia, jotka välittävät verkkolaskuja ja muuttavat ne eri järjestelmien ymmärtämään muotoon. (Lahti & Salminen 2008, ) Verkkopankissa tapahtuvaa verkkolaskutusta ei voi yhdistää suoraan taloushallintojärjestelmään, vaan laskut on käsiteltävä kirjanpitoa varten erikseen. (Finanssialan keskusliitto 2012.) Sähköinen laskutus voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Lasku voidaan lähettää suoraan kirjanpito-ohjelmasta vastaanottajalle. Toinen tapa on lähettää se kirjanpitoohjelmasta operaattorin palveluja käyttäen. Operaattorit tarjoavat myös Internetselaimella käytettäviä verkkolaskupalveluita. Operaattori tutkii laskun vastaanottajan ja toimittaa laskun sähköisenä, jos vastaanottaja siihen pystyy, jollei niin operaattori tulostaa laskun ja lähettää sen paperisena. Pankkien verkkolaskupalveluita käytetään joko pankkiyhteysohjelmalla tai verkkopankissa. Lasku voidaan lähettää myös sähköpostin liitteenä pdf-muotoisella laskulla. Tätä tapaa ei voida pitää sähköisenä laskuna, koska laskun tiedot eivät siirry automaattisesti järjestelmiin, vaan ne on kirjattava käsin. (Lahti& Salminen 2008, 60.) Suurilla yrityksillä on ollut käytössä jo pidempään EDI-laskut (Electronic Data Interchange). Se on yksi vanhimpia standardeja, jota on käytetty organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa. EDI on kallis ja sitä on käytetty tavallisesti kahden toimijan välisessä tiedonsiirrossa. Se onkin korvautumassa Internet-pohjaisilla järjestelmillä. (Lahti & Salminen 2008, 60.) Verkkolaskut pienentävät huomattavasti laskujen käsittelykustannuksia paperilaskuun verrattuna. Sähköiset laskut ovat nopeammin perillä ja ne tallentuvat automaattisesti sähköiseen arkistoon. Vastaanottaja hyötyy verkkolaskusta, kun se kirjautuu automaattisesti oikealle tilille ilman manuaalitallennusta, samalla virheet vähenevät. Laskujen hyväksyminen nopeutuu, kun ne voidaan kierrättää ja hyväksyttää sähköisesti. Taloushallinnon työ tehostuu ja on mielekkäämpää.

16 Taloushallinnon prosessit Lahti ja Salminen (2008, 15) ovat jakaneet taloushallinnon kokonaisuuden pienempiin palasiin, osaprosesseiksi, jotta sitä on helpompi käsitellä ja havainnollistaa. Seuraavassa kuviossa on esitetty, miten eri prosessit liittyvät pääkirjanpitoon ja muodostavat taloushallinnon kokonaisuuden. Raportointi Laskutus- ja myyntireskontra Käyttöomaisuusreskontra Ostoreskontra Pääkirjanpito Matkareskontra Rahaliikennejärjestelmä Vaihto-omaisuus Ja tuotanto Palkkakirjanpito Projektilaskenta Arkistointi KUVIO 2. Taloushallinnon prosessit (Lahti & Salminen 2008, 17) Tämän opinnäytetyön empiirisessä tutkimuksessa tärkeimmiksi prosesseiksi mikroyrityksille nousivat pääkirjanpito, ostolaskut, myyntilaskut, rahaliikenne, raportointi, arkistointi ja palkkakirjanpito. Kahdessa ensimmäisessä haastattelussa käsiteltiin kaikkia prosesseja projektilaskentaa lukuun ottamatta. Myöhemmissä haastatteluissa keskityttiin vain edellä mainittuihin tärkeimmiksi havaittuihin osaprosesseihin. Taloushallinnon näkökulmasta ostolaskuprosessin työvaiheet ovat ostolaskun saapuminen, laskun maksaminen, kirjanpitoon kirjaaminen sekä lopuksi arkistointi (Lahti &

17 Salminen 2008, 48). Kun ostolaskuja käsitellään paperisena alusta loppuun, käsittely ei poikkea merkittävästi 1960-luvun toiminnasta (Mäkinen & Vuorio 2002, 113). 17 Koska kaikki yritykset eivät ole siirtyneet sähköiseen laskutukseen, laskut on muutettava sähköiseen muotoon. Skannaamalla laskusta otetaan digitaalinen kuva. Skannauksessa laskutieto ei tallennu digitaaliseksi. Se on tallennettava käsin tai hyödyntäen älyskannausta, jolloin skannausohjelma tunnistaa laskulla olevat tiedot (Lahti & Salminen 2008, 56; Mäkinen & Vuorio 2002, 17). Sähköisesti ostolaskuja voidaan vastaanottaa verkkolaskuina yrityksen ostolaskujärjestelmään tai e-laskuna verkkopankkiin. Myyntilaskuprosessi sisältää vaiheet laskun laatimisesta maksusuoritukseen, arkistointiin ja pääkirjanpidon kirjauksiin. Prosessiin kuuluu olennaisena myyntireskontra ja saatavien perintä (Lahti & Salminen 2008, 73). Perinteisesti myyntilaskut tulostetaan paperille, pannaan kirjekuoriin, lisätään postimerkki ja toimitetaan postin kuljetettavaksi (Mäkinen Vuorio 2002, 93). Sähköinen myyntilasku laaditaan manuaalisesti laskutusohjelmalla tai muodostamalla se järjestelmien tiedoista (Lahti& Salminen 2008, 77). Yleisimmät tavat lähettää sähköisiä laskuja ovat aikaisemmin mainitut verkkolasku ja e- lasku, joita välittävät useat operaattorit ja pankit. Myyntilasku- ja ostolaskuprosessit voidaan nähdä käänteisinä prosesseina toisilleen. Yrityksen maksuliikenteellä tarkoitetaan maksutapahtumien välittämistä pankin ja yrityksen välillä sekä maksutapahtumien käsittelyä yrityksen sisällä. Maksuliikenne kattaa maksutapahtumien, viitesuoritusten ja muiden tiliotetapahtumien käsittelyn. Mukaan lasketaan myös eri maksukorttitapahtumat, kassa- ja käteistapahtumien käsittely sekä mobiili- ja Internet-maksut. (Lahti & Salminen 2008, 73, 109.) Maksuliikenne on joko uloslähtevää tai sisääntulevaa. Kirjanpitolain (1997) mukaan jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitoa ei pidetä vain viranomaisten määräysten takia. Myös yritys hyötyy siitä, että toiminta on yksityiskohtaisesti rekisteröity niin, että yrityksen kannattavuutta pystytään seuraamaan. Kirjanpito on siten yritystä koskevien taloudellisten tapahtumien muistiin merkitsemistä. Se on taloushallinnon ydintoiminto, joka kerää yhteen myyntilaskuista, ostolaskuista, palkoista ja

18 18 maksuista saatavan tiedon. Samalla se on yhteenveto niistä taloudellisista tapahtumista, joissa yritys on ollut osallisena. (Kinnunen ym. 2004, 12; Mäkinen & Vuorio 2002, 86.) Perinteisellä kirjanpidolla tarkoitetaan kirjanpitoa, jossa laskut sekä saapuvat että lähtevät paperisena ja ne kirjataan manuaalisesti osakirjanpitoihin tai suoraan pääkirjanpitoon. Sähköisessä taloushallinnossa myyntilaskujen, saapuneiden verkkolaskujen, skannattujen ostolaskujen ja tiliotteiden tiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon. (Lahti& Salminen 2008, 133; Mäkinen & Vuorio 2002, 143.) Perinteisesti tiliotteet on kirjattu kirjanpitoon käsin paperitiliotteen tiedoista. Tiliotteet on standardoitu (TITO-standardi) ja ne voidaan saada pankista konekielisinä. Suurin osa sähköisen tiliotteen tapahtumista voidaan kirjata tietojärjestelmään automaattisesti. (Lahti& Salminen 2008, 115; Mäkinen & Vuorio 2002, 142.) Palkka voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Eri työehtosopimuksissa on tarkemmat määräykset palkkatasoista ja korvauksista. Palkka on maksettava sovitusti ja sen pitää olla kohtuullinen korvaus. Työntekijöille on järjestettävä myös eläketurva, jota maksavat niin työnantajat kuin työntekijät. Työnantaja maksaa koko maksun, mutta perii työntekijän osuuden palkasta. Työnantajat on velvoitettu maksamaan ja tilittämään palkoista sivukulut, joita ovat työeläkemaksut (TyEL), työttömyysvakuutusmaksu, työtapaturvamaksu, ryhmähenkivakuutus ja sosiaaliturvamaksu. (Järvensivu 2009, ) Raportointiprosessi kerää kaikista muista edellä mainituista prosesseista saatavan tiedon ja muodostaa niistä sidosryhmille jaettavat raportit. Sen voidaan käsittää alkavan siitä, mihin muut osaprosessit päättyvät. Raportit voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin raportteihin. Ulkoisia raportteja tuotetaan yrityksen lakisääteisen raportoinnin tarpeisiin. Yleisin niistä on tuloslaskelma ja tase. (Lahti & Salminen 2008, 147). Tase kuvaa tilikauden päättymispäivän taloudellista asemaa. Tuloslaskelma kuvaa, miten tilikauden tulos on muodostunut (Kinnunen ym. 2004, 14). Muita lakisääteisiä raportteja ovat pää- ja päiväkirjat. Viranomaisilmoitukset sisältyvät ulkoisiin raportteihin. Niitä ovat mm. arvonlisäveroilmoitus, veroilmoitus ja työnantajailmoitukset. Ne voidaan ilmoittaa

19 19 sähköisesti tyvi-operaattorien (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä) tai verohallinnon verotilin kautta. Sisäisen laskennan raportit ovat lähinnä toteumaraportteja, budjetteja, ennuste- ja vertailuraportteja. Arkistoinnin merkitys on oleellinen, sillä sen tarkoitus on säilyttää kaikki kerätty tieto luotettavasti ja toimivasti. Uusi kirjanpitolaki (1997) sallii tositteiden säilyttämisen konekielisenä. Ainoastaan tasekirja on tulostettava ja säilytettävänä paperisena. Arkistoinnissa saavutetaan säästöjä, kun laskuja ei tulosteta (Mäkinen & Vuorio 2002, 94). Samalla säästyy fyysistä varastointitilaa kun tositeaineisto on digitaalisessa muodossa. 2.6 Aikaisemmat tutkimukset Sähköisestä taloushallinnosta on tehty monia eritasoisia tutkimuksia. Tekijöinä ovat yleensä yritysten sidosryhmiin kuuluvia järjestöjä tai kaupallisia yrityksiä. Tavallisesti ne ovat kvantitatiivisia eli määrällisiä tutkimuksia, kuten Helsingin seudun kauppakamarin tutkimukset (2010, 5), joissa se on selvittänyt vuosina 2001, 2003, 2006 ja 2010 pkyritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeita. Osana tutkimuksia on selvitetty muun muassa yritysten käyttämiä sähköisiä viranomaispalveluja ja verkkolaskutusta. Selvityksen kohdejoukkona olivat kauppakamarin pienet ja keskisuuret jäsenyritykset. Vuoden 2009 tutkimukseen vastasi 371 yritystä, joista henkilöstön määrän mukaan oli 56 % mikroyrityksiä. Valitettavasti tutkimuksen liikevaihdot oli luokiteltu niin, ettei mikroyritysten tarkka määrä liikevaihdon mukaan selviä. Osuus on kuitenkin noin 60 %. Selkeästi käytetyin sähköinen viranomais- ja järjestöpalvelu oli verohallinnon sähköiset palvelut 89 %:n osuudella. Verkkolaskuja käytti laskujen vastaanottamiseen 52 % ja lähettämiseen 44 % vastaajista. Ainoastaan verkkolaskuja vastaanottavien asiakkaiden osuus oli suurimmalla osalla (59 %) tutkituista yrityksistä alle 20 prosenttiin kaikista asiakkaista. Samoin oli yleisin (60 %) vastaanotettavien verkkolaskujen osuus alle 20 % kaikista saapuvista laskuista. Mitä suurempi yrityksen liikevaihto oli, sitä suurempi oli verkkolaskuja vastaanottavien asiakkaiden osuus. Sähköistä arkistointia käytti 38 % vastanneista. Sähköisen taloushallinnon koki melko tai hyvin ajankohtaiseksi 61 % yri-

20 tyksistä. Melko tai hyvin ajankohtaisena pidettiin www-sivuja, intranetiä ja ekstranettiä 79 %:n osuudella. (Helsingin seudun kauppakamari 2010, ) 20 Sekä verkkolaskujen lähettävien että vastaanottavien pk-yritysten osuus on nousussa. Kuitenkin niistä yrityksistä, jotka jo vastaanottavat verkkolaskuja, on sähköisen laskutuksen osuus tällä hetkellä 23 % laskujen lukumäärästä. Vastaavasti verkkolaskuja lähettävien sähköisten laskujen keskimääräinen osuus kaikista laskuista on 37 %, joskin peräti puolet näistä yrityksistä lähettää ainoastaan alle viidenneksen kaikista laskuistaan verkkolaskuina. Merkittävää on, että vastaavasta selvityksestä vuodelta 2006 niin vastaanotto kuin lähetysvalmiudet ovat kasvaneet vain muutamalla prosenttiyksiköllä. Sähköinen taloushallinto koetaan merkittäväksi, mutta sähköinen laskutus ei ole vieläkään pääasiallisin laskutuskäytäntö eikä edes kovin lähellä sellaista. (Helsingin seudun kauppakamari 2010, 49). Kauppakamarit järjestivät marras- joulukuussa 2011 verkkolaskua koskevia Viisas valitsee verkkolaskun -tilaisuuksia 20 paikkakunnalla. Niissä alan palveluntarjoajat Basware, Itella ja Nordea kertoivat verkkolaskuun siirtymisestä ja sen hyödyistä. Tilaisuuteen osallistuneille noin 800 yritykselle tehtiin kysely, johon vastasi vajaa 200 yritystä. Työntekijämäärän mukaan mikroyrityksiä vastanneista oli hieman yli kolmasosa (73/193).(Keskuskauppakamari 2012.) Kyselyn mukaa verkkolaskuun siirtyminen on edelleen hidasta. Niitä vastaanotti kolmasosa (33 %) ja lähetti hieman enemmän (42 %) vastanneista. Tärkeimmiksi syiksi verkkolaskun käyttöönotolle ilmoitettiin asiakkaiden vaatimus (60 %) ja oman toiminnan tehostaminen (50 %). Verkkolaskun hyödyt suhteessa paperilaskuihin koettiin vähäiseksi (37 %) sekä käyttöönotto hankalaksi (30 %). Yli 40 % vastaajista ei osannut sanoa, ovatko verkkolaskun kustannukset sopivat. Noin kolmasosa piti niitä sopivina (35 %). Hieman alle puolet ilmoitti että, verkkolasku toimii hyvin (46 %) ja hieman alle kolmasosa ei osannut sanoa (31%) toimivuudesta. (Keskuskauppakamari 2012.) Yritysten on vaikea vertailla verkkolaskutukseen kustannuksia. Yleensä hinnat eivät ole julkisesti esillä. Suomen Yrittäjät teki toukokuussa 2009 kyselyn verkkolaskupalveluiden hinnoista pankeille ja verkkolaskuoperaattoreille. Palveluiden sisällöissä ja hinnoit-

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

PIKALUOTTOSELVITYS 2007

PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Anne Kemppainen ja Jani Väisänen PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.3.2007 Tekijä(t) Anne Kemppainen, Jani

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot