LOPPURAPORTTI LUMO- Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki Turun ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI LUMO- Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki Turun ammattikorkeakoulu 31.8.2009"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI LUMO- Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki Turun ammattikorkeakoulu

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIEDOT 3 2 YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA 3 3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA 4 4 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET 4 5 JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN 10 6 ONGELMAT JA SUOSITUKSET 11 7 TOIMINNAN JATKUVUUS 11 8 PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS 12 9 PROJEKTIN RAHOITUS LOPPURAPORTIN LAATIJA JA PVM 13 2 / 13

3 1 TAUSTATIEDOT LUMO Luonnonmateriaaliosaaminen ja luonnonmateriaalipankki -projekti / Tutkimus ja kehitys Projektiryhmä: Projektipäällikkö: Anu Vähä-Heikkilä, osa-aikainen Projektikoordinaattori: Outi Tuomela (FM), päätoiminen Projektiryhmän jäsen: Markku Hyvönen (arkkitehti), osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Raimo Volanen (sisustusarkkitehti), osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Sirpa Hänti, osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Hannu Parkkamäki, osa-aikainen Projektiryhmän jäsen: Paula Hakkarainen korvattu Antti Korhosella, osa-aikainen Ohjausryhmä: Juha Kääriä (T&K -päällikkö, Turun AMK) Tiina Aaltonen, varalla Atte Kajanen (vuokrauspäällikkö, Turun kaupungin tilaliikelaitos) Tarja Rajala, (yrittäjä, Kauniston tila) asti Merja Markkula (FT, taiteilija) alkaen Esa Aro-Heinilä (tutkija, Livonsaaren yhteisökylä) Ari Hanhikari (yrittäjä, Kelopukki Oy) Rahoittaja: Varsinais-Suomen liitto / Varsinais-Suomen maakuntaohjelma Tarkastaja: Tapio Tuhkanen, Varsinais-Suomen liitto Projektin kustannuspaikka Projektin toteutusaika YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA LUMO-projektia on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti tavoitteena luoda pohjaa sille, että luonnonmateriaaleihin keskittyvän LUMO-keskuksen toiminta käynnistyisi projektin jälkeen. Projektin aikana on päästy alkuun luonnonmateriaaliketjujen muodostamisessa muutamien materiaalien osalta sekä luotu portaali, joka jakaa tietoa ja ideoita luonnonmateriaaleista ja ajankohtaisista tapahtumista, välittää luonnonmateriaaliosaajia sekä toimii keskustelufoorumina. Ihmisten tietämystä luonnonmateriaaleista ja niiden käyttömahdollisuuksista on lisätty portaalin lisäksi tuottamalla esittelymateriaalia, järjestämällä muutamia tapahtumia, tiedottamalla tiedotusvälineiden kautta, osallistumalla koivurisuteemaa käsitelleen kirjan tekemiseen sekä liittämällä luonnonmateriaaliteema AMK:n muotoilun opiskelijoiden kurssiin, jolla he ideoivat uusia liikelahjakonsepteja. Yhteistyöverkostoa on vahvistettu entisestään, minkä tuloksena on jätetty uusia hankehakemuksia sekä löydetty mahdollisia yhteistyökuvioita muiden alaa käsittelevien hankkeiden ja toimijoiden kanssa. LUMO-keskuksen toiminnan käynnistämiseksi on laadittu liiketoimintasuunnitelma, joka pohjaa toimintansa osuuskunta-ajattelulle. Projektin päättyessä on jouduttu kuitenkin toteamaan, että omillaan toimeen tulevaa keskusta ei vielä saada perustettua. Kehitystyö etenee hitaasti, mm. rahan, luonnonolojen ja asenteiden vuoksi. Myös Koroisten tilojen kunnostus on kesken. Kehitystyötä pyritään kuitenkin jatkamaan uusien hankerahoitusten turvin. 3 / 13

4 3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA LUMO-projekti on toteutettu kaksiosaisena; esiselvitysvaihe ajalla (raportoitu erikseen) ja jatko-osuus ajalla Esiselvitysvaiheessa kartoitettiin luonnonmateriaaliosaamisen tilaa ja alan puutteita sekä luonnonmateriaalikeskuksen tarpeellisuutta. Esiselvityksen perusteella teemalle todettiin olevan kysyntää ja tarvetta, jotta katoava kansanperinne säilyisi ja uusia menetelmiä ja tuotteita voitaisiin kehittää sekä ihmisten asenteita muokata kestävimmiksi. Tämä loppuraportti koskee projektin jatko-osuutta helmikuusta 2008 vuoden 2009 elokuuhun. Projektin pitkän tähtäimen tavoitteeksi on kirjattu LUMO-keskuksen perustaminen, jotta luonnonmateriaalien saatavuutta voidaan edistää, kysynnän ja tarjonnan kohtaamista parantaa ja materiaalien tunnettavuutta ja käyttöä lisätä - erityisesti Turun seudulla. LUMO-keskusta suunnitellaan Turkuun Koroisten maatilalle. Turun AMK on vuokrannut tilan käyttökunnossa olevat rakennukset. LUMO-keskuksen toimintaan liittyy luonnonmateriaaliketjujen muodostaminen, virtuaalimuotoisen materiaalipankin toteuttaminen sekä uusien luonnonmateriaaleista toteutettujen tuotteiden suunnittelu. LUMO-keskukselle suunniteltua toimintaa on kuvattu liitteenä 1 olevalla toimintakaaviolla, johon on lisätty kommentteja hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Projektin toiminnan tavoitteeksi on määritelty, että se keskittyy sellaisille toiminta-alueille, joita ei toteuteta alueen muissa yrityksissä tai yhdistyksissä. LUMO-keskuksessa pyritään vastaamaan alalla vallitseviin puutteellisiin toimintoihin, kehittämään uusia toimintoja ja kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on ollut, että LUMO-keskus oheistoimintoineen elävöittää paikallisuutta ja kestävää kulttuuria ja aktivoi ympäristöään monipuolisesti. Taloudellisesti ja ekologisesti kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi, on ollut tavoitteena tarkentaa ja kehittää LUMO-keskuksen liiketoimintaideaa esiselvityksen pohjalta niin, että keskus voisi hankerahoituksen jälkeen jatkaa toimintaansa omillaan. Käytännön kokeilujen tavoitteena on ollut testata, millaisesta toiminnasta ihmiset olisivat kiinnostuneet ja millaisia uusia mahdollisuuksia paikalliset luonnonmateriaalit tarjoavat. Julkisuuden ja tiedottamisen avulla on tavoiteltu projektille, Koroisille ja LUMO-keskuksen toiminnalle näkyvyyttä, kävijöitä tapahtumiin sekä luonnonmateriaaleille parempaa statusta. Projektille haettiin rahoitusta noin euron kokonaisbudjetilla. Rahoittajan päätöksen mukaan hyväksytyn rahoitussuunnitelman kokonaisbudjetti oli kuitenkin vain euroa, joten alun perin suunnitellusta sisällöstä jouduttiin hieman tinkimään. Ohjausryhmän päätöksen mukaan projektin perusrunko pidettiin samana, mutta suunnitelmaan kirjatut tehtävät toteutettiin pienimuotoisemmin. 4 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET Projektin sisällön toteutusta on hoitanut projektikoordinaattori Outi Tuomela. Hallinnolliset ja talouteen liittyvät tehtävät ovat kuuluneet projektipäällikkö Anu Vähä-Heikkilälle. Projektiryhmä on kokoontunut yhteistapaamisiin kaksi kertaa. Ryhmän työskentely on tapahtunut pääasiallisesti osaamisalueisiin kytkeytyneissä tiimeissä projektikoordinaattorin johdolla. Paula Hakkaraisen työaikasuunnitelmiin tuli muutoksia, eikä hänen aikansa riittänyt projektityöhön. Hänen resurssinsa siirrettiin Antti Korhoselle, jonka tehtävinä oli projektin ulkoasuun liittyvät suunnittelutehtävät sekä nettisivujen ylläpito. 4 / 13

5 Ohjausryhmä on pitänyt kaksi kokousta sekä yhden sähköpostikokouksen, jossa on hyväksytty loppuraportti ja maksatushakemus. Ohjausryhmän kokoonpano on pysynyt muuten samana, mutta Tarja Rajala vetäytyi ohjausryhmätyöskentelystä ja hänen tilalleen valittiin Merja Markkula. LUMO-keskus Koroinen LUMO-keskusta suunnitellaan Koroisten maatilalle, jonka käyttökunnossa olevat rakennukset ovat Turun AMK:n vuokraamia. Tilan päärakennus ja piha-alue on avattu yleisölle kesällä 2008 ja toiminta on keskittynyt päärakennukseen. Luonnonmateriaalikeskuksen laajentuminen maatilan navettarakennuksiin ei ole mahdollista ennen kuin entiset karja- ym. tilat ovat toimintakelpoisia. Turun kaupunki korjaa tiloja mahdollisuuksiensa mukaan. Luonnonmateriaalikeskuksen toiminta sopii hyvin Koroisten alueelle ja sen historiaan, aikaan jolloin ihmisten toiminta perustui pääsääntöisesti luonnonmateriaaliosaamiseen. Koroisissa on lyöty esimerkiksi Suomen ensimmäinen savitiili ja Kupittaan saven savirata kulki Koroisten pelloilta Nummenmäelle. Kuva 1. Koroisten päärakennus ja pihamaa. Luonnonmateriaaliketju Projektin tavoitteena oli muodostaa luonnonmateriaaliketjuja, jotka muodostuvat keruuvaiheesta, kuljetuksista, raaka-aineen käsittelystä ja jalostuksesta, varastoinnista sekä materiaalien toimittamisesta käyttäjille. Ketjujen suunniteltu on edennyt. Tarvittavien tilojen suunnittelu eli materiaalipankki, varastonäyttelyt, työskentelytilat erilaisille osaajille ovat kehittyneet. Tarkempi toteutus yksilöityy tilojen valmistuttua. Materiaalivalinnoissa on keskitytty saatavuuteen, joka vaihtelee esimerkiksi säiden mukaan. Materiaaliketjuissa korostuvat paikallisuus, ekologisuus ja ympäristönhoito. 5 / 13

6 Pisimmälle luonnonmateriaaliketjujen suunnittelussa on edetty puistopuiden osalta. Keruuketjun järjestelyissä on päästy alustaviin sopimuksiin Turun kaupungin kanssa. Kaupungin virkamiesten kanssa neuvoteltiin etuotto-oikeus kaupungin viheralueilta kaadettavien puiden osalta. Aivan ongelmatonta ketjun toiminta ei ole ollut, mutta alkuun on päästy. Puita on kuljetettu Koroisiin ja niiden ulkovarastointitilana on otettu käyttöön puutarha-alue. Keväällä 2009 puita on jatkokäsitelty ja tapuloitu. Myös niiden jatkokäyttöä on suunniteltu (mm. muotoilun koulutusohjelma). Muiden luonnonmateriaalien osalta esimerkiksi pajua on tuotettu myyntiin Koroisiin. Lisäksi on muodostettu yhteyksiä erilaisiin lammasprojekteihin, joiden myötä villaketjua voidaan kehittää. Järviruo'on leikkuun kannalta on ollut huonoja talvia. Luonnonmateriaaliketjujen osalta voidaan todeta, että niiden toiminnalliseksi tekeminen on rahan, luonnonolojen ja asenteiden armoilla, minkä vuoksi niiden muodostaminen etenee hitaasti. LUMO-portaali Lumo-keskukselle ja projektille tehtiin kotisivut, jotka julkaistiin 3. helmikuuta Osoite sivuille on Kuva 2. Ote Lumoverkoston etusivulta. 6 / 13

7 Nettisivut koostuvat ajankohtaisia asioita esittelevästä LUMO NYT -osiosta, TIETOTORISTA, jolta löytyy runsaasti luonnonmateriaalitietoa, TAITAJAT-sivusta, jolla esitellään luonnonmateriaalien kanssa työskenteleviä henkilöitä sekä heidän tuotteitaan sekä IDEAPAJASTA, jossa voi keskustella muiden kävijöiden kanssa luonnonmateriaaleihin liittyvistä aiheista. Lisäksi sivustolla on LUMOPUOTI, jossa tällä hetkellä esitellään Koroisissa myynnissä olevia tuotteita ja sekä eri taitajilta tilattavia tuotteita. Tavoitteena oli kehitellä sivustolle sellaisia toimintoja, joita voitaisiin hyödyntää jatkossa liiketoiminnassa, mutta tämän koettiin olevan hankalaa projektirahoituksella. Tuottavan toiminnan aloittaminen on hankalaa myös niin kauan kun toimintaa pyöritetään Turun ammattikorkeakoulun alla. Lisäksi nettikaupan rakentaminen sivustolle vaatii huomattavat rahalliset resurssit, mm. pankkiyhteyksien vuoksi. Nettisivut vaativat jatkuvaa päivitystä ja ylläpitoa, jotta ne jaksavat kiinnostaa ihmisiä. Projektirahoituksen päättyessä sivujen ylläpito yritetään hoitaa AMK:n opiskelija-assistenttivoimin. Mikäli jatkorahoitus järjestyy jotain kautta, sivujen ylläpito ja kehittäminen kytketään siihen. Nettisivuilla olevan kävijäseurannan mukaan sivuilla on ollut melko vähän kävijöitä, parhaimmillaankin alle 100 kävijää per päivä. Toisaalta sivuista on saatu hyvää palautetta ja sivujen kautta on tapahtunut verkostoitumista ja yhteydenottoja. Sivujen tekninen toteutus hankittiin ostopalveluna Poutapilvi Oy:ltä. Tuotteistaminen Kuva 3. Käsintehty saippua ja pajualunen. Projektisuunnitelmaan on kirjattu, että projektissa pyritään ideoimaan paikallisista luonnonmateriaaleista uusia, innovatiivisia tuotteita, koska tuotteistaminen on yksi lenkki luonnonmateriaaliketjussa. Projektissa on ollut kokeilutoimintaa ja eri raaka-aineita on testattu. Liikelahja-alalla olisi tarpeen saada valikoimiin tuotteita, jotka ovat ekologisia ja esteettisiä, mutta toisaalta myös käytännöllisiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Tämä tarve on todettu ainakin AMK:n sisällä. Tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan osaltaan tässä projektissa siten, että AMK:n muotoilun koulutusohjelman Tuotekehityksen ja konseptoinnin perusteet -opintojaksoon liittyen tuotemuotoilun ja -valmistuksen sekä vaatetussuunnittelun ensimmäisen vuoden opiskelijat loivat ryhmissä liikelahjakonsepteja Turun AMK:n Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueelle. Opiskelijoiden suunnittelemat konseptit ovat liitteenä 2. Ne on esitelty tulosalueen koulutusjohtajalle ja muutamaa ideaa aletaan jatkojalostaa. Samalla, kun AMK sai mahdollisia uusia liikelahjaideoita, niin nuoret, tulevat muotoilijat saivat lisää tietoa paikallisten luonnonmateriaalien mahdollisuuksista tuotteistamisessa ja niiden käyttöominaisuuksista. 7 / 13

8 Lisäksi tuotteistamista ovat tehneet projektissa toimineet opiskelijaharjoittelijat. Heidän käsistään on syntynyt mm. saippua-alunen kotimaisesta lähipajusta ja järviruoko-istuinalusta. Opintojaksoihin ja harjoitteluun liitetyt toiminnot eivät ole aiheuttaneet projektille kustannuksia. Sen sijaan niistä on saatu hankkeelle hyvää sisältöä ja tuloksia, joita ei muuten olisi voitu toteuttaa pienennetyn kokonaisbudjetin vuoksi. Puistopuuketjusta saatuja materiaaleja on myös työstetty, mutta koska niiden käsittelyssä on monta aikaa vievää vaihetta, puistopuiden osalta ei ole päästy vielä tuotteistamiseen asti. Osaamispalvelutuotteita on myös ideoitu. Niille löytyisi kotimaisia mahdollisuuksia esimerkiksi puutarhasuunnittelussa ja toteutuksessa, kuten riukuaidanteko, tuorepuun työstäminen ja kasvitaide. Kulttuuriperintöopetus ja vanhat perinteiset käsityötaidot on nostettu esiin. Opetuksen ja oppimateriaalin tuotanto Opetuksen ja oppimateriaalien tuotannon tavoitteena oli kartoittaa niitä osa-alueita, joilla on puutetta materiaalista ja täydentää sitten mahdollisia aukkoja. Projektin budjetin pienenemisen vuoksi tästä jouduttiin tinkimään. Projektin sisältöön saatiin kuitenkin yhdistettyä Risuja ja rautalankaa -kirjan julkaiseminen (liite 3). Koivurisuaiheisen opaskirjan työstäminen on tukenut asian tunnetuksi tekemistä ja ollut loistava aatteellinen esimerkki. Projektityönä toteutettiin Risun kulttuurihistoriaa -artikkeli (liite 4), joka on samalla sekä kulttuuriperintöopetusta että historiallisen tiedon tuottamista. Luonnonmateriaaleihin liittyvän materiaalin kartoitustyön tuloksena todettiin lisäksi, että ekologiseen pintakäsittelyyn keskittyvää suomenkielistä opetusmateriaalia ei ole saatavilla, joten sellaisen tuottamiselle olisi tarvetta. Sitä ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan tässä projektissa. Kestävän kehityksen koulutusohjelmassa tehdyistä opinnäytetöistä on saatu projektiin sisällöllistä tukea, vaikka niiden kustannuksia ei olekaan kohdistettu projektille. Opinnäytetöissä on tutkittu mm. luonnonmateriaalien käyttöä rakentamisessa, dekoraatiokulttuurissa ja vanhusten virkistystoiminnassa. Liiketoimintaidea LUMO-keskuksen keskeinen tavoite on verkostoituminen ja luonnonmateriaaliosaamisen parantaminen ensisijaisesti niillä osaamisen alueilla, joilla osaamista olisi syytä kehittää, tai se on kokonaan puutteellista. Markkinaselvityksessä tiivistyi se, että LUMO-keskuksen toiminnan tavoite ei ole taloudellisen voiton tavoittelu, vaan luonnonmateriaaleihin liittyvän toiminnan ja osaamisen edistäminen. LUMO-keskuksen luominen ja sen markkinointi vaativat taloudellista panostusta. Toiminnan luomiseen ja kehittämiseen liittyviä kustannuksia voidaan rahoittaa osin erilaisin hankerahoituksin, mutta toiminnan pyörittämiseen on saatava myös tulorahoitusta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. Hankkeessa on laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite 5), jossa liikeideaa lähestytään nk. yrittäjyysmallin näkökulmasta. Ideana on yhdistää luonnonmateriaalien hankintalähteet, jatkojalostajat sekä asiakkaat toimivaksi verkostoksi, jossa luonnonmateriaaleihin liittyvä osaaminen ja käyttö lisääntyvät. Toiminta on ideoitu osuuskuntamuotoiseksi. Suunnitelma on osittain visioiva, koska esimerkiksi tilojen käytöstä ja vuokratasosta ei ole ollut tietoa suunnitelman laatimishetkellä. Talousosio on vain suuntaa-antava ja vaatii tarkempia laskelmia toimintojen, tilojen ja muiden toimintapuitteiden selkiintyessä. Projektin toteutuksesta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että LUMO-keskuksen toiminnan käynnistämisen edellytyksenä on, että toimintaa pyörittämään perustetaan eri alojen toimijoista koostuva osuuskunta. AMK:n alaisuudessa toimintaa ei voida laajamittaisesti toteuttaa. 8 / 13

9 Osuuskunnan rinnalla voisi toimia AMK:n opiskelijoiden osuuskunta, jossa toimimalla opiskelijat saisivat kokemusta ja mahdollisen väylän siirtyä varsinaisen osuuskunnan jäseneksi. Yhteistyöverkosto Hankkeen vahvuutena on ollut laaja yhteistyöverkosto, joka on muodostunut jo esiselvitysvaiheessa. Yhteistyöverkoston kehittämistä on jatkettu laaja-alaisesti uusien ja vanhojen kumppanien kanssa. Sopivia osaamisryhmiä on kehittynyt projektin aikana; soitinrakennus, paju- ja koivurisuosaajien verkosto, marginaaliset puut, restauroinnin ammattilaiset ja opiskelijat, tukkuliikkeet. Erilaisten projektien kanssa on löydetty kytkentöjä ja yhteistyömahdollisuuksia; Hyvä lammas (EAKR), TradArt (ESR) ja Kotipiha/Fortuna Turun Käsi- ja taideteollinen kauppakeskus -hanke. Lisäksi puistopuiden hyödyntämisidea on kytketty TY:n Täydennyskoulutuskeskuksen valmistelemaan DEVEPARK-hankkeeseen, jolle on saatu rahoitus Central Baltic -ohjelmasta. Yhteistyö muiden projektien kanssa tukee LUMO-keskuksen tulevaisuuden toimintaa, esim. lampaanvillan käytön kotimaisuusasteen nostamista ja markkinointia. Yhteistyöverkostosta on löytynyt myös sopivia kumppaneita hankkeeseen, jolla saadaan varmistettua jatkorahoitus LUMO-aatteen eteenpäin viemiseksi. Tälle hankkeelle on haettu rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta yhdessä virolaisten kanssa Promoting Natural Material Know- How -hankenimellä. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ja jatkaa seuraavat kolme vuotta luonnonmateriaaliosaamisen edistämistä. Yhteistyö virolaisten kanssa on etu, sillä Virossa kotimaiseen luonnonmateriaaliosaamiseen, esimerkiksi ekologiseen rakentamiseen, satsataan enemmän kuin meillä Suomessa. Alan toiminta on siellä tutkivampaa; esimerkiksi väitöskirjoja tehdään ekologisista materiaaleista savirakentamisessa ja villan tuotekehittelyssä. Yhteistyö maiden välillä voi edesauttaa suomalaisen osaamisen ja suunnittelun kehittymistä. Luonnonmateriaaleihin liittyvien ja niitä lähellä olevien alojen kehittäminen vaikuttaa olevan tällä hetkellä alueella pitkälti hankerahoituksesta riippuvaa. Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja löytäminen onkin erityisen tärkeää, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja jotta synergiaedut saadaan hyödynnettyä. Hankerahoituksella voidaan rakentaa pohjaa ja muokata asenneympäristöä vastaanottavaisemmaksi, mutta pitkällä tähtäimellä on löydettävä toimintamuoto, joka on taloudellisesti kannattavaa. Projektin kytkentä AMK:n opetukseen Turun ammattikorkeakoulun periaatteena on yhdistää kaikki projektitoiminta opetukseen. LUMO - hankkeessa yhteistyötä on tehty eri koulutusohjelmien kanssa ja niiden välillä. Luonnonmateriaaliosaaminen tarjoaa oppimismahdollisuuksia monille koulutusohjelmille, kuten kestävän kehityksen koulutusohjelmalle, rakennustekniikalle ja sen rakennusrestaurointiopiskelijoille (luonnonmukaiset rakennustarvikkeet esim. maalit) sekä kulttuurialalle (mm. muotoilun koulutusohjelma - sisustuselementit, ympäristö- ja puutarhataide). Projektissa mukana olevien ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien henkilökunta on toiminut yhteistyössä tavoitteenaan eri alojen osaamisen hyödyntäminen projektin tavoitteita ja koulutusohjelmien osaamistarpeita edistävästi. Projektin aiheista on valmistunut kaksi opinnäytetyötä kestävän kehityksen koulutusohjelmassa (Auer ja Rivasto). Lisäksi projektiin kytkeytyviä opintopisteitä on suoritettu yli 200 opintopisteen verran. 9 / 13

10 5 JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin jatkovaiheelle on laadittu viestintäsuunnitelma (liite 6), joka on käsitelty ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Suunnitelma on tarkentunut projektin edetessä. Tiedottamisen tueksi projektille on suunniteltu logo. Kuva 4. LUMO -logo. Projektista tiedottamiseen ja nettisivujen mainostamiseen suunniteltiin neliosainen postikorttisarja (liite 7), jota on jaettu ja lähetetty eri tahoille. Korttisarja muokattiin myös julistemuotoon. Kuva 5. Postikorttisarjasta muokattu juliste. Lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet: Teemana koivu: koivurisunäyttelyn avajaiset, koivurisukurssi ja -luento, LUMOkeskusidean lanseeraus mediakutsu , tiedotustilaisuus ja tiedote bongatut osumat: Turun Sanomat, Turku TV, YLE Turun Radio Nettisivujulkistus, mediatiedote bongatut osumat: Maaseudun tulevaisuus (verkkolehti) Risuja ja rautalankaa -kirjan julkistus mediakutsu , tiedotustilaisuus ja tiedote bongatut osumat: YLE Turun Radio, YLE 1 Priima LUMO -tapahtuma Koroisissa mediatiedote / 13

11 bongatut osumat: buffijuttu Turun Sanomissa, YLE Turun Radio Menovinkit Ammattikorkeakoulun sähköisiä viestintäkanavia ja ilmoitustauluja on käytetty hyödyksi. PowerPoint-esityksiä, lentolehtisiä, A6- ja A4-kokoisia ilmoituksia on esitetty ja jaettu asiasta kiinnostuneille. Projektikoordinaattori on käynyt esittelemässä hanketta ja suunnitelmia erilaisissa tilaisuuksissa. Projektin, LUMO-keskuksen ja luonnonmateriaalien tunnettavuuden lisäämiseksi on järjestetty erilaisia tapahtumia. Samalla on testattu ihmisten halukkuutta osallistua tapahtumiin liiketoimintasuunnitelmaa silmällä pitäen sekä kehitetty yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Syksyllä järjestettiin Teemana koivu -tapahtuma ja keväällä Kevätpäivän sahaus -tapahtuma. Lisäksi on järjestetty neljä luonnonmateriaalikurssia. Yhteistyössä Tarja Heikkilän kanssa on tuotettu Risuja ja rautalankaa -näyttely. Heikkilä julkaisi samasta teemasta kirjan, johon Tuomela kirjoitti artikkelin. Erilaisiin tapahtumiin on osallistunut ihmisiä hyvin. Keskuksen tapahtumissa on vieraillut jopa 150 henkeä päivässä. Paikalla olleiden asiantuntijoiden kautta tiedot oikeista toimintatavoista, säilytyksestä ja laajasti luonnonmateriaaleihin liittyvästä osaamisesta ovat levinneet. Projekti on saanut näkyvyyttä tiedotusvälineissä. AMK:n opiskelijoiden TeKYM-osuuskunta on ylläpitänyt Koroisissa kahvilaa ja sen ohessa näyttelyitä sekä pientä putiikkia, jossa on ollut raaka-aineiden myyntiä ja uusia tuotteita. Oheistoiminnat ovat osaltaan tukemassa ja tekemässä tunnetuksi luonnonmateriaaliosaamista. LUMO:n immateriaalisia palveluita on kehitetty ja tuotettu opiskelijaosuuskunnan kautta. Tällainen toiminta on ollut taloudellisesti erillään projektista. LUMO-hanke ja erityisesti toiminta Koroisten keskuksessa on sekä sisällöllisesti että oheistoimintoinnoillaan elävöittänyt paikallisuutta, kestävää kulttuuria ja aktivoinut ympäristöään monipuolisesti. LUMO -keskuksesta on tullut tapaamispaikka monille yhdistyksille, käsityöläisille, taiteilijoille ja yrittäjille. Spontaanit kohtaamiset edistävät luovaa taloutta. Toiminnassa on pyritty ja pyritään jatkossakin korostamaan paikallista elämäntunnetta, jossa suomalainen luonto on tuotesuunnittelun idealähteenä. Aitoa elämäntunnetta sisältävä tuote on koskettavaa, siitä pidetään huolta, se on kestävää ja auttaa siten säästämään luontoa. Kotimaisuusasteen nosto ja tuotteisiin liittyvien elämyksellisten palveluiden kehittäminen on toiminnan perusta. 6 ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin aikana on varmistunut se, että luonnonmateriaalialalla on paljon tehtävää. Tieto on hajallaan ja osaajia on satunnaisesti. Tietopankin edelleen kehittäminen ja kaikenlainen muu dokumentointi on tarpeellista. Useasti on tullut esille myös se, että alan opettajat tarvitsevat lisäkoulutusta. Toisaalta luonnonmateriaali-alan opettajakouluttajista on pulaa. Tätä yhtälöä ratkaisemaan tarvitaan toimija ja toimenpiteitä. Hankerahoituksella voidaan edistää juuri tämän tyyppistä osaamisen säilyttämistä ja jatkokoulutuksen järjestämistä. Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja taloudellisesti kannattavaksi tekeminen vaatii kuitenkin uskaliaan joukon ihmisiä, jotka perustavat itsenäisen osuuskunnan tässä projektissa soveltuvimmaksi katsottu liiketoimintamuoto ja jotka uskovat asiaan siinäkin vaiheessa, kun kukaan muu ei usko sen kannattavuuteen. 7 TOIMINNAN JATKUVUUS 11 / 13

12 LUMO -keskus on ottanut paikkansa Koroisista ja sen toiminta jatkuu. Projektirahoituksen päätyttyä toimintaa on siirretty väliaikaisesti opiskelijaosuuskunnalle, joka pyörittää Koroisissa kahvilaa ja hoitaa tilojen vuokrausta. LUMO -aatteen edistämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi Turun AMK on hakenut partneriensa kanssa rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta. Myönteinen rahoituspäätös on saatu syyskuussa. Näin ollen LUMO-hankkeessa saavutetut tiedot, kokemukset ja verkostot siirtyvät luontevasti seuraavan hankkeen hyödynnettäviksi ja kehitettäviksi. Tämän hankkeen tuloksena ei voida vielä käynnistää omillaan toimeen tulevaa LUMO -keskusta. Se vaatii liiketoimintaidean kypsyttelyä ja sopivien henkilöiden löytymistä. Lisäksi Koroisten navettatilojen kunto ei ole vielä sellainen, että tilalla voitaisiin käynnistää laajempaa toimintaa. Ideaa pystytään kuitenkin kehittämään ja valmistelemaan lisää jatkorahoituksen turvin. 8 PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin tavoitteena on ollut, että Koroisista luonnonmateriaalikeskuksineen ja muine toimintoineen muodostuu paikka, jossa erilaiset ihmiset kohtaavat. Spontaanit tai järjestetyt eri alojen ihmisten kohtaamiset luovat mahdollisuuksia todellisille innovaatioille ja uudenlaisille yhteistyökuvioille. Ja tätä on projektin aikana tapahtunutkin. Koroisten rauhallinen ilmapiiri on hyvää vastapainoa täyteen ympätylle, säännölliselle ja tiukkaan sovitulle elämäntavalle, mikä tappaa luovuutta. 9 PROJEKTIN RAHOITUS LUMO -hanke on ollut Varsinais-Suomen liiton ja Turun AMK:n rahoittama. Hankkeen jatkovaiheen kokonaisbudjetti on ollut euroa. Varsinais-Suomen liiton osuus hankkeen rahoituksesta on ollut euroa ja Turun AMK:n euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olleet seuraavat: Hankkeen päätöksen mukainen kustannusarvioluokittelu Rahoituspäätöksen mukainen budjetti ( ) Kustannukset maksatusjaksolla ( ) poikkeama Aineet, tarvikkeet, toimistokulut (ml. vuokrat ym.) , ,75 Palkka- ja henkilöstökulut (ml. matka- ja majoituskulut) , ,97 Ostopalvelut , ,33 Luontoisuoritukset (työosuudet, talkootyö) 0 Muut menot ,01-173,01 Menot yhteensä ,56-770,56 Kuvio 1. Hankkeen kustannustoteutuma. Hankkeen budjetti on ylittynyt 770,56 eurolla. Palkka- ja henkilöstökulut koituivat arvioitua suuremmiksi muun muassa palkkojen nousun vuoksi. Myös ostopalveluihin on käytetty budjetoitua enemmän rahaa. Sen sijaan aineisiin, tarvikkeisiin ja toimistokuluihin kului budjetoitua vähemmän rahaa. 12 / 13

13 Maksatukseen haetaan euroa. 10 LOPPURAPORTIN LAATIJA JA PVM Projektikoordinaattori Outi Tuomela ja projektipäällikkö Anu Vähä-Heikkilä / 13

14 Luonnonmateriaaleista valittiin: koivunrisu, puistopuut, paju, villa. LUONNONMATERIAALIT KIERRÄTYSMATERIAALIT MATERIAALIEN KERUU- JA KULJETUS- MENETELMÄT MATERIAALIEN KULJETUS KÄYTTÄJILLE Pisimmälle päästiin puistopuukorjuuketjun kanssa. TOIMIVA LUONNONMATERIAALIKETJU JULKISUUS Portaali julkaistiin osoitteessa LUMO-TOIMINTA TUKEE MATERIAALIEN VARASTOINTI - Raaka-aineiden jalostus OPPIMATERIAALIN JA OPETUKSEN TUOTANTO LUMO-PORTAALI - materiaalien ja tuotteiden tarjonta/välitys käyttäjille - idea- ja tietopankki - osaajien välitys - verkostoituminen - kulttuuriperinteen tallentaminen TUOTTEISTAMINEN -luonnonmateriaalit - osaamispalvelut Projektikoordinaattori kirjoitti artikkelin koivurisukirjaan. Kirjan julkaisu kytkettiin hankkeen Tiedotteita, toimintaan. tiedotustilaisuuksia, esitteitä, tapahtumia Risukursseja ja - näyttely, kevätpäivän sahaus. Kauppa, kahvila ja tilojen vuokraus opiskelijaosuuskunnan LUMO- kautta. TOIMINTAA - jatkokoulutusta - kursseja - näyttelyjä - kauppa - vuokratyötiloja - tilauspalveluja -oheistoimintoja TIEDOTUS MARKKINOINTI Tuotteistamisessa hyödynnettiin AMK:n muotoiluosaamista. Projekti on avannut Koroisten alueen yleisölle. Luonnonmateriaalitietämyksen lisäksi kävijöiden historian ja kulttuurintuntemus on lisääntynyt.. VAIKUTUKSIA YHTEISKUNTAAN Lisää ympäristömyönteisiä valintoja ja ympäristötietoisuutta Elävöittää paikallisuutta ja kestävää kulttuuria Aktivoi ympäristöään Säilyttää perinteitä Synnyttää uutta kulttuuria Lisää luonnonmateriaalien käyttöä LUMO-keskuksen toiminnan edellytyksenä Edistää on ympäristönhoitoa jatkohankerahoituksen saaminen ja navettatilojen Moninkertaistaa innovatiivisuuden kunnostus. Antaa vetoapua alalla toimijoille Laadittiin liiketoimintasuunnitelma, joka perustuu osuuskuntaajatteluun. Yhteistyö vahvistui eri toimijoiden kanssa mm. uusia hankehakemuksia ja kytkentöjä muihin KESTÄVÄN hankkeisiin. KEHITYKSEN TOTEUTUMISTA Täydentää luonnonmateriaalialan puutteellisia toimintoja

15 LUMOUS On käytännöllinen liikelahja, joka lämmittää talven pakkasissa. Valitse mieleisesi huivi kolmesta värivaihtoehdosta. Värit: -sininen -tumman harmaa -luonnonvalkoinen Materiaalit: -villa -puu TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Varpu Kronholm, Mikko Leppänen, Mervi Pallari, Niko Räsänen

16 Saun Suomen Lääke O Koivunlehdistä ja mehiläisvahasta valmistetut pallot antavat löylyveteesi laitettuna raikkaan tuoksun ympäri vuoden. Tuo kesä saunaasi myös talvella.

17 HANGERBAG A.K.A. HAG HANGERBAG A.K.A. HAG Hangerbag on valmistettu luonnonmukaisista materiaaleista: Kangasosa on pellavaa ja kahva puuta. Monikäyttöisyys ilmenee vaateripustimen sekä kangaslaukun kombinaationa. Saat lisää säilytystilaa vaatteillesi säästäen samanaikaisesti luontoa.

18

19 Polku Polku on neljän mausteen sarja, johon kuuluu luonnonmukaisesti tuotettuja marjoja, siemeniä, sieniä ja yrttejä. Mausteiden pakkaus on luonnonmateriaalia ja täysin luontoon hajoava. Polku kuljettaa lahjan antajasta nautinnollisen muiston, joka säilyy, eikä tuo lisää turhaa materiaa maailmaamme. Polku tuo suomalaisen luonnon luoksesi. "Kiireisen arjen keskellä voit kokea pysähdyttävän, aistillisen, nautinnollisen hetken. Hetken, joka vie sinut kaikilla aisteilla suomalaiseen metsään ja luontoon. Kaikki muu häviää, paitsi muisto." Iida Halonen, Saara Jolkkonen, Ringa Sirppiniemi, Päivi Stening

20 H E r m es Takaisin paperien pariin Hermes on tyylikäs ja erilainen liikelahja, joka soveltuu niin opiskelijalle kuin liikemiehellekin. Se on vaihtoehto koville ja tilaa vieville kansioille, jotka yleensä vaativat suuren kassin. Luonnonmateriaaleista valmistettu joustava Hermes pitää tärkeät paperit ojennuksessa ja suojassa pienemmässäkin tilassa. Paperit rullataan villaiseen, kosteutta hylkivään kääröön, joka suljetaan huopakannella. Nimi muistuttaa kreikkalaisen mytologian viestinviejästä ja luontoa suojelevasta Hermes -jumalasta. Samoja arvoja toteuttaa Turun Ammattikorkeakoulu tiedonvälittämisen, oppimisen ja ekologisuuden muodossa. Materiaaleiksi on valittu villahuopa, puuvillalanka ja koivun kaarna. Tekijät: Milja, Linda h, Sarita, linda s ja Joona

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Korttien avulla voi esimerkiksi

Korttien avulla voi esimerkiksi Mallia luonnosta Korttien avulla voi esimerkiksi Kasveille ja eläimille on kehittynyt monenlaisia keinoja toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Näistä ihmisellä on paljon opittavaa.

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY)

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Opetuksen uudistajat I -juonne 6.5.2004 klo 13.30 17.00 Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Aikataulu to klo 13.30 17.00 Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min) Esittäytyminen (30 min) Vertaisryhmien muodostaminen,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E Digikasvio Oleg ja Konsta 8E Vaahteran parhaita tuntomerkkejä ovat isot 3- tai 5-halkioiset lehdet.vaahtera kasvaa 10 20 metriä korkeaksi. Pvm: 13.9.2011 Paikka: Varisssuo Kasvupaikka: Sekametsä Vaahtera

Lisätiedot

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA JAKSO ❶2 3 4 5 6 KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA 4 OLETKO MIETTINYT: Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi ympäristöösi? Miten kasvit voivat kasvaa niin monenlaisissa paikoissa? Miten kasvien

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus Puu on yksilö, lajinsa edustaja, eliöyhteisönsä jäsen, esteettinen näky ja paljon muuta. Tässä harjoituksessa lähestytään puuta monipuolisesti ja harjoitellaan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

KATTAA JA KALUSTAA TILAISUUTESI

KATTAA JA KALUSTAA TILAISUUTESI Klaffituoli, pehmustettu 1 Vuokrahinta. KATTAA JA KALUSTAA TILAISUUTESI TELTAT KALUSTEET KATSOMOT KALUSTE- VUOKRAUS STOPTELTAT ON DESIGN! Nimekkäiden suunnittelijoiden kalusteet. Valaisimet. Käsinsolmitut

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

TILKONMÄEN LÄHIMETSÄ PELTOLAMMILLA

TILKONMÄEN LÄHIMETSÄ PELTOLAMMILLA TILKONMÄEN LÄHIMETSÄ PELTOLAMMILLA PU I D E N TAI M I E N O S ALLI S TAVA I S TU TTAM I N E N 24. 5. 20 16 1. Johdanto Hankkeen taustalla on havainto, että lähimetsiä ei ole tunnistettu kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi?

Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi? Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi? Airi Matila Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Forest heritage developer project http://www.metsavastaa.net/metsakulttuuri VOIMAMETSÄ tilaisuus Haukiputaalla 19.5.2010

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Nuorisofoorumi 7.11.15 Yrittäjämäinen asenne, yrittäjyys

Nuorisofoorumi 7.11.15 Yrittäjämäinen asenne, yrittäjyys Nuorisofoorumi 7.11.15 Yrittäjämäinen asenne, yrittäjyys Opiskelijasta tulee tähti ja meistä opettajista ohjaajia, jotka huolehtivat, että tähti pääsee linnunradalle ja nousuun. Tee työtä ja ole onnellinen,

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Pöljän kotiseutumuseo

Pöljän kotiseutumuseo Pöljän kotiseutumuseo Siilinjärven kunta Nuoriso- ja kulttuuritoimi Esityksessä käytettävät kuvat Pöljän museon valokuvakokoelmasta ja kulttuuritoimen omista tiedostoista ellei toisin mainita. Museon perustaminen

Lisätiedot

Sadonkorjuun välineet Orsikehikko

Sadonkorjuun välineet Orsikehikko Sadonkorjuun välineet Orsikehikko Sadonkorjuu on aika, jolloin omavaraistaloudessa tulee käyttöön eniten työvälineitä samaan aikaan. Lyhyessä ajassa joudumme käsittelemään suuria määriä juureksia ja siemeniä.

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 58 PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 Puuvene-lehti esittelee vene-alan OPPILAITOKSIA LAHDESSA rakennetaan ja korjataan Lahdessa koulutuskeskus Salpauksen veneenrakennuslinjalta

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

JOKIPIIN PELLAVA OY. Timo Laurila toimitusjohtaja

JOKIPIIN PELLAVA OY. Timo Laurila toimitusjohtaja JOKIPIIN PELLAVA OY Isoisämme Asser Laurila perusti v. 1920 yrityksen 21-vuotiaana nuorena miehenä Jokipiin kylään Jalasjärvellä. Sahatoiminta oli tuon ajan tyypillistä maaseudun teollisuutta. Tukit uitettiin

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

"Voiko olla elämää ilman metsiä?" Vuorenmäen koulun 1a luokan ja 1-2 d luokkien ilmiöpohjainen oppimiskokonaisuus Kevät 2015

Voiko olla elämää ilman metsiä? Vuorenmäen koulun 1a luokan ja 1-2 d luokkien ilmiöpohjainen oppimiskokonaisuus Kevät 2015 "Voiko olla elämää ilman metsiä?" Vuorenmäen koulun 1a luokan ja 1-2 d luokkien ilmiöpohjainen oppimiskokonaisuus Kevät 2015 Laaja-alainen oppimiskokonaisuus Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 korostaa:

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Arktiset Aromit ry Workshop-tilaisuus , Kajaani

Arktiset Aromit ry Workshop-tilaisuus , Kajaani Arktiset Aromit ry Workshop-tilaisuus 4.10.2016, Kajaani Meidän tarinamme Ystävykset Kainuusta luonnonantimien ääreltä. Rakastamme Suomen luontoa sekä sen tarjoamaa yltäkylläisyyttä. Haluamme tuoda kotiseutumme

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula

Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula Tammipakkasessa. Kuvaaja: Tuija Huotari Ahvionkoskella. Kuvaaja: Unto Mentula Ulkoilu pihapiirissä. Kuvaaja: Vesa Kyllönen Lumitaakan alla. Kuvaaja: Tuija Huotari Kuovinkallio. Kuvaaja: Unto Mentula Lentua

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Helsingin luonnon monimuotoisuus. Kääpien merkitys luonnon toiminnassa. Kaarina Heikkonen, Sami Kiema, Heikki Kotiranta

Helsingin luonnon monimuotoisuus. Kääpien merkitys luonnon toiminnassa. Kaarina Heikkonen, Sami Kiema, Heikki Kotiranta Helsingin luonnon monimuotoisuus Kääpien merkitys luonnon toiminnassa Kaarina Heikkonen, Sami Kiema, Heikki Kotiranta Luonnontilaisessa metsässä on paljon lahopuuta ja runsaasti kääpiä. MARKKU HEINONEN

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Innovaatiotyöpaja. Katariina Manni, HAMK , Jokioinen. Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen hanke

Innovaatiotyöpaja. Katariina Manni, HAMK , Jokioinen. Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen hanke Innovaatiotyöpaja Katariina Manni, HAMK 12.02.2016, Jokioinen Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen hanke Lyhytnimi: Valkuaisfoorumi Hankkeen toteuttajat Päätoteuttaja Hämeen

Lisätiedot

13 February Olli Oamkilainen 1

13 February Olli Oamkilainen 1 13 February Olli Oamkilainen 1 Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta bioenergian tuotannosta ja nykytekniikasta, energiayrittäjyydestä ja energiaomavaraisuuden

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot