ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND"

Transkriptio

1 ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND CMC Finland Edited by: Juho Särkilä, CMC Finland, Versio korvaa ilmestyneen oppaan.

2 JOHDANTO 4 CMC FINLAND 5 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN YLEISET KELPOISUUSVAATIMUKSET ERITYISET KELPOISUUSVAATIMUKSET KOULUTUS, OSAAMINEN JA AMMATILLINEN KASVU ASIANTUNTIJAREKISTERI SUUNNITELMALLISUUS 9 2 EHDOKASASETTELU YLEISTÄ AVOIMET TEHTÄVÄT LAUSUNTOMENETTELY EHDOKKAAT OPERAATION VALINTAMENETTELY VALINTAPÄÄTÖS 15 3 TEHTÄVÄÄN SIIRTYMINEN YLEISTÄ VIRKAVAPAUS TURVALLISUUSSELVITYS TERVEYSTARKASTUS NIMITTÄMISKIRJA HENKILÖTIETOLOMAKE JA VEROKORTTI NIMITTÄMISAJANKOHTA VARUSTAMINEN LOGISTIIKKA PASSI VIISUMI KANSAINVÄLINEN AJOKORTTI PEREHDYTYSKOULUTUS 22 4 PALVELUSSUHTEESSA YLEISTÄ JULKISOIKEUDELLINEN PALVELUSSUHDE ASIANTUNTIJAN ASEMA OPERAATIOSSA ASEMA KOHDEMAASSA YHTEYDENPITO CMC:HEN KÄYTTÄYTYMINEN JA KURINPITO TOIMINNALLISESTI OPERAATION ALAISUUDESSA LOMAOIKEUS JA PALVELUSVAPAAT HUOLTOLENNOT UUSIIN TEHTÄVIIN SIIRTYMINEN JATKONIMITYS OLOSUHDEKORVAUS ERÄIDEN MUIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 29 2

3 4.14 VAKUUTUS PERHEVAPAAT JA SAIRAUSLOMA RYHMÄHENKIVAKUUTUS ELÄKEOIKEUS 31 5 KOTIUTUMINEN PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN LOGISTIIKKA TERVEYSTARKASTUS VARUSTEPALAUTUKSET PALAUTETILAISUUS YHTEYDENPITO TAUSTATYÖNANTAJAAN 35 3

4 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on toimia käytännön tukena ja ohjeistuksena siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoimen asiantuntijoille sekä Kriisinhallintakeskuksen ( CMC ) omalle henkilökunnalle. Opas ei korvaa muita virallisia ohjeistuksia joita voivat olla esimerkiksi operaation toimeenpanijan omat ohjeistukset. Opas on elävä dokumentti, jota päivitetään tarvittaessa CMC:n toimesta. Suomi osallistuu kansainväliseen siviilikriisinhallintaan ja pelastustoimintaan päämääränään edistää kriisi-alueiden kehitystä kohti demokratiaa, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden kunnioitusta, hyvää hallintoa sekä toimivaa kansalaisyhteiskuntaa. Käytännössä toiminta on asiantuntijoiden lähettämistä kriisialueille ja alueille, joilla demokraattiset ja oikeusjärjestelmän rakenteet kaipaavat ulkopuolista vahvistusta, tukea ja koulutusta. Sisällöltään toiminta ulottuu eri alojen tarkkailu-, koulutus- ja neuvontatehtävistä viranomaistoimintojen - kuten poliisitoimen, oikeuslaitoksen tehtävien ja siviilihallinnon - sijaistamiseen. Kriisinhallinta, jonka alakäsite siviilikriisinhallinta on, tulee laajemmassa mielessä nähdä kokonaisuutena, jossa kriisien ja konfliktien eri vaiheissa tarvitaan usein sekä siviili- että sotilasorganisaatioiden resursseja ja asiantuntemusta. Siviilikriisinhallintatoiminta toteutetaan käytännössä pääsääntöisesti EU:n ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ), Euroopan neuvoston (EN) ja Pohjois-Atlantin puolustusliiton (NATO) johtamissa siviilikriisinhallintaoperaatioissa, joiden käyttöön valtiot asettavat eri alojen asiantuntijoita. Suomi asettaa vuosittain keskimäärin 150 siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden käyttöön. Tämä määrällinen tavoite on kirjattu siviilikriisinhallinnan kansallisessa strategiassa (2008), joka arvoineen ja periaatteineen ohjaa CMC:n kaikkea toimintaa. Tavoite on kirjattuna myös Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa (2009). Suomessa ulkoasiainministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan poliittisesta ohjauksesta ja päättää niistä operaatioista, joihin suomalaiset asiantuntijat osallistuvat. Sisäasiainministeriö vastaa kansallisten valmiuksien strategisesta ohjaamisesta ja hallinnonalojen välisestä koordinaatiosta. Sisäasiainministeriön alainen CMC vastaa kaikista kansallisiin valmiuksiin liittyvistä operatiivisista tehtävistä. 4

5 CMC FINLAND Kuopiossa toimiva CMC Finland on siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus. Sen päätehtäviä ovat asiantuntijoiden koulutus kansainvälisiin siviilikriisinhallinta- ja rauhanrakentamistehtäviin, asiantuntijoiden rekrytointi, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen ja alaan liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta. CMC toimii kansallisena johtokeskuksena operaatioissa toimiville siviilikriisinhallinnan lähetetyille asiantuntijoille. CMC rekrytoi toimeksiannon perusteella siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita kriisinhallintaoperaatioihin. Rekrytoinnin päämääränä on löytää soveltuvin suomalainen ehdokas operaation avoimeksi ilmoittamaan tehtävään. Mikäli operaatio valitsee Suomen ehdokkaan muiden hakijoiden joukosta tehtävään, CMC nimittää asiantuntijan määräaikaiseen julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen ja edustaa valtiotyönantajaa koko palveluksen ajan. 5

6 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN 1.1 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Kriisinhallintalaissa ei ole asetettu palvelussuhteeseen valitulle henkilölle yleisiä tai erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Valtion virkamieslain 6 :ssä on yleisten nimitysperusteiden osalta viitattu Suomen perustuslakiin, jonka 125 :n 2 momentissa mainitut yleiset nimitysperusteet koskevat kaikkia julkisia virkoja. Ne tulevat siten sovellettavaksi myös nimitettäessä henkilöä tässä laissa tarkoitettuun palvelus-suhteeseen. Yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisiä nimitysperusteita tulkittaessa on otettava huomioon palvelussuhteen nimi ja tehtäväpiiri sekä palvelussuhteeseen kuuluvat konkreettiset työtehtävät. Useiden kriisinhallintatehtävissä työskentelevien siviiliasiantuntijoiden taustavirkoihin liittyy kelpoisuusvaatimuksena Suomen kansalaisuus. Valtion virkamieslain mukaan poliisilaissa (493/1995) tarkoitettuun poliisimiehen virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Myös rajavartiolaitoksen ja tuomarin virkaan sekä virkaan, johon kuuluu virallisen syyttäjän tehtäviä tai virkaan, johon nimitetty kuuluu vankilan johtokuntaan, voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. CMC nimittää vain Suomen kansalaisia siviilikriisinhallintatehtäviin. Eräs tärkeimmistä edellytyksistä siviilikriisinhallintatehtäviin valikoitumisessa on hakijan henkilökohtainen soveltuvuus, jolla tarkoitetaan henkilön soveltumista tiettyyn tehtävään persoonallisten ominaisuuksiensa perusteella. CMC pyrkii selvittämän hakijan henkilökohtaista soveltuvuutta pääsääntöisesti kurssien, aiemman kriisinhallinta-kokemuksen ja haastattelujen avulla. Käytännössä lähes kaikkiin tehtäviin vaaditaan myös voimassa oleva B-ajokortti. Joissakin tehtävissä edellytyksenä on C-ajokortti. Kansainväliset järjestöt ja Euroopan unioni edellyttävät usein niiden käyttöön asetettavan siviiliasiantuntijan luotettavuuden selvittämistä kansalliselta turvallisuusviranomaiselta. CMC hakee poikkeuksetta kriisinhallintatehtäviin lähetettävistä siviiliasiantuntijoista laissa (177/2002) mainitun perusmuotoisen turvallisuusselvityksen. Lähes poikkeuksetta kriisialueille sijoittuviin tehtäviin on kelpoisuusvaatimukseksi asetettu myös tehtävän edellyttämä fyysinen ja psyykkinen terveys, ja kaikki hakijat velvoitetaan käymään lääkärintarkastuksessa. Sekä turvallisuusselvityksen että lääkärintarkastuksen läpäisy on poikkeuksetta edellytys nimittämiselle, ja hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista ongelmista toisen tai molempien suhteen hakumenettelyn alkuvaiheessa. Rauhanturvatehtävissä (sotilaallinen kriisinhallinta) aikaisemmin palvelleita pyydetään liittämään hakemukseen kopio palvelustodistuksesta. Siviilikriisinhallintatehtäviin haluavalle ei ole Suomessa asetettu erityisiä nimitysperusteita. Tehtävästä riippuen ratkaisevana valintaperusteena voi olla siviilikoulutus, - ammatti, asiantuntijuus tai hankittu työkokemus. Kokemus kansainvälisistä operaatioista ja -ympäristöstä on eduksi haettaessa siviilikriisinhallintatehtäviin. Suomi asettaa vain poikkeustapauksissa ehdolle asiantuntijoita, jotka eivät täytä operaation asettamia tehtävän vähimmäisvaatimuksia. Tavallisesti tehtäviin edellytetään vähintään kolmen vuoden oman alan työkokemusta ja siviilikriisinhallinnan koulutuksen tai aiemman operaatiokokemuksen kautta syntynyttä erityisosaamista. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto on myös usein edellytys tehtävään valitsemiselle. Verrattuna rauhanturvatehtäviin siviilikriisinhallintatehtävät ovat keskimäärin ammatillisesti ja koulutuksellisesti vaativampia Hakijoilta edellytetään lisäksi myös siviilikriisinhallintakoulutusta, joka on hankittu CMC:n tai vastaavan ulkomaisen koulutuslaitoksen koulutuksissa. Siviilikriisinhallinnan peruskurssin käymistä pidetään lähtökohtaisesti edellytyksenä siviilikriisinhallintatehtäviin pääsylle ja valintaperusteet perustuvat siviilikriisinhallintatehtävien osaamisvaatimuksiin. Tästä syystä kurssille hakeutuvilla on oltava siviilikriisinhallinnan asiantuntijatehtävissä tarvittava koulutus ja työkokemus, todistetusti erittäin hyvä englannin kielen taito, kyky toimia monikulttuurisessa työympäristössä, ajokortti ja ajokokemusta sekä hyvä terveys. 6

7 Sopiva koulutus ja työkokemus tarkoittavat suoritettua tutkintoa (useimmiten korkeakoulututkinto) sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta. Englannin kielen taidon on vastattava vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasoa 4, mutta useimpiin tehtäviin vaaditaan tätä parempi kielitaito. Kielitaito osoitetaan hakuvaiheessa todistuksella. Epäselvissä tilanteissa voidaan edellyttää yleinen kielitutkintotodistus. Muu kielitaito luetaan eduksi. Hakijan on lisäksi oltava valmis lähtemään siviilikriisinhallinta-tehtäviin noin vuoden kuluessa kurssista. Siviilikriisinhallinnan peruskurssia vastaavan siviilikriisinhallinnan kansainvälisiin poliisitehtäviin valmentavan kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia, aikaisemmin suoritettujen poliisiopintojen ja saavutetun poliisin ammattitaidon sekä -kokemuksen lisäksi, osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintaan kuuluvaan poliisitoimintaan. Poliisikurssin valintaperusteet poikkeavat seuraavasti: 1. Vähintään kolmenkymmenen (30) vuoden ikä. 2. Vähintään kahdeksan (8) vuoden poliisipalvelus, joka lasketaan poliisin perustutkinnon päättymispäivästä. Poliisitehtävissä palveltu aika EU-, NATO-, tai YK-johtoisissa rauhanturva-/kriisinhallintajoukoissa lasketaan hyväksi palvelusvuosiin. 3. Englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, jonka on vastattava vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasoasteikon 4 mukaista arviointia jälkeen suoritetuissa kielitutkinnoissa tai taitotasoasteikon 5 mukaista arviointia ennen suoritetuissa kielitutkinnoissa. Kielitaito on osoitettava yleisen kielitutkinnon todistuksella. 4. Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto. Lisäksi hakijalta edellytetään vähintään luokan (A)B-ajokorttia sekä hyvää kartanlukutaitoa. Näiden kriteerien lisäksi valinnan ja tehtävien kannalta eduksi on muiden kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito, opetustaidollisten ja muiden kouluttajakurssien suorittaminen, kouluttajakokemus ja kokemus kansainvälisissä tehtävissä. 1.2 Erityiset kelpoisuusvaatimukset Operaatio, EU tai kansainvälinen järjestö Edellä mainittujen ns. kansallisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi operaatiot, EU ja kansainväliset järjestöt asettavat hakijoille operaatio- ja/tai tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia. Operaatiokohtaiset yleiset (pakolliset) kelpoisuusvaatimukset, jotka koskevat kaikkia ko. operaatioon hakevia, ovat paljolti yhteneväiset kansallisten yleisten kelpoisuusvaatimusten kanssa. Ne edellyttävät yleensä erilaisia taitoja ja ominaisuuksia, kuten hyvää kieli-, ajo-, kommunikaatio-, ihmissuhde-, tietotekniikka-, yhteistyö- ja neuvottelutaitoa, joustavuutta, luotettavuutta, sopeutumiskykyä, erinomaista fyysistä ja henkistä terveydentilaa. Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluu myös EU:n tai kansainvälisen järjestön jäsenmaan kansalaisuus (tai maan, joka osallistuu ko. operaatioon). Yleisten kelpoisuusvaatimuksiensa lisäksi operaatio, EU tai kansainvälinen järjestö määrittelee tehtäväkohtaiset vaatimukset. Tehtäväkohtaisten kelpoisuusvaatimusten laajuus ja taso vaihtelevat paljon. Vaatimukset voivat olla luonteeltaan pakollisia, joista yleisimpiä ovat tietty määritelty vähimmäistaso hakijan työkokemukselle, koulutukselle ja/tai tutkinnolle. Lisäksi vaatimuksina voi olla erilaisia haettavan tehtävän kannalta olennaisia taitoja, ominaisuuksia, tietoja ja/tai aikaisempaa kokemusta, jotka hakijan joko edellytetään tai toivotaan täyttävän. CMC ei valitse ehdokkaiksi hakijoita, jotka eivät täytä operaation/eu:n tai kansainvälisen järjestön pakollisiksi asettamia kelpoisuus-vaatimuksia. 7

8 Poliittiset linjaukset Kansainväliset sopimukset kuten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) Naiset, rauha ja turvallisuus vaikuttavat asiantuntijoiden ehdokasasettelun erityisiin kelpoisuusehtoihin. Kaikki operaation tehtävät eivät aina ole avoinna mahdollisten ehdokkaiden haettavaksi vaan tehtävien valitseminen perustuu ministeriötason linjauksiin. 1.3 Koulutus, osaaminen ja ammatillinen kasvu Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin kuuluvan koulutuksen tärkein tehtävä on varmistaa, että Suomella on riittävä määrä EU:n ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinta- ja rauhanrakentamistehtäviin koulutettuja asiantuntijoita. Koulutuksessa huomioidaan, että koulutettuja asiantuntijoita on kaikkiin EU:n siviilikriisinhallinnan painopistealueiden ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallintatehtäviin. Koulutuksessa pyritään mahdollisimman pitkälle yhdenmukaisuuteen EU:n, YK:n ja Etyjin koulutuksellisten vaatimusten kanssa. Tämä toteutuu parhaiten toimimalla läheisessä yhteistyössä muiden koulutuslaitosten kanssa samoin kuin EU:n ja kansainvälisten järjestöjen koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa. Kriisinhallintatehtäviin tähtäävä koulutus toteutetaan pitkän aikavälin koulutusstrategian pohjalta, joka huomioi koulutustarpeet sekä määrällisesti että laadullisesti. Koulutus kansainvälisiin tehtäviin muodostuu koulutuskokonaisuudesta, johon kuuluvat peruskoulutus, erikoistumiskoulutukset, operaatiokohtaiset perehdytyskoulutukset ja operaation jälkeiset palautekoulutukset. Peruskoulutusten on annettava tarvittavat tiedot ja taidot erityisesti niille asiantuntijoille, joilta puuttuu kansainvälinen kokemus. Peruskoulutus on ensiaskel siviilikriisinhallintatehtäviin. Kansallisesti koulutuksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat poliisiammattikorkeakoulu, raja- ja merivartiokoulu, tullikoulu sekä puolustusvoimien kansainvälinen keskus siviili-sotilasyhteistoiminnan osalta. EU:n alueella verkostoista tärkeimmät siviilikriisinhallintakoulutusta komission rahoittamana toteuttavat ENTRi-verkosto ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuskorkeakoulu (European Security and Defence College - ESDC). Yhteistyötä koulutuksessa on kehitettävä myös YK:n rauhanturvatoimintoihin keskittyvän koulutustoiminnan kanssa. CMC on rakentanut yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa erityisesti siviilikriisinhallinnan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita käytetään kouluttajina ja koulutukseen pyritään saamaan mukaan myös kansalais-järjestöjen edustajia. CMC järjestää säännöllisesti yhteisiä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia siviilikriisinhallinnasta kansalaisjärjestöjen siviilikriisinhallinta-toimintaa koordinoivan KATUn kanssa. 1.4 Asiantuntijarekisteri Yleistä Eräs keskeisimmistä siviilikriisinhallinnan haasteista on kyetä lähettämään korkeatasoisia ammattikokemusta omaavia asiantuntijoita nopeasti kriisialueille. Tehtäviin sopivia ja käytettävissä olevia asiantuntijoita on rajoitetusti. Siviilioperaatioiden tehtävänkuvaukset ovat entistä erikoistuneimpia ja yksityiskohtaisia. CMC ylläpitää asiantuntijarekisteriä, joka on henkilörekisteri, jota CMC:n henkilöstösektori käyttää apuvälineenään siviilikriisinhallintatehtävien rekrytoinnissa. Rekisterijärjestelmä tullaan uusimaan vuoden 2012 aikana eikä rekisteriin kirjautuminen tai tietojen ajantasaisuus ole enää ehdoton edellytys ehdokkaaksi pääsylle. Rekisteriin talletettuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan rekrytoitaessa henkilöitä siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetussa laissa tarkoitettuun kriisinhallintaan. Lisäksi useat hallinnonalat kuten poliisi, rajavartiolaitos, tulli ja oikeushallinto sekä järjestöt ylläpitävät omia rekistereitään omiin tarkoituksiinsa. Siviilikriisinhallinnon asiantuntijoita rekrytoitaessa hyödynnetään myös mm. poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin, oikeushallinnon yms. omia rekistereitä. 8

9 Tietojen luovuttaminen Asiantuntijarekisterin sisältämien henkilötietojen luovuttamiseen ja salassapitoon sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Asiantuntija-rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa ulkoasiainministeriölle, sisäasiain-ministeriölle, EU:lle, kansainvälisille järjestöille tai kriisinhallintaoperaation toimeenpanijalle. Tietoja luovutetaan ainoastaan rekrytoitaessa henkilöitä kriisinhallintatehtäviin. Etsittäessä tietyt kelpoisuusehdot täyttäviä henkilöitä, ulkoasiainministeriö ja sisäasiainministeriö voivat etsiä tietoja rekisteristä. Sitä vastoin EU:lle, kansainvälisille järjestöille tai kriisinhallintaoperaation toimeenpanijalle voidaan luovuttaa tietoja ainoastaan tarvittaessa; tiettyyn avoimena olevaan tehtävään ehdolle asetettavan henkilön suhteen. Tietojen säilytysaika Henkilön tiedot poistetaan asiantuntijarekisteristä kahden vuoden kuluttua rekisteröitymisestä. Jos henkilö haluaa uudistaa hakemuksensa, on hänen päivitettävä tietonsa kahden vuoden kuluessa edellisestä rekisteröitymisestä. Jos rekisteröitynyt henkilö haluaa, että hänen tietonsa poistetaan asiantuntijarekisteristä ennen kahta vuotta hänen edellisestä rekisteröitymisestään, on hänen ilmoitettava tästä CMC:lle, joka ilmoituksen saatuaan poistaa henkilön tiedot. Palvelussuhteeseen valitun henkilön tietoja säilytetään siviilikriisinhallintalain nojalla kahden vuoden ajan viimeisen palvelussuhteen päättymisestä. CMC voi kuitenkin poistaa ilmeisen virheelliset tiedot rekisteristä. Kehityssuuntia Siviilikriisinhallinnan asiantuntijarekisteriä kehitetään jatkuvasti vastaamaan nykyisiä tarpeita parhaimman asiantuntijuuden löytämiseksi monimuotoisiin siviilikriisinhallintatehtäviin. Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota myös riittävän kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeusosaamisen varmistamiseen siviilikriisinhallinnassa. Tulevaisuudessa rekisteri pyritään pitämään mahdollisimman vuorovaikutteisena ja yhteensopivana muiden vastaavien rekisterien kanssa. Samalla muiden rekisterien hyödynnettävyyttä siviilikriisinhallinnan rekrytoinnissa pyritään parantamaan. CMC osallistuu ensimmäisen vaiheen koekäyttäjänä Goalkeeper-projektiin, jonka tavoitteena on saada käyttöön yhteinen digitaalinen henkilöstöhallinto- ja ehdokasasettelujärjestelmä Euroopan Unionin jäsenmaille. CMC:n henkilöstösektori hakee lisäksi oma-aloitteisesti ja aktiivisesti asiantuntijoita vallitsevan poliittisen linjauksen mukaisiin tehtäviin. Rekisterissä oleviin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä sopivan tehtävän tullessa tarjolle. 1.5 Suunnitelmallisuus Sisäasiainministeriön suosituksen (SM/2008/1738) mukaan siviilikriisinhallinta-asiat kuuluvat sisäasiainministeriön ydintehtäviin. Virastojen tulee omalta osaltaan helpottaa virkamiehen hakeutumista ja lähtemistä siviilikriisinhallinnan asiantuntijatehtäviin. Myös uudelleen hakeutumista tehtäviin tulee mahdollisuuksien mukaan tukea. Virkamiehen tulee hyvissä ajoin keskustella esimiestensä kanssa kiinnostuksestaan ulkomaille lähtemiseen, jotta lähtö ei aiheuttaisi vaikeuksia viraston toiminnoille. Vaikka siviilikriisinhallintatehtäviin lähtevällä virkamiehellä on lakisääteinen oikeus saada virkavapautta, tätä oikeutta ei tule käyttää niin, että se aiheuttaa virastoissa ennakoimattomia virastojen toimintakykyyn vaikuttavia tilanteita. Asiantuntijoiden irrottaminen perustehtävistä edellyttää suunnitelmallisuutta sen varmistamiseksi, että toimintakyky kotimaan perustehtävissä säilyy. Asiantuntijoiden lähettämisen vaikutus virastoissa kasvaa henkilön kotimaan tehtävän vaativuuden kasvaessa. Rekrytoinnin onnistuminen edellyttää virastojen johdon sitoutumista valtionhallinnon kvpoliittisiin linjauksiin, esimerkiksi kriisinhallintapolitiikkaan ja kansallisiin valmiustavoitteisiin. 9

10 Kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneiden virkamiesten tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuoda kiinnostuksensa esimiestensä tiettäväksi. Harkintaan perustuvan virkavapauden saamista kansainvälisiin tehtäviin lähtemiseksi ei voi pitää itsestään selvyytenä, vaan virkavapauden hakemisesta ja erityisesti sen jatkamisesta tulee aina ensin keskustella esimiesten ja lähettävän tahon kanssa. 10

11 2 EHDOKASASETTELU 2.1 Yleistä Rekrytoinnin ja siihen liittyvän henkilöstösuunnittelun kehittämisen tavoitteena on laadittavaan rekrytointistrategiaan perustuva pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelu. Huolellisen henkilöstösuunnittelun avulla pyritään mahdollisimman varhaisessa vaihteessa ennakoimaan kulloinkin tarvittava henkilöstötarve eri operaatioissa ja asiantuntijahenkilöstön rotaatioissa. Rekrytointistrategiassa pyritään mahdollisimman laajaan henkilöstön rekrytointipohjaan, joka varmistaa tulevaisuuden lisääntyvät ja monipuolistuvat rekrytointitarpeet. Koulutuksen ja rekrytoinnin välinen suhde korostuu koulutettavien valinnassa, jonka on heijastettava pitkän tähtäimen tavoitteita Suomen osallistumisesta siviilikriisinhallintaan. Rekrytointiin ja hyvään henkilöstöhallintoon myös tasa-arvoisen henkilöstöpolitiikan luominen, jossa taataan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet siviilikriisinhallintatehtäviin. Rekrytoinnissa avainasemassa ovat tasavertaisuus ja läpinäkyvyys. CMC on perustanut mm ohjausryhmän sukupuolisen tasa-arvon toteutumiseksi toiminnassaan. Ohjausryhmä tehtävänä on antaa suosituksia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus toteutumiseksi siviilikriisinhallinnan koulutuksessa, rekrytoinnissa ja tutkimuksessa. Lisäksi sisäasiainministeriö toteuttaa osana hallituksen tasaarvo-ohjelmaa hankkeen Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Kriisinhallintakeskuksen toiminnassa. CMC pyrkii tuomaan tasa-arvonäkökulman osaksi toimintaansa kaikilla toimintasektoreillaan siten, että tulokset näkyvät sekä keskuksen omassa toiminnassa että suomalaisten asiantuntijoiden kautta kansainvälisissä operaatioissa. 2.2 Avoimet tehtävät CMC julkaisee internet-sivuillaan ne siviilikriisinhallintatehtävät, joihin Suomi ensisijaisesti pyrkii saamaan asiantuntijan ehdokkaakseen (seconded positions). Näiden tehtävien lisäksi voidaan tapauskohtaisesti harkita hakijan itsensä ehdottamaa ja ulkoasiainministeriön linjauksen mukaista tehtävää, jolloin edellytyksenä on usein kuitenkin keskeinen asema operaatiossa tai Suomen osallistumisen laajentuminen uuteen operaatioon. CMC:n ilmoitukset avoimista siviilikriisinhallintatehtävistä perustuvat operaatioiden, EU:n tai kansainvälisten järjestöjen hakuilmoituksiin, jotka on osoitettu Suomelle ja/tai joihin Suomi voi asettaa ehdokkaita. Hakuilmoituksista käytetään eri nimityksiä eri organisaatioissa, EU/ETPP -kontekstissa termiä hakukuulutus (Call for Contribution - CfC). CMC ei suorita ennakoivaa hakua kuin poikkeustapauksissa, joista ilmoitetaan erikseen CMC:n nettisivuilla. Esimerkki poikkeustapauksesta on suunnitteilla oleva ja erityisen nopeasti alkavaksi arvioitu operaatio, johon joudutaan kartoittamaan soveltuvia ehdokkaita kiireisen aikataulun vuoksi jo ennen kuin operaatio, EU tai kansainvälinen järjestö tekee virallisen hakupyynnön ehdokkaiden asettamisesta Ehdokkaaksi hakeutuvan on kirjauduttava asiantuntijarekisteriin ja toimitettava digitaaliset kopiot täytetyistä kysely terveydentilasta -lomakkeesta sekä englannin kielitaitoa osoittavasta todistuksesta. Puutteelliset tai vanhentuneet rekisteritiedot sekä huolimattomasti tai vajavaisesti täytetty hakemus heikentävät olennaisesti hakemuksen menestymismahdollisuuksia. CMC:n kautta sekondeerattuihin tehtäviin hakeville on asetettu CMC:n internetsivujen hakuilmoituksessa operaation määräpäivää aikaisempi määräpäivä, koska sisäinen valintamenettely vie noin viikon. Kriisinhallintatehtävien samankaltaisuuden vuoksi kaikilta rauhanturvatehtävissä toimineilta ehdokkailta edellytetään palvelustodistus hakemuksen liitteenä. Lisäksi CMC tiedustelee viran puolesta ehdokkaan soveltuvuutta puolustusvoimilta. Hakijan tulee heti hakuvaiheen alussa ilmoittaa, mikäli hän on rikoksesta epäiltynä rikostutkinnassa tai hän on syytettynä keskeneräisessä rikosprosessissa. CMC ei hallinnollise- 11

12 na turvaamistoimenpiteenä aseta ehdolle henkilöitä, jotka ovat rikoksesta epäiltyinä ja asia on edennyt syyteharkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn. Mikäli asia ei vielä ole edennyt rikostutkinnasta syyteharkintaan, ehdolle asettaminen harkitaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus ja mahdollisen syyllisyyden merkitys Suomen kansainvälisiin suhteisiin. Tehtävistä ilmoittaminen CMC:n tehtävä on rekrytoida asiantuntijoita annetun tehtävänkuvauksen perusteella. Tehtävänkuvaukset ovat pääsääntöisesti operaation laatimia ja ne julkaistaan edellä mainitun kaltaisissa hakukuulutuksissa. Hakukuulutuksissa ilmoitetaan myös operaatioja/tai tehtäväkohtaiset hakukriteerit. Joissain tapauksissa on kerrottu myös tehtävän vastaanottopäivämäärä. CMC ilmoittaa omissa hakuilmoituksissaan em. tiedot siltä osin, kuin ne ovat operaation, EU:n tai kansainvälisen järjestön hakukuulutuksessa ilmoitettu. Lisätietoja operaatioista ja mahdollisesti myös haettavana olevasta tehtävästä saa parhaiten suoraan operaatiosta, jonka nettisivuille on linkki CMC:n hakuilmoituksessa. EU/ETPP -operaatioiden omilla kotisivuillaan julkaisemissa hakukuulutuksissa mainitaan usein myös operaation yhteyshenkilön yhteystiedot. Ehdokkuutta harkitseva asiantuntija voi operaatiota ja tehtävää koskevissa kysymyksissä kääntyä suoraan mainitun yhteyshenkilön puoleen. CMC vastaa kuitenkin palvelussuhteen ehdoista, jotka käyvät ilmi kriisinhallintalaista ja -asetuksesta. Palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä on aina käännyttävä CMC:n puoleen. Suureen osaan kysymyksistä vastaus löytyy tästä oppaasta. CMC ei aina hae ehdokkaita kaikkiin operaatioiden tai organisaatioiden hakukuulutuksissa julkaisemiin sekondeerattaviin tehtäviin. Mikäli CMC:n haettaviksi ilmoittamiin avoimiin paikkoihin löytyy liian vähän tai ei ollenkaan päteviä hakijoita, CMC voi harkita muihin hakukuulutuksessa ilmoitettuihin tehtäviin hakeneiden asettamista ehdolle ministeriön suostumuksella. Tämä on kuitenkin poikkeuksellista. Tiedotepalvelu CMC:n tiedotepalvelu lähettää tiedotteita siviilikriisinhallinta-operaatioista ja CMC:n toiminnasta. CMC:n internet-sivuilla julkaistavista avoimista tehtävistä lähetetään samanaikaisesti tiedote palveluun ilmoittautuneille. Näin varmistetaan, että tiedote-palveluun ilmoittautuneet saavat ensisijaista tietoa siviilikriisinhallintaoperaatioista ja niiden kautta avoinna olevista tehtävistä. Tiedotepalveluun ilmoittaudutaan CMC:n internet-sivuilla olevalla lomakkeella. PALKKAUS Tehtävien palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja on määritelty suuruudeltaan sisäasiainministeriön asetuksessa (36/2011). Asiantuntijan palkka on Suomen tuloverolain alaista ansiotuloa. Vaikka laissa työttömyysetuuksien rahoituksesta ei ole vakuutuspalkkaa lukuun ottamatta lähetettyjä työntekijöitä koskevia säännöksiä, asiantuntijat ovat Suomessa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia. Esimerkiksi Kosovo ei kuulu EU:n sosiaaliturva-asetustai sopimusvaltioihin eikä palkansaaja näilläkään perusteilla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Kelan sosiaaliturva on työttömyysturvasta poiketen asumisperusteista, eikä sillä kuuluuko työntekijä asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, ole vaikutusta. Kansalaisuudella ei myöskään ole vaikutusta asiaan. Tehtävän vaativuuden arviointi Siviilikriisinhallinta-asetuksen perusteella CMC sijoittaa tehtävät asetuksen liitteen mukaisiin palkkaluokkiin. Usein haettavana on lukuisia vaativuudeltaan erilaisia tehtäviä, joista kaikkiin ei aseteta ehdokkaita. Kaikkien haettavina olevien tehtävien vaativuuden arviointi on laajojen ja toisistaan poikkeavien tehtävänkuvien vuoksi usein aikavievää ja joissakin tapauksissa vaativuusluokan määrittely tehdään näiden tehtävien osalta vasta operaation valintapäätöksen jälkeen. Tällöin asiantuntija voi peruuttaa suostumuksensa tehtävään, mikäli arvioinnin tulos ei vastaa odotuksia. 12

13 Asiantuntijan tehtävän vaativuutta arvioitaessa huomioon otetaan muun muassa tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Arvioinnissa tarkastellaan myös tehtävän sisällöllistä vaativuutta, itsenäisyyttä, tehtävään sisältyvää ratkaisuvaltaa, tehtävän taloudellista ja operationaalista vaikuttavuutta ja esimiesasemaa. Tehtävän edellyttämien vuorovaikutustilanteiden vaativuus on myös mukana arvioinnissa. Samassa kriisinhallintaoperaatiossa sijaitsevien tehtävien osalta kiinnitetään lisäksi huomiota siihen, mikä on kunkin tehtävän vaikutus kyseisen operaation kannalta. CMC pyrkii määrittelemään tehtävien vaativuuden mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Tehtävänkuvien vaikean verrattavuuden vuoksi CMC määrittelee tehtävien vaativuuden operaatio- tai toimistokohtaisesti. Tehtävän vaativuuteen vaikuttaa myös se toimintaympäristö, missä tehtävää suoritetaan. Sihteeristöissä tehtävät saattavat olla ammatillisesti vähintään yhtä vaativia kuin kenttäoperaatioissa, mutta kenttäoperaatioiden olosuhteet tekevät tehtävästä usein kokonaisuutena arvioiden vaativamman. Tehtävän muuttuminen Operaatioon valittujen asiantuntijoiden tehtävä voi muuttua palvelussuhteen aikana. Operaatio voi siirtää (pääsääntöisesti jäsenvaltion suostumuksella) asiantuntijan uuteen tehtävään tai asiantuntija voi itse hakea operaatiossa ollessaan uutta avoimeksi tullutta tehtävää. Asiantuntijoita kannustetaan hakeutumaan vaativampiin sekä omaa osaamista ja mielenkiintoa vastaaviin tehtäviin. Mikäli tehtävä muuttuu olennaisesti tai muuten kuin tilapäisesti palvelussuhteen aikana, tehtävän vaativuus arvioidaan tarvittaessa uudestaan. Edellytyksenä arvioinnille on operaation toimeenpanijan CMC:lle lähettämä virallinen ilmoitus ja uusi tehtävänkuva. CMC arvioi uuden tehtävän vaativuusluokan tämän ilmoituksen perusteella. Mikäli operaatio omien sisäisten järjestelyjensä vuoksi siirtää asiantuntijan pysyvästi uuteen tehtävään, uuden tehtävän vaativuus arvioidaan heti siirron toteuduttua. Siinä tapauksessa, että uusi tehtävä kuuluu matalampaan vaativuusluokkaan kuin nykyinen, palkkaus muuttuu kuitenkin vasta voimassa olevan nimitysjakson päätyttyä. Mikäli operaation tekemä ja katto-organisaation hyväksymä tehtävän tasoluokitus pysyy samana, ei uuteen tehtävään siirtyminen aiheuta muutoksia asiantuntijan palkkauksen vaativuusluokkaan. Siirtyminen asiantuntijatehtävästä toiseen saman yksikön sisällä ei tavanomaisesti vaikuta vaativuusluokkaan, ellei esimerkiksi esimiesvastuu olennaisesti muutu. Asiantuntija saa asian vireille saattamiseksi vanhimman kautta CMC:n hakemuslomakkeen, jonka perusteella asia otetaan käsiteltäväksi. Asian ratkaisemiseksi edellytetään: virkatietä lähetetty valintakirje tai ilmoitus tehtävän muutoksesta uusi virallinen tehtävänkuvaus vanha virallinen tehtävänkuvaus (johon haettu ja CMC nimittänyt) organisaatiokaavio, josta käy ilmi aiempi ja nykyinen tehtävän asema sekä muiden mahdollisesti samassa operaatiossa työskentelevien asiantuntijoiden asema vanhimman lausunto vapaamuotoinen selvitys tehtävien muutoksesta Viransijaisuus (viran hoitaminen varsinaisen haltijan ollessa estyneenä esimerkiksi loman, sairas- tai äitiysloman tai virkavapaan vuoksi) tai vapaaehtoinen lisätehtävien hyväksyminen oman toimen ohelle ei ole peruste vaativuusluokan korotukselle. Mikäli asiantuntija kuitenkin nimitetään virallisesti sijaisuuden päätteeksi sijaistettuun tehtävään, vaativuusluokan korotus tehdään tarvittaessa takautuvasti sijaisuuden alusta alkaen tai aikaisemmin palvelussuhteeseen nimitettyjen osata viran toimittaminen (avoinna olevan viran hoitaminen, engl. "acting" tai interim ) voi poikkeuksellisesti olla korotusperuste, mikäli operaatio on virallisesti määrännyt asiantuntijan tehtävään vähin- 13

14 tään kolmen kuukauden ajaksi. Myöhemmin nimitettyjen osalta uusi asetus edellyttää kuitenkin muuta kuin tilapäistä nimitystä, jotta korotus olisi mahdollinen. 2.3 Lausuntomenettely Yleistä CMC pyytää ehdokasasettelun osana lausuntoja eri tahoilta liittyen hakijan ulkomaan tehtäviin liittyvään ammattitaitoon ja soveltuvuuteen. Ehdolle asettamisen edellytyksenä on, että hakija ei ole hakemuksessa rajoittanut CMC:n valtuuksia tehdä näitä tiedusteluja. Kaikkien hakijoiden ammattitaidosta varmistutaan ottamalla tarvittaessa yhteyttä suosittelijoihin tai aikaisempiin työnantajiin. Hakijoiden toivotaan lähettävän oma-aloitteisesti kaikki henkilöarvioinnit aiemmista kriisinhallintatehtävistä. Myös nykyisen työnantajan on syytä olla tietoinen hakijan aikomuksesta lähteä siviilikriisinhallinta-tehtäviin vaikka tehtäviä varten saatava virkavapaus tai vapautus työstä ei olekaan harkinnanvarainen. Lausunnot otetaan huomioon vain siltä osin kuin niissä käsitellään ammattitaitoa ja yleistä soveltuvuutta tehtäviin. CMC ei ota huomioon irrotettavuuteen perustuvia lausuntoja vaan kehottaa ehdokkaita suunnitelmallisuuteen taustatyönantajan kanssa tehtäviin hakeutumisessa. Rauhanturvaajat Aikaisemmin rauhanturvapalveluksessa olleiden osalta CMC on yhteydessä viimeisimmän palveluspaikan silloiseen komentajaan tai puolustusvoimiin. Edellytys siviilikriisinhallintatehtäviin sekondeeraamiseksi on, että hakija on suorittanut rauhanturvapalveluksensa menestyksellä ja on edelleen kelpoinen rauhanturvatehtäviin. Ministeriöt Ministeriöt osallistuvat henkilöstön arviointiin ja edistävät hallinnonalansa henkilöstön varautumista ja osallistumista siviilikriisinhallintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ns. työnantajaministeriö arvioi osaltaan hakijoiden soveltuvuutta ja käytettävyyttä sekondeerattuihin kriisinhallintatehtäviin. Suomen oikeushallinnon palveluksessa olevat ja muut ns. Rule of Law -tehtäviin hakeneet (esim. tuomarit, syyttäjät, oikeusavustajat, vankeinhoidon asiantuntijat ja muut oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvat henkilöstöryhmät) valitaan yhteistoiminnassa oikeusministeriön kanssa, joka myös arvioi hakijoiden asiantuntemusta ja sopivuutta haettuun tehtävään. CMC pyytää lausunnon oikeusministeriöltä henkilön soveltuvuudesta ja aikaisemmasta menestyksestä kansainvälisissä tehtävissä. Ministeriö on tarvittaessa yhteydessä asianomaiseen virastopäällikköön ja pyrkii osaltaan arvioimaan myös hakijan aikaisempaa menestystä vastaavissa kansainvälisissä tehtävissä. Tämän ohella ministeriöllä on usein mahdollisuus myös muilla tavoin edistää hakijoiden oikea-aikaista valintaa varsinkin vaativampiin tehtäviin siviilikriisin-hallintaoperaatioissa. Poliisihakijoiden osalta lausunto pyydetään poliisihallitukselta, joka pyytää lausunnon soveltuvasta yksiköstä. Näin menetellään myös rajaturvallisuus- ja tulliasiantuntijoiden osalta rajavartiolaitoksen esikunnan ja tullihallinnon kanssa. CMC pyytää operaation johtotehtäviin ja keskeisiin asiantuntijatehtäviin liittyvissä hauissa lausunnon henkilön soveltuvuudesta ulkoasiainministeriöstä. Tällöin tarkoi-tuksena on varmistua paitsi hakijan ammattitaidosta, myös soveltuvuudesta poliittisesti merkittävässä tehtävässä. 2.4 Ehdokkaat CMC arvioi, kenellä hakijoista on vahvimmat mahdollisuudet tulla valituksi operaatioon. Ulkoasiainministeriö asettaa CMC:n ehdotuksesta nämä hakijat ehdolle ja lähettää hakemukset virkateitse operaation arvioitavaksi. Operaatio on tämän jälkeen tavanomaisesti suoraan yhteydessä ehdokkaaseen mahdollisten haastattelujen sopimiseksi. Operaatio 14

15 ilmoittaa valinnasta usein suoraan ehdokkaalle. Virkatietä tuleva tieto valinnasta tulee vasta myöhemmin CMC:lle. Sotilaallisissa rauhanturvaoperaatioissa työskentelevää rauhanturvaajaa ei lähetetä siviilikriisinhallintatehtäviin ennen kuin rauhanturvapalvelus on päättynyt. Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan koordinoidaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti eri ministeriöiden ja rekrytoivien tahojen välisellä yhteistyöllä. Tämän vuoksi CMC ei aseta rauhanturvatehtävissä palvelevia hakijoita ehdolle, jos palvelussopimus on voimassa ehdolle asettamisen aikaan yhden kuukauden tai sitä pidemmän ajan. Haettaessa kriisinhallintatehtäviin hakijan on perusteellisesti harkittava, haluaako hakeutua sotilaallisen vai siviilikriisinhallinnan piiriin. Molemmista saa arvokasta kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kokemusta, joka on eduksi myöhemmin tehtäviin hakeuduttaessa. 2.5 Operaation valintamenettely Valintamenettely kestää usein kauan, sillä operaatio ei ilmoita valitsematta jäämisestä ennen kuin valitun saapuminen operaatioon on varmaa. Ajoittain peruutus voi tulla myöhään ja joku toinen ehdokas saattaa tulla valituksi jopa kuukausien päästä. CMC ilmoittaa valinnasta ehdokkaalle heti tiedon saatuaan. Usein tässä vaiheessa valittu on saanut tiedon etukäteen operaatiosta. CMC voi harkinnan mukaisesti tiedottaa ehdokkaalle hakuprosessin etenemisestä siitä epävirallisesti saatujen tietojen perusteella. On syytä huomata, että ennen virallista valintapäätöstä asiantuntija tekee kaikki mahdolliseen valintaan liittyvät valmistelut omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Vain CMC:n ohjeistamien ja hyväksymien toimenpiteiden menot katetaan valitsematta jääneiltä. Operaation valinta- tai hylkäyspäätöksen venyessä kohtuuttoman pitkäksi on ymmärrettävää, että asiantuntija saattaa haluta perua ehdokkuutensa. Mikäli asiantuntija peruu hakemuksensa, toivoo CMC tästä ilmoitusta välittömästi, että se voi tiedottaa operaatiota peruutuksesta virkatietä. Mikäli ehdokkuuden perumiselle ei ole hyväksyttävää syytä, CMC voi periä ehdolle asettamisesta koituneet kulut (esim. matkakulut haastatteluun) hakijalta. 2.6 Valintapäätös CMC aloittaa tehtävään valitun henkilön lähtövalmistelut välittömästi saatuaan tiedon valinnasta. Pääsääntöisesti operaatio toivoo valitun aloittavan tehtävän mahdollisimman nopeasti ja pääsääntöisesti viimeistään neljän (4) viikon kuluessa valintakirjeestä. Pakolliset tarkastukset sekä virkapassin ja viisumin haku viivästyttävät lähtöä usein muutamalla viikolla. Asiantuntija käy lähtöä edeltävinä päivinä koulutusta ja varustautuu tehtäväänsä CMC:n tapauskohtaisesti ilmoittamalla tavalla. Ennen operaatioon lähtöä asiantuntijan on oltava jatkuvasti käytettävissä CMC:n ohjaamiin valmistelutoimenpiteisiin. Osassa palvelussuhteista, joissa ei edellytetä samankaltaisia lähtövalmisteluja (esimerkkinä eräät sihteeristötehtävät), palvelussuhde alkaa toimialueelle matkustuspäivänä. CMC päättää aina tapauskohtaisesti nimityksen alkamispäivämäärän. 15

16 3 TEHTÄVÄÄN SIIRTYMINEN 3.1 Yleistä Henkilöstöhallintoon liittyy lukuisia käytännön toimia, joiden toteuttamiseksi CMC:llä on erillinen henkilöstösektori. Henkilöstösektorin käytännön tehtäviin kuuluu tehtäviin hakeutuvien asiantuntijoiden haastattelut, turvallisuusselvitysten hakemiset, passi- ja viisumiasiat, terveystarkastusten organisointi, lähetettävien asiantuntijoiden matkajärjestelyistä huolehtiminen sekä asiantuntijoiden rekrytointiin ja lähettämiseen liittyvät toimet. CMC:n henkilöstösektori hoitaa myös asiantuntijan tehtävän aikaiset palkka- ja olosuhdekorvauksiin liittyvät talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät. Henkilöstösektori on nykyisellään mitoitettu - kansallisen strategian mukaisen asiantuntijan henkilöstöhallinnointia varten. 3.2 Virkavapaus Siviilikriisinhallintalain 7 säätelee asiantuntijan oikeutta saada virkavapautta tai vapautusta työstä palvelussuhteen ajaksi. Pykälä vastaa pääosin rauhanturvaamislain mukaista sääntelyä. Kriisinhallinta käsittää sekä sotilaiden että siviiliasiantuntijoiden toiminnan, eikä näitä kahta toimintamuotoa ole katsottu perustelluksi asettaa eriarvoiseen asemaan rekrytointimahdollisuuksien osalta. Kriisinhallintaan osallistuvien henkilöiden oikeudesta virkavapauteen on siten säädetty yhdenmukaisesti. Pykälän 1 momentin mukaan valtion palveluksessa olevalla on oikeus saada virkavapaata tai vapautusta työstä palvelussuhteen ajaksi. Pykälän 2 momentin mukaan työ- tai virkasuhdetta ei saa päättää palvelussuhteeseen nimittämisen takia eikä myöskään tämän palvelussuhteen aikana irtisanoa. 2 momentti säätää näin muun julkisen sektorin kuin valtion ja yksityisen sektorin palveluksessa oleville vastaavan työ- ja virkasuhdeturvan kuin valtion ja kunnan palveluksessa oleville. Työsuhdeturva ja työhönpaluuoikeus tulee siis sovellettavaksi kaikkiin työ- ja virkasuhteessa oleviin henkilöihin heidän työnantajastaan riippumatta. Yksityinenkään työnantaja ei saa päättää työsuhdetta siksi, että henkilö lähtee - jopa ilman työnantajan suostumusta tai vastustuksesta huolimatta - siviilikriisinhallintapalvelukseen. Poikkeuksena rauhanturvaamislaista virkavapauden ja työstä vapauttamisen myöntämisvelvoite ei kuitenkaan koske siviilikriisinhallintatehtäviin annettavaa koulutusta. Lähdön seuratessa välittömästi koulutusta asiantuntija kuitenkin nimitetään pääsääntöisesti jo ensimmäisestä koulutuspäivästä alkaen tehtävään. Palvelussuhteen päätyttyä tai keskeytettyä henkilö on otettava jälleen aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Menettelyn osalta pykälän 3 momentissa viitataan rauhanturvaamislain mukaisesti siihen mitä palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetussa laissa (570/1961) säädetään. 3.3 Turvallisuusselvitys Siviilikriisinhallintatehtävään valitulle asiantuntijalle tehdään aina perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvityksen tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia ennalta estää rikokset, jotka vakavasti vahingoittaisivat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön. Turvallisuusselvityksen läpäiseminen on myös edellytys operaatioiden vaatimalle ja ulkoasiainministeriön myöntämälle NSA-todistukselle, joka on kansallisen turvallisuusviranomaisen antama henkilöturvallisuustodistus kansainvälistä yhteistyötä varten. Turvallisuusselvityksen tekeminen edellyttää aina selvityksen kohteena olevan henkilön etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Turvallisuusselvityksen kohta Selvityksen kohteena olevan henkilön tiedot tulee täyttää ja palauttaa siitä allekirjoitettu telekopio tai digitaalinen kopio sähköpostin liitetiedostona CMC:n henkilöstösektorille, joka jatkaa asian käsittelyä. 16

17 Turvallisuusselvityksistä annetussa laissa 1 yksilöidään tyhjentävästi tahot, jotka voivat hakeutua turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. Turvallisuusselvityksiä voivat hakea lähinnä julkisen vallan edustajat sekä ne yksityiset tahot, jotka ovat sopimus- tai alihankintasuhteessa viranomaisiin ja täyttävät muut turvallisuusselvityksen antamisedellytykset. Turvallisuusselvityksen hakijalle on laissa määritelty useita velvollisuuksia ja sen tekemiseen on saatava aina työntekijän suostumus. Lisäksi laissa on yksilöity tyhjentävästi rekisterit, joiden tietoja turvallisuusselvityksen tekijä saa turvallisuusselvityksen tekemisessä käyttää. Turvallisuusselvityksiä on kolmea eri tyyppiä: suppea, perusmuotoinen ja laaja turvallisuusselvitys. Suppeaa turvallisuusselvitystä haetaan hakijan sijaintipaikkakunnan poliisilta. Perusmuotoisen- ja laajan turvallisuusselvityksen työntekijästä tekee Suojelupoliisi, joka on asemansa perusteella oikeutettu käsittelemään salassa pidettäviä tietoja. Operaatioon valittu asiantuntija tarvitsee usein myös SECRET-tason todistuksen, jonka ulkoasiainministeriö myöntää turvallisuusselvityksen läpäisseelle. Tämä ns. NSA-todistus on toimitettava operaation henkilöstöhallintoon toimialueelle saavuttaessa. NSA-todistus oikeuttaa turvaluokitellun aineiston käsittelyyn, mistä operaatio antaa myöhemmin tarkemman ohjeistuksen. NSA-todistuksen saamiseksi asiantuntijan on ensin tutustuttava Kansainvälisen turvallisuusluokitellun tietoaineiston käsittelyohjeeseen ja allekirjoitettava vakuutus. NSA-todistus on virkapassisidonnainen. Turvallisuusselvityksistä annetun lain mukaan hakijan on hävitettävä turvallisuusselvitys heti, kun se ei enää ole tarpeen selvitystä haettaessa ilmoitetun käyttötarkoituksen kannalta, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua selvityksen tekemisestä 2. Mikäli ehdolle asetettua henkilöä ei ole valittu tehtävään, tulee turvallisuusselvitys välittömästi hävittää. NSA-todistus ja turvallisuusselvitys on uusittava palvelussuhteelle myönnetyn jatkon ja virkapassin uusimisen yhteydessä. Uuden NSA todistuksen myöntäminen edellyttää turvallisuusselvityksen uusimista ja uusittua virkapassia. NSA todistuksen uusimisen tullessa ajankohtaiseksi asiantuntijan tulee olla yhteydessä HR-sektoriin. 3.4 Terveystarkastus CMC vastaa siitä, että kaikki asiantuntijat lähtevät operaatioon terveinä eikä työtehtävien suorittamiselle ole fyysisiä tai psyykkisiä esteitä. CMC sekondeeraa asiantuntijoita sekä vähemmän fyysisesti kuormittaviin toimistotehtäviin sihteeristöissä että fyysisesti vaativimpiin olosuhteisiin kriisialueille, joissa henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö ja pitkät partiomatkat ovat jokapäiväisiä. Työn henkistä kuormittavuutta lisää se, että tehtävissä toimitaan usein myös ns. korkean turvallisuusriskin alueilla (esimerkkinä Afganistan). Siviilikriisinhallintatehtävään valitulle asiantuntijalle tehdään ennen toimialueelle siirtymistä terveystarkastus, jonka tarkoituksena on selvittää asiantuntijan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky tehtävän ja toimialueen vaatimissa olosuhteissa. Laboratoriokokeilla todennetaan myös mahdolliset olemassa olevat sairaudet (mm. HIV) myöhempää seurantaa varten. Terveystarkastuksen yhteydessä asiantuntija saa myös toimialueella tarvittavat rokotukset. Lisäksi lähtijälle toimitetaan ensiapulaukku ja matkalääkepakkaus. Asiantuntijan on läpäistävä terveystarkastus kuuden kuukauden sisällä ennen operaatioon siirtymistä. Terveystarkastukseen on saatava lupa tai osoitus CMC:ltä ja se tulee järjestää Suomen Terveystalon kautta. CMC ei korvaa muuten järjestettyjä tarkastuksia eikä ota niitä huomioon palveluskelpoisuutta arvioidessaan. Kaikki tarpeelliset erikoislääkärilausunnot hankitaan Terveystalon lääkärin suosituksen ja CMC:n hyväksynnän mukaisesti. Seuranta- ja paluutarkastuksella pyritään varmistamaan tehtävissä jaksaminen ja havaitsemaan mahdolliset jatkohoitoa edellyttävät asiat. Kaikki lähtötarkastukset suoritetaan keskitetysti Terveystalossa. Vaihtelevista työolosuhteista johtuen lääkäri antaa joissain tapauksissa myös fit with reservations -lausunnon, joka ei kuitenkaan tarkoita palveluskelvottomuutta. Lausunnon tarkoitus on kiinnittää 1 (177/2002, asetus 710/2002) 2 12 :n 1 momentti 17

18 ehdokkaan ja CMC:n huomio mahdollisiin ongelmiin, kuten silmälasien tarpeeseen tai huonoon fyysiseen yleiskuntoon. Nämä saattavat estää palvelemisen vaativissa kenttäoperaatioissa, mutta eivät esimerkiksi sihteeristötehtävien hoitoa. Terveystalo järjestää tarvittaessa kuntotestin, jolla selvitetään esimerkiksi kykyä kantaa suojaliiviä kenttätehtävissä. Lähtötarkastukset tapahtuvat asiantuntijan lähimmässä Suomen Terveystalon toimipisteessä. Ajanvaraus tulee tehdä keskitetysti työterveyshoitajan välityksellä. Ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat CMC:n nettisivulla. Lausunto terveydentilasta (fit / fit with reservations) tulee ottaa mukaan toimialueelle ja lisäksi CMC:lle tulee toimittaa tiedoksi lyhennetty todistus tai kopio siitä. 3.5 Nimittämiskirja CMC tekee nimittämiskirjan (Letter of Appointment) varmistuttuaan asiantuntijan lähtöpäivästä. Nimittämiskirjasta ilmenee asiantuntijan henkilötietojen lisäksi mm. tehtävään nimittämisen ajankohta, operaatio ja operaatiomaa, tehtävän vaativuusluokka sekä olosuhdekorvauksen maksuperuste. Nimittämiskirja toimitetaan asiantuntijalle sähköisesti. 3.6 Henkilötietolomake ja verokortti CMC toimittaa valitulle asiantuntijalle sähköpostitse henkilötietoilmoitus- ja lisäys henkilötietoilmoitukseen -lomakkeet, jotka asiantuntijan on täytettävä ja palautettava CMC:lle verokortin kanssa. Lomakkeet voi palauttaa postitse, telekopiona tai sähköpostin liitteenä, lukuun ottamatta verokorttia, jonka tulee olla alkuperäinen. Alkuperäiset ja allekirjoitetut kappaleet on asiantuntijan toimitettava mukanaan perehdyttämiskoulutustilaisuuteen CMC:n henkilöstösihteerille, joka välittää tiedot palkkahallintoon palkan ja olosuhdekorvauksen maksua varten. 3.7 Nimittämisajankohta CMC järjestää valituille asiantuntijoille perehdytyskoulutuksen ennen operaatioon siirtymistä. Pääsääntöisesti nimitys alkaa lentopäivästä operaatioon. Perehdytys-koulutuksen edeltäessä välittömästi lentoa nimitys voi kuitenkin joissain tapauksissa alkaa jo ensimmäisestä koulutuspäivästä. Nimitettävän valtion virkamiehen velvollisuutena on varmistaa, että virkavapaus alkaa viimeistään ensimmäisestä nimityspäivästä. Valtion virkamiehellä ei myöskään saa olla päällekkäistä palkkatuloa kerryttävää virkasuhdetta palvelussuhteen aikana. Tehtäviin ei siis voi lähteä esimerkiksi kokonaan tai osittain vuosiloman aikana. Tehtävän alkamispäivä on CMC:n tiedossa pääsääntöisesti 2-3 viikkoa ennen lähtöpäivää. Joskus lähtöpäivä varmistuu kuitenkin vasta muutamia päivä ennen lähtöä. Virkavapauden hakemisesta on syytä keskustella työnantajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeustapauksissa operaation tai tehtävän alkaminen saattaa kuitenkin viivästyä ja palvelussuhteen alkamista lykätään. Tämän vuoksi virkavapauden alkamispäivä on syytä sopia vasta kun CMC tai operaatio ilmoittaa sitovan tehtävien alkamispäivän. Palvelussuhteeseen nimittäminen tehdään aina määräajaksi ja vain poikkeustapauksissa yli vuoden mittaiseksi. Palvelussuhteen jatkaminen riippuu useista tekijöistä, joiden merkitys arvioidaan aina jatkohakemuksen käsittelyn yhteydessä. CMC ei voi antaa virallista lupausta palvelussuhteen jatkamisesta nimittämiskirjasta poikkeavalla tavalla. Asiantuntija vastaa itse tekemistään sitoumuksista, jotka perustuvat oletukseen palvelussuhteen jatkumisesta (esim. nk. verovapaa auto). CMC ei kirjoita todistusta palvelussuhteen päättymisestä ennenaikaisesti nimittämiskirjasta poikkeavalla tavalla esimerkiksi verovapaan ajoneuvon tuontiin liittyen. 3.8 Varustaminen Kotimaan operatiivisiin valmiuksiin kuuluu valmius varustaa lähetettävät asiantuntijat tarvittavilla operaatiokohtaisilla varusteilla. Pyrkimyksenä on kyetä nopeaan ja räätälöityyn varusteiden ja välineiden hankintaan valtionhallinnon hankintamenettelyjen mukaisesti. Yleensä operaation menettelytapaohje (Standard Operation Procedure SOP) 18

19 määrittelee varustuksen, joka sekondeerattavalla asiantuntijalla on oltava operaatioon saavuttaessa. Asiantuntijat varustetaan operaation ja CMC:n edellyttämillä varusteilla. Varusteisiin sisältyvät, tehtävästä riippuen, henkilökohtaiset suojavarusteet, virkapukuvelvollisten osalta virkavaatteet sekä muu työn suorittamiseen liittyvä varustus ja tarvikkeet. Ennen toimialueelle lähtöä asiantuntijalle lähetetään lomake, jota käytetään varusteiden tilaamiseen Poliisin tekniikkakeskukselta. Tietotekniset laitteet annetaan lainaksi CMC:ltä. Kaikkia lainavarusteita tulee käsitellä kuten omaa omaisuutta. Tehtävän vaatiessa asiantuntija voidaan varustaa myös satelliittipuhelimella, matkapuhelimella, gps-paikantimella ja kannettavalla tietokoneella. Lisätarvikkeiden ja -varusteiden osalta tehdään määrämuotoinen kirjallinen pyyntö perusteluineen vanhimmalle, jonka puolto on edellytyksenä hankinnalle. Itse hankittuja varusteita ja vaatteita ei korvata kuin erityisestä syystä. Virkavaatevelvollisten virkavaatetusta on mahdollista uusia 12 kk kestäneen palvelussuhteen jälkeen. Asiantuntijat varustetaan kannettavalla tietokoneella vain operaation pyynnöstä. Raportointivastuun vuoksi tietokone annetaan suomalaisten vanhimmalle myös siinä tapauksessa, että operaation antamaan varustukseen ei lainkaan kuulu tietokonetta. Satelliittipuhelin kuuluu pääsääntöisesti lainavarusteisiin operaatioissa, joissa vaaditaan kahta viestintävälinettä tai jossa turvallisuustilanne edellyttää matkapuhelinverkosta riippumatonta viestintämahdollisuutta, kuten tällä hetkellä esimerkiksi Sudanissa ja Afganistanissa. Satelliittipuhelinta saa käyttää ainoastaan hätätilanteessa eikä lainkaan yksityispuheluihin. Matkapuhelimeen sovelletaan pääasiassa samoja periaatteita kuin satelliittipuhelimeen. Puhelin kuuluu varusteisiin, jos alueella on rajoitettu pääsy internetiin ja tehtäviin kuuluu yhteydenpito CMC:n suuntaan (esim. vanhin). Poikkeustapauksessa, jos operaatio ei tarjoa asiantuntijan käyttöön liittymää, voidaan asiantuntijalle hankkia tarvittaessa virkatehtävien hoitoa varten suomalainen liittymä. Puhelinta ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, vaan ainoastaan työasioiden hoitoon ja henkilökohtaisen turvallisuuden edistämiseen. Henkilökohtainen aseistus tehtävissä Asiantuntijoiden turvallisuus operaatiossa on CMC:lle tärkeää. Päätös lähettämisestä siviilikriisinhallintatehtäviin harkitaan henkilökohtaisen aseistuksen osalta poliittisella tasolla erittäin tarkasti. Lähtökohtaisesti kaikki sekondeerattavaksi tulevat tehtävät ovat sellaisia, ettei asetta jouduttaisi käyttämään muussa kuin koulutustehtävässä tai Suomen lain mukaisessa hätävarjelutilanteessa. Tehtävään sekondeeraamista harkitaan täysin operaation esittämän tehtävänkuvauksen ja varustelupyynnön mukaisesti. Kaikilta poliisitehtäviin lähetetyiltä edellytetään virkaaseen käyttövalmiutta ja ase otetaan mukaan toimialueelle. Vain poikkeuksellisesti muut kuin poliisit lähetetään tehtäviin aseistettuna. CMC ei omasta aloitteestaan varusta asiantuntijoita muulla kuin operaation pyytämällä aseistuksella. Omien aseiden mukaan ottaminen toimialueelle on kiellettyä. Uusien asiantuntijaryhmien varustaminen henkilökohtaisella tai tukiaseella on aina poliittinen päätös, joka tehdään ministeriötasolla operaation pyynnön perusteella. CMC katsoo, että operaatio on aina parhaassa asemassa arvioida toimialueen turvallisuustilannetta ja sen edellyttämää varustusta. Tarpeellinen aseistus ja siihen liittyvä koulutus joko tarjotaan operaation toimesta tai sitä pyydetään jäsenvaltiolta. CMC:llä ei ole käytännön valmiuksia eikä oikeutta varustaa, kouluttaa ja valvoa aseen käyttöä toimialueella operaation sääntöjen ulkopuolella. 19

20 Suomalainen aseenkantolupa ja operaatiosta suoraan saatu epävirallinen lupa eivät ole riittäviä perusteita aseen hallussapidolle toimialueella. Ilman virallista pyyntöä ja siihen saatua myönteistä ratkaisua tuliaseen vienti toimialueelle on ehdottomasti kiellettyä. 3.9 Logistiikka Asiantuntijan lähtövalmistelut matkalippujen, matkatavaroiden ja muun varustuksen osalta käynnistetään CMC:n osalta heti, kun tieto CMC:n logistiikasta vastaava henkilöstö on saanut tiedon asiantuntijan toimialueelle saapumisesta ja muista huomioon otettavista asioista. Ennen matkatavaroiden/varusteiden lähettämistä muuhun kuin EU-maahan, asiantuntijan tulee laatia varusteistaan ja henkilökohtaisista tavaroistaan pro forman. Logistiikkaassistentti lähettää jokaiselle asiantuntijalle tähän liittyen ohjeistuksen sekä pro formapohjan. Kun pro forma on valmiina, logistiikka-assistentti kerää lähetyksestä tarvittavat tiedot rahtikirjan tekoa varten. Asiantuntija voi tilata kuriiripalvelulta kuljetuksen rahtikirjan valmistuttua. Asiantuntija maksaa itse kulut liittyen toimialueelle operaation aikana lähetettävistä henkilökohtaisista tavaroista. Asiantuntijat Matkaliput hankitaan keskitetysti valtiohallinnon virallisen matkatoimiston kautta, kun tiedossa on päivämäärä, jolloin operaatio haluaa henkilön olevan käytettävissä toimialueella. Joissakin tapauksissa matkaliput voidaan varata vasta, kun mahdollinen viisumikäsittely on tehty. Matkareitti pyritään järjestämään mahdollisimman sujuvaksi lähtijän kannalta. CMC järjestää asiantuntijoille matkat kotipaikkakunnalta toimialueelle palvelussuhteen alussa. CMC korvaa myös palvelussuhteen lopun paluumatkan. Matkakuluina ei korvata erikseen matkustusajan mahdollista majoitusta, sillä tämä kuuluu koko palvelussuhteen ajan olosuhdekorvauksella ja/tai päivärahalla katettaviin lisääntyneisiin elantokustannuksiin. CMC:n logistiikka-assistentti vastaa henkilö- ja varustelogistiikasta. Palvelussuhteen aikana tapahtuvia muita kuin CMC:n määräämiä matkoja tai huoltolentoja ei järjestetä tai korvata ja mahdolliset muut palvelusvapaalennot on maksettava itse. Varusteet Tehtävien sujuvan aloittamisen kannalta varusteet pyritään lähettämään toimialueelle noin viikkoa etukäteen. Lähtijällä on oikeus lähettää operaatioalueelle matkatavaroita rahtitavarana CMC:n käyttämän huolintaliikkeen kautta 80 kg:aan saakka. Tehtävän edellyttämää henkilökohtaista suojavarustusta tarvitsevat voivat lähettää matkatavaraa rahtina 100 kg:aan saakka. Lisäksi asiantuntija on oikeutettu viemään mukanaan lennolla lentoyhtiön salliman määrän matkatavaroita. CMC ei korvaa ylikiloista kertyviä maksuja. CMC ei korvaa rahdin osalta ohjeistuksen ylittävästä kilomäärästä menevää lisämaksua tai lentoyhtiön veloittamaa ylipainomaksua mikäli asiasta ei ole sovittu erikseen ja etukäteen. CMC:n logistiikka-assistentti ohjeistaa asiantuntijan tarvittaessa erityisistä rahtitavaraa koskevista rajoituksista painon ja sisällön suhteen. CMC järjestää tai korvaa kustannukset kohtuulliseen määrään asti liittyen asiantuntijoiden työ- ja henkilökohtaisen varustuksen kuljetukseen asemamaahan. Ensisijaisesti näissä kuljetuksissa on kuljetettava operaation edellyttämät varusteet ja toissijaisesti henkilökohtaiset tavarat. Asiantuntijan työssään tarvittavaa varustusta sääntelevät SOP, CfC, tehtävänkuva sekä valintakirje. Mikäli asiantuntija on jättänyt näissä asiakirjoissa mainitut varusteet oman harkintansa perusteella mukaan ottamatta, tulee asiantuntijan huolehtia varusteiden myöhemmästä kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset itse. Kaikille asiantuntijoille tarjotaan lähtökohtaisesti se välineistö, jota operaatio on virkateitse pyytänyt. Ylimääräistä varustusta tarjotaan ensisijaisesti turvallisuussyistä ja toissijaisesti yhteydenpidon parantamiseksi CMC:n suuntaan. Ylimääräistä varustusta voi anoa kirjallisesti CMC:n logistiikka-assistentilta operaation vanhimman kautta. 20

ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS. CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.4.2016. Versio korvaa 12.2.2015 ilmestyneen oppaan.

ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS. CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.4.2016. Versio korvaa 12.2.2015 ilmestyneen oppaan. ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.4.2016. Versio korvaa 12.2.2015 ilmestyneen oppaan. CMC Finland Puhelin (vaihde) www.cmcfinland.fi PL 1325 (Hulkontie 83)

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS. CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.2.2015. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan.

ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS. CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.2.2015. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. ASIANTUNTIJAN OPAS KRIISINHALLINTAKESKUS CMC Finland Edited by: CMC Finland, 12.2.2015. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. CMC Finland Puhelin (vaihde) www.cmcfinland.fi PL 1325 (Hulkontie 83)

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND CMC Finland Edited by: Juho Särkilä, CMC Finland, 21.5.2012. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. JOHDANTO 4 CMC FINLAND 5 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN 6 1.1 YLEISET

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa?

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Rekrytoija 2017 Noora Nordberg, Vihdin kunta Onnistuneen rekrytoinnin askelmerkit Valmistaudu huolella, tiedä mitä olet tekemässä Vältä muotovirheet Vertaile

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistus. Vaikutukset kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamisessa

Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistus. Vaikutukset kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamisessa Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistus Vaikutukset kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamisessa NSA / Tarja Laitiainen Keskeisimmät muutokset kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Yleisistä lähtökohdista

Yleisistä lähtökohdista Lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri LAUSUNTO 11.9.2017 Perustuslakivaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI VALTION VRIKAMIESLAIN 7 JA 8 C :N JA TURVALLISUUSSELVITYSLAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Uudelleensijoittamisprosessi

Uudelleensijoittamisprosessi Uudelleensijoittamisprosessi Viraston tulee määrittää (prosessiin osallistuvien) toimijoiden vastuut sekä sitoutua valtion hyvän henkilöstöjohtamisen noudattamiseen. Lähettävä virasto 1. Virkakortin hankkiminen

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 n asemakaavaosaston II asemakaavaarkkitehdin viran täyttäminen HEL 2016-000003 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita arkkitehti Arja Kasasen kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain ) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 69/2016 01.01.01 26 Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain 3-1299-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino, puh.

Lisätiedot

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 12.2.2016 poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteet. Ne määrittelevät

Lisätiedot

CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa. Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori

CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa. Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori Siviilikriisinhallinta Uhkaavan tai toteutuneen konfliktin, suuronnettomuuden tai luonnonkatastrofin

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 107/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 30/2011 8.4.2011 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Virasto Korvausvaatimus Virasto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistus

Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistus Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistus Kansainväliset tietoturvallisuusvelvoitteet Lakimies Johanna Erkkilä Säätytalo, Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistus Turvallisuusselvityslainsäädännön uudistamisen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille.

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille. HE 92/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 :n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

Lisätiedot

Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet

Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet Teoksessa Siviilit kriisejä hallitsemassa - Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan (KATU 2012, 108 115) Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 kaupunkikuvaosaston rakennusmestarin määräaikaisen viran (vakanssi 034696) täyttäminen, työavain 28-7- 16 HEL 2016-002042 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka HEL 2017-003865 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen lisensiaatti

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1279-16 HEL 2016-014443 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti poistaa tekemänsä päätöksen 25.1.2017

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.8.2015 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 400 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-793-14 HEL 2014-011663 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Talous- ja tukiosaston

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.5.2016 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet Helsinki 21.4.2016 Tapio Puurunen SM:n hallinnonalalla Yleistä Sisäministeriö on tarkistanut oman hallinnonalansa

Lisätiedot

Hakuohje 1 (5) 9.3.2015

Hakuohje 1 (5) 9.3.2015 Hakuohje 1 (5) 9.3.2015 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 17.12.2014 poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon valintaperusteet. Ne määrittelevät

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Lisätiedot Sanna Teiro, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: sanna.teiro(a)hel.fi

Lisätiedot Sanna Teiro, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: sanna.teiro(a)hel.fi Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 20 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen HEL 2014-008275 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen, työkokemuksen sekä

Lisätiedot

4 Lännen psykiatria- ja päihdekeskus, Lääkärin viran täyttäminen, työavain. Päätös

4 Lännen psykiatria- ja päihdekeskus, Lääkärin viran täyttäminen, työavain. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 4 Lännen psykiatria- ja päihdekeskus, Lääkärin viran täyttäminen, työavain 45-394-16 HEL 2016-005315 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 25 e, 25 f, 26 a ja 27, 28 :n 1 momentin

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia on antanut 29.4.2014 päivätyn selvityksen.

Valtioneuvoston kanslia on antanut 29.4.2014 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.06.2015 Dnro OKV/2142/1/2013 1/6 ASIA Pääsihteerin nimittäminen KANTELU Kantelija on 20.12.2013 päivätyllä kirjoituksellaan saattanut oikeuskanslerin tietoon valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain 45-1237-14 HEL 2014-013994 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lisätiedot Johtajalääkäri

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Aikaisempi laki osoittautui riittämättömäksi

Aikaisempi laki osoittautui riittämättömäksi 16.12.2014 TURVALLISUUSSELVITYSLAKI YLEISESITTELY Aikaisempi laki osoittautui riittämättömäksi Turvallisuusselvityslaki (726/2014) ja siihen liittyvät säädökset tulevat voimaan 1.1.2015. Sillä kumotaan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) 26.7.2011 2020/2011/2368 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Lausuntopyyntö 20.6.2011 SM046:00/2011 LAUSUNTO POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 16 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot