KHT-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 1.9.2007"
  • Ada Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2007) -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2007 tai 2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 / 8 Tehtävä 1 (70 min.) 10 pistettä Highplast-konserni valmistaa muun muassa korkeateknologian muovituotteita. Emoyritys Highplast Oyj käyttää noin 7 prosenttia liikevaihdosta uusien tuoteinnovaatioiden kehittelyyn ja valmistukseen, ja se on useana vuonna anonut pieniä tuotekehitysavustuksia eri instansseilta. Highplast-konserni laatii konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardeja noudattaen. Emoyritys laatii tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti. Konsernin liikevaihto tilikaudella oli noin 45 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 15 prosenttia tuli perusmuovituotteiden agentuuritoiminnasta ja loput korkeateknologian tuotteiden valmistuksesta. Taseen loppusumma oli saman vuoden lopussa 69 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä oli 56. Highplast-konsernin ja emoyrityksen liiketulos on ollut tappiollinen koko kolmen vuoden toimintansa ajan. Toimialalla on runsaasti kilpailua. Muut kotimaiset toimijat ovat siirtäneet tuotantoaan ulkomaille niin sanotun halvan työvoiman maihin, jolloin ne pystyvät polkemaan hintoja alas. Myös emoyrityksen hallitus on alustavasti kartoittanut mahdollisuutta siirtää korkeateknologian tuotanto ensi vuoden aikana konsernin Malesian-yhtiöön ja sen paikallisiin sivuliikkeisiin. TEKES toimii yritysten ja julkisten laitosten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoittajana ja se tarjoaa asiantuntijapalveluja. Useista muista vastaavalla periaatteilla toimivista instansseista poiketen TEKES ei ole viranomainen. Highplast Oyj:ssä on päättynyt RAKA-projekti, johon on saatu TEKESiltä avustuspäätös. RAKA-projektin vastuullisen johtajan selvityksen mukaan avustuksen kohteena olevan projektin (numero ) tavoitteena on kehittää ruiskupuristimen alipainesyöttölaitteen kierrättimen automaattisäätömekanismi (RAKA), jonka avulla voidaan entistä nopeammin ja taloudellisemmin tuottaa korkeateknologian muovituotteita. Suuruudeltaan euron avustus on alun perin myönnetty Teknogum Oy:lle, joka on sulautunut Highplast Oyj:hin Projektin kustannukset ,41 euroa on kokonaan kirjattu kuluksi Teknogum Oy:n kirjanpitoon. Kustannuksiin sisältyy henkilökustannusten lisäksi alihankintaostoja euroa. Summa sisältää arvonlisäveroa 22 prosenttia. Uusi teknologia on jo tuotantokäytössä, ja työntekijät ovat todenneet teknologian toimivaksi. Projekti on alkanut , ja TEKESin antaman avustuspäätöksen mukaan sen loppuraportin viimeinen jättöpäivä on TEKESille on annettu väliraportti avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. Olet Highplast-konsernin tilintarkastajan, KHT Mikko Madon apulainen, ja olet saanut RAKAprojektin tarkastustoimeksiannon. Highplast Oyj:ssä controllerina toimiva Taina Terävä on jo lähettänyt sinulle postitse projektiin liittyvän dokumentaation, joka sisältää TEKESin rahoituspäätöksen, Highplastin työntekijöiden palkka- ja matkakulutiedostot, alihankintalaskut ja Taina Terävän allekirjoittaman TEKESin avustushakemuksen. Tehtävä 1.1. Laadi edellä kuvattuun RAKA-projektin tarkastustoimeksiantoon sopiva toimeksiantokirje. Toimeksiantokirjeellä tarkoitetaan asiakkaan kanssa tehtävää sopimusta tarkastustoimeksiannossa suoritettavista toimenpiteistä. Voit käyttää vastatessasi hyväksi KHT-yhdistyksen antamia suosituksia RAKA-projektin tarkastuksessa todettiin, että tilitetyt kustannukset olivat TEKESin yleisten ehtojen mukaiset. Avustushakemukseen sisällytettyihin kustannuksiin sisältyy yhteensä euron arvosta (sisältää arvonlisäveroa 22 prosenttia) sinänsä aiheellisia alihankintalaskuja Highplastkonserniin kuuluvalta ja emoyrityksen täysin omistamalta Octoplast Oy:ltä. Laadi annettujen tietojen pohjalta TEKESin yleisten ehtojen mukainen tarkastuskertomus.

3 3 / a) Emoyrityksessä avustuksella katetut käyttöomaisuusinvestoinnit kirjataan kirjanpitoon pienentämällä käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenoa saadun avustuksen määrällä. Mitä oikaisukirjauksia taseessa tulee tehdä IFRS-standardien pohjalta, jotta Highplast-konsernin konsernitilinpäätös olisi tältä osin IFRS-laskentaperiaatteiden mukainen? 1.3. b) Mitä tehtävässä annettuja tietoja tulee huomioida laadittaessa emoyrityksen toimintakertomusta tilikaudelta , kun otetaan huomioon tilinpäätösdirektiivin (78/660/ETY) ja ns. modernisointidirektiivin (2003/51/EY) vaatimukset tai näihin liittyvät Suomessa voimassa olevan kirjanpitolain vaatimukset? Tehtävä 2 (40 min.) 10 pistettä Seuraavissa kohdissa 1 10 esitetään julkisesti noteerattujen yritysten (listayritysten) tilintarkastajan riippumattomuutta koskevia väittämiä. Ota kantaa kohtiin. Merkitse tehtävän vastauspohjaan kyseisen numeron kohdalle rasti (X), jos kohtaan sisältyy edes yksi epätosi väittämä. Perustele, miksi kohtaan sisältyvä väittämä/väittämät ovat mielestäsi epätosia. Jos katsot, että kohdassa esitetyt väittämät ovat kaikilta osin tosia, kohtaan ei tule merkitä rastia eikä sitä tule perustella. Saat pisteitä merkitsemällä vastaustilaan epätoden kohdan rastilla (X). Lisäksi voit saada pisteitä perustelemalla, miksi kyseinen kohta on epätosi. Saat miinuspisteitä, jos merkitset sellaisen kohdan rastilla, joka on kaikilta osin tosi. Et saa kuitenkaan miinuspisteitä vääristä perusteluista tai tyhjäksi jätetyistä kohdista. 1) Jos listayhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on pitkän aikaa sama henkilö, tästä saattaa aiheutua läheisyyden uhka. Päävastuullinen tilintarkastaja tulee vaihtaa toiseen henkilöön tilintarkastuslain mukaan vähintään seitsemän vuoden välein. 2) Jos tilintarkastusyhteisön työntekijä toimii tilintarkastusasiakkaana olevan yrityksen hallituksen sihteerinä, tästä aiheutuvat oman työn tarkastamisen uhka ja oman intressin uhka ovat siinä määrin merkittäviä, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään niitä hyväksyttävälle tasolle. 3) Tilintarkastusasiakas saattaa tarjota tilintarkastusammatissa toimivalle tilintarkastajalle lahjoja tai vieraanvaraisuutta. Jos lahjat ovat luonteeltaan sellaisia, että järkevä ja asiaan perehtynyt, kaiken relevantin informaation tunteva kolmas osapuoli pitäisi niitä selvästi merkityksettöminä, tilintarkastaja voi päätellä, että tarjous on tehty osana tavanomaista liiketoimintaa ja että sen nimenomaisena tarkoituksena ei olisi päätöksentekoon vaikuttaminen tai tiedon saaminen. Tällöin tilintarkastusammatissa toimiva tilintarkastaja voi yleensä ottaa lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaan. 4) Maksamattomat tilintarkastus- tai muut palkkiot voivat uhata tilintarkastajan riippumattomuutta. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana sellainen tilintarkastusyhteisön partneri, joka ei ole ollut mukana suorittamassa tilintarkastusasiakkaalle mitään palveluja, voi varotoimena käydä tilanteen läpi ja vähentää uhkan hyväksyttävälle tasolle. 5) Jos tilintarkastusyhteisö tai varmennustoimeksiantotiimin jäsen antaa lainan varmennustoimeksiantoasiakkalle, joka ei ole pankki tai vastaava rahalaitos, tästä aiheutuva oman intressin uhka pystytään vähentämään hyväksyttävälle tasolle esimerkiksi takausjärjestelyllä. 6) Oman työn tarkastamisen uhka ei voi syntyä pelkästään siitä, että tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva yhteisö suorittaa sisäisen tarkastuksen johtamis- ja valvontatehtäviä tilintarkastusasiakkaalle.

4 4 / 8 7) Jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö suorittaa tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityspalveluita joko a) verosuunnittelua, b) asiakkaan maksettavaksi tulevan veron laskemista tai c) veroilmoitusta varten, syntyy helposti oman työn tarkastamisen uhka, mikä vaarantaa riippumattomuutta niin, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään sitä hyväksyttävälle tasolle. 8) Oman työn tarkastamisen uhka voi syntyä, jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö tekee tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityksen ja kyseinen arvo tullaan sisällyttämään asiakkaan tilinpäätökseen. Arvonmäärityspalvelujen, joissa on kyse sellaisten summien arvostamisesta, jotka eivät yksinään eivätkä yhteenlaskettuna ole tilinpäätöksen kannalta olennaisia, ei katsota aiheuttavan merkittävää uhkaa riippumattomuudelle. 9) Jos tilintarkastusyhteisö tarjoaa tilintarkastusasiakkaalle lakipalveluita asioista, joilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätökseen, niistä ei katsota aiheutuvan sellaista riippumattomuutta vaarantavaa uhkaa, joka ei olisi hyväksyttävä. Asian ajon uhka kasvaa, jos tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö tai ketjun jäsenyhteisö toimii aktiivisesti tilintarkastusasiakkaan puolesta erimielisyyksien tai riita-asian ratkaisemiseksi. Vähemmän todennäköistä on, että uhkasta tulee merkittävä, jos tilintarkastajaa pyydetään vain todistamaan oikeudessa asiakasta koskevassa asiassa. 10) Yleisen edun nimissä suoritettavan lakisääteisen tilintarkastustyön luonteeseen sopivat palkkiojärjestelyt, joissa tilintarkastajan saama korvaus riippuu joko jostakin tilintarkastusasiakkaan toiminnan tulokseen liittyvästä luvusta tai tilintarkastuksen lopputuloksesta, jos palkkio ei ole tilintarkastajan kokonaistulojen kannalta olennainen. Tehtävä 3 (110 min.) 10 pistettä Pryton-konsernin päätoimialat ovat maa- ja vesirakentaminen, talonrakentaminen, talotekniikka sekä rakennusmateriaaliteollisuus. Konsernin pääliiketoiminta-alueita ovat Suomi, Ruotsi ja Alankomaat. Konserniin kuuluu yhteensä 20 eri toimialoilla toimivaa yritystä. Konsernin emoyritys Pryton Oyj on perustettu vuonna Konsernin palveluksessa on 233 henkilöä. Pryton Oyj:n tilikausi on kalenterivuosi, ja sen osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Pryton Oyj laatii IFRS-konsernitilinpäätöksen. Emoyritys laatii erillistilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti. Emoyritys arvostaa rahoitusinstrumentit kirjanpitolain 5:2:n mukaan. Pryton Oyj on laskenut liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan vuonna Vaihdettavalla pääomalainalla yhtiö rahoitti tilikauden aikana tekemänsä yrityskaupan. Lainanjärjestäjälle maksetut palkkiot olivat euroa. Konsernin johto haluaa muuttaa vaihtuvakorkoisen pääomalainan kiinteäkorkoiseksi. Yhtiölle on ehdotettu korkoswapin (koronvaihtosopimuksen) hankkimista. Jos Pryton Oyj päättää hankkia korkoswapin, sen olisi tarkoitus käsitellä korkoswap suojaavana instrumenttina ja soveltaa instrumentin käsittelyssä IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa. Ehdotetun koronvaihtosopimuksen nimellisarvo on 20 miljoonaa euroa. Koronvaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti yhtiö maksaa vastapuolelle 5 % kiinteää korkoa ja saa vastapuolelta korkoa, joka perustuu 12 kuukauden euriboriin + 1,75 prosenttiyksikköä. Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä on Yhtiö on myös ostanut lähes saman nimellismäärän arvoisen korko-option. Korko-option arvo on lainan nostohetkellä euroa. Aika-arvon määrä tästä on euroa.

5 5 / 8 Toimit Pryton Oyj:n päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena rahoitusinstrumenttien tarkastamisessa. Päävastuullinen tilintarkastaja on pyytänyt sinua selvittämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä asioita. Tehtävän liitteenä on ote Pryton Oyj:n vaihdettavan pääomalainan lainaehdoista (liite 1) ja yhtiön ehdotus suojausdokumentiksi korkoswapin osalta (liite 2). Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin Miten vaihdettavaan pääomalainaan liittyvät erät kirjataan emoyritys Pryton Oyj:n päättyvältä tilikaudelta laadittavassa erillistilinpäätöksessä ja IFRS-konsernitilinpäätöksessä? Esitä lisäksi tehtävät kirjaukset summineen muodossa per tili - an tili Miten lainaosuuksien mahdolliset ennenaikaiset vaihdot osakkeiksi kirjataan Pryton Oyj:n päättyvältä tilikaudelta laadittavassa erillistilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä? 3.3. a) Jos Pryton Oyj päättää hankkia korkoswapin (koronvaihtosopimuksen), kuinka sopimuksen kirjanpidollinen käsittely eroaa Pryton Oyj:n erillistilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä? Miten korkoswap kirjataan erillistilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä? b) Onko Pryton Oyj:n ostama korko-optio mahdollista saada suojauslaskennan piiriin? c) Mitä tietoja tulee lisätä liitteessä 2 olevaan Pryton Oyj:n ehdotukseen suojausdokumentaatioksi korkoswapin osalta, jotta ehdotus voidaan hyväksyä suojausdokumentaatioksi? Tehtävä 4 (130 min.) 10 pistettä Funk&Roll-konsernilla on toimintaa ympäri maailman. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmelle eri liiketoiminta-alueelle, joita ovat matkapuhelinvalmistus, digiboksien valmistus sekä MP3-soittimien valmistus. Funk&Roll-konserni laatii konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Konserni raportoi liiketoiminta-alueensa IAS 14 -standardin mukaisesti ensisijaisina liiketoimintasegmentteinään. Konserni esittää toissijaisina maantieteellisinä segmentteinään Euroopan, Amerikan ja Aasian. Konserni on laajentunut pääosin yrityskaupoilla, joiden seurauksena sen taseessa on liikearvoja. Johdon sisäisessä laskennassa liikearvot on jaettu tehdastasolle. IAS 36 -standardin mukaista liikearvojen testausta varten Funk&Roll-konserni jakaa toimintansa rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavia yksiköitä ovat eri mantereilla toimivat kolme pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat myös ensisijaisia liiketoimintasegmenttejä. Funk&Roll-konsernin tehtaat sijaisevat ulkomailla. Ainoastaan pääkonttoritoiminnot ovat Suomessa. Tehtaat vastaavat itse asiakashankinnastaan ja ne ovat tulosvastuussa liiketoiminta-alueen johdolle. Tehtaat jakautuvat segmenteille seuraavasti:

6 6 / 8 Segmentti: Matkapuhelimet Digiboksit MP3-soittimet Yhteensä Eurooppa tehdasta Amerikka tehdasta Aasia tehdasta Yhteensä tehdasta Liikearvoa on syntynyt yrityskauppojen yhteydessä seuraavasti: Eurooppa: Matkapuhelintehtaan hankinta vuonna 2001 Amerikka: MP3-soitintehtaan hankinta vuonna 1996 Aasia: Matkapuhelinkomponenttitoimittajan hankinta vuonna 1999 Digiboksitehtaan hankinta vuonna 2006 Liikearvot yhteensä 150 miljoonaa euroa 70 miljoonaa euroa 30 miljoonaa euroa 50 miljoonaa euroa 300 miljoonaa euroa Jokaisella kolmella liiketoimintasegmentillä on sisäisiä, sijainnista riippumattomia synergiaetuja. Myös eri liiketoimintasegmenttien välillä on synergiaetuja muun muassa komponenttihankintojen yhdistämisen ansiosta. Markkinatiedon mukaan toimialan (toimialalla tarkoitetaan kolmea liiketoimintasegmenttiä) kymmenen vuoden kasvu Amerikassa on 6 %, Euroopassa 4 % ja Aasiassa 11 %. Kymmenen vuoden jälkeisen kasvun on oletettu olevan lähellä nollaa. Sinun tehtäväsi on tarkastaa yhtiön tekemien liikearvon arvonalennustestien asianmukaisuus. Tehtävään liittyvät seuraavat liitteet: Liite 3: Funk&Roll-konsernin tase ja koko konsernin sekä maantieteellisten segmenttien budjetit vuosille 2008 ja 2009 Liite 4: Funk&Roll-konsernin talousjohtajan tilintarkastusta varten laatima yhteenveto elokuussa 2007 tehdyistä IAS 36 -standardin mukaisista liikearvon arvonalennustestauksista Tehtävä Selvitä, mitä muutoksia Funk&Roll-konsernin arvonalennustesteihin tai testausprosesseihin tulee tehdä, jotta arvonalennustestaus olisi IAS 36-standardin mukainen? Tehtävä 5 (130 min.) 10 pistettä Tilkkutäkki Oyj harjoittaa untuvan ja turkisten jalostusta ja kauppaa. Se valmistaa välituotteita esimerkiksi talvivaatteiden, vuodevaatteiden ja makuupussien valmistukseen. Tilkkutäkki Oyj hankkii raaka-aineen pääasiassa kotimaasta. Se myöntää raaka-ainetoimittajille ennakkoa toimitussitoumusta vastaan (taseessa eriteltynä kohdassa toimittajasaamiset ) osana toimitussopimuksia. Tilkkutäkki Oyj:llä on tuotantolaitos Suomessa sekä myyntiä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Saksassa. Osa ulkomaanmyynnistä tapahtuu edustussopimusten kautta.

7 7 / 8 Tilkkutäkki Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke. Muilta osin yhtiöjärjestys on uuden osakeyhtiölain olettamasäännösten mukainen. Yrityksellä on yksi osakesarja, jossa on miljoona osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Pääosa osakkeiden omistuksesta jakaantuu viidelle suurelle osakkeenomistajalle. Pääomistaja omistaa yhtiön osakkeista ja äänimäärästä 30 prosenttia. Neljä muuta suurta osakkeenomistajaa omistavat kukin 10 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Loput yrityksen osakkeista on jakaantunut vajaalle parillekymmenelle pienemmälle osakkeenomistajalle, joista kukin omistavat muutaman prosentin osuuden Tilkkutäkki Oyj:n osakkeista ja äänistä. Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen. Tilkkutäkki Oyj myi päättyneen tilikauden aikana omistamansa suuren maa-alueen, josta syntynyt myyntivoitto kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Tilkkutäkki Oyj:llä oli yhtiökokouksen pitohetkellä vain vähän kassavaroja, joten välittömän osingonjaon sijaan yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jakamaan osinkoa myöhempänä ajankohtana enintään euroa OYL 13:6.2:n mukaisesti. Hallituksen valtuutus on voimassa asti. Yritys oli jakanut tilivuodelta 2005 osinkoina yhteensä euroa. Tilkkutäkki Oyj:n pääomistaja on kuullut, että yritys on onnistunut tekemään huhtikuun alussa merkittäviä kauppoja. Hän on pyytänyt hallituksen puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle päättämään huomattavasta osingonjaosta. Pääomistaja on esittänyt lisäksi hallituksen puheenjohtajalle, että aiempien vuosien käytännön mukaisesti hallituksen kokouksessa päätettäisiin osingonjaon lisäksi yhteensä enintään euron suuruisen korottoman osakaslainan myöntämisestä niille osakkeenomistajille, jotka omistavat yhtiöstä vähintään 10 prosenttia. Osa pienosakkeenomistajista vastustaa osakaslainan antamista. Hallituksen puheenjohtaja on laatinut kokousta varten esityksen, jonka mukaisesti hallitus päättäisi jakaa yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella 0,60 euroa osinkoa osaketta kohden eli yhteensä euroa. Osinko olisi nostettavissa viikon kuluttua hallituksen kokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja on valmis myöntämään osakaslainaa pääomistajan ehdottamalla tavalla, koska pääomistajan pyyntö on hallitukselle myönnetyn voitonjakovaltuutuksen mukainen. Olet Tilkkutäkki Oyj:n tilintarkastustiimin jäsen. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja kysyy sinulta mielipidettä ehdotetusta varojenjaosta. Eläkkeelle jäänyt entinen tilintarkastaja on kertonut sinulle, että Tilkkutäkki Oyj:n pääomistajan ja muiden suurten osakkeenomistajien välillä on ollut aika ajoin erimielisyyksiä yhtiön hallinnoinnista ja kehittämisestä. Yhtiön pääomistajalla on suuria henkilökohtaisia velkoja, joten hän on puoltanut voimakasta varojenjakoa yrityksestä. Muut osakkeenomistajat olisivat halukkaita investoimaan enemmän yhtiön toiminnan kehittämiseen. Olet tutustunut yhtiön tilanteeseen myös keskustelemalla toimitusjohtajan kanssa. Tehtävään liittyvät seuraavat liitteet: Liite 5: Tilkkutäkki Oyj:n tuloslaskelma ja tase tilikaudelta Liite 6: Muistio toimitusjohtajan kanssa käymästäsi keskustelusta Liite 7: Tilitoimiston laatima Tilkkutäkki Oyj:n rahavirtalaskelma Tehtävä Vastaa kysymyksiin osakeyhtiölain, muun asiaan mahdollisesti liittyvän lainsäädännön ja edellä esitettyjen seikkojen perusteella. Esitä vastauksesi tueksi tarvittavat laskelmat. Verovaikutuksia ei tarvitse selostaa. Lainsäädännön tulkintakäytännön selostamisesta voit saada lisäpisteitä. Esitä vastauksesi lopuksi lyhyesti toimintasuosituksesi Tilkkutäkki Oyj:n hallitukselle ja tilintarkastajalta mahdollisesti vaadittavat toimenpiteet. Vastaa kysymyksiin olettaen, että tänään on

8 8 / Voiko Tilkkutäkki Oyj:n hallitus päättää osingonjaosta hallituksen puheenjohtajan ehdottamalla tavalla? 5.2. Voiko Tilkkutäkki Oyj antaa osakaslainaa pääomistajan ehdottamalla tavalla? Kerro lisäksi lyhyesti, mitä vaikutuksia osakaslainan antamisella voi olla varojenjakoon osallistuneiden vastuun kannalta.

9 1 / 19 KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA LIITE SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 3 2 Liite 2, tehtävä 3 5 Liite 3, tehtävä 4 7 Liite 4, tehtävä 4 12 Liite 5, tehtävä 5 15 Liite 6, tehtävä 5 17 Liite 7, tehtävä 5 19

10 2 / 19 Liite 1 Ote Pryton Oyj:n vaihdettavan pääomalainan ehdoista. Vaihdettavan pääomalainan 2006 ehdot I LAINAEHDOT 1 Lainan määrä Lainan määrä on enintään euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä. Lainamäärästä annetaan enintään kappaletta euron nimellisarvoista lainaosuutta. 2 Lainan emissiokurssi ja merkintätarjousten hyväksyminen Lainan emissiokurssi on 90 prosenttia. Hallitus päättää tarjousajan päättymisen jälkeen merkintätarjousten hyväksymisestä. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintätarjousten hyväksymisestä arviolta Merkintöjen maksu Lainaosuudet on maksettava erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Hallituksella on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan ja allokoida lainaosuudet uudelleen, ellei merkintää ole maksettu näiden ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 4 Laina-aika Laina päivätään Laina-aika on Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että kohdassa 5 olevat takaisinmaksun edellytykset täyttyvät. 5 Lainan takaisinmaksu A) Takaisinmaksu eräpäivänä Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät täyty lainan eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin osittain siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista. Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. B) Takaisinmaksu ennen eräpäivää

11 3 / 19 Yhtiöllä on lukien lisäksi oikeus maksaa lainan pääoma kokonaisuudessaan takaisin kurssiin 100 prosenttia lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä koroilla edellyttäen, että edellä kohdassa A) mainitut takaisinmaksun edellytykset ja kohdassa 6 mainitut koronmaksun edellytykset täyttyvät. 6 Korko Lainan pääomalle maksetaan vaihtuvaa vuotuista korkoa, joka on sidottu 12 kk euriboriin. Koron määrä on 12 kk euribor + 1,75 prosenttiyksikköä. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen (jäljempänä koronmaksupäivä), ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran laina-ajan päättyessä. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, korko voidaan maksaa sitä seuraavana pankkipäivänä. Maksun siirtymisellä ei ole vaikutusta koron määrään. Ensimmäinen korkojakso alkaa ja päättyy ensimmäiseen koronmaksupäivään. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisestä koronmaksupäivästä ja päättyy seuraavaan koronmaksupäivään. Viimeinen korkojakso päättyy päivään, jolloin laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Korko kertyy todellisten päivien mukaan pois lukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä. Korkovuodessa on 365 päivää (koronlaskuperuste "todelliset/365"). Lainan korkoa voidaan maksaa vuosittain vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Maksamatta jäänyt korko jää Yhtiön velaksi, ja sille maksetaan vuotuista korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli lainalle maksettavan koron. Yhtiö voi maksaa koron, jonka maksua se on lykännyt, ja sille kertyneen koron kokonaan tai osittain ilmoittamanaan ajankohtana. Jos maksu on osittainen, on ensisijaisesti maksettava korolle kertynyt korko. Maksamatta jäänyt korko ja sille kertynyt korko on kuitenkin maksettava kokonaan a) Yhtiön taseen vahvistamista seuraavana viidentenä pankkipäivänä, mikäli se taseen mukaan on edellisessä kappaleessa mainituin edellytyksin mahdollista, tai b) lainan pääomaa takaisin maksettaessa. Korolle, jonka maksua on lykätty, ei kerry korkoa ilmoitetun maksupäivän jälkeiseltä ajalta. Mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin lainan eräpäivänä, lainan maksamatta olevalle pääomalle maksetaan korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli tälle lainalle vahvistetun vuotuisen koron. II OSAKKEIKSI VAIHTAMISEN EHDOT Lainaan liittyy erityinen oikeus vaihtaa lainaosuudet enintään :een Yhtiön uuteen osakkeeseen. Lainaosuuden haltijalla on oikeus merkitä lainaosuuksiensa perusteella uusia osakkeita siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla lainaosuuteen liittyvä lainasaatava osakkeiden merkintähintaa vastaan. 1 Vaihtosuhde Kukin euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 200 osakkeeseen, jonka nimellisarvo on 2,00 euroa. Osakkeen vaihtokurssi on 9,00 euroa. Laina voidaan vaihtaa enintään :een uuteen osakkeeseen.

12 4 / 19 Mikäli lainaosuuden haltija vaihtaessaan lainaosuuksia osakkeiksi saa osakkeen murto-osan, maksetaan murto-osa rahana. Osakkeen hinta on silloin edellisen pörssipäivän viimeinen kaupantekokurssi jatkuvassa kaupankäynnissä. Jos lainaosuuden haltija vaihtaa samanaikaisesti useampia lainaosuuksia, lasketaan kokonaisten osakkeiden lukumäärä kaikkien lainaosuuksien lukumäärän perusteella. 2 Vaihtoaika Lainan vaihtoaika alkaa Lainan vaihtoaika on vuosittain Vaihtoaika päättyy Kirjaukset arvo-osuustilille Vaihtoon käytetyt lainaosuudet siirretään pois lainaosuuksien haltijan arvo-osuustililtä samalla, kun vaihdossa saadut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille. Yhtiöllä on oikeus vaihtoilmoituksen saatuaan saada kirjatuksi asianomaiselle arvo-osuustilille vaihdon kohteena olevaa lainaosuutta koskeva luovutusrahoitus lainaosuuden haltijaa kuulematta. 4 Osakepääoman korottaminen lainaosuuksia vaihtamalla Yhtiön osakepääomaa voidaan lainaosuuksia vaihtamalla korottaa enintään euroa, ja osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään uudella osakkeella.

13 5 / 19 Liite 2 Pryton Oyj Suojausdokumentti 1) Riski, jolta suojaudutaan X Korkoriski Valuuttakurssiriski Luottoriski Muu riski (esimerkiksi oman pääoman riski) 2) Suojattavan erän kuvaus Transaktionumero: transaktio Q512G yhtiön treasury-järjestelmässä. Suojattava erä on euron laina, jonka korko on 12 kk euribor + 1,75 %-yksikköä. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen Onko suojaus ennakoidusta liiketapahtumasta? Kyllä, täytä kohta 3 alla X Ei, täytä kohta 4 alla 3) Ennakoitu liiketapahtuma Odotettu suojattava määrä: Ennakoidun liiketapahtuman luonne: Odotettu ajankohta, jolloin ennakoitu liiketapahtuma tapahtuu: Ennakoitu hinta ennakoidulle liiketapahtumalle: Selvitys, miksi ennakoidun liiketapahtuman on arvioitu olevan todennäköinen:

14 6 / 19 Metodi, jolla uudelleen luokitellaan tuloslaskelmaan aikaisemmin omaan pääomaan määritetyt erät: 4) Suojausinstrumentin määrittely Transaktion numero H1777D yhtiön treasury-järjestelmässä Suojausinstrumentti: Koronvaihtosopimus Nimellisarvo: euroa Nostopäivä: Erääntymispäivä: Korkokanta: saa euribor 12 kk + 1,75 %-yksikköä ja maksaa 5 % Maksupäivät: Suojaussuhteen määrittäminen: Transaktion H1777D kassavirtojen muutosten on suunniteltu suojaavan muutoksia korkokannan muutoksissa transaktion Q512 G kassavirtojen kanssa.

15 7 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennallliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Muut velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

16 8 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Budjetti vuosille 2008 ja Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,3 Muuttuvat kulut , , , ,8 Myyntikate , , , ,5 % liikevaihdosta 36 % 35 % 43 % 43 % Kiinteät kulut*) , , , ,4 % liikevaihdosta 35 % 45 % 33 % 32 % Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,0 EBITDA , , , ,1 % liikevaihdosta 2 % -10 % 11 % 11 % Poistot , , , ,3 EBIT , , , ,8 % liikevaihdosta -14 % -21 % 3 % 9 % Rahoituskulut , , , ,1 Tulos ennen veroja , , , ,7 Verot , , , ,5 Tilikauden tulos , , , ,2 Lisätään poistot , , , ,3 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Rahavirta , , , ,5 Investoinnit , , , ,0 *) Kiinteät kulut sisältävät liiketoimintayksiköille allokoimattomia pääkonttorikustannuksia.

17 9 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Eurooppa -maantieteellinen segmentti Budjetti vuosille 2008 ja 2009 Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,4 Muuttuvat kulut , , , ,4 Myyntikate , , , ,0 % liikevaihdosta 41 % 36 % 44 % 44 % Kiinteät kulut , , , ,0 % liikevaihdosta 16 % 38 % 27 % 27 % Muut liiketoiminnan tuotot ,0 321, ,9 450,0 EBITDA , , , ,0 % liikevaihdosta 26 % -2 % 17 % 16 % Poistot , , , ,1 EBIT , , , ,9 % liikevaihdosta 8 % -15 % 7 % 16 % Rahoituskulut , , , ,7 Tulos ennen veroja , , , ,2 Verot ,8 900, , ,8 Tilikauden tulos , , , ,4 Lisätään poistot , , , ,1 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Lisätään verot 5 320,8-900, , ,8 Rahavirta , , , ,3 Investoinnit , , , ,0 Euroopan alueelle suunnitellun uuden tehdasinvestoinnin on oletettu valmistuvan vuoden 2007 lopussa ja se maksetaan vuonna Vuosien 2008 ja 2009 budjetoituihin tuloksiin on huomioitu uuden tehdasinvestoinnin vaikutus. Investoinnit-luku sisältää ainoastaan toiminnan korvausinvestoinnit. Näin ollen tehdasinvestoinnin arvoa (213 miljoonaa euroa) ei ole huomioitu vuoden 2008 rahavirroissa.

18 10 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Amerikka -maantieteellinen segmentti Budjetti vuosille 2008 ja 2009 Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,6 Muuttuvat kulut , , , ,7 Myyntikate , , , ,9 % liikevaihdosta 28 % 31 % 42 % 42 % Kiinteät kulut , , , ,4 % liikevaihdosta 55 % 51 % 39 % 39 % Muut liiketoiminnan tuotot 900,0 800, ,0 450,0 EBITDA , , , ,5 % liikevaihdosta -27 % -19 % 4 % 3 % Poistot , , , ,1 EBIT , , , ,4 % liikevaihdosta -39 % -28 % 0 % 1 % Rahoituskulut 4 500, , , ,7 Tulos ennen veroja , , ,2-590,3 Verot 900, , ,0 153,5 Tilikauden tulos , , ,2-436,8 Lisätään poistot , , , ,1 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Lisätään verot -900, , ,0-153,5 Rahavirta , , , ,8 Investoinnit , , , ,0 Amerikassa aloitettavan uudelleenjärjestelyn toimintaa parantava vaikutus on otettu huomioon vuoden 2008 luvuissa. Uudelleenjärjestelyyn ei ole sitouduttu mennessä, eikä siitä aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty budjettiin.

19 11 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Aasia -maantieteellinen segmentti 1000 Budjetti vuosille 2008 ja 2009 Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,4 Muuttuvat kulut , , , ,8 Myyntikate , , , ,6 % liikevaihdosta 45 % 41 % 46 % 46 % Kiinteät kulut , , , ,0 % liikevaihdosta 31 % 34 % 22 % 22 % Muut liiketoiminnan tuotot 900,0 211,7 900,0 450,0 EBITDA , , , ,6 % liikevaihdosta 15 % 8 % 24 % 24 % Poistot 7 800, , , ,1 EBIT 7 098,4 933, , ,5 % liikevaihdosta 7 % 1 % 19 % 9 % Rahoituskulut 900,1 832, , ,7 Tulos ennen veroja 6 198,3 101, , ,8 Verot -321,0 900, , ,2 Tilikauden tulos 5 877, , , ,6 Lisätään poistot 7 800, , , ,1 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Lisätään verot 321,0-900, , ,2 Rahavirta , , , ,9 Investoinnit , , , ,0

20 12 / 19 Liite 4 Funk&Roll-konserni Eurooppa-segmentti Yhteenveto arvonalennustestistä Laskelmissa käytettävä testauskorko on 7 prosenttia, mikä vastaa koko konsernin (verojen jälkeistä) WACCia. Laskelmissa käytetty terminaalivuoden jälkeinen kasvu on 4 prosenttia. 7 % Terminaaliarvo Rahavirta , , ,0 Diskonttaus , , ,9 Rahavirrat yhteensä ,5 Testattavat omaisuuserät: Kirjanpidon taseesta per rahavirtaa tuottavalle yksikölle on allokoitu seuraavat erät: Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Johtopäätös: Testattaviin omaisuuseriin ei liity arvonalennustarvetta. Konsernissa on päätetty, että liikearvot eivät sinällään liity erityisesti mihinkään toimialaan. Tämän vuoksi liikearvot on testausta varten jaettu rahavirtaa tuottaville yksiköille niiden vuonna 2007 toteutuneiden liikevaihtojen suhteessa.

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 3.9.2011

KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1 (23) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA: TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 40 pistettä Täydennysosa koostuu kahdesta tehtävästä.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot