KHT-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 1.9.2007"
  • Ada Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2007) -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2007 tai 2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 / 8 Tehtävä 1 (70 min.) 10 pistettä Highplast-konserni valmistaa muun muassa korkeateknologian muovituotteita. Emoyritys Highplast Oyj käyttää noin 7 prosenttia liikevaihdosta uusien tuoteinnovaatioiden kehittelyyn ja valmistukseen, ja se on useana vuonna anonut pieniä tuotekehitysavustuksia eri instansseilta. Highplast-konserni laatii konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardeja noudattaen. Emoyritys laatii tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti. Konsernin liikevaihto tilikaudella oli noin 45 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 15 prosenttia tuli perusmuovituotteiden agentuuritoiminnasta ja loput korkeateknologian tuotteiden valmistuksesta. Taseen loppusumma oli saman vuoden lopussa 69 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä oli 56. Highplast-konsernin ja emoyrityksen liiketulos on ollut tappiollinen koko kolmen vuoden toimintansa ajan. Toimialalla on runsaasti kilpailua. Muut kotimaiset toimijat ovat siirtäneet tuotantoaan ulkomaille niin sanotun halvan työvoiman maihin, jolloin ne pystyvät polkemaan hintoja alas. Myös emoyrityksen hallitus on alustavasti kartoittanut mahdollisuutta siirtää korkeateknologian tuotanto ensi vuoden aikana konsernin Malesian-yhtiöön ja sen paikallisiin sivuliikkeisiin. TEKES toimii yritysten ja julkisten laitosten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoittajana ja se tarjoaa asiantuntijapalveluja. Useista muista vastaavalla periaatteilla toimivista instansseista poiketen TEKES ei ole viranomainen. Highplast Oyj:ssä on päättynyt RAKA-projekti, johon on saatu TEKESiltä avustuspäätös. RAKA-projektin vastuullisen johtajan selvityksen mukaan avustuksen kohteena olevan projektin (numero ) tavoitteena on kehittää ruiskupuristimen alipainesyöttölaitteen kierrättimen automaattisäätömekanismi (RAKA), jonka avulla voidaan entistä nopeammin ja taloudellisemmin tuottaa korkeateknologian muovituotteita. Suuruudeltaan euron avustus on alun perin myönnetty Teknogum Oy:lle, joka on sulautunut Highplast Oyj:hin Projektin kustannukset ,41 euroa on kokonaan kirjattu kuluksi Teknogum Oy:n kirjanpitoon. Kustannuksiin sisältyy henkilökustannusten lisäksi alihankintaostoja euroa. Summa sisältää arvonlisäveroa 22 prosenttia. Uusi teknologia on jo tuotantokäytössä, ja työntekijät ovat todenneet teknologian toimivaksi. Projekti on alkanut , ja TEKESin antaman avustuspäätöksen mukaan sen loppuraportin viimeinen jättöpäivä on TEKESille on annettu väliraportti avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. Olet Highplast-konsernin tilintarkastajan, KHT Mikko Madon apulainen, ja olet saanut RAKAprojektin tarkastustoimeksiannon. Highplast Oyj:ssä controllerina toimiva Taina Terävä on jo lähettänyt sinulle postitse projektiin liittyvän dokumentaation, joka sisältää TEKESin rahoituspäätöksen, Highplastin työntekijöiden palkka- ja matkakulutiedostot, alihankintalaskut ja Taina Terävän allekirjoittaman TEKESin avustushakemuksen. Tehtävä 1.1. Laadi edellä kuvattuun RAKA-projektin tarkastustoimeksiantoon sopiva toimeksiantokirje. Toimeksiantokirjeellä tarkoitetaan asiakkaan kanssa tehtävää sopimusta tarkastustoimeksiannossa suoritettavista toimenpiteistä. Voit käyttää vastatessasi hyväksi KHT-yhdistyksen antamia suosituksia RAKA-projektin tarkastuksessa todettiin, että tilitetyt kustannukset olivat TEKESin yleisten ehtojen mukaiset. Avustushakemukseen sisällytettyihin kustannuksiin sisältyy yhteensä euron arvosta (sisältää arvonlisäveroa 22 prosenttia) sinänsä aiheellisia alihankintalaskuja Highplastkonserniin kuuluvalta ja emoyrityksen täysin omistamalta Octoplast Oy:ltä. Laadi annettujen tietojen pohjalta TEKESin yleisten ehtojen mukainen tarkastuskertomus.

3 3 / a) Emoyrityksessä avustuksella katetut käyttöomaisuusinvestoinnit kirjataan kirjanpitoon pienentämällä käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenoa saadun avustuksen määrällä. Mitä oikaisukirjauksia taseessa tulee tehdä IFRS-standardien pohjalta, jotta Highplast-konsernin konsernitilinpäätös olisi tältä osin IFRS-laskentaperiaatteiden mukainen? 1.3. b) Mitä tehtävässä annettuja tietoja tulee huomioida laadittaessa emoyrityksen toimintakertomusta tilikaudelta , kun otetaan huomioon tilinpäätösdirektiivin (78/660/ETY) ja ns. modernisointidirektiivin (2003/51/EY) vaatimukset tai näihin liittyvät Suomessa voimassa olevan kirjanpitolain vaatimukset? Tehtävä 2 (40 min.) 10 pistettä Seuraavissa kohdissa 1 10 esitetään julkisesti noteerattujen yritysten (listayritysten) tilintarkastajan riippumattomuutta koskevia väittämiä. Ota kantaa kohtiin. Merkitse tehtävän vastauspohjaan kyseisen numeron kohdalle rasti (X), jos kohtaan sisältyy edes yksi epätosi väittämä. Perustele, miksi kohtaan sisältyvä väittämä/väittämät ovat mielestäsi epätosia. Jos katsot, että kohdassa esitetyt väittämät ovat kaikilta osin tosia, kohtaan ei tule merkitä rastia eikä sitä tule perustella. Saat pisteitä merkitsemällä vastaustilaan epätoden kohdan rastilla (X). Lisäksi voit saada pisteitä perustelemalla, miksi kyseinen kohta on epätosi. Saat miinuspisteitä, jos merkitset sellaisen kohdan rastilla, joka on kaikilta osin tosi. Et saa kuitenkaan miinuspisteitä vääristä perusteluista tai tyhjäksi jätetyistä kohdista. 1) Jos listayhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on pitkän aikaa sama henkilö, tästä saattaa aiheutua läheisyyden uhka. Päävastuullinen tilintarkastaja tulee vaihtaa toiseen henkilöön tilintarkastuslain mukaan vähintään seitsemän vuoden välein. 2) Jos tilintarkastusyhteisön työntekijä toimii tilintarkastusasiakkaana olevan yrityksen hallituksen sihteerinä, tästä aiheutuvat oman työn tarkastamisen uhka ja oman intressin uhka ovat siinä määrin merkittäviä, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään niitä hyväksyttävälle tasolle. 3) Tilintarkastusasiakas saattaa tarjota tilintarkastusammatissa toimivalle tilintarkastajalle lahjoja tai vieraanvaraisuutta. Jos lahjat ovat luonteeltaan sellaisia, että järkevä ja asiaan perehtynyt, kaiken relevantin informaation tunteva kolmas osapuoli pitäisi niitä selvästi merkityksettöminä, tilintarkastaja voi päätellä, että tarjous on tehty osana tavanomaista liiketoimintaa ja että sen nimenomaisena tarkoituksena ei olisi päätöksentekoon vaikuttaminen tai tiedon saaminen. Tällöin tilintarkastusammatissa toimiva tilintarkastaja voi yleensä ottaa lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaan. 4) Maksamattomat tilintarkastus- tai muut palkkiot voivat uhata tilintarkastajan riippumattomuutta. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana sellainen tilintarkastusyhteisön partneri, joka ei ole ollut mukana suorittamassa tilintarkastusasiakkaalle mitään palveluja, voi varotoimena käydä tilanteen läpi ja vähentää uhkan hyväksyttävälle tasolle. 5) Jos tilintarkastusyhteisö tai varmennustoimeksiantotiimin jäsen antaa lainan varmennustoimeksiantoasiakkalle, joka ei ole pankki tai vastaava rahalaitos, tästä aiheutuva oman intressin uhka pystytään vähentämään hyväksyttävälle tasolle esimerkiksi takausjärjestelyllä. 6) Oman työn tarkastamisen uhka ei voi syntyä pelkästään siitä, että tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva yhteisö suorittaa sisäisen tarkastuksen johtamis- ja valvontatehtäviä tilintarkastusasiakkaalle.

4 4 / 8 7) Jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö suorittaa tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityspalveluita joko a) verosuunnittelua, b) asiakkaan maksettavaksi tulevan veron laskemista tai c) veroilmoitusta varten, syntyy helposti oman työn tarkastamisen uhka, mikä vaarantaa riippumattomuutta niin, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään sitä hyväksyttävälle tasolle. 8) Oman työn tarkastamisen uhka voi syntyä, jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö tekee tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityksen ja kyseinen arvo tullaan sisällyttämään asiakkaan tilinpäätökseen. Arvonmäärityspalvelujen, joissa on kyse sellaisten summien arvostamisesta, jotka eivät yksinään eivätkä yhteenlaskettuna ole tilinpäätöksen kannalta olennaisia, ei katsota aiheuttavan merkittävää uhkaa riippumattomuudelle. 9) Jos tilintarkastusyhteisö tarjoaa tilintarkastusasiakkaalle lakipalveluita asioista, joilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätökseen, niistä ei katsota aiheutuvan sellaista riippumattomuutta vaarantavaa uhkaa, joka ei olisi hyväksyttävä. Asian ajon uhka kasvaa, jos tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö tai ketjun jäsenyhteisö toimii aktiivisesti tilintarkastusasiakkaan puolesta erimielisyyksien tai riita-asian ratkaisemiseksi. Vähemmän todennäköistä on, että uhkasta tulee merkittävä, jos tilintarkastajaa pyydetään vain todistamaan oikeudessa asiakasta koskevassa asiassa. 10) Yleisen edun nimissä suoritettavan lakisääteisen tilintarkastustyön luonteeseen sopivat palkkiojärjestelyt, joissa tilintarkastajan saama korvaus riippuu joko jostakin tilintarkastusasiakkaan toiminnan tulokseen liittyvästä luvusta tai tilintarkastuksen lopputuloksesta, jos palkkio ei ole tilintarkastajan kokonaistulojen kannalta olennainen. Tehtävä 3 (110 min.) 10 pistettä Pryton-konsernin päätoimialat ovat maa- ja vesirakentaminen, talonrakentaminen, talotekniikka sekä rakennusmateriaaliteollisuus. Konsernin pääliiketoiminta-alueita ovat Suomi, Ruotsi ja Alankomaat. Konserniin kuuluu yhteensä 20 eri toimialoilla toimivaa yritystä. Konsernin emoyritys Pryton Oyj on perustettu vuonna Konsernin palveluksessa on 233 henkilöä. Pryton Oyj:n tilikausi on kalenterivuosi, ja sen osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Pryton Oyj laatii IFRS-konsernitilinpäätöksen. Emoyritys laatii erillistilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti. Emoyritys arvostaa rahoitusinstrumentit kirjanpitolain 5:2:n mukaan. Pryton Oyj on laskenut liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan vuonna Vaihdettavalla pääomalainalla yhtiö rahoitti tilikauden aikana tekemänsä yrityskaupan. Lainanjärjestäjälle maksetut palkkiot olivat euroa. Konsernin johto haluaa muuttaa vaihtuvakorkoisen pääomalainan kiinteäkorkoiseksi. Yhtiölle on ehdotettu korkoswapin (koronvaihtosopimuksen) hankkimista. Jos Pryton Oyj päättää hankkia korkoswapin, sen olisi tarkoitus käsitellä korkoswap suojaavana instrumenttina ja soveltaa instrumentin käsittelyssä IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa. Ehdotetun koronvaihtosopimuksen nimellisarvo on 20 miljoonaa euroa. Koronvaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti yhtiö maksaa vastapuolelle 5 % kiinteää korkoa ja saa vastapuolelta korkoa, joka perustuu 12 kuukauden euriboriin + 1,75 prosenttiyksikköä. Koronvaihtosopimuksen erääntymispäivä on Yhtiö on myös ostanut lähes saman nimellismäärän arvoisen korko-option. Korko-option arvo on lainan nostohetkellä euroa. Aika-arvon määrä tästä on euroa.

5 5 / 8 Toimit Pryton Oyj:n päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena rahoitusinstrumenttien tarkastamisessa. Päävastuullinen tilintarkastaja on pyytänyt sinua selvittämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä asioita. Tehtävän liitteenä on ote Pryton Oyj:n vaihdettavan pääomalainan lainaehdoista (liite 1) ja yhtiön ehdotus suojausdokumentiksi korkoswapin osalta (liite 2). Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin Miten vaihdettavaan pääomalainaan liittyvät erät kirjataan emoyritys Pryton Oyj:n päättyvältä tilikaudelta laadittavassa erillistilinpäätöksessä ja IFRS-konsernitilinpäätöksessä? Esitä lisäksi tehtävät kirjaukset summineen muodossa per tili - an tili Miten lainaosuuksien mahdolliset ennenaikaiset vaihdot osakkeiksi kirjataan Pryton Oyj:n päättyvältä tilikaudelta laadittavassa erillistilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä? 3.3. a) Jos Pryton Oyj päättää hankkia korkoswapin (koronvaihtosopimuksen), kuinka sopimuksen kirjanpidollinen käsittely eroaa Pryton Oyj:n erillistilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä? Miten korkoswap kirjataan erillistilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä? b) Onko Pryton Oyj:n ostama korko-optio mahdollista saada suojauslaskennan piiriin? c) Mitä tietoja tulee lisätä liitteessä 2 olevaan Pryton Oyj:n ehdotukseen suojausdokumentaatioksi korkoswapin osalta, jotta ehdotus voidaan hyväksyä suojausdokumentaatioksi? Tehtävä 4 (130 min.) 10 pistettä Funk&Roll-konsernilla on toimintaa ympäri maailman. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmelle eri liiketoiminta-alueelle, joita ovat matkapuhelinvalmistus, digiboksien valmistus sekä MP3-soittimien valmistus. Funk&Roll-konserni laatii konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Konserni raportoi liiketoiminta-alueensa IAS 14 -standardin mukaisesti ensisijaisina liiketoimintasegmentteinään. Konserni esittää toissijaisina maantieteellisinä segmentteinään Euroopan, Amerikan ja Aasian. Konserni on laajentunut pääosin yrityskaupoilla, joiden seurauksena sen taseessa on liikearvoja. Johdon sisäisessä laskennassa liikearvot on jaettu tehdastasolle. IAS 36 -standardin mukaista liikearvojen testausta varten Funk&Roll-konserni jakaa toimintansa rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavia yksiköitä ovat eri mantereilla toimivat kolme pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat myös ensisijaisia liiketoimintasegmenttejä. Funk&Roll-konsernin tehtaat sijaisevat ulkomailla. Ainoastaan pääkonttoritoiminnot ovat Suomessa. Tehtaat vastaavat itse asiakashankinnastaan ja ne ovat tulosvastuussa liiketoiminta-alueen johdolle. Tehtaat jakautuvat segmenteille seuraavasti:

6 6 / 8 Segmentti: Matkapuhelimet Digiboksit MP3-soittimet Yhteensä Eurooppa tehdasta Amerikka tehdasta Aasia tehdasta Yhteensä tehdasta Liikearvoa on syntynyt yrityskauppojen yhteydessä seuraavasti: Eurooppa: Matkapuhelintehtaan hankinta vuonna 2001 Amerikka: MP3-soitintehtaan hankinta vuonna 1996 Aasia: Matkapuhelinkomponenttitoimittajan hankinta vuonna 1999 Digiboksitehtaan hankinta vuonna 2006 Liikearvot yhteensä 150 miljoonaa euroa 70 miljoonaa euroa 30 miljoonaa euroa 50 miljoonaa euroa 300 miljoonaa euroa Jokaisella kolmella liiketoimintasegmentillä on sisäisiä, sijainnista riippumattomia synergiaetuja. Myös eri liiketoimintasegmenttien välillä on synergiaetuja muun muassa komponenttihankintojen yhdistämisen ansiosta. Markkinatiedon mukaan toimialan (toimialalla tarkoitetaan kolmea liiketoimintasegmenttiä) kymmenen vuoden kasvu Amerikassa on 6 %, Euroopassa 4 % ja Aasiassa 11 %. Kymmenen vuoden jälkeisen kasvun on oletettu olevan lähellä nollaa. Sinun tehtäväsi on tarkastaa yhtiön tekemien liikearvon arvonalennustestien asianmukaisuus. Tehtävään liittyvät seuraavat liitteet: Liite 3: Funk&Roll-konsernin tase ja koko konsernin sekä maantieteellisten segmenttien budjetit vuosille 2008 ja 2009 Liite 4: Funk&Roll-konsernin talousjohtajan tilintarkastusta varten laatima yhteenveto elokuussa 2007 tehdyistä IAS 36 -standardin mukaisista liikearvon arvonalennustestauksista Tehtävä Selvitä, mitä muutoksia Funk&Roll-konsernin arvonalennustesteihin tai testausprosesseihin tulee tehdä, jotta arvonalennustestaus olisi IAS 36-standardin mukainen? Tehtävä 5 (130 min.) 10 pistettä Tilkkutäkki Oyj harjoittaa untuvan ja turkisten jalostusta ja kauppaa. Se valmistaa välituotteita esimerkiksi talvivaatteiden, vuodevaatteiden ja makuupussien valmistukseen. Tilkkutäkki Oyj hankkii raaka-aineen pääasiassa kotimaasta. Se myöntää raaka-ainetoimittajille ennakkoa toimitussitoumusta vastaan (taseessa eriteltynä kohdassa toimittajasaamiset ) osana toimitussopimuksia. Tilkkutäkki Oyj:llä on tuotantolaitos Suomessa sekä myyntiä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Saksassa. Osa ulkomaanmyynnistä tapahtuu edustussopimusten kautta.

7 7 / 8 Tilkkutäkki Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke. Muilta osin yhtiöjärjestys on uuden osakeyhtiölain olettamasäännösten mukainen. Yrityksellä on yksi osakesarja, jossa on miljoona osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Pääosa osakkeiden omistuksesta jakaantuu viidelle suurelle osakkeenomistajalle. Pääomistaja omistaa yhtiön osakkeista ja äänimäärästä 30 prosenttia. Neljä muuta suurta osakkeenomistajaa omistavat kukin 10 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Loput yrityksen osakkeista on jakaantunut vajaalle parillekymmenelle pienemmälle osakkeenomistajalle, joista kukin omistavat muutaman prosentin osuuden Tilkkutäkki Oyj:n osakkeista ja äänistä. Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen. Tilkkutäkki Oyj myi päättyneen tilikauden aikana omistamansa suuren maa-alueen, josta syntynyt myyntivoitto kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Tilkkutäkki Oyj:llä oli yhtiökokouksen pitohetkellä vain vähän kassavaroja, joten välittömän osingonjaon sijaan yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jakamaan osinkoa myöhempänä ajankohtana enintään euroa OYL 13:6.2:n mukaisesti. Hallituksen valtuutus on voimassa asti. Yritys oli jakanut tilivuodelta 2005 osinkoina yhteensä euroa. Tilkkutäkki Oyj:n pääomistaja on kuullut, että yritys on onnistunut tekemään huhtikuun alussa merkittäviä kauppoja. Hän on pyytänyt hallituksen puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle päättämään huomattavasta osingonjaosta. Pääomistaja on esittänyt lisäksi hallituksen puheenjohtajalle, että aiempien vuosien käytännön mukaisesti hallituksen kokouksessa päätettäisiin osingonjaon lisäksi yhteensä enintään euron suuruisen korottoman osakaslainan myöntämisestä niille osakkeenomistajille, jotka omistavat yhtiöstä vähintään 10 prosenttia. Osa pienosakkeenomistajista vastustaa osakaslainan antamista. Hallituksen puheenjohtaja on laatinut kokousta varten esityksen, jonka mukaisesti hallitus päättäisi jakaa yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella 0,60 euroa osinkoa osaketta kohden eli yhteensä euroa. Osinko olisi nostettavissa viikon kuluttua hallituksen kokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja on valmis myöntämään osakaslainaa pääomistajan ehdottamalla tavalla, koska pääomistajan pyyntö on hallitukselle myönnetyn voitonjakovaltuutuksen mukainen. Olet Tilkkutäkki Oyj:n tilintarkastustiimin jäsen. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja kysyy sinulta mielipidettä ehdotetusta varojenjaosta. Eläkkeelle jäänyt entinen tilintarkastaja on kertonut sinulle, että Tilkkutäkki Oyj:n pääomistajan ja muiden suurten osakkeenomistajien välillä on ollut aika ajoin erimielisyyksiä yhtiön hallinnoinnista ja kehittämisestä. Yhtiön pääomistajalla on suuria henkilökohtaisia velkoja, joten hän on puoltanut voimakasta varojenjakoa yrityksestä. Muut osakkeenomistajat olisivat halukkaita investoimaan enemmän yhtiön toiminnan kehittämiseen. Olet tutustunut yhtiön tilanteeseen myös keskustelemalla toimitusjohtajan kanssa. Tehtävään liittyvät seuraavat liitteet: Liite 5: Tilkkutäkki Oyj:n tuloslaskelma ja tase tilikaudelta Liite 6: Muistio toimitusjohtajan kanssa käymästäsi keskustelusta Liite 7: Tilitoimiston laatima Tilkkutäkki Oyj:n rahavirtalaskelma Tehtävä Vastaa kysymyksiin osakeyhtiölain, muun asiaan mahdollisesti liittyvän lainsäädännön ja edellä esitettyjen seikkojen perusteella. Esitä vastauksesi tueksi tarvittavat laskelmat. Verovaikutuksia ei tarvitse selostaa. Lainsäädännön tulkintakäytännön selostamisesta voit saada lisäpisteitä. Esitä vastauksesi lopuksi lyhyesti toimintasuosituksesi Tilkkutäkki Oyj:n hallitukselle ja tilintarkastajalta mahdollisesti vaadittavat toimenpiteet. Vastaa kysymyksiin olettaen, että tänään on

8 8 / Voiko Tilkkutäkki Oyj:n hallitus päättää osingonjaosta hallituksen puheenjohtajan ehdottamalla tavalla? 5.2. Voiko Tilkkutäkki Oyj antaa osakaslainaa pääomistajan ehdottamalla tavalla? Kerro lisäksi lyhyesti, mitä vaikutuksia osakaslainan antamisella voi olla varojenjakoon osallistuneiden vastuun kannalta.

9 1 / 19 KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA LIITE SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 3 2 Liite 2, tehtävä 3 5 Liite 3, tehtävä 4 7 Liite 4, tehtävä 4 12 Liite 5, tehtävä 5 15 Liite 6, tehtävä 5 17 Liite 7, tehtävä 5 19

10 2 / 19 Liite 1 Ote Pryton Oyj:n vaihdettavan pääomalainan ehdoista. Vaihdettavan pääomalainan 2006 ehdot I LAINAEHDOT 1 Lainan määrä Lainan määrä on enintään euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä. Lainamäärästä annetaan enintään kappaletta euron nimellisarvoista lainaosuutta. 2 Lainan emissiokurssi ja merkintätarjousten hyväksyminen Lainan emissiokurssi on 90 prosenttia. Hallitus päättää tarjousajan päättymisen jälkeen merkintätarjousten hyväksymisestä. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintätarjousten hyväksymisestä arviolta Merkintöjen maksu Lainaosuudet on maksettava erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Hallituksella on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan ja allokoida lainaosuudet uudelleen, ellei merkintää ole maksettu näiden ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 4 Laina-aika Laina päivätään Laina-aika on Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että kohdassa 5 olevat takaisinmaksun edellytykset täyttyvät. 5 Lainan takaisinmaksu A) Takaisinmaksu eräpäivänä Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät täyty lainan eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin osittain siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa on mahdollista. Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. B) Takaisinmaksu ennen eräpäivää

11 3 / 19 Yhtiöllä on lukien lisäksi oikeus maksaa lainan pääoma kokonaisuudessaan takaisin kurssiin 100 prosenttia lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä koroilla edellyttäen, että edellä kohdassa A) mainitut takaisinmaksun edellytykset ja kohdassa 6 mainitut koronmaksun edellytykset täyttyvät. 6 Korko Lainan pääomalle maksetaan vaihtuvaa vuotuista korkoa, joka on sidottu 12 kk euriboriin. Koron määrä on 12 kk euribor + 1,75 prosenttiyksikköä. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen (jäljempänä koronmaksupäivä), ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran laina-ajan päättyessä. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, korko voidaan maksaa sitä seuraavana pankkipäivänä. Maksun siirtymisellä ei ole vaikutusta koron määrään. Ensimmäinen korkojakso alkaa ja päättyy ensimmäiseen koronmaksupäivään. Kukin seuraava korkojakso alkaa edellisestä koronmaksupäivästä ja päättyy seuraavaan koronmaksupäivään. Viimeinen korkojakso päättyy päivään, jolloin laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Korko kertyy todellisten päivien mukaan pois lukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä. Korkovuodessa on 365 päivää (koronlaskuperuste "todelliset/365"). Lainan korkoa voidaan maksaa vuosittain vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Maksamatta jäänyt korko jää Yhtiön velaksi, ja sille maksetaan vuotuista korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli lainalle maksettavan koron. Yhtiö voi maksaa koron, jonka maksua se on lykännyt, ja sille kertyneen koron kokonaan tai osittain ilmoittamanaan ajankohtana. Jos maksu on osittainen, on ensisijaisesti maksettava korolle kertynyt korko. Maksamatta jäänyt korko ja sille kertynyt korko on kuitenkin maksettava kokonaan a) Yhtiön taseen vahvistamista seuraavana viidentenä pankkipäivänä, mikäli se taseen mukaan on edellisessä kappaleessa mainituin edellytyksin mahdollista, tai b) lainan pääomaa takaisin maksettaessa. Korolle, jonka maksua on lykätty, ei kerry korkoa ilmoitetun maksupäivän jälkeiseltä ajalta. Mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin lainan eräpäivänä, lainan maksamatta olevalle pääomalle maksetaan korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli tälle lainalle vahvistetun vuotuisen koron. II OSAKKEIKSI VAIHTAMISEN EHDOT Lainaan liittyy erityinen oikeus vaihtaa lainaosuudet enintään :een Yhtiön uuteen osakkeeseen. Lainaosuuden haltijalla on oikeus merkitä lainaosuuksiensa perusteella uusia osakkeita siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla lainaosuuteen liittyvä lainasaatava osakkeiden merkintähintaa vastaan. 1 Vaihtosuhde Kukin euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 200 osakkeeseen, jonka nimellisarvo on 2,00 euroa. Osakkeen vaihtokurssi on 9,00 euroa. Laina voidaan vaihtaa enintään :een uuteen osakkeeseen.

12 4 / 19 Mikäli lainaosuuden haltija vaihtaessaan lainaosuuksia osakkeiksi saa osakkeen murto-osan, maksetaan murto-osa rahana. Osakkeen hinta on silloin edellisen pörssipäivän viimeinen kaupantekokurssi jatkuvassa kaupankäynnissä. Jos lainaosuuden haltija vaihtaa samanaikaisesti useampia lainaosuuksia, lasketaan kokonaisten osakkeiden lukumäärä kaikkien lainaosuuksien lukumäärän perusteella. 2 Vaihtoaika Lainan vaihtoaika alkaa Lainan vaihtoaika on vuosittain Vaihtoaika päättyy Kirjaukset arvo-osuustilille Vaihtoon käytetyt lainaosuudet siirretään pois lainaosuuksien haltijan arvo-osuustililtä samalla, kun vaihdossa saadut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille. Yhtiöllä on oikeus vaihtoilmoituksen saatuaan saada kirjatuksi asianomaiselle arvo-osuustilille vaihdon kohteena olevaa lainaosuutta koskeva luovutusrahoitus lainaosuuden haltijaa kuulematta. 4 Osakepääoman korottaminen lainaosuuksia vaihtamalla Yhtiön osakepääomaa voidaan lainaosuuksia vaihtamalla korottaa enintään euroa, ja osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään uudella osakkeella.

13 5 / 19 Liite 2 Pryton Oyj Suojausdokumentti 1) Riski, jolta suojaudutaan X Korkoriski Valuuttakurssiriski Luottoriski Muu riski (esimerkiksi oman pääoman riski) 2) Suojattavan erän kuvaus Transaktionumero: transaktio Q512G yhtiön treasury-järjestelmässä. Suojattava erä on euron laina, jonka korko on 12 kk euribor + 1,75 %-yksikköä. Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen Onko suojaus ennakoidusta liiketapahtumasta? Kyllä, täytä kohta 3 alla X Ei, täytä kohta 4 alla 3) Ennakoitu liiketapahtuma Odotettu suojattava määrä: Ennakoidun liiketapahtuman luonne: Odotettu ajankohta, jolloin ennakoitu liiketapahtuma tapahtuu: Ennakoitu hinta ennakoidulle liiketapahtumalle: Selvitys, miksi ennakoidun liiketapahtuman on arvioitu olevan todennäköinen:

14 6 / 19 Metodi, jolla uudelleen luokitellaan tuloslaskelmaan aikaisemmin omaan pääomaan määritetyt erät: 4) Suojausinstrumentin määrittely Transaktion numero H1777D yhtiön treasury-järjestelmässä Suojausinstrumentti: Koronvaihtosopimus Nimellisarvo: euroa Nostopäivä: Erääntymispäivä: Korkokanta: saa euribor 12 kk + 1,75 %-yksikköä ja maksaa 5 % Maksupäivät: Suojaussuhteen määrittäminen: Transaktion H1777D kassavirtojen muutosten on suunniteltu suojaavan muutoksia korkokannan muutoksissa transaktion Q512 G kassavirtojen kanssa.

15 7 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni TASE VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennallliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Muut velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

16 8 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Budjetti vuosille 2008 ja Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,3 Muuttuvat kulut , , , ,8 Myyntikate , , , ,5 % liikevaihdosta 36 % 35 % 43 % 43 % Kiinteät kulut*) , , , ,4 % liikevaihdosta 35 % 45 % 33 % 32 % Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,0 EBITDA , , , ,1 % liikevaihdosta 2 % -10 % 11 % 11 % Poistot , , , ,3 EBIT , , , ,8 % liikevaihdosta -14 % -21 % 3 % 9 % Rahoituskulut , , , ,1 Tulos ennen veroja , , , ,7 Verot , , , ,5 Tilikauden tulos , , , ,2 Lisätään poistot , , , ,3 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Rahavirta , , , ,5 Investoinnit , , , ,0 *) Kiinteät kulut sisältävät liiketoimintayksiköille allokoimattomia pääkonttorikustannuksia.

17 9 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Eurooppa -maantieteellinen segmentti Budjetti vuosille 2008 ja 2009 Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,4 Muuttuvat kulut , , , ,4 Myyntikate , , , ,0 % liikevaihdosta 41 % 36 % 44 % 44 % Kiinteät kulut , , , ,0 % liikevaihdosta 16 % 38 % 27 % 27 % Muut liiketoiminnan tuotot ,0 321, ,9 450,0 EBITDA , , , ,0 % liikevaihdosta 26 % -2 % 17 % 16 % Poistot , , , ,1 EBIT , , , ,9 % liikevaihdosta 8 % -15 % 7 % 16 % Rahoituskulut , , , ,7 Tulos ennen veroja , , , ,2 Verot ,8 900, , ,8 Tilikauden tulos , , , ,4 Lisätään poistot , , , ,1 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Lisätään verot 5 320,8-900, , ,8 Rahavirta , , , ,3 Investoinnit , , , ,0 Euroopan alueelle suunnitellun uuden tehdasinvestoinnin on oletettu valmistuvan vuoden 2007 lopussa ja se maksetaan vuonna Vuosien 2008 ja 2009 budjetoituihin tuloksiin on huomioitu uuden tehdasinvestoinnin vaikutus. Investoinnit-luku sisältää ainoastaan toiminnan korvausinvestoinnit. Näin ollen tehdasinvestoinnin arvoa (213 miljoonaa euroa) ei ole huomioitu vuoden 2008 rahavirroissa.

18 10 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Amerikka -maantieteellinen segmentti Budjetti vuosille 2008 ja 2009 Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,6 Muuttuvat kulut , , , ,7 Myyntikate , , , ,9 % liikevaihdosta 28 % 31 % 42 % 42 % Kiinteät kulut , , , ,4 % liikevaihdosta 55 % 51 % 39 % 39 % Muut liiketoiminnan tuotot 900,0 800, ,0 450,0 EBITDA , , , ,5 % liikevaihdosta -27 % -19 % 4 % 3 % Poistot , , , ,1 EBIT , , , ,4 % liikevaihdosta -39 % -28 % 0 % 1 % Rahoituskulut 4 500, , , ,7 Tulos ennen veroja , , ,2-590,3 Verot 900, , ,0 153,5 Tilikauden tulos , , ,2-436,8 Lisätään poistot , , , ,1 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Lisätään verot -900, , ,0-153,5 Rahavirta , , , ,8 Investoinnit , , , ,0 Amerikassa aloitettavan uudelleenjärjestelyn toimintaa parantava vaikutus on otettu huomioon vuoden 2008 luvuissa. Uudelleenjärjestelyyn ei ole sitouduttu mennessä, eikä siitä aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty budjettiin.

19 11 / 19 Liite 3 Funk&Roll-konserni Aasia -maantieteellinen segmentti 1000 Budjetti vuosille 2008 ja 2009 Toteutunut Estimaatti Budjetti Budjetti Liikevaihto , , , ,4 Muuttuvat kulut , , , ,8 Myyntikate , , , ,6 % liikevaihdosta 45 % 41 % 46 % 46 % Kiinteät kulut , , , ,0 % liikevaihdosta 31 % 34 % 22 % 22 % Muut liiketoiminnan tuotot 900,0 211,7 900,0 450,0 EBITDA , , , ,6 % liikevaihdosta 15 % 8 % 24 % 24 % Poistot 7 800, , , ,1 EBIT 7 098,4 933, , ,5 % liikevaihdosta 7 % 1 % 19 % 9 % Rahoituskulut 900,1 832, , ,7 Tulos ennen veroja 6 198,3 101, , ,8 Verot -321,0 900, , ,2 Tilikauden tulos 5 877, , , ,6 Lisätään poistot 7 800, , , ,1 Vähennetään investoinnit , , , ,0 Lisätään verot 321,0-900, , ,2 Rahavirta , , , ,9 Investoinnit , , , ,0

20 12 / 19 Liite 4 Funk&Roll-konserni Eurooppa-segmentti Yhteenveto arvonalennustestistä Laskelmissa käytettävä testauskorko on 7 prosenttia, mikä vastaa koko konsernin (verojen jälkeistä) WACCia. Laskelmissa käytetty terminaalivuoden jälkeinen kasvu on 4 prosenttia. 7 % Terminaaliarvo Rahavirta , , ,0 Diskonttaus , , ,9 Rahavirrat yhteensä ,5 Testattavat omaisuuserät: Kirjanpidon taseesta per rahavirtaa tuottavalle yksikölle on allokoitu seuraavat erät: Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Johtopäätös: Testattaviin omaisuuseriin ei liity arvonalennustarvetta. Konsernissa on päätetty, että liikearvot eivät sinällään liity erityisesti mihinkään toimialaan. Tämän vuoksi liikearvot on testausta varten jaettu rahavirtaa tuottaville yksiköille niiden vuonna 2007 toteutuneiden liikevaihtojen suhteessa.

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot