1 ledote. Vuoden 1998 toiminta. Sisällys. Euroopan investointipankki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ledote. Vuoden 1998 toiminta. Sisällys. Euroopan investointipankki"

Transkriptio

1 I Euroopan investointipankki 1 ledote Ν:ο 100 ISSN Sisällys Vuoden toiminta Tärkeimmät avainluvut Vuoden toiminta EIP ralioittaa Euroopan nykyaikaistamista ja suuntaa kurssin koliti uutta vuosituhatta Varainhankinta Luotonanto EU-maissa 4 Luotonanto hakijamaissa Luotonanto muissa Pääoman korotus Hankeluettelo, EU Hankeluettelo, hakijamaissa Euroopan investointipankki vahvisti keskeistä asemaansa Euroopan unionin laitoksena Euroopan kurssin suuntaamiseksi kohti uuden vuosituhannen alkua. Päätavoitteena EIP:n 30 miljardin euron arvoisessa varainhankinnassa ja luotonannossa kuluneen vuoden aikana oli euron käyttöönoton valmistelu ja Euroopan nykyaikaistamista, kasvua ja seuraavaa laajentumista edistävien pääomainvestointien tukeminen. Taloudellinen perusta pankin toiminnan jatkumiselle ensi vuosituhannelle taattiin korottamalla pankin pääomaa 100 miljardiin euroon 1. tammikuuta Euroa tukevaan strategiaansa liittyen EIP käytti pääomamarkkinoilla asemaansa maailman suurimpana kansainvälisenä lainojen ottajana edistämään euron menestyksekästä käyttöönottoa luomalla hyvin monipuolisen massan uuden valuutan määräisiä joukkovelkakirjoja. Se laski liikkeeseen koko euron tuottokäyrän kattavia euromääräisiä ja eurosidonnaisia joukkovelkakirjoja, yhteensä 15 miljardin euron arvosta. Niihin sisältyi euromääräinen globaali joukkolaina, joka myytiin samanai- Hankeluetteo, muissa maissa EIP:n uusi "Jo vk.si.stään pankin vuoden I')98 toiminnan monipuolisuus ja määrä korostavat avaina.scmaammc taloudellisen ja.sosiaaliscn hyvinvoinnin edi.stäjänä Euroopan unionin nykyi.si.s.sä jä.scnmaissa ja myö.s huomispäivän laajentunecs.sa unioni.s.sa. Kurosuuntaisella varainhankinnalla vaikutimmc Emun menestyk.sekkää.seen käynnistämiseen vuoden lopu.s.sa. Vaikutimme myö.s Amsterdamin toimintaohjelman kohteena olevien operaatioiden kehitykseen järjestämällä riskipääomaa picnyrityksillc ja rahoittamalla henkiscn pääoman hankkeita, mikä edisti osaltaan merkittävästi Eurooppaneuvoston kasvu- ja työilisyysaloitteen ylläpitämistä. Pankki lisäsi huomattavasti tukeaan unionm ulkopuolisiin investointeihin, mikä edesauttaa Keski- ja ltä-l-,uroopan jäsenehdokasmaiden sekä Kyproksen valmistautumista unionin jäsenyyteen. jäsenvaltiot antoivat konkreettisen tuniuistuksensa EIP:n tärkeälle roolille hyväksyessään yksimielisesti pankin merkityn pääoman korotuksen, mikä luo vahvan jalustan toiminnan jatkaniisellc uudella vuosituhannella." Sir Brian Unwin, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja είρ.η pääjohtaja Sir Brian Unwin esitti vuoden tulokset

2 Tärkeimmät avainluvut Luotonanto oli yhteensä 29,5 miljartlia euroa (+13%). Siitä 25 miljardia euroa suuntautui EU-maihin. Varainhankinta oli lähes 31 miljardia euroa (κίο%) pääomamarkkinoilta 20 eri valuuttana. Euron tuloa ennakoiva straiegia: puout varainhankiniiasta tehtiin euromääräisillä ja eurosidonnai.s 111 joukkovelkakirjoilla, joiden yhteenlaskettu summa oli 15 miljardia. uroa. Pankki toteutti kaikkien aikojen ensimmäisen, suuruudeltaan 5 miljardin euron globaalin yritystodistiisoh jelman. Marraskuussa käynnistetty kasvua ja työllis\yttä tukeva Amsterdamin toimintaohjelma (ASAP) toteuteiiiin ripeässa tahdissa: miljoonaa euroa hyväksyttiin oman pääom.in tai sita vastaavan pääoman rahoitukseen voimakkaasti kasvaville innovatiivisille pienille ja keskisuurille yritvksillc, jotka pystvvät luomaan kasvupotentiaalia työllisyyteen. Rahoitus tehtiin kaikissn l:u-maissa erityisten välittäjiksi vaiittujen lairosten kautta. - 3 miljardia euroa hyväksyttiin heiikisille aloille, koulutus- ja terveydenhuoltotoimintaan, jotka ovai työvoimavaltaisia aloja - 3,8 miljardia euroa hyväksyttiin kaupunkialueiden uudistamishankkeisiin. Tuettiin edelleen voimakkaasti PK yrityksiä: 1,4 miljardia euroa perinteisistä globaalilainajärjestelyistä )'liteistoimmnassa välittäjäpankkien kanssa. Lainat hyödyttivät arviolta PK-\ rit)'stä. Yhteensä 8,2 miljardin euron lainat.illekirjoiu-iiiin unionin rajojen sisäpuolella liikenteen, televiestinnän ja energian Euroopan laajuisiin verkostoihin (TEN). Siitä televiestinnän osuus oli 3,4 miljardia euroa. Lisäksi 1,5 miljardia euroa osoitettiin Keski- ja liä-euroopan kumppanuusmaat unioniin yhdistäviin hankkeisiin. TEN-verkkohankkeisiin ja niihin liittyviin infrastruktuuriprojekteiliin hyväksytyt lainat vuodesta 1993 ovat yhteensä 56 miljardia euroa. Luotonanto muita heikommin kehittyneille alueille kasvoi edelleen yhteensä 17 miljardiin euroon, mikä on 72% kokonaisrahoituksesta Euroopan unionissa. Luotonanto nousi rajusti ( + 60%) 2,4 mil).iidiin euroon l',u;n jäsenyyttä hakevissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa sekä Kyproksella. Kasvua vauhditti uuden jäsenyyteen valmistavan lahoirusjärjestelmän käyttöönotto. Luotonanto kaksinkertaistui AKT-maissa ja Etelä Afrikan tasavallassa 700 miljoonaan euroon. Pankin pääomaa koretettiin merkittävästi (yli 60 %) sataan miljardiin euroon 1. tammikuuta Luotonannon enimmäismäärä nousi samalla 250 miljardiin euroon. kaisesti Euroopan, Amerikan ja Aasian markkinoille sekä kaikkien aikojen ensimmäinen puhdas euro-joukkolaina. Tänä vuonna pankki on aloittanut asianomaisen velkakantansa muuntamisen euroiksi. Näillä toimilla pankin eurovelan määrä vuoden 1999 puoliväliin mennessä nousee yli 50 miljardiin euroon. Euroalueen suurimpana ei-valtiollisena lainojen ottajana EIP odottaa nostavansa varoja 30 miljardin euron edestä, josta noin 60 prosenttia todennäköisesti euroina. Valtaosa EIP:n pääomamarkkinaoperaatioilla kerätyistä varoista käytettiin rahoittamaan terveelle pohjalle tehtäviä investointeja, joilla pyritään edistämään Euroopan unionin nykyaikaistamista ja taloudellista kasvua sekä luomaan perusta Emun onnistumiselle. Pankin omassa Amsterdamin toimintaohjelmassa paino oll erityisesti Euroopan riskipääomamarkkinoiden vahvistamisessa tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden varasse on pitkälti Euroopan taloudellinen kasvu ja työllisyys. Marraskuusta lähtien EIP on hyväksynyt huomattavat 560 miljoonaa euroa nopeasti kasvaville pienyrityksille sekä oman pääoman että sita vastaavan pääoman vahvistamiseen. Tämä tuli 2,4 miljardin euron perinteisten lainojen lisäksi, jotka käytettiin pienten tai keskisuurten yritysten investointeihin ja järjestettiin kaikissa EU-maissa toimivien yhteistyökumppanipankkien kautta. Marraskuusta lähtien, edelleen ASAPohjelman puitteissa, EIP on hyväksynyt 3 miljardia euroa Euroopan henkisen pääoman.sv/7/ 2 I EIP TIEDOTE I-I999

3 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Vuoden toiminta uusiin investointeihin terveydenhuollon ja koulutuksen alueilla sekä 3,8 miljardia euroa 40;een kaupunkialueiden uudistamis- ja kunnostusprojektiin sekä muihin ympäristöhankkeisiin. Euroopan unionin ulkopuolella EIP vahvisti tukeaan EU:n apu- ja yhteistyöpolitiikalle unioniin kuulumattomien maiden kanssa. Erityisesti pankki järjesti lähes 2,4 miljardin euron arvosta lainoja Keski- ja Itä-Euroopan tulevissa jäsenmaissa sekä Kyproksella. Tällä lainasummalla, jota tammikuussa käyttöönotettu EU:n jäsenyyteen valmistava järjestelmä kasvatti, EIP oli tämän alueen suurin yksittäinen kansainvälisen lainarahan lähde. Varainhankinta Eurostrategia EIP:n vahva suoritus kansainvälisillä pääomamarkkinoilla keskittyi pankin ennakoivaan eurostrategiaan, jonka tavoitteena oli likvidien ja hyvin monipuolisten euron markkinoiden luominen ripeästi jo ennen Emun käynnistymistä. Tällä vahvistettiin vuonna aloitettua toimintalinjaa, jonka mukaisesti pankki laskee liikkeeseen euromääräisiä ja eurosidonnaisia joukkovelkakirjoja, jotta markkinat pystyvät luomaan euron tulevan tuottokäyrän. Uusien emissioiden jakautuminen hnnen swapeja: EUR DEM ITL ESP FRF PTE FIM LUF Euro valuutat 15,2% 9,2% 13,3% 1,2% 2,2% 0,2% 0,0% 0,2% (nu/j. euroii) Swapien jälkeen: ,4% 14,7% 13,3% 3,6% 2,7% 1,3% 0,4% 0,0% yliteen,sä ,4% ,4% GBP ,6% ,1% GRD SEK DKK ,8% 0,4% 0,0% 25^ ,8% 0,4% 0,1% Pre-in -val yhteensä uutat ,9% ,4% Pankki laski liikkeeseen sarjan euromääräisiä ja eurosidonnaisia emissioita, vastaarvoltaan 15 miljardia euroa. Käytetyt valuutat olivat euroalueen (EU-11) valuutat DEM, FRF, ITL, ESP ja PTE sekä "prein" -valuutat GBP ja GRD. Kun nämä toimet lisätään vuonna liikkeeseen laskettuihin yhteensä 6 miljardin euron eurosidonnaisiin joukkolainoihin, saadaan eurosidonnaisten emissioiden yhteenlasketuksi määräksl 21 miljardia euroa ja niiden maturiteetit ovat 5:n ja 30 vuoden välillä. Muita kuluneen vuoden varainhankinnan tärkeitä tapahtumia oli helmikuussa liikkeeseen laskettu 2 miljardin euron suuruinen EIP:n ensimmäinen euromääräinen globaali joukkolaina, joka myytiin sijoittajille samanaikaisesti Euroopan, Amerikan ja Aasian markkinoilla. Toinen merkkitapahtuma oli joulukuussa tuotu ensimmäinen puhdas euro-joukkolaina kautta EU yhteensä USD NOK ZAR HUF CZK TWD CAD HKD JYP EEK Muut vhteensä 'Ì ,3% 29,0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 31,7% 100% ,7% 20,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,3% 100% EIP TIEDOTE I-I999 1 Sivu 3

4 aikojen, suuruudeltaan 1 miijardi euroa, jonka maksupäivä oli 7. tammikuuta Laina oli ensimmäinen kiinteätuottoinen joukkovelkakirja, jossa kaikki maksut oli suoritettava euroina. Pankki laski liikkeeseen aivan ensimmäisen 5 miljardin euron globaalin yritystodistusohjelman korvaamaan kaikki seuraavissa valuutoissa olevat pankin yritystodistusohjelmat: ECU, GBP, ITL, NLG, ja USD. Samalla siila on tilaisuus tavoittaa mahdollisimman laajaiti pankin sijoittajakunta. Lainojen muunto-olijelma EIP:n ennakoivan eurostrategian tavoitteena on liikkeessä olevan euromääräisen velan kriittisen massan luominen. Tässä tarkoituksessa pankki on toteuttanut 1. tammikuuta 1999 lukien ohjelmaa, jolla sen nykyinen 11 eurovaluutassa oleva veika muunnetaan euromääräiseksi. Ecu-velka muuntui automaattisesti euromääräiseksi. Pankki myös muuntaa oman eurosidonnaisen veikakantansa euroiksi kuluvan vuoden kolmena ensimmäisenä muuntopäivänä. Kesäkuussa pankki käynnisti lainojen muuntoohjelman, jolla sen jvk-haltijoüla on aika ajoin mahdollisuus vaihtaa 11:nä EU-valuuttana olevat joukkovelkakirjat euromääräisiksi tai eurosidonnaisiksi velkakirjoiksi. Näillä toimilla pankin eurovelan määrä vuoden 1999 puoliväliin mennessä nousee yh 'SO miljardiin euroon. Se taas tarkoittaa, että päästään tavoitteena olevaan kyllin suureen maärään liikkeessä olevia eurolainoja. Tukea Keski-ja Itä-Euroopan uusille pääomamarkkinoille ElP on voirnistanut läsnäoloaan alueen pääomamarkkinoilla hiskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja euromarkkinoilla Tsekin kruunuissa, Viron kruunuissa ja Saksan markkaan sidotussa synteettisessä Puolan zlotyssa. Toiminnan tavoitteena on kanavoida ulko- ja kotimaisia säästövaroja paikallisiin tuotannollisiin investointihankkeisiin ja rohkaista kohdemaiden pääomamarkkinoiden kasvua ja kansainvälistymistä. Pankki on myös myynyt ensimmäiset AAA-luokitetut joukkovelkakirjansa Unkarin kotimaisille markkinoille Unkarin forinttimääräisellä velkaemissio-ohjelmalla, jonka suuruus on 20 miljardia forinttia (n. 100 milj. euroa). Suunnitelmissa on myös vastaavien ohjelmien käynnistäminen muiden jäsenyyttä hakevien maiden markkinoilla. Menneisyydessä EIP on näytellyt samanlaista osaa kotimaisten pääomamarkkinoiden kehittämisessä unionin uusissa jäsenvaltioissa, mm. Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa. Luotonanto EU-rnaissa Pienten ja l<esl<ì5uurten yritysten järjestelmä tarjoaa nopeasti kasvaville ja korkeateknologisille yrityksille riskipääomata Liiinanantd Euroopan unionin alueella oh 25 miljardia euroa. Sen myötä vuonna otettiin vilkkaasti käyttöön uusia ratkaisuja, jotka hyödyttivät kasvua, työllisyyttä ja henkistä pääomaa edistäviä hankkeita. Samanaikaisesti pankki piti yllä korkeaa luotonantovolyymiä omilla "perinteisillä" ydintoimialoillaan, millä edistettiin EU:n tavoitteita alueellisen kehittämisen ollessa edelleen tärkein tehtävä. Amsterdamin toimintaohjelma (ASAP) Marraskuussa käynnistetty ohjelma oli pankin vastaus Amsterdamin huippukokouksen kesäkuussa antamaan päätöslauselmaan kasvusta ja työllisyydestä, ja se on muodostunut pankin keskeiseksi tehtäväksi. Ohjelman kolme ulottuvuutta ovat: erityinen PK-ohjelma riskipääoma- SlPli 4 I EIP TIEDOTE I-I999

5 EUROOPAN INVF.STOINTIP.AXKKI Vuoden toiminta sijoituksiin innovatiivisiin PKyrityksiin, joilla on kasvupotentiaalia ja kyky luoda työpaikkoja; luotonanto henkiseen pääomaan koulutuksen ja terveydenhuollon alueille sekä kaupunkialueiden uudistamiseen; ja vielä Euroopan laajuisille verkoille (TEN-verkot) ja ympäristön alalie myönnettävän rahoituksen lisääminen. Pienet ja l<esl<isuuret yrityl<set PK-yritykset ovat ElP-rahoituksen avainkohteita, joita rahoitetaan sekä perinteisillä globaalilainajärjestelyillä että ASAP-ohjelman PK-ohjelman kautta. Marraskuusta lähtien EIP on hyväksynyt 560 miljoonaa euroa 23 oman pääoman tai sita vastaavan pääoman operaatiota 13:ssä jäsenmaissa. Tämä sisälsi myös Euroopan teknologian raheitusjärjestelmän (ETF). Se on uusi 125 miljoonan euron suuruinen pääomasijoitusrahastoja tukeva instrumentti, jota hallinnoi pankin sisarorganisaatio Euroopan investointirahasto (EIR). ETF:n puitteissa on toistaiseksi hyväksytty 16 järjestelyä 62 miljoonan euron arvosta. EIP ja EIR toimivat yhteistyössä erityislaitosten kanssa koko unionin alueella katalysaattorina antamaan lisää vauhtia unionin riskipääomamarkkinoille. Rahoitusohjelmasta voidaan tehdä riskinjakojärjestelyitä 1 miljardiin euroon asti, mikä summa on erotettu tähän tarkoitukseen EIP:n voittovaroista. PK-yritysten edistämiseen giobaalilainoista myönnetyt lainat vuonna nousivat yli 2,4 miljardiin euroon käsittäen PK-yritystä. Koulutus, terveydenhuolto ja kaupunkialueiden uudistaminen ASAP-ohjelman puitteissa pankki on alkanut toimia ensimmäisen kerran koulutuksen ja terveydenhuollon alueilla. Se on toistaiseksi marraskuusta lähtien hyväksynyt 3 miljardia euroa 24:ään näiden alojen järjestelyyn. Myös pienempimuotoiset hankkeet ovat saaneet osansa ohjelmasta tällaisiin hankkeisiin varatuista globaalilainoista Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Tanskassa ja myös Suomessa. Kaupunkialueiden uudistamisprojektit saivat 2,5 miljardia euroa ja muut ympäristöhankkeet 1,3 miljardia euroa. Alueellinen kehittäminen Pankki lisäsi lainanantoaan tuetuille alueille myöntämällä 17 miljardin euron lainat - mikä on 72 % kokonaislainanannosta unionin alueella - pitäen kiinni ensisijaisesta tehtävästään tukea unionin tasapainoista sosiaalista ja taloudellista yhdentymistä. EIP:n lainat osaltaan edistivät keskimäärin 5 %:lla uusia pääomasijoituksia EU:n alueella. Määrät koheesiomaissa Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa olivat selvästi korkeampia nousten kokonaisuudessaan 9 %:iin. Euroopan laajuiset verkot EIP oli edelleen liikenteen, televiestinnän ja energian siirron Euroopan laajuisten verkkojen johtava rahoittaja. Se lainasi 8,2 miljardia euroa unionin alueelle TEN-hankkeisiin ja toiset 1,5 Koulutus jai terveys Teollisuus, maatalou Teletoiminta Euroopan liikenne- ja viestintäinfrastruktuurit 8,9 miljardia Kaupunkisuunnittelu IVesihuolto ja sekalaiset Energiahuolto ja energian järkevä käyttö Pienet ja keskisuuret yritykset kehitysalueiden ulkopuolella Kaupunkisuünnittelu Lento-ja meriliikenne ergia Liikenne ja viestintä Erityishankkeet Rautatiet Maantiet ja moottoritiet IVesien suojelu ja vesihuolto Jätehuolto Ornat energiavarat Suuret yritykset Pienet ja keskisuuret lyritykset kehitysalueilla Alueellinen kehittäminen 76,6 miljardia Ympäristö ja elämänlaatu 6,2 miljardia Enerold 2,1 miljardia Yritysten kilpailukyky 3,6 miljardia EIP TIEDOTE I-I999 I Sil'U 5

6 miljardia euroa yhteyksiin Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaiden kanssa. Lainat televiestintäverkoille (sekä matkapuhelin- että perinteiset verkot) kasvoivat kuluneena vuonna 3,4 miljardiin euroon. Liikenneprojekteihin käytettiin 4,4 miljardia euroa, mukaan lukien 1 miijardi euroa ensisijaisiin TEN-hankkeisiin (ks. alempana) ja energiaverkkoihin 400 miljoonaa euroa, joista neljännes ensisijaisiin TENhankkeisiin. Vuodesta 1993 Euroopan laajuisille verkoille ja niihin liittyville hankkeille hyväksyttyjen ElP-lainojen yhteenlaskettu summa on 56 miljardia euroa, josta EU:n rajojen sisäpuolelle 50 miljardia euroa. Se merkitsee yhteensä yli 160 miljardin euron kokonaisinvestointeja. Lainapäätökset joulukuun Essenin Eurooppa-neuvoston määritelmän mukaisille ensisijaisille liikenteen ja energiansiirron TEN-hankkeet olivat 12 miljardia euroa yhdeksälle 14:stä liikenteen hankkeesta ja 2,5 miljardia euroa seitsemälle kymmenestä energiiaohjelmasta. Tarnän ohella Keski- ja Itä- Euroopan hakijamaille ensisijaisten hikennekäytävien sekä teleliikenne- ja energiaverkkojen rahoittamiseen myönnetyt lainat nousivat 3,3 miljardiin euroon, joista 1,5 miljardia euroa hyväksyttiin liikennekäytäviä varten vuonna. Välimeren.ilueella myönnettiin 940 miljoonaa euroa Algeriasta Marokon kautta unionin verkkoon kaasiia kuljettavan putken rakentamiseen. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintahankkeet EIP jatkoi vuonna asiakkaiden tarpeiden mukaisesti stiunnitelluii rahoituksen järjestelyä erityisen TEN-Iainaohjelnan puitteissa vastatakseen tällaisten yhteistoimintahankkeiden vaatimuksia. Rahoitusta myönnettiin muun muassa Ateenan kansainväliselle lentokentälle Spatalle, Ison-Beltin siltatyömaalle Tanskassa, Juutinrauman silta- ja tunnelihankkeelle Tanskan ja Ruotsin välillä, Kanaalin tunnelin Lontoon maanalaiseen yhdistävälle rautatielle sekä PBKAL-Iuotijunaverkon Belgian osuudelle. Kasvatussektorilla EIP oli yhteisrahoittaja Skotlannissa Falkirkkouluprojektissa, jossa sovellettiin yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintaperiaatetta. EU:n laitoksena pankki myös toimii katalysaattorina rahoituksen hankkimiseksi muista pankkirahan lähteistä, usein yhteistoiminnassa muunlaisen EU-rahan kanssa, erityisesti avustuksina unionin rakennerahastojen kautta ja Euroopan komission TEN-verkkojen budjettimäärärahoista sekä takauksia Euroopan investointirahastolta. Luotonanto hakijamaissa Kuluneena vuonna EU:n jäsenyyteen valmistavaa järjestelmää toteutettiin ensimmäistä kertaa käytännössä. Rahoitusjärjestelmä ja voimassa olevat valtuudet yhteisesti lisäsivät jyrkästi EIP:n lainanantoa 2,4 miljardiin euroon Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa sekä Kyproksella. Keski-ja Itä-Eurooppa Kymmenelle EU:n jäsenyyttä hakevalle maalle lainattiin yhteensä 2,3 miljardia euroa (-K50 %) pankin 3,5 miljardin euron lamanantovaltuuksista ja (tammikuussa käynnistetyn) 3,5 miljardin euron suuruisen jäsenyyteen valmistavan järjestelmän nojalla. Molemmat ohjelmat jatkuvat vuoteen Pankin lainoilla tuettiin suoraan liittymistä valmistelevan kumppanuuden tavoitteita. RdhoitetLit investoinnit kohdentuvat laloudelliseen yhden- Rahoitus hakijamaissa vuonna Teollisuus ja palvelut Vesihuolto ja muut Globaalilainat lenergia Liikenne ja viestintä Sil'U 6 I ElP TIEDOTE I-I999

7 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Vuoden toiminta tymiseen sekä EU:n kanssa että alueen sisällä ja EU:n sääntöjen, asetusten ja normien (acquis communautaire) käyttöön Ottamiseen ympäristönsuojelua erityisesti painottaen. Yhteensä 1,7 miljardia euroa kaiken kaikkiaan 2,3 miljardin euron rahoituksesta käytettiin liikennehankkeisiin. Niihin sisältyi rautatielinjojen nykyaikaistamista Unkarissa, Liettuassa ja Romaniassa, tienparannustöitä Bulgariassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Romaniassa ja Sloveniassa sekä kaupunkiliikennehankkeita Budapestissa, Krakovassa ja Katowicessa. Pankki on tämän alueen tärkein lainarahan lähde, joka toimii kasvavassa määrin yhteistyössä EU:n Phare-ohjelmasta myönnettävän tuen kanssa ja muiden monenkeskisten laitosten, kuten EBRD:n kanssa. Kypros Myönnetty lainasumma oli 80 miljoonaa euroa, josta 50 miljoonaa euroa jäsenyyteen valmistavan järjestelmän nojalla annettavaa globaalilainata. Rahoituksella voitiin tukea teollisuuden, maatalouteen liittyvän teollisuuden, matkailun ja palvelualojen PK-yrityksiä. Pankki käynnisti EU:n jäsenyyteen valmistavaa järjestelmäänsä vuonna Luotonanto muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuva EIP:n lainananto, jolla tuetaan noin 100:ssa maailman maassa EU:n apu- ja yhteistyöpolitiikkaa, oli yhteensä 2,0 miljardia euroa. Siinä oli mukana 360 miljoonan euron riskipääomaoperaatiot, jotka rahoitetaan EU:n tai jäsenvaltioiden budjettivaroista. Välimeren alue Lainananto nousi lähes 1 miljardiin euroon. Toiminnan avainalueita olivat vesihuolto, energia, ympäristö ja yksityissektori. Euro-Välimeren alueen kumppanuusohjelman tavoitteiden mukaisesti edistää yksityissektorin uudelleenjärjestäytymistä ja laajentumista valmistauduttaessa asteittain vuoteen 2010 mennessä perustettavaan Euroopan ja Välimeren maiden yhteiseen vapaakauppa-alueeseen EIP myönsi 250 miljoonan luotot yksityissektorin kehittämiseen. Mukana oli hankkeita Gazan ja Länsirannan alueella, Egyptissä, Jordaniassa, Marokossa ja Tunisiassa. Monissa hankkeissa oli mukana paikallinen sektori. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot (AKT) ja Etelä-Afrikan tasavalta Lainananto näille valtioille yli kaksinkertaistui 700 miljoonaan euroon, mukaan lukien 135 miljoonaa euroa Etelä- Afrikalle. Tämä raju kasvu johtui ensisijaisesti neljännen Lomen sopimuksen toisen pöytäkirjan voimaantulosta 1. kesäkuuta (lähes kaikki lainat allekirjoi- Eip TIEDOTE I-I999 I Sivu 7

8 tettiin tämän päivämäärän jälkeen). Vuoteen 2000 asti voimassa olevan pöytäkirjan nojalla EIP voi myöntää 1,7 miljardin luotot omista varoistaan ja lisäksi 1 miijardi euroa Euroopan kehitysrahaston budjettiin liittyvistä riskipääomavaroista. EIP lisäsi yksityissektorin kehittämisen tukea 100 miljoonalla eurolla, jotka myönnettiin niin suurten kuin pienehköjen liikeyritysten hankkeisiin. Lainojen kokonaismäärä oli yli 360 miljoonaa euroa, josta 210 miljoonaa Latinalaiselle Amerikalle. Pankin lainananto molemmilla alueilla on tarkoitettu hankkeille, joihin liittyy teknologian siinoa, alueen ja EU:n yhteisille yhteisyrityksille, teletoimintaan ja liikenteeseen, alueelliseen yhdentymiseen ja ymoäristönsuojeluun. EIP lahjoitti Hendurasille ja Nicaragualle euroa avustuksena kansainvälisen yhteisön Ii,itatila-avustusohjelmaan pyòrremyrsky Mitchin aiheuttaman hävityksen jälkeen. Pankin antamat lahjoitukset hyödyttävät sosiaalisektorin toimia ja hankkeita, kuten orpokoteja ja sairaaloita. Rahoitus muissa maissa vuonna Teollisuus ja palvelut Energia Liikenne ja viestintä Aasia ja Latinalainen Amerikka Pankki virallisti Albaniaa koskevan lainanantonsa, yhteensä 22 miljoonaa euroa, allekirjoittamalla puitesopimuksen 9 helmikuuta. Pankilla on ollut lainanantovaltuuksista rautatieja maantiehankkeisiin sekä toimintaa entisen Jugoslavian muihin infrastruktuuriprojektasavallassa Makedoniassa 1. teihin. Ensimmäinen ElP-laina tammikuuta lukien. annettiin heinäkuussa kahta Rahoitustoimet tehdään kaksi- keskeistä moottoritieosuutta viiotisesta 150 miljoonan euron varten. Pääoman korotus EIP:n valtuusto hyväksyi pankin merkityn pääoman korotuksen 62 miljardista eurosta sataan miljardiin euroon 1. tammikuuta 1999 lukien. Tämä 62 %:n korotus nosti perussäännön mukaisen lainanannon enimmäismäärän 250 miljardiin euroon (250 % merkitystä pääomasta), mikä antaa riittävästi tilaa lainanannolle ainakin seuraavien viiden vuoden ajan. Maksettu pääoma määrättiin 5 prosentiksi (6 miljardia euroa) merkitystä pääomasta. Se rahoitettiin kokonaisuudessaan pankin kertyneistä vararahastoista edellyttämättä mitään kateissuorituksia pankin omistajilta, toisin sanoen EU:n jäsenvaltioilta. 17,7 17,7 17,7 17,7 Merkityn pääoman jakauma 700 miljardia 6,5 4,9 4,9 0,1 0,6 0, LU IE PT GR Fl AT DK SE NL BE ES GB IT FR DE 20% 15% 10% 5% 0% Sil'U 8 I IIP ITEDDTE I-I999

9 EUROOPAN INVE.STOINIIPAXKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Lainat maittain Euroopan unionissa Euroopan unionin omiin investointeihin myönnettyjen lainojen kokonaismäärä oll miljoonaa, vastaavasti miljoonaa. Kasvua edellisvuodesta oli 9,4 prosenttia (lainojen yksityiskohtainen jakautuminen ilmenee alla olevasta taulukosta) Kaikki lainat, yhteensä miljoonaa, rahoitettiin Euroopan investointipankin omista varoista, jotka muodostuvat pääasiallisesti pääomamarkkinoilla liikkeeseen laskettujen lainojen tuotolsta sekä omasta pääomasta (maksettu pääoma ja rahastot). Pankki myönsi lisäksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle 15 miljoonan suuruisen takauksen. Rahoitustoimet kuuluvat pankin vastuualueeseen ja ne on merkitty sen taseeseen. EIP toimii kiinteässä yhteistyössä lukuisten laitosten ja liikepankkien kanssa. Se sopii näiden kanssa globaalilainoista, joilla rahoitetaan teollisuuden, palvelualojen, koulutuksen ja terveydenhuollon sekä infrastruktuurin investointeja. Se myöntää myöstiettyjä yksittäisiä lainoja välittäjälaitosten ja pankkien kautta. Lainasopimusten jakautuminen maittain (milj. euroa) Belgia (BE) Tanska (DK) Saksa (DE) Kreikka (GR) Espanja (ES) Ranska (FR) Irlanti(IE) Italia (IT) Luxemburg (LU) Alankomaat (NL) Itävalta (AT) Portugal! (PT) Suonni (Fl) Ruotsi (SE) Yhdistynyt kuningaskunta GB) Art.18(1) Euroopan unioni - Huomautus: Summa % 3,4 3,0 20,6 2,9 12,6 11,3 1,0 17,5 0,4 1,7 1,4 6,0 2,2 2,6 12,2 1,1 100 Summa (1) Eurooppalaisittain tärkeät jäsenvaltioiden ulkopuoliset hankkeet % 3,7 3,7 16,0 3,1 13,5 12,1 1,2 17,6 0,3 2,2 1,6 6,2 1,4 2,6 13,2 1,7 100 Alla olevissa luetteloissa ne yhteisópolitiikan tavoitteet, joita varten yksittäiset lainat on myönnetty, on merkitty palstan reunaan. Tavoitteet an merkitty seuraavin tunnuksin: aluekehitys k l yritysten kilpailukyky ja Euroopan yhdentyminen ympäristönsuojelu ja kaupunkisuunnittelu yhteisön infrastruktuurit energiapoliittiset tavoitteet koulutus Ellei toisin mainita, globaalilainat koskevat useita sektoreita ja useita tavoitteita. Hankkeisiin myönnetyt summat on ilmoitettu miljoonina euroina. EIP TIEDOTE I-I999 Sil'U 9

10 Belgia Sovltut lainat: 858 miljoonaa (: r 140 miljoonaa) Yksittaiset lainat: 711 miljoonaa Globaalilainat: 147 miljoonaa kohdistuivat energiasektorille (51 miljoonaa), liikenteeseen (475 miljoonaa), vesihuoltoon (73 miljoonaa) ja teollisuuteen (111 miljoonaa). Tasolasin tuotantoa, Glaverbel S.A. Maakaasuputki Britannian maakaasun siirtoon Belgian kautta Saksaan ja Alankomaihin Distrigaz S.A. 50,6 Suurnopeusjunaratojen rakfntaminen ja mukauttaminen tekniikan nykytasoon Brysselin ja Antwerpenin seke Brysselin ja Uégen välillä (Belgian TGVIuotijunaradan toisen vaiheen ensimmäinen rataosuus) SNCB - Société Nationale d;. Cheinins de Fer Belges 363,2 Uusi yhteys moottoriteiden E25 (Maastricht-Liège-Luxemburg) ja 40 (Aachen-Liége-Bryssel) vallile Liègessa SUFICO - Société régionale.-cllonne de financement complémei 'a re des infrastructures Brysselin ja Lilien välisen AS-moottoritien tieosuus Ghislenghien-Hacquenies SOFICO 33,7 78,5 Jäteveden keräys- ja käsittelylaitosten nykyaikaistaminen ja laajennus Flanderissa Aquafin N.V. Ympäristöhaittoja vähentävät toimet Gandissa sijaitsevassa terästehtaassa SIDMAR NV Teollisuuskaasujen tuotantoyksikkö Feluyyn (Hainaut) Società Ossigeno Liquido Spa Tasolasin tuotantolaitteistojen nykyaikaistaminen useilla tehtailla Glaverbel S.A. Clobaalilainat 73,2 61,8 12,6 37,1 Banque Bruxelles Lambert S.A. 147, Tanska Sovltut lainat: 745 miljoonaa ( miljoon.ia) (»' 710 miljoonaa f Globaalilainat: 35 miljoonaa kohdistuivat energiasektorille ja jätteenkäsittelyyn (60 miljoonaa), liikenteeseen (512 miljoonaa), televiestintään (98 miljoonaa) ja teollisuuteen (40 miljoonaa). Yl<sittäiset lainat Jätteenpolttolaitoksen kunnostus ja muuttaminen sähkön ja lammön tuotantoon sekä kaukolämpo- ja jätevedenpuhdistusverkot Arhus Kommune Talousjätteen polttolaitoksen laajennus ja nykyaikaistaminen Horsholmissa, lähellä Kööpenhaminaa Nordforbraending l/s Viiden moottoritieosuuden rakentaminen ja nykyaikaistaminen Kööpenhaminan seudulla ja Keski-Jyllanniss.i Tanskan valtio 37,6 T-l- 22,5 T-l- 30,8 Kööpenhaminan Kastrupin lentoaseman laajennus ja nykyaikaistaminen Kobenhavns Lufthavne A/S Kiinteä rautatie- ja maantieyhteys Juutinrauman yli Kööpenhaminan ja Malmön vallile Oresundkonsortiet Kobenhavn 40,0 79,2 Ison-Beltin kiinteä rautatie- ja maantieyhteys, joka yhdistää Sjellannin ja Fynin saaret A/S Storebœltsforbindelsen 361,8 Kiinteiden verkkojen ja matkapuhelinverkkojen nykyaikaistaminen ja laajennus Tele Danmark A/S 98,1 Sil'U IO EIP TIEDOTE I-I999

11 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Katalysaattoreiden valmistuslaitosten rakentaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääminen Frederikssundissa (Sjellanti) Haldor Topsoe /VS 39,5 Globaalilainat Pienten tai keskisuurten julkisten infrastruktuurien KommuneKredit Finansieringsinstituttet for Industri og Handvaerk (FIH) Välirahoituksen myöntäminen voimakkaasti kehittyville PK-yrityksille oman pääoman vahvistamiseen FIH 8,7 20,1 6,6 Katalysaattoreiden valmistus, Haldor Topsoe AIS Sovltut lainat: miljoonaa ( miljoonaa) : miljoonaa Globaalilainat: miljoonaa Saksa Koko Saksan alueelle myönnetyt yksittäiset lainat kohdistuivat energiasektorille (187 miljoonaa), liikenteeseen (420 miljoonaa), televiestintään (623 miljoonaa), vesihuoltoon ja kiinteän jätteen huoltoon (331 miljoonaa) sekä kaupunkisuunnitteluun (608 miljoonaa). Teollisuudelle myönnetyt lainat olivat yhteensä 156 miljoonaa - joihin sisältyi teollisuuspuistohanke - ja palvelualoille myönnetyt lainat 57 miljoonaan. Koulutuksen ja terveydenhuollon hankkeet nousivat 412 miljoonaan. Saksan itäisten osavaltioiden hankkeisiin osoitetut yksittäiset lainat olivat 48 % kokonaismäärästä. Näistä erityisen merkittävä oli kaupunkiuudistushanke Berliinissä: maakaasun jakeluverkon nykyaikaistaminen, Potsdamer Platzin ja Adlershofin vyöhykkeen rakennustyöt, messukeskuksen laajennus ja parannus, sairaalarakennusten kunnostus. Kiinteille verkoille ja matkapuhelinverkoille (623 miljoonaa) myönnetty koski sekä itäisiä osavaltioita että muita Saksan alueita. Dornumersielin (Pohjanmeren rannikko) kaasuputken rakentaminen Salzwedeliin Norjan maakaasutoimituksia varten Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 131,4 BT Keskijännitesähköverkon nykyaikaistaminen Leipzigin alueella Westsächsische Energie AG (WESAG) 25,6 BT Maakaasun jakeluverkon nykyaikaistaminen ja laajennus Gasag Berliner Gaswerke AG 22,7 BT Leipzigin kaukolämpöverkon laajennus ja nykyaikaistaminen Stadtwerke Leipzig GmbH 7,6 BT 26 rautatieaseman kunnostus Deutsche Bahn AG Moottoritieosuus Farchantin kehätiellä (Ylä-Baijeri) Saksan liittovaltio Köln-Bonnin lentoaseman kolmas terminaali, suurnopeusjunaliikenteen asema ja paikoitusalue (Nordrhein-Westfalen) Flughafen Köln/Bonn GmbH Hannover-Langenhagenin lentoaseman laajennus (Niedersachsen) Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH Satamaterminaalin laajennus 229,3 73,6 60,7 15,2 41,3 EIP TIEDOTE I-I999 Siru II

12 Uuden yhdistetyn kiinteän verkon ja matkapuhelinverkon rakentaminen \J\tKQ Interkom GmbH Jäteveden keräys-ja käsittelylaitokset: - Mannheimissa Stadt Mannheim - Berliinissä Berliner Wasserbetriebe - Hampurissa Hamburger Stadtentwässeruna - Nordrhein-Westfalenissa Ruhrverband Wupperverband - Wansdorfissa (Brandenb urg) Klärwerk Wansdorf GmbH - Saarin osavaltiossa Entsorgungsverband Saar E VS - Senftenbergin läheisy yd essa (Brandenburg) Wasserverband Lausitz_ - Kölnissä (Nordrhein-We: tfalen) Zweckverband Südlicher R. ndkanal - Herfordissa (Nordrhein-\i Ve.it falen) Herforder Abwasser GmbH Jätteenpolttolaitokset - Kassel-Bettenhausenissa (Hessen) Müllheizkraftwerk Kassel C mbh - Hampurissa Müllverwertung Rugenberi jer Damm GmbH Kaupunkiympäristön tervehdyttäminen: - Berliinin keskustassa sijaitseva Potsdamer Platz Daimler-Benz AG - Stuttgart Landeshauptstadt Stuttgart 622,9 63,1 _ 51,0 _ 51,0 25,5 15,7 _ 30,2 18,9 10,1 _ 10,1 _ 5,0 _ 25,3 1 T-l 25,3 _ 354,0 _ 10,1 Β + m+ + m+ + B-l B-l B-l -l -l T-l B-l -l Teollisuuspuiston perustaminen Saarlouis hin Saarland Bau und Boden Proiekt GmbH Käytöstä poistetun teollisuusalueen kunnostus ja muuttaminen taideja mediateknologiakeskukseksi Stadt Karlsruhe Tutkimus- ja kehityskeskus Stuttgartin lähelle Sindelfingeniin ja maalaamojen nykyaikaistaminen Sindelfingenin ja Bremenin autojen kokoonpanotehtaalla Mercedes-Benz AG Sähkömekaanisten tarvikkeiden tuotantomenetelmien sekä sulaton nykyaikaistaminen Sachsenin ja Sachsen-Anhaltin kolmessa tehtaassa VEM Beteiligungen GmbH Mikroprosessorilevyjä valmistava tehdas ja suunnittelukeskus Dresdeniin (Sachsen) AMD Saxony Manufacturing GmbH Radion ja television ohjelmatuotanto- ja ohjelmansiirtokeskuksen rakentaminen - Dresden (Sachsen) Mitteldeutscher Rundfunk MDR - Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Mitteldeutscher Rundfunk MDR Sairaaloiden nykyaikaistaminen ja kunnostus: - Itä-Berliini Land Berlin - Mecklenburg-Vorpommern Land Mecklenburg-Vorpommern Insinöörioppilaitoksen laajennus ja yliopiston kirjastojen rakentaminen Freistaat Thüringen Globaalilainat 25,5 Β 15,3 -l 47,9 B-l * 51,0 Β 32,0 m* 30,6 Β 28,0 Β 349,3 Β 33,4 Β 28,9 ΒΑ Kaupunkiympäristön parantaminen Berliinin keskustassa - Adlershofin vyöhyke, Kaakkois-Berliin Berlin Adlershof Aufbaugesi Ischaft mbh Berliinin messukeskuksen laajennus ja nykyaikaistaminen Land Berlin 1 ^ f ' ΜΙΗΗΒΙ 1=.. jülfi Im ij;nj 5 6,0 _ 222,9 r B-I- B r 1 - Kreditanstalt für Wiederaufbau - Commerzbank AG 507, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale _ 330,6 - Deutsche Bank AG Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale - Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Girozentrale - Westdeutsche Landesbank Girozentrale _ - Bayerische Landesbank Girozentrale - 1KB Deutsche Industriebank - Investitionsbank des Landes Brandenburg - Landesbank Berlin Girozentrale - Norddeutsche Landesbank Girozentrale _ - Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG - Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale - Landesbank Sachsen Girozentrale - Landesbank Saar Girozentrale - Hamburgische Landesbank Girozentrale_ ASAP:n PK-ohjelman perusteella tehdyt sijoitukset , , ,2 49, ,3 15,8 10,1 - Allied Capital Germany Fund - Innovationsfonds Hessen GmbH 51, Sil'U 12 Ell' riedote

13 EUROOPAN INVE.STOINTIPANKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Kreikka Sovltut lainat: 736 miljoonaa ^^x ξ^ ^ ΐ (: 730 miljoonaa) i^^^^^^fo^^ '.ζ : 377 miljoonaa ^, ^ V'\':-' ^\; Globaalilainat: 359 miljoonaa ^ "-^^^^,-,.1 kohdistuivat energiasektorille (165 miljoonaa), liikenteeseen (30 miljoonaa) ja televiestintään (112 miljoonaa) sekä terveydenhuoltotoimintaan (70 miljoonaa) Kaasua käyttävän yhdistetyn kiertoyksikön lisääminen Lavrionin voimalaan (Attiki) DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 32,0 BT Maakaasun korkeapaineputkiston rakentaminen Kulan (Bulgarian rajalla) ja Ateenan lähistöllä sijaitsevan Aghia Triadan vallile Venäjältä tuotavaa maakaasua varten sekä Algeriasta tuotavan nestekaasun vastaanottoyksikkö DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou 100,0 BT Sähkön siirto- ja jakeluverkon laajennus ja vahvistaminen DEI Spatan (Ateena) kansainvälisen lentoaseman rakennustyöt Athens International Airport SA 32,5 BT 30,4 Matkapuhelinverkkojen toinen kehitysvaihe STET (Hellas) S.A. 112,2 Terveydenhuollon ja sosiaalisektorin infrastruktuurin ja varustustason nykyaikaistaminen ja laajennus Kreikan valtio 70,0 Clobaalilainat Pienten infrastruktuurihankkeiden, jotka sisällytetty yhteisön aluetukiohjelmaan Kreikan valtio - Banque Nationale de Paris National Investment Bank for Industrial Developement 290,0 45,0 23,7 Infrastruktuurin terveyssektorilla Amsterdamin ohjelman puitteissa Espanja Sovitut lainat: miljoonaa j (: miljoonaa) ' : miljoonaa Globaalilainat: miljoonaa kohdistuivat energiasektorille (59 miljoonaa), liikenteeseen (916 miljoonaa) ja televiestintään (696 miljoonaa), jätevesihuoltoon ja kaupunkisuunnitteluun (268 miljoonaa), teollisuuteen ja palvelualoille (49 miljoonaa) sekä koulutukseen ja terveydenhuoltotoimintaan (108 miljoonaa) Sähkönjakeluverkon vahvistus- ja laajennustyöt Keski-Espanjassa ja Galiciassa Union Electrica Fenosa SA Uusi esikaupunkirata Madridiin; Barcelonan ja Bilbaon esika upunkira ta verkkojen sekä pääratojen parannukset Reino de Espaha 59,3 BT 157,8 B Madridin ja Arganda del Reyn välisen rautatielinjan rakentaminen Transportes Ferroviaros de Madrid SA 57,6 Valtakunnallisen tieverkon parannustyöt Reino de Espaha 237,2 Päätieverkon kolme osuutta Territorio Histórico de Bizkaia Alueellisen tieverkon parannustyöt - Principado de Asturias Comunidad Autònoma de Castilla La Mancha Valencian sataman laajennus Autoridad Portuaria de Valencia, Bilbaon sataman laajennus Autoridad Portuaria de Bilbao 60,0 35,8 33,6 31,4 17,9 ^m, ffl«s&s3ff5i:- «*, ^ ^ Pankki rahoitti Madridin, Barcelonan ja Bilbaon esikaupunkirataverkot EIP TIEDOTE I-I999 Sivu 13

14 Madridin metron rakennus- ja laajennustyöt Comunidad de Madrid 137,6 -l Teemapuiston rakentaminen ja toiminnassa pitäminen Sevillassa Partecsa-Parques Tecnoculturales SA 19,5 Β Pitkän matkan lentokaluston nykyaikaistaminen Iberia Lineas Aéreas de Espaha SA Matkapuhelinverkon laajennus Telefonica Servicios Movile. SA Puhelinverkon nykyaikaistaminen Telefonica SA Kolmannen tietoliikennesatelliitin hankinta ja lähettäminen avaruuteen Hispasat SA Jäteveden keräys ja käsittely Junta de Saneamiento de Citaluha Jäteveden käsittelyverkon rakennusja laajennustyöt Baleaareilla Instituto Balear de Saneam ento Kuntauudistuksia useissa ef kunnissa Baleaareilla Barcelonan Gran Teatro del Liceon jälleenrakennus ja laajentaminen Consorci del Gran Teatro d(? Liceu Lasipakkauksia valmistava tehdas Montblanc'ssa (Katalonia) Vidrieria de Montblanc SA 146,8. 388,3 239,9 68,0 23,8 B-f 13,5 B-l 179,6 B-l 51,1 -l 29,7 Keskiasteen oppilaitosten ja ammattioppilaitosten kunnostus ja laajennus Comunidad Autonoma de Galicia 59,6 BA Logon uuden aluesairaalan ja kolmen paikallissairaalan rakentaminen ja varustaminen; sairaaloiden laajennus- tai parannustyöt Comunidad Autònoma de Galicia 48,2 Β Globaalilainat Pienten ja keskisuurten julkisten infrastruktuurien Dexia Banco Locai SA 59,7 : - Instituto de Crédito Oficial - Banco Bilbao Vizcaya SA - Banco Santander de Negocios SA - Banco Central Hispanoamericano SA _ - Banco Bilbao Vizcaya SA Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona _ - Institut Català de Finances ASAP:n PK-raboitusohJelman perusteella tehdyt sijoitukset - Instituto de Crédito Oficial Caja de Cataluna _ - Caja de Ahorros de Terrassa - Caixa Economica Montepio Geral. Caja de Ahorros de Salamanca y Soria _ Caja de Asturias ,5 118,6 118,6 118,6 60,0 17,9 8,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 I I I Ranska ^. r i' Sovitut lainat: miljoonaa (:.'721 miljocnaa) 796 miljoonaa Globaalilainat: miljoonaa kohdistuivat liikenteeseen (610 miljoonaa), jätehuoltoon, johon on yhdistetty lämmön talteenotto (21 miljoonaa) ja teollisuuteen (165 miljoonaa). Moottoritieyhteydet Caisse Nationale des Autoroutesin (CNA) välityksellä - A16, tieosuudet risle-adtim-amiensboulogne (Ile de France/Picardie) SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'est de la France 120,7 - A20, tieosuus Brives-Cahors-Montauban pääväylällä Vierzon-Montauban ASF - Société des Autoroutes du Sud de la France 95,0 B - A39, tieosuus Dôle-LonsLe-Saunier (Fl anche-comté) SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône _ 80,0 B - A29, tieosuudet Le Havre-Yvetot-Saint Saens (Ylä -Normandia) SAPN - Société des Autoroutes Paris-Normandie 26,2 B - AS1, tieosuus Grenoble-Col du Fau (Rhône-Alpes) AREA - Société des Autoroutes Rhône-Alpes 22,7 B - A29, tieosuus Neufchâtel-Amiens-St Quentin (Picardie) SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'est de la France 22,6 - ASI, tieosuus Sisteron-La Saulce ESCOTA - Société de Autoroutes Esterel - Côte d'azur 8,5 B Tieverkon parannukset Réunionin saarella Région Réunion 60,5 B Orléans'n ensimmäinen raitiotielinja (Keski-Ranska) Syndicat intercommunal de l'agglomération d'orléans 45,6 -l EIP TIEDOTE I-I999

15 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Raitiotielinja Montpellier'hen (Languedoc-Roussillon) District de l'agglomération de Montpellier 242 Roissy-Charles de Gaullen lentoaseman laajennus Aéroports de Paris 75,1 Saint-Denis-Gillot'n lentoaseman laajennus Chambre de Commerce et d'industrie de la Réunion 7,6 ΒΦ Globaalilainat Pienten tai keskisuurten julkisten infrastruktuurien Crédit Local de France 1 187,1 Kaupunkialueiden uudistamisen ja kehittämisen pienten ja keskisuurten investointien Crédit Local de France 151,2 Ajoneuvojen kuljetusvaunujen hankinta Société de transport de véhicules automobiles 21,3 Yhdyskuntajätteen käsittely- ja uusiokäyttökeskus Chartresiin (Keski-Ranska) ORISANE 21,2 T+ Eurooppalaisen Ariane S -raketin käyttövoimayksikön kehittäminen ja valmistus Vernon'ssa (Ylä-Normandia) ja Bordeaux'ssa (Aquitaine) Euroopan propulsioliitto 37,8 * Huipputason mikropiirejä valmistava tehdas Aix-en-Provencen lähelle Rousset'hen (Provence-Alpes-Cöte d'azur) ATMEL Corporation 37,8 B* Plenen kaupunkiauton suunnittelu ja kehittäminen Hambachissa (Lorraine) Micro Compact Car AG 89,6 B* Seinen ja Normandian vesipiirin vesistö- ja pohjavesialueen veden laadun parantamiseksi tehtävien pienten tai keskisuurten investointien Caisse Nationale de Crédit Agricole Pienten ja keskisuurten investointien - Banque Nationale de Paris Caisse Nationale de Crédit Agricole. Crédit Commercial de France Société générale ASAP:n PK-ohJelman perusteella tehdyt sijoitukset - Caisse de Dépôts et Consignations - Sofaris - Société française de garantie des financements PME 30,0 302,2 150,2 105,6 76,0 22,8 15,1 Sovitut lainat: 263 miljoonaa (: 207 miljoonaa) : 112 miljoonaa Globaalilainat: 151 miljoonaa Irlar^ kohdistuivat energiasektorille (96 miljoonaa) ja teollisuuteen (16 miljoonaa). Maakaasuvoimala Dublinin lähelle Poolbegiin Electricity Supply Board 95,5 Teollisuuskaasujen tuotanto ja jakelu Corkissa (South-West) BOC Ltd 16,5 Globaalilainat - Ulster Bank Ltd Bank of Ireland PLC_ 72,5 63,7 ASAP:n PK-ohjelman perusteella tehdyt sijoitukset ACT 1999 Private Equity Limited Partnership 15,3 Yli puolet pankin rahoituksesta Irlannissa oli tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille Sivu 15

16 4387,ΛΑί Sovitut lainat: miljoonaa (7997. ^ 517 miljoonaa) Yksittaiset lainat: < 359 miljoonaa Globaalilainat: miljoonaa jakautuivat enerqiasektorin (218 miljoonaa), liikenteen (885 miljoonaa) ja televiestinnän (1 307 miljoonaai sekä kaupunkien infrastruktuurihankkeiden ja muiden sekalaisten infrastruktuurihankkeiden keske'i (289 milj lonaa). Teollisuuden investointeihin myönnetyt lainat nousivat 574 miljoonaan ja palve jalojen laiiat 87 miljoonaan. Turinin lähellä sijaitseva vesivoimala Dora Ripaire, (Piemonte) Azienda Energetica metropolitana Torino Öljykentän hyödyntäminen Val d'agrissa (Basilicata) ENI - Ente Nazionale Idrocarburi Tuuiipuisto Castelfranco in Miscanoon (Campania) Filippo Sanseverino Italian suurnopeusjunaverkon Rooma-Napoli-rataosuus Treno Alta Velocita 98,0 BT 103,1 BT 16,5 BT 614,1 Β Terästeollisuudelle koneita ja laitteita valmistavien konepajojen tuotekehittely ja mukauttaminen tekniikan nykytasoon Buttriossa (Udine) Danieli & C Officine Meccaniche 25,8 Neljän laminaattimarmoritehtaan laajennus ja nykyaikaistaminen (Veneto) Quarella 5,1 Kolmen kaakelitehtaan laajennus Emilia-Romagnan alueella Piemme 5,2 Lasiteollisuuden tuotantolinjojen nykyaikaistaminen San Salvon tehtaalla (Abruzzi) SIV - Società Italiana Vetro 18,0 Puhelinverkon laajentaminen Torino-Savona-moottoritien leventäminen Autostrade - Concessioni e ι ostruzioni Autostrade _ 116,0 Milano-Napoli-moottoritien levennys Orten eritasoliittymän ja Rooma-pohjoinen -eritasoliittymän väliseltä heosuudelta Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade 77,3 Moottoritieliittymä Pordenonen (Friuli) ja Coneglianon (Veneto) vallile Autovie Venete Lentoaseman nykyaikaistaminen Aeroporto G. Marconi di Bologna Kiinteän puhelinverkon nykyaikaistaminen - koko alueella - Etelä-Italiassa Telecom Italia Firenzen (Toscana) kaupunkiympäristön tervehdyttäminen arkkitehlonisen perinnön säilyttämisellä, liikenneparannuksilla ja kunnostustöillä Comune di Firenze 61,8 15, ,8 281,0 51,3 Syksyn maanjäristysten Umbrian ja Märchen alueilla vaurioitt.miien infrastruktuurien, asuntojen julkisten rakennusten ja muistomerkkien korjausryöt Regione Marche 61,9 Regione Umbria 118,6 Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 57,3 Kahden metallitehtaan nykyaikaistaminen Ternissä (Umbria) ja Torinossa (Piemonte) Acciai Speciali Terni 15,3 Società delle Fucine 7,6 Tubificio di Terni 2,8 Lastulevytehdas ja jätepuuta käyttävä yhteistuotantoyksikkö Mortaraan (Lombardia) SIT-Società Industria Truciolari Uuden automallin kehittäminen ja tuotanto Mirafiorin (Piemonte), Melfin (Basilicata) ja Termini Imeresen (Sisilia) tehtailla Fiat Auto Teollisuuskaasulaitos Priolo Gargalloon (Sisilia) Sviluppo Sud 31,7 257,8 35,1 Kotitalouksien jäähdytyslaitteiden moottoreita valmistava tehdas Rovignoon (Veneto) ja Melissa sijaitsevan kompressoritehtaan nykyaikaistaminen Zanussi Elettromeccanica 40,9 Viiden kodinkoneita valmistavan tehtaan nykyaikaistaminen maan keski- ja pohjoisosissa Electrolux Zanussi _ 103,1 Kolmen pehmopaperitehtaan laajennus Luccan maakunnassa (Toscana) Industrie Cartarie Tronchetti 25,8 Teemapuiston laajennus ja nykyaikaistaminen Garda-järvellä (Veneto) Gardaland 30,9 Fondin hedelmä- ja vihannestukkutorin laajennus ja nykyaikaistaminen (Lazio) Mercato all'ingrosso di Fondi 15,4 Kahden ostoskeskuksen perustaminen Cataniaan (Sisilia) ja Tarantoon (Puglia) La Rinascente 41,0 Sil'U i6 EIP TIEDOTE I-I999

17 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Globaalilainat Pienten ja keskisuurten investointien : - Credito per le Imprese e le opere pubbliche - Rolo Banca 1473 Mediocredito Centrale Cassa di Risparmio in Bologna _ Banca Popolare di Verona Mediocredito di Roma 154,7 127,7 103,1 72,0 51,4 51,0 Cassa di Risparmio di Firenze. Banco di Napoli - Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino _ - Banca Commerciale Italiana - Mediocredito Lombardo - Efibanca - Banca Popolare dell'emilia Romagna_ - Credito Bergamasco - Banca Carige _ Banca Popolare di Novara Suurnopeusjunaverkoston laajentaminen Luxemburg Sovitut lainat: 109 miljoonaa (7997; 96 miljoonaa) : 92 miljoonaa Globaalilainat: 17 miljoonaa Neljän rahtilentokoneen ja yhden lentosimulaattorin hankinta osana konekannan lisäämistä ja nykyaikaistamista Cargolux Airlines International SA 92,1 Clobaalilainat Pienten ja keskisuurten investointien Société Nationale de Crédit et d'investissement _ ASAP:n PK-ohjelman perusteella tehdyt sijoitukset Société Nationale de Crédit et d'investissement 8,6 8,6 Alankomaat Sovitut lainat: 426 miljoonaa (: 398 miljoonaa) : 381 miljoonaa Globaalilainat: 45 miljoonaa , jotka annettiin kokonaisuudessaan infrastruktuureihin, kohdistuivat liikenteeseen (22 miljoonaa), vesihuoltoon (136 miljoonaa) ja kaupunkisuunnitteluun (223 miljoonaa). llmaliikennepalveluiden järjestelmien tehokkuuden, käyttövarmuuden ja kapasiteetin parantaminen Alankomaissa Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie 22,4 Vesijohtoverkkojen rakentaminen ja parantaminen Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland NV 135,6 + Ijburgin uuden kaupunginosan ensimmäinen rakennusvaihe IJ-järven kuudella saarella Amsterdamin keskustan tuntumassa Gemeente Amsterdam 223,3 Globaalilainat SNS Bank Nederland NV 44,8 Lentolliikenneturvallisuuden parantamista EIP TIEDOTE I-I999 Sivu 17

18 Itävalta Sovltut lainat 358 miljoonaa (7997. >55 miljoon.ia) Yksittaiset lainat 290 miljoonaa Globaalilainat: 68 miljoonaa koskivat energiasektoria (40 miljoonaa), liikennettä (58 miljoonaa), vesihuoltoa (58 miljoonaa) sekä teollsuutta ja p.ilvelualoja (142 miljoonaa). Vesivoimalan rakentaminen Tonavalle ja joen hoitotoimet Wienin alapuolella Österreichische Donaukraftv.eike AG 40,0 Vapaa-ajan ja hyötyajoneuvon suunnittelu ja valmistus sekä osien valmistus Grazissa sijaitsevassa autotehtaassa Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG 21,7 Paikallisten lentoreittien lisääminen Jätteenpolttolaitos, johon en yhdistetty höyryntuotantoa teollisuuaen käyttöön Lenzingiin (Oberôsterreich) RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest GmbH & Co KG 28,7 T+* Lentokaluston nykyaikaistaminen ja lisääminen Tiroler Luftfahrt AG 50,5 Terästehtaan nykyaikaistaminen Donawitzissa (Sudôsterreich) Vàst-Alpine Stahl Donawitz GmbH 70,0 Metalli-, energia- ja ympäristötekniikoiden i nnovaatioiden tutkimus- ja kehitystoiminta Linzissä (Oberôsterreich) VA Technologie AG 49,8 T-l * l-l Grazin kaupungin vedenpuhdistusverkon laajennus ja nykyaikaistaminen Stadt Graz 15,2 -I- Vedenpuhdistusverkon rakentaminen Wienin lähelle Bruckiin Abwasserverband Großraum Brück 14,5 + Globaalilainat - Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Österreichische Investitionskredit AG_ Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 15,2 36,0 16, Portugal Sovitut lainat: miljoonaa (:? 3S0 miljoonaa) miljoonaa Globaalilainat: 66 miljoonaa suunt.sutuivat energiasektorille (106 miljoonaa), liikenteeseen (1 087 miljoonaa) ja televiestintään (44 miiioonaa) sekä vesi- ja jätehuoltoon (51 miljoonaa). Yhteensä 25 miljoonaa kohdistui palvelualoille j<i 126 miljoonaa koulutukseen. Maakaasulla toimiva kombivoimalaitos Porton lähelle Turbogas Produtora Energética SA Sähköä tuottavayhdyskuntaiitteen polttolaitos Lissaboniin Valorsul SA 62,9 BT 42,01 Maakaasun jakeluverkot - Sétubalin alueella Setgäs - Sociedade de Produςäo e Distribuiςao de Gas Natural SA 28,3 BT - maan keski- ja länsiosassa Lusitaniagàs - Companhia de Gas do Centro SA 14,9 BT Radan rakentaminen huhtikuun 25. päivän sillalle Lissaboniin Rede Ferroviària Nacional, EP 99,4 Sil'U i8 ElP TIEDOTE

19 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Kahden rautatielinjan nykyaikaistaminen ja laajennus pohjoisessa Rede Ferroviària Nacional, EP 74,5 Lissabonin ja Porton välisen rautatieyhteyden parantaminen ja nykyaikaistaminen CP Caminhos de-ferro-portugueses, EP 73,1 Moottoritieverkon kahden tieosuuden Caldas da Rainha-Leira ja Caldas da Rainha-Santarem rakentaminen Lissabonista pohjoiseen ja koilliseen Auto-Estradas do Atlantico 149,1 Moottoritieverkon kaksi tieosuutta Évora-Estremoz ja Montijo-Setubal Tejo-joen eteläpuolella Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 109,0 Tienparannushankkeet ja jätevedenpuhdistusverkon parannukset Almadassa Lissabonin lähellä Cämara Municipal de Almada Keskipitkän matkan lentokaluston uusiminen TAP Air Portugal SA 22,4 157,6 Madeiran lentoaseman laitteiden ja rakenteiden mukauttaminen tekniikan nykytasoon ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de Madeira SA 74,1 Β Β B Kolmen lentoaseman laitteiden ja rakenteiden mukauttaminen tekniikan nykytasoon sekä lennonjohtojärjestelmien nykyaikaistaminen ANA - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP 68,8 Lissabonin metron laajennus Metropolitano de Lisboa, EP Porton kevytmetron rakentaminen Metro do Porto SA Televiestintäverkon nykyaikaistaminen ja laajennus Portugal Telecom SA Ostoskeskus Lissaboniin Vasco da Gama - Promoçâo de Centros Comerciais SA Kahdeksan yliopiston uudet rakennukset ja vanhojen laitosten nykyaikaistaminen Portugalin valtio Clobaalilainat 168,9 99,4 Β 44,2 B ,8 - Banco Portugués de Investimento SA - Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa SA ASAPin PK-ohjelman perusteella tehdyt sijoitukset - BPI-SGPS SA - ES Capital-Sociedade de Capital de Risco SA _ 49,2 9,9 49 2,5 Sätiköä tuottava yhdyskuntajätteen polttolaitos Lissabonissa Suomi 551 Sovitut lainat: 551 miljoonaa (:401 miljoonaa) : 501 miljoonaa Globaalilainat: 50 miljoonaa koskivat energiasektoria (78 miljoonaa), liikennettä (349 miljoonaa) ja teollisuutta (75 miljoonaa). Suurjänniteverkon laajennus ja nykyaikaistaminen Etelä- ja Keski-Suomessa Suomen Kantaverkko Oyj 77,6 BT Rautatieverkon kuuden rataosuuden nykyaikaistaminen Suomen valtio Helsinki-Tampere-Seinäjoki-radan mukauttaminen tekniikan nykytasoon Suomen valtio.. Itä-Iänsisuuntaisen E18-päätien useiden osuuksien parannukset ja Hämeenlinna-Tampere-moottoritien viimeistelytyöt Suomen valtio E18-moottoritien Paimion ja Muurlan välinen osuus Suomen valtio 58,1 B 49,9 B 58,0 50,2 E4-tien muuttaminen moottoritieksi Torniosta Kemiin Suomen valtio 25,1 Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus llmailulaitos Joutsenon sellutehtaan nykyaikaistaminen Metsä-Serla Oyj Globaalilainat Pienten tai keskisuurten julkisten infrastruktuurien Kunta Oy ASAPin PK-ohjelman perusteella tehdyt sijoitukset CapMan Capital Management Oy 107,8 74,6 33,4 16,7 Joutsenon sellutehtaan nykyaikaistaminen ElP TIEDOTE I-I999 Sil'U 19

20 Ruotsi β Sovltut lainat: 664 miljoonaa ( ;'5 miljoonaa) Yksittaiset lainat: 608 miljoonaa Globaalilainat: 56 miljoonaa jakautuivat energiasektorin (182 miljoonaa), liikenteen (293 miljoonaa), vesihuollon ja kaupunkien infrastruktuurien (37 miljoonaa) sekä teollisuuden (95 miljoonaa) kesken. Jätteenpolttolaitos lampo-ja sähköenergian tuotantoon Uumajassa Sähkönjakeluverkkojen kunnostus ja nykyaikaistaminen Vattenfall AB Kaukolämmön, yhteisen ilmastoinnin ja sähkön jakeluverkkojen laajennus ja nykyaikaistaminen Göteborgissa Göteborg Energi AB 1544 BT 27,9 T-l Jätteenpolttolaitos lämpö- /a sähköenergian tuotantoon Uumajaan Umea Energi AB 10,9 T-l- Vesijohtoverkon, viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen infrastruktuurien sekä maantiekuljetusten parantaminen, katujärjestelyt Malmössä Malmö Gatu-och Trafiknämnd Turvallisuustestauskeskus autotehtaaseen Torslandaan (Göteborg) Volvo Personvagnar AB Kemiantehtaan nykyaikaistaminen ja laajennus Stenungsundissa Göteborgista pohjoiseen Borealis AB 20,6 40,8 -l * 54,2 T-l * Kiinteä rautatie- ja maantieyhteys Juutinrauman yli Kööpenh.iminan ja Malmön vallile Öresundskonsortiet 79,2 Tukholman kehäbulevardin eteläinen osuus Vàgverket 163,1 Lyhyen ja keskipitkän matkan lentokaluston uusiminen Scandinavian Airline Systen - SAS 51,2 Jäteveden käsittelylaitoksen laajennus ja nykyaikaistaminen Tukholmassa Käppalaförbundet 5,8 Clobaalilainat Pienten ja keskisuurten infrastruktuurien - Dexia Kommunbank AB Kommuninvest i Sverige AB 21,7 12,0 AB Svensk Exportkredit 10,8 ASAPin PK-ohjelman perusteella tehdyt sijoitukset Litorina Kapital KB Perussäännön 18 artiklan perusteella rahoitetut hankkeet Hankkeita, jotka ovat suoraan Emoopan unionin edun mukaisia, mutta jotka toteutetaan muualla kuin jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevilla alueilla, rahoitettiin yhteensä 282 miljoonalla EIP:n perussäännön 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan perusteella. Kaikki hankkeet kohdistuivat energiasektorille (32 miljoonaa) ja televiestintään (250 miljoonaa). Geoterminen voimalaitos Reykjavikin itäpuolelle Nesjavelliriin Reykjavikurborg 31,9 Neljän satelliitin hankinta ja lähettäminen geostationaariselle radalle Organisation européenne de telecommunication par satellite (EUTELSAT) 250,0 Sivu 20 EIP TIEDOTE I-I999

(XURRSDQ ODDMXLQHQ YHUNNR NRPLVVLR KDOXDD NHVNLWW\l OLLNHQWHHQ SXOORQNDXORMHQ SRLVWDPLVHHQ MD PXXWDPLLQVXXUKDQNNHLVLLQ

(XURRSDQ ODDMXLQHQ YHUNNR NRPLVVLR KDOXDD NHVNLWW\l OLLNHQWHHQ SXOORQNDXORMHQ SRLVWDPLVHHQ MD PXXWDPLLQVXXUKDQNNHLVLLQ ,3 Bryssel 2. lokakuuta 2001 (XURRSDQ ODDMXLQHQ YHUNNR NRPLVVLR KDOXDD NHVNLWW\l OLLNHQWHHQ SXOORQNDXORMHQ SRLVWDPLVHHQ MD PXXWDPLLQVXXUKDQNNHLVLLQ (XURRSDQ NRPLVVLR HVLWWll XXGHVVD OLLNHQQHWWl NRVNHYDVVD

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

10517/11 HKE/tan DG C

10517/11 HKE/tan DG C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2011 (OR. en) 10517/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0064 (NLE) ATO 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisyritykselle Hochtemperatur-

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Suomen ohjelmat etenevät eurooppalaisittain hyvin Suomi on EAKR-ohelmatoteutuksessa kolmantena, kun verrataan maiden EAKR-ohjelmien

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Vaihdettavat valuutat klo 15.30

Vaihdettavat valuutat klo 15.30 HAAGA-HELIA HARJOITUS 4/Ratkaisut s. / 6 Liike-elämän matematiikka Syksy 20 Käytä tehtävissä tarvittaessa alla olevia valuuttakursseja. Kurssit ilmaisevat yhden euron arvon kyseisessä valuuttayksikössä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

E U R O O P P A - V E R T A I L U. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

E U R O O P P A - V E R T A I L U. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination E U R O O P P A - V E R T A I L U Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Markkinatilanne Lennonvarmistus Lentoasemien ja

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015 Finpro ja Ruotsin markkinat Jonas Granqvist November 2015 2 Finpro Export Finland Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka tarjoaa yritykselle asiantuntemusta kansainväliseen liiketoimintaan

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Eräitä kansainvälisiä

Eräitä kansainvälisiä Eräitä kansainvälisiä ympäristöhankkeiden rahoituslähteitä Johannes Moisio Etelä-Karjalan liitto Kuva: Arto Hämäläinen Coca-Cola säätiön tuet myönnetään vuoden mittaan perustuen * yhtiön prioriteetteihin

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Energiateollisuus ry. Syysseminaari

Energiateollisuus ry. Syysseminaari Energiateollisuus ry Syysseminaari Juha Naukkarinen Kotitaloussähkön hinnan muodostus 30 snt/kwh 25 20 15 10 5 0 Bulgaria Viro Liettua Romania Kreikka Latvia Kroatia Turkki Ranska Suomi 2009 Puola Slovenia

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta 2014 23/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan Investointiohjelma. Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto Euroopan Investointiohjelma Vesa-Pekka Poutanen, talouspoliittinen neuvonantaja Euroopan komission Suomen-edustusto 12.4.2016 Vuotuinen kasvuselvitys 2015 (ja 2016) Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Valuutat

Talousmatematiikan verkkokurssi. Valuutat Sivu 1/6 Euroalue Euroalue on yhteisnimitys niille 16 Euroopan unionin valtioille, joissa euro on käytössä. Euron symboli on tai e ja sentistä käytetään lyhennettä snt. Virallisessa kansainvälisessä liiketoiminnassa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot