1 ledote. Vuoden 1998 toiminta. Sisällys. Euroopan investointipankki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ledote. Vuoden 1998 toiminta. Sisällys. Euroopan investointipankki"

Transkriptio

1 I Euroopan investointipankki 1 ledote Ν:ο 100 ISSN Sisällys Vuoden toiminta Tärkeimmät avainluvut Vuoden toiminta EIP ralioittaa Euroopan nykyaikaistamista ja suuntaa kurssin koliti uutta vuosituhatta Varainhankinta Luotonanto EU-maissa 4 Luotonanto hakijamaissa Luotonanto muissa Pääoman korotus Hankeluettelo, EU Hankeluettelo, hakijamaissa Euroopan investointipankki vahvisti keskeistä asemaansa Euroopan unionin laitoksena Euroopan kurssin suuntaamiseksi kohti uuden vuosituhannen alkua. Päätavoitteena EIP:n 30 miljardin euron arvoisessa varainhankinnassa ja luotonannossa kuluneen vuoden aikana oli euron käyttöönoton valmistelu ja Euroopan nykyaikaistamista, kasvua ja seuraavaa laajentumista edistävien pääomainvestointien tukeminen. Taloudellinen perusta pankin toiminnan jatkumiselle ensi vuosituhannelle taattiin korottamalla pankin pääomaa 100 miljardiin euroon 1. tammikuuta Euroa tukevaan strategiaansa liittyen EIP käytti pääomamarkkinoilla asemaansa maailman suurimpana kansainvälisenä lainojen ottajana edistämään euron menestyksekästä käyttöönottoa luomalla hyvin monipuolisen massan uuden valuutan määräisiä joukkovelkakirjoja. Se laski liikkeeseen koko euron tuottokäyrän kattavia euromääräisiä ja eurosidonnaisia joukkovelkakirjoja, yhteensä 15 miljardin euron arvosta. Niihin sisältyi euromääräinen globaali joukkolaina, joka myytiin samanai- Hankeluetteo, muissa maissa EIP:n uusi "Jo vk.si.stään pankin vuoden I')98 toiminnan monipuolisuus ja määrä korostavat avaina.scmaammc taloudellisen ja.sosiaaliscn hyvinvoinnin edi.stäjänä Euroopan unionin nykyi.si.s.sä jä.scnmaissa ja myö.s huomispäivän laajentunecs.sa unioni.s.sa. Kurosuuntaisella varainhankinnalla vaikutimmc Emun menestyk.sekkää.seen käynnistämiseen vuoden lopu.s.sa. Vaikutimme myö.s Amsterdamin toimintaohjelman kohteena olevien operaatioiden kehitykseen järjestämällä riskipääomaa picnyrityksillc ja rahoittamalla henkiscn pääoman hankkeita, mikä edisti osaltaan merkittävästi Eurooppaneuvoston kasvu- ja työilisyysaloitteen ylläpitämistä. Pankki lisäsi huomattavasti tukeaan unionm ulkopuolisiin investointeihin, mikä edesauttaa Keski- ja ltä-l-,uroopan jäsenehdokasmaiden sekä Kyproksen valmistautumista unionin jäsenyyteen. jäsenvaltiot antoivat konkreettisen tuniuistuksensa EIP:n tärkeälle roolille hyväksyessään yksimielisesti pankin merkityn pääoman korotuksen, mikä luo vahvan jalustan toiminnan jatkaniisellc uudella vuosituhannella." Sir Brian Unwin, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja είρ.η pääjohtaja Sir Brian Unwin esitti vuoden tulokset

2 Tärkeimmät avainluvut Luotonanto oli yhteensä 29,5 miljartlia euroa (+13%). Siitä 25 miljardia euroa suuntautui EU-maihin. Varainhankinta oli lähes 31 miljardia euroa (κίο%) pääomamarkkinoilta 20 eri valuuttana. Euron tuloa ennakoiva straiegia: puout varainhankiniiasta tehtiin euromääräisillä ja eurosidonnai.s 111 joukkovelkakirjoilla, joiden yhteenlaskettu summa oli 15 miljardia. uroa. Pankki toteutti kaikkien aikojen ensimmäisen, suuruudeltaan 5 miljardin euron globaalin yritystodistiisoh jelman. Marraskuussa käynnistetty kasvua ja työllis\yttä tukeva Amsterdamin toimintaohjelma (ASAP) toteuteiiiin ripeässa tahdissa: miljoonaa euroa hyväksyttiin oman pääom.in tai sita vastaavan pääoman rahoitukseen voimakkaasti kasvaville innovatiivisille pienille ja keskisuurille yritvksillc, jotka pystvvät luomaan kasvupotentiaalia työllisyyteen. Rahoitus tehtiin kaikissn l:u-maissa erityisten välittäjiksi vaiittujen lairosten kautta. - 3 miljardia euroa hyväksyttiin heiikisille aloille, koulutus- ja terveydenhuoltotoimintaan, jotka ovai työvoimavaltaisia aloja - 3,8 miljardia euroa hyväksyttiin kaupunkialueiden uudistamishankkeisiin. Tuettiin edelleen voimakkaasti PK yrityksiä: 1,4 miljardia euroa perinteisistä globaalilainajärjestelyistä )'liteistoimmnassa välittäjäpankkien kanssa. Lainat hyödyttivät arviolta PK-\ rit)'stä. Yhteensä 8,2 miljardin euron lainat.illekirjoiu-iiiin unionin rajojen sisäpuolella liikenteen, televiestinnän ja energian Euroopan laajuisiin verkostoihin (TEN). Siitä televiestinnän osuus oli 3,4 miljardia euroa. Lisäksi 1,5 miljardia euroa osoitettiin Keski- ja liä-euroopan kumppanuusmaat unioniin yhdistäviin hankkeisiin. TEN-verkkohankkeisiin ja niihin liittyviin infrastruktuuriprojekteiliin hyväksytyt lainat vuodesta 1993 ovat yhteensä 56 miljardia euroa. Luotonanto muita heikommin kehittyneille alueille kasvoi edelleen yhteensä 17 miljardiin euroon, mikä on 72% kokonaisrahoituksesta Euroopan unionissa. Luotonanto nousi rajusti ( + 60%) 2,4 mil).iidiin euroon l',u;n jäsenyyttä hakevissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa sekä Kyproksella. Kasvua vauhditti uuden jäsenyyteen valmistavan lahoirusjärjestelmän käyttöönotto. Luotonanto kaksinkertaistui AKT-maissa ja Etelä Afrikan tasavallassa 700 miljoonaan euroon. Pankin pääomaa koretettiin merkittävästi (yli 60 %) sataan miljardiin euroon 1. tammikuuta Luotonannon enimmäismäärä nousi samalla 250 miljardiin euroon. kaisesti Euroopan, Amerikan ja Aasian markkinoille sekä kaikkien aikojen ensimmäinen puhdas euro-joukkolaina. Tänä vuonna pankki on aloittanut asianomaisen velkakantansa muuntamisen euroiksi. Näillä toimilla pankin eurovelan määrä vuoden 1999 puoliväliin mennessä nousee yli 50 miljardiin euroon. Euroalueen suurimpana ei-valtiollisena lainojen ottajana EIP odottaa nostavansa varoja 30 miljardin euron edestä, josta noin 60 prosenttia todennäköisesti euroina. Valtaosa EIP:n pääomamarkkinaoperaatioilla kerätyistä varoista käytettiin rahoittamaan terveelle pohjalle tehtäviä investointeja, joilla pyritään edistämään Euroopan unionin nykyaikaistamista ja taloudellista kasvua sekä luomaan perusta Emun onnistumiselle. Pankin omassa Amsterdamin toimintaohjelmassa paino oll erityisesti Euroopan riskipääomamarkkinoiden vahvistamisessa tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden varasse on pitkälti Euroopan taloudellinen kasvu ja työllisyys. Marraskuusta lähtien EIP on hyväksynyt huomattavat 560 miljoonaa euroa nopeasti kasvaville pienyrityksille sekä oman pääoman että sita vastaavan pääoman vahvistamiseen. Tämä tuli 2,4 miljardin euron perinteisten lainojen lisäksi, jotka käytettiin pienten tai keskisuurten yritysten investointeihin ja järjestettiin kaikissa EU-maissa toimivien yhteistyökumppanipankkien kautta. Marraskuusta lähtien, edelleen ASAPohjelman puitteissa, EIP on hyväksynyt 3 miljardia euroa Euroopan henkisen pääoman.sv/7/ 2 I EIP TIEDOTE I-I999

3 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Vuoden toiminta uusiin investointeihin terveydenhuollon ja koulutuksen alueilla sekä 3,8 miljardia euroa 40;een kaupunkialueiden uudistamis- ja kunnostusprojektiin sekä muihin ympäristöhankkeisiin. Euroopan unionin ulkopuolella EIP vahvisti tukeaan EU:n apu- ja yhteistyöpolitiikalle unioniin kuulumattomien maiden kanssa. Erityisesti pankki järjesti lähes 2,4 miljardin euron arvosta lainoja Keski- ja Itä-Euroopan tulevissa jäsenmaissa sekä Kyproksella. Tällä lainasummalla, jota tammikuussa käyttöönotettu EU:n jäsenyyteen valmistava järjestelmä kasvatti, EIP oli tämän alueen suurin yksittäinen kansainvälisen lainarahan lähde. Varainhankinta Eurostrategia EIP:n vahva suoritus kansainvälisillä pääomamarkkinoilla keskittyi pankin ennakoivaan eurostrategiaan, jonka tavoitteena oli likvidien ja hyvin monipuolisten euron markkinoiden luominen ripeästi jo ennen Emun käynnistymistä. Tällä vahvistettiin vuonna aloitettua toimintalinjaa, jonka mukaisesti pankki laskee liikkeeseen euromääräisiä ja eurosidonnaisia joukkovelkakirjoja, jotta markkinat pystyvät luomaan euron tulevan tuottokäyrän. Uusien emissioiden jakautuminen hnnen swapeja: EUR DEM ITL ESP FRF PTE FIM LUF Euro valuutat 15,2% 9,2% 13,3% 1,2% 2,2% 0,2% 0,0% 0,2% (nu/j. euroii) Swapien jälkeen: ,4% 14,7% 13,3% 3,6% 2,7% 1,3% 0,4% 0,0% yliteen,sä ,4% ,4% GBP ,6% ,1% GRD SEK DKK ,8% 0,4% 0,0% 25^ ,8% 0,4% 0,1% Pre-in -val yhteensä uutat ,9% ,4% Pankki laski liikkeeseen sarjan euromääräisiä ja eurosidonnaisia emissioita, vastaarvoltaan 15 miljardia euroa. Käytetyt valuutat olivat euroalueen (EU-11) valuutat DEM, FRF, ITL, ESP ja PTE sekä "prein" -valuutat GBP ja GRD. Kun nämä toimet lisätään vuonna liikkeeseen laskettuihin yhteensä 6 miljardin euron eurosidonnaisiin joukkolainoihin, saadaan eurosidonnaisten emissioiden yhteenlasketuksi määräksl 21 miljardia euroa ja niiden maturiteetit ovat 5:n ja 30 vuoden välillä. Muita kuluneen vuoden varainhankinnan tärkeitä tapahtumia oli helmikuussa liikkeeseen laskettu 2 miljardin euron suuruinen EIP:n ensimmäinen euromääräinen globaali joukkolaina, joka myytiin sijoittajille samanaikaisesti Euroopan, Amerikan ja Aasian markkinoilla. Toinen merkkitapahtuma oli joulukuussa tuotu ensimmäinen puhdas euro-joukkolaina kautta EU yhteensä USD NOK ZAR HUF CZK TWD CAD HKD JYP EEK Muut vhteensä 'Ì ,3% 29,0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 31,7% 100% ,7% 20,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,3% 100% EIP TIEDOTE I-I999 1 Sivu 3

4 aikojen, suuruudeltaan 1 miijardi euroa, jonka maksupäivä oli 7. tammikuuta Laina oli ensimmäinen kiinteätuottoinen joukkovelkakirja, jossa kaikki maksut oli suoritettava euroina. Pankki laski liikkeeseen aivan ensimmäisen 5 miljardin euron globaalin yritystodistusohjelman korvaamaan kaikki seuraavissa valuutoissa olevat pankin yritystodistusohjelmat: ECU, GBP, ITL, NLG, ja USD. Samalla siila on tilaisuus tavoittaa mahdollisimman laajaiti pankin sijoittajakunta. Lainojen muunto-olijelma EIP:n ennakoivan eurostrategian tavoitteena on liikkeessä olevan euromääräisen velan kriittisen massan luominen. Tässä tarkoituksessa pankki on toteuttanut 1. tammikuuta 1999 lukien ohjelmaa, jolla sen nykyinen 11 eurovaluutassa oleva veika muunnetaan euromääräiseksi. Ecu-velka muuntui automaattisesti euromääräiseksi. Pankki myös muuntaa oman eurosidonnaisen veikakantansa euroiksi kuluvan vuoden kolmena ensimmäisenä muuntopäivänä. Kesäkuussa pankki käynnisti lainojen muuntoohjelman, jolla sen jvk-haltijoüla on aika ajoin mahdollisuus vaihtaa 11:nä EU-valuuttana olevat joukkovelkakirjat euromääräisiksi tai eurosidonnaisiksi velkakirjoiksi. Näillä toimilla pankin eurovelan määrä vuoden 1999 puoliväliin mennessä nousee yh 'SO miljardiin euroon. Se taas tarkoittaa, että päästään tavoitteena olevaan kyllin suureen maärään liikkeessä olevia eurolainoja. Tukea Keski-ja Itä-Euroopan uusille pääomamarkkinoille ElP on voirnistanut läsnäoloaan alueen pääomamarkkinoilla hiskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja euromarkkinoilla Tsekin kruunuissa, Viron kruunuissa ja Saksan markkaan sidotussa synteettisessä Puolan zlotyssa. Toiminnan tavoitteena on kanavoida ulko- ja kotimaisia säästövaroja paikallisiin tuotannollisiin investointihankkeisiin ja rohkaista kohdemaiden pääomamarkkinoiden kasvua ja kansainvälistymistä. Pankki on myös myynyt ensimmäiset AAA-luokitetut joukkovelkakirjansa Unkarin kotimaisille markkinoille Unkarin forinttimääräisellä velkaemissio-ohjelmalla, jonka suuruus on 20 miljardia forinttia (n. 100 milj. euroa). Suunnitelmissa on myös vastaavien ohjelmien käynnistäminen muiden jäsenyyttä hakevien maiden markkinoilla. Menneisyydessä EIP on näytellyt samanlaista osaa kotimaisten pääomamarkkinoiden kehittämisessä unionin uusissa jäsenvaltioissa, mm. Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa. Luotonanto EU-rnaissa Pienten ja l<esl<ì5uurten yritysten järjestelmä tarjoaa nopeasti kasvaville ja korkeateknologisille yrityksille riskipääomata Liiinanantd Euroopan unionin alueella oh 25 miljardia euroa. Sen myötä vuonna otettiin vilkkaasti käyttöön uusia ratkaisuja, jotka hyödyttivät kasvua, työllisyyttä ja henkistä pääomaa edistäviä hankkeita. Samanaikaisesti pankki piti yllä korkeaa luotonantovolyymiä omilla "perinteisillä" ydintoimialoillaan, millä edistettiin EU:n tavoitteita alueellisen kehittämisen ollessa edelleen tärkein tehtävä. Amsterdamin toimintaohjelma (ASAP) Marraskuussa käynnistetty ohjelma oli pankin vastaus Amsterdamin huippukokouksen kesäkuussa antamaan päätöslauselmaan kasvusta ja työllisyydestä, ja se on muodostunut pankin keskeiseksi tehtäväksi. Ohjelman kolme ulottuvuutta ovat: erityinen PK-ohjelma riskipääoma- SlPli 4 I EIP TIEDOTE I-I999

5 EUROOPAN INVF.STOINTIP.AXKKI Vuoden toiminta sijoituksiin innovatiivisiin PKyrityksiin, joilla on kasvupotentiaalia ja kyky luoda työpaikkoja; luotonanto henkiseen pääomaan koulutuksen ja terveydenhuollon alueille sekä kaupunkialueiden uudistamiseen; ja vielä Euroopan laajuisille verkoille (TEN-verkot) ja ympäristön alalie myönnettävän rahoituksen lisääminen. Pienet ja l<esl<isuuret yrityl<set PK-yritykset ovat ElP-rahoituksen avainkohteita, joita rahoitetaan sekä perinteisillä globaalilainajärjestelyillä että ASAP-ohjelman PK-ohjelman kautta. Marraskuusta lähtien EIP on hyväksynyt 560 miljoonaa euroa 23 oman pääoman tai sita vastaavan pääoman operaatiota 13:ssä jäsenmaissa. Tämä sisälsi myös Euroopan teknologian raheitusjärjestelmän (ETF). Se on uusi 125 miljoonan euron suuruinen pääomasijoitusrahastoja tukeva instrumentti, jota hallinnoi pankin sisarorganisaatio Euroopan investointirahasto (EIR). ETF:n puitteissa on toistaiseksi hyväksytty 16 järjestelyä 62 miljoonan euron arvosta. EIP ja EIR toimivat yhteistyössä erityislaitosten kanssa koko unionin alueella katalysaattorina antamaan lisää vauhtia unionin riskipääomamarkkinoille. Rahoitusohjelmasta voidaan tehdä riskinjakojärjestelyitä 1 miljardiin euroon asti, mikä summa on erotettu tähän tarkoitukseen EIP:n voittovaroista. PK-yritysten edistämiseen giobaalilainoista myönnetyt lainat vuonna nousivat yli 2,4 miljardiin euroon käsittäen PK-yritystä. Koulutus, terveydenhuolto ja kaupunkialueiden uudistaminen ASAP-ohjelman puitteissa pankki on alkanut toimia ensimmäisen kerran koulutuksen ja terveydenhuollon alueilla. Se on toistaiseksi marraskuusta lähtien hyväksynyt 3 miljardia euroa 24:ään näiden alojen järjestelyyn. Myös pienempimuotoiset hankkeet ovat saaneet osansa ohjelmasta tällaisiin hankkeisiin varatuista globaalilainoista Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Tanskassa ja myös Suomessa. Kaupunkialueiden uudistamisprojektit saivat 2,5 miljardia euroa ja muut ympäristöhankkeet 1,3 miljardia euroa. Alueellinen kehittäminen Pankki lisäsi lainanantoaan tuetuille alueille myöntämällä 17 miljardin euron lainat - mikä on 72 % kokonaislainanannosta unionin alueella - pitäen kiinni ensisijaisesta tehtävästään tukea unionin tasapainoista sosiaalista ja taloudellista yhdentymistä. EIP:n lainat osaltaan edistivät keskimäärin 5 %:lla uusia pääomasijoituksia EU:n alueella. Määrät koheesiomaissa Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa olivat selvästi korkeampia nousten kokonaisuudessaan 9 %:iin. Euroopan laajuiset verkot EIP oli edelleen liikenteen, televiestinnän ja energian siirron Euroopan laajuisten verkkojen johtava rahoittaja. Se lainasi 8,2 miljardia euroa unionin alueelle TEN-hankkeisiin ja toiset 1,5 Koulutus jai terveys Teollisuus, maatalou Teletoiminta Euroopan liikenne- ja viestintäinfrastruktuurit 8,9 miljardia Kaupunkisuunnittelu IVesihuolto ja sekalaiset Energiahuolto ja energian järkevä käyttö Pienet ja keskisuuret yritykset kehitysalueiden ulkopuolella Kaupunkisuünnittelu Lento-ja meriliikenne ergia Liikenne ja viestintä Erityishankkeet Rautatiet Maantiet ja moottoritiet IVesien suojelu ja vesihuolto Jätehuolto Ornat energiavarat Suuret yritykset Pienet ja keskisuuret lyritykset kehitysalueilla Alueellinen kehittäminen 76,6 miljardia Ympäristö ja elämänlaatu 6,2 miljardia Enerold 2,1 miljardia Yritysten kilpailukyky 3,6 miljardia EIP TIEDOTE I-I999 I Sil'U 5

6 miljardia euroa yhteyksiin Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaiden kanssa. Lainat televiestintäverkoille (sekä matkapuhelin- että perinteiset verkot) kasvoivat kuluneena vuonna 3,4 miljardiin euroon. Liikenneprojekteihin käytettiin 4,4 miljardia euroa, mukaan lukien 1 miijardi euroa ensisijaisiin TEN-hankkeisiin (ks. alempana) ja energiaverkkoihin 400 miljoonaa euroa, joista neljännes ensisijaisiin TENhankkeisiin. Vuodesta 1993 Euroopan laajuisille verkoille ja niihin liittyville hankkeille hyväksyttyjen ElP-lainojen yhteenlaskettu summa on 56 miljardia euroa, josta EU:n rajojen sisäpuolelle 50 miljardia euroa. Se merkitsee yhteensä yli 160 miljardin euron kokonaisinvestointeja. Lainapäätökset joulukuun Essenin Eurooppa-neuvoston määritelmän mukaisille ensisijaisille liikenteen ja energiansiirron TEN-hankkeet olivat 12 miljardia euroa yhdeksälle 14:stä liikenteen hankkeesta ja 2,5 miljardia euroa seitsemälle kymmenestä energiiaohjelmasta. Tarnän ohella Keski- ja Itä- Euroopan hakijamaille ensisijaisten hikennekäytävien sekä teleliikenne- ja energiaverkkojen rahoittamiseen myönnetyt lainat nousivat 3,3 miljardiin euroon, joista 1,5 miljardia euroa hyväksyttiin liikennekäytäviä varten vuonna. Välimeren.ilueella myönnettiin 940 miljoonaa euroa Algeriasta Marokon kautta unionin verkkoon kaasiia kuljettavan putken rakentamiseen. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintahankkeet EIP jatkoi vuonna asiakkaiden tarpeiden mukaisesti stiunnitelluii rahoituksen järjestelyä erityisen TEN-Iainaohjelnan puitteissa vastatakseen tällaisten yhteistoimintahankkeiden vaatimuksia. Rahoitusta myönnettiin muun muassa Ateenan kansainväliselle lentokentälle Spatalle, Ison-Beltin siltatyömaalle Tanskassa, Juutinrauman silta- ja tunnelihankkeelle Tanskan ja Ruotsin välillä, Kanaalin tunnelin Lontoon maanalaiseen yhdistävälle rautatielle sekä PBKAL-Iuotijunaverkon Belgian osuudelle. Kasvatussektorilla EIP oli yhteisrahoittaja Skotlannissa Falkirkkouluprojektissa, jossa sovellettiin yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintaperiaatetta. EU:n laitoksena pankki myös toimii katalysaattorina rahoituksen hankkimiseksi muista pankkirahan lähteistä, usein yhteistoiminnassa muunlaisen EU-rahan kanssa, erityisesti avustuksina unionin rakennerahastojen kautta ja Euroopan komission TEN-verkkojen budjettimäärärahoista sekä takauksia Euroopan investointirahastolta. Luotonanto hakijamaissa Kuluneena vuonna EU:n jäsenyyteen valmistavaa järjestelmää toteutettiin ensimmäistä kertaa käytännössä. Rahoitusjärjestelmä ja voimassa olevat valtuudet yhteisesti lisäsivät jyrkästi EIP:n lainanantoa 2,4 miljardiin euroon Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa sekä Kyproksella. Keski-ja Itä-Eurooppa Kymmenelle EU:n jäsenyyttä hakevalle maalle lainattiin yhteensä 2,3 miljardia euroa (-K50 %) pankin 3,5 miljardin euron lamanantovaltuuksista ja (tammikuussa käynnistetyn) 3,5 miljardin euron suuruisen jäsenyyteen valmistavan järjestelmän nojalla. Molemmat ohjelmat jatkuvat vuoteen Pankin lainoilla tuettiin suoraan liittymistä valmistelevan kumppanuuden tavoitteita. RdhoitetLit investoinnit kohdentuvat laloudelliseen yhden- Rahoitus hakijamaissa vuonna Teollisuus ja palvelut Vesihuolto ja muut Globaalilainat lenergia Liikenne ja viestintä Sil'U 6 I ElP TIEDOTE I-I999

7 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Vuoden toiminta tymiseen sekä EU:n kanssa että alueen sisällä ja EU:n sääntöjen, asetusten ja normien (acquis communautaire) käyttöön Ottamiseen ympäristönsuojelua erityisesti painottaen. Yhteensä 1,7 miljardia euroa kaiken kaikkiaan 2,3 miljardin euron rahoituksesta käytettiin liikennehankkeisiin. Niihin sisältyi rautatielinjojen nykyaikaistamista Unkarissa, Liettuassa ja Romaniassa, tienparannustöitä Bulgariassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Romaniassa ja Sloveniassa sekä kaupunkiliikennehankkeita Budapestissa, Krakovassa ja Katowicessa. Pankki on tämän alueen tärkein lainarahan lähde, joka toimii kasvavassa määrin yhteistyössä EU:n Phare-ohjelmasta myönnettävän tuen kanssa ja muiden monenkeskisten laitosten, kuten EBRD:n kanssa. Kypros Myönnetty lainasumma oli 80 miljoonaa euroa, josta 50 miljoonaa euroa jäsenyyteen valmistavan järjestelmän nojalla annettavaa globaalilainata. Rahoituksella voitiin tukea teollisuuden, maatalouteen liittyvän teollisuuden, matkailun ja palvelualojen PK-yrityksiä. Pankki käynnisti EU:n jäsenyyteen valmistavaa järjestelmäänsä vuonna Luotonanto muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuva EIP:n lainananto, jolla tuetaan noin 100:ssa maailman maassa EU:n apu- ja yhteistyöpolitiikkaa, oli yhteensä 2,0 miljardia euroa. Siinä oli mukana 360 miljoonan euron riskipääomaoperaatiot, jotka rahoitetaan EU:n tai jäsenvaltioiden budjettivaroista. Välimeren alue Lainananto nousi lähes 1 miljardiin euroon. Toiminnan avainalueita olivat vesihuolto, energia, ympäristö ja yksityissektori. Euro-Välimeren alueen kumppanuusohjelman tavoitteiden mukaisesti edistää yksityissektorin uudelleenjärjestäytymistä ja laajentumista valmistauduttaessa asteittain vuoteen 2010 mennessä perustettavaan Euroopan ja Välimeren maiden yhteiseen vapaakauppa-alueeseen EIP myönsi 250 miljoonan luotot yksityissektorin kehittämiseen. Mukana oli hankkeita Gazan ja Länsirannan alueella, Egyptissä, Jordaniassa, Marokossa ja Tunisiassa. Monissa hankkeissa oli mukana paikallinen sektori. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot (AKT) ja Etelä-Afrikan tasavalta Lainananto näille valtioille yli kaksinkertaistui 700 miljoonaan euroon, mukaan lukien 135 miljoonaa euroa Etelä- Afrikalle. Tämä raju kasvu johtui ensisijaisesti neljännen Lomen sopimuksen toisen pöytäkirjan voimaantulosta 1. kesäkuuta (lähes kaikki lainat allekirjoi- Eip TIEDOTE I-I999 I Sivu 7

8 tettiin tämän päivämäärän jälkeen). Vuoteen 2000 asti voimassa olevan pöytäkirjan nojalla EIP voi myöntää 1,7 miljardin luotot omista varoistaan ja lisäksi 1 miijardi euroa Euroopan kehitysrahaston budjettiin liittyvistä riskipääomavaroista. EIP lisäsi yksityissektorin kehittämisen tukea 100 miljoonalla eurolla, jotka myönnettiin niin suurten kuin pienehköjen liikeyritysten hankkeisiin. Lainojen kokonaismäärä oli yli 360 miljoonaa euroa, josta 210 miljoonaa Latinalaiselle Amerikalle. Pankin lainananto molemmilla alueilla on tarkoitettu hankkeille, joihin liittyy teknologian siinoa, alueen ja EU:n yhteisille yhteisyrityksille, teletoimintaan ja liikenteeseen, alueelliseen yhdentymiseen ja ymoäristönsuojeluun. EIP lahjoitti Hendurasille ja Nicaragualle euroa avustuksena kansainvälisen yhteisön Ii,itatila-avustusohjelmaan pyòrremyrsky Mitchin aiheuttaman hävityksen jälkeen. Pankin antamat lahjoitukset hyödyttävät sosiaalisektorin toimia ja hankkeita, kuten orpokoteja ja sairaaloita. Rahoitus muissa maissa vuonna Teollisuus ja palvelut Energia Liikenne ja viestintä Aasia ja Latinalainen Amerikka Pankki virallisti Albaniaa koskevan lainanantonsa, yhteensä 22 miljoonaa euroa, allekirjoittamalla puitesopimuksen 9 helmikuuta. Pankilla on ollut lainanantovaltuuksista rautatieja maantiehankkeisiin sekä toimintaa entisen Jugoslavian muihin infrastruktuuriprojektasavallassa Makedoniassa 1. teihin. Ensimmäinen ElP-laina tammikuuta lukien. annettiin heinäkuussa kahta Rahoitustoimet tehdään kaksi- keskeistä moottoritieosuutta viiotisesta 150 miljoonan euron varten. Pääoman korotus EIP:n valtuusto hyväksyi pankin merkityn pääoman korotuksen 62 miljardista eurosta sataan miljardiin euroon 1. tammikuuta 1999 lukien. Tämä 62 %:n korotus nosti perussäännön mukaisen lainanannon enimmäismäärän 250 miljardiin euroon (250 % merkitystä pääomasta), mikä antaa riittävästi tilaa lainanannolle ainakin seuraavien viiden vuoden ajan. Maksettu pääoma määrättiin 5 prosentiksi (6 miljardia euroa) merkitystä pääomasta. Se rahoitettiin kokonaisuudessaan pankin kertyneistä vararahastoista edellyttämättä mitään kateissuorituksia pankin omistajilta, toisin sanoen EU:n jäsenvaltioilta. 17,7 17,7 17,7 17,7 Merkityn pääoman jakauma 700 miljardia 6,5 4,9 4,9 0,1 0,6 0, LU IE PT GR Fl AT DK SE NL BE ES GB IT FR DE 20% 15% 10% 5% 0% Sil'U 8 I IIP ITEDDTE I-I999

9 EUROOPAN INVE.STOINIIPAXKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Lainat maittain Euroopan unionissa Euroopan unionin omiin investointeihin myönnettyjen lainojen kokonaismäärä oll miljoonaa, vastaavasti miljoonaa. Kasvua edellisvuodesta oli 9,4 prosenttia (lainojen yksityiskohtainen jakautuminen ilmenee alla olevasta taulukosta) Kaikki lainat, yhteensä miljoonaa, rahoitettiin Euroopan investointipankin omista varoista, jotka muodostuvat pääasiallisesti pääomamarkkinoilla liikkeeseen laskettujen lainojen tuotolsta sekä omasta pääomasta (maksettu pääoma ja rahastot). Pankki myönsi lisäksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle 15 miljoonan suuruisen takauksen. Rahoitustoimet kuuluvat pankin vastuualueeseen ja ne on merkitty sen taseeseen. EIP toimii kiinteässä yhteistyössä lukuisten laitosten ja liikepankkien kanssa. Se sopii näiden kanssa globaalilainoista, joilla rahoitetaan teollisuuden, palvelualojen, koulutuksen ja terveydenhuollon sekä infrastruktuurin investointeja. Se myöntää myöstiettyjä yksittäisiä lainoja välittäjälaitosten ja pankkien kautta. Lainasopimusten jakautuminen maittain (milj. euroa) Belgia (BE) Tanska (DK) Saksa (DE) Kreikka (GR) Espanja (ES) Ranska (FR) Irlanti(IE) Italia (IT) Luxemburg (LU) Alankomaat (NL) Itävalta (AT) Portugal! (PT) Suonni (Fl) Ruotsi (SE) Yhdistynyt kuningaskunta GB) Art.18(1) Euroopan unioni - Huomautus: Summa % 3,4 3,0 20,6 2,9 12,6 11,3 1,0 17,5 0,4 1,7 1,4 6,0 2,2 2,6 12,2 1,1 100 Summa (1) Eurooppalaisittain tärkeät jäsenvaltioiden ulkopuoliset hankkeet % 3,7 3,7 16,0 3,1 13,5 12,1 1,2 17,6 0,3 2,2 1,6 6,2 1,4 2,6 13,2 1,7 100 Alla olevissa luetteloissa ne yhteisópolitiikan tavoitteet, joita varten yksittäiset lainat on myönnetty, on merkitty palstan reunaan. Tavoitteet an merkitty seuraavin tunnuksin: aluekehitys k l yritysten kilpailukyky ja Euroopan yhdentyminen ympäristönsuojelu ja kaupunkisuunnittelu yhteisön infrastruktuurit energiapoliittiset tavoitteet koulutus Ellei toisin mainita, globaalilainat koskevat useita sektoreita ja useita tavoitteita. Hankkeisiin myönnetyt summat on ilmoitettu miljoonina euroina. EIP TIEDOTE I-I999 Sil'U 9

10 Belgia Sovltut lainat: 858 miljoonaa (: r 140 miljoonaa) Yksittaiset lainat: 711 miljoonaa Globaalilainat: 147 miljoonaa kohdistuivat energiasektorille (51 miljoonaa), liikenteeseen (475 miljoonaa), vesihuoltoon (73 miljoonaa) ja teollisuuteen (111 miljoonaa). Tasolasin tuotantoa, Glaverbel S.A. Maakaasuputki Britannian maakaasun siirtoon Belgian kautta Saksaan ja Alankomaihin Distrigaz S.A. 50,6 Suurnopeusjunaratojen rakfntaminen ja mukauttaminen tekniikan nykytasoon Brysselin ja Antwerpenin seke Brysselin ja Uégen välillä (Belgian TGVIuotijunaradan toisen vaiheen ensimmäinen rataosuus) SNCB - Société Nationale d;. Cheinins de Fer Belges 363,2 Uusi yhteys moottoriteiden E25 (Maastricht-Liège-Luxemburg) ja 40 (Aachen-Liége-Bryssel) vallile Liègessa SUFICO - Société régionale.-cllonne de financement complémei 'a re des infrastructures Brysselin ja Lilien välisen AS-moottoritien tieosuus Ghislenghien-Hacquenies SOFICO 33,7 78,5 Jäteveden keräys- ja käsittelylaitosten nykyaikaistaminen ja laajennus Flanderissa Aquafin N.V. Ympäristöhaittoja vähentävät toimet Gandissa sijaitsevassa terästehtaassa SIDMAR NV Teollisuuskaasujen tuotantoyksikkö Feluyyn (Hainaut) Società Ossigeno Liquido Spa Tasolasin tuotantolaitteistojen nykyaikaistaminen useilla tehtailla Glaverbel S.A. Clobaalilainat 73,2 61,8 12,6 37,1 Banque Bruxelles Lambert S.A. 147, Tanska Sovltut lainat: 745 miljoonaa ( miljoon.ia) (»' 710 miljoonaa f Globaalilainat: 35 miljoonaa kohdistuivat energiasektorille ja jätteenkäsittelyyn (60 miljoonaa), liikenteeseen (512 miljoonaa), televiestintään (98 miljoonaa) ja teollisuuteen (40 miljoonaa). Yl<sittäiset lainat Jätteenpolttolaitoksen kunnostus ja muuttaminen sähkön ja lammön tuotantoon sekä kaukolämpo- ja jätevedenpuhdistusverkot Arhus Kommune Talousjätteen polttolaitoksen laajennus ja nykyaikaistaminen Horsholmissa, lähellä Kööpenhaminaa Nordforbraending l/s Viiden moottoritieosuuden rakentaminen ja nykyaikaistaminen Kööpenhaminan seudulla ja Keski-Jyllanniss.i Tanskan valtio 37,6 T-l- 22,5 T-l- 30,8 Kööpenhaminan Kastrupin lentoaseman laajennus ja nykyaikaistaminen Kobenhavns Lufthavne A/S Kiinteä rautatie- ja maantieyhteys Juutinrauman yli Kööpenhaminan ja Malmön vallile Oresundkonsortiet Kobenhavn 40,0 79,2 Ison-Beltin kiinteä rautatie- ja maantieyhteys, joka yhdistää Sjellannin ja Fynin saaret A/S Storebœltsforbindelsen 361,8 Kiinteiden verkkojen ja matkapuhelinverkkojen nykyaikaistaminen ja laajennus Tele Danmark A/S 98,1 Sil'U IO EIP TIEDOTE I-I999

11 EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI Lainat maittain Euroopan unionissa Katalysaattoreiden valmistuslaitosten rakentaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääminen Frederikssundissa (Sjellanti) Haldor Topsoe /VS 39,5 Globaalilainat Pienten tai keskisuurten julkisten infrastruktuurien KommuneKredit Finansieringsinstituttet for Industri og Handvaerk (FIH) Välirahoituksen myöntäminen voimakkaasti kehittyville PK-yrityksille oman pääoman vahvistamiseen FIH 8,7 20,1 6,6 Katalysaattoreiden valmistus, Haldor Topsoe AIS Sovltut lainat: miljoonaa ( miljoonaa) : miljoonaa Globaalilainat: miljoonaa Saksa Koko Saksan alueelle myönnetyt yksittäiset lainat kohdistuivat energiasektorille (187 miljoonaa), liikenteeseen (420 miljoonaa), televiestintään (623 miljoonaa), vesihuoltoon ja kiinteän jätteen huoltoon (331 miljoonaa) sekä kaupunkisuunnitteluun (608 miljoonaa). Teollisuudelle myönnetyt lainat olivat yhteensä 156 miljoonaa - joihin sisältyi teollisuuspuistohanke - ja palvelualoille myönnetyt lainat 57 miljoonaan. Koulutuksen ja terveydenhuollon hankkeet nousivat 412 miljoonaan. Saksan itäisten osavaltioiden hankkeisiin osoitetut yksittäiset lainat olivat 48 % kokonaismäärästä. Näistä erityisen merkittävä oli kaupunkiuudistushanke Berliinissä: maakaasun jakeluverkon nykyaikaistaminen, Potsdamer Platzin ja Adlershofin vyöhykkeen rakennustyöt, messukeskuksen laajennus ja parannus, sairaalarakennusten kunnostus. Kiinteille verkoille ja matkapuhelinverkoille (623 miljoonaa) myönnetty koski sekä itäisiä osavaltioita että muita Saksan alueita. Dornumersielin (Pohjanmeren rannikko) kaasuputken rakentaminen Salzwedeliin Norjan maakaasutoimituksia varten Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 131,4 BT Keskijännitesähköverkon nykyaikaistaminen Leipzigin alueella Westsächsische Energie AG (WESAG) 25,6 BT Maakaasun jakeluverkon nykyaikaistaminen ja laajennus Gasag Berliner Gaswerke AG 22,7 BT Leipzigin kaukolämpöverkon laajennus ja nykyaikaistaminen Stadtwerke Leipzig GmbH 7,6 BT 26 rautatieaseman kunnostus Deutsche Bahn AG Moottoritieosuus Farchantin kehätiellä (Ylä-Baijeri) Saksan liittovaltio Köln-Bonnin lentoaseman kolmas terminaali, suurnopeusjunaliikenteen asema ja paikoitusalue (Nordrhein-Westfalen) Flughafen Köln/Bonn GmbH Hannover-Langenhagenin lentoaseman laajennus (Niedersachsen) Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH Satamaterminaalin laajennus 229,3 73,6 60,7 15,2 41,3 EIP TIEDOTE I-I999 Siru II

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

TIETOA KATTAVASTA ARVIOINNISTA LOKAKUU 2013

TIETOA KATTAVASTA ARVIOINNISTA LOKAKUU 2013 TIETOA KATTAVASTA ARVIOINNISTA LOKAKUU 2013 1 JOHDANTO EKP ja yhteiseen pankkivalvontamekanismiin osallistuvat kansalliset valvontaviranomaiset toteuttavat yhteistä valvontamekanismia koskevan asetuksen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VALKOINEN KIRJA. Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika

VALKOINEN KIRJA. Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika 7 14 12 KO-33-00-009-FI-C VALKOINEN KIRJA Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika VALKOINEN KIRJA Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika EUROOPAN YHTEISÖJEN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

bulletin heinäkuu 2000

bulletin heinäkuu 2000 bulletin heinäkuu 2000 Toimitusjohtajan katsaus Rahoituksen välittäjät NNIB tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten pankkien ja kansainvä- projektien rahoituksessa. Nämä kehitys- ja siirtymätalous- välittäjiä

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE),

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö 2009 4 Teleste lyhyesti Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous 6 Vuoden 2009 tapahtumia 8 Strategia ja visio 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Liiketoiminta-alueet 14 Broadband Cable Networks -tuoteliiketoiminta

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports

Taloudellinen katsaus 2012. Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Taloudellinen katsaus 2012 Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa www.outokumpu.com/reports Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot