SUOMEN RATIOTIESEURA RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN RATIOTIESEURA RY"

Transkriptio

1 I.i I I F, l! il +, I

2 ftnrr{ rssn vuosikerta Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja iaetaan SRS:n jåsenlehtenä PÄÄTori, I-IAJA Juhana Nordlund TAITTAJA Eero Laaksonen TOIMITUKSEN OSOITE Juhana Nordlund Orapihlajalie Helsinki KUSTANTAJA Suomen Railiotieseura ry PAINOPAIKKA Edita P ma Oy 2003 O Suomen Raitiotieseuta ry Tekijånoikeusmäädysten perusteella milään osaa lehdesti ei saa kä!.ttåä ilman toimituksen lupaa. SUOMEN RATIOTIESEURA RY PL Helsinki Sampo Jäsenmaksu 20 euroa Perustettu'16.1.'1972 Jäsenillå ilmainen sisäänpääsy Helsingin Raitioliikennemuseoon sekä pohjoismaisten railiotieseuroien yllåpitämille museoraitie leille jå museoihin. Tiedustele lipunm'lnnislä. JOHTOKUNTAVUONNA2OO3 PUHEENJOHTAJA MHASTONHOITAJA Krister Engberg Jorma Rauhalå puh. koti (09) 873 s836 puh. koli (09) puh. työ puh. työ (09) i vaniaa.fi SIHTEERI ARKISTONHOITAJA Juhana Nodlund Perlti Leinomäki puh. koti (09) puh. koti (09) l,ai VAMPUHEENJOHTAJA JÄSEN Teemu Collin Daniel Federley puh puh. koti(09) ey.com Ilelsingin Raitioliikennemuseo VAMJÄSEN Ari Oksa puh. koti (09) puh. työ (09) Töitlön vaunuhalleilla on avoinna keskiviikoglå sunnuntaihin klo Vanhoja raitiovaunuja sekå johdinauto, valokuvla Helsinginjulkis n liikentee. hislodasta. Myynnissä poslikoiteja, våununrakennussarjoja, opaskiiasia j videoila. TöÖLÖNKATU 51A- OO25O HELSINKI RAltlOlTA ö 3 euroo 3fi 994: vucåarcn melovalmis. Matkallå Amsledami$a, KANJO : Kummewaurut,Tallinna,Turisliaurollå Pohjois-Ha.gaan, Kälsaus TamOeeelle u!den vuosituhannen 42000: Hadavaunul,K snajapes.jan varikko, Moskovan vaunlt, Tamp4 reen kaupungin liikennelailos : Työvaunul osä 5, Råitiovalnupysäkk:en kilvet, Notrköpingin våunuja, (-2ooo) lo 6 euroo (2ool-) 1/2002: SRS:nåjålul jålutuslumisvieeilui, SRS 30 vuo(a, Kolmikymppiset 6likåt, Helsingin Eilioliel lällä vucikynmenellå,oe : H lsingin metro 20 vuotta. /!2002: Kaksi&jeslelmä Jyväskylå. Liikenne oy:n bussejå, Vånraån sisåin e n linja uloliike nne. l/2003 Taul!t, Sini*l bussit wodesra 1936, oe 1 Kannen kuva 3/2001: Helsinsindiiioteidenlyöaulol, ASEAn alkul, Kuvia Tålli.n4ia, paikållisliikennetlå Riihihäeliå. Msrsåän Linian viimeinen påivä. /!2001: Raitiovaunumaksutmad(ois ja penneisså, 1l - Helsingin lyhyikåisi. råiliolinja, Pauli Sdde /no lmin råiriovåunukuviå oe 3. Kalsaus osa 3. Tilauksel SRS:n maksuliiketilin Sampo ,L kåutla, me*ilse liedonanlokohtaåniilamasiluotteel HKL 9 (Karia / Strijmbe ) Kalajanokalla. Yhteista flitunnus suuine nuolikuvioineen on peftjisin Ehastajien aikakaudelta. Kuvå Juhenå Nordlund ?J2003 Inmd-

3 t'atu4en I 30eliikepiiiydt owt ]aisill.i VAU}IUT I-30 EUIKKEEIIE Helsingin hupungin liikånnslailoklen vuonn ldyhiiönottensl rsitiotiemootto - v.unul l-30 0v.l lalvelleel kr{punlileisiejo 44 vuotta liiheslulkoon larloanrlta. lihinnä 1990-luvulta allaen veund ovåt joi0akin kssinä olleel nk. k slseisokisle, muth muuten r.unuilla 0n.jetiu hyvinlin ahiivisesti jola arkiläivä. ViilDnlotpuliilorno on leiterkin 0lld e fiäin rsioitettua 1980-luvun jälkeen. Tämii vuosi2003 näyttäki olcvan nrerkillåvä kiunnekohta lällå vuonna I 9i9 karrcönotetulla vaunuryhmållå- On hy!in tod nnåköislä cttä liimä vuosi on viineinen. kdn nåillä raunuiua otr ajeltu nonnaålia linialiikcnnctta. SRS on ki;nniltånll hlromionsa låhän tosiasiaan. mikå näkyi mm. kevåtajelun 200i kaluslon lali.nassa sekå vuoden ensimnäisen kuvakalselmnksen aihe- RAITIOkin oilaateemaan osaia julkaisee m uutmia m ielenkiintokia kuvia va6inkin vaunuien viimeisil1avuosiha. Eipä paiakaupuissammc olc ollut pian 30 vuoteen mahdollisuutta kuvata nåin selkeäsri l li,10- vuotia;la kaupunkiliikennevälineitä luvulla poistelul 2-akselisel vaunut liikkuivat ka;ken lisäksi viimehinä aikoinaan vain ruuhkavuoroissa ensin aanullaja sitten iltapäivålld. Vuoden I 959 vaunul oval edellisistä vanhuksista poiketen liikkuneel ihmis' len ilona myös keskellä päivää. HKL 30 (Valmet / Slrtjmbe ) ja 13 (Kana / Strömberg) Suomen Raitioiieseula ry:n tilausajola Kåpylåsså linjojen 1jå 1A pååtepysåkilå. Vaunussa 13 on ollut saksisankavlrrciun kato la nåinkin pitkåån Kuva Juhana Nodlund HKL 3 (Karia / Sldmberg) Katajanokalla låhestym?isså låivåterminåalia. Våunut ovat tul eei tutulksi myös monille vieraspaikkakuntalåisille jå tietysti ulkomaålåisillekin. Kuva Juhana Nordlund ftrurrof

4 lt)rl,,l,rtrj itn.t tt it:ii!r t Eraassa va heessa ke!atlå 2OO3 v:!n! HKL30ol. noa salansa ed!slåla nla' rkenteessa U!ui katovert o lval ka kk OY KaraAb n valm ståmla KLvaJ!hå.: Va mel!a!ru H(L 27 Fakan e messå s sleife te er.eef N4! i: os n valnu e! olekaan s sle mmasta Paasta Kuva.r,rhana Nod!nd s Klva a å lm ka o.kaan kåun mp nåkykurn s slssa maå issa oeva o(eå. ra tlo vaunun näko nen rat kka Fesng n kesåssä a!. ngon pa siåessa anpmaslrlo aanru å akasn Klva Jrhåna Ke!a: a 2003 VaLnet v3!n!la vuodelb 1959 oh alossa!å n kaks yks oa el lassa nakyva l-lkl 25 seka saran sårlao launu 30 varnu 25 0l hthl ku!ssa!ahemma la kaylola krvaj!rran. Nodiund , I.å lr 1 I 1t

5 TssffiroT j! -= la,ri., I tt) r1 I.t)tiiait rtdt kisilltl HKL 21 matka la Eiraa. P!rsi miehe.kadu e Talve a vuoden 1S59 vaunujen kåytiö vahenimerk flåvåsl linjapar a 1 / 1A Ja kuvassa nakyva vaunu 21 kå keks epäof neksi va!r o tu p.hasli peräånalossa kesa la 2002 lonkålälkeen se porstettin Klva Juhafa Nordlurd L:!" f' I iå Emil ffi td ffi il U Ratkkåhaiiastajan!ne ma taylty k!n HKL 1 liikkul lnlalla I vuorossa 1 Täslå kuvasl. on va kea päate la onko liimå vaufu 1 vlorossa 1 vailossa n m!ussa vlorossa Arvo lus l.ee sekrn koskeeko kytk ma noksessa s-aoslellu rsk.akasiua slomen, rlolsaaiseen myös siia lossatlus ihastu rnaan Karjaalla rakenn ttuun ra tiovaun!un O kaapa vårova sia! Kuva Juhana Nord!nd 13 9 'r999 Valmel vau.u H KL 23 läheslymässa Katalanokan terminaaliå Vå!nussa 23 sakssankav roit n pysy kesaån 1998 saakka lmuista saman satan vaunu6ra saksisanka olivieiy jo vlosia aka sernm n pois Kuva Juhana Nord Lrnd

6 IA kuie l 30 etakepiiirti atut kisi ö Kåia-vaunu HKL6 KaupPato_ rilla linjålla 2. Kuvanotto' helkellä vaunussa oli iakanå lahaslaja toissåän omålla paikallaan. Vaunussa oli kuitenkin jo tuolloin kuljetlaja_ rahaslusvalmius. Ni nkin myöhäån kuin kesällå I985 joissåkin sarjan 1-1s vaunuissa kåytettiin On huomattavå, etiå suurin osa vuoden 1959 vaunuisla oli siinå vaiheessa ilman kiinteätri rahaståian aiiiola (kuvan vaunusså aitio Nodlund HKL 17 (Valmet / Stdrnberg) linjalla 2. vaunu 17 oliloppuun asii ilrnan vasenta (kuljettaiasta kaisoituna) eli ovettoman sivun taustapeillå. HKL 17 joului kolariin kevåållä 1997, ionka iålkeen se r.muteitiln. Kuva Juhana Nord_ lund HKL I viimeistå påivåå linjållå pe4antarnå Aleksanle_ rinkadulla Kuva Jorma Rauhala

7 liikemehe$ati M Saryi IIAASTATELTAVAIIA ulkeilileltestart IIAR.IAANA SARYI Sosiolihrvethje Mrrjecor Srrvi helsulti vlosiluhmnrn rrihleora Hrlsingin hrplngin liikr00rl.ihloon nitiov.unrnluljrttrjrhorillc twoitherån lohdä 'jot h.iv.n muul." loin nitä oli viimsisrl tudot t{uhrnnrt Sr i viildyi q{dccge rnmatiss$n hbi woft. nulhi hii.ihrn ilinyt nitiovruunhliåll4.n tchtiviin. Iilli htlglli hön on nitioremuhljolt.jien lo{hlukslsh v$te r liihnrun0llrri, drnsa rinoe eduhja Suonesrr Kpgön$ M.rja.n.lh, mitsi htu h*cuhitol i*iiosiii. milldstr hänon työnsi oi. Ha;r liikennemesrariki, koska halusin kehittyåja edem ryössåni, Marjåda selinäl. - Katsoin voivani hakea lehutvåii, koska låytin kaikki vaadittavat kdteerit. Ennen kaikkea sosiåalikasvafiajan koulutus anlåa hyvån pohjan nykyise n työhöni ja yht istyöhalua minulta kyllä lö]tyxjokå oli myös edis kiteereislå Hahjoita oli yhleenså noin 30. joista suurin osa liikemelaitoksen ulkopuolelta. Kouluttolono lllmlssö ke.too, ettå hån ei t e työtäin yksin våan taustalla on toimiva tiim;. - Oppilaille op tetaan eri kouluttajien toimesta mm. såhköoppi4 tieliikemelain perusteitå, rairiov,unut kniikkaasekä muita linjaliikennöinniså taninavia tietoja ja tåitoja. Ajohådoittelu aloitetaan s lkein peruste;n: vaunu on saatava hallintaån. Kuka taharm oppii liikuttåmåån raitiovauua. Sen sijåån ammattimainen ajaninen vaatii sitä että luleva miliovaununkuljettaja oppii ajamaan liikenteen p lisälntqen nukaisesti. Myöskåiin sitä ei $a unohlåå, etui aina on pystyttåvä toimimaan lilant en mukåa- Li, såk; on ås nnoidutlava positiivisesti asiakaspalveluun, Madaåna liståå. Ennen omaa linja-ajoa harjoitellåån kou- Iuvaunuhsa ja vanhemman kuljettajan kdssa kaksi kuukautta, jotla em. tavoitteiden tåyt inin n olisi h lpompaa. Padn viikon ajohadoitt lulla ei siis linjaliik nteeseen påäs. Kussien aikaan Helsingin ka,tukulassa voikin huomata runsaåsti kouluvaunuja. Yhdesså vaunussa on yl enså kaki lai kolme oppilastå ja yksi kouluttajä A.jaa ehdi, täån påivässå kolmesta neljlun tuntia. Koulutuksen loppuvaiheessa on tåysipäivåigå linjalarjoitlelua vehemman kuljettajan karsså. Tårnån tarkoituksena on olla peh" meå lasku omaan työhön. Kaikilla liikenteesså olevilla vaunutyypdllå ei enåä opetella ajanåan. l9s0 luvun "laihialai$en" aika alkaa olla ohi, joten oppilaat eivåt enäå kussin puittehsa opettele sitä suuremmin ajanaan tutustunad kylläkin vi lå pååsevät. Nyt on yksi sivu mitio" liikent en historiassa kååntynf. Tosin jatkossa muutama oppilas saattaa saåda koulutuksen myös laihialaisten kulieftanis en, sillå matalavaunujen valmistuminen toivotussa aikataulussa on vielå hieman epävar- I!önlohtolon rooll$o lo mul$o iehlöt bsö Koska raitiovaununkuljenajakoulurusra on vain ajoitlain, Marjaåna Sarvi tule ryöskentelemåån muun ajan esimerkikri ryönjohtajana Hakani messåja Töölön liikenteenohjaukses$. Työnjohtajan toimenkuva koostuu useista asioista kuten esime.kiki radioliik nteen hoidosta, kuljettajavaihtoj n huolehtimisesla asiakaspalvelustz ym. OIen ollul tåhån menn sså vain Hakm;emesså. Marjaåna kertoo. Håkanienen asemalla on enemmrin kuljeflajiaja siellä työlå on vaf måsti ollutkin riittoisasti. Edellisten lisåksi Mmjaå,å Sani tulee tekemäån myös ajolapatarklgilua. Mirå? Lymy;leekö Mejaana railiovaunun niv len lakana piilossa kulieraiålla? - En sentäån. Marjaana naoea. Kenon kuljenajaue vaunuun noustessani. millå åsialla liikun. Havainnoin låhinrä vaihteisiin ajamisla 'aaihdenopeuksia". Niisså ei såisi tapahtu virheitå sillå kaikki våihdealuei a tapahtuneet onnettomuudet ovat ai.a murleellisia ja kalliita. Lisåksi tarkkaile. ;stikoihin.,a kaarteisiin ajarn ista ja lietysti myös asiåkka;- siin suhtåutumista. Kaikesta kuli naian tyf'stl tå]tetä?in havainnointilomåke, josla keskustellaan ]hdessä. Tarkoitus on, etr?i ryönjohto näkyy ja mielelläår posiliivisena asiana kulj najån arjessa. ob vamasri kuljettajållekin mukavaå ja hyitdyllistå saadå joskus palautenå työstärin I l(onnustolono keskeinen piire on kannuslava åsennoitminen työtovereihinsa alaisiinsaja oppilaisiinsa päin. Kun ollåan tult! tårne töihin, lehdå?in yhdesså työtå, sa- Elenkin oppilaat lanitsevat kardustue ta, Mielestä on rhkeåå muisråa että kåikki eivåt opi lhtä nopeasti, vaån kukin oppii omaa tahtiaan e.i asioit4 Marjaana kertoo. Ja jos vsnlemmåt kuljenajat kurilostavat joskus kyllästyneiltä omaan työhönså. kannattaa kuitenkin pi1åä mielesså, etll jokin mukava asia heidät on tässä työsgjopa wg silymm niå pitånyl, håi on muistuttanut oppilaitåan. Tållainen koulutus ia sirnieslyösk ntely varmasti kehittäå nitioliikent en lyö" ilmapiiriä ItamoI 2nn03 7

8 Rostack- ntues \a1...rcs tinpo ROSTOCK. NEUES NETZ, NEUES TElltPo Rosloclin rritioliel {RSA0) ovat uudislaneel voimaleräisesti vaunukalusloaan sekä linjesloean viimeisei kymmenen vuoden aikana' Nyl(yisin noin 30 kilomehin miltaiselh verkostolla jo luudella raitioveunulinjalla liilenröi P'diisäädöisesti nykyeikeinen ia hilhi- nen DiiWAo-t!alglalattiakalusto. \!nhenrf ien koacdlallhislct f cl iaksclistcr ldfajnootlorn aunulcn fc tu on \alnri! leuu nralairlarliaisia ombatdicfp.tai!alrnuia. Ronockin päiitnularicuseman rlle \ al_ nrisrui huhtikuussa nitiotielu.ncli ionk. t)sikiltdonsuiu\ \ aihlolhlc) dcl dscman kdulu liikcrniii\iin kaukoitlniin sckil s{a dan liihiliilcrn.'lutriin. Alkiliik.nlcesikulk.\iinko c.laltiai_ siin nootlo i\ aunu\ uon)ihin ot n1)ijs luhdolt!.iliicnåii helppo sisiiankal nti selt.isla \iiri\ill.. Ratkdisund on olell!1 kä\ttiiön uudct maralalatliaiser pdi\ uuiur''l änrä.iltf icslcl) on ollut h.lpo(iloleulcx.\issa hel' ponr ii kuin useasti nuilla paikkukunnilh li)ttititnolcrlu koaculatliiisccn nn.l\auruun.jälkcenpiiir lisill) nata Lu kcskiosuus N,l..rrori\runutr tckniseen ldkcnlees.cn ci ole un irtu puuttulia näin on \'ill) tl) n onimutkaisilta muutosliiillai. Koska pcri\ r- nussa ei I!.lcnkrin olc nroorlorcita. picncl p) iil{stiit or in)iis ldcul.ttlr) ksinke aisin Turkuer SlråRe 4!tC!,,ri 5 Sr:r:. Turunkalu e lturkuer Strasse Lirlan 5 maiala attiåvaunu 683 (DiiWAG ) matka la sldblckiin. Kuva Jorma Rauhåla ftnrrrof

9 /n,r/.trå,r,a\ \,:,,, r Hesingrnkalu e Hesinke. Slrasse Lrnlan 5 ra tiovau.u 660 matkala R!generSlrassenpaälepysak e Kuva Jorma Ra!h. a 1g Mata alatl ainen peravau.! 857 (ornbard er2001) Rostock n rail ovaunuvärkola mö..riv. 'n ' 703 n (Talra )peråssä Kuva Jorma RåLha a , I Eras iapa tehda kadun keskelå ku keva e railotie rada e matalalalt.vaunukeponen pysakk Korkealasoi nen ja I ava pysakkikålos s ja tseelalkakäytåvälå Kaloksen ja radan väirnef aulokaisia on ko.otetl! pysakin kohda Ia vaunun åltiatasooi ja ajoradai yltys t!nataan ikennevalo n VaLn!n saap!essa pysåk lle auto ikennepysaytetaån auiomaattsesti punåisiin iken.eva oih r ja vaunuun s dymrnen on siten he ppoa ja tutuallsla Kuva Jorma t - 1,i

10 ftnrrrof KUVIA UTKOMAITTA KOLUMIA o!orin kdupurkiliilerrccf nnkof tr toi'nii E\prts dcl l'uruft) S.AI liikennijinr! lidns Nlilenio bussi\c iosro l nf smilcnirlbussi_ liniut liikcf niji\ lit f äiikrtuien Lcskcll. \ dtdruill. busikiistoilld f ik{rairi{xicnriiis.sli oh.is.r ku\.r o\ rl r\.nida CNtacas _kddul La. P) sälkidllrcillnor Pomi chasl sjakutelur si\uih. $roialut hiluril on kdrutcttu siren. etlå autoihln kulku on Po r.ldrla. cs teelinrl, i. nopcaa. tlussit Plsrhl)\il lai rurcill! olc\ icrr o\ irulkqlcn kohdrlle ilman Sdrrd l:a dc llogoråssa liilcnniiiriin.iohdimuroilla \ uod.st \ uolcen 1991 saakki. NlcLrii ruidele\c) lsisillij miiio\!unlrill! liikenniiinli lop]rli io aicnrnrin KolunrLrhssa on ollur sähkin.itioleili Sarla ff dc llogotän Iisiiksi NlcdelliDissi i. Pcrcirussa. I iinlii päi\nm.s.uiall. siiuitsc\a ctcläanledkkrlaincn \ rltioon iloncssanric_ lcssil--iänniltil\ä. liikä \ihiren \uosik)'nnenii kcslltne.n sislillk$lansa ldkia.i{na ei rosin klirdäiuurila.n Piltkaupunlis.udulla \aan salojenia tuhdnsier kilometden prässai nrudseudulla: math.rn on liutoopparn Lu\ ilehuna )hlecnsai llanskln. l,sporiania Ponugalin koloiicn. 'Iiilli hclkellli L \l cisuosillclc mirlkusrdm isia nr issiilil ni essai KoluNbiuun. \.af on ltrokitellur Duun tritliiin \a.rulliseksi: 2/ 3 nadilnan kidfatpduksist.kif tehdinn räällii. Råilion apuloimindar laittu\ ar kuitcnlii irscnsii rinu likoon hankkiessaan uusia ia mielenkiinroisir ku\ia lelrdcn lukiioiden ooolålaiset TlansMi enlo- injojen bussit ov;t korkea a[]a sia Volvo/[,larcopolo' nrvelbusseja, torssa o!el oval vain "våårallå puolellå kåylerlåvftå les[!å iur termf naaeisiajohtuen ussien alusiai on voilu rakentaa perinteisesii korkeålaltialsiksi ja s ten on vålteiiy rnaialalatliaisten ongel mal' mltia kuitenkin kayttårnållä korkeitå lailureita, on saatu käyttöön modern portaaton, nopeåja helppo kulku autoihln Alakuvlsså pysåkk älue näkyy taaempana Kuvai Jorma RauhaLå o1

11 Siaiset bts, tuodesta 1936 ae2 Tallt&on an kaonnut Kinma Nylo'1de.. astajinadn Penti LeinonttlijIJ hana Nokthu(l SllllSET USSIT VU0DESTA t936,osa 2 Rrilio$e aloltiin julhistr viine ntnorostr ell or kahstoluettelo kailislr llkln busseisla, lisl slonoe solroevissr o{meroissr. hetlelo on heditlu silli periaatteelle, eltii rhlci on l{otoltu Periil*äin loild(i &morolle ykri olleet eutot. Sitten sihrytäiin kdrkoreen jne. l-opullo rrrvutokon llxl.:n loillieo ailojen korloin bussin numsro. I lclsingin Railiolie.iå Omnibusosake) hriö I lelsingin kaupunsin liikennclairos ,1 llki--ussiliikenne 1995 ItO= drroh rlkt-numerc. Sanlr blsivoi esiintlå listdlla uscamman IGru ri kohdisaios M nuncma on laihdet0. N E K T Ov K L = bulldoc = mahuri (keskim6uori). = \est."ho}ppi ja ovikoodi = ldril;ikenne./esikaupudkibu$i - = seutu-/lxhiliilci cbusi/puoliluristi. luten L nu1la lorkeäl P = pmhmin varusteltu puoliturisri, E = tåysturhti ikoodi on siletty pelkistetlsri kolnrella (hivelbu$eisa neljllld) num mllo - eluovi-keskiovi-takaovi. l(olwtoluetl lon merkklen 3el tak -rlselin takapuolella. Nokla- ja bulldog-m6llisissa autohsa kuitenkin ctuolija keskiovi o!åt nrolefrmat dlgcloiden vdliseud!lueella. KOK = auron koko Lli T N M D 3 2 t= 0= \AIHT = l'{ = = nomåslia 2-ålselinen = etuo!ilta keskio!ille nrårala. takmlelld 2 arkelnla kuten edelltr lllevella I aslelnl, puoliouton&rti { 'Wilson ). NunEro viittåa lrihteiden nil{rgd!. jos tiedoss. K.OTl0 j, POISTO= kdynöönotoja Nufrerol ovat jarj$tlk*sså;!uosi. kuuktusi, pilivil wkl\pp. 0o=kuotrudsra 1ai p0ivlslå ci tictoa, 00 vrcsilnlun sen sij.m r.doiraa vuolta Pililunddrillå on plrirty kenonaar se kosk o!to on todellisudessa otcttu lii\enreeseen loi pohlcltu kåj/idstil. Vdhoisra busseislo ei kuitcnkaafl yleensc olc ticdosa tuin tlklrn vimllinen p!n. Kl}töötDrto on silloin lspahtunur iotio aika pltivufrådrän jälkeen jd kår1östå poisto on kådnnösså saattmur rapahlua jo useita kuulousiå ail{ai*hnrin. Htjotl. = nuirå rieloja ja huonå ukia < = åikåhcmnrin/edelli.e\ > = mli'hennrin / seunavs Etuovi on tlecnsd etualselin erupudlella. kskiovi akseleidei!{lisså ja takåovi AZ= åutofiaatli. muu merlili kuin edellr tdi merkki ei liedoså. Helsingin kaupungin liikenn laiios 35. AEC Helslngin kåupungin liikennelaitoksen museo (HKrr4). ftnrr{

12 NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli valov KOK LK VAIHT. IS'L REK. K.OTTO FOISTO I-IIJOM. ä 5 16 tssing LD6 TV Kåipio Kl0l 4 M 2l A-7a m0 >229,AH-871, ka4l 16 Volvo j32 5l Ajokk(>HKL) K222 4 M 22 AL , Scaia-V R75 65 Helko Kll2.t M4 22 ASI m00 16 Volvo 858 K 68 Wiima M-64 Llol 4 M5 VE-53 7qn <STA53,>ARX,AOL t5 Volvo se K 80 Tahålkori GL S 0 4 M6 52 UUV-&)s 87{mfi} 96fimo <Vånh.kyun L.<ArvelaAOL 16 Volvo 7M T 00 Volvo 7000 K222 O Az5 39 MYF-415 ofixos its? l? li$irg LD6Tv Kaipio Kl0l 4 M 2t A ?llm 520{n0 >230, AH-973 ka4l l7 Volvo R532 5l Ajokki K222 4 M 22 A ?00 l7 Scania-V Helko Kll2 4 M4 22 AUA42 65& u Volvo 58 K 68 wiina M-64 Ll0l 4 M <IIML/STA,AOL 17 Volvo 858 K 78 wiina M-300 EloO 4 M5 54 AKv-964 E6m0o <rorcniuslao>ilå-h.mus.op. t7 Vofvo 7000 T 00 volvo 1$O K222 O AZS 39 MIT-45I H E R le sing LIXTV Kzipio Klol 4 M 2l A-7 O 37ll00 53m0O >231, ÄH-980, ka4l le Volvo l AiokkpHKL) K2Z2 4 M 22 A996, 52A2OO 6t070o It Scania-V Helko lk1l2 4 M4 22 ASK UX) l8 Volvo 858 K 73 Viina K20l 4 M5 AE-332 E4fin0 EEtloO <SIA33Z AOL,STA:n vår. le volvo 7000 T 0O Volvo 7000 K222 O AZ5 39 lvtyf485 0m6O5 l9 alssing LD6TV Ksipio Klol 4 M 2l A-t >Lt2,Al-8, ka4l 19 Volvo R Ajok*i>He K222 4 M 22 AY-E49 52U Scdni&v R75 65 Helto KIl2 4 Mi 22 AUA4I 6505n 76000,0 19 Volvo 858 K 72 '$ir,a K20l 4 M5 AAO {nO <HMli AOL, HMLvär. 19 Volvo 7000 T 00 Voho 70f,O Y222 O AZS 39 MIT-524 UXb05 20 lbsidg LI)5TV3TS 37 Kaipio Klol 4 2l A-8O {m >83, Al-25, ka4l 20 volvo Ajotk>? K222 M Scani&V 'ls 65 H lko Kll2 M4 22 ^Y-U8 AUA fin0 20 Volvo 5E ( 72 Wiima K20l 4 M5 AAG329 84fino <T A329, AOL, STA:n var. 20 Volvo 7m0 T 00 Volvo 1O(n K222 O 39 NEFI96 m06o5 ^25 2l 0ssing LD6TV Kaip;o KlOl 2l A-8(X7 37t2W >234, Ar-47l34l 2l Voho,6t7 52 Ajokki Kr12 M t9 AZ t Sr da-v R75 65 Helko Kll2 M4 22 AUA-& l volvo 858 K 72 wiina K20l 4 M5 AAR m0 881l0O <ST4330, AOL, SIA:n vär. 2l Volvo TOOO T 0o Volvo 70oO K222 O AZS 39 NEF

13 \iji'./!'.lj]'lll\l.ll,]/]' {e.ne e tos 22 Vo fc 86 i ialo;k vuode:: {-*++! k,-.r.la los 20 S.en å r. w..e l. r!65 t: Pes as sa Kwa lotrn! [1å i.r HKL Eus3: k-anne 2a V.!. i00al 1000 Kura J!h.fa N.,a.. r.. 2!i!!. ll.s r,a r (aupu.g n :kenneatos tå Vcrlc Kr6000 i W nr3 vr.de la l!,3 Autoa k.ytetl, i Amnrat.pp.lokser opetrlal.ssa ALlc o a!r pe n Sr.nr.n T!rslari. Ot at? Klva Jrhana No.l L.n 24 t -!!i

14 H E l+ NRO AI-USTA Målli Tp. Vm KOzu Malli Va/Ov KOK LK VAIHT. lst. REK. K.OTTO POISTO HUOM. 22 iissing LD6TV Kaipio Kl0l 4 M 2l A t2Do >235,AI-62,ka41 22 Volvo Ajokki Kll2 4 M 19 AZ Scania-V Helko Kllz 4 M4 22 AUA Volvo l0m K 8l Wiima M-302 El00 4 M6 55 AOX <Ioreniuk5.L, AOL. > Volvo 7000 T 00 Volvo 7000 K222 0 AZ5 39 Z ssing LD6 ry Autoteoll. Klol 2t A >236.AII-899, ka4l 2l volvo Ajokki Kll2 M t9 AZ Scania-V Helko K1l2 M4 22 AUA Volvo lommklii K 90 Lahti Eagle Elol 4 C 62 CAN <Pukkilanl 5, AOL, > M rcedes- O405N T 00 M O405N K222 I 38 ZIX ssing LD6 TV Autoteoll. Klol M 21 A Volvo Ajokki Kll2 M t9 A Scania-v Helko Kr 12 4 M4 22 AUA Mercedes O405N T 00 M O405N K222 I /\25 38 ZIX ossing LD6 TV Auloleoll. 25 Volvo Ajok-ki 25 Scania-V Helko ^25 Kl0l 21 A t Kll2 4 M t9 A Klt2 4 M ^UA Mercedes' O405N T 00 M O405N K222 1 Az5 38 ZIX >237, AH-9J6, ka4l >238, AH-948, ka4l c * 3 : 26 issing LD6 ry Autoteoll. 26 Volvo R6l7 52 Ajokki 26 Scåniå-v Helko 27 iissing LD6 TV Autoteoll. Kl0l 2t Yolvo Ajokki Kllz M t9 ^-7979 A Scdia-v Helko Kll2 4 M4 22 AIJF ? Mercedes O405N T 00 M O405N K222 I AZ5 38 ZIX iissing LD6 TV Autoteoll. 28 Volvo 6t7 52 Ajokki 28 Scdia-V H lko Kf01 2t L Klfz M t9 AZ K112 4 M4 22 AUF Merc des- O405N T 00 M o405n K222 I AZ5 38 Ztx Klor 2t A Kll2 M 19 A Kll2 4 M4 22 AUF Mercedes- M O4O5N T 00 M O405N K222 I AZ5 3a Ztx >239, LH-972, ka4l >240. AH-979. ka4l >241. AI-19, ka4l

15 .Jitlikt bussit tto.lesto os12 s Hels ngin kaupungin lik nneatos 24 iissng 1D6ry400 / Oy SuomenAuloleot lisuusab, vuosimal a 1937 Kuva Helsingin kaupungin lrikenne aiioksen museo (HKrvl) Ir- HKL-ussiliikenne 25, Mercedes-enz O4O5N/5880 vuodelta Kuva JLrhara Nordlund Helsinki Vuonnå 2000 HKL-uss - llikenne hankki numerolle Mercedes-enz 0405N/5880 -kaupunkilinjaautoja. Jolkut aulot vuok' rattiin eräåssä vaiheessa muille li kennöilstrjil e, kuten auto 27. Kuva Teem! Colin ftnrrrof

16 NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli Valov KOK LK VAIHT. IST. REK, K.OTTO POISTO I{UOM, H E lq l ssing LD6 ry400 Volvo 8611 Scania-V '75 Mercedee O405N Tidahokn 6t',l Scania-V 875 Me.cedes- O405N 3t 'Iidaholm 20 3l Volvo Scan;a-V 875 3l Mercedee O405N 32 'fidaholm 32 Volvo 32 Sca.ia-V 32 Volvo 33 Tidaholm 33 Volvo 33 Scania-V 33 Volvo 34 'fidaholm 34 AEC 34 Scania-v 34 Volvo 35 M.A,N 35 AEC 35 Scania-V IO LE IO LE 820 RegalMklII 875 1O LE ZI ResalMklll?5 IO LE 3l T00 N T T s T T T N T Ajokki Helko M 33/41 Autotll>Aut.k.r 52 Ajokki 65 Helko OO M 33/4I Aurodl>Aui.k.r 52 Ajokki 65 Helko OO M 33/41 Autod>Aut.k.r 52 Ajokki 65 Helko 00 Carus 3ll41 Aurodl>Aut.k.r. 52 Ajokki 65 Helko 00 Clms Autotll>Au1.k.r. 65 Helko 00 Carus 65 Helko 00 Cånus K1OI K112 KII2 o405n K222 K KII2 KI12 o405n K222 K K222 K]]2 o405n K222 K K222 KII2 City L K22l K K222 KII2 Cityl K22l K KI12 KII2 Cityl- K22l K K]12 KI12 City L K22l I 4 I 4 4 I M M M4 AZ5 M20 M 19 M4 22 AZ5 38 M20 M22 M4 22 AZ5 38 M20 M22 M4 22 AZ5 43 M20 M22 M4 22 AZ5 43 M20 P4 20 M4 22 AZ5 43 M20 P4 20 M4 22 AZ5 43 2t A-8052 t9 AZ-65t 22 AUF ZIX-348 A"4656 A2"659 AUN-70 zlx-344,\-471',7 A-980 AUN-7I MYF-232 t\ i AVR-9 ztx-llo A AVR-II ztx-131 A-4839 A-5996 AVR-21 ztx-l8l L-2265 A-8148 AVR-23 ZIX-I ? 'l t t 4t,At-sr,k 4l >AOL u76 >A- I 328 <OyomnibusAb 30 >60 >A-1375 <Ovomnib.Ab 3l >AOLv76 >A-l4ll <Oyomnib.Ab 32 >A-1400 <Oyomnib.Ab 33 >AOL v.76, museoautoks; >A1332 <Oyomnib.Ab 34 >AOLu76 <OyOmnibusAb 35 >At-r48 $ 36 AEC 36 Scånia-V 36 Volvo ResalMklll 75 IO LE T 65 Helko 00 Ceus KII2 KI 12 City L K22l P4 20 M ^25 A-8t05 AVR,I3 zlx ? >AI-t05 >AOLv.76

17 llrartlol 2t \this!t hts\n ntulr! rrt fa Iltt- Helsingin kaup!ng n I kenneaitos 30 Scan å Vab s 87563F/ Helko vuodelta 1965 Kuva Tommy [Ian.e.7 ] Yhåå ä HKL ussllikenleen vuonna 2OOO hankk.naan Mercedes en2 04O5N/5eO -kaupunkir nja-a!losaiaan kuutrvat autor 30la 31 K!vatJuhana Nordtund 2T A 2A0A HKL-usslikenfe 33. Votvo lo LE / Carus K204 City Lvuodetta 2OOO Kuva Juhana Nordlund 20I2000 Hersinki Hels ng n kaupungin tiikenretaitos 33. Scanra Vabs 87563F/ Hetko vuodelta 1965 Autoasäityietaåf museoii.ja-autona KLva Jorma Rauhala Hesink

18 ^,/, l,irlt,rrrrr'/,r.ii'rir''li tit"t t.tlir Htilil'i t'.tttttlr ir lgbus 0v on Koivislon Auto 0Vrn tytätyhtiö' iokå vålnidaa linja autåja konserninomaan käyftiiön 0yaloihi linjaeulojen velmistulsen vuonna l9tt tnsimmalslne luoslna -Kabus tuoieet menivätyksistään pikavuotoliikenteeseen Vuodesta *-. H,:1il::',tffi;i:ffffi;ö.iö;ö'hhitiikennehtusha..Ensinnäiser måhratania-3uror&t!:ilil:ill.]l1l;!]ffi,,'lffirhilii ",rfi, i.i rå1,,r,.nii,,isr, auiop una L"hdessa si;a1sevå iehdås 0n valmisreiur kaurunkiliikeireeseen,,illlritr. f"arnjm*,,n, ose Kahs-eutoista on saånli koringa Varkeuden tehtaalla' Yhäa a Ens mmä sellå to sla seks anosi åh ll kenne KablsLl terot!kseks ka!p!nkl ålto sr:r ehi nl..asl)aa. a'sr s:rlan en5 mmar.en auto lj a!l, a. L le.ne clt 44r lxko,l4r) vuodelta r987 sala kastt ka'(k aan 12 auloa A Lksr eltot o lal l.ppi,alhte så rsion rral:!ell oårasasså PLtrrla'e rdu ' a 'o la LrlrolremmL. aulot ovat llrneeia to måattrvaihteslna mlos kalpunk LnJo la arroen må lmerkrnlä ontg 6L Klvå.L'rh;na Nordl!nd l2 5 2OO3 Jvväskv å Ja; I lr I uop on Lrlenn' 2Ol 1l Ha 28 r'b!s TD 4,7250 vlodella l!8' A l upe a ren noortor o DetroLt (2 lahi nen) loka on mvohen rn [o attu ne ilshtrsela f"'lan la lsnrlhel ovat Pår.b!s ma ha Tekn sla rletoja Alton p tlus l3m akselvallt 25m alll.era.en moollor ne ]sl.ternen Delrort D ese 7lT rsf!t ajr udrllaan '1 65 Teho 187hv / 23oor1n n Vaå.to 685N / l4ol]r/nr n Aklpera ne. varhteslöallson automaalt Klvå Teemu co in K.oon L kenne 23S (HVR 124) Kabls ro-a vuo.le ta tgeo Aulo o a un Per n KolistonAulo ov 324 altojoutu aika'aan Lahdessa våkavåån täsorste!s_ onfetlodduteen Detrorl_moottor on kor!att! myohemm [lan'mootlor lala samallaal!rson aulomaatin 1r ale on asen.eltu ZF a!iomaatl Kabus TD 4!"ula lafs l2 altoa\amseltlnr9so aulo; erd. el Yh eensa 24 f Pl loll'a myöhenrm n ka kktpaät! vät KuoP oon Fns mmalsen erän alto ssa o l mlov ftrnkoiset Parabuslst! met klr taås la! mm. sen eran aulors'å on pehmus etlt K:blsrf omal stu me r!!å eenr uo n 18 2/2003

19 pukkta tafu tn ltk.na ^abarh Jyväskylån Liikenne oy 443 (xkn-443), Kabus TG-6Lvuodelta IMooitori on Gardner6 LXCT. Aikuperaner vaihleisto oi ZFrn 6 lovinen manuaalllaatikko, joka on myöhemrf in kotuattu sanrån valmisiajan slsäk!va Jyvåskylån Liikenne oyrn Kabus sta Näisså auloissa on alustå pilåen ollut i masloiniilaiteet jååhdytyskoneineen Autoi on helposti muulettavissa iilausaiokåyttöön I såämåilå astenvaunutilåån ylimäåråisiä istuim ä sekå varuslamalla kaikki isiuimet tyynyllä ja hupulla Kabusien yksierinomaisimmistå ominaisuuksisla jå tavaramerkeistr, on kislatla mahlava istumavälyysja v imeisen påålleonnistunuljousiius.tåssåollaan malkaia maa aiskunnan puolella låhelå Puuppolaa Kuvå Teemu Collin tjysauiomaalilla Kabus rakensi Jyvåskvläån vuosina kahdentolsta auion sarian låhi iikenneautoja numeroi le ja aulojen ovijärjestys on Ensimmä sten yksi6iden ky kiraidat olivat punaiset korosl,aen Jyväsky åsså vuosia jatkunutla punaislen bussien perinneltå'. Kuva Juhana Nordlund kevåältä 1988 Vuosina Kabus Oy Gkensi muhkean 24 åulon sa{an 2c-katureita loiden alusioiks valitiiin pen'skoiatlqå Volvo 858 -alustoja. Autoista arkujaan 16 sijoitetti n Jyvåskyläån ja kahdeksan Lahden L kenleelle Lahleen (JL , , sekå LL , ) Kuvassa Lahden Liikenne 308 (HFS{27) alusia vuodella 1975 pediisin oreväsla Kuopion Liikenteen autosla K8K,339. Kuva Juhana Nordlund 24 S 2002 $nrnof 2t20.J3 19

20 ^tt,t: kttt,t) i,, j,,it tti dil,,,t r Oy,194 {CA 1131 Kabus T[,4 621/680 vlodeta I995 Talve a ls93.al\ijti (l]0p,', T[rl !tct

21 li,)lr' Ltt), rtiit tt,,),t, ) r, \)nr (ex Oy L ke.neab r35l Kabls r[4-62] t lote! lell n vr a nonn.a rlå ailakorke!dela mutla lahia nresså s rla kertoo es/nre ksr Iaman a!lo s17 :; ::=:- i I Fi:lllrr ',!l! iiil 332 i:;;f 5it ri tx A-632r Kåbus TM 622l - Låhae. LLke.ne 3381X 8381 I/elsåkankaa a Kåbusrr ovat oleetm!oto! låen kautta å koten va6 n irtur sr sra eka ha -lm 622 lee la lå osrn poikkerstå sr!nlaan ia to seen KLva Hekk Penlt a kesaku!la 2001

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart Tie- ja vesirakennushallitus Kayttöosaston liikennetoimisto 7552-76/kruunukart Y LEI 5EN FI FN JA AU'1A' 11N fauij - TEYKSISSÄ VUOSINA 1975-77 TAA11 Hi- N1EI' 0 \j NF Ii)j'I 1 JI j 1;'! le ts inki 21 2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla:

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: Tall Ship Race & n Meripäivät BUSSAKATAULUT Bus connections 12.7.-1.7.2017 Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: - edulliset hinnat käteisellä tai Waltti-kortilla - yölisää ei enää peritä - alle 7 vuotiaat

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Tulevaisuuslautakunta AIKA 01.07.2008 klo 16:30-17:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot