SUOMEN RATIOTIESEURA RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN RATIOTIESEURA RY"

Transkriptio

1 I.i I I F, l! il +, I

2 ftnrr{ rssn vuosikerta Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja iaetaan SRS:n jåsenlehtenä PÄÄTori, I-IAJA Juhana Nordlund TAITTAJA Eero Laaksonen TOIMITUKSEN OSOITE Juhana Nordlund Orapihlajalie Helsinki KUSTANTAJA Suomen Railiotieseura ry PAINOPAIKKA Edita P ma Oy 2003 O Suomen Raitiotieseuta ry Tekijånoikeusmäädysten perusteella milään osaa lehdesti ei saa kä!.ttåä ilman toimituksen lupaa. SUOMEN RATIOTIESEURA RY PL Helsinki Sampo Jäsenmaksu 20 euroa Perustettu'16.1.'1972 Jäsenillå ilmainen sisäänpääsy Helsingin Raitioliikennemuseoon sekä pohjoismaisten railiotieseuroien yllåpitämille museoraitie leille jå museoihin. Tiedustele lipunm'lnnislä. JOHTOKUNTAVUONNA2OO3 PUHEENJOHTAJA MHASTONHOITAJA Krister Engberg Jorma Rauhalå puh. koti (09) 873 s836 puh. koli (09) puh. työ puh. työ (09) i vaniaa.fi SIHTEERI ARKISTONHOITAJA Juhana Nodlund Perlti Leinomäki puh. koti (09) puh. koti (09) l,ai VAMPUHEENJOHTAJA JÄSEN Teemu Collin Daniel Federley puh puh. koti(09) ey.com Ilelsingin Raitioliikennemuseo VAMJÄSEN Ari Oksa puh. koti (09) puh. työ (09) Töitlön vaunuhalleilla on avoinna keskiviikoglå sunnuntaihin klo Vanhoja raitiovaunuja sekå johdinauto, valokuvla Helsinginjulkis n liikentee. hislodasta. Myynnissä poslikoiteja, våununrakennussarjoja, opaskiiasia j videoila. TöÖLÖNKATU 51A- OO25O HELSINKI RAltlOlTA ö 3 euroo 3fi 994: vucåarcn melovalmis. Matkallå Amsledami$a, KANJO : Kummewaurut,Tallinna,Turisliaurollå Pohjois-Ha.gaan, Kälsaus TamOeeelle u!den vuosituhannen 42000: Hadavaunul,K snajapes.jan varikko, Moskovan vaunlt, Tamp4 reen kaupungin liikennelailos : Työvaunul osä 5, Råitiovalnupysäkk:en kilvet, Notrköpingin våunuja, (-2ooo) lo 6 euroo (2ool-) 1/2002: SRS:nåjålul jålutuslumisvieeilui, SRS 30 vuo(a, Kolmikymppiset 6likåt, Helsingin Eilioliel lällä vucikynmenellå,oe : H lsingin metro 20 vuotta. /!2002: Kaksi&jeslelmä Jyväskylå. Liikenne oy:n bussejå, Vånraån sisåin e n linja uloliike nne. l/2003 Taul!t, Sini*l bussit wodesra 1936, oe 1 Kannen kuva 3/2001: Helsinsindiiioteidenlyöaulol, ASEAn alkul, Kuvia Tålli.n4ia, paikållisliikennetlå Riihihäeliå. Msrsåän Linian viimeinen påivä. /!2001: Raitiovaunumaksutmad(ois ja penneisså, 1l - Helsingin lyhyikåisi. råiliolinja, Pauli Sdde /no lmin råiriovåunukuviå oe 3. Kalsaus osa 3. Tilauksel SRS:n maksuliiketilin Sampo ,L kåutla, me*ilse liedonanlokohtaåniilamasiluotteel HKL 9 (Karia / Strijmbe ) Kalajanokalla. Yhteista flitunnus suuine nuolikuvioineen on peftjisin Ehastajien aikakaudelta. Kuvå Juhenå Nordlund ?J2003 Inmd-

3 t'atu4en I 30eliikepiiiydt owt ]aisill.i VAU}IUT I-30 EUIKKEEIIE Helsingin hupungin liikånnslailoklen vuonn ldyhiiönottensl rsitiotiemootto - v.unul l-30 0v.l lalvelleel kr{punlileisiejo 44 vuotta liiheslulkoon larloanrlta. lihinnä 1990-luvulta allaen veund ovåt joi0akin kssinä olleel nk. k slseisokisle, muth muuten r.unuilla 0n.jetiu hyvinlin ahiivisesti jola arkiläivä. ViilDnlotpuliilorno on leiterkin 0lld e fiäin rsioitettua 1980-luvun jälkeen. Tämii vuosi2003 näyttäki olcvan nrerkillåvä kiunnekohta lällå vuonna I 9i9 karrcönotetulla vaunuryhmållå- On hy!in tod nnåköislä cttä liimä vuosi on viineinen. kdn nåillä raunuiua otr ajeltu nonnaålia linialiikcnnctta. SRS on ki;nniltånll hlromionsa låhän tosiasiaan. mikå näkyi mm. kevåtajelun 200i kaluslon lali.nassa sekå vuoden ensimnäisen kuvakalselmnksen aihe- RAITIOkin oilaateemaan osaia julkaisee m uutmia m ielenkiintokia kuvia va6inkin vaunuien viimeisil1avuosiha. Eipä paiakaupuissammc olc ollut pian 30 vuoteen mahdollisuutta kuvata nåin selkeäsri l li,10- vuotia;la kaupunkiliikennevälineitä luvulla poistelul 2-akselisel vaunut liikkuivat ka;ken lisäksi viimehinä aikoinaan vain ruuhkavuoroissa ensin aanullaja sitten iltapäivålld. Vuoden I 959 vaunul oval edellisistä vanhuksista poiketen liikkuneel ihmis' len ilona myös keskellä päivää. HKL 30 (Valmet / Slrtjmbe ) ja 13 (Kana / Strömberg) Suomen Raitioiieseula ry:n tilausajola Kåpylåsså linjojen 1jå 1A pååtepysåkilå. Vaunussa 13 on ollut saksisankavlrrciun kato la nåinkin pitkåån Kuva Juhana Nodlund HKL 3 (Karia / Sldmberg) Katajanokalla låhestym?isså låivåterminåalia. Våunut ovat tul eei tutulksi myös monille vieraspaikkakuntalåisille jå tietysti ulkomaålåisillekin. Kuva Juhana Nordlund ftrurrof

4 lt)rl,,l,rtrj itn.t tt it:ii!r t Eraassa va heessa ke!atlå 2OO3 v:!n! HKL30ol. noa salansa ed!slåla nla' rkenteessa U!ui katovert o lval ka kk OY KaraAb n valm ståmla KLvaJ!hå.: Va mel!a!ru H(L 27 Fakan e messå s sleife te er.eef N4! i: os n valnu e! olekaan s sle mmasta Paasta Kuva.r,rhana Nod!nd s Klva a å lm ka o.kaan kåun mp nåkykurn s slssa maå issa oeva o(eå. ra tlo vaunun näko nen rat kka Fesng n kesåssä a!. ngon pa siåessa anpmaslrlo aanru å akasn Klva Jrhåna Ke!a: a 2003 VaLnet v3!n!la vuodelb 1959 oh alossa!å n kaks yks oa el lassa nakyva l-lkl 25 seka saran sårlao launu 30 varnu 25 0l hthl ku!ssa!ahemma la kaylola krvaj!rran. Nodiund , I.å lr 1 I 1t

5 TssffiroT j! -= la,ri., I tt) r1 I.t)tiiait rtdt kisilltl HKL 21 matka la Eiraa. P!rsi miehe.kadu e Talve a vuoden 1S59 vaunujen kåytiö vahenimerk flåvåsl linjapar a 1 / 1A Ja kuvassa nakyva vaunu 21 kå keks epäof neksi va!r o tu p.hasli peräånalossa kesa la 2002 lonkålälkeen se porstettin Klva Juhafa Nordlurd L:!" f' I iå Emil ffi td ffi il U Ratkkåhaiiastajan!ne ma taylty k!n HKL 1 liikkul lnlalla I vuorossa 1 Täslå kuvasl. on va kea päate la onko liimå vaufu 1 vlorossa 1 vailossa n m!ussa vlorossa Arvo lus l.ee sekrn koskeeko kytk ma noksessa s-aoslellu rsk.akasiua slomen, rlolsaaiseen myös siia lossatlus ihastu rnaan Karjaalla rakenn ttuun ra tiovaun!un O kaapa vårova sia! Kuva Juhana Nord!nd 13 9 'r999 Valmel vau.u H KL 23 läheslymässa Katalanokan terminaaliå Vå!nussa 23 sakssankav roit n pysy kesaån 1998 saakka lmuista saman satan vaunu6ra saksisanka olivieiy jo vlosia aka sernm n pois Kuva Juhana Nord Lrnd

6 IA kuie l 30 etakepiiirti atut kisi ö Kåia-vaunu HKL6 KaupPato_ rilla linjålla 2. Kuvanotto' helkellä vaunussa oli iakanå lahaslaja toissåän omålla paikallaan. Vaunussa oli kuitenkin jo tuolloin kuljetlaja_ rahaslusvalmius. Ni nkin myöhäån kuin kesällå I985 joissåkin sarjan 1-1s vaunuissa kåytettiin On huomattavå, etiå suurin osa vuoden 1959 vaunuisla oli siinå vaiheessa ilman kiinteätri rahaståian aiiiola (kuvan vaunusså aitio Nodlund HKL 17 (Valmet / Stdrnberg) linjalla 2. vaunu 17 oliloppuun asii ilrnan vasenta (kuljettaiasta kaisoituna) eli ovettoman sivun taustapeillå. HKL 17 joului kolariin kevåållä 1997, ionka iålkeen se r.muteitiln. Kuva Juhana Nord_ lund HKL I viimeistå påivåå linjållå pe4antarnå Aleksanle_ rinkadulla Kuva Jorma Rauhala

7 liikemehe$ati M Saryi IIAASTATELTAVAIIA ulkeilileltestart IIAR.IAANA SARYI Sosiolihrvethje Mrrjecor Srrvi helsulti vlosiluhmnrn rrihleora Hrlsingin hrplngin liikr00rl.ihloon nitiov.unrnluljrttrjrhorillc twoitherån lohdä 'jot h.iv.n muul." loin nitä oli viimsisrl tudot t{uhrnnrt Sr i viildyi q{dccge rnmatiss$n hbi woft. nulhi hii.ihrn ilinyt nitiovruunhliåll4.n tchtiviin. Iilli htlglli hön on nitioremuhljolt.jien lo{hlukslsh v$te r liihnrun0llrri, drnsa rinoe eduhja Suonesrr Kpgön$ M.rja.n.lh, mitsi htu h*cuhitol i*iiosiii. milldstr hänon työnsi oi. Ha;r liikennemesrariki, koska halusin kehittyåja edem ryössåni, Marjåda selinäl. - Katsoin voivani hakea lehutvåii, koska låytin kaikki vaadittavat kdteerit. Ennen kaikkea sosiåalikasvafiajan koulutus anlåa hyvån pohjan nykyise n työhöni ja yht istyöhalua minulta kyllä lö]tyxjokå oli myös edis kiteereislå Hahjoita oli yhleenså noin 30. joista suurin osa liikemelaitoksen ulkopuolelta. Kouluttolono lllmlssö ke.too, ettå hån ei t e työtäin yksin våan taustalla on toimiva tiim;. - Oppilaille op tetaan eri kouluttajien toimesta mm. såhköoppi4 tieliikemelain perusteitå, rairiov,unut kniikkaasekä muita linjaliikennöinniså taninavia tietoja ja tåitoja. Ajohådoittelu aloitetaan s lkein peruste;n: vaunu on saatava hallintaån. Kuka taharm oppii liikuttåmåån raitiovauua. Sen sijåån ammattimainen ajaninen vaatii sitä että luleva miliovaununkuljettaja oppii ajamaan liikenteen p lisälntqen nukaisesti. Myöskåiin sitä ei $a unohlåå, etui aina on pystyttåvä toimimaan lilant en mukåa- Li, såk; on ås nnoidutlava positiivisesti asiakaspalveluun, Madaåna liståå. Ennen omaa linja-ajoa harjoitellåån kou- Iuvaunuhsa ja vanhemman kuljettajan kdssa kaksi kuukautta, jotla em. tavoitteiden tåyt inin n olisi h lpompaa. Padn viikon ajohadoitt lulla ei siis linjaliik nteeseen påäs. Kussien aikaan Helsingin ka,tukulassa voikin huomata runsaåsti kouluvaunuja. Yhdesså vaunussa on yl enså kaki lai kolme oppilastå ja yksi kouluttajä A.jaa ehdi, täån påivässå kolmesta neljlun tuntia. Koulutuksen loppuvaiheessa on tåysipäivåigå linjalarjoitlelua vehemman kuljettajan karsså. Tårnån tarkoituksena on olla peh" meå lasku omaan työhön. Kaikilla liikenteesså olevilla vaunutyypdllå ei enåä opetella ajanåan. l9s0 luvun "laihialai$en" aika alkaa olla ohi, joten oppilaat eivåt enäå kussin puittehsa opettele sitä suuremmin ajanaan tutustunad kylläkin vi lå pååsevät. Nyt on yksi sivu mitio" liikent en historiassa kååntynf. Tosin jatkossa muutama oppilas saattaa saåda koulutuksen myös laihialaisten kulieftanis en, sillå matalavaunujen valmistuminen toivotussa aikataulussa on vielå hieman epävar- I!önlohtolon rooll$o lo mul$o iehlöt bsö Koska raitiovaununkuljenajakoulurusra on vain ajoitlain, Marjaåna Sarvi tule ryöskentelemåån muun ajan esimerkikri ryönjohtajana Hakani messåja Töölön liikenteenohjaukses$. Työnjohtajan toimenkuva koostuu useista asioista kuten esime.kiki radioliik nteen hoidosta, kuljettajavaihtoj n huolehtimisesla asiakaspalvelustz ym. OIen ollul tåhån menn sså vain Hakm;emesså. Marjaåna kertoo. Håkanienen asemalla on enemmrin kuljeflajiaja siellä työlå on vaf måsti ollutkin riittoisasti. Edellisten lisåksi Mmjaå,å Sani tulee tekemäån myös ajolapatarklgilua. Mirå? Lymy;leekö Mejaana railiovaunun niv len lakana piilossa kulieraiålla? - En sentäån. Marjaana naoea. Kenon kuljenajaue vaunuun noustessani. millå åsialla liikun. Havainnoin låhinrä vaihteisiin ajamisla 'aaihdenopeuksia". Niisså ei såisi tapahtu virheitå sillå kaikki våihdealuei a tapahtuneet onnettomuudet ovat ai.a murleellisia ja kalliita. Lisåksi tarkkaile. ;stikoihin.,a kaarteisiin ajarn ista ja lietysti myös asiåkka;- siin suhtåutumista. Kaikesta kuli naian tyf'stl tå]tetä?in havainnointilomåke, josla keskustellaan ]hdessä. Tarkoitus on, etr?i ryönjohto näkyy ja mielelläår posiliivisena asiana kulj najån arjessa. ob vamasri kuljettajållekin mukavaå ja hyitdyllistå saadå joskus palautenå työstärin I l(onnustolono keskeinen piire on kannuslava åsennoitminen työtovereihinsa alaisiinsaja oppilaisiinsa päin. Kun ollåan tult! tårne töihin, lehdå?in yhdesså työtå, sa- Elenkin oppilaat lanitsevat kardustue ta, Mielestä on rhkeåå muisråa että kåikki eivåt opi lhtä nopeasti, vaån kukin oppii omaa tahtiaan e.i asioit4 Marjaana kertoo. Ja jos vsnlemmåt kuljenajat kurilostavat joskus kyllästyneiltä omaan työhönså. kannattaa kuitenkin pi1åä mielesså, etll jokin mukava asia heidät on tässä työsgjopa wg silymm niå pitånyl, håi on muistuttanut oppilaitåan. Tållainen koulutus ia sirnieslyösk ntely varmasti kehittäå nitioliikent en lyö" ilmapiiriä ItamoI 2nn03 7

8 Rostack- ntues \a1...rcs tinpo ROSTOCK. NEUES NETZ, NEUES TElltPo Rosloclin rritioliel {RSA0) ovat uudislaneel voimaleräisesti vaunukalusloaan sekä linjesloean viimeisei kymmenen vuoden aikana' Nyl(yisin noin 30 kilomehin miltaiselh verkostolla jo luudella raitioveunulinjalla liilenröi P'diisäädöisesti nykyeikeinen ia hilhi- nen DiiWAo-t!alglalattiakalusto. \!nhenrf ien koacdlallhislct f cl iaksclistcr ldfajnootlorn aunulcn fc tu on \alnri! leuu nralairlarliaisia ombatdicfp.tai!alrnuia. Ronockin päiitnularicuseman rlle \ al_ nrisrui huhtikuussa nitiotielu.ncli ionk. t)sikiltdonsuiu\ \ aihlolhlc) dcl dscman kdulu liikcrniii\iin kaukoitlniin sckil s{a dan liihiliilcrn.'lutriin. Alkiliik.nlcesikulk.\iinko c.laltiai_ siin nootlo i\ aunu\ uon)ihin ot n1)ijs luhdolt!.iliicnåii helppo sisiiankal nti selt.isla \iiri\ill.. Ratkdisund on olell!1 kä\ttiiön uudct maralalatliaiser pdi\ uuiur''l änrä.iltf icslcl) on ollut h.lpo(iloleulcx.\issa hel' ponr ii kuin useasti nuilla paikkukunnilh li)ttititnolcrlu koaculatliiisccn nn.l\auruun.jälkcenpiiir lisill) nata Lu kcskiosuus N,l..rrori\runutr tckniseen ldkcnlees.cn ci ole un irtu puuttulia näin on \'ill) tl) n onimutkaisilta muutosliiillai. Koska pcri\ r- nussa ei I!.lcnkrin olc nroorlorcita. picncl p) iil{stiit or in)iis ldcul.ttlr) ksinke aisin Turkuer SlråRe 4!tC!,,ri 5 Sr:r:. Turunkalu e lturkuer Strasse Lirlan 5 maiala attiåvaunu 683 (DiiWAG ) matka la sldblckiin. Kuva Jorma Rauhåla ftnrrrof

9 /n,r/.trå,r,a\ \,:,,, r Hesingrnkalu e Hesinke. Slrasse Lrnlan 5 ra tiovau.u 660 matkala R!generSlrassenpaälepysak e Kuva Jorma Ra!h. a 1g Mata alatl ainen peravau.! 857 (ornbard er2001) Rostock n rail ovaunuvärkola mö..riv. 'n ' 703 n (Talra )peråssä Kuva Jorma RåLha a , I Eras iapa tehda kadun keskelå ku keva e railotie rada e matalalalt.vaunukeponen pysakk Korkealasoi nen ja I ava pysakkikålos s ja tseelalkakäytåvälå Kaloksen ja radan väirnef aulokaisia on ko.otetl! pysakin kohda Ia vaunun åltiatasooi ja ajoradai yltys t!nataan ikennevalo n VaLn!n saap!essa pysåk lle auto ikennepysaytetaån auiomaattsesti punåisiin iken.eva oih r ja vaunuun s dymrnen on siten he ppoa ja tutuallsla Kuva Jorma t - 1,i

10 ftnrrrof KUVIA UTKOMAITTA KOLUMIA o!orin kdupurkiliilerrccf nnkof tr toi'nii E\prts dcl l'uruft) S.AI liikennijinr! lidns Nlilenio bussi\c iosro l nf smilcnirlbussi_ liniut liikcf niji\ lit f äiikrtuien Lcskcll. \ dtdruill. busikiistoilld f ik{rairi{xicnriiis.sli oh.is.r ku\.r o\ rl r\.nida CNtacas _kddul La. P) sälkidllrcillnor Pomi chasl sjakutelur si\uih. $roialut hiluril on kdrutcttu siren. etlå autoihln kulku on Po r.ldrla. cs teelinrl, i. nopcaa. tlussit Plsrhl)\il lai rurcill! olc\ icrr o\ irulkqlcn kohdrlle ilman Sdrrd l:a dc llogoråssa liilcnniiiriin.iohdimuroilla \ uod.st \ uolcen 1991 saakki. NlcLrii ruidele\c) lsisillij miiio\!unlrill! liikenniiinli lop]rli io aicnrnrin KolunrLrhssa on ollur sähkin.itioleili Sarla ff dc llogotän Iisiiksi NlcdelliDissi i. Pcrcirussa. I iinlii päi\nm.s.uiall. siiuitsc\a ctcläanledkkrlaincn \ rltioon iloncssanric_ lcssil--iänniltil\ä. liikä \ihiren \uosik)'nnenii kcslltne.n sislillk$lansa ldkia.i{na ei rosin klirdäiuurila.n Piltkaupunlis.udulla \aan salojenia tuhdnsier kilometden prässai nrudseudulla: math.rn on liutoopparn Lu\ ilehuna )hlecnsai llanskln. l,sporiania Ponugalin koloiicn. 'Iiilli hclkellli L \l cisuosillclc mirlkusrdm isia nr issiilil ni essai KoluNbiuun. \.af on ltrokitellur Duun tritliiin \a.rulliseksi: 2/ 3 nadilnan kidfatpduksist.kif tehdinn räällii. Råilion apuloimindar laittu\ ar kuitcnlii irscnsii rinu likoon hankkiessaan uusia ia mielenkiinroisir ku\ia lelrdcn lukiioiden ooolålaiset TlansMi enlo- injojen bussit ov;t korkea a[]a sia Volvo/[,larcopolo' nrvelbusseja, torssa o!el oval vain "våårallå puolellå kåylerlåvftå les[!å iur termf naaeisiajohtuen ussien alusiai on voilu rakentaa perinteisesii korkeålaltialsiksi ja s ten on vålteiiy rnaialalatliaisten ongel mal' mltia kuitenkin kayttårnållä korkeitå lailureita, on saatu käyttöön modern portaaton, nopeåja helppo kulku autoihln Alakuvlsså pysåkk älue näkyy taaempana Kuvai Jorma RauhaLå o1

11 Siaiset bts, tuodesta 1936 ae2 Tallt&on an kaonnut Kinma Nylo'1de.. astajinadn Penti LeinonttlijIJ hana Nokthu(l SllllSET USSIT VU0DESTA t936,osa 2 Rrilio$e aloltiin julhistr viine ntnorostr ell or kahstoluettelo kailislr llkln busseisla, lisl slonoe solroevissr o{meroissr. hetlelo on heditlu silli periaatteelle, eltii rhlci on l{otoltu Periil*äin loild(i &morolle ykri olleet eutot. Sitten sihrytäiin kdrkoreen jne. l-opullo rrrvutokon llxl.:n loillieo ailojen korloin bussin numsro. I lclsingin Railiolie.iå Omnibusosake) hriö I lelsingin kaupunsin liikennclairos ,1 llki--ussiliikenne 1995 ItO= drroh rlkt-numerc. Sanlr blsivoi esiintlå listdlla uscamman IGru ri kohdisaios M nuncma on laihdet0. N E K T Ov K L = bulldoc = mahuri (keskim6uori). = \est."ho}ppi ja ovikoodi = ldril;ikenne./esikaupudkibu$i - = seutu-/lxhiliilci cbusi/puoliluristi. luten L nu1la lorkeäl P = pmhmin varusteltu puoliturisri, E = tåysturhti ikoodi on siletty pelkistetlsri kolnrella (hivelbu$eisa neljllld) num mllo - eluovi-keskiovi-takaovi. l(olwtoluetl lon merkklen 3el tak -rlselin takapuolella. Nokla- ja bulldog-m6llisissa autohsa kuitenkin ctuolija keskiovi o!åt nrolefrmat dlgcloiden vdliseud!lueella. KOK = auron koko Lli T N M D 3 2 t= 0= \AIHT = l'{ = = nomåslia 2-ålselinen = etuo!ilta keskio!ille nrårala. takmlelld 2 arkelnla kuten edelltr lllevella I aslelnl, puoliouton&rti { 'Wilson ). NunEro viittåa lrihteiden nil{rgd!. jos tiedoss. K.OTl0 j, POISTO= kdynöönotoja Nufrerol ovat jarj$tlk*sså;!uosi. kuuktusi, pilivil wkl\pp. 0o=kuotrudsra 1ai p0ivlslå ci tictoa, 00 vrcsilnlun sen sij.m r.doiraa vuolta Pililunddrillå on plrirty kenonaar se kosk o!to on todellisudessa otcttu lii\enreeseen loi pohlcltu kåj/idstil. Vdhoisra busseislo ei kuitcnkaafl yleensc olc ticdosa tuin tlklrn vimllinen p!n. Kl}töötDrto on silloin lspahtunur iotio aika pltivufrådrän jälkeen jd kår1östå poisto on kådnnösså saattmur rapahlua jo useita kuulousiå ail{ai*hnrin. Htjotl. = nuirå rieloja ja huonå ukia < = åikåhcmnrin/edelli.e\ > = mli'hennrin / seunavs Etuovi on tlecnsd etualselin erupudlella. kskiovi akseleidei!{lisså ja takåovi AZ= åutofiaatli. muu merlili kuin edellr tdi merkki ei liedoså. Helsingin kaupungin liikenn laiios 35. AEC Helslngin kåupungin liikennelaitoksen museo (HKrr4). ftnrr{

12 NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli valov KOK LK VAIHT. IS'L REK. K.OTTO FOISTO I-IIJOM. ä 5 16 tssing LD6 TV Kåipio Kl0l 4 M 2l A-7a m0 >229,AH-871, ka4l 16 Volvo j32 5l Ajokk(>HKL) K222 4 M 22 AL , Scaia-V R75 65 Helko Kll2.t M4 22 ASI m00 16 Volvo 858 K 68 Wiima M-64 Llol 4 M5 VE-53 7qn <STA53,>ARX,AOL t5 Volvo se K 80 Tahålkori GL S 0 4 M6 52 UUV-&)s 87{mfi} 96fimo <Vånh.kyun L.<ArvelaAOL 16 Volvo 7M T 00 Volvo 7000 K222 O Az5 39 MYF-415 ofixos its? l? li$irg LD6Tv Kaipio Kl0l 4 M 2t A ?llm 520{n0 >230, AH-973 ka4l l7 Volvo R532 5l Ajokki K222 4 M 22 A ?00 l7 Scania-V Helko Kll2 4 M4 22 AUA42 65& u Volvo 58 K 68 wiina M-64 Ll0l 4 M <IIML/STA,AOL 17 Volvo 858 K 78 wiina M-300 EloO 4 M5 54 AKv-964 E6m0o <rorcniuslao>ilå-h.mus.op. t7 Vofvo 7000 T 00 volvo 1$O K222 O AZS 39 MIT-45I H E R le sing LIXTV Kzipio Klol 4 M 2l A-7 O 37ll00 53m0O >231, ÄH-980, ka4l le Volvo l AiokkpHKL) K2Z2 4 M 22 A996, 52A2OO 6t070o It Scania-V Helko lk1l2 4 M4 22 ASK UX) l8 Volvo 858 K 73 Viina K20l 4 M5 AE-332 E4fin0 EEtloO <SIA33Z AOL,STA:n vår. le volvo 7000 T 0O Volvo 7000 K222 O AZ5 39 lvtyf485 0m6O5 l9 alssing LD6TV Ksipio Klol 4 M 2l A-t >Lt2,Al-8, ka4l 19 Volvo R Ajok*i>He K222 4 M 22 AY-E49 52U Scdni&v R75 65 Helto KIl2 4 Mi 22 AUA4I 6505n 76000,0 19 Volvo 858 K 72 '$ir,a K20l 4 M5 AAO {nO <HMli AOL, HMLvär. 19 Volvo 7000 T 00 Voho 70f,O Y222 O AZS 39 MIT-524 UXb05 20 lbsidg LI)5TV3TS 37 Kaipio Klol 4 2l A-8O {m >83, Al-25, ka4l 20 volvo Ajotk>? K222 M Scani&V 'ls 65 H lko Kll2 M4 22 ^Y-U8 AUA fin0 20 Volvo 5E ( 72 Wiima K20l 4 M5 AAG329 84fino <T A329, AOL, STA:n var. 20 Volvo 7m0 T 00 Volvo 1O(n K222 O 39 NEFI96 m06o5 ^25 2l 0ssing LD6TV Kaip;o KlOl 2l A-8(X7 37t2W >234, Ar-47l34l 2l Voho,6t7 52 Ajokki Kr12 M t9 AZ t Sr da-v R75 65 Helko Kll2 M4 22 AUA-& l volvo 858 K 72 wiina K20l 4 M5 AAR m0 881l0O <ST4330, AOL, SIA:n vär. 2l Volvo TOOO T 0o Volvo 70oO K222 O AZS 39 NEF

13 \iji'./!'.lj]'lll\l.ll,]/]' {e.ne e tos 22 Vo fc 86 i ialo;k vuode:: {-*++! k,-.r.la los 20 S.en å r. w..e l. r!65 t: Pes as sa Kwa lotrn! [1å i.r HKL Eus3: k-anne 2a V.!. i00al 1000 Kura J!h.fa N.,a.. r.. 2!i!!. ll.s r,a r (aupu.g n :kenneatos tå Vcrlc Kr6000 i W nr3 vr.de la l!,3 Autoa k.ytetl, i Amnrat.pp.lokser opetrlal.ssa ALlc o a!r pe n Sr.nr.n T!rslari. Ot at? Klva Jrhana No.l L.n 24 t -!!i

14 H E l+ NRO AI-USTA Målli Tp. Vm KOzu Malli Va/Ov KOK LK VAIHT. lst. REK. K.OTTO POISTO HUOM. 22 iissing LD6TV Kaipio Kl0l 4 M 2l A t2Do >235,AI-62,ka41 22 Volvo Ajokki Kll2 4 M 19 AZ Scania-V Helko Kllz 4 M4 22 AUA Volvo l0m K 8l Wiima M-302 El00 4 M6 55 AOX <Ioreniuk5.L, AOL. > Volvo 7000 T 00 Volvo 7000 K222 0 AZ5 39 Z ssing LD6 ry Autoteoll. Klol 2t A >236.AII-899, ka4l 2l volvo Ajokki Kll2 M t9 AZ Scania-V Helko K1l2 M4 22 AUA Volvo lommklii K 90 Lahti Eagle Elol 4 C 62 CAN <Pukkilanl 5, AOL, > M rcedes- O405N T 00 M O405N K222 I 38 ZIX ssing LD6 TV Autoteoll. Klol M 21 A Volvo Ajokki Kll2 M t9 A Scania-v Helko Kr 12 4 M4 22 AUA Mercedes O405N T 00 M O405N K222 I /\25 38 ZIX ossing LD6 TV Auloleoll. 25 Volvo Ajok-ki 25 Scania-V Helko ^25 Kl0l 21 A t Kll2 4 M t9 A Klt2 4 M ^UA Mercedes' O405N T 00 M O405N K222 1 Az5 38 ZIX >237, AH-9J6, ka4l >238, AH-948, ka4l c * 3 : 26 issing LD6 ry Autoteoll. 26 Volvo R6l7 52 Ajokki 26 Scåniå-v Helko 27 iissing LD6 TV Autoteoll. Kl0l 2t Yolvo Ajokki Kllz M t9 ^-7979 A Scdia-v Helko Kll2 4 M4 22 AIJF ? Mercedes O405N T 00 M O405N K222 I AZ5 38 ZIX iissing LD6 TV Autoteoll. 28 Volvo 6t7 52 Ajokki 28 Scdia-V H lko Kf01 2t L Klfz M t9 AZ K112 4 M4 22 AUF Merc des- O405N T 00 M o405n K222 I AZ5 38 Ztx Klor 2t A Kll2 M 19 A Kll2 4 M4 22 AUF Mercedes- M O4O5N T 00 M O405N K222 I AZ5 3a Ztx >239, LH-972, ka4l >240. AH-979. ka4l >241. AI-19, ka4l

15 .Jitlikt bussit tto.lesto os12 s Hels ngin kaupungin lik nneatos 24 iissng 1D6ry400 / Oy SuomenAuloleot lisuusab, vuosimal a 1937 Kuva Helsingin kaupungin lrikenne aiioksen museo (HKrvl) Ir- HKL-ussiliikenne 25, Mercedes-enz O4O5N/5880 vuodelta Kuva JLrhara Nordlund Helsinki Vuonnå 2000 HKL-uss - llikenne hankki numerolle Mercedes-enz 0405N/5880 -kaupunkilinjaautoja. Jolkut aulot vuok' rattiin eräåssä vaiheessa muille li kennöilstrjil e, kuten auto 27. Kuva Teem! Colin ftnrrrof

16 NRO ALUSTA Malli Tp. Vm KORI Malli Valov KOK LK VAIHT. IST. REK, K.OTTO POISTO I{UOM, H E lq l ssing LD6 ry400 Volvo 8611 Scania-V '75 Mercedee O405N Tidahokn 6t',l Scania-V 875 Me.cedes- O405N 3t 'Iidaholm 20 3l Volvo Scan;a-V 875 3l Mercedee O405N 32 'fidaholm 32 Volvo 32 Sca.ia-V 32 Volvo 33 Tidaholm 33 Volvo 33 Scania-V 33 Volvo 34 'fidaholm 34 AEC 34 Scania-v 34 Volvo 35 M.A,N 35 AEC 35 Scania-V IO LE IO LE 820 RegalMklII 875 1O LE ZI ResalMklll?5 IO LE 3l T00 N T T s T T T N T Ajokki Helko M 33/41 Autotll>Aut.k.r 52 Ajokki 65 Helko OO M 33/4I Aurodl>Aui.k.r 52 Ajokki 65 Helko OO M 33/41 Autod>Aut.k.r 52 Ajokki 65 Helko 00 Carus 3ll41 Aurodl>Aut.k.r. 52 Ajokki 65 Helko 00 Clms Autotll>Au1.k.r. 65 Helko 00 Carus 65 Helko 00 Cånus K1OI K112 KII2 o405n K222 K KII2 KI12 o405n K222 K K222 K]]2 o405n K222 K K222 KII2 City L K22l K K222 KII2 Cityl K22l K KI12 KII2 Cityl- K22l K K]12 KI12 City L K22l I 4 I 4 4 I M M M4 AZ5 M20 M 19 M4 22 AZ5 38 M20 M22 M4 22 AZ5 38 M20 M22 M4 22 AZ5 43 M20 M22 M4 22 AZ5 43 M20 P4 20 M4 22 AZ5 43 M20 P4 20 M4 22 AZ5 43 2t A-8052 t9 AZ-65t 22 AUF ZIX-348 A"4656 A2"659 AUN-70 zlx-344,\-471',7 A-980 AUN-7I MYF-232 t\ i AVR-9 ztx-llo A AVR-II ztx-131 A-4839 A-5996 AVR-21 ztx-l8l L-2265 A-8148 AVR-23 ZIX-I ? 'l t t 4t,At-sr,k 4l >AOL u76 >A- I 328 <OyomnibusAb 30 >60 >A-1375 <Ovomnib.Ab 3l >AOLv76 >A-l4ll <Oyomnib.Ab 32 >A-1400 <Oyomnib.Ab 33 >AOL v.76, museoautoks; >A1332 <Oyomnib.Ab 34 >AOLu76 <OyOmnibusAb 35 >At-r48 $ 36 AEC 36 Scånia-V 36 Volvo ResalMklll 75 IO LE T 65 Helko 00 Ceus KII2 KI 12 City L K22l P4 20 M ^25 A-8t05 AVR,I3 zlx ? >AI-t05 >AOLv.76

17 llrartlol 2t \this!t hts\n ntulr! rrt fa Iltt- Helsingin kaup!ng n I kenneaitos 30 Scan å Vab s 87563F/ Helko vuodelta 1965 Kuva Tommy [Ian.e.7 ] Yhåå ä HKL ussllikenleen vuonna 2OOO hankk.naan Mercedes en2 04O5N/5eO -kaupunkir nja-a!losaiaan kuutrvat autor 30la 31 K!vatJuhana Nordtund 2T A 2A0A HKL-usslikenfe 33. Votvo lo LE / Carus K204 City Lvuodetta 2OOO Kuva Juhana Nordlund 20I2000 Hersinki Hels ng n kaupungin tiikenretaitos 33. Scanra Vabs 87563F/ Hetko vuodelta 1965 Autoasäityietaåf museoii.ja-autona KLva Jorma Rauhala Hesink

18 ^,/, l,irlt,rrrrr'/,r.ii'rir''li tit"t t.tlir Htilil'i t'.tttttlr ir lgbus 0v on Koivislon Auto 0Vrn tytätyhtiö' iokå vålnidaa linja autåja konserninomaan käyftiiön 0yaloihi linjaeulojen velmistulsen vuonna l9tt tnsimmalslne luoslna -Kabus tuoieet menivätyksistään pikavuotoliikenteeseen Vuodesta *-. H,:1il::',tffi;i:ffffi;ö.iö;ö'hhitiikennehtusha..Ensinnäiser måhratania-3uror&t!:ilil:ill.]l1l;!]ffi,,'lffirhilii ",rfi, i.i rå1,,r,.nii,,isr, auiop una L"hdessa si;a1sevå iehdås 0n valmisreiur kaurunkiliikeireeseen,,illlritr. f"arnjm*,,n, ose Kahs-eutoista on saånli koringa Varkeuden tehtaalla' Yhäa a Ens mmä sellå to sla seks anosi åh ll kenne KablsLl terot!kseks ka!p!nkl ålto sr:r ehi nl..asl)aa. a'sr s:rlan en5 mmar.en auto lj a!l, a. L le.ne clt 44r lxko,l4r) vuodelta r987 sala kastt ka'(k aan 12 auloa A Lksr eltot o lal l.ppi,alhte så rsion rral:!ell oårasasså PLtrrla'e rdu ' a 'o la LrlrolremmL. aulot ovat llrneeia to måattrvaihteslna mlos kalpunk LnJo la arroen må lmerkrnlä ontg 6L Klvå.L'rh;na Nordl!nd l2 5 2OO3 Jvväskv å Ja; I lr I uop on Lrlenn' 2Ol 1l Ha 28 r'b!s TD 4,7250 vlodella l!8' A l upe a ren noortor o DetroLt (2 lahi nen) loka on mvohen rn [o attu ne ilshtrsela f"'lan la lsnrlhel ovat Pår.b!s ma ha Tekn sla rletoja Alton p tlus l3m akselvallt 25m alll.era.en moollor ne ]sl.ternen Delrort D ese 7lT rsf!t ajr udrllaan '1 65 Teho 187hv / 23oor1n n Vaå.to 685N / l4ol]r/nr n Aklpera ne. varhteslöallson automaalt Klvå Teemu co in K.oon L kenne 23S (HVR 124) Kabls ro-a vuo.le ta tgeo Aulo o a un Per n KolistonAulo ov 324 altojoutu aika'aan Lahdessa våkavåån täsorste!s_ onfetlodduteen Detrorl_moottor on kor!att! myohemm [lan'mootlor lala samallaal!rson aulomaatin 1r ale on asen.eltu ZF a!iomaatl Kabus TD 4!"ula lafs l2 altoa\amseltlnr9so aulo; erd. el Yh eensa 24 f Pl loll'a myöhenrm n ka kktpaät! vät KuoP oon Fns mmalsen erän alto ssa o l mlov ftrnkoiset Parabuslst! met klr taås la! mm. sen eran aulors'å on pehmus etlt K:blsrf omal stu me r!!å eenr uo n 18 2/2003

19 pukkta tafu tn ltk.na ^abarh Jyväskylån Liikenne oy 443 (xkn-443), Kabus TG-6Lvuodelta IMooitori on Gardner6 LXCT. Aikuperaner vaihleisto oi ZFrn 6 lovinen manuaalllaatikko, joka on myöhemrf in kotuattu sanrån valmisiajan slsäk!va Jyvåskylån Liikenne oyrn Kabus sta Näisså auloissa on alustå pilåen ollut i masloiniilaiteet jååhdytyskoneineen Autoi on helposti muulettavissa iilausaiokåyttöön I såämåilå astenvaunutilåån ylimäåråisiä istuim ä sekå varuslamalla kaikki isiuimet tyynyllä ja hupulla Kabusien yksierinomaisimmistå ominaisuuksisla jå tavaramerkeistr, on kislatla mahlava istumavälyysja v imeisen påålleonnistunuljousiius.tåssåollaan malkaia maa aiskunnan puolella låhelå Puuppolaa Kuvå Teemu Collin tjysauiomaalilla Kabus rakensi Jyvåskvläån vuosina kahdentolsta auion sarian låhi iikenneautoja numeroi le ja aulojen ovijärjestys on Ensimmä sten yksi6iden ky kiraidat olivat punaiset korosl,aen Jyväsky åsså vuosia jatkunutla punaislen bussien perinneltå'. Kuva Juhana Nordlund kevåältä 1988 Vuosina Kabus Oy Gkensi muhkean 24 åulon sa{an 2c-katureita loiden alusioiks valitiiin pen'skoiatlqå Volvo 858 -alustoja. Autoista arkujaan 16 sijoitetti n Jyvåskyläån ja kahdeksan Lahden L kenleelle Lahleen (JL , , sekå LL , ) Kuvassa Lahden Liikenne 308 (HFS{27) alusia vuodella 1975 pediisin oreväsla Kuopion Liikenteen autosla K8K,339. Kuva Juhana Nordlund 24 S 2002 $nrnof 2t20.J3 19

20 ^tt,t: kttt,t) i,, j,,it tti dil,,,t r Oy,194 {CA 1131 Kabus T[,4 621/680 vlodeta I995 Talve a ls93.al\ijti (l]0p,', T[rl !tct

21 li,)lr' Ltt), rtiit tt,,),t, ) r, \)nr (ex Oy L ke.neab r35l Kabls r[4-62] t lote! lell n vr a nonn.a rlå ailakorke!dela mutla lahia nresså s rla kertoo es/nre ksr Iaman a!lo s17 :; ::=:- i I Fi:lllrr ',!l! iiil 332 i:;;f 5it ri tx A-632r Kåbus TM 622l - Låhae. LLke.ne 3381X 8381 I/elsåkankaa a Kåbusrr ovat oleetm!oto! låen kautta å koten va6 n irtur sr sra eka ha -lm 622 lee la lå osrn poikkerstå sr!nlaan ia to seen KLva Hekk Penlt a kesaku!la 2001

iffii 2Ury! ./$]ll;irye- { { ;{i*.!'1\e&"r"", & 'tt """# ffi3ffi :-_,-*

iffii 2Ury! ./$]ll;irye- { { ;{i*.!'1\e&r, & 'tt # ffi3ffi :-_,-* l.:',*,+ iffii \ 'i./$]ll;irye- ;{i*.!'1\e&"r"", & )/ 'tt /. i 2Ury! { { { -S 4' 'f *W """# ffi3ffi :-_,-* '"! li : :::.:::.::l,l l,:r':::,.:,., :,,:,: : ': :;:::,',' :l jr ":1. 1, : :.,..,.,.1:::t,.,,,,,,,..,.,..:,:t:,,,,,,.,.,

Lisätiedot

oli Puulavaran kuljetus sahalaitokselle laaioista litin-jäalan melsistä, iotka siiaitsival

oli Puulavaran kuljetus sahalaitokselle laaioista litin-jäalan melsistä, iotka siiaitsival l'-.- * ltlo 1996 KAUSALA N- LE IN INSETAN RAUTATIE h evos ra it i 0vau nut h öyryhepoj en Perässä Koonnut Jorma Rauhala Kuvat Reino Kalliomäen kokoelma. lsmo Leppänen ja l\rarkku Nummelin Kausalan kylä

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

ffik. r :.- ET rr RAITIOVAUNULLA PARIISISSA i 1;; vuoita sitten Grenoblesta. Siellä raitiovaunuista saadut kokemoksei ovat ylitiåneet

ffik. r :.- ET rr RAITIOVAUNULLA PARIISISSA i 1;; vuoita sitten Grenoblesta. Siellä raitiovaunuista saadut kokemoksei ovat ylitiåneet I r993 ltto \ \ &IFä t: r-{ RAITIOVAUNULLA PARIISISSA teksli ja kwat Markku Nummelin Ranskassa on todellinen railiotie- ia pikaratakuume. Kaikki alkoi runsaat viisi vuoita sitten Grenoblesta. Siellä raitiovaunuista

Lisätiedot

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å ITIO lssn 0356-5440 4 1986 RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

TAHNIfi\IUA. HSL N:o 108 312007. www.lapinkavijat.net. \ f

TAHNIfi\IUA. HSL N:o 108 312007. www.lapinkavijat.net. \ f TAHNIfi\IUA -,/i ri ;l I qt (. \ f www.lapinkavijat.net HSL N:o 108 312007 I,,Aptillt0vljÄ PTIIEENJOHTAJA: Xlri Rautio, Riiståtie 3 K,02940 Bpoo. puh.599 058. 0400,!43507 k&i@åulio.ore HET,SINGIN SDUDUN

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

0408400946. saae.kostama@kolunbus.n nro 107 2/07 15.5.2007. JASDNSIHTEERI: S.anKostan.,?enttiliinrie l tssn 0788-625X. s.3l.

0408400946. saae.kostama@kolunbus.n nro 107 2/07 15.5.2007. JASDNSIHTEERI: S.anKostan.,?enttiliinrie l tssn 0788-625X. s.3l. TAPIhIIfi\,UA HSL N:o 107 212007 I.APINKÄV JÄ PUHEENJOHTAJA: Kari Raulio, Riislalie 3 K, 029,10 Espoo, puh.599 058. 040044:l 50? VÄRAPUHEENJOHTAJA: Saara Kostama, VASTAAVA TOIMITTAJA:SaaraKostama. Penhiläntie

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

UKULI Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 20101 Turku 1o

UKULI Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 20101 Turku 1o UKUL Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhd stys r. y. PL 67. 101 Turku 1o Päätoim ittaja: Tuukka Pahtamaa täinen Pitkäkatu 15 ab 43 500 Turku 50 Puh. 330 764 lat 51 117 Tilausasiat: Tapani Missonen Yo

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014 HKL:n henkilöstölehti 2 2014 Yhteistyössä on voimaa Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja assistentti Terttu Jukola Pelastuslaitos on tärkeä kumppani Hommat Reilassa! Liisa Joensuu Sisältö 2/2014 Dreamstime

Lisätiedot

9. Jou,1i fuihinäki, J. Laaksonen, J. fuihelä ja M. Ahola 45 lajia (S:Akisalo-Pemiö-Salo -) 10. Kimmo Kuusisto, Mika Sjöblom ja Ari Kuuseia 41

9. Jou,1i fuihinäki, J. Laaksonen, J. fuihelä ja M. Ahola 45 lajia (S:Akisalo-Pemiö-Salo -) 10. Kimmo Kuusisto, Mika Sjöblom ja Ari Kuuseia 41 Sisättys Juhana Piha Tältzi me nä]t?inrne, jzisenkysely 199...1 Martin Helin Lintuverkko - lintuaiheista keskusteluå tietokoneverkoissa 8 Esa Lehikoinen Aotearoassa saa kokemuksia 1 Jyrki Normaja Tunisia

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

Talvi työllistää meitä ja muita

Talvi työllistää meitä ja muita HKL:n henkilöstölehti 4 2012 Talvi työllistää meitä ja muita Turvallisuus on elektroniikkaasentajan työtä Tanssien Töölössä Sisältö 4/2012 HKL HKR 7 6 HSL Kaisa Sikkilä 4 2 3 Pääkirjoitus Tieto kulkee

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tähdenväiej ä

Puheenjohtajan tähdenväiej ä Puheenjohtajan tähdenväiej ä Kuluneen kesän merkittävin tempauksemme oli Kiisan saunatalkoot. Rakentajahenki oli jälleen kerran koonnut osaavan su5ijoukon hirsirakentamisen taitoja osoittamaan ja opettelemaan.

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot