LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ Aika: klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vuodelle Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n anomus perusparannushankkeen edellyttämistä rahoitusärestelyistä 98 Valtuustoaloite pysäköintipaikkoen sioittamiseksi Kasavuorentielle 99 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen Nuorisotakuun toimintamalli Kauniaisissa Eron myöntäminen luottamustehtävistä (Juha Börnman) 15 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

2 PÖYTÄKIRJA 9/ Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel, , klo 19:07-19:20 Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Nystén Tiina v Rekiranta Riitta v Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Enberg Mikael tal.oht. Haru Marianna yhdyskunt.oht. Ahlström Mari sote.oht. Backman Heidi siv.oht. Poissa: Kurkela Heikki Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Taisto Miettinen Margit Peltovirta Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

4 PÖYTÄKIRJA 9/ Kokouksen ärestäytyminen KV 95 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimen huudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumää rään nähden päätösvaltaiseksi - valitsi valt. Taisto Miettisen a valt. Margit Peltovirran pöytäkirantarkastaiksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

5 PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vuodelle /115/2007 KV 96 KV määräsi kokouksessaan rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2014 voimassa olevan lain mukaan. Eduskunta on tämän älkeen hyväksynyt hallituksen esityksen kiinteistövero lain muuttamisesta (HE76/2013). Laki on vahvistettu , se astuu voi maan a sitä sovelletaan vuoden 2014 verotuksessa. Muu te tun lain mukaan rakenta mattoman rakennuspaikan korotetun veroprosentin on pää kaupunkiseudulla oltava vähintään 1,5 prosenttiyksikköä yleis tä kiin teis töve roprosenttia kor keampi, kuitenkin enintään kolme prosenttia. Muutoksen ohdosta rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin tulee Kauniaisissa olla vähintään 2,10 %. Korotuksen vaikutus kaupungin kiinteistöverokertymään on noin euroa. KH: Päätös: KV määrää vuoden 2014 rakentamattomien ra kennuspaikkoen kiinteistöve roprosentiksi 2,10 %. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n anomus perusparannushankkeen edellyttämistä rahoitusärestelyistä 302/334/2013 KV 97 Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab on esittänyt kaupungille oheismateriaalina olevan anomuksen. Ano muksessa pyydetään toisaalta, että kaupunki osallistuu perusparannus hankkeeseen omavastuuosuudella noin euroa a toisaalta, että kaupunki antaa sitoumuksen yhtiön lähivuosien aliäämien rahoittamisesta kaupungin myöntämällä lainalla, yhteensä arviolta noin euroa, ar violta vuoden 2023 loppuun saakka. Asian käsittelyaikataulu on kiireellinen, koska perusparannushankkeen toteuttamisesta sekä rahoitus ratkaisuista tulee olla päätökset ennen kuin ARA käsittelee sille toimitetut hakemukset tammikuussa. Myös vuokralaisille tulee ilmoittaa korauksista vähintään 6 kk ennen töiden aloittamista. Taustaa Yhtiön omistaa Kauniaisten kaupunki (51 %) a Helsingin seudun opiskelia-asuntosäätiö (49 %) yh dessä. Yhtiössä on 3 pienkerrostaloa (2-3 kerrosta), otka ovat valmistu neet vuonna Huoneistoen lukumäärä on 72, oista 38 on kaupungin hallinnassa a 34 on HOASin opiskelioille. Kaupungin asunnot on suunnat tu erityisesti nuorille (alle 26-vuotiaille) a lisäksi 8 asuntoa on välivuokrattu pakolaisille. Kaupunki tekee asukasvalinnat omiin huoneistoihinsa. Vuokra määräytyy samoin perustein kaikkien asukkaiden osalta. Vuokran määrä on alkaen keskimäärin 11,74 /m2/kk. Lisäksi asukkailta peritään maksut saunasta a autopaikois ta. Yhtiön rakennukset ovat osittain alkuperäisessä kunnossa. Yhtiön toimintakertomuksissa on ainakin vuodesta 2010 lähtien mainittu vuodelle 2014 suunniteltu peruskoraus. Tämä, sekä että peruskorauksen rahoituksen ärestäminen tulee olemaan haasteellista, on tuotu KH:n tietoon yhtiön tilin pää tösten käsittelyn yhtey dessä ( a ). Peruskoraus on tarkoitus tehdä kohdistettuna siten, että ainoastaan uusimista edellyttävät rakenteet tai laitteet uusitaan. Korauksia tullaan tekemään sekä sisätiloissa että ra kennuksen ulkopuolisilta osin. Perusparannushankkeen sisältö ilmenee tarkemmin yhtiön anomuksesta. Työt on tarkoitus aloittaa ensi kesänä. Rahoitus 1. Kaupungin omarahoitusosuus Yhtiö tarvitsee lainaa rakennusten perusparannukseen. Hankkeen arvioitu kustannus on euroa (sis. alv 24 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa 80 % korkotukilainalla ( euroa), 10 % ARA:n myöntämällä käynnistysavustuksella (edellyttäen, että perusparannus tehdään vuonna 2014), n. 5,2 % ARA:n myöntämällä erityisryhmien investointiavustuksella opiskelia-asukkaiden käytössä olevien asuntoen osalta sekä n. 4,8 % Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

7 PÖYTÄKIRJA 9/ kaupungin omarahoitus osuudella kaupungin asukkaiden käytössä olevien asuntoen osalta. Ero omistusosuuksiin ohtuu siitä, että ARA myöntää avustuksen peruskoratta vien neliöiden mukaan. Asuinneliöistä n. 52 % on opiskelioiden käytössä a n. 48 % kaupungin asukkaiden käytössä. Todettakoon, että kaupungin virkamiesten toimesta on annettu ARA:lle puoltava lausunto yhtiön kor kotukilainahakemukselle a eritysryhmien asunto-oloen parantamista kos kevalle investointiavustukselle. Lausunnossa on todettu, ettei siinä ole otet tu kantaa hankkeeseen omistaan ominaisuudessa. Kaupungin omarahoitusosuus voi olla pääoman sioitus yhtiöön tai laina yhtiölle. Jos kyseessä on lai na, lainan kustannukset tulee lisätä kaupungin asukkaiden vuokriin. Korkotukilainalla rakennettuen vuokrataloen omistaan omarahoitusosuus ärestetään yleisesti omis taan myöntämällä tertiäärilainalla, osta lainan myöntää saa periä kohtuul lista, yleisen korkotason mukaista kor koa. Lainaa ryhdytään lyhentämään vasta sen älkeen kun korkotukilaina on tul lut maksetuksi takaisin. Näin toi mien asumiskustannukset asukkaille pysy vät kohtuullisina a paremmin en nakoitavina. Todettakoon, että kau punki osallistui viimeksi Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatien uudelleen raken tamiskustannuksiin 5 %in osuu della hankinta-arvosta myöntämällä yhtiölle euron tertiäärilainan, oka sidottiin 12 kk:n euriboriin lisät tynä 0,5 %in marginaalilla (KH ). Todettakoon, että kaupunki on vuosina 2002 a 2003 yhdessä HOASin kanssa korottanut yhtiön pää omaa osakeannilla ( euroa vuonna 2002 a euroa vuonna 2003) (KV a KV ). Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ARA:n myöntämä erityisryhmien investointiavustus vastaa HOAS:in omarahoitusosuutta. Kaupungin tytäryhtiöiden tasavertaisen kohtelun vuoksi on perusteltua ärestää rahoitus yhtiölle terti äärilainana. Koska lainan korko vastaavasti määriteltynä kuin Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatien kohdalla, olisi vuositasolla varsin pieni (nykyisel lä korkotasolla n euroa) a toisaalta koska lainan kustannukset pitäi si erikseen lisätä kaupungin asukkaiden vuokriin, mikä vaatisi erillisen kir anpidon pitämistä tältä osin, ehdotetaan, että laina myönnetään korotto mana. Laina olisi lyhennysvapaa niin kauan kuin yhtiö lyhentää peruspa rannushanketta varten otettavaa korkotukilainaa. Kaupungin myöntämän lainan takaisinmaksuehdoksi määritellään 6 vuotta siten, että se toteute taan tasalyhennyksin. 2. Lainasitoumus maksuvalmiuden turvaamiseksi Yhtiö on anomuksessaan tuonut esiin yhtiön haasteellisen taloudellisen tilanteen a että peruskoraus ta varten nostettava uusi laina nostaa yhtiön rahoituskulut niin suuriksi, et tä yhtiö ei selviä niistä ilman ulkopuolista apua. Peruskorauksen toteutta misen edellytyksenä on siten, että omistaat sitoutuvat omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa rahoittamaan yhtiötä niin kauan kuin vanhaa raken tamisaikaista lainaa on vielä älellä. Tä- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

8 PÖYTÄKIRJA 9/ män hetkisen lainaohelman mu kaan tarve loppuisi vuoden 2023 lopussa. Arvioitu lainasitoumuksen yh teismäärä on noin euroa, osta kaupungin osuus olisi 51 % eli noin euroa. Lainan koron tulisi olla alhainen, otta korkokulut eivät rasittaisi yhtiön taloutta liikaa a lainan lyhennykset alkaisivat sen älkeen kun rakentamisvaiheen laina on saatu maksettua kokonaan pois. Oheis materiaalina olevasta laskelmasta il me nee lainasuunnitelma tarkemmin. KH on kokouksessaan edellyttäen, että KV hyväksyy sille tehdyt esitykset, päättänyt val tuuttaa kaupunginohtaan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupun kia yhtiön kaikissa perusparannushankkeeseen liitty vissä yhtiökokouksissa a niissä päättämään hankkeen rahoittamisesta alla olevan mukaisesti. KH: KV päättää, että - kaupunki suhtautuu myönteisesti Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n edellä mainittuun perusparan nushankkeeseen, - kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:lle kaupungin omara hoitusosuuden euroa korottomana tertiäärilainana. Laina on ly hennysvapaa niin kauan kuin yhtiö lyhentää perusparannushanketta var ten otettavaa korkotukilainaa. Kaupungin myöntämän lainan takaisinmak suehdoksi määritellään 6 vuotta siten, että se toteutetaan vuosittain tasaly hennyksin, sekä - kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle vuosittaisina erinä yhteensä enintään euroa lainaa saakka. Lainan korko on 12 kk:n euribor lisättynä 0,5 %in marginaalilla a laina on lyhennysvapaa niin kauan kuin yhtiö lyhentää rakentamisvaihetta varten ottamaansa lai naa. Kaupungin myöntämän lainan takaisinmaksuehdoksi määritel lään 10 vuotta siten, että se toteutetaan vuosittain tasalyhennyksin. Si tou mus annetaan edellytykse nä, että HOAS antaa vastaavansisältöisen a omistusosuuttaan vastaavan lainasitoumuksen yhtiölle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuustoaloite pysäköintipaikkoen sioittamiseksi Kasavuorentielle 264/996/ /113/2013 KV 98 Valtuutettu Juha Pesonen a 4 muuta allekiroittaaa ovat laatineet päivätyn valtuusto aloitteen, ossa esitetään kadunvarsipysäköinnin sioittamista Kasavuo rentien eteläosaan. Aloite on oheismate riaalina. Yhdyskuntatoimen vastaus Voimassa olevissa asemakaavoissa Kasavuorentien katualueen leveydeksi on varattu kapeimmil laan n. 20 metriä a leveimmillään opa 50 metriä. Levein varaus sioittuu ns. Merimiestaloen kohdalle. Katualue mielletään kuitenkin maastossa kapeammaksi ohtuen sekä pohois puolella siaitsevien pientalotonttien a eteläpuolella siaitsevien kerros talotonttien nautinnan leviämisestä katualueelle. Katualuevarauk sessa on varau duttu al kakäytävän toteuttamiseen myös Kasavuoren tien poh oispuo lella, mutta sitä ei ole toteutettu. Merimiestaloen tontilla voimassa oleva asemakaava ei määritä auto paikkoen vähimmäisvaati muksia. Alueen kerrostaloissa on 101 asuntoa, oille on rakennusluvassa osoitettu 81 maantasopaikkaa autotalleille va ratulle erilliselle tontille (at) sekä 16 autotallipaikkaa sioitettuna asuinra kennusten maanpäälliseen kellarikerrokseen. Pysäköintialue siaitsee ta loen itä puolella, olloin etäi syys asuntoihin on melko pitkä. Tämä aiheut tanee osaltaan tarvetta ka tupysäköintiin, autoen määrän yleisen lisäänty misen a vieraspysäköintitarpeen lisäksi. Tilanne on varsin tyypillinen ai kaisempien vuosikymme nien aikana rakentuneessa kaupunkiympäris tös sä. Lähtökoh ta kuitenkin on, että yksityisten asuintaloen pysäköintitar peet tulisi hoitaa omalla tontilla a ilman yhteisten verovaroen käyttöä. Ote Kau niaisten ase makaavoen yh distelmäkartasta on oheis materiaalina. Kasavuorentien varrella Bembölentien, Stenbergintien a Urheilutien risteyksiin on osoitettu ase makaavoissa yleiset pysäköintialueet (LP), ois ta viimeiseksi mainittua ei ole toteutettu. Stenbergintien risteyksessä oleva pysäköintialue on päivi sin päiväkodin käytössä. Vuonna 2011 vireil lä olleessa asemakaa van muutoksessa esitettiin yleistä py säköinti alu etta (LP) Magnus Ha gelstamintien risteykseen, mutta se poistettiin eh dotus vaiheessa asukkaiden vastustuksen a rakennus lau takunnan lau sunnon ohdosta. Teknisesti Kasavuorentien pohoispuolelle olisi mahdollista lisätä kadunvarsipysäköintiä katualueel le rakentamalla parkkiruutua kadun pi tuussuunnassa. Toimenpide vaatisi suunnittelua a yhdyskuntalautakunnalta uuden ka tusuunnitelman hyväksymistä. Kadun kuivatusta ei tarvitsisi muuttaa. Noin 140 metrin osuudelle (Ka savuorentie 5-7) mahtuisi paikkaa. Yhden pysäköintipaikan (2.5 x Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

10 PÖYTÄKIRJA 9/ ,0 m) kustannusarvio olisi n /kpl tai yhteensä n Kohde ei ole tällä hetkellä kunta tekniikan työohelmassa vuosille Yhdyskuntalautakunta käsitteli aloitteen kokouksessaan ( 143) a päätti samalla sisäl lyttää kohteen suunnittelun vuoden 2014 työohelmaan. KH: Päätös: KV merkitsee tiedoksi edellä olevan vastaukseksi valtuutettu Pe so sen ym. aloitteeseen a toteaa samalla aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

11 PÖYTÄKIRJA 9/ Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen 976/114/2007 KV 99 Espoon kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää valmistelun aikuiskoulutuksen palvelu keskuksen perustamiseksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhteyteen. Valmistelussa on lähdetty siitä, että Aikuiskoulutuksen palvelu keskus muodostuisi aikuisopistosta, työväenopistosta a aikuislukiosta. Käytännössä muutoksella Espoon aikuiskoulutus yhdistettäisiin perustetta van palvelukeskuksen myötä a aikuiskoulutuksen palvelukeskus toimisi koulutuskuntayhtymä Omnian osana. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtä vänä on ärestää äsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta a sitä tukevaa työelämän kehittämis- a innovaatiotoimintaa. Nykyiset kuntayhty män koulutusmuodot ovat aikuisopisto, oppisopimuskoulutus sekä ammat tiopisto. Kuntayhtymän opetuskieli on opetusa kulttuuriministeriön koulu tuksen ärestämisluvan mukaisesti suomi. Päätösehdotuksen mukaan perussopimuksen muutoksella kuntayhtymä ärestää alkaen Espoon kaupungin osalta myös aikuislukiokoulutusta, vapaana sivistystyö nä ärestettävää koulutusta sekä 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttaille ärestettävää tutkintotavoitteista perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä perusopetusta. Muutos ei koske Kauniaisten kaupungin ärestämää vapaata sivistystyötä tai kaupungin muuta toi mintaa. Työväenopiston ylläpitämislupaa tulee hakea viimeistään vuotta ennen oppilaitoksen toiminnan aloit tamista a lukiokoulutuksen ärestämislupaa tulee hakea viimeistään vuot ta ennen opetuksen suunniteltua aloittamista opetus- a kulttuuriministe riöstä. Lupahakemuksien tulee olla ministeriössä viimeistään vuoden 2013 lopussa a niihin tulee liittää mm. päätös perussopimuksen muutoksesta. Tämän vuoksi perussopimusmuutokset käsitellään o vuoden 2013 aikana a em. toiminnat voidaan aloittaa kuntayhtymässä aikaisintaan Perussopimuksen muuttaminen Kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa äsenkuntien valtuustoen päätöksellä. Sitä voidaan muuttaa, os vähintään kaksi kolmannesta äsenkunnista sitä kannattaa a niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien äsenkuntien yhteenlaske tusta asukasluvusta (kuntalaki). Kuntayhtymän äsenkuntia ovat Espoo, Kirkkonummi a Kauniainen. Kauniaisten kaupungilla, kuten myös Kirkkonummen kunnalla, on oma kansalaisopisto, eikä Kauniai nen, eikä Kirkkonummikaan, siirrä toimintoaan tältä osin kuntayhtymän hoidettavaksi. Muuta vastaavaa koulutusta Kauniaisissa ei ole ärestetty. Kirkkonummi ärestää myös aikuislukio koulutusta, eikä siirrä tätä kuntayhtymän hoidet- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

12 PÖYTÄKIRJA 9/ tavaksi. Espoon kaupungin siirtyvä henkilöstö, tilat a omaisuus Espoon työväenopistosta a aikuislukiosta henkilökunta siirtyisi liikkeenluovutuksen periaatteiden mu kaisesti kuntayhtymään, ossa ko. toiminnat atkuisivat vastaavana. Työ väenopiston a aikuislukion opetuksen mahdollistama irtain omaisuus siir tyy kuntayhtymälle toimintoen siellä alettua. Espoon kaupungin omistamia a vuokraamia tiloa hallinnoi Tilakeskusliikelaitos, onka kanssa sivis tystoimi on tehnyt vuokrasopimukset. Kuntayhtymä tekee tiloista atkossa vuokrasopimukset liikelaitoksen kanssa. Kuntayhtymä tekee tarvitsemiensa talous- a henkilöstöhallintopalveluiden sekä työväenopiston a ai kuislukion käytössä olevien ärestelmien a laitteiden käytöstä a ylläpidos ta sopimukset Espoon kaupungin palveluliiketoimen kanssa. Vaikutus kuntayhtymän osuuksiin, peruspääomaan tai äänivaltaan Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän yhtymäkokouksessa tehtävien päätösten äänivalta määräy tyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Myös äsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista a velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta: - Espoon kaupunki 86,89 osuutta - Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta - Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta Valtionosuudet maksetaan Espoon siirtyvien toimintoen osalta atkossa kuntayhtymälle. Koska kun tayhtymän tehtävänä on vuoden 2015 alusta ärestää ko. siirtyvät tehtävät vain Espoon kaupungin osalta, vastaa Espoo näihin tehtäviin liittyvistä vel voitteista a vastuista. Tämän osalta tehdään vuoden 2014 aikana kuntayh tymän a Espoon kaupungin välillä sopimus, olla katetaan siirtyvistä tehtä vistä aiheutuva valtionosuuden ylimenevä osuus. Kauniaisten kaupungille a Kirkkonummen kunnalle ei siten siirtymisestä aiheudu lisävelvoitteita. Muu toksen yhteydessä toteutuvat omaisuuden siirrot eivät myöskään ole mer kittäviä. Edellä mainitun perusteella ei toimintoen siirtymisellä Espoon kaupungilta koulutuskuntayhtymään ole vaikutusta kuntayhtymän osuuksiin, peruspääomaan tai äänivaltaan. Oheismateriaalina aetaan Espoon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muu tokset sekä voimassa oleva perussopimus. KH: KV päättää hyväksyä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muutokset esitetyn mukaisesti. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

13 PÖYTÄKIRJA 9/ Perussopimuksen muutos ei aiheuta muille äsenkunnille kuin Espoolle lisävelvoitteita a se tulee voi maan Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että ope tus- a kulttuuriministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle tehtävien edellyttä mät luvat. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

14 PÖYTÄKIRJA 9/ Nuorisotakuun toimintamalli Kauniaisissa 279/666/2013 KV 100 Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuorisotakuun tavoittee na on saada entistä useampi nuori perusopetuksen älkeiseen koulutuk seen a työmarkkinoille. Estämällä nuorten syräytymistä varhaisella tuella lisätään nuorten hyvinvointia a osallisuutta yhteiskunnassa a varmistetaan osaava työvoima myös tulevaisuudessa. Nuorisotakuulla tarkoitetaan o kaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle a alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarottavaa työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaa- tai kuntoutuspaikkaa. Nuorisotakuun toteutuminen Kauniaisissa on kaupunginvaltuuston tavoite a vastuutahona toimii sivistystoimi yhteistyössä sosiaali- a terveystoimen sekä muiden yhteistyötahoen kanssa. Vastauksessa valtuustoaloit tee seen nuorisotakuun toteutumisesta (KV ) todettiin että Kauniaisissa toimivan Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen ni metty työryhmä valmistelee esityksen nuorisotakuun toimintamallista Kau niaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Työryhmän työskentelyn tuloksena syntyneessä toimintamallissa (liit teenä) määritellään kaupungin eri toimialoen a yhteistyötahoen tehtä vät nuori sotakuuseen liittyen. Lisäksi toimintamallin yhteyteen on laadittu nuori sotakuun toteutumista edistävät toimenpide-ehdotukset eri toimi oi den toteutettavaksi. Työryhmä on katsonut, että nuorisotakuu tarvitsee koordinoian. Tällainen selkeä o olemassa oleva ryhmä on työryhmän mukaan Lasten a nuor ten hyvinvointiryhmä, oka toteuttaa kunnassa nuorisolain 7a ohaus- a palveluverkostosta. Tämän ryhmän lisäksi nyt kokoontunut työryhmä tu lee kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa. Näin nuorisotakuun teemat py syvät aankohtaisina kaikilla aloilla. KH: Päätös: KV merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

15 PÖYTÄKIRJA 9/ Eron myöntäminen luottamustehtävistä (Juha Börnman) 304/112/2013 KV 101 Yhdyskuntalautakunnan äseneksi a suomenkielisen opetus- a varhaiskasvatuslautakunnan varaäseneksi valittu Juha Börnman (Kok) on pyytänyt vapautusta luottamustoimistaan kaupungin lautakunta- a muissa vastuutehtävissä. Börnman on myös kokoomuspuolueen neläs varavaltuutettu. Lisäksi KH oli nimennyt hänet kaupungin edustaaksi Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan vuosiksi Perusteluna pyynnölleen Börnman esittää kiireisen työtilanteensa. Luottamustoimesta voi erota päte västä syystä. Syyn pätevyyden arviointi kuin myös eron myöntäminen kuu luu sille toimielimelle, onka valittava luottamushenkilö on; tässä tapauk sessa valtuustolle lukuun ottamatta äsenyyttä Tekniikan museon säätiön valtuuskunnassa, oka on kaupunginhallituksen päätettävä asia. Valtuusto myöntää eron myös varavaltuutetulle. Työesteet on yleisesti katsottu kun talain tarkoittamaksi päteväksi syyksi luottamustoimesta eroamiselle. KH: KV myöntää eron Juha Börnmanille Kauniaisten kaupungin luottamushenkilötehtävien hoitamisesta a valitsee uuden äsenen yhdyskuntalautakuntaan a uuden varaäsenen suomenkieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lo pussa päättyväksi toimikaudeksi.... Valt. Rintamäki-Ovaska ehdotti, että yhdyskuntalautakunnan nykyinen varaäsen Olavi Tupamäki vali taan varsinaiseksi äseneksi lautakuntaan a hänen henkilökohtaiseksi va raäseneksi Pekka Herkama. Lisäksi valt. Rintamäki-Ovaska ehdotti, että Pauli Tuohioa valitaan uudeksi varaäseneksi suomen kieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV päätti myöntää eron Juha Börnmanille Kauniaisten kaupungin luottamushenkilötehtävien hoitamisesta a valitsi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi Olavi Tupamäen uudeksi äseneksi yhdyskuntalautakuntaan a Pekka Herkaman hänen henkilökohtaiseksi varaäseneksi sekä Pauli Tuohioan uudeksi varaäseneksi suomenkieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

16 PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltoen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua a täytäntöönpanoa Pykälät 95, 98, 100 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät a valituskieltoen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite a postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentaantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 96, 97, 99, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite a postiosoite Valitusviranomai-nen a valitusaika Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentaantie 5 päivää HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkiraan Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

17 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkiraan KAUNIAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Valituskira Valituskirassa on ilmoitettava - valittaan nimi, ammatti, asuinkunta a postiosoite - päätös ohon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan a muutos, oka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskira on valittaan tai valituskiran muun laatian omakätisesti allekiroitettava. Jos ainoastaan laatia on allekiroittanut valituskiran, siinä on mainittava myös laatian ammatti, asuinkunta a postiosoite. Valituskiraan on liitettävä päätös, osta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna älennöksenä sekä todistus siitä päivästä, osta valitusaika on luettava. Valitusasiakiroen toimittaminen Valitusasiakirat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusaan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirat on ätettävä niin aoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusaan päättymistä. Valitusasiakirat voi toimittaa myös: Pykälät nimi, osoite a postiosoite: Kauniaisten kaupungintalo Kiraamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Valitusasiakirat on toimitettava 1) : nimi, osoite a postiosoite Pykälät Lisätietoa Tuomioistuinten a eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) noalla muutoksenhakialta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan käsit te ly maksua ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, ulkisoikeudellista palvelus suh detta tai vaalea koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai ulki sia maksua koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohe / valitusosoitus liitetään pöytäkiranotteeseen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot