LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ Aika: klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vuodelle Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n anomus perusparannushankkeen edellyttämistä rahoitusärestelyistä 98 Valtuustoaloite pysäköintipaikkoen sioittamiseksi Kasavuorentielle 99 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen Nuorisotakuun toimintamalli Kauniaisissa Eron myöntäminen luottamustehtävistä (Juha Börnman) 15 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

2 PÖYTÄKIRJA 9/ Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel, , klo 19:07-19:20 Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Nystén Tiina v Rekiranta Riitta v Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Enberg Mikael tal.oht. Haru Marianna yhdyskunt.oht. Ahlström Mari sote.oht. Backman Heidi siv.oht. Poissa: Kurkela Heikki Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Taisto Miettinen Margit Peltovirta Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

4 PÖYTÄKIRJA 9/ Kokouksen ärestäytyminen KV 95 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimen huudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumää rään nähden päätösvaltaiseksi - valitsi valt. Taisto Miettisen a valt. Margit Peltovirran pöytäkirantarkastaiksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

5 PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vuodelle /115/2007 KV 96 KV määräsi kokouksessaan rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2014 voimassa olevan lain mukaan. Eduskunta on tämän älkeen hyväksynyt hallituksen esityksen kiinteistövero lain muuttamisesta (HE76/2013). Laki on vahvistettu , se astuu voi maan a sitä sovelletaan vuoden 2014 verotuksessa. Muu te tun lain mukaan rakenta mattoman rakennuspaikan korotetun veroprosentin on pää kaupunkiseudulla oltava vähintään 1,5 prosenttiyksikköä yleis tä kiin teis töve roprosenttia kor keampi, kuitenkin enintään kolme prosenttia. Muutoksen ohdosta rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin tulee Kauniaisissa olla vähintään 2,10 %. Korotuksen vaikutus kaupungin kiinteistöverokertymään on noin euroa. KH: Päätös: KV määrää vuoden 2014 rakentamattomien ra kennuspaikkoen kiinteistöve roprosentiksi 2,10 %. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n anomus perusparannushankkeen edellyttämistä rahoitusärestelyistä 302/334/2013 KV 97 Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab on esittänyt kaupungille oheismateriaalina olevan anomuksen. Ano muksessa pyydetään toisaalta, että kaupunki osallistuu perusparannus hankkeeseen omavastuuosuudella noin euroa a toisaalta, että kaupunki antaa sitoumuksen yhtiön lähivuosien aliäämien rahoittamisesta kaupungin myöntämällä lainalla, yhteensä arviolta noin euroa, ar violta vuoden 2023 loppuun saakka. Asian käsittelyaikataulu on kiireellinen, koska perusparannushankkeen toteuttamisesta sekä rahoitus ratkaisuista tulee olla päätökset ennen kuin ARA käsittelee sille toimitetut hakemukset tammikuussa. Myös vuokralaisille tulee ilmoittaa korauksista vähintään 6 kk ennen töiden aloittamista. Taustaa Yhtiön omistaa Kauniaisten kaupunki (51 %) a Helsingin seudun opiskelia-asuntosäätiö (49 %) yh dessä. Yhtiössä on 3 pienkerrostaloa (2-3 kerrosta), otka ovat valmistu neet vuonna Huoneistoen lukumäärä on 72, oista 38 on kaupungin hallinnassa a 34 on HOASin opiskelioille. Kaupungin asunnot on suunnat tu erityisesti nuorille (alle 26-vuotiaille) a lisäksi 8 asuntoa on välivuokrattu pakolaisille. Kaupunki tekee asukasvalinnat omiin huoneistoihinsa. Vuokra määräytyy samoin perustein kaikkien asukkaiden osalta. Vuokran määrä on alkaen keskimäärin 11,74 /m2/kk. Lisäksi asukkailta peritään maksut saunasta a autopaikois ta. Yhtiön rakennukset ovat osittain alkuperäisessä kunnossa. Yhtiön toimintakertomuksissa on ainakin vuodesta 2010 lähtien mainittu vuodelle 2014 suunniteltu peruskoraus. Tämä, sekä että peruskorauksen rahoituksen ärestäminen tulee olemaan haasteellista, on tuotu KH:n tietoon yhtiön tilin pää tösten käsittelyn yhtey dessä ( a ). Peruskoraus on tarkoitus tehdä kohdistettuna siten, että ainoastaan uusimista edellyttävät rakenteet tai laitteet uusitaan. Korauksia tullaan tekemään sekä sisätiloissa että ra kennuksen ulkopuolisilta osin. Perusparannushankkeen sisältö ilmenee tarkemmin yhtiön anomuksesta. Työt on tarkoitus aloittaa ensi kesänä. Rahoitus 1. Kaupungin omarahoitusosuus Yhtiö tarvitsee lainaa rakennusten perusparannukseen. Hankkeen arvioitu kustannus on euroa (sis. alv 24 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa 80 % korkotukilainalla ( euroa), 10 % ARA:n myöntämällä käynnistysavustuksella (edellyttäen, että perusparannus tehdään vuonna 2014), n. 5,2 % ARA:n myöntämällä erityisryhmien investointiavustuksella opiskelia-asukkaiden käytössä olevien asuntoen osalta sekä n. 4,8 % Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

7 PÖYTÄKIRJA 9/ kaupungin omarahoitus osuudella kaupungin asukkaiden käytössä olevien asuntoen osalta. Ero omistusosuuksiin ohtuu siitä, että ARA myöntää avustuksen peruskoratta vien neliöiden mukaan. Asuinneliöistä n. 52 % on opiskelioiden käytössä a n. 48 % kaupungin asukkaiden käytössä. Todettakoon, että kaupungin virkamiesten toimesta on annettu ARA:lle puoltava lausunto yhtiön kor kotukilainahakemukselle a eritysryhmien asunto-oloen parantamista kos kevalle investointiavustukselle. Lausunnossa on todettu, ettei siinä ole otet tu kantaa hankkeeseen omistaan ominaisuudessa. Kaupungin omarahoitusosuus voi olla pääoman sioitus yhtiöön tai laina yhtiölle. Jos kyseessä on lai na, lainan kustannukset tulee lisätä kaupungin asukkaiden vuokriin. Korkotukilainalla rakennettuen vuokrataloen omistaan omarahoitusosuus ärestetään yleisesti omis taan myöntämällä tertiäärilainalla, osta lainan myöntää saa periä kohtuul lista, yleisen korkotason mukaista kor koa. Lainaa ryhdytään lyhentämään vasta sen älkeen kun korkotukilaina on tul lut maksetuksi takaisin. Näin toi mien asumiskustannukset asukkaille pysy vät kohtuullisina a paremmin en nakoitavina. Todettakoon, että kau punki osallistui viimeksi Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatien uudelleen raken tamiskustannuksiin 5 %in osuu della hankinta-arvosta myöntämällä yhtiölle euron tertiäärilainan, oka sidottiin 12 kk:n euriboriin lisät tynä 0,5 %in marginaalilla (KH ). Todettakoon, että kaupunki on vuosina 2002 a 2003 yhdessä HOASin kanssa korottanut yhtiön pää omaa osakeannilla ( euroa vuonna 2002 a euroa vuonna 2003) (KV a KV ). Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ARA:n myöntämä erityisryhmien investointiavustus vastaa HOAS:in omarahoitusosuutta. Kaupungin tytäryhtiöiden tasavertaisen kohtelun vuoksi on perusteltua ärestää rahoitus yhtiölle terti äärilainana. Koska lainan korko vastaavasti määriteltynä kuin Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatien kohdalla, olisi vuositasolla varsin pieni (nykyisel lä korkotasolla n euroa) a toisaalta koska lainan kustannukset pitäi si erikseen lisätä kaupungin asukkaiden vuokriin, mikä vaatisi erillisen kir anpidon pitämistä tältä osin, ehdotetaan, että laina myönnetään korotto mana. Laina olisi lyhennysvapaa niin kauan kuin yhtiö lyhentää peruspa rannushanketta varten otettavaa korkotukilainaa. Kaupungin myöntämän lainan takaisinmaksuehdoksi määritellään 6 vuotta siten, että se toteute taan tasalyhennyksin. 2. Lainasitoumus maksuvalmiuden turvaamiseksi Yhtiö on anomuksessaan tuonut esiin yhtiön haasteellisen taloudellisen tilanteen a että peruskoraus ta varten nostettava uusi laina nostaa yhtiön rahoituskulut niin suuriksi, et tä yhtiö ei selviä niistä ilman ulkopuolista apua. Peruskorauksen toteutta misen edellytyksenä on siten, että omistaat sitoutuvat omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa rahoittamaan yhtiötä niin kauan kuin vanhaa raken tamisaikaista lainaa on vielä älellä. Tä- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

8 PÖYTÄKIRJA 9/ män hetkisen lainaohelman mu kaan tarve loppuisi vuoden 2023 lopussa. Arvioitu lainasitoumuksen yh teismäärä on noin euroa, osta kaupungin osuus olisi 51 % eli noin euroa. Lainan koron tulisi olla alhainen, otta korkokulut eivät rasittaisi yhtiön taloutta liikaa a lainan lyhennykset alkaisivat sen älkeen kun rakentamisvaiheen laina on saatu maksettua kokonaan pois. Oheis materiaalina olevasta laskelmasta il me nee lainasuunnitelma tarkemmin. KH on kokouksessaan edellyttäen, että KV hyväksyy sille tehdyt esitykset, päättänyt val tuuttaa kaupunginohtaan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupun kia yhtiön kaikissa perusparannushankkeeseen liitty vissä yhtiökokouksissa a niissä päättämään hankkeen rahoittamisesta alla olevan mukaisesti. KH: KV päättää, että - kaupunki suhtautuu myönteisesti Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:n edellä mainittuun perusparan nushankkeeseen, - kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Juus-Fastighets Ab:lle kaupungin omara hoitusosuuden euroa korottomana tertiäärilainana. Laina on ly hennysvapaa niin kauan kuin yhtiö lyhentää perusparannushanketta var ten otettavaa korkotukilainaa. Kaupungin myöntämän lainan takaisinmak suehdoksi määritellään 6 vuotta siten, että se toteutetaan vuosittain tasaly hennyksin, sekä - kaupunki sitoutuu antamaan yhtiölle vuosittaisina erinä yhteensä enintään euroa lainaa saakka. Lainan korko on 12 kk:n euribor lisättynä 0,5 %in marginaalilla a laina on lyhennysvapaa niin kauan kuin yhtiö lyhentää rakentamisvaihetta varten ottamaansa lai naa. Kaupungin myöntämän lainan takaisinmaksuehdoksi määritel lään 10 vuotta siten, että se toteutetaan vuosittain tasalyhennyksin. Si tou mus annetaan edellytykse nä, että HOAS antaa vastaavansisältöisen a omistusosuuttaan vastaavan lainasitoumuksen yhtiölle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Valtuustoaloite pysäköintipaikkoen sioittamiseksi Kasavuorentielle 264/996/ /113/2013 KV 98 Valtuutettu Juha Pesonen a 4 muuta allekiroittaaa ovat laatineet päivätyn valtuusto aloitteen, ossa esitetään kadunvarsipysäköinnin sioittamista Kasavuo rentien eteläosaan. Aloite on oheismate riaalina. Yhdyskuntatoimen vastaus Voimassa olevissa asemakaavoissa Kasavuorentien katualueen leveydeksi on varattu kapeimmil laan n. 20 metriä a leveimmillään opa 50 metriä. Levein varaus sioittuu ns. Merimiestaloen kohdalle. Katualue mielletään kuitenkin maastossa kapeammaksi ohtuen sekä pohois puolella siaitsevien pientalotonttien a eteläpuolella siaitsevien kerros talotonttien nautinnan leviämisestä katualueelle. Katualuevarauk sessa on varau duttu al kakäytävän toteuttamiseen myös Kasavuoren tien poh oispuo lella, mutta sitä ei ole toteutettu. Merimiestaloen tontilla voimassa oleva asemakaava ei määritä auto paikkoen vähimmäisvaati muksia. Alueen kerrostaloissa on 101 asuntoa, oille on rakennusluvassa osoitettu 81 maantasopaikkaa autotalleille va ratulle erilliselle tontille (at) sekä 16 autotallipaikkaa sioitettuna asuinra kennusten maanpäälliseen kellarikerrokseen. Pysäköintialue siaitsee ta loen itä puolella, olloin etäi syys asuntoihin on melko pitkä. Tämä aiheut tanee osaltaan tarvetta ka tupysäköintiin, autoen määrän yleisen lisäänty misen a vieraspysäköintitarpeen lisäksi. Tilanne on varsin tyypillinen ai kaisempien vuosikymme nien aikana rakentuneessa kaupunkiympäris tös sä. Lähtökoh ta kuitenkin on, että yksityisten asuintaloen pysäköintitar peet tulisi hoitaa omalla tontilla a ilman yhteisten verovaroen käyttöä. Ote Kau niaisten ase makaavoen yh distelmäkartasta on oheis materiaalina. Kasavuorentien varrella Bembölentien, Stenbergintien a Urheilutien risteyksiin on osoitettu ase makaavoissa yleiset pysäköintialueet (LP), ois ta viimeiseksi mainittua ei ole toteutettu. Stenbergintien risteyksessä oleva pysäköintialue on päivi sin päiväkodin käytössä. Vuonna 2011 vireil lä olleessa asemakaa van muutoksessa esitettiin yleistä py säköinti alu etta (LP) Magnus Ha gelstamintien risteykseen, mutta se poistettiin eh dotus vaiheessa asukkaiden vastustuksen a rakennus lau takunnan lau sunnon ohdosta. Teknisesti Kasavuorentien pohoispuolelle olisi mahdollista lisätä kadunvarsipysäköintiä katualueel le rakentamalla parkkiruutua kadun pi tuussuunnassa. Toimenpide vaatisi suunnittelua a yhdyskuntalautakunnalta uuden ka tusuunnitelman hyväksymistä. Kadun kuivatusta ei tarvitsisi muuttaa. Noin 140 metrin osuudelle (Ka savuorentie 5-7) mahtuisi paikkaa. Yhden pysäköintipaikan (2.5 x Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

10 PÖYTÄKIRJA 9/ ,0 m) kustannusarvio olisi n /kpl tai yhteensä n Kohde ei ole tällä hetkellä kunta tekniikan työohelmassa vuosille Yhdyskuntalautakunta käsitteli aloitteen kokouksessaan ( 143) a päätti samalla sisäl lyttää kohteen suunnittelun vuoden 2014 työohelmaan. KH: Päätös: KV merkitsee tiedoksi edellä olevan vastaukseksi valtuutettu Pe so sen ym. aloitteeseen a toteaa samalla aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

11 PÖYTÄKIRJA 9/ Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen 976/114/2007 KV 99 Espoon kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää valmistelun aikuiskoulutuksen palvelu keskuksen perustamiseksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhteyteen. Valmistelussa on lähdetty siitä, että Aikuiskoulutuksen palvelu keskus muodostuisi aikuisopistosta, työväenopistosta a aikuislukiosta. Käytännössä muutoksella Espoon aikuiskoulutus yhdistettäisiin perustetta van palvelukeskuksen myötä a aikuiskoulutuksen palvelukeskus toimisi koulutuskuntayhtymä Omnian osana. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtä vänä on ärestää äsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta a sitä tukevaa työelämän kehittämis- a innovaatiotoimintaa. Nykyiset kuntayhty män koulutusmuodot ovat aikuisopisto, oppisopimuskoulutus sekä ammat tiopisto. Kuntayhtymän opetuskieli on opetusa kulttuuriministeriön koulu tuksen ärestämisluvan mukaisesti suomi. Päätösehdotuksen mukaan perussopimuksen muutoksella kuntayhtymä ärestää alkaen Espoon kaupungin osalta myös aikuislukiokoulutusta, vapaana sivistystyö nä ärestettävää koulutusta sekä 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttaille ärestettävää tutkintotavoitteista perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä perusopetusta. Muutos ei koske Kauniaisten kaupungin ärestämää vapaata sivistystyötä tai kaupungin muuta toi mintaa. Työväenopiston ylläpitämislupaa tulee hakea viimeistään vuotta ennen oppilaitoksen toiminnan aloit tamista a lukiokoulutuksen ärestämislupaa tulee hakea viimeistään vuot ta ennen opetuksen suunniteltua aloittamista opetus- a kulttuuriministe riöstä. Lupahakemuksien tulee olla ministeriössä viimeistään vuoden 2013 lopussa a niihin tulee liittää mm. päätös perussopimuksen muutoksesta. Tämän vuoksi perussopimusmuutokset käsitellään o vuoden 2013 aikana a em. toiminnat voidaan aloittaa kuntayhtymässä aikaisintaan Perussopimuksen muuttaminen Kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa äsenkuntien valtuustoen päätöksellä. Sitä voidaan muuttaa, os vähintään kaksi kolmannesta äsenkunnista sitä kannattaa a niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien äsenkuntien yhteenlaske tusta asukasluvusta (kuntalaki). Kuntayhtymän äsenkuntia ovat Espoo, Kirkkonummi a Kauniainen. Kauniaisten kaupungilla, kuten myös Kirkkonummen kunnalla, on oma kansalaisopisto, eikä Kauniai nen, eikä Kirkkonummikaan, siirrä toimintoaan tältä osin kuntayhtymän hoidettavaksi. Muuta vastaavaa koulutusta Kauniaisissa ei ole ärestetty. Kirkkonummi ärestää myös aikuislukio koulutusta, eikä siirrä tätä kuntayhtymän hoidet- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

12 PÖYTÄKIRJA 9/ tavaksi. Espoon kaupungin siirtyvä henkilöstö, tilat a omaisuus Espoon työväenopistosta a aikuislukiosta henkilökunta siirtyisi liikkeenluovutuksen periaatteiden mu kaisesti kuntayhtymään, ossa ko. toiminnat atkuisivat vastaavana. Työ väenopiston a aikuislukion opetuksen mahdollistama irtain omaisuus siir tyy kuntayhtymälle toimintoen siellä alettua. Espoon kaupungin omistamia a vuokraamia tiloa hallinnoi Tilakeskusliikelaitos, onka kanssa sivis tystoimi on tehnyt vuokrasopimukset. Kuntayhtymä tekee tiloista atkossa vuokrasopimukset liikelaitoksen kanssa. Kuntayhtymä tekee tarvitsemiensa talous- a henkilöstöhallintopalveluiden sekä työväenopiston a ai kuislukion käytössä olevien ärestelmien a laitteiden käytöstä a ylläpidos ta sopimukset Espoon kaupungin palveluliiketoimen kanssa. Vaikutus kuntayhtymän osuuksiin, peruspääomaan tai äänivaltaan Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän yhtymäkokouksessa tehtävien päätösten äänivalta määräy tyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Myös äsenkuntien osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista a velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa. Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta: - Espoon kaupunki 86,89 osuutta - Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta - Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta Valtionosuudet maksetaan Espoon siirtyvien toimintoen osalta atkossa kuntayhtymälle. Koska kun tayhtymän tehtävänä on vuoden 2015 alusta ärestää ko. siirtyvät tehtävät vain Espoon kaupungin osalta, vastaa Espoo näihin tehtäviin liittyvistä vel voitteista a vastuista. Tämän osalta tehdään vuoden 2014 aikana kuntayh tymän a Espoon kaupungin välillä sopimus, olla katetaan siirtyvistä tehtä vistä aiheutuva valtionosuuden ylimenevä osuus. Kauniaisten kaupungille a Kirkkonummen kunnalle ei siten siirtymisestä aiheudu lisävelvoitteita. Muu toksen yhteydessä toteutuvat omaisuuden siirrot eivät myöskään ole mer kittäviä. Edellä mainitun perusteella ei toimintoen siirtymisellä Espoon kaupungilta koulutuskuntayhtymään ole vaikutusta kuntayhtymän osuuksiin, peruspääomaan tai äänivaltaan. Oheismateriaalina aetaan Espoon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muu tokset sekä voimassa oleva perussopimus. KH: KV päättää hyväksyä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muutokset esitetyn mukaisesti. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

13 PÖYTÄKIRJA 9/ Perussopimuksen muutos ei aiheuta muille äsenkunnille kuin Espoolle lisävelvoitteita a se tulee voi maan Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että ope tus- a kulttuuriministeriö on myöntänyt kuntayhtymälle tehtävien edellyttä mät luvat. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

14 PÖYTÄKIRJA 9/ Nuorisotakuun toimintamalli Kauniaisissa 279/666/2013 KV 100 Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuorisotakuun tavoittee na on saada entistä useampi nuori perusopetuksen älkeiseen koulutuk seen a työmarkkinoille. Estämällä nuorten syräytymistä varhaisella tuella lisätään nuorten hyvinvointia a osallisuutta yhteiskunnassa a varmistetaan osaava työvoima myös tulevaisuudessa. Nuorisotakuulla tarkoitetaan o kaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle a alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarottavaa työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaa- tai kuntoutuspaikkaa. Nuorisotakuun toteutuminen Kauniaisissa on kaupunginvaltuuston tavoite a vastuutahona toimii sivistystoimi yhteistyössä sosiaali- a terveystoimen sekä muiden yhteistyötahoen kanssa. Vastauksessa valtuustoaloit tee seen nuorisotakuun toteutumisesta (KV ) todettiin että Kauniaisissa toimivan Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen ni metty työryhmä valmistelee esityksen nuorisotakuun toimintamallista Kau niaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Työryhmän työskentelyn tuloksena syntyneessä toimintamallissa (liit teenä) määritellään kaupungin eri toimialoen a yhteistyötahoen tehtä vät nuori sotakuuseen liittyen. Lisäksi toimintamallin yhteyteen on laadittu nuori sotakuun toteutumista edistävät toimenpide-ehdotukset eri toimi oi den toteutettavaksi. Työryhmä on katsonut, että nuorisotakuu tarvitsee koordinoian. Tällainen selkeä o olemassa oleva ryhmä on työryhmän mukaan Lasten a nuor ten hyvinvointiryhmä, oka toteuttaa kunnassa nuorisolain 7a ohaus- a palveluverkostosta. Tämän ryhmän lisäksi nyt kokoontunut työryhmä tu lee kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa. Näin nuorisotakuun teemat py syvät aankohtaisina kaikilla aloilla. KH: Päätös: KV merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

15 PÖYTÄKIRJA 9/ Eron myöntäminen luottamustehtävistä (Juha Börnman) 304/112/2013 KV 101 Yhdyskuntalautakunnan äseneksi a suomenkielisen opetus- a varhaiskasvatuslautakunnan varaäseneksi valittu Juha Börnman (Kok) on pyytänyt vapautusta luottamustoimistaan kaupungin lautakunta- a muissa vastuutehtävissä. Börnman on myös kokoomuspuolueen neläs varavaltuutettu. Lisäksi KH oli nimennyt hänet kaupungin edustaaksi Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan vuosiksi Perusteluna pyynnölleen Börnman esittää kiireisen työtilanteensa. Luottamustoimesta voi erota päte västä syystä. Syyn pätevyyden arviointi kuin myös eron myöntäminen kuu luu sille toimielimelle, onka valittava luottamushenkilö on; tässä tapauk sessa valtuustolle lukuun ottamatta äsenyyttä Tekniikan museon säätiön valtuuskunnassa, oka on kaupunginhallituksen päätettävä asia. Valtuusto myöntää eron myös varavaltuutetulle. Työesteet on yleisesti katsottu kun talain tarkoittamaksi päteväksi syyksi luottamustoimesta eroamiselle. KH: KV myöntää eron Juha Börnmanille Kauniaisten kaupungin luottamushenkilötehtävien hoitamisesta a valitsee uuden äsenen yhdyskuntalautakuntaan a uuden varaäsenen suomenkieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lo pussa päättyväksi toimikaudeksi.... Valt. Rintamäki-Ovaska ehdotti, että yhdyskuntalautakunnan nykyinen varaäsen Olavi Tupamäki vali taan varsinaiseksi äseneksi lautakuntaan a hänen henkilökohtaiseksi va raäseneksi Pekka Herkama. Lisäksi valt. Rintamäki-Ovaska ehdotti, että Pauli Tuohioa valitaan uudeksi varaäseneksi suomen kieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV päätti myöntää eron Juha Börnmanille Kauniaisten kaupungin luottamushenkilötehtävien hoitamisesta a valitsi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi Olavi Tupamäen uudeksi äseneksi yhdyskuntalautakuntaan a Pekka Herkaman hänen henkilökohtaiseksi varaäseneksi sekä Pauli Tuohioan uudeksi varaäseneksi suomenkieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

16 PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltoen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua a täytäntöönpanoa Pykälät 95, 98, 100 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät a valituskieltoen perusteet VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite a postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentaantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 96, 97, 99, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite a postiosoite Valitusviranomai-nen a valitusaika Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentaantie 5 päivää HELSINKI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkiraan Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

17 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkiraan KAUNIAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Valituskira Valituskirassa on ilmoitettava - valittaan nimi, ammatti, asuinkunta a postiosoite - päätös ohon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan a muutos, oka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskira on valittaan tai valituskiran muun laatian omakätisesti allekiroitettava. Jos ainoastaan laatia on allekiroittanut valituskiran, siinä on mainittava myös laatian ammatti, asuinkunta a postiosoite. Valituskiraan on liitettävä päätös, osta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna älennöksenä sekä todistus siitä päivästä, osta valitusaika on luettava. Valitusasiakiroen toimittaminen Valitusasiakirat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusaan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirat on ätettävä niin aoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusaan päättymistä. Valitusasiakirat voi toimittaa myös: Pykälät nimi, osoite a postiosoite: Kauniaisten kaupungintalo Kiraamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Valitusasiakirat on toimitettava 1) : nimi, osoite a postiosoite Pykälät Lisätietoa Tuomioistuinten a eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) noalla muutoksenhakialta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan käsit te ly maksua ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, ulkisoikeudellista palvelus suh detta tai vaalea koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai ulki sia maksua koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohe / valitusosoitus liitetään pöytäkiranotteeseen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Ehdokkaittain äänet äänestysalueilla Sivu 1 2 Aho, Marja-Leena Suomen Keskusta 001 1. Äänestysalue 2 0,1 003 3. Äänestysalue 1 0,1 002 2. Äänestysalue 4 0,2 7 0,3 0 0,0 Äänet yhteensä 7 0,1 3 Hallikainen,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 17:30-18:15 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen järjestäytyminen 3 18 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavoituslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 111 Kaavoituslautakunta 09.06.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 113 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 114 66 RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 20.04.2017 klo 09:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 23.04.2015 klo 17:30-18:25 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot