KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä, poistui klo aikana Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Antti Airas Markku Huttusen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä, poistui klo aikana Ulla Remes vt. viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Seija Rissanen hallintosihteeri läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 2 274 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Sisko Pihl ja Annikki Tiilikainen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 275 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Merkittiin, että muissa asioissa keskustellaan seminaariaikatauluista ja Arkin tilanteesta. 276 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN OTTAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltija. Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerinä on toiminut hallintosihteeri. Hallintosihteeri Arja Keränen on ollut lukien virkavapaalla hallintosihteerin virasta ja hoitanut henkilöstöpäällikön viransijaisuutta. Hallintosihteerin viransijaisuutta on hoitanut asti toimistosihteeri Raija Luomanperä. ja alkaen toimistosihteeri Tuulikki Kuhlman. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi toimistosihteeri Seija Rissasen hallintosihteerin työsuhteeseen. - että kirkkoneuvosto ottaa itselleen sihteerin Kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin hallintosihteeri Seija Rissanen ilman suljettua lippuäänestystä. 277 AUTOPAIKKASOPIMUKSEN TEKEMINEN KUOPION KAUPUNGIN KANSSA Keskusseurakuntatalon rakennusluvan edellytyksenä oli aikanaan 104 autopaikan rakentaminen. Näistä toteutettiin Keskusseurakuntatalon rakentamisen yhteydessä 52 autopaikkaa. Seurakuntayhtymä teki Kuopion kaupungin kanssa vuonna 1978 sopimuksen, jonka mukaan seurakuntayhtymä sitoutui lunastamaan puuttuvat 52 autopaikkaa kaupungin osoittamasta pysäköintilaitoksesta. Kuopion kaupunki on edellyttänyt, että seurakuntayhtymä lunastaa puuttuvat autopaikat torin alta. Lunastettavien autopaikkojen hinta on 52 x = euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi tarkoitukseen lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon.

3 3 Kuopion kaupungin kanssa on tehtävä sopimus autopaikkojen lunastamista koskien. Sopimuksella on tarkoitus sopia Keskusseurakuntatalon tonttiin kuuluvien, mutta tontin ulkopuolelle osoitettavien autopaikkojen toteuttamistavasta, määrästä ja kustannuksista. Sopimuksen mukaan kaupunki vastaa autopaikkojen rakentamisesta eikä seurakuntayhtymälle tule hankintahinnan lisäksi muita autopaikkojen ylläpitoon liittyviä kuluja. Sopimus sisältää myös option, jonka mukaan seurakuntayhtymällä on mahdollisuus saada käyttöönsä erillisen sopimuksen perusteella nyt sovittavien tonttiin kuuluvien autopaikkojen osalta pysäköintikortteja Alatorin pysäköintilaitokseen enintään 30 % sovitusta autopaikkamäärästä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla siten, että autopaikkakohtainen veloitus perustuu pysäköintilaitoksen yleiseen veloituskäytäntöön. Lisäksi sopimukseen sisältyy mahdollisuus näiden autopaikkojen siirtämiseen Vuorikadulle mahdollisesti toteutettavaan julkiseen pysäköintilaitokseen. Ehdotus autopaikkasopimukseksi on esityslistan liitteenä että Kuopion kaupungin kanssa tehdään liitteen 1 mukainen autopaikkasopimus ja 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kirkkolain muutos (1008/2012) joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä tuli voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan työnantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa. Kirkkohallituksen ja Kirkon sopimusvaltuuskunnan hyväksymän mallivirkasäännön 11 :n 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos yhteinen kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa yhteinen kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalat asiassa kuuluu yhteiselle kirkkovaltuustolle. Jos päätösvalta viranhaltijan tai työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida vastaavalla tavalla yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön.

4 4 Kuopion seurakuntayhtymän voimassa oleva yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö on vahvistettu Tämän jälkeen kirkkohallitus on antanut uuden kirkkoneuvoston malliohjesäännön. Ehdotus uudeksi yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi on esityslistan liitteenä 2. Ehdotuksessa on otettu huomioon edellä mainittujen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttumisen lisäksi myös muut lainsäädäntömuutokset. Kirkkolain 24 luvun 1 :n 2 momentin mukaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä on perusteltua tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö hyväksytään liitteen 2 mukaisena, 2. että seurakuntayhtymän vahvistettu virkasääntö kumotaan ja 3. että ohjesääntömuutos alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 279 LAUSUNNON ANTAMINEN MAANINGAN SEURAKUNNAN LIITTYMISESTÄ KALLAVEDEN SEURAKUNTAAN Maaningan kunta yhdistyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alusta. Sekä Maaningan kunnanvaltuusto että Kuopion kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet yhdistymisen. Kirkkolain 3 luvun 3 :n mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta kokonaisuudessaan on saman seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Maaningan kunnan liittymisestä osaksi Kuopion kaupunkia seuraa väistämättä myös seurakuntaliitos. Kuopion seurakuntayhtymä kutsui alkuvuodesta 2012 Maaningan seurakunnan edustajat osallistumaan Nilsiän seurakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän välisiin liitosneuvotteluihin. Maaningan edustajat osallistuivat ensimmäiseen neuvotteluun mutta totesivat, että liitosneuvottelut eivät olleet Maaningan osalta vielä ajankohtaisia. Kun Maaningan ja Kuopion kuntaliitos näytti toteutuvan, aloitettiin Maaningan seurakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän väliset neuvottelut uudelleen. Tämän neuvottelun perusteella päätettiin asettaa työryhmä laatimaan yhteistoimintaselvitystä. Maaningan seurakunta, Kallaveden seurakunta ja Kuopion seurakuntayhtymä nimesivät edustajansa yhteistoimintaselvitystyöryhmään. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja rehtori Ilkka Raninen Kuopiosta ja muina jäseninä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Solehmainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Margit Ruotsalainen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pauli Hujanen ja vt. kirkkoherra Petteri Hämäläinen Maaningalta, raken-

5 5 nusmestari Markku Huttunen ja kirkkoherra Matti Pentikäinen Kallaveden seurakunnasta sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen Kuopion seurakuntayhtymästä. Työryhmän sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Timo Korhonen. Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa vuoden 2013 aikana. Työryhmä on valmistellut Maaningan seurakunnan liittymistä Kuopion seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymän edustajat ovat vierailleet Maaningan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa. Työryhmä on päätynyt yksimielisesti esittämään että Maaningan seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään toteutetaan niin, että Maaningan seurakunta liittyy osaksi Kallaveden seurakuntaa. Kirkkolain 13 luvun 1 :n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Tässä käytännön tilanteessa aloitteen voivat tehdä Maaningan seurakunnan kirkkovaltuusto ja Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto. Kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 :n mukaan seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa kanssa. Kirkkolain 3 luvun 3 :n mukaan seurakuntajaon muuttamisesta päättää kirkkohallitus. Maaningan seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli asiaa Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee yhdistymistä Maaningan seurakunnan kirkkovaltuuston aloite on esityslistan liitteenä 3. Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite jaetaan kokouksessa. Molemmat esittävät, että Maaninka liittyisi osaksi Kallaveden seurakuntaa.. Kirkkolain 13 luvun 2 :n mukaan, kun seurakunta lakkautetaan, sen päätoimiset viranhaltijat siirretään heille soveltuviin uuden seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkoihin. Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle kuuluneet vastaavat edut. Sama koskee myös pysyväisluontoisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. Kirkkolaki ei kuitenkaan sisällä liitostilanteessa kuntalain mukaista määräaikaista työsuhdeturvaa, vaikkakaan seurakuntaliitos ei itsessään ole irtisanomisen tai viran lakkauttamisen peruste. Kirkkolain 13 luvun 4 :n mukaan lakkautettavan seurakunnan omaisuus siirtyy seurakuntayhtymälle lukuun ottamatta niillä mahdollisesti olevaa testamentilla saatua omaisuutta, jota edelleenkin käytetään testamentin määräysten mukaisesti. Omaisuuden jakoa koskevat määräykset sisältyvät Kuopion seurakuntayhtymän perussääntöön. Sekä Maaningalla että Kallavedellä yhdistymisestä on järjestetty kuulemistilaisuus seurakuntien henkilökunnalle Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

6 6 - että yhteinen kirkkovaltuusto esittää lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että kirkkovaltuusto puoltaa Maaningan kirkkovaltuuston ja Kallaveden seurakuntaneuvoston aloitteita Maaningan seurakunnan liittämiseksi Kallaveden seurakuntaan lukien. 280 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on joulukuussa 2011 päättänyt, että Kuopion seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen kirkon henkilöstön kehittämissopimus. Kehittämissopimuksen mukaan henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö. Henkilöstön kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa käytettävät keinot valitaan henkilöstön ja työpaikan tarpeiden mukaan. Keinoja ovat esimerkiksi työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan edellyttämä osaamien, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Kehittämissuunnitelmaan on varattu määrärahaa noin 1 % henkilöstön palkkasummasta, joka on yhteensä euroa. Tästä summasta on jyvitetty henkilöstömäärän mukaisesti jokaiselle toimintayksikölle oma määrärahansa ja lisäksi henkilöstöjohtokunnan alle on jätetty euroa myöhemmin määriteltäviin koulutuksiin. Kehittämissuunnitelman hyväksyy paikallisseurakuntien osalta kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja yhteisten työalojen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Kehittämissuunnitelma on annettava tiedoksi tuomiokapitulille. Kehittämissuunnitelmaa käsitellään yhteistyötoimikunnassa Kehittämissuunnitelma on esityslistan liitteenä 4. Henkilöstöjohtokunta käsitteli kehittämissuunnitelma Johtokunta hyväksyi suunnitelman esitetyssä muodossa ja päätti esittää kehittämissuunnitelman yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. 1. että paikallisseurakuntien osalta kehittämissuunnitelma merkitään tiedoksi, 2 että yhteisten työmuotojen osalta kehittämissuunnitelma hyväksytään. ja 3. että henkilöstön kehittämissuunnitelma annetaan tiedoksi tuomiokapitulille Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

7 7 281 MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä on yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella. Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on 38,25 tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on haasteellista, sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä suunniteltaessa määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää, että heillä olisi virka, johon hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työajan noudattaminen ei ole laillista. Vuodesta 2009 alkaen on perustettu väliaikaiset virat ja järjestelmä on toiminut hyvin. Tämän vuoksi olisi järkevää perustaa vuodelle 2014 seurakuntayhtymään väliaikaisia määräaikaisia virkoja kesätyötä varten. Virat olisivat yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana olisivat paikallisseurakunnat. Palkka maksettaisiin kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta. Henkilöstöjohtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista. Kirkkolain mukaan virkojen perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymään perustetaan kaksitoista kesäteologin määräaikaista virkaa ajalle , 2. että seurakuntayhtymään perustetaan seitsemän kesäkanttorin määräaikaista virkaa ajalle , 3. että seurakuntayhtymään perustetaan kahdeksan kesänuorisotyöntekijän määräaikaista virkaa ajalle , 4. että kesänuorisotyöntekijöille maksetaan vaativuusryhmän 301 mukainen palkka ja kesäteologeille ja kesäkanttoreille vaativuusryhmän 302 mukainen palkka, 5. että virkojen sijoituspaikka määritellään virkamääräyksen yhteydessä ja 6. että virkojen palkka maksetaan kunkin sijoituspaikkana toimivan seurakunnan varaamasta määrärahasta. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

8 8 282 TASA-ARVOSUUNNITELMAN PÄIVITYS Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (ns. tasa-arvolaki 1986/609) edellyttää, että työnantaja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävien työnantajien on lain mukaan laadittava tasaarvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein ja se sisällytetään osaksi henkilöstöpoliittista ohjelmaa. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvityksen tasa-arvotilanteesta ja sen osana kartoituksen naisten ja miesten tehtävistä, palkoista ja palkkaeroista sekä arvion työpaikan tasa-arvotilanteesta ja tarpeellisiksi arvioiduista toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan yhdenvertaisuussuunnitelman tekemistä ei edellytä. Tasa-arvosuunnitelman hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto. Päivitetty tasa-arvosuunnitelma on liitteenä 5. Yhteistyötoimikunta käsittelee tasaarvosuunnitelman kokouksessaan Henkilöstöjohtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä tasa-arvosuunnitelman ja esittää sen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja ehdottaa - että tasa-arvosuunnitelma hyväksytään liitteen 5 mukaisena 283 ERON MYÖNTÄMINEN PALKKASIHTEERI MAIJA KEINÄSELLE PALKKASIHTEERIN VIRASTA Palkkasihteeri Maija Keinänen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa palkkasihteerin virasta lukien vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten. - että Maija Keinäselle myönnetään ero palkkasihteerin virasta lukien

9 9 284 PALKKASIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Hallintovirastossa on palkkasihteerin osa-aikainen päätoiminen (60 % täydestä työajasta) virka. Virka perustettiin lukien Maija Keinäsen jäädessä pois palkanlaskijan virasta ja siirtyessä osa-aikaeläkkeelle. Maija Keinänen on jäämässä vanhuuseläkkeelle Palkkasihteerin osa-aikainen virka voidaan lakkauttaa samasta ajankohdasta lukien. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hallintovirastosta lakkautetaan palkkasihteerin osa-aikainen päätoiminen (60%) palkkasihteerin vaativuusryhmän 403 virka lukien 285 TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN HALLINTOVIRASTOSTA Hallintovirastossa on toimistosihteerin osa-aikainen päätoiminen (57 % täydestä työajasta) virka. Virka muuttui osa-aikaiseksi sen haltijan Anna- Kaisa Laitisen siirryttyä lukien osa-aikaeläkkeelle. Anna-Kaisa Laitinen on jäänyt vanhuuseläkkeelle lukien. Toimistosihteerin virka voidaan lakkauttaa lukien. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hallintovirastosta lakkautetaan osa-aikainen päätoiminen (57 %) toimistosihteerin virka lukien. 286 SEURAKUNTAMESTARI SILJA TOLOSEN VIRKAVAPAUSANOMUS Seurakuntamestari Silja Tolonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 7 olevan kirjelmän, jossa hän anoo virkavapautta vuorotteluvapaalle jäämistä varten , ja välisiksi ajoiksi. Vuorotteluvapaa on järjestely, jonka tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta, koska työnantajalle syntyy velvollisuus työllistää työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi. Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle ei kuitenkaan välttämättä samoihin tehtävin tulee palkata työtön työnhakija. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla.

10 10 Vuorotteluvapaalain 4 :n mukaan vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työntekijällä on työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään kymmenen vuotta. Jos työntekijä on aikaisemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta ennen uuden vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaalain mukaan vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää. Silja Toloselle ei ole tarvetta palkata sijaista virkavapauksien ajaksi vaan sijaisuudet on tarkoitus hoitaa sisäisin järjestelyin. Työtön työnhakija on tarkoitus palkata kiinteistötoimeen ns. kiertäväksi sijaiseksi. - että seurakuntamestari Silja Toloselle myönnetään palkatonta virkavapautta , ja välisiksi ajoiksi. 287 ALAVAN SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Diakoni Liisa Tiilikainen on pyytänyt eroa Alavan seurakunnan diakonian virasta alkaen siirtyäkseen Siilijärven seurakunnan johtavaksi diakoniatyöntekijäksi. Alavan seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa Alavan seurakunnassa on tällä hetkellä kolme diakoniatyöntekijää. Diakonian virka, josta Liisa Tiilikainen on pyytänyt eroa, on Alavan seurakunnan virka. Muut kaksi virkaa ovat seurakuntayhtymän virkoja. Niistä toinen on sijoitettu Alavan seurakuntaan vuoden 2016 loppuun. Toinen seurakuntayhtymän viroista on rahoitettu Aino Saxbomin testamenttivaroin. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 :n mukaan seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Avoimeksi tuleva diakonian virka on Alavan seurakunnan ainoa diakonian virka. Muut kaksi virkaa ovat seurakuntayhtymän virkoja, jotka on sijoitettu Alavan seurakuntaan. - että Alavan seurakunta oikeutetaan täyttämään avoimeksi tuleva diakonian virka.

11 MAANINGAN SEURAKUNNAN UUSIEN SEURAKUNTATILOJEN HANKKIMINEN Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alusta lukien. Kuntaliitoksen seurauksena Maaningan seurakunta tulee liittymään Kallaveden seurakuntaan ja näin osaksi Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymää. Maaningan seurakunnassa on jo pitkään ollut vireillä uusien seurakuntatilojen hankinta. Tällä hetkellä Maaningan seurakunnassa on etenemässä uuden seurakuntatalon rakennushanke. Suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että rakentamispäätös on tarkoitus tehdä Maaningan kirkkovaltuustossa Hankkeen arvioidut kustannukset ovat n 2 miljoonaa euroa. Maaningan seurakunnan suunnitelmien mukaan hanke on tarkoitus rahoittaa käyttämällä seurakunnan kassavarat. n euroa ja myymällä metsää n eurolla. Loppuosa n euroa on tarkoitus rahoittaa ottamalla lainaa. Laina jäisi liitoksen jälkeen seurakuntayhtymän maksettavaksi. Kuopion seurakuntayhtymän talous on tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa. Seurakuntayhtymällä on kuitenkin erittäin suuri peruskorjausvelka. Mikäli välttämättömät peruskorjausinvestoinnit aiotaan toteuttaa, edellyttää se toimintakulujen karsimista 4 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden tasosta vuoteen 2022 mennessä. Tämä talouden tasapainottaminen on aloitettu ja seurakuntayhtymä on luopunut tai luopumassa 12 kiinteistöstä. Myös henkilöstöä on vähennetty luonnollisen poistuman kautta yli kolmellakymmenellä vuodesta 2006 lähtien. Uusien kiinteistöjen rakentaminen tällaisessa taloudellisessa tilanteessa ei tunnu mielekkäältä. Sen tähden seurakuntayhtymä on toistuvasti esittänyt Maaningan seurakunnalle, että tutkittaisiin muitakin mahdollisuuksia seurakuntatilojen järjestämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on noussut esille seurakuntatilojen sijoittaminen vuoden 2015 alusta osittain tyhjäksi jäävään Maaningan kunnantaloon. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää Maaningan seurakunnalle seuraavan sopimuksen tekemistä: 1. Seurakuntayhtymä sitoutuu hankkimaan Maaningalle asianmukaiset seurakuntatilat. 2. Seurakuntayhtymä sitoutuu varaamaan hankkeeseen minimissään Maaningan seurakunnan kassassa tällä hetkellä olevat varat ( ) ja Maaningan seurakunnan metsänmyynnillä tarkoitukseen hankkimat varat ( ). 3. Maaningan seurakunta sitoutuu Kunnantalo-vaihtoehdon selvittämiseen niin pitkälle, että hankkeen kustannukset voidaan laskea ja toiminnalliset vaikutukset arvioida ja verrata seurakuntatalon rakentamisvaihtoehdon kustannuksiin.

12 12 4. Maaningan seurakunta jatkaa seurakuntatalon suunnittelua ja tekee rakentamispäätöksen. 5. Maaningan seurakunta hakee kirkkohallitukselta rakentamisavustusta. 6. Lopullista ratkaisua seurakuntatilojen hankinnasta ei tehdä ennen kuin Kunnantalo-vaihtoehto on tutkittu ja kirkkohallituksen päätös rakennusavustuksesta saatu. Maaningan seurakunta ei hyväksynyt esitettyä sopimusta. Sen sijaan Maaningan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti , että uusi seurakuntakoti rakennetaan riippumatta siitä, saako Maaningan seurakunta rakennusavustusta kirkkohallitukselta, mikäli otettava laina määrä on enintään euroa. Maaningan kirkkovaltuuston asiaa koskeva päätös on esityslistan liitteenä 8. - että Maaningan seurakunnan kirkkovaltuuston päätös merkitään tiedoksi 289 MUUT ASIAT 1. Keskusteltiin kirkkoneuvoston seminaarimatkasta mahdollisesti Petroskoihin syksyllä Ajankohta tarkentuu alkuvuodesta Aulikki Mäkinen kertoi Arkin toiminnasta. Tavoitteena on näkyvyys, keskustelut, tila- ja henkilövaraukset, KUA:n, Pipliaseuran ja YVtuotteiden myynti. Väkeä on ensimmäisten viikkojen aikana käynyt vaihtelevasti henkilöä päivässä. Tiloissa päivystää yksi työntekijä ja yksi vapaaehtoinen.

13 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 3/2013 Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi. 291 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liitteeksi :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Seija Rissanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Marja-Sisko Pihl Annikki Tiilikainen

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot