16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen Halonen Eero 16:00-17:30 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:00-17:30 jäsen Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen Koskela Liisa 16:00-17:30 jäsen Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen Nikkinen Esa 16:00-17:30 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-17:30 jäsen Sipola Mauno 16:00-17:30 jäsen Torro Kaarina 16:00-17:30 jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen Rehu Sanna 16:00-17:30 varajäsen Roivainen Matti 16:00-17:30 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-17:30 valtuuston I vpj. Vehkaperä Mirja 16:00-17:30 valtuuston II vpj. Autio Timo 16:00-17:30 valtuuston III vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-17:30 kunnanjohtaja Uusimaa Markku 16:00-17:00 kaavoituspäällikkö Manninen Marjukka 16:00-17:30 kunnankamreeri, sihteeri Poissa Mäkelä Irene jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Rehu ja Kaarina Torro. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Marjukka Manninen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Sanna Rehu Kaarina Torro Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 216 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan avustushakemus Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen Kaavoitusjohtajan valinta Iso-Viitajärven ranta-asemakaavan laajentaminen Kirkonkylän keskustan kaavan muuttaminen Putaankylän asemakaavan muutos korttelissa Valtuuston päätösten täytäntöönpano Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 486

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 216 Kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen kertoi seuraavista ajankohtaisi sta asioista: - info uuden Oulu valmistelutilanteesta - Haukiputaan yläkoulun johtokunta on lähestynyt kunnanhallitusta kir jel mäl lä, jo ka otetaan huomioon investointiohjelman valmistelus sa - kunnanhallitus siirretään pidettäväksi Länsituulen koululla Kunnanjohtaja: merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Vesihuoltolaitoksen johtokunta Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan avustushakemus 5087/33/336/2010 VESIJHTK 48 Valmistelija: vesihuoltojohtaja Riitta Lindström, (08) , , Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on jättänyt avustushakemuksen Jokimutkan viemärihankkeen 3-vaiheen runkojohdon ra kentamiseen. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää keväällä Rakennettavan runkoviemärin pituus on 4,35 km ja avus tus kel poinen kustannusarvio (alv 0 %). Uu den run ko joh to-osuu den myötä viemäriin liittyy 45 kiinteistöä, eli yli 90 % alu een kiinteis töistä. Haukiputaan Vesi on antanut viemärihankkeen 1 ja 2 -vaiheiden runko vie märiosuudelle rahoitusosuutta 32 %. Haukiputaan kunnan avus tus em. hankkeille on ollut 30 %. Rahoitusosuus ja avustus on an nettu ehdolla, että osuuskunta luo vuttaa runkoviemärin Haukiputaan Ve delle vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankkeen rahoitukseen on osallistuttu, koska yleisen vie märin saaminen täl le suh teel lisen ti heästi asutulle kyläalueelle on teknisesti, taloudel li sesti ja ympäris tönsuojelullisesti paras ratkaisu. Hankkeelle haetaan myös valtion vesihuoltoavustusta. Hank keel le on haettu myös EAKR-tukea, mutta Pohjois-Pohjan maan ELY-keskus on ilmoittanut kesällä 2010, että EU-rahoitusta ei hank keelle tulla myöntämään, vaan mahdollinen avustus annetaan vesihuoltoavustuksena. Kun nan ja Hau ki pu taan Ve den ai em min edel lyt tä mä avus tus ehto aktiivi sesta EU-ra hoi tuksen hake mi sesta näin ol len poistuu. Haukiputaan Veden ja Haukiputaan kunnan rahoitus hankkeelle on järkevää käsitellä samoilla periaatteilla kuten aiempien vaiheiden osaltakin tehtiin. Jos hanke saa vesihuoltoavustusta, runkoviemärin rahoitusjakauma on seuraava: valtion vesihuoltoavustus 15 % Haukiputaan Vesi 32 % Osuuskunta 23 % Haukiputaan kunta 30 % Jos vesihuoltoavustus on enemmän kuin 15 %, kunnan avustusosuus pienenee. Vesihuoltojohtaja: Johtokunta päättää, että Haukiputaan Vesi osallistuu Jokikylän Joki-

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Vesihuoltolaitoksen johtokunta mutkan viemäriosuuskunnan viemärihankkeen 3-vaiheen runkoviemärin hyväksyttyjen kustannusten rahoitukseen 32 prosentilla ehdolla, että osuuskunta luovuttaa ko. runkoviemäriosuuden kor vauksetta vesi huoltolai tokselle vuo den 2020 loppuun mennessä Haukiputaan Vedellä on oikeus tarkentaa runkoviemärin rajausta tarvittaessa osuuskunta osallistuu runkoviemärin 3-vaiheen kustan nuksiin vä hin tään 23 %:lla. Lisäksi johtokunta esittää kunnanhallitukselle, että Haukiputaan kunta päättäessään avustuksestaan, asettaa samat em. ehdot. Jukka Vänttilä poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Vesihuoltolaitoksen johtokunta hyväksyi päätösesityk sen. KHALL 217 kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Haukiputaan Vesi on tehnyt edellä olevan päätöksen osallistumisestaan Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan hankkeen kolmanteen vaiheeseen, jonka on tarkoitus käynnistyä keväällä Veden pää tös on eh dolli nen ja edel lyt tää, et tä Hau ki pu taan kunta osallistuu hank keen kolmannen vai heen kus tan nuk siin korkeintaan 30 %:n osuu della. Periaatteet osallistumisesta ovat linjassa samankaltaisen aiemmin toteutettujen hankkeiden sekä ko. hankkeen aiempien vaiheiden kanssa. Suh teel li sen ti heästi asu tun Jo ki mut kan saa mi nen vie märöinnin pii riin on ta lou del lisesti, tek ni sesti ja eri tyi sesti ym pä ristönsuojelun kan nalta merkit tä vä asia, ku ten Hauki pu taan Vesi kin on päätökses sään todennut. Hankerahoituksen eteen on pyritty tekemään kaikki mahdolliset toimepiteet. Jokimutkan osuuskunta hakee parhaillaan vesihuoltoavustusta ja jos se on suurempi kuin 15 %:a, pienenee kunnan osuus vastaavalla summalla. Kunnanjohtaja: päättää osallistua Jo ki ky län Jo ki mut kan vie mä riosuuskunnan viemärihankkeen kolmannen vaiheen runko vie märin hy väk syt tyjen kustannusten rahoitukseen korkeintaan 30 prosen tilla eh dol la, et tä osuuskunta luovuttaa ko. runkoviemäriosuuden kor vauksetta vesi huoltolaitokselle vuoden 2020 loppuun mennessä

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Vesihuoltolaitoksen johtokunta Haukiputaan Vedellä on oikeus tarkentaa runkoviemärin rajausta tarvittaessa osuuskunta osallistuu runkoviemärin 3-vaiheen kustan nuksiin vähin tään 23 %:lla. Jos vesihuoltoavustus on enemmän kuin 15 %, kunnan avustus osuus pienenee vastaavassa suhteessa. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: kunnankamreeri Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta, vesihuoltojohtaja

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan lainan takaaminen 3771/30/306/ /30/306/2007 KHALL 347 Valmistelija: vs. kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Valtuusto teki periaatepäätöksen takauksen myöntämisestä viemäriosuuskuntien viemäröintihankkeille. Lopullinen takauspäätös tehdään sen jälkeen, kun rahoittaja, rahoitusehdot ja tarvittava lainasumma ovat tiedossa. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunta on pyytänyt lainatarjoukset Jokikylän alueen viemäröinnin rakentamisen rahoittamiseksi Oulun Osuuspankilta, Aktiapankilta, Nordealta sekä Suupohjan Osuuspankilta. Suupohjan Osuuspankin Haukiputaan konttori on tehnyt edullisimman tarjouksen, joten laina on päätetty ottaa heiltä seuraavin ehdoin: Luoton määrä on , luottomuoto on tasalyhenteinen velkakirjalaina, luottoaika on 25 vuotta, 2 vuotta on mahdollista olla lyhennyksistä vapaata. Laina tulee olemaan vaihtuvakorkoinen ja siinä on mahdollisuus valita marginaalin suuruus kahdesta vaihtoehdosta: Maksuohjelman mukaan Euribor 3 kk, Euribor 6 kk, Euribor 12 kk tai prime. Marginaaliksi on sovittu + 0,15 %. Kunnanjohtaja: esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle em. ehdoilla ilman vastavakuutta. Takauksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihankkeen valmistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että vs. kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Jukka Vänttilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (kiinteistöomistaja ko. alueella). KHALL 218 hyväksyi päätösesityksen. Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan projekti on etenemässä vaiheisiin 3-4. Hankkeeseen on haettu vesihuoltoavusta, Hauki putaan Vesi on myöntänyt sille avustuksen ja kunnan avustus on käsittelyssä toisaalla tässä kokouksessa. Hankkeen läpivie minen vaatii lisärahoitusta lainan muodossa. Tarvittava lainamäärä on ja laina on suunniteltu otettavaksi 25 vuodeksi tasalyhenteisenä.

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Osuuskunta on menossa neuvottelemaan lisälainasta Suupoh jan Osuuspankkiin, josta aiempikin kunnan takaama laina on otettu. Neuvottelujen pohjaksi he tarvivat periaatteellisen kannanoton siitä, onko kunta valmis takaamaan lainan. Kunnanjohtaja esittää, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan euron lainalle ilman vastavakuutta. Ennen kunnanvaltuuston lopullista päätöstä lai nan yksityiskohtaiset ehdot tulee toimittaa kunnan arvioitavaksi. Takauksen ehtona on, että runko viemäri siirtyy liikelaitos Haukiputaan Vedelle viemärihank keen val mistuttua tai viimeistään vuonna päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. hyväksyi päätösesityksen.

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kaavoitusjohtajan valinta 4650/21/212/2010 KHALL 192 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) tai , Kaavoitusjohtajan virka oli haettavana Hakemuksia saatiin kuusi. Valinnan valmistelu jäi odot ta maan kun ta lii tos rat kaisuja ja kuntien yhteisten maankäytön suun nit telure surs sien riit tä vyyden arvioimista. Näyttää kuitenkin ko ko naisre surs sien puit teis sa vält tämät tömältä täyttää Haukiputaan ny kyiset vi rat, jotta maa po litiikan ja kaavoituksen asiat voidaan hoi taa siirtymä kau della siten, että siir ty mi nen uuteen Ouluun sujuu hal litus ti. Kun nan maan käy tön koko nais vastuu maa po litiikka mu kaan lukien edel lyttää mo niosaa mista ja kaavoitus joh ta jatason oh jausta. Hakemusten perusteella kahden hakijan koulutus ja työkokemus soveltuvat selvästi muita hakijoita paremmin tähän tehtävään. Mari Kuukasjärvi Tyrnävän ja Lumijoen aluearkkitehtinä sekä Ritva Kuusisto Kiimingin kaavoitusarkkitehtinä omaavat monipuolista kaavoituksen kuntako kemusta ja he ovat olleet jo vuosia mukana seudun yleiskaavoitukses sa. Kaavasuunnittelijan korvaavan haettavana olleen kaavoitusarkki tehdin/-in si nöö rin vir ka ollaan täyttämässä ja kaavoituspäällikön vi ran kor vaa va kaa voi tus johtajan virka on välttämätöntä täyttää viivy tyksittä, jot ta pereh dyt täminen ja tehtävien siirto kaavoituspäälliköltä voisi ta pah tua vii meis tään ke sään 2011 mennessä. Esityslistan liitteenä on yhteenveto hakijoista. Kunnanjohtaja: päättää jatkaa kaavoitusjohtajan viran täyttöprosessia. Haastatteluihin kutsutaan Mari Kuukasjärvi ja Ritva Kuusisto. nimeää edustajan haastetteluihin. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. KHALL 219 Kunnanjohtaja hyväksyi päätösesityksen ja nimesi edustajikseen haastatteluun Hannes Kortesalmen ja Markku Korvalan. Kunnanhallituksen valitsemat edustajat, kunnanjohtaja ja kunnankamreeri haastattelivat hakijat Haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle yksimielisesti, että virkaan va li taan FM, arkkitehti Ritva Kuu sisto. Perus teluna on hänen moni puo linen koulu tus- ja työtaustansa, esimieskoke mus sekä

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ haas tat te lussa muo dos tu nut kuva hä nen so pi vuudestaan kyseiseen työ teh tävään. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: tietopalvelut hakijat, henkilöstöpäällikkö, palkanlaskenta

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Iso-Viitajärven ranta-asemakaavan laajentaminen 5111/60/602/2010 KHALL 220 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kunnanvaltuusto hyväksyi viimeksi Iso-Viitajärven ranta-asemakaavan laajennuksen, joka koski osin myös kunnan omistamaa länsi rantaa. Kunta omistaa laajahkon rakentamattoman alueen eli tilan Viitajärvi RN:o 4:231. Kunnan omistamaan rantaan rajoittuvien naapuritilojen omis ta jat Kari ja Ul la Haa pa pu ro se kä Ju ha So ra lahti ovat käynnistä mässä alueil laan ranta-asemakaavoitusta ja esittävät kunnan liitty mistä kaava hankkeeseen rantavyöhykkeen osalta tai laajemminkin omista mansa tilan osalta. Yksityisten maanomistajien ko. kaavahankkeista on neuvoteltu Ely-kes kuksen, omistajien ja kunnan kesken Molemmat alueet ovat vanhan rantakaavan mukaisia maatalousalueita M, joille kummallekin tilal le omistajat tavoittelevat yhtä uutta rakennuspaikkaa. Ely-kes kuksen ennakkokannan mukaan poikkeamislupia näille palstoille ei tultaisi myöntämään eikä ilmeisesti olisi edellytyksiä raken nus paik ko jen li säämiselle vain näiden palstojen kaavaa muuttamalla. Ran ta-aluetta tulisi tarkastella kokonaisuutena. Museoviraston vuoden 2007 kaavasta antamien lausuntojen perusteella koko kun nan omistamalla rannalla on kivikautisia asuinpaikkoja ja koko ranta on muinaisjäännösaluetta, joka tulee kaavoissa osoittaa suojelumer kinnällä. Museovirasto on nyt antanut lausuntonsa Haapapurojen palstasta todeten lomarakentamisen mahdolliseksi rajatulla kaistaleella metriä rannasta ja n. 44 m:n pituisena rannan suuntaisesti ehdolla, että maaperää ei muokata rakennuspohjien ulkopuolella. Pikku-Viitajärven ranta-asemakaavoituksen yhteydessä kunnanhallitus päätti olla kaavoittamatta kauempana rannasta olevaa rinnettä lomarakentami seen. Tämä uusi maanomistajien esitys tarkoittaisi kun nan ran nan rajaamista kaava-alueeksi lähivirkistysalueena muinais muis to mer kinnällä (sm-44), jolloin myös yksityismaiden kaavamuu tos voi si on nistua. Kunnan maalle kauemmaksi rannasta on tietenkin edelleen mahdollista saada rakennusoikeutta jos siihen katsotaan olevan tarvetta. Rannan leiripaikalle tervahaudan ympäristöön saattaisi olla perusteltua osoit taa kaavalla rakennusoikeus vähäiselle rakentamiselle, jo ka pal ve li si alu een vir kis tys käyt töä, ui ma rantaa ja kokoontumis ta. Kunnalla ei kui tenkaan ole sellaista rakentamistarvetta, jonka pe rus teella pitäisi osallistua ranta-asemakaavaan. Kunnan ran nan ra jaa minen kaava-alueeksi ei käytännössä muuta nykytilan net ta, kos ka ran-

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ ta on tarkoitus säilyttää virkistysalueena pysyvästi. Vä häisillä ti lusjärjes telyillä kunnan ja yksityismaiden rajoilla voitaisiin pals to jen muotoa parantaa. Iso-Viitajärven länsirannan maankäytöstä kokonaisuutenaan ei kunnalla ole tois tai sek si selkeitä tavoitteita. Kokonaisharkinta ja ranta-asema kaa voi tuk sen tar ve on syy tä jät tää tu le van Uu den Ou lu n yleiskaavoi tuk sen rat kais tavak si. Kunnanjohtaja: päättää tässä vaiheessa olla osallistumatta ranta-ase makaavoitukseen, jonka tarve ja tavoitteet selvitetään uuden Ou lun yleis kaavalla. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: tietopalvelut Kari ja Ul la Haapapuro, Ju ha Soralahti, kaavoituspäällikkö, kaavasihteeri

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Kirkonkylän keskustan kaavan muuttaminen 3468/60/604/2008 KHALL 221 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , on viimeksi päättänyt Kirkonkylän asemakaavan muuttamisesta maankäytön ohjaustarpee seen pe rustuen tavoitteena edistää kuntakeskuksen liikenteellistä toimi vuutta sekä kaupallisten palveluiden ja keskusta-asumisen edellytyksiä. Samalla kunnanhallitus määräsi muutosalueelle rakennuskiellon kahdeksi (2) vuodeksi. Rakennuskiellosta tehtyyn valitukseen kunnan hallitus an toi vastineensa hallinto-oikeudelle Kaavaprosessi on käynnistynyt jo v alustavilla selvityksillä, kun nes Kirkonkylän suun nit te lun idea kil pai lun poh jal ta v laadittii n ensimmäinen kaavarunko. Tältä pohjalta käytyjen kaupal lisia varauksia koskeneiden useiden tu loksettomien neuvottelujen ja vaih to eh tois ten käyttösuunnitelmien jäl keen v päädyttiin jatkamaan kaavoi tusta uudistamalla kaavaa asuinrakentamispainotteisesti, mutta sa malla vanhan kaupallisen keskuksen kehittämis mahdol li suudet huomioon ot taen. Mitään kiireellistä hanketta ei sil loin näyt tänyt olevan vireillä. Osana kaavamuutosta on Simppulanhakan korttelei den 2570 ja 2585 uudisrakentamista ennakoiden laadittu tarkempi käyttösuunnitelma ja selvitetty maanalaisen autohallipysäköinnin mahdollisuuk sia ja laajemminkin kuntakeskuksessa yleensä. Vanha rivitaloalue korvataan 4-5 -kerroksisella asuinrakentamisella. Maaperä- ja poh jave si selvi tys ten pe rus teel la ei täy sin maan alai nen auto halli pai koitus oli si ta lou delli sesti to teu tet ta vis sa. Auto paikoi tus osit tain maanalaise na kan sirat kaisuna sen si jaan näyttäisi mah dolli selta ja kaavan raken nusoi keustavoit teiden kannal ta suosi telta valta. Kaavamuutostilanteesta on kerrottu kunnanhallitukselle vii meksi Maanomistajien mielipiteitä kuultiin ja kaa va ti lan netta esiteltiin heille neuvottelussa ja sovittiin uu des ta ta paamisesta luonnosvaiheen jälkeen. Uusi kaavaluonnos kattaa kaavamuutospää tök sen tarkoittaman alueen lukuun ottamatta vanhaa kaupallista kes kusta eli korttelia Tiejärjestelyjen kannalta vanha hau tausmaa EH ja kunnanviraston kortteli 2019 YH rajattiin mukaan kaavakartal le. Tieverkosto pe rustuu edelleen voittaneeseen ideakil pai lurat kai suun. Lisärakennus oikeutta Rannantien pohjoispuolelle on esi tetty n k-m² ja etelä puolelle n k-m². Kerroskorkeus on katta vasti IV - V. Simppulanhakan kortteli 2585 AL turvaa uuden vuokra-asuntotuotan totarpeen useiksi vuosiksi ja kortteli 2570 AL jää toteutettavaksi ta van omaisena kerrostalokohteena.

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Rannantien pohjoispuolisten kortteleiden rakentamisesta päät tävät osaltaan maan omistajat. Kaavan hyväksymi nen edellyttää so pimista kaavan toteut tamisen kustannuksista kun nan kanssa. Kunta omistaa osan myös näistä yksityismaakorttelista 2013 AK ja 2017 AL. Seurakunnan lisäpysäköintitarvetta varten osoitetaan Kirkkotien varteen nykyiselle puistokaistalle autopaikkojen korttelialuetta LPA. Kirkkotiestä erkaneva uusi kiertoyhteys pysäköintialueelle ja auto paikoille osoi te taan kaavassa van han hautausmaan ete lä puo litse ja edelleen entinen Puistotie korvaten Rannantielle Herralantien jäädes sä kaa van seuraavassa vaiheessa kävelykaduksi. Kirkkotien asema kaikkiaan uuden Rannantien kiertoliittymän rakentamisen jälkeen on muuttunut ja vaatisi kaavallisen tarkastelun Keskus ku jalta kirkon suuntaan niin, että tila saataisiin myös ke vyen liiken teen väy lälle. Mu seorakennuksen sijainti aivan kiinni Kirk koties sä ja seu ra kuntata lo vastapäätä jättävät liian vähän tilaa Kirk kotien uudis tami selle. Mu seo on liikenteellisesti hankalalla pai kalla. Vanhan lii ke kes kuk sen kortteleiden kaa va muu tos Kirk ko tie mu kaan lu kien tu lee teh tä väksi toi ses sa vai hees sa. Kaavan ehdotusvaiheessa voidaan vaiheistaa toteutusta ja harkita miltä osin ja minkälaisina kokonaisuuksina kaavamuutos hyväksytään. Kunnan selkeä kanta kaavamuutoksesta on välttämätön jo maanomistajien omien harkintojensa pohjaksi mahdollisten tule vien alu een rakentajien kiinnostuessa hankkimaan uutta rakennusmaata kerrostalotuotantoon. Kaavamuutosluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja: hyväksyy Kirkonkylän keskustan kaavamuutosluonnoksen asetettavaksi valmisteluvai hees sa näh tävil le ja lau sun toja var ten. Kaavaluonnos käsittää asuin-, liike- ja toimistorakennus ten kortteli alueita AL ja AL-2, asuinkerrostalojen korttelin AK, mu seorakennus ten korttelin YM, hal linto- ja virastorakennusten korttelin YH, katu-, tie- ja autopaikko jen alueita, hautausmaa-alueen EH/s sekä puisto alueita VP. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. hyväksyy Kirkonkylän keskustan kaavamuutosluonnoksen asetettavaksi valmisteluvai hees sa näh tävil le ja lau sun toja var ten. Kaavaluonnos käsittää asuin-, liike- ja toimistorakennus ten kortteli alueita AL ja AL-2, asuinkerrostalojen korttelin AK, mu seorakennus ten korttelin YM, liike- ja toimistorakennusten korttelin K, II-IV, katu-, tie- ja au to paik ko jen aluei ta, hau taus maa-alueen EH/s sekä puisto alueita VP. Toimeksi: tietopalvelut

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Putaankylän asemakaavan muutos korttelissa /60/604/2008 KHALL 222 Valmistelija: kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) , on päättänyt asemakaavan muuttamisesta Putaankylän asemakaavan korttelin 3306 tontilla nro 8. Tontti muodostuu kahdesta tilasta RN:ot 27:47 ja 27:109. Marko Jakku on esittänyt lähes suorakaiteen muotoisen omakotitontin puo lit tamista.tontin reunassa, Taatantien varressa on vesi- ja vie mä riliit ty mät. Tontin itäosassa on tehty tilusvaihto viereisen tilan omistajan kanssa, joten tontin muoto on tällähetkellä asemakaavan mukainen. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti sijaitsee erillispientalojen (AO) korttelialueella, jonka kerrosluku on I 1/2 ja rakennusoikeutta on 250 k-m2. Kaavamääräyksen mukaan annetun rakennusoikeuden lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle erillisiä piharakennuksia yhteensä 70 k-m2. Tontin asemakaavan mukainen pinta-ala on noin m2. Tontilla on I-kerroksinen omakotitalo (ka 129 m2) ja talousrakennus. Tontin jakaminen pelkällä tonttijaon muutoksella ei ole ollut mahdollista, koska tontin rakennusoikeus on osoitettu tietylle rajatulle alueelle. päätti , että em. tontin jakaminen kahdeksi eri tontiksi tutkitaan Putaankylän asemakaava-alueelle mahdollisesti tulevien muiden asemakaavahankkeiden yhteydessä. Putaankylän alueella ei kuitenkaan ole ollut vireillä muita asemakaavahankkeita. Marko Jakku haki vuosi sitten poikkeamislupaa ko. tontille toisen omakotitalon rakentamista varten, mutta ympäristö kes kus te ki hake muksesta kielteisen päätöksen. Maanomistaja kiirehti asemakaavan muutoksen aloittamista ja työ käynnistettiin keväällä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Asemakaavaa on korttelissa 3306 muutettu siten, että tontti nro 8 on jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi (nrot 9 ja 10), joissa molemmissa on ra ken nus oi keutta 250 k-m2 ja lisäksi tontille saa rakentaa rakennus alan ulko puolelle erillisiä piharakennuksia yhteensä 70 k-m2. Ker rosluku na säilyy I u 1/2.

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Asemakaavaehdotus on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja: hyväksyy Putaankylän asemakaavan muutosehdotuk sen kort telissa 3306 (päivätty ) ja päättää asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. päätti, että kaavoituspäällikkö on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: tietopalvelut

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Valtuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 223 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä Kunnanjohtaja: toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön seuraavasti: 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 67 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Terttu Kuusela ja Jani Leskinen. 68 Haukiputaan (Länsituulen) lukion ja Länsituulen päiväkodin rakentaminen ja Kirkonkylän koulun uudisrakentaminen tai peruskorjaus ja lisärakentaminen elinkaarimallilla, urakkatarjouksen hyväksyminen sekä tästä aiheutuvat toimenpiteet Hyväksyttiin kohteiden rakentaminen elinkaarimallilla. Palvelujen järjestämiseen liittyvät optiot tuodaan valtuuston päätettäväksi. Toimeksi tekniset palvelut 69 Annanmäki-Isoniemenkangas-käyttösuunnitelman laatiminen Hyväksyttiin käyttösuunnitelma ohjaamaan tulevaa tarkentuvaa hankekohtaista suunnittelua ja osayleiskaavoitusta. Toimeksi maankäyttö 70 Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 Hyväksyttiin veroprosentit. Toimeksi tietopalvelu 71 Kuntien elinkeinotoimintojen yhdistäminen Hyväksyttiin yhdistäminen. Toimeksi kunnanjohtaja 72 Ero Hannes Kortesalmelle sivistyslautakunnan jäsenyydestä Myönnettiin ero ja valittiin sivistyslautakunnan jäseneksi Aarno Manninen. Toimeksi tietopalvelu 73 Muut asiat Terttu Kuusela esitti 36 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen koskien harmaan talouden torjuntaa Toimeksi kunnan johtoryhmä hyväksyi päätösesityksen.

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Pöytäkirjoja KHALL 224 Sivistyslautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Viranhaltijoiden päätökset: Kunnankamreeri , Kaavoitusarkkitehdin/-insinöörin viran täyttäminen, valittu Hanna Pöytäkangas , Tehostetun palveluasumisen perusmaksun poistaminen aj Kunnanjohtaja: päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ Ilmoitusasiat KHALL Verohallinto, Verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille Aluehallintovirasto 2 Valtion korvaus lääkärin erikoistumiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausjaksolle (1 598 ) 3 Valtion korvaus lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausjaksolle ( ) 4 Kuntien eläkevakuutus, Vanhoista eläkesäännöistä aiheutuvien vastuiden laskentapalvelu Kuntien eläkevakuutuksessa - laskentapalvelusta perittävien maksujen tarkistus Suomen Kuntaliitto 5 Laki tulvariskien hallinnasta koskee merkittävästi tulvariskien hallinnan suunnittelua 6 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tietopalvelurajapintojen käyttöönotto kunnissa 7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hallituksen pöytäkirja Virpiniemen liikuntaopisto, Toimintakertomus, tilinpäätös ja tase Avara Suomi Oy, Kutsu osakkeenomistajien kokoukseen 10 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara, Asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien energiapainotteisten suhdanneluonteisten avustusten kuntakohtaiset määrärahat Kunnanjohtaja: merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 216, 218, , tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka pää tös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä 217, , 223 teh tyi hin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä 217, , 223 kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)hauki pu das.fi, te lefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot