KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA KEHITTÄMISTYÖ VUONNA Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja valmennus HENKILÖSTÖOHJELMA MITÄ MEILLE KUULUU? TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön määrä ja rakenne Eläköityminen vuonna 2010 ja eläköitymisennuste vuoteen 2020 saakka Henkilöstön poissaoloista vuonna Säästötalkoovapaat Lisä- ja ylityöt TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Työterveyshuolto Terveenä Työssä -malli Työterveyshuollon kustannukset vuonna Työterveyshuollon toimenpiteet Kaari-malli - Keski-Karjalan Aktiivisen Aikaisen Reagoinnin malli Henkilöstöedut Työsuojelu Työsuojelujaoston toiminta TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA Kiteen kaupungin palkkaus- ja henkilöstökustannukset (koko henkilökunta) Luontois- ja ateriaedut (koko henkilökunta) Kilometrikorvaukset ja päivärahat (koko henkilökunta) Työllistäminen v

3 1. LUKIJALLE Kiteen kaupunki on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen vuodesta 2004 lähtien. Henkilöstökertomukseen on perinteisesti koottu eri toimialoilla tapahtuneita henkilöstöön vaikuttaneita muutoksia ja kehityskulkuja, tietoja henkilöstön rakenteesta, määrästä ja laadusta ja niiden kehittymisestä, henkilöstön kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä, työhyvinvoinnin edistämiseen, työsuojeluun sekä työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan liittyvistä tapahtumista sekä tiedottamisesta. Vuoden 2010 raportti on rakennettu pitkälti perinteisen mallin mukaisesti. Edellisen vuoden raportin laatimisprosessin yhteydessä asetettu tavoite uudistaa ja terävöittää henkilöstöraportoinnin käytänteitä ja erityisesti sisältöjä on siis edelleen ajankohtainen ja henkilöstöraportoinnin kehittämisprosessi on käynnissä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kiteen kaupungin henkilöstökertomus (henkilöstöraportti) toimisi yhä enemmän strategisena johtamisen työkaluna, toisin sanoen henkilöstöohjelman seurannan ja arvioinnin työkaluna, analyyttisenä, sekä laadullisena että määrällisenä, kuvauksena kaupungin henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisen tarpeista sekä kaupungin johdon ja esimiesten apuvälineenä henkilöstöresurssien käyttämisessä, kohdentamisessa ja kehittämisessä. Henkilöstöraportoinnin keskeinen työkalu Kiteen kaupungilla on Populus henkilöstöhallintojärjestelmä ja haasteena sen entistä monipuolisempi hyödyntäminen. Lisäksi tarvitaan henkilöstöhallinnon ja johtamisen tehtävissä eri tasoilla ja sektoreilla toimivien työntekijöiden ja viranhaltijoiden entistä tiiviimpää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä. Tässä on osittain jo onnistuttukin. Henkilöstökertomusta vuodelta 2010 ovat olleet laatimassa toimialojen johdon, henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon, työterveyshuollon, työsuojelun sekä ay-luottamusmiesten edustajat. Prosessia on koordinoinut henkilöstösihteeri Tuija Vaittinen. Kiitos kaikille vuoden 2010 henkilöstökertomuksen syntyyn myötävaikuttaneille kitteeläisille eli Kiteen kaupungin työntekijöille! Nina Holopainen kehitysjohtaja Tuija Vaittinen henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö 3

4 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA Kiteen kaupunki oli vuonna 2010 noin työntekijällään Kiteen suurin työnantaja. Kiteen kaupunkia voidaan verrata työnantajana yksityisen sektorin monialayritykseen. Työntekijöitä työskenteli vuonna 2010 noin 200 erilaisella ammattinimikkeellä. Työntekijöistä yli 80 % oli naisia. Yli 75 % työntekijöistä työskenteli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa. Hallinnollisesti Kiteen kaupungin organisaatio jakautuu hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen, tekniseen keskukseen ja Helli-liikelaitokseen. Myös TILIKE-kuntatilitoimiston henkilöstö on Kiteen kaupungin palveluksessa. Kaupunkikonserniin kuuluvien Kiteen Lämpö Oy:n ja Kiteen Kotitalot Oy:n henkilökunta ei ole palvelussuhteessa Kiteen kaupunkiin. Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtajan lisäksi, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, Helliliikelaitoksen johtaja sekä vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Vuonna 2010 henkilöstöjäsenenä johtoryhmässä oli Super ry:n edustaja. 4

5 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010 Vuoden 2010 aikana saatiin aikaan tai valmisteltiin seuraavia henkilöstöhallintoon tai palveluihin liittyviä uudistuksia: Henkilöstöohjelman laatimista jatkettiin. Henkilöstöohjelma on yksi kesäkuussa 2010 hyväksytyn kaupunkistrategian yksi keskeisimmistä toimenpideohjelmista. Vuoden 2010 aikana keskityttiin lähinnä työhyvinvointiohjelman ja siihen sisältyvien Terveenä työssä -ohjelman ja KAARI-mallin Uusi kehityskeskusteluohjeistus ja työsuorituksen arviointi otettiin käyttöön. Lomakkeistoa, ohjeistusta ja mallia valmisteltiin yhdessä esimiesten ja luottamusmiesten kanssa. Tuloksellisuusohjelmaa ei ole varsinaisesti kirjattu omaksi asiakirjakseen vaan sitä toteutettiin 1. työ- ja palveluprosessien kehittämishankkeen, 2. työhyvinvointiohjelman (ks. edellä) sekä 3. nk. tuloksellisuuserään kytkettyjen asiakaspalveluhankkeiden kautta. Työ- ja palveluprosessien kehittämishanke jatkui alkuvuoden hallintojohtajan johdolla. Toimisto- ja hallintotyön prosesseista alkaneessa projektissa analysoitiin, kuvattiin, selvennettiin ja kehitettiin työnkulkuja. Syksystä 2010 lähtien jäissä olleen mutta edelleen työlistalla olevan kehittämisprosessin odotetaan antavan eväitä johtamiseen ja päätöksentekoon. Asiakkaan kannalta tavoitteena on parantunut palvelu. Henkilöstön näkökulmasta tavoitellaan mielekkäämpää ja palkitsevampaa työtä ja sitä kautta työhyvinvointia. Kohdentamalla käytettävissä olevat henkilöstöresurssit oikein ja tarkoituksenmukaisella toiminnasta saadaan myös taloudellisempaa ja tehokkaampaa. Henkilöstöpalvelutiimi osallistui omalta osaltaan hankkeeseen kartoittamalla palvelussuhteen elinkaaren eri vaiheissa aktivoituvia työ- ja palveluprosesseja, joista muutama saatiin myös kuvattua vuoden 2010 aikana jaossa olleen tuloksellisuuden edistämistä tukevan paikallisen järjestelyerän eli nk. tuloksellisuuserän (0,7 % kunkin sopimusalan palkkasummasta) jakamisen perusteeksi määriteltiin työyksikkökohtaiset asiakaspalveluhankkeet. Hankkeiden tavoitteena oli asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä asiakaskohtaamisten ja sidosryhmäyhteistyön toimivuus. Niiden laatimiseen osallistuivat lähes kaikki työyksiköt. Hankkeet arvioitiin johtoryhmän ja pääluottamusmiesten yhteistyönä. Inspiraatiota ja vauhtia asiakaspalveluhankkeisiin saatiin Pohjois-Karjalan Aikuisopiston lähes koko henkilöstölle organisoimista asiakaspalvelukoulutuksista. Sähköinen työajanseuranta otettiin koekäyttöön henkilöstöpalvelutiimissä Populus henkilöstöhallinto-ohjelmaan liitettyä työkalua testattiin syksyn mittaan ja siitä saatujen kokemusten kautta ohjelmaa kehitettiin yhteistyössä Logica järjestelmätoimittajan edustajien kanssa. Samalla valmisteltiin esimiesten siirtymistä sähköisen työajanseurannan piiriin alkaen. Myös muita Populus ohjelman HR toimintojen sovelluksia kehiteltiin yhteistyössä Logican kanssa. Kehittelyssä olivat suorituksen arvioinnin dokumentoinnin työkalut sekä kehityskeskustelujen sähköinen dokumentointi. Sähköinen palkkalaskelma otettiin käyttöön Varahenkilöstöjärjestelmää suunniteltiin alkuvuodesta 2010 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän esimerkkien avulla. Lähtökohdaksi asetettiin 7-10 vakituisen sijaisen ryhmä ja tavoitteeksi koordinoida ja helpottaa erityisesti Helliliikelaitoksen sijaisten rekrytoinnin prosessia ja samalla helpottaa lähiesimiestyöskente- 5

6 lyä, hillitä sijaiskustannuksia sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia jatkuvuuden kokemusten kautta (työpisteissä sijaisina toimivien työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja vakituiset varahenkilöt sitoutuvat työhönsä paremmin). Varahenkilöstöjärjestelmän kehittäminen oli osa kokonaisvaltaista, tavoitteellista henkilöstösuunnittelun tavoitetta ja prosessia. Varahenkilöstöjärjestelmän sekä laajemmasta henkilöstösuunnittelun prosessin kehittämisestä ja johtamisesta aloitti vastaamaan henkilöstösuunnittelija Maija Kaalimaa. Hänen tuekseen koottiin loppuvuodesta 2010 sekä Kiteen kaupungin että Hellin edustajista koostuva henkilöstösuunnittelutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen. Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen ja Helli-liikelaitoksen perustamisen edellyttämää palkkaharmonisointiprosessia vietiin eteenpäin mm. alkuvuodesta 2010 jaossa olleiden paikallisten, erityisesti ikäihmisten palvelualueelle kohdennettujen järjestelyerien avulla. Prosessi jatkui syksyllä esimiesten aseman (johtava/itsenäinen) tarkistuksilla sekä siihen liittyvällä työaikakorvauksien määrittelyllä ja harmonisoinnilla. Palkkaharmonisointiprosessin viimeistä vaihetta alettiin valmistella syksyllä 2010, jolloin käynnistettiin tehtäväkohtaisten palkkojen systemaattinen analyysi työpisteittäin, palvelualueittain, tehtävänimikkeittäin, hinnoittelukohdittain jne. ja siihen liittyvät täydentävät työn vaativuuden arvioinnit henkilöstöhallinnon, esimiesten ja luottamusmiesten yhteistyönä. Palkkaharmonisointiprosessista keskusteltiin ja saatiin palautetta Oy Audiapro Oy:n tilintarkastajan Anne Soikkelin suorittamassa palkkatarkastuksessa joulukuussa Henkilöstöasioihin liittyviä ohjeistuksia, linjauksia ja tarkennuksia esim. työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnoista Kiteen kaupungilla tehtiin havaittujen tarpeiden mukaan pitkin vuotta Tiedotus ja viestintä Henkilöstöasioihin liittyvään tiedotukseen ja viestintään on kiinnitetty koko ajan erityishuomiota. Vuoden 2010 aikana intraa täydennettiin ja jäsennettiin uudelleen nimenomaan Henkilöstöasiat sivuston osalta. Kunkin sivun päivitykselle pyrittiin nimeämään vastuuhenkilöt mm. henkilöstöpalvelutiimistä. Uudistus on vielä osittain kesken ja edellyttää täsmällisempää työn- ja vastuunjakoa. Syksyn 2010 aikana Tilike-kuntatilitoimiston ja henkilöstöpalvelutiimin yhteisen asiakaspalveluhankkeen yhteydessä nostettiin esille myös ajatus kaikille Tilikkeen asiakasyhteisöille avoimesta talous- ja henkilöstöhallinnon ekstranetistä. Asiakaspalvelua ja neuvontaa helpottavan työkalun kehittämistä sitoutui vetämään palkkasihteeri Anna-Maija Isotalus osana tuotekehittäjäopintojaan Kitee kirkkaasti paras ammattilainen valmennuksessa. Lisäksi julkaistiin sähköisiä henkilöstötiedotteita neljä (4) kappaletta. Kiireellisistä asioista informoitiin sähköpostin välityksellä. Sähköisten viestintäkanavien lisäksi henkilöstöä tavattiin myös perehdytystilaisuuksissa, joita järjestettiin sekä keväällä että syksyllä Kevään kierroksella pääteemana oli kunta-alan palkkauksen rakenne ja syksyllä perehdyttiin kehityskeskustelu- ja työsuorituksen arviointijärjestelmään sekä tuloksellisuuserään. Syksyn perehdytystilaisuus järjestettiin kaikissa kunnissa toimiville Kiteen kaupungin työntekijöille yhtä aikaa videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Koko henkilöstöön kohdentuneen viestinnän lisäksi haluttiin tavoittaa erityisesti esimiehet ja ay-luottamusmiehet. Heille organisoitiin kuukausittain esimiesten aamukahvit (perjantaisin kello 8-10), joiden asialistalle tuotiin joko henkilöstöhallinnon tai muun sidosryhmän esittämiä ajankohtaisia asioita, yksittäisiä kysymyksiä tai laajempia teemoja. 6

7 Tilaisuuksiin kutsuttiin henkilöstöpalvelutiimin edustajien lisäksi myös ulkopuolisia vierailijoita tarpeen mukaan. Myös esimiehille julkaistiin tarpeen mukaan sähköisiä tiedotteita. Intraan esimiesten omaan työtilaan koottiin heitä koskevia materiaaleja ja ylläpidettiin esimiehille tarkoitettujen tilaisuuksien kalenteria. Myös ay-luottamusmiehillä on pääsy sekä tiedotteisiin että työtilaan. Viestinnän ja tiedotuksen johdonmukaisesta kehittämisestä huolimatta siitä saatu palaute edellyttää edelleen kehittämistoimenpiteitä. Erityisen haasteellinen on intra, jonka käytettävyyden parantaminen edellyttää jatkuvaa rakenteen edelleen kehittämistä ja sisällön jäsentämistä. Koulutus ja valmennus Pohjois-Karjalan aikuisopiston Kiteen kaupungin tarpeisiin räätälöimä Kitee kirkkaasti paras ammattilainen koulutus alkoi maaliskuussa Koulutuksen aloitti noin 30 Kiteen kaupungin työntekijää, jotka suorittavat tuotekehittäjän tai johtamisen erikoisammattitutkintoa. Opiskelijoista suurin osa suorittaa opintojaan oppisopimuksen kautta. Koulutuksen tavoitteena on tukea Kiteen kaupunkistrategiaa vahvistamalla johtamisen, esimiestyön ja prosessikehittämisen osaamista sekä lisäämällä vuoropuhelua johdon ja organisaation muiden avainhenkilöiden kesken. Koulutus jatkuu maaliskuulle Tuloksellisuuserään liittyvien työyksikkökohtaisten asiakaspalveluhankkeiden (ks. kohta Kehittämistyö) suunnittelua ja toteutusta tuettiin asiakaspalveluvalmennuksilla. Myös niiden osalta tehtiin yhteistyötä Pohjois-Karjalan aikuisopiston kanssa. Valmennuksia järjestettiin yhteensä neljä (4) ja niihin osallistuivat lähes kaikki Kiteen kaupungin työntekijät. (Opettajille järjestetään oma valmennus syksyllä 2011.) Keski-Karjalan kuntien henkilöstövastaavien yhteistyönä suunniteltiin ja organisoitiin esimiesten ja luottamusmiesten koulutus KVTES sopimusmuutoksista toukokuussa Kouluttajana toimi Kuntatyönantajien työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo. Koulutukseen osallistui noin 70 työntekijää Keski-Karjalan kaikista kunnista. 7

8 Järjestettyjä koulutuksia olivat mm. Koulutuksen nimi Kohderyhmä Ajankohta Kouluttaja, koulutuksen järjestäjä KVTES-koulutus Titania -koulutus Työsuojelu/ Puheeksi ottaminen Työsuojelu peruskurssi Työsuojelun jatkokurssi Esimiehet, ayluottamusmiehet (Keski-Karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Uudet Titaniakäyttäjät Työsuojeluvaltuutetut, esimiehet ja työterveyshuollon henkilöstö(keski- Karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Hannu Tamminen, Työturvallisuuskeskus ja Juhani Tarkkonen Innosafe Työsuojeluvaltuutetut ja työterveyshuollon henkilöstö (Keski-Karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Hannu Tamminen, Työturvallisuuskeskus ja Juhani Tarkkonen Innosafe Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut, esimiehet, johto, luottamushenkilöt(keski-karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Asiakaspalvelukoulutus Koko henkilökunta Useita koulutuksia Kitee Kirkkaasti Paras Ammattilainen - valmennus Karjalan Taha Tiimikoulutus Tuotekehittäjän ammattitutkinto JET Taloushallinnon järjestelmien yhtenäistäminen ja uudistaminen Hellin ikäihmisten palvelut Heikki Saaristo, FCG Satu Kuosmanen, Logica Suomi Oy Hannu Tamminen, Työturvallisuuskeskus Useita koulutuksia Useita koulutuksia vuoden aikana Useita koulutuksia vuoden aikana. Teemu Kokko, Pohjois- Karjalan aikuisopisto Yhteistyökumppanina Pohjois-Karjalan aikuisopisto Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus 8

9 Lisäksi järjestettiin perehdytystilaisuuksia koko henkilöstölle seuraavasti: Ajankohta Paikka Kevät Päivä- ja iltatilaisuuksia kaikissa kunnissa. Teemana Mistä palkkaa maksetaan. Syksy Koulutus kaikissa kunnissa videoyhteyden kautta. Teemoina kehityskeskustelut, työsuorituksen arviointi, tuloksellisuuserä. Vuonna 2010 koulutuksia oli yhteensä 913 työpäivää (Kitee 424, Tilike 61, Helli 428). Henkilöstön osallistumista lisä- ja täydennyskoulutukseen tuettiin edelleen myöntämällä 12 palkallista vapaapäivää 3 vuoden aikana ammattitaidon kehittämiseen. 4. HENKILÖSTÖOHJELMA Kiteen kaupungilla on voimassa vuonna 2007 hyväksytty henkilöstöstrategia. Kiteen kaupunkistrategian päivityksen yhteydessä kuitenkin päätettiin, että henkilöstöstrategian sijasta Kiteen kaupungilla laaditaan kaupunkistrategiaa toimeenpanevat, konkreettiset ohjelmat. Henkilöstöohjelman laatiminen alkoi lähes välittömästi kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen elokuussa Ohjelmasta ollaan rakentamassa kokonaisvaltaista sateenvarjoa, joka kokoaa ja kattaa aiemmin erillisinä asiakirjoina valmistellut osaohjelmat (mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työsuojelun suunnitelma, tyhy-suunnitelma, tasa-arvosuunnitelma jne.). Valmisteluprosessin laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota ja siihen on osallistettu mahdollisimman laaja joukko henkilöstöhallinnon, -johtamisen ja kehittämisen kanssa tekemisissä olevia toimijoita. Vuoden 2010 aikana henkilöstöohjelman runkoa ja sen palasia työstettiin useissa eri työryhmissä. Ohjelmassa käsiteltäviä teemoja ovat: 1. Henkilöstöpoliittiset linjaukset ja arvot kaupunkistrategiasta johdettuna 2. Johtamisen ja esimiestyön vahvistaminen 3. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen 4. Tuloksellisuuden edistäminen (työ- ja palveluprosessien kehittämishanke) 5. Palkkausjärjestelmän kehittäminen (ml. palkkaharmonisointiohjelma) 6. Henkilöstön ja työantajan välisen yhteistoiminnan kehittäminen 7. Osaamisen johtaminen Ohjelmassa linjataan myös henkilöstöasioissa tehtävän seudullisen yhteistyön muotoja ja tapoja. Lisäksi ohjelma tulee sisältämään konkreettisen suunnitelman henkilöstöasioihin liittyvästä työnjaosta sekä vuosikellon, joka jäsentää vuoden kuluessa tehtävää henkilöstöhallinnosta päätöksentekoa. 9

10 5. MITÄ MEILLE KUULUU? HALLINTOKESKUKSEN KUULUMISET (vs. hallintojohtaja Tiina Eskelinen) Hallintokeskuksen henkilöstössä tapahtui vähäisiä muutoksia vuoden 2010 aikana. Pitkäaikainen maaseutuasiamies Teuvo Hukka jäi vuorotteluvapaalle elokuussa 2010 ja sen jälkeen eläkkeelle Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen jäi vuorotteluvapaalle elokuussa 2010 ja vs. kaupunginjohtajaksi siirtyi hallintojohtaja Anssi Nykänen. Vs. hallintojohtajaksi valittiin Tiina Eskelinen. Ruokapalveluissa vietiin päätökseen uudistus, jonka seurauksena henkilöstö keskitettiin maaliskuussa pääasiassa uusiin tiloihin Sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisessa sijaitsevalle valmistuskeittiölle. SIVISTYSKESKUKSEN KUULUMISET (sivistysjohtaja Ulla Huhtilainen) Sivistyskeskuksen palveluksessa työskenteli vuonna 2010 yhteensä 128 henkilöä, joista 17 oli määräaikaisessa työsuhteessa. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi viisi (5) työntekijää ja vuorotteluvapaalla oli neljä (4) työntekijää. Oppisopimustyösuhteessa oli yksi (1) työntekijä. Vakituiseen työsuhteeseen palkattiin yksi (1) työntekijä vuonna Sivistystoimen henkilöstön työmerkkipäivämuistamistilaisuus järjestettiin toukokuussa. Maaliskuussa lukio ja kansalaisopisto pääsivät muuttamaan pitkän hajasijoituskauden jälkeen uusiin tiloihin Sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmariseen. TEKNISEN KESKUKSEN KUULUMISET (tekninen johtaja Risto Asikainen) Työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuudesta tehtiin kysely teknisen toimen esimiehille 12/2010. Kyselyn tulokset kertoivat, että henkilöstön jaksaminen on keskimääräistä heikompaa. Henkilöstön jaksamiseen onkin nyt syytä kiinnittää erityistä huomiota. Teknisen keskuksen henkilöstön työn kuormittavuuteen vaikutti mm. monissa kiinteistöissä esille tulleet sisäilmaongelmat ja sisäilmaongelmista johtuneet muutostyöt ja muutot. HELLI LIIKELAITOKSEN KUULUMISET (johtaja Airi Turunen) Ikäihmisten palveluissa palvelurakenneuudistus valmisteltiin vuoden 2010 aikana ja toteutus siirtyi suurimmaksi osaksi vuoden 2011 alkuun. Tohmajärven hoivasairaala ja uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö otettiin käyttöön jo syksyllä. Palvelurakenneuudistukseen kuului pitkäaikaisen laitosasumisen muuttaminen vuodeosastoilta tehostettuun palveluasumiseen, kotihoidon tehostaminen ja välimuotoisten asumisratkaisujen hakeminen. Henkilöstö siirtyi lakkautetuista yksiköistä muihin yksikköihin ja henkilöstä kuultiin syksyn aikana. Varahenkilöstöjärjestelmä (vakituisten sijaisten tiimi) alkoi virallisesti , mutta valmistelutyö tehtiin syksyn 2010 aikana. Varahenkilöstössä aloitti yhdeksän työntekijää ja esimies, joka toimii myös itse tarvittaessa varahenkilönä. Henkilöstösuunnittelutyöryhmä perustettiin kehittämään varahenkilöjärjestelmää, mutta sen toiminta laajentui käsittelemään muitakin henkilökysymyksiä, mm. eläköitymisen vaikutuksia, työllisyyskysymyksiä jne. 10

11 Laboratoriohenkilökunta siirtyi ISLAB Oy:n palvelukseen lukien liikkeenluovutuksella. Neuvottelut Tohmajärven röntgenhenkilökunnan siirtymisestä PKSSK: n röntgenliikelaitoksen palvelukseen lukien pidettiin joulukuussa. Myös ympäristöterveydenhuollon henkilöstön siirtymistä Joensuun kaupungin palvelukseen lukien valmisteltiin. KITEEN KAUPUNKI / TILIKE-KUNTATILITOIMISTON KUULUMISET Kiteen kaupungin Tilike-kuntatilitoimiston henkilökunta oli vuonna 2010 kovan paineen alaisena kirjanpidon ajantasaistamisessa, henkilöstömuutosten sekä niukkojen henkilöstöresurssien vuoksi. Tilikkeen kirjanpitotiimi sai syksyllä 2010 lisävahvistusta yhden kirjanpitäjän verran, joka palkattiin toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen. Kirjanpitotiimi sai myös kaksi määräaikaista kirjanpitäjää atk-sovellusten muutos- ja käyttöönottoprojektitehtäviin ja kirjanpidon ajantasaistamistehtäviin. Koko Tilikkeen henkilökuntaa kuormittivat uusien atk-käyttösovellusten muutos-, käyttöönotto- ja neuvontatehtävät painottuen loppuvuoteen Kuluneen vuoden aikana henkilöstön työssäjaksamiseen alettiin kiinnittää erityistä huomiota käytännön toimenpiteiden muodossa, joita olivat mm. henkilöstön virkistäytymispäivä sekä psykologijohtoiset keskustelut. 6. TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön määrä ja rakenne Kiteen kaupunki Toimintayksikkö Palkkatuki Oppisop. suhde Yhteensä Yleishallinto Keskuskeittiö Sivistystoimi Maaseutu- ja lomatoimi Tekninen toimi Vakituiset Sijaiset Määräaikaiset Tilikekuntatilitoimisto Yhteensä Emokaupungin palveluksessa oli yhteensä 256 henkilöä, joista sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja 60 henkilöä. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 301 henkilöä, joista sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja 50 henkilöä. Sivistystoimessa oli lisäksi määräaikaisia kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia 44 henkilöä. Vuonna 2009 kansalaisopiston määräaikaisten opettajien määrä oli 49 henkilöä. 11

12 Helli-liikelaitos Tehtäväalue Oppisopimussuhde Hallintopalvelut Lääkäripalvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Lasten ja nuorten palvelut Aikuisten palvelut Ikäihmisten palvelut Vakituiset Sijaiset Palkkatuki Määräaikaiset Yhteensä Yhteensä Omaishoitajat Perhehoitajat Tukihenkilö Hellissä oli paljon avoimia toimia, sillä palvelurakenteen ollessa muutoksessa ei haluttu, eikä voitu lähteä täyttämään avoimia vakansseja vakinaisesti. Haluttiin nähdä, millaiseksi henkilöstön tarve muodostuu, kun esimerkiksi ikäihmisten palveluissa toimintoja muutettiin omasta toiminnasta ostopalvelutoiminnaksi. Kokonaistilanteen selkiytymistä odotettaessa toimia täytettiin määräaikaisesti myös, kun tapahtui eläköitymisiä. Työllistämistuella palkattujen välitöntä hoitotyötä tekevien sijaan tuli kuitenkin palkata aluehallintoviraston tarkastuksen perusteella hoitotyön koulutettuja ammattilaisia, lähihoitajia. Myös varhaiskasvatuksessa palkattiin määräaikaisia työntekijöitä, koska päivähoidon tarve vaihtelee eri pisteissä ja työntekijöitä on otettu toimikaudeksi. Lääkäripalveluissa eurolääkärit olivat määräaikaisessa virkasuhteessa. Kaikkia Hellin palveluita ei tuotettu itse, vaan tarpeen mukaan ostettiin palveluita ulkopuolelta. Yöhoito oli Hellissä ulkoistettu Kiteellä ikäihmisten palveluissa Rantapihassa, Harjulan alueella ja taajaman yöhoidossa sekä aikuisten palveluissa Kytänniemen asumisyksikössä. Lisäksi Tohmajärvellä ja Rääkkylässä osa yöhoidosta oli ulkoistettu. Ikäihmisten palveluissa pohjoisosien kylien kotihoito on ostettu Hummovaaran kyläyhdistyksel- 12

13 tä Kiteellä ja Kesälahdella. Lääkäripalveluissa vuokratyövoimaa käytettiin kaikissa terveyskeskuksissa ja päivystyksessä, 6-7 henkilötyövuotta. Ostopalveluja käytettiin myös lasten ja nuorten terapiapalveluissa Hytkesissä. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne vuonna Ikäryhmä Ka Henkilöstön määrä ,59 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,59 vuotta eli keski-ikä oli noussut edelliseen vuoteen verrattuna n. 6 kuukaudella (50,02 vuotta). Työntekijöiden keski-ikä on noin viisi (5) vuotta korkeampi kuin kunnissa keskimäärin (45,5 vuotta /2009). Vakinaisia työsuhteita alkoi kaupungin puolella 15 ja 17 vakinaista työsuhdetta päättyi eli vaihtuvuus oli 32 henkilöä. Hellin puolella vakinaisia työsuhteita alkoi 60 ja päättyi 72 eli vaihtuvuus oli 132 henkilöä. 13

14 Eläköityminen vuonna 2010 ja eläköitymisennuste vuoteen 2020 saakka Kiteen kaupungilta siirtyi eläkkeelle vuonna 2010 yhteensä 56 henkilöä. Seuraavassa tilastossa on tarkempaa tilastotietoa eläköitymisestä vuonna 2010: 2010 Kitee HELLI Yhteensä Vanhuuseläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Kuntoutustuelle Osa-aikaeläkkeelle Osatyökyvyttömyyseläkkeelle YHTEENSÄ Seuraavassa taulukossa on ennuste vuosien vanhuuseläkkeelle jäävistä. Opettajien eläköitymisikänä on käytetty 63 vuotta, muiden kohdalla ennusteeseen on otettu KEVAn ilmoittama henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. Luvuissa on mukana koko Kiteen kaupungin henkilökunta Henkilöstön poissaoloista vuonna 2010 Seuraavissa taulukoissa on tietoa Kiteen kaupungin ja Helli-liikelaitoksen henkilöstön sairauspoissaoloista vuonna Taulukoista löytyy myös tietoa sairauslomien kustannuksista. 14

15 KITEE Sairauslomien kustannukset 2010 Yhteensä Sivukulut Yhteensä Työpäivät Kalenteri päivät Hinta/ työpv Hinta/kalenteripv 21,38 % HALLINTOKESKUS Sairausloma lääkärintodistus , , , ,00 74,72 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 3 348,21 715, , ,31 79,69 SIVISTYSKESKUS Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,68 57,96 Sairausloma lääkärintodistus , , , ,39 114,83 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,41 120,09 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,09 70,30 TEKNINEN KESKUS Sairausloma lääkärintodistus , , , ,93 190,09 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 1 570,19 335, , ,88 105,88 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,18 161,63 TILIKE Sairausloma lääkärintodistus , , , ,74 104,16 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 602,51 128,82 731, ,48 104,48 Sairausloma 2/3-osapalkalla 5 082, , , ,90 64,93 Yhteensä Sairausloma lääkärintodistus , , , ,45 119,29 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,69 110,83 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,42 82,28 Kaikki yhteensä ,25 Henkilösivukulut 21,38 % ,33 Menot yhteensä ,58 Saatu Kela-päivärahoja ,71 Nettokustannukset ,87 15

16 HELLI Sairauslomien kustannukset 2010 Yhteensä Sivukulut Yhteensä Työpäivät Kalenteri päivät Hinta/ työpv Hinta/kalenteripv 21,38 % Hallintopalvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,06 106,21 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 3 041,53 650, , ,06 123,06 Lasten ja nuorten palvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,77 84,37 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,60 89,09 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,39 60,96 Aikuisten palvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,69 91,48 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,46 89,47 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,74 50,99 Ikäihmisten palvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,34 82,04 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,67 82,95 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,08 64,07 Yhteensä Sairausloma lääkärintodistus , , , ,89 85,08 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,62 86,78 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,50 60,84 Kaikki yhteensä ,33 Henkilösivukulut 21,38 % ,18 Menot yhteensä ,51 Saatu Kela-päivärahoja ,10 Nettokustannukset ,41 Kaupungin puolella sairauslomalla oltiin vuonna 2010 keskimäärin 7,56 työpäivää (vuonna 2009 keskimäärin 8,97 työpäivää) työntekijää kohden ja Hellissä vuonna 2010 keskimäärin 9,44 työpäivää (vuonna 2009 keskimäärin 9,64 työpäivää). Sairauslomien määrä oli vuonna 2010 hienoisessa laskussa edellisen vuoteen verrattuna. Laskenta henkilöstön mukaan (myös sijaiset ja määräaikaiset). Kunta-alan työolobarometritiedoissa todetaan, että sairauspoissaolojen määrät työpäivinä laskettuna ovat vähentyneet kunta-alan henkilöstön haastattelutietojen mukaan vuodesta 2006 lähtien. Sairauspoissaolopäiviä vuonna 2010 oli keskimäärin 8,4 työpäivää (vuonna ,5 työpäivää). Perhevapaita käytettiin vuonna 2010 yhteensä 4939 työpäivää eli perhevapailla oli koko ajan keskimäärin 19 työntekijää. Vastaavat luvut vuonna 2009 olivat 5471 työpäivää ja 22 henkilöä eli perhevapaiden käyttö laski edelliseen vuoteen verrattuna. 16

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 4 Tiedotus ja viestintä... 5 Koulutus ja valmennus... 6

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KH 20.8.2012 KV 17.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2011... 5 4. HENKILÖSTÖOHJELMA...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 2 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen PoKa-hanke Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Keva Sanna Pesonen Hankkeen taustaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella käynnissä oleva kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet 1 (5) TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työsuojelujaosto 6.8.2014 1. Yleiset periaatteet Tämä ohjelma on työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n tarkoittama turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työntekijöiden

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 216 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) KESÄLAHDEN KUNTA RÄÄKKYLÄN KUNTA TOHMAJÄRVEN KUNTA

KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) KESÄLAHDEN KUNTA RÄÄKKYLÄN KUNTA TOHMAJÄRVEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) SOPIMUS KESÄLAHDEN, RÄÄKKYLÄN JA TOHMAJÄRVEN KUNTIEN MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ KITEEN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN LIIKKEEN

Lisätiedot

Nykyisten palveluntuottajien kanssa olevia sopimuksia on jatkettu liikelaitoksen johtokunnan 23.11.2010 kokouksen 125 perusteella 31.5.2011 saakka.

Nykyisten palveluntuottajien kanssa olevia sopimuksia on jatkettu liikelaitoksen johtokunnan 23.11.2010 kokouksen 125 perusteella 31.5.2011 saakka. Helli-liikelaitoksen johtokunta 47 11.04.2011 Helli-liikelaitoksen johtokunta 53 16.05.2011 Koti- ja yöhoidon hankkiminen Helli 47 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos on ostanut yksityisiltä

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2013 20.8.2012 1 (8) 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2014

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2014 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 214 Kaupunginhallitus 13.4.215 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 214 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot