KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA KEHITTÄMISTYÖ VUONNA Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja valmennus HENKILÖSTÖOHJELMA MITÄ MEILLE KUULUU? TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön määrä ja rakenne Eläköityminen vuonna 2010 ja eläköitymisennuste vuoteen 2020 saakka Henkilöstön poissaoloista vuonna Säästötalkoovapaat Lisä- ja ylityöt TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Työterveyshuolto Terveenä Työssä -malli Työterveyshuollon kustannukset vuonna Työterveyshuollon toimenpiteet Kaari-malli - Keski-Karjalan Aktiivisen Aikaisen Reagoinnin malli Henkilöstöedut Työsuojelu Työsuojelujaoston toiminta TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA Kiteen kaupungin palkkaus- ja henkilöstökustannukset (koko henkilökunta) Luontois- ja ateriaedut (koko henkilökunta) Kilometrikorvaukset ja päivärahat (koko henkilökunta) Työllistäminen v

3 1. LUKIJALLE Kiteen kaupunki on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen vuodesta 2004 lähtien. Henkilöstökertomukseen on perinteisesti koottu eri toimialoilla tapahtuneita henkilöstöön vaikuttaneita muutoksia ja kehityskulkuja, tietoja henkilöstön rakenteesta, määrästä ja laadusta ja niiden kehittymisestä, henkilöstön kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä, työhyvinvoinnin edistämiseen, työsuojeluun sekä työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan liittyvistä tapahtumista sekä tiedottamisesta. Vuoden 2010 raportti on rakennettu pitkälti perinteisen mallin mukaisesti. Edellisen vuoden raportin laatimisprosessin yhteydessä asetettu tavoite uudistaa ja terävöittää henkilöstöraportoinnin käytänteitä ja erityisesti sisältöjä on siis edelleen ajankohtainen ja henkilöstöraportoinnin kehittämisprosessi on käynnissä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kiteen kaupungin henkilöstökertomus (henkilöstöraportti) toimisi yhä enemmän strategisena johtamisen työkaluna, toisin sanoen henkilöstöohjelman seurannan ja arvioinnin työkaluna, analyyttisenä, sekä laadullisena että määrällisenä, kuvauksena kaupungin henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisen tarpeista sekä kaupungin johdon ja esimiesten apuvälineenä henkilöstöresurssien käyttämisessä, kohdentamisessa ja kehittämisessä. Henkilöstöraportoinnin keskeinen työkalu Kiteen kaupungilla on Populus henkilöstöhallintojärjestelmä ja haasteena sen entistä monipuolisempi hyödyntäminen. Lisäksi tarvitaan henkilöstöhallinnon ja johtamisen tehtävissä eri tasoilla ja sektoreilla toimivien työntekijöiden ja viranhaltijoiden entistä tiiviimpää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä. Tässä on osittain jo onnistuttukin. Henkilöstökertomusta vuodelta 2010 ovat olleet laatimassa toimialojen johdon, henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon, työterveyshuollon, työsuojelun sekä ay-luottamusmiesten edustajat. Prosessia on koordinoinut henkilöstösihteeri Tuija Vaittinen. Kiitos kaikille vuoden 2010 henkilöstökertomuksen syntyyn myötävaikuttaneille kitteeläisille eli Kiteen kaupungin työntekijöille! Nina Holopainen kehitysjohtaja Tuija Vaittinen henkilöstösihteeri/työsuojelupäällikkö 3

4 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA Kiteen kaupunki oli vuonna 2010 noin työntekijällään Kiteen suurin työnantaja. Kiteen kaupunkia voidaan verrata työnantajana yksityisen sektorin monialayritykseen. Työntekijöitä työskenteli vuonna 2010 noin 200 erilaisella ammattinimikkeellä. Työntekijöistä yli 80 % oli naisia. Yli 75 % työntekijöistä työskenteli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa. Hallinnollisesti Kiteen kaupungin organisaatio jakautuu hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen, tekniseen keskukseen ja Helli-liikelaitokseen. Myös TILIKE-kuntatilitoimiston henkilöstö on Kiteen kaupungin palveluksessa. Kaupunkikonserniin kuuluvien Kiteen Lämpö Oy:n ja Kiteen Kotitalot Oy:n henkilökunta ei ole palvelussuhteessa Kiteen kaupunkiin. Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtajan lisäksi, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, Helliliikelaitoksen johtaja sekä vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Vuonna 2010 henkilöstöjäsenenä johtoryhmässä oli Super ry:n edustaja. 4

5 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010 Vuoden 2010 aikana saatiin aikaan tai valmisteltiin seuraavia henkilöstöhallintoon tai palveluihin liittyviä uudistuksia: Henkilöstöohjelman laatimista jatkettiin. Henkilöstöohjelma on yksi kesäkuussa 2010 hyväksytyn kaupunkistrategian yksi keskeisimmistä toimenpideohjelmista. Vuoden 2010 aikana keskityttiin lähinnä työhyvinvointiohjelman ja siihen sisältyvien Terveenä työssä -ohjelman ja KAARI-mallin Uusi kehityskeskusteluohjeistus ja työsuorituksen arviointi otettiin käyttöön. Lomakkeistoa, ohjeistusta ja mallia valmisteltiin yhdessä esimiesten ja luottamusmiesten kanssa. Tuloksellisuusohjelmaa ei ole varsinaisesti kirjattu omaksi asiakirjakseen vaan sitä toteutettiin 1. työ- ja palveluprosessien kehittämishankkeen, 2. työhyvinvointiohjelman (ks. edellä) sekä 3. nk. tuloksellisuuserään kytkettyjen asiakaspalveluhankkeiden kautta. Työ- ja palveluprosessien kehittämishanke jatkui alkuvuoden hallintojohtajan johdolla. Toimisto- ja hallintotyön prosesseista alkaneessa projektissa analysoitiin, kuvattiin, selvennettiin ja kehitettiin työnkulkuja. Syksystä 2010 lähtien jäissä olleen mutta edelleen työlistalla olevan kehittämisprosessin odotetaan antavan eväitä johtamiseen ja päätöksentekoon. Asiakkaan kannalta tavoitteena on parantunut palvelu. Henkilöstön näkökulmasta tavoitellaan mielekkäämpää ja palkitsevampaa työtä ja sitä kautta työhyvinvointia. Kohdentamalla käytettävissä olevat henkilöstöresurssit oikein ja tarkoituksenmukaisella toiminnasta saadaan myös taloudellisempaa ja tehokkaampaa. Henkilöstöpalvelutiimi osallistui omalta osaltaan hankkeeseen kartoittamalla palvelussuhteen elinkaaren eri vaiheissa aktivoituvia työ- ja palveluprosesseja, joista muutama saatiin myös kuvattua vuoden 2010 aikana jaossa olleen tuloksellisuuden edistämistä tukevan paikallisen järjestelyerän eli nk. tuloksellisuuserän (0,7 % kunkin sopimusalan palkkasummasta) jakamisen perusteeksi määriteltiin työyksikkökohtaiset asiakaspalveluhankkeet. Hankkeiden tavoitteena oli asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä asiakaskohtaamisten ja sidosryhmäyhteistyön toimivuus. Niiden laatimiseen osallistuivat lähes kaikki työyksiköt. Hankkeet arvioitiin johtoryhmän ja pääluottamusmiesten yhteistyönä. Inspiraatiota ja vauhtia asiakaspalveluhankkeisiin saatiin Pohjois-Karjalan Aikuisopiston lähes koko henkilöstölle organisoimista asiakaspalvelukoulutuksista. Sähköinen työajanseuranta otettiin koekäyttöön henkilöstöpalvelutiimissä Populus henkilöstöhallinto-ohjelmaan liitettyä työkalua testattiin syksyn mittaan ja siitä saatujen kokemusten kautta ohjelmaa kehitettiin yhteistyössä Logica järjestelmätoimittajan edustajien kanssa. Samalla valmisteltiin esimiesten siirtymistä sähköisen työajanseurannan piiriin alkaen. Myös muita Populus ohjelman HR toimintojen sovelluksia kehiteltiin yhteistyössä Logican kanssa. Kehittelyssä olivat suorituksen arvioinnin dokumentoinnin työkalut sekä kehityskeskustelujen sähköinen dokumentointi. Sähköinen palkkalaskelma otettiin käyttöön Varahenkilöstöjärjestelmää suunniteltiin alkuvuodesta 2010 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän esimerkkien avulla. Lähtökohdaksi asetettiin 7-10 vakituisen sijaisen ryhmä ja tavoitteeksi koordinoida ja helpottaa erityisesti Helliliikelaitoksen sijaisten rekrytoinnin prosessia ja samalla helpottaa lähiesimiestyöskente- 5

6 lyä, hillitä sijaiskustannuksia sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia jatkuvuuden kokemusten kautta (työpisteissä sijaisina toimivien työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja vakituiset varahenkilöt sitoutuvat työhönsä paremmin). Varahenkilöstöjärjestelmän kehittäminen oli osa kokonaisvaltaista, tavoitteellista henkilöstösuunnittelun tavoitetta ja prosessia. Varahenkilöstöjärjestelmän sekä laajemmasta henkilöstösuunnittelun prosessin kehittämisestä ja johtamisesta aloitti vastaamaan henkilöstösuunnittelija Maija Kaalimaa. Hänen tuekseen koottiin loppuvuodesta 2010 sekä Kiteen kaupungin että Hellin edustajista koostuva henkilöstösuunnittelutyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen. Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen ja Helli-liikelaitoksen perustamisen edellyttämää palkkaharmonisointiprosessia vietiin eteenpäin mm. alkuvuodesta 2010 jaossa olleiden paikallisten, erityisesti ikäihmisten palvelualueelle kohdennettujen järjestelyerien avulla. Prosessi jatkui syksyllä esimiesten aseman (johtava/itsenäinen) tarkistuksilla sekä siihen liittyvällä työaikakorvauksien määrittelyllä ja harmonisoinnilla. Palkkaharmonisointiprosessin viimeistä vaihetta alettiin valmistella syksyllä 2010, jolloin käynnistettiin tehtäväkohtaisten palkkojen systemaattinen analyysi työpisteittäin, palvelualueittain, tehtävänimikkeittäin, hinnoittelukohdittain jne. ja siihen liittyvät täydentävät työn vaativuuden arvioinnit henkilöstöhallinnon, esimiesten ja luottamusmiesten yhteistyönä. Palkkaharmonisointiprosessista keskusteltiin ja saatiin palautetta Oy Audiapro Oy:n tilintarkastajan Anne Soikkelin suorittamassa palkkatarkastuksessa joulukuussa Henkilöstöasioihin liittyviä ohjeistuksia, linjauksia ja tarkennuksia esim. työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnoista Kiteen kaupungilla tehtiin havaittujen tarpeiden mukaan pitkin vuotta Tiedotus ja viestintä Henkilöstöasioihin liittyvään tiedotukseen ja viestintään on kiinnitetty koko ajan erityishuomiota. Vuoden 2010 aikana intraa täydennettiin ja jäsennettiin uudelleen nimenomaan Henkilöstöasiat sivuston osalta. Kunkin sivun päivitykselle pyrittiin nimeämään vastuuhenkilöt mm. henkilöstöpalvelutiimistä. Uudistus on vielä osittain kesken ja edellyttää täsmällisempää työn- ja vastuunjakoa. Syksyn 2010 aikana Tilike-kuntatilitoimiston ja henkilöstöpalvelutiimin yhteisen asiakaspalveluhankkeen yhteydessä nostettiin esille myös ajatus kaikille Tilikkeen asiakasyhteisöille avoimesta talous- ja henkilöstöhallinnon ekstranetistä. Asiakaspalvelua ja neuvontaa helpottavan työkalun kehittämistä sitoutui vetämään palkkasihteeri Anna-Maija Isotalus osana tuotekehittäjäopintojaan Kitee kirkkaasti paras ammattilainen valmennuksessa. Lisäksi julkaistiin sähköisiä henkilöstötiedotteita neljä (4) kappaletta. Kiireellisistä asioista informoitiin sähköpostin välityksellä. Sähköisten viestintäkanavien lisäksi henkilöstöä tavattiin myös perehdytystilaisuuksissa, joita järjestettiin sekä keväällä että syksyllä Kevään kierroksella pääteemana oli kunta-alan palkkauksen rakenne ja syksyllä perehdyttiin kehityskeskustelu- ja työsuorituksen arviointijärjestelmään sekä tuloksellisuuserään. Syksyn perehdytystilaisuus järjestettiin kaikissa kunnissa toimiville Kiteen kaupungin työntekijöille yhtä aikaa videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Koko henkilöstöön kohdentuneen viestinnän lisäksi haluttiin tavoittaa erityisesti esimiehet ja ay-luottamusmiehet. Heille organisoitiin kuukausittain esimiesten aamukahvit (perjantaisin kello 8-10), joiden asialistalle tuotiin joko henkilöstöhallinnon tai muun sidosryhmän esittämiä ajankohtaisia asioita, yksittäisiä kysymyksiä tai laajempia teemoja. 6

7 Tilaisuuksiin kutsuttiin henkilöstöpalvelutiimin edustajien lisäksi myös ulkopuolisia vierailijoita tarpeen mukaan. Myös esimiehille julkaistiin tarpeen mukaan sähköisiä tiedotteita. Intraan esimiesten omaan työtilaan koottiin heitä koskevia materiaaleja ja ylläpidettiin esimiehille tarkoitettujen tilaisuuksien kalenteria. Myös ay-luottamusmiehillä on pääsy sekä tiedotteisiin että työtilaan. Viestinnän ja tiedotuksen johdonmukaisesta kehittämisestä huolimatta siitä saatu palaute edellyttää edelleen kehittämistoimenpiteitä. Erityisen haasteellinen on intra, jonka käytettävyyden parantaminen edellyttää jatkuvaa rakenteen edelleen kehittämistä ja sisällön jäsentämistä. Koulutus ja valmennus Pohjois-Karjalan aikuisopiston Kiteen kaupungin tarpeisiin räätälöimä Kitee kirkkaasti paras ammattilainen koulutus alkoi maaliskuussa Koulutuksen aloitti noin 30 Kiteen kaupungin työntekijää, jotka suorittavat tuotekehittäjän tai johtamisen erikoisammattitutkintoa. Opiskelijoista suurin osa suorittaa opintojaan oppisopimuksen kautta. Koulutuksen tavoitteena on tukea Kiteen kaupunkistrategiaa vahvistamalla johtamisen, esimiestyön ja prosessikehittämisen osaamista sekä lisäämällä vuoropuhelua johdon ja organisaation muiden avainhenkilöiden kesken. Koulutus jatkuu maaliskuulle Tuloksellisuuserään liittyvien työyksikkökohtaisten asiakaspalveluhankkeiden (ks. kohta Kehittämistyö) suunnittelua ja toteutusta tuettiin asiakaspalveluvalmennuksilla. Myös niiden osalta tehtiin yhteistyötä Pohjois-Karjalan aikuisopiston kanssa. Valmennuksia järjestettiin yhteensä neljä (4) ja niihin osallistuivat lähes kaikki Kiteen kaupungin työntekijät. (Opettajille järjestetään oma valmennus syksyllä 2011.) Keski-Karjalan kuntien henkilöstövastaavien yhteistyönä suunniteltiin ja organisoitiin esimiesten ja luottamusmiesten koulutus KVTES sopimusmuutoksista toukokuussa Kouluttajana toimi Kuntatyönantajien työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo. Koulutukseen osallistui noin 70 työntekijää Keski-Karjalan kaikista kunnista. 7

8 Järjestettyjä koulutuksia olivat mm. Koulutuksen nimi Kohderyhmä Ajankohta Kouluttaja, koulutuksen järjestäjä KVTES-koulutus Titania -koulutus Työsuojelu/ Puheeksi ottaminen Työsuojelu peruskurssi Työsuojelun jatkokurssi Esimiehet, ayluottamusmiehet (Keski-Karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Uudet Titaniakäyttäjät Työsuojeluvaltuutetut, esimiehet ja työterveyshuollon henkilöstö(keski- Karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Hannu Tamminen, Työturvallisuuskeskus ja Juhani Tarkkonen Innosafe Työsuojeluvaltuutetut ja työterveyshuollon henkilöstö (Keski-Karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Hannu Tamminen, Työturvallisuuskeskus ja Juhani Tarkkonen Innosafe Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut, esimiehet, johto, luottamushenkilöt(keski-karjalan kuntien yhteinen koulutus Kiteen järjestämänä) Asiakaspalvelukoulutus Koko henkilökunta Useita koulutuksia Kitee Kirkkaasti Paras Ammattilainen - valmennus Karjalan Taha Tiimikoulutus Tuotekehittäjän ammattitutkinto JET Taloushallinnon järjestelmien yhtenäistäminen ja uudistaminen Hellin ikäihmisten palvelut Heikki Saaristo, FCG Satu Kuosmanen, Logica Suomi Oy Hannu Tamminen, Työturvallisuuskeskus Useita koulutuksia Useita koulutuksia vuoden aikana Useita koulutuksia vuoden aikana. Teemu Kokko, Pohjois- Karjalan aikuisopisto Yhteistyökumppanina Pohjois-Karjalan aikuisopisto Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus 8

9 Lisäksi järjestettiin perehdytystilaisuuksia koko henkilöstölle seuraavasti: Ajankohta Paikka Kevät Päivä- ja iltatilaisuuksia kaikissa kunnissa. Teemana Mistä palkkaa maksetaan. Syksy Koulutus kaikissa kunnissa videoyhteyden kautta. Teemoina kehityskeskustelut, työsuorituksen arviointi, tuloksellisuuserä. Vuonna 2010 koulutuksia oli yhteensä 913 työpäivää (Kitee 424, Tilike 61, Helli 428). Henkilöstön osallistumista lisä- ja täydennyskoulutukseen tuettiin edelleen myöntämällä 12 palkallista vapaapäivää 3 vuoden aikana ammattitaidon kehittämiseen. 4. HENKILÖSTÖOHJELMA Kiteen kaupungilla on voimassa vuonna 2007 hyväksytty henkilöstöstrategia. Kiteen kaupunkistrategian päivityksen yhteydessä kuitenkin päätettiin, että henkilöstöstrategian sijasta Kiteen kaupungilla laaditaan kaupunkistrategiaa toimeenpanevat, konkreettiset ohjelmat. Henkilöstöohjelman laatiminen alkoi lähes välittömästi kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen elokuussa Ohjelmasta ollaan rakentamassa kokonaisvaltaista sateenvarjoa, joka kokoaa ja kattaa aiemmin erillisinä asiakirjoina valmistellut osaohjelmat (mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työsuojelun suunnitelma, tyhy-suunnitelma, tasa-arvosuunnitelma jne.). Valmisteluprosessin laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota ja siihen on osallistettu mahdollisimman laaja joukko henkilöstöhallinnon, -johtamisen ja kehittämisen kanssa tekemisissä olevia toimijoita. Vuoden 2010 aikana henkilöstöohjelman runkoa ja sen palasia työstettiin useissa eri työryhmissä. Ohjelmassa käsiteltäviä teemoja ovat: 1. Henkilöstöpoliittiset linjaukset ja arvot kaupunkistrategiasta johdettuna 2. Johtamisen ja esimiestyön vahvistaminen 3. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen 4. Tuloksellisuuden edistäminen (työ- ja palveluprosessien kehittämishanke) 5. Palkkausjärjestelmän kehittäminen (ml. palkkaharmonisointiohjelma) 6. Henkilöstön ja työantajan välisen yhteistoiminnan kehittäminen 7. Osaamisen johtaminen Ohjelmassa linjataan myös henkilöstöasioissa tehtävän seudullisen yhteistyön muotoja ja tapoja. Lisäksi ohjelma tulee sisältämään konkreettisen suunnitelman henkilöstöasioihin liittyvästä työnjaosta sekä vuosikellon, joka jäsentää vuoden kuluessa tehtävää henkilöstöhallinnosta päätöksentekoa. 9

10 5. MITÄ MEILLE KUULUU? HALLINTOKESKUKSEN KUULUMISET (vs. hallintojohtaja Tiina Eskelinen) Hallintokeskuksen henkilöstössä tapahtui vähäisiä muutoksia vuoden 2010 aikana. Pitkäaikainen maaseutuasiamies Teuvo Hukka jäi vuorotteluvapaalle elokuussa 2010 ja sen jälkeen eläkkeelle Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen jäi vuorotteluvapaalle elokuussa 2010 ja vs. kaupunginjohtajaksi siirtyi hallintojohtaja Anssi Nykänen. Vs. hallintojohtajaksi valittiin Tiina Eskelinen. Ruokapalveluissa vietiin päätökseen uudistus, jonka seurauksena henkilöstö keskitettiin maaliskuussa pääasiassa uusiin tiloihin Sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisessa sijaitsevalle valmistuskeittiölle. SIVISTYSKESKUKSEN KUULUMISET (sivistysjohtaja Ulla Huhtilainen) Sivistyskeskuksen palveluksessa työskenteli vuonna 2010 yhteensä 128 henkilöä, joista 17 oli määräaikaisessa työsuhteessa. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi viisi (5) työntekijää ja vuorotteluvapaalla oli neljä (4) työntekijää. Oppisopimustyösuhteessa oli yksi (1) työntekijä. Vakituiseen työsuhteeseen palkattiin yksi (1) työntekijä vuonna Sivistystoimen henkilöstön työmerkkipäivämuistamistilaisuus järjestettiin toukokuussa. Maaliskuussa lukio ja kansalaisopisto pääsivät muuttamaan pitkän hajasijoituskauden jälkeen uusiin tiloihin Sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmariseen. TEKNISEN KESKUKSEN KUULUMISET (tekninen johtaja Risto Asikainen) Työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuudesta tehtiin kysely teknisen toimen esimiehille 12/2010. Kyselyn tulokset kertoivat, että henkilöstön jaksaminen on keskimääräistä heikompaa. Henkilöstön jaksamiseen onkin nyt syytä kiinnittää erityistä huomiota. Teknisen keskuksen henkilöstön työn kuormittavuuteen vaikutti mm. monissa kiinteistöissä esille tulleet sisäilmaongelmat ja sisäilmaongelmista johtuneet muutostyöt ja muutot. HELLI LIIKELAITOKSEN KUULUMISET (johtaja Airi Turunen) Ikäihmisten palveluissa palvelurakenneuudistus valmisteltiin vuoden 2010 aikana ja toteutus siirtyi suurimmaksi osaksi vuoden 2011 alkuun. Tohmajärven hoivasairaala ja uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö otettiin käyttöön jo syksyllä. Palvelurakenneuudistukseen kuului pitkäaikaisen laitosasumisen muuttaminen vuodeosastoilta tehostettuun palveluasumiseen, kotihoidon tehostaminen ja välimuotoisten asumisratkaisujen hakeminen. Henkilöstö siirtyi lakkautetuista yksiköistä muihin yksikköihin ja henkilöstä kuultiin syksyn aikana. Varahenkilöstöjärjestelmä (vakituisten sijaisten tiimi) alkoi virallisesti , mutta valmistelutyö tehtiin syksyn 2010 aikana. Varahenkilöstössä aloitti yhdeksän työntekijää ja esimies, joka toimii myös itse tarvittaessa varahenkilönä. Henkilöstösuunnittelutyöryhmä perustettiin kehittämään varahenkilöjärjestelmää, mutta sen toiminta laajentui käsittelemään muitakin henkilökysymyksiä, mm. eläköitymisen vaikutuksia, työllisyyskysymyksiä jne. 10

11 Laboratoriohenkilökunta siirtyi ISLAB Oy:n palvelukseen lukien liikkeenluovutuksella. Neuvottelut Tohmajärven röntgenhenkilökunnan siirtymisestä PKSSK: n röntgenliikelaitoksen palvelukseen lukien pidettiin joulukuussa. Myös ympäristöterveydenhuollon henkilöstön siirtymistä Joensuun kaupungin palvelukseen lukien valmisteltiin. KITEEN KAUPUNKI / TILIKE-KUNTATILITOIMISTON KUULUMISET Kiteen kaupungin Tilike-kuntatilitoimiston henkilökunta oli vuonna 2010 kovan paineen alaisena kirjanpidon ajantasaistamisessa, henkilöstömuutosten sekä niukkojen henkilöstöresurssien vuoksi. Tilikkeen kirjanpitotiimi sai syksyllä 2010 lisävahvistusta yhden kirjanpitäjän verran, joka palkattiin toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen. Kirjanpitotiimi sai myös kaksi määräaikaista kirjanpitäjää atk-sovellusten muutos- ja käyttöönottoprojektitehtäviin ja kirjanpidon ajantasaistamistehtäviin. Koko Tilikkeen henkilökuntaa kuormittivat uusien atk-käyttösovellusten muutos-, käyttöönotto- ja neuvontatehtävät painottuen loppuvuoteen Kuluneen vuoden aikana henkilöstön työssäjaksamiseen alettiin kiinnittää erityistä huomiota käytännön toimenpiteiden muodossa, joita olivat mm. henkilöstön virkistäytymispäivä sekä psykologijohtoiset keskustelut. 6. TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön määrä ja rakenne Kiteen kaupunki Toimintayksikkö Palkkatuki Oppisop. suhde Yhteensä Yleishallinto Keskuskeittiö Sivistystoimi Maaseutu- ja lomatoimi Tekninen toimi Vakituiset Sijaiset Määräaikaiset Tilikekuntatilitoimisto Yhteensä Emokaupungin palveluksessa oli yhteensä 256 henkilöä, joista sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja 60 henkilöä. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 301 henkilöä, joista sijaisia, määräaikaisia ja palkkatuella palkattuja 50 henkilöä. Sivistystoimessa oli lisäksi määräaikaisia kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia 44 henkilöä. Vuonna 2009 kansalaisopiston määräaikaisten opettajien määrä oli 49 henkilöä. 11

12 Helli-liikelaitos Tehtäväalue Oppisopimussuhde Hallintopalvelut Lääkäripalvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Lasten ja nuorten palvelut Aikuisten palvelut Ikäihmisten palvelut Vakituiset Sijaiset Palkkatuki Määräaikaiset Yhteensä Yhteensä Omaishoitajat Perhehoitajat Tukihenkilö Hellissä oli paljon avoimia toimia, sillä palvelurakenteen ollessa muutoksessa ei haluttu, eikä voitu lähteä täyttämään avoimia vakansseja vakinaisesti. Haluttiin nähdä, millaiseksi henkilöstön tarve muodostuu, kun esimerkiksi ikäihmisten palveluissa toimintoja muutettiin omasta toiminnasta ostopalvelutoiminnaksi. Kokonaistilanteen selkiytymistä odotettaessa toimia täytettiin määräaikaisesti myös, kun tapahtui eläköitymisiä. Työllistämistuella palkattujen välitöntä hoitotyötä tekevien sijaan tuli kuitenkin palkata aluehallintoviraston tarkastuksen perusteella hoitotyön koulutettuja ammattilaisia, lähihoitajia. Myös varhaiskasvatuksessa palkattiin määräaikaisia työntekijöitä, koska päivähoidon tarve vaihtelee eri pisteissä ja työntekijöitä on otettu toimikaudeksi. Lääkäripalveluissa eurolääkärit olivat määräaikaisessa virkasuhteessa. Kaikkia Hellin palveluita ei tuotettu itse, vaan tarpeen mukaan ostettiin palveluita ulkopuolelta. Yöhoito oli Hellissä ulkoistettu Kiteellä ikäihmisten palveluissa Rantapihassa, Harjulan alueella ja taajaman yöhoidossa sekä aikuisten palveluissa Kytänniemen asumisyksikössä. Lisäksi Tohmajärvellä ja Rääkkylässä osa yöhoidosta oli ulkoistettu. Ikäihmisten palveluissa pohjoisosien kylien kotihoito on ostettu Hummovaaran kyläyhdistyksel- 12

13 tä Kiteellä ja Kesälahdella. Lääkäripalveluissa vuokratyövoimaa käytettiin kaikissa terveyskeskuksissa ja päivystyksessä, 6-7 henkilötyövuotta. Ostopalveluja käytettiin myös lasten ja nuorten terapiapalveluissa Hytkesissä. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne vuonna Ikäryhmä Ka Henkilöstön määrä ,59 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,59 vuotta eli keski-ikä oli noussut edelliseen vuoteen verrattuna n. 6 kuukaudella (50,02 vuotta). Työntekijöiden keski-ikä on noin viisi (5) vuotta korkeampi kuin kunnissa keskimäärin (45,5 vuotta /2009). Vakinaisia työsuhteita alkoi kaupungin puolella 15 ja 17 vakinaista työsuhdetta päättyi eli vaihtuvuus oli 32 henkilöä. Hellin puolella vakinaisia työsuhteita alkoi 60 ja päättyi 72 eli vaihtuvuus oli 132 henkilöä. 13

14 Eläköityminen vuonna 2010 ja eläköitymisennuste vuoteen 2020 saakka Kiteen kaupungilta siirtyi eläkkeelle vuonna 2010 yhteensä 56 henkilöä. Seuraavassa tilastossa on tarkempaa tilastotietoa eläköitymisestä vuonna 2010: 2010 Kitee HELLI Yhteensä Vanhuuseläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Kuntoutustuelle Osa-aikaeläkkeelle Osatyökyvyttömyyseläkkeelle YHTEENSÄ Seuraavassa taulukossa on ennuste vuosien vanhuuseläkkeelle jäävistä. Opettajien eläköitymisikänä on käytetty 63 vuotta, muiden kohdalla ennusteeseen on otettu KEVAn ilmoittama henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. Luvuissa on mukana koko Kiteen kaupungin henkilökunta Henkilöstön poissaoloista vuonna 2010 Seuraavissa taulukoissa on tietoa Kiteen kaupungin ja Helli-liikelaitoksen henkilöstön sairauspoissaoloista vuonna Taulukoista löytyy myös tietoa sairauslomien kustannuksista. 14

15 KITEE Sairauslomien kustannukset 2010 Yhteensä Sivukulut Yhteensä Työpäivät Kalenteri päivät Hinta/ työpv Hinta/kalenteripv 21,38 % HALLINTOKESKUS Sairausloma lääkärintodistus , , , ,00 74,72 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 3 348,21 715, , ,31 79,69 SIVISTYSKESKUS Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,68 57,96 Sairausloma lääkärintodistus , , , ,39 114,83 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,41 120,09 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,09 70,30 TEKNINEN KESKUS Sairausloma lääkärintodistus , , , ,93 190,09 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 1 570,19 335, , ,88 105,88 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,18 161,63 TILIKE Sairausloma lääkärintodistus , , , ,74 104,16 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 602,51 128,82 731, ,48 104,48 Sairausloma 2/3-osapalkalla 5 082, , , ,90 64,93 Yhteensä Sairausloma lääkärintodistus , , , ,45 119,29 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,69 110,83 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,42 82,28 Kaikki yhteensä ,25 Henkilösivukulut 21,38 % ,33 Menot yhteensä ,58 Saatu Kela-päivärahoja ,71 Nettokustannukset ,87 15

16 HELLI Sairauslomien kustannukset 2010 Yhteensä Sivukulut Yhteensä Työpäivät Kalenteri päivät Hinta/ työpv Hinta/kalenteripv 21,38 % Hallintopalvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,06 106,21 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod 3 041,53 650, , ,06 123,06 Lasten ja nuorten palvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,77 84,37 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,60 89,09 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,39 60,96 Aikuisten palvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,69 91,48 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,46 89,47 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,74 50,99 Ikäihmisten palvelut Sairausloma lääkärintodistus , , , ,34 82,04 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,67 82,95 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,08 64,07 Yhteensä Sairausloma lääkärintodistus , , , ,89 85,08 Sairausloma esimiehen luvalla/th tod , , , ,62 86,78 Sairausloma 2/3-osapalkalla , , , ,50 60,84 Kaikki yhteensä ,33 Henkilösivukulut 21,38 % ,18 Menot yhteensä ,51 Saatu Kela-päivärahoja ,10 Nettokustannukset ,41 Kaupungin puolella sairauslomalla oltiin vuonna 2010 keskimäärin 7,56 työpäivää (vuonna 2009 keskimäärin 8,97 työpäivää) työntekijää kohden ja Hellissä vuonna 2010 keskimäärin 9,44 työpäivää (vuonna 2009 keskimäärin 9,64 työpäivää). Sairauslomien määrä oli vuonna 2010 hienoisessa laskussa edellisen vuoteen verrattuna. Laskenta henkilöstön mukaan (myös sijaiset ja määräaikaiset). Kunta-alan työolobarometritiedoissa todetaan, että sairauspoissaolojen määrät työpäivinä laskettuna ovat vähentyneet kunta-alan henkilöstön haastattelutietojen mukaan vuodesta 2006 lähtien. Sairauspoissaolopäiviä vuonna 2010 oli keskimäärin 8,4 työpäivää (vuonna ,5 työpäivää). Perhevapaita käytettiin vuonna 2010 yhteensä 4939 työpäivää eli perhevapailla oli koko ajan keskimäärin 19 työntekijää. Vastaavat luvut vuonna 2009 olivat 5471 työpäivää ja 22 henkilöä eli perhevapaiden käyttö laski edelliseen vuoteen verrattuna. 16

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Valtakunnallinen teologian tohtoriohjelma 16.2.2012 Teologinen tiedekunta / Mikael Vänttinen / Tohtorikoulutettavien työsuhde 16.2.2012 1 Keskeiset säädökset 1. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus. Palveluntuottajan näkökulma

Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus. Palveluntuottajan näkökulma Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus Palveluntuottajan näkökulma 21.5.2012 1 Taustaa Arviointi pohjautuu arviointihankkeen yleissuunnitelmaan Millaisiin tarpeisiin kokeiltava

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa.

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa. Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot