Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003"

Transkriptio

1 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset Aineisto ja tiedonkeruumenetelmä Osuustoiminnan määrittely Osuustoiminnan periaatteet Uusosuustoiminta ja työosuustoiminta Taustatietoja vastanneista Osuuskuntayrittäjät Osuuskuntien nykytilanne Osuuskuntien jäsenmäärä Työllistyminen osuuskunnan kautta Osuuskunnan perustamisen motivaatiot Osuustoimintayrittäjyyden arkea Osuuskunta työ, talouden ja hyvinvoinnin tasapainottajana Työtä yhteisten tavoitteiden eteen Työyhteisön merkitys Osuuskuntien työnantajat ja talous Osuuskuntayrittäjyyden haasteita Osuuskuntien tulevaisuus Viestin viejiä tarvitaan Mihin yritysmuodon vaihtaminen on ratkaisu? Työtä osuustoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi Tampereen seudun osuustoimintakeskus Yhteenveto Pirkanmaan osuuskuntatutkimuksesta Loppusanat Lähteet

3 Liitteet Liite 1: Saatekirje Liite 2: Kysely Pirkanmaan osuuskunnille Taulukot Taulukko 1: Osuuskuntien kehitysvaihe. 10 Taulukko 2: Paljonko osuuskunta on auttanut jäsenten työllistymisessä? 13 Taulukko 3: Miksi osuuskuntamme perustettiin? 14 Taulukko 4: Mistä jäsenet ovat hankkineet osuuskunnalle työtilaisuuksia? 23 Taulukko 5: Osuuskuntien liikevaihto ja maksetut palkat prosentteina kaikista vastanneista. 24 2

4 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta Osuustoiminta on Pirkanmaalla vilkasta ja alueelta löytyy runsaasti aktiivisia osuuskuntia ja osuustoiminnan parissa toimivia ihmisiä. Edellisen kerran Pirkanmaan osuuskuntien tilannetta tarkasteli Sini Seppälä vuonna 1999 ja silloin tutkimus keskittyi toisaalta osuuskuntien perustamiseen ja toisaalta menestyvien osuuskuntien tunnusmerkkeihin. Tämä tutkimus keskittyy jo olemassa olevissa osuuskunnissa toimivien henkilöiden kokemuksiin osuustoiminnasta ja kartoittaa Pirkanmaan osuuskuntien toimintaa. Samassa yhteydessä toteutettiin myös Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus, joka julkaistiin erillisenä tutkimusraporttina (Kurkela 2003). Tutkimukset on toteutettu Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen myöntämän pro-gradu apurahan avulla, josta tutkimuksen tekijä esittää suuret kiitokset. Tutkimuksen tekeminen tarjosi aitiopaikan osuustoimintaan vasta tutustuvalle tutkijanalulle ja avasi lukuisia lisäkysymyksiä ja jatkotutkimusaiheita. Tutkija vastaa itse kaikista johtopäätöksistä, vaikka tutkimus onkin toteutettu yhteistyössä Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen kanssa. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset Tämän tutkimuksen kohderyhmä on Pirkanmaan osuuskunnat ja tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa niiden toiminnasta ja toiminnan haasteista. Tutkimuksen tulokset hyödyttävät toivottavasti sekä Tampereen seudun osuustoimintakeskusta, että nykyisiä osuuskuntayrittäjiä. Tutkimuksen tarkoitus on myös tehdä osuuskuntayrittämistä tutuksi suurelle yleisölle ja esitellä sen mahdollisuuksia osuuskuntayrittäjyyttä harkitseville ja osuuskuntayrittäjien asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena siis on: selvittää Pirkanmaalaisten osuuskuntien tämänhetkistä tilannetta antaa tietoa osuuskuntien toiminnan luonteesta ja osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden eduista tarkastella osuustoiminnan tulevaisuuden näkymiä 3

5 Tutkimuksen tarkoitus ei ole selvittää Pirkanmaan osuuskuntien merkitystä alueen taloudelle euromääräisenä, sillä sen selvittäminen vaatisi tutkijalta yritystalouden tarkempaa tuntemista. Tutkija on aluetieteilijä, joten osuuskuntien vaikutuksia tarkastellaan yhteisön hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden näkökulmasta sekä yksilön oman elämänhallinnan välineenä. 1.3 Aineisto ja tiedonkeruumenetelmä Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista toteutettiin postitse lähetettynä lomakekyselynä. Kysymyslomake suunniteltiin huhti-toukokuun 2003 aikana Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Kiinnostavan informaation määrä oli suuri ja paljon kysymyksiä oli karsittava pois, jotta kysymyslomakkeesta ei tulisi kohtuuttoman pitkä. Tutkimus on tavallaan jatkoa Sini Seppälän (1999) Pirkanmaan osuuskunnista tekemälle tutkimukselle ja kysymyslomakkeeseen otettiin mallia Seppälän tutkimuksen kyselylomakkeesta, lisättiin tämän tutkimuksen tarpeisiin soveltuvia kysymyksiä ja joitakin tarpeettomia kysymyksiä jätettiin pois. Valmis lomake sisälsi viisi sivua. (LIITE 1.) Kyselylomakkeen mukana lähetettiin saatekirje (LIITE 2.) ja palautuskuori lomakkeen takaisinlähettämiseksi. Kyselylomake lähetettiin yhteensä 88 osuuskunnalle, näistä Tampereen seudun osuuskunnille 66 ja muulle Pirkanmaalle 22 kappaletta. Osuuskunnista valittiin osuustoimintakeskuksen tietojen perusteella sillä hetkellä toiminnassa olevat (yhteensä Pirkanmaalla on tutkimushetkellä 125 osuuskuntaa). Lomakkeita lähetettiin ainoastaan yksi kappale osuuskuntaa kohti. Lomakkeet laitettiin postiin 8. päivä toukokuuta ja karhukierros suoritettiin kesäkuun alussa sähköpostitse. Kesäkuun loppuun mennessä lomakkeita oli palautunut osuustoimintakeskukseen 31 kappaletta ja vastausprosentiksi muodostui 35 %. Lomakkeiden analysointiin ei kuitenkaan voitu ottaa mukaan kaikkia vastanneita, sillä tutkimuksen tarkoitus oli tutkia nimenomaan työosuuskuntia. Niinpä tarkastelun ulkopuolelle jätettiin kaksi hakeosuuskuntaa, yksi kyläosuuskunta sekä yksi harrastusosuuskunta. Lisäksi ulkopuolelle jätettiin yksi kustannusosuuskunta, sillä kysymykset eivät olleet sillekään sopivia. 4

6 Käsiteltävien kysymyslomakkeiden lopullinen lukumäärä oli siis 26 kappaletta (30 % tutkittavasta joukosta). Kyselylomakkeiden tiedot syötettiin SPSS tilasto-ohjelmaan ja niistä suoritettiin varsinaiset analyysit, eli suorat jakaumat ja joitakin ristiintaulukointeja. Aineiston pienuuden vuoksi mutkikkaampia testejä ei voitu käyttää, sillä luokkiin jäävien havaintojen määrä jää liian pieneksi jotta yksittäisen havaintoyksikön tunnistamattomuus säilyisi. 2. Osuustoiminnan määrittely 2.1 Osuustoiminnan periaatteet Uutta perinteiseen osuustoimintaan verrattuna ovat uusosuustoiminnassa sekä uudet toimialat että uudet jäsenryhmät. Perinteisen ja uuden osuustoiminnan välinen raja ei ole kovin selvä, sillä periaatteet ovat molemmissa samat. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto on määritellyt osuustoiminnan periaatteet 2000-luvulla osuustoiminnan identiteettiä koskevassa kannanotossaan (ICA 1995). ICA:n mukaan osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja tavoitteitaan. Osuuskuntien perustana ovat omatoimisuuden, omavastuisuuden, demokratian, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden arvot. Kuten perustajansa osuustoimintaliikkeen jäsenet uskovat rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin. Osuustoiminnan periaatteet ovat suuntaviittoja arvojen toteuttamiseksi käytännössä. (ICA 1995.) 1.periaate: Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys Osuuskunnat ovat vapaaehtoisia organisaatioita, jotka ilman sukupuolista, yhteiskunnallista, rodullista, poliittista tai uskonnollista syrjintää ovat avoimia kaikille, jotka voivat käyttää osuuskunnan palveluja ja ovat valmiita noudattamaan jäsenyyden velvoitteita. 5

7 2.periaate: Demokraattinen jäsenhallinto Osuuskunnat ovat jäsentensä hallitsemia demokraattisia organisaatioita. Päätöksentekoon aktiivisesti osallistuva jäsenistö määrää niiden toimintalinjoista. Luottamushenkilöinä toimivat miehet ja naiset ovat vastuussa toiminnastaan jäsenistölle. Perusosuuskunnissa jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus (jäsen/ääni). Myös muun asteisissa osuuskunnissa hallinto on järjestetty demokraattisesti. 3.periaate: Jäsenten taloudellinen osallistuminen Jäsenet osallistuvat yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti osuuskunnan pääoman kartuttamiseen ja hallitsevat sitä demokraattisesti. Ainakin osa pääomasta on yleensä osuuskunnan omaisuutta. Jäsenyyden edellyttämälle osuusmaksulleen jäsenet saavat yleensä vain rajoitetun koron tai eivät korkoa lainkaan. Ylijäämän jäsenistö osoittaa yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista: osuuskunnan kehittämiseen perustamalla mikäli mahdollista ainakin osaksi jakamattomia rahastoja, etuihin jäsenille suhteessa heidän käyttämiinsä palveluihin tai jonkin muun jäsenistön hyväksymän toiminnan tukemiseen. 4.periaate: Itsenäisyys ja riippumattomuus Osuuskunnat ovat itsenäisiä, jäsentensä hallitsemia, omatoimisuuteen perustuvia organisaatioita. Mahdollisten sopimusten tekeminen muiden organisaatioiden kanssa valtiovalta mukaan luettuna tai ulkopuolisen pääoman hankinta tapahtuu jäsenten demokraattista hallintoa tai osuuskunnan itsenäisyyttä vaarantamatta. 5.periaate: Koulutus, oppiminen ja viestintä Osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen, luottamushenkilöilleen, liikkeenjohdolleen ja henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen ja oppimiseen tehokkaan osallistumisen toteuttamiseksi osuuskunnan kehittämiseen. Osuuskunnat viestivät suurelle yleisölle sekä etenkin nuorisolle ja mielipidevaikuttajille osuustoiminnan luonteesta ja sen eduista. 6.periaate: Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö Osuuskunnat palvelevat jäsenistöään tehokkaimmin ja vahvistavat osuustoimintaliikettä harjoittamalla keskinäistä yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 7.periaate: Vastuu toimintaympäristöstä Osuuskunnat toimivat yhteisöjensä kestävän kehityksen hyväksi jäsenten päättämällä tavalla. 2.2 Uusosuustoiminta ja työosuustoiminta Laajasti käsitettynä osuustoimintaa on kaikki taloudelliset yhteistoimintamuodot, joissa harjoitetaan toimintaa jäsenten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Voidaankin puhua kooperatiivisesta yritystoiminnasta, joka voi tapahtua yhtä hyvin osuuskunnissa, yhdistyksissä, erilaisissa ryhmissä kuin osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä. (Seppelin 2000, 104.) 6

8 Tässä tutkimuksessa keskitytään uusosuuskuntiin ja niistä nimenomaan työosuuskuntiin. Uusosuustoiminnaksi on alettu kutsua 1990-luvulla virinnyttä, osuuskuntamuotoista toimintaa. Osuustoiminnan mahdollisuudet löydettiin uudelleen 1990-luvun alkupuolen etenkin laman seurauksena ja osuustoiminnallinen ajattelu, yhteisvastuullisuus sekä jäsenten talouden ja elinkeinon tukemiseen tähtäävät yritykset saivat uutta jalansijaa yritysmaailmassa (Koskiniemi 1998, 55). Aivan yksinkertaista yhteistoiminnallisten periaatteiden ja arvojen soveltaminen liike-elämään ei kuitenkaan ole, sillä länsimaisen liike-elämän toimintatapa perustuu juuri yksilöllisyyteen ja kilpailun korostamiseen. Osuustoiminnassa liiketoiminnallisuuden ja yhteistoiminnallisuuden vaatimukset ja periaatteet pyritään yhdistämään järkevällä tavalla toisiinsa. Tämä on juuri sitä osuustoiminnan ominta sisältöä, joka antaa osuustoiminnalle itsenäisen olemassaolon oikeuden myös tulevaisuudessa, toteaa Markus Seppelin katsauksessaan suomalaisen osuustoimintaliikkeen historiaan ja tulevaisuuteen. (Seppelin 2000, 104, 106.) Koskiniemi (1998, 39) määrittelee työosuuskunnan seuraavalla tavalla: Työosuuskunta on yritys, joko on olennaisesti tai kokonaan työntekijöidensä omistama. Valta on demokraattisesti jaettu (jäsen ja ääni). Jäsenyys on vapaa ja sijoitetusta pääomasta saatu hyöty ennalta määritelty. Työosuustoiminta voidaan jakaa eri tyyppeihin esimerkiksi näin: 1. ns. luovutetut työosuuskunnat yrityksiä, jotka alkuperäinen omistaja on antanut työntekijöilleen 2. työntekijöiden omistamat osuuskunnat työntekijät ovat ostaneet yrityksen alkuperäiset osakkeet omistajiltaan 3. ns. puolustautuvat osuuskunnat työntekijöiden keino koittaa säilyttää yrityksen työpaikat (kun kaikkia muita keinoja on jo koitettu) perustamalla osuuskunta 4. ns. vaihtoehtotyöosuuskunnat voimakkaasti sitoutuneita demokraattisiin ihanteisiin ja sosiaalisiin päämääriin 5. työn luomiseksi perustetut osuuskunnat työttömien henkilöiden perustamia osuuskuntia (Curran & Stanworth & Watkins 1986, teoksessa Troberg 1997, 20) 7

9 Näiden lisäksi Suomessa syntyi 1990-luvulla lähinnä suuresta työttömyydestä johtuen uusi työosuustoiminnan muoto ns. työtä vuokraavat monialaosuuskunnat ( Troberg 1997, 20). Käsillä olevan tutkimuksessa tutkitut Pirkanmaalaiset osuuskunnat ovat pääasiassa työn luomiseksi perustettuja, työtä vuokraavia osuuskuntia. Osuuskunta toimii sekä markkinointivälineenä että työnantajana ja hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteet (Kostilainen 1998, 203). Uutta osuustoimintaa leimaavat uusien alojen lisäksi myös paikallisuus sekä joissakin osuuskunnissa myös erityishuomio sosiaaliseen vastuunkantoon sekä yhteisöllisiin arvoihin (Koskiniemi 1998, 55). Erään uusosuustoimintaa käsittelevä määritelmän mukaan uusosuustoimintaan liitetäänkin usein seuraavia piirteitä: yhteisöllisyys vaihtoehtoiset elämänarvot pienimuotoisuuden ja hierarkittomuuden painottaminen epäily markkinatalouden toimivuutta kohtaan (Hänninen 1994, teoksessa Troberg 1997,25) Nämä ominaisuudet sopivat kuitenkin ennemmin vaihtoehtotyöosuuskunnan ominaisuuksiksi kuin kaikkia tämän päivän uusosuuskuntia luonnehtiviksi ominaisuuksiksi. Edellä mainitut ominaisuudet ovatkin peruja uusosuustoiminnan historiasta, sillä terminä uusosuustoiminta tuli Suomeen Englannista ja siellä sillä kuvattiin nimenomaan pieniä osuuskuntia, joille oli olennaista vaihtoehtoisuus ja vihreät arvot (Kostilainen 1998, 201). Suomessa termi uusosuustoiminta kuvaa kuitenkin 1990-luvulla ja sen jälkeen syntynyttä työosuustoimintaa ja jokainen osuuskunta määrittelee itse tavoitteensa ja toimintansa luonteen perustuen osuustoiminnan yleisiin määrittelyihin ja osuustoimintalakiin. Uusosuustoiminnalle on siis luonteenomaista monivivahteisuus, eikä kovin tiukka luokittelu anna kaikkien osuuskuntien kohdalla todenmukaista kuvaa toiminnan luonteesta (Koskiniemi 1998, 56). Tähän tutkimukseen on kuitenkin otettu mukaan vain työosuuskunnat, koska kysymykset on laadittu juuri niihin kohdistuen. Työosuuskuntien lisäksi uusia osuuskuntia on viime vuosina perustettu mm.: - sosiaali- ja terveysalan osuuskuntia tuottamaan hyvinvointipalveluja, 8

10 - markkinointiosuuskuntia erilaisten tuotteiden ja matkailupalvelujen markkinointiin, - hankintaosuuskuntia maatalouden tuotantopanosten ja elintarvikkeiden yhteisostoja varten, - koneosuuskuntia perkaus-, marjanpoiminta- ja maalatouskoneiden yhteiskäyttöön, - energiaosuuskuntia hakkeen tuotantoon ja lämpölaitosten hoitoon tai tuulienergian käyttöä varten, - kulttuuri- kustannus- ja viestintäosuuskuntia, - lähiyhteisöjen, kuten kylän tai kaupunginosan kehittämisosuuskuntia, - vesiosuuskuntia ja - muihin tarkoituksiin: antenni-, kiinteistö-, ruokala-, väestönsuoja-, laituri-, lentokenttä-, arvopaperikauppa-, ja golfosuuskuntia (Koskiniemi 1998, 56-57) 3. Taustatietoja vastanneista 3.1 Osuuskuntayrittäjät Kyselyyn vastanneista suurin osa oli osuuskunnan hallituksen puheenjohtajia (10 kpl). Toimitusjohtajia oli viisi vastaajista ja hallituksen jäseniä, sihteereitä tai kirjanpitäjiä loput vastaajista. Puolella vastaajista oli takanaan opisto tai ammattikorkeakoulu, kolmasosalla korkeakoulu ja lopuilla ammattikoulu tai jokin muu. Vastaajista suurin osa (40 %) oli yli 51- vuotiaita. Sekä vuotiaita, että vuotiaita oli 24 % kumpiakin ja vuotiaita 12 %:a vastaajista. Naiset olivat vastanneet innokkaammin (64 %) kun miehet (36 %). Vastaajien ammatteja oli yhtä paljon kuin vastaajiakin, ympäristönhoitajasta kääntäjään ja insinööristä sairaanhoitajaan. Koulutuksen ja tutkimuksen parissa työskenteli useita henkilöitä. Osuuskuntien toimialoja oli lähes yhtä vaikea luokitella kuin ammattejakin ja jokainen osuuskunta muodosti oma kokonaisuutensa. Kahta täysin saman alan osuuskuntaa ei vastaajien joukossa ollut. Yhteensä kolme osuuskuntaa näyttää olevan jollain tapaa suoraan tekemisissä maaseudun ja luonnonvarojen kanssa. Kuusi osuuskuntaa ilmoitti toimialakseen IT-palvelut (www-desing jne.) ja kuusi media tai mainostoimisto palvelut. Neljä oli tekemisissä koulutuksen 9

11 ja kolme konsultoinnin kanssa. Mukaan mahtui myös taiteeseen ja esiintymiseen, henkilöstövuokraukseen, lahjatavaroihin, vanhojen asuntojen tai huonekalujen kunnostukseen ja turvallisuuspalveluihin keskittyneitä osuuskuntia. Tarkasteluun ei nyt tullut mukaan yhtään sosiaalipalveluihin keskittyvää osuuskuntaa, vaikka siitä on kaavailtu yhtä yhteisöyrittämisen kasvualaa (Karjalainen, Piippo & Pirinen 1998, 26). 3.2 Osuuskuntien nykytilanne Vastaajien osuuskunnista vanhin oli perustettu vuonna 1994 ja nuorimmat kaksi vuonna Liki puolet (47 %) osuuskunnista oli perustettu 2000-luvulla. Kysyttäessä, missä vaiheessa osuuskunnat kokevat olevansa, yli kolmasosa (35 %) vastasi osuuskunnan toiminnan olevan jo vakiintunutta. Vajaa kolmasosa (27 %) taas oli toiminut jo jonkin aikaa, mutta toiminta haki kuitenkin vielä paikkaansa. Mielenkiintoista oli, että tähän kohtaan olivat vastanneet hyvin monen ikäiset osuuskunnat. Ilmeisesti osalla osuuskunnista paikan hakeminen jatkuu useita vuosia ja uusia jäseniä ja aloja tulee mukaan ja toisaalta toimimattomia jää pois. Täsmällinen ja toimiva liikeidea heti alusta alkaen on yksi selkeä avaintekijä osuuskunnan oman paikan löytymisessä. Taulukko 1: Osuuskuntien kehitysvaihe. vasta perustettu ja toimintaa vasta käynnistetään toiminut jonkin aikaa, hakee vielä paikkaansa toiminta jo vakiintunut toiminta ei aktiivista yhteensä lkm prosentti 5 19% 7 27% 9 35% 5 19% % Osuuskunnista 19 %:a oli vastaperustettuja ja saman verran oli myös toimimattomia osuuskuntia. Kyselylomakkeita lähettäessä kaikki osuuskunnat oli luokiteltu toiminnassa oleviksi, mutta kuten tuloksista huomattiin, osuuskuntien aktiivisuudessa on vaihtelua. Osuuskuntien toimimattomuuteen olivat syynä mm. jäsenten ikääntyminen, toiminnan kannattamattomuus, 10

12 toimivien jäsenten vähyys (mm. uuden työn saannin johdosta tai opiskelujen takia). Vain yksi osuuskunta ilmoitti suoraan, että he ovat päättäneet purkaa osuuskuntansa jäsenille tarpeettomana. Muuten se oli vastannut hyvin sille asetettuja tavoitteita perustamishetkellä, mutta he kokivat, että maailma ympärillä oli vain muuttunut suuresti näinä vuosina. Muut toimimattomat osuuskunnat olivat ikään kuin jäissä. Tällaisten osuuskuntien kohtaloa olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin ja löytää niitä syitä, jotka saavat osuuskunnan toiminnan pysähtymään. Tarvitsisivatko he jotakin erityistä apua toiminnan saattamiseksi uudelle käyntiin tai uusien jäsenten löytymiseksi vai ovatko osuuskunnat täyttäneet tarkoituksensa esim. jäsenten työllistyessä pysyvästi muualle? Toimiala oli pysynyt samana yli neljässä viidesosassa osuuskunnasta, eli vain neljä oli vaihtanut toimialaansa vuosien varrella. Jokunen vastaaja valitteli liikojen rönsyjen olemassa olosta eli osuuskunnalla oli liian monta toimialaa. Toisaalta joissakin osuuskunnissa toimiala oli määritelty kohtuullisen väljästi alusta asti (esim. monialaiset osuuskunnat) Toimialan tarkalla määrittämisellä osuuskunta voi selkeämmin määritellä myös oma identiteettinsä ja imagonsa, joka taas on hyvin tärkeä osuuskunnan ulkopuolisten suhteiden rakentamisessa ja verkostoitumisessa (CoopNets-projektin Pirkanmaan loppuraportti 2002). Aputoiminimiä oli rekisteröity vain kahdelletoista prosentille osuuskunnista. 3.3 Osuuskuntien jäsenmäärä Suurimmassa osuuskunnassa oli yhteensä 120 jäsentä, mutta tämä oli poikkeus, sillä seuraavaksi suurimmassa oli enää 44 jäsentä. Pienimmissä oli vain viisi henkilöä. Osuuskuntien jäsenmäärän keskiarvo oli kahdeksantoista, mutta yksi suurempi osuuskunta nostaa keskiarvoa. Jos suurin osuuskunta jätetään pois, keskimääräiseksi jäsenmääräksi saadaan 13,5 jäsentä. Vastanneissa osuuskunnissa oli jäseniä yhteensä 458, joista miehiä oli 52 %. Keskimäärin jäseninä oli 8,8 naista ja 11,4 miestä. Viidessä osuuskunnassa työskenteli vain naisia ja kahdessa vain miehiä. Perustajajäseniä oli naisista 57 %:a ja miehistä 38 %:a. Yli puolesta vastanneista osuuskunnista oli eronnut yhdestä kolmeentoista jäsentä. Jäsenten eroamisen syitä ei tässä tutkimuksessa kysytty, mutta syynä voisivat olla mm. uusi työpaikka tai 11

13 kouluttautuminen toiselle alalle tai ryhtyminen itsenäiseksi yrittäjäksi. Kysyttäessä suoraan, onko kukaan jäsenistä lähtenyt osuuskunnasta perustaakseen oman yrityksen, 23 %:sta vastanneista osuuskunnista joku oli lähtenyt. Osa lähteneistä oli ottanut käyttöönsä oman toiminimen. Kaikkien lähdön syitä eivät vastaajat tietenkään voineet edes tietää. 3.4 Työllistyminen osuuskunnan kautta Kyselylomakkeessa ollut kysymys, jolla haluttiin selvittää osuuskunnan jäsenten työllistymistä osuuskunnan kautta oli muotoiltuseuraavalla tavalla: 14. Arvioikaa, kuinka monta prosenttia osuuskuntanne jäsenistä työskentelee osuuskunnassanne: päätoimisesti % osa-aikaisesti % satunnaisesti % ei ollenkaan % yhteensä 100%. Kaikki jäsenet eivät yhdessäkään osuuskunnassa työskennelleet päätoimisesti ja päätoimisesti työskentelevien jäsenten määrä vaihteli 4:stä 86:een prosenttiin. Keskimäärin 28 %:a jäsenistä teki töitä osuuskunnassa päätoimisesti. Osa-aikaisesti töitä teki osuuskunnasta vaihdellen 5-85 % jäsenistä, keskimäärin 30 %. Satunnaisesti työskenteli % jäsenistä, keskimäärin 36 %. Viimeiseen vaihtoehtoon, eli ei työskentele ollenkaan oli tullut vastauksia kymmenestä sataan prosenttiin, keskiarvona 46 %. Syitä jäsenten passiivisuuteen on monia, eikä niihin päästy tässä tutkimuksessa käsiksi. Osuuskunnat työllistävät siis jäseniään hyvin vaihtelevasti, mutta täytyy muistaa, että pieni osa osuuskuntien jäsenistä ei ole ehkä halunnutkaan päätoimista kokopäivätyötä. Osuuskunta voi olla myös esimerkiksi keino tehdä työtä joustavasti tai osaaikaisesti perheen ohella tai organisoida harrastustoimintaa. Osuuskunnan työllistävyys riippuu etenkin töiden saannista, johon taas vaikuttavat monet seikat. Siihen palataan edempänä tarkemmin. 12

14 Taulukko 2: Paljonko osuuskunta on auttanut jäsenten työllistymisessä? yhteensä erittäin paljon paljon jonkin verran ei lainkaan yhteensä puuttuvia tietoja lkm prosentti 6 24% 8 32% 9 36% 2 8% % 1 26 Vastaajista 24 %:a koki osuuskunnasta olleen apua jäsenten työllistymisessä erittäin paljon ja 32 % paljon. Yli puolet vastanneista siis koki osuuskunnasta olevan apua työllistymisestä paljon tai erittäin paljon. Jonkin verran apua jäsenten työllistymiseen koki osuuskunnasta olleen 36 % vastaajista ja vain 8 % (2 vastaajaa) ei lainkaan. Ne, jotka eivät kokeneet osuuskunnan auttaneen työnsaannissa, olivat molemmat vastaperustettuja osuuskuntia. Tällöin osuuskunnan markkinointikanavat ovat vielä todennäköisesti pienet ja osuuskunta tuntematon mahdollisille asiakkailleen. Osuuskunnan ulkopuolista työsuhdetta etsivät jäsenet 68 prosentissa vastanneista osuuskunnista. Prosenttiarviot osuuskunnan ulkopuolista työsuhdetta etsivien jäsenten määrästä vaihtelivat kolmen ja sadan prosentin välillä osuuskunnan kaikista jäsenistä. Osuuskunnan toiminnan aktiivisuus vaikuttaa varmasti siihen, etsivätkö jäsenet muuta työpaikkaa. Jos osuuskunnan kautta saatavien työtehtävien määrä ei tyydytä jäsentä, on tarve etsiä muita töitä varmasti suuri. Osuuskunta ei ehkä olekaan vastannut jäsenen odotuksia tai toisaalta se on voinut täyttää tarkoituksensa työkyvyn ylläpidossa tai yrittämisen alkutaipaleella. Kun ajatellaan työelämässä mukana olevia henkilöitä ylipäätään, monet heistä pitävät aina silmänsä auki kiinnostavan työpaikan varalta, vaikka senhetkinen työpaikka tyydyttäisikin periaatteessa. 3.5 Osuuskunnan perustamisen motivaatiot Osuuskuntaan jäseneksi liittyvät ovat maininneet eduiksi Koskiniemen mukaan mm. - mahdollisuus määräaikaiseen työllistymiseen kasvaa 13

15 - työsuhteiden solmiminen helpottuu - omaan työllistymiseen voi aktiivisesti vaikuttaa - ammattitaidot säilyvät - yrittäjäriski pienenee (Koskiniemi 1998, 59) Em. edut tulevat esiin myös osuuskunnan perustamisen motivaatioita kartoittavassa kysymyksessä Pirkanmaan osuuskunnissa. Vastaajia pyydettiin laittamaan eri vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen (ks. LIITE 1. kysymys nro 17). Mitä pienemmän sijalukujen eli tärkeyttä osoittavien lukujen keskiarvon vastaus sai sitä tärkeämmäksi olivat vastaajat sen asettaneet. Puuttuvien tietojen määrä tarkoittaa sitä, että vastaajat eivät olleet sijoittaneet kyseistä vaihtoehtoa ollenkaan tärkeysjärjestystaulukkoon ja näin kyseinen asia ole ollut osuuskunnan perustamisen syiden joukossa. Taulukko 3: Miksi osuuskuntamme perustettiin? keski- arvot puuttuvat arvo tiedot 1. Halusimme työllistyä 2, Halusimme parantaa toimeentuloamme 3, Halusimme löytää sopivan työyhteisön 3, Halusimme saada päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön 3, Halusimme päästä toteuttamaan liikeideoitamme 3, Halusimme ryhtyä yrittäjäksi 4, Tärkeimmäksi tekijäksi perustaa osuuskunta osoittautui väittämä halusimme työllistyä, sen oli valinnut tärkeimmäksi 67 %:a vastanneista. Sekin oli kuitenkin saanut arvoja yhdestä kuuteen, mikä kertoo siitä, että joukossa on myös osuuskuntia, joille työllistyminen ei ole ollut ollenkaan tärkein syy, vaan muut tavoitteet. Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi oli laitettu vaihtoehto halusimme parantaa toimeentuloamme ja sekin oli saanut kaikki arvot yhdestä kuuteen. Kolme osuuskuntaa oli merkinnyt toimeentulon parantamisen ensimmäiseksi ja kahdeksan toiseksi tärkeimmäksi syiksi. Osuuskunta siis perustetaan edelleen ensisijaisesti työllistymisen vuoksi ja 14

16 toimeentulon parantamiseksi. Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä Seppälän vuonna 1999 Pirkanmaan osuuskunnista tekemän tutkimuksen kanssa (1999, 50). Kolmanneksi tärkeimmäksi valikoitui kohta halusimme löytää sopivan työyhteisön, joka sai arvoja yhdestä viiteen. Kun puhutaan yhteisöyrittämisestä, sopivan työyhteisön tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Osuuskunnan tarjoama työyhteisö eroaa muista työyhteisöistä demokraattisen luonteensa vuoksi ja yhteistoiminnan sujuvuuden takaamiseksi yhteensopivan ryhmän löytäminen on ehdoton edellytys. Sini Seppälän tekemän tutkimuksen mukaan ristiriitoja aiheuttavat osuuskunnissa juuri jäsenten erilaiset taustat, tavoitteet ja luonteet (1999, 50). Sosiaalisten tavoitteiden aste vaihtelee osuuskunnittain huomattavasti ja jäsenet saattavat kokea ne hyvinkin eri tavoin. Osa työosuuskunnista näkee itsellään olevan myös työllistymistavoitteiden ohella sosiaalisen tehtävän. Osuuskunta voi olla henkinen sidosryhmä lievittämään työttömyyden aiheuttamaan ahdistusta, se voi tukea ja kannustaa omaaloitteisuuteen, edistää työelämään uudelleensijoittumista sijoittumista ja torjua pysyvän syrjäytymisen uhkaa. (Koskiniemi 1998, 63.) Vasta neljänneksi tärkeimmäksi osoittautui kohta halusimme saada päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Tämäkin oli saanut arvoja yhdestä kuuteen, joten hajonta oli suurta tässäkin kohdassa. Osuuskunnan toiminnan perusperiaate, jäsen ja ääni, tarjoaa jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden todella vaikuttaa omaan työelämäänsä. Viidenneksi tärkeimmäksi jäi kohta halusimme päästä toteuttamaan liikeideoitamme, mutta edelleen se löytyi kuitenkin joka sijaluvulla. Osuuskunta tarjoaa mahdollisuuden yrittäjäksi ryhtymiseen pienemmällä riskillä ja mahdollistaa näin liikeidean testaamisen markkinoilla ja toisaalta myös idean kehittämisen yhdessä muiden jäsenten kanssa yhteistyössä. Vähiten tärkein syy perustaa osuuskunta oli vastaajien keskiarvon mukaan halu ryhtyä yrittäjäksi, eikä kukaan ollut laittanut sitä ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, mutta sekin sain kaikki muut sijaluvut. Osuuskuntaa perustavat asettavat siis muut syyt tärkeämmiksi kuin itse yrittämisen. Tämä kuulostaa luontevalta valinnalta, sillä ensisijaisesti yrittäjäksi haluavat ryhtyvät todennäköisesti mieluummin yksityisyrittäjiksi. Osuuskuntien jäsenet ovat kuitenkin myös 15

17 yrittäjiä, yhteisöyrittäjiä. Osuuskunnassa yrittäjyyden vastuu jakaantuu useammalle henkilölle ja osuuskunnassa työskentelevät eivät ehkä näe itseään perinteisinä pienyrittäjinä. Sini Seppälän vuonna 1999 tekemässä Pirkanmaan osuuskuntatutkimuksen selvisi, että juuri yrittäjähenkisyys on yksi tärkeimmistä osuuskunnan menestystekijöistä. Nyt tutkituissa osuuskunnissa runsas puolet vastaajista (54 %) ilmoitti, että osuuskuntansa jäsenet ovat yrittäjähenkisiä. Viidesosa vastaajista koki, että jäsenet eivät ole yrittäjähenkisiä ja vajaalla viidesosalla ei ollut mielipidettä. Puhuttaessa yrittäjähenkisyydestä pitää kuitenkin miettiä tarkkaan, mitä sillä tarkoitetaan. Yksityisyrittäminen nähdään ehkä edelleen jossain määrin yksinäisenä puurtamisena ja yrittämisen ajatellaan olevan jotain, johon eivät fiksuimmat ryhdy, koska tietävät hyvin edessä olevat vaikeudet. Harvoin pienyrittäjyyttä harjoittavaa kuitenkaan motivoi ainoastaan voiton maksimointi. Koskiniemi toteaakin, että: Menestymisen takana on usein yrittäjän vilpitön halu itsensä kehittämiseen, kanssaihmisten palvelemiseen tai kiintymys kotiseutuun. (Koskiniemi 1998, 16). Tässä kohtaa osuuskuntayrittäjän ja yksityisyrittäjän ominaisuudet ovat varmasti yhteneväiset. Nykyään puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä ja toisaalta sisäistä asiakkuudesta yrittämiseen liittyen. Sisäinen yrittäjyys on itsensä tavoitteellista kehittämistä, aktiivista ja luovaa suhtautumista niin työelämään kuin elämään ylipäätänsäkin. Sisäisen yrittäjyyden asenteen omaksuminen on menestymisen avain jokaiselle yrittäjälle, olipa kyseessä yksityisyrittäjä tai yhteisöyrittäjä. (http://www.info.tampere.fi/eta/opo1/yrittamine.html.) Sisäinen asiakkuus taas kuvaa yrittäjän ja yrityksen välistä suhdetta, jossa osuuskunnan jäsenet ovat paitsi osuuskunnan omistajia, myös sen asiakkaita. Osuuskunnan toiminta suhteessa jäsenistöönsä pitäisikin rakentaa yhtä huolellisesti ja suunnitelmallisesti kuin sen toiminta suhteessa ulkoisiin asiakkaisiin (Koskiniemi 1998, 90). Osuuskunnan jäsenten välisiin suhteisiin palataan tutkimuksessa edempänä. 16

18 4. Osuustoimintayrittäjyyden arkea Osuuskuntaa ja osuuskunnassa työskentelyä koskeviin väittämiin vastattiin viisiportaisella asteikolla. Vastaajaa pyydettiin miettimään vastauksia koko osuuskuntansa näkökulmasta. Tämä on saattanut aiheuttaa sen, että vastaajat ovat valinneet kohdan ei samaa eikä eri mieltä jos kokivat, että jäsenissä on paljon eri tavalla ajattelevia tai eivät olleet varmoja asiasta kaikkien kannalta. 4.1 Osuuskunta työ, talouden ja hyvinvoinnin tasapainottajana Puolet vastanneista (48 %) kokee, että osuuskunta tarjoaa pitkäaikaisen työllistymisratkaisun. Parhaimmillaan osuuskunta onkin pitkäaikaisen yhteistyön väline, jolloin jäsenet voivat sitoutua toimintaan kunnolla ja myös toiminnan kehittäminen on motivoivaa. Kaksikymmentäneljä prosenttia vastaajista taas ei nähnyt osuuskuntaa pitkäaikaisena työllistymisratkaisuna ja joillekin osuuskunta tarjoaakin välietapin työelämässä eteenpäin ja mahdollisuuden ylläpitää ammattitaitoansa. Osuuskunnan perustamisvaiheessa tämän seikan huomioiminen on tärkeää, jotta kaikilla perustajilla on samantasoiset odotukset osuuskunnan toiminnasta. Mahdollisuus tehdä koulutustaan vastaavaa työtä on osuuskunnassa työskentelemisen suuri etu ja osuuskunta tarjoaakin jäsenilleen mahdollisuuden tehdä koulutustaan vastaavaa työtä yhteensä yli neljässä viidestä osuuskunnasta (44 % oli täysin samaa mieltä ja 44 % jokseenkin samaa mieltä kyseisestä väittämästä). Väitteeseen raha on suurin kannustin osuuskunnassa työskentelyyn yhtyi 42 % vastaajista, mutta toisaalta 32 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä rahan motivoivasta vaikutuksesta. Työosuuskunnan tarkoitus on tarjota jäsenilleen mahdollisuuden työntekoon, mutta se on myös paljon muutakin. Rahaa tärkeämpi arvo voi olla esimerkiksi työn tekemisen mielekkyys osuuskunnassa ja 88 % vastaajista kokikin sen toteutuvan. Ilman osuuskuntaa työllistymistä pitkin hankalana 60 % vastaajista, 24 % oli täysin samaa mieltä ja 36 % jokseenkin samaa mieltä väitteestä. Vain kolme vastaajaa oli täysin eri mieltä väitteestä. 17

19 Osuuskunta on siis useimmissa tapauksissa jäsenten keino työllistyä mielekkääseen työhön ja ilman osuuskuntaa sopivan työn löytyminen voisi olla vaikeaa. Osuuskunta mahdollistaa esimerkiksi yhteisten työvälineiden ja toimistotilojen hankkimisen tai markkinoinnin keskittämisen, joten taloudelliset hyödyt voivat olla merkittävät verrattuna yksin yrittävän kustannuksiin. Osuuskunnan jäsenyys on selvästi tuonut kustannussäästöjä vastaajille, sillä yhteensä kaksi kolmasosaa (68 %) vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä kustannussäästöistä. 4.2 Työtä yhteisten tavoitteiden eteen Se, jakavatko jäsenet osuuskunnan sisällä samanlaiset tavoitteet vaikuttaa osaltaan osuuskunnan toiminnan kitkattomuuteen. 58 % vastaajista koki, että jäsenet pyrkivät edistämään samanlaisia tavoitteita. Viidesosa ei ollut osannut valita kumpaakaan mielipidettä ja 17 % oli eri mieltä tavoitteiden samankaltaisuudesta. Suurimmassa osassa osuuskunnista tavoitteiden asettelu on siis ollut selkeää ja jäsenet tietävät, mitkä ovat osuuskunnan tavoitteet ja edistävät niitä yhdessä. Pääasia varmasti on, että kaikille osuuskunnan jäsenille on selkeää, mitkä ovat osuuskunnan tavoitteet. Niitä voivat olla mm. kokopäivätyön saaminen, lisäansioiden hankkiminen tai demokraattisen ja mielekkään työympäristön luominen. Toisaalta osuuskunnan jäsenillä saattaa olla myös erilaisia henkilökohtaisia tavoitteita osuuskunnassa työskentelyn suhteen ja ne on tärkeää tuoda kaikkien tietoisuuteen. Runsas puolet (58 %) vastaajista ilmoitti, että jokaisen jäsenen tulee itse hankkia työtilaisuudet itselleen, mutta 33 % oli eri mieltä. Työtilaisuuksien hankkiminen vaatii jäseniltä niin yhteistyötä kuin oma-aloitteisuutta ja yrittelijäisyyttäkin. Osuuskunta mahdollistaa yhteismarkkinoinnin mutta lisäksi jokaisen jäsenen pitää tehdä töitä töiden saannin eteen. Jokainen hyvin tehty työ markkinoi osuuskuntaa seuraaville asiakkaille varmasti parhaiten. Vastaajista 68 % oli sitä mieltä, että resursseja markkinointiin on vaikea löytää. Vain viisi vastaajaa koki, että resursseja markkinointiin löytyy helposti. Markkinointiin käytetty aika saattaa olla äkkiä ajateltuna pois varsinaisesta työajasta, mutta oleellinen osa yrittäjän arkea. Nykyaikainen ja kokonaisvaltainen 18

20 markkinointiajattelu tiivistä markkinoinnin näin: Kaikki mitä yrityksessä tehdään on myös markkinointia, joten kaikkia yrityksen toimintoja tarkastellaan asiakkaan silmin ja asiakkaan tarpeet huomioiden (Koskiniemi 1998, 80). Osuuskuntayrittäjältä, niin kuin muiltakin yrittäjiltä, vaaditaan joskus myös työpanosta, josta ei suoranaista palkkaa makseta. Vastaajat olivat huomanneet tämän, sillä kolme neljäsosaa (74 %) myönsi osuuskunnan vaativan myös palkatonta työtä. Koskiniemi toteaa kirjassa Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen, että usein juuri ne henkilöt, jotka työskentelevät eniten osuuskunnan kautta tekevät myös eniten talkootöitä osuuskunnan hyväksi tai sitten työt rahoitetaan osuuskunnan välittämistä toimeksiannoista perityillä laskutuspalkkioilla (Koskiniemi 1998, 91). Tässä on selkeä paradoksi, sillä näin ne jäsenet, jotka eivät muutenkaan osallistu osuuskunnan toimintaan, eivät myöskään osallistu perustamansa yrityksen toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Passiivisten jäsenten saaminen mukaan myös osuuskunnan toimintojen organisointiin ja markkinointiin voi olla vaikeaa ja osuuskunnan ilmapiirillä ja avoimuudella on varmasti tässä oma osuutensa. Osuuskunnan jäsenten välinen luottamus mahdollistaa avoimet keskustelut ja jokaisen elämäntilanteen huomioimisen työelämässä. Vastaajista 84 % on sitä mieltä, että osuuskunnan jäsenten välillä vallitsee luottamus. Väittämästä Vastuu jakaantuu osuuskunnassamme tasan kaikkien jäsenten kesken 60 % vastaajista oli eri mieltä. Vain 24 %:ssa vastanneista osuuskunnista (6 kpl) vastuu jakaantui jokseenkin tai täysin kaikkien jäsenten kesken. Vastuulla on taipumusta kasaantua vain muutamien ihmisten harteille ellei sitä tietoisesti aika ajoin jaeta laajemmalle joukolle. Tietenkin riippuu osuuskunnan koosta, onko osuuskunnassa hallituksen lisäksi runsaasti jäseniä joille vastuuta voisi hajauttaa. Osuuskunnan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat juridisesti vahingosta, joka on tahallisesti tai huolimattomuudesta johtuen osuuskunnalle aiheutunut lakeja tai sääntöjä rikkomalla. Juridinen vastuu on kuitenkin asia erikseen ja arkipäivän toimintojen sujuvuuden varmistaminen pitäisi olla jokaisen jäsenen vastuulla tasapuolisesti, sitähän yhteisyrittäminen on, että kannetaan yrittämisen vastuuta yhdessä. Väitteestä Passiiviset jäsenet ovat ongelma toiminnallemme oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 40 % vastanneista, jokseenkin eri mieltä 12 % ja täysin eri mieltä 24 % vastaajista. 19

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot