Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi"

Transkriptio

1 1/ : Hallituksen esitys edustajiston kokoukseen Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sisällysluettelo: 1. KOULUTUSPOLITIIKKA Koulutusjärjestelmä Opetus Opiskelun tuki Hallinto Koulutuksen maksuttomuus Harjoittelu ja liikkuvuus SOSIAALIPOLITIIKKA Toimeentulo Hyvinvointi ja terveys Asuminen Yhdenvertaisuus OPISKELIJAYHTEISÖ TYYn järjestöt Opiskelijakulttuuri Tuutorointi Hallintokulttuuri Viestintä YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN Kunnallispolitiikka Kehitysyhteistyö... 25

2 2/ Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) poliittiset kannat määritellään tässä edustajiston hyväksymässä poliittisessa linjapaperissa. Linjapaperissa tiedekunnalla tarkoitetaan kaikkia Turun yliopiston tutkinto-opetuksesta vastaavia yksiköitä eli tiedekuntia ja Turun kauppakorkeakoulua. Tiedekuntajärjestöllä tarkoitetaan tiedekuntajärjestöjä ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.:tä. 1. KOULUTUSPOLITIIKKA Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä tavoitteita ovat opetuksen kehittämistyön tukeminen, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen yliopistoyhteisössä, yliopiston sisäiseen rahoitukseen vaikuttaminen ja opiskelijoiden oikeusturvasta huolehtiminen. TYY kantaa vastuuta koko yliopistoyhteisön kehityksestä sekä vaikuttaa kansallisen koulutusjärjestelmän kehittämiseen. TYY edistää edunvalvontansa tavoitteita Turun yliopiston kaikilla hallinnon tasoilla hallinnon opiskelijaedustajien ja järjestöjen kanssa, sekä tekemällä yhteistyötä yliopiston johdon ja henkilökunnan sekä henkilöstön ammattijärjestöjen kanssa. TYY tukee hallinnon opiskelijaedustajien ja ainejärjestöjen edunvalvontatoimintaa tarjoamalla heille tiedotusta, koulutusta ja vertaistukea. Yliopistolain määrittelemä automaatiojäsenyys sekä opiskelijaedustus hallintoelimissä toimivat opiskelijaedunvalvonnan kulmakivenä sekä pohjana laajemmalle opiskelijayhteisöllisyydelle Koulutusjärjestelmä Korkeakouluverkostoa on käsiteltävä kokonaisuutena. Duaalimalliin perustuvassa korkeakoulujärjestelmässä yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektoreilla tulee olla omat erilliset tehtävänsä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteistyötä tulee lisätä ja kehittää sisältö edellä. Yliopistojen ja koulutusalojen profilointi on tehtävä yhteistyössä yliopistojen välillä ja kuullen yliopistojen sisäisiä ryhmiä. Oppiaineiden ja tutkimuksen profiloinnissa on yliopistojen yhteistyöllä varmistettava, että opiskelijoille on tarjolla riittävän monipuolista opetusta tukemaan heidän uravalintojaan paikkakunnassa riippumatta. Korkeakoulujen laatua arvioidaan ja vertaillaan kattavin sekä monipuolisin mittarein tieteenalakohtaisesti. Korkeakoulujen asettamista yksinkertaiseen paremmuusjärjestykseen

3 3/ tulee välttää. Vertailun sijasta on panostettava korkeakoulujen kehittämiseen laadun arvioinnin perusteella, ja on huomioitava oppiaineiden erilainen profiloituminen eri yliopistoissa. Korkeakoulupolitiikkaa ei saa tehdä aluepolitiikan ehdoilla. Päällekkäistä koulutusta liian monessa korkeakouluyksikössä Suomessa tulee vähentää. Filiaaleilla ja emoyliopistolla tulee olla erilaiset profiilit ja koulutustehtävät. Korkealaatuinen ja kilpailukykyinen koulutus sekä toimivat opiskelun tukipalvelut on pystyttävä takaamaan myös pienemmissä yksiköissä. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen välinen liikkuvuus on mahdollistettava. Kandidaatintutkinnon jälkeen on oltava mahdollista siirtyä suorittamaan ylempää tutkintoa toiseen oppiaineeseen yliopiston sisällä, yliopistojen välillä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Liikkuvuudessa tulee huomioida kansainvälisyyden suomat mahdollisuudet. Sopivia erillisvalinnan ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen keinoja on kehitettävä varmistamaan tutkintojen välinen liikkuvuus. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen välisessä liikkuvuudessa on kuitenkin huomioitava alojen erityispiirteet. Yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden sisäänottoa on vähennettävä maltillisesti. Vähennysten on oltava suunnitelmallisia ja valtakunnallisia sekä perustuttava työvoimatarpeeseen ja koulutuksen kysyntään pitkällä aikavälillä. Perusrahoituksen tason tulee säilyä. Rahoituksen takaamisen ja sisäänoton maltillisen vähentämisen tulee näkyä parempana opiskelija-opettajasuhdelukuna. Väestön osaamis- ja sivistystasoa ei tule laskea, vaan nostaa. Tämä voidaan varmistaa parantamalla tutkintojen läpäisyä. Korkeakouluihin siirtymisen kannalta hakukohteiden vähentäminen entisestään ei ole tarkoituksenmukaista. Sisäänpääsy tulee taata myös pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeen suorittamisen erityisjärjestelyjen on oltava ala- ja yliopistokohtaisesti yhtenäisiä. Siirtymisen laaja-alaisempiin kandidaatintutkintoihin tulee olla perusteltavissa koulutuksen sisällön merkittävällä kehittämisellä ja paremmalla työelämärelevanssilla. Opiskelijavalinnan lähtökohdan tulee olla hakijoiden tasavertainen kohtelu ja soveltuvimpien hakijoiden valinta. Yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnasta. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevia ei tule suosia päävalinnassa. Aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneilla ja opiskelupaikan vastaanottaneilla hakijoilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus

4 4/ korkeakoulutukseen. Myös erillisvalinnan kautta valittavien määrän on vastattava päävalintaan tehtyjä muutoksia. Erillisvalinnan käytäntöjen tulee olla yhtenäiset kansallisesti. Opinto-oikeus on myönnettävä suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Alemman korkeakoulututkinnon on annettava tieteelliset perusvalmiudet ja sen antamia työelämävalmiuksia tulee vahvistaa. Työelämään siirtymisen tutkintojen välillä ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen selkeästi alempaa tutkintoa myöhemmin tulee olla nykyistä mielekkäämpää. Yliopiston kansainvälistymistä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti ja yliopiston on huomioitava kansainvälistymisessä tarvittavat resurssit. Kansainvälisten opiskelijoiden määrää on kasvatettava ja yliopiston henkilökunnan on koulutuksen avulla kyettävä vastaamaan yliopiston kansainvälistymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Yliopiston on varmistettava kansainvälisten opiskelijoiden tarvitsemien palveluiden kuten asumisen, terveydenhuollon, tuutoroinnin ja opinto-ohjauksen riittävät resurssit ja saavutettavuus. Palveluiden saavutettavuus tulee varmistaa hyvällä tiedotuksella. Avoimen yliopiston rooli yhteiskunnassa on tarjota yliopistotason opetusta laajalti sivistystarkoituksessa, ilman välitöntä yhteyttä tutkinto-opetukseen. Avoimen yliopiston ei tule toimia maksullisena, valintakoejärjestelmän kiertävänä väylänä tutkinto-opintoihin. Avoimen yliopiston opetus ja tutkinto-opetuksen vastatessa toisiaan tulee sen olla maksutonta Turun yliopiston opiskelijoille Opetus Osaamisperusteisuus on välttämätön edellytys onnistuneelle korkeakouluopetukselle. Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien, tutkintojen ja tutkinnon osien osaamistavoitteiden määrittely on perusedellytys opiskelijan osaamisen itseymmärrykselle, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle (AHOT) ja työelämätaitojen kartuttamiselle. Osaamistavoitteista tulee tiedottaa selkeästi. Opetusansiot ja kokemus opiskelijoiden ohjauksesta on huomioitava opetuspainotteisten työsuhteiden täytöissä. Otettaessa uusia työntekijöitä opetustehtäviin heiltä tulee edellyttää yliopistopedagogisten opintojen suorittamista kolmen vuoden aikana työsuhteen alkamisesta tai opintoja vastaavan osaamisen osoittamista muilla keinoin (AHOT). Mikäli toimenkuvaan kuuluu englanninkielistä opetusta, on hakijan kielitaito opetuksen laadun takaamiseksi varmistettava.

5 5/ Yliopiston on järjestettävä tasokasta yliopistopedagogista koulutusta. Pedagogista koulutusta on tarjottava opetushenkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille. Opetushenkilökunnan kielitaitoa, kansainvälisiä valmiuksia sekä valmiuksia toimia muuttuvassa, monikulttuurisessa ympäristössä on edistettävä henkilöstö- ja kielikoulutuksen avulla. Opintoihin on sisällyttävä riittävästi kontaktiopetusta. Henkilöstöä rekrytoitaessa ja sisäänottomääriä päätettäessä on kiinnitettävä huomiota opiskelija-opettaja-suhdeluvun parantamiseen erityisesti sellaisilla aloilla, joilla kontaktiopetus ja pienryhmätyöskentely ovat keskeisessä roolissa, sekä aloilla, joilla opiskelija-opettaja-suhdeluku on jo entuudestaan huono. Englanninkielistä kontaktiopetusta on oltava riittävän monipuolisesti. Englanninkielisen opetuksen laatua on parannettava ja arvioitava samoin laatukriteerein kuin suomenkielistä opetusta. Vieraiden ja kotimaisten kielten opetusta ja tarjontaa on kehitettävä rinnakkain. Tiedekuntien vieraskielisissä koulutusohjelmissa on oltava mahdollisuus opiskella riittävästi kotimaisia kieliä ja kulttuuria osana tutkintoa työelämän tarpeet huomioiden. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja yksilölliset oppijat on otettava huomioon opetuksen järjestämisessä ja opintojen suorittamisessa. Osa-aikainen opiskelu on oltava mahdollista äitiyspäivärahalla, kuntoutustuella, sairauspäivärahalla ja työttömyystuella oleville. Joustavat opetus- ja oppimismahdollisuudet sekä opetusteknologian laaja-alainen hyödyntäminen edistävät opintojen etenemistä. Joustavuutta lisättäessä on huomioitava moninaistuvien suoritustapojen vaikutus henkilökunnan työjärjestelyihin ja ajankäyttöön. Digitalisaatiota hyödynnetään aktiivisesti kehitettäessä oppimis- ja opetusmenetelmiä, arviointia ja opiskelijoiden tukipalveluita. Opetusteknologian hyödyntäminen ja sähköiset oppimisympäristöt on otettava laaja-alaiseen käyttöön. Sähköisen tenttimisen tulee olla laajasti käytössä kaikissa tiedekunnissa ympäri vuoden. Sähköisen tenttimisen tulee olla saavutettavaa ja apuvälineiden käytön tulee olla mahdollista myös sähköisissä tenteissä. Oppimisympäristöt tulee huomioida osana opetusta ja niiden on palveltava oppimista. Oppimisympäristöissä on huomioitava saavutettavuus ja ympäristöt on suunniteltava palvelemaan Commented [RL1]: Lause siirretty edellisestä kappaleesta tähän.

6 6/ niiden pääasiallista käyttöä. Sekä sähköisiä että fyysisiä oppimisympäristöjä tehdessä on huomioitava erilaiset oppijat. Opiskelijoiden käyttämien tietojärjestelmien tulee olla keskenään yhteensopivia. Opiskelua ja työntekoa tukevien järjestelmien käytettävyyttä on edistettävä. Yliopiston ja tiedekuntien julkisten asiakirjojen ja lausuntojen tulee olla saatavilla ilman yliopiston verkkotunnuksia. Opintosuoritukset pitää voida suorittaa joko avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla tai yliopiston tulee tarjota opiskelijan käyttöön kurssin suoritukseen vaadittavat ohjelmistot. Opiskelijan on kannettava vastuu omasta oppimisestaan. Edellytyksenä on yliopistoyhteisön vastuiden ja velvollisuuksien yhteinen sopiminen ja niiden selkeä esiintuominen. Opiskelijan vastuunkanto vaatii myös opetushenkilökunnan luottamusta. Yliopiston on kannustettava opiskelijoita omaehtoiseen opiskeluun. Vierailuluennoille osallistuminen on voitava lukea osaksi opintosuorituksia. Opiskelijavetoisista opintopiireistä ja Universitas Turku -hankkeen tuella järjestetyistä kursseista saadut opintopisteet on voitava hyväksilukea tutkintoon. Yliopistotutkinnon on annettava opiskelijalle riittävät taidot työelämään siirtymiselle. Siirrettävien taitojen, kuten tieto- ja viestintäteknologian opetustarjontaa on lisättävä, ja näiden taitojen opetus on sisällytettävä perustutkintoihin nykyistä paremmin. Alakohtaisesti keskeisten siirrettävien taitojen tunnistamisessa on käytettävä hyödyksi työelämäpalveluiden tuottamaa tutkimustietoa ja osaamista. Ylimääräisiä kursseja tulee järjestää niistä aihepiireistä, jotka eivät ole helposti integroitavissa alan tutkintoon. Opiskelijajärjestöissä ja hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta on myönnettävä opintopisteitä. Yliopiston on tunnustettava opiskelijajärjestötoiminnassa kehittyvät työelämätaidot. Opintosuorituksen ei tule olla automaatio, vaan hankittu osaaminen on pystyttävä osoittamaan (AHOT). Vapaa sivuaineoikeus on monialayliopiston vahvuus. Yliopiston sisäisen rahanjaon on mahdollistettava sivuaineopiskelijoiden liikkuvuus oppiaineiden ja yksiköiden välillä. Yliopiston tulee luopua sisäisestä joustava opinto-oikeus (JOO) -menettelystä. Oppiaineiden on tarjottava opintojaan vapaana sivuaineena kaikille yliopiston perustutkinto-opiskelijoille vähintään yhtä paljon kuin niillä on pääaineopiskelijoita. Yliopiston on kannustettava opiskelijoita ohjauksen avulla monialaisiin sivuaineopintoihin. Commented [RL2]: Mm. kauppakorkeakoulun sivuaineissa käytössä edelleen muista tiedekunnista haettaessa.

7 7/ Monitieteellisten sivuainekokonaisuuksien tulee olla opiskelijoiden tutkintojen kannalta hyödyllisiä. Kokonaisuuksien tulee edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja työelämätaitoja. Kielikeskuksen tulee tarjota riittävän laaja kieli- ja kurssivalikoima vastaamaan kansainvälisen monialayliopiston tarpeita. Pakolliset kieliopinnot on tarjottava kaikille opiskelijoille niin, etteivät opinnot viivästy. Erityisesti ruotsin kielessä on parannettava täydentävää kurssitarjontaa ennen pakollisia opintoja. Opetussuunnitelmien tulee mahdollistaa valinnaisten kielten opiskelu kaikissa tiedekunnissa. Korkeakoulujen yhteistyötä kielten opetuksessa tulee kehittää. Tiedekuntien ja kielikeskuksen järjestämän opetuksen päällekkäisyyttä vähennetään. Kansainvälisille opiskelijoille suunnattua suomen ja ruotsin kielen opetusta on oltava riittävästi ja sen on oltava laadukasta ja alakohtaista. Kotimaisten kielten opetuksen on annettava opiskelijalle kielelliset valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä Suomessa. Lukuvuosi on käytettävä tehokkaasti hyödyksi. Opetuksen tulee jakautua tasaisesti lukuvuoden, viikkojen ja päivien sisällä. Yliopiston on tarjottava tutkintoon kuuluvaa opetusta vähintään yhdeksänä kuukautena vuodessa. Samalla opetusaikataulujen päällekkäisyyttä on vähennettävä erityisesti lähioppiaineissa. Kesäopintoja on oltava tarjolla jokaiseen tutkintoon niin, että kesäopintotukeen vaadittavat opintopisteet voi suorittaa joustavasti ja useita suoritusmuotoja hyödyntämällä. Yliopiston maisteriohjelmien on kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen ja ohjauksen laatuun sekä tarvittavien tukipalveluiden saatavuuteen. Kaikkien maisteriohjelmien tulee olla houkuttelevia ja työelämän kannalta hyödyllisiä. Maisteriohjelmien hallinto- ja suunnitteluelimissä on oltava opiskelijaedustaja. Englanninkielisissä ohjelmissa kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. Yliopiston tulee edistää akateemista yrittäjyyttä sekä tarjota hyvät edellytykset innovaatioiden syntymiselle ja niiden muuttamiselle liiketoiminnaksi. Yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä tulee nostaa erityisesti siellä, missä kosketus yrittäjyyteen jää muuten vähäiseksi. Yliopiston tulee tarjota monipuolista yrittäjyyteen valmistavaa koulutusta ja tukea yrittäjyyttä edistävien yhteisöjen syntyä ja toimintaa yliopistolla.

8 8/ Opiskelun tuki Opiskelijoilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet opintojen ohjaukseen (HOPS, opettajatuutorointi, organisoitu sivuaineohjaus, opintonäytetöiden ohjaus) opintojen kaikissa vaiheissa. Opintojen ohjauksessa hyödynnetään yliopiston määrittelemiä ohjauksen hyviä käytäntöjä. Opinnäytteiden ohjauksessa noudatetaan rehtorin päätöstä opinnäytteiden ohjauksesta. Opintojen ohjauksessa on huomioitava erityisryhmien, kuten kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden, vammaisopiskelijoiden sekä erilaisten oppijoiden, tarpeet. Tukipalveluiden tulee olla tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa. Kirjaston, kielikeskuksen, työelämäpalveluiden ja muiden tukipalveluiden on oltava eri yksiköiden sekä filiaalien saavutettavissa. Kirjastopalveluiden laatu ja saatavuus on varmistettava. Kokoelmien riittävyydestä ja palveluiden sijainnin sekä aukioloaikojen tarkoituksenmukaisuudesta tulee huolehtia. Kurssimateriaalien saatavuuden tulee suhteutua kullekin kurssille keskimäärin osallistuvien opiskelijoiden määrään. Sähköisten aineistojen saatavuutta on lisättävä. Filiaaleissa eri korkeakoulujen kirjastoyksikköjä on järkevää yhdistää. Kaikkien turkulaisten korkeakoulujen kirjastojen teoksien tulee olla löydettävissä ja varattavissa yhden yhteisen tietokannan kautta. Pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen julkaisemiseen sähköisesti tulee kannustaa. Lisäksi monimuotoisten opinnäytetöiden tekeminen tulee olla mahdollista. Työelämään siirtymisen ohjauksen on oltava laadukasta ja hyvin resursoitua. Mentorointiohjelmat ovat tärkeä osa työelämäohjausta ja niillä on erityistä merkitystä jatkoopiskelijoille sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumiselle ja työllistymiselle. Mentorointia tulee laajentaa myös vammaisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden vertaismentorointiin. Yliopiston työelämäpalvelujen uraohjauksen on vastattava opiskelijoiden tarpeita ja edistettävä heidän työllistymistään. Työelämäpalvelujen tuottamaa tietoa opiskelijoiden työllistymisestä ja työelämän vaatimuksista on käytettävä hyväksi opetussuunnitelmien valmistelussa. Työelämäpalveluiden on pystyttävä tukemaan kansainvälistymistä edistämällä kansainvälistä harjoittelua ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä. Commented [RL3]: ViVan ryhmäpuheenvuoron hengen mukainen lisäys.

9 9/ Hallinto Yliopistoyhteisön sisäisten ryhmien enemmistön säilyttämistä tulee ajaa tasakolmikannan periaatteella yliopiston hallinnossa. Opiskelijoiden edustus yliopiston kollegiaalisissa päätöksentekoelimissä ja valmisteluelimissä on taattava. Johtosääntötasolla määritettyjen hallintoelimien ja muiden ryhmien tulee kokoontua säännöllisesti ja toteuttaa niille annettua tehtävää. Opiskelijoiden mahdollisuus edustaa on turvattava epävirallisissa sekä tilapäisissä valmisteluryhmissä, kuten johtoryhmissä ja tilatyöryhmissä. Yliopiston sisäisen rahanjaon on oltava oikeudenmukaista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Resurssien jako ei saa perustua yksinomaan opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen välillä käyttämään rahoitusmalliin, vaan rahoituksen on ohjattava yliopiston omiin strategisiin tavoitteisiin ja kannustettava laadukkaaseen koulutukseen ja tutkimukseen. Yliopiston johtamisjärjestelmässä kaikilla yhteisön jäsenillä tulee olla valtaa omaan alaansa liittyvissä kysymyksissä ja yhteisön tulee sitoutua toteuttamaan yhteiset päätökset. Tiedekunnille on annettava riittävä yliopiston tuki ja autonomia päättää niitä itseään koskevista asioista. Yksiköiden autonomia ei saa muodostaa ristiriitaa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun kanssa. Yliopiston rakenteita uudistettaessa on varattava riittävästi aikaa, jotta jo tehtyjen uudistusten onnistumista voidaan arvioida. Yliopiston tulee jatkossakin rakentua nykyisen tiedekuntajaon varaan. Yliopistoyhteisön jäsenten jaksaminen on huomioitava ja yhteisön jäseniä on kuultava rakenneuudistuksissa. Koulutusjärjestelmän kehittämistyössä opiskelijoiden kannalta tärkeintä on opetuksen laadun ja opiskelun tukipalveluiden parantaminen. Erikoistumiskoulutukseen ja yhteistutkintoihin otettaville opiskelijoille on taattava vastaavat oikeudet kuin tavallisille tutkinto-opiskelijoille. Yliopiston pysyviä toimintoja ja opintokokonaisuuksia ei tule rakentaa hankerahoituksen varaan. Yliopiston hallituksen ja tiedekuntien johtokuntien vastuulla on varmistaa, että vakinaistettavat projektit vahvistavat yliopiston profiilia ja edustavat sen korkeinta laatua. Yliopiston rekrytointiprosesseissa tulee painottaa läpinäkyvyyttä ja työnantajan vastuuta. Kutsumismenettelyä on vältettävä ja avattavat työsuhteet on pääasiassa julistettava

10 10/ avoimeen hakuun. Tiedekuntien on saatava valita omat johtajansa. Akateemisilta johtajilta edellytetään henkilöstö- ja strategisen johtamisen taitoja. Yliopiston on tarjottava henkilöstölleen mahdollisuus näiden taitojen kehittämiseen. Yliopistojen on suunnitelmallisesti kasvatettava vakinaisten työsuhteiden osuutta ja luovuttava toistuvista määräaikaisista työsuhteista sekä edistettävä suunnitelmallisia urapolkuja. Edunvalvonnan tärkein voimavara ovat hallinnon opiskelijaedustajat (hallopedit). Hallopedejä tulee tukea ja mahdollistaa heidän toimintansa yliopiston hallinnossa. Myös järjestöjen koulutuspoliittisia toimijoita on tuettava. Hallinnossa tapahtuva edunvalvonta perustuu läheisyysperiaatteelle. Tiedekuntien halloped-koordinaattorien rooli on toimia yhdyssiteenä eri toimijoiden välissä. Hallinnon opiskelijaedustajat tulee nimittää tehtäväänsä avoimesti ja demokraattisesti. Nimitysasioissa tulee konsultoida asianomaisia aine- ja tiedekuntajärjestöjä. Valinnoissa on kiinnitettävä huomiota ensisijaisesti tiedekuntien ja oppiaineiden edustukseen toimielimessä sekä toissijaisesti sukupuolijakaumaan. Kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistuminen yliopiston hallintoon on tehtävä mahdolliseksi. Yliopiston tulee edistää hyvää hallintokulttuuria ja huolehtia omien sääntöjensä toteutumisesta. Päätösten hyvästä valmistelusta on kannettava erityistä huolta. Päätökset on tehtävä esittelystä ja valmisteltava niin, että päätöksentekijöillä on käytettävissään riittävä taustaaineisto päätöksentekoon. Opiskelijaedustajilla on oltava tasavertainen asema päätöksenteossa ja heidän on saatava tehtäväänsä koulutusta. Kaikki päätöksiin liittyvä materiaali on toimitettava opiskelijaedustajille samaan aikaan kuin muille ryhmien jäsenille. Yliopiston toimielimen tai sen perustaman työryhmän kokouksiin osallistumisen on oltava hyväksyttävä syy poissaoloon myös pakollisesta opetuksesta. Opiskelijoiden oikeusturvasta yliopistoyhteisössä on huolehdittava. Opiskelijan oikeuksien on oltava riittävän selkeästi kaikkien opiskelijoiden saatavilla, mukaan lukien kansainväliset opiskelijat. Opintosuorituksien tulokset tulee julkistaa opiskelijan kannalta kohtuullisessa ja ennustettavassa ajassa. Tenttien arviointi ja tulosten julkistaminen on toteutettava ilman henkilötietoja, ja vastaavaa menettelyä on mahdollisuuksien laajuisesti sovellettava muihin opintosuorituksiin. Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja eli niin sanottu SORA-lainsäädäntö ei saa vaarantaa yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa ja oppiaineiden tulee tarjota

11 11/ opiskelijoilleen tietoa ja tukea siihen liittyen opintojen alussa. SORA-lainsäädäntö on toimimaton eikä sitä tulisi soveltaa, vaan siitä tulisi luopua. Jatko-opiskelijoiden asemaa yliopistoyhteisössä on vahvistettava. Jatko-opiskelijoiden valinnan tulee olla tasapuolista ja oikeudenmukaista, ja valinnan vaatimuksista on tiedotettava riittävästi ja tarpeeksi ajoissa. Jatko-opiskelijoilla tulee myös olla yhtä hyvät mahdollisuudet osallistua valmisteluun ja päätöksentekoon kuin muilla yliopiston ryhmillä. Jatko-opiskelijoille on taattava vastaava oikeus opinto-ohjaukseen kuin perustutkinto-opiskelijoille. Jatko-opintoihin on saatava riittävä perehdytys ja niihin on voitava sisällyttää pedagogisia opintoja ja siirrettäviä taitoja. Osa-aikaisen tutkimuksen ja jatko-opiskelun tulee olla mahdollista. Yliopistojen on tiedotettava nykyistä paremmin jatko-opiskelijoille soveltuvista apurahoista ja muista rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjottava perehdytystä hakemusten laatimiseen. Laadunvarmistusjärjestelmä on tärkeä osa yliopiston kehittämistä. Yliopiston tulee tarmokkaasti kehittää laatujärjestelmäänsä auditointituloksen pohjalta. Laatujärjestelmän tulee olla näkyvä niin yliopistolaisille kuin ulkopuolisille. Systemaattisella palautejärjestelmällä, mukaan lukien kandipalautteella, tulee olla keskeinen rooli yliopiston laadunvarmistuksessa. Kaiken palautteen käsittelyn on oltava avointa, ja sillä on oltava aidosti vaikutusta yliopiston toimintojen kehittämisessä. Oppiaineiden on kerättävä järjestelmällisesti palautetta opetuksestaan ja toiminnastaan. Yliopiston on siirryttävä yhtenäiseen palautejärjestelmään. Palautteeseen vastaamisen on oltava osa kurssin suoritusta, mutta palautteen annosta on oltava mahdollista kieltäytyä. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus antaa palautetta anonyymisti ja tutustua palautteen tuloksiin. Esimiehillä on oltava oikeus nähdä kooste palautteesta. Kerätty palaute on käsiteltävä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja tarkasteltava palautteen pohjalta tehtäviä toimenpiteitä. Ainejärjestöjen ja oppiaineiden on tehtävä yhteistyötä palautejärjestelmien kehittämisessä sekä huomioitava palautejärjestelmissä myös kansainväliset opiskelijat Koulutuksen maksuttomuus Suomessa järjestettävän korkeakoulututkintokoulutuksen tulee olla maksutonta.

12 12/ EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksuista on luovuttava. Yliopiston tulee seurata lukuvuosimaksujen vaikutusta hakijamäärään. Yliopiston on tarjottava kilpailukykyinen apurahajärjestelmä, joka kattaa mahdollisimman monen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan. Kestävästi toteutetulla koulutusviennillä vahvistetaan yliopiston rahoituspohjaa. Yliopisto voi viedä koulutustaan maailmalle, mutta se ei saa viedä resursseja muulta opetukselta tai tutkimukselta. Yliopiston liiketoiminnan tulee perustua yliopiston arvoihin. Liiketoiminnan on oltava eettistä ja noudatettava yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun periaatteita. Tutkinto-opetukseen kuuluvaa opetusta ei saa siirtää pelkästään erikoistumiskoulutuksen piiriin. Yliopiston täydennyskoulutus on ensisijainen opintoja täydentävä opiskelumuoto. Siihen osallistumiseen on taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet. Kurssien suorittamisesta ei saa aiheutua pakollisia maksuja opiskelijalle. Lähtökohtaisesti kaiken kurssimateriaalin tulee olla maksutta opiskelijan sähköisesti saatavissa. Sähköisten materiaalien käyttö opiskelussa on mahdollistettava kaikkialla kampuksella ja turhaa paperinkulutusta on vältettävä. Luentomonisteista, kurssilla tarvittavista työvälineistä tai muista materiaaleista ei tule periä maksua eikä maksun suorittaminen saa olla ehtona opintosuoritusmerkinnälle. Ylioppilaskunnan tiloja tai viestintäkanavia ei saa käyttää valmennuskurssitoimintaan. Kaikki pääsykokeissa edellytettävä ennakkotieto on sisällytettävä pääsykoemateriaaleihin. Pääsykokeita järjestävien yksiköiden tulee myös tarjota mallivastauksia aikaisempiin pääsykoekysymyksiin. Kokeiden jälkeen on julkaistava selkeä pisteytyskriteeristö, jonka mukaan koevastaukset on arvioitu Harjoittelu ja liikkuvuus Harjoittelupaikkoja ja harjoittelun määrärahoja on lisättävä niin paikallisesti kuin kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Työharjoittelusta on saatava palkkaa. Commented [RL4]: Ensisijainen tavoite maksuttomuus, pitkällä aikavälillä ajetaan maksuista luopumista ja lyhyellä kattavaa apurahajärjestelmää. Commented [RL5]: Täydentävän koulutuksen kenttä moninaistunut niin paljon, että kirjaus ei enää ajantasainen. Esimerkiksi erkot usein maksullisia, jolloin tasavertainen mahdollisuus ei toteudu.

13 13/ Harjoittelujaksoja on tarjottava kaikille opiskelijoille kielitaidosta riippumatta ja kansainvälisiin maisteriohjelmiin on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä työharjoittelujakso. Yliopiston tulee edistää opiskelijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälisyyden tulee näkyä jokaisessa tutkinnossa. Harjoittelupaikoista on tiedotettava aktiivisesti myös englanniksi. Yliopiston on edistettävä opiskelijoiden kansainvälistymistä. Opintojen ohjauksen tulee kannustaa opintojen ja harjoittelujaksojen suorittamiseen ulkomailla. Kansainvälistymisjaksojen integroiminen tutkintoihin on kannatettavaa. Mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen on parannettava. Ulkomailla suoritetut opinnot on luettava hyväksi täysimääräisesti ja tiedekuntakohtaiset opintopisterajat on poistettava. Vaihdossa suoritetut opinnot tulee voida sisällyttää tutkintoon. Lisäksi opintojen korvaavuudesta sopimista tulee kehittää. Vaihtosopimuksia tehdessä on kiinnitettävä huomiota yhteistyöyliopistojen kansainväliseen tasoon ja niiden tarjoaman opetuksen laatuun. Yhteistyötä EU:n ulkopuolisten, erityisesti kehittyvien maiden yliopistojen kanssa on lisättävä. Jokaisella yliopiston opiskelijalla tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet kansainvälistymiseen ulkomailla tai kotiyliopistossa. Opiskelijoita on kannustettava kansainvälistymään opiskelualasta, iästä tai sukupuolesta riippumatta. Opiskelijavaihdon esteettömyydessä huomiota tulee kiinnittää erityisesti aikuisopiskelijoiden, perheellisten opiskelijoiden ja vammaisopiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksiin. 2. SOSIAALIPOLITIIKKA Sosiaalipoliittinen edunvalvonta perustuu opiskelijan täysivaltaiseen asemaan yliopistoyhteisön jäsenenä sekä yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Toiminta rakentuu opiskelijan toimeentuloon, terveyteen, hyvinvointiin ja asumiseen liittyvään edunvalvontaan eri yhteistyötahojen kanssa. Edunvalvonnassa on tärkeää, että opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä kuten opintojen ohjausta ja opiskelijoiden hyvinvointia seurataan säännöllisesti. Kelan, sosiaalitoimen ja yliopiston tehtävä on tiedottaa opiskelijan toimeentulosta selkeästi ja ymmärrettävästi. Sosiaalipoliittisessa edunvalvonnassa kiinnitetään huomiota myös erityisryhmiin, kuten kansainvälisiin opiskelijoihin ja jatko-opiskelijoihin. Kansainvälisten opiskelijoiden toimeentuloa ei saa vaikeuttaa, sillä he ovat lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa suomalaisiin opiskelijoihin

14 14/ verrattuna. Eriarvoisuutta lisäävät EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden oleskelulupavaatimukset, työnsaannin haasteet ja rajoitteet sekä opintotuen puuttuminen. Valtakunnan tason edunvalvonta tapahtuu pääsääntöisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimana ja yhteistyössä muiden ylioppilaskuntien ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Paikallisesti opiskelijoiden toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvää tietoa ja mahdollisia epäkohtia tuodaan esille ja niihin vaikutetaan yhteistyössä Turun, Rauman ja Porin kaupunkien, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS), Kelan, yliopiston ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Jatkoopiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä yhteistyötä tehdään ensisijaisesti Tieteentekijöiden liiton kanssa Toimeentulo Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon lähde ja sen tulee mahdollistaa päätoiminen opiskelu. Opintotukijärjestelmän tulee pysyä opintorahapainotteisena ja tarveharkintaisena. Opintoraha tulee jälleen sitoa indeksiin. Opintotukikuukausia ei tule enää nykyisestään rajata eikä opintojen edistymisen seurantaa tule kiristää. Vuosittaisen kahdenkymmenen opintopisteen suoritusvaatimuksen luomasta päällekkäissääntelystä ja tuen kaksiportaisuudesta tulee luopua. Opintotuen tulee mahdollistaa opiskelijavaihto. Opintotukijärjestelmää on yksittäisten uudistusten sijaan kehitettävä kokonaisuutena. Opintotukea koskevien muutosten tahdin on oltava maltillinen. Aikaisemmin laadittujen uudistusten vaikutuksien arvioinnille on varattava riittävästi aikaa ennen uusien muutoksien toimeenpanoa. Uudistuksissa tavoitteena on oltava opintotuen kannustavuus, joustavuus ja oikeudenmukaisuus. Opintotuki tulee siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön alta sosiaali- ja terveysministeriön alle muiden sosiaalietuuksien tavoin. Opiskelijoiden tulee siirtyä opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. Asumisen tukemisen tulee olla ympärivuotista ja sen maksamisen tulee olla riippumatonta opintojen etenemisestä. Asumistuki ei saa olla ruokakuntakohtaista. Asumisen tulorajat eivät saa olla kuukausikohtaisia ja opintotuen kanssa päällekkäisiä. Tukimuodon vaihtuessa on noudatettava riittävää siirtymäaikaa. Yleisen asumistuen tulee olla yksilökohtainen, ei ruokakuntakohtainen. Opintotukea ei saa laskea tuloksi yleistä asumistukea laskettaessa. Asumisen tulorajojen ei tule olla kuukausikohtaisia. Commented [RL6]: Tätä on vaadittu jo tällä hetkellä ja uudistusta vastustettiin sen tullessa voimaan Yksinkertaistaisi järjestelmää ja estäisi ylimääräiset väliinputoamiset. Commented [RL7]: Poistetaan, koska siirto päätettiin syksyn 2016 budjettiriihessä toteuttaa alkaen.

15 15/ Opiskelijoiden tulorajoihin tulee tehdä huomattava tasokorotus ja tulorajat tulee sitoa ansiotulojen nousua seuraavaan indeksiin. Opintotukea takaisinperittäessä opiskelijoilta ei saa periä ylimääräisiä korkoja tai kuluja ja takaisin maksettavat opintotukikuukaudet on saatava uudelleen käyttöön. Takaisinmaksusta tulee aina pystyä sopimaan maksusuunnitelma, joka ei vaaranna opiskelijan toimeentuloa. Opintolaina on opintotukeen kuuluva ja sitä täydentävä tukimuoto, eikä sen tule muodostaa pääosaa opiskelijan toimeentulosta. Lainan houkuttelevuudesta on huolehdittava riittävillä kannustimilla, joihin kuuluu opintolainavähennys opintolainahyvitys. Nostamatonta opintolainaa ei tule lukea opiskelijan tuloksi toimeentulotukea hakiessa. Opintotukeen on tehtävä huoltajakorotus perheellisille opiskelijoille. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus hankkia lapsia opiskelun aikana ilman, että valmistuminen opiskelijasta itsestään riippumattomista syistä kohtuuttomasti viivästyy tai toimeentulo vaarantuu. Opintotuen huoltajakorotuksen on kohdistuttava suoraan opintorahaan, ei tulorajoihin tai opintolainaan. Nykyistä useammalle jatko-opiskelijalle on turvattava mahdollisuus päätoimiseen opiskeluun. Sellaista jatko-opiskelijaa, jolla ei ole päätoimista opiskelua mahdollistavaa rahoitusta, ei saa kirjata päätoimiseksi opiskelijaksi, eikä tällä perustein evätä sosiaalietuuksia, kuten työttömyystukea. Siirtymän opintotuen ja muiden tukimuotojen välillä tulee olla yksinkertaista eikä siirtymä saa aiheuttaa kohtuuttomia katkoja tai ongelmia toimeentuloon. Oikeus opintotukeen ei saa muodostua esteeksi päästä sosiaaliturvan piiriin opiskelijan sairastuessa tai ollessa kausittaista ilman hänen tutkinnolleen olennaisia opiskelumahdollisuuksia. Osa-aikaisen opiskelun on oltava mahdollista tukimuodosta riippumatta. Valtion ateriatuki on luonnollinen osa opiskelijan päivittäistä toimeentuloa. Ateriatuen määrän on noustava samassa suhteessa hintojen kanssa niin, että aterian hinta opiskelijalle pysyy samana. Opiskelijan tulee olla yhdenvertaisessa asemassa muihin kuntalaisiin nähden toimeentulotukea hakiessaan. Toimeentulotukihakemusten käsittelyyn on kohdistettava riittävästi resursseja kohtuuttoman pitkien käsittelyaikojen välttämiseksi. Commented [KK8]: Poistetaan, koska toteutui. Commented [RL9]: Vähennys (=verovähennysoikeus) koskee vain ennen aloittaneita, nykyään käytössä hyvitys eli lainamäärän vähennys KELAn piikkiin. Vuoden 2019 jälkeen vähennyksiä ei enää myönnetä.

16 16/ Turun kaupungin tulee ottaa käyttöön sosiaalinen luototus vähävaraisten opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi. Sosiaalista luottoa tulee voida myöntää vähävaraisille opiskelijoille, joiden ei ole mahdollista saada kohtuuehtoista kaupallista lainaa elämisen perustarpeisiin tai velkakierteen katkaisemiseen. Mahdollisuus sosiaalisen luoton saamiseen ei saa rajoittaa opiskelijan oikeutta toimeentulotukeen. Sosiaaliturvajärjestelmä tulee uudistaa siirtymällä vaiheittain perustuloon, joka korvaa opintotuen ja muut sosiaalietuudet. Perustulon tulee olla kuukausittain maksettava, vastikkeeton etuus, joka takaa jokaiselle riittävän perusturvan ja kannustaa työntekoon. Perustulon lisäksi henkilölle tulee voida myöntää tarveharkintaisia lisätukia esimerkiksi asumisen, sairastamisen tai huoltajuuden kustannuksiin. Perustulo ei saa heikentää opiskelijan nykyistä toimeentuloa ja sen tulee olla riippumaton opintojen etenemisestä. Perustuloon on siirryttävä SYL:n Askeleet kohti perustuloa -tiekartan mukaisin askelin Hyvinvointi ja terveys Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään parhaiten tukemalla ja vahvistamalla opiskelijoiden työkykyä eli opiskelukykyä. Opiskelukyvyn edistäminen sekä opiskeluympäristön arviointi ja kehittäminen on nähtävä yhteiskunnassa yhtä merkittävänä kuin työkyvyn ja -ympäristön arviointi ja kehittäminen. Opiskelijoilla tulee olla oikeus oikea-aikaisiin ja laadukkaisiin terveydenhuollon palveluihin. Palveluiden riittävyys on turvattava ja niitä on lisättävä mielenterveyspalveluiden osalta. YTHS:n tulee huolehtia opiskeluterveydenhuollon palveluntuotannosta. Palveluiden saatavuus myös filiaalipaikkakunnilla on turvattava. YTHS:n ja kunnallisen terveydenhuollon yhteistyön on oltava toimivaa ja palveluketjujen sujuvia. Toimivan terveydenhuollon lisäksi on varmistettava riittävät ja opiskelijoille paremmin kohdistetut sosiaalityön resurssit. Terveydenhuollon ammattilaisilla ja yliopiston opintopsykologeilla tulee olla toimiva yhteys kaupungin sosiaalityön henkilöstön kanssa, jotta opiskelijoiden sosiaalisia ongelmia voidaan ratkaista moniammatillisessa yhteistyössä. YTHS:n tulee keskittyä tarjoamaan opiskelevan ikäluokan fyysisen ja henkisen kehityksen kannalta olennaisia terveydenhuollon palveluja. Näitä palveluja ovat yleisterveyden ja suun terveyden palvelujen lisäksi mielenterveyden ja seksuaaliterveyden palvelut Commented [KK10]: Ryhmä Oikeiden toivoma lisäys.

17 17/ sekä ihotautien asiantuntemus. Myös riittävät suukirurgipalvelut ovat tärkeitä. YTHS:n toiminnan painopisteen tulee säilyä ennaltaehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Hoitoon pääsyn on YTHS:n toimipiirissä oltava mahdollisimman sujuvaa. Hoitotakuun toteutumista on aktiivisesti seurattava sekä hoidontarpeen arvioinnin että hoitoon pääsyn osalta. YTHS:n on tarjottava kaikkia palveluitaan molempien kotimaisten kielten lisäksi myös englannin kielellä. YTHS:llä on oltava valmius ottaa palveluissaan huomioon erilaiset käyttäjäprofiilit, kulttuurien väliset eroavaisuudet sekä eri uskontojen mukanaan tuomat erot suhtautumisessa toiseen sukupuoleen. Kansainvälisten opiskelijoiden tietoutta heille tarjolla olevista sairaudenhoitopalveluista on lisättävä. Yliopiston on kerrottava Suomeen vaihtoon tai tutkintoa suorittamaan tulleille opiskelijoille tarkemmin siitä, millaisiin terveydenhuoltopalveluihin he ovat oikeutettuja. YTHS:n opiskelijoiden maksujen painopisteen tulee olla terveydenhoitomaksussa. YTHS:n käyntimaksujen uusiin korotuksiin suhtaudutaan kielteisesti. Mielenterveyspalveluiden tulee pysyä maksuttomina. Gynekologipalveluista perittävien käyntimaksujen vaikutuksia seurataan ja maksuista pyritään luopumaan. Säätiön on otettava käyttöönsä vuosittainen maksukatto palveluiden käyntimaksuihin. Maksukaton käyttöönotto ei saa kuitenkaan kohtuuttomasti nostaa yksittäisten käyntien maksuja. YTHS:n oikeudellinen asema ja rahoitus on turvattava valtakunnallisissa terveydenhuollon uudistamisprosesseissa. YTHS:n rahoituksen tulee olla ennakoitavissa ja perustua pitkäjänteisiin sopimuksiin. YTHS:n palvelut tulee laajentaa kaikille korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n laajentuminen ammattikorkeakouluopiskelijoille ei saa heikentää YTHS:n palveluiden laatua tai saavutettavuutta, eikä nostaa yksittäiselle opiskelijoille aiheutuvia kustannuksia. Opiskelija on yliopistoyhteisön täysivaltainen jäsen, jonka hyvinvoinnin ja yhteisöön kiinnittymisen edellytyksenä ovat hyvin resurssoidut, oikein kohdennetut ja toimivat opiskelun tuki- ja ohjauspalvelut. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota opintojen alkuvaiheen tukeen sekä opintojen siirtymävaiheiden kuten kandi- ja maisterivaiheen tuki- ja ohjauspalveluihin. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä ja konkretisoitumista tulee seurata yliopistovetoisessa hyvinvointityöryhmässä. Opetusministeriön tulosneuvotteluissa on huomioitava yliopistoyhteisön hyvinvointia tukevat tavoitteet.

18 18/ Opintopsykologien määrää on lisättävä. Opiskeluympäristöjen tulee olla viihtyisiä, turvallisia sekä sosiaalisesti ja fyysisesti saavutettavia. Erityisesti opiskelutilojen ergonomisuuteen ja sisäilman laatuun tulee kiinnittää huomiota. Ongelmien ilmaannuttua yliopiston tulee viestiä tilanteesta avoimesti ja ryhtyä viivytyksettä toimiin korvaavien tilojen löytämiseksi käyttäjille. Yliopistoyhteisön tulee kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja päihteettömyyteen. Yliopistolla tulee olla päihdeohjelma, jonka painopiste on ennaltaehkäisyssä ja opiskelijan tukemisessa. Yliopistoyhteisössä tulee olla nollatoleranssi kiusaamiselle. Jokaisen opiskelijan tulee tuntea itsensä yhteisön hyväksytyksi jäseneksi riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, iästä, vammasta, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, opiskelualasta, perhesuhteista, poliittisesta toiminnasta, mielipiteestä tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Opiskeluyhteisön ongelmatilanteisiin ja häiriöihin on puututtava välittömästi. Varhaisen tukemisen malli, nk. Vartumalli, on otettava käyttöön yliopiston laajuisesti niin että se koskee myös opiskelijoita. Yliopiston tulee huolehtia laadukkaan korkeakoululiikunnan järjestämisestä ja sen riittävistä resursseista. Korkeakoululiikunnan järjestämisvastuuta ei tule siirtää ylioppilaskunnalle. Korkeakoululiikunnan on ensisijaisesti keskityttävä liikunnan aloittamisen tukemiseen ja opiskelijoita laajasti palvelevan matalan kynnyksen kuntoliikuntatoiminnan järjestämiseen kaikissa Turun yliopiston yksiköissä. Yliopiston on tarjottava yhdenvertaiset liikuntapalvelut myös filiaaleissa. Opiskelijoiden liikuntamaksun tulee pysyä kohtuuhintaisena. Yliopistoliikunnan tulee aktiivisesti kartoittaa uusia liikuntatiloja opiskelijoille. Uuden palloilu- tai kampushallin rakentaminen tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti ja sen on tarjottava liikuntavuoroja kaikille Turun korkeakoulujen opiskelijoille. Pidemmällä aikavälillä kampusalueelle tulee rakentaa sellaisia uusia liikuntatiloja, jotka tarjoavat kaikille Turun korkeakouluopiskelijoille liikuntavuoroja myös ilta-aikaan. Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) tulee keskittyä toiminnassaan ensisijaisesti opiskelijaliikuntaan liittyvään edunvalvontaan sekä liikuntatyön valtakunnantason koordinointiin. OLL:n tulee luoda tiiviimpi yhteys kaikkiin ylioppilaskuntien piirissä toimiviin liikuntayhdistyksiin ja tukea niitä toiminnassaan. Commented [KK11]: Demariopiskelijoiden ryhmäpuheenvuoron hengen mukainen lisäys, kirjausta yhtenäistetty Yhdenvertaisuuskohdan syrjintäperusteiden kanssa. Commented [RL12]: Uutta hallia ollaan jo rakentamassa, mutta korkean käyttöasteen vuoksi opiskelijoille tarjotaan toistaiseksi lähinnä päiväaikoja.

19 19/ Asuminen Turussa ja filiaalipaikkakunnilla on oltava riittävästi laadukkaita, kohtuuhintaisia ja erikokoisia opiskelija-asuntoja. Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) asuntojen lisäksi opiskelupaikkakunnalla tulee olla muuta tuetun asumisen tarjontaa sekä toimivat vapaat vuokramarkkinat. Turun vuokra-asuntokantaa on kasvatettava ja vuokrien nousua hillittävä. Opiskelijaasumisen uudisrakentamisen turvaamiseksi asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn jakamat investointiavustukset on säilytettävä. Kaupungin yleiseen vuokratasoon vaikutetaan kaupungin tarjoamien asuntojen määrän ja hinnoittelun kautta. Kaupungin on tarjottava tontteja kampuksen läheltä TYS:n uudisrakentamista varten. Mikäli opiskelija-asuntoja rakennetaan muualle kuin kampusalueen läheisyyteen, on alueella oltava riittävästi palveluja ja hyvät kulkuyhteydet sekä keskustaan että yliopistolle. TYS:n asuntojen hintatason on uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta huolimatta säilyttävä kohtuullisena. Rakennusprojektit eivät saa rasittaa vuokranmaksajia muissa TYS:n kohteissa kohtuuttomasti. Opiskelija-asunnoissa tulee huomioida energiansäästö ja energiatehokas rakentaminen. Uusiin kohteisiin on asennettava huoneistokohtaiset vesi- ja sähkömittarit ja maksujen on perustuttava kulutukseen. Rakentamisessa on suosittava energiatehokkaita ratkaisuja. TYS:n kohteissa on oltava toimiva asukkaiden kuulemismalli. TYS:n asukasyhteistoimintamallin on edistettävä asukasdemokratiaa ja pidettävä yllä asumisen lisäpalveluja. TYYllä on lisäksi oltava kattava edustus TYS:n hallintoelimissä. TYS:n tulee tukea opiskelijatoiminnan ja -kulttuurin edellytyksiä. Säätiön tulee tarjota tiloja ja olla mukana opiskelijoiden vapaa-ajan- ja harrastustilojen ylläpitämisessä. Opiskelija-asuntojen rakentamisessa otetaan huomioon esteettömyys ja saavutettavuus.

20 20/ Kaupungin ja korkeakoulujen tulee ottaa vastuu opiskelijoiden lyhytaikaisesta hätämajoituksesta syksyisin. Tarve hätämajoitukseen tulisi minimoida rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten opiskelija-asuntojen vaihtuvuutta lisäämällä ja asunnonvälitystä tehostamalla. Opiskelija-asumisen tulee olla joustavaa ja eri elämäntilanteiden muutokset huomioivaa. Pitkistä määräaikaisista vuokrasopimuksista tulee päästä eroon. TYS:n asukasvalinnan tulee olla läpinäkyvää ja valintaperusteiden tarveharkintaisia. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada selville tilanteensa asunnonhakuprosessin aikana ja asukasvalinnan tulee suosia heikommassa asemassa olevia. Kansainvälisille opiskelijoille tulee taata samat asumismahdollisuudet kuin suomalaisillekin opiskelijoille. Kansainvälisillä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla tulee olla samat vuokraehdot kuin suomalaisilla opiskelijoilla, eikä heiltä saa periä korkeampaa vuokraa tai vuokravakuutta kuin suomalaisilta. Kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden asumiseen on löydettävä pysyvä ratkaisu. TYS:n vaihto-opiskelijakiintiöt on säilytettävä. Korkeakoulujen on otettava vastuu kausittaisesta tyhjäkäytöstä aiheutuvista kuluista yhteistyössä TYS:n kanssa. Asumisedunvalvontaa on kohdistettava myös kaupungin suuntaan, etenkin Retrodormiin Yhdenvertaisuus Kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet opiskeluun, tukipalveluihin ja opiskeluelämään. Yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset otetaan laajasti ja järjestelmällisesti huomioon yliopistoyhteisössä. Yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä linjataan tarkemmin TYYn yhdenvertaisuusohjelmassa. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, iän, vamman, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, opiskelualan, perhesuhteiden, poliittisen toiminnan, mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Saavutettavuus huomioidaan kokonaisvaltaisesti yliopistoyhteisössä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin esteettömyyden kannalta.

21 21/ Yliopistoyhteisössä on nollatoleranssi rasismiin. TYY puuttuu opiskelijayhteisössä ilmenevään rasismiin ja toimii suvaitsevaisuuden lisäämiseksi. 3. OPISKELIJAYHTEISÖ Yhteisöllisyyden tavoitteena on luoda avoin, tasapuolinen ja innostava ilmapiiri koko ylioppilaskuntaan. Poikkitieteellinen, monimuotoinen ja kansainvälinen opiskelijayhteisö rakentuu kaikista yliopiston opiskelijoista sekä ylioppilaskunnasta järjestöineen. Akateemisilla perinteillä, rikkaalla opiskelijakulttuurilla ja monipuolisella järjestökentällä on merkittävä rooli yhteisöllisyyden edistämisessä. TYYn tulee tehdä toiminnastaan jäsenilleen kiinnostavaa ja helposti lähestyttävää. Ylioppilaskunnan on oltava kannustava, kasvattava ja innostava paikka toimia ja työskennellä. TYY noudattaa kaikessa toiminnassaan edustajiston hyväksymää ympäristöohjetta. Yritysyhteistyötä tehdään edustajiston hyväksymän Yritysyhteistyön linjat -dokumentin mukaisesti TYYn järjestöt Järjestöjä on kohdeltava yhdenvertaisesti haettavien avustusten, palkkiollisten tehtävien ja muiden palvelujen suhteen. Järjestöille jaetaan avustuksia yhdenvertaisen kriteeristön mukaan tarveharkintaisesti. Palveluissa tulee ottaa huomioon erityisesti uusien ja filiaaleissa toimivien järjestöjen tarpeet. Järjestöjä, jotka eivät voi ohjesäännön perusteella hakea toiminta-avustusta, voidaan suosia muiden tukimuotojen kohdalla. Harrastus- ja kulttuuriyhdistysten toiminnan jatkuvuudesta on huolehdittava ja niille tulee tarjota myös esiintymismahdollisuuksia TYYn tapahtumissa. TYYn järjestöt ovat ylioppilaskunnan edunvalvonnan ja yhteisöllisyyden kivijalka. Järjestöjen toimintaedellytyksiä on tuettava monipuolisilla palveluilla, avustuksilla sekä korkeatasoisilla koulutuksilla. Järjestöjen tulee olla saumaton osa ylioppilaskuntaa. Järjestöiltä edellytetään TYYn arvojen mukaista toimintaa. Kampusalueella ja muualla Turussa on oltava opiskelijajärjestöjen käyttöön soveltuvia tiloja. Tilaedunvalvonnan pitkän aikavälin tavoitteet muodostetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ylioppilastaloilla tulee remontin jälkeen olla monipuoliseen opiskelijatoimintaan soveltuvia tiloja. Commented [RL13]: Vihreän Vasemmiston ryhmäpuheenvuoron hengen mukainen lisäys.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sivu 1/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hyväksytty edustajiston kokouksessa Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sisällysluettelo: 1. KOULUTUSPOLITIIKKA...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sivu 1/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hallituksen esitys edustajiston kokoukseen Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi Sisällysluettelo: 1.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 1/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hallituksen esitys edustajistolle TYYn poliittiseksi linjapaperiksi 7.5.2015 Turun yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Hyväksytty Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 20.5.2015 Turun yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Mutta vapaaehtoisen ylioppilaskuntajäsenyyden aikakauteen varaudutaan.

Mutta vapaaehtoisen ylioppilaskuntajäsenyyden aikakauteen varaudutaan. RIVI MUU- TOS/ LISÄYS/ POISTO ESITYS ESITTÄÄ KAN- NATTAA TULOS: 46 Lisäys "...toimivat toistaiseksi..." Lex Esityksen tekijä veti esityksen pois 47 Lisäys Mutta vapaaehtoisen ylioppilaskuntajäsenyyden

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi

Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Luonnos ViNOn opiskelijapoliittiseksi ohjelmaksi 25.2.2012 ohjelmassa puhutaan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) visio opiskelijan hyvinvointia,

Lisätiedot

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan.

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 1 ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 2 YKSILÖ 3 Opiskelijan toimeentulo 4 Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. 5 6 Opintotuki

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa.

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. Opintotuen saamisen ehtoja ei tule

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA Sivu 1 / 9 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEA- KOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKON POLIITTINEN OHJELMA HUMAKOn poliittinen ohjelma on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016. HUMAKOn poliittinen ohjelma on voimassa

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLIITTINEN LINJAPAPERI

OPISKELIJAPOLIITTINEN LINJAPAPERI 23. LOKAKUUTA 2017 OPISKELIJAPOLIITTINEN LINJAPAPERI LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTO HYVÄKSYNYT KOKOUKSESSA 6/2017 Johdanto Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa (LYY) on ollut vuosina 2014-17

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA Sisällysluettelo METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN POLIITTINEN OHJELMA... 1 Korkeakoulujärjestelmä... 3 Maksuton koulutus...

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA. Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO POLIITTINEN OHJELMA Päivitetty edustajiston kokouksessa 20.10.2014. Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo on huomioitu kaikessa opiskelijoihin liittyvässä

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma

Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Lapin yliopiston opiskelun ja opetuksen esteettömyyssuunnitelma Sisällys 1. Esteettömyystyön tausta 2. Mitä on esteettömyys 3. Mihin esteettömyydellä pyritään 4. Opiskelun ja opetuksen esteettömyys Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

Hallinnon opiskelijaedustajien tapaaminen

Hallinnon opiskelijaedustajien tapaaminen Hallinnon opiskelijaedustajien tapaaminen 15.10.2014 Kukka-Maaria Wessman & Juha Isotalo Tänään - Opiskelijaedustuksen tila valmistelevissa työryhmissä - Tiedekuntien ja TuKKK:n hallintoelinten ja työryhmien

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry Hyväksytty SONKin liittokokouksessa Turussa 2.12.2012. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry AMMATTIKORKEAKOULUOHJELMA 2013-2014 SISÄLLYS 1 NYKYTILA 3 2 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 2.1 KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki ja opiskelijan asuminen Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki Opintotukea ja asumistukea koskevat tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Tässä myös mainio pikaopas kaaviona. Sivuilla on myös hyvä

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Korkeakoulutus kuuluu kaikille!

Korkeakoulutus kuuluu kaikille! Korkeakoulutus kuuluu kaikille! Siltoja saavutettavuuteen -seminaari 4.4.2017, Verkatehdas, Hämeenlinna Birgitta Vuorinen opetusneuvos, yksikön päällikkö KORKEAKOULUTUS KUULUU KAIKILLE 2 Korkeakoulutukseen

Lisätiedot

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA Uudistuksen taustaa Yliopistolla tulee olla johtosääntötason säädös pysyviksi tarkoitetuista määräyksistä ja toimintavoista opintoihin

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille

TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille TYYn kolmivuotissuunnitelma vuosille 2017 2019 LUONNOS: Hallituksen esitys edustajiston kokoukseen 28.9.2016 LUONNOS: TYYn kolmivuotissuunnitelma Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) keskipitkän aikavälin

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 opiskelijakunta

Poliittinen ohjelma. Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 opiskelijakunta Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 1 Poliittinen ohjelma Laurea ammattikorkeakoulun Poliittinen ohjelma 2 SISÄLLYSLUETTELO Opiskelijan sosiaaliset etuudet... 3 Toimeentulo... 3 Opintotuki...

Lisätiedot

Koponeuvosto: rahoitusmalli Kukka-Maaria Wessman & Juha Isotalo

Koponeuvosto: rahoitusmalli Kukka-Maaria Wessman & Juha Isotalo Koponeuvosto: rahoitusmalli 4.11.2014 Kukka-Maaria Wessman & Juha Isotalo Things are going to slide, slide in all directions Won't be nothing, nothing you can measure anymore - Leonard Cohen Tänään Opetus-

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun käynnin tuki

Oppimisen ja koulun käynnin tuki Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / Valteri-koulu Oppimisen ja koulun käynnin tuki Erityisasiantuntemus: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma Tavoiteohjelma 2017-2018 Yleistä Tämän ohjelman tarkoitus on ilmaista Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n näkemystä korkeakoulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämistarpeista yhteiskuntatieteellisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot