86 PALIN GRANIT OY / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, TARVEKIVEN LOUHINTA, TILAT JA , MÄNTSÄLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "86 PALIN GRANIT OY / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, TARVEKIVEN LOUHINTA, TILAT JA , MÄNTSÄLÄ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:756 / PALIN GRANIT OY / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, TARVEKIVEN LOUHINTA, TILAT JA , MÄNTSÄLÄ KU-YK 86/ Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Palin Granit Oy PL 55, TURKU y-tunnus: Olavi Selonen puh MAANOMISTAJA Kortesuo (vuokrasopimuksella) Metsäyhtymä Roine (Hernesniemi Irmeli Rita Helena, Roine Risto Paavo Antero ja Roine Pekka Paavo Juhani) Hietala II (vuokrasopimuksella) Kyytsönen Jouko Tapani ja Marja Kaarina SIJAINTI Mäntsälä, tilat Kortesuo ja Hietala II Palin Granit Oy:n tarvekivilouhimo, Porvoontien varressa n. 10 km Mäntsälän kirkonkylästä lounaaseen. HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Hakemus on tullut vireille ja muutettu hakemus TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Mäntsälän kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan Palin Granit Oy:lle maa-ainesten ottoluvan tiloille Kortesuo ja Hietala II Ottolupa on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta.

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa hakemuksen mukainen ottoalue on osoitettu alueiksi, joilla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. Kaavaselostuksen mukaan merkinnällä osoitetaan alueet, joilla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvaroja. Maakuntakaavan mukaan alueiden rajaukset ovat yleispiirteisiä ja ne tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä tavalla. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymiseen. Alueen kiviaineshuoltovaraus on kirjattu myös ympäristöhallinnon koordinoimassa POSKI-projektissa (Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen). Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt tarvekivenlouhimolle ja sivukiven murskaukselle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan. Palin Granit Oy on laittanut vireille Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa hakemuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi. HAKEMUS JA OTTAMISUUNNITELMA Palin Granit Oy:n lupahakemus koskee tarvekivenlouhinnan jatkamista alueella, jolla on jo aiemman luvan mukaisesti tehty tarvekivenlouhintaa. Palin Granit Oy:n tarvekivilouhimo sijaitsee Sääksjärvellä Porvoontien varressa tien itäpuolella noin 10 km etäisyydellä Mäntsälän keskustasta. Lupaa haetaan 5 vuodeksi m³ kokonaisottomäärälle. Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu m³ vuodessa. Ottoalueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Alueelta kuljetetaan vuosittain pois noin 5000 m³ louhittua tarvekiveä. Vuosittain irrotetaan noin kiintokuutiometriä kiviainesta, josta sivukiveä noin m³, pääosa siitä murskataan murskeeksi ja loput varastoidaan sivukivenä. Ottoalueen pohjan taso tulee olemaan +35 (N 60 ). Ottamisen eteneminen maa-ainesten ottolupa-alueen puitteissa voi vaihdella kivilaadun mahdollisten vaihtelujen mukaan. +35 metriä syvemmälle ei kuitenkaan edetä. Koko ottamisalueella ei tämän lupakauden aikana tähän syvyyteen päädytä, mutta paikoin varsinkin alueen keskiosassa voidaan tähän syvyyteen mennä. Louhittava kiviaines on moniväristä graniittia (migmatiittia), jota hyödynnetään tarvekivenä rakennus- ja muistokiviteollisuudessa sekä koti- että ulkomailla. Sivukiveä murskataan murskeena käytettäväksi. Louhintatoiminta Louhintaa suoritetaan poraamalla, räjäyttämällä, kiilaamalla ja railonporausta apuna käyttäen. Työaika on arkipäivisin klo Kivet käsitellään avolouhoksessa ja siirretään sitten lohkareiden varastointialueelle.

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Kivenlouhinta tehdään tarvekiven irrotukseen erityisesti rakennetuilla poralaitteilla. Louhimolla on keskimäärin 4 kpl metsäkonealustaista ja 2 kpl traktorialustaista poralaitetta. Kivensiirrot tapahtuvat kahdella pyöräkuormaajalla. Railonporaus ja sivukiven siirrot suoritetaan aliurakoinnin kautta. Poralaitteissa on laitekohtaiset pölynimurit, joilla syntyvä kivipöly otetaan talteen. Liikenne louhimolle tapahtuu ottoalueen etelä- ja kaakkoissuunnasta. Tiet näkyvät ottosuunnitelmakartoissa. Ottoalueen kaakkoiskulmasta tie jatkuu itään päin Mäntsälä-Porvoo-tielle (nro 55). Liikennettä louhimoalueella on keskimäärin 6 henkilöautoa ja 2 kuorma-autoa työpäivinä. Räjähdystöitä koskevat omat erityismääräyksensä ja henkilöstöllä on pätevyydet ja luvat niiden suorittamiseen. Koska tarkoituksena on louhia ehjää kiveä, kerralla käytettävät räjähdysainemäärät ovat pieniä ja räjähteet nopeudeltaan hitaita eikä räjäytyksistä aiheudu ympäristölle haittoja. Riskien hallinta ja onnettomuuksiin varautuminen kuvataan alueen turvallisuus- ja työsuojelusuunnitelmassa, joka liitteineen säilytetään louhimolla. Poltto- ja voiteluaineiden käsittely ynnä muut tarvittavat toiminnot on järjestetty niistä ympäristöluvassa annettujen määräysten mukaisesti. Työkoneet tankataan ottoalueen eteläpuolella sijaitsevan huoltohallin läheisyydessä. Tankkauspaikka on tiiviillä maaperällä. Polttoaine tankataan litran kaksoisvaippasäiliöistä, joka on kivilohkareiden päällä. Louhimolla toimitaan sekä kunnalta annettujen erillisten määräysten että yrityksen omien jätehuolto- ja ympäristöohjeiden mukaisesti. Pohjavesiolosuhteet Palin Granit Oy:n Mäntsälän louhimo on sijoitettu alueelle, missä kallioperä on mahdollisimman ehjää, joten rakoilua ja halkeamia on niukasti. Pintarakoilua esiintyy, mutta laajemmalle alueelle hydraulisessa yhteydessä olevat ruhjeet esiintyvät louhimoalueen ulkopuolella olevissa kalliopainanteissa. Ehjien kalliolohkojen sisällä olevilla raoilla on yleensä vain pienialaisia hydraulisia yhteyksiä. Etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen on noin 2 kilometriä. Kallioperä kalliokohouman alueella, jossa hakemuksen mukainen louhimo sijaitsee, on yleisesti ottaen ehjää. Louhimoalue sijaitsee alueella, missä alun perin on ollut korkeustasolta +60 m mpy tasolle +85 kohoava kalliomäki. Louhimon alueella kallion vettä johtavat raot ovat kapeita ja suppea-alaisia. Koska louhimo sijoittuu kalliomäkialueelle, on oletettavaa, että vettä johtavia rakoja on kalliossa niukasti ja pohjavesivaikutusalue ei ulotu laajalti louhimoalueen ulkopuolelle. Kallioperän heikkousvyöhykkeet, joissa kalliopohjavettä varastoituu ja virtaa painovoiman vaikutuksesta, sijaitsevat louhimoalueen ulkopuolella kalliomäkien välisissä painanteissa. Pohjaveden pinnankorkeus louhimon läheisyydessä sijaitsevassa kallioporakaivossa K2 ei nyky-

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta tilassa poikkea merkittävästi mittausjakson aloitusajankohdan tasosta vuonna Pintavesien johtaminen Louhimon pohjalle kertyy vettä, josta osa on kallion pintaosien raoista tihkuvaa vettä ja osa ympäröiviltä alueilta kerääntyviä sade- ja pintavesiä. Vettä pumpataan tarvittaessa ja johdetaan pois louhimoalueelta Feelenkoskeen laskevaan purouomaan. Kaivannaisjätesuunnitelma Sivukiveä syntyy vuosittain noin kiinto-m³ eli noin irto-m³. Se varastoidaan nykyisellä sivukivialueella sekä toimitetaan jatkojalostukseen esim. murskattavaksi. Sivukiveä voidaan hyödyntää joko sellaisenaan tai murskattuna erilaisessa rakentamisessa. Sivukivikasan korkeus ei olennaisesti muutu aiemmasta lisääntyneen hyötykäytön takia. Peruskallion päällä olevat irtomaat kasataan erikseen sivukivialueen viereen, josta ne myöhemmin louhinnan päätyttyä voidaan käyttää metsityksen tarpeisiin. Pinta- ja pohjavesien tarkkailu Louhimon pinta- ja pohjavesivaikutuksia tarkkaillaan koko Palin Granit Oy:n Sääksjärven tarvekivilouhimoalueen kattavana yhteistarkkailuna. Mäntsälän ympäristölautakunta on hyväksynyt tarkkailuohjelman Tarkkailuohjelmaa on tarkistettu Mäntsälän ympäristölautakunnan päätöksellä Maisemointisuunnitelma Palin Granit Oy:n Mäntsälän Sääksjärven louhimoalueelle on laadittu yhteismaisemointisuunnitelma, jonka Mäntsälän kunnan ympäristölautakunta on hyväksynyt Maa-ainesten oton loputtua alueella louhinnassa ja sivukiven käsittelyssä tarvittavat laitteet ja rakenteet puretaan ja kuljetetaan pois alueelta niin kuin myös kaikki toiminnan aikana syntyneet jätteet. Louhoksen annetaan hitaasti täyttyä sadevedellä ja veden pinnasta yli 2 metriä korkeat reunat suojataan kivimuurilla. Irtomaa, jota on kasattu erikseen sivukivestä, käytetään alueen maisemointiin. Sivukivikasojen verhoilua tulee kuitenkin välttää, jotta sivukiven hyötykäyttö olisi mahdollista. Alueella suoritetaan metsitystä siten, että luontaisen uudistuksen ulkopuolelle jääneet laikut istutetaan asianmukaisilla taimilla. Louhimotoiminnan jälkeen alueelle syntyy todennäköisesti luonnonvesiallas, jota voidaan käyttää virkistysalueena. Muilta osin alue jää maa- ja metsätalousalueeksi.

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tilojen Kortesuo (31:9) ja Hietala II (31:16) jatkoluvan alueella olevan louhimon maisemoinnin kustannusarvio on euroa. Aloituslupahakemus Palin Granit Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Käsiteltävänä oleva ottolupa koskee olemassa olevaa toimintaa, jonka nykyinen ottolupa umpeutuu syyskuussa Aloitusluvalla varmistetaan, ettei toiminta tarpeettomasti keskeydy. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Mäntsälän ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla välisenä aikana ja asiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä. Luvan vireilläolosta on ilmoitettu Mäntsälä -lehdessä. Hakemuksen johdosta on kuultu ottoaluekiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen omistajia erillisellä kirjeellä. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Kiinteistöllä on tehty tarkastus Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta on järjestetty neuvottelu Uudenmaan ELY -keskuksessa. Neuvottelussa Uudenmaan ELY - keskuksen edustajat totesivat, että nyt hakemuksen kohteena olevien ottamisalueiden pinta-ala ja massamäärät eivät ylitä YVA -asetuksen 6 :n hankeluettelon mukaista laatimiskynnystä eikä siten YVA -menettelyn käynnistämisvelvollisuutta ole olemassa. Lausunnot Lupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa Mäntsälän kunnanhallitukselta ja Mäntsälän kaavoitukselta. Määräaikaan mennessä ei ole jätetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta on jätetty yksi muistutus. A.P ja S.P..ovat muistutuksessaan esittäneet, että räjäytyksiä ja eniten melua aiheuttavia työvaiheita saa suorittaa maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana ja muita melua aiheuttavia työvaiheita maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Ottamis-, murskaus- tai muu oheistoiminta ei ole sallittua lauantaisin, sunnuntaisin eikä kirkollisina juhlapyhinä.

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on kirjeillä varattu mahdollisuus antaa vastineensa muistutuksen johdosta. Hakija toteaa saapuneessa vastineessaan mm. seuraavaa: Palin Granit Oy:llä ei ole huomautettavaa työaikaan, jossa sallitaan tarvekiven louhinta ja siihen liittyvät toiminnat ma-pe klo Räjäytykset ja eniten melua aiheuttavat työvaiheet voidaan tehdä ma-pe klo Kuitenkin haettu työaika (7-21) on erityisen tärkeä murskauksen osalta. Jotta murskaus saataisiin tehdyksi mahdollisimman taloudellisesti ja hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti murskauskalustoa toiminta-ajan tulee olla sellaisen, että se mahdollistaa kaksivuorotyön, eli arkisin Lyhempi toiminta-aika nostaisi kohtuuttomasti murskauksen hintaa toiminta-ajan tulee sallia kaikki tärkeimmät murskauksen toiminnot. Tarpeen vaatiessa tarvekiveä ja mursketta tulee voida lastata ja kuormata iltaisin ja viikonloppuisin varsinaisen työajan ulkopuolella, koska ne eivät ole meluavia toimintoja. Ulkomaille vietävien kiviblokkien laivauksista ei aina tiedä etukäteen, jolloin tulee tarvetta ajaa kiviä satamaan myös viikonlopun aikana. Murskekuormia tarvitaan myös viikonloppuisin, joten näin edistetään myös alueella murskatun sivukiven hyötykäyttöä. Valmistelija: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius puh Ehdotus Yvp ASIAN RATKAISU Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tutkinut asian. Ympäristölautakunta päättää - myöntää Palin Granit Oy:lle maa-aineslain 6 :n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi tiloille Kortesuo ja Hietala II esitetyn ottosuunnitelman mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin. - myöntää Palin Granit Oy:lle maa-aineslain 21 :n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. LUPAMÄÄRÄYKSET Ottamisluvan voimassaoloaika ja laajuus 1. Tämä lupa koskee laaditun ottosuunnitelman mukaista kiviainesten ottamista tilojen Kortesuo ja Hietala II alueelta. Ottoalueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja luvan mukainen kokonaisottomäärä on m³.

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tämä lupa on voimassa 5 vuotta luvan antopäivästä lukien. Kaikki luvassa määrätyt toimenpiteet tulee suorittaa loppuun luvan voimassaoloaikana. Ottamistoimintaa koskevat määräykset 3. Maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvät työt (ml. murskaus) ovat sallittuja kello välisenä aikana. Räjäytykset ja eniten melua aiheuttavat työvaiheet, kuten suurten kappaleiden rikotus, tulee rajoittaa väliseen aikaan. Alueella ei saa olla louhintaa ja murskaustoimintaa lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhinä. Kivien kuormausta ja poiskuljetusta voidaan suorittaa lauantaisina kello välisenä aikana. 4. Vaiheen 1 ottoalueen pohjan leikkaustaso ei saa alittaa tasoa +35 (N 60 ). 5. Koko ottamisalue tulee merkitä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla sekä louhinta-alueesta varoittavilla kylteillä, jotka ovat vähintään kymmenen (10) metriä ottamisalueen rajaa ulompana. Varoitusmerkintöjä tulee ylläpitää säännöllisesti. Ottamisalue (ottamisen aikana ja sen jälkeen) tulee suojata sellaisilla leikkauksen yläreunaan sijoitettavilla aidoilla (teräsverkkoaita tms.) tai maa- tai kivivalleilla, jotka estävät tehokkaasti tahattoman suoran pääsyn leikkauksen reunalle. Louhintaräjäytyksistä tulee ennen räjäyttämistä antaa varoitussignaali. Luvan haltijan on tarvittaessa muutoinkin huolehdittava, ettei louhinta-alueelle ole mahdollista tulla havaitsematta vaarallisia kohtia ja työtilanteita riittävän ajoissa. Louhinta-alueen tulotien puomi tulee pitää suljettuna ja lukittuna vuorokautisen toiminta-ajan ulkopuolella. 6. Melutaso ei saa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa (asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueet) ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) melun ohjearvoista annettuja ulkomelun ohjearvoja (2 ). Melu iskumaisuus tai kapeakaistaisuus häiriintyvässä kohteessa on huomioitava em. asetuksen 4 :n mukaisesti. 7. Poraus ja louhintaräjäytykset tulee tehdä siten, etteivät pöly, melu tai tärinä aiheuta haittaa ympäristön rakennuksille tai

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jätehuolto muille rakenteille. Kirjallinen räjäytyssuunnitelma on toimitettava tiedoksi maa-aineslain valvontaviranomaiselle. 8. Sivukivi tulee varastoida ottosuunnitelmassa osoitetulle jätealueelle. Sivukivi tulee ohjata pääosin murskeen raaka-aineeksi tai muuhun hyötykäyttöön. Toiminnanharjoittajan tulee varmistua, ettei sivukiven varastoinnista aiheudu maisemahaittaa. 9. Alueelle ei saa vastaanottaa jätteitä. Kivenjalostustoiminnassa syntyneet jätteet on lajiteltava ja toimitettava käsiteltäväksi sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa ko. jätteen käsittelemiseksi. 10. Alueelle ei saa läjittää ylijäämämaita (pl. maisemointimassat). Pinta- ja valumavesien johtaminen ja käsittely 11. Louhinta-alueelle ei saa johtaa pintavesiä alueen ulkopuolelta. Pintavedet tulee johtaa pois ottamisalueelta selkeytysaltaan kautta. Pohjaveden suojelu 12. Kaivualuetta ei saa käyttää pohja- ja pintavesille vaarallisten aineiden varastopaikkana. Työkoneissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää kasvipohjaisia öljytuotteita. Öljytuotteiden käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä käytettäviä koneita varten. Öljysäiliöt tulee olla varustettu suoja-altaalla, kaksoispohjalla tai vastaavalla suojaustekniikalla. Työkoneet tulee tankata polttoainetta läpäisemättömällä alustalla. 13. Öljyvahinkoon tulee varautua imeytysainein. Mahdollisesta öljyvahingosta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvonta ja tarkkailu 14. Louhinta-alueen pohjalle on rakennettava kiinteä korkomerkki (korkopukki tai vastaava), josta voidaan helposti tarkistaa pohjan korkotaso. 15. Kalliokiviaineksen ottamisen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin tulee tarkkailla hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa perustelluista syistä edellyttää muutoksia seurantaohjelmaan.

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ottoalueella katselmus ennen tämän lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamista. Maaaineslain mukainen valvontaviranomainen tulee pyytää mukaan katselmukseen. Jälkihoitotyöt Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ottoalueella katselmus ottotoiminnan päättymisen jälkeen. Maa-aineslain mukainen valvontaviranomainen tulee pyytää mukaan katselmukseen. Maa-ainesluvan haltijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon tulee merkitä vuorokautiset toiminta-ajat, käytetyt räjähdysainemäärät sekä muutkin ympäristön kannalta merkittävät seikat. Työmaapäiväkirjat on säilytettävä koko ottamisajalta ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle 17. Ottoalueen jälkihoito on suoritettava hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Maisemointi on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana. Alueen jälkihoitoon ja maisemointiin on käytettävä alueen pintamaita. Mikäli alueen maa-aineslain mukaisiin jälkihoitotöihin (ottosuunnitelmassa esitettyihin) ei ole riittävästi alueella jo olevia pintamaita, voidaan ko. käyttötarkoituksiin soveltuvia maita tuoda alueen ulkopuolelta. Maa-aineksen tulee olla puhdasta, eikä se saa sisältää haitallisia aineita. Ulkopuolelta tuotavien maiden alkuperä on aina selvitettävä ja kirjattava ylös. Maksut, vakuudet, luvan täytäntöönpano ja siirtäminen 18. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu sekä ottamisen kohteena oleva työvaihe. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. Ilmoitus tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella. 19. Hakijan on suoritettava vahvistetun taksan mukaiset valvontamaksut. 20. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi yhteensä euron hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaolon. Vakuuden suuruus perustuu alueen pinta-alaan (16 ha * /ha, kalliolouhos, perustaso).

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jos hakija asettaa euron hyväksyttävän vakuuden. 22. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden haltijan on asetettava ennen ainesten ottamista maaaineslain 12 :ssä tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudattamisesta. 23. Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymän maa-ainestaksan 2 ja 4 :n mukaan 8720,00 maksun määräytyessä seuraavasti: - perusmaksu pinta-alaperustemaksu 16 ha*340 /ha= otettavien maa-ainesten mukainen maksu m 3 *0,008 /m 3 = naapurien ja asianosaisten kuuleminen 12*50 =600 - hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus=300 - lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa=120 Hakijan on suoritettava lupamaksu ennen päätöksen antamista. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristölautakunta on päätöksessään ottanut huomioon tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot. Maa-aineslain 3 :ssä säädetään maa-ainesten ottamisen rajoituksista. Sen mukaan maa- aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on edellä mainitun lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Lupa ainesten ottamiseen on maa-aineslain 6.1 :n mukaan myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Hakemuksen mukaisella alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Uudenmaan 1. maakuntakaavassa alueelle on osoitettu kiviainesten ottovaraus. Lupahakemusta koskevalla kiinteistöillä sekä naapurikiinteistöillä on harjoitettu tarvekiven ottotoimintaa jo pitkään. Lupahakemuksessa esitetyssä laajuudessa maa-ainesten ottamisen ei katsota aiheuttavan nykyiseen maisemakuvaa sellaista olennaista muutosta, jonka perusteella maa-aineslupaa ei voitaisi myöntää. Lupahakemusta koskevalla alueella ei ole luonnonsuojelulain (1096/96) tarkoittamia suojeluvarauksia, eikä alueella ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä tai metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. Alue ei kuulu ympäristönsuojeluviranomaisten kartoittamiin ja luokittelemiin tärkeisiin pohjavesialueisiin. Louhinta-alueella ei ole tiedossa muitakaan maa-aineslain 3 :n tarkoittamia ottamisrajoituksia toimittaessa lupahakemuksen ja tässä luvassa annettavien määräysten mukaisesti. Ottamispaikat on maa-aineslain (3.4 ) mukaan sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineslain 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Maa-aineslain 5 a :n mukaan luvan hakijan on tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a :n 1 momentissa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Edellä esitettyä ei kuitenkaan sovelleta tapauksessa, jossa ainesten ottamiseen on haettava ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Kaivannaisjäteasia ratkaistaan Palin Granit Oy:n ympäristölupapäätöksessä.

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Aloituslupa Maa-aineslain 21 :n mukaisesti lupaviranomainen voi perustellusta syystä myötää luvan toiminnan aloittamiseen lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen. Olemassa olevan keskeneräisen oton jatkamiseen on perusteltua myöntää aloituslupa, jotta tuotantotoimintaan ei aiheutuisi katkosta. Koska kyseessä oleva lupahakemus koskee jo aloitettua ja kesken jäänyttä ottoa, ei aloitusluvan myöntäminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Aloitusluvan edellyttämästä vakuudesta on annettu erillinen lupamääräys. Asiasta tehty muistutus Hakemuksen mukaisen ottoalueen lähin häiriintyvä kohde on noin 800 metrin päässä sijaitseva vapaa-ajanasunto. Muille asuinkäytössä oleville kiinteistöille on ottoalueesta etäisyyttä yli kilometri. Lupapäätöksessä toiminnanharjoittajalle on annettu louhintaa ja murskausta koskevat melu- ja tärinämääräykset. Myös toiminta-ajoille on annettu rajoituksia. Ottaen huomioon toiminnan etäisyys häiriintyvistä kohteista, melunohjearvot sekä voimassa olevan ympäristöluvan määräykset ei toiminta-aikojen rajoittamiselle muistutuksessa esitetyn mukaisesti ole perusteita. Lupamääräykset Maa-aineslupaan on maa-aineslain 11 :n mukaan liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräykset on annettava: 1) ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista; 2) alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen; sekä 3) puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen. Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suojelemiseksi; 2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava; sekä 3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyötyyn nähden kohtuuttomana. Lupapäätös koskee hakemuksen mukaisesti hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaista ja laajuista ottotoimintaa. Hakemuksen mukaisesti lupa on myönnetty viideksi vuodeksi. Luvan voimassa oloaika lasketaan luvan antopäivästä lukien, koska päätös sisältää luvan toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (määräykset 1-2) Ottamistoiminnan aikarajoitukset ovat alueella voimassa olevan ympäristölupapäätöksen sekä muiden alueella voimassa olevien maa-aineslupien mukaisia. Yhtenäisillä toiminta-aika määräyksillä helpotetaan toiminnan valvontaa. Ottamissuunnan ja leikkaustasojen tulee noudattaa ottamissuunnitelmaa. (määräykset 3-4) Koska kallion leikkausluiskat ovat varsin korkeat, on päätöksessä annettu määräys alueen suojaamisesta putoamiseen liittyvän turvallisuusriskin pienentämiseksi ottamisen aikana ja sen jälkeen. Määräyksillä pyritään estämään suora tahaton kulku ottoalueelle. Päätöksessä on otettu huomioon myös louhintatyöhön liittyvien muiden turvallisuus- ja omaisuusriskien vähentäminen. Räjäytystöissä on noudatettava, mitä työturvallisuuslaissa (738/2002) ja sen nojalla säädetään. Räjäytyksissä on noudatettava myös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annettua valtioneuvoston päätöstä (410/1986). (määräykset 5 ja 7) Päätöksessä annettu korkeinta melutasoa koskeva määräys noudattaa aikaisempaa maa-aineslupaa. Pölymääräykset on annettu ympäristöluvassa. (määräys 6) Jätehuollosta on annettu määräyksiä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Sivukiven sijoittamisesta ja hyödyntämisestä säädetään ympäristöluvassa, mutta sitä täydentäen on annettu määräys sivukiven sijoittamisesta. Ylijäämämaiden sijoittaminen louhinta-alueelle on kielletty ilman erillistä ympäristölupaa, jolla ratkaistaisiin maakaatopaikkatoiminnan tai jätteen hyödyntäminen alueella. (määräykset 8-10) Pintavesien johtamista sekä pohjaveden suojelua koskevat määräykset ovat ympäristölupapäätöstä täydentäviä. (määräykset 11-13) Louhintatasojen sekä kivenjalostustoiminnan mahdollisten ympäristövaikutusten valvomiseksi luvassa on annettu valvontaa ja tarkkailua koskevia määräyksiä. Toiminnan mahdollisia pinta- ja pohjavesivaikutuksia on edellytetty tarkkailtavaksi hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. (määräykset 14-15) Katselmus- ja kirjanpitomääräyksillä valmistetaan maa-aineslupa lupamääräyksien toteutuminen.(määräys 16)

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Jälkihoitotyöt on edellytetty suoritettaviksi, jo hyväksytyn koko tarvekiven ottoaluetta koskevan maisemointisuunnitelman mukaisesti. Näin varmistetaan aluekokonaisuuden hyvä huomioiminen ja kokonaistaloudellisuus. (määräykset 17) Maa-aineslain 23a :n mukaan luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Valvontamaksumääräys on maa-aineslain 23 :n mukainen. Lupamääräysten noudattamisvakuus on annettu aikaisemman lupapäätöksen mukaisena ja ottoalueen pinta-alaan perustuen (perustaso). (määräykset 18-20) Hakijalle on myönnetty toiminnan aloituslupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan aloittaminen edellytyksenä on, että hakija asettaa erillisen vakuuden. Vakuuden suuruutta määritettäessä on otettu huomioon, että maa-ainesten ottamiseen on edellytetty asetettavaksi myös maa-aineslain 12 :n mukainen vakuus. (määräys 21) Maa-aineslain 13 :n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle (määräykset 22) Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hyväksynyt kokouksessaan maa-ainestaksan maa-ainesten ottosuunnitelman tarkastamisesta ja ottotoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä. (määräys 23) OTTAMISTOIMINNAN ALOITTAMINEN Luvan mukainen ottamistoiminta voidaan tämän päätöksen mukaisesti aloittaa mahdollisesta valituksesta huolimatta, sen jälkeen kun hakija on asettanut lupamääräyksen mukaisen hyväksytyn vakuuden, aloituskatselmus on pidetty ja ottotoiminnan aloittamista määrätyt toimenpiteet on suoritettu (MAL 21 ). Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Tämä lupapäätös on lainvoimainen , jos päätöksestä ei haeta muutosta. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Maa-aineslaki (555/1981): 1, 3-5, 5a, 6-7, 10-13, 13a, 19-21, 23 ja 23a, 23b ; Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) :t, 1, 2-4, 6-9; Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtosääntö (Tuusulan kunnanhallitus ); Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ); Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta )

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Päätös Ehdotus hyväksyttiin. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätösote / Asiaote / Palin Granit Oy Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, Helsinki Mäntsälän kunnanhallitus Kiinteistöjen omistajat Muistutuksen jättäneet Notto-tietokanta Tieto päätöksestä / Rajanaapurit ja muut tiedossa olevat asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Tuusulan kunnan ja Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Mäntsälä -lehdessä. MUUTOKSENHAKU Muutosta tähän päätökseen voi hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle eli Helsingin hallintooikeudelle ennen viraston aukioloajan päättymistä viimeistään 30 päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi yllä mainittuna päätöksen antopäivänä. Omalla vastuulla valituksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote. Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Helsingin hallinto-oikeus postiosoite: PL 120, HELSINKI käyntiosoite: Ratapihantie 9

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta puhelin: , kirjaamo telekopio: Tämän päätöksen viimeinen valituspäivä on Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

78 POUSA OY / MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, SORANOTTO, MÄNTSÄLÄ, NIKINOJA

78 POUSA OY / MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, SORANOTTO, MÄNTSÄLÄ, NIKINOJA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.10.2011 469 Dno KYK:162 /2010 78 POUSA OY / MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, SORANOTTO, MÄNTSÄLÄ, NIKINOJA KU-YK 78/11.10.2011 Maa-ainesten ottopäätös annetaan julkipanon

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

MAA-AINESLUPIEN KÄSITTELYSTÄ JA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA SEKÄ OT- TAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT 01.

MAA-AINESLUPIEN KÄSITTELYSTÄ JA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA SEKÄ OT- TAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT 01. 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPIEN KÄSITTELYSTÄ JA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA SEKÄ OT- TAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT 01.01.2010 LUKIEN Hyväksytty teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite / MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 109 Voimassa 1.1.2016 alkaen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Ympäristölautakunta 9.12.2015 67 liite 4 1 Lapinlahden ympäristölautakunta MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Lapinlahden

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAUTJÄRVEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Rautjärven kunnanvaltuuston 9.11.2015 hyväksymä, 47 Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370 Riihimäen kaupunki TAKSAT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty 12.12.2011 Voimaantulo 1.2.2012 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite / MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 109 Voimassa 1.1.2016 alkaen

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto 29.1.2015 11 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 3 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 54 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 30.8.2016 ALKAEN 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Imatran seudun

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESOTON TAKSAT 1.1.2017 ALKAEN YMPLTK 1.11.2016, 79 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ikaalisten kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Voimaantulopäätökset: Joutsa RAKLTK 20.02.2006 KH 10.04.2006 KV 05.06.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

2 TARKASTUSMAKSU Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

2 TARKASTUSMAKSU Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SEKÄ YHTEISLUPAKÄSITTELYSTÄ JA VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Lappeenrannan kaupungissa sekä Lemin,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (MIKKELIN KAUPUNKI, HIRVENSALMEN, KANGASNIEMEN, MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KUNNAT)

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (MIKKELIN KAUPUNKI, HIRVENSALMEN, KANGASNIEMEN, MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KUNNAT) MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (MIKKELIN KAUPUNKI, HIRVENSALMEN, KANGASNIEMEN, MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KUNNAT) MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016 MAA-AINESLAIN MUKAISEN OTTAMISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016 1 ORIVEDEN KAUPUNKI LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 31.10.2016 4/2016 91/66/662.01/2016 MAA-AINESLUPA TILALLE MIKKOLA 2 RN:O

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016

MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016 MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöterveyslautakunta 52 Liite 6

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöterveyslautakunta 52 Liite 6 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT KEMIJÄRVEN, PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNNISSA 1 YLEISTÄ 1.1. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA Ymp.ltk 3.5.2016 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TARKASTA- MISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2011 T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA N:o Kv Taksan nimi 11. 4.2011 Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten Ympäristölautakunnalle Ympäristökeskukselle Hakemus jätetään kahtena kappaleena 1 HAKIJA 2 KIINTEISTÖN OMISTAJA 3 OTTAMISALUEEN SISÄLTÄVÄN KIINTEISTÖN

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Maa-ainestaksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Maa-ainestaksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Maa-ainestaksa Kv 11.4.2011 19 Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt taksan tarkistuksen 4.3.2014 36. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt taksan tarkistuksen 29.11.2016

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Viromltk 20.1.2015 5 liite

Viromltk 20.1.2015 5 liite Viromltk 20.1.2015 5 liite Hakija Halonen Janne Niementie 60 71890 HAMULA Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o Muut kiinteistöt 749-402-0002-0019 Hamula Hietala ; Takahamina

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot