Sopimus astuu voimaan ja päättyy ilman erillistä irtisanomista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus astuu voimaan ja päättyy ilman erillistä irtisanomista"

Transkriptio

1 / PUU-JA ERITYISALOJEN LIITTO YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT \ SOPIMUS NUOREN METSÄN KUNNOSTUSHAKKUUN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuskausi Sopimus astuu voimaan ja päättyy ilman erillistä irtisanomista Sopimuksen sisältö Nuoren metsän kunnostushakkuussa noudatetaan ä 1 olevaa palkkausohjetta. 3 isyyksien käsittely Sopimuksen sixhteen syntyvien erimielisyyksien käsittelyssä noudatetaan metsäalan työehtosopimuksen 10 mukaista neuvottelujärjestystä. 4 Irtisanominen Tämä sopimus voidaan irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT R.Y. Timo Haapanen Jorma Toro PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO Heikki Peltonen Kalevi Väisänen

2 2(3) PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT 1(3) TAKSAT 1.1. Ralvauspuuston kaato moottorisahalla PALKKAUSOHJE Yksikköpalkat sisältävät keskimääräiseltä kantoläpimitaltaan alle 8 cm raivattavien puiden kaadon kokopuu- tai ainespuuhakkuun yhteydessä. Kouraisuyksiköissä ei saa olla raivauspuuta. Kaivauspaikka on ilmoitettava erikseen. NUOREN METSÄN KUNNOSTUSHAKKUUN PALKKAUSOHJE RAIVAUSLISÄ , KALLEUSRYHMÄ 1 1. Urakkapalkkaus nuo- Tätä palkkausohjetta voidaan käyttää silloin kun kyseessä ns. ren metsän kunnostus. Poistuma puuta/ha kpl < Kantoläpimltta, cm enintään 3.9 cm mk/ha mk/ha Työ voi sisältää samanaikaisesti tehtynä nuoren metsän perkausta ja harvennusta (raivaus) moottorisahalla suoritettuna, kokopuun hakkuuta siirtelykaatona ja puutavaran hakkuuta. RAIVAUSLISÄ , KALLEUSRYHMÄ 2 Rinnankorkeudelta alle 4.0 cm kokoiset puut käsitellään aina raivauspuuna ja tätä järeämmät puut joko raivauspuuna, kasattavana kokopuuna tai kasattavana puutavarana. Poistuma puuta/ha kpl Kantoläpimitta, cm enintään 3.9 cm mk/ha mk/ha Kunnostushakkuussa tulevat kysymykseen lähinnä seuraavat mät: a) D 1.3 D 1.3 D 1.3 > b) c) d) yhdistel 4.0 cm kaadetaan raivauspuustona moottorisahalla 4.0 cm -n.8.o cm kaadetaan ja kasataan kokopuuna n.8.o cm valmistetaan puutavaraksi ja kasataan D 1.3 < n.8.o cm kaadetaan raivauspuustona moottorisahalla D 1.3 > n.8.o cm valmistetaan puutavaraksi ja kasataan kaikki poistettava puu kaadetaan raivauspuustona tällainen työ teetetään raivaussahatyönä D 1.3 < n.6.5 cm kaadetaan raivauspuustona moottorisahalla D 1.3 > n.6.5 cm kaadetaan ja kasataan kokopuuna siirtelykaatomenetelmällä Puutavaraksi tai kokopuuksi otettavan puuston ja raivauspuuston rinnankorkeusläpiraitta (D 1.3) saattaa vaihdella riippuen puutavaralaji- ja ostajakohtaisista mitta- ja laatuvaatimuksista. Mittaus suoritetaan vaihtoehdoissa a ja b kokopuun ja puutavaraksi otettavan puuston osalta metsurimittauksena. Vaihtoehdossa c voidaan puutavaran osalta käyttää myös jälkimittausta. Raivauksen osalta mittayksikkö on hehtaari ja runkoa/hehtaari. < Raivauslisä (mk/ha) saadaan ottamalla työalueelta muutama näytekoeala esimerkiksi seuraavasti: (kalleusryhmä 2) koeala 1. M 2. II raivattavaa puuta II II (4.0 +) (<3.9 ) (4.0 +) => 168 mk/ha => 124 mk/ha => 320 mk/ha Keskimäärin ( )/3 = 204 mk/ha Työvaikeustekijoiden osalta noudatetaan metsäalan työehtosopimuksen liitteenä olevan koulutusaineiston ohjeita (kausikorotus ja normaalia vaikeampi maasto). 1.2 Raivauspuuston kaato raivaussahalla Kun suoritetaan pelkästään nuoren metsän raivausta tehdään työ raivaussahalla ja taksoituksessa sovelletaan metsäalan työehtosopimuksen liitteenä olevan koulutusaineiston ohjeita. Työ suositellaan tehtäväksi raivaussahatyönä aina kun se olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista (raivauksen poistuma yli 3000 r/ha).

3 3(3) 1.3 Kokopuu- ja ainespuuhakkuu Näiltä osin noudatetaan metsäalan työehtosopimuksen liitteenä ole vaa koulutusaineistoa. 2. Tkslkkötaksasta sopiminen Nuoren metsän kunnostushakkuun yksikkötaksa (ainespuuhakkuu, kokopuuhakkuu ja raivauslisä kukin erikseen) voidaan myös sopia ennen työn aloittamista työnantajan ja työntekijän kesken. Tällöin on kuitenkin huomioitava metsäalan työehtosopimuksen mukainen urakoiden hinnoittelusääntö (Tes 4 kohta 4.1 työsuoritus). 3. Aikapalkka Jos työ teetetään aikapalkalla käytetään maksuperusteena työnteki jän henkilökohtaista aikapalkkaa ja erikseen maksettavaa moottori ja raivaussahakorvausta (tes 4 kohta 4.4). Luettelo tarvittavista ohjeista: -nuoren metsän kunnostus, Metsäkeskus Tapion toimintaohje -metsäalan työehtosopimus -metsäpalkkarakenteen uudistaminen, koulutusaineisto Metsäteho J.Örn Nuoren metsän kunnostus: raivauspuuston kaato moottorisahalla Työ sisältää keskimääräiseltä kantoläpimitaltaan alle 8 cm raivattavan puuston kaadon kokopuu- tai ainespuuhakkuun yhteydessä. Kouraisuyksiköissä ei saa olla raivauspuuta. Raivauspalkka on ilmoitettava erikseen. Tuotosluvut Poistuma kantolpm. cm kpl/ha ,0 + ha/työpäivä ,25 3,12 1,73 1,08 Yksikköpalkat Kalleusryhmä 2 Vaativuusryhmä 3 Poistuma kantolpm. cm kpl/ha mk/ha ,06 2, ,73 R-sahan osuus 33,7% Kalleusryhmä Vaativuusryhmä 1 3 Poistuma kantolpm. cm kpl/ha 0.5-3, mk/ha

4 PUU-JA ERITYISALOJEN LIITTO YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT SOPIMUS HALKOJEN HAKKUUN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuskausi Sopimus astuu voimaan ja päättyy ilman erillistä irtisanomista Sopimuksen sisältö Halkojen hakkuussa noudatetaan vaa palkkausohjetta. ä 1 ole- 3 Erimielisyyksien käsittely 4 Irtisanominen Sopimuksen suhteen syntyvien erimielisyyksien käsittelyssä noudatetaan metsäalan työehtosopimuksen 10 mukaista Tämä sopimus voidaan irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT R.Y. Timo Haapanen Jorma Toro PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO Peltonen Kalevi Väisänen

5 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT 2(2) PALKKAUSOHJE Esimerkki 2. Halkojen hakkuu varastolla valmiiksi tehdyistä 3 metrin mittaisista pölleistä, (työ luokiteltu työpaikalla vaativuusryhmä 2:n työksi) HALKOJEN HAKKUUN PALKKAUSOHJE 1. UrakkapaIkkauS Rahakerroin: - työkohtainen palkka (vaat.ryhmä 2, kali.ryhmä 2) - m-sahaosuus (33,7 %) = rahakerroin yhteensä mk/pv 264,87 89,26 354,13 Tätä palkkausohjetta voidaan käyttää silloin kun tehdään halkojen hakkuuta joko metsässä tai varastolla. Koska halkojen hakkuu on luokiteltu työpaikoilla moneen eri vaativuusluokkaan ja tämän lisäksi rahakerroin vaihtelee sen mukaan käytetäänkö työssä työntekijän omaa moottorisahaa vai ei, on taksoituksen pohjaksi annettu vain liitteenä olevat tuotosluvut ja työvaikeuskertoimet. Seuraavassa kaksi esimerkkiä halkojen hakkuun taksojen määrit tämisestä: Esimerkki 1. Halkojen hakkuu metsässä työntekijän omalla moot torisahalla. (työ luokiteltu työpaikalla vaativuusryhmä 3:n työksi) Rahakerroin: - työkohtainen palkka (vaat.ryhmä 3, ka11.ryhmä 2) - m-sahaosuus (=33,7 %) = rahakerroin yhteensä mk/pv 288,39 97,19 385,58 ===> sitten lasketaan halkojen järeys/ kehys-m3 kohti ja katsotaan tuotosluku liitteenä olevasta taulukosta ( esim. 0,080 k-m3/runko --> tuotos 5,69 k-ra3/päivä) ===> taksa on 385,58 mk/pv 5,69 k-m3/pv = 67,76 rak/k-m3 > lopuksi tehdään tarvittavat työvaikeuskorotukset (esim. oksaisuus norm. vaik. ja kausi cm) = 1,05 * 1,09 * 67,76 mk/k-m3 = 77,55 mk/ k-ra3 Järeys saadaan selville pinomittauksen jälkeen ==> kehyskuutiometrit jaetaan runkoluvulla ===> sitten lasketaan halkojen järeys/ kehys-m3 kohti ja katsotaan tuotosluku liitteenä olevasta taulukosta ( esim. 40 jm/k-m3 --> tuotos 8,02 k-m3/päivä) ===> taksa on 354,13 mk/pv 8,02 k-m3/pv = 44,16 mk/k-ra3 ===> lopuksi tehdään vielä tarvittavat työvaikeuskorotukset Esimerkkitapauksessa yksikkötaksaan sisältyy työntekijälle maksettava moottorisahakorvaus, sillä sahaa oletetaan käytettäväksi pöllien teon lisäksi alle 20 ero läpimittaisten pölkkyjen aisaukseen. Jollei moottorisahakorvausta lasketa mukaan rahakertoimeen, maksetaan työntekijälle oman moottorisahan käytöstä käyttötuntikorvaus suuruudeltaan 22,55 mk/käyttötunti. Järeys ( juoksumetriä /k-m3) saadaan ottamalla pinosta näyte ja laskemalla halkojen kappaleet/ k-ra3 => järeys 2.Yksikkötaksasta sopiminen 2.Aikapalkka Halkojen hakkuussa voidaan yksikkötaksa ( mk/ k-m3) myös sopia ennen työn aloittamista työnantajan ja työntekijän kesken. Tällöin on kuitenkin huomioitava metsäalan työehtosopimuksen mukainen urakoiden hinnoittelusääntö (tes 4 kohta 4.1,työsuoritus). Jos työ teetetään aikapalkalla käytetään maksuperusteena työntekijän henkilökohtaista aikapalkkaa ja erikseen maksettavaa moottori- ja raivaussahakorvausta (tes 4 kohta 4.4) suuruudeltaan 22,55 mk/käyttötunti.

6 -Metsäteho J. Örn Halkojen hakkuun tuotosluvut Hakkuu palstalla 1-metriseksi Tuotosluvut k3=kehys-m3 Tiheys 60 k3/ha >-, normaali oksaisuus, normaali maasto, lunta -14 cm Järeys Tuotos. k3/runko k3/tpv -0,050 4,50 0, , ,100 5, , ,09 Työvaikeus: Taksakerroin Tiheys k3/ha , , ,10-9 1,17 Työvaikeus: Taksakerroin Pinoaminen ajouran varteen 1, b Maasto normaalia vaikeampi 1,05 erittäin vaikea 1,10 PURETTUJA OSASTOJA Ummin seudun Metsätyöntekijät n:o 342 on purettu (jäseniä 33). Jäsenet siirtyivät Lammin Puutyöntekijöihin n:o 211 (jäseniä 51). Puu-ja erityisalojen liiton Oitin ammattiosasto n:o 11 on purettu (jäseniä 50). Jäsenet siirtyivät 26 Kemian liittoon, 15 Puutyöväen Liiton Riihimäen osastoon n:o 11 Oäseniä 397), 2 KÄRKÖLÄN PUUTYÖNTEKIJÄT n:o 27 (jäseniä 444), 2 Puu-ja Erityisalojen liiton Mäntsälän osastoon n:o 191 (jäseniä 47), 1 Karihaaran Puutyöväen ammattiosastoon n:o 128 (jäseniä 343). Oksaisuus -normaalia helpompi 0,93 -normaalia vaikeampi 1,08 Kausi lunta, cm , , , , , ,56 Raahen Puu-ja erityisalojen ammattiosasto n:o 294 on purettu ). Jäsenet siirtyivät Pyhäjoen Puutyöntekijöihin n:o 186 (jäseniä 74). PURETTU OSASTO (jäseniä Hakkuu varastolla Pohjapuutarpeet ovat varastolla. Lumen luonti el sisälly työhön. Yli 2m pinon, ylimääräisen halkaisuvaikeuden ja ylivuotisuuden vaikutus otetaan huomioon keitoimin. Koivu- ja muut lehtipuuhalot saa pinota samaan pinoon. Latvaläpimitaltaan 7-12 cm pölkkyihin tehdään yksi aisaus ja cm pölkkyihin kaksi aisausta tai pölkky halkaistaan. Latvaläpimitaltaan yli 20 cm pölkyt halkaistaan. Kokemäen Puutyöväen ammattiosasto n:o 221 (jäseniä 21) on purettu Jäenet siirtyvät Puu- ja erityisalojen liiton Harjavallan ammattiosastoon n:o 44 (jäseniä 367). Purkupaperit yhdistysrekisteriin Järeysluokka jm rankaa kehys-m3:iin 1 -metrisiä halkoja tuotos, k3/tpv 2m 9,47 8,83 8,02 6,32 3 m 8,62 8,02 7,29 5, m 7,90 7,36 6,68 5,27 Tuotosluvut Rangan ohjepituus.m Työvaikeus Taksakerroin Pinon kori^eus yli 2 m 1,05 oksaisuudesta johtuva halkaisuvaikeus 1,05-1,10 ylivuotisen tavaran lisä 1,05-1,10

7 (Utrk ic Puu-ja erityisalojen liiton hallitus Kannanotto Puu- ja erityisalojen liiton hallitus tuonfiitsee metsätyönantajien suunnitelmat, joilla pyritään romuttamaan metsäalan työehtosopimukset. Lähes kaikki metsätyönantajat kaavailevat työsuhteisista metsureista luopumista ja töiden siirtämistä yrittäjien tehtäviksi. Työsuhteessa olevia metsureita houkutellaan tai painostetaan ryhtymään yrittäjiksi eikä uusia työntekijöitä palkata työsuhteeseen, vaikka työvoimaa tarvitaan. Työpaikan saa vain ennakkoverolipulla varustettu "yrittäjä". Metsätyönantajat pyrkivät tällä toiminnalle romuttamaan metsäalan yleissitovan työehtosopimuksen ja siirtämään metsätyöntekijät työlainsäädännön ulkopuolelle vaille minkäänlaista työehtosopimus-ja työsuhdeturvaa. Samalla työnantajat keinottelevat työllistämis-ja yritystuilla ja vaikeuttavat valtiontalouden tervehdyttämistä. Metsäteollisuus ei tarvitse välillisestikään yritystukia toimintansa rahoittamiseksi. Puu-ja erityisalojen liitto katsoo, että yrittäjyydellä keinottelu uhkaa vakavasti liiton jäsenten oikeusturvaa. Liitto on valmis tarvittaviin toimenpiteisiin jäsenistönsä oikeuksien puolustamiseksi. Työnantajien harjoittamat työehtosopimusturvan romuttamistoimet ovat rinnastettavissa työtaistelutoimenpiteisiin, jotka vaarantavat puunkorjuun ja mekaanisen metsäteollisuuden häiriöttömän toiminnan.

8 SUOMEN AMMATnunrOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry vll-att KIERTOKIRJE 2/95 J^lfl MV/AA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n jäsenliitot, valtuuston jäsenet, tilintarkastajat ja toimitsijat ENNAKKOILMOITUS SAK:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KEVÄTKOKOUKSESTA SAK:n hallitus on kokouksessaan päättänyt, että valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidetään suunnitelman mukaisesti Aika Paikka ja alkaa klo Kiljavan Opisto, Kotorannantie 49, Kiljava Jäsenliitoilla on keskusjärjestön sääntöjen kohdan mukaisesti oikeus tehdä esityksiä valtuuston kokoukselle. Esitykset on toimitettava keskusjärjestöön kirjallisina klo mennessä. Pyydämme, että liitot ottavat esityksiä tehdessään huomioon seuraavat asiat: jos liitto tekee useamman kuin yhden esityksen, pyydämme jatkokäsittelyn helpottamiseksi tekemään ne erillisinä jos suinkin mahdollista, pyydämme toimittamaan esitykset hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä hallituksen lausuntoluonnoksen valmistelua varten. Varsinaisen kokouskutsun lähetämme myöhemmin. Ammattiyhdistysterveisin ^ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry TOIMISTO Siltasaarenkatu 3 A OOS30 HELSINKI POSTI Postilokero HELSINKI PUHELIN (90)77211 TELEKOPIO (90) SÄHKEOSOITE SAK PANKIT SHOP Postipankki KOP

9 PLhallitus töebbos suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. ESITYS KOKOONTUVALLE SAK:N VALTUUSTOLLE TYökYVYttömvYS-ja yksilöllisten varhaiseläkkeiden hakemusten hylkäysten suhteelliset määrät ovat keskimääräisesti tarkastellen lisääntyneet kuluvalla vuosikymmenellä kaiken alkaa. Työkyvyttömyyseläkkeiden hakemuksista hylättiin vuonna prosenttia, vuonna 1994 hylkäysten määrät vaihteli vat prosenttiin eri eläkelakien välillä. Yksilöllisten varhaiseläkkeiden hakemuksista hylättiin vuonna prosenttia, vuonna 1994 hylkäykset olivat MYEL-eläkkeitä lukuunottamatta noin 50 prosenttia. MYEL:llln osoitetuista yksilöllisten varhaiseläkkeiden hakemuksista olivat hylkäykset alentuneet vuoden prosentin tasosta vuonna 1994 noin 34 prosenttiin. Työkyvyttömyys-ja yksilöllisten varhaiseläkkeiden hakemusten hylkaysmaarien jatkuva kasvu herättää epäilyksen, että eläkkeiden myöntämisperusteita olisi käytännössä kiristetty. Tästä johtuen on tärkeää, että hylkäysten lisääntymisen perusteet tulee tarkoin selvitetyksi. Edellä sanottuun viitaten liittomme esittää, että SAK selvittää, mistä tekijöistä johtuu työkyvyttömyys-ja yksilöllis ten varhaiseläkkeiden hakemusten hylkäysten määrän kasvu ja että selvityksen pohjalta SAK ryhtyy tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.

10 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Nro 6/95 1(4) Hallituksen kokous Aika: Paikka: Läsnä: IS.päivänä maaliskuuta 199S alkaen kello Helsinki, Puu- ja erityisalojen liiton toimisto Hallituksen varsinaiset jäsenet, lukuunottamatta Matti Kangasta. Valtuuston puheenjohtajat Raimo Järvinen ja Markku Korva. Osastopäälliköt Kalevi Hölttä, Raimo Lindlöf, Antero Väinölä, työttömyyskassan johtaja Esko Kotilainen, päätoimittaja Annakati Mattila,työsuojelusihteeri Pirkko Heikura, työehtosihteeri Sirpa Save. Henkilöstön luottamusmiehet Osmo Keinänen ja Leena Suominen, sihteerit Sirkka Korhonen ja Tarja Tuomi. 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heikki Peltonen avasi kokouksen kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous oikein koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, LIITE A Kokousvirkaiiyain valinta Todettiin, että puheenjohtajana toimii Heikki Peltonen. Todettiin, että sihteerinä toimii Kalevi Väisänen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Mononen ja Anja Kurko. Valittiin ääntenlaskijoiksi Anja Kurko ja Pekka Hietanen. 4 Esityslistan vahvistaminen Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, LIITE B. 5 Ilmoitusasiat Ei ollut.

11 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Nro 6/95 2(4) Hallituksen kokous 6 Työntekyöiden terveyskampai^ja Hallitus kuuli työsuojelusihteeri Pirkko Heikuran selostuksen SAK: n"työntekijöiden terveyskampanja" toteuttamisesta 1 iittomme jäsenten toimintaalueilla. Tähän mennessä kampanjan toteuttamiseen osallistuu 35 työpaikka ja edustettuna ovat liiton kaikki sopimusalat. 7 Talous- ja hallintoasiat 7.1 Kymen piirijärjestön kirje koskien Vakuutusyhtiö Turvaa Kirjeessään piirijärjestö esittää, ettäliitto ottaa kaikessa vakuutustoiminnoissaan vakuutusten kilpailuttamisessa huomioon palkansaajien oman vakuutusyhtiö Turvan. Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen vastaukseksi piirijärjestölle. Tarvittavat täsmennykset vastaukseen tekevät Heikki Peltonen ja Kalevi Hölttä,LIITTEET C, D. 7.2 Lapin piirijärjestön kirje,jossa vaaditaan liiton kantaa siihen etteivät opiskelijat saa kesälomien ajalta sen paremmin työttömyyspäivärahaa kuin opintorahaakaan. Hallitus päätti lähettää asiaa koskevan kirjeen SAK:n hallitukselle,jossa esitetään, että SAK ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin opintotukijärjestelmän kehittämiseksi, LIITE E. 7.3 Vuoden 1994 tilinpäätös Hallitus päätti selvitykset kuultuaan hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 1994 tuloslaskelman ja taseen,liite F. Hallitus päätti esittää liittovaltuuston kevätkokoukselle vuoden 1994 tilinpäätöksen hyväksymistä Merkittiin tiedoksi valvontatilintarkastusraportti, LIITE G.

12 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Nro 6/95 3(4) Hallituksen kokous 7.4 Toimitsijoiden työehtoratkaisu Osastopäällikkö Kalevi Hölttä esitteli SAK:n ja AY. toimihenkilöiden välillä syntyneen työehtosopimusradcaisun. Hallitus päätti käsitellä syntyneen neuvottelutuloksen seuraavassa kokouksessa kun ns. talokohtaiset neuvottelut on saatu päätökseen. Työvaliokunnan jäsenten ja Onni Kuutsan osalta siirrettiin päätöksenteko myöskin seuraavaan kokoukseen Edunvalvonta-asiat Maatalousalojen neuvottelutuloksen hyväksyminen Hallitus hyväksyi maatalousaloille syntyneen neuvottelutuloksen alan työehtosopimukseksi ajalle %, LIITE H. Palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan noin 5-6 prosenttia. 8.2 Muut edunvalvonta-asiat Ei esitetty käsiteltäväksi. 9 Järjestö- ja koulutusasiat 9.1 Todettiin, että seuraavat osastot ovat purkautuneet: - Paimion veneentekijät (8.2.95) - Viitasaaren maaseututyöväen ammattiosasto ( ) - Kuhmoisten Sahatyöväen ammattiosasto (7.2.95) 9.2 Vuoden 1994 toimintakertomuksen käsittely Kalevi Väisänen esitteli hallituksen jäsenille jaetun esityksen vuoden 1994 toimintakertomukseksi.hallitus päätti käsitellä sen seuraavassa kokouksessa. Hallitus päätti, että muutosesitykset toimitetaan Kalevi Väisäselle 7.4. mennessä.

13 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Nro 6/95 4(4) Hallituksen kokous Hallitus myönsi vapaajäsenyyden liitteessä luetelluille jäsenille. Vapaajäsenyys alkaa ,LIITE I. 10 Tiedotusasiat Ei ollut Muut esille tulevat asiat Vaasan piirijärjestön kirje koskien turkiseläintarhausta. Merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti, että kirjeessä mainittuihin asioihin vaikutetaan liiton käytettävissä olevin keinoin, LIITE J. 12 Hallituksen seuraava kokous Hallituksen seuraava kokous pidetään 19.päivänä huhtikuuta Helsingissä. 13 Kokouksen päättäminen Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi. Puheenjohtaja lopetti kokouksen kello He kki Peltonen puheenjohtaja Kalevi Väisänen sihteeri Tarkastettu / / Mirja Mononen Anja Kurko /

14 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO /^n A TRÄ- OCH SPECIALBRANSCHERNAS FÖRBUND Haapaniemenkatu 7-9 B Posliosoile: Pl Helsinki 53 PuKelin 1i.lf94dktN ikiwmmmkm,\mam (90) KOKOUSKUTSU HALLITUKSEN JÄSENILLE Puu- ja erityisalojen liiton hallituksen kokous pidetään kestdviikkona 15. päivänä maaliskuilta 1995 kello liiton toimitalon 10. kerroksen kokoushuoneessa. Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan hallituksen kokous pidetään välittömästi hallituksen kokouksen päätyttyä. Helsingissä Ammattiyhdistysterveisin PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO H iikki Peltonen Jakelu: - hallituksen jäsenet - valtuuston puheenjohtajat - osastopäälliköt - Esko Kotilainen - Onni Kuutsa - henkilökunnan luottamusmiehet - Annakati Mattila - Sirkka Korhonen - Tarja Tuomi L^OlMJSTOT I-^ISINKI JOENSUU ^ÄSKYIÄ ^AANI kmuäj^vl PUH. (90) PUH, (973) PUH. (941) PUH. (986) PUH. ( KOLARI PUH. (9695) MIKKEU PUH. (955) KUOPK) PUH. (971) MIKKEU PUH. (955) lahti PUH. (918) OUlU PUH. (981) LAHTI PUH. (918) OULU PUH. (981) LAPPEENRANTA PUH. (953) PIETARSAARI PUH. (967) PORI SEINÄJOKI TAMPERE TURKU PUH. (939) PUH. (964) PUH. (931) PUH. (921)

15 r PUU- JA ERITYISALOJEN LIinO TRÄ- OCH SPECIALBRANSCHERNAS FÖRBUND Hoapaniemcnlcatu 7-9 B Posfiosoite: Pl Helsinki 53 Puhelin: ^ VM (90) HYVÄT TOVERIT Hallituksen kokouksessa esille tulevia asioita: - Vuoden 1994 tilinpäätös - Toimitsijoitten työehtoratkaisu - Kymen piirijärjestön Vakuutusyhtiö Turvaa koskeva kirje (liite) - Purettuja osastoja (liite) - Vaasan piirijärjestön kirje koskien turkistarhausta (liite) - Toimintakertomus vuodelta 1994 Työttömyyskassan hallituksen kokouksessa esille tulevia asioita: - Vuoden 1994 tilinpäätös Helsinki Ammattiyhdistysterveisin UU- JA ERITYISALOJEN LIITTO Hiikki Peltonen Jakelu: - Hallituksen jäsenet - Valtuuston puheenjohtajat - Osastopäälliköt - Luottamusmiehet - Annakati Mattila - Esko Kotilainen - Onni Kuutsa - Sirkka Korhonen - Tarja Tuomi ^^cxmistot ^ ^ PUH. (90) PUH. ( ^ ^ ^ PUH.(941) PUH (986) N» «T,» «N ^ FS» KOIARI KUOPIO lahti lahti N I A R>ORR^ M *»>. ITA PUH. (9695) PUH. ( PUH. (918) PUH (918) Pl IM (o<;n A \ ] 99An MIKKEU MJIOCEU OUU OUlU PUH. (955) PUH. (955) PUH. (981) PUH. (981) Pl )H {^67] 7? PORI SEINÄJOKI TAMPERE TURKU PUH. (939) PUH. (964) PUH. (931) PUH. (921)

16 c/^/n ^ 1 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO HALLITUKSEN KOKOUS AIKA: ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS KOKOUSVIRKAILUAT puheenjohtaja sihteeri pöytäkirjan tarkastajat ääntenlaskijat ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 5. ILMOmiSASUT 6. TYÖNTEKUÖIDEN TERVEYSKAMPANJA tl TALOUS-, HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT Vastausluonnos Kymen piirijärjestön kirjeeseen koskien Vakuutusyhtiö Turvaa Lapin piirin kirje koskien opiskelijoiden työttömyysturvassa olevan epäkohdan korjaamista/liiton toimenpiteet Vuoden 1994 tilinpäätös Toimitsijoitten työehtoratkaisu Muut esille tulevat talous-, hallinto- ja henkilöstöasiat EDUNVALVONTA-ASIAT Maatalousalojen neuvottelutulokset Muut esille tulevat edunvalvonta-asiat VI AO JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSASUT Purettuja osastoja Toimintakertomus vuodelta 1994 Muut esille tulevat järjestö- ja koulutusasiat ^MA^CC TIEDOTUSASIAT MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Vaasan piirijärjestön kirje koskien turkistarhausta Muut kohdassa 10. käsiteltävät asiat _ oo^fc^c ^QiVCr' HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS ^ - KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

17 /nl- C Puu- ja erityisalojen liiton Kymen PiirUärjestö Koulukatu LAPPEENRANTA Esitys liittohallitukselle Puu- ja erityisalojen liitto/ liittohallitus Haapaniemenkatu 7-9 B HELSINKI Arvoisa liittohallitus Kymen piirgärjestö on vuosikokouksessaan käsitellyt vakuutusyhtiöiden tilaa ja ilmaisee huolestuneisuutensa nykyiseen vakuutustoimintaan. Me kaikki tiedämme ne ongelmat, jotka ovat viimevuosien aikana kohdanneet lähes kaikkia työväenliikkeen laitoksia. Olemme menettäneet Elannon, Hakan, Työväen Säästöpankin, Osuuspankki Yhteistuen, vakuutusyhtiö Kansan. Olemme siis menet täneet lähes kokonaisuutenaan Ay-Uikkeen luonnolliset yhteistyökumppanit taloudellisessa mielessä. Eikä vain taloudellisesti vaan myös aatteellisesti toimintaamme tukeneet yhteisöt. Vakuutusyhtiö TURVA on toiminnallaan osoittautunut terveeksi liikelaitokseksi työväestön vakuutusturvan kehitt^änä. Voimme todeta Turvan olevan vakuutusten taloudellisuus markkinoinnissa kilpailukykyisen porvariyhtiöihin nähden. Mielestämme ammattiliittomme läheisiin tehtäviin kuuluu tukea työväen omaa vakuutustoimintaa, jota Turva toteuttaa. On ensiarvoisen tärkeää, että säilytämme edes yhden vakuutuslaitoksen työväestön hallinnassa. Yhteiskunnan rakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen voimakkaasti, jolloin tulee entistä merkittävämmäksi luoda pohjaa myös jäsenistömme yksityiselämän suojaksi vakuutusturvalla. Esitämme Piirijärjestömme vuosikokouksen päätöksellä liittohallitukselle: Uittoiume tulee ottaa kaikissa vakuutustoiniinnoissaan ja vakuutusten kupailuttannsessa huomioon palkansa^ien Turva ja sen taijoukset. Jäsenistönune oma vakuutusyhtiö vakuutustarpeen huomioiden tulee Hittomme tukea Tiinan valtakunnallisia ja myös alueellisia markkinointitoimia. Kymen Piiryärjestö t ^

18 Pilli- ja erityisalojen liiton Kyinen Piirijärjestö Koulukatu LAPPEENRANTA Esitys liittohallitukselle Puu- ja erityisalojen liitto/ liittohallitus Haapaniemenkatu 7-9 B HELSINKI Arvoisa liittohallitus Kymen piirijärjestö on vuosikokouksessaan käsitellyt vakuutusyhtiöiden tilaa ja ilmaisee huolestuneisuutensa nykyiseen vakuutustoimintaan. Me kaikki tiedämme ne ongelmat, jotka ovat viimevuosien aikana kohdanneet lähes kaikkia työväenliikkeen laitoksia. Olemme menettäneet Elannon, Hakan, Työväen Säästöpankin, Osuuspankki Yhteistuen, vakuutusyhtiö Kansan. Olemme siis menet täneet lähes kokonaisuutenaan Ay-liikkeen luonnolliset yhteistyökumppanit taloudellisessa mielessä. Eikä vain taloudellisesti vaan myös aatteellisesti toimintaamme tukeneet yhteisöt. Vakuutusyhtiö TURVA on toiminnallaan osoittautunut terveeksi liikelaitokseksi työväestön vakuutusturvan kehittiyänä. Voimme todeta Turvan olevan vakuutusten taloudellisuus markkinoinnissa kilpailukykyisen porvariyhtiöihin nähden. Mielestämme ammattiliittomme läheisiin tehtäviin kuuluu tukea työväen omaa vakuutustoimintaa, jota Turva toteuttaa. On ensiarvoisen tärkeää, että säilytämme edes yhden vakuutuslaitoksen työväestön hallinnassa. Yhteiskunnan rakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen voimakkaasti, jolloin tulee entistä merkittävämmäksi luoda pohjaa myös jäsenistömme yksityiselämän suojaksi vakuutusturvalla. Esitämme Piirijärjestömme vuosikokouksen päätöksellä liittohallitukselle: Uittonuue tulee ottaa kaikissa vakuutustoinuimoissaaii ja vakuutusten kilpailuttamisessa huomioon palkansaajien oma vakuutus)iitiö Turva ja sen tarjoukset. Jäsenistömme vakuutustaqxen huomioiden tulee liittomme tukea Turvan valtakunnallisia ja myös alueellisia markkinointitoimia. K>iuen Piirijärjestö luaia.

19 I PUU- JA ERITYISALOJEN UITTO TRÄ- OCH SPECIAIBRANSCHERNAS FÖRBUND Hooponlemenkotu 7-9 B Posfiosoite* Pl Helsinki 53 Puhelin: LI I re 0. Puu- ja erityisalojen liiton Kymen piirijärjestölle Hyvät toverit Liiton vakuutukset Liittomme on vuoden 1994 aikana tehnyt joitakin uudelleenjärjestely jä vakuutussopimuksiinsa. Suurelta osin muutokset johtuivat Kansayhtymän toimista. Työväenliikkeen omistamasta Kansa-yhtymästä vain vahinkovakuutusta hoitava osa pysyi pystyssä yhdistyttyään Samporyhmään. Samalla turvattiin työväenliikkeen palveluksessa olleen henkilöstön työpaikat. Liiton eläkevakuutukset siirrettiin sopivaan aikaan Eläke-Sampoon ja liiton irtaimen omaisuuden vakuutukset samoin kuin henkilövakuutukset siirrettiin Vahinko-Kansaan. Aikaisemmin Kansassa vakuutetut liiton kiinteistöt siirrettiin Turvaan. Vakuutussopimusten siirtämiset perustuivat yhtiöitten tarjouksiin ja vertailuihin. Mainittakoon, että Turvalla ei ole omana tuotantonaan eläkevakuutusta, vaan se myy KOPin finanssiryhmään kuuluvan Ilmarisen eläkevakuutuksia. Ammattiliiton luonnollinen yhteistyökumppani on Turvan ohella Vahinko-Kansa, joka jatkaa omana yksikkönään ja vanhalla nimellä Kansan harjoittamaa vakuutustoimintaa. Mainittakoon, että Vahinko-Kansaan siirtyi yli 600 Kansa-yhtymän työntekijää. Vahinko-Kansan välityksellä muukin osa Sampo-ryhmää on liitolle hyödyllinen yhteistyökumppani. Sampo-ryhmä on tukenut liittoa eri tavoin ja yhteistyösopimuksen nojalla jäsenille on saatu alennuksia. Kuten edellä sanotusta ilmenee, liittomme yhteistyö Turvan kanssa on lisääntynyt ja Turvaan on siirretty osa vakuutuksistamme. Jatkossakin otetaan luonnollisesti huomioon myös Turvan tekemät tarjoukset ja niitä verrataan muitten yhtiöitten tarjouksiin. Jos Turva tekee 'Omistoi ^NSUU ^^ASKYU ^AANI»Imuarvi PUH. (90) PUH. (973) PUH. (941) PUH. (986) PUH. (9692) KOIARI KUOPO LAHTI lahtl LAPPEENRANTA PUH. (9695) PUH. (971) PUH (918) PUH (918) PUH (953) MIKKEU PUH. (955) MIKICEU PUH. (955) OULU PUH (981) OUlU PUH. (981) RETARSAARI PUH. (967) PORI SEINÄJOKI TAMPERE TURKU PUH. (939) PUH. (964) PUH. (931) PUH. (921)

20 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO LAPIN PIIRI TORNIO MUISTIO 5. lytib PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO PL HELSINKI OPISKELIJOIDEN TYÖTTÖMYYSTURVANJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVAN EPÄKOHDAN KORJAAMINEN. Nykyisin opiskelijat eivät saa työttömyyspäivärahaa kesälomien ajalta. ( eivätkä myöskään opintorahaa ) Kesäloma-aika voi olla parhaimmillaan lähes neljä (4) kuukautta. Varsinkin pitkään työelämässä olleet eivät hyväksy tällaista lakia. Tämä järjestelmä estää monen työttömänä olevan aikuisopiskelijaksi aikovan uudelleen koulutuksen, kun kesäajan toimeentulosta ei ole minkäänlaista varmuutta. Moni aikuisiässsä oleva haluaisi kehittää itseään työttömänä olessaan joko uudelleen- tai jatko koulutuksella, mutta epävarmuus kesäajan toimeentulosta estää sen. Tämän ovat joutuneet kokemaan mm. suurin joukoin metsurit, jotka ovat joutuneet työttömyyskortistoon. Työnvälitystoimiston ja Työministerön tulkinta, "opiskelija hakee vain kesätöitä" ihmetyttää pitkään työelämässä olleita ammatti-ihmisiä. Minne katoaa entinen koulutus, ja ammattitaito kun siirrytään oppilaitoksen kirjoille? Mikä laki estää aikaisemmin hankittua työkokemusta ja koulutusta vastaavan työn olevan työttömyysturvan ulkopuolella. Voisihan sitä työtä, josta on koulutusta ja työkokemusta tehdä ja hakea kesälomienkin aikana, samalla tavoin kuin työsuhteisetkin kesälomaseisokkien ja lomautusten aikana. Varsinkin nykyisen suurtyöttömyyden aikana opiskelu on vaihtoehtoinen valinta työttömyyden torjumiseksi jo mielenterveydenkin vuoksi. Yhteiskunnallekin olisi halvempaa kouluttaa kuin maksaa työttömyyskorvausta ja siten etäännyttää työttömät ihmiset työelämästä lopullisesti.

21 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO LAPIN PIIRI TORNIO MUISTIO Puu- ja Erityisalojen Lapin piiri esittää, että Puuja erityisalojen liitto ottaisi kantaa tähän asiaan ja tekisi aloitteen Työministeriölle epäkohdan pois tainiseksi. Eino'^Koi puheenjohtaja Martti Silventoinen sihteeri

22 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO LAPIN PIIRI TORNIO MUISTIO H^^ PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO PL HELSINKI OPISKELIJOIDEN TYÖTTÖMYYSTURVANJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVAN EPÄKOHDAN KORJAAMINEN. Nykyisin opiskelijat eivät saa työttömyyspäivärahaa kesälomien ajalta. ( eivätkä myöskään opintorahaa ) Kesäloma-aika voi olla parhaimmillaan lähes neljä (4) kuukautta. Varsinkin pitkään työelämässä olleet eivät hyväksy tällaista lakia. Tämä järjestelmä estää monen työttömänä olevan aikuisopiskelijaksi aikovan uudelleen koulutuksen, kun kesäajan toimeentulosta ei ole minkäänlaista varmuutta. Moni aikuisiässsä oleva haluaisi kehittää itseään työttömänä olessaan joko uudelleen- tai jatko koulutuksella, mutta epävarmuus kesäajan toimeentulosta estää sen. Tämän ovat joutuneet kokemaan mm. suurin joukoin metsurit, jotka ovat joutuneet työttömyyskortistoon. Työnvälitystoimiston ja Työministerön tulkinta, "opiskelija hakee vain kesätöitä" ihmetyttää pitkään työelämässä olleita ammatti-ihmisiä. Minne katoaa entinen koulutus, ja ammattitaito kun siirrytään oppilaitoksen kirjoille? Mikä laki estää aikaisemmin hankittua työkokemusta ja koulutusta vastaavan työn olevan työttömyysturvan ulkopuolella. Voisihan sitä työtä, josta on koulutusta ja työkokemusta tehdä ja hakea kesälomienkin aikana, samalla tavoin kuin työsuhteisetkin kesälomaseisokkien ja lomautusten aikana. Varsinkin nykyisen suurtyöttömyyden aikana opiskelu on vaihtoehtoinen valinta työttömyyden torjumiseksi jo mielenterveydenkin vuoksi. Yhteiskunnallekin olisi halvempaa kouluttaa kuin maksaa työttömyyskorvausta ja siten etäännyttää työttömät ihmiset työelämästä lopullisesti.

23 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO LAPIN PIIRI TORNIO MUISTIO r PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO TRÄ- CXH SPECIALBRANSCHERNAS FÖRBUND Haapaniemenkatu Postiosoile: PL Helsinki 53 Puhelin: Puu- ja Erityisalojen Lapin piiri esittää, että Puuja erityisalojen liitto ottaisi kantaa tähän asiaan ja tekisi aloitteen Työministeriölle epäkohdan poistamiseksi. cf Martti Silventoinen puheenjohtaja sihteeri SAK:n hallitukselle Liittomme Lapin piirijärjestö on kiinnittänyt huomiota työttömien asemaan heidän ryhtyessään opiskelemaan oppilaitoksessa. Opiskelijaksi "siirtynyt" ei ole opiston loma-aikoina oikeutettu sen paremmin työttömyyspäivärahaan kuin opintorahaankaan. Loma-aika voi olla jopa neljä kuukautta. Sellainen työtön, joka haluaa kehittää itseään ja ammattitaitoaan, joutuu siis huonompaan asemaan kuin sellainen, joka ei harjoita opintoja. Tässäkin on yksi muoto tasavallan presidentin työllisyystyöryhmän mainitsemia passivoivia piirteitä. Esitämme, että SAK valmistelisi kannanoton tähän ongelmaan ja ryhtyisi kehittämään opintotukea tällaisiin tilanteisiin sopivaksi. Helsingissä maaliskuun 15 päivänä 1995 Puu- ja erityisalojen liitto Hallitus Heikki Peltonen Kalevi Väisänen f^olmistot ^ISINKI JOfNSUu J^ÄSKYlÄ ^AANI ^ÄRVI PUH. (90) KGIARI PUH. (9695) MIKKEU PUH. (955) PUH. (973) KUOPIO PUH. (971) MIKKELI PUH. (955) PUH. (941) lahti PUH. (918) OULU PUH. (981) PUH. (986) LAHTI PUH. (918) OULU PUH. (981) PUH. (9692) LAPPEENRANTA PUH. (953) PIETARSAARI PUH. (967) PORI SEINÄXDKI TAMPERE TURKU PUH. (939) PUH. (964) PUH. (931) PUH. (921)

24 Taho/OP :55 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO PL tuloslaskelma TALOUSARVIO KAUSI % VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Myyntituotot 5110 Toimintavälinemyynti 5111 PTL:n historia 5112 TES-myynnit MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ Lehtituotot 5210 Ilmoitustuotot 5211 Tilaustuotot LEHTITUOTOT YHTEENSÄ Valtionavut 5310 Lyhytkurssien valtionavut VALTIONAVUT YHTEENSÄ Muut tuotot 5410 Saadut avustukset ja lahjoitukset 5411 OikeudenkSyntihyvitykset 5412 Muut tuotot 5413 Vuokratuotot 5414 Pöylinniemen toimintatuotot MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , % , ,69 149% ,35 117% % ,35 104% ,21 81% ,21 81% % ,84 71% ,61 177% ,30 127% ,83 54% ,58 9 t I Kulut Henkilöstökulut Palkat 6110 Palkat 6111 Palkkojen oikaisuerät PALKAT YHTEENSÄ ** Henkilösivukulut * Eläkkeet 6120 Eläkevastuun muutos 6121 Eläkkeet ELÄKKEET YHTEENSÄ ^Lakisääteiset ja tes-sivukulut 6130 Sosiaaliturvamaksut 6131 Eläkevakuutusmaksut 6132 Muut henkilöstövakuutukset 6133 Tt eläkevakuutusmaksut 6134 Tt työttömyysvakuutusmaksut LAKIS. JA TES-SIVUKULUT YHTEENSÄ * Muut henkilösivukulut 6140 Sairauskulut 6141 Työterveyshuolto 6142 Työpaikkaruokailu 6143 Muut sosiaalikulut MUUT HLÖSIVUKULUT YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 101% 133% 101% 88% 88% 101% 108% 176% 106% 102% 119% 136% 53% 59% 12% 69%

25 Taho/OP :55 TALOUSARVIO KAUSI % * Muut henkilöstökulut 6150 Koulutustoiminta 6151 Virkistystoiminta 6152 Muut henkilöstömenot 6153 AutovakuOtukset MUUT HLÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,00 67% ,30 72% , ,50 111% ,17 86% Vuokra- Ja vastikekulut 6210 Toimitilojen vuokrat ,90 459% 6211 Toimitilojen vastikkeet ,13 105% 6212 Leasingvuokrat ,00 98% VUOKRA- JA VASTIKEKULUT YHTEENSÄ ,03 114% jaijestokulut 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % 6312 Hallinnon vakuutukset , ,73 97% 6313 Huomaavaisuudenosoitukset ,48 83% 6314 Ilmoitukset ,80 134% 6315 Kurssimaksut ,80 42% 6316 Lahjoitukset % 6317 Uiton edustukset ,60 22% ,66 56% ,93 83% ,58 75% 6321 Muut vakuutukset ,20 69% 6322 Opinteavustukset % 6323 PalkkatyölSinen/Löntagare ,00 146% 6324 Ruokailukulut ,18 87% 6325 Sosiaaliturvamaksut , ,00 85% 6326 Stipendit Tiedotustilaisuudet ,25 39% 6328 Tilojen vuokrat ,90 77% 6329 Tuki eri järjestöille ,19 208% JÄRJESTÖKULUT YHTEENSÄ , ,30 79% Materiaalikulut 6410 Kirjallisuus ,90 173% 6411 Lehdet ,20 82% 6412 Muut materiaalikulut , Painotuotteet ,30 184% 6414 Taide- ja lahjaesineet ,74 141% 6415 Toimistotarvikkeet ,78 193% 6416 Työehtosopimukset ,40 194% 6417 Valokuvat ,10 48% MATERIAALIKULUT YHTEENSÄ ,81 158%

26 Taho/OP :55 TALOUSARVIO KAUSI % Ulkopuoliset kulut 6510 ATK-palvelut 6511 Kaluston huolto ja korjaus 6512 Käännöspalkkiot 6513 MAO 6514 Muut ostetut palvelut 6515 Muut palkkiot 6516 Painatukset 6517 Postitus 6518 Sosiaaliturvamaksut 6519 Toimiston huoltoja korjaus ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ JSsanmaksukulut 6610 SAK:n jäsenmaksut 6611 Muut jäsenmaksut JÄSENMAKSUKULUT YHTEENSÄ Avustukset jssenille 6710 Lehtituet 6711 Lomatoiminta 6712 Muut avustukset 6713 Oikeusapu 6714 Pöylinniemen tuki 6715 Työtaisteluavustukset AVUSTUKSET JÄSENILLE YHTEENSÄ Muut toimintakulut 6810 ATK-kulut 6811 Henkilöstön matkakulut 6812 Postimaksut 6813 Puhelinmaksut 6814 Sähkö 6815 Pöylinniemen toimintakulut 6816 Pöylinniemen kulut MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , , , ,89 105% ,00 25% ,23 115% ,79 175% ,00 59% ,50 87% ,76 89% 2.939,00 35% ,41 148% ,33 106% ,16 103% ,15 143% ,31 109% % ,20 89% ,28 153% % ,48 96% ,05 74% ,21 99% % ,25 87% ,88 115% ,17 55% ,50 195% ,06 9 Varsinaisen toiminnan IculujSSmfl , ,01 10 SUOITUKSET Tuotot 7110 Osinko- ja osuusicorkotuotot 7111 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 7112 Korkotuotot Mdntymotelli Oy 7113 Vuokratuotot 7114 Vuokratuotot Mantymotelli Oy 7115 Muut sijoitustuotot TUOTOT YHTEENSÄ ,98 317% ,10 219% ,00 99% ,10 87% % ,00 31% ,18 124%

27 Taho/OP :55 TALOUSARVIO KAUSI % Kulut 7210 Hoitovastike Mantymotelli Oy 7211 PUomavastike Mäntymotelli OY 7212 Rahoitusvastlke MSntymotelli Oy 7213 Poistot sijoituksista 7214 Yhtiövastikekulut 7215 Muut sijoituskulut KULUT YHTEENSÄ Sijoitukset yhteensfl Tuotto/kulujMmB % % , ,20 214% ,60 178% ,80 104% ,38 176% , ,63 99% VARAINHANKINTA Tuotot 8000 JSsenmaksutuotot/neljännes 8010 JSsenmaksutuotot 8011 Ammattiosastojen jäsenmaksuosuus 8012 Piirien jäsenmaksuosuus 8013 Työttömyyskassan jäsenmaksuosuus Jäsenmaksutuotot yhteensä 8110 Metsäalan lomakassan korot 8111 Muut varainhankinnan tuotot Kulut 8210 Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä Tuotto/kuluJäSmä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 8310 Korkotuotot rahoitusomaisuudesta 8311 Muut rahoitustuotot 8312 Koricokulut 8313 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT YHTEENSÄ Tuotto/kulujälmä ,64 103% , ,88 103% , ,15 103% ,06 103% , ,55 103% ,03 64% ,06 565% , ,64 102% , ,01 138% ,73 33% ,14 74% ,70 35% ,11-37% , ,90 104%

28 Taho/OP :55 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TALOUSARVIO KAUSI % 8410 Satunnaiset tuotot 8411 Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ , % , % Kokonaistuotto/kuluJUma , ,60 92% POISTOT 9110 Poistot ksyttöomaisuudesta Poistot muitta pitkävaikutteisista menoista POISTOT YHTEENSÄ Siirrot omakatteisiin rahastoihin 9210 Opintorahastosiirto TIUKAUDEN TULOS ,90 143% ,96 396% ,86 157% , ,74 81% Vapaaehtoisten varausten lisdys/vähennys 9310 Uittokokousvaraus Rahastosiirrot 9410 Työtaistelurahastosiirto Tilikauden yiyaflmb , ,74 71 %

29 PUU-JA ERITYISALOJEN LIITTO TASE Kuluva vuosi Avaava tase Muutos VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1000 ATK-ohjel(nat MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1100 Puhelinkeskusosuus Aineettomat hyödykkeet ytiteensfi AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA-JA VESIALUEET 1200 Maa-ja vesialueet RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1300 Rakennukset Pöylinniemi KONEET JA KALUSTO 1400 Kalusto Pöylinniemi 1410 Toimistokalusto 1420 ATK-laitteistot Koneet Ja kalusto ytiteensd MUUT AINEEaiSET HYÖDYKKEET 1450 Muu aineellinen käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet yhteensfi KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET 1500 KTinteistöosakkeet 1510 Klint.osakkeet yhteisomistuksessa 1520 Puhelinosakkeet Kfiyttöomalsuusosakkeet yhteenss MUUT OSAKKEET JA OSUUDET 1530 Osakkeet ja osuudet 1540 Osakkeet Mdntymotelli Oy 1550 Kiinteistöosakkeet Muut osakkeet Ja osuudet yhteensfi LAINASAAMISET 1600 Lainasaamiset Mäntymotelli Oyiltä 1610 Lainasaamiset muilta Lainasaamiset yhteensfi JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUKSET 1650 Jvk-saaminen PITKÄAIKAISET PANKKITALLETUKSET 1660 SHOP PSP Pitkäaikaiset pankkitalletukset yhteensfi Käyttöomaisuusarvopaperit., yhteensfi Käyttöomaisuus yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r PITKÄVAIKUTTEISET SUOITUKSET , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^79.835, , , , , , ,

30 RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET SIIRTOSAAMISET 1700 Kurssien valtionavut 1710 llmoitussaamiset 1720 Ennakkomaksut 1725 Saamiset t-kassalta 1730 Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensfi LAINASAAMISET 1800 Lainasaamiset MAO:ita 1810 Lainasaamiset Lomaliitolta 1820 Lainasaamiset henkilökunnalta Lainasaamiset ytiteensfi JASENMAKSUSAAMISET 1850 Jdsenmaksusaamlset MUUT SAAMISET 1880 Matka- ja palkkaennakot Saamiset yhteenss RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT VELKAKIRJAOTTOLAINAT 1900 SHOP RAHAT JA PANKKISAAMISET KÄTEINEN RAHA JA PANKKISAAMISET 2000 PSP EKA ^ 2020 K-P OP K-P OP SHOP K-S OP KOP SHOP ^ SHOP SHOP PSP SeMttelytili 2200 Kassa KäteinenrahaJa pankkisaamiset yhteen Rahoitusomaisuus yhteensfi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,732, ,13 89, , , , , , ,91 *2*078»206 S , , , , Yhteensfi , ,95

31 VASTATTAVAA Kuluva vuosi Avaava tase f Muutos OMA PÄÄOMA TYÖTAISTELURAHASTO 3000 Työtaistelurahasto TOIMINTAPÄÄOMA 3100 Toimintapääoma TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMA 3200 Tilikauden yli/alijäämä Oma pääoma ytiteensä , , ,74 VARAUKSET VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3400 Liittokokousvaraus PAKOLLISET VARAUKSET 3500 Pakolliset varaukset Varaukset yhteensä ARVOSTUSERÄT 3550 Arvostuserät VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT RAHALAITOKSILTA 3600 Postipankki ELÄKELAINAT 3700 Eläkelainat ELÄKEVASTUUVELKA 3800 Eläkevastuut MUUT PITKÄAIKAISET VEUT 3900 Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen yhteensä LYHYTAIKAINEN LAINAT RAHALAITOKSILTA 4000 Postipankki ELÄKELAINAT 4100 Eläkelainat SAADUT ENNAKOT 4200 Saadut ennakot SIIRTOVELAT 4300 Jäsenmaksuvelka T-kassalle 4310 Jäsenmaksuvelka SAK:lle 4320 Jäsenmaksuvelka osastoille 4330 Jäsenmaksuvelka piireille 4335 Tilittämätön jäsenmaksu 4340 Tilittämätön ennakonpmätys 4350 Tinttämätön ST-maksu 4355 Lomapalkkajaksotus 4360 Muut siirtovelat Siirtovelat yhteensä Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95

32 KUSTANNUSPAIKKA: 10 LIiTON JOHTO KAUSI 12 /94 TALOUSARVIO KAUSI % 100 LIITTOKOKOUS 101 LIITTOVALTUUSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % 6313 Huomaavaisuudenosoitukset ,30 15% ,00 91% ,22 39% Ruokailukulut ,83 57% 6325 Sosiaaliturvamaksut , ,00 78% , ,35 63% 102 LIITTOHALLITUS 6133 Tt eläkevakuutusmaksut , Ansionmenetyskorvaukset Hallinnon palkkiot % 6312 Hallinnon vakuutukset , ,73 107% 6313 Huomaavaisuudenosoitukset ,00 186% % , % 6324 Ruokailukulut ,90 17% 6325 Sosiaaliturvamaksut ,00 99% , ,25 69% 103 MUUHAUINTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset Hallinnon palkkiot Huomaavaisuudenosoitukset ,08 99% 6314 Ilmoitukset % 6315 Kurssimaksut ,80 79% 6316 Lahjoitukset Liiton edustukset , ,00 198% ,50 324% ,90 293% 6324 Ruokailukulut ,75 247% 6325 Sosiaaliturvamaksut -251,00-277, Stipendit Tiedotustilaisuudet ,00 2% 6328 Tilojen vuokrat Tuki eri järjestöille ,19 213% 6413 Painotuotteet , Muut ostetut palvelut ,50 135% 6515 Muut palkkiot % 6518 Sosiaaliturvamaksut -193, % 6610 SAK:n jäsenmaksut % 6611 Muut jäsenmaksut % %

33 TALOUSARVIO KAUSI 10 LUTON JOHTO \ 6133 Tt eläkevakuutusmaksut , Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % 6312 Hallinnon vakuutukset , ,73 107% 6313 Huomaavaisuudenosoitukset ,38 101% 6314 Ilmoitukset % 6315 Kurssimaksut ,80 79% 6316 Lahjoitukset Uiton edustukset , ,00 55% ,84 25% , Ruokailukulut ,48 66% 6325 Sosiaaliturvamaksut , ,00 94% 6326 Stipendit Tiedotustilaisuudet ,00 2% 6328 Tilojen vuokrat Tuki eri jsnestöille ,19 213% 6413 Painotuotteet , Muut ostetut palvelut ,50 135% 6515 Muut palkkiot % 6518 Sosiaaliturvamaksut -193,00-432,00 224% 6610 SAK:n jäsenmaksut , ,16 103% 6611 Muut jäsenmaksut ,95 95% , ,48 99%

34 KUSTANNUSPAIKKA: 11 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA KAUSI: 12 /94 TALOUSARVIO KAUSI % 110 KOKOUKSET JA SeMINAARTT SUOMESSA 6310 Ansionmenetyskorvaukset Hallinnon palkkiot , ,00 5% ,46 349% 6324 Ruokailukulut ,00 377% 6325 Sosiaaliturvamaksut -251, KUnnöspalkkiot % 6518 Sosiaaliturvamaksut -193,00-23,00 12% , ,46 126% KOKOUKSET JA SEMINAARIT ULKOMAILLA 6310 Ansionmenetyskorvaukset * 6311 Hallinnon palkkiot ,41 289% ,26 482% ,85 173% 6324 Ruokailukulut ,80 434% 6325 Sosiaaliturvamaksut -174,00 659,00 379% 6512 Käännöspalkkiot Sosiaaliturvamaksut -193, , ,32 382% VALTUUSKUNTIEN VIERAILUT SUOMESSA 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut 6512 Kädnnöspalkkiot 6518 Sosiaaliturvamaksut , , , , , , ,00 63% 161% 144% 625% 12 2% , ,80 144% 113 VALTUUSKUNTIEN VIERAILUT ULKOMAILLA 6310 Ansionmenetyskorvaukset Hallinnon palkkiot ,95 56% ,70 235% , Ruokailukulut ,91 53% 6325 Sosiaaliturvamaksut 174, Käännöspalkkiot Sosiaaliturvamaksut -193, , ,20 10

35 114 MUU KV. TOIMINTA TALOUSARVIO KAUSI 6310 Ansionmenetyskorvaukset Hallinnon palkkiot 6313 Huomaavaisuudenosoituks ,00 31% 6317 Uiton edustukset ,00 68% ,00 123% 6324 Ruokailukulut ,00 15% 6325 Sosiaaliturvamaksut -174, Tilojen vuokrat Tuki eri järjestöille Kflannöspalkkiot ,00 78% 6515 Muut palkkiot Sosiaaliturvamaksut 385,00 31,00 8% 6611 Muut jäsenmaksut ,20 192% , ,20 169% 11 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot Huomaavaisuudenosoituks ,00 31% 6317 Uiton edustukset ,16 134% ,96 313% ,15 178% 6324 Ruokailukulut ,51 352% 6325 Sosiaaliturvamaksut 947,00-659, Tilojen vuokrat Tuki eri järjestöille Käännöspalkkiot ,00 55% 6515 Muut palkkiot Sosiaaliturvamaksut.349,00-62,00 5% 6611 Muut jäsenmaksut ,20 192% , ,98 182%

36 KUSTANNUSPAIKKA 12 TIEDOTUS KAUSI: 12 /94 TALOUSARVIO KAUSI % 120 SÄRMÄ 5210 Ilmoitustuotot' 5211 Tilaustuotot 6412 Muut materiaalikulut 6417 Valokuvat 6510 ATK-palvelut 6512 KSSnnöspalkkiot 6514 Muut ostetut palvelut 6515 Muut palkkiot 6516 Painatukset 6517 Postitus 6518 Sosiaaliturvamaksut 6810 ATK-kulut 6812 Postimaksut ,35 117% % ,10 68% ,19 95% % 8.287, % ,00 94% ,50 101% ,00 32% ,00 105% ,99 91% ,37 88% 121 MUU TIEDOTUSTOIMINTA * t 6323 PalkkatyölSinen/Löntagare 6314 Ilmoitukset 6327 Tiedotustilaisuudet 6412 Muut materiaalikulut 6413 Painotuotteet 6417 Valokuvat 6512 KSSnnöspalkkiot 6514 Muut ostetut palvelut 6516 Painatukset 6518 Sosiaaliturvamaksut ,00 146% ,50 84% ,10 16% % % ,00 34% ,00 55% 578, , ,60 64% 122 MESSUT JA NÄYTTELYT 6328 Tilojen vuokrat 6412 Muut materiaalikulut ,90 104% ,90 83%

37 TALOUSARVIÖ KAUSI % 12 TIEDOTUS 5210 Ilmoitustuotot ,35 117% 5211 Tilaustuotot % 6314 Ilmoitukset ,50 84% 6323 Palkkatyöläinen/Löntagare ,00 146% 6327 Tiedotustilaisuudet Tilojen vuokrat ,90 104% 6412 Muut materiaalikulut ,10 27% 6413 Painotuotteet % 6417 Valokuvat ,10 48% 6510 ATK-palvelut ,19 95% 6512 KSannöspalkkiot % 6514 Muut ostetut palvelut ,94 62% 6515 Muut palkkiot % 6516 Painatukset ,00 88% 6517 Postitus ,50 101% 6518 Sosiaaliturvamaksut , ,00 29% 6810 ATK-kulut ,00 105% 6812 Postimaksut ,99 91% , ,87 85%

38 KUSTANNUSPAIKKA : 13 EDUNVALVONTAOSASTO KAUSI: 12 /94 TALOUSARVIO KAUSI % 130 TYÖEHTOSOPIMUSJAOSTOT 1300 PUUSEPÄNTEOLUSUUDEN TES-JAOSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % ,00 68% ,08 96% % 6324 Ruokailukulut % 6325 Sosiaaliturvamaksut -676,00-916,00 136% , ,08 109% r! I I 1301 MEKAANISEN ALAN TES-JAOSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % % , ,00 3% 6324 Ruokailukulut ,90 141% 6325 Sosiaaliturvamaksut -676,00-874,00 129% , ,34 131% 1302 METSÄALAN TES-JAOSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % % w Matkakulut ivialivoivului ,64 164% Ruokailukulut ,00 75% 6325 Sosiaaliturvamaksut -526,00-496,00 94% , ,64 117% 1303 METSÄKONE' JA TURVEALAN TES-JAOSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % , Ruokailukulut ,80 19% 6325 Sosiaaliturvamaksut 526,00 345,00 66% , ,41 64%

39 TALOUSARVIO KAUSI % 1304 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN TES-JAOSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut % % % ,61 89% % -526,00-309,00 59% , ,61 69% 131 TYÖYMPÄRISTÖ- JA SOSIAALUAOSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut 132 TASA-ARVOJAOSTO 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut % % ,84 92% ,00 6% ,00 84% -526,00 472, , ,84 87% % % % ,18 86% ,50 106% ,20 61% -526,00 343,00 65% , ,88 75%

40 TALOUSARVIO KAUSI % 133 TES NEUVOTTELUKUNNAT 1330 MEKAANISEN ALAN NEUVOTTELUKUNTA 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut , , , ,40-604,00 104% 8 45% 93% 54% 96% , ,14 87% 1331 PUUSEPÄN ALAN NEUVOTTELUKUNTA 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut , , % 11% , ,30 15% 1332 RYHMÄN PUUALOJEN NEUVOTTELUKUNTA 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut , ,00-387, % 32% , ,40 21% 1333 VENEALAN NEUVOTTELUKUNTA 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut , ,51-244,20-75, % , ,71 14%

41 1334 METSÄKONEALAN NEUVOTTELUKUNTA TALOUSARViO KAUSI % 6310 Ansionmenetyskorvaukset % 6311 Hallinnon palkkiot % % ,86 133% Ruokailukulut ,90 72% 6325 Sosiaaliturvamaksut -376,00-275,00 73% , ,76 96% 1335 METSÄALAN NEUVOTTELUKUNTA 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut % % % ,18 53% ,00 6% -376,00-177,00 47% , ,18 47% 1336 MAATALOUSALAN NEUVOTTELUKUNTA r» 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut ,00-501,00 42% ,00-501,00 2% 1337 TURVEALAN NEUVOTTELUKUNTA 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut , ,12-161,00-25, % , ,12 43%

42 TALOUSARVIO KAUSI % 134 LAKIASIAT 5411 Gikeudenkäyntihyvitykset 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6325 Sosiaaliturvamaksut 6515 Muut palkkiot 6518 Sosiaaliturvamaksut ,84 71% % ,64 339% -347,00-166,00 48% % -154,00-143,00 93% , ,20 68% 135 LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6324 Ruokailukulut % ,84 6% ,00 27% ,84 13% 136 MUU TES TOIMINTA 5112 TES-myynnit 5412 Muut tuotot 6313 Huomaavaisuudenosoituks 6314 Ilmoitukset 6315 Kurssimaksut 6317 Uiton edustukset 6324 Ruokailukulut 6327 Tiedotustilaisuudet 6328 Tilojen vuokrat 6410 Kifjallisuus 6412 Muut materiaalikulut 6413 Painotuotteet 6416 Työehtosopimukset 6510 ATK-palvelut 6512 Käännöspalkkiot 6515 Muut palkkiot 6516 Painatukset 6517 Postitus 6518 Sosiaaliturvamaksut 6812 Postimaksut , , , ,00 954, , , , , , , , , ,26-106, , % % 95% 606% 181% 5% 165% 329% 313% 194% 267% 6% 49% 58% 16% 28% 24% , ,84 87%

43 TALOUSARVIO KAUSI % 13 EDUNVALVONTAOSASTO 5112 TES-myynnit 5411 OikeudenkflyntihyvltYkset 5412 Muut tuotot 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6313 Huomaavaisuudenosoituks 6314 ilmoitukset 6315 Kurssimaksut 6317 Liiton edustukset 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut 6327 Tiedotustilaisuudet 6328 Tilojen vuokrat 6410 Kirjallisuus 6412 Muut materiaalikulut 6413 Painotuotteet 6416 Työehtosopimukset 6510 ÄTK-palvelut 6512 KUnnöspalkkiot 6515 Muut palkkiot 6516 Painatukset 6517 Postitus 6518 Sosiaaliturvamaksut 6812 Postimaksut , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26-249, , % 73% 6 67% % 34% 74% 13% 78% 7 181% 5% 165% 329% 313% 194% 267% 6% 75% 58% 16% 46% 24% , ,89 73%

44 KUSTANNUSPAIKKA: KAUSI: 12 /94 14 TALOUS' JA HALUNTO OSAStO TALOUSARVIO KAUSI % 140 TOIMISTOPALVELUT 6412 Muut materiaalikulut 6415 Toimistotarvikkeet 6511 Kaluston huolto ja korjaus 6812 Postimaksut , , , ,67 92% 193% 105% TALOUSHALUNTO ,60 147% 5413 Vuokratuotot 6210 Toimitik)jen vuokrat 6211 Toimitilojen vastikkeet 6212 Leasingvuokrat 6310 Ansionmenetyskorvaukset 6311 Hallinnon palkkiot 6321 Muut vakuutukset 6324 Ruokailukulut 6325 Sosiaaliturvamaksut 6412 Muut materiaalikulut 6513 MAO 6810 ATK-kulut , , , , , ,50-779, , ,20-411, , ,13 264% 459% 105% 98% 5 222% 186% 78% 98% % 115% 118% , ,89 111% 142 HENKILÖSTÖHALLINTO 6110 Palkat 6111 Palkkojen oikaisuerät 6120 Eläkevastuun muutos 6121 Eläkkeet 6130 Sosiaaliturvamaksut 6131 Eläkevakuutusmaksut 6132 Muut henkilöstövakuutukset 6133 Tt eläkevakuutusmaksut 6134 Tt työttömyysvakuutusmaksut 6140 Sairauskulut 6141 Työterveyshuolto 6142 Työpaikkaruokailu 6143 Muut sosiaalikulut 6150 Koulutustoiminta 6151 Virkistystoiminta 6152 Muut henkilöstömenot 6153 Autovakuutukset 6510 ATK-palvelut 6811 Henkilöstön matkakulut , , , ,49 101% ,84 133% ,00 88% ,42 101% ,07 108% ,90 176% ,82 102% ,27 102% ,15 136% ,17 53% ,58 59% % ,00 67% ,30 72% , ,50 111% ,15 136% ,21 99% ,38 103%

45 TOIMINTAKIINTEISTÖT TALOUSARVIO KAUSI % 5414 Pöylinniemen toimintatuotot % 6321 Muut vakuutukset ,20 146% 6412 Muut materiaalikulut % 6814 Sähkö ,08 263% 6815 Pöylinniemen toimintakulut ,17 55% 6816 Pöylinniemen kulut ,50 195% ,20 19 TOIMITILAT 1440 KESKUSTOIMISTO 6321 Muut vakuutukset Muut materiaalikulut ,75 73% 6519 Toimiston huolto ja koijaus ,10 259% 6813 Puhelinmaksut ,12 37% 6814 Sähkö ,60 126% ,57 47% 1441 ALUETOIMISTOT 6321 Muut vakuutukset 6412 Muut materiaalikulut 6514 Muut ostetut palvelut 6519 Toimiston huolto ja korjaus 6812 Postimaksut 6813 Puhelinmaksut 6814 Sähkö , , , , ,20 138% 37% 308% 43% ,99 277% 145 TYÖTTÖMYYSKASSA 5412 Muut tuotot 5413 Vuokratuotot ,76 264% % ,76 142%

46 TALOUSARVIO KAUSI % 146 MUU HALLINTOTOIMINTA 5110 TolmintavSlinemyynti 5111 PTL:n historia 5412 Muut tuotot 6313 Huomaavaisuudenosoitukset 6314 Ilmoitukset 6315 Kurssimaksut 6316 Lahjoitukset 6317 Uiton edustukset 6324 Ruokailukulut 6328 Titojen vuokrat 6410 Kirjallisuus 6411 Lehdet 6412 Muut materiaalikulut 6413 Painotuotteet 6414 Taide- ja lahjaesineet 6510 ATK-palvelut 6514 Muut ostetut palvelut 6515 Muut palkkiot 6516 Painatukset 6517 Postitus 6518 Sosiaaliturvamaksut 6810 ATK-kulut % ,85 215% ,30 113% ,60 147% ,00 109% ,40 38% , ,10 118% ,92 192% ,20 82% , % ,70 296% ,74 141% ,45 577% ,30 201% ,00 56% -2.(k) , ,00-257,00 56% ,92 32% , , TALOUS- JA HALUNTO-OSASTO 5110 ToimintavSlinemyynti , PTL:n historia % 5412 Muut tuotot ,61 259% 5413 Vuokratuotot ,30 127% 5414 Pöylinniemen toimintatuotot ,83 54% 6110 Palkat ,49 101% 6111 Palkkojen oikaisuerät ,84 133% 6120 Eläkevastuun muutos 6121 Eläkkeet ,00 88% 6130 Sosiaaliturvamaksut , ,42 101% 6131 Eläkevakuutusmaksut ,07 108% 6132 Muut henkilöstövakuutukset , ,90 176% 6133 Tt eläkevakuutusmaksut ,82 102% 6134 Tt tyfittömyysvakuutusmaksut , ,27 102% 6140 Sairauskulut ,15 136% 6141 Työterveyshuolto ,17 53% 6142 Työpaikkaruokailu ,58 59% 6143 Muut sosiaalikulut % 6150 Koulutustoiminta ,00 67% 6151 Virkistystoiminta ,30 72% 6152 Muut henkilöstömenot , Autovakuutukset ,50 111% 6210 Toimitilojen vuokrat ,90 459% 6211 Toimitilojen vastikkeet ,13 105% 6212 Leasing vuokrat %

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti

TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 1/3 3000 Osanottomaksut 759 121 724 190 738 181 787 227 3001 Pelaajasiirtomaksut 49 090 41 000 48 277 45 000 3002 Asettelupalkkiot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Eraustähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot