Ne kokemukse t, joita maassamme t r aktor ei den käytös tä metsätalouden palve lukses sa e nnen vii mei stä suursotaa on saa tu, e ivät yl ee nsä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ne kokemukse t, joita maassamme t r aktor ei den käytös tä metsätalouden palve lukses sa e nnen vii mei stä suursotaa on saa tu, e ivät yl ee nsä"

Transkriptio

1 J ä j e n n ö s METSÄTEHON TI EDOITUKSIA n:o 5. HAJ ATI ETOJA TELAKETJUTRAKTOREISTA J A NIIDEN KÄYT.. STÄ METSÄTALVI TEIDEN RAKENTA SESSA J A HOI DOSSA Kirj. metsänhoitaja Kalle Putki sto Ne kokemukse t, joita maassamme t r aktor ei den käytös tä metsätalouden palve lukses sa e nnen vii mei stä suursotaa on saa tu, e ivät yl ee nsä ole olleet eriko isen myönteisiä. Tekniikan nopean kehityksen ansiosta mar kkinoille on kuitenkin ilmaantunut para nnettuja mall e ja, jotka lienevät käyttökel pois ia metsät öiss ä me i käläisi ss äkin olosuhteissa. Ne työt, joissa näitä voidaan käyttää, ovat moni naiset. Puutavaran kuljetukseen soveltuvat ruotsalaisten kok e must en mukaan par hai ten n hevosvoimaiset, tyhjänä a inakin 5/km/ t. nopeud en saavutta vat py örätrakt orit. Erittäin mäkisessä maastos s a ja vaikei s s a lumiolosuhteis sa ovat t ähän tarkoitukseen kutenki n suhteellisen kevye t telaketjutraktori t antaneet parhaat tulokset. Mu is ta t r aktoreille sopivista metsätöistä mainittakoon maan pi nnan valmistaminen kylvöä ja istutueta varten, puun mien koneellinen istuttaminen ( käytetään la jassa mittakaavas s a Amerikassa ), uittoväylien kunnostamis,työt, puutavar an l a staaminen j a ennen kaikkea metsäteiden r akentamisessa ja h oidossa esiintyvä t erilaiset työt. Seuraavassa on tarkoituksena es ittää eräitä hajatietoja tel aketjutr aktoreista ja nii den käytöst ä r a k e n t a mi s e s s a j a me t s ä t a v i t e i d e n h o i d o s s a meillä j a Ruots issa tehtyjen havain~o j en pohjalla. Eräitä tietoja telaketjutra ktor eista j a niiden lisävarusteista. v a a t i mu k s e t o n a s e t e t Mi a i s e t t a v a t i e t ö i s s ä j a y l e e n s ä m e t s ä t a o u d e s s a k ä y t e t t ä v ä e t e a k e t j u t r a k t o r i l e Raivaamis ja taso ittamistöi ssä ovat taloudellisimmi ksi osoi ttautuneet 63 tonni n painoiset. Nä in r askaiden malli en s iirtäminen työmaalt a t oiselle on kuitenki n eri ttäi n hankalaa. Toiseksi suurien tyyppi en hankkiminen mer ki tsee melkois ta p ääoman investointia. Aj ate l len k äyttöä yks i nomaa n metsä t loud ~n palveluksessa muodostuu niiden kuolettaminen va i keaksi. Kuoletueajoista e i to s in ole tarkkoja tietoj a sa tavissa. Pyör ätr aktoreille lasketaa n tava l l isesti käyttötunt i a ( autoil le t.). Telaketjutraktoreilla mää rä lienee a i naki n yksinoma n r aivaustyössä käytettävis ä p ienemp i. Tyydyt tävi in tuloksiin on päästy myös kevyemmillä, n. 5 tonnisill a, joita voidaan nopeas t i kul jettaa ku~ maafiuon lavalla pai kasta toise en. Tätä suuruusluokkaa oleva traktori voi muutamall a puskulla t ai vintturiaan käyttäen pois taa rinnankorkeusl äpi mita ltaa n alle 5" paksuiset kasvavat puut, vastaavaa suuruusluokkaa olevat tuoreet j a kuivat kannot sekä alle 0. 5 m3 ~ ruiset irtokivet. 7 tonnin t raktorill a voida n ylärajana pitää m3 irtokivi ä j a 8" kantoja. Alle 6 tonnin painoisten t r aktor ien käytön puolesta puhuvat. myös lumen tiivistämi sessä j a auraamisessa niistä

2 saadut kok emukset. Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoja eräistä niistä telaketjutraktoreista, joiden käyttöä voidaan ajatella metsätalouden palveluk assaa lähinnä meikäläisissä olosuhteissa. Taulukko. Eräitä ominaisuuksia Caterpillar D D 3098 i 60 Paino tavanomaisissa varusteissa, kg ~ Maksimi teho vetokoukussa hv. Maksimiteho hihnapyörässä hv. Valmistaja j a malli l Allis Chalmers International D 6 HD5 HD 7 HD 0 II TD 6 TD 9 TD il j, i 379 l Raideväli " 0 Suurin pit. m Suurin lev. m taj t ai Maksimivetovoima ja nopeus normaah~ kierrosluvuilla vaihde eteen kg ' vaihde eteen kg vaihde eteen kg 39.8 vaihde eteen kg vaihde eteen kg 78 6 vaihde eteen kg vaihde taakse vaihde taakse 60 Suurin kork. m J. 5.7

3 3(Taulukko, j a t koa ) : J vaihde taakse vaihde taakse km/ t. ', i ; Sylintereit ä kpl. Tahtien lukumäärä Normaali kierrosluku/min Kääntösäde m Maahan koskettavan telaketj. osan pituus m ala maahan m Telaketjun lev. " Paine kg/cm Kosketuspint~. Hinta tavanmuk. varusteissa n. mk XY) < 765.CX:O.5Q.OOC.5(>0.ax: 6(0::0 800~ Vintturin hinta n. mk ~0ÖO , SUCXX> x~ Raivauspuskurin hinta n. mk XX) Lumiauran hinta n. mk U<XX> )86.,(XJJ Q.CX:O X~ Pinotav. kuormauslaitt. hinta n. mk XX) ~ )(X) <m aoo.cro ~ Q.OOO c: CO Suurempi paino t arkoittaa leveämpää mallia. Hinnat liikevaihtoveroinsen ja tullatt. vap. Suomen satamissa. (Traktoreiden toimitusajat ny~isin n. 6 kk.)..7uooj

4 Tauluk oi den tiedot ovat va l mistajien antami a. Kai kki esitetyt mal lit ova t diesel moottoreilla varust et tuj a j a käyt tävä t polttoaineenaan naf taa. Tehtaat va lmistavat ~ös vas taavan teho isia ja painoisia traktoreita pe~roli ruoottoreill a, mutta nii den käyttö tulee kall ii mmaks i, mikäli pe trolin j a naf tan hintasuhde säilyy nykyisenä. Käynnistys tapahtuu bensiinikäyttöisellä apumoottorill a melkoisen helposti k ovasa akin pakkasessa. Polttoainekulutus on suhteell isen pieni. Siitä antavat jonk inl a is en kuvan Nebraskan yliopiston maa talousteknill isen osast on toimesta vuosina suoritetut kokeet, joissa eri merkkis ille traktoreille saatiin 0 tunnin keskiarvoina, kuor mituk sen ollessa vetokoukussa 75 % mahdo llisesta huippukuormituksesta, seur aavassa taulukossa esitettyjä arvoj a. Taulukk o. l Tr aktori Pol t toa inekulutus Vaihde litr/t. ~ Hvt/li tr. Cat erpillar D D Allis Chalmer s HD 7 HD _! Internationa l TD 6 TD 9 TD Gr/Hvt f l l Normaalissa työajassa kulutus ei luonnollisestikaan nouse taulukossa es iintyvään suuruusluokkaan. Jonkinlaisena keski arvorta voit aneenp~ tää naf t aa käyttävillä koneilla 5 g/hevosvoimatunt i a vastaava n arvon ollessa petrolikäytt öisillä n. 60 g(h evos voimatuntia. Kun nafta maksaa tällä hetkellä :/kg Helsingi s sä ( petroli :50/kg), e i käyttö muodostu tehoon nähden k ovinkaan kallii ksi. Traktoreihi n on saa t a vissa mitä erilaisimpia, hydraulisesti mekaanisesti toimivia lis ä varusteita, kuten raivauspuskureita, re pijöitä, t i ehöyliä, kaivuuv ä lineitä, ojankaivuuvälineitä, auzoja, jyriä, puutavaran last auslaitteita jne. Ajatellen metsätalviteiden rakentamista ja hoitoa sekä yleensä käyt töä metsätaloudessa ovat ennen muita seuraavat va ruste e t tarpe ellisia:. Raivauspuskuri, jonka tule e toimia hydraulisesti. Niitä on saat a vissa k olmea päätyypp iä: sellaisia, jotka asenneta n k ohtisuoraan traktori n aj osuuntaa vastaan, sellaisia, jotka voidaan sijoittaa ~ös jommallekummalle puolelle vinoon as entoon, sekä sellaisia, J"!l~~t "'"'II! fcnd,!tlt&!5&riu, joiden asentoa voidaa n työn yhteydessä ~ös sivusuunna ssa muuttaa. Koska puskurilla joudutaan p oistamaan tiiviiksi pakkau tunutt a lunta, ovat lumen sivuun vierittämiseksi kaksi viimeksi mainittua mal lia sopivimmat ( kuva ). Hydraulinen puskuri eroaa mekaaniseen verrat tuna edukseen, mm. s~na että se saadaa n lasketuks i traktorin kulkutas oa alemmaksi, jolloin n. puolet kone en painosta siirtyy sen

5 5päälle {kuva ). Tästä on luonnollisesti ennen kai kkea hyötyä maan leikkaus j a pengerrysty össä. Jos työskennellään pehmeässä maast ossa, es i m. suolla, jolloin s ilmäkepaikoill a painuminen on tarjolla, voidaan puskurin a lle latoa telpuita j a nostaa sillä niiden varassa jo syväliekin va jonnut trak torin etupää ylös. Raivauspus kur e id en leveydet vaihteleva t traktorin k oos ta ja mallista riippuen.5. 0 m: ii n ja korkeude t m:iin sekä paino t kg:aan.. Vintturi, jonka on toimittava samanaikaisesti kuin puskurikoneis ton. Sillä voidaan nostaa kantoj a j a kiviä. Juuttuessaan paho in kiinni trakt ori voi vedä tt ä ä sillä itsens ä irti. Puutavaraa kuljetett ae ssa saadaan rekijo no pahi mpien vastamai d en yli siten, että traktori ajaa tyhjänä mäen harjalle t ai toiselle puolelle j a ve tää kuorman v asta sen jälkeen vintturilla. Vinttur eita on useampaa mallia. Metsätöissämme riitt ä ä yks irumpuinen (kuva 3). Ter äsköyden säästämiseksi on köydenjakaja suositeltava. 3. Lumi aura. Valmis ta ji en toimittama t mallit, joit a on k onstruoitu a inoa staan suurimp"iin tyypp eihin, ova t rakente eltaan erittäin hyviä ja osoittautuneet käytössä tehokkaik si (kuva t j a 5). Niissä on yleensä levityssiivet, joidankorkeutta voidaa n käytön a i kana muuttaa. Kuten taulukos ta ilmenee, ova t niiden hinnat ku i tenkin t a vattoman k orke ita. Tästä syystä j a osit n sen tähden että aur auksessa tule vat ensi sijassa kysymykseen pi enemmät t r aktorit, ova t ruotsalaiset ryhtyne e t r akentamaan kotimaista aur auskalusto a (ku va 6). Tähän luulisi myö s meillä olevan mahdollisuutt a. Var s ina isen l umi auran puut t uessa voidaan raivaus pus kuri a käyttää lumenpoistoty öhön. Vai ke issa lumiolosuhteissa on sen k orkeut t a kuitenkin tällöin lisättävä hitsaama lla ylär eunaan haarukat, joiden väl ii n voidaan latoa lankkuja, kiinnittämällä siihen suoraan j atkolevy.. Lana. Sekä auto ja traktoriteiden että hevosvarsiteiden hoidossa ruots a laiset käyttävä t traktorilla vedettävää lanaa. Yksiteräinen mal li (kuva 7), jonka terää voidaa n nostaa ja laskea, on todettu hyväksi. Lanaustyössä voidaa n käyttää myös tavallista maa ntielanaa, joka saa olla mielui mmin jonkin verran normaalia r a skaampi (kuva 8). Lanat ova t r akenteeltaan sik si yksinkersia, että traktorin käyttäjä tarvittaessa pysty nee itse rakentamaan sella is e n. Tel aket juihin on saa tavis sa erilaisia kenkiä (kuva 9). Metsä tietöissä on ed~llista käytt ää normaalimallisia, joissa tulee olla reiät jäähokkien levennyspalikoiden kiinnittämiseksi. Viimeisenä uutuutena mainittakoon pääasiassa kesäkäyttöön tarkoitetut kumi päällysteiset t e laketjut, joiden luulisi olevan miston säästämisen kannalta edullisia. Niid en käytöstä ja kestämisestä ei toisseksi ole mitään yksityiskohta ista tietoa.

6 6 Mets ä t a l vitei den r akent ami sessa j a hoidos s a tehtylj. ä hava i ntoja. J os m e t s ä t a l v i t i e n r a k e n t a mi s e s s a, olip a kysy my s auto t a i he vo st i estä, on t ar k oi t uks ena k äy t tää tel aketj u t r ak toria, on jo t i el i n j a a vi itoi tet t ae s s a mer k it t ä vä l i njal le sat t uvat s u onsilmäkke et, oj at j a purot, j otta ne vo i daa n t a l vel la ki eil tää. R a i v a a m i s t y ö on edull isi nta suorittaa a i naki n k angaspa i koilla jo ennen lumen t ulo a, mutt a os a siitä käy pä i nsä tal vel l akin. ' esvoimin kaad et a ~n puut, poi stetaan joko ampumalla t a i nos turilla v a nk i mma t tuoreet kannot j a ammut aan p ora t a i maapanoks illa suurimmat k ivet. ( Ma i nittakoon, et t ä ruots a laiset käy t t ävät kivi en p oraukses sa be nsiinimoot t orilla t oimivi a moottorip oria.) J os t r akt ori a käyte tään raivauksessa a i noa s t a an tal vella, on.kai kki kivi ty öt tehtävä jo sul an maa n aika na. Het i r a ivausmi ehi st ön j ä less ä voi da a n ti eli nj a puhdist aa traktorilla k ivis t ä j a kanno ist a (kuva t 0 j a ). Sen jälke en a jetaan mättäät j a kuopat s il e i ks i, t a s oi tet a an s ivuil le viett ä vät k ohd at j a t ar p een muka a n suorit et a a n lei kka us j a p engerrys ty ötä. Pehmeil lä s oilla kulk e vi en t i enos i en r a ivaami ne n j a t a saa mi nen on syytä jät t ää p akkas a j aks i, j o l loi n r out a j o k nt aa t r akto rin. Mikäli sul ana a i kana j oudut aan y litt ämä än p ehme i t ä s c i t a, on kul kur eitti t eloit ett a va p oikitta in n. puo l en metri n v ä le i n as et e t t a villa,ainakin 3 m mitta isilla, ke s ke l t ä y li 0 c m paksui s i lla, mi elui mmi n koivuisilla puilla. Raivau s t öi ssä ty ömenekk i riippuu luonnoll i sesti maast on la adu sta j a t r ak torin k oosta. Jo nki nl ai s ta suuntaa an t a nee kui t enki n p el lon r a ivauksest a saa tu k okemus, jonka muka an 7. 5 tonnin "C a terp i ll ar " D 6 : l l a puhdi stetaan 8 t u nni s sa helpohko i s sa o losuht e i ssa (kannokk o ei eri k oisen t i heä ei k ä jär e ä, maasto kivet ön ) n ha: n a lu e k a nno is t a. Tämä va s t a i s i n j m metr in levy i stä ti el i n j aa. Vuori st oha l lenb er gin ( Tal via joti et 9 37) muka an va staava n aut ot i e mat kan r a i vaami nen mi es voi mi n va a t ii keskimäär i n 3 mi estyötunt i a ( l ukuun si s ältyy t odennäk öi se s t i myös k ivi en pois to j a pu i den kaat o). He ti, kun pakkan en on muodos t anutrltdant urvemai l la t r aktori a kanta vaksi, s uunna t a an ty ö suomaihi n. Ra ivaus puskuri ll a p oist e t aan jänte et j a mät täät. käli pohj a kestää, edelly t tää ne_voj en käs it tely a i noas taa n yh d en edestakai s en a jon j a t y önop eut ena voidaa n p itä ä t r aktorin koost a riippuen Samall a p oi stetaan l i i ka l umi ajoradalt a. _Jos lumi s a taa s ulaan ma ahan j a es t ää rou t aantumis en, kut en on a si a nl a it a tänä t a lvena, on teht ä vä moni n verroin va i k eampi. Tällöi n on nimitt ä in l öys ä u m i ~ a a t a v a ens i n t i i v i s t e t y k s i, j ott a kylmyy s pääsisi t u nkeutu maan maan pi ntaa n j a muod stamaan routaa. Kantavan kerro ks en r a kentami ne n on su oritetta va as t eitta i n. Var minta on polkea a inakin p e hme i mmät k ohd a t mi esvoimin. Sen j ä l ke en t eloitetaan s a ma a n tapaan kui n j o ed el l ä on t r aktoreid en soide n ylitys tä käsiteltäes sä esit e tty. Ensimmäi n en kert a a jetaan ilman pusk uria ( puskuri jok o irroit et a an k ok ona a n pai non k event ämis eksi t a i ainakin pi detää n y lhää llä a jon a i kana ). Vi nt t uriss å oleva ter ä s köysi pi d etää n kai ken var a lt a a va t tuna per ässä, jot ta se t arvittae ss a saata isiin nop e a sti kiinni tetyk si pu ihin j a k one ylös paina nt e ista. Puutto rni a _nevo ja ylitett äe ssä e i t r ak tori n oman k öyden p ituus ole riittävä, vaa n sitä on syy tä j a t kaa. Jo s t r akt ori a lkaa va jota, on no pea apu tarpeen. Täst ä syy st ä kanna t t aa p i t ä ä mukana kaiken var al t a jatkuva s t i h evone n, jol la on mat kas s aan te l a puukuorma sekä 3 mi e stä. Ep äilyt tävi mmil lä pa i k oilla kaivetaa n koekuopp i a l api olla p ohj a n l aadun selvi t t ämiseks i. El le i ole käy t et tävi s sä vintturi a, voidaan suo nsil mäk~ e e se en pai nunut k one nos t a a vah

7 7voi sta tukeista tehtyyn pukkiin kiinnitety llä taljalla. Telapuiden saanni n helpottamiseksi on syytä va r a stoida ennen lumen tuloa tielinjalta p oist e tut puut suopaikoilla keko ihi n tien vier e en. Samoja te l apuita voidaan käyttää us eampaan k ertaa n. Kuta leveämmät telaketjut ovat, sitä halpo mmi n käy ensimmäinen ajo. Esimer kkinä a ikame neki stä mainittako on, et t ä kuluvana t a lvena eräällä talviautot i enr a kennustyöma a lla vaati k ilome trin levyisen jäätymättömän ne van ylfttäminen ens i mmäis ell ä kerr a lla. 5 tonnin t r aktor i! ta, jolla oli 3" telaketjut, tuntia. Pohjavesi ulottui mil t e i k oko matkalla suon p intaan as ti. Lumen paksuus va i hteli 6000 cm j a tielinj,a oli osit t a in p olettu j a teloitettu. Matkan aikana t r akt or i va josi 3 kert a a selviten kuit enk in joka kerta vintturinsa a vulla omin voimin ylös. Tien r akent a jilla e i ollut aikaisempaa kokemusta trakto r in käytöstä. Ka i kkiin var okeinoihin ei täst ä syyst ä oltu os a ttu var au t ua. Paluu samaa r eittiä vaati aikaa a inoastaan 3 tunt i a. Vasta kun pohj a kantaa, voidaan aloittaa i i a n u me n p o i s t a mi n e n r a i v a u s p u s k u r i a ( kuvat j a 3). Par as päiväsaavutus täss ä työssä s amalla työmaa lla, j olta edellinenkin esimer kki ol i, on o llut 5 aj okm. Ty öajan pituus oli t ä ll öin 3 t. Niillä kohdi ll a, joissa p ohj a vesi ulottuu lähelle p~ taa j a on liikkuvaa, on r akennettava silta. Ajor a ta, joka juuri ja juuri kantaa telaketjut r aktor i n, ei viel~ kanna täyde llä kuor malla varustettua h evost a autosta puhumatt akaan. Kuten a ikaisemmi n esite~ tä taulukosta ilmenee, va ihtelee telaketjun paine maan p i ntaa vastaan kg/cm riippuen traktori tyypistä, kun hevosvar s it iellä l a sketaan tarvi ttavaksi kestävyydeksi lumi tiell ä n.. 0 km/ cm Lumes t a pal j ast atusaa maass a r outa etenee pakkaailmal l a kuitenkin eri ttäin nopeast i. Ei vaad i t a kuin pari pakkaspäi vää, ennen kuin tie kantaa auton. Var minta on kui tenkin tehdä ensimmäiset mat kat a jaen "jeep illä" " GMCs llä". Ajor adan taeaarniseksi on syytä j o ennen kuljetusten alkami sta, ainakin autotien ollessa kyseessä, suorittaa a n a u s t a. Ruotsalaiset lanaava t myös hevosvarsiteitään. Vii meksi mai nitussa tapauksessa on l anan oltava kapeamp i. Ajonop eus tässä työssä va i ht e lee traktorin j a l anan koosta r i i ppuen 9 km/ t. Lanan käyttö var sinkin t a l vi autot i en pinnan hoi do s sa on osoittautunut t ar koituk senmukai seksi. "käli a jorataa a iotaan v e s i t t ä ä, on t r aktor i p ienen nop eutensa j a s uuren vetokykynsä vuoksi t ähän työhön sovel~as. Vesilaati k on tilavuus voi olla t r akto r in koosta r iippuen 7 6 m Näin suurten vesimäärien pu mppu aminen miesvo imin käy r a s kaaks i. Tästä syystä voidaa n käyttää moottoripumppua, j oka saa voi mansa joko er ill i s estä p olttomoottor ista t r aktori sta. Sopivien moottor i pumppujen teho on n. 800 litr/min. Vesi tysnopeus va ihtelee traktor in j a v esilaa t i k on koe n sekä tien kaltevuussuhte i den mukaan 9 km/ t. Mets ä talviteiden a u r a u k s e s s a on tietenkin pi dettävä pääp eriaatteena, että t y ö suoritetaan si t ä vet ovoimaa käyttäen, jolla kuljetuksetkin t a pahtuva t. u u s i e n k u p u u t a v a r a n j e t u s t e i d e n j a h u 0 t 0 t e i d e n a u k a i 8 e mi s e s s a j a r u n s a s u m i s i n a t a V i n a my ö s v a mi i d e n t e i.d e n i p i t ä mi a u k s e s s ä j a e V i t y k s e s s ä t e a k e j u0 V a t t r a k t o r i t 0 s 0 i t t a u t u n e e t i V 0 i m a i y s i k s i k a i k k i i n a i t t e i 8 i i n mu i h i n

8 8 v e r r a t t u i n a. Norrlannin metsäyhtiöt ovat tästä johtuen hankkineet kevyitä telaketjutraktoreita, keskimäärin yhden jokaista metsänhoitajapiiriä kohti. Auraustyö suoritetaan niiden alueella työmaihin nähden keskeisessä asemassa olevasta tukikohdasta käsin ns. "aurauspartioilla", joihin kuuluu traktori ja voimakas kuormaauto. Molemmilla on varusteinaan lummaura. Siirtyminen tapahtuu tarpeen mukaan työmaalta toiselle, siten että traktori kuljetetaan joko auton lavalla erikoisesti sitä varten rakennetussa reessä auton jäljessä. Varusteisiin saattaa kuulua myös lana. Traktorin ja auton yhteistoiminta sujuu moitteettomasti, siten että vaikeimmat työt hoidetaan edel l isellä ja kevyemmät jälkimmäisellä. Myös hevosvarsiteiden aukaisemisessa käytetään traktoreita. (Hevosvarsiteiden leveys on Ruotsissa jonkin verran suurempi kuin meillä.) Tällaista menetelmää käyttäen on päästy siihen, että hevosteidan hoitoaurauksessa tavallisissa olosuhteissa voidaan k~ tää kevyttä ja halpaa kalustoa. Tuiskuisimpana aikana on eduksi,jos aurauspartion miehistöön kuuluu ainakin traktorinkuljettajaa, jolloin työ voidaan järjestää kahteen vuoroon. Autonkuljettajan on myös syytä olla perillä traktorin käytöstä. Mitä aurausnopeuksiin tulee, antanevat seuraavat luvut siitä jonkinlaisen kuvan. Tehtävän laatu Maasto Lumen ;eaksuus cm K&tettz vaihde ~ Uuden tien aukaiseminen Suo Vanha n tien aukaiseminen ja levitt. Metsä Vanhan: tien aukaiseminen ja levitt. Suo Vanhan tien aukåiseminen ja levitt. Järvi Auraus tapahtui kevättalvella 96 PohjoisRuotsissa. Tällöin käytettiin 3. 6 tonnin ''BolinderMunktells" telaketjutraktoria (kuva ). Aurausnopeudet riippuvat tietenk)n myös melkoisesti käytetyn koneen raskaudesta. Niinpä armeijan sotaaikana "Caterpillar" D 6:lla suoritetuissa aurauksissa ilmoitetaan nopeuden parhaissa tapauksissa olleen 89 km/ t., mikä vastaa suunnilleen ko. mallin maksimiaj onopeut ta. Kulumassa olevana talvena on monilla työmailla, kamppailtaessa suurissa va ikeuksissa auto ja hevosteiden rakentamiseksi yli routaantumattomien, runaaslumisten soiden, voitu todeta, että ilman traktorin apua olisivat kustannukset nousseet moninkersiksi. Kun entistä tiheämmän sekä vakinaisen että tilapäisen metsäautotieverkoston aikaansaaminen on maassamme tullut ajankohseksi, voidaan olettaa, että edellä esite~ lä traktorityypeillä niiden Ilonipuolisen käyttömahdollisuuden ansiosta on ympäri vuoden yllin kyllin tehtäviä suoritettavinaan ~ös maamme m~ sätalouden palveluksessa.

9 9 Kun kokemukset traktoreiden käytöstä maamme metsätaloudessa ovat toisseksi melkoisen vähäisiä, ottaa Metsäteho kiitollisuudella vastaan kaikki vähäisemmätkin lisätiedot.

10 0 6. lflllrllll trj LtntJ h' l r.w lt t o totmi in(' t iau \uu. pukuro tlltt n. \ Ilo L kolu wo HD 7 ~h.!o a ull to tollll l\. "'' unn a n ton o ida n \ '" a tyion aokan muutta.t "' ä Pl t y otta ' l..a uora a uu nna" Lt ö.l..i tomcn rr una,oid n nnllla totl korkeammalle Km "''"" t 7.5 hu..m t. ii pi,.n f' U.,, "'''''"'' ""Ia orko utta J:l:" > t '\ n. 3./ ('lfl, IDO io :'\ UIII n t\un a n ui nn tn j s l ra ktonn 'inllu ri, j hon mah tuu n. ler pill n D 6 I I' L;ö~lt ii. (. olf'lio n vi "ä. Etuaurtut ur ulr' t lntrrn lton l TO 9) ol.., tra t r in pamota lt p " n puol pu,,ä!ntern t u)lt"h TU Q cm t\: u\ ol u lr i kettu aa U IOntl ill lra. o' lr tll ta. ealla ol.\ IOrt \ ~ 'lhiall urin

11 ' Kll\a C.. I&UIUII Kuol hy\ k i a r ko nowllu lr l..aoriaura. JOka on il. luk\c UIUil id~ n a loleadl'n en olle._ jop lli m..6 tonnin. K.a. 9. Traklor iden Ku,a.. ruot vi n Iraktori t Ia tjuktuliä.. no a)i n. ' t. nonn alikenkiin kiinni! (ei "rj tien pintaa). ri,, ) Kuu 0. aut uytt

12 \. u. a T ra l..t Jt i n l~o rtt o l.. u ulua. 0 ru kunw'l n j un. Entmmäi~ a '.i lh.. a k.atlio kao i OJI"rl t~i)nnet''än IOif" a,,. irrnit oc la un j u itrrt' tä ci n, )rj.. än. ' rn s 0idaan l! hij no)ö,.,!i i lla r h u~vu lr.u rill, jo ka n n kiyttii h'n a r nllul..etn ei ol~ ia n yhlii. ll'ho iiii k. ltcutl' r pill n ) Ku. l.unh npu itul ö kii) uoll a ui ta.h iti ltii :\.. tehon ~aarij imt> n > tilul ömaa lla Ku a näkyvä ör vu...kuri ei kiiiln m.;, u ntoo n. m i JOhtuen lunt h lpo ti n yli ta a in ti llt.,c tl'rpijian 0 7 k l.un n Jll n

13 3 T ul.. l~ll a ul ta l.i. 876.' j a uijt'llttn tk n pitu pii m illå.... \ t PII \. tu kin io.. u.. uuruu f \dfh t l V8 lt'l tull.. n '"" u A.lllltf,., \l un trll l uto o lanau ti\ohtn Kll\a lh..f> tonnin Kuljetu m an plluw I i. Trak t tl pinot h,lra ur lt tlati ualtun s Jl l..atule t. 8. H t'. r it t'll Kuoru atun re ijnnon ltt kulut '.l> litr. t. itr.. U \ tt)lmh,. l 'IHin mitt aita. 0' ir on E'...7 p m J.8 pm'. Ch Jm r U\ 0 ). trntotir \l.n.. ttlm Jlt o p tiiqo \Rillll li'iu ' 8 Io.. ul tu t:a l.åylell v t&rpffn u Tll II p., lle ll 7 II

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

'.: RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT. TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH A

'.: RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT. TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH A RAKEN NUSTYÖKONEI DEN LYHENNEMERKINNÄT LOKOMO - 2O = r ': -- - # - 4 TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS Järjestelytoimisto 1972 TVH 3728 A5 3000 1172 110000 7 / ( 41 -1- RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit,

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit, lotta Soiva ilo ennäkoski Soiva ilo Tila isteiden välissä: ääni Valtaa isteissä, luulit, soraanolle ja ianolle runo marjo heiskanen mutta väleissä luaus, mahtavin valta, kuljettajan voima ja kaikki mahdolliset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ.

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. TYÖVENEET 1 FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. Vmiamme umiinisia työveneitä kokoluokassa 4-17m pela-, partiointi-, tavarajet- heilöjethtäviin. Pyymme jotavai uttamaan veneet e käyttötarkoituksiin. Veneet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot