<!%# Forssa. Keskushallinnon käyttösuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "<!%# Forssa. Keskushallinnon käyttösuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 <!%# Forssa Keskushallinnon käyttösuunnitelma 2015 Kaupunginhallitus

2 FORSSAN KAUPUNKI KESKUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio 2015 Sivu 1 2. Keskushallinnon tuloslaskelma 5 3. Kustannuspaikat Käyttösuunnitelmat vastuualueittain ja kustannuspaikoittain Kaupunkikehitys ja keskusjohto Hallintopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointiosa 38

3 1 T OIM IALA PALVELU 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO Talousjohtaja TOIMINTA-AJATUSIPALVELUKUVAUS Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja konsernin johto, kehittäminen ja markkinointi, elinkeinoelämän ja matkailun edistäminen ja niihin liittyvä hanketoiminta, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut, toimistopalvelut, puhelinvaihde, postituspalvelut, atk-palvelut ja painatuspalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit. Lisäksi keskushallintoon kuuluvat strategian mukainen kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, henkilöstöasiat, paikalliset yhteistoimintajärjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, joukkoliikennepalvelujen järjestäminen, ystävyyskaupunkitoiminta ja kansainväliset suhteet. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Konsernin toiminta on seudun elinkeinostrategian mukaista. Päätökset toteuttavat kaupunkija elinkeinostrategiaa. Toimintamalli selkiytetään vuoden 2015 aikana. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Forssalaisuus on haluttu brändi positiivinen imago. Käytännön valm iuksien lisääminen kohdata m uiden kulttuurien edustajia asiakkaina ja asukkaina. Kansainvälinen yhteydenpito. Konsernin viestintä- ja markkinointikäytännön laatiminen ja onnistunut toiminnallistaminen Kielikoulutusta henkilöstölle. Asiakaspalvelukoulutusten järjestäminen. Viestintä- ja markkinointi käytäntö ja ohjeistus valmiina huhtikuussa Kaupungin elinkeinorakenne on Kaupunkikonsernin hankintapo- Hankintaohjeen uudistaminen monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa litiikan uudistaminen huomioiden valmis huhtikuussa kuntalaisten hyvinvoinnille. paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen. Uusien, eri toimialojen yritysten syntyminen. Tavoitetaso 30 uutta yritystä nettona (uudet-lopettaneet). Olemassa olevien yritysten investoinnit paikkakunnalla vuoden aikana. Kartoitetaan ja rakennetaan seurantaan toimintamalli. Kasvuyritysten tarpeiden huomioiminen. Vuoden 2015 aikana kasvuyritysten yhteistyölle ja yhteydenpidolle rakennetaan systemaattinen yhteistyömalli yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön kanssa.

4 Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Järkivihreän, resurssiviisaan Järkivihreä toimintatapa toimisarvoverkon vahvistaminen. topalveluissa ja keskushallinnossa arkipäivää. 2 Forssa on aktiivinen toimija Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) resurssiviisaiden kaupunkien verkostossa ja asiaan liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointi kriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan historiaa hyödynnetään Konsernille uusi matkailun ke- Matkailuneuvonta ja markkinointi kaupungin kehittämisessä. hittämisen toimintamalli ja orga- muodostavat tehokkaan matkainisointi. lupalvelu kokonaisuuden/ toimialojen välinen yhteistyö. Historia-järkivihreys -yritykset - kokonaisuus Forssan historian ja Järkivihreän brändin ja kasvuyritysten ympärille rakentuva kokonaisuus näkyväksi markkinoinnissa ja viestinnässä. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Terve kuntatalous Ensisijaisesti toiminnallisiin Talouden tasapainottamismuutoksiin ja tuottavuuden pa- ohjelma valmiina keväällä 2015 rantamiseen ja toissijaisesti verojen ja maksujen korottamiseen Kuukausiraportointi ja osaperustuvan talouden tasapainot- vuosikatsaukset, ennakointi tamisohjelman toteuttaminen. Oikea-aikainen reagointi. Asukastyytyväisyys on korkea Asiakastyytyväisyyden ja asia - Jatkuvan palautteen mahdolliskashallintaan keskittyvän arvi- taminen. Toimintamalli valmiiointijärjestelmän luominen koko kaupungille. na. Asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden parantaminen. Sosiaalisen median käytön lisääminen. Kalenterin käyttö -etiketti käytössä ja koulutus annettu. Uusi viestintätoimintatapa aktiivisessa käytössä. Sähköisen asioinnin systemaattinen lisääminen ja mahdollistaminen. Sähköinen asiointi lisääntynyt. Konsernin henkilöstö on hyvin- Henkilöstöohjelman onnistunut Henkilöstöohjelma valmistuu voiva ja innovatiivinen toteuttaminen. huhtikuuhun 2015 mennessä. Innovaatio-ohjelma osaksi henkilöstöohjelmaa.

5 3 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointi kriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Avoimuus Vornetti eli sisäinen intranetti Asiakirjat, oheisaineistot, viestit, aktiivisessa käytössä. Samoin tiedotteet, kyselyt, tiedotusluottamushenkilöiden sähköinen tilaisuudet - määrät. verkkopalvelu on kaikkien päät- Ohjeistus valmiina ja käytössä. täjien aktiivisessa käytössä. Internet, facebook osana viestintää. Ota Kantaa.fi hyödyntäminen Hyödyntäminen eri prosesseissa esim. talousarvion laadinnassa. Avoimen toimintamallin määrit- Yhteisesti hyväksytty toimintately. malli käytössä. Vastuullisuus Yhteisvastuu ja oma-aloitteisuus Keskushallinnon palvelut laadukkaikessa toiminnassa. kaita. Rohkeus Oman työn kehittäminen ja uu- Uudet työtavat ja ohjelmien mahdet työtavat. dollisuudet hyötykäytössä, uusi kalenteri ja sähköpostikäytäntö, sähköiset kokoukset (lync) käytössä. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Sisäisen tiedotuksen parantaminen ja intranetin tehokas hyödyntäminen Kaupunkimarkkinoinnin ja strategisen viestinnän kehittäminen Kaupunkikehityksen uudelleen organisoiminen ja uusi toimintamalli Omistajaohjauksen kehittäminen ja konserniohjaus Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Yritysneuvonnan ja hanketoiminnan uudelleen järjestely. Yritysneuvonta ostetaan kaupungin tytäryhtiöltä edelleen. Määrärahatarve elinkeinoelämän edistämiseen ja kaupunkikehitykseen ei järjestelyjen vuoksi kasva, vaan hieman pienentyy vuoteen 2014 verrattuna. Vaikuttavuus kasvaa. Kaupunki tukee yleishyödyllisiä yhdistyksiä asemakaavalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja korjaukseen talousarvioon varatulla euron määrärahalla. Avustukset tulee hakea vuosittain ja hakemuksessa tulee määritellä millaisia ylläpitotöitä haettu avustus koskee. Tarkemmat hakuohjeet hyväksytään myöhemmin. Toimistosihteerin vakanssi toimistopalveluyksikössä muutetaan taloussihteeriksi. Tavoitteena parantaa talouden ohjausta ja seurantaa erityisesti suurimmalla sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialalla, sekä osoittaa osa työpanoksesta koko kaupungin talouden ohjauksen käyttöön. Henkilöstömäärä ei järjes- 1 telyn vuoksi kasva. Taloussuunnitelma Kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmien kehittäminen ja uudistaminen viimeistään uuden valtuustokauden alusta lukien. Turhan byrokratian purkaminen mahdollisuuksien mukaan.

6 4 Riskianalyysi Omistajaohjauksen ja konsernin kokonaishallinnan epäonnistuminen Talouden ohjaus ja ennakointi epäonnistuu Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kokouskäytäntöjen tehostaminen, sähköiset kokoukset (lync), sähköiset kokousmateriaalit, vähemmän kokouksia ja palavereja, lyhyemmät kokoukset, järkivihreä toimisto, ei kopioita ja turhaa tulostamista, uudet työtavat, tarjoilukäytäntöjen yhtenäistäminen ja karsiminen, työterveyshuollon palvelujen uudelleen arviointi, eläköitymisen hyödyntäminen, seudulliset koulutukset ja verkkokoulutukset, säästövapaat, leasingaikojen tarkistaminen.

7 TULOSLASKELMA /KAUPUNKI 5 PALVELU: Keskushallinto ulk+sis Toim intatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot I Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut -7 0Ä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

8 KUSTANNUSPAIKAT VUONNA 2015 Kirjauskäsitelaji KUSTANNUSPAIKKA N:O NIMI Käsiterakenteen arvoja selite VASTUUYKSIKKÖ N:O NIMI Käsiterakenteen arvoja selite VASTUUALUE N:O NIMI Käsiterakenteen arvo ja selite PALVELU N:O NIMI Käsiterakenteen arvoja selite TOIMIALA N:O NIMI 1000 Erittelemätön, vain taseen tileillä 1000 Erittelemätön 1000 Erittelemätön 1001 Kaupunginvaltuusto 1011 Kaupunginhallitus 1021 Konsemineuvottelukunta 1042 Kaupungin johto 1043 Sisäinen tarkastus 1061 Jäsenmaksut 1081 Kehittäminen ja markkinointi 1082 Ystävyyskaupunkitoiminta 1001 Kaupunginvaltuusto 1010 Kaupunginhallitus 1020 Konsemineuvottelukunta 1041 Kaupungin johto 1041 Kaupungin johto 1060 Yhteiskuntasuhteet 1080 Kehittäminen ja markkinointi 1080 Kehittäminen ja markkinointi 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1092 Yritysneuvonta 1093 Kehittäminen ja hanketoiminta 1095 Matkailuneuvonta 1096 Venäjä hanke 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1101 Hallintopalvelut 1121 Joukkoliikenne 1100 Hallintopalvelut 1120 Joukkoliikenne 1100 Hallintopalvelut 1100 Hallintopalvelut 1201 Talouspalvelut 1202 Toimistopalvelut 1211 Kunnallisverotus 1221 Atk -palvelut 1222 Puhelinpalvelut 1223 Postituspalvelut 1224 Painatuspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1210 Kunnallisverotus 1220 Tukipalvelut 1220 Tukipalvelut 1220 Tukipalvelut 1220 Tukipalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1301 Henkilöstöpalvelut 1311 Henkilöstön koulutus 1312 Luottamushenk. koulutus 1313 Henkilöstön kehittäminen 1321 Työterveyshuolto 1331 Henkilöstön virkistystoiminta 1341 Eläkkeet ja vakuutukset 1361 Paikallinen yhteistoiminta 1300 Henkilöstöpalvelut 1310 Koulutus 1310 Koulutus 1310 Koulutus 1320 Työterveyshuolto 1330 Henkilöstön virkistystoiminta 1340 Eläkkeet ja vakuutukset 1360 Paikallinen yhteistoiminta 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut rn

9 7 TOIMIALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1001 KAUPUNKIKEHITYS JA KESKUSJOHTO TALOUSJOHTAJA TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Konsernin toiminta on seudun Päätökset toteuttavat kaupunki- Toimintamalli selkiytetään vuoelinkeinostrategian mukaista. ja elinkeinostrategiaa. den 2015 aikana. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Kansainvälinen yhteydenpito. Forssalaisuus on haluttu brändi Konsernin viestintä- ja markki- Viestintä- ja markkinointikäytäntö positiivinen imago. nointikäytännön laatiminen ja ja ohjeistus valmiina huhtikuussa onnistunut toiminnallistaminen Kaupungin elinkeinorakenne on Uusien, eri toimialojen yritysten Tavoitetaso 30 uutta yritystä monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa syntyminen. nettona (uudet-lopettaneet). kuntalaisten hyvinvoinnille. Olemassa olevien yritysten investoinnit paikkakunnalla vuoden aikana. Kartoitetaan ja rakennetaan seurantaan toimintamalli. Vuoden 2015 aikana kasvu- yritysten yhteistyölle ja yhteydenpidolle rakennetaan systemaattinen yhteistyömalli yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön kanssa. Kasvuyritysten tarpeiden huomioiminen. Forssa on aktiivinen toimija Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) resurssiviisaiden kaupunkien verkostossa ja asiaan liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan. TYKÄTTY TYYKI KYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan historiaa hyödynnetään Konsernille uusi matkailun ke- Matkailuneuvonta ja markkinointi kaupungin kehittämisessä. hittämisen toimintamalli ja orga- muodostavat tehokkaan matkainisointi. lupalvelu kokonaisuuden/ toimialojen välinen yhteistyö.

10 8 Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Historia-järkivihreys -yritykset - Forssan historian ja Järkivihreän kokonaisuus brändin ja kasvuyritysten ympärille rakentuva kokonaisuus näkyväksi markkinoinnissa ja viestinnässä. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Asiakastyytyväisyys on korkea Sosiaalisen median käytön lisää- Uusi viestintätoimintatapa minen. aktiivisessa käytössä.

11 9 PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO VASTUUALUE: 1001 KAUPUNKIKEHITYS JA KESKUSJOHTO KUSTANNUSPAIKKA : 1001 KAUPUNGINVALTUUSTO ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak. maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapaly Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopaly Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4600 Muu materiaali Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate

12 10 KUSTANNUSPAIKKA: 1011 KAUPUNGINHALLITUS : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Muut kulut: Varautuminen kaupungin sisäisiin kehittämishankkeisiin kuten USO3 -verkostoprojektiin osallistuminen. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4600 Muu materiaali Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat 4940 Muut kulut Toimintakate

13 11 KUSTANNUSPAIKKA: 1021 KONSERNINEUVOTTELUKUNTA : TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4360 Posti-ja telepalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA : 1042 KAUPUNGIN JOHTO : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Sisältää kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sihteerin palkka- ja muut kustannukset. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4370 Vakuutukset

14 Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Muu materiaali -500 Muut toimintakulut Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut Välilliset verot Muut kulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Poistot koneista ja kalustosta Tilikauden tulos KUSTANNUSPAIKKA : 1043 SISÄINEN TARKASTUS : TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ : TALOUSJOHTAJA Varautuminen sisäisen tarkastuksen ostopalveluihin Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut Toimintakate

15 13 KUSTANNUSPAIKKA : 1061 JÄSENMAKSUT : TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA Sisältää mm. Suomen Kuntaliiton, Kuntatyönantajan, Hämeen liiton ja Hämeen kauppakamarin jäsenmaksut Muut yhteistoimintaosuudet Muut toimintakulut Muut kulut Muut kulut Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA:1081 KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI : KAUPUNGINJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Markkinointi-ja viestintäilmeen päivittäminen teemoittain strategian toimintaohjelman mukaisesti (markkinointi-ja esitemateriaalien uusiminen). Muina toimintoina mm. yritysmarkkinointivideo, internet-sivujen kieliversioiden päivitys ja käännätys, kaupungin tiedotuslehdet (sis. opaskartan), viiri-, bussipysäkki- ja tienvarsimainonnan päivitys sekä uudistaminen, sosiaalisen median sovelluksetja ohjelmat, muut markkinointitoimenpiteet Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti-ja telepalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4470 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet Muut toimintakulut Muut kulut 4940 Muut kulut Toiminta kate

16 14 KUSTANNUSPAIKKA:1082 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA : KAUPUNGINJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Ystävyyskaupunkitoiminnan ja -yhteistyön kehittäminen. Toimenpiteinä mm. valtakunnallisen Unkarin kulttuuriviikon järjestäminen Forssassa sekä pohjoismaisen ystävyyskaupunkitoiminnan laajentaminen ja hanketoiminta teemoittain Muut toimintakulut Muut kulut Muut kulut Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA: 1092 YRITYSNEUVONTA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä (FSKK). Sopimus yritysneuvonnasta FSKK:n, Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kanssa Muut yhteistoimintaosuudet Toimintakate

17 15 KUSTANNUSPAIKKA: 1093 KEHITTÄMINEN JA HANKETOIMINTA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, Hamk:n yliopettajan yhteistoimintaosuus, elinkeinohankkeiden omavastuuosuudet ja muu kehittäminen sekä kv-toiminta ja tutkimukset. Osallistuminen Sitran hankkeeseen: Elinvoimaa resurssiviisaudesta -toimintamalli kaupungille Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4360 Posti- ja telepalvelut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA : 1095 MATKAILUNEUVONTA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Matkailusihteerin palkkakustannukset. Ostopalveluissa Matkailijan opas matkailuesite ja muut markkinointitoimenpiteet, internetsivuston uusiminen, markkinointi- ja esittelytilaisuudet. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapavelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

18 16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet Muut toimintakulut Vuokrakulut 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA : 1096 VENÄJÄ HANKE : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Osatoteuttajatahon siirto FSKK:lta Forssan kaupungille. Hankkeen hallinnoijana toimii Linnan Kehitys Oy. Forssan kaupungin kuntarahoitusosuus v on euroa. Forssan kaupunki laskuttaa vuosittain muut Forssan seudun kuntarahaosuudet. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut toimintakulut Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate VASTUUALUE 1001 YHTEENSÄ: TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

19 17 TOIM IALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1100 HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritlmittarit ja tavoitetaso 2015 Kaupungin elinkeinorakenne on kaupunkikonsernin hankintapo- hankintaohjeistuksen uudistamimonipuolinen ja tuottaa lisäarvoa litiikan uudistaminen huomioiden nen: valmis huhtikuussa kuntalaisten hyvinvoinnille. paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritlmittarit ja tavoitetaso 2015 asiakastyytyväisyys on korkea asiakastyytyväisyyteen ja asia - jatkuvan palautteen mahdolliskashallintaan keskittyvän arvi- taminen, toimintamalli valmiiointijärjestelmän luominen kaupungille. na. asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden parantaminen. kalenterin käytön ohjeistus käytössä ja koulutus annettu. hyvän hallinnon toteutuminen toimintatapojen tehostaminen ja sähköisen sopimushallintajäruudet toimintatavat jestelmän hyödyntäminen kaupungilla, luottamushenkilöiden verkkopalvelun (LHVP) tehokas käyttö, verkkopalvelu päättäjien aktiivisessa käytössä, asiakirjat, oheisaineistot, tiedotteet ja ilmoitukset, kalenteri, yhteydenpito jne. yleensä verkkopalvelun kautta, toimintatapaa koskeva tiedottaminen valtuustossa ja lautakunnissa alkuvuoden aikana esityslistojen ja pöytäkirjojen laadintaan liittyvien tehtävien työ nja kota rken n u ks ia.

20 18 VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT KUSTANNUSPAIKKA: 1101 HALLINTOPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINSIHTEERI KAUPUNGINSIHTEERI Sisältää kaupunginsihteerin palkkauskustannuksetja toimistopalvelujen ostot. Toimintatuotot Myyntituotot Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkkiot Kuukausipalkat Sairausvakuutuskorvaukset 970 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopaly Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Muu materiaali -500 Muut toimintakulut Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut Muut kulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Poistot koneista ja kalustosta Tilikauden tulos

21 19 KUSTANNUSPAIKKA : 1121 JOUKKOLIIKENNE ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINSIHTEERI KAUPUNGINSIHTEERI Sisältää 50 % hankinta - ja joukkoliikennesuunnittelijan palkkauskustannuksista. Avustus työmatkatukeen Tyykikyyti, monipalveluauto ja kaupungin ostovuorot euroa. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopaly Matkustus- ja kuljetuspalvelut Avustukset 4730 Muut avustukset kotitalouksille Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Toimintakate VASTUUALUE 1100 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

22 20 T OIM IALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1200 TALOUSPALVELUT Talousjohtaja TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Terve kuntatalous Ensisijaisesti toiminnallisiin Talouden tasapainottamismuutoksiin ja tuottavuuden pa- ohjelma hyväksytään valrantamiseen ja toissijaisesti ve- tuustossa kesäkuussa. rojen ja maksujen korottamiseen perustuvan talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Talouden seuranta,ennakointi ja raportointi Oikea-aikainen reagointi Kuukausikohtaiset raportit ja ennusteet kuukausittain hallituksen ja lautakuntien ja johtokuntien käsittelyssä. Osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Asiakastyytyväisyys on korkea Sähköisen asioinnin systemaat- Sähköinen asiointi lisääntynyt. tinen lisääminen ja mahdollista- Asiointitilin käyttöä markkiminen. noidaan ja lisätään kaupunkilaisten yhteydenpitotapana. Samoin Ota Kantaa.fi sivuston hyödyntämistä. Prosessien kehittäminen ja Sähköisten prosessien käyttöön- Ohjelmistot, koneet ja laitteet palvelujen laatu otto ja prosessien sujuvuus ja ajanmukaiset ja toimivat. uudet toimintatavat Kaupungin intranetti (Vornetti) koko henkilöstön aktiivisessa käytössä sekä tiedottamisessa että työtilojen hyödyntämisessä. Sähköiset Lync-kokoukset käyttöön mm. viranhaltijayhteistyössä. Tietoturvasuunnitelman ja ohjeistuksen ajantasaistaminen. Sähköisen irtaimistoluettelon käyttöönotto Kaupunkikonsernin kokonaisval- Kaupunkikonsernin riskienhal- Käytännön toimintamalli taisen riskienhallinnan kehittä- lintapolitiikan toteuttaminen ja hyväksytty ja koulutettu. minen käytännön toimintatavat Kuntaliiton ja huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projektin hyödyntäminen kaupunki-

23 21 Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 konsernin riskien- ja jatkuvuuden hallinnassa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen käytännössä ja ohjeistuksen uusiminen Sisäisen valvonnan ohjeistus uusittu. Omistajaohjaus ja konserni- Konsernineuvottelukunnan roolin Toimiva omistajaohjaus ja konvalvonta selkeyttäminen sernivalvonta Mukanaolo seutuneuvottelukunnan toiminnassa

24 22 VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT KUSTANNUSPAIKKA : 1201 TALOUSPALVELUT ULK+SIS TILI VELVOLLINEN TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA Talousjohtajan palkkauskustannukset. Taloushallinnon laskentapalveluiden osto Loimijoen Kuntapalvelut toimistopalvelujen osto toimistopalveluyksiköltä (1 toimistosihteeri) Oy:ltä ja Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista Tilikauden tulos

25 23 KUSTANNUSPAIKKA : 1202 TOIMISTOPALVELUT ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ Toimistopalveluyksikön henkilöstön tehtävien vaativuutta arvioidaan päivitettyjen tehtäväkuvausten mukaan. Kehittämistyötä jatketaan mm. käymällä läpi toimistopalvelutarpeet yksiköissä esim. eläköitymisten ja/tai organisaatiomuutosten yhteydessä. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4014 Tilapäinen työvoima 4017 Sairauslomasijaiset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuri palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate

26 24 KUSTANNUSPAIKKA : 1211 KUNNALLISVEROTUS. ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Kaupungin osuus valtiolle verotuskustannuksista Osuus verotuskustannuksiin Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA : 1221 ATK-PALVELUT. ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA TAI TIETOHALLINTO- PÄÄLLIKKÖ Keskitetysti hoidetut atk-palvelut. Tietohallintopäällikön ja atk-tukihenkilön palkkauskustannukset. Palvelujen ostaminen CGI:ltä. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu 4130 Jaksotetut eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut

27 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pito Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista 7150 Poistot koneista ja kalustosta Tilikauden tulos

28 26 KUSTANNUSPAIKKA : 1221 PUHELINPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYV ÄK SYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUS JOHTA JA TA I TIETOHALLINTO- PÄ ÄLLIKK Ö Sisältää puhelinvaihteen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset vyörytetään toimialoille. Välityspalveluja myydään myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle ja Jokioisten kunnalle. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 4300 Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossapitopaly Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate

29 27 KUSTANNUSPAIKKA : 1223 POSTITUSPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA TAI TIETOHALLINTO- PÄÄLLIKKÖ Keskitetyn postituksen kustannukset. Vyörytetään käytön mukaan toimialoille. Toimintatuotot Myyntituotot Muut myyntituotot Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut Posti- ja telepalvelut Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto-ja koulutarvikkeet -100 Muut toimintakulut Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokrat Toimintakate -560 KUSTANNUSPAIKKA : 1224 PAINATUSPALVELUT. ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA TAI TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Painatuskeskuksen ja toimistotarvikevaraston kustannukset. Käytön mukainen sisäinen ja ulkoinen laskutus. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut toimintatuotot Muut tuotot 3530 Muut tuotot 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopaly

30 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Toimintakate VASTUUALUE : 1200 TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

31 29 TOIM IALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Kaupunkiorganisaatiossa toteu- Käytännön valmiuksien lisää- Kielikoulutusta henkilöstölle. tetaan poikkileikkaavaa kansain- minen kohdata muiden kulttuu- Asiakaspalvelukoulutusten järjesvälisyyttä ja huomioidaan moni- rien edustajia asiakkaina ja asuk- täminen. kulttuurisuus. kaina. Forssalaisuus on haluttu brändi Konsernin viestintä- ja markki- Henkilöstöpalvelut omalta osalpositiivinen imago. nointikäytännön laatiminen ja taan edistää erityisesti sisäisen onnistunut toiminnallistaminen. viestinnän onnistumista Intranetin ja muiden välineiden avulla, mutta edistää myös ulkoisen viestinnän onnistumista tuomalla esille Forssan kaupunkia hyvänä työnantajana, työpaikkana ja vuorovaikutteisena toimijana. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Terve kuntatalous Ensisijaisesti toiminnallisiin muu- Henkilöstöpalvelut osallistuu toksiin ja tuottavuuden paranta- talouden tasapainottamistyömiseen ja toissijaisesti verojen hön tuomalle esille henkilöstöja maksujen korottamiseen pe- työhön liittyviä kehittämistoirustuvan talouden tasapainotta- menpiteitä. misohjelman toteuttaminen. Asiakastyytyväisyys on korkea Asiakastyytyväisyyden ja asia - Jatkuvan palautteen mahdolkashallintaan keskittyvän arvi- listaminen. Toimintamalli ointijärjestelmän luominen koko valmiina. kaupungille. Työntekijät ovat sisäisiä asiakkaita, joiden työtyytyväisyys, työilmapiiri ja palautteet tulee ottaa huomioon ja arvioida säännöllisesti. Sosiaalisen median käytön lisääminen. Sähköisen asioinnin systemaattinen lisääminen ja mahdollistaminen. Kaupunki hyvänä työnantajana ja hyvänä työpaikkana on näkyvissä myös sosiaalisessa mediassa. Sähköisten rekrytointikanavien hyödyntäminen. Konsernin henkilöstö on hyvin- Henkilöstöohjelman onnistunut Henkilöstöohjelma valmistuu voiva ja innovatiivinen toteuttaminen. huhtikuuhun 2015 mennessä. Innovaatio-ohjelma osaksi henkilöstöohjelmaa. Työterveydenhuollon palvelujen arviointi Yhteistyön ja toimintamallin kehittäminen.

32 30 VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT KUSTANNUSPAIKKA: 1301 HENKILÖSTÖPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstöpalvelut kustannuspaikalta maksetaan henkilöstöpäällikön palkka- ja palkanlaskentapalveluiden osto koko kaupungille Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä henkilöstötoimiston tilavuokra ja tarvikkeet ja toimistosihteeripalvelun osto toimistopalveluyksiköltä. Intranetin eli Vornetin kustannukset maksetaan Tieralle ja veloitetaan sisäisesti toimialoilta. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu 4130 Jaksotetut eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate

33 31 KUSTANNUSPAIKKA : 1311 HENKILÖSTÖN KOULUTUS ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstön koulutuskustannuspaikalta maksetaan henkilöstölle järjestettävät yhteiset omat ja seudulliset koulutustilaisuudet esimiesten tukeminen ja vertaisryhmätoiminta, esim. Voormannit ja esimiesillalliset. Yhteisiä koulutuksia ovat mm. palvelussuhdeasioihin liittyvät koulutukset, henkilöstölainsäädäntöön liittyvät koulutukset, työhyvinvointikoulutukset, esimieskoulutukset jne. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 4350 Painatuksetja ilmoitukset 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA: 1312 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Luottamushenkilöiden koulutus kustannuspaikalta maksetaan valtuutettujen, hallituksen ja lautakuntien jäsenten koulutuskustannuksia. Määrärahan jako-osuudet vahvistetaan henkilöstöpäällikön päätöksellä Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Toimintakate

34 32 KUSTANNUSPAIKKA : 1313 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstön kehittäminen kustannuspaikalta maksetaan työyhteisöjen ja työyksiköiden toteuttaman kehittämistyön tukemisesta aiheutuneita valmennus ym. kustannuksia, ei kuitenkaan sijaiskustannuksia koulutusajoilta. Työyhteisöltä odotetaan omarahoitusosuutta noin 50 % kustannuksista. Erityisesti kiinnitetään huomiota tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämishankkeiden tukemiseen. Yhteistoimintaryhmä antaa lausuntonsa henkilöstön kehittämishankkeista. Innovaatiopalkitsemisen kustannukset maksetaan tältä kustannuspaikalta. Määrärahasta on varattu noin vuoden palkkakustannukset uudelleen sijoitus- ja työkokeilusta aiheutuneisiin kustannuksiin. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4014 Tilapäinen työvoima 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut 4410 Majoitus - ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Toimintakate

35 33 KUSTANNUSPAIKKA : 1321 TYÖTERVEYSHUOLTO ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Työterveyshuollon kustannuspaikalta maksetaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto on tarkoitettu koko henkilöstölle, mutta lääkärin sairasvastaanotto kaikille yli 3 kk kaupungin palveluksessa oleville. Työhyvinvointia tukevan toimintatavan vahvistaminen työyhteisöissä, sairaspoissaolojen vähentyminen ja työntekijöiden ja esimiesten tukeminen muutostilanteissa korotuvat vuoden 2015 toiminnassa. Toimintatuotot Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA : 1331 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ.. HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstön virkistystoiminnan kustannuspaikalta maksetaan liikuntasetelijärjestelmän kustannuksia, Vesihelmen käyntien ja elokuvissa käyntien tukemista (Bio Kaari ja Elävien kuvien teatteri ) sekä Forssan teatteri, henkilöstöjuhla Suviilta, Nice Run tapahtumiin osallistuneiden työntekijöiden tukemisesta aiheutuneita kustannuksia. Liikuntasetelimäärä on 35 seteliä/vuosi Painatukset ja ilmoitukset 4470 Muut palvelut Toimintakate

36 34 KUSTANNUSPAIKKA : 1341 ELÄKKEET JA VAKUUTUKSET ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Kaupungin vakuutuksia on kolmessa eri vakuutusyhtiössä. IF:IIä, Pohjolassa, ja Tapiolassa. Eläkkeet ja vakuutukset kustannuspaikalta maksetaan mm. koko kaupungin toiminnan vastuuvakuutus ja ulkomaanmatkavakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 4370 Vakuutukset Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA : 1361 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Paikallinen yhteistoiminta kustannuspaikalta maksetaan työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten ajankäytön kustannuksia sekä työsuojelun ja yhteistoiminnan kehittämisestä ja kouluttamisesta ja erityissilmälasien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4001 Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4012 Tuntipalkat 4015 Erilliskorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu 4111 Vei-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

37 4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut Painatuksetja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto -500 Muut toimintakulut Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut Muut kulut Toimintakate VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

38 T U L O S L A S K E L M A 36 TILIVELV OLLINEN: LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta Toimintakate Verotulot Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuus Verotulotasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot korkotuotot jälkirahoitteisista valtionosuuksista maksuliikennetilien korot muut korkotuotot korkotuotot liikelaitoksen lainoista Muut rahoitustuotot liikelaitosten peruspääoman tuotto verotilitysten korot ja korotukset viivästyskorot peruspääoman korot ky:iitä osinkotuotot Korkokulut korkokulut lainoista ulkopuolisilta Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Pois tot ja arvonalentumiset Suu nn itelm an mu kaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä /alijäämä

39 37 RAHOITUSLASKELMA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Kaup u nk i, ei sisällä liikelaitosta Rahoituksen rah avi rt a Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta

40 38 INVESTOINTIOSA Hankeryhmä /hanke Talousarvio 2015 Kaupunginhallituksen alainen toiminta Atk-o hjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s) Tilivelvollinen: Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT TU L O T 0 NETTO Maa- ja vesialueet (s) Tilivelvollinen : Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT TULOT NET TO 0 Osak kei den ostaminen (s) Tilivelvollinen: Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT TU L O T 0 NETTO Koneet ja kalusto (s) Tilivelvollinen: Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT TU L O T 0 NETTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPE-ohjausryhmä

LAPE-ohjausryhmä LAPE-ohjausryhmä 10.10.2017 talousassistentti Elina Järvenpää Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kuntien omarahoitusosuus - Kun kuntien omarahoitusosuus lasketaan 0,40 / asukas, yhteissummaksi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot