259 maakuntaohjelmasta Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus AIKA klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 232 täytäntöönpano 120 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Erityisopettajan ja lehtorin virkojen täyttölupa Hallintojohtajan viran aukijulistaminen Eri neuvostojen henkilöresurssit Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös Tietoliikenneverkon rakennusaikainen siltarahoitus Konserniohje / Peura Talot Oy:n osakeantiin osallistuminen Kiinteistöjen kauppakirja kaupungin ja kehitysyhtiön välillä Maanvuokrasopimus / Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Poikkeamishakemus / Henrik Nyqvist Lausunto maakuntasuunnitelmasta 2040 ja 259 maakuntaohjelmasta Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän 261 uudistamisesta 133 Paras - puitelain mukaisia yhteistoimintajärjestelyjä koskeva 263 neuvottelu 134 Lausunto valituksesta / khall / Raija 265 Leppäharju, Tyyne Tuikka, Laimi Shemeikka ja Aarne Liuska 135 Jatkovalituksen peruutus / HO nro 12/0506/2 / 267 Tyyne Tuikka 136 Vastaus KO:lle riita-asiassa L 13/5813/ syrjintähyvitystä 268 koskeva lisävaatimus / Tita Rinnevaara 137 Lausunto valituksesta / khall / Raimo Parkkinen Lausunto valituksesta / khall / Raija Leppäharju, 274 Tyyne Tuikka ja Aarne Liuska 139 Selitys jatkovalituksesta / HO nro 13/0624/2 / Jukka 276 Tikanmäki asiakumppaneineen 140 Jatkovalituksen peruutus / HO , 13/0624/2/ 279 kaupunginhallitus / selitys valtuustolle 141 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 284

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Työeste, saapui klo Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Leskinen Jorma Jäsen Rapo Tarmo Varajäsen 136 Alamäki Kaisa Varajäsen Pietikäinen Seppo Varajäsen Kärkkäinen-Rytkönen Marita Varajäsen Poistui klo Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Työeste, saapui klo Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja Poistui klo Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Nissilä Sari Taloussihteeri Paikalla klo Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja Paikalla klo Laukkanen Sami Tekninen johtaja Paikalla klo POISSA Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Työeste Rantanen Arja Hallintojohtaja Vuosiloma ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Paavo Leskinen Puheenjohtaja :t Taimi Piippo Puheenjohtaja 136 Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kauko Tikkanen Seppo Pietikäinen Marita Kärkkäinen-Rytkönen Taimi Piippo

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 115 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 116 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 117 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Tikkanen ja Seppo Pie ti käinen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 118 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Puheenjohtaja luki kokouksessa hallitukselle jakamansa asiakirjan koskien kunnan luottamushenkilön vastuuta. Kaupunginhallitus päätti muuttaa asialistan asioiden kä sit te ly järjes tys tä niin, että ensiksi käsitellään asiat nrot 13, 14 ja 12, muutoin asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1224/ /2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 1 Kokouksen avaaminen - 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t 1-4 tehdyiksi lain ja valtuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on :n 4 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kaises sa järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 5 Kaupunginvaltuuston päätösten täy tän töönpa no Liitteenä nro 1 on kaupunginvaltuuston päätös. Kaupunginhallitus toteaa päätöksen täytäntöönpannuksi siten, että kaupunki on siirtänyt euron summan mo nitoi mi hal li yh tiön tilille, ja yhtiö on maksanut summalla jää kiek ko sää tiöl tä saamansa lainan. Kaupunginhallitus päättää, et tä lainasta tehdään velkakirja. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 6 Kaupunginvaltuuston / :n 198 uudelleen käsit te ly Liitteenä nro 2 on kaupunginvaltuuston päätös. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Kau pun ginhal li tus on antanut lausunnon valituksesta :n 108 koh dal la ja lähettänyt sen Oulun hallinto-oikeudelle. Kaupunginvaltuuston :n 6 kohdalla tehdystä, :n 198 uudelleen käsittelyä koskevasta päätöksestä ei ole tehty valitusta. Koska päätöksen uudelleen käsittelyn yh teydes sä äänestyksen jälkeen äänin 4-20, kolme tyhjää, valtuusto val tuut ti kaupunginhallituksen perustamaan työryhmän kaupungin lii kun ta toi men uudelleenjärjestämiseksi, hallitus ottaa työryhmän pe rus ta mi sen käsiteltäväkseen huhtikuun kokouksessa.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. - 7 Kaupunginvaltuusto / :ien uu delleen kä sit te ly Kaupunginhallitus päättää todeta, että pykälät on tar kastet tu kaupunginvaltuuston kokouksessa :n 7 kohdalla ja ovat pöytäkirjan tarkastusta edellyttävän täytäntöönpanoehdon täyt tä viä, joten kaupunginhallitus päättää panna päätökset täytän töön. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 8 Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Parta nen Tais to Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätöksen jolla myönnettiin Taisto Partaselle ero Pyhäjärven kes kus vaa li lau ta kun nan jäsenyydestä ja valittiin jäseneksi Jukka Nuo ra la vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Päätös il moi te taan keskusvaalilautakunnalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 9 Kehitysyhtiön toimialan laajentaminen Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätökseksi tulleen Keskustan val tuus to ryh män esit yksen, että Pyhäjärven Kehi tys Oy:n kanssa yh teis työs sä päivitettävän yhtiöjärjestyksen yhtey des sä yh tiön toi mi alaa ei laajenneta koskemaan mat kai lu-, ma joi tus- ja ra vin to la toi min taa. Kaupunginvaltuusto antoi ke hi tysyh tiöl le luvan jär jes tää leirintäalueen vuokraustoimintaa mää rä aikai ses ti tar vit taes sa tou ko kuun 2014 loppuun asti sekä vel voit ti ke hi tys yh tiön jat ka maan uuden yrittäjän hakemista ak tii vi ses ti alu eel le. Kaupunginhallitus ilmoittaa päätöksen Pyhäjärven Ke hitys Oy:lle.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus (Tyk-valmen nus) Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätöksen, jossa Py hä jär ven kaupungin hen ki lös tö hal lin non ohjeisiin kohtaan 5.2. teh tiin muutos, jonka mukaan kau pun ki myöntää palkallista virka- / työvapaata tai vuosilomaa Ke lan myöntämään Tyk-kun tou tukseen hyväksytyille työn te ki jöil le. Kaupunginhallitus antaa hallintotoimen tehtäväksi tehdä pää töksen mukainen muutos henkilöstöhallinnon ohjeisiin kohtaan 5.2. Hyväksyttiin yksimielisesti Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnallisvaaleja kos ke vas ta valituksesta Kaupunginhallitus toteaa, että Korkeimman hallinto-oikeuden pää tös , taltionumero 3604 (dnro 2066/3/13) on an nettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi kokouksessa Hyväksyttiin yksimielisesti Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksien lakkaaminen Kaupunginhallitus toteaa, että Oulun hallinto-oikeuden lak kaa minen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloittaminen al kaen on annettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle kokouksessa Kaupunginhallitus toteaa, että sen nimissä on lehti-ilmoituksella ilmoi tet tu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloittaminen al kaen kun nan jäsenten valitusoikeuden turvaamiseksi.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti Kiireelliset asiat Kaupunginhallitus toteaa, ettei muita kiireellisiä esityksiä ja asioita ol lut. Hyväksyttiin yksimielisesti Valtuutetun aloite / Emolahden uimarannan kun nos tami nen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Tyyne Tuikka Kaupunginhallitus toteaa valtuustoaloitteen lähetetyn val mis teluun tekniselle toimialalle. Hyväksyttiin yksimielisesti Tiedoksianto Kaupunginhallitus toteaa, että Oulun hallinto-oikeuden päätös , päätösnro 13/0551/1 (dnro 01155/12/5501) on annet tu kaupunginvaltuustolle tiedoksi kokouksessa Valitus ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista koskevassa asias sa. Muutoksenhakijat: Eija Kumpulainen, Jouni Jauhiainen, Rau no Jauhiainen, Marja Harju, Kirsi Miettinen ja Jaana Jau hiainen Vilho Kalevi Jauhiaisen kuolinpesän osakkaina. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut Py hä jär ven kaupungissa sijaitsevan Pyhäsalmi-Lamminaho ul koilu reit ti suun ni tel man. Suunniteltu ulkoilureitti on linjattu kulkemaan tilojen Kolmio RN:o 265:21 ja Kiila RN:o 265:51 kohdalla kaupungin omistamalla maal la. Kiinteistöiltä ei ole reitin kanssa risteäviä liittymiä. Ul koi lureit ti on jalan ja hiihtäen kuljettava eikä sillä kulje muita moot to riajo neu vo ja kuin ladunhoitokone hiihtokauden aikana. Kiin teis töjen ja teiden väliin istutettu puusto on suojavyöhyke pihapiirin ja teil lä liikkuvan liikenteen välissä. Reitin käyttö ja huolto la dun hoito ko net ta lukuun ottamatta on saasteetonta ja äänetöntä. Liik kumi nen kysymyksessä olevalla ulkoilureitillä ei ennalta arvioiden

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus ai heu ta huomattavaa haittaa Kolmion ja Kiilan tiloille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksestä ilmenevin pe rus tein voinut vahvistaa Pyhäsalmi-Lamminaho ul koi lu reit tisuun ni tel man eikä päätöstä ole muutoksenhakijoiden esittämillä pe rus teil la syytä muuttaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1184/ /2013 KHALL 120 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Pyhäjärven kaupungin tilatoimikunnan: ja Sivistyslautakunta Kokouksen avaaminen 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23 Työjärjestyksen hyväksyminen 24 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 25 Etsivän nuorisotyön esittely 26 Sivistystoimen talousarvion toteutuminen sekä toiminnan ja talouden raportointi vuodelta Perusopetuksen koulujen tuntikehys ja lukion kurssien määrä lv Erityisopettajan ja lehtorin virkojen täyttölupa 29 Koulukuljetuksen hankinta lv ja reitille Latvanen 30 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 31 Kokouksen päättäminen Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen hyväksyminen 21 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 / Tekninen lautakunta 22 Ympäristötilinpäätös vuodelta Vanhan hammashoitolan asunto 24 Valtuutetun aloite / Senioriasumiseen tontin hankinta / Pro Pyhäjärven valtuustoryhmä / Nurminen Taimi 25 Viranhaltijapäätökset 26 Muut esille tulevat asiat 27 Kokouksen päättäminen Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL 121 Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Erityisopettajan ja lehtorin virkojen täyttölupa 1232/ /2014 SIVLTK 28 KHALL 122 Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan virkojen toistaiseksi täyttämisen luvan antaa kaupunginhallitus. Perusopetuksen englannin kielen lehtori (alkoulujen kiertävä) on irtisanoutunut virastaan alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Alakoulujen oppilasmäärä on ennustejakson aikana lievässä kasvussa. Lisäksi yläkoululla yhtä kielten lehtorin virkaa hoidetaan määräaikaisella täytöllä, joten opetustunteja kielten lehtorille on olemassa myös jatkossa. Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan virka (alakoulujen kiertävä) on täytetty määräaikaisena lähtien. Erityisopettajan tarve on näiden vuosien aikana kasvanut lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden muutuumisen takia (3-portaisen tuen malli), joten opetustunteja erityisopettajalle on perustellusti myös jatkossa. Eräiden opettajien, kuten kielten lehtoreiden ja erityisopettajien saatavuuden kanssa on haasteita varsinkin yliopistokaupunkien ulkopuolella. Toistaiseksi täytettävät virat ovat yleensä määräaikaisia houkuttelevampia. On myös huomioitava, että työsuojelulain mukaan työnantajalla ei ole oikeutta täyttää virkoja ja toimia määräaikaisesti ilman perusteltua syytä. Virkojen täyttöluvasta päätettäessä on huomioitava, ettei virkojen määräaikaisen täyttämisen muuttaminen toistaiseksi täytetyksi aiheuta taloudellisia vaikutuksia. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää alkaen toistaiseksi perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan viran sekä perusopetuksen englannin kielen lehtorin viran. Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyt tää

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus alkaen toistaiseksi perusopetuksen laaja-alaisen eri tyisopet ta jan viran sekä perusopetuksen englannin kielen leh to rin viran. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Hallintojohtajan viran aukijulistaminen 1287/ /2014 KHALL 123 Pyhäjärven kaupungin hallintojohtajan virka vapautuu Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 25 mukaan viran julistaa haet ta vak si se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haet ta vak si kaupunginhallitus. Viranhaltijalain ( /304) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ot ta mi nen edellyttää pääsääntöisesti julkista menettelyä. Hakuilmoitus laaditaan kokoukseen ja se liitetään pöytärkijan liitteek si. Kaupunginhallitus päättää, että 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, 2) hakuilmoituksena käytetään kokouksessa hyväksyttävää haku il moi tus ta; ja että 3) hakuilmoitus julkaistaan kaupungin julkisten kuulutusten il moitus tau lul la, Työvoimahallinnon www-sivuilla, Kuntalehdessä, Kale vas sa ja Hel sin gin Sanomissa. Hallintojohtajan hakuilmoitus jaettiin hallitukselle kokouksessa. Vt. kaupunginjohtajan lisäys päätösehdotukseen: Hakuilmoitus jul kais taan lisäksi Kuntarekryssä, Savon Sanomissa ja Pyhäjärven Sanomassa. Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen ja lisäyksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus valtuutti johtoryhmän kutsumaan hakijoista hen ki löt haastatteluun. Hakuilmoitus on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Eri neuvostojen henkilöresurssit 877/ /2013 KHALL 124 Kaupunginhallitus on 1) :ssä 180 nimennyt kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan kyläneuvostoon toimikaudelle Ky läneu vos ton toimintasäännön mukaan kyläneuvosto valitaan kaupun gin hal li tuk sen toimikaudeksi ja siihen kuuluu kaupungin edusta ja na hallintojohtaja; neuvostoon valitaan siis myös kau pun ginhal li tuk sen edustaja. Hallintojohtaja on lisäksi toiminut ky lä neuvos ton esittelijänä ja sihteerinä. Kyläasiamies on osallistunut kylä neu vos ton kokouksiin ja toimintaan. 2) asettanut vammaisneuvoston toimikaudelle ja nimennyt neuvostoon kaupungin edustajiksi Arja Ran ta sen (varajäsen Jukka Lehtosaari) ja Hannu Pesosen (Sami Lauk ka nen). Neuvoston toimintasäännön mukaan sen sihteerin teh tä vät hoitaa kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija. Samai ses sa päätöksessä kaupunginhallitus on päättänyt, että neuvos ton esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja Arja Ran tanen, ja 3) asettanut vanhusneuvoston vuoden 2016 loppuun ja nimennyt neuvostoon kaupungin edustajiksi Jorma Les kisen (varajäsen Taimi Piippo), Jukka Lehtosaaren (Pekka Päi värin ta) ja Sami Laukkasen (Asko Kauranen). Samaisessa pää tökses sä kaupunginhallitus on todennut, että vanhusneuvoston esitte li jä nä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja. Hallintojohtaja Arja Rantanen on vuosilomalla ja siirtyy tämän jälkeen toisen työnantajan palvelukseen. Hal lin tojoh ta jan tehtävässä ei ole nimettyä sijaista. Tästä johtuen kaupun gin hal li tuk sen on syytä osoittaa korvaavat henkilöresurssit em. neuvostoihin lähikuukausiksi. Kaupungin hallintosäännössä ei ole määräyksiä em. neuvostoista ja esimerkiksi ohjausryhmistä ja siten hallintosäännön mää räyksiä esimerkiksi kokousmenettelystä voidaan soveltaa tar koi tuksen mu kai ses ti. Kaupunginhallituksen nimeämät ohjausryhmät (TVA, strategiset asiat ja sote-asiat) toimivatkin hallintosäännössä mainittuja toi mieli miä (valtuusto, hallitus, henkilöstöjaosto, lautakunnat ja toi mikun nat) keveämmin kokousmenettelyin ja siten vähemmän kaupun gin henkilöstöä työl lis tä väl lä tavalla. Ennen kuin hallintojohtajan tehtävillä on uusi hoitaja (viransijainen tai valittu hallintojohtaja), ei aikaisemmin mainittujen neuvostojen toi min taan ole osoittaa toisten kaupungin palveluksessa olevien

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus hen ki löi den työpanosta kuin minimaalisesti. Hallintojohtajan tehtävän ollessa täytettynäkin on hallintotoimen yli työ ti lan ne ollut huolestuttava. Siksi kokousmenettelyjen on tarkoi tuk sen mu kais ta olla kevennetyt myös kesäkuun 2014 jälkeen. Tästä syystä on samassa yhteydessä aiheellista myös päättää neu vos to jen kokousmenettelystä, jolloin ne yhtenäistyvät sekä kes ke nään että ohjausryhmien kanssa. Neuvostot voivat tästä huo li mat ta halutessaan tiedottaa toiminnastaan (esim. tilaisuudet) nor maa lis ti kaupungin www-sivuilla (esim. Ajankohtaista-osiossa, Ta pah tu mia-pals tal la ja omalla alasivullaan). Kaupunginhallitus päättää, että ajalla hal lin to joh tajan tehtävien hoidon järjestämisestä riippumatta 1) kyläasiamies Eeva Vaskilampi toimii kyläneuvostossa kau pungin edustajana sekä esittelijänä ja sihteerinä, 2) tekninen johtaja Sami Laukkanen toimii vammaisneuvoston esit te li jä nä ja sihteerinä pidättäytyen ko. ajan neuvoston va ra jäse nyy des tä, ja 3) sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari toimii vanhusneuvoston esit teli jä nä ja sihteerinä pidättäytyen ko. ajan neuvoston jäsenyydestä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää neuvostojen ko kous me net te lystä tästä eteenpäin seuraavasti: - kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän arkipäivää ennen ko kous ta neuvoston päättämällä tavalla (postitse tai säh köpos tit se) ja ko kous kut sun yhteydessä lähetetään esittelijän yhdes sä neu vos ton puheenjohtajan kanssa valmistelema asialista, - kokouksissa asiat käsitellään esittelijän selostuksen ja pää töseh do tuk sen pohjalta ja kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, ja - asialistaa ja pöytäkirjaa ei viedä sähköiseen asian hal lin ta jär jestel mään eikä niitä julkaista kaupungin www-sivuilla. Katja Erkkilä saapui kokoukseen klo Varajäsen Marita Kärk käi nen-ryt kö nen poistui kokouksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajanj pää tös eh dotuk sen yksimielisesti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös / /2014 KHALL 125 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan hal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraa van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilin tar kas ta jien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatet ta va se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toi minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tar peel liset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen al le kirjoit ta vat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilintarkastajien on KuntaL 73 :n mukaan tarkastettava ti lin päätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kirjanpitolain soveltaminen kunnan kirjanpidossa näkyy ti lin päätök sen sisältövaatimuksissa. Tase laaditaan kirjanpitoasetuksen mu kai ses ti. KPA 1:6 :n tasekaava on yhteinen kaikille kir jan pi tovel vol li sil le. KPL:n mukainen tase antaa mahdollisuuden arvioida kun nan omavaraisuutta ja velkaisuutta samoilla tunnusluvuilla mui den kirjanpitovelvollisten kanssa. Tuloslaskelma perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisoh jee seen. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoi na kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden ku lu jen kattamiseen. Tuloslaskelmakaavan mukaan toiminnan tuo tot ja kulut ryhmitellään tulo- ja menolajeittain. Tilinpäätökseen sisältyvä rahoituslaskelma täydentää ti lin pää tösin for maa tio ta osoittamalla tulorahoituksen määrän ja riittävyyden in ves toin tien ja pääoman palautusten kattamiseen. Ra hoi tus laskel ma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kat tamaan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaih to-omai suuteen sitoutuneita varoja. Rahoituslaskelman laatiminen perustuu KI LA:n kuntajaoston yleisohjeeseen. Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan va rain käytös tä kunnan päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. To teu tu misver tai lun tiedot saadaan talousarviosta ja toteutuneesta kir jan pidos ta. Seuranta on sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on mää rä rahat ja tuloarviot eri toiminnoille hyväksynyt. Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jonka laatimisesta vastaa kaupunginhallitus. KuntaL 69 :n mukaan toi min ta ker to muk-

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus ses sa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun takon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sel lai sis ta kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen naisis ta asioista, joista ei ole tehtävä selkoa taseessa, tu los las kelmas sa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio to den nä köi ses tä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä joh topää tök sis tä. Lain 69.3 :n mukaan kunnanhallituksen on toi min taker to muk ses sa tehtävä esitys tuloksen käsittelystä. KuntaL 68a :n ( /519) perusteella Pyhäjärven kau pungin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon ser ni ti lin pää tös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan ti linpää tös. Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013: Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot olivat ,06 euroa ja toi min ta ku lut olivat ,23 euroa. Toimintakatteeksi muodos tui yhteensä ,17 euroa. Toimintatuotot ko ko naisuu des saan ylittyivät ,06 euroa sekä toimintakulut ylit tyivät ,23 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen yli tys oli ,17 euroa vuoden 2013 muutettuun ta lous ar vioon verrattuna. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallinnon ja pal ve lu jen toteutuma oli Pyhäjärven osalta ,97 euroa, kus tan nuk set ylittyivät ,97 euroa. Investointien toteutuma oli yhteensä ,52 euroa. To teutu ma oli 57,60 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Lainakanta oli vuoden 2013 lopussa ,63 euroa, joka on 291 euroa/asukas. Talousarviossa varauduttiin 4,3 M :n ta lous arvio lai nan nostoon, mutta lainaa ei tarvinnut nostaa kuluneena vuon na. Omavaraisuusaste oli 79,4 %. Oma va rai suuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden kes ki määräis tä 70 %:n omavaraisuutta. Tuloveroprosentti oli 19,75 % vuonna Verotulokertymä oli yh teen sä ,15 euroa sekä valtionosuuskertymä oli yhteen sä euroa. Vuosikate oli ,24 euroa. Poistojen, jotka olivat yhteensä ,06 euroa, jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ,18 euroa. Poistoeron muutosten ( ,94 euroa) se kä varausten muutosten ( ,70 euroa) jälkeen tilikauden yli jää mäk si muodostui ,42 euroa. Oheismateriaalina nro 2 - Pyhäjärven kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös ja toi min ta ker tomus

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot