Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten"

Transkriptio

1 Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry.

2 Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003

3 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten historia 2.1 Kirkonkylän seudun historia 2.2 Kirkonkylän historialliset rakennukset 2.3 Pornainen vähenevän väen kunnasta uuteen kukoistukseen 3. Kirkonkylä tilastojen valossa 3.1 Koulutus ja työssäkäynti 3.2 Kirkonkylän asuinrakennukset 3.3 Kirkonkylän muu rakennuskanta 4. Elämänmeno kirkonkylällä 4.1 Kunnallinen päätöksenteko ja kunnalliset palvelut 4.2 Hyvinvointivertailua tilastojen avulla 4.3 Kunnan vapaa-ajan toimi järjestää liikuntamahdollisuuksia ja nuorten toimintaa 4.4 Ympäristön viihtyisyys, siisteys ja turvallisuus 4.5 Lapsiperheiden arki kirkonkylällä 4.6 Kirkonkylän koululaiset 4.7 Ikäihmisten ajatuksia kirkonkylästä 4.8 Toteutuneita ja meneillään olevia hankkeita hyvinvoinnin edistämiseksi 4.9 Yhdistykset, järjestöt ja seurakunta kirkonkylällä 5. Elinkeinoelämä 5.1 Elinkeinoelämän tukirakenteet 5.2 Paikallisen elinkeinoelämän rakenne Kyläsuunnittelun tavoitteet ja kehittämiskohteet 6.1 Turvallisuus, viihtyisyys ja ympäristö 6.2 Palvelut ja elinkeinoelämä 6.3 Vapaa-aika 6.4 Kehittämiskohteet aihealueittain ryhmiteltynä 7.0 Kyläsuunnittelu jatkuu, kirkonkylä kehittyy Lähteet Valokuvaluettelo

4

5 Esipuhe Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry on kylä- ja asukasyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii perusteltua tietoa asukkaiden toiveista ja viihtyvyyteen myönteisesti ja kielteisesti vaikuttavista tekijöistä. Näihin kysymyksiin vastaa kyläsuunnitelma. Asukaslähtöisyyden ja objektiivisuuden varmistamiseksi päädyttiin Laureaammattikorkeakoulun kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella yhteistyösopimukseen, jonka mukaan asukkaiden toiveet ja tarpeet selvitettiin kotitalouksiin lähetetyn asukaskyselyn avulla sekä yhteisöanalyysimenetelmällä. Myös kyläsuunnitelman laatiminen annettiin Laurea-ammattikorkeakoulun tehtäväksi. Kyläsuunnitelma on toteutettu Euroopan Unionin Alueellisen maaseutuohjelman (ALMA) hankkeena. SAMPo ry on puoltanut hankkeen rahoittamista ja myös suorittaa hankkeelle tuen kuntaosuuden. TE-keskus on puolestaan tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen ja maksaa hankkeelle tuen EU- ja valtio-osuudet. Suunnitelma on valmis, mitä nyt tehdään? Suunnitelma sisältää kolmisenkymmentä asiaryhmää, joita toteuttamalla voidaan auttaa asukkaiden viihtyvyyden parantamista. Mitään valmista toimintaohjelmaa ei ole, vaan alueella toimivat yhteisöt voivat käyttää ehdotuksia omien toimintasuunnitelmiensa laatimisessa. Toiminta voi olla tavoitteiden taakse asettumista, kannanottoja, yhteisön toimintaa ja yhteisöjen yhteistoimintaa. Osa asioista on ehkä kunnalle ja viranomaisille kuuluvia. Niiden jatkuva esilläpito ja valvominen ovat myös kehittämistoimintaa. Asukkaiden voimin toteutettavat isommat hankkeet vaativat toimintaa yli yhteisörajojen. Voidaan perustaa yhteisiä pooleja muodostamaan hanke, hakemaan sille rahoitus ja toteuttamaan se. 1 Visioesimerkkinä voisi olla yhteisöjen ja maanomistajien yhdessä perustamat ja ylläpitämät ulkoilupolut opasteineen joenranta-alueella ja asuinalueiden lähialueilla. Toinen esimerkki voisi olla puuha- ja palvelukeskus, josta löytyisivät kyläkahvila, leikkipuisto ja puistotäti lapsille, kylätalkkari, kodinhoitoapua, käsityömyyntiä, kierrätyspiste, matonpesupaikka, yhteisöjen toimitiloja ja kaikkea muuta tarpeellista. Läpi analyysien ja suunnitelman näkyy painavana asukkaiden huoli ilkivallasta ja alueen maaseutumaisuuden säilyttämisestä. Nämä on ehdottomasti otettava huomioon, kun kehitämme Pornaista pornalaisille. Kiitokset kaikille työhön osallistuneille Laurea-ammattikorkeakoulussa ja meillä kotona. Erityiskiitokset Maaseudun EU-tietokeskus Carrefour Uusimaa-Nylandissa työskentelevälle Tero Uusitalolle, joka rohkaisi POKSilaisia kyläsuunnitelmahankkeeseen ja joka on myös koordinoinut hanketyötä. Siitä vaan kehittämään. Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry Työryhmän jäsenet: Aarto Talvikki Heiskanen Toni Leppänen Eija Heiskanen Tuula Oksanen Marjatta Kantola Jorma Runolinna Pertti Kantola Pirjo Sortava Sinna Kurki Pirkko Vaahtoranta Hannu (SAMPo ry.)

6 Johdanto Käsillä oleva kyläsuunnitelma on tehty Pornaisten kunnan kirkonkylän alueelle. Idean asukaslähtöisen kyläsuunnitelman laatimisesta esitti paikallinen asukasyhdistys Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry keväällä Projektin aloitustilaisuus järjestettiin Pornaisissa Kyläsuunnitelma yhteiskuntasuunnittelun osana on vakiinnuttanut asemansa ympäri Suomea. Jokainen kyläsuunnitelma on ainutlaatuinen, sillä sen sisältämät ajatukset ja ideat perustuvat kylän asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Pornaisten kirkonkylän kyläsuunnitelmassa on lähdetty myös rohkeasti kokeilemaan uusia menetelmiä kyläsuunnitelman laatimiseksi. Ensimmäistä kertaa Suomessa kyläsuunnitelman tausta-aineiston kokoamiseen käytettiin yhteisöanalyysimenetelmää sekä hyödynnettiin paikkatietojärjestelmiä. Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelijat toteuttivat lehtori Raija Tarkiaisen johdolla yhteisöanalyysin aineiston keruun ja analysoinnin. Opiskelijat keräsivät haastattelemalla, havainnoimalla ja osallistuvalla työotteella tietoa koskien asukkaiden elinympäristöä ja hyvinvointia. Lapsiperheille, nuorille, aikuisväestölle, ikääntyville ja vapaaehtoisjärjestöille räätälöitiin oma haastattelu- ja kyselyaineisto. Tällä tavoin kunkin kohderyhmän elinoloista ja tulevaisuuden toiveista sekä tarpeista saatiin selkeä kuva suunnittelun pohjaksi. Pornaisten kirkonkylän asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin myös alueen kotitalouksiin jaetun kyselyn avulla. Maaliskuussa 2003 lähetettiin postitse asukaskysely jokaiseen kirkonkylän seudun kotitalouteen, yhteensä 750 kappaletta. Kyselyyn vastasi 114 kyläläistä. Asukaskyselyssä oli liitteenä kartta, johon vastaajien pyydettiin merkitsevän erilaisin merkein mm. positiivisiksi mieltämiään alueita, samoin kuin kehittämistarpeessa olevat kirkonkylän alueet. Saatujen vastausten pohjalta Laurea ammattikorkeakoulun 2 luonnonvara-alan opiskelija Liisa Laitinen laati suunnittelija Rauni Varkian ohjauksessa MapInfo-ohjelmalla kartta-aineistoa kehittämissuunnittelun työvälineeksi. Kirkonkyläläisten näkemyksistä koottujen taustatietojen pohjalta Laurea-ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelija Terhi Mäkinen koosti kyläsuunnitelman kirjalliseen asuun. Kirkonkylän kyläsuunnitelman koostaminen on osa hänen opiskeluunsa liittyvää opinnäytetyötä. Pornaisten kirkonkylän kyläsuunnitelman ensisijainen tehtävä on tuoda esille asukkaiden mielipiteet laadittaessa suunnitelmia alueen ja sen asukkaiden elinolojen kehittämiseksi. Kyläsuunnitelma soveltuu käytettäväksi kunnallisen päätöksenteon tukena, samoin kuin yhdistysten toimintasuunnitelmien laadinnassa. Suunnitelman sisältämiä ideoita voi kuka tahansa kyläläinen lähteä edelleen kehittämään. Uusien toimintamuotojen viriäminen ja uusien aktiivisten kyläläisten mukaantulo ovat kyläsuunnitelman parasta antia. Tarkoituksenmukaista on, että nyt laadittuun kyläsuunnitelmaan palataan määräajan kuluttua. Esimerkiksi vuoden kuluttua voidaan arvioida mitkä tavoitteet ovat toteutuneet, mitkä voidaan siirtää pidemmälle tulevaisuuteen, ja onko ilmaantunut uusia kehittämistarpeita. Kyläsuunnitelma on onnistunut, kun se herättää myönteistä innostusta kyläläisten keskuudessa.

7 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus Pornaisten kunta sijaitsee Keski-Uudellamaalla naapureinaan Askolan, Mäntsälän ja Sipoon kunnat sekä Porvoon kaupunki. Pornaisten kunnan halki virtaa pohjoisesta etelään Mustijoki, joka kiemurtelee kumpuilevan peltomaiseman keskellä. Pitkänmallisen kunnan keskivaiheilla Mustijoki tekee jyrkän mutkan, jossa peräperää kohisevat kolme pientä koskea: Karjakoski, Myllykoski ja Kirveskoski. Mustijoen jokilaakson maaperä on savea, pelloilla tyypillisimmillään aitosavea. Alueen kallioperä on valtaosin graniittia. Savinen jokilaakso rajoittuu joen itäpuolella moreeniselänteeseen. Kirkonkylän alueen puusto on pääasiallisesti lehtipuita; koivuja, pihlajia ja haapoja. Seassa kasvaa kuusia. Peltoja ja jokivartta reunustavat lepät ja pensasmaisesti kasvavat pajut. Paikoin puusto ja pensaat peittävät avoimet peltonäkymät. 3 Kirkonkylän taajama on rakentunut Mustijoen itäpuolelle kahden korkeahkon mäen laelle ja niiden välisen laakson alueelle. Komea kirkko hallitsee kylämaisemaa omalla mäellään. Kirjasto, kunnantalo ja koulukeskus sijaitsevat toisella mäenharjanteella. Kylän läpi kulkeva päätie halkoo molempia mäkiä. Laaksopainanteessa sijaitsevat kyläkeskuksen liikekeskus ja kunnan terveysasema. Kirkonkylän asutus on levinnyt taajaman ulkopuolelle alueen metsäisiin osiin. Näin kylä on säilyttänyt intiimin maalaismaisen ilmeen.

8 2. Pornaisten historia Pornaisten asutushistorian alku ulottuu varhaismesoliittiseen aikaan, noin vuoden päähän. Löydöt kivikaudelta ( e.kr.) ja pronssikaudelta ( e.kr.) viittaavat siihen, että Pornaisten alueella harjoitettiin metsästystä ja kalastusta. Asutus on todennäköisesti ollut tilapäisluonteista. Pysyvät asumukset sijaitsivat syvemmällä sisämaassa tilapäisasumusten antaessa suojan metsästys- ja kalastusretkillä. Mustijoella on ollut merkittävä rooli asutuksen levittymisessä alueelle. Sitä pitkin pornaislaisten esi-isät ovat tulleet etsimään asuinpaikkoja ja raivaamaan peltoja sen rannoille. Joki toimi merkittävänä liikkumisväylänä kun maanteitä ei vielä ollut. Kesäisin kuljettiin veneillä ja talvisin jäätä pitkin. Mustijoen koskien yhteyteen rakennettiin myllyjä viljan jauhatusta varten. Myös sahatoimintaa harjoitettiin myllyjen yhteydessä. Peltojen raivaaminen ja kaskeaminen on alkanut Pornaisissa luvulla, jolloin alueelle on tullut nykyisenlainen pysyvä asutus. Isojako toteutettiin 1700 luvulla, jonka seurauksena syntyi uusia tiloja ja torpparikulttuuri sai alkunsa. Pornaisten kunta itsenäistyi koko Suomea vaivanneiden nälkävuosien päätteeksi v Kirkonkylän seudun historia Pornaisten ensimmäinen kirkko rakennettiin Kirveskoskelle v Talkootyöstä huolimatta kirkon rakentaminen tuli kalliiksi. Varoja kirkon kelloon ei enää löytynyt. Kylän naiset päättivät viljellä pellavaa ja kehrätä siitä lankaa palttinan valmistukseen. Kyläläiset myivät palttinat Tukholmaan ja saamillaan varoilla he hankkivat kirkonkellon. 4 Pornaisten kunta itsenäistyi v Pian sen jälkeen, v valmistui pitäjän ensimmäinen kansakoulu Kirveskosken kylälle. Koulun opettajan aloitteesta paikkakunnalle perustettiin koululaisten torvisoittokunta. Ryhmä esiintyi kirkossa, kotiseutujuhlissa ja häissä. Soittokunnan toiminta jatkui aina 1940 luvulle asti, jolloin soittajien torvet päätyivät Pornaisten kotiseutumuseoon. Kirkonmäki pohjoisesta katsottuna. Kuva on otettu ennen v Kirveskoskella oli useita sekatavarakauppoja 1920 luvun alussa. Tuotteet olivat myynnissä irtotavarana; suurissa säkeissä ja tynnyreissä. Nahkurin puodista saattoi hankkia kenkiä, saappaita, hanskoja, lapikkaita ja hevosten valjaita. Myös pikilankaa ja kenkärasvaa oli mahdollista ostaa oman kylän puodeista. Monet tilalliset hankkivat lisätuloja jalostamillaan maatalouselintarvikkeilla. Helsingin toreilla myytiin lihaa, leipää, perunaa ja kananmunia. Jälkiuunileipä oli pitäjän erikoisuus. Matkanteko pääkaupunkiin oli aloitettava aamuyön

9 tunteina, jotta myyntipöytä oli ajoissa valmiina. Puukauppaa käytiin Porvoon ja Hintahaaran suuntaan, jonne ajettiin halkokuormia rautateiden tarpeiksi. Kaupanteko ympäröiville paikkakunnille kukoisti luvuilla. Päreitä höylätään kirkonkylän Myllynkoskella Kirkonkylän historialliset rakennukset Merkittävin Pornaisten kirkonkylän rakennuksista on v valmistunut Ilmari Launiksen suunnittelema tornillinen pitkäkirkko. Kirkon rakennuskivet tuotiin Mustijoen jäätietä pitkin hevosten vetäminä. Joen vastarannalla sijaitsevan uusrenessanssityylisen entisen pappilan päärakennus on rakennettu v Yhdessä kirkon kanssa ne muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. 5 Pornaisten kirkon rakentajia työmaallaan 1920 luvun alussa. Keskustan vanhimpiin rakennuksiin kuuluu 1800 luvulta peräisin oleva sininen talo. Rakennus on aikaisemmin ollut muun muassa kauppa ja puhelinkeskus. Sinisen talon piharakennus toimi aikoinaan teurastamona. Keväällä 1936 työmiehiä Makasiininmäen (nyk. Kirkkotie) oikaisutyössä. Miesten takana näkyy Sininen talo ja vasemmassa ylälaidassa entinen Säästöpankin talo.

10 Vuodelta 1906 peräisin oleva Kuusiston seurantalo on historiansa aikana ollut monenlaisessa käytössä. Talo toimi aluksi hiihto- ja ompeluseuran kokoontumispaikkana. Kirkon tuhouduttua tulipalossa Kuusisto toimi kirkkona vuosina Kansalaissodan aikana Kuusistolla oli punakaartilaisten toimisto. Talossa on järjestetty myös maatalousnäyttelyitä. Pornaisiin saapuneet siirtokarjalaiset vastaanotettiin Kuusiston seurantalolla. Jatkosodan alkaessa rintamalle lähtevät pornaislaiset miehet kokoontuivat Kuusiston talon pihalla. Pornaisten Sotaveteraanit ovat kiinnittäneet muistolaatan pihan suureen kiveen kunnianosoitukseksi isänmaata puolustaneille. Pornaisiin rakennettiin v kirkonkylän korkeimmalle kohdalle kansakoulu, joka on yksi vanhimmista edelleen käytössä olevista koulurakennuksista Uudellamaalla. Nykyisin rakennus on yhden alaasteluokan käytössä. 6 Alakoululaiset saivat oman koulurakennuksen v Koulussa nähtyjen hiirien seurauksena kyläläiset alkoivat kutsua sitä Hiirikouluksi. Sittemmin tiloihin perustettiin kudonta-asema, jonka jälkeen se oli jälleen koulukäytössä. Nykyisin rakennus toimii Pornaisten nuorisotalona. Keskeisellä paikalla kylätien välittömässä läheisyydessä sijaitsee vanha Pornaisten säästöpankin talo, jossa toimii nykyisin ryhmäperhepäivähoitokoti. Talo on rakennettu 1920 luvulla.

11 2.2 Pornainen vähenevän väen kunnasta uuteen kukoistukseen Maatalouden koneellistuminen ja muuttuvat yhteiskuntaolot 1960 luvulla toivat mukanaan näkyviä muutoksia Pornaisten kylämaisemaan. Maatilojen koko suureni samanaikaisesti kun tilojen määrä väheni. Karjojen aiemmin laiduntamat niityt jäivät metsittymään. Autoilla liikkumista varten rakennettiin tiestöä, ja pikkuhiljaa kylänraitilla kopsuteltiin hevosvetoisilla kulkuneuvoilla yhä harvemmin. Väkeä muutti työn perässä erityisesti Helsinkiin, jossa oli alkanut kiihkeä rakentamisen kausi. Moni Pornaisiin jääneistäkin kävi työssä Helsingissä. Parhaimmillaan Kirkonkylältä on kulkenut aamutuimaan kaksi täyttä linjaautollista työväkeä pääkaupunkiin. Erityisesti taitaville rakennusalan ammattilaisille oli kaupungistuvassa Etelä-Suomessa kova kysyntä. Tarjolla oleva työ oli erityisen tervetullut tilanpidon lopettaneelle maanviljelijäväestölle. Pornaisten kunnan vähenevä asukasmäärä ja valtakunnalliset kuntauudistussuunnitelmat johtivat 1970 luvun alussa tilanteeseen, jonka seurauksena harkittiin Pornaisten liittämistä Porvoon maalaiskuntaan. Kun sitten lopulta kädenvääntö asiasta aikanaan päättyi ja Pornainen päätettiin säilyttää itsenäisenä kuntana, katseet kääntyivät kunnan tulevaisuuden kehittämiseen. Kirkonkylän muodonmuutos perinteisestä vähenevän väen maatalouskylästä taajamamaiseksi kuntakeskukseksi alkoi. Siihen tarvittiin kuitenkin kunnallistason suunnittelua ja päätöksentekoa. Pornaisten kunta osti kohtuulliseen hintaan yksityisten maita kirkonkylän alueella. Hankittu maa kaavoitettiin asuintonteiksi ja myytiin edulliseen hintaan tulomuuttajille. Tästä alkoi Pornaisten ja kirkonkylän kasvu, jolle ei vieläkään näy hiipumisen merkkejä Kirkonkylä tilastojen valossa Pornaisten väkiluku kasvaa keskimäärin 2 3 % vuodessa ja se on näin ollen yksi Suomen nopeammin kasvavista kunnista. Kirkonkylän kasvuvauhti on vielä kiihkeämpi kuin koko kunnan alueen väestökasvu. Kirkonkylän seudulla asuu runsaat 2000 ihmistä. Asukkaiden keski-ikä on 33,3 vuotta. Lapsien (0 17 v.) osuus asukasmäärästä on suuri, 34 %. Näistä alle kouluikäisiä on 14 %. Aktiivi-ikäisen (18 64 v.) väestön osuus on 57 %. Eläkkeellä on vain 9 % kirkonkylän asukkaista. Kirveskosken väestö on pääasiallisesti suomenkielinen, 2 % puhuu ruotsia äidinkielenään. Väestön sukupuolijakauma on tasainen. Alueen asukastiheys on 43,1 henkilöä/km2. Kirkonkylän työpaikkaomavaraisuusaste on 48 %. Kirkonkylän kotitalouksien määrä on 670, joten keskimääräinen perhekoko on 2,9 henkeä. Keskimääräinen asuntokoko on 92 m2. Asumisväljyys on 32 m2/henkilö. Kirkonkylän väestöstä 78 % asuu omistusasunnossa. Vuonna 2002 kirkonkylän alueella asuntojen keskineliöhinta oli 1035 EUR. Vastaavana ajankohtana keskineliöhinta Uudellamaalla oli 1919 EUR.

12 3.1 Koulutus ja työssäkäynti Kirkonkylän seutua voi luonnehtia pendelöintikyläksi. Kylän asukkaat ovat valinneet asuinpaikakseen rauhallisen, maalaismaisen ympäristön, mutta käyvät töissä ruuhkakeskuksissa. Kyläsuunnitelmaa varten tehdyn asukaskyselyn vastaajista noin 60 % ilmoitti työskentelevänsä Pornaisten kunnan ulkopuolella. Kolmanneksella työssäkäyvistä yhdensuuntaisen työmatkan pituus on km. Useimmat työskentelevät Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Järvenpäässä Valtaosalla kirkonkylän aikuisväestöstä on ammatti- tai perusasteentutkinto (yht. 86 %). Ylioppilastutkinnon on suorittanut 6 % ja korkeakoulututkinnon 8 % aikuisväestöstä. Taulukossa on kuvattu kirkonkylän asukkaiden pääasiallinen toiminta (Suomi CD, Tilastokeskus 2002). Työvoiman piiriin kuuluvista maatalousyrittäjien pieni osuus on merkillepantavaa. Työttömien osuus (7 %) on alhainen verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon (10,4 %). Pääasiallinen toiminta Yhteensä % Työvoima Palkansaajat Maatalousyrittäjät 30 3 Yrittäjät (pl.maatalous) 89 9 Työttömät 67 7 Työvoiman ulkopuolella Lapset (0-14 v.) Opiskelijat Eläkeläiset Kotiäidit 35 3 Muut 33 3 Yhteensä Kirkonkylän asuinrakennukset Vuoteen 2000 mennessä kirkonkylän alueelle oli rakennettu 569 asuinrakennusta, joista 95 % omakotitaloja, 4 % rivitaloja ja 1 % kerrostaloja. Kaikki vuosina kirkonkylälle rakennetut asuinrakennukset ovat omakotitaloja. Ensimmäiset rivi- ja kerrostalot kirkonkylälle rakennettiin 1970-luvulla luku 1950-luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku Kuvio asuinrakentamisen määrän vaihteluista Pornaisten kirkonkylän seudulla välisenä ajanjaksona (Suomi CD, Tilastokeskus 2002). Sodanjälkeiset vuodet 1940 luvulla olivat vilkkaan rakentamisen aikaa mm. siirtokarjalaisten asuttamisen vuoksi. Asuinrakentamisen aallonpohja oli 1960 luvulla, jolloin poismuutto pitäjästä kaupunkeihin oli vilkkaimmillaan. Kunnan asuttamispolitiikan ansiosta rakentaminen elpyi jälleen 1970 luvulla. Erityisen vilkasta asuinrakentaminen oli 1980 luvun taloudellisen nousukauden aikaan.

13 Vuosina uusia rakennuslupia kirkonkylän seudulle on myönnetty 102 omakotitalolle ja kahdelle rivitalolle. Kuluvan vuoden elokuuhun mennessä uusia rakennuslupia on myönnetty 24 omakotitalolle ja kahdelle rivitalolle. Kirkonkylän kylärakennetta leimaava maaseutumaisuus koetaan erittäin positiiviseksi asiaksi. Asukaskyselyssä monet esittivät ajatuksia pienen mittakaavan rakentamisen puolesta. Kirkonkylälle ei kaivata enempää kerrostaloja ja toiveena on, että uusien rakennusten ulkoasu sopii nykyisen kylämiljöön tyyliin. 3.3 Kirkonkylän muu rakennuskanta Pornaisten kunnantalo valmistui v Kunnantaloa laajennettiin v. 1982, jolloin rakennukseen saatiin lisää toimistotilaa ja väestönsuojakeskus. Vuonna 2001 kunnantaloa uudistettiin toistamiseen, jolloin laajennettiin valtuustosalia ja toteutettiin uudet kahviotilat. Aiemmin kunnantalon yhteydessä ollut kirjasto sai omat tilat uuden kirjastotalon valmistuttua v Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Saara Juola 9 Vanhan kansakoulun läheisyyteen rakennettiin v Pornaisten koulukeskus, jota laajennettiin v Koulukeskuksen viereen valmistui v Kirveskosken koulu, jossa toimii peruskoulun kuusi ensimmäistä luokka-astetta. Kirkonmäelle rakennettiin v Aurinkomäen palvelukeskus. Palvelukeskuksessa on vanhainkoti, päiväkeskustiloja, ryhmäkoti ja tukiasuntoja vanhuksille. Aiemmin vanhainkoti toimi kirkkoa vastapäätä sijaitsevassa v valmistuneessa rakennuksessa, jossa nykyisin toimii ryhmäperhepäivähoitokeskus. Kirkonkylän keskustan uusinta liikerakennuskantaa edustavat Säästökulma v. 1979, terveyskeskus v sekä Latiskanportti ja sitä vastapäinen liikeja asuinkiinteistö v

14 4. Elämänmeno kirkonkylällä Kirkonkylän alueella tehdystä asukaskyselystä sekä yhteisöanalyysin haastatteluista ilmeni, että asukkaiden mielestä kirkonkylän suurimmat vahvuudet ovat kaunis maalaismainen miljöö ja turvallinen ympäristö. Lisäksi yli 90 % kyselyyn vastanneista kokee asuinympäristönsä terveelliseksi paikaksi elää. Naapuriapuun luottaa 47 % vastaajista. Kyläyhteisön kohtuullisen pieni koko luo positiivista sosiaalista vastuullisuutta. Asukaskyselyyn vastanneista yli puolet kokee kirkonkylän yhteisöllisyyden edesauttavan turvallisuutta. Kyselyssä esille tuli kuitenkin keskustan liikealueella ajoittain tapahtuva häiriköinti ja ilkivalta. Kirveskosken maantieteellisesti keskeinen sijainti on houkutellut alueelle työikäisiä ja perheellisiä. Valtaosin työpaikkaliikennöinti perustuu yksityisautoiluun. Osin on kyse vallitsevasta suuntauksesta, mutta myös paikallisen julkisen liikenneyhteyksien puutteellisuudesta. Asukaskyselyn mukaan julkisen liikenteen heikko taso on palveluiden osalta eniten tyytymättömyyttä aiheuttava tekijä kirkonkyläläisten keskuudessa. Ainoastaan 15 % vastanneista oli tyytyväisiä nykyiseen joukkoliikenteen palvelutasoon. Ilta- ja viikonloppuvuoroja Porvoon, Järvenpään ja Mäntsälän suuntiin on liian vähän. 4.1 Kunnallinen päätöksenteko ja kunnalliset palvelut Viime vuosikymmenten ripeästä väestönkasvusta huolimatta Pornaisten kunnalliset peruspalvelut on kyetty pitämään kohtalaisen hyvällä tasolla, mikä on pääosin kunnan määrätietoisen asuttamispolitiikan ansiota. Pienen kunnan etuna on myös kunnallishallinnon joustavuus. Tilanteisiin on mahdollista reagoida nopeammin kuin suurilla paikkakunnilla, jossa hallintoalue on laajempi ja väestömäärä suurempi. 10 Pornaisten muuttovoittoisuus on vaikuttanut aktivoivasti kunnanhallintoon. Kunnan asioista päättävien henkilöiden on täytynyt herkeämättä seurata kuntalaisten tarpeita, ja olla valmiita reagoimaan muutostarpeisiin nopeastikin. Hyvänä esimerkkinä tästä on Pornaisten v.1999 valmistunut kirjasto. Yksituumainen puoltava päätös kirjastohankkeelle, onnistunut tonttikauppa seurakunnan kanssa ja myönnetty valtionapu olivat ratkaisevia tekijöitä uuden toimivan kirjaston saamiseksi kuntaan. Nykyinen kirjasto onkin saanut kiitosta kaikenikäisiltä kirkonkyläläisiltä. Kunnan terveyskeskuksen henkilökunnan palvelualttius on asukkaiden mielestä hyvä. Ajoittainen lääkäripula on viivästyttänyt vastaanotolle pääsyä, ja näin ollen herättänyt asukkaissa huolestusta terveyskeskuspalveluiden tulevaisuudesta. Joillekin lääkärien iltavastaanottoaikojen vähyys on aiheuttanut ongelmia henkilökohtaisessa terveydenhoidossa. 4.2 Hyvinvointivertailua tilastojen avulla Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES on julkaissut kuntatilastoja koskien väestön hyvinvointia, kunnan taloutta, erityisryhmien palveluja ja päihdehuoltoa. Pornaisten kunnassa toimeentulotukea saa 2,6 % asukkaista, mikä on huomattavan paljon alhaisempi kuin koko Uusimaan toimeentulotuensaajien keskiarvo 8,3 % vuonna Työikäisiä sairauspäivärahan saajia Pornaisissa on kuitenkin 99,2/1000 työikäistä, muun Uudenmaan vastaavan luvun ollessa 79,8. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä on 56,8/1000 työllistä, joka vastaa Uudenmaan työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrää (55,7/1000 työikäinen). STAKES:n tutkimuksen mukaan huumausainerikoksia tehtiin Pornaisissa v seitsemän kertaa vähemmän kuin muualla Uudellamaalla. Samoin väkivaltarikosten määrä Pornaisissa oli alle kolmannes Uudenmaan

15 paikkakuntien keskiarvosta. Alkoholijuomien myynnin vertailussa pornaislaiset ostivat asukasta kohti vain neljänneksen siitä mitä asukkaat muualla Uudellamaalla. Merkittävää eroa selittää osittain lasten suuri osuus väestöstä. Kuusiston seurantalon vieressä on kirkonkylän yleisurheilukenttä.. Talviaikaan kenttä jäädytetään luistelijoita ja jääkiekon harrastajia varten. Kirkonkylän vanhan kuntoradan yhteydessä on koulutusalue koiraharrastajille. Talvisin kuntoradalle tehdään latu maastohiihtäjille. Koirien omistajien iloksi ladulla on sallittua myös koirien vetohiihto aina keskiviikkoisin. 4.3 Kunnan vapaa-ajan toimi järjestää liikuntamahdollisuuksia ja nuorten toimintaa Pornaisten kunnan vapaa-aikatoimi järjestää liikuntaa, huolehtii liikuntapaikoista sekä koordinoi kunnan nuorisotoimintaa. Vapaa-aikatoimi tekee useiden yhdistysten kanssa yhteistyötä ja tarjoaa tukea yhdistystoimintaan mm. tarjoamalla tiloja yhdistysten käyttöön. Kunnan vapaa-aikatoimi on järjestänyt kirjaston yhteyteen kävelysauvojen ja lumikenkien lainauspisteen. Välineiden lainauksesta ei peritä maksua. Liikuntapaikkoja on kirkonkylän kokoon nähden runsaasti. Kesäaikaan on mahdollista harrastaa mm. katukorista, rantalentopalloa, pesäpalloa yms. Kirkonkylällä asuvia ulkoilunystäviä palvelee myös muutaman kilometrin päässä sijaitseva Kotojärven virkistysalue. Alueella on valaistu kuntorata, uimaranta, rantalentopallokenttä sekä kuntotelineitä. Talvisin Kotojärvellä on lisäksi avantouintimahdollisuus ja hoidetut hiihtoladut. Pornaisten kunnan virkistysalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kotojärven golfkenttä, jota hallinnoi Oy Kotojärvi Golf Ab. Kunnan vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa kirkonkylän nuorille nuorisotalo PONUssa. Ohjelmistoon kuuluu mm. nuorisokahvila- ja diskoiltoja. Nuorisotoiminnan kehittämiseksi PONUssa toimii neuvosto, jonka jäsenistö koostuu alueen nuorista. Yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa nuoret osallistuvat oman ikäryhmän hyvinvoinnin ja viihtymisen edistämiseen tähtäävään päätöksentekoon. Kuitenkin asukaskyselyyn vastanneista puolet arvioi kirkonkylän nuorison voivan huonosti. Lisäksi reilu kolmannes vastaajista katsoi, että nuorten harrastusmahdollisuudet kirkonkylällä on riittämättömät. Tyyli ja asu vapaa, liikunta on pääasia. Kirkonkylän uusi skeittiramppi on poikien mieleen. 11

16 Kirkonkylän nuorisoa haastateltiin yhteisöanalyysiä ja kyläsuunnitelmaa varten. Haastattelussa kyseltiin nuorten viihtymisestä kirkonkylällä, heidän vapaa-ajanviettotavoistaan ja toiveistaan. Läksyt, TV:n katselu, kavereiden kanssa seurustelu ja harrastukset ovat nuorten kertomia tärkeimpiä vapaaajan toimintoja. Monille tytöille mieluisaa tekemistä ovat hevostallilla käynnit ja koirien kanssa ulkoilu. Poikien aikaa kuluu tietokoneiden ääressä ja skeittilaudan päällä. Sekä tytöt, että pojat käyvät mielellään nuorisotalo PONUssa, jossa järjestettyä toimintaa on kolmena iltana viikossa. Nuorille tärkeitä palveluita PONUn lisäksi ovat mm. kahvila, urheilutilat, seurakunnan nuortenillat, Siwa ja pizzeria. 4.4 Ympäristön viihtyisyys, siisteys ja turvallisuus Yleisarvio kirkonkylän ympäristön viihtyisyydestä oli asukaskyselyn mukaan enemmän negatiivinen kuin positiivinen. Puolet vastaajista ilmaisi olevansa tyytymätön kirkonkylän ympäristön siisteyteen ja viihtyisyyteen. Alueen kauneusarvoa alentavia tekijöitä mainittiin useita. Vähäiset istutukset sekä pensoittuneet ja roskaiset tienvarret koettiin viihtyisyyttä alentaviksi seikoiksi. Keskustan rakennuksista rumaksi ja epäsiistiksi moni kokee Latiskanportin. Rakennuksen ympäristö mainittiin myös usein kysyttäessä asukkaiden turvattomaksi kokemaa paikkaa kirkonkylällä. Liikekiinteistön alueella tapahtuva levoton liikehdintä ajoittuu etupäässä iltoihin ja viikonloppuihin. Kirkonkylän taajamaan mahtuu myös viheralueita. Valtaosan asukaskyselyyn vastanneiden mielestä viheralueiksi on kaavoitettu riittävän paljon maata keskusta-alueella. Vastakkaista mieltä asiasta on kuitenkin 36 % kyselyyn vastanneista. Erityisesti toivottiin, että viheralueet olisivat paremmin hoidettuja ja että, kaikki tarkoitukseen kaavoitetut alueet saatettaisiin viheralueiden edellyttämään kuntoon ja käyttöön. Ympäristön roskaamisen hillitsemiseksi viheralueille toivotaan enemmän roskakoreja. Rehottavien 12 pensaikkojen raivaus edistäisi alueiden viihtyisyyttä. Kasvivalinnoilla, kivirykelmillä ym. yksityiskohdilla voisi alueelle luoda myös omaleimaisen ilmeen. Koiranulkoiluttajien toivotaan keräävän lemmikkiensä jätökset pois maastosta. Kirkonkylän asukkaat antavat runsaasti positiivisia mainintoja Mustijoelle ja sen koskille. Monen toiveena on, että jokea voitaisiin hyödyntää virkistyskäytössä. Tällä hetkellä Mustijoki tarjoaa mahdollisuuden mm. melontaan ja ongintaan. Jokivarsi on pääosin yksityisten omistuksessa ja monissa paikoin peltoviljelmät ulottuvat jokipenkereeseen asti.

17 4.5 Lapsiperheiden arki kirkonkylällä Kirkonkylällä asuvien pienten lasten vanhemmat voivat valita kodin ulkopuolisista lastenhoitopalveluista kunnallisen perhepäivähoidon tai yksityisen ryhmäperhepäiväkodin. Yksityisen hoidon tuella alle 3 vuotiaalle on mahdollista saada yksityinen hoitaja. Kotihoidontuki mahdollistaa lapsen vanhemman jäämisen kotiin itse hoitamaan lastaan. Kirkonkylän lapsiperheiden tyytyväisyys päivähoitopalveluihin vaihtelee melko paljon. Tämä on luonnollista huomioitaessa eroavuudet perheiden elämäntilanteessa ja rakenteessa, sekä hoitoa tarvitsevien lasten yksilölliset tarpeet. Asukaskyselyyn vastanneista 36 % kokee, että päivähoito on hyvin järjestetty. Puutteita päivähoidossa on 21 %:n mielestä. Lastenhoitopalveluihin toivotaan enemmän vaihtoehtoja. Eritoten lasten vanhemmat haluaisivat kunnallisen päiväkodin ammattitaitoisine lastentarhanopettajineen. Toiveita esitettiin myös erityisryhmien ja allergiapäiväkodin perustamisesta. Vanhempien keskuudessa arvostelua herättävät päivähoidon suuret ryhmäkoot ja kysyntään nähden riittämätön päivähoitopaikkojen määrä. Vuorotyötä tekevät ja kaukana työskentelevät kokevat ryhmäperhepäiväkodin aukioloajat joustamattomiksi. Asukaskyselyssä selvitettiin, onko lapsille turvallisia leikkiympäristöjä kirkonkylällä. Leikkipaikat ovat turvallisia 37 % mielestä, kun taas 36 % vastaajista on täysin vastakkaista mieltä. Kyläsuunnitelmaa laadittaessa asukkailta on tullut ehdotuksia uuden leikkipuiston saamiseksi keskeiselle paikalle kirkonkylää. Toimiva leikkiympäristö kokoaisi lapsia ja vanhempia yhteen, jolloin uusia ystävyyssuhteitakin varmasti syntyisi. Kirkonkylän alueen esiopetus järjestetään Pornaisten koulukeskuksen yhteydessä sijaitsevassa entisessä opettajien rivitalossa. Tilat on saneerattu tarkoitusta vastaaviksi. Samoihin tiloihin esikoululaisten kanssa on järjestetty 13 päivähoitopaikka esikoululaisille ja koululaisille. Yhteistyötä tehdään Kirveskosken ala-asteen kanssa. 4.6 Kirkonkylän koululaiset Kirkonkylän lapsimäärän tasainen kasvu käynnisti 1990 luvun lopulla uuden ala-asteen koulurakennuksen suunnittelun ja rakentamisen kirkonkylälle. Ala-asteen oppilaat saivat aloittaa koulunkäynnin uusissa tiloissa Kirveskosken koululla v Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelijoiden laatimassa yhteisöanalyysissä käsitellään mm. Kirveskosken koulun toimintaperiaatteita. Kirveskosken koulun tavoitteena on huomioida kestävän kehityksen päämäärät koulutoiminnassa. Koulun pihapiirin siisteydestä huolehtiminen, tavaroiden säästeliäs käyttö ja luontoretket lähiympäristöön ohjaavat oppilaita mieltämään kestävän kehityksen perusajatuksia. Kirveskosken koulun henkilökunta pitää myös tärkeänä, että etenkin muualta paikkakunnalle muuttaneet lapset saisivat elämyksellisten kokemusten kautta vahvan siteen nykyiseen kotiseutuunsa. Kirveskosken koulun opettajat ja rehtori Marja Vehviläinen korostavat koulun ja kodin vuorovaikutuksen merkitystä lasten hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamisessa. Molemmat osapuolet voisivat olla aktiivisempia yhteydenpidossaan. Tapaamisille sopivan ajankohdan järjestyminen on toisinaan hankalaa. Toisaalta perinteisiin koulussa järjestettyihin vanhempainiltoihinkaan ei kaikkien lasten vanhemmat osallistu. Lasten kasvun tukemiseen Kirveskosken koulun henkilökunta toivoisi enemmän yhteistyötä alueella toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Nykyisin yhteistyötä on mm. seurakunnan, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja paikallisten urheiluseurojen kanssa.

18 Reippaita koululaisia Patalammen kunnostustalkoissa toukokuussa Toteutettujen yhteisöanalyysien perusteella kirkonkylän yläastelaiset viihtyvät koulussa melko hyvin. Yksilöiden välisiä suuria eroja toki on. Kotiolot, kaverit ja murrosiän pulmat vaikuttavat merkittävästi nuorten kokemukseen arjen mielekkyydestä. Vaikeuksista ja kiusaamisesta nuoria rohkaistaan puhumaan heti, jolloin tilanne ei ole vielä päässyt paisumaan. Koulun terveydenhoitaja pitää avointa vastaanottoa, jonne on mahdollista päästä ilman ajanvarausta juttelemaan. Valtaosa ala-astelaisista viihtyy koulussa hyvin. Yhteisöanalyysin tulosten mukaan lasten oppimisvaikeudet, levottomuus ja koulukiusaaminen eivät ole tuiki tuntemattomia kirkonkylän kouluissa. Sopeutumisongelmat kouluyhteisöön ovat kirkonkylän kouluissa tosin lievempiä verrattuna monien suurempien paikkakuntien kouluyhteisöihin. Vuoropuhelu opetushenkilökunnan ja lasten vanhempien välillä olisi ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa elämänhallintaa tukevaa ja ongelmia 14 ennaltaehkäisevää toimintaa lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä on meneillään yläasteen 7 luokkalaisille suunnattu valistuskampanja; Uskalla sanoa ei päihteille ja väkivallalle -projekti. Kirkonkylän kouluissa toivotaan, että koulukuraattori olisi useammin käytettävissä ja että kirkonkylälle saataisiin oma koulupsykologi. 4.7 Ikäihmisten ajatuksia Kirkonkylästä Iäkkäiden ihmisten asumistarpeita varten kirkonkylälle on rakennettu Aurinkomäen palvelukeskus v ja palveluasuntoja Aurinkomäen palvelukeskuksen pihapiiriin. Vanhusten kotipalvelu toimii myös Aurinkomäen palvelukeskuksen yhteydessä. Palvelulinjaliikennöinti on iäkkäille ihmisille kirkonkylällä asiointia varten erittäin tarpeellinen. Kunnan järjestämä palvelu toimii kahdesti viikossa. Kirkonkylän ikäihmiset ovat yhteisöanalyysin mukaan pääosin tyytyväisiä elämänlaatuunsa. Ympäristön rauhallisuus on iäkkäiden mielestä turvallisuutta luova tekijä. Mukavat naapurit ovat kotona asuville ikäihmisille tärkeitä. He tuovat iloa arkeen ja luovat turvaa. Vanhoja ihmisiä avustavat asioimisessa ja siivouksessa tavallisesti lähellä asuvat sukulaiset. Asukaskyselyyn vastanneista kolmannes katsoo, että vanhusten asiat on hoidettu hyvin kirkonkylällä, viidennes vastaajista on asiassa päinvastaisella kannalla. Yhteisöanalyysin haastatteluissa tulivat esille ikäihmisten yksilölliset toiveet ja tarpeet. Siksi heille suunnatun virkistystoiminnan tulisi olla monipuolista. Uudet elämykset kiinnostavat iäkkäitä; atk-kurssi ja jumppakerho saavat kannatusta. Seurakunnan tarjoama toiminta on ikäihmisten keskuudessa suosittua. Osa vanhemman polven kirkonkyläläisistä toivoisi järjestettyä kirkkokyytiä sunnuntain jumalanpalvelukseen. Diakonin vierailut Aurinkomäessä ja ikäihmisten kotona saavat vanhuksilta kiitosta.

19 4.8 Toteutuneita ja meneillään olevia hankkeita hyvinvoinnin edistämiseksi Luonnon- ja maisemanhoidon edistämiseksi Pornaisten kunta on teettänyt kunnan alueella luontoselvityksen v Selvitykseen on koottu tietoa mm. kunnan luontotyypeistä, Natura2000 suojelukohteista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Selvityksen päämäärä on tarjota tietoa ympäristönsuojelutoimenpiteiden ja alueiden käytön suunnittelun tueksi. Vuonna 1999 tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kunnilta edellytetään paikallisen turvallisuussuunnitelman laatimista. Toimenpiteillä tähdätään väestön laaja-alaiseen turvallisuuden tason nostamiseen ja rikoksien ennaltaehkäisyyn. Alustava turvallisuussuunnitelma Pornaisissa on valmistunut v Tavoitteina on mm. vanhempien kasvatustyön tukeminen ja sellaisen verkoston luominen, että lapsista ja nuorista voidaan huolehtia yhteisvastuullisesti. Projekti jatkuu edelleen. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto tekee Itä-Uudenmaan kunnissa hyvinvointia kartoittavan tutkimuksen. Pornaisten kunta on mukana tutkimuksessa. Aineiston keruu toteutettiin v otantakyselyllä. Tulokset on koottu kirjaksi. Myös Pornaisten messuilla v kartoitettiin pornaislaisten kokemuksia omasta terveydentilastaan kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 133 pornaislaista. Joukkoliikenteen käyttöä pornaislaisten keskuudessa kartoitettiin Luonnollisesti Pornainen tiedotuslehtisen liitteenä olleen kyselyn avulla joulukuussa Kyselyyn vastasi 40 henkilöä. Joukkoliikennettä suosivat mainitsivat liikkumistavan edullisuuden ja ympäristöystävällisyyden. Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttaviksi tekijöiksi vastaajat mainitsivat mm. vuorojen vähäisyyden ja aikataulujen sopimattomuuden. 15 Pornaisiin laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on nostaa liikenneturvallisuuden tasoa ja ohjata kunnan maankäyttöä. Suunnittelun aloituskokous järjestettiin huhtikuussa 2002, jossa hyväksyttiin hankkeen projektisuunnitelma. Suunnitelman laatimista varten selvitetään liikenneturvallisuuden ja tieverkon ongelmakohteet. Suunnitelma sisältää mm. kevyenliikenteen tieverkkosuunnitelman. Projekti on luonnosvaiheessa. Pornaisten kunnalle on laadittu kestävän kehityksen toimintaohjelma Kestävän kehityksen porraspuut Pornaisissa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt v Suunnitelma kattaa kaikki kunnalliset toiminnot asettaen kullekin osastolle omia tavoitteita. Koko suunnitelman punainen lanka on edistää ympäristöä ja luonnonvaroja säästäviä toimintamuotoja Pornaisissa. Päätavoitteen saavuttamiseksi on aiheesta jaettu tietoa eri yhteyksissä ja tilaisuuksissa. Tavoitteena on saavuttaa yhteisvastuullinen asenne asukkaiden keskuudessa suhteessa kestävän kehityksen toteuttamiseen. Uudenmaan ympäristökeskuksessa on tehty suojavyöhykkeiden ja maisemanhoidon yleissuunnitelma Mustijoen vesistöalueille. Pornaisten kunta on rahoittanut hanketta yhdessä muiden Mustijoen vesistöalueen kuntien kanssa. Vuonna 2002 valmistuneen suunnitelman päätavoite on parantaa Mustijoen vesistön vedenlaatua. Maatalouden aiheuttaman vesistön hajakuormituksen pienentämiseksi suunnitelmassa on kartoitettu alueet, jotka maa-aineksen laadun tai pinnanmuotojen vuoksi vaativat viljelysten ja vesistön välisiä suojavyöhykkeitä. Pornaisten rakennusinventointi valmistui alkuvuodesta Inventoinnin tavoitteena on lisätä tietoa paikallisen rakennuskannan historiasta ja ominaispiirteistä, sekä näin ollen edistää kulttuuriympäristöjen hoitoa ja suojelua. Kirveskosken koulukeskuksen takana sijaitsee Patalampi, joka oli umpeen kasvamassa. Kirveskosken koulun rehtori Marja Vehviläisen esitti lammen

20 kunnostamista puistomaiseksi leikki-, oleskelu- ja oppimisympäristöksi. Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry toimi Patalammen kunnostamisprojektin alkuunpanijana. Hankkeelle nimettiin työryhmä laatimaan ruopatulle Patalammelle ympäristösuunnitelma. Aluearkkitehti Ulla-Maija Upola piirsi työryhmän ajatukset suunnitelman muotoon maaliskuussa Patalammen kunnostamiseksi järjestettiin kaksi toimintapäivää. Raivaustöitä lammen ympäristössä tehtiin Kirveskosken ala-astelaisten koulupäivänä oppilaat tallasivat polun Patalammen ympärille, levittivät polulle puuhaketta ja rakensivat kivirykelmiä alueen somisteeksi. Mukana toimintapäivässä oli Peruskoulujen vanhempainyhdistyksen ja Marttojen jäseniä sekä Pornaisten virolaisen ystävyyskunnan Sauen koululaisia. Yhdessä Kirveskosken ala-asteen oppilaiden kanssa Sauen nuoret istuttivat Patalammen rannalle kaksi Ystävyyden puuta. Kirkonkylällä aloitetaan ikäihmisten parissa Ennaltaehkäisevät kotikäynnit projekti syksyllä Kotikäynneillä arvioidaan iäkkään ihmisen kotona asumisen edellytyksiä. Huomiota kiinnitetään kodin turvallisuustekijöihin ja arkiaskareissa suoriutumiseen. Asumisolojen ja terveydentilan arviointien perusteella pystytään ikäihmisen tarvetta palveluihin kartoittamaan. Lisäksi vanhuksella on mahdollista saada tietoa mm. kunnallisista ikäihmisten palveluista. Kirkonkylän koulukeskuksen yläasteen tiloja tullaan saneeraamaan tilojen ahtauden ja koulurakennuksen lämmitysongelmien vuoksi. Perusparannukset toteutetaan tämän hetkisen suunnitelman mukaan v Yhdistykset, järjestöt ja seurakunta kirkonkylällä Kirkonkylällä on monipuolista yhdistystoimintaa. Eri ikäryhmille on tarjolla monipuolista toimintaa yhdistyksissä, kerhoissa ja järjestöissä. Asukaskyselyn mukaan 88 % vastaajista oli sitä mieltä, että paikallinen yhdistystoiminta 16 on edistänyt asukkaiden viihtyvyyttä ja kirkonkylän elinvoimaisuutta. Lisäksi 64 % vastaajista pitää Kirkonkylän harrastusmahdollisuuksia hyvinä. Erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuudet kirkonkyläläisissä seuroissa ovat hyvät. Kädentaitojen harjoittamisella on pitkät perinteet ja juurensa alueen historiassa. Käsitöistä kiinnostuneita kyläläisiä palvelee kudonta-asema Palttinavintti. Myös Mäntsälän kansalaisopiston Pornaisten osasto järjestää kirkonkylällä runsaasti kädentaitoihin liittyviä kursseja. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu kirkonkylän alueella näkyvimmin esillä olevien yhdistyksen toimintatapoja. Yhdistysten nimien perään ei ole merkitty yhdistysrekisteritunnusta (ry). Sadesää ei haittaa, lasten into on aina aitoa. Kirkonkylällä liikuntalajeista ehdottomasti suosituin on salibandy. Vuonna 1989 perustettu Light Iron toimii kahden miesten joukkueen, neljän poikajoukkueen ja kolmen tyttöjoukkueen voimin. Lajin suosio kasvaa yhä Pornaisissa ja menestystä peleissäkin on saavutettu mukavasti. Lajin harrastajien toiveena olisi saada Pornaisiin kisakelpoinen pelisali otteluita varten. Heavy Teamin jäsenet huhkivat kuntosalilla koulukeskuksen liikuntatiloissa.

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma ALAVETELI Kyläsuunnitelma 2010 Alavetelin kirkonkylä. Kartta on vuodelta 1753. Tekijä on Erik Florin. Sisältö 1. Johdanto 2. Taustaa 3. Alaveteli tänään 4. Kylän vahvuudet 5. Kylän haasteet 6. Kyselytutkimus

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila VEHKAJÄRVI Eilen, tänään, huomenna Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma kuva: Kyösti Anttila sivu 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Kylän esittely Vehkajärvi - kylä vedenjakajalla... 3 Vehkajärven

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot