NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E Turku , tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku , tark Sweco Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja Helsinki

2 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 2 1. PERUSTIEDOT 3 2. TAVOITTEET 8 3. ASEMAKAAVARATKAISU JA SEN PERUSTELUT 9 4. KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN KAAVAN VAIKUTUKSET KAAVAN TOTEUTUS SUUNNITTELUN VAIHEET 20 LIITTEET 21

3 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 3 NOUSIAISTEN KUNTA KAITARAISTEN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVA Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-5 sekä erityis- ja katualuetta. 1. PERUSTIEDOT 1.1 Sijainti Pinta-alaltaan 13,9 hehtaarin laajuinen asemakaavoitettava alue sijaitsee valtatie 8:n vieressä sen länsipuolella. Länsireunaltaan alue rajautuu Mynämäentiehen (yhdystie Tursunperän pt). Etelässä alue rajautuu Kaitaraisten kylän peltoaukeaan. Matkaa Nousiaisten keskustasta alueelle on noin 4,5 km. 1.2 Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus Nousiaisten maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Ympäristöministeriö vahvisti Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen alueet käsittävän maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on osoitettu teollisuustoimintojen kohteena (t 602, Kaitaraisten valtatiehen tukeutuva lähiseudun työpaikkaalueeksi suunniteltu teollisuusalue): valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät teollisuus-, varasto- ja vaan käyttöön osoitetut alueet niihin kuuluvine suojavyöhykkeineen

4 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 4 sekä liikenne- ja yhdyskuntateknisen huollon alueineen. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita. Valtatie on osoitettu moottoritienä/valtakunnallisesti merkittävänä runkotienä. Viereinen maantie on osoitettu ohjeellisena ulkoilureittinä. Turun kaupunkiseudun rakennemalli työhön osallistui Turun kaupunkiseudun työssäkäyntialueen 14 kuntaa, mm. Nousiainen. Rakennemallissa esitettiin vuoteen 2035 ulottuvia alueellisia kehityskuvia koskien asumista, työpaikka-alueita, kaupan ja palveluiden alueita, liikenneverkkoa, virkistyksen ja vapaa-ajan alueita sekä yhdyskuntatekniikkaa. Rakennemallin on tarkoitus ohjata kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti, vaikka se ei ohjaa kaavoitusta eikä rakentamista juridisesti. Luonteeltaan rakennemalli on siten kuntien yhteinen maankäyttöstrategia. Rakennemallia on jatkossa tarkoitus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituksen pohjana. Nousiaisten kunnanvaltuusto hyväksyi rakennemallin Yleiskaavoitus Alue kuuluu kunnanvaltuuston hyväksymään oikeusvaikutuksettomaan Keskustan osayleiskaavaan, jossa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueena (M). Valtatie 8 on osoitettu moottoritienä ja Mynämäentie yhdystienä. Osayleiskaavassa on osoitettu yritysalueita tämän alueen pohjoispuolella. Ko. alue on osin toteutunut. Nousiaisten koko kunnan rakenneyleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kaitaraisten alue on osoitettu rakenneyleiskaavassa uutena asemakaavoitettavana yritysalueena (Y). Pohjoispuolinen alue on osoitettu uutena asemakaavoitettavana yritysaluevarauksena (Y(res). Alueelta on osoitettu yhteystarve Mynämäen Roukkulin teollisuusalueelle. Viereisen maantien laitaan on osoitettu ylikunnallinen ulkoilureitti (musta palloviiva). Maantie on osoitettu myös osana muinaistietä (sininen palloviiva). Ote rakenneyleiskaavasta Nousiaisten keskustan ja kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta on vireillä. Kaitaraisten alue kuuluu laadittavan osayleiskaavan alueeseen. Nähtävillä olleessa ehdotuksessa alue on Teollisuus ja varastoaluetta (T- aluetta). Ehdotuksesta ei suunnittelualuetta koskien jätetty yhtään muistutusta. Lausunnoista vain ELY-keskus otti alueeseen kantaa ja korosti, että Kaitaraisten toteuttaminen tulee vaiheistaa perustuen liikenneselvitykseen.

5 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 5 Hyväksymisvaiheessa olevassa osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu punaisella Yhdystien mahdollinen uusi liittymä valtatielle, mikäli moottoritien valmistuminen viivästyy VARELYn aloittaman Valtatien 8 Nousiaisten ja Kurjenmäen ohituskaistojen tiesuunnitelman päivitystyön mukaisesti. Lisäksi osayleiskaavaehdotus osoittaa kevyen liikenteen reitin Mynämäentien varteen. Asemakaavoitus Alueelle ja sen lähistölle ei ole aiemmin laadittu asemakaavaa. Lähin asemakaavoitettu alue on 1,9 kilometrin etäisyydellä.

6 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy Maanomistus, sopimus Nousiaisten kunta omistaa kaava-alueen pohjoisen puoliskon eli tilan Yritys Tilan toinen palsta on kaavoitettavan palstan itäpuolella valtatien itäpuolella. Eteläisen puoliskon eli Sukon tilan omistavat yhdessä Lasse Sihvo Naantalista ja Pia Rautio Kalajoelta. Kaavoitus koskee yhtä tilan kolmesta palstasta. Alueen kaavoituksesta on neuvoteltu aiesopimus maanomistajien ja kunnan kesken. Kunta on neuvotellut maankäyttösopimuksesta sekä maakaupoista kaavan laadinnan aikana. Kunnanhallitus on esittänyt, että valtuusto hyväksyy ko. määräalan ostamista koskevan kauppakirjan, jolloin koko asemakaava-alue olisi kunnan omistuksessa. 1.3 Rakentamistilanne Koko kaava-alue on rakentamaton. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen eteläpuolella haja-asutustyyppisesti. Noin metrin etäisyydellä on noin kymmenen asuinrakennusta. 1.4 Luonnonympäristö, maisema Yleisellä tasolla todettuna kaava-alue on varsin tasaista talousmetsää. Metsänhoidon eri vaiheiden myötä osa alueesta on äskettäin harvennettua tiheässä siemenpuuasennossa olevaa metsää, osa vaihtelevan ikäistä taimikkoa ja tiheähköä nuorta metsää. Valtatien lähellä on kalliokukkula, jossa metsän kasvu on hitaampaa. Kuvassa on alueen pohjoisosa kuvattuna länsireunasta itään päin Maisemallisesti merkittävin seikka on alueen eteläreuna, joka muodostaa Kaitaraisten kylän laajan peltoaukean suoraviivaisen pohjoisreunan. Muuten alue ei näy kaukomaisemassa. Valtatien tienvarsimaisemassa alue ei erikseen erotu Nousiaisten ja Mynämäen välisestä laajasta metsäalueesta. Alueen eteläreuna Suomen Luontotieto Oy teki alueen luontoselvityksen loppukesällä Alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja. Luontoselvitys todettiin riittäväksi viranomaisneuvottelussa

7 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy Liikenne Liite 1: Luontoselvitys Ainoan ympäristöhäiriön alueella aiheuttaa valtatie 8:n liikennemelu Alueen kytkeytyminen maantieverkkoon Kaava-alue sijaitsee valtatie 8:n vieressä, mutta alueelle kuljetaan nyt ja jatkossa vain länsipuoliselta Mynämäentieltä, joka on maantie (yhdystie Tursunperän pt) Valtatie 8:n parantaminen kaava-alueen kohdalla Nelikaistaistaminen Tiehallinnon Turun tiepiiri (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskus) laati yleissuunnitelman valtatien 8 välin Nousiainen-Mynämäki parantamisesta. Se valmistui vuonna Yleissuunnitelmassa valtatie on suunniteltu kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi moottoritieksi. Yleissuunnitelman laatimiseen liittyi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointimenettely. Yhteysviranomaisena toimi Lounais-Suomen ympäristökeskus (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskus). Yleissuunnitelmassa on Kaitaraisten eritasoliittymän suunnittelua jatkettu YVA:an perustuen eteläisimmän vaihtoehdon (D) pohjalta. Sen mukaan eritasoliittymä tulisi Räismäen kohdalle. (Kartta ohessa). Kurjenmäen ohituskaistapari Vuonna 2008 piti alkaa hyväksytyn tiesuunnitelman mukainen ohituskaistaparin rakentaminen Nousiaisten ja Mynämäen väliselle tieosalle eli myös kaavoitettavan alueen kohdalle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lokakuussa 2012 antaman tiedon mukaan hyväksyttävyys- ja kustannussyistä kyseisen ohituskaistaparin sijaan toteutettiin ohituskaistapari Rauman pohjoispuolella. ELY-keskus näkee ohituskaistaparin rakentamisen realistisempana toteutusvaihtoehtona kuin nelikaistaistuksen Liikenneselvitys Osayleiskaavatyöhön liittyen selvitettiin suunnitellun teollisuusalueen vaikutuksia Mynämäentien valtatieliittymän toimivuuteen. Selvityksen mukaan teollisuusalueen 1. vaiheen (arvio n k-m²) toteutumisen jälkeen liittymän välityskyky säilyisi nykyisillä liittymä järjestelyillä kohtuullisena noin vuoteen vaiheen (n m²) toteuduttua säilyisi liittymän palvelutaso kohtuullisena noin vuoteen Liite 6: Liikenneselvitys 1.6 Pohjakartta Mittausluokka 2:n mukainen kaavoituksen pohjakartta 1:2000 on laadittu kesällä Maanmittauslaitos hyväksyi pohjakartan

8 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 8 2. TAVOITTEET 2.1 Maakuntakaavan, rakenneyleiskaavan ja osayleiskaavaehdotuksen ohjaus Tavoitteena on, että asemakaavaratkaisu - toteuttaa maakuntakaavan kohdemerkintää eli mahdollistaa Kaitaraisten valtatiehen tukeutuvan lähiseudun työpaikka-alueeksi suunnitellun teollisuusalueen - perustellaan Nousiaisten koko kunnan rakenneyleiskaavan aluevarauksilla ja aluevertailujen tuloksilla - tarkentaa osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä vaiheistusta 2.2 Tavoitteet kestävän kehityksen näkökulmasta Asemakaava perustellaan kestävän kehityksen mukaiseksi - tiivis ja tehokas yritysalue hyvin rakennuskelpoisella ja energiatehokkaalla alueella - kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostaminen ja työmatkaliikenteen vähentäminen - ei rakenneta uutta tieverkkoa - ei vaaranna arvokasta kulttuuriympäristöä eikä arvokasta maisemaa - alueen kunnallistekniikan myötä läheisen haja-asutusalueen asuintalot saadaan vesihuollon piiriin - linja-autoreitti järjestettävissä alueelle - sijaitsee mahdollisimman lähellä kunnan keskustaajamaa kevyen liikenteen reitin varrella kuin teollisuus mahdollista ympäristöhäiriötä (mm. melu, pöly, tärinä jne.) tuottavana voidaan osoittaa 2.3 Maankäytön tavoitteet Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa alueelle teollisuustontteja erilaisiin tarpeisiin. Alue mitoitetaan noin neliön tonttikoolle. Korttelit suunnitellaan niin, että vierekkäisiä tontteja voidaan yhdistää tilaa enemmän tarvitsevien yritysten alueeksi. Alueelle suunnitellaan erikseen tontteja: - teollisuuden tuotantorakennuksia varten (T) - teollisuuden tuotantorakennuksia ja varastorakennuksia varten (TV) - pienteollisuuden tuotantorakennuksia varten niin, että tontilla voi olla myös jonkin verran (esim % kerrosalasta) liiketiloja (T-1) esim. tontilla tuotettavien tuotteiden myyntiä varten Pääpaino tonttijaottelussa on pienteollisuuden tuotantorakennuksissa. Merkittävää asiakasliikennettä aiheuttavaa yritystoimintaa alueelle ei tavoitella. Alueen näkyvä sijainti valtatien varressa pyritään hyödyntämään. Alueen sopeutuminen avoimeen peltomaisemaan suunnitellaan erityisesti eteläreunan osalta. 2.4 Tavoitteet tieverkkoon ja kunnallistekniikkaan kytkemisessä Alueen kytkeytyminen nykyiseen maantieverkkoon sekä alueen sisäinen liikenne suunnitellaan niin, että myös raskas liikenne kulkee sujuvasti. Alue kytketään kunnallistekniikkaan etelän suunnasta.

9 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 9 3. ASEMAKAAVARATKAISU JA SEN PERUSTELUT 3.1 Keskeinen sisältö ja perusteet Kaavalla osoitetaan tiivis teollisuusyritysalue valtatie 8:n varteen. Alueelle kuljetaan Mynämäentien (yhdystie Tursunperän pt) kautta. Kaavaratkaisun mahdollistamaa rakentamista on havainnollistettu liitteenä olevalla havainnekuvilla. Havainnekuvat on piirretty kaavakartalla osoitetun ohjeellisen tonttijaon mukaisesti, mutta alue voi toteutua myös pienempinä tai suurempina tontteina. Yhtenäiset korttelialueet mahdollistavat erilaisia tonttijakoja alueelle tulevien yritysten tarpeiden mukaisesti. Liite 4: Havainnekuvia 3.2 Perustelut valtatie 8:aan ja sen vaiheittainen suunniteltuun kehittymiseen nähden Valtatie on tärkeä yritysalueen saavutettavuuden ja näkyvyyden kannalta. Nousiaisten alueella on valtatien ja muun yleisen tien liittymiä nykyisin kolme länsipuolelle (Lemuntie Lemuun, Mietoistentie Mietoisiin ja Mynämäentie vanhaa tietä Mynämäkeen) ja kolme itäpuolelle (Lemuntie ja Mietoistentie Nousiaisten keskustaan ja Repolantie Nousiaisten kirkonkylään). Näistä: - Lemuntien liittymän tuntumaan kaavoitetut yritystontit rakennettiin heti. Länsipuoli on avointa aktiivisessa viljelyskäytössä olevaa yksityistä peltoaluetta, jolla on lisäksi maisemallisia arvoja. Keskustan laajenemista valtatien länsipuolelle ei ole missään suunnitteluvaiheessa tai kunnan tavoitteissa nähty mahdolliseksi. Peltoaukea jatkuu Maskun ja Lemun rajalle asti. Vastaavasti keskustan lähiympäristössä ei ole rakennuskannasta, maanomistuksesta, Hirvijokilaaksosta ja mäkisestä metsämaastosta johtuen tilaa laajalle uudelle yritysalueelle. - Mietoistentien liittymän tuntumaan sama osayleiskaava ei osoita uutta rakentamista, koska liittymä poistuu valtatien nelikaistaistuksen yhteydessä. Länsipuoli on omakotiasutusta. - Repolantien ympäristö on maatilojen talouskeskusten ja omakotitalojen aluetta - Mynämäentien nykyisen liittymän lähiympäristö on avointa aktiivisessa viljelyskäytössä olevaa yksityistä peltoaluetta Uusia liittymiä valtatielle tuskin tullaan myöntämään ja toteuttamaan, koska se olisi ristiriidassa toisaalta valtatien valtakunnalliseksi runkotieksi kehittämisen kanssa sekä jo tehtyjen valtatien vahvistetun tiesuunnitelman (Maskun raja-mietoistentie) ja alustavan yleissuunnitelman (Mietoistentie-Mynämäen raja) kanssa. Tietarkastelun perusteella Mynämäentiehen tukeutuva yritysalue on Nousiaisten alueen ainoa mahdollinen kunnan pääyhteyteen eli valtatie 8:aan tukeutuva alue. Valtatie 8:n suunnittelua Nousiaisten-Mynämäen välillä tullaan jatkamaan ja toteutus voisi tämän hetken arvion mukaan ajoittua noin 10 vuoden päähän (2020). Tällöin yritysalueen tuntumaan tulisi nykyisiä Mynämäentien ja Repolantien liittymiä korvaamaan eritasoliittymä. Valtatien parantaminen lähitulevaisuudessa Raisio-Mynämäki -yhteysvälillä perustuu tien liikennemääriin ja sen merkitykseen valtakunnan päätieverkossa. Eritasoliittymä toteutetaan joka tapauksessa riippumatta siitä, onko sen tuntumassa toteutunut tai toteutumassa oleva yritysalue eli kehittyvä maankäyttö ei ohjaa tien parantamista. 3.3 Perustelut rakentamisolosuhteiden kannalta Rakentamisen kannalta metsämaa on parempaa kuin Nousiaisten peltoaukeat eli Hirvijoen laakso ja Fatiojan alue. Nousiaisten alueella metsää valtatien varressa on vain pohjoisosassa.

10 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 10 Metsämaa kaava-alueella on tasaista ja pintakalliota on poikkeuksellisen vähän. Kunnallistekniikan kaivannoista vain noin % joudutaan louhimaan. Rakennusten rakentamisen kannalta paalutustarve on vähäisempi kuin lähialueen peltomailla. 3.4 Perustelut maanomistuksen kannalta Kunta omistaa alueesta noin puolet. Kunnanhallitus on esittänyt, että valtuusto hyväksyy lopun osan ostamista koskevan kauppakirjan, jolloin koko asemakaava-alue olisi kunnan omistuksessa. Raakamaan hankinta Nousiaisten peltoalueilla on ollut vaikeata. Peltomaata on asemakaavoitettu kunnassa erittäin vähän. Tähän on vaikuttanut keskeiset myös rakentamisolosuhteet sekä peltomaiseman eli arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämisen tavoite. Kunnan tavoitteena on nostaa työpaikkaomavaraisuuttaan ja yritysalueen kaavoittaminen kunnan omistamalle alueelle tukee vahvasti tätä tavoitetta. 3.5 Mielipiteiden huomioiminen Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Alustavasta ehdotuksesta pyydettiin ja saatiin lausunnot: - Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Maskun kunta, Mynämäen kunta Fortum Sähkönsiirto Oy, AMD North/Lounais-Suomi, pohjoinen alue, Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta, Kunta on jatkanut alueen teollisuusalueeksi osoittamisen edellytysten tutkimista erillisselvityksin ja yleiskaavatasolla. Siten myös kunnan ja ELY-keskuksen välisessä työneuvottelussa todettiin asemakaavan laatimisen lähtökohtien muuttuneen lausuntokierroksen jälkeen. Nähtäville asetettavaan asemakaavaehdotuksessa on huomioitu annettujen lausuntojen sisältö myös muuten. Alueen toteutumisen vaiheistus on osoitettu ja alue selkeämmin tarkennettu teollisuusyritysten alueeksi, mahdollisten tuotantoon liittyvien liiketilojen osuutta on edelleen vähennetty. Koko suunnittelualueen rakentamisen määrä on tarkasteltu uudelleen liikenneselvityksen perusteella. Katualueita on levennetty raskaalle kalustolle soveltuvammaksi ja Mynämäentien varteen on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. Alueen sähkönhuollon hoitamiseksi ja valtatiemaiseman yhtenäisyyden varmistamiseksi on tarvittavat kaavamääräykset lisätty. 3.6 Aluevaraukset Korttelialueet Teollisuusrakennusten korttelialueena (T) on osoitettu valtatien suuntainen kortteli. Siinä on yhteensä neljä ohjeellista tonttia. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10 % käyttää rakennuspaikalla sijaitsevan teollisuuslaitoksen toimistotiloja varten. T-aluetta on yhteensä 3,93 hehtaaria, joten ohjeellisten tonttien keskikoko on neliömetriä. Rakentamistehokkuus on e=0.3. Rakennusoikeutta on yhteensä k-m 2. Enimmäiskerrosluku on I. Toimistotilojen osuus on enintään k-m 2. Teollisuusrakennusten korttelialueena (T-1) on osoitettu Sukontien läheisyydestä kolme korttelin osaa, joissa on yhteensä viisi ohjeellista tonttia.

11 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 11 Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10 % käyttää rakennuspaikalla sijaitsevan teollisuuslaitoksen toimistotiloja varten ja enintään 15 % sen tuotantoalaan liittyviä liiketiloja varten. T-1-rakennuspaikat on sijoitettu tulotien tuntumaan, joten mahdollinen asiakasliikenne ei ulotu koko alueelle. T-1-aluetta on yhteensä 2,26 hehtaaria ja ohjeellisten tonttien koot ovat Mynämäen tien varrella neliömetriä ja keskiosassa 8 600m². Rakentamistehokkuus Mynämäentien varrella on e=0.3 ja alueen keskellä korttelissa viisi Rakennusoikeutta on yhteensä k-m 2. Enimmäiskerrosluku on I. Toimistotilojen osuus on enintään 635 k-m 2 ja liiketilojen osuus enintään 950 k-m 2. T-1-alueen laajentumisalueena on osoitettu kolme korttelin osaa, joka on merkitty T-2 alueena. Alueet saa ottaa käyttöön kun läheiset T-1 -alueet on otettu käyttöön. Alueen käyttöönotto edellyttää toiminnan liikenteellisten kokonaisvaikutusten arviointia ja tarkastelun perusteella mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä liikennejärjestelyissä. Mikäli Kuparitien pohjoispään ja Terästien varren lounaisen alueen T-2 -tontit otetaan käyttöön, on niille varattu rakennusoikeutta yhteensä k-m². Liiketilojen osuus voi olla koko Kaitaraisten teollisuusalueella molempien vaiheiden rakennuttua enintään 2286 k-m 2, joten kovinkaan merkittävästä kaupallisten tilojen rakentamisesta ei ole kyse. Liiketilat tuotantotilojen yhteydessä ovat perusteltuja, kun yritys tekee sellaisia tuotteita, joiden myynti paikan päällä on järkevää ja yritykselle tärkeätä. Tämä vähentää myös jakeluliikennettä ja -kustannuksia. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena (TV) on osoitettu yksi kortteli, jossa on neljä ohjeellista tonttia. Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10 % käyttää rakennuspaikalla sijaitsevan teollisuuslaitoksen toimistotiloja varten Kortteli kaksi on osoitettu puoliksi TV-alueeksi ja puoliksi sen laajentumisalueeksi TV-2. Näiden pinta-ala yhteensä on on yhteensä 2,49 hehtaaria. Ohjeellisten tonttien keskikoko on noin neliömetriä. Rakentamistehokkuus on e=0.25. Rakennusoikeutta on ensimmäisessä vaiheessa 3327 k-m 2 ja toisessa vaiheessa 2900 k-m 2. Enimmäiskerrosluku on I. Toimistotilojen osuus on yhteensä enintään 623 k-m 2. Yhteenveto enimmäisrakennusoikeudesta kerrosalaneliömetreinä: Rakennus- josta toimisto- ja liikeoikeus tilaa voi olla tilaa T T T TV TV vaihe yht vaihe yht Yhteensä

12 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 12 Kaikkia kortteleita koskevat kaavamääräykset Tonttijako on ohjeellinen. Alueelle ei saa rakentaa asuinrakennuksia eikä asuintiloja. Rakennuspaikalle ensimmäistä rakennuslupaa haettaessa on esitettävä asemapiirroksella kokonaissuunnitelma rakennuspaikan käyttämisestä. Suunnitelmassa tulee olla esitettynä rakennukset, varastoalueet, autopaikat, ajoliittymät, pihajärjestelyt sekä rakennuspaikan liittyminen kunnallistekniseen verkostoon. Rakennusten tulisi mahdollisuuksien mukaan muodostaa suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan yhtenäisiä kokonaisuuksia. Rakennuspaikoille, joilla rakennusten harjansuuntaa ei ole määrätty, tulee rakennuksen harjansuunta olla ensisijaisesti rakennuspaikkaa sivuavan katualueen rajan suuntainen tai toissijaisesti rakennuspaikan muun rajan suuntainen. Rakennuksen toimisto- tai kokoontumistilaosan saa rakentaa kahteen tasoon, mutta rakennuksen tulee ulkoa päin näyttää yksikerroksiselta. Liike-, toimisto- ja kokoontumistilat tulee sijoittaa ja rakentaa niin, että niissä sisämelu ei ylitä 45 dba:n ohjearvoa. Ulkovarastoalueiden ja rakennuspaikkakohtaisten jätteiden keräilypisteiden ympäri tulee rakentaa riittävän näkö- ja kulkuesteen muodostava aita. Aita on rakennettava ennen varastoinnin aloittamista tai jätteiden muodostumista. Korttelin 3 rakentamistapaa koskevat määräykset: - Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja kattokaltevuus 1:7. - Rakennuspaikan suurimman rakennuksen yksi kulma tulee rakentaa kiinni rakennusalan itäreunaan. - Rakennuksen pisimmän harjan pakollinen suunta on osoitettu kaavakartalla. - Itäreunan puoleisen julkisivun tulee olla suora ja yhtä pitkä kuin rakennuksen pisin harja sekä yhdensuuntainen pakollisen harjan suunnan kanssa. Käytännössä näillä määräyksillä korttelin valtatien puoleiselle sivulle muodostuu samansuuntaisista rakennuksista sahalaitainen seinälinjojen kokonaisuus vaikka toteutuva tonttijako poikkeaisikin kaavakartalla esitetystä ohjeellisesta tonttijaosta. Liitteenä 4 oleva havainnekuva selventää asiaa. Rakennukset korttelissa 3 voivat havainnekuvasta poiketen olla pohjaratkaisultaan myös esim. L:n, T:n, F:n ja E:n muotoista, kunhan valtatielle päin on rakennuksen pitkä suora sivu. Korttelialueille saa rakentaa tarvittavat puistomuuntamot. Rakentamattomat korttelinosat on pidettävä hoidettuina ja istutettuina Erityisalueet Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueena (ET) on osoitettu kapea 537 neliömetrin kaista, jonka kautta kulkee alueen kunnallistekniikka. Alue on mitoitettu niin, että sille mahtuu rakentamaan jätevedenpumppaamon ja sen huoltoa varten riittävän huoltotien. ET-alue jakaa eteläisen pellonvieruskorttelin ja valtatien varren korttelin erilleen ja sitoo kortteli- ja tonttirajan tähän kohtaan.

13 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy Liikenne Alueen kadut Kaavassa on katuja yhteensä metriä ja maata kadut vievät yhteensä 1,8 hehtaaria. Kadut on mitoitettu niin, että täysperävaunurekan kulkeminen alueella on sujuvaa. Pysäköinti Kaavamääräysten mukaan autopaikkojen vähimmäismäärät ovat rakennuspaikkakohtaisesti seuraavat: - vähintään 1 autopaikka 50 k-m 2 :n liike- ja toimistokerrosalaa kohti - vähintään 1 autopaikka 75 k-m 2 :n tuotanto- rakennuskerrosalaa kohti - vähintään 1 autopaikka 150 k-m 2 :n varastokerrosalaa kohti sekä kuitenkin vähintään 1 autopaikka/työpaikka. Liittyminen tieverkkoon Alue liittyy maantieverkkoon ensimmäisessä vaiheessa Mynämäentien (yhdystie Tursunperän pt) välityksellä. Katselmus maantien liittymän paikasta pidettiin Tiehallinnon Turun tiepiirin (Järvinen) ja kunnan (Heinonen) edustajan sekä kaavan laatijan (Liikari) kesken. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen kytkemisen Mynämäen Roukkulin teollisuusalueeseen rakentamalla valtatie 8:n rinnakkaistie alueiden välille. Rinnakkaistie voidaan rakentaa myös niin, että se lähtee kaava-alueen ulkopuolelta pohjoispuolelta. Liikenneselvityksessä on todettu, ettei liikenteellisiä esteitä alueen toteuttamiselle ole nykytilanteessa. Liikenneselvityksen mukaan vuonna 2030 nykyliittymä toimisi kohtuullisesti vielä k-m² toteuduttua ja asemakaava laajentumisalueineen kuitenkin osoittaa vähemmän rakentamista. Liikenneolosuhteet entisestään paranisivat, jos valtatielle rakennetaan ohituskaistojen rakentamisen yhteydessä kääntymiskaistat. Tämän vuoksi on alueen käyttöönottoa vaiheistettu siten, että 2-indeksillä osoitetut korttelin osat voidaan toteuttaa vasta kuin ensimmäinen vaihe on lähes kokonaan toteutunut. Koska vasta silloin pystytään laatimaan tarkempi liikenneselvitys, johon voidaan käyttää toteutuneen toiminnan mukaisia liikennemääriä sekä mahdollisesti päivitettyä liikenne-ennustetta. Teollisuusalueen liikenne ei saa heikentää valtatien välityskykyä ja siten toisen vaiheen alueet on mahdollista ottaa käyttöön vasta mahdollisesti tehtäväksi tulevien liikennejärjestelyiden toteuttamisen jälkeen. Tulevaisuudessa aluetta palvellee eritasoliittymä, joka rakentunee valtatien moottoritieksi rakentamisen yhteydessä. Yleissuunnitelmaan liittyneen YVA-menettelyn yhteydessä suunniteltuja vaihtoehtoisia eritasoliittymän paikkoja oli useita. Jokainen niistä palvisi yritysalueen liikennettä (ks. kpl 1.5.2). Ohituskaistaparin rakentaminen ja valtatien nelikaistaistaminen on otettu kaavaratkaisussa huomioon tie- ja rakennussuunnitelmien mukaisesti. Liikennemelu Valtatien liikennemelua on selvitetty valtatien parantamista koskevien suunnitelmien yhteydessä. Valtatien varren tonteille on annettu ääneneristysmääräys. Kevyt liikenne Kaavan korttelialueiden rajaus jättää mahdollisuuden rakentaa kevyen liikenteen väylän Mynämäentien varteen. Nousiaisten-Mynämäen välinen kevytväylä nähtiin tarpeelliseksi mm. valtatie 8:n nelikaistaistamishankkeen ohjausryhmässä. Maantie on osoitettu ohjeellisena ulkoilureittinä vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa ja ylikunnallisena ulkoilureittinä Nousiaisten rakenneyleiskaavassa.

14 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 14 Joukkoliikenne Alue on maantien varressa ja siten kytkettävissä linja-autoreitteihin. Realistisin vaihtoehto lienee se, että alue on linja-autoreitin kääntöpaikka. Valtatiellä kulkee useita vuoroja päivittäin, mutta pysäkin rakentaminen alueen kohdalle on vaikeata ohituskaistojen rakentamisen tai nelikaistaistamisen jälkeen. Lisäksi ratkaisu vaatisi kalliin eritasoratkaisun itäpuolen pysäkille kulkemiseen. 3.7 Yhdyskuntatekninen huolto Alue liitetään kunnalliseen vesi- ja jätevesihuoltoverkkoon etelän suunnasta. Kaavan laadinnan aikana on laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Liite 5: Kunnallistekniikan yleissuunnitelma 4. KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN 4.1 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvoston päätös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti niiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista edistetään kaavoituksen ja valtion viranomaistoiminnan keinoin. Maakunta- ja kuntatason kaavoituksessa tavoitteet konkretisoidaan ottamalla huomioon kunkin alueen erityispiirteet ja huolehtimalla niiden yhteensovittamisesta alueellisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Yritysalueen kaava vastaa näihin tavoitteisiin: - kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan tiestöön ja liitetään kohtuullisin kustannuksin olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon, johon voidaan liittää myös alueen eteläpuolisia kiinteistöjä, joilla on nyt kiinteistökohtainen vesihuolto - toteutuessaan kaava lisää työllisyyttä ja parantaa kunnan kaupallisten palvelujen elinvoimaisuutta - kaava-alue vähentää toteutuessaan Nousiaisista Turun kaupunkiseudulle johtavaa työmatkaliikennettä (pendelöintiä) Toisaalta on todettava, että alue on irrallaan Nousiaisten kunnan keskustaajamasta ja nykyisestä taajamarakenteesta. Siinä mielessä kaava ei tue yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, joka on kirjattu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Perustelut: - Nousiaisten keskustaajama on saavuttanut maankäytöllisesti sellaisen vaiheen, että vähäistä laajempia yritysalueita ei voida sijoittaa taajamaan eikä sen välittömään läheisyyteen. Jotta kunta voi tarjota teollisuusyrityksille tontteja, on ollut tarpeen hakea kaavoituksella kehitettäviä alueita hieman kauempaa keskustasta alueilta, jotka ovat hyvin saavutettavissa nykyistä tiestöä hyödyntäen. - Teollisuusalueen sijoittaminen keskustan ulkopuolelle ylläpitää keskustaajamaa asumisen ja palveluiden hyvänä ja viihtyisänä elinympäristönä, jossa ei ole teollisuutta eikä siihen liittyvää raskasta liikennettä. Hyvä elinympäristö on yksi valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite.

15 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 15 - Nousiaisten keskusta lähiympäristöineen on kulttuuriympäristöä ja merkittävää maisemaaluetta. Alueen sijainti on sellainen, että sen toteuttaminen ei heikennä erityisiä luontoarvoja, kulttuurihistoriallisia eikä maisemallisia arvoja, koska alueella eikä sen lähiympäristössä ole sellaisia. Kulttuuri- ja luonnonperinnön vaaliminen on yksi valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite. - Alueella ei ole merkittävää virkistysarvoa, koska se sijaitsee valtatien melualueella ja se ei ole taajamien välittömässä läheisyydessä. Virkistysalueiden säilyttäminen on yksi valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite. 4.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan Aiemmat maakuntakaavat (seutukaavat) Viimeistä edellisen maakuntakaavan hyväksymisestä (täydennysseutukaava, 1991) ehti kulua 23 vuotta ennen uuden maakuntakaavan vahvistamista Kuluneena ajanjaksona huomattavasti kasvaneissa ja kehittyneissä Turun pohjoispuolen kunnissa seutukaavan aluevaraukset erilaiseen rakentamiseen on jo toteutettu joko kokonaan tai lähes kokonaan. Nousiaisten kunnan alueelle seutukaava osoitti yritysalueen ainoastaan ns. Telesten alueelle (nykyinen vihannespakkaamo) Mietoistentien varteen, joka on rakennettu vuosikymmeniä sitten ja myös asemakaavoitettu. Asumiseen ja keskustatoimintoihin seutukaavassa osoitetut alueet ovat kaikki olleet rakennettuja jo noin vuodesta Maakuntakaava Asemakaava toteuttaa vahvistettavana olevaa maakuntakaavaa. Siinä alue on osoitettu yleispiirteisellä t 602 kohdemerkinnällä, Kaitaraisten valtatiehen tukeutuvana lähiseudun työpaikka-alueeksi suunniteltuna teollisuusalueena. Maakuntakaavan selostuksen (s. 52) mukaan: Teollisuustoimintojen kohde-/aluemerkinnällä (T, t) on osoitettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät teollisuus-, varasto- ja vastaavaan käyttöön osoitetut alueet niihin kuuluvine suojavyöhykkeineen sekä liikenne- ja yhdyskuntateknisen huollon alueineen. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita. On vaikea arvioida, tuleeko Kaitaraisten teollisuusalueesta seudullisesti merkittävä. Alueen toteutuessa kokonaan ja laajentuessa rakenneyleiskaavan mukaisesti esim. pohjoiseen kohti Mynämäkeä, alue saattaa olla lähiseudullisesti merkittävä työpaikka-alue. Maakuntakaavan selostuksen s. 53) mukaan: Osoitetut työpaikka-alueet tukeutuvat välittömästi olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja tukevat siten eheytyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Joitakin uusia työpaikka-alueita on suunniteltu täydentämään aluerakennetta nykyisten ja kehitteillä olevien liikenneyhteyksien varteen (VT 8) taajamarakenteen läheisyyteen, mutta niiden ulkopuolelle muihin toimintoihin kohdistuvien ympäristöhäiriöiden välttämiseksi. Alueet toimivat sijaintikuntansa omina teollisuus- ja työpaikkatoimintojen alueina vähentäen työmatkasuoritteita ja mahdollistavat todellisen työpaikkaomavaraisuuden kasvattamisen. Maakuntakaavan selostuksen (s. 51) mukaan: Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen ole massa olevasta yhdyskuntarakenteesta Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöön otto on kestävän kehityksen mukaista Vaikutukset kestävään kehitykseen on arvioitu kappaleessa 5.5. Maakuntakaavan selostuksen (s. 51) mukaan: Uusia pienehköjä teollisuus- ja työpaikkaalueita on osoitettu nykyisten taajamien rauhoittamiseksi liikenteen solmukohtiin.

16 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 16 Nousiaisten keskusta on rakenteeltaan tiivis ja taajaman tiet ovat ahtaita. Teollisuusalueen osoittaminen erilliseksi alueeksi on perusteltua ja toteuttaa em. maakuntakaavan tarkoitusta. Juuri noihin lähtökohtiin ja tavoitteisiin perustuu Kaitaraisten teollisuusalueen asemakaavoitus. Vastaavia valtateiden liittymiin rakentuneita ja suunniteltuja yrityskeskittymiä on muualla maakunnassa useita. Maakuntakaavassa on osoitettu valtatie 8:lle uudet eritasoliittymät Maskun Humikkalaan ja keskustaan, Nousiaisten keskustaan ja Kaitaraisiin ja Mynämäen Roukkuliin. Maakuntakaavan selostuksen (s. 46) mukaan: Maakuntakaavassa osoitettujen uusien eritasoliittymien tarve perustuu liikenteen välityskyvyn parantamistarpeeseen sekä viereisen maankäytön kehittymiseen. Erityisesti runkoteillä tien toimivuus ja eritasoliittymien toteutus ovat kytköksissä toisiinsa. Liikennemäärien sekä maankäytön salliessa eritasoliittymä voidaan toteuttaa vaiheittain porrastamalla tasoliittymää sivusuunnassa. Kaitaraisissa valtatien liittymät on porrastettu. Liittymän liikenneturvallisuus ja liikenteen välityskyky paranisivat olennaisesti pääsuunnan kanavoinnilla eli kääntymiskaistojen rakentamisella ensi vaiheessa. 4.3 Kaavan suhde yleiskaavoitukseen Nykyinen osayleiskaava Asemakaava tarkentaa vuonna 1994 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman Keskustan osayleiskaavan aluevarauksia. Osayleiskaavassa on osoitettu yritysrakentamisen alueita valtatien varteen länsipuolelle. Uusi osayleiskaava ehdotusvaiheessa Asemakaava on oikeusvaikutteisen Keskustan ja kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen mukainen. Rakenneyleiskaava Osayleiskaavan laadinnan pohjaksi on laadittu ja hyväksytty koko kunnan rakenneyleiskaava. Siinä vertailtiin neljää mahdollista tulevaa Nousiaisten yritysaluetta: - Aseman alue radan ja Lemuntien varressa - Valtatie 8:n ja Kaitaraistentien välinen alue keskustan pohjoispuolella - Kaitaraisten alue - Mietoistentien varsi keskustan luoteispuolella ja valtatien länsipuolella Nämä valittiin hyvien maantieyhteyksien tuntumasta mahdollisimman läheltä kunnan keskustaa. Vertailuun ei otettu kunnan keskustan sellaisia lähialueita, jotka ovat avoimella pellolla kulttuurimaisemassa tai joilla korkeuserot ovat huomattavan suuria ja joille kulkeminen on vaikeata tai korkeita kustannuksia aiheuttavaa. Kaitaraisten alue oli useaan kriteeriin pohjautuneen vertailun paras alue. Nousiaisissa valtatien tuntumassa ei käytännössä ole muita yritysrakentamiseen sopivia alueita. Keskustassa ei ole tilaa täydennysrakentamiselle eikä laajenemisalueitakaan ole. Keskustaajama sijoittuu viljellyn jokilaakson keskellä olevalle mäelle. Sen joka puolella on avointa peltoa, joka on yksityisellä maalla ja jolla on maisemallisia arvoja. Kiinteistöjaotuksesta johtuen raakamaan hankinta tai maankäyttösopimuksiin perustuva asemakaavoitus on käytännössä mahdotonta.

17 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 17 Asemakaavoitettavan alueen voidaan katsoa olevan ensimmäisiä vaiheita laajan yritysalueen kehittämisessä. Alueen toteutuminen on alkanut Vesonmetsän kohdalla sekä Mynämäen Roukkulissa 4.4 Kaavan suhde muihin asemakaava-alueisiin Alue on erillään kunnan muista asemakaava-alueista. Pitemmällä aikavälillä alue on osa valtatie 8:n läheistä yritysaluetta, joka voi jatkua Mynämäen Roukkulin yritysalueen asemakaava-alueelle asti. 4.5 Kaavan suhde kunnan muuhun suunnitteluun Kaavalla ei ole vaikutusta kunnan muuhun suunnitteluun. On kuitenkin huomioitava, että alueella kaavan toteuttamisen myötä rakennettava katuverkko ja kunnallistekniikka sitovat kunnan resursseja. Alueen kunnallistekniikan toteuttamisen kustannuksia on arvioitu kappaleessa KAAVAN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Alue on jonkin verran irrallaan Nousiaisten kunnan keskustaajamasta ja nykyisestä taajamarakenteesta. Toisaalta vastaavan kokoista 14 hehtaarin aluetta yritysrakentamiseen ei ole löydettävissä lähempänä keskustaa. Alueesta muodostuu tehokas ja taloudellinen kokonaisuus. Yritysalueen sijoittumista paikkaansa on perusteltu kappaleissa Alueesta 500 metriä koilliseen on Vesonmetsän alue, jolla toimivissa yrityksissä on useita työpaikkoja. Yritystoiminta ja työpaikka-alueena tämä kunnan osa ei siten ole uusi, vaan asemakaavalla sitä kehitetään. 5.2 Vaikutus palvelurakenteeseen ja palvelutasoon Alueesta muodostuu paikallisesti merkittävä, jopa 20 yrityksen teollisuustuotantoalue, joka sijoittuu hyvien yhteyksien varteen. Alue on tarkoitettu teollisuustuotantoyrityksiä varten. Kunkin yrityksen tuotteista riippuu, onko niitä tarpeen ja perusteltua myydä tuotantorakennuksen välittömässä yhteydessä. Osalla tonteista on tästä syystä rakennusoikeutta liiketilan rakentamiseen. Kaavaratkaisulla ei tähdätä siihen, että alueelle tulee merkittävät asiakasvirrat. 5.3 Kaavan vaikutukset talouteen Tonttien kysyntä ja tarjonta kunnan alueella Kaava parantaa huomattavasi kunnan mahdollisuuksia tarjota yritystontteja hyvien yhteyksien lähellä. Kunnalla on kaavan laadinnan aikaan myynnissä vain muutama asemakaavoitettu yritystontti. Kysyntää yritystonteista seudulla on huomattavasti. Tästä on esimerkkinä Kustavintien varressa samalla etäisyydellä Turusta sijaitseva Maskun Lemun Järäisten yritysalue, jonka tonteista lähes kaikki myytiin erittäin lyhyessä ajassa kaavan valmistumisen jälkeen 4-5 vuotta sitten. Mynämäen Roukkulin alueen tonttien myynti on vilkastunut viime vuosina. Yritystonttien kysyntä Turun pohjoispuolella on ollut merkittävää.

18 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy Työpaikkamäärä Mahdolliset uudet yritykset tukevat kunnan taloutta. Elinkeinorakenne monipuolistuu erilaisten uusien yritysten ja niiden tarjoamien työpaikkojen kuntaan sijoittumisen myötä. Alueen 20:lle tontille voidaan arvioida sijoittuvan yrityksiä, joissa on työntekijöitä Työpaikkamäärä voisi tuon perusteella olla jopa Kunnan työpaikkaomavaraisuuden ja työmatkaliikenteen vähentämisen kannalta alueella on merkittävä paikallinen merkitys Kustannukset ja tulot Kunta saa tuloja tonttien myynnistä, kunnallistekniikan liittymismaksuista ja kiinteistöverosta. Menoja muodostuu alueen suunnittelusta, katujen ja kunnallistekniikan toteuttamisesta ja tonttien muodostamisesta. Yhtenäinen kokonaisuus ja tonttien määrä vaikuttavat siihen, että alueeseen tehdyt investoinnit saadaan takaisin nopeasti. Kaavoituksen yhteydessä laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jossa haettiin alustava ratkaisu alueen sisäisten vesi- ja viemärilinjojen sijoittamiseen sekä alueen kytkemiseen olemassa olevaan verkostoon. Liite 5: Kunnallistekniikan yleissuunnitelma Alustava kustannusarvio (vuoden 2008 hintataso) alueen sisäisen toteutuksen osalta on euroa. Alueen liitoskustannusarvio on euroa. Kustannukset ovat yhteensä euroa. Kustannuksiin on laskettu alueen sisällä rakentamiskustannuksineen vesijohdot, viemärit, pumppaamo sekä kadut päällystettynä ja valaistuna. Liitoskustannuksiin on laskettu uusi vesijohto sekä uusi paineviemäri. Alueella on tonttimaata yhteensä neliömetriä. Tästä suoraan laskien alueen tekniset toteuttamiskustannukset katetaan tonttihinnalla noin 7 e/m 2. On realistista odottaa, että toteutuva hintataso on vähintään tuolla tasolla. Alueelle sijoittuvien yritysten laajuudesta riippuen kertyy kunnalle lisäksi liittymismaksuja ja vuotuisena tulona kiinteistöverotuottoa. 5.4 Vaikutukset luontoon, maisemaan ja taajamakuvaan Laajemmin tarkasteltuna kaavoitettava metsäalue on osa varsin laajaa Nousiaisten ja Mynämäen rajan metsäaluetta. Kaavaa toteutettaessa tästä noin 15 hehtaaria eri-ikäistä talousmetsää otetaan rakentamisen piiriin. Alueella ei ole merkittäviä luonnonarvoja. Nousiaisten alueella ei ole aikaisemmin toteutettu vastaavaa yritysaluetta. Kunnan imagon kannalta kehittyvä yritysalue valtakunnallisen runkotien varressa on erittäin merkittävä. Kunnan alueella on valtatien varressa taajamia, kyliä, viljelysmaisemia ja metsää, joten maisemaan mahtuu hyvin myös tiivis yritysalue, joka käytännössä näkyy valtatien ympäristön maisemassa vain muutaman sadan metrin matkalla. 5.5 Vaikutukset kestävään kehitykseen Alueen toteuttaminen: - on tehokasta rakentamisesta tiiviisti ja maata säästäen. Alueella ei ole viheralueita, jotka tällaisessa yritysrakennusympäristössä ja valtatien tuntumassa jäisivät käyttämättä virkistysalueina - vastaavasti jättää kunnan keskustaajaman ympäristön rakentamattomia alueita virkistyskäyttöön ja viheralueeksi. Vastaavan kokoinen alue asutun taajaman reunassa rajaisi näitä arvoja paljon. - ei heikennä erityisiä luontoarvoja eikä kulttuurihistoriallisia arvoja, koska alueella eikä sen lähiympäristössä ole sellaisia - saattaa vaikuttaa työmatkaliikennemäärän vähenemiseen pendelöinnin (Nousiainen- Turun alue) vähetessä alueen toteuttamisen myötä. Alue on hyvin saavutettavissa myös

19 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy 19 esim. polkupyörällä sillä 3-4 kilometrin työmatka ei ole pitkä. Linja-autoreitin ulottuminen alueelle on perustelua alueen toteutumisen edistyessä - muodostaa alueen pienilmastollisesti energiataloudelliseen paikkaan, sillä alue ei ole kylmä laakso tai muu alava alue eikä pohjoistuulille altis. Alue on kohtuullisesti suojassa myös vallitsevasta tuuleen suunnasta. - ei heikennä kunnan tai seudun pohjavesivaroja - parantaa lähialueen asuinkiinteistöjen vesihuoltoa - yhtenäinen yritysalue mahdollistaa yhteiset lämpökeskukset, kiinteistöhuollon, vartioinnin - alueelle voisi sijoittua lounasravintola-kahvila, joka palvelisi alueen työntekijöitä. Tämä vähentäisi liikennettä vastaaviin palveluihin muualle 5.6 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen Osa alueelle sijoittuvista yrityksistä saattaa olla varastotyyppisiä, mutta alueelle sijoittuu myös yrityksiä, joissa käy jonkin verran asiakkaita. Joka tapauksessa alueelle tulee merkittävä määrä työpaikkoja. Työmatkaliikenne kasvattaa jonkin verran liikennemääriä valtatiellä ja yhdystiellä. Asiakasliikenteen määrä ei tule olemaan suuri. Kokonaisuutena alueesta on mahdollista muodostaa paikallisesti merkittävä työntekijän työssäkäyntialue. Toteutuessaan alue nostaa Nousiaisten työpaikkamäärää ja työpaikkaomavaraisuutta huomattavasti ja vähentää työmatkaliikennettä Turun ja sen lähialueiden työpaikkojen suuntaan myös Mynämäestä, sillä alueella työtä tekevistä osa todennäköisesti asuu Mynämäessä. Näistä syistä johtuen liikenteen kokonaissuorite saattaa jopa pienentyä. Autopaikkoja alueella on riittävästi ja kaavassa on määritelty autopaikkojen vähimmäismäärät rakennuspaikoilla. Kaavalla varaudutaan siihen, että Mynämäentien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Se edesauttaisi sitä, että osa työmatkaliikenteestä on esim. pyöräilyä. Etäisyys Nousiaisten uudemmilta asuntoalueilta on kohtuullinen myös polkupyörällä kuljettavaksi. Alue liitetään kunnalliseen vesijohtoverkkoon etelän suunnasta Kaitaraisten kylästä. Jätevesien osalta alue liitetään siirtoviemäriin, jota myöten jätevedet johdetaan etelän suuntaan 750 metrin etäisyydellä kulkevaan Mynämäen siirtoviemäriin. Rakennettava uusi vesijohto tulee palvelemaan kaava-alueen lisäksi linjauksen varrella olevia noin yhtätoista omakotitaloa. Tämä pienentää kustannuksia liittyjää kohti ja palvelee jo olevaa asutusta. Liite 5: Kunnallistekniikan yleissuunnitelma 5.6 Kaavan muut vaikutukset Kaavalla ei voida todeta olevan olennaisia vaikutuksia eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin.

20 NOUSIAISTEN KUNTA Sweco Ympäristö Oy KAAVAN TOTEUTUS 6.1 Ajoitus ja toteutus Kaavan toteuttaminen alkaa vaiheittain kunnallistekniikan ja katujen rakentamisella kaavan saatua lainvoiman. 7. SUUNNITTELUN VAIHEET 7.1 Taustaa - Kunnanvaltuusto hyväksyi alueelle asemakaavan ( 61). - Lounais-Suomen ympäristökeskus valitti hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. - Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksellään kaavan hyväksymispäätöksen. 7.2 Aloitus - Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kunnanhallitus päätti uudelleen alueen kaavoittamisesta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.3 Kaavaluonnosvaihe - kaavaluonnos valmistui kuulutus kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja Vakka-Suomen Sanomissa - kaavaluonnos oli nähtävillä 30 päivää aloitusneuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Uusi-Uola, Järvinen), Varsinais- Suomen liiton (Äijö), Varsinais-Suomen maakuntamuseon (Suna, Lehtonen), kunnan (Kylämäkilä, Heikkilä, Karjalainen) ja kaavan laatijan (Liikari) kesken pidettiin Viranomaiset esittivät lausuntokierrosta ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. 7.4 Kaavaehdotusvaihe - tarkistukset luonnokseen ja kaavaehdotuksen laadinta - kunnanhallitus päätti pyytää alustavasta kaavaehdotuksesta lausunnot ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Kaavaehdotuksesta pyydettiin Varsinais- Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnot sekä kunnan teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja ympäristöterveydenhuollon lausunnot. - ELY-keskuksen ja kunnan välillä pidettiin työneuvottelu päivätty kaavaehdotus oli 30 päivää nähtävillä ELY-keskuksen ja kunnan välillä pidettiin työneuvottelu Kaavaehdotusta tarkistettiin alueen sisäisen toteutusjärjestyksen osalta ja lisäämällä määräykseen vaiheistus siten, että reservialueiden käyttöönotto edellyttää teollisuusalueen liikenteellisten kokonaisvaikutusten arviointia ja tarkastelun perusteella mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä liikennejärjestelyissä. - Tarkennukset olivat vähäiset, eikä uutta nähtävilläpitoa tarvittu.

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 28.2.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 28.2.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 28.2.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Työ: 24624

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Työ: 24624 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Työ: 24624 Turku, 7.6.2011, tark. 20.8.2012, 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNTA. IHODEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylä-Salvi SELOSTUS LUONNOS. Turussa 6.1. 2014

PYHÄRANNAN KUNTA. IHODEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylä-Salvi SELOSTUS LUONNOS. Turussa 6.1. 2014 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylä-Salvi SELOSTUS LUONNOS Turussa 6.1. 2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Naantalin Luonnonmaalle, Porhonkallion-Virpin alueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NOUSIAINEN LIITE 1 RAKENNEYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Nousiaisten rakenneyleiskaavan laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, joka koskee 21.12. 2007 päivättyä kaavakarttaa.

LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, joka koskee 21.12. 2007 päivättyä kaavakarttaa. LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 21.12. 2007 päivättyä kaavakarttaa. 2007 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina - 2 - LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NOUSIAISTEN KUNTA NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU TYÖNUMERO: 20600529 PÄIVÄYS: 3.11.2015 Sweco Ympäristö Oy 1 (7) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA EURAJOEN KUNTA RANTAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen laadinnan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot