Kaikki irti harjoittelusta. Harjoittelun käsikirja. Kaisto Jenni ja Liimatainen Jaana O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki irti harjoittelusta. Harjoittelun käsikirja. Kaisto Jenni ja Liimatainen Jaana O."

Transkriptio

1 Kaikkiirtiharjoittelusta Osa Harjoittelunkäsikirja KaistoJennijaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012

2 Sisällysluettelo Kohtiantoisaaharjoittelua...2 Ennenharjoittelua...3 Arvostaosaamistasi...3 Tunnistatavoitteesi...12 Etsiharjoittelupaikka...16 Harjoittelussa...18 Kartutatyökokemustasijaosaamistasi...18 Harjoittelunjälkeen...22 Suuntaatulevaan...22 Kokoaportfolioeliosaamiskansio...25 Lähteet...27 Liitteet...30 Liite1.Listatyöelämässäarvostetuistataidoista...30 Liite2.Listamahdollisistahenkilökohtaisistaominaisuuksista...31 Liite3.LyhytKyvyt.fi-ohje

3 Kohtiantoisaaharjoittelua Harjoittelu tarjoaa sinulle arvokasta kokemusta työelämästä ja lisää tuntemustasi opintoalastasi.seonmerkittäväosatutkintoasijaoppimistasi.hyödytharjoittelustamonella tavalla, osaamisesi vahvistuu niin tiedollisesti kuin taidollisesti. Harjoittelussa pääset mm. soveltamaan koulutuksessa oppimiasi asioita käytännössä, kartuttamaan omaa alan työkokemustasijaluomaanyhteyksiätyöelämään.voitmyössaadavirikkeitäopintoihinesim. opinnäytetyöaiheeksitaipotkuaopintojenloppuunsaattamiseksi.omanalasityökokemuson tärkeää ansio työtä hakiessasi. Monet työnantajat arvostavat harjoittelukokemusta ja parhaimmillaanharjoitteluonväylätöihin. NÄITÄTAITOJATÖISSÄOPPII,VIIDENKÄRKI 1. Omanpääaineen/opintoalanosaaminen 2. Ongelmanratkaisutaidot 3. Teorioidenymmärtäminenjaniidensoveltaminenkäytäntöön 4. Ihmissuhdetaidot,vuorovaikutus-jaryhmätyötaidot 5. Ymmärryseriasioidenliittymisestätoisiinjakokonaisuuksienhallinta (TEKin opiskelijajäsenten työssäkäynti- ja kesätyökysely 2011; Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereidenjakandidaattienosaamisestajakilpailukyvystäsuomalaisillatyömarkkinoilla,2011.) Tämäkäsikirjaauttaasinuapohtimaan,millaiseenharjoitteluunoikeastihaluatjamitensaat siitä kaiken hyödyn irti. Käsikirja auttaa sinua pukemaan osaamisesi sanoiksi. Oman osaamisen kertominen on tärkeää valuuttaa työssä ja työtä hakiessa. Tehtävät toimivat ajatustesi virittäjänä. Ne selkeyttävät osaamistasi, tukevat harjoitteluun liittyvää tavoitteenasetteluasi ja suuntaavat harjoittelun jälkeistä opinto- ja urasuunnitteluasi. Tehtävätmyösauttavatsinuavalmistautumaanharjoitteluunjahyödyntämäänharjoittelusta saamasikokemukset. Käsikirjan tehtävät muodostavat punaisen langan, jotka tekemällä huomaat, mitä osaat. Tehtävät ovat apuväline harjoittelusi suunnitteluun ja sen dokumentointiin. Ne ovat sinua itseäsi varten eikä sinun tarvitse näyttää niitä kenellekään. Tehtävien avulla voit koota itsellesi portfolion eli osaamiskansion (ansiokansio, työnäytekansio), jota voit käyttää esim. työnhaussa osaamisesi edustajana. Käsikirjan tehtävät auttavat sinua myös harjoitteluraportinkirjoittamisessa. 2

4 HARJOITTELUHYÖDYT Antaa oppimismahdollisuuksia Voit soveltaa opinnoissa saamiasi tietoja ja taitoja käytännössä. Opit työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaitojataitietoteknisiätaitoja. Vahvistaa itsetuntemusta ja ammatti-identiteettiä Voit oppia uusia taitoja, huomatamillaistaosaamistasinullaonjamillaistaosaamistavoitja/taihaluat vieläoppia. LisääitseluottamustaHuomaatopintojesihyödynjaoivallatolemassaolevan osaamisesi. Tarjoaa mahdollisuuden tutustua organisaatioon ja sen työkulttuuriin Opit mm. mitenorganisaatio tai työyhteisö toimii,millaista onhenkilöstön välinen vuorovaikutusjamillaisetovattyöpaikantyöolot. Tehostaa opiskelua ja innostaa opiskelemaan Harjoittelu voi vahvistaa ajatustasivalmistumisestajatyöhönsiirtymisestä. Suuntaa ura-ajatuksia ja avartaa uravaihtoehtoja Saat tietoa erilaisista mahdollisuuksistajapystytmiettimään,millaistatyötähaluaisittehdä. Edistää työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen Opit työelämätaitoja, hahmotat opintoalasi työkenttää, saat jalkaa oven väliin ja työantajienarvostamaatyökokemusta. (Laadukas harjoittelu. Käsikirja harjoittelun ohjaukseen ja työkokemuksen hyödyntämiseen. Muokattu) Ennenharjoittelua Arvostaosaamistasi Jokaisellaonvahvuuksia.Kuntunnetomatvahvuutesi,osaamisesijamielenkiinnonkohteesi, sinunonhelpompilähteähakemaanitsellesisopivaatyöpaikkaa.pystytparemminkertomaan työnantajalle omasta osaamisestasi ja siitä, miksi haluat juuri kyseiseen työhön. Kun tunnet itsesi,pääsettavoitteitasivastaavaanharjoitteluunjaitsellesimielekkääseentyöhön. 3

5 Osaamisesikoostuuhenkilökohtaisistavahvuuksistasijaakateemisestaasiantuntijuudestasi. Koulutuksesilisäksityönantajaonkiinnostunutpersoonastasi,taidoistasijakokemuksestasi. Ontärkeääjäsentääomaosaaminen:mistäosaamisenikoostuu,mitkäovathenkilökohtaiset vahvuuteni? Tietoisuus omista toimintatavoista, vahvuuksista ja heikkouksista auttaa sinua jäsentämään omaa osaamistasi ja sitä, millaista työtä haluat tehdä. Omien vahvuuksien tunnistaminenauttaasinuamyöserottautumaanmuista. Tämänvaiheentehtävätantavatsinullevälineitätarkastellaitseäsijaauttavatkokonaiskuvan luomisessa siinä, millainen olet. Tämä vaihe on työnhaun ja urasuunnittelun avain omat vahvuudetjamotivaatiotekijättunnistamallatiedät,mihintähtäät. Yritysten työntekijöiltään peräänkuuluttamat taidot liittyvät siihen, miten ollaan tekemisissä tiedon kanssa ja toisten ihmisten kanssa. Tietoihin liittyvät taidot kulminoituvatmm.havainnointiin,kyselemiseen,assosiointiinsekätietojenkriittiseen tarkasteluun ja soveltamiseen. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat mm. kyky solmia kontakteja ihmisten kanssa monikulttuurisissa verkostoissa, keskustella, ymmärtää toistennäkökulmiasekäkuunnella. (Elinkeinoelämänkeskusliitto,Oivallus-hankkeenloppuraportti,2011) TAITOJENTUNNISTAMINEN Millaisiataitojasinullaon? 1.Vaihe.Valitseliitteentaulukostanetaidot,joitasinullamielestäsion.Arvioivalitsemiasi taitoja asteikolla: (erinomainen), (keskimääräistä parempi), (kohtuullinen), (tyydyttävä). 2.Vaihe.Valitselistastasiparastataitoasijatarkasteleniitähuolellisesti.Listaataidotalleja kirjoita jokaisen taidon kohdalle muutama lause siitä, missä tai miten olet ne hankkinut ja kuinkaolettätätaitoasoveltanuttaikehittänytkäytännössä. 4

6 HENKILÖKOHTAISETOMINAISUUDET Millaisiahenkilökohtaisiaominaisuuksiasinullaon? 1. Vaihe. Valitse liitteen taulukosta ne ominaisuudet, joita sinulla mielestäsi on. Arvioi valitsemiasitaitojaasteikolla:(kuvaaminuatäysin),(kuvaaminuahyvin),(kuvaaminua kohtalaisesti),(kuvaaminuaheikosti). 2.Vaihe.Valitseneominaisuudet,jotkakuvaavattäysinsinuajatarkasteleniitähuolellisesti. Listaa taidot alle ja kirjoita jokaisen ominaisuuden kohdalle muutama lause siitä, missä tilanteissanämäominaisuutesitulevatesille. Huomaa,ettävoithyödyntääkahtaedellistätehtävääkaikissatyökirjantehtävissäpohtiessasi ominaisuuksiasi ja osaamistasi. Listaamasi ja pohtimasi taidot muodostavat osaamisesi ytimen. VAHVUUTESI Millaistaosaamistasinullaon(pätevyytesi)? (Esim.koulutus,työkokemus,harrastustoiminta,kansainvälisyys,vapaaehtoistyötailuottamustehtävä) 5

7 Millaisissaasioissaolethyvä? Muistele kaksi tai kolmemyönteistä kokemusta, joissaolet tuntenut tehneesi jotakin hyvin, kirjaa myös, miksi koitonnistuneesi. Onkosinullaosaamista,jotahaluaisithyödyntäätyössä? (Esim.päätöksentekotaito,ihmissuhdetaidot,kirjallisettaidot,esiintymistaito,kielitaito) MIELENKIINNONKOHTEESI Millaisessaympäristössähaluaisittyöskennellä? (Esim.yritys,kauppa,koulu,yhdistys) 6

8 Millaisetasiatkiinnostavatsinua? (Esim.laitteet,tuotteet,palvelut) Minkälaisestatekemisestäsaatenergiaajatulethyvälletuulelle?Mikäsaasinutinnostumaan? Mieti,mistäpidätjamiksi. KEHITTYMINEN Missäasioissahaluaisitkehittyä? Onkosinullakehittymisalueita,joitahaluaisittreenatatyössä? 7

9 ROOLISI Millaisissarooleissaviihdyt? (Esim.tarkkailijana,puheenylläpitäjänä,esiintyjänä,sovittelijana) Millaisentyöroolinhaluat? (Esim.asiakaspalvelija,esimies,myyjä,asiantuntija,opettaja) Mitkäovatsinulletyypillisiäjamieluisiatoimintatapojajatyöskentelytyylejä? (Esim.asioidenratkaiseminen,asioidenjärjestäminen,ihmistenkanssakeskustelu,ristiriitojenratkaiseminen) 8

10 TYÖKAVERITJATYÖYHTEISÖ Millaistenihmistenkanssahaluaisitmieluitentyöskennellä? Viihdytköosanatiimiävaiitsenäisissätehtävissä? Millaisissasosiaalisissatilanteissataiympäristöissäviihdytparhaiten? OSAAMISANALYYSI 9

11 Osaamisanalyysinosa-alueet.(KahriT.ym.,1994.Muokattu.) Mietijokaiseenkohtaanvähintäänitsellesi merkityksellistäasiaa,jotkaoletsaavuttanutja joistatunnetylpeyttä (Asiat voivat kuulua mille tahansa elämänalueelle ja liittyä esim. onnistuneen esityksen pitämiseen, esiintymisjännityksen nujertamiseen, opiskelijatapahtumiin osallistumiseen, kummiperheenä toimiminen, valokuvaus) Tieto(mitäosaan) Taito(mihinpystyn) 10

12 Suhteetjaverkostot Kokemus(missäolenhyvä) Asennejaarvot(mitähaluansaavuttaa) Voimavarat(mistäsaanvoimaa,mistäinnostun) ASIANTUNTIJUUTESI On tärkeää osata kuvata oma osaaminen lyhyesti ja ytimekkäästi. Olet edellisissä tehtävissä miettinytosaamistasierinäkökulmista.tässätehtävässätiivistätosaamisesi. Mieti,mitenkuvaisitasiantuntijuuttasi.Kirjoitaallaolevankuvionkeskelleasiantuntijuutesi yhdelläsanallajakirjaaasiantuntijuuttasikuvaavatosa-alueetympärilläoleviinlaatikoihin. (Esim. mieti mikä on ydinosaamisesi tai ehdoton vahvuutesi ja mitkä tekijät tai asiat tätä osaamistasi tukevat, 11

13 kutentietosi,taitositaipersoonasi) (Nimeäyhdellä sanalla) Tunnistatavoitteesi Voititsevaikuttaaratkaisevastisiihen,mitenhyödytharjoittelukokemuksestasiopintojasija työuraasi ajatellen. Lähtökohtana ovat sinun tavoitteesi, osaamisesi ja tulevaisuuden suunnitelmasi. Mieti, mitä toivot ja haluat harjoittelulta. Millaisessa työtehtävässä haluaisit olla,mitähaluaisittehdätaioppia?millaisiatulevaisuudentoiveitajatavoitteitasinullaon? Tämän vaiheen tehtävät auttavat sinua saamaan selkeämmän kuvan siitä, mitä tavoittelet. Tämän jälkeen sinun on helpompi pohtia, mitä haluat harjoittelulta, mihin menet harjoitteluun ja mitä uravaihtoehtoja sinulla on. Tavoitteenasettelu on tärkeää myös työnantajannäkökulmasta:työnantajaarvostaatyöntekijää,jokaymmärtää,mihinontulossa töihin,osoittaakiinnostustatyötehtävääkohtaanjatietää,minneurallaantähtää. Mitähaluatharjoittelultasi? (Esim.oppimiskokemuksia,tietoaomastaopintoalasta,yhteistyömahdollisuuksia,projektityötaitoja.) 12

14 Oppimis-jakehittymistavoitteesi Pohdiseuraavanympyränavulla,millaisiatavoitteitaasetatharjoittelullesi.Kirjaatavoitteesi allaolevaantaulukkoon. Oppimis- ja kehittymistavoitteet. (Laadukas harjoittelu. Käsikirja harjoittelun ohjaukseen ja työkokemuksen hyödyntämiseen.muokattu) Mieti kuhunkin kohtaan vähintään kaksi tavoitettasi harjoittelullesi Pyr miettimään selkeä, rajattu,tavoite. 13

15 Teoreettinen ja henkilökohtainen oppiminen (esim. uusi tieto, opitun soveltaminen teoreettistenkäsitteidenkäyttö) Urasuunnittelu(esim.millaisiintyötehtäviinhaluan,missäolenhyvämillaisenuranhaluan) Työelämätaidot(esim.työnjaonsuunnittelu,kirjallinen/suullinenraportointi,aloitteellisuus, vastuunotto,täsmällisyys,epävarmuudensietäminen,tietoteknisettaidot) Huomaathan,ettätäyttämällälistanlaaditsamallaharjoittelullesitavoitteet! Organisaatiotaidot(esim.kuinkatyöyhteisötoimiityökulttuurinymmärrys) Vuorovaikutustaidot (esim. ryhmään osallistuminen ja muiden osallistaminen, oman mielipiteenkertominen,kontaktienluominen) 14

16 Oma työpanos (esim. sitoutuminen organisaatioon/työtehtävään oman työpanokseni arvo organisaatiolle) Muutaito,mikä? MUISTILISTAMENESTYKSEKKÄÄSEENHARJOITTELUUN 1 Keskity jatkuvaan kehittymiseen 2 Tunne itsesi ja osaamisesi paremmin 3 Hanki tarpeellisia taitoja ja kokemusta 4 Kehitä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojasi 5 Tee itsestäsi korvaamaton 6 Ota selvää uusista mahdollisuuksista 7 Etsi ja luo kontakteja työpaikallasi ja yhteistyökumppaneiden parissa 8 Kohenna itsevarmuuttasi 9 Opi oppimaan (ajattele ja seuraa omaa oppimistasi) Harjoittelusikeskeisimmätviisitavoitetta Mieti, mitkä muistilistan asiat ovat itsellesi tärkeimpiä ja kirjaa viisi kohtaa tärkeysjärjestykseen.kirjaamyöslyhyesti,miksivalitsemasikohtaontärkeä. 15

17 1 Etsiharjoittelupaikka Nyt kun tavoitteesi ja osaamisesi ovat selvillä, mieti seuraavaksi mikä olisi sellainen työpaikka, jossa pääsisit oppimaan itsellesi tärkeitä asioita ja jossa voisit kuvitella työskenteleväsimyösharjoittelunjälkeen.pyrietsimäänharjoittelupaikka,jossatyötehtävät vastaavatodotuksiasi. Tässä vaiheessa määrittelet, mitä eri harjoitteluvaihtoehtoja sinulla on, hankit tietoa vaihtoehdoistajajäsennätniitä.muistathan,ettäharjoittelupaikanetsimisessäjasaamisessa voitjoutuatekemäänkompromisseja.etehkäsaaensisijaisestitoivomaasiharjoittelupaikkaa. Siltitoinenharjoittelupaikkavoiosoittautuakullanarvoiseksi. Työnhaussa kannattaa itse olla aktiivinen. Etsi oma-aloitteisesti tietoa omasta alastasi, ota selvää työtehtävistä, työpaikoista ja tehtävien vaatimuksista sekä selvitä, millaisiin töihin alaltasi valmistuneet ovat sijoittuneet. Harjoittelupaikkoja on julkisella, yksityisellä ja kolmannellasektorilla.harjoitellavoisekäkotimaassaettäulkomailla.hyödynnäsosiaalista mediaatyönhaussa;työnantajatetsivätrekrytoitaviayleisimminlinkedin:sta,facebookistaja Twitterista.Kerrokaikille,ettähaetharjoittelupaikkaa,silläverkostottehostavattyönhakua. Hyviätietolähteitäovatmm.: Opiskelijakeskus(OulunyliopistonOpintokadulla) tiedekuntasiopinto-opasjaomanoppiaineesiharjoittelunyhdyshenkilö yritysten, julkisen sektorin laitosten ja virastojen Internet-sivut ja toiminta sosiaalisessamediassa sanoma-jaaikakauslehdet,erialojenammattilehdet työpaikkojen välitysjärjestelmät (aarresaari.net, oikotie.fi, monster.fi, uratie.fi, mol.fi, ejobs.fi,uranus.fi,jobgo.fi) erilaisetetujärjestötjaammattiliitot 16

18 messutjarekrytointitapahtumat ilmoitustaulut Internetinyrityshakemistot,puhelinluettelot ihmiset, jotka ovat työtehtävissä tai vastuuhenkilöinä tehtävissä, joista olet kiinnostunut Kun olet tutustunut mielenkiintoiseen organisaatioon, ota rohkeasti yhteyttä! Ota yhteyttä työnantajaan soittamalla, sähköpostilla tai käymällä työpaikalla. Mieti tarkasti ennen yhteydenottoa,mikäonyhteydenotontavoite,mitenasiatesitätjamitäkysyt.muistathan,että mitä paremmin tunnet organisaation toimintaa, sitä helpompi sinun on tehdä selvä esitys omastatyöpanoksestasi. Sosiaalinen media on tuonut rekrytointiin aivan uusia mahdollisuuksia. Niitä ovat esimerkiksi LinkedIn, Facebook, Twitter ja Second Life. Sosiaalisesta mediasta rekrytointikanavanaonjokokemuksiauseammallakuinjoka10.yrityksellä. (Elinkeinoelämänkeskusliitto,Nostettaliiketoimintaanosaavillaihmisillä,2010) Tutustutyöpaikkaan,jottatiedät,mihinhaetjaosaatmarkkinoidaitsesioikein Organisaatio,senasemayhteiskunnassajatehtävät. Ketkäovatorganisaationasiakkaita? Mitkäovatorganisaationpainopistealueet? Mikäsinuatässäorganisaatiossajasentehtävissäerityisestikiinnostaa? Mitentyöskentelysiorganisaatiossakehittääosaamistasi? Mitentyöskentelysiorganisaatiossaedistäätulevaisuudensuunnitelmiesitoteutumista? Millaisetovatalantyöllisyysnäkymät? Harjoittelupaikansaamisenyhteydessämuistathanselvittää 17

19 Mitätavoitteitatyöantajaonharjoittelullesiasettanut? Mitätehtäviäteettaimistätehtävistävastaat? Kenenkanssatyöskentelet? Voitkomahdollisestijatkaako.paikassaharjoittelunjälkeenesim.kesätöinä,opinnäytetyönä taivalmistumisenjälkeisenätyösuhteena? Harjoittelussa Kartutatyökokemustasijaosaamistasi Työpaikkatarjoaamonenlaisiakokemuksiajaoppimismahdollisuuksia.Teoreettisentiedonja ammatillisten taitojen lisäksi opit muita taitoja, joita voit hyödyntää jatkossa opiskelussa ja työssä.muistatarttuaoma-aloitteisestityöhön,kysyäjapyytääohjausta! Oman osaamisen kehittymistä on tärkeää seurata. Opit uutta, kun kiinnität oppimaasi huomiota. Oppiminen onnistuu parhaiten, kun kirjaat havaintosi, kokemuksesi ja tuntemuksesi ylös. Kirjaamisen kautta huomaat, millä kaikilla tavoilla olet kehittynyt niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisten taitojen ja kykyjen osalta. On myös hyvä miettiä asioiden tärkeyttä itselle mitä olet oppinut, mitä haluaisit vielä oppia. Näiden asioiden tunnistaminenonosaitsetuntemustajavalttiatyönhaussajaurasuunnittelussa. Tämänvaiheentehtävätauttavatsinuaseuraamaanoppimistasijatavoitteidesitoteutumista harjoittelunaikana.saatpaljonenemmänharjoittelustasiirti,kunmietitharjoittelunaikana osaamistasi.kiinnitäerityistähuomiotaasettamiisioppimis-jakehittymistavoitteisiin. (Työ)elämässä moniosaajuus ja huippuosaajuus syntyvät ryhmien, tiimien ja verkostojen ominaisuutena. Toisten osaamisista kannattaakin kiinnostua sekä pyrkiä myöslainaamaanjahyödyntämäänniitäaktiivisesti! (Elinkeinoelämänkeskusliitto,Oivallus-hankkeenloppuraportti,2011) 18

20 MUISTIINPANOT/PÄIVÄKIRJAMERKINNÄT Kirjaatyöpäiväsimuistiinpanoiksi.Lausetaiparityöpäivänpäätteeksiriittää. Muistiinpanot auttavat sinua jäsentämään työtapoja ja ylläpitämään oppimista, mikä on työelämässänykyisintärkeää.muistiinpanotluovatmyösperustanharjoitteluraportille. Kirjoittamisenapunavoitkäyttäämm.seuraaviakysymyksiä:Mitäopintänään?Mitäopinitsestäni?Koinko osaamiseniriittäväksi?mikäolihaastavaa?missähaluaisinkehittyä?osallistuinkojohonkinyhteiseenasiaan? Millainenrooliminullaoli?Mitäuuttasaintietääharjoittelupaikastani? Tutki,millainentyöyhteisösion Organisaatio (Esim.hallintorakenteet,toiminta,johtosuhteet,rahoituspohja,lainsäädäntö,verkostot,työsuojelu) Työnorganisointi (Esim. työpäivä, työviikon tai työvuoden rakenne, työehdot, palkkaus, yhteistyöverkosto oman ammattialan kesken,työjärjestelyt[esim.työvuorojenlaadinta,työtilat,laitekanta]) Työnsisältö (Esim. työtehtävään vaadittavat koulutus, työtehtävien sisältö, tulosvastuu/virkavastuu, eettiset säännöt, paperityövs.muutyö) 19

21 Ihmissuhteet (Esim.työyhteisönkokoonpano,tiimityövs.yksilötyö,asiakaspalvelu) TYÖNÄYTTEETJAAIKAANSAANNOKSET Valitse ja listaa tähän tärkeimmät tekemäsi työt, aikaansaannoksesi ja muut tärkeät työhösi liittyvätasiat.muistapitäätallessaalkuperäisettyönäytteesi! (Esim. raportit, esseet, muistiinpanot, valokuvat, videot, arvioinnit, sanoma- tai aikakauslehtiartikkelit, [työ]todistukset) Oppimis-jakehittymissaavutuksesijamuuoppimasi Ennen harjoittelua täytit kaavion tavoitteenasettamisen näkökulmasta. Peilaa saavutuksiasi suhteessaasettamiisitavoitteisiin.mitätavoitteitaoletsaavuttanut?mitäoletoppinut?mitä haluaisitvieläoppia? Huomaathan,ettävoitkäyttäälistaustamuistionatyönhaussajatyöpaikkahaastatteluissa. Teoreettinenjahenkilökohtainenoppiminen(Mitätaitojajavalmiuksiatarvitsintyötehtävistä suoriutuakseni?mitäopinomastaalastani?) 20

22 Urasuunnittelu(Esim.MillaisiintyötehtäviinhaluanMistätyötehtävistäpidän?) Työelämätaidot(Esim.Millaisiataitojaopin?) Organisaatiotaidot(Esim.Kuinkatyöyhteisötoimiityökulttuurinymmärrys) Vuorovaikutustaidot (Esim. Miten viihdyin työpaikalla ja työkavereiden parissa? Millaisia kontaktejasaintyöjaksoniaikana?mitenyhteistyötaitonikehittyivät?) Oma työpanos (EsimMillainen rooli minulla oli työyhteisössä? Mitä työnantajani hyötyi harjoittelustani?) Muutaito,mikä? Työtä tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisissa projekteissa vaihtuvilla kokoonpanoilla.projektitiimiintarvitaanmonipuolistaosaamistajauudenkokeilemisen halua. Tällainen työskentelytapa vaatii laaja-alaisia ja muuntautumiskykyisiä työntekijöitä. (Elinkeinoelämänkeskusliitto,Osaavahenkilöstömenestyvätyritykset,2010) 21

23 Harjoittelunjälkeen Suuntaatulevaan Harjoittelun jälkeen on tärkeää miettiä, mitä sait harjoittelulta ja miten hyödynnät harjoittelukokemustasi tästä eteenpäin, esim. opiskelussa tai työnhaussa. Mieti mitä opit, mihin haluat suuntautua, millaista osaamisesi on tällä hetkellä, mitä haluaisit parantaa tai mihinhaluaisitkiinnittääerityistähuomiota.muistathan,ettämyöshuonotkokemuksetovat arvokkaita. Tiedät, ettei kyseinen työtehtävä tai työpaikka ole sinua varten ja voit suunnata tavoitteesimuualle. Tässävaiheessaontarkoitusmiettiä,mitäoletharjoittelultasisaanuttulevaisuuttasiajatellen jamillaisiasuunnitelmiasinullaontulevaisuudelle,niinopintoihinkuintyöhönliittyen. Mitähyötyäharjoittelustasinulleoli? (Esim.mitäharjoitteluantaatutkinnollesi,valmistumisellesi,työmarkkinoillesiirtymisellesi) Millaisiatyöelämävalmiuksiasaitjakuinkakehityit? (Esim.kielitaito,tietoteknisettaidot,itsenäisentyöskentelyntaidot,tiedonhankintataidot) 22

24 Tulevaisuudensuunnitelmasinyt Opintoihinliittyvätsuunnitelmat Tulevatopintosi,opintokokonaisuutesi Opiskelutapojesimuutokset Opinnäytetyösiaihe Työhönliittyvätsuunnitelmat Uratavoitteesi Laajemmantyökokemuksenhankkiminen 23

25 Lisänäytöttyönhakuun Millainentyösinuakiinnostaa? Millaisiin työtehtäviin haluaisit sijoittua? (minkä osa-alueen tai toimintaympäristön asiantuntijasinustavoisikehittyä) Mitenkehitätverkostojasiliittyentulevaanuraasi? Visiotjakehittymissuunnitelmat Mihinsuuntaanhaluatammatillisestikehittyä Keinosiasiantuntemuksesikartuttamiseksi(mitäasiantuntijuudenrakentuminenhaluamaasi suuntaanedellyttää,esim.tietoja,taitoja,opintoja,työkokemusta) 2 Muutjatkosuunnitelmatjoitatyöllistymisesihyväksiolettekemässä 24

26 Kokoaportfolioeliosaamiskansio Portfolioeliosaamiskansio(ansiokansio,työnäytekansio),onhyväkeinoesittääharjoittelussa tapahtunutta oppimista sekä omia näkemyksiä ja persoonallisuutta. Portfolion keskeisenä tarkoituksenaonkertoatekijästään, elikuvatamillainenoletjaosoittaa,mitäosaatjamistä oletkiinnostunut.seonhenkilökohtainenesittelysi. Harjoitteluportfoliossa esität tavoitteesi harjoittelulle, valikoit osaamistasi monipuolisesti edustavan kokoelman dokumentteja (mm. työtehtävistäsi ja oppimisestasi) sekä kerrot kehittymistavoitteistasi. Lisäksi arvioit valitsemiesi dokumenttien perusteella harjoittelun merkitystäkehittymisesikannalta.työstäsaatupalauteontärkeäosaportfoliota.pyydäesim. työpaikaltasiarvioomastatyöpanoksestasijaoppimisestasijaliitäseportfolioosi. Tämän käsikirjan tehtävissä olet miettinyt osaamistasi, tavoitteitasi ja oppimistasi sekä dokumentoinut osaamisesi kehittymistä harjoittelun aikana. Kaikki kirjauksesi toimivat hyvänäharjoitteluportfolionpohjana.tässävaiheessavoitkootaitsellesiportfolionsyventyen käsikirjantehtäviinjaarvioidenniidensisältöäjalaatuaasettamiesitavoitteiden,osaamisesi jaoppimisesinäkökulmasta.muistapyytääportfolioosikommentteja. Voit tehdä eportfolion tai kirjallisen portfolion. Näiden sisältö on sama, toteutustapa eri. eportfoliovoiollaesim.blogitaiverkkosivujasevoisisältäätekstinohellamm.kuvaa,ääntä taianimaatioita.kirjallinenportfoliovoitaasollakansio,vihkotailaatikko.tämänkäsikirjan liitteessä on lyhyt ohje Kyvyt.fi-palvelun käytöstä eportfoliotyössä. Palvelussa voit tehdä eportfolion.palveluonoulunyliopistonopiskelijoilleilmainenjajääkäyttöösivalmistumisen jälkeenkin. Portfolio tukee oivallisesti harjoitteluraportin tekemistä tai voi jopa korvata sen mikäli oppiaineesi hyväksyy. Voit myös käyttää portfoliotasi työnhaussa. Halutessasi voit laajentaa portfoliosikoskemaanlaajemminkinopiskeluasijatyökokemustasi. Portfolioeliosaamiskansio Koosta työharjoittelustasi lyhyt, selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus. Käytä apunasi tekemiäsi tehtäviä. Ammenna ja karsi tehtävistä aineistoa varsinaiseen portfolioosi. Kerro omin sanoin osaamisestasi, persoonastasi, tavoitteistasi, kehittymistavoitteistasi ja saavutuksistasi.valitsemiesiasioidentulisikertoasinustajotainolennaistajaesitelläsamalla 25

27 osaamistasi.olevalikoiva:mietitarkkaan,mitäkerrotjamitänäytätportfoliossasi. Rakennaportfoliostasitarinaliitämukaanvalikoidenseuraaviaasioita: Osaamisesi,vahvuutesi,persoonasi Esim. Millainen työntekijä olen? Millaisia "hyvän työntekijän" ominaisuuksia minulla on? Mitä vaadin työssäni itseltäni? Mihin tavoitteisiin pyrin työssäni? Millainen työntekijä olen esim. asiakkaiden, esimiesten, kollegoiden näkökulmasta? Millainen työtoveri olen? Oppimisesi, saavutuksesi, mielenkiinnonkohteesi, esim. työkokemus, kansainvälisyys, luottamustoimet, jäsenyys toimikunnassa, osallistuminen tapahtumaan tai kurssille, harrastukset Työkokemuksesi Esim. Mitä tehtäviä olen hoitanut? Mitä tehtäviä työni on sisältänyt? Mitkä ovat vahvuuteni työssä, jota tein? Työnäytteesijaperustelutvalinnoille Esim. projektit, tuotteet, kurssituotos, kokeilut, esseet Miksi olen valinnut juuri kyseiset työt portfoliooni? Kerro, mitä opit. Millaisia tavoitteita harjoittelullesi asetit ja miten ne saavutit? Selosta esim. millaisia työtapoja käytit, miten koko työprosessi eteni, miten työskentelit (itsenäisesti ja/tai ryhmässä), millainen roolisi oli, miksi juuri tämä työ on tärkeä jne. Pohdintaa harjoittelusta kehittymisesi ja osaamisesi kannalta Kehittymishaasteesi,kehittymistavoitteesi Mihin suuntaan haluaisin kehittyä? Millaisia keinoja minulla asiantuntemukseni kartuttamiseksi? Saamasipalautteet,kommentit,arviot Esim. esimieheltä, kollegalta, opettajalta, asiakkaalta Urasuunnitelmasi,tulevaisuudenvisiosi Millainen työ minua kiinnostaa? Millaisiin työtehtäviin haluaisin sijoittua? Millaisia tulevaisuudentavoitteita olen itselleni asettanut? Millaisia jatkosuunnitelmia minulla on? 26

28 10VINKKIÄPORTFOLIONKOKOAJALLE Tee portfoliostasi eheä, johdonmukainen ja yhtenäinen tarina. Mieti, mitä portfoliokertoosinustapersoonanajamillaistaosaamistasinullaon. Visualisoitarinajohdonmukaisesti,kuvita,tekstitä,piirrä,3D-mallinna,taulukoi. Aloitaportfoliokansilehdellä. Liitäalkuunyhteystietosijakuvausasiantuntijuudestasijaosaamisestasi. Kiinnitä huomiota yhtenäiseen ulkoasuun ja käytä toistuvia tunnisteita esim. sivunumeroita. Muistaesitelläportfolioosivalitsemasisisältöjaperustellavalintasi. Sijoitaparastyösiportfolionalkuunjatoiseksiparasloppuun. Koosta portfolio maksimissaan 10 tärkeästä asiasta (esim. projektista, kirjoitelmasta,harjoittelupalautteestataitiivistelmästäharjoittelusta). Liitä mukaan ansioluettelo. Portfoliossa esittelet taitojasi, ansioluettelossa esittelettyöhistoriasi. 10 Arvioi portfoliotasi itse ja pyydä portfoliostasi palautetta (esim. opiskelijakollegoilta,opettajilta,harjoittelunohjaajilta,ystäviltä,sukulaisilta). (Teekkarintyökirja2012.Tekniikanakateemiset.Helsinki:Artprint.Muokattu) 27

29 Lähteet Tehtävät Akateemistenura-jarekrytointipalvelujenAarresaari-verkosto. Aikkola, R. (2011). Valttiura tunnista mahdollisuutesi. Työkirja opiskelijoille. Vaasan ammattikorkeakoulu. Aikkola,R.(2011).Valttityönhakutaidot.Työkirjaopiskelijoille.Vaasanammattikorkeakoulu. Greis, K. (2006). Transferable skills. Teoksessa P. Salonen (toim.) Aineksia onnistuneeseen harjoitteluun.kokkola:keski-pohjanmaanammattikorkeakoulu. Kahri,T.,Kyttänen,J.,Rautonen,J.Vainio,S.(1994).Töitäon!:työnhaunjaurasuunnittelun opas.helsinki:tammi. Laadukas harjoittelu. Käsikirja harjoittelun ohjaukseen ja työkokemuksen hyödyntämiseen. NCWE/CSU.HaagaInstituutinkorkeakoulu. Teekkarintyökirja2012.Tekniikanakateemiset.Helsinki:Artprint. Tenhula, T. (2000). Portfolio yliopisto-opiskelun työvälineenä. Tietoverkkokouluttajakoulutus.Portfolio-osuus.Oulunyliopistonopetuksenkehittämisyksikkö. Vinkkejätyönhakuun.Oulunyliopisto.Ohjaus-jatyöelämäpalvelut. Sitaatitjalainaukset Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu. (2010.) Elinkeinoelämänkeskusliitto. Oivallus-hankkeenloppuraportti.(2011).Elinkeinoelämänkeskusliitto. Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen2015.(2010).elinkeinoelämänkeskusliitto. 28

30 TEKinopiskelijajäsententyössäkäynti-jakesätyökysely2011.Tekniikanakateemiset. Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla. Suomen ekonomiliitto. SEFEN raportteja 1/2011. Käsikirja on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio-hankkeessaoulunyliopistossavuonna2012. Käsikirjan suunnitteluun on osallistunut Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,liikenne-jaympäristökeskuksenosarahoittamavalmistutkintotyöelämävalttinahankekeväällä

31 Liitteet Liite1.Listatyöelämässäarvostetuistataidoista Analyyttisyys Asiakaslähtöisyys Asioidenennakointi Asioidenluokittelu Asioidenyhdistäminen ATK-taidot Diagnosointi Dramatisointi Diplomatia Eri asioiden suhteuttaminen Esiintymiskyky Eteenpäinpyrkiminen toisiinsa Ihmistenarviointi Ihmistenauttaminen Ihmistentaivuttelu Inspirointi Itsenäisyys Johdonmukaisuus Johtamiskyky Joukkuehengenkohottaminen Järjestelmällisyys Kekseliäisyys Keskittyminenasioihin Keskittyminenihmisiin Kielitaito Kirjoittaminen Kokeileminen Kokonaisuuksien Konfliktienratkaisu Kuuntelu hahmottaminen Kyseenalaistaminen Käytännöllisyys Liikunnallinen Loogisuus Luennointi Luotettavuus Luovuus Manipulointi Markkinointi Matemaattisuus Mielikuvituksellisuus Motivointi Muistaminen Myynti Määrätietoisuus Määräystenseuranta Määrittelykyky Neuvokkuus Neuvottelutaito Nopeus Ohjaaminen Ohjeidenseuraaminen Ohjelmointi Ongelmienratkaisukyky Ongelmientunnistaminen Opettaminen Optimismi Organisointikyky Osallistuvuus Pelottomuus Perusteellisuus Piirtäminen Puhuminen Projektienarvioiminen Projektienhallinta Päätöksentekokyky Rakentaminen Raportointi Ratkaiseminen Riskinhallitseminen Riskinottaminen Ryhmätyökyky Rohkeus Selittäminen Soittaminen Suostuttelu Suosittelu Suunnittelukyky Systemaattisuus Tarkkuus Tehokkuus Tehtävienloppuunsaattaminen Tehtävientoteuttaminen Tiedottaminen Teoreettisuus Tulossuuntautuneisuus Tutkiminen Työskentelyasioidenkanssa Työskentelyihmistenkanssa Vaikuttaminen Vastuunkanto Verbaalisuus Visualisointi Yhteistyökyky Yritteliäisyys Muu,mikä? 30

32 Liite2.Listamahdollisistahenkilökohtaisistaominaisuuksista Ahkera Ajattelevainen Analyyttinen Antelias Arvostelukykyinen Avarakatseinen Avulias Delegoiva Diplomaattinen Dominoiva Eloisa Energinen Epäitsekäs Esiintyjä Haastaja Harkitseva Hienostunut Hienotunteinen Hiljainen Hillitty Huolehtiva Huolellinen Huoleton Huomaavainen Huumorintajuinen Hyväntahtoinen Hyväntuulinen Iloinen Innokas Innostava Itsekäs Itsenäinen Itsevarma Johtaja Johdonmukainen Joustava Järjestelmällinen Järkevä Kekseliäs Kiltti Kohtelias Kunnianhimoinen Kärsivällinen Käytännöllinen Kyselevä Lempeä Leppoisa Looginen Luotettava Luova Mielikuvitusrikas Miellyttävä Mukava Myötätuntoinen Määrätietoinen Nautinnonhaluinen Neuvokas Nokkela Nopea Oikeudenmukainen Omaperäinen Optimisti Organisoija Persoonallinen Perusteellinen Pitkäjänteinen Pohdiskeleva Puhelias Päättäväinen Rationaalinen Rauhallinen Realistinen Rehellinen Reipas Rento Riippumaton Riippuvainen Rohkea Selkeä Seurallinen Sinnikäs Sitoutumaton Sopeutuvainen Sosiaalinen Spontaani Suora Suunnitelmallinen Suvaitseva Systemaattinen Sydämellinen Säntillinen Säästäväinen Tahdikas Taiteellinen Tarkka Tehokas Tieteellinen Tiedonhaluinen Tunnollinen Tunteellinen Turvallinen Täsmällinen Ujo Uskalias Uskonnollinen Vahva Vakaa Vakava Vakuuttava Valpas Vapaa Varautunut Vastuunkantaja Vastuuntuntoinen Verbaalinen Viehättävä Vilpitön Voimakas Yhteistyökykyinen Yritteliäs Ystävällinen Älykäs Muu,mikä? 31

33 Liite3.LyhytKyvyt.fi-ohje Kyvyt.fi on eportfolio-palvelu, jossa voit luoda ja julkaista erilaisia esittelyjä (=sivustoja) osaamisalueistasi eri käyttötarkoituksiin. Lähtökohtana ovat oman osaamisesi pääoman kokoaminen ja jäsentäminen palveluun opintojen ja työuran edetessä. Voit koostaa tallentamistasi merkinnöistä ja dokumenteista sivustoja, jotka kuvaavat osaamistasi. Voit esimerkiksi luoda sivun, johon kokoat ansioluettelosi tai sivuston, jossa on ansioluettelon ohella osaamistasi kuvaavia töitä. Voit linkittää sivustolle tekstin ohella osaamistasi ja persoonaasi kuvaavia elementtejä, kuten kuvaa, videota, Facebook- tai Twitter-tilisi tai LinkedIn-statuksesi. Vierailija saa yhdellä vilkaisulla kuvan siitä, mitä olet opiskellut, mitä tavoitteletjamistäoletkiinnostunutjamillaisiaverkostojasinullaon. Harjoittelun yhteydessä voit koota harjoitteluportfolion eli osaamiskansion, jossa kuvaat tavoitteitasi,etenemistäsijaoppimistasiharjoittelunaikana. Palvelu tarjoaa sinulle oivallisen kanavan esitellä omaa osaamistasi Internetissä. Voit vaikkapa linkittää Kyvyt.fi-palvelun osoitteen työhakemukseesi ja antaa työnantajalle oikeudet katsoa koostamaasi sivustoa. Voit valita, kuka pääsee sivustollesi ja mitä sivuja vierailijasivustoltasinäkee. Voit aloittaa palvelun sivustojen täydentämisen opintojesi aikana ja jatkaa palvelun käyttöä valmistumisesijälkeen.palvelunkäyttöonmaksutonmyösvalmistumisesijälkeen. Alla on lyhyt esimerkki Kyvyt.fi-palvelun toiminnoista ja käyttömahdollisuuksista oman osaamisesi esittelemisessä. Esimerkki on harjoittelusivusto, joka sisältää esittelysivun (kuva 1),ansioluettelon(kuva2)jaharjoitteluajaharjoittelunetenemistäkuvaavansivun(kuva3). Esimerkki kuvaa lyhyesti, millaisia sivustoja palvelussa voi tehdä mm. harjoittelukokemuksesta. 32

34 Esittelysivulla voit kertoa mm. kiinnostuksenkohteistasi, uratavoitteistasi, työtaidoistasi. Voit myös esitellä vierailijalle, missä muissa verkostoissaoletaktiivinen. Kuva1.Esittelysivu. 33

35 Ansioluettelon lisäksi voit linkittää esim. työnäytteitä vierailijan katsottavaksi. Voit myös kuvata itseäsi ja kiinnostuksen kohteistasi esim.kuvintaikuvasarjoin. Kuva2.Ansioluettelo. 34

36 Voitkuvataharjoittelunetenemistäjaoppimistasimm.blogissaja linkittäätekemiäsitöitäesim.tekstitiedostona,slideshare-esityksenä taivideona. Kuva3.Harjoitteluakuvaavasivu. 35

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta. Käytännön opas harjoittelijalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Kaikki irti harjoittelusta. Käytännön opas harjoittelijalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Kaikkiirtiharjoittelusta Osa Käytännönopasharjoittelijalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella.

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. VEDOS Ohjaa ja opasta onnistuneen työssäoppimisen tueksi Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. Opiskelija (nimi ja puh.) Oppilaitoksen edustaja (nimi ja puh.) Elinikäisen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot