YHPJÄOSTO q M,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHPJÄOSTO 3 1115-114 q M,"

Transkriptio

1 YHPJÄOSTO q M, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU VALITUS Valituksen kohteena oleva päätös Muutoksenhakija Kemin kaupungin ympäristöjaoston pöytäkirjan 106 :n kohdalla tekemä päätös rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta koskevassa asiassa. Kiinteistö Oy Kemin Väritalo Muutoksenhakija asiamies ja prosessiosoite Muutoksenhaun kohde Asianajaja Juha Kiiha Asianajotoimisto Juha Kiiha Ky PL 106, Kemi puh. (016) fax (016) iuha.kiihacniaatsto.inet fi Edellä mainittu päätös velvoitteeseen vuokrata lisäautopaikkoja. Muutoksenhakuvaatimukset Päätöksessä asetettu velvoite vuokrata lisäautopaikkoja on ensisijaisesti poistettava. Toissijaisesti asia on palautettava ympäristöjaostolle uudelleen käsiteltäväksi, koska päätöksestä ei ole vahvistettu lisäpaikkojen lukumäärää. Jos päätöstä tulkitaan siten, että lisäautopaikkoja on vuokrattava 16 kappaletta, on paikkamäärää joka tapauksessa alennettava. Määräaikaa, johon mennessä lupaa käyttötarkoituksen muutokselle on haettava, on jatkettava, kunnes velvollisuus lisäautopaikkojen hankkimiseen on ratkaistu.

2 2 Muutoksenhakemuksen perusteet Kerrosalajaautopaikkavaatimukset Kemin Väritalo Oy:n tontin n:o 9 rakennusoikeus on 2632 m2. Tontin käytetyksi kerrosalaksi ja rakennuksen kerrosalaksi on merkitty m2. Kellarikerroksessa on varastotilaa 802 m2, joka ei sisälly edellä mainittuun kenosalaan. Kemin kaupungin yleiset asemakaavamääräykset määrittelevät autopaikkavaatimuksen siten, että lupaa haettaessa autopaikkoja on varattava yksi jokaista kerrosalan 50 m2:ä kohden. Ratkaisevaa on siten se, mitä luetaan kerrosalaan. Tässä asiassa joudutaan ensin ratkaisemaan, lisääntyykö rakennuksen kerrosala, vaikka kellarikerroksen käyttö on muuttunut. Maankäyttö - ja rakennuslain 217 :n siirtymäsäännöksessä säädetään : " Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tai hyväksyttyyn kaavaan perustuvassa rakentamisessa rakennusoikeuden laskemisessa noudatetaan kerrosalaa koskevia tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ". Kerrosala määräytyy siten kumotun rakennuslain 131 a :n mukaan. Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ja se kellarikerroksen ala, johon sijoitetaan työhuoneita tai rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kellarikerros voi siten olla kokonaan tai osittain tai ei ollenkaan kerrosalaan luettavaa tilaa. Kun käytettyä kerrosalaa ratkaistaan, joudutaan kiinnittämään huomiota siihen, voidaanko kellariin Suomen rakentamismääräyskokoelman edellytysten mukaisesti sijoittaa rakennuksen pääasialliseen käyttötarkoitukseen soveltuvia tiloja. Liike-ja toimistotalossa on ratkaisevaa, saadaanko kellariin sijoittaa sellaisia liike- ja toimistotiloja kuin rakennuksen 1 ja 2 kerroksessa on. Tällöin edellytetään, että tiloihin on samankaltaiset kulkuyhteydet kuin muihin liike- ja toimistotiloihin ja että vaatimukset tilojen valoisuuden sekä ikkunaseinän maanpäällisyyden osalta täyttyvät. Kemin Väritalossa on tulkittu, että kellarikerroksen tiloja ei lueta kerrosalaan. Tilat ovat toisarvoisia käytännössä ikkunattomia tiloja, joita voidaan käyttää vain rajoitettuun tarkoitukseen kuten juuri kuntosalina. Tilat eivät sovellu myöskään pysyviksi työtiloiksi. Jos pieni vastaanottotila tulkittaisiin työhuoneeksi, niin sillä ei ole merkitystä laskettaessa autopaikkaa 50 m2:n kerrosalan mukaan. Tiloja ei ole mahdollista vuokrata kuin murto-osaisella vuokralla verrattuna rakennuksen muiden tilojen vuokraan juuri sen vuoksi, ettei tiloja voida rinnastaa rakennuksen pääasialliseen käyttötarkoitukseen. Edellä olevan mukaisesti Kemin Väritalon tontilla on edelleen käytettyä kerrosalaa 1570 m2 riippumatta kellarikerroksen kuntosalikäytöstä. Koska rakennuksen kerrosala

3 ei ole pelkästään kuntosalin perusteella muuttunut, niin muun syyn perusteella tontilla olevien tai kunnan luovuttamien kiinteistön käyttöön varattujen autopaikkojen lisäämiselle ei ole perusteita. Autopaikkojenjärjestäminen Vaikka kellaritilan käyttö kuntosalitarkoitukseen merkitsisi sen lukemista käytettyyn rakennusoikeuteen, niin tämä ei kuitenkaan merkitsisi, että tilat lisättäisiin samalla kerrosalalaskelman 1570 m2:iin, joka on tontin autopaikkamitoituksen peruste. Siinä tapauksessa, että käyttötarkoituksen muutos merkitsisi muutosta sekä käytettyyn rakennusoikeuteen että kerrosalaan, tulee autopaikkavaatimus ratkaista kuitenkin muulla perusteella kuin Ympäristöjaosto on tehnyt. Maankäyttö- rakennuslain 208 :n yleisen siirtymäsäännöksen perusteella autopaikkoihin sovelletaan uuden lain 156 :ää. Maankäyttö- ja rakennuslain 156 :ssä säädetään: "Autopaikkojen järjestäminen Kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tulee järjestää rakentamisen yhteydessä. Jos asemakaavassa niin määrätään, kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä. Tässä tapauksessa kiinteistönomistajalta peritään autopaikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan. Autopaikkojen järjestämisvelvollisuus ei koske vähäistä lisärakentamista eikä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon tästä johtuva autopaikkojen tarve. " Autopaikoista määrätään asemakaavassa. Tontin rakentamiseen ryhdyttäessä on määriteltävä, kuinka tontin autopaikkavaatimus toteutetaan suhteessa asemakaavamääräyksiin. Nyt asiaa on arvioitava MRL:n 156 :n 3 momentin käyttötarkoituksen muutosta koskevan säännöksen perusteella. Tällöin ratkaisevaa on käyttötarkoituksen muutoksesta johtuva autopaikkojen tarve. Ympäristöjaosto on tarkoittanut määritellä muutoksen aiheuttamaksi autopaikkojen lisätarpeeksi 16 autopaikkaa. Se perustuisi 802 m2:n suuruisen kellaritilan käyttötarkoituksen muutokseen, kun mitoitusperusteena käytetään yhtä autopaikkaa 50 kerrosalaneliömetriä kohden. Lakia on tältä osin tulkittu virheellisesti. Ympäristöjaoston olisi tullut ratkaista asia perustelemalla autopaikkojen lukumäärää lisääntyneellä autopaikkatarpeella (Lauri Jääskeläinen ja Olavi Syrjänen: Maankäyttöja rakennuslaki, 2014 s. 827). Ympäristöjaostolla ei ole ollut oikeaa tietoa tontilla olevien autopaikkojen lukumäärästä. Paikkoja on ollut alunperin 17. Tontilla sijannut Kemin Väritalon ja naapurikiinteis- 3

4 tön Kiinteistö Oy Kemin Portin yhteinen jätekatos joutui tuhopolton kohteeksi, minkä vuoksi yhtiöt järjestivät yhteisen jätehuoltotilan (liite 1). Sen seurauksena Väritalon tontille tuli kaksi lisäautopaikkaa, jolloin autopaikkojen lukumäärä nousi 19:ään. Kaupungilta on vuokrattu 14 paikkaa eli paikkoja on yhteensä 33, kun 1570 m2:n kerrosalan mukainen autopaikkavaatimus on 31 paikkaa. Autopaikkatarpeeseen voi vaikuttaa mm. kellarissa työskentelevien lukumäärä ja kuntosalitoiminta ylipäätänsä. Kemin Väritalo Oy:llä ei ole tarkempaa tietoa kuntosalin päivittäisistä käyttäjämääristä. Kuntosalissa työskentelee ajoittain yksi työntekijä. Salin käyttäjillä on omat avainkorttinsa, joten henkilöstötarve on minimaalinen. Kuntosalille on kuulunut vuokrasopimuksen mukaisesti alkaen. yksi merkitty autopaikka piha-alueella Työntekijöiden lukumäärä ei aiheuta lisääntynyttä autopaikkatarvetta. Kuntosalin käyttö on suurinta iltaisin, jolloin useimmat liikkeet korttelialueella on jo suljettu. Varsinkin kuntosalin toiminnalle on tyypillistä, että eri aikaan salissa asioivat voivat käyttää samaa autopaikkaa vuorottain, jos he ylipäätänsä tarvitsisivat autopaikkaa. Näin ollen autopaikkavaatimus tulisi mitoittaa muutoinkin kuntosalin pinta-alasta poikkeavasti. 4 Yhteiskäyttöisyys tulee huomioida autopaikkavaatimuksessa. Kemin Väritalon kaupungilta jo nyt vuokraamatl4 paikkaa ovat yleisellä pysäköintialueella yhteiskäytössä olevia paikkoja. Suuremmissa kaupungeissa, kuten Jyväskylässä, vähennys on 30 % juuri sen vuoksi, ettei paikkaa ole osoitettu vain tietyn auton pysäköintiä varten, vaan paikka on sitä tehokkaammassa yhteiskäytössä, mikä vähentää alueen pysäköintipaikkojen tarvetta. Kaupungilta vuokrattujen 14 paikan lisäksi olisi vuokrattava 16 lisäpaikkaa, jos jaoston päätöstä tulkitaan tätä lukua soveltaen, eli vuokrapaikkoja tontin ulkopuolella olisi kaikkiaan 30. Ympäristöjaoston olisi tullut alentaa lukumäärää pelkästään yhteiskäyttömahdollisuuden perusteella 50 %:lla, koska kuntosalin käyttäjät voivat pitkästä aukioloajasta johtuen käyttää samaa autopaikkaa paljon tehokkaammin kuin työntekijä vain merkittyä omaa autopaikkaansa. Jos vuokrattavien autopaikkojen lukumäärä olisi laskelmallisesti 30, mutta yhteiskäyttöisyyden vuoksi lopullinen paikkamäärä olisi 15, niin 14 paikan lisäksi olisi vuokrattava vain yksi lisäpaikka. Sitäkään ei tarvittaisi, koska tontille on tullut jätekatosjärjestelyn seurauksena lisäpaikka. Kun yhteiskäytön lisäksi on otettava huomioon myös muita harkintaan vaikuttavia seikkoja, ei autopaikkojen osalta ole perusteita määrätä vuokrattavaksi lisäpaikkoja. Kuntosali maksaa tiloistaan ja autopaikasta euron bruttokuukausivuokraa, koska tilat ovat muuhun käyttöön verrattuna toisarvoisia kellaritiloja. Kaupungin taksojen mukainen 16 autopaikan lisävuokra olisi 6.832,80 euroa vuodessa eli 427,05 euroa

5 o o 15, x R. Ö v t i

6 MUISTIO KIINTEISTÖ OY KEMIN PORTIN JA KIINTEISTÖ OY KEMIN VÄRITALON JÄTEHUOLLON JA ULKOALUEIDEN KUNNOSSAPIDON JÄRJESTÄMISESTÄ UUDEN JÄTEHUOLTOLAIN EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA VUODESTA 1995 LÄHTIEN JÄTEHUOLTO -päätettiin toukokuussa 1995 rakentaa yhteinen jäteasema ja jakaa siitä aiheutuvat kustannukset ja käyttökustannukset sen hetkisten kustannusten suhteessa- -Eero Trög suorittaa Kiinteistö Oy Kemin Väritalossa olevien vuokralaisten jätelaskutuksen. (vuokrasopimusten mukaan kukin vuokralainen vastaa omista jätehuoltokustannuksistaan, kustannusten jako on suoritettu yhdessä vuokralaisten kanssa edellisten kansien maksujen perusteella) -syyskuussa 2004jätekatos joutui tuhopolton kohteeksi ja tuhoutui täysin -Kiinteistö Oy Kemin Portti selvitti asian vakuutusyhtiönsä kanssa ja sai vahingonkorvauksen ja järjesti uudet jätehuoltotilat ostamalla Alkon eläkesäätiöltä kiinteistön päässä olevan kylmän varastotilan, joka remontoitiin ja kalustettiin ko. käyttöön sopivaksi, jonka lisäksi Kemin Portti sai yhden autopaikan entisen jätehuoltopaikan tilalle. -helmikuun 2.päivänä Eero Trög ja Esko Paloste sopivat, että jätehuoltofirma laskuttaa Kiinteistö Oy Kemin Väritaloa siinä olevien vuokralaisten jätteenkäsittelystä ja kiinteistöyhtiö laskuttaa vuokralaisia. ULKOALUEIDEN HOITO -piha-alueiden hoidosta huoltoyhtiö laskuttaa suoraan Kiinteistö Oy Kemin Väritaloa -lumitöistä ja hiekoituksesta huoltoyhtiö laskuttaa Kiinteistö Oy Kemin Porttia ja Kemin Väritalo maksaa osuutensa Kemin Portille. -maksuosuudet edellisten kausien mukaiset. Kemissä 2.päivänä helmikuuta 2010 Kiinteistö Oy Kemin Portti Eeero Trög isännöitsijä Kiinteistö Oy Kemin Väritalo Esko Paloste isännöitsijä

7 N! I I iii ia 0

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavoja: nro. 8256, Pohjoispuoli: Dno:TRE: 382/10.02.01/2008 nro. 8257, Eteläpuoli: Dno: TRE: 383/10.02.01/2008 Tavoitteena ympäristön

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Asuntosuunnittelu Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Ostaja Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus (asuntokauppalaki 6:12). Niihin vikoihin, jotka olisi tarkastuksessa pitänyt havaita, ei voi vedota virheenä myöhemmin. Tällaisia vikoja kohteessa

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot