Toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan!

2 Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen peruskoulutus 6 Ammatillinen aikuiskoulutus 1 7 VapaAn sivistystyön koulutus 21 LUOVI Kehittämis- ja palvelukeskuksena 22 9 PROJEKTItoiminta Oppimisympäristöt palvelujen tuottajina Kansainvälinen yhteistyö 29 Vuosi 200 oli ensimmäinen kokonainen Luovi-vuosi. Nuori Luovi jatkoi askeliaan toimintakäytänteiden kehittämisen ja yhtenäistämisen tiellä. Luovissa opeteltiin olemaan yhtä taloa. Henkilöstön mielipidettä Luovista mitattiin henkilöstökyselyssä huhtikuussa ja ilahduttavasti tuloksien valossa luovilaiset olivat tyytyväisiä sekä yhdistymiseen että Luovin valitsemaan suuntaan. Kehittämiskohteitakin löytyi ymmärrettävästi vielä esimerkiksi arjen toimintakäytänteiden yhtenäistämisessä. Jo Luovin alkutaipaleella ovat muutokset ammatillisen erityisopetuksen kentällä jatkuneet. Valtio ilmoitti vuoden 2007 puolella aikeistaan siirtää omat ammatilliset erityisoppilaitoksensa yksityisille koulutuksenjärjestäjille. Näissä neuvotteluissa Luovin kumppaniksi valikoitui Alavuden erityisammattikoulu. Neuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 200, jolloin Opetusministeriö ilmoitti Alavuden erityisammattikoulun yhdistyvän Heliin kuuluvaan Ammattiopisto Luoviin vuoden 2009 alusta lähtien. Samassa yhteydessä ministeriö myönsi Luoville 70 uutta opiskelijapaikkaa, jotka sijoitimme koulutustarpeet ennakoiden eri puolille Suomea. Yhdistymisen valmisteluihin kului syksy, mutta onnelliseen lopputulokseen päästiin vuodenvaihteessa. Luovi sai miltei sata uutta osaajaa. Toimintamme laajentuminen merkitsi myös rakenteellisia muutoksia. Jo Luovin alkuvaiheessa oli selvää, että siihen vaiheeseen luotua alueellista organisaatiomallia olisi tarvetta muuttaa entistä vahvemmin valtakunnallisuutta ja yhtenäisten käytänteiden syntyä edistävään suuntaan. Muutos toteutettiin lokakuussa, jolloin Luovin Suomi-karttaan piirrettiin jo seuraavan vuoden 27 paikkakuntaa. Yhtenäinen, yli 00 ammattilaisen Luovi-Suomi jaettiin vastuualueittain kahteen osaan, Luovi Pohjoiseen ja Luovi Eteläiseen, joista kummallekin nimettiin oma aluejohtaja. Luovin seitsemää yksikköä johtavat yksikönjohtajat ja kymmenet toimipisteet ovat kolmen toimipistejohtajan alaisuudessa. Strategiatyötä jatkoi paitsi johtoryhmä, myös koko Luovin väki. Syksyn henkilöstön kehittämispäivillä pureuduttiin Luovin mission ja vision ytimeen ja mietittiin Luovin arvojen näkymistä ja toteutumista jokaisen työntekijän arjessa. Näiden perusteella tuotettiin loppuvuodesta Luovin matkaopas, joka on jokaisen luovilaisen käsikirja. Luovin missio on tarjota tasavertaisia oppimismahdollisuuksia ja yksiköllisiä reittejä työelämään ja hyvään elämisen laatuun. Luovin edellisvuonna lanseeraamaa Suomi tarvitsee kaikki kädet -teemaa jatkettiin TV- ja lehtikampanjoiden sekä erilaisten tilaisuuksien ja kirjallisten kannanottojen muodossa. Suomen sukeltaessa muun maailman mukana kohti taantumaa, on yhä tärkeämpää huolehtia niistä maassamme olevista kymmenistätuhansista vajaakuntoisista työttömistä, joiden työllistyminen on jo ennestäänkin vaikeaa. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee myös nämä kädet palvelukseensa. Meistä jokaisella ammatillisen erityisopetuksen haastavalla kentällä työskentelevällä on oma erityinen tehtävämme. Luovin matka kohti visiotaan osaavimmaksi ja arvostetuimmaksi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutuksen valtakunnalliseksi toteuttajaksi, asiantuntijaksi ja yhteistyökumppaniksi jatkuu. Olettehan mukana matkassa! Jussi Kemppainen, johtaja 2 3

3 2 Erityisen tärkeille henkilöille Ammatillisen erityisopetuksen järjestäjänä Luovi uskoo, että jokainen on erityinen ja ansaitsee tulla kohdelluksi sellaisena. Luovin lähtökohtana on, että jokaiselle opiskelijalle annetaan mahdollisuus kykyjensä mukaiseen ammatilliseen koulutukseen. Luovin kaikki opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä tukea. Tuen tarvetta aiheuttavat mm. kehityksen viivästymä tai sosiaaliset tai mielenterveydelliset ongelmat. Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös elinkeinoelämän sekä muun toimintaympäristön vaatimukset. Luovissa katsotaan eteenpäin yhdessä opiskelijan kanssa esimerkiksi paneutumalla huolella yhteistyöhön työssäoppimispaikkojen suuntaan. Tuki jatkuu tarvittaessa aina opiskelijan työelämään sijoittumiseen saakka. Kaikessa oppimiseen ja kouluttautumiseen liittyvässä pyritään siihen, että opiskelija ottaa omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan vastuuta itsestään ja omista tekemisistään ja tulee kohdelluksi omana erityislaatuisena itsenään. Luovissa jokaisen oppijan ja yksilön erityislaatuisuuteen uskominen kantaa opiskeluaikoja pitemmälle. Päämääränä on tarjota mielekästä ja kunkin omien tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta mutta ennen muuta antaa eväitä tulevaisuutta varten. Luovi-todistuksia jaettiin jo vuonna 2007 loppuvuodesta opintonsa päättäneille, mutta ensimmäinen isompi Luovi-erä valmistui toukokuussa 200. Luovina kohti tavoitteita Strategiatyö jatkui Luovissa kriittisten menestystekijöiden ja avaintavoitteiden määrittelyllä. Elo-syyskuussa pidetyillä henkilöstön kehittämispäivillä pohdittiin kahdessa erässä koko Luovin voimin mission, vision ja arvojen toteutumista luovilaisten päivittäisessä arjen aherruksessa. Samassa yhteydessä pureuduttiin myös yhteisöllisyyden ja yhtenäisten käytäntöjen Luovi-maailmaan. Henkilöstöpäivien tulokset sekä seuraavan vuoden avaintavoitteet kerättiin Luovin matkaoppaaksi, joka toimii jokaisen luovilaisen strategiakäsikirjana. Henkilöstön mielipidettä Luovista ja sen toiminnasta mitattiin henkilöstökyselyllä huhtikuussa. Kyselyyn vastasi peräti 76 prosenttia luovilaisista. Sen tuloksissa erityisiksi vahvuuksiksi nousivat yhteinen näkemys tulevaisuuden kuvasta ja kykymme hallita muutoksia. Lisäksi yhdistyminen koettiin positiiviseksi ja hyvin onnistuneeksi asiaksi. Kehittämiskohteita löytyi käytänteiden yhtenäistämisestä sekä yksiköiden välisestä ja sisäisestä yhteistyöstä. Missio Ammattiopisto Luovi tarjoaa tasavertaisia oppimismahdollisuuksia sekä yksilöllisiä reittejä työelämään ja hyvään elämisen laatuun. Visio Ammattiopisto Luovi on osaavin ja arvostetuin erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutuksen valtakunnallinen toteuttaja, asiantuntija ja yhteistyökumppani. Luovin arvot Luovin arvoiksi nimettiin elokuun kehittämispäivillä henkilöstöltä saadun palautteen perusteella vuosi aikaisemmin esille nostetut toimintaa kuvaavat määreet. L = luovuus U = uudistajuus O = osaaminen V = välittäminen I = ilo Luovin toiminnan taustalla ovat myös Helin arvot yhteisöllisyys, tasavertaisuus sekä kestävä kehitys. Luovi on osa Hengitysliitto Heliä. Luovi organisaationa Luovin syntyvaiheessa luotu organisaatio muuttui lokakuussa 200 uuden mittakaavan edellyttämiin rakenteisiin. Luovin ammatillinen peruskoulutus jakaantui maantieteellisestä kahteen vastuualueeseen, Luovi Pohjoiseen ja Luovi Eteläiseen, joista molemmilla on oma aluejohtajansa. Luovin 7 yksikköä johtaa yksikönjohtajat ja 20 toimipistettä kolme toimipistejohtajaa. Elokuussa Luovin valtakunnallisista palveluista muodostettiin hallintoyksikkö, johon kuuluvat aluejohtajat, aikuiskoulutusjohtaja, talous- ja henkilöstöhallinto, viestintä, tietohallinto, kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä vuoden lopusta lähtien myös ravintola- ja kokouspalvelut. Kiinteistönhuolto, siivous ja kiinteistöjen elinkaarenhallinta kytkeytyy hallintoyksikköön kiinteistöpäällikön kautta, jonka rekrytointi aloitettiin vuoden lopussa. Luovin johtoryhmään kuuluivat johtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja, aluejohtajat, aikuiskoulutusjohtaja sekä viestintäpäällikkö. Johtoryhmän sihteerinä toimi johdon sihteeri. Luovin johtoryhmän lisäksi Luovissa toimivat peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen johtoryhmät. Luovin väki Luovissa työskenteli vuoden lopussa yli 700 henkilöä ja luku nousi heti vuoden vaihtumisen jälkeen Alavuden yhdistymisen myötä yli 00 luovilaiseen. Henkilöstöstä kaksi kolmannesta työskenteli opetustehtävissä sekä opetuksen tukitehtävissä. Henkilöstön vaativuusluokittelut toteutettiin ja nimikkeitten yhtenäistäminen aloitettiin. Vuoden aikana rekrytoitiin lukuisa määrä ohjaajia eri puolelle Suomea. Yli 00 työntekijän Luovi tarvitsi uusia voimavaroja myös kehittämistyön johtamiseen sekä henkilöstöasioiden koordinointiin. Kehitysjohtaja Anne Tornberg aloitti työsarkansa strategiatyön koordinoijana sekä kehittämistyön johtajana elokuussa ja vuoden lopussa aloitettiin henkilöstöpäällikön rekrytointi. Hallintojohtajaksi nimitettiin Arto Ilola, talouspäälliköksi Vesa Oinonen ja hankintapäälliköksi Markku Liukkonen. Luoviin perustettiin myös uusi koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävä, johon siirtyi pitkään Helsingin yksikköä johtanut Hilkka Mattila. Organisaatiomuutoksen yhteydessä Luovissa tehtiin useita nimityksiä. Luovi Pohjoisen aluejohtajaksi nimettiin Hannu Koivula ja Luovi Eteläisen aluejohtajaksi Alavuden erityisammattikoulun johtajana toiminut Tarja Mänty. Yksikönjohtajina jatkoivat Juhani Paakkola (Ylitornio), Tuomo Valkama (Liminka) ja Tarja Jalkanen (Muhos). Uusina aloittivat Leena Pekkanen (Alavus), Timo Huurinainen (Liperi), Jari Keisu (ts. Oulu) sekä Kaisa Honkala (ts. Helsinki). Toimipistejohtajiksi nimitettiin Raili Tervonen-Rossi (Luovi Pohjoinen) sekä Riitta Sissala ja Minna Lemmetyinen (Luovi Eteläinen). Vuoden loppupuolella nimitettiin opiskelija-asiain päälliköksi Riina Karvonen sekä uusiksi koulutuspäälliköiksi Tarja Linna ja Pertti Kuha (Muhoksen yksikkö) sekä Kaisa Turunen ja Jarmo Pasanen (Liperin yksikkö). Toimipistepäälliköiksi nimitettiin Terhi Suutari (Ulvila), Anja Pyyhtiä-Hinkkanen (ts. Joutseno) sekä Tiina Pirinen (ts. Tohmajärvi). Hengitysliitto Heliin kuuluva Luovi toimi vuonna 200 ammatillisen erityisopetuksen toteuttajana ja kehittäjänä 1 paikkakunnalla ympäri maan. Luovissa opiskeli 1220 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa. Lisäksi noin 2000 opiskelijaa osallistui aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjoamaan koulutukseen. 4 5

4 3 Luovi toimii 4 Luovin eurot Verkostoituminen ja yhteistyö Luovi uskoo yhteistyön voimaan. Yhteistyötä jatkettiin monilla paikkakunnilla ja monin eri tavoin yleisen puolen ammatillisten oppilaitosten sekä viranomaistahojen kanssa. Lisäksi Luovilla oli monia kumppaneita projektityön kautta ja ammattiopisto oli jäsenenä useissa asiantuntijaverkostoissa. Luovi oli mukana esimerkiksi lasten ja nuorten neuropsykiatrisen verkostossa, koulutuksen järjestäjien yhdistyksen asiantuntijaverkostoissa sekä ammatillisten erityisoppilaitosten laatuverkostossa. Yhteistyötä tehtiin myös Taitaja2009 sekä Taitaja2010 -kisojen organisaatioiden kanssa sekä ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämis- ja palvelukeskustoimintaverkostossa ja kansainvälistymisen verkostossa. Työryhmät käyntiin Opetuksen kehittämistyö ja opetussuunnitelmien uudistaminen lähti käyntiin tiukalla tahdilla. Asiaa koordinoimaan nimettiin projektipäällikkö Pirjo Ruha, jonka vetämänä aloitti 12 OPS-työryhmää. Opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämistyöhön osallistui noin 10 luovilaista. Vuosi oli myös ahkeran tutustumisen aikaa. Valtakunnalliset työryhmät sekä muihin yksiköihin ja toimipisteisiin tutustuminen kuljetti luovilaisia ahkerasti ympäri laajaa Suomen maata. Korjaaminen jatkui Vuoden aikana toteutettiin ja käynnistettiin merkittäviä rakennus- ja peruskorjaushankkeita Oulussa ja Liperissä. Oulun puukasarmialueella aloitettiin huoltomakasiinirakennuksen rakentaminen, johon saadaan alueella tarvittavat lisäväestönsuojatilat sekä kiinteistönhoidon tilat. Samaan aikaan jatkettiin myös alueen peruskorjausta H19-rakennuksen muutoksella toimistotiloiksi. Nahkatehtaankadulla toteutettiin kesällä Asuntola Oppimestarin julkisivuremontti. Liperissä saatiin kesällä päätökseen edellisenä vuonna aloitettu opetustilojen peruskorjaushanke. Sen valmistuttua käynnistettiin entisen hallinto- ja opetustilarakennuksen kunnostaminen opetus- ja työtiloiksi sekä henkilöstön ja opiskelijoiden sosiaalitiloiksi. Vipinää viestintään Luovin ensimmäinen henkilöstölehti Vipinä! kolahti luovilaisten kotipostilaatikkoihin joulukuussa. Jatkossa lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen tavoitteena on kertoa luovilaisille omasta toiminnastamme, arjen aikaansaannoksistamme ja tavoitteistamme. Tiedonsiirto Luovi-tasoiseksi Luovin henkilöstöintran kehittämistyötä jatkettiin ja Heli-tasoisen verkkohankkeen ensimmäinen osa saatiin päätökseen. Organisaatioiden yhdistymiset vaikuttivat osaltaan myös tietohallinnon työsarkaan. Loppuvuoden aikana liitettiin Alavuden erityisammattikoulun toimipisteet Luovin tietoverkkoon. Rakentamis- ja käyttöönottotyötä tehtiin toiminnan laajentuessa uusille paikkakunnille. Tietohallinnon henkilömäärä kasvoi vuoden aikana kahdella henkilöllä. Syksyllä vahvistettiin Länsi-Suomen tukea uudella tukihenkilöllä. Myös opiskelijahallinnon järjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävissä aloitti uusi suunnittelija. Luovi Pohjoisen alueella alettiin pilotoida tietohallinnon ja opetuksen välisen yhteistyön syventämistä siten, että tietohallinnon tukihenkilö oli mukana atk-luokissa pidettävissä opetustilanteissa. Luovin vuoden 200 tuottoja lisäsi ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuden noin 20 %:n kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi oppisopimuskoulutukseen saatu valtionosuus nousi noin 10 %. Ammatillisen lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön tuotot olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Koulutustoiminnan ohessa tuotettujen palvelujen kysyntä säilyi vakaana. Talouden kokonaiskulujen nousu johtui opiskelijarakenteen muuttumisesta yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevaan suuntaan. Lisäksi kokonaiskuluja kasvattivat panostukset Luovin eri toimintojen kehittämiseen. Investointikuluissa korostuvat investoinnit rakennusten peruskorjauksiin Oulun ja Liperin yksiköissä. Lisäksi Oulun kasarmialueelle sijoittuvan huoltomakasiinirakennuksen rakennustyöt käynnistettiin kesällä. Tuotot ja kulut vuonna 200 Tuotot teur % Valtionosuudet ,09 Muut koulutustuotot ,71 Majoitus-, vuokra- ja ruokailutuotot ,66 Muut myyntituotot 63 1,90 Muut tuotot 29 0,64 Yhteensä ,00 Tuotot koulutusmuodoittain teur % Ammatillinen peruskoulutus ,13 Ammatillinen lisäkoulutus ,03 Vapaa sivistystyö ,31 Oppisopimuskoulutus 629 1,39 Maksullinen palvelutoiminta ,14 Yhteensä ,00 Kulut teur % Henkilöstökulut ,39 Poistot ,2 Muut toimintakulut ,94 Rahoituskulut 175 0,39 Yhteensä ,00 Investointikulut teur % Rakennukset ,46 Muut investoinnit ,54 Yhteensä ,00 6 7

5 5 Ammatillinen peruskoulutus Ammattiopisto Luovi tarjosi vuonna 200 ammatillista peruskoulutusta 1 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Luovin yksiköt sijaitsivat Oulussa, Helsingissä, Limingassa, Liperissä, Muhoksella, Vammalassa ja Ylitorniolla. Lisäksi Luovilla oli toimipisteet Iisalmessa, Joensuussa, Joutsenossa, Kajaanissa, Kuopiossa, Kuusamossa, Pudasjärvellä, Tampereella, Tohmajärvellä, Torniossa sekä kaksi toimipistettä Rovaniemellä. Kysyntää koulutukselle olisi ollut useammallakin paikkakunnalla. Keskeisiä toimintaalueita olivat Pohjois- ja Itä-Suomi, mutta toimintaa oli myös muualla maassa. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi jonkin verran vuoden 200 aikana: tammikuun 200 laskentapäivänä Luovissa opiskeli 1229 opiskelijaa ja syyskuun laskentapäivänä 123 opiskelijaa. Syyskuussa 200 Luovissa opiskelleista 09 opiskeli ammatillisiin perustutkintoihin johtavassa koulutuksessa ja 474 valmentavassa koulutuksessa. Kaikki opiskelijat olivat erityisopiskelijoita ja tyypillisimpiä erityisopetuksen perusteita olivat oppimisen vaikeudet sekä psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat. Monilla opiskelijoilla oli useampi erityisopetuksen peruste. Suurin osa opiskelijoista tarvitsi opinnoissaan runsaasti tukea. Tasapaino ennen kaikkea! Odotas kun sihtaan parhaat suunnat. Yksiköt Oulu Helsinki Liminka Liperi Muhos Vammala Ylitornio Opiskelijamäärä Opiskelijamäärä Toimipisteet Iisalmi Joensuu Joutseno Kajaani Kuopio Kuusamo Pudasjärvi Tampere Tohmajärvi Tornio Rovaniemi yhteensä Perustutkintokoulutus Luovi järjesti vuonna 200 ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla maata. Koulutustarjontaan sisältyi kaiken kaikkiaan 23 perustutkintoa, joista saattoi valmistua 27 eri ammattiin. Perustutkinto-opintojen laajuus oli 120 opintoviikkoa eli opinnot oli mahdollista saada suoritettua kolmessa vuodessa. Vuoden 200 aikana koulutusalatarjontaa kehitettiin edelleen vastaamaan tämän hetken työelämän ja erityisopiskelijoiden tarpeisiin. Oulussa aloitettiin uutena koulutusalana puhdistuspalveluiden perustutkintokoulutus ja lisättiin myös muutoin matkailu-, ravitsemus ja talousalan koulutusta. Muhoksella aloitettiin logistiikan perustutkintoon

6 kuuluva varastonhoitajakoulutus ja kehitettiin logistiikkakeskustoimintaa. Ylitorniolla aloitettiin uutena koulutuksena kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkintokoulutus. Koulutuksen supistukset koskivat ennen muuta tekniikan- ja liikenteen alan koulutusta ja luonnonvara-alan koulutuksia. Luovissa jokaisella ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijalla oli erityisopetuksen peruste, ja yli puolet perustutkinto-opiskelijoista tarvitsi opinnoissaan runsaasti tukea. Opiskelijoiden lisääntynyt erityisen tuen tarve näkyi myös opetusjärjestelyissä. Eri alojen koulutuksessa painotettiin tekemällä oppimista. Oppimisympäristöinä toimivat muun muassa Siltavalmennuksen tuotantokoulu Tampereella, tekstiilihuoltotila ja opetuskeittiö Liperissä, kasvihuoneet ja kukkamyymälät Limingassa ja Muhoksella, Tuomontupa -luokka, mikropaja, harjoitusyritykset, Pikku Putiikki ja Pikku Porstua Oulussa sekä oppilaitoksen omat ravintolat eri puolilla maata. Oulussa aloitettiin syksyllä 200 yhteistyö Oulun Kumppanuuskeskuksen kanssa ja valmisteltiin Kahvila Kamun avaamista tammikuussa Opiskelijoiden lisääntynyt tuen tarve näkyi myös ohjaajien lukumäärissä. Opiskelijoiden ryhmäkohtaista ohjausresurssia lisättiin eri yksiköissä. Samalla kiinnitettiin huomiota ohjaajien koulutukseen, ja moni luovilainen ohjaaja hakeutui koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoon tähtäävään oppisopimuskoulutukseen. Koulutuksen myötä ohjaajien työnkuva monipuolistui niin, että he osallistuvat aiempaa enemmän opiskelijoiden arkielämän taitojen ohjaukseen. Vuonna 200 kehitettiin edelleen jo aiempina vuosina kehittämiskohteena ollutta tuetun työssäoppimisen toimintamallia. Opiskelija saattoi suorittaa työssäoppimisjaksonsa edellytystensä mukaisesti oppilaitoksessa, tuetussa työympäristössä Luovin yhteistyöyrityksessä tai työvalmentajan tuella muussa työssäoppimispaikassa. Tavoitteena oli perustan luominen opiskelijoiden työllistymiselle. Opiskelijat saattoivat suorittaa myös tutkintoihin sisältyvät ammattiosaamisen näytöt tuettuina. Työvalmentajina toimivat Luovin ohjaajat. Luovin opiskelijat olivat vuoden aikana mukana monissa tapahtumissa. Esimerkiksi Oulun audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat vastasivat monien oppilaitoksessa järjestettyjen tilaisuuksien valaistuksesta ja dokumentoinnista sekä olivat mukana Oulu Pop History -hyväntekeväisyystapahtuman ja Oulun musiikkivideofestivaalien teknisessä toteutuksessa. Vammalan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat järjestivät puolestaan toimintaviikon lähiseudun koulujen oppilaille sekä olivat avustajina Sankarit jäällä -tapahtumassa Lempäälän Ideaparkissa. Tammikuussa 200 Espoossa järjestetyissä Taitaja-kisoissa oli mukana useita Luovin opiskelijoita muun muassa Helsingistä ja Muhokselta. Kisoissa tuli myös menestystä: asiakaspalvelun ja myynnin opiskelijat Johnny Tornberg ja Antti Rauta Helsingin yksiköstä veivät kisassa kaksoisvoiton ja AV-viestinnän opiskelija Sergei Freundlich Helsingin yksiköstä tuli valokuvauskisassa kolmanneksi. Liperin opiskelijoista koottu teatteriryhmä sai keväällä Sakki ry:n kulttuurikisoissa Hämeenlinnassa esityksestään kunniamaininnan Liiketalouden perustutkinto-opiskelijoilla oli aiempien vuosien tapaan mahdollisuus osallistua K-kauppiasliitto ry:n järjestämään Mestari Myyjä koulutukseen. Kaikki koulutukseen osallistuneet saivat kunniakirjat ja parhaiten menestyneet palkittiin lahjashekillä. Ammattiopisto Luovin opiskelijat menestyivät valtakunnallisessa oppilaitosten välisessä vertailussa parhaiten. Nettilehti Navikka ilmestyi vuonna 200 kaksi kertaa. Keväällä sen toteutuksesta vastasivat Oulun ja syksyllä Helsingin audiovisuaalisen viestinnän opiskelijat. Juttuja lehteen kirjoittivat kaikki Luovin opiskelijat. Keväällä 2007 työskentelynsä aloittaneet koulutusalakohtaiset kehittämistyöryhmät jatkoivat työskentelyään. Perustutkintokoulutuksessa toimi kaikkiaan yhdeksän alakohtaista työryhmää, joissa oli edustus alan koulutusta järjestävistä Luovin yksiköistä. Työryhmien tehtäväalueeksi määritettiin alan opetussuunnitelmatyö sekä koulutusalan suunnitelmallisesta toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä vastaaminen. Opetuksen kehittämisen haasteet näkyivät myös opetushenkilöstön täydennyskoulutustarpeina. Vuoden aikana järjestettiin Luovin opettajille ja ohjaajille muun muassa Primus-koulutuksia, HOJKS-koulutuksia sekä opintojen mukauttamiseen liittyviä koulutuksia. Täydennyskoulutusten aiheina olivat lisäksi Aspergerin oireyhtymä, ADHD ja toiminnan ohjaus. Lisäksi luovilaisia osallistui Luovissa pidetyille Opettajuuden haasteet Studia generalia -luentosarjan luennoille. Erityisopetuksen peruste, % Opiskelijaluokitukset, % valmentava perustutkinto Hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden häiriöt 7 % Kielelliset vaikeudet 9 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 9 % Lievä kehityksen viivästymä 20 % Vaikea kehityksen viivästymä 13 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 20 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet (esim. epilepsia) 6 % Autismin kirjo ja aspergerin oireyhtymä 5 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 2 % Näkö- tai kuulovamma 1 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta % kaikki Vaikeimmin vammaiset Runsaasti tukea tarvitsevat Muut erityisopiskelijat Neljä Luovin Liperin yksikön opiskelijaa sai pronssisen tunnustuksen vähintään puoli vuotta kestäneestä osallistumisesta Avartti-nuoret sen tekevät -toimintaohjelmaan. Valmentavan koulutuksen määrä ja osuus Luovin koulutustarjonnasta kasvoivat edelleen. Kun tammikuussa valmentavassa koulutuksessa opiskeli 416 opiskelijaa, oli opiskelijamäärä syyskuussa jo 474 opiskelijaa

7 Koulutusala Humanistinen ja kasvatusala - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja (Vammala) Kulttuuriala - Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti (Helsinki, Oulu) - Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (Ylitornio) Luonnontieteiden ala - Tietojen käsittelyn perustutkinto, datanomi (Oulu) Luonnonvara- ja ympäristöala - Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (Muhos) - Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri (Liminka, Muhos) - Metsäalan perustutkinto (Tohmajärvi, Liperi) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki (Liminka, Muhos, Oulu, Tampere) - Catering-alan perustutkinto, palveluvastaava (Oulu) - Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki (Oulu) - Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, tarjoilija (Oulu) - Kotitalous- ja kuluttajapalveluiden perustutkinto, kotitalousyrittäjä (Liperi, Tohmajärvi) - Puhdistuspalveluiden perustutkinto, toimitilahuoltaja (Liperi) Tekniikan ja liikenteen ala - Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja (Liminka, Muhos, Tampere) - Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori (Ylitornio) - Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppä-hitsaaja (Liminka, Muhos, Oulu, Ylitornio) - Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja (Oulu) - Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja (Muhos) - Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja (Liperi, Muhos) - Puualan perustutkinto, puuseppä (Liminka, Muhos, Oulu, Ylitornio) - Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (Liperi, Muhos, Ylitornio) - Suunnitteluassistentin perustutkinto, suunnitteluassistentti (Oulu) - Sähköalan perustutkinto, elektroniikka-asentaja (Muhos, Oulu) - Talotekniikan perustutkinto, kiinteistönhoitaja (Muhos, Liperi, Oulu) - Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, verhoilija (Liminka) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala - Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (Helsinki, Oulu, Tohmajärvi) Opiskelijamäärä Perustutkintokoulutuksen opiskelijat yhteensä Opiskelijamäärä Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta järjestettiin vuonna 200 Luovin eri yksiköissä ja toimipisteissä kaikkiaan kuudellatoista paikkakunnalla. Joillakin paikkakunnilla toimintaa oli useammassa toimipisteessä. Tavoitteena oli tarjota opiskelumahdollisuuksia mahdollisimman esteettömässä oppimisympäristössä lähellä opiskelijoiden omaa elinympäristöä ja kotipaikkaa. Toimipisteiden tilat oli pääosin vuokrattu yleisten ammatillisten oppilaitosten yhteydestä. Valmentavan koulutuksen määrä ja osuus Luovin koulutustarjonnasta kasvoivat edelleen. Kun tammikuussa valmentavassa koulutuksessa opiskeli 416 opiskelijaa, oli opiskelijamäärä syyskuussa jo 474 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvoi erityisesti Liperissä ja Muhoksella, minkä lisäksi opiskelijamäärää kasvatti omalta osaltaan Rovaniemellä aloittanut kolmas valmentavan koulutuksen ryhmä. Kysyntää koulutukselle olisi ollut enemmänkin niin Pohjois-Suomessa kuin myös muilla alueilla. Valmentavan koulutuksen opiskelijoista 2 prosenttia tarvitsi opinnoissaan runsaasti tukea. Valmentavaa koulutusta järjestettiin sekä ammatilliseen perustutkintokoulutukseen että työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana ja kuntouttavana koulutuksena. Koulutuksen laajuus vaihteli 20 opintoviikosta 120 opintoviikkoon, jolloin sen kesto oli puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Koulutuksen tavoitteista ja laajuudesta sovittiin jokaiselle opiskelijalle laaditussa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa HOJKS:issa. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavista ryhmistä osa oli niin sanottuja perusvalmentavia ryhmiä. Niissä painopiste oli opiskelijan elämänhallinnan ja opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa sekä soveltuvan opiskelualan etsimisessä. Osa perusvalmentavista ryhmistä painottui opiskelijaryhmän erityispiirteiden mukaisesti. Esimerkiksi Kuopiossa painopistealueena oli mielenterveyskuntoutujien tarpeiden huomioiminen koulutuksessa. Ammatillisesti suuntautuneissa ryhmissä painopiste oli tietyn alan opintojen edellyttämien taitojen opiskelussa ja ammattialan sopivuuden varmistamisessa. Ammatillisesti suuntautunutta valmentavaa koulutusta tarjottiin palvelualalla, tekniikan alalla sekä toimistopalvelujen ja tietotekniikan alalla. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa painotettiin opiskelija- ja ryhmäkohtaisesti joko opiskelijan työllistymistä tai itsenäisen elämisen taitojen kehittymistä. Työhön valmentava koulutus tarjosi opiskelijalle mahdollisuuksia kehittää osaamistaan eri ammattialojen työtehtävissä taitojensa ja kykyjensä mukaisesti. Esimerkiksi Muhoksen yksikössä valittavina olivat tekniikan alalta kiinteistö-, puu-, metalli- ja varastoalan työt ja palvelualalta keittiö- ja siivoustyöt sekä lähetin tehtävät. Oulussa oli tarjolla koulutusta toimisto- ja asiakaspalvelujen sekä tekniikan alan työtehtäviin. Työhön valmentava koulutus voitiin toteuttaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti myös tutkintotavoitteisen ryhmän yhteydessä. Työpaikan hankkimisessa tehtiin tiivistä yhteistyötä opiskelijan kotikunnan kanssa. Opiskelijan valmentaminen itsenäiseen elämään ja hänen arkielämän taitojensa kehittäminen painottuivat erityisesti moni- ja vaikeavammaisten koulutuksessa. Itä-Suomessa jatkettiin vaikeasti vammaisten etäopetuksen toimintamallin kehittämistä. Valmentavan koulutuksen opetusohjelmaan sisältyi erilaisia työprojekteja. Oulussa palvelualan valmentavan opiskelijat valmistivat esimerkiksi tarjoilut avoimien ovien päiville ja tekniikan valmentavan opiskelijat kunnostivat Oulun Steinerkoulun virkistyspaikan Pukkilan puurakennuksia. Liperissä kehitettiin työpainotteista koulutusta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa (MLL, kuntien työpajat ja partiotoiminta). Valmentavan koulutuksen eri ryhmät järjestivät vuoden aikana myyjäisiä, joissa myytiin muun muassa ryhmien itse valmistamia tuotteita. Opiskelijaryhmät tekivät vuoden aikana erilaisia retkiä sekä kävivät elokuvissa, urheilutapahtumissa ja teatterissa. Opiskelijat järjestivät myös illanviettoja, joissa saattoi olla mukana myös useamman yksikön valmentavan koulutuksen opiskelijoita. Esimerkiksi helmikuussa Oulussa järjestettyihin Ystävänpäivän tanssiaisiin osallistuivat Oulun 12 13

8 kaikki valmentavan koulutuksen ryhmät. Lisäksi Oulussa järjestettiin kotiväki-ilta, jonka tarkoituksena oli koota opiskelijoiden vanhemmat yhteen kuulemaan syksyn kuulumisia ja tutustumaan valmentavan koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liperin ja Joensuun opiskelijat olivat mukana kansainvälisessä Avartti-toiminnassa, mistä he saivat myös valtakunnallista tunnustusta. Muhoksella järjestettiin työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijoille ensiapupäivä. Valmentavassa koulutuksessa kehittämisen kohteena oli yksiköiden ja toimipisteiden välinen yhteistyö alue- ja Luovi -tasolla sekä valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmien päivittäminen. Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmatyötä varten perustettiin ohjausryhmä sekä erilliset työryhmät valmentava I ja valmentava II -koulutuksiin. Luovi oli mukana myös valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivitystyössä. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen uudet opetussuunnitelman perusteet ovat valmiit syksyllä Yksikkö/toimipiste Opiskelijamäärä Opiskelijamäärä Helsingin yksikkö Limingan yksikkö Liperin yksikkö Iisalmen toimipiste Joensuun toimipiste Joutsenon toimipiste Kuopion toimipiste Tohmajärven toimipiste Muhoksen yksikkö Oulun yksikkö Kajaanin toimipiste Kuusamon toimipiste Pudasjärven toimipiste Rovaniemen toimipiste, Metsäruusuntie Rovaniemen toimipiste, Kolpene Tornion toimipiste Ylitornion toimipiste Ammattiopisto Luovi yhteensä % Luovin kaikista opiskelijoista ( ) 126 ( ) , ( ) 127 (0 + 47) 7 O pisk e lun t u k ipa lv e lut Toiminta runsaasti tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa edellytti opetusjärjestelyjen ohella monipuolisia opiskelijapalveluita. Opiskelijoille tarjottiin muun muassa ohjaajan, sosiaalityöntekijän, opintoneuvojan, psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan, puheterapeutin, toimintaterapeutin, urasuunnittelijan ja työvalmentajan palveluja sekä opintotoimiston, asuntolan ja vapaa-ajan palveluja. Palvelutarjonta vaihteli jonkin verran yksiköittäin ja toimipisteittäin. Oulun ja Liperin yksiköt tarjosivat opiskelijapalveluita osin myös muille Luovin yksiköille ja toimipisteille. Osa palveluista ostettiin Helin kuntoutuskeskuksilta ja muilta Luovin yhteistyökumppaneilta. Opiskelijaterveydenhuollosta vastasivat pääsääntöisesti koulutuspaikkakuntien terveyskeskukset. Opiskelijapalveluiden toiminta liittyi kiinteästi oppilaitoksen muuhun opetus- ja kasvatustyöhön. Palvelujen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista kasvua, kuntoutusta ja hyvinvointia yhdessä oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa. Tavoitteena oli lisäksi ennaltaehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, toimenpiteiden oikea ja oikeaaikainen kohdentaminen sekä välittömien ratkaisujen etsiminen ongelmatilanteissa. Tavoitteena oli paitsi yksittäisen opiskelijan auttaminen ongelmatilanteissa, myös koko ,1 oppilaitoksen toiminnan kehittäminen siten, että oppilaitoksessa pystytään takaamaan opiskelijoiden hyvinvointi sekä fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen oppimisympäristö. Opiskelijapalveluiden rooli erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukena alkoi jo ennen opintojen alkua. Ennen opintojen alkua tarjotuissa palveluissa korostuivat opiskelijavalinnan asiantuntijuus sekä hakijan ja hänen verkostojensa kanssa tehtävä ohjaus- ja neuvontatyö, johon kuuluivat Avoimet ovet, vanhempainillat yms. messut ja tapahtumat Info-tilaisuudet ja vierailukäynnit Koulutuskokeilut Peruskoulun oppilaiden (9. luokka) oppilaitokseen tutustumisjaksot eli OLAT -jaksot Yhteistyö peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa Yhteistyö muiden ammatillisten oppilaitosten ja koulutukseen ohjaavien tahojen kanssa Haastattelut ja henkilökohtainen ohjaus hakuvaiheessa Yhteistyö hakijan ja hänen verkostonsa kanssa pyrittiin aloittamaan sitä varhemmin mitä enemmän haasteita sopivan koulutusalan ja -paikan valintaan liittyi. Vuoden aikana kehitettiin edelleen erityisesti perusopetuksen erityiskoulujen kanssa tehtävää nivelvaiheen ohjausyhteistyötä. Koulutuskokeilutoiminnan kehittäminen ja yhtenäistäminen jatkui Luovi-tasoisen työryhmän vetämänä. Koulutuskokeilusta kerätyn palautteen perusteella toimintaa pyritään edelleen kehittämään, jotta koulutuskokeilun aikana kerättyä arviointitietoa pystyttäisiin käyttämään entistä paremmin hyväksi Luovin opiskelijavalinnassa. Opiskelijavalinnoissa painotettiin erityisopetuksen palveluiden kohdentumista niitä eniten tarvitseville. Arvioinnin kohteina valinnoissa olivat hakijoiden todellinen erityisen tuen tarve sekä opiskeluedellytykset ja opintojen oikea ajoitus. Hakijan opiskelukyvyn arviointi saattoikin johtaa myös hänen ohjaamiseensa muiden palvelujen piiriin. HOJKS-työskentely eli opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatiminen aloitettiin heti opintojen alkuvaiheessa tai jopa hakuvaiheessa. HOJKS:iin kirjattiin tiedot opiskelijan erityisen tuen tarpeista, opintojen tavoitteista, suoritettavista opinnoista ja niihin liittyvistä erityisistä opetusjärjestelyistä sekä muista opiskelijalle tarjottavista yksilöllisistä tukitoimista. Opiskelijoiden HOJKS:it päivitettiin lukukausittain tai yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oman haasteensa HOJKS -työskentelyyn toi Luovin kaikkien yksiköiden siirtyminen opiskelijahallinto-ohjelma Primukseen. Opiskelijoiden erityisen tuen tarpeiden monimuotoistuminen lisäsi moniammatillisen yhteistyön tarvetta. Yhä useammassa opetusryhmässä työskenteli opettajan työparina ohjaaja. Myös muut opiskelijapalvelujen toimijat tekivät yhteistyötä sekä opiskelijan että hänen kanssaan työskentelevien henkilöiden kanssa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opiskelijahuoltoryhmien toiminnan kehittäminen ja toiminnan painopisteen muuttaminen yhä enemmän ennaltaehkäisevän työn suuntaan jatkui ansiokkaasti eri yksiköissä. Opiskelijan ohjauksen painopiste siirtyi opintojen edetessä vähitellen jatkosijoittumisen tukemiseen. Urasuunnittelijat olivat opiskelijan, opettajien ja ohjaajien tukena sopivan työssäoppimispaikan etsimisessä ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimisen toteutuksen suunnittelussa. He auttoivat opiskelijoita myös opintojen jälkeisten työllistymissuunnitelmien selkiyttämisessä sekä yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja työnantajien kanssa. Vuonna 200 lähes kolmannes ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista asui Luovin asuntoloissa. Asuntolassa asuvien osuus vaihteli yksiköittäin. Luovin ja Nuorten Ystävien välinen yhteistyösopimus asumisen järjestämisestä Muhoksella Leppiniementiellä purettiin hyvässä yhteisymmärryksessä ja asumispalvelut toteutettiin syksystä lähtien Luovin omana toimintona. Luoville palkattiin Muhoksella 14 15

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö 1 Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi tarjoaa ammatillista erityisopetusta ja ammatillista aikuiskoulutusta yhteensä 23 paikkakunnalla kautta

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS

BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS 2BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO, HAKIJAN OPAS 2016 2017 Sisällysluettelo Tervetuloa Bovallius-ammattiopistoon!... 3 Opiskelemaan syksyllä 2016?... 4 Yksilöllistä oppimista

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2015

Vankiloiden opetustarjonta 2015 Vankiloiden opetustarjonta 2015 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ankohta Järjestäjä Helsingin Peruskoulu/ lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) neljä kurssia

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen Taulukko 1. Hakijan perustiedot. Nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten Hakijan perustiedot Virallinen nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

29.10.2014/Marjut Huttunen

29.10.2014/Marjut Huttunen Toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Luovissa kevään 2014 pilotissa - Alueellinen perehdytystilaisuus 29.10.2014 Oulu Toimivaa laadunhallintaa ja

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen kehittäminen Jyväskylän aikuisopistossa Minna Sillanpää, koulutuspäällikkö Jyväskylän aikuisopisto, yhteiset opinnot ja ohjauspalvelut Sisältö Jyväskylän

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä

Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Kansainväliset hankkeet Luovin kehittämisen välineenä Koulutuksen ja nuorison EU-ohjelmat uudistuvat Erasmus+ alkaa 2014, Oulu Anne Tornberg Lyhyesti Luovista Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot