PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta

2 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) I YLEISTÄ Toimiala/Soveltamisala Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO Organisaation kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut Terveys- ja hyvinvointipalvelut Vanhustenhuollon palvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sisäiset palvelut ja tukipalvelut...8 III JOHTAMINEN Perusturvakeskuksen johtaminen Perusturvajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta Vastuualueen päällikön tehtävät ja toimivalta Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta Lähipalvelualueiden koordinaattorien tehtävät ja toimivalta Johtoryhmä...10 IV PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN Päätösten tekeminen ja otto-oikeus Henkilöstöasioista päättäminen Toimialakohtaiset säädökset Asiakirjojen allekirjoittaminen...13 V MUUT MÄÄRÄYKSET Hankinta ja laskujen hyväksyminen Ostopalvelut Toimintayksiköiden päätösvalta Voimaantulo...14

3 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) I YLEISTÄ Tässä toimintasäännössä kuvataan perusturvan yhteistoiminta-alueen organisaatio, johtamisjärjestelmä ja viranhaltijoiden päätösvalta. Tämä toimintasääntö kumoaa Porin perusturvan yhteislautakunnan vahvistaman Perusturvan yhteistoiminta-alueen väliaikaisen toimintasäännön. Toimintasääntöön on koottu perusturvalautakunnan alaisilleen viranhaltijoille siirtämää päätösvaltaa koskevia sekä johtosääntöä täydentäviä määräyksiä. Perusturvajohtaja vastaa toimintasäännön ajanmukaisuudesta. Toimintasääntö luo toiminnalle hallinnolliset puitteet. Toimintasääntöä tarkistetaan tarvittaessa. Toimintasäännössä määritellyistä asioista tulee tehdä kuntalain mukainen viranhaltijapäätös ( 16). 1 Toimiala/Soveltamisala Porin perusturvan tehtävänä on taata yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusturva sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Perusturvalautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä Luvialla, Merikarvialla, Pomarkussa, Porissa ja Ulvilassa näiden kuntien väestölle. Lautakunta vastaa myös riita- ja rikosasioiden sovittelusta annetun lain mukaisesta sovittelutoiminnasta. Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii lautakunnan alaisena toimiva perusturvakeskus. Perusturvakeskuksen toimintaa ohjaa Porin kaupungin hallintosääntö ja perusturvalautakunnan johtosääntö. Tämä toimintasääntö sisältää perusturvalautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestämisestä, sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. 2 Toimintatavat Perusturvakeskuksen toimintaa ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia sekä perusturvalautakunnan hyväksymä toimintaohjelma. Toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa noudatetaan Porin kaupungin BSC -suunnittelumallia. Palvelujen vaikuttavuutta kehitetään laatujärjestelmäperiaatteiden mukaisesti. Toimintatapa on asiakaslähtöistä. Perusturvakeskuksen kokonaistoimintaa ohjaa yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti palvelut tuotetaan lähipalveluina ja yhteisinä palveluina. Palvelut on kuvattu erikseen laaditussa palvelusopimuk-

4 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) sessa. Kokonaistoimintaa ohjaa vuosittain talousarvion yhteydessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnittelua varten perustetaan palveluohjausmenettely. Palvelusuunnitelmassa kuvataan lähipalvelut ja yhteiset palvelut sekä toimipisteet. Lähipalvelut perustuvat aluejakoon. Kullakin lähipalvelualueella on lähipalvelukeskus ja lähipalvelupisteitä. Lähipalvelut perustuvat moniammatilliseen toimintaan. Toiminnalla pyritään sekä osaamisen laajaan jakamiseen koko organisaatiossa että tehokkaaseen käyttöön palvelujen tuottamisessa. Palvelutehtävät ja toimintatavat määritellään palvelusuunnitelmassa. Yhteiset palvelut tuotetaan joko keskitetysti yhdestä toimipisteessä tai hajautettuina palveluina lähipalvelupisteissä tai asiakkaan kotona. Palvelutoiminnan painopistettä suunnataan avohoitoon, ennalta ehkäisyyn ja kuntoutukseen, joilla tuetaan asiakkaiden selviytymis- ja toimintakykyä. II ORGANISAATIO 3 Organisaation kuvaus Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Perusturvakeskuksen talous-, henkilöstö-, hallinto- ja kehittämispalveluiden järjestämisestä vastaa sisäisten palveluiden vastuualue. Sisäisten palveluiden tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille. Perusturvakeskuksen asiakaspalvelujen palvelualueita ovat: Sosiaali- ja perhepalvelut Terveys- ja hyvinvointipalvelut Vanhustenhuollon palvelut Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Palvelualueita johtavat palvelujohtajat, jotka toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa ja vastaavat palvelualueille osoitettujen yhteisten palvelujen määrärahojen riittävyydestä, toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta ja henkilöstön riittävyydestä. Yhteistoiminta-alue on jaettu kuuteen lähipalvelualueeseen. Lähipalvelualueella on koordinaattori, joka koordinoi, kehittää ja johtaa lähipalvelualueensa toimintaa ja vastaa alueen palvelutarpeen seurannasta ja palveluiden koordinoinnista sekä lähipalvelualueelle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä. Koordinaattorin esimiehenä toimii perusturvajohtaja.

5 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) Perusturvan yhteislautakunta, 21 jäsentä Perusturvajohtaja Sisäiset palvelut Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden johtaja Kuntoutus- ja sairaalapalvelut + esh Vanhuspalveluiden johtaja Vanhustenhuollon palvelut Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Sosiaali- ja perhepalvelut + esh Terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja Terveys- ja hyvinvointipalvelut + esh Luoteinen Lähipalvelualue Koordinaattori Länsi-Pori ja Luvia Koordinaattori Pohjois- Pori Koordinaattori Itä-Pori Koordinaattori Keski-Pori Koordinaattori Ulvilan lähipalvelualue Koordinaattori A S I A K A S Kuva 1: Perusturvakeskuksen organisaatiomalli Kuva 2: Perusturvakeskuksen organisaatio, palvelu- ja vastuualueet

6 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) Palvelualueet jakautuvat toimintasäännön 4-8 :n mukaisesti edelleen vastuualueisiin, vastuuyksiköihin ja toimintayksiköihin. Vastuualuetta johtaa palvelujohtajan alaisuudessa vastuualueen päällikkö, alueylilääkäri tai vanhuspalveluiden päällikkö, joka vastaa toimialueelle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, henkilöstöjohtamisesta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Vastuualueet muodostuvat yhdestä tai useammasta vastuuyksiköstä. Vastuuyksikköä johtaa esimies, joka vastaa yksikölle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuualueiden ja -yksiköiden organisointi ja esimiesten toimenkuvaukset on kuvattu liitteissä. Vastuuyksiköt voidaan jakaa sujuvan palvelujen tuotannon kannalta tarpeellisiin toimintayksiköihin. Toimintayksiköllä on oma lähiesimies. Organisaatiorakenteesta päättää perusturvalautakunta, lähiesimiehen valinta tapahtuu henkilövalintasääntöjen mukaisesti. Perusturvakeskuksen sisäisten palvelujen tuottamisesta vastaavat talous- ja resurssipalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä hallintopalvelut. 4 Sosiaali- ja perhepalvelut Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityössä yhteistoiminta-alueen asukkaita autetaan oman elämän hallinnassa tukemalla heitä sosiaalisessa ja taloudellisessa selviytymisessä. Lastensuojelu huolehtii lastensuojelun (avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon) palveluista, lastensuojelun maakunnallisesta kehittämisestä, perheoikeudellisista asioista (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeus), maakunnallisesta sosiaalipäivystyksestä sekä rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Perheneuvola auttaa lasten ja nuoren kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja kriisitilanteissa. Vammaispalvelut tarjoavat avohuollon asiakkaille ja vammaispalveluyksiköiden asiakkaille ja vammais- ja kehitysvammapalveluita ja taloudellisia tukitoimia asianmukaisten lakien mukaisesti. Sosiaali- ja perhepalveluita johtaa sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja. Hänen sijaisenaan toimii erikseen määräajaksi nimettävä palvelupäällikkö. Aikuissosiaalityön palveluiden tuottamisesta lähipalvelualueilla vastaa johtava sosiaalityöntekijä, jonka esimiehenä toimii aikuissosiaalityön päällikkö. Lastensuojelun avohuollon palveluista vastaa kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, jotka kumpikin vastaavat kolmesta lähipalve-

7 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) lualueesta. Lisäksi lastensuojelussa toimii sijaishuollosta vastaava johtava sosiaalityöntekijä sekä keskitettyjen palveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden esimiehenä toimii lastensuojelun päällikkö. 5 Terveys- ja hyvinvointipalvelut Toiminta-ajatus Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon tehtävänä on järjestää yhteistoiminta-alueen asukkaille kansanterveyslain mukaisia avoterveydenhuollon palveluita. Psykososiaalisten palvelujen (päihde- ja mielenterveyspalveluiden) yksikkö tuottaa palveluja mielenterveys- ja päihdeongelmaisille. Yksikkö edistää mielenterveyttä ja tavoittelee päihdehaittojen vähentämistä yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on huolehtia väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä yhteistyössä muiden kuntien, hallinnonalojen ja 3. sektorin kanssa. Terveyspalveluita johtaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtajan sijaisen nimeää määräajaksi perusturvajohtaja. Jokaisella lähipalvelualueella toimii alueylilääkäri, joka vastaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden toteuttamisesta alueella. Alueylilääkärin esimiehenä toimii terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. Kansanterveyslaissa ja päihdehuoltolaissa tarkoitettu terveyskeskuksen vastaava lääkäri on terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja. 6 Vanhustenhuollon palvelut Kotihoitopalvelut järjestää asiakkaan tarpeista lähtevää riittävää ja oikein kohdennettua palvelua, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle ja hyvinvoinnille. Palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa järjestetään hoivaa ja hoitoa vanhuksille sekä pitkäaikaissairaille, joiden kotona asuminen käytettävissä olevien palvelujen turvin ei ole mahdollista. Vanhustenhuollon palveluita johtaa vanhuspalveluiden johtaja. Jokaisella lähipalvelualueella toimii vanhuspalveluiden päällikkö, joka vastaa vanhustenhuollon palveluiden toteuttamisesta alueella. Vanhuspalveluiden päällikön esimiehenä toimii vanhuspalveluiden johtaja. 7 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Toiminta-ajatus Sairaalapalvelut järjestävät äkillisen sairauden vaatiman sairaalahoidon ja siihen liittyvän jatkohoidon, sekä kuntoutuksen ja polikliini-

8 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) sen erikoistutkimuksen. Sairaalapalvelut järjestävät lisäksi tarpeellisen pääasiassa päiväkirurgisen leikkaustoiminnan. Kuntoutuspalvelut järjestää perusturvan asiakkaille erikoislääkärijohtoista tutkimusta, ohjausta, neuvontaa ja hoitoa sekä toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää palvelua. Kuntoutus- ja sairaalapalveluita johtaa kuntoutus- ja sairaalapalveluiden johtaja. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden johtajan sijaisen nimeää määräajaksi perusturvajohtaja. 8 Sisäiset palvelut Sisäiset palvelut koostuvat talous- ja resurssipalveluiden, tutkimusja kehittämispalveluiden sekä hallintopalveluiden vastuuyksiköistä, joita kutakin johtaa vastuuyksikön esimies. Sisäisten palveluiden ja tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille. Talous- ja resurssipalveluiden vastuuyksikkö vastaa talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä palvelussuhdeasioista ja yhteistoiminta- ja työhyvinvointiasioista. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluvat yhteydenpito kiinteistöjen huoltoon ja vuokraukseen sekä kuljetuksiin ja palveluliikelaitokseen liittyvissä asioissa. Yksikön esimiehenä toimii talouspäällikkö. Talouspäällikkö päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen myöntämisestä. Tutkimus- ja kehittämispalvelut vastaa koko perusturvan lääketieteen, hoitotyön ja sosiaalityön kehittämisestä, henkilöstö- ja koulutussuunnittelusta, hankkeiden ja projektien koordinoinnista sekä oppilaitos- ja yliopistoyhteistyöstä. Vastuuyksikön esimiehenä toimii kehittämispäällikkö. Hallintopalvelut vastaa perusturvalautakunnan toimintaedellytyksistä, yleishallinnosta, tietojärjestelmien ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi vastuuyksikön tehtäviin kuuluvat sopimusasioiden valmistelu, laatujärjestelmän kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen viestintä ja lainopilliset asiat. Vastuuyksikön esimiehenä toimii laatupäällikkö. Vastuuyksiköiden esimiehet toimivat perusturvajohtajan alaisuudessa. Tämä nimeää esimiehille määräajaksi sijaiset. III JOHTAMINEN 9 Perusturvakeskuksen johtaminen Perusturvakeskusta johdetaan Porin kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti ja kaupungin sekä perusturvalautakunnan asettamien strategisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Perusturvakeskuksen johtamisessa noudatetaan kaupungin kaupunkistrategian mukaista hyvää johtamistapaa.

9 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) Henkilöstöasioissa esimiesten toimivalta on määritelty erillisissä esimiesten toimenkuvauksissa. 10 Perusturvajohtajan yleiset tehtävät ja toimivalta Perusturvajohtajan yleiset tehtävät on määrätty perusturvalautakunnan johtosäännössä sekä tarkennettu perusturvajohtajan toimenkuvauksessa. Perusturvajohtaja päättää tarvittaessa palvelujohtajien sijaisuuksista. 11 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät ja toimivalta Palvelualueen johtajan yleisenä tehtävänä on - johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa - suunnitella palvelurakennetta asiakastarpeita vastaavaksi - toimia omaa palvelualuettaan koskevien asioiden esittelijänä perusturvalaitakunnassa - huolehtia siitä, että vuosittaiseen talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat valmistellaan asianmukaisesti - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta- ja henkilöstösuunnitelman toteutumista - huolehtia osaltaan tarkoituksenmukaisesta ja hyvästä yhteistyöstä muiden yksiköitten sekä viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa - vastata yhteistoimintamenettelystä - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä - vastata vastuualueensa yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta (Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 8, Laki yksityisestä terveydenhuollosta 7 ja 13 ) - tehdä muut perusturvajohtajan antamat tehtävät. 12 Vastuualueen päällikön tehtävät ja toimivalta Vastuualueiden päälliköiden tehtävänä on palvelujohtajan alaisuudessa - johtaa ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta-, henkilöstö- ja palvelusuunnitelman toteutumista - huolehtia yksikköjen yhteistä toimintaa vaativien asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata vastuualueensa sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä - tehdä muut palvelualueen johtajan antamat tehtävät 13 Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta Vastuuyksiköiden esimiesten tehtävänä on vastuualueiden päälliköiden alaisuudessa - johtaa ja kehittää oman yksikkönsä toimintaa

10 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) - vastata asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa toiminta-, henkilöstö ja palvelusuunnitelman toteutumista - huolehtia yksikköjen yhteistä toimintaa vaativien asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista - vastata alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista - vastata vastuuyksikkönsä sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä - tehdä muut palvelupäällikön antamat tehtävät 14 Lähipalvelualueiden koordinaattorien tehtävät ja toimivalta Lähipalvelualueiden koordinaattorien tehtävänä on perusturvajohtajan alaisuudessa - koordinoi, kehittää ja johtaa lähipalvelualueensa toimintaa - vastata alueensa palvelutarpeen seurannasta ja palveluiden koordinaatiosta - huolehtia lähipalvelualueensa palveluiden saatavuudesta ja palveluohjauksen toteutumisesta - huolehtia lähipalvelualueensa vastuuyksikköjen yhteistä toimintaa vaativien asiakkaiden saumattomista palvelukokonaisuuksista - vastata lähipalvelualueelle osoitettujen määrärahojen riittävyydestä - tehdä palveluiden tuottamiseen ja toimintaan liittyvissä asioissa yhteistyötä palvelualueiden esimiesten ja muiden lähipalvelualueiden koordinaattorien kanssa - vastata lähipalvelualueensa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä - tehdä yhteistyötä sopijakuntien ja Porin kaupungin kanssa 15 Johtoryhmä Perusturvassa on johtoryhmä, joka toimii perusturvajohtajan apuna strategiaa, toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevien asioiden valmistelussa. Johtoryhmän muodostavat perusturvajohtaja, palvelujohtajat, talouspäällikkö sekä perusturvajohtajan määräämät tehtävänsä perusteella valittavat henkilöt. Henkilöstöjärjestöt nimeävät johtoryhmään yhden edustajan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii perusturvajohtaja. Johtoryhmä vastaa koko perusturvakeskuksen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien valmistelusta, niiden toteutuksesta ja seurannasta, keskuksen voimavarojen suuntaamisesta sekä yksiköiden välisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta. Johtoryhmä huolehtii siitä, että voimavaroja käytetään joustavasti, asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisesti ja tuloksia tuottavasti. Johtoryhmä koordinoi ja edistää perusturvakeskuksen ammatillisen asiantuntemuksen kehittämistä ja työmotivaatiota. Tavoitteena on, että henkilöstö ja esimiehet etsivät ja toteuttavat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Palvelualueilla toimivat palvelujohtajien nimeämät työryhmät, jotka kokoontuvat puheenjohtajien kutsusta ja päättävät toimintatavas-

11 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) taan. Kokouksissa noudatetaan yhteisesti laadittavaa vuosisuunnitelmaa ja niistä pidetään pöytäkirjaa. Henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajan palvelualueiden työryhmiin. IV PÄÄTÖSTEN TEKEMINEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN 16 Päätösten tekeminen ja otto-oikeus Päätöspöytäkirjat Viranhaltija pitää päätöspöytäkirjaa kaikista päätöksistä. Päätöspöytäkirjaa tulee pitää yllä viranhaltijapäätösten tekemistä varten osoitetuissa järjestelmissä. Tässä tarkoitettujen viranhaltijoiden tulee huolehtia siitä, että lautakunnan esittelijöillä on mahdollisuus tutustua tehtyyn päätökseen neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta (hallintosääntö 17 ) ja antaa tieto esittelijälle. Päätöspöytäkirjan nähtävissä pitämisessä noudatetaan keskushallinnon antamia ohjeita. Pääsääntönä on, että viranhaltijan päätöspöytäkirjaa ei pidetä yleisesti nähtävänä. Kuitenkin henkilöstövalintaa koskevat ja muut päätökset, joista on kuntalain mukainen muutoksenhakuoikeus, tulee pitää yleisesti nähtävänä. Näiden nähtävillä pitämisestä tulee ilmoittaa kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla päivää ennen nähtäville asettamista. Muutoksenhakua varten nähtävillä pidetään viranhaltijapäätöksistä: - Henkilön valinta vakinaiseen työsuhteeseen. - Mikäli määräaikainen tehtävä tai sijaisuuden hoito on ollut virallisesti haettavana, niin tehtävään otettavasta tehty päätös on oltava julkisesti nähtävillä. Mikäli valinta on tehty ilman hakumenettelyä, päätöstä ei pidetä yleisesti nähtävillä. - Päätökset erillishankinnoista, joista on pyydetty tarjoukset (vain julkiset tiedot). Otto-oikeus Perusturvalautakunnan käsiteltäväksi voidaan ottaa lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia (kuntalain 51 :n 1 ja 2 momentit). Perusturvalautakunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita (kuntalain 51 :n 5 momentti). Asian ottamisesta perusturvalautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijät (hallintosäännön 16 :n 2 momentti). Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (kuntalain 51 :n 4 momentti). Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan lautakunnan käsiteltä-

12 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) väksi. Asiaa käsitellessään lautakunnalla on sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. 17 Henkilöstöasioista päättäminen Henkilöstövalinnat tapahtuvat johtosäännön mukaisesti. Hallintosäännön mukaan palvelussuhteen päättämisestä vastaa sama toimielin, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän. Henkilöstöasioissa noudatetaan päätösvaltaa siten, että esimies päättää alaisensa osalta asioista, joissa päätösvalta on delegoitu alemmalle tasolle. Päätökset tehdään sovellettavien lakien, virka- ja työehtosopimusten sekä kaupungin määräysten ja ohjeistusten puitteissa. Perusturvan johtoryhmä valmistelee toimintaohjeen henkilöstöasioihin liittyvistä valtuuksista perusturvalautakunnan päätettäväksi. Henkilökohtaisista vuosisidonnaisista lisistä sekä harkinnanvaraisesta sairausajan palkasta päättää keskitetysti talouspäällikkö. Perusturvajohtajaa koskevista henkilöstöasioista päättää palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja. 18 Toimialakohtaiset säädökset Delegointisäännökset yksilökohtaisissa päätöksissä: Maksut Yksilöä koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupäätöksen tekee ao. vastuualueen viranhaltija lain ja perusturvalautakunnan/valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamista päättää palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Oikeus pyyntöjen tekemiseen Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 :n 2. momentin tarkoittamia pyyntöjä ovat oikeutettuja tekemään perusturvajohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan määräämät viranhaltijat. Sosiaali- ja perhepalvelut Lastensuojelulain 13 :n 1 momentin (lastensuojelusta päättävä viranhaltija) mukaista päätöksentekovaltaa käyttää lastensuojelun päällikkö. Lastensuojelulain 13 :n 2 momentin tarkoittamaa päätösvaltaa kiireelliseen sijoitukseen liittyvän yhteydenpidon rajoittamisen osalta sekä yhteydenpidon rajoittamista kiireellisessä tilanteessa lastensuojelulain 63 :n 2 momentin mukaan käyttää lastensuojelun sosiaalityöntekijä tai johtava sosiaalityöntekijä ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä. Lastensuojelulain 38 :n mukaisista kiireellisistä sijoituksista päättää lastensuojelulain 13 :n 2 momentissa tarkoitettu lastensuojelun so-

13 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) siaalityöntekijä sekä virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä. (KH ) Isyyslain 13 :n mukaisesta isyyden selvittämisen keskeyttämisestä päättää lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä lastenvalvojan esityksestä. Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät tekevät toimeentulotukilain mukaiset toimeentulotukipäätökset lain ja palvelujohtajan vahvistamien ohjeiden perusteella. Päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella päättää psykososiaalisten palvelujen asianomainen viranhaltija. Päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta hoitoon määräämisestä päättää virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä. (KH ) Vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöpäätöksiä tekevät vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, johtavat ohjaajat ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Vammaispalveluiden päällikkö tekee päätökset erityishuoltoohjelmasta (laki kehitysvammaisten erityishuollosta). Palvelualueiden johtaja päättää toimialueensa lyhytaikaisista vuokrasopimuksista. 19 Asiakirjojen allekirjoittaminen Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Perusturvajohtaja allekirjoittaa perusturvan vastuualuetta koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Vastuualueen päällikkö allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluetta koskevat asiakirjat. V MUUT MÄÄRÄYKSET 20 Hankinta ja laskujen hyväksyminen Palvelualueet valmistelevat vuosittain esityksen henkilöistä, jotka perusturvalautakunnan puolesta hyväksyvät menoja. Hankintavaltuudet jaetaan kaupunginhallituksen päätöksellä kolmeen, vuosittain määriteltävään euroarvoiseen tasoon. Perusturvakeskuksessa hankintavaltuudet (Liitteenä) jakautuvat seuraavasti: 1. Perusturvajohtaja ja palvelujohtajat, talouspäällikkö; ylin eli kallein luokka 2. Vastuualueiden päälliköt; keskikallis luokka

14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk (14) 3. Vastuuyksiköiden päälliköt, varastonhoitajat ja muut johtoryhmän määrittelemä henkilöt; alin luokka Hankinnoissa, joista on tehty kaupunkitason puitesopimus, sopimukseen perustuva tilaaminen voidaan delegoida em. esimiesten päätöksellä. Investointihankintamäärärahojen käytöstä päättää perusturvajohtaja. Investointimäärärahojen siirrosta käyttötalouteen päättää perusturvalautakunta. 21 Ostopalvelut Perusturvajohtaja vastaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujärjestelmien yhteensovittamisesta ja kumppanuuden kehittämisestä. Ostopalveluiden määrärahojen riittävyydestä vastaa perusturvajohtajan ohella asianomainen palvelujohtaja. 22 Toimintayksiköiden päätösvalta Vastuualueen päällikkö vastaa siitä, että hänen alaisensa toimintayksikön esimiesten päätösvalta määritellään tämän toimintasäännön periaatteiden mukaisesti. 23 Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 14.4.2011 96 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk 14.4.2011 96 2(13) I YLEISTÄ... 3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ. Perusturvalautakunta

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ. Perusturvalautakunta PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 18.4.2012 95 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 180412 95 2(14) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 16 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 14 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVA TOIMINTASÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNTA

PORIN PERUSTURVA TOIMINTASÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNTA PORIN PERUSTURVA TOIMINTASÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNTA 23.8.2017 144 Porin kaupungin perusturva, Toimintasääntö Petultk 23.8.2017 144 2(18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintasääntö... 4 2. Perusturvan tehtävät

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus 5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 65 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA, HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN DELEGOINTIPÄÄTÖS, hallintosihteeri Päivi Seppi 29.9.2017 Valtuuston 29.5.2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto.

Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto. PERUSTURVALAUTAKUNTA JA PERUSTURVAOSASTO I luku Perusturvalautakunta 118 Perusturvalautakunta ja jaosto 119 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA... 1

MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA... 1 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 27.2.2013 9 Voimaantulo: 1.3.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Tuotantojohtajan päätös 21.1.2015, 16 SAIRAALA- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 a. Toiminta-alue Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja,

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5. Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.2017 77 Voimaantulo 1.6.2017 Lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 6 p:nä 2012

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 6 p:nä 2012 4 01 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 6 p:nä 2012 1 Toimiala Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot