1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 1 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 2. ja 9. kaupunginosa, Eteläkeskus Korttelit , 9010,9013 ja 9019 sekä osa kortteleista 9008, 9011, 9012, 9016 ja 9022 sekä katu, virkistys, erityis, vesi ja rautatiealueet KAAVASELOSTUS KAAVOITUS 2007

2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 tunnistetiedot Asemakaavan muutos 1 Rovaniemen kaupunki 2. kaupunginosa katu, virkistys ja vesialue 9. kaupunginosa korttelit , 9010, 9013 ja 9019 sekä osa korttelia 9008, 9011, 9016 ja 9022 sekä katu, virkistys, erityis, vesi ja rautatiealueet, Eteläkeskus laatijan nimi Rovaniemen kaupunki, tekninen osasto, kaavoitus Markku Pyhäjärvi yhteystiedot Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 PL Rovaniemi puh vireilletulosta ilm. päivämäärä tekninen lautakunta , 154 luonnosvaiheen kuuleminen tekninen lautakunta , 65 kaupunginhallitus , 232 viranomaisneuvottelu luonnosvaiheen kuuleminen tekninen lautakunta kaupunginhallitus julkisesti nähtävillä kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto 1.2 Kaava alueen sijainti Muutosalue on 9.kaupunginosan Eteläkeskuksen liikealue. Alue sijaitsee noin 2 kilometriä ydinkeskustasta etelään Valtatie 4:n eteläpuolella. kartta!!! 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan Eteläkeskuksen kortteleita ja katuverkkoa. Muutoksen tarkoituksena on tutkia koko Eteläkeskuksen kortteleiden käyttötarkoituksia ja rajauksia vastaamaan yleiskaavan ja elinkeinoelämän kehittymisen tarpeita. Samalla asemakaavalla mahdollistetaan katuverkon muutokset vastaamaan liikealueen kehittymisen mukanaan tuomaan liikenteeseen. Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitukset teollisuus ja varastoalueista liikealueiksi sekä ohjata kaupan sijoittumista alueelle ja samalla turvata liikenneverkon tilatarpeet ja varaukset kehittämistarpeita varten.

3 2 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen ja arviointi Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Ote Maakuntakaavasta 2. Ote yleiskaavasta 3. Asemakaavan seurantalomake 4. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5. Voimassa oleva asemakaava 6. Asemakaavan muutoskartta

4 7. Asemakaavamerkinnät ja määräykset 8. Pöytäkirja viranomaisneuvottelusta Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä 3 1. Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvitys, Entrecon, päivitys Valtatie 4 ja Rovaniemi, kaupunkirakenteen ja elinkeinoelämän kehittämisen näkökulmasta, Entrecon Suosiolan alueen kauppahankkeiden liikennevaikutukset, Liidea, Suosiolan alueen liikenneverkon kehittämistarpeet alueen kaupallisten kehittämishankkeiden näkökulmasta, Liidea Suosiolan alueen katuverkoston tilavaraussuunnitelma, YS Sito Oy

5 4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua alkaen kaupungintalolla kaavoitusyksikössä. Tekninen lautakunta , 154 on hyväksynyt asemakaavamuutoksen vireilletulon ja osallistumis ja arviointisuunnitelman. Alueelle laadittiin asemakaavan muutosluonnos, joka pidettiin luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävillä Tekninen lautakunta , 65 ja kaupunginhallitus , 232 on päättänyt asemakaavan muuttamisesta ja ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutosaluetta on laajennettu koskemaan lähes koko Eteläkeskuksen aluetta. Uusi asemakaavan muutosluonnos pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten uudestaan nähtävillä. Asemakaavan muutosluonnos on julkisesti nähtävillä välisenä aikana, kuulutus Lapin Kansassa Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 2.2 Asemakaava Tällä asemakaavan muutoksella asemakaavaa muutetaan siten, että Eteläkeskuksen kortteleiden käyttötarkoitukset muutetaan liikerakennuksille (K,KL,KM). Alueelle sallitaan kaksi liikerakennusten korttelialuetta, johon saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (Prisma ja ent. Eurospar). Teollisuustieltä Suosiolantielle tulee uusi katuyhteys Prisman tontin länsipuolelta ja koko katuverkon kehittämisen kannalta Suosiolantien, Lampelankadun ja Oijustien katualueita levennetään lisäkaistojen, kevyenliikenteen ja muun liikenteelle varatun tilan tarpeeseen. Paljon tilaa vaativalle kaupalle (KL 2) osoitetaan korttelialuetta alueen pohjoisosasta korttelista 9006 sekä kortteleista 9004 (K Rauta) ja Asemakaavan toteuttaminen Tontit ja alue on rakennettavissa kun asemakaava on saanut lainvoiman ja alueille laaditaan voimassa olevan asemakaavan mukaiset tonttijaot ja suoritetaan lohkomistoimitukset. Alueen toimivuus edellyttää liikenneverkon osalta liikenneselvityksen mukaiset investoinnit. Kortteleiden 9006 ja 9010 paljon tilaa vaativan kaupan alueiden (KL 2) käyttöönotto samoin kuin korttelin 9016 vähittäiskaupan suuryksikön toteuttaminen asemakaavan sallimassa laajuudessa edellyttää katuverkkoon tehtävät uudistukset, jotta liikenne alueella toimii.

6 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alue on yksi maakunnallisesti merkittävimmistä kaupankeskuksista. Alueelle on talousalueen suurin hypermarket kokoinen kauppa (Prisma), jonka ympäristöön on rakentunut ajan myötä laaja erikokoisten ja erialojen liikeyrityksien keskittymä. Suurimpia alueen toimijoita Prisman ohella ovat K Rauta ja Puukeskus. Kaava alueella ja sen välittömässä läheisyydessä rakennetaan koko ajan lisää kaupan tilaa voimassa olevan asemakaavan mukaan Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue kuuluu 9. kaupunginosaan. Alue sijoittuu rautatien pohjoispuolelle ja Valtatie 4:n eteläpuolelle rajoittuvalle alueelle. Kaava alue on rajattu koskemaan Eteläkeskuksen kortteli, katu ja virkistysalueita. Etäisyys ydinkeskustaan on noin 2 kilometriä. Alue ympäristöineen on muuttunut Prisman alueelle sijoittumisen myötä teollisuus ja varastorakennusten alueesta vähitellen kaupan ja liiketoiminnan alueeksi. Uusimpia alueelle toteutettuja liikerakennuksia ovat Lidl ja Prisman laajennus. Tällä hetkellä rakenteilla ovat Hovimäki keskus ja K Raudan laajennus sekä lupakäsittelyyn on tulossa liikerakennus kortteliin 9008 Lapin Kansan painotalon tontille. Alueen katu ja kevyenliikenteenverkko on voimassa olevan asemakaavan mukaan toteutettu. Osa alueen nykyistä korttelialueista on rakentamatta tai vajaasti rakennettu. Voimassa olevan asemakaavan teollisuus ja liikerakennusten alueella teolliseen toimintaan viittaavaa toimintaa löytyy ainoastaan puualan yritysten tonteilta kortteleissa 9010 ja 9019, muuten alueen rakennuksissa toimii kaupan ja liikealan yrityksiä ja niiden toimistotiloja. Merkittävimpiä kaava alueen toimijoita ovat Prisman hypermarket, K Rauta, Lapin Kansan painotalo, YIT:n toimitalo, K Noutotukku, Rovakate, Räinän puusepänliike, LVI Lämsä, Lapin Höylätuote Oy sekä Lampelankadun varren liikerakennuksissa sijaitsevat liikkeet mm. Valokulma. Mäntyvaarasta Kemijokeen laskeva, alueen läpi kulkeva, Veitikanoja ja sen varren Kesäkentän puisto ovat luonnontilassa Luonnonympäristö Maisemakuva Suunnittelualue on maisemakuvaltaan pääosin rakennettua liikerakennusten aluetta, jossa Veitikanojan varressa sekä kortteleiden 9007 ja 9010 välissä on luonnontilassa olevat virkistysalueet. Osa korttelialueista on rakentamatta (mm ja osa 9008) tai vajaasti rakennettu. Rakentamattomat alueet kortteleissa on luonnontilassa olevaa metsikköä. Vesistö Kaava alueen itäosissa on hitaasti virtaava Veitikanoja, jonka rannat ovat lehtimetsän ja pajupensaikon peitossa, sekapuuna kasvaa kuusta ja ylempänä myös mäntyä. Veitikanoja laskee Lampelankadun kohdalla Veitikanlampeen.

7 Rakennettu ympäristö Väestö kaava alueella Kaava alueella on lokakuussa 2007 asukkaita 27. Koko teollisuuskylässä asui yhteensä 111 ihmistä. Asukasluku alueella on kasvanut viidessä vuodessa 39 hengellä. Yhdyskuntarakenne Alue on rakentunut voimassa olevan asemakaavan mukaan katuverkon kokoajakatuina toimivat Oijustie ja Teollisuustie, joita pitkin ajoneuvoliikenne ohjautuu etelässä Valtatie 4:lle ja pohjoisessa kaupungin keskustaan. Kevyenliikenteen väylät kulkevat kokoajakatujen vierustalla ja uuden Suosiolantien katulinjauksen alueella. Korttelialueet ovat pääosin väljät laajoine parkkialueineen. Kaupunkikuva Kaupunkikuvaltaan alue on tavanomainen kirjavasti rakennettu liikealue, jossa rakennukset ovat pääosin 1. kerroksisia. Yhtenäistä kaupunkikuvaa on vaikea löytää. Kaupunkikuvaa hallitsee Oijustien katualue istutuksineen. Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava alueella ja sen ympäristössä sijaitsee monia alueellisesti merkittäviä palveluita, joita ei löydy muualta talousalueelta. Näistä esimerkkinä mm. Prisma, K Rauta ja useat huonekaluliikkeet, jotka ovat sijoittuneet kaava alueen välittömään läheisyyteen Vierustien varteen. Alueella on tällä hetkellä kaksi päivittäistavaraa myyvää kauppaa ja yksi kodinelektroniikkakauppa. Lähiaikoina alueelle on suunnitelmien mukaan sijoittumassa 4 uutta kodinelektroniikkakauppaa, toinen rautakauppa ja muutamia erikoiskauppoja sekä nykyisen Eurosparin ja sen takaa liitettävälle tontille vähittäiskaupan suuryksikkö, jossa päivittäiskaupan osuus on nykyisen Eurosparin kokoinen. Alueen suurimmat työllistäjät ovat Prisma 140 työpaikkaa, K Rauta kesäisin 70 ja muulloin 39 työpaikkaa ja YIT, jolla on 40 toimistotyöpaikkaa tontilla sekä verkkotoiminnan työntekijöiden tukikohta. Virkistys Kaava alueen ja Aittatien varastoalueen välissä on Veitikanojan ympäristöön sijoittuva virkistysalue, Veitikanpuisto ja Kesäkenttä. Luonnonojana Veitikanlampeen laskeva Veitikanoja ympäröivine alueineen on luonteeltaan luonnontilassa olevaa rakentamatonta virkistysaluetta, jolla nykyisellään kahden vanhan varastoalueen välissä ei ole virkistyskäyttöä. Veitikanlampi ja Veitikanoja ovat osana kaupungin viheraluejärjestelmää ja niiden rakentaminen puistomaisemmaksi ympäröivien alueiden maankäytön muuttuessa on suotavaa. Liikenne Alueen katuverkko on rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja se liittyy Oijustien kautta Valtatie 4. Oijustie ja Teollisuustie ovat alueen kokoajakatuja, joihin risteävät muut alueen liikekortteleihin rajoittuvat kadut Vierustie, Lampelankatu, Suosiolantie ja Hallitie. Teollisuustie Vierustie ja Oijustien sekä Oijustien ja Valtatien 4:n risteyksissä on liikennevalo ohjaus. Muut risteykset ovat normaaleita tasoristeyksiä, joissa etuajo oikeus on kokoajakaduilla Oijustiellä ja Teollisuustiellä. Liikenneturvallisuutta alueella on parannettu liikennevaloilla, keskikorokkeilla, liikenteenjakajilla (suojatiet) ja erillisillä kevyenliikenteen väylillä.

8 7 Alueen kevyenliikenteen väylät ovat osa koko kaupungin kevyenliikenteen verkostoa. Alueelle helppo ja turvallinen pääsy reitistöjä pitkin. Erilliset kevyenliikenteen väylät ovat Oijustien ja Vierustie Teollisuustien vieressä lisäksi Suosiolantielta Teollisuustielle Prisman länsipuolella sijaitsee oma väylä. Valtatie 4:n varressa on myös kevyenliikenteen reitit kumpaankin suuntaan. Kaupungin joukkoliikenteen reiteistä alueelle tulee bussilinja n:o 6, jonka päätepysäkki Prisma ja bussilinja n:o 2, jonka päätepysäkki Teollisuustiellä. Alueen liikenne on pääosin alueen asiakkaiden henkilöautoliikennettä, työpaikkaliikennettä sekä Alakorkalon ja Korkalovaaran välistä läpikulkuliikennettä sekä alueella toimivien yritysten huoltoliikennettä. Alueen liikennemääriä on tutkittu ja laskettu kaavoitusta varten tehdyissä liikenneselvityksissä, joissa mm. on tarkasteltu keskimääräistä vuorokausiliikennettä ja huipputuntiliikennettä. Pysäköinti alueelle on järjestetty alueen kiinteistöille, yleistä pysäköintialuetta alueella ei ole. Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen määrää ohjaa asemakaava ja tontille rakennetun kerrosalan määrä. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueella ei ole rakennus ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa eikä muinaismuistoalueita. Tekninen huolto Alueella on rakennetut käytössä olevat kunnallistekniikan verkostot. Vesi, viemäri, kaukolämpö ja sähköverkot ovat toteutettu pääosin katualueilla. Kaavaalueen läheisyydessä sijaitsevat koko Rovaniemen talousaluetta palveleva Suosiolan lämpökeskus ja Lautatien sähköasema. Jätehuollon ja puhtaanapidon kiinteistöt huolehtivat alueiltaan. Yleisten alueiden puhtaanapidosta huolehtii kaupunki.

9 Maanomistus Oheisessa maanomistuskartassa valkoisella merkityt alueet ovat yksityisten, yritysten tai muun kuin kaupungin omistuksessa. Loput alueet ovat kaupungin omistamia, joista violetilla merkityt alueet on vuokrattu. Yleiset alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa ja voimassa olevan asemakaavan mukaiset tontit muiden omistuksessa tai vuokraamia. Valtio omistaa Valtatie 4 tiealueen ja Rautatiehallinto puolestaan omistaa rautatiealueen ympäristöineen. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alue on ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). Maakuntakaavan osauudistus on vireillä. Yleiskaava Alueella on voimassa hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava. Suunnittelualueelle on osoitettu yleiskaavassa kaupallisten palveluiden aluetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön KM, palvelujen ja hallinnon aluetta P, työpaikka aluetta TP ja TP 1 sekä virkistysaluetta V.

10 9 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on liikerakennusten (KL), teollisuus ja liikerakennusten (TL) ja asuin ja kasvitarhan (AV) korttelialueita sekä virkistysalueita (VA,VL,VP), katu, erityis, vesi ja rautatiealueita. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen , 35. Pohjakartta Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 / mukainen ja se vastaa olosuhteita Rakennuskiellot ja suojelumääräykset Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja eikä suojelupäätöksiä. Nykytilanne Alueelle on muodostunut laaja kaupankeskus, jonne kauppa hakeutuu. Uusia hankkeita on rakenteilla ja suunnitteilla. Rakentaminen alueelle on toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Vireillä olevat hankkeet ja suunnitelmat Alueen kauppahankkeista IBI (kortteli 9008) ja K Raudan laajennus ovat rakennuslupakäsittelyssä nykyisen asemakaavan mukaisesti. Entisen Eurosparin, Puukeskuksen ja Kodin Terran hankkeet edellyttävät asemakaavan muuttamista. Suunnittelualueen vieressä on rakenteilla Hovimäki keskus, johon sijoittuu mm. kodintekniikan kauppoja. Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvitys, Entrecon, 2007 Selvityksessä on tarkastelut Rovaniemen kaupan palveluverkkoa: siinä tapahtuneita muutoksia, nykytilaa ja tulevia hankkeita sekä hankkeiden vaikutuksia. Selvityksen lähtökohtana on vuonna 2004 valmistunut Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvitys, jota päivitettiin tuoreimmilla tilastoilla ja hanketiedoilla. Suosiolan alueen kauppahankkeiden liikenneselvitys, Liidea, 2007 Liidea on tehnyt selvityksen Suosioalan alueen kauppahankkeiden liikennevaikutuksista. Selvityksellä on määritetty liikenneverkon kehittämistarpeet ja tilavaraukset alueella sekä hankkeiden vaikutus katuverkon kautta valtatiehen 4 ja sen kehittämistarpeisiin. Alueen liikennettä on tutkittu alueen kauppahankkeiden maksimi toteutumisen tuoman liikenteenmäärällä liikennemallilla. Suosiolan alueen liikenneverkon kehittämistarpeet alueen kaupallisten kehittämishankkeiden näkökulmasta, Liidea Liidea on liikenneselvitykseen pohjautuen tehnyt listan ja toteuttamisjärjestyksen Suosiolan alueen liikenneverkon vaatimista kehityshankkeista. Suosiolan alueen katuverkoston tilavaraussuunnitelma, YS Sito Oy Kaupunki tilasi liikenneselvityksen tulosten perusteella suunnitelman katuverkon kehittämisen vaatimista tilavarauksista. Tilavaraussuunnitelmassa on otettu huomioon liikenneverkon tulevaisuuden maksimi tilanteen vaatimien uusien katu, kaista ja risteysjärjestelyiden vaatimat alueet.

11 10 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelu on käynnistynyt aluksi Puukeskus Oy aloitteesta parantaa alueen liikennejärjestelyitä. Koska itse yritys sijaitsee Teollisuustiellä ja yrityksen saha Lampelankadulla on yrityksen sisäinen liikenne vaikeutunut merkittävästi Prisman laajennuksen jälkeen. Tilarova Oy on puolestaan hakenut korttelin 9005 käyttötarkoituksen muuttamista. Rovaniemen kaupunki on laajentanut elinkeinoelämän tarpeiden ja liikenneverkon ratkaisujen vuoksi asemakaavamuutoksen koskemaan laajemmin koko Eteläkeskuksen aluetta. Kaavamuutoksella on tavoitteena ratkaista alueen liikennejärjestelyt ja tutkia alueiden käyttötarkoituksia ja rajauksia vastaamaan yleiskaavan tavoitteita ja alueella toimivien tarpeita. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Puukeskus Oy ja Tilarova Oy aloitteista. Asemakaavan vireille tulo on kuulutettu Asemakaavan muutos on tullut vireille Tekninen lautakunta on , 154 hyväksynyt asemakaavamuutoksen vireilletulon ja osallistumis ja arviointisuunnitelman. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis ja arviointisuunnitelma, joka on tämän selostuksen liitteenä. Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa Vireille tulo Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua lähtien kaupungintalolla kaavoitusyksikössä ja kaupungin internetpalvelun kaavatorilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on lähetetty kirjeet alueen maanomistajille, lähialueen maanomistajille ja asukkaille sekä luonnonsuojeluyhdistyksille ja asukasyhdistykselle. Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua lähtien kaavoitusyksikössä kaupungintalolla. Vireilletulon jälkeen Pentti Eskelinen on jättänyt esityksen, että tonttia laajennettaisiin noin 2000 m 2 ja samalla tontille sallittaisiin sijoittaa enemmän asuntoja. Luonnosvaiheen kuuleminen on suoritettu pitämällä voimassa oleva asemakaava sekä päivätty asemakaavan muutosluonnos yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa. Nähtävillä pidosta on tiedotettu kuulutuksella

12 Lapin Kansassa ja kirjeitse asianosaisille. Asiasta ei ole jätetty mielipiteitä. Tekninen lautakunta , 65 ja kaupunginhallitus , 232 on päättänyt asemakaavan muuttamisesta ja ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Kaupungin kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan sekä maanhankinnan ja luovutuksen kesken on järjestetty useampia suunnittelukokouksia, joissa on yhdessä mietitty liikenteen ja kaupan järjestymistä alueella. Kaupan toimijoita kaupungin kanssa ovat kokouksia pitäneet mm. Arina, Kesko, Viita aho ja Puukeskus. Eteläkeskuksen kaupanalueen kehittymistä ja liikennejärjestelmää on uutisoitu useampaan otteeseen kaavaprosessin aikana Lapin Kansassa. Asemakaavan muutosaluetta on laajennettu koskemaan lähes koko Eteläkeskuksen aluetta. Uusi asemakaavan muutosluonnos pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten uudestaan nähtävillä syksyllä Viranomaisyhteistyö Ilmoitus vireille tulosta ja osallistumis ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen alkuvaiheessa tiedoksi Lapin ympäristökeskukselle. Asemakaavamuutoksesta on järjestetty 1. viranomaisneuvottelu , jossa oli läsnä edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Tiehallinnosta, Rovaniemen Verkko Oy:stä ja kaupungin hallinnon kaavoituksesta, yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja ympäristövalvonnasta. Viranomaisneuvottelussa Tiehallinnon edustaja Jorma Leskinen kertoi, että alueen liikennejärjestelmän toimimisen kannalta ratkaisu on olemassa. Valtion tienpitäjän näkökulmasta asia on hallinnassa, kohtalaisin kustannuksin pystytään toteuttamaan liikenneselvityksen toimenpiteet. Pitkällä tähtäimellä mahdollinen Paavalniemen sillan rakentaminen tuo liikenneverkkoon suurempien toimenpiteiden tarpeen. Vt4 on menossa liikenneministeriön liikennepoliittiseen selontekoon, jossa sitä esitetään jälkimmäiselle 5 vuotiskaudelle. Jorma Leskinen totesi myös, että Tiehallinnon ja tienpitäjän näkökulmasta kaupan keskittyminen yhteen paikkaan on valtion tieinvestointien kannalta järkevämpää kuin, että investointeja jouduttaisiin tekemään useampaan paikkaan. Lapin ympäristökeskuksen Tarja Outila mustutti, että aluetta koskevat valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) tulee kerätä ja avata muutenkin kuin vain otsikkoina. Selostukseen tulee etsiä tätä asemakaavan muutosaluetta koskevat asiat ja selvittää niiden vaikutusten arviointi. Antti Pihkalan (Lapin ympäristökeskus) kanssa käydään läpi kaavaa koskevat VAT ja päivitetään ne osallistumis ja arviointisuunnitelmaan. Tarja Outila esitti, että tutkittaisiin yleiskaavan mukainen vaihtoehto. Osa kaavamuutos alueesta on nyt esitetty yleiskaavan vastaisesti liikerakentamiseen työpaikka alueen tai virkistysalueen sijasta. Yleiskaavasta poikkeaminen tulee perustella selostuksessa. Tarja Outila lisäsi, että alue on entistä teollisuusaluetta, joten on syytä selvittää pilaantuneet maat ja laatia kunnostussuunnitelma. Lisäksi liikennejärjestelmä tulee selvittää todella hyvin ja siihen liittyen liikenneturvallisuus, logistiikka, työpaikkaliikenne ja huoltoliikenne. Liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta voisi olla tarkoituksen mukaista kaavan vaiheistaminen. Antti Pihkala lisäsi, että puutavaran säilyttä

13 12 misen vaikutus palo ja pelastustoimen kannalta on huomioitava ja Veitikanojan luontoarvot sekä tulvakorkeudet on otettava huomioon suunnittelussa. Tulvaalueille ei voida osoittaa rakentamista. Viranomaisneuvottelun jälkeen on Antti Pihkalan kanssa käyty läpi kaava aluetta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka kirjataan ja avataan tässä selostuksessa. Asemakaavaluonnosta päivitetään tulvamääräyksien ja rakennusalojen osalta ja samalla Veitikanojan varren virkistysalue liitetään kaava alueeseen. Pilaantuneet maat on selvitetty yhteistyössä Lapin ympäristökeskuksen kanssa ja kaava alueella ei ole ympäristöhallinnon maaperän tietojärjestelmän mukaan pilaantuneiden maiden selvitystarvetta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena on saada alueen käyttötarkoitukset ja rajaukset vastaamaan yleiskaavan tavoitteita sekä saada alueesta vetovoimainen kaupankeskittymä, joka on hyvin saavutettavissa toimivien liikenneyhteyksien varrella. Tavoitteena on saada asemakaavalla ohjattua alueen rakentamista teollisuus ja varastorakennusten alueesta liikealueeksi, jossa kaupallisten hankkeiden sijoittumista ohjataan kaavamääräyksillä. Paljon tilaa vaativat kaupan alueet sijoittuu alueen pohjoisosiin ja päivittäistavaraa myyvät vähittäiskaupan suuryksiköt alueen eteläpäähän. Kaupan alueen kehittymisen ehdoton edellytys on toimiva liikenneverkko. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden tarkoituksena on edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden käyttöä koskevissa päätöksissä, edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa ja turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Edellä mainituissa tavoitteissa ilmaistaan valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäytön kysymyksistä. Tavoitteet konkretisoidaan ja ratkaistaan maakuntakaavassa ja nk. kuntakaavoissa sekä valtion eri viranomaisten toiminnassa. 1. Toimiva aluerakenne Asemakaavamuutoksella tuetaan kaupunkirakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista nykyistä kaupunkirakennetta hyödyntämällä. Kaupanalueen sijainti ja kehittymismahdollisuudet valtatie 4:n ja kaupungin ydinkeskustan läheisyydessä toimivien liikenneyhteyksien varrella hyödyntää ja tukee toimivan aluerakenteen kehittymistä. 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kaupanalueen tiivistymisellä, keskittymisellä ja liikenneverkon järjestelyillä parannetaan elinympäristön toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä olemassa olevaa kaupunkirakennetta sekä parannetaan elinkeinon toimintaedellytyksiä varaamalla alueita liike elämän tarpeisiin. Alueen palvelut ja työpaikat ovat kes

14 13 kustan läheisyyden ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Kaupan alueen kehittyessä ja katuverkon järjestelyillä parannetaan alueen saavutettavuutta ja samalla parannetaan erilaisilla liikenteellisillä ratkaisuilla liikenneturvallisuutta. Alue on nyt jo hyvin kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen saavutettavissa, mutta alueen kehittyessä edellytykset joukkoliikenteen kehittymiselle paranevat kysynnän kasvaessa ja kevyenliikenteenverkko osalta liikenteen investoinnit lähinnä parantavat jo olemassa olevien väylien laatua ja turvallisuutta. Korttelialueiden rakennuspaikkojen määrittämisessä ja alueen rakentamisessa huomioidaan Kirkonjyrhämän mukaan alueelle määräytyvä alin tulvan kannalta sallittu rakentamiskorkeus N43 +77,20 m. Pilaantuneiden maiden puhdistustarve selvitetään yhdessä Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Pilaantuneita maita voi olla entisillä puujalostusalueilla. Kaava alue kuuluu kaupungin vesihuoltojärjestelmään ja kaavamuutoksen johdosta järjestelmä muuttuu uusien järjestelmään liittyvien rakennusten tonttiliittymisten osalta. 3. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Valtatie 4 ja katuverkon kehittämishankkeet on suunniteltu kokonaisuutena yhteistyössä Tiehallinnon ja kaupungin kanssa. Osa kehittämiskohteista sijoittuu Tiehallinnon hallinnoimalle alueelle ja osa kaupungin katuverkkoon. Alueen uudet tie ja katujärjestelyt tukeutuvat olemassa olevaan liikenneverkkoon, ainoa uusi katulinjaus liikenneverkkoon on Suosiolantien jatkaminen Teollisuustieltä Oijustielle. Liikenneturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä parannetaan liikenne ja katualueiden toteutuksilla mm. liikennevaloilla, keskikorokkeilla, istutuksilla, erillisillä kevyenliikenteen väylillä ja suojatiesaarekkeilla. Valtakunnallisesti merkittäviin suunnittelualueen eteläpuolella olevaan Valtatie 4 ja pohjoispuolella olevaan päärautatieverkon alueeseen asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta. Valtatie 4 tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut ja päärataverkon kehittäminen alueilla on turvattu. Joukkoliikenneverkon kehittämiselle uusi Suosiolantien katuyhteys antaa hyvät edellytykset, joukkoliikenne voidaan toteuttaa alueella jatkuvana linjana ilman erillistä päätepistettä. Alue on valmiin alueellisen energiahuollon piirissä ja sillä ei ole vaikutusta valtakunnalliseen energiahuoltoon. Alueellisesti merkittävä lämmitysenergian tuottaja, Suosiolan lämpövoimalaitos, sijaitsee alueen länsipuolella. Yleiskaavan ja alueiden käytön strategian tavoitteet Yleiskaavassa alue on suurelta osin kaupan, palvelujen ja hallinnon aluetta, jossa nykyisen Prisman ja Eurosparin tonteille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueen pohjoisosissa Suosiolantien ympäristö on osoitettu työpaikkaalueeksi. Veitikanojan varteen on osoitettu virkistysalue, joka jatkuu ojan vartta Mäntyvaarasta aina Kemijokeen asti. Yleiskaavan ja alueiden käytön strategian tavoitteena on elinkeinon toiminta edellytysten kehittäminen kaupallisten palveluiden keskittymänä. Alueiden käytön strategiassa, joka on laadittu kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyttyä, alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi, johon saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Asemakaavamuutos prosessin aikana on käyty useita neuvotteluita alueen eri toimijoiden kanssa mm. Arinan, Rautakeskon, IBI, Puukeskuksen ja Jouni Viitaahon. Osalliset ovat omat tavoitteet esitelleet pitkälle suunniteltuina kauppapaikka hankkeina, joiden rakentamisenmäärä ja tontille tuleva toiminta on esitel

15 14 ty. Kauppapaikkaselvitykset ovat olleet pohjana kaavoituksessa ja liikenneselvityksessä. Arinan tavoitteena on turvata Prisman toiminta ja mahdollinen kehittyminen nykyisellä paikalla hyvien toimivien liikenneyhteyksien varrella. Rautakaupan osalta Arina on suunnitellut Rovaniemelle Kodin Terra konseptin mukaista ratkaisua, jonka vaihtoehtoiset sijoitus paikat ovat Arinan esittämissä suunnitelmissa olleet nykyinen Eurosparin alue korttelissa 9016 tai nykyinen saha alue ja virkistysalue Lampelankadun pohjoispuolella korttelissa Rautakeskon tavoitteena on parantaa nykyisen K Raudan toimintaedellytyksiä laajentamalla tonttia itään päin. Alue laajennus mahdollistaisi nykyisellään ahtaalla tontilla olevan yrityksen asiakaspiha alueen toimintojen kehittämisen, rakentamista liitettävälle alueelle ei voida osoittaa tulvamääräysten johdosta. Yritys pitää tärkeänä alueen liikenneverkon toimivuutta. Kiinteistösijoitusyhtiö IBI on esitellyt oman voimassa olevan asemakaavan mukaisen liikerakennushankkeensa kortteliin 9008 ja suunnitelmissa on otettu huomioon liikenneverkon tarvitsemat aluevaraukset asemakaavamuutoksessa. Puukeskuksen alkuperäinen tavoite oli nykyisen liikepaikan, korttelissa 9015, ja yrityksen sahatoiminnan välisen liikenteen parantaminen. Tavoite on kaavaprosessin aikana muuttunut, koska Puukeskus Oy on sijoittumassa korttelin 9006 paljon tilaa vaativalle kaupalle osoitetulle alueelle. Puukeskuksen tavoitteena on saada toiminta siirrettyä väljemmälle alueelle ja suunnitella uusi liikepaikka yrityksen valtakunnallisen mallin mukaisesti. Huoltoliikenteen ajoyhteyden tarvetta Lampelankadulle yritys pitää erittäin tärkeänä sekä muutoinkin alueen liikenneverkkoratkaisujen rakentamista. Jouni Viita aho on esittänyt tavoitteena nykyisen Eurosparin tontille ja siihen liitettävälle eteläpuoleiselle tontille osoitettavaksi yleiskaavan mukaisesti vähittäiskaupan suuryksikköä, jossa päivittäistavarakaupan osuus vastaa nykyisen Eurosparin alaa ja loput on muuta liiketilaa. Tontille suunnitellusta toiminnasta on esitetty kauppapaikkaselvitys, jonka mukaan konsulttityönä selvitetään tontin pysäköinti ja liikennejärjestelyt sekä liikenteen vaikutus liikenneverkkoon. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan laadinnassa on otettu huomioon osallisten tavoitteet siltä osin kuin ne ovat kaupan sijoittumisen, liikenneverkon, aluerajausten, tulvamääräysten ja alueen toimivuuden osalta mahdollista. Kaavalla ei osoiteta alueelle asumista. Kaavassa osoitetaan kortteliin 9016 vähittäiskaupan suuryksikköä kuitenkin siten, että alueella saa sijoittaa enintään 300 autopaikkaa ja liiketilasta enintään 3000 k m 2 päivittäistavarakaupan liiketilaa. Näillä rajoituksilla pyritään turvaamaan alueen liikenneverkon toimivuus. Kaupunkikuvallisesti Valtatie 4 varteen valittu ratkaisu rautakauppaa parempi vaihtoehto lisäksi alue on liian ahdas paljon tilaa vaativan rautakaupan sijoittamiseen. Kodin Terran kokoiselle rautakaupalle on kaavassa osoitettu alue korttelista Muilta osin osallisten tavoitteet vastaavat kaupungin alueelle asettamia tavoitteita. Alueen toiminnan ja kehittymisen ehdoton edellytys on liikenneverkkoon esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen alueen kehittymisen vaatimassa aikataulussa. Osa katuverkon kehittämistoimenpiteistä on esitetty toteutettavaksi heti. Teollisuustien muuttaminen 4 kaistaiseksi ja kanavointi on esitetty vuoden 2008 yhdyskuntarakentamisen työohjelmaan. Liikenneverkon kehittämiseen tarvittavat aluevaraukset on otettu huomioon kaavassa.

16 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 15 Alueelle on laadittu alustavia kaavaluonnoksia, joissa on esitetty erilaisia katuverkkoratkaisuja. Katuverkon toimivuutta eri ratkaisuilla on tutkittu liikennemallilla. Liikennemallin tulosten perusteella on päädytty kaavassa esitettyyn katuverkkoratkaisuun, joka omalta osaltaan ohjaa kortteleiden sijoittumista. Vaihtoehtoina on tutkittu erilaisia kortteleiden rajauksia, käyttötarkoituksia ja rakentamisen määrää. Vaihtoehto 0: Voimassa oleva asemakaava Alueen asemakaava säilyy entisellään. Jolloin alue rakentuu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja alueella olevan elinkeinotoiminnan kehittyminen ja uusien yritysten sijoittuminen alueelle vaikeutuu sekä jo nyt tarvittavien liikennejärjestelyiden toteuttaminen ei onnistu.

17 16 Vaihtoehto 1: (Oskarintie) Asemakaavaluonnos, jossa kortteleiden 9007 ja 9010 väliselle virkistysalueelle esitetään Oskarintien katualuetta ja sen varteen liikerakennustontteja lisäksi katuverkkoon esitetään uutta katuyhteyttä Hallitieltä Suosiolantielle. Suosiolantien liittyminen Oijustiehen katkaistaan virkistysalueella. Uusia liikerakennuksen korttelialueita osoitetaan Suosiolankadun, Suosiolantien ja Oskarintien varteen.

18 17 Vaihtoehto 2: Asemakaavan muutos aluetta on laajennettu osin liikennemallin osoittamien liikenneverkkoratkaisujen sekä osin kaupungin ja alueen kaupantoimijoiden tarpeesta. Alue on laajennettu koskemaan lähes koko Eteläkeskuksen kaupan aluetta. Katuverkon aluevarausten vuoksi niihin rajoittuvat kiinteistötkin on otettu alueeseen mukaan vaikka kaikissa tapauksissa niiden kaavallinen käyttötarkoitus ei muutu. Muutoksessa on huomioitu katuverkon kehittämistarpeiden vaatimat aluevaraukset kuten Oijustien ja Lampelankadun leventäminen sekä Suosiolantien uusi katuyhteys Teollisuustieltä Oijustielle asti. Lisäksi kaavaluonnoksessa on huomioitu kehitettävien liikenneyhteyksien jatkuminen koko kaupungin verkkoon. Teollisuustien varteen osoitetaan kaksi liikerakennusten korttelialuetta, johon saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM,KM 1). Korttelin 9016 KM 1 alueen päivittäistavarakaupan kerrosalan määrää ja samalla tontille sallittavien pysäköintipaikkojen määrää rajoitetaan kaavamääräyksillä, liikenneverkon toimivuuden turvaamiseksi. Yleensä ottaen kaava alueen teollisuus ja liikerakennusten korttelialueet muutetaan liike ja toimistorakennusten korttelialueiksi (K) tai liikerakennusten korttelialueiksi (KL). Paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle (KL 2) osoitetaan alueet kortteleista 9004 (K Rauta), 9006 ja Korttelin 9010 KL 2 alue muodostuu korttelin 9010 tonteista 4 ja 5 (TL) sekä virkistysalueesta (VA). Kortteleiden 9004 ja 9006 paljon tilaa vaativan erikoiskaupan alueiden toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan alueiden laajentamisella

19 18 viereiselle puistoalueelle. Korttelin 9006 KL 2 alueelta sallitaan ajoyhteys Oskarinvainion virkistysalueen kautta Lampelankadulle. Aivan uusia täysin rakentamattomia liikerakennustontit muodostuu kortteleihin 9002, 9012 ja Asemakaavaluonnokseksi on valittu vaihtoehto 2, joka vastaa asemakaavamuutokselle asetettuja tavoitteita. Vaihtoehdossa 2 on otettu huomioon liikenneselvityksen edellyttämät katuverkkoratkaisut ja alueen elinkeinotoiminnan kehittymismahdollisuudet sekä luonnoksessa on ohjattu kaupan sijoittumista ja rakentamismäärää liikenteen toimivuuden ehdoilla. Vaihtoehto 0 (voimassa oleva asemakaava) ei mahdollista alueen elinkeinotoimintojen kehittämistä eikä liikenneverkollisia ratkaisuja. Vaihtoehto 1 on liian suppeasti käsitelty alue, jossa katuverkkoratkaisut eivät vastaa liikenneselvityksen tuloksia ja alueen elinkeinotoimintojen kehittäminen ei toteudu Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen ja arviointi Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestö Alueelle ei osoiteta asumista ja alueiden käyttötarkoitusten muutos teollisuus ja liikerakennus alueesta liikealueesta vähentää jatkossa alueen asukkaiden määrää. Nyt teollisuusrakennusten yhteydessä olevat asunnot poistuvat kaupan alueen kehittyessä. Yhdyskuntarakenne Eteläkeskus yhdessä Veitikanlammen ja Varastoalueen kanssa lähentää keskustaa ja muodostaa tulevaisuudessa lähes yhtenäisen kaupan palveluiden nauhan välille keskusta Alakorkalo. Täydennysrakentamiseen ja uudiskäyttöön perustuva alueiden hyödyntäminen tiivistää ja yhdistää kaupunkirakennetta. Kaava alueen yhdyskuntarakenne tiivistyy ja sen sisäinen liikenne paranee uuden Suosiolankadun katuyhteyden ansiosta. Kaupan keskittyminen alueelle ja liikenneverkon kehittämishankkeet parantavat alueen palveluita ja saavutettavuutta. Yhdyskuntarakenteen kannalta kaupan keskittyminen yhteen paikaan edesauttaa alueelle suuntautuvia investointeja vastaavasti jos kaupan alue hajaantuisi eripuolille kaupunkia. Kaupunkikuva Alueen kaupunkikuva muuttuu uusien valtakunnallisten liikeyritysten sijoittuessa alueelle. Uusien rakennusten alta poistuu vanhaa kirjavaa varasto, teollisuusja liikerakennuskantaa. Tilalle rakennettavien uusien liikerakennusten soveltuvuus kaupunkikuvaan ratkaistaan rakennuslupien yhteydessä. Katualueiden virkistys ja istutuskaistoilla parannetaan kokoajakatujen varsien kaupunkikuvaa. Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta Eteläkeskus vahvistaa Rovaniemen asemaa seudullisen erikoiskaupan keskuksena. Eteläkeskukseen muodostuu selvästi seudun merkittävin tilaa vievän kaupan ja hypermarketkaupan keskus. Alueen palvelut monipuolistuvat ja erikoiskaupan alueelle tulee asiakkaille vaihtoehtoisia palveluiden tarjoajia. Rovaniemen alueen rautakaupat ja kodintekniikan kaupat tulevat keskittymään alueelle, joten eri toimijoiden saavutettavuus asiakkaiden kannalta paranee. Alueen nykyisten yritysten elinkeinon toimintaedellytyksiä parannetaan ja varaudutaan tulevaisuuteen. Alueen työpaikkojen määrän odotetaan lisääntyvän huomattavasti uusien hankkeiden ja olemassa olevien laajennusten toteutuessa.

20 19 Kaupan palveluverkkoselvityksessä on laskettu ostovoiman kasvun ja kaupan ennakoidun kehityksen avulla työllisyysvaikutuksia. Kaupan lisääntymisen välittömät työllisyysvaikutukset selvityksen mukaan tulevat olemaan noin 450 työpaikkaa. Selvityksessä olleet kaupan hankkeet ovat pääosin Eteläkeskuksen alueelta. Virkistys Veitikanojan ympäristön virkistysalue supistuu, mutta supistuksella ei ole vaikutusta alueen virkistyskäyttöön. Ojan varressa oleva Eteläkeskuksen ja Varastoalueen väliin jäävä virkistysalueella ei ole nykyisellään käyttöä, mutta alueen rakentaminen puistomaiseksi parantaisi ympäristöä ja nostaisi alueen arvoa. Kortteleiden 9007 ja 9010 välisestä virkistysalueesta sekä osasta Oskarinvainion virkistysaluetta muodostuu liikerakennusten korttelialuetta. Virkistysalueen supistumisella ei ole vaikutusta kaupungin viheralueverkostoon. Liikenne Liidea Oy on tutkinut kaupan hankkeiden liikennevaikutuksia Eteläkeskuksen alueella. Selvityksestä on saatu asemakaavoitusta varten liikenneverkon kehittämistarpeet ja sen vaatimat tilavaraukset kaava alueella sekä hankkeiden tuottaman liikenteen vaikutus Valtatie 4 ja sen kehittämiseen. Liikennemallilla tutkitun kauppahankkeiden toteutumisen jälkeisen liikennekysynnän muutoksen perusteella havaittiin merkittävä kasvu valtatiellä 4 sekä Oijustien kautta alueelle tulevalla Ratakadulla. Valtatien liikennekasvu on sitä luokkaa, että nykyisiä tasoliittymiä on kehitettävä koko valtatiejaksolla Isoaavantie ja Erottajan välillä. Eteläkeskuksen sisäisellä katuverkolla tarvitaan uusia kaavateitä ja liittymäjärjestelyjä ja ainakin Oijustietä on kehitettävä kaksiajorataisena. Asemakaavassa on varauduttu uuteen Suosiolantien katuyhteyteen sekä Oijustien kehittämiseen 4 kaistaiseksi kaduksi ja lisäksi katualueet mahdollistavat esitetyt katuverkon kehityshankkeet. Hallitie poistuu korttelin 9019 kohdalla välillä Teollisuustie Suosiolantie. Liidea Oy on listannut liikenneverkon kehittämistarpeet alueen kaupallisten kehittämishankkeiden näkökulmasta. Kehittämishankkeista osa on Tiehallinnon ja osa kaupungin omia hankkeita. Kaupungin suurimmista hankkeista Teollisuustien muuttaminen 4 kaistaiseksi kaduksi ja kadun kanavointi on esitetty vuoden 2008 rakennusohjelmaan ja uuden Suosiolantien rakentaminen vuoden 2009 ohjelmaan. Liikenneturvallisuutta alueella parannetaan liikennevaloilla, keskikorokkeilla, liikenteenjakajilla (suojatiet) ja erillisillä kevyenliikenteen väylillä. Liikenneturvallisuus asiat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa katusuunnittelussa. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Asemakaavalla ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön eikä alueella ole muinaismuistoja. Tekninen huolto Alueella on rakennetut käytössä olevat kunnallistekniikan verkostot. Vesi, viemäri, kaukolämpö ja sähköverkot ovat toteutettu pääosin katualueilla. Jätehuollon ja puhtaanapidon kiinteistöt huolehtivat alueiltaan. Yleisten alueiden puhtaanapidosta huolehtii kaupunki. Uudet rakennukset liittyvät olemassa oleviin runkolinjoihin, uusia runkolinjoja ei tarvitse rakentaa.

21 20 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemakuva Alueen tiivistyessä ja uudistuessa alueen maisemakuva muuttuu rakennuskannan ja piha alueiden osalta nykyaikaisemmaksi ja siistimmäksi. Vesistö Kaava alueen itäosissa virtaavan Veitikanojan alue säilyy entisellään ja sen säilyminen luonnontilassa olevana ojan on asemakaavassa turvattu. Vaikutukset talouteen Kaupan palveluverkkoselvityksen perusteella Rovaniemen kaupan hankkeiden, joista pääosa sijoittuu Eteläkeskukseen, synnyttämä palkkaverokertymä on yhteensä 3 miljoonaa euroa vuodessa ja alueen rakentamisen rakennusalan kunnallisverokertymä olisi yhteensä lähes 5 miljoonaa euroa. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Liikenteen kehittämishankkeet edistävät alueen liikenneturvallisuutta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaehdotukseksi valittiin vaihtoehto 2, joka vastaa asemakaavamuutokselle asetettuja tavoitteita. Vaihtoehdossa 2 on otettu huomioon liikenneselvityksen edellyttämät katuverkkoratkaisut, kaupan palveluverkkoselvitys ja alueen elinkeinotoiminnan kehittymismahdollisuudet sekä ehdotuksessa on ohjattu kaupan sijoittumista ja rakentamismäärää liikenteen toimivuuden ehdoilla. Asemakaava vastaa alueeseen kohdistuviin valtakunnallisiin alueidenkäytöntavoitteisiin, yleiskaavan ja alueiden käytön strategian tavoitteisiin. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Vireilletulon jälkeen Pentti Eskelinen on jättänyt mielipiteen, että tonttia laajennettaisiin noin 2000 m 2 ja samalla tontille sallittaisiin sijoittaa enemmän asuntoja. Asemakaavamuutoksessa ei ole osoitettu alueelle asumista vaan alueen pääkäyttötarkoitus muuttuu liikerakentamiseen. Lisäalueen vuokraaminen tontin takaa ko. tarkoitukseen ei ole katsottu olevan perusteltua. Alue, jota esitettiin liitettäväksi tonttiin, on osoitettu asemakaavassa osaksi liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälän Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Tekninen lautakunta , 154 on hyväksynyt kortteleiden , 9010, 9013,9016 ja 9019 sekä katu, virkistys ja rautatiealueita koskevan asemakaavan muutoksen vireilletulon ja osallistumis ja arviointisuunnitelman. Asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan ja vaihtoehdot alueen käytöstä asetetaan luonnosvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Tekninen lautakunta , 65 ja kaupunginhallitus , 232 ovat päättäneet, että asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 2. kaupunginosan katualueella ja 9.kaupunginosan kortteleissa 9006, 9007, 9010, 9013 ja 9016 sekä

22 21 katu, virkistys, erityis ja rautatiealueilla. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavamuutoksella alueen käyttötarkoitukset muutetaan pääosin teollisuus ja liikerakennusten korttelialueesta (TL) liikerakennusten korttelialueiksi (K, KL, KL 2, KM, KM 1). Kaupan sijoittumista alueelle ohjataan kaavamääräyksillä siten, että päivittäistavaraa myyvät kaupat sijoittuvat alueen eteläosiin lähelle Valtatie 4 ja paljon tilaa vaativat erikoiskaupan liikealueet alueen pohjoisosiin. Koko kaupungin liikenneverkon toimivuuden kannalta alueen katuverkkoon rakennetaan uusi pitkittäiskatu Teollisuustieltä Oijustielle. Katualueiden levennyksillä mahdollistetaan liikenneverkon kehittämishankkeet tulevaisuudessa. Kaava alue on osa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, jonka liikenne ohjautuu etelässä Valtatie 4 ja pohjoisessa Ratakadulle sekä tulevaisuudessa varastoalueen maankäytön muuttuessa Lampelankadun kautta keskustaan. Eteläkeskus yhdessä varastoalueen kanssa muodostaa yhtenäisen kaupan alueen keskustaan asti Mitoitus Työpaikkojen määrä alueelle kasvaa liikerakennusten rakentamisen ja kehittymisen myötä. Alueella oletetaan olevan kaikkien liikerakennustonttien rakennuttua yli 800 työpaikkaa, työpaikat ovat pääosin kaupan ja hallinnon alalla. Suunnittelualueen pinta ala on 38,0294 ha ja rakennusoikeus yhteensä k m 2 (e=0.26). 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Liike ja toimistorakennusten korttelialueet, K Kortteli 9003 Korttelin 9003 pinta ala on 7949 m 2 ja tehokkuus e=0.40 (=3180 k m 2 ). Suosiolankadun ja Oijustien kulmauksessa olevalla tontilla sijaitsee YIT toimitalo. Tontti pienenee 452 m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 660 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Kortteli 9010 Tonttien 1 ja 3 yhteenlaskettu pinta ala on 9711 m 2 ja rakennusoikeus 4000 k m 2. Tontit ovat rakennettu, pinta alat säilyy entisellään ja rakennusoikeus kasvaa yhteensä 1087 k m 2. Alueella sijaitsee mm. kodinelektroniikkaa myyvä Valokulma. Tontin kerrosluku on II. Kortteli 9012 Alueen pinta ala on m 2 ja tehokkuus e=0.40 (= 4764 k m 2 ). Alueella toimii Rovaniemen Levytyö Oy. Alueeseen liitetään kaistale rautatiealuetta ja puolestaan korttelialueesta kaistale liitetään Suosiolantie katualueeseen. Tonttien

23 22 yhteenlaskettu pinta ala kasvaa 1021 m 2 ja rakennusoikeus 1498 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Kortteli 9015 (entinen 9019) Korttelialueeseen liitetään Hallitien katualue väliltä Suosiolantie Teollisuustie. Suosiolantien katualueeseen menee pienet kaistaleet tontin 6 kulmauksista. Korttelialueen pinta ala on 9030 m 2 ja rakennusoikeus yhteensä 3650 k m 2 (e=0.40). Tonttien yhteenlaskettu pinta ala kasvaa 2861 m 2 ja rakennusoikeus 1495 k m 2. Alueen tontit on rakennettu ja tonteilla toimii Räinän puusepänliike ja Rovakate. Alueen kerrosluku on II. Kortteli 9022 Tontin pinta ala on 5212 m 2 ja tehokkuus e=0.40 (=2085 k m 2 ). Uuden Suosiolantien ja Hallitien kulmaukseen sijoittuva tontti on rakentamaton. Tontti pienenee 1434 m 2 ja rakennusoikeus vähenee 574 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Liikerakennusten korttelialueet, KL Kortteli 9002 Uuden korttelin 9002 pinta ala on 2202 m 2 ja rakennusoikeus 900 k m 2 (e=0.41). Tontti sijoittuu Oijustien ja Suosiolankadun kulmaukseen, tontin kerrosluku on II. Kortteli 9005 Korttelin 9003 uusi pinta ala on 2870 m 2 ja rakennusoikeus 1150 k m 2 (e=0.40). Suosiolantien ja Oijustien kulmauksessa olevalla tontilla sijaitsee 3 vuonna 1999 valmistunutta toimistorakennusta. Tontti kasvaa 91 m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 316 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Kortteli 9008 Korttelin käyttötarkoitus ja kerrosluku säilyy entisellään. Korttelista liitetään alueita Oijustien ja Lampelankadun katualueisiin. Lapin Kansan painotalon tontista 1 muodostetaan kaksi tonttia, toinen painotalolle ja toinen rakenteilla olevalle liikerakennukselle, Keskon noutotukku sijaitsee Vierustien puoleisella tontilla. Tonttien yhteenlaskettu pinta ala on m 2 ja rakennusoikeus k m 2 (e=0.40). Tonttien pinta ala pienenee yhteensä 1207 m 2 ja rakennusoikeus 621 k m 2. Kortteli 9010 (entinen 9007) Korttelin 9010 liikerakennusten korttelialueen pinta ala on 7511 m 2 ja tehokkuus e=0.40 (= 3004 k m 2 ). Suosiolantien ja Oijustien kulmauksessa olevilla tontilla sijaitsee teollisuus ja liikerakennukset. Tontit pienenevät yhteensä 206 m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 689 k m 2. Tonttien kerrosluku on II. Liikerakennusten korttelialueet, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälän, KL 2 Kortteli 9004 Korttelin 9004 uusi pinta ala on m 2 ja tehokkuus e=0.30 (= k m 2 ). Lampelankadun ja Oijustien kulmauksessa olevalla tontilla sijaitsee K Rauta. Nykyisestä tontista liitetään alueita Oijustien ja Lampelankadun katualueisiin.

24 23 Vastaavasti tonttiin liitetään lisäaluetta viereisestä virkistysalueesta. Tontti kasvaa 6709 m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 2013 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Kortteli 9006 Kortteliin 9006 osoitetaan kaksi paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tonttia, joiden yhteenlaskettu pinta ala on m 2 ja tehokkuus e=0.40 (= k m 2 ). Nykyiseen korttelialueeseen liitetään alueita Oskarinvainion virkistysalueesta. Korttelialueen pinta ala kasvaa 5616 m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 8437 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Korttelista sallitaan ajoyhteys virkistysalueen kautta Lampelankadulle. Kortteli 9010 Korttelin 9007 ja 9010 välisellä virkistysalueelle ja korttelin 9010 tonteille 4 ja 5 osoitetaan paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tontti, jonka yhteenlaskettu pintaala on m 2 ja rakennusoikeus 8000 k m 2 (e=0.30). Korttelialueen pinta ala kasvaa m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 5714 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, KM Kortteli 9015 (entinen 9013) KM Kortteliin 9015 osoitetaan nykyiselle Prismalle vähittäiskaupan suuryksikön tontti, jonka yhteenlaskettu pinta ala on m 2 ja rakennusoikeus k m 2 (e= 0.37). Nykyiseen korttelialueeseen liitetään alueita uuden Suosiolantien puoleisesta virkistysalueesta ja teollisuusraidealue. Tontista liitetään katualueeseen alue Lampelankadun ja Oijustien kulmauksesta. Tontin pinta ala kasvaa 3870 m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 4780 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Kortteli 9016, KM 1 Kortteliin 9016 osoitetaan nykyisen Eurosparin ja siihen liitettäville alueille vähittäiskaupan suuryksikön tontti, jonka yhteenlaskettu pinta ala on m 2 ja rakennusoikeus 8000 k m 2 (e=0.40). Uusi tontti muodostuu tonteista 3 ja 5 sekä suojaviheralueesta. Korttelialueen pinta ala kasvaa 2308 m 2 ja rakennusoikeus kasvaa 2728 k m 2. Tontin kerrosluku on II. Tontille saa sijoittaa päivittäistavarakaupan tilaa enintään 3000 k m 2 ja tontilla saa olla enintään 300 autopaikkaa. Teollisuus ja liikerakennusten korttelialue, TL Korttelin 9011 tontista 10 liitetään katualueeseen 49 m 2 suuruinen kolmio Lampelankadun ja Suosiolantien risteysalueelta. Muuten käyttötarkoitus TL, kerrosluku II ja tehokkuus e=0.40 säilyvät entisellään. Tontin uusi pinta ala on 7781 m 2 ( 49)ja rakennusoikeus 3112 k m 2 ( 20) Muut alueet Virkistysalueet, V Alueella on virkistysaluetta yhteensä 1,3230 hehtaaria. Virkistysalueet sijoittuvat alueen pohjoisosiin Oskarinvainiolle ja Oijustien varteen.

25 24 Lähivirkistysalueet, VL Alueella on lähivirkistysaluetta yhteensä 2,2570 hehtaaria. Lähivirkistysalue sijaitsee Veitikanojan kummallakin puolella. Kortteleiden, Lampelankadun ja Suosiolankadun rajaamalla alueella. Katu Katualuetta kaava alueella on yhteensä 7,5487 hehtaaria. Oijustien, Lampelankadun ja Suosiolankadun katualueita levennetään katuverkon kehittämishankkeiden tilatarvetta varten. Uusi Suosiolantien katualue varataan Teollisuustieltä Oijustielle asti. Oijustieltä itään risteävä Suosiolantien muutetaan Suosiolankaduksi. Vesialue, W Veitikanojan laskiessa Veitikanlampeen on Lampelankadun pohjoispuolella Veitikanlampeen liittyvä 1753 m 2 suuruinen vesialue. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset on selvitetty kohdassa valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen ja arviointi. Koska kaava vastaa valittua vaihtoehtoa tämän kohdan otsikot viittaavat aikaisemmin kerrottuun Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön on selvitetty valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittämisen ja arvioinnin kohdassa Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön on selvitetty valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittämisen ja arvioinnin kohdassa Muut vaikutukset Asemakaavan vaikutukset talouteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen on selvitetty valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittämisen ja arvioinnin kohdassa Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ovat maankäyttö ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on esitetty kaavakartalla. Koko aluetta koskee määräys, alin sallittu rakentamiskorkeus N43 järjestelmässä (lattiataso) on +77,20. Autopaikkamääräykset ovat toimisto, liikehuoneistot ja niihin verrattavat tilat 1 autopaikka / 50 k m 2 kohti. Paljon tilaa vaativilla erikoistavara kaupalla 1 autoapaikka / 100 k m 2 kohti ja vähittäiskaupan suuryksikön alueilla, päivittäistavarakaupalla 1 autopaikka / 20 k m 2 kohti ja muut liiketilat 1 autopaikka / 50 k m 2 kohti

26 Nimistö Muutoksella alueelle muodostuu uusi katunimi Suosiolankatu. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Osa alueen kortteleista ja liikennejärjestelyistä on toteutettavissa jo voimassa olevan asemakaavan mukaan. Mutta useimmat kaupanhankkeet ja niihin kiinteästi liittyvät liikenneverkon kehittämishankkeet ovat toteutettavissa sitten kun tämä asemakaava saa lainvoiman. Ennen asemakaavan hyväksymistä laaditaan maankäyttösopimus niiden maanomistajien kanssa, joiden saama hyöty asemakaavan muutoksesta edellyttää sopimuksen laatimista. 6.3 Toteutuksen seuranta Alueen asemakaavan mukaisen rakentamisen toteutumista seurataan kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmällä. Liikennemäärien ja palveluiden toteutuminen alueelle ohjaa jatkossa liikenneverkon kehittämishankkeiden ajoitusta ja tarvetta. Rovaniemellä Markku Pyhäjärvi Kaavoitusinsinööri Jorma Korva Kaavoituspäällikkö

27 26 OTE MAAKUNTAKAAVASTA LIITE 1

28 27 OTE YLEISKAAVASTA LIITE 2

29 28 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 3

30 29 LIITE 4 Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan katu, virkistys ja vesialueilla ja 9.kaupunginosan korttelit , 9010, 9013 ja 9019 sekä osa kortteleista 9008, 9011, 9016 ja 9022 sekä katu, virkistys, erityis, vesi ja rautatiealueet Osallistumis ja arviointisuunnitelma Oheiselle kartalle on osoitettu suunnittelualue. Asemakaavamuutoksen vaikutusalue on laaja lähinnä kaupan keskittymisen ja sen mukanaan tuoman liikenteen vuoksi. Kaupan keskittymällä on nyt ja tulee vielä voimakkaammin tulevaisuudessa olemaan maakunnallisestikin merkittävä vaikutus.

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

1 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontti 29 ja katu, virkistys ja hautausmaa alue, Kappelipuisto KAAVASELOSTUS

1 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontti 29 ja katu, virkistys ja hautausmaa alue, Kappelipuisto KAAVASELOSTUS 1 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontti 29 ja katu, virkistys ja hautausmaa alue, Kappelipuisto KAAVASELOSTUS KAAVOITUS 2006 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 tunnistetiedot

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli tontti 7, Ylianttilankuja

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli tontti 7, Ylianttilankuja Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli 23012 tontti 7, Ylianttilankuja Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS, luonnos 31.8.2016 KAAVOITUS 2016 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN Korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN Korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue ASEMAKAAVAN SELOSTUS ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN Korttelin 9043 tontti 5 ja viereinen suojaviheralue ASEMAKAAVAN SELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 1 PERUS

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella.

2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2. kaupunginosan (Särkikangas) asemakaavan muutos korttelin 2114 tontilla 9 sekä puistoalueella. 1.1 Kaava-alueen sijainti Muutosalue sijaitsee Särkikankaan alueella noin kahden

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontit 13, Toripuistikko ja Korkalonkatu

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontit 13, Toripuistikko ja Korkalonkatu Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontit 13, Toripuistikko ja Korkalonkatu Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry,

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot