LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 Dnro LAUSUNTO /00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä lausuntoa organisaatiouudistukseen liittyvästä alueellistamisselvityksestä. Tässä lausunnossa käsitellään ainoastaan Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sijoittamisvaihtoehtoja. Rikosseuraamusalan organisaatiomuutoksessa 2010 Rikosseuraamusviraston tehtävät, virkarakenne ja henkilöstö säilyvät ennallaan. Nykyisen Rikosseuraamusviraston osalta kysymys on vain muodollisesta muutoksesta, jossa keskusvirasto ja aluehallinto yhdistetään samaksi organisaatioksi. Tämän vuoksi ei ole perusteita pitää keskushallintoa uutena virastona, jota alueellistamistavoite koskee. Rikosseuraamusvirastossa on tehty henkilöstön keskuudessa kysely alueellistamisesta. Lähes kaikki vastaajat pitivät Helsinkiä parhaana sijoituspaikkana Rikosseuraamusvirastolle ja valtaosa ei missään nimessä muuttaisi toiselle paikkakunnalle. Vastaukset kuvastavat selvästi henkilökunnan mielipiteitä eikä niitä tässä yksityiskohtaisesti analysoida. Riihimäki sijaitsee samalla työssäkäyntialueella kuin Helsinki, joten henkilöstön on mahdollista siirtyä työskentelemään siellä. Tämä kuitenkin aiheuttaisi huomattavaa työmatkaliikenteen lisääntymistä, mikä ei ole nykyisten ympäristönsuojelulinjausten mukaista. Työmatkaliikenne aiheuttaisi myös suurelle osalle henkilöstöstä lisääntyviä matkakustannuksia, jota ei voida pitää henkilökunnan kannalta kohtuullisena. Koska suurin osa henkilöstöstä ei siirtyisi asumaan muille paikkakunnille ( Rovaniemi, Oulu, Kuopio, Mikkeli), viraston siirto edellyttäisi henkilöstöltä siirtoa pääkaupunkiseudulla valtion muihin tehtäviin. Rikosseuraamuslaitos tuskin pystyisi sijoittamaan pääkaupunkiseudun yksikköihinsä kaikkia virkamiehiä, jotka eivät siirry uudelle paikkakunnalle. Viraston virkamiesten keski-ikä on melko korkea ja yli puolet on työskennellyt virastossa yli 10 vuotta. Tällaisen henkilöstön sijoittaminen pääkaupunkiseudulla muihin valtion virastoihin vastaavantasoisiin tehtäviin on vaikeaa. Henkilöstön työkokemus on sen luonteista, että hakeutuminen muihin tehtäviin julkihallinnossa tai yksityissektorilla on äärimmäisen vaikeaa. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL HELSINKI HELSINKI

2 Lausunto Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto PL Valtioneuvosto Lausunto Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoituspaikasta Oikeusministeriö on kirjeellään (5/633/2009) pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoituspaikasta liittyen rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen, joka tulisi voimaan Turun kaupunki kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Organisaatiouudistuksen toteuttamisessa yhtenä vaihtoehtona on esillä nykyisin Turussa sijaitsevan Länsi-Suomen aluevankilan hallinnon ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen mahdollisesti Tampereelle. Länsi-Suomen aluevankilan päätoimipaikka sijoitettiin Turkuun rikosseuraamushallinnon organisaatiouudistuksessa Turun kaupunki katsoo, että suunnitellulle henkilöstön siirrolle ei ole kestäviä perusteita. Vaikka suunnitelmiin tulee tässäkin tapauksessa saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta, tässä tapauksessa ei olisi kyse alueellistamisesta vaan valtion jo maakunnissa sijaitsevien työpaikkojen siirtelystä ilman välttämätöntä syytä maakuntien välillä. Turun kaupungin tiedossa ei ole ainoatakaan sellaista seikkaa tai pakottavaa toiminnallista tai asia-argumenttia, joka puoltaisi nykyisen Länsi- Suomen aluevankilan henkilökunnan uudelleensijoittamista ja siirtämistä pois Turusta rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksessa. Tällaisia välttämättömiä syitä ei ole tuotu esiin myöskään lausuntopyynnössä oheismateriaaleineen. Yleiset toimintaedellytykset, toimitila- ja toimintakustannukset, toiminnan ja henkilöstön kehittämismahdollisuudet, henkilöstön hyvinvointi, asumisen ja elämisen laatu, koulutus- ja harrastusmahdollisuudet ym. ovat Turussa ja Tampereella valtaosin täysin tasaveroiset. Niin suurta eroa näissä tekijöissä tuskin löytyy, joka antaisi selkeän tarpeen ja riittävän painavan perusteen kokonaisen hallintoyksikön siirrolle kaupungista toiseen. Turkua sijaintipaikkana sen sijaan kuitenkin selkeästi puoltavat alueella sijaitseva vankilayksikkö, kaupungin kaksikielisyys sekä toiminnallinen yhteys ja yhteistyö Turun yliopistoon, erityisesti oikeustieteelliseen ja yhteiskunta-

3 tieteelliseen tiedekuntaan (ks. jäljempänä). 2 Lausuntopyynnössä yksilöityihin neljään kysymykseen Turun kaupunki vastaa lisäksi seuraavaa: - Vaikka työpaikkojen määrä tässä tapauksessa on suhteellisen vähäinen verrattuna Turun (kuten Tampereenkin) alueen kokonaistyöpaikkamäärään, Turun kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että Länsi-Suomen rikosseuraamusalue sijoittuu edelleen Turkuun. Aluetaloudellinen merkitys korostuu, kun huomioidaan Turun nykyinen ja nähtävissä oleva lähivuosien taloudellinen tilanne. Lähinnä laivanrakennusalan taantumatilanteesta johtuen, kun uusia laivatilauksia Turun telakalle ei ole näköpiirissä, työttömyys Turussa uhkaa jo vuonna 2010 pahimmillaan nousta yli 20%:n. Tällöin jokainen työpaikka alueella on ratkaiseva. Tällaisessa tilanteessa on myös selvää, että valtiovallan tulee omalla tahollaan kantaa vastuunsa ja johdonmukaisesti pidättyä työpaikkoja vähentävistä toimenpiteistä alueella. - Turun kaupunki on täyden palvelurakenteen kaksikielinen valtakunnanosakeskus. Turku on liikenneyhteyksiltään kattavasti ja vaivattomasti saavutettava monipuolinen koulutus- ja yliopistokaupunki, joka ympäristöineen tarjoaa yrityksille erinomaisen sijaintipaikan ja asukkailleen parasta elämisen laatua sekä työssä että vapaa-aikana. - Toimitilatarjonta Turussa sekä kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä että vapailla markkinoilla on niin kattava ja monipuolinen, että kaupunki voi omalta osaltaan taata Länsi-Suomen rikosseuraamusalueelle Turusta korkeatasoiset, ajanmukaiset, sijainniltaan hyvät ja kustannustehokkaat tilat vaivattomasti ja nopeasti. - Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoittuminen Turkuun merkitsee paikallisen rikosseuraamusalan osaamisklusterin vahvistumista ja kehittymistä edelleen. Keskeisessä roolissa on Turun yliopisto. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on oikeussosiologian ja kriminologian oppiaineessa tehty ainakin luvulta alkaen kaupunkiturvallisuutta ja rikollisuutta, nuorisorikollisuutta ja taloudellista rikollisuutta koskevaa tutkimusta. Myös muuta rikollisuutta ja rikollisuuden ehkäisyä koskevaa tutkimusta on harjoitettu. Yksittäisiä opinnäytetöitä ja tutkimuksia on tehty myös vankeusrangaistukseen tuomituista ja uusintarikollisuudesta. Alan tutkimustoimintatoiminta on ollut laajaa sekä empiirisen että teoreettisen tutkimuksen osalta. Tutkimuksen lisäksi oikeustieteellisessä ja myös yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on ollut runsaasti ja jatkuvasti kriminologian opetusta. Erityisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalipolitiikan ja psykologian laitosten kanssa oikeustieteellinen tiedekunta (oikeussosiologia ja kriminologia-oppiaine) on 1990-luvun alusta alkaen toteuttanut monia yhteisiä laajoja tutkimushankkeita, joissa on arvioitu muun ohella rikosten ennalta ehkäisyä. Viime vuosina sosiaalipolitiikan laitos on keskittynyt erityisesti perhe-

4 väkivallan ehkäisyyn. Tässä mielessä on hyvät perusteet puhua osaamisklusterista. 3 Tutkimustoiminnan yhteydessä on pystytty luomaan hyvät ja toimivat suhteet niin poliiseihin kuin sisäasiain- ja oikeusministeriöön sekä rikosseuraamusvirastoon. Tiedekunnan edustaja on osallistunut rikosseuraamusalan neuvottelukunnan tutkimusjaoston toimintaan. Saramäen vankilan henkilökunnan on mahdollista työnsä ohessa hyödyntää oikeustieteellisessä tiedekunnassa annettavaa opetusta yleensä, tutkinto-opetusta erityisesti ja osallistua sopiville täydennyskoulutuskursseille. Edellä selostelulta pohjalta Turussa on tulevaisuudessakin helppo organisoida ja edelleen kehittää pitkäjänteistä ja systemaattista yhteistyötä rikosseuraamusalan kanssa. TURUN KAUPUNKI Mikko Pukkinen kaupunginjohtaja

5 RIKOSSEURAAMUSVIRASTO ALBERTINKATU HELSINKI Asia: Rikosseuraamuslaitoksen päätoimipaikkojen sijoittaminen Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä mennessä kirjallista lausuntoa rikosseuraamusalueiden päätoimipaikkojen ja keskushallinnon sijainnista. Tässä yhteydessä emme katso tarkoituksenmukaiseksi tehdä yksityiskohtaista vertailua oikeusministeriön osoittamien paikkakuntien välillä. Koska kyse on ensisijaisesti hallintoa koskevasta ratkaisusta, sijaintipaikkakunnalla ei liene suurta toimintaan liittyvää merkitystä. Lisäksi Rikosseuraamusviraston selvityksessä ei ole mukana nykyisen Kriminaalihuoltolaitoksen toimipaikkojen soveltuvuutta ja vuokrakustannuksia vaikka niiden sijoittamisesta vankiloiden yhteyteen (Oulu ja Mikkeli) mainitaan. Tämä jäänee myöhemmin selvitettäväksi. Pidämme toimipaikkojen sijoittamisessa ensisijaisena asiana negatiivisten henkilöstövaikutusten minimointia. Tämä puoltaa konservatiivisia ratkaisuja, so. yksiköiden sijoittamisen on syytä perustua mahdollisimman pitkälle olemassa oleville rakenteille. Etelä-Suomen alueen osalta ei ole asiallista merkitystä sillä, sijaitseeko päätoimipaikka Helsingissä tai Keravalla. Helsinkiä puoltaa valmiit, sijaintiin nähden kustannuksiltaan edulliset toimitilat. Myöskään Länsi-Suomen alueen osalta vaihtoehtoisten paikkakuntien (Turku ja Tampere) edullisuuden välillä ei ole olennaista eroa, mikä puoltaa päätoimipaikan sijoittamista Turkuun. Maatieteellisesti suurimman Itä- ja Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijainnilla voidaan nähdä olevan enemmän painoarvoa, vaikka alueen koko viestii, ettei etäisyyksillä olisi merkitystä. Toimipaikka sijoittuu luontevasti alueen keskelle (kasvukeskus Kuopio), jossa on valmiit, kattavat toimitilat. Nähtävissä ei ole painavia syitä, jotka puhuisivat tätä ratkaisua vastaan. Keskushallinnon sijoittamisessa määräävänä tekijänä tulee olla se, minne yksiköt ja alan toiminta ovat painottuneet, mikä tarkoittaa eteläistä Suomea. Kivuttomin ja mahdollisesti kustannuksiltaankin käypä sijaintipaikkakunta olisi Helsinki. Tämä on toisaalta ristiriidassa alueellistamispyrkimyksen kanssa. RAUTATIELÄISENKATU 6, HELSINKI

6 rz (2) Nykytilanteesta voidaan sanoa, että keskushallinto on lähellä ministeriötä ja korkeita päättäjiä mutta kaukana kentästä. Keskushallinnon jalkautuminen voisi olla merkittävä positiivinen signaali ja vastaantulo etenkin niille, jotka suhtautuvat organisaatiomuutokseen kielteisesti tai joutuvat kärsimään siitä eniten. Yhdeksi vaihtoehdoksi esitetty Riihimäki olisi sijainniltaan edullinen ja työssäkäyntimatkan päässä pääkaupunkiseudusta. Toimitilakysymys tuskin on ylitsekäymätön este. Pätevän henkilöstön rekrytointi ei myöskään tule olemaan ongelma. Kysymys keskushallinnonkin kotipaikasta näyttää lopulta olevan pitkälle periaatteellinen asia, johon emme halua ottaa kantaa. Kari Moilanen pääluottamusmies/vhl Tuula Perilä pääluottamusmies/khl

7 Helsinki Rikosseuraamusvirasto Albertinkatu HELSINKI Asia: Lausunto alueellistamisselvitykseen Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. toteaa alueellistamisselvitykseen seuraavaa: 1. VVL:n jäseniä ei tiettävästi tällä hetkellä työskentele Rikosseuraamusvirastossa eikä juuri myöskään aluevankiloissa. Näiltä osin toteamme vain sen, että henkilöstöä on kuultava yhtä hyvin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon kuin aluehallinnon sijoituspäätöksiä tehtäessä ja heidän näkemyksensä huomioitava yhtenä osatekijänä päätöstä tehtäessä. 2. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon osalta Riihimäki olisi varmasti henkilöstön kannalta järkevin vaihtoehto, jollei keskushallinto säilyisi Helsingissä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että aluevankilan hallinto ja sijoittajayksikkö siirtyvät Riihimäeltä Helsinkiin, joten keskushallinnon siirto on yhtä hyvin mahdollista tehdä toiseen suuntaan ja kulkuyhteydet yhtä hyvät suuntaan tai toiseen. Muutoin voi todeta nykyisten videoneuvotteluyhteyksien helpottavan mahdollista sijoittamista muihinkin selvityksessä mainittuihin kaupunkeihin. Neuvotteluyhteydet ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi. Muitakin keskusvirastoja tai niiden osia on sijoitettu maakuntiin, joten keskushallinnon ei ole enää välttämätöntä sijaita ministeriön kupeessa. Hallinnonalan henkilöstö joutuu siirtymään lakkautettavasta Konnunsuon vankilasta ympäri Suomen ja Pelson vankilasta ilmeisesti pääosin alueen sisälle. Myös aluevankiloiden hallinnon henkilöstö joutuu muuttamaan, joten keskusvirastolla ja sen virkamiehillä ei lähtökohtaisesti voi olla suojatumpaa asemaa kuin alan muulla henkilöstöllä. 3. Koska Etelä-Suomen aluekeskuksen toimitilat eivät voi sijaita jatkossa Riihimäellä, näyttää Helsinki ja nimenomaan vankilan yhteydessä olevien tilojen käyttö järkevältä ja etenkin kustannustehokkaalta vaihtoehdolta. 4. Länsi-Suomen aluekeskuksen osalta ei selvitys tuo esille painavia seikkoja keskuksen siirtämiseksi Tampereelle. Yhtä hyvin kuin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto voi sijoita Helsingissä tai

8 Etelä-Suomessa, voi Länsi-Suomen aluekeskus sijaita edelleen Turussa. Perusteet Tampereen keskeisemmän sijainnista tuntuvat kaukaa haetulta. Myös yhteistyökumppaneita löytyy kattavasti niin Turusta kuin Tampereeltakin. Vaikka vuokrakustannukset eivät näyttäisi eroavan toisistaan, aiheuttaa muutto väistämättä ylimääräisiä kustannuksia. Kustannukset ovat todennäköisesti helpommin arvioitavissa nykyisten tilojen tilajärjestelyjen osalta kuin uusiin tiloihin muuttamisen ja tarvittavien muutostöiden/tietoliikenneyhteyksien osalta. Myös keskusteluissa esillä ollut siirto Tampereelle ja osittainen jatkaminen Turussa tuntuu järjettömältä ja vähiten tehokkaalta vaihtoehdolta. 5. Itä- ja Pohjois-Suomen aluekeskuksen suhteen on vaihtoehtoina kolme nykyistä aluevankilatoimipaikkaa. Tässä suhteessa kaikilla on hyvä lähtökohta jatkamiselle. Tilojen riittävyyden ja kunnon puolesta Kuopio näyttäisi olevan vahvimmilla, koska siellä jatkaminen ei vaatisi mitään ylimääräisiä kunnostus tms. töitä ja tilat riittävät tulevalle toiminnalle. Kaikkia edellä kerrottuja vaihtoehtoja tulee tarkastella henkilöstönäkökulman lisäksi kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tilanteessa, jossa henkilöstöä karsitaan tuottavuusohjelman nimissä ja talousarviot muutenkin pakottavat karsimaan henkilöstömenoja, ei ylimääräisiä muutto-, remontti- tms. kuluja voida hyväksyä. Ministerin ja pääjohtajan taannoisen sloganin mukaan alalla tulee satsata ihmisiin, ei seiniin. Pidettäköön tätä ohjenuorana päätöksiä tehtäessä. Jari Tuomela puheenjohtaja/pääluottamusmies Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.

9 2(2) Koska suuri osa Rikosseuraamusviraston nykyisestä henkilöstöstä ei siirtyisi uudelle paikkakunnalle hoitamaan tehtäviään, virastosta häviäisi yhtäaikaisesti huomattava määrä asiantuntemusta. Tämä vaikeuttaisi viraston toimintaa ja asiantuntemuksen korvaaminen vaatisi pitkän ajan. Asiantuntemuksen katoaminen samaan aikaan, kun koko organisaatiossa haetaan uusia toimintaratkaisuja, olisi erittäin haitallista. Se osa henkilöstöstä, jolle ei pystyttäisi osoittamaan uusia tehtäviä valtionhallinnossa pääkaupunkiseudulla, olisi käytännössä pakotettu käymään viikoittain työssä uudella paikkakunnalla usean sadan tai jopa tuhannen kilometrin päässä asuinpaikastaan. Tämä edellyttäisi toisen asunnon hankkimista työssäkäyntipaikkakunnalta sekä viikoittaisia matkoja asuinpaikkakunnan ja työpaikan välillä. Tämä aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia henkilöstölle. Perheellisille virkamiehille tästä seuraisi perheen hajottaminen työviikkojen ajaksi, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä. Työmatkustamisen lisääntyminen ei ole ympäristölinjausten mukaista. Vain muutama virkamies on ilmoittanut mahdollisesti muuttavansa työpaikan mukana uudelle paikkakunnalle. On epäselvää löytyykö uudelta paikkakunnalta siirtyvien virkamiesten puolisoille sopivaa työtä. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnolla on paljon yhteyksiä Rikosseuraamusalan yksiköihin. Vaikka videoneuvottelujen käyttö on yleistynyt, on silti tarpeellista pitää myös yhteisiä tilaisuuksia. Suomessa kulkuyhteydet ovat parhaat Helsinkiin kun taas Suomen poikittaisliikenne on erittäin heikkoa. Kaikkien toimintayksiköiden ja keskushallinnon välinen matkustaminen vaikeutuu huomattavasti, jos keskushallinnon sijaintikunta on muu kuin Helsinki. Toimitiloista tehdyn selvityksen mukaan nykyiset tilat Albertinkadulla ovat vuokratasoltaan varsin edulliset eikä siirto muille paikkakunnille toisi kustannussäästöjä tilojen osalta. Edellä olevan perusteella Rikosseuraamusviraston henkilöstöjärjestöt ehdottomasti vastustavat Rikosseuraamusviraston siirtoa pois Helsingistä. Riitta-Leena Salovaara Helena Lehtonen Tuula Lind luottamusmies luottamusmies luottamusmies JUKO ry Pardia ry JHL ry

10 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO RIKOSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSESTA Rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavalla rikosseuraamusalalla on valmisteltavana organisaatiouudistus, jossa Rikosseuraamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos on tarkoitus yhdistää yhdeksi viranomaiseksi, Rikosseuraamuslaitokseksi. Ehdotetun uudistuksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen toimialueena olisi koko maa. Laitos koostuisi keskushallinnosta, valtakunnallisesta terveydenhuoltoyksiköstä sekä kolmesta rikosseuraamusalueesta. Oikeusministeriö kuulee Helsingin, Kuopion, Mikkelin, Oulun, Riihimäen ja Rovaniemen kaupunkeja organisaatiouudistukseen liittyvästä sijoituspaikkavertailusta. Lausunto on oltava lausuntopyynnön mukaan oikeusministeriön käytössä jo Riihimäen kaupungin lausunto Rikosseuraamusviraston alueellistaminen Rikosseuraamusviraston alueellistamisen osalta Riihimäen kaupunki katsoo, että sijoituspaikkavaihtoehtoja on ainakin Riihimäen osalta tutkittu hyvin ylimalkaisesti, jos lainkaan, eikä kaupungilta ole pyydetty tietoa tarkoitukseen sopivista tiloista. Kaupunki ilmoittaa, että rikosseuraamusviraston tarpeisiin on mahdollista uudisrakentaa Riihimäen rautatieaseman välittömään läheisyyteen tarkoituksenmukaiset tilat osoitteeseen Eteläinen Rautatienkatu 2. Voimassa oleva tontin asemakaava sallii tähän tarkoitukseen sopivan rakentamisen ja tontille on jo rakennushanke suunnitteilla. Tämän lausunnon liitteenä seuraa rakennusliikkeen esitys hankkeesta. Sijoituspaikkaratkaisun ja tarvittavien täytäntöönpanosopimusten jälkeen on mahdollista hakea rakennuslupaa hankkeelle lähes välittömästi. Rakennus on rakennusliikkeen ilmoituksen mukaan valmis käyttöönotettavaksi 12 kuukauden kuluessa hankintapäätöksestä.

11 Toimistotilojen vuokrat ovat ainakin pääkaupunkiseudun hintatasoon verrattuna edulliset ja rakennusliikkeen edustajan mukaan vuokra uudisrakennuksessa asettuisi tasoon noin 17,4 /m2 (pääomavuokraa 14,5 ja ylläpitoa 2,9 /m2). Riihimäen logistinen sijainti ja saavutettavuus sekä rakennuspaikan rautatieaseman läheisyys mahdollistaa henkilöstön työssäkäynnin tarvittaessa etäältäkin, joten henkilöstön siirto on vähemmän ongelmallista kuin muissa Helsingin ulkopuolisissa vaihtoehdoissa. Lisäksi ko. kiinteistön viereisellä tontilla, Eteläinen Asemakatu 2a, on nykyinen Etelä-Suomen aluevankilan toimisto, jonka tiloista vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2016 saakka. Näitä tiloja voidaan hyödyntää rikosseuraamusviraston käytössäkin ilman, että tiloille tulisi hukkakäyttöä, mikäli organisaatiouudistuksessa tämän toimiston osalta tulee muutoksia nykyiseen. Muutoinkin kaupunki katsoo, että paikkakunnalla on kokemusta pitkäaikaisesta vankilatoiminnasta ja tämän yhteyteen on syntynyt monipuolista osaamista ja kumppanuutta mikä tukee kokonaisuudessaan rikosseuraamusalan kehittämistä. Etelä-Suomen aluevankilan toimisto Aluevankilan toimisto sijaitsee nykyisin Riihimäellä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2a. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on suunniteltu tämän toiminnan siirtämistä joko Helsinkiin tai Keravalle. Uudistuksen myötä on myös ns. sijoittajayksikkö siirtymässä pois Riihimäeltä. Kyseessä on yhteensä arviolta yli 30 viran siirtymisestä Riihimäeltä muualle. Kaupunki on huolissaan näin suuren työpaikkakadon vaikutuksista. Kaupunki painottaa, että tällainen työpaikkojen siirto maakunnasta pääkaupunkiseudulle on maan hallituksen alueellistamispolitiikan ja sen tavoitteiden vastaista. Riihimäen kaupunki hyväksyy siirrot, mikäli rikosseuraamusvirasto alueellistetaan Riihimäelle, kuten edellä on esitetty tai valtion taholta sitoudutaan kompensoimaan menetettävät työpaikat muulla tavoin. RIIHIMÄEN KAUPUNGINHALLITUS Seppo Keskiruokanen Kaupunginjohtaja Hannu Tuominen Kaupunginlakimies Jakelu kirjeellä sähköpostilla Oikeusministeriö / Kriminaalipoliittinen osasto

12 Oulu Lausuntopyyntö OM 5/633/2009 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan alueellistamiseksi Ouluun Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto on pyytänyt lausuntoa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan mahdollisen alueellistamisen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstövaikutuksista. Oulun kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa. Oululla on poikkeuksellisen hyvät valmiudet ja perustellut tarpeet ottaa vastaan ja hoitaa menestyksellisesti merkittävä osuus alueellistettavista kansallisista ja rikosseuraamuslaitoksen toimipaikkojen tehtävistä ja niiden kehittämisestä. Vahvuuksinamme ovat kuuden tiedekunnan ja 70 tieteenalan Suomen 2. yliopisto sekä Suomen suurin ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, sen ja muut alueen ammattikorkeakoulut painopistealoineen sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja -yksiköt. Oulun seudun erityispiirteenä on pitkään jatkunut Pohjoismaiden suhteellisesti suurin väestöpohjan kasvu ja osaavan työvoiman tarjonta, jonka kääntöpuolena on korkea nuorisotyöttömyys. Sidosryhmäyhteistyö ja Oulun ja sen lähialueiden koulutusmahdollisuudet Oulussa on monipuolinen ja laaja koulutustarjonta peruskoulusta yliopistoon. Oulun yliopistolla on aloina mm. kasvatustieteet ja vahva tekniikan koulutus. Sosiaalialan koulutusta tarjotaan ammattikorkeakoulussa. Sosiaalialaa opetetaan myös esimerkiksi Raahessa, Kemissä ja Rovaniemellä. Nämä paikkakunnat ovat Oulun vaikutuspiirissä myös niin, että monet pyrkivät töihin Ouluun ja Oulun lähiseudulle. Pohjoisessa Lapin yliopisto tarjoaa mm. oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä opetusta. Yhteiskuntatieteissä on myös sosiaalitieteiden korkeakoulutusta. Lapin yliopistossa on myös esimerkiksi taiteiden tiedekunta. Alueella on sisällöltään laajaa ja monipuolista kaupallista koulutusta ammattikoulusta yliopistoon. Rikosseuraamusalueen päätoimipaikkana Oulu voi tarjota alalle vahvaa osaamista toimivan sosiaalialan ja turvallisuusalan koulutuksen muodossa. Päätoimipaikan sijoittuminen Ouluun vahvistaisi myös alueen turvallisuusalan klusteria, mikä taas rikosseuraamusalan näkökulmasta tukisi alamme operatiivisia toimintoja. Oulussa on toimiva tullin, poliisin,

13 2 rajavartiolaitoksen, palo- ja pelastusviranomaisten ja oppilaitosten (turvallisuusalan koulutus, yliopistolla tietojenkäsittelykoulutus ja amk-tasoinen tietoturvakoulutus) yhteistyöverkosto. Keskushallinnon ja alueen päätoimipaikan sijoittaminen Ouluun loisi Itä- ja Pohjois-Suomeen vahvan luontaisen klusterin, mikä toimisi erinomaisena toimintaympäristönä operatiivisten toimintojen innovatiiviselle kehittämiselle ja johtamiselle. Oulu ja Oulun seutu on vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa. Erityisesti Barentsin alueen yhteistyötä ja skandinaavista pohjoisen ja Perämeren kaaren alueellista yhteistyötä on kehitetty ja tiivistetty voimakkaasti. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoviranomaisen ja aluehallinnon rooli on myös strateginen. Oululla on tarjota tätä näkökulmaa tukevia synergisiä kokonaisuuksia, kuten edelleen vahvistuva paikkatieto-osaaminen, turvallisuusklusteria tukeva hyvinvointistrateginen työ, joiden avulla rikosseuraamusalan toimintaa voidaan kehittää palveluiden saavutettavuuden ja rikoksentorjunnan näkökulmasta. Toimitiloista Kiinteistöselvitys on tehty Oulun osalta Senaatti-kiinteistöjen ja Oulun kaupungin toimesta. Selvityksen perusteella Oulussa on alhaiset neliöhinnat. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon henkilömäärä on noin 80. Valtion toimitilastrategien tavoitteella 25 m2/henkilö tarvittava vuokrapinta-ala olisi noin 2000 m2. Oululla on osoittaa virastolle useita eri vaihtoehtoja Oulun kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen toimesta sekä vapailta markkinoilta. Sopivia toimitiloja on tarjolla keskusta-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon toimitilavaihtoehtoja voidaan tarjota rakennettavista uudisrakennuksista sekä jo olemassa olevasta keskustan toimitilakannasta. Uudisrakennusvaihtoehtoina esille nousevat Oulun kaupungin Teknisen viraston tontilla oleva rakennusoikeus 3600 kem2. Senaatti-kiinteistöillä on tarjota uudisrakennusvaihtoehdoksi Aleksanterinkadulla sijaitsevaa tonttia. Tulevan Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen henkilöstölle voidaan järjestää toimitilat nykyisen Oulun aluevankilan alueelta rakennuksien tilajärjestelyillä. Tässä yhteydessä on mahdollisuus hyödyntää Kriminaalihuoltolaitoksen Pohjois-Suomen aluetoimiston nykyisiä toimitiloja. Nykyiselle vankila-alueelle on mahdollista rakentaa uutta toimistotilaa 1000 k-m2 ja vankilarakennuksia 3600 k-m2. Edelleen Senaatti-kiinteistöillä on olemassa olevaa toimitilakantaa aluevankilan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Intiön alueella (Veteraanikatu ja Viestikatu). Sekä kiinteistöselvitys että Oulun kaupungin kaavoituspolitiikka puoltavat Rikosseuraamuslaitoksen sijoittumista Ouluun.

14 3 Toimitilat Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan kannalta Oulussa on riittävät toimistotilat tulevan Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluehallinnon tehtäville. Pienillä muutoksilla tilaa on saatavissa lisää. Senaatin mukaan tarjolla on tarvittaessa lisää / muuta toimitilaa Oulussa, esimerkiksi vankilan läheisyydessä sijaitsevalta entiseltä kasarmialueelta, jossa on korjattuja toimitiloja. Nykyisen Kriminaalihuoltolaitoksen tilat ovat Oulun keskustassa, noin kilometrin päässä vankila-alueesta. Tilat ovat edulliset. Kriminaalihuollon asiakkaiden kannalta toimiston saavutettavuus on erinomainen lähellä kulkuyhteyksiä ja kaupungin keskustassa. Kaikkinensa toimitilat eivät muodostuisi ongelmaksi Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan ollessa Oulussa. Vaikutukset aluetalouteen Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Itä-Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijoittamisella Ouluun on Itä- ja Pohjois-Suomen aluetalouteen myönteinen vaikutus, joka osaltaan lieventäisi valtionhallinnossa meneillään olevan tuottavuusohjelman työvoiman vähentämisestä aiheutuvia vaikutuksia. Taloudelliset ja sosiaaliset erityisperusteet Ouluun sijoittamiselle ovat Oulun pysyvä työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Valtionhallinnon alueellistamisen vaikutukset aluetalouteen on verrattavissa palvelujen lisääntymisen vaikutukseen yleisesti. Pohjois-Suomen palveluille on ominaista eri palvelualojen välinen vuorovaikutusten tiheä verkosto sekä siitä johtuva suuri alueellinen vaikuttavuus työllisyyden, tulojen ja kulutuksen kautta. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan panos-tuotosaineiston perusteella tavarantuotannon ja palvelujen työllistävyydessä on havaittavissa ilmeisiä eroja. Miljoonan euron arvoinen tuotanto työllistää tavaroiden valmistuksessa toteutettuna keskimäärin kuusi henkilöä välittömästi, kun palvelusektorilla samansuuruiseen tuotantoon tekijöitä tarvitaan neljätoista. Palvelujen työllisyysvaikutuksista keskimäärin 80 % toteutuu toimialalla, jolle kysyntä kohdistuu. Kertautuminen jää pääosin palvelusektorin sisäiseksi, eikä sen asteessa ole toimialojen kesken suuria eroja. Palvelutuotannon välitön ja välillinen työllistävyys nousee yli seitsemääntoista henkilöön miljoonaa euroa kohti. Tällöin on huomioitu kaikki välilliset vaikutukset, joita syntyy lisääntyvien tulojen aiheuttamasta kysynnän kasvusta niin yksityisiin kuin yhteiskunnallisiin palveluihinkin. Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset ovat keskeisesti riippuvaisia palkattavan henkilöstön määrästä. Työvoiman osuus julkisten hallintopalveluiden tuotannon kustannuksista on noin prosenttia ja välituotekäytön prosenttia. Välituotekäytöstä prosenttia on peräisin omasta maakunnasta, suuri osa siitä itse palvelusektorilta. Tärkeimpiä välituotekustannuksia ovat kiinteistömenot,

15 4 Saavutettavuus ja vetovoima tietoliikennepalvelut, koneiden ja kaluston vuokrat, työterveysmenot, matkustuskustannukset sekä muut aineet ja tarvikkeet. Julkisten hallintopalvelujen työllisyydessä tavarapanosten käyttö palvelutuotannossa on vähäistä ja niiden valmistus pääomavaltaista. Kaikilla palvelualoilla tärkeitä ovat myös sähkö- ja vesihuolto, rakentaminen sekä paperi- ja painotuotteiden valmistus - ravitsemuksessa ja majoituksessa sekä kaupassa myös elintarviketuotanto. Oulu on erinomainen alueellistamispaikka myös valtakunnallisen sijaintinsa, liikenneyhteyksiensä ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Oulun vetovoima takaa Oulun seudulle muuttovoittoa. Opiskelijoita ja työntekijöitä, uusia osaajia tulee maakuntaan jatkuvasti turvaaman eri työnantajien, myös rikosseuraamusalan keskushallintoviranomaisen ja alueellisen päätoimipaikan työvoimatarpeita. Oulun kustannustaso verrattuna pääkaupunkiseutuun on myös edullisempi. Liikenteellisesti Oulun seudun saavutettavuus on erinomainen koko Suomea ajatellen. Lentoyhteydet Helsingistä ovat Suomen tiheimmät, muualta maasta on hyvät rautatie- ja maantieyhteydet joka suunnasta. Oulusta on enimmillään 17 edestakaista lentoa päivittäin Helsinkiin. Lennot hoidetaan isoilla koneilla ja lentoaika on minuutta. Oulu on koulutetun työvoiman saattavuuden suhteen erinomaisessa asemassa. Alueen vetovoimaa korostaa monipuolinen kulttuuri- ja koulutustarjonta. Perheiden lapsille löytyy koulutuspaikkoja (Oulun monitieteinen yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, runsas lukiotarjonta mm. kansainvälinen koulu ja lukio IB, Steiner-koulu lukioineen, Svenska Privatskolan i Uleåborg, musiikkipainotteinen, liikuntapainotteinen ja ilmaisutaitopainotteinen lukio sekä laadukas ammatillinen koulutus). Yli asukkaan seudun kehittyneet työmarkkinat varmistavat sen, että molemmille puolisoille työpaikan löytyminen on mahdollista. Seudun työssäkäyntialueella on nopeat ruuhkattomat liikenneyhteydet sekä verrattain edullinen asuntotarjonta. Myös muuttaminen Ouluun on lähes ongelmatonta mistä tahansa Suomesta. Keskushallinnon ja Itä-Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijoittuminen Ouluun tukisi julkisten palvelujen monipuolistumista ja toisi myös uudenlaista asiantuntemusta alueelle. Oulun ja Lapin yliopistoilla ja Oulun ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluilla on tarjota koulutusta ja tutkimusta monilla eri aloilla hallinnon kehittämisen edistämiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Alueellistamistoimenpiteet Oulu on alueensa hallinnollinen keskus. Oulu vahvistuu entisestään väestömäärältään aluehallinnon keskuksena valtion aluehallinnon uudistuksessa vuoden 2010 alussa. Oulu on väestörakenteen kehittymisen

16 5 kannalta kasvava keskus ja väestö painottuu myös tulevaisuudessa pohjoisessa Oulun seudulle. On ennakoitu, että Oulun alueen väestö lisääntyy koko ajan vuoteen 2030 asti ja väestörakenne kaikkinensa keskittyy entistä enemmän länsirannikolle kuin Itä- tai Kaakkois-Suomeen. Oulu on myös koko Pohjois-Suomen talouden, kaupan ja kansainvälisten yritysten keskus. Oulusta käsin toimii valtakunnallisestikin operoivia oppilaitoksia, mitkä ovat tärkeitä yhteistyötahoja vankitoimintojen kannalta, esimerkiksi Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Luovi ja poliisikoulutuksen ja Rikosseuraamusalan vartijoiden koulutuksen lisäksi Suomen ainoa turvallisuusalan oppilaitos Oulun seudun koulutuskuntayhtymällä. Viimeaikaisissa ja viimevuotisissa valtionhallinnon uudistuksissa Oulun alueelle ei ole tullut uusia toimijoita / virastoja, toisin kuin Mikkeliin ja Kuopioon. Esimerkkeinä tästä mainittakoon Mikkeliin vuoden 2008 alussa perustettu noin 250 työntekijää käsittävä Puolustusvoimien Maavoimien Esikunta ja syksyllä 2009 perustettu Valtiokonttorin 100 työntekijän yksikkö. Kuopioon on siirretty Lääkelaitos ja muutama vuosi aiemmin Kuopioon perustettiin Siviilikriisinhallinnan keskus. Päätoimipaikkojen valtakunnallisen tasaisen jakautumisen kannalta olisi perusteltua, että Itä - Pohjoisen rikosseuraamusalueen toimipaikka olisi pohjoisessa Oulussa, muiden päätoimipaikkojen ollessa mahdollisesti Helsinki tai Kerava (Etelä-Suomen aluekeskus) ja Tampere tai Turku (Länsi-Suomen aluekeskus). Rikosseuraamusalueen päätoimipaikan olisi oltava mielellään sijainniltaan sellainen, että se edesauttaa muutakin kuin etäyhteydenpitoa ja yhteistyötä keskusvirastoon ja muihin rikosseuraamusalueiden keskuksiin. Tältä kannalta Oululla on parhaat liikenneyhteydet verrattuna Kuopioon ja Mikkeliin. Oulu voi toimintaympäristönä tarjota Rikosseuraamuslaitokselle erinomaiset edellytykset valtakunnallisten vastuiden hoitamiseen. Oulun kaupungin mielestä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan toimintoja tulee sijoittaa Ouluun. Sijoittaminen on tärkeää sekä operatiivisen että strategisen toiminnan kehittämisen kannalta. Ouluun sijoittaminen täyttää samalla myös alueellistamisen yleiset ja laadulliset tavoitteet. OULUN KAUPUNKI Matti Pennanen Kalervo Ukkola Jorma Pietilä kaupunginjohtaja kansliapäällikkö kaupunginlakimies

17 Mikkelin kaupunki Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto Viite: Kriminaalipoliittinen osasto 5/633/2009/ Asia: Lausunto rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksesta Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osasto on pyytänyt mm. Mikkelin kaupungilta lausunnot perustettavaksi esitettyjen Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen sijoittamispaikoista. Pyydettynä lausuntonaan Mikkelin kaupunki esittää molempiin lausuntopyyntöihin seuraavaa: Uutena hallinnollisena virastona keskushallinnon yksikkö tulisi Mikkelin kaupungin mielestä perustaa valtioneuvoston tekemien alueellistamislinjausten mukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Mikkelin kaupunki tarjoaa uudelle yksikölle toiminnallisesti erinomaiset edellytykset. Mikkelin kaupungissa sijaitsee Maavoimien Esikunta, aluehallintovirasto, Itä-Suomen syyttäjäviraston keskuspaikka, turva-alan valvontayksikkö ja uutena vuoden 2010 alusta yksi kolmesta poliisihallituksen yksiköstä. Mikkelissä on monipuolinen hallinnollisten ja muiden työpaikkojen tarjonta, mikä edistää myös uuteen yksikköön sijoittuvien henkilöiden puolisoiden työllistymistä. Mikkelin kaupungin vahvuuksina on hyvä saavutettavuus ja sijainti, toimivat yksityisen ja julkisen sektorin palvelut sekä erinomainen asumisympäristö. Samoilla edellä esitetyillä perusteilla Mikkelin kaupunki katsoo, että mikäli keskushallinnon yksikköä ei perusteta Mikkeliin, tulisi rikosseuraamusalue perustaa Mikkeliin Kuopion sijasta. Mikkelille uuden yksikön sijoittautumisella olisi merkittäviä alueellisia vaikutuksia ja hyötyjä, joita ei esimerkiksi Kuopiossa tai Oulussa olisi vastaavalla tavalla todennettavissa. Edelleen Mikkelin kaupunki korostaa, että Konnunsuon vankilan lakkauttamisen johdosta siellä olevat vangit siirretään Mikkelin vankilaan, minkä vuoksi vankilan laajennustyöt on jo aloitettu. Toiminnallisten seikkojen ohella esitystä voi perustella myös valtion työpaikkakehityksellä alueella. Työvoiman saantiin, koulutustasoon, pitkiin etäisyyksiin, tuottavuuteen, jne. vedoten on Etelä-Savon maakunnasta viimeisten 15 vuoden aikana lopetettu tai siirretty muualle noin 4000 valtion ja valtion liikelaitosten työpaikkaa. Työpaikkamäärä on alentunut noin 45 %. Kehitys on toki ollut samansuuntaista monissa muissakin maakunnissa. Siten uusien valtion työpaikkojen saamisella olisi selkeä taloudellinen merkitys Mikkelin kokoiselle talousalueelle. Selvityksissä ei ole otettu kantaa tarpeellisten toimistotilojen saantimahdollisuuksista keskushallinnolle tai rikosseuraamusalueelle Mikkelistä. Toimistotilojen suhteen muutoksia tapahtuu Mikkelin kokoisessa kaupungissa kuitenkin jatkuvasti ja kaupungin on mahdollista aktiivisesti vaikuttaa toimitilojen hankintaan. Mikkelin kaupunki tulee omilla toimenpiteillään varmistamaan, että virastoille on niiden aloittaessa toimintansa Mikkelissä tarjolla hyvät toimintaedellytykset tarjoavat puitteet kilpailukykyiseen hintaan. Mikkelin kaupunki Kimmo Mikander kaupunginjohtaja Ari Liikanen kaupunginlakimies Kansliapalvelut Raatihuoneenkatu 8-10 FIN Mikkeli PL 33, FIN Mikkeli Puhelin (015) 1941 Fax (015)

18

19

20

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79 OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 14.03.2016 80 Kaupunginhallitus Pöytäkirja n:o 8/2016 Aika: 14.03.2016 klo 15.00 15.45 Paikka: Kaupunginhallituksen sali Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Juha Rostedt, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 9356/00.01.00/2013 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Toimeksiannon mukaan aluevankilan henkilöstörakenteen perusmallin tulee sisältää

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Toimeksiannon mukaan aluevankilan henkilöstörakenteen perusmallin tulee sisältää OIKEUSMINISTERIÖLLE Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikkö asetti 3.11.2004 työryhmän laatimaan suunnitelman Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistuksen (RAKE -hanke) jatkovalmistelua

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuopion kauppakamari 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kaisa Saario/Keskuskauppakamari 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jonna Nieminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua 27.1.2016 KESKI-UUDENMAAN SOTE SELVITYKSEN LAUSUNTO Uudenmaan itsehallintoalueen on tarpeen organisoitua sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta itsehallintoalueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 223 Liiketilan vuokraus osoitteesta Koivikkotie 8 HEL 2014-010341 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen ulkoisen vuokrauksen vuokrauspäällikkö

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maskun kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuula Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti LAUSUNTO 1 (5) Oikeusministeriö Oikeushallinto-osasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö 31.5.2016 OM 7/33/2015 OM025:00/2015 TOIMIPAIKKA-ASETUS, OULUN OIKEUSAPUTOIMISTO Oikeusministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Savon liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Miettinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Gunnar 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Yhteenveto poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden esityksistä POL-2015-12069 Materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen Poliisilaitokset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi - Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi - Aki Kauranen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Asema

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tietokeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tietokeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Osallistuminen "Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset" - hankkeen projektihakuun HEL 2016-012694 T 02 05 02 Päätös Päätöksen perustelut Tietokeskuksen johtaja

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Christmas Granny T:mi, liiketilan vuokraus osoitteesta Äyripolku 1 HEL 2015-013919 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tekes 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Hannu Kemppainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 27 Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 23.2.2015 HEL 2015-000924 T 00 01 05 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kaupunginjohtaja päätti kehottaa

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 131 Helsingin kaupungille testamentatun omaisuuden vastaanottaminen HEL 2016-008895 T 02 07 02 Oike PK20161781 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 64 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Lauri Tanner 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö . Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.2.2016 Yksikön päällikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs) 00521 Helsinki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Raili Haaki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU

KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU Ulkoasiainministeriö Kehityspoliittinen osasto ESITYS YHTEISTYÖSTÄ Helsinki 15.9.2009 KORKEA-ASTEEN OPPILAITOSTEN KAPASITEETIN VAHVISTAMISEN TUKIOHJELMAN (KORKEAKOULU-IKI) HALLINNOINTIPALVELU 1. Hankinnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi

Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi Ohje 17.4.2013 Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi Virkajärjestely omalla hallinnonalalla Oman hallinnonalan sisällä siirtopäätöksen virkasiirrosta tekee oma ministeriö. Lähettävä

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot