LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 Dnro LAUSUNTO /00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä lausuntoa organisaatiouudistukseen liittyvästä alueellistamisselvityksestä. Tässä lausunnossa käsitellään ainoastaan Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sijoittamisvaihtoehtoja. Rikosseuraamusalan organisaatiomuutoksessa 2010 Rikosseuraamusviraston tehtävät, virkarakenne ja henkilöstö säilyvät ennallaan. Nykyisen Rikosseuraamusviraston osalta kysymys on vain muodollisesta muutoksesta, jossa keskusvirasto ja aluehallinto yhdistetään samaksi organisaatioksi. Tämän vuoksi ei ole perusteita pitää keskushallintoa uutena virastona, jota alueellistamistavoite koskee. Rikosseuraamusvirastossa on tehty henkilöstön keskuudessa kysely alueellistamisesta. Lähes kaikki vastaajat pitivät Helsinkiä parhaana sijoituspaikkana Rikosseuraamusvirastolle ja valtaosa ei missään nimessä muuttaisi toiselle paikkakunnalle. Vastaukset kuvastavat selvästi henkilökunnan mielipiteitä eikä niitä tässä yksityiskohtaisesti analysoida. Riihimäki sijaitsee samalla työssäkäyntialueella kuin Helsinki, joten henkilöstön on mahdollista siirtyä työskentelemään siellä. Tämä kuitenkin aiheuttaisi huomattavaa työmatkaliikenteen lisääntymistä, mikä ei ole nykyisten ympäristönsuojelulinjausten mukaista. Työmatkaliikenne aiheuttaisi myös suurelle osalle henkilöstöstä lisääntyviä matkakustannuksia, jota ei voida pitää henkilökunnan kannalta kohtuullisena. Koska suurin osa henkilöstöstä ei siirtyisi asumaan muille paikkakunnille ( Rovaniemi, Oulu, Kuopio, Mikkeli), viraston siirto edellyttäisi henkilöstöltä siirtoa pääkaupunkiseudulla valtion muihin tehtäviin. Rikosseuraamuslaitos tuskin pystyisi sijoittamaan pääkaupunkiseudun yksikköihinsä kaikkia virkamiehiä, jotka eivät siirry uudelle paikkakunnalle. Viraston virkamiesten keski-ikä on melko korkea ja yli puolet on työskennellyt virastossa yli 10 vuotta. Tällaisen henkilöstön sijoittaminen pääkaupunkiseudulla muihin valtion virastoihin vastaavantasoisiin tehtäviin on vaikeaa. Henkilöstön työkokemus on sen luonteista, että hakeutuminen muihin tehtäviin julkihallinnossa tai yksityissektorilla on äärimmäisen vaikeaa. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL HELSINKI HELSINKI

2 Lausunto Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto PL Valtioneuvosto Lausunto Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoituspaikasta Oikeusministeriö on kirjeellään (5/633/2009) pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoituspaikasta liittyen rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen, joka tulisi voimaan Turun kaupunki kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Organisaatiouudistuksen toteuttamisessa yhtenä vaihtoehtona on esillä nykyisin Turussa sijaitsevan Länsi-Suomen aluevankilan hallinnon ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen mahdollisesti Tampereelle. Länsi-Suomen aluevankilan päätoimipaikka sijoitettiin Turkuun rikosseuraamushallinnon organisaatiouudistuksessa Turun kaupunki katsoo, että suunnitellulle henkilöstön siirrolle ei ole kestäviä perusteita. Vaikka suunnitelmiin tulee tässäkin tapauksessa saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta, tässä tapauksessa ei olisi kyse alueellistamisesta vaan valtion jo maakunnissa sijaitsevien työpaikkojen siirtelystä ilman välttämätöntä syytä maakuntien välillä. Turun kaupungin tiedossa ei ole ainoatakaan sellaista seikkaa tai pakottavaa toiminnallista tai asia-argumenttia, joka puoltaisi nykyisen Länsi- Suomen aluevankilan henkilökunnan uudelleensijoittamista ja siirtämistä pois Turusta rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksessa. Tällaisia välttämättömiä syitä ei ole tuotu esiin myöskään lausuntopyynnössä oheismateriaaleineen. Yleiset toimintaedellytykset, toimitila- ja toimintakustannukset, toiminnan ja henkilöstön kehittämismahdollisuudet, henkilöstön hyvinvointi, asumisen ja elämisen laatu, koulutus- ja harrastusmahdollisuudet ym. ovat Turussa ja Tampereella valtaosin täysin tasaveroiset. Niin suurta eroa näissä tekijöissä tuskin löytyy, joka antaisi selkeän tarpeen ja riittävän painavan perusteen kokonaisen hallintoyksikön siirrolle kaupungista toiseen. Turkua sijaintipaikkana sen sijaan kuitenkin selkeästi puoltavat alueella sijaitseva vankilayksikkö, kaupungin kaksikielisyys sekä toiminnallinen yhteys ja yhteistyö Turun yliopistoon, erityisesti oikeustieteelliseen ja yhteiskunta-

3 tieteelliseen tiedekuntaan (ks. jäljempänä). 2 Lausuntopyynnössä yksilöityihin neljään kysymykseen Turun kaupunki vastaa lisäksi seuraavaa: - Vaikka työpaikkojen määrä tässä tapauksessa on suhteellisen vähäinen verrattuna Turun (kuten Tampereenkin) alueen kokonaistyöpaikkamäärään, Turun kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että Länsi-Suomen rikosseuraamusalue sijoittuu edelleen Turkuun. Aluetaloudellinen merkitys korostuu, kun huomioidaan Turun nykyinen ja nähtävissä oleva lähivuosien taloudellinen tilanne. Lähinnä laivanrakennusalan taantumatilanteesta johtuen, kun uusia laivatilauksia Turun telakalle ei ole näköpiirissä, työttömyys Turussa uhkaa jo vuonna 2010 pahimmillaan nousta yli 20%:n. Tällöin jokainen työpaikka alueella on ratkaiseva. Tällaisessa tilanteessa on myös selvää, että valtiovallan tulee omalla tahollaan kantaa vastuunsa ja johdonmukaisesti pidättyä työpaikkoja vähentävistä toimenpiteistä alueella. - Turun kaupunki on täyden palvelurakenteen kaksikielinen valtakunnanosakeskus. Turku on liikenneyhteyksiltään kattavasti ja vaivattomasti saavutettava monipuolinen koulutus- ja yliopistokaupunki, joka ympäristöineen tarjoaa yrityksille erinomaisen sijaintipaikan ja asukkailleen parasta elämisen laatua sekä työssä että vapaa-aikana. - Toimitilatarjonta Turussa sekä kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä että vapailla markkinoilla on niin kattava ja monipuolinen, että kaupunki voi omalta osaltaan taata Länsi-Suomen rikosseuraamusalueelle Turusta korkeatasoiset, ajanmukaiset, sijainniltaan hyvät ja kustannustehokkaat tilat vaivattomasti ja nopeasti. - Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoittuminen Turkuun merkitsee paikallisen rikosseuraamusalan osaamisklusterin vahvistumista ja kehittymistä edelleen. Keskeisessä roolissa on Turun yliopisto. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on oikeussosiologian ja kriminologian oppiaineessa tehty ainakin luvulta alkaen kaupunkiturvallisuutta ja rikollisuutta, nuorisorikollisuutta ja taloudellista rikollisuutta koskevaa tutkimusta. Myös muuta rikollisuutta ja rikollisuuden ehkäisyä koskevaa tutkimusta on harjoitettu. Yksittäisiä opinnäytetöitä ja tutkimuksia on tehty myös vankeusrangaistukseen tuomituista ja uusintarikollisuudesta. Alan tutkimustoimintatoiminta on ollut laajaa sekä empiirisen että teoreettisen tutkimuksen osalta. Tutkimuksen lisäksi oikeustieteellisessä ja myös yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on ollut runsaasti ja jatkuvasti kriminologian opetusta. Erityisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalipolitiikan ja psykologian laitosten kanssa oikeustieteellinen tiedekunta (oikeussosiologia ja kriminologia-oppiaine) on 1990-luvun alusta alkaen toteuttanut monia yhteisiä laajoja tutkimushankkeita, joissa on arvioitu muun ohella rikosten ennalta ehkäisyä. Viime vuosina sosiaalipolitiikan laitos on keskittynyt erityisesti perhe-

4 väkivallan ehkäisyyn. Tässä mielessä on hyvät perusteet puhua osaamisklusterista. 3 Tutkimustoiminnan yhteydessä on pystytty luomaan hyvät ja toimivat suhteet niin poliiseihin kuin sisäasiain- ja oikeusministeriöön sekä rikosseuraamusvirastoon. Tiedekunnan edustaja on osallistunut rikosseuraamusalan neuvottelukunnan tutkimusjaoston toimintaan. Saramäen vankilan henkilökunnan on mahdollista työnsä ohessa hyödyntää oikeustieteellisessä tiedekunnassa annettavaa opetusta yleensä, tutkinto-opetusta erityisesti ja osallistua sopiville täydennyskoulutuskursseille. Edellä selostelulta pohjalta Turussa on tulevaisuudessakin helppo organisoida ja edelleen kehittää pitkäjänteistä ja systemaattista yhteistyötä rikosseuraamusalan kanssa. TURUN KAUPUNKI Mikko Pukkinen kaupunginjohtaja

5 RIKOSSEURAAMUSVIRASTO ALBERTINKATU HELSINKI Asia: Rikosseuraamuslaitoksen päätoimipaikkojen sijoittaminen Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä mennessä kirjallista lausuntoa rikosseuraamusalueiden päätoimipaikkojen ja keskushallinnon sijainnista. Tässä yhteydessä emme katso tarkoituksenmukaiseksi tehdä yksityiskohtaista vertailua oikeusministeriön osoittamien paikkakuntien välillä. Koska kyse on ensisijaisesti hallintoa koskevasta ratkaisusta, sijaintipaikkakunnalla ei liene suurta toimintaan liittyvää merkitystä. Lisäksi Rikosseuraamusviraston selvityksessä ei ole mukana nykyisen Kriminaalihuoltolaitoksen toimipaikkojen soveltuvuutta ja vuokrakustannuksia vaikka niiden sijoittamisesta vankiloiden yhteyteen (Oulu ja Mikkeli) mainitaan. Tämä jäänee myöhemmin selvitettäväksi. Pidämme toimipaikkojen sijoittamisessa ensisijaisena asiana negatiivisten henkilöstövaikutusten minimointia. Tämä puoltaa konservatiivisia ratkaisuja, so. yksiköiden sijoittamisen on syytä perustua mahdollisimman pitkälle olemassa oleville rakenteille. Etelä-Suomen alueen osalta ei ole asiallista merkitystä sillä, sijaitseeko päätoimipaikka Helsingissä tai Keravalla. Helsinkiä puoltaa valmiit, sijaintiin nähden kustannuksiltaan edulliset toimitilat. Myöskään Länsi-Suomen alueen osalta vaihtoehtoisten paikkakuntien (Turku ja Tampere) edullisuuden välillä ei ole olennaista eroa, mikä puoltaa päätoimipaikan sijoittamista Turkuun. Maatieteellisesti suurimman Itä- ja Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijainnilla voidaan nähdä olevan enemmän painoarvoa, vaikka alueen koko viestii, ettei etäisyyksillä olisi merkitystä. Toimipaikka sijoittuu luontevasti alueen keskelle (kasvukeskus Kuopio), jossa on valmiit, kattavat toimitilat. Nähtävissä ei ole painavia syitä, jotka puhuisivat tätä ratkaisua vastaan. Keskushallinnon sijoittamisessa määräävänä tekijänä tulee olla se, minne yksiköt ja alan toiminta ovat painottuneet, mikä tarkoittaa eteläistä Suomea. Kivuttomin ja mahdollisesti kustannuksiltaankin käypä sijaintipaikkakunta olisi Helsinki. Tämä on toisaalta ristiriidassa alueellistamispyrkimyksen kanssa. RAUTATIELÄISENKATU 6, HELSINKI

6 rz (2) Nykytilanteesta voidaan sanoa, että keskushallinto on lähellä ministeriötä ja korkeita päättäjiä mutta kaukana kentästä. Keskushallinnon jalkautuminen voisi olla merkittävä positiivinen signaali ja vastaantulo etenkin niille, jotka suhtautuvat organisaatiomuutokseen kielteisesti tai joutuvat kärsimään siitä eniten. Yhdeksi vaihtoehdoksi esitetty Riihimäki olisi sijainniltaan edullinen ja työssäkäyntimatkan päässä pääkaupunkiseudusta. Toimitilakysymys tuskin on ylitsekäymätön este. Pätevän henkilöstön rekrytointi ei myöskään tule olemaan ongelma. Kysymys keskushallinnonkin kotipaikasta näyttää lopulta olevan pitkälle periaatteellinen asia, johon emme halua ottaa kantaa. Kari Moilanen pääluottamusmies/vhl Tuula Perilä pääluottamusmies/khl

7 Helsinki Rikosseuraamusvirasto Albertinkatu HELSINKI Asia: Lausunto alueellistamisselvitykseen Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. toteaa alueellistamisselvitykseen seuraavaa: 1. VVL:n jäseniä ei tiettävästi tällä hetkellä työskentele Rikosseuraamusvirastossa eikä juuri myöskään aluevankiloissa. Näiltä osin toteamme vain sen, että henkilöstöä on kuultava yhtä hyvin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon kuin aluehallinnon sijoituspäätöksiä tehtäessä ja heidän näkemyksensä huomioitava yhtenä osatekijänä päätöstä tehtäessä. 2. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon osalta Riihimäki olisi varmasti henkilöstön kannalta järkevin vaihtoehto, jollei keskushallinto säilyisi Helsingissä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että aluevankilan hallinto ja sijoittajayksikkö siirtyvät Riihimäeltä Helsinkiin, joten keskushallinnon siirto on yhtä hyvin mahdollista tehdä toiseen suuntaan ja kulkuyhteydet yhtä hyvät suuntaan tai toiseen. Muutoin voi todeta nykyisten videoneuvotteluyhteyksien helpottavan mahdollista sijoittamista muihinkin selvityksessä mainittuihin kaupunkeihin. Neuvotteluyhteydet ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi. Muitakin keskusvirastoja tai niiden osia on sijoitettu maakuntiin, joten keskushallinnon ei ole enää välttämätöntä sijaita ministeriön kupeessa. Hallinnonalan henkilöstö joutuu siirtymään lakkautettavasta Konnunsuon vankilasta ympäri Suomen ja Pelson vankilasta ilmeisesti pääosin alueen sisälle. Myös aluevankiloiden hallinnon henkilöstö joutuu muuttamaan, joten keskusvirastolla ja sen virkamiehillä ei lähtökohtaisesti voi olla suojatumpaa asemaa kuin alan muulla henkilöstöllä. 3. Koska Etelä-Suomen aluekeskuksen toimitilat eivät voi sijaita jatkossa Riihimäellä, näyttää Helsinki ja nimenomaan vankilan yhteydessä olevien tilojen käyttö järkevältä ja etenkin kustannustehokkaalta vaihtoehdolta. 4. Länsi-Suomen aluekeskuksen osalta ei selvitys tuo esille painavia seikkoja keskuksen siirtämiseksi Tampereelle. Yhtä hyvin kuin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto voi sijoita Helsingissä tai

8 Etelä-Suomessa, voi Länsi-Suomen aluekeskus sijaita edelleen Turussa. Perusteet Tampereen keskeisemmän sijainnista tuntuvat kaukaa haetulta. Myös yhteistyökumppaneita löytyy kattavasti niin Turusta kuin Tampereeltakin. Vaikka vuokrakustannukset eivät näyttäisi eroavan toisistaan, aiheuttaa muutto väistämättä ylimääräisiä kustannuksia. Kustannukset ovat todennäköisesti helpommin arvioitavissa nykyisten tilojen tilajärjestelyjen osalta kuin uusiin tiloihin muuttamisen ja tarvittavien muutostöiden/tietoliikenneyhteyksien osalta. Myös keskusteluissa esillä ollut siirto Tampereelle ja osittainen jatkaminen Turussa tuntuu järjettömältä ja vähiten tehokkaalta vaihtoehdolta. 5. Itä- ja Pohjois-Suomen aluekeskuksen suhteen on vaihtoehtoina kolme nykyistä aluevankilatoimipaikkaa. Tässä suhteessa kaikilla on hyvä lähtökohta jatkamiselle. Tilojen riittävyyden ja kunnon puolesta Kuopio näyttäisi olevan vahvimmilla, koska siellä jatkaminen ei vaatisi mitään ylimääräisiä kunnostus tms. töitä ja tilat riittävät tulevalle toiminnalle. Kaikkia edellä kerrottuja vaihtoehtoja tulee tarkastella henkilöstönäkökulman lisäksi kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tilanteessa, jossa henkilöstöä karsitaan tuottavuusohjelman nimissä ja talousarviot muutenkin pakottavat karsimaan henkilöstömenoja, ei ylimääräisiä muutto-, remontti- tms. kuluja voida hyväksyä. Ministerin ja pääjohtajan taannoisen sloganin mukaan alalla tulee satsata ihmisiin, ei seiniin. Pidettäköön tätä ohjenuorana päätöksiä tehtäessä. Jari Tuomela puheenjohtaja/pääluottamusmies Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.

9 2(2) Koska suuri osa Rikosseuraamusviraston nykyisestä henkilöstöstä ei siirtyisi uudelle paikkakunnalle hoitamaan tehtäviään, virastosta häviäisi yhtäaikaisesti huomattava määrä asiantuntemusta. Tämä vaikeuttaisi viraston toimintaa ja asiantuntemuksen korvaaminen vaatisi pitkän ajan. Asiantuntemuksen katoaminen samaan aikaan, kun koko organisaatiossa haetaan uusia toimintaratkaisuja, olisi erittäin haitallista. Se osa henkilöstöstä, jolle ei pystyttäisi osoittamaan uusia tehtäviä valtionhallinnossa pääkaupunkiseudulla, olisi käytännössä pakotettu käymään viikoittain työssä uudella paikkakunnalla usean sadan tai jopa tuhannen kilometrin päässä asuinpaikastaan. Tämä edellyttäisi toisen asunnon hankkimista työssäkäyntipaikkakunnalta sekä viikoittaisia matkoja asuinpaikkakunnan ja työpaikan välillä. Tämä aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia henkilöstölle. Perheellisille virkamiehille tästä seuraisi perheen hajottaminen työviikkojen ajaksi, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä. Työmatkustamisen lisääntyminen ei ole ympäristölinjausten mukaista. Vain muutama virkamies on ilmoittanut mahdollisesti muuttavansa työpaikan mukana uudelle paikkakunnalle. On epäselvää löytyykö uudelta paikkakunnalta siirtyvien virkamiesten puolisoille sopivaa työtä. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnolla on paljon yhteyksiä Rikosseuraamusalan yksiköihin. Vaikka videoneuvottelujen käyttö on yleistynyt, on silti tarpeellista pitää myös yhteisiä tilaisuuksia. Suomessa kulkuyhteydet ovat parhaat Helsinkiin kun taas Suomen poikittaisliikenne on erittäin heikkoa. Kaikkien toimintayksiköiden ja keskushallinnon välinen matkustaminen vaikeutuu huomattavasti, jos keskushallinnon sijaintikunta on muu kuin Helsinki. Toimitiloista tehdyn selvityksen mukaan nykyiset tilat Albertinkadulla ovat vuokratasoltaan varsin edulliset eikä siirto muille paikkakunnille toisi kustannussäästöjä tilojen osalta. Edellä olevan perusteella Rikosseuraamusviraston henkilöstöjärjestöt ehdottomasti vastustavat Rikosseuraamusviraston siirtoa pois Helsingistä. Riitta-Leena Salovaara Helena Lehtonen Tuula Lind luottamusmies luottamusmies luottamusmies JUKO ry Pardia ry JHL ry

10 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO RIKOSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSESTA Rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavalla rikosseuraamusalalla on valmisteltavana organisaatiouudistus, jossa Rikosseuraamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos on tarkoitus yhdistää yhdeksi viranomaiseksi, Rikosseuraamuslaitokseksi. Ehdotetun uudistuksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen toimialueena olisi koko maa. Laitos koostuisi keskushallinnosta, valtakunnallisesta terveydenhuoltoyksiköstä sekä kolmesta rikosseuraamusalueesta. Oikeusministeriö kuulee Helsingin, Kuopion, Mikkelin, Oulun, Riihimäen ja Rovaniemen kaupunkeja organisaatiouudistukseen liittyvästä sijoituspaikkavertailusta. Lausunto on oltava lausuntopyynnön mukaan oikeusministeriön käytössä jo Riihimäen kaupungin lausunto Rikosseuraamusviraston alueellistaminen Rikosseuraamusviraston alueellistamisen osalta Riihimäen kaupunki katsoo, että sijoituspaikkavaihtoehtoja on ainakin Riihimäen osalta tutkittu hyvin ylimalkaisesti, jos lainkaan, eikä kaupungilta ole pyydetty tietoa tarkoitukseen sopivista tiloista. Kaupunki ilmoittaa, että rikosseuraamusviraston tarpeisiin on mahdollista uudisrakentaa Riihimäen rautatieaseman välittömään läheisyyteen tarkoituksenmukaiset tilat osoitteeseen Eteläinen Rautatienkatu 2. Voimassa oleva tontin asemakaava sallii tähän tarkoitukseen sopivan rakentamisen ja tontille on jo rakennushanke suunnitteilla. Tämän lausunnon liitteenä seuraa rakennusliikkeen esitys hankkeesta. Sijoituspaikkaratkaisun ja tarvittavien täytäntöönpanosopimusten jälkeen on mahdollista hakea rakennuslupaa hankkeelle lähes välittömästi. Rakennus on rakennusliikkeen ilmoituksen mukaan valmis käyttöönotettavaksi 12 kuukauden kuluessa hankintapäätöksestä.

11 Toimistotilojen vuokrat ovat ainakin pääkaupunkiseudun hintatasoon verrattuna edulliset ja rakennusliikkeen edustajan mukaan vuokra uudisrakennuksessa asettuisi tasoon noin 17,4 /m2 (pääomavuokraa 14,5 ja ylläpitoa 2,9 /m2). Riihimäen logistinen sijainti ja saavutettavuus sekä rakennuspaikan rautatieaseman läheisyys mahdollistaa henkilöstön työssäkäynnin tarvittaessa etäältäkin, joten henkilöstön siirto on vähemmän ongelmallista kuin muissa Helsingin ulkopuolisissa vaihtoehdoissa. Lisäksi ko. kiinteistön viereisellä tontilla, Eteläinen Asemakatu 2a, on nykyinen Etelä-Suomen aluevankilan toimisto, jonka tiloista vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2016 saakka. Näitä tiloja voidaan hyödyntää rikosseuraamusviraston käytössäkin ilman, että tiloille tulisi hukkakäyttöä, mikäli organisaatiouudistuksessa tämän toimiston osalta tulee muutoksia nykyiseen. Muutoinkin kaupunki katsoo, että paikkakunnalla on kokemusta pitkäaikaisesta vankilatoiminnasta ja tämän yhteyteen on syntynyt monipuolista osaamista ja kumppanuutta mikä tukee kokonaisuudessaan rikosseuraamusalan kehittämistä. Etelä-Suomen aluevankilan toimisto Aluevankilan toimisto sijaitsee nykyisin Riihimäellä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2a. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on suunniteltu tämän toiminnan siirtämistä joko Helsinkiin tai Keravalle. Uudistuksen myötä on myös ns. sijoittajayksikkö siirtymässä pois Riihimäeltä. Kyseessä on yhteensä arviolta yli 30 viran siirtymisestä Riihimäeltä muualle. Kaupunki on huolissaan näin suuren työpaikkakadon vaikutuksista. Kaupunki painottaa, että tällainen työpaikkojen siirto maakunnasta pääkaupunkiseudulle on maan hallituksen alueellistamispolitiikan ja sen tavoitteiden vastaista. Riihimäen kaupunki hyväksyy siirrot, mikäli rikosseuraamusvirasto alueellistetaan Riihimäelle, kuten edellä on esitetty tai valtion taholta sitoudutaan kompensoimaan menetettävät työpaikat muulla tavoin. RIIHIMÄEN KAUPUNGINHALLITUS Seppo Keskiruokanen Kaupunginjohtaja Hannu Tuominen Kaupunginlakimies Jakelu kirjeellä sähköpostilla Oikeusministeriö / Kriminaalipoliittinen osasto

12 Oulu Lausuntopyyntö OM 5/633/2009 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan alueellistamiseksi Ouluun Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto on pyytänyt lausuntoa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan mahdollisen alueellistamisen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstövaikutuksista. Oulun kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa. Oululla on poikkeuksellisen hyvät valmiudet ja perustellut tarpeet ottaa vastaan ja hoitaa menestyksellisesti merkittävä osuus alueellistettavista kansallisista ja rikosseuraamuslaitoksen toimipaikkojen tehtävistä ja niiden kehittämisestä. Vahvuuksinamme ovat kuuden tiedekunnan ja 70 tieteenalan Suomen 2. yliopisto sekä Suomen suurin ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, sen ja muut alueen ammattikorkeakoulut painopistealoineen sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja -yksiköt. Oulun seudun erityispiirteenä on pitkään jatkunut Pohjoismaiden suhteellisesti suurin väestöpohjan kasvu ja osaavan työvoiman tarjonta, jonka kääntöpuolena on korkea nuorisotyöttömyys. Sidosryhmäyhteistyö ja Oulun ja sen lähialueiden koulutusmahdollisuudet Oulussa on monipuolinen ja laaja koulutustarjonta peruskoulusta yliopistoon. Oulun yliopistolla on aloina mm. kasvatustieteet ja vahva tekniikan koulutus. Sosiaalialan koulutusta tarjotaan ammattikorkeakoulussa. Sosiaalialaa opetetaan myös esimerkiksi Raahessa, Kemissä ja Rovaniemellä. Nämä paikkakunnat ovat Oulun vaikutuspiirissä myös niin, että monet pyrkivät töihin Ouluun ja Oulun lähiseudulle. Pohjoisessa Lapin yliopisto tarjoaa mm. oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä opetusta. Yhteiskuntatieteissä on myös sosiaalitieteiden korkeakoulutusta. Lapin yliopistossa on myös esimerkiksi taiteiden tiedekunta. Alueella on sisällöltään laajaa ja monipuolista kaupallista koulutusta ammattikoulusta yliopistoon. Rikosseuraamusalueen päätoimipaikkana Oulu voi tarjota alalle vahvaa osaamista toimivan sosiaalialan ja turvallisuusalan koulutuksen muodossa. Päätoimipaikan sijoittuminen Ouluun vahvistaisi myös alueen turvallisuusalan klusteria, mikä taas rikosseuraamusalan näkökulmasta tukisi alamme operatiivisia toimintoja. Oulussa on toimiva tullin, poliisin,

13 2 rajavartiolaitoksen, palo- ja pelastusviranomaisten ja oppilaitosten (turvallisuusalan koulutus, yliopistolla tietojenkäsittelykoulutus ja amk-tasoinen tietoturvakoulutus) yhteistyöverkosto. Keskushallinnon ja alueen päätoimipaikan sijoittaminen Ouluun loisi Itä- ja Pohjois-Suomeen vahvan luontaisen klusterin, mikä toimisi erinomaisena toimintaympäristönä operatiivisten toimintojen innovatiiviselle kehittämiselle ja johtamiselle. Oulu ja Oulun seutu on vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa. Erityisesti Barentsin alueen yhteistyötä ja skandinaavista pohjoisen ja Perämeren kaaren alueellista yhteistyötä on kehitetty ja tiivistetty voimakkaasti. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoviranomaisen ja aluehallinnon rooli on myös strateginen. Oululla on tarjota tätä näkökulmaa tukevia synergisiä kokonaisuuksia, kuten edelleen vahvistuva paikkatieto-osaaminen, turvallisuusklusteria tukeva hyvinvointistrateginen työ, joiden avulla rikosseuraamusalan toimintaa voidaan kehittää palveluiden saavutettavuuden ja rikoksentorjunnan näkökulmasta. Toimitiloista Kiinteistöselvitys on tehty Oulun osalta Senaatti-kiinteistöjen ja Oulun kaupungin toimesta. Selvityksen perusteella Oulussa on alhaiset neliöhinnat. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon henkilömäärä on noin 80. Valtion toimitilastrategien tavoitteella 25 m2/henkilö tarvittava vuokrapinta-ala olisi noin 2000 m2. Oululla on osoittaa virastolle useita eri vaihtoehtoja Oulun kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen toimesta sekä vapailta markkinoilta. Sopivia toimitiloja on tarjolla keskusta-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon toimitilavaihtoehtoja voidaan tarjota rakennettavista uudisrakennuksista sekä jo olemassa olevasta keskustan toimitilakannasta. Uudisrakennusvaihtoehtoina esille nousevat Oulun kaupungin Teknisen viraston tontilla oleva rakennusoikeus 3600 kem2. Senaatti-kiinteistöillä on tarjota uudisrakennusvaihtoehdoksi Aleksanterinkadulla sijaitsevaa tonttia. Tulevan Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen henkilöstölle voidaan järjestää toimitilat nykyisen Oulun aluevankilan alueelta rakennuksien tilajärjestelyillä. Tässä yhteydessä on mahdollisuus hyödyntää Kriminaalihuoltolaitoksen Pohjois-Suomen aluetoimiston nykyisiä toimitiloja. Nykyiselle vankila-alueelle on mahdollista rakentaa uutta toimistotilaa 1000 k-m2 ja vankilarakennuksia 3600 k-m2. Edelleen Senaatti-kiinteistöillä on olemassa olevaa toimitilakantaa aluevankilan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Intiön alueella (Veteraanikatu ja Viestikatu). Sekä kiinteistöselvitys että Oulun kaupungin kaavoituspolitiikka puoltavat Rikosseuraamuslaitoksen sijoittumista Ouluun.

14 3 Toimitilat Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan kannalta Oulussa on riittävät toimistotilat tulevan Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluehallinnon tehtäville. Pienillä muutoksilla tilaa on saatavissa lisää. Senaatin mukaan tarjolla on tarvittaessa lisää / muuta toimitilaa Oulussa, esimerkiksi vankilan läheisyydessä sijaitsevalta entiseltä kasarmialueelta, jossa on korjattuja toimitiloja. Nykyisen Kriminaalihuoltolaitoksen tilat ovat Oulun keskustassa, noin kilometrin päässä vankila-alueesta. Tilat ovat edulliset. Kriminaalihuollon asiakkaiden kannalta toimiston saavutettavuus on erinomainen lähellä kulkuyhteyksiä ja kaupungin keskustassa. Kaikkinensa toimitilat eivät muodostuisi ongelmaksi Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan ollessa Oulussa. Vaikutukset aluetalouteen Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Itä-Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijoittamisella Ouluun on Itä- ja Pohjois-Suomen aluetalouteen myönteinen vaikutus, joka osaltaan lieventäisi valtionhallinnossa meneillään olevan tuottavuusohjelman työvoiman vähentämisestä aiheutuvia vaikutuksia. Taloudelliset ja sosiaaliset erityisperusteet Ouluun sijoittamiselle ovat Oulun pysyvä työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Valtionhallinnon alueellistamisen vaikutukset aluetalouteen on verrattavissa palvelujen lisääntymisen vaikutukseen yleisesti. Pohjois-Suomen palveluille on ominaista eri palvelualojen välinen vuorovaikutusten tiheä verkosto sekä siitä johtuva suuri alueellinen vaikuttavuus työllisyyden, tulojen ja kulutuksen kautta. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan panos-tuotosaineiston perusteella tavarantuotannon ja palvelujen työllistävyydessä on havaittavissa ilmeisiä eroja. Miljoonan euron arvoinen tuotanto työllistää tavaroiden valmistuksessa toteutettuna keskimäärin kuusi henkilöä välittömästi, kun palvelusektorilla samansuuruiseen tuotantoon tekijöitä tarvitaan neljätoista. Palvelujen työllisyysvaikutuksista keskimäärin 80 % toteutuu toimialalla, jolle kysyntä kohdistuu. Kertautuminen jää pääosin palvelusektorin sisäiseksi, eikä sen asteessa ole toimialojen kesken suuria eroja. Palvelutuotannon välitön ja välillinen työllistävyys nousee yli seitsemääntoista henkilöön miljoonaa euroa kohti. Tällöin on huomioitu kaikki välilliset vaikutukset, joita syntyy lisääntyvien tulojen aiheuttamasta kysynnän kasvusta niin yksityisiin kuin yhteiskunnallisiin palveluihinkin. Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset ovat keskeisesti riippuvaisia palkattavan henkilöstön määrästä. Työvoiman osuus julkisten hallintopalveluiden tuotannon kustannuksista on noin prosenttia ja välituotekäytön prosenttia. Välituotekäytöstä prosenttia on peräisin omasta maakunnasta, suuri osa siitä itse palvelusektorilta. Tärkeimpiä välituotekustannuksia ovat kiinteistömenot,

15 4 Saavutettavuus ja vetovoima tietoliikennepalvelut, koneiden ja kaluston vuokrat, työterveysmenot, matkustuskustannukset sekä muut aineet ja tarvikkeet. Julkisten hallintopalvelujen työllisyydessä tavarapanosten käyttö palvelutuotannossa on vähäistä ja niiden valmistus pääomavaltaista. Kaikilla palvelualoilla tärkeitä ovat myös sähkö- ja vesihuolto, rakentaminen sekä paperi- ja painotuotteiden valmistus - ravitsemuksessa ja majoituksessa sekä kaupassa myös elintarviketuotanto. Oulu on erinomainen alueellistamispaikka myös valtakunnallisen sijaintinsa, liikenneyhteyksiensä ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Oulun vetovoima takaa Oulun seudulle muuttovoittoa. Opiskelijoita ja työntekijöitä, uusia osaajia tulee maakuntaan jatkuvasti turvaaman eri työnantajien, myös rikosseuraamusalan keskushallintoviranomaisen ja alueellisen päätoimipaikan työvoimatarpeita. Oulun kustannustaso verrattuna pääkaupunkiseutuun on myös edullisempi. Liikenteellisesti Oulun seudun saavutettavuus on erinomainen koko Suomea ajatellen. Lentoyhteydet Helsingistä ovat Suomen tiheimmät, muualta maasta on hyvät rautatie- ja maantieyhteydet joka suunnasta. Oulusta on enimmillään 17 edestakaista lentoa päivittäin Helsinkiin. Lennot hoidetaan isoilla koneilla ja lentoaika on minuutta. Oulu on koulutetun työvoiman saattavuuden suhteen erinomaisessa asemassa. Alueen vetovoimaa korostaa monipuolinen kulttuuri- ja koulutustarjonta. Perheiden lapsille löytyy koulutuspaikkoja (Oulun monitieteinen yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, runsas lukiotarjonta mm. kansainvälinen koulu ja lukio IB, Steiner-koulu lukioineen, Svenska Privatskolan i Uleåborg, musiikkipainotteinen, liikuntapainotteinen ja ilmaisutaitopainotteinen lukio sekä laadukas ammatillinen koulutus). Yli asukkaan seudun kehittyneet työmarkkinat varmistavat sen, että molemmille puolisoille työpaikan löytyminen on mahdollista. Seudun työssäkäyntialueella on nopeat ruuhkattomat liikenneyhteydet sekä verrattain edullinen asuntotarjonta. Myös muuttaminen Ouluun on lähes ongelmatonta mistä tahansa Suomesta. Keskushallinnon ja Itä-Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijoittuminen Ouluun tukisi julkisten palvelujen monipuolistumista ja toisi myös uudenlaista asiantuntemusta alueelle. Oulun ja Lapin yliopistoilla ja Oulun ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluilla on tarjota koulutusta ja tutkimusta monilla eri aloilla hallinnon kehittämisen edistämiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Alueellistamistoimenpiteet Oulu on alueensa hallinnollinen keskus. Oulu vahvistuu entisestään väestömäärältään aluehallinnon keskuksena valtion aluehallinnon uudistuksessa vuoden 2010 alussa. Oulu on väestörakenteen kehittymisen

16 5 kannalta kasvava keskus ja väestö painottuu myös tulevaisuudessa pohjoisessa Oulun seudulle. On ennakoitu, että Oulun alueen väestö lisääntyy koko ajan vuoteen 2030 asti ja väestörakenne kaikkinensa keskittyy entistä enemmän länsirannikolle kuin Itä- tai Kaakkois-Suomeen. Oulu on myös koko Pohjois-Suomen talouden, kaupan ja kansainvälisten yritysten keskus. Oulusta käsin toimii valtakunnallisestikin operoivia oppilaitoksia, mitkä ovat tärkeitä yhteistyötahoja vankitoimintojen kannalta, esimerkiksi Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Luovi ja poliisikoulutuksen ja Rikosseuraamusalan vartijoiden koulutuksen lisäksi Suomen ainoa turvallisuusalan oppilaitos Oulun seudun koulutuskuntayhtymällä. Viimeaikaisissa ja viimevuotisissa valtionhallinnon uudistuksissa Oulun alueelle ei ole tullut uusia toimijoita / virastoja, toisin kuin Mikkeliin ja Kuopioon. Esimerkkeinä tästä mainittakoon Mikkeliin vuoden 2008 alussa perustettu noin 250 työntekijää käsittävä Puolustusvoimien Maavoimien Esikunta ja syksyllä 2009 perustettu Valtiokonttorin 100 työntekijän yksikkö. Kuopioon on siirretty Lääkelaitos ja muutama vuosi aiemmin Kuopioon perustettiin Siviilikriisinhallinnan keskus. Päätoimipaikkojen valtakunnallisen tasaisen jakautumisen kannalta olisi perusteltua, että Itä - Pohjoisen rikosseuraamusalueen toimipaikka olisi pohjoisessa Oulussa, muiden päätoimipaikkojen ollessa mahdollisesti Helsinki tai Kerava (Etelä-Suomen aluekeskus) ja Tampere tai Turku (Länsi-Suomen aluekeskus). Rikosseuraamusalueen päätoimipaikan olisi oltava mielellään sijainniltaan sellainen, että se edesauttaa muutakin kuin etäyhteydenpitoa ja yhteistyötä keskusvirastoon ja muihin rikosseuraamusalueiden keskuksiin. Tältä kannalta Oululla on parhaat liikenneyhteydet verrattuna Kuopioon ja Mikkeliin. Oulu voi toimintaympäristönä tarjota Rikosseuraamuslaitokselle erinomaiset edellytykset valtakunnallisten vastuiden hoitamiseen. Oulun kaupungin mielestä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan toimintoja tulee sijoittaa Ouluun. Sijoittaminen on tärkeää sekä operatiivisen että strategisen toiminnan kehittämisen kannalta. Ouluun sijoittaminen täyttää samalla myös alueellistamisen yleiset ja laadulliset tavoitteet. OULUN KAUPUNKI Matti Pennanen Kalervo Ukkola Jorma Pietilä kaupunginjohtaja kansliapäällikkö kaupunginlakimies

17 Mikkelin kaupunki Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto Viite: Kriminaalipoliittinen osasto 5/633/2009/ Asia: Lausunto rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksesta Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osasto on pyytänyt mm. Mikkelin kaupungilta lausunnot perustettavaksi esitettyjen Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen sijoittamispaikoista. Pyydettynä lausuntonaan Mikkelin kaupunki esittää molempiin lausuntopyyntöihin seuraavaa: Uutena hallinnollisena virastona keskushallinnon yksikkö tulisi Mikkelin kaupungin mielestä perustaa valtioneuvoston tekemien alueellistamislinjausten mukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Mikkelin kaupunki tarjoaa uudelle yksikölle toiminnallisesti erinomaiset edellytykset. Mikkelin kaupungissa sijaitsee Maavoimien Esikunta, aluehallintovirasto, Itä-Suomen syyttäjäviraston keskuspaikka, turva-alan valvontayksikkö ja uutena vuoden 2010 alusta yksi kolmesta poliisihallituksen yksiköstä. Mikkelissä on monipuolinen hallinnollisten ja muiden työpaikkojen tarjonta, mikä edistää myös uuteen yksikköön sijoittuvien henkilöiden puolisoiden työllistymistä. Mikkelin kaupungin vahvuuksina on hyvä saavutettavuus ja sijainti, toimivat yksityisen ja julkisen sektorin palvelut sekä erinomainen asumisympäristö. Samoilla edellä esitetyillä perusteilla Mikkelin kaupunki katsoo, että mikäli keskushallinnon yksikköä ei perusteta Mikkeliin, tulisi rikosseuraamusalue perustaa Mikkeliin Kuopion sijasta. Mikkelille uuden yksikön sijoittautumisella olisi merkittäviä alueellisia vaikutuksia ja hyötyjä, joita ei esimerkiksi Kuopiossa tai Oulussa olisi vastaavalla tavalla todennettavissa. Edelleen Mikkelin kaupunki korostaa, että Konnunsuon vankilan lakkauttamisen johdosta siellä olevat vangit siirretään Mikkelin vankilaan, minkä vuoksi vankilan laajennustyöt on jo aloitettu. Toiminnallisten seikkojen ohella esitystä voi perustella myös valtion työpaikkakehityksellä alueella. Työvoiman saantiin, koulutustasoon, pitkiin etäisyyksiin, tuottavuuteen, jne. vedoten on Etelä-Savon maakunnasta viimeisten 15 vuoden aikana lopetettu tai siirretty muualle noin 4000 valtion ja valtion liikelaitosten työpaikkaa. Työpaikkamäärä on alentunut noin 45 %. Kehitys on toki ollut samansuuntaista monissa muissakin maakunnissa. Siten uusien valtion työpaikkojen saamisella olisi selkeä taloudellinen merkitys Mikkelin kokoiselle talousalueelle. Selvityksissä ei ole otettu kantaa tarpeellisten toimistotilojen saantimahdollisuuksista keskushallinnolle tai rikosseuraamusalueelle Mikkelistä. Toimistotilojen suhteen muutoksia tapahtuu Mikkelin kokoisessa kaupungissa kuitenkin jatkuvasti ja kaupungin on mahdollista aktiivisesti vaikuttaa toimitilojen hankintaan. Mikkelin kaupunki tulee omilla toimenpiteillään varmistamaan, että virastoille on niiden aloittaessa toimintansa Mikkelissä tarjolla hyvät toimintaedellytykset tarjoavat puitteet kilpailukykyiseen hintaan. Mikkelin kaupunki Kimmo Mikander kaupunginjohtaja Ari Liikanen kaupunginlakimies Kansliapalvelut Raatihuoneenkatu 8-10 FIN Mikkeli PL 33, FIN Mikkeli Puhelin (015) 1941 Fax (015)

18

19

20

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79

Asiantuntijat: Lotta Mikkola hallintojohtaja, klo 15.00-15.13/79 OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 14.03.2016 80 Kaupunginhallitus Pöytäkirja n:o 8/2016 Aika: 14.03.2016 klo 15.00 15.45 Paikka: Kaupunginhallituksen sali Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Juha Rostedt, puheenjohtaja

Lisätiedot

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Logistiikkakeskukset Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 02/2011 Joustava + suunnittelu vastuullisesti + johdettu strategisesti + sijoittunut yksilöllisesti + toteutettu MegaHub

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014 1 Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet Keskushallintoyksikkö PL 7252 01051 LASKUT Päivitetty 26.11.2014 Verkkolaskuosoite: 003703120817 Välittäjän tunnus: 003710948874

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta Lausunto (LVM) 1(2) 19.1.2017 LVM/2149/02/2016 Valtiovarainministeriö/kirjaamo Viite Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta,

Lisätiedot

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 07/2011 Investointi Rakentaminen Onnistuneen hankkeen osatekijät ovat Tontti Käyttäjä Oikea tila, oikea

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Asetusluonnos Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 200 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 (2) 18.9.2013 9356-2013 (033, 50) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/25/010/2013 Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Turun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

LAPLAND Above Ordinary

LAPLAND Above Ordinary LAPLAND Above Ordinary Lapin palaute Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaan ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan vuosille 2013-2016.

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 9356/00.01.00/2013 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Vaikeaa, niin vaikeaa

Vaikeaa, niin vaikeaa Vaikeaa, niin vaikeaa Alueellistaminen median silmin Alueellistaminen puolimatkan krouvissa -seminaari Helsingissä 13.5.2009 Alma Media Corporation / Presentation name / Author 14/05/2009 1 Termeillä politiikkaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 42 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle alkoholiliikkeen sijaintipaikan asianmukaisuuden arvioinnista HEL 2015-005648 T 11 00 03 Kirje 020 170 2015

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Toimeksiannon mukaan aluevankilan henkilöstörakenteen perusmallin tulee sisältää

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Toimeksiannon mukaan aluevankilan henkilöstörakenteen perusmallin tulee sisältää OIKEUSMINISTERIÖLLE Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikkö asetti 3.11.2004 työryhmän laatimaan suunnitelman Vankeinhoitolaitoksen rakenneuudistuksen (RAKE -hanke) jatkovalmistelua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuopion kauppakamari 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kaisa Saario/Keskuskauppakamari 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 127 Lausunto rikoksentorjuntaneuvostolle kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta HEL 2016-007862 T 09 00 00 Päätös Lausunnonantajan saate Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari 2.7. Jarkko Heinonen Keskeiset toimintaedellytykset Mitkä alueen toimintaympäristötekijät vaikuttavat yrityksen

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Aluekohtainen grafiikka-aineisto 1/ 2 Eri tekijöiden vaikutus - Alueella on kasvukeskus 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 3 2 % 3 3 2 41 % 3 3 3 3 3 5 % 42 % 2 Eri tekijöiden vaikutus - Markkinoiden läheisyys

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Rakennushankkeiden puhtaudenhallinnan asiantuntija- ja valvontapalvelut, puitesopimuksen siirto TPA Andersson Oy HEL 2015-012737 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Mitä nyt ehdotetaan? 22.10.2007 1 Ohjelma Esitys: Malmi luontoharrastajan näkökulmasta Taustaa Sijainti ja Tapanila-Seuran kannanotot Uusin esitys MLY:n ehdotus Keskustelua

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

'f5;i)jcqj Robin Lardot. Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) /2011/2368. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Hallintoyksikkö 1 (1) 26.7.2011 2020/2011/2368 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Lausuntopyyntö 20.6.2011 SM046:00/2011 LAUSUNTO POLIISIN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN 16 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.12.2012 Kaupunginhallitus Venäjän Suomen suurlähetystön tontin asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12117) HEL 2011-007184 T 10 03

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (5) 116 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimistotilojen vuokraamisesta rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5 HEL 2015-000791 T 10 01 04 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

liittyvän painavan syyn vuoksi perusteltua.

liittyvän painavan syyn vuoksi perusteltua. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 108 Päätös tonttia 28321/10 koskevan varauspäätöksen ehdon vähäisestä muuttamisesta HEL 2016-006854 T 10 01 01 00 Suonotkonkuja 1 Päätös Päätöksen perustelut Hakemus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos Viite STMO68:00/2015 Mikkeli Ote pöytäkirjasta 1/2016 1(5) Kaupunginvaltuusto 25.01.201 6 Kaupunginhallitus, 24, 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto, 12, 25.01.2016 12 Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 120 Sörnäistenkatu 1, toimistotilan vuokraaminen kiinteistöviraston käyttöön HEL 2016-003067 T 10 01 04 Päätös Käsittely päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto @Jari_Parkkonen #PHliitto MAAKUNNAT ITSEHALLINTOALUEIDEN PURISTUKSESSA VAI TOISINPÄIN? Päijät-Häme osana suurmetropolia, sen rajalla vai ulkopuolella? Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, Ossi Savolainen,

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sisäministeriö, pelastusosasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Hankejohtaja, neuvotteleva virkamies Taito Vainio 3. Vastauksen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa yhtymäkohtia LAPEEn Tiina Vogt-Airaksinen Erityisasiantuntija Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikök Rikosseuraamuslaitos muodostuu keskushallinnosta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunginhallitus Itä-Pasilan Allianssin tonttia 17023/2 ja tontin itäpuolista katu- ja puistoaluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12077) HEL

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maskun kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuula Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki

Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista. Savonlinnan kaupunki Sote-tuotantoalue analyysi vaihtoehdoista Savonlinnan kaupunki Toiminnallis-taloudellinen analyysi Savonlinnan keskussairaalassa on noin 650 työpaikkaa. jo 400 työpaikan väheneminen merkitsisi yhteensä

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 223 Liiketilan vuokraus osoitteesta Koivikkotie 8 HEL 2014-010341 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen ulkoisen vuokrauksen vuokrauspäällikkö

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Sopimustoimitsija Sari Jokinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Sopimustoimitsija Sari Jokinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto HE 132/2015 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi Sopimustoimitsija Sari Jokinen 16.02.2016 Yleistä JHL ei kannata Metsähallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (8) 135 Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen HEL 2014-001722 T 00 01 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa kulttuuri-

Lisätiedot

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua 27.1.2016 KESKI-UUDENMAAN SOTE SELVITYKSEN LAUSUNTO Uudenmaan itsehallintoalueen on tarpeen organisoitua sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta itsehallintoalueen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS MUISTIOKSI Oikeushallinto-osasto Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Kirta Heine 5.4.2012 OM 2/33/2012 OM009:00/2012 LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Rautavaaran kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Unto Murto 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Savon liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Miettinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus

Keskustelutilaisuus 17.8.2016 Keskustelutilaisuus Liisankatu 14 Asemakaavan muutos OAS + Luonnos Kaupunkisuunnitteluvirasto Marjaana Yläjääski Mitä alueelle suunnitellaan? - Kaksi uutta asuinkerrostaloa - yht. 3400 k-m² -

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot