LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 Dnro LAUSUNTO /00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä lausuntoa organisaatiouudistukseen liittyvästä alueellistamisselvityksestä. Tässä lausunnossa käsitellään ainoastaan Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sijoittamisvaihtoehtoja. Rikosseuraamusalan organisaatiomuutoksessa 2010 Rikosseuraamusviraston tehtävät, virkarakenne ja henkilöstö säilyvät ennallaan. Nykyisen Rikosseuraamusviraston osalta kysymys on vain muodollisesta muutoksesta, jossa keskusvirasto ja aluehallinto yhdistetään samaksi organisaatioksi. Tämän vuoksi ei ole perusteita pitää keskushallintoa uutena virastona, jota alueellistamistavoite koskee. Rikosseuraamusvirastossa on tehty henkilöstön keskuudessa kysely alueellistamisesta. Lähes kaikki vastaajat pitivät Helsinkiä parhaana sijoituspaikkana Rikosseuraamusvirastolle ja valtaosa ei missään nimessä muuttaisi toiselle paikkakunnalle. Vastaukset kuvastavat selvästi henkilökunnan mielipiteitä eikä niitä tässä yksityiskohtaisesti analysoida. Riihimäki sijaitsee samalla työssäkäyntialueella kuin Helsinki, joten henkilöstön on mahdollista siirtyä työskentelemään siellä. Tämä kuitenkin aiheuttaisi huomattavaa työmatkaliikenteen lisääntymistä, mikä ei ole nykyisten ympäristönsuojelulinjausten mukaista. Työmatkaliikenne aiheuttaisi myös suurelle osalle henkilöstöstä lisääntyviä matkakustannuksia, jota ei voida pitää henkilökunnan kannalta kohtuullisena. Koska suurin osa henkilöstöstä ei siirtyisi asumaan muille paikkakunnille ( Rovaniemi, Oulu, Kuopio, Mikkeli), viraston siirto edellyttäisi henkilöstöltä siirtoa pääkaupunkiseudulla valtion muihin tehtäviin. Rikosseuraamuslaitos tuskin pystyisi sijoittamaan pääkaupunkiseudun yksikköihinsä kaikkia virkamiehiä, jotka eivät siirry uudelle paikkakunnalle. Viraston virkamiesten keski-ikä on melko korkea ja yli puolet on työskennellyt virastossa yli 10 vuotta. Tällaisen henkilöstön sijoittaminen pääkaupunkiseudulla muihin valtion virastoihin vastaavantasoisiin tehtäviin on vaikeaa. Henkilöstön työkokemus on sen luonteista, että hakeutuminen muihin tehtäviin julkihallinnossa tai yksityissektorilla on äärimmäisen vaikeaa. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL HELSINKI HELSINKI

2 Lausunto Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto PL Valtioneuvosto Lausunto Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoituspaikasta Oikeusministeriö on kirjeellään (5/633/2009) pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoituspaikasta liittyen rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen, joka tulisi voimaan Turun kaupunki kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Organisaatiouudistuksen toteuttamisessa yhtenä vaihtoehtona on esillä nykyisin Turussa sijaitsevan Länsi-Suomen aluevankilan hallinnon ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen mahdollisesti Tampereelle. Länsi-Suomen aluevankilan päätoimipaikka sijoitettiin Turkuun rikosseuraamushallinnon organisaatiouudistuksessa Turun kaupunki katsoo, että suunnitellulle henkilöstön siirrolle ei ole kestäviä perusteita. Vaikka suunnitelmiin tulee tässäkin tapauksessa saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta, tässä tapauksessa ei olisi kyse alueellistamisesta vaan valtion jo maakunnissa sijaitsevien työpaikkojen siirtelystä ilman välttämätöntä syytä maakuntien välillä. Turun kaupungin tiedossa ei ole ainoatakaan sellaista seikkaa tai pakottavaa toiminnallista tai asia-argumenttia, joka puoltaisi nykyisen Länsi- Suomen aluevankilan henkilökunnan uudelleensijoittamista ja siirtämistä pois Turusta rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksessa. Tällaisia välttämättömiä syitä ei ole tuotu esiin myöskään lausuntopyynnössä oheismateriaaleineen. Yleiset toimintaedellytykset, toimitila- ja toimintakustannukset, toiminnan ja henkilöstön kehittämismahdollisuudet, henkilöstön hyvinvointi, asumisen ja elämisen laatu, koulutus- ja harrastusmahdollisuudet ym. ovat Turussa ja Tampereella valtaosin täysin tasaveroiset. Niin suurta eroa näissä tekijöissä tuskin löytyy, joka antaisi selkeän tarpeen ja riittävän painavan perusteen kokonaisen hallintoyksikön siirrolle kaupungista toiseen. Turkua sijaintipaikkana sen sijaan kuitenkin selkeästi puoltavat alueella sijaitseva vankilayksikkö, kaupungin kaksikielisyys sekä toiminnallinen yhteys ja yhteistyö Turun yliopistoon, erityisesti oikeustieteelliseen ja yhteiskunta-

3 tieteelliseen tiedekuntaan (ks. jäljempänä). 2 Lausuntopyynnössä yksilöityihin neljään kysymykseen Turun kaupunki vastaa lisäksi seuraavaa: - Vaikka työpaikkojen määrä tässä tapauksessa on suhteellisen vähäinen verrattuna Turun (kuten Tampereenkin) alueen kokonaistyöpaikkamäärään, Turun kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että Länsi-Suomen rikosseuraamusalue sijoittuu edelleen Turkuun. Aluetaloudellinen merkitys korostuu, kun huomioidaan Turun nykyinen ja nähtävissä oleva lähivuosien taloudellinen tilanne. Lähinnä laivanrakennusalan taantumatilanteesta johtuen, kun uusia laivatilauksia Turun telakalle ei ole näköpiirissä, työttömyys Turussa uhkaa jo vuonna 2010 pahimmillaan nousta yli 20%:n. Tällöin jokainen työpaikka alueella on ratkaiseva. Tällaisessa tilanteessa on myös selvää, että valtiovallan tulee omalla tahollaan kantaa vastuunsa ja johdonmukaisesti pidättyä työpaikkoja vähentävistä toimenpiteistä alueella. - Turun kaupunki on täyden palvelurakenteen kaksikielinen valtakunnanosakeskus. Turku on liikenneyhteyksiltään kattavasti ja vaivattomasti saavutettava monipuolinen koulutus- ja yliopistokaupunki, joka ympäristöineen tarjoaa yrityksille erinomaisen sijaintipaikan ja asukkailleen parasta elämisen laatua sekä työssä että vapaa-aikana. - Toimitilatarjonta Turussa sekä kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä että vapailla markkinoilla on niin kattava ja monipuolinen, että kaupunki voi omalta osaltaan taata Länsi-Suomen rikosseuraamusalueelle Turusta korkeatasoiset, ajanmukaiset, sijainniltaan hyvät ja kustannustehokkaat tilat vaivattomasti ja nopeasti. - Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen sijoittuminen Turkuun merkitsee paikallisen rikosseuraamusalan osaamisklusterin vahvistumista ja kehittymistä edelleen. Keskeisessä roolissa on Turun yliopisto. Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on oikeussosiologian ja kriminologian oppiaineessa tehty ainakin luvulta alkaen kaupunkiturvallisuutta ja rikollisuutta, nuorisorikollisuutta ja taloudellista rikollisuutta koskevaa tutkimusta. Myös muuta rikollisuutta ja rikollisuuden ehkäisyä koskevaa tutkimusta on harjoitettu. Yksittäisiä opinnäytetöitä ja tutkimuksia on tehty myös vankeusrangaistukseen tuomituista ja uusintarikollisuudesta. Alan tutkimustoimintatoiminta on ollut laajaa sekä empiirisen että teoreettisen tutkimuksen osalta. Tutkimuksen lisäksi oikeustieteellisessä ja myös yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on ollut runsaasti ja jatkuvasti kriminologian opetusta. Erityisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalipolitiikan ja psykologian laitosten kanssa oikeustieteellinen tiedekunta (oikeussosiologia ja kriminologia-oppiaine) on 1990-luvun alusta alkaen toteuttanut monia yhteisiä laajoja tutkimushankkeita, joissa on arvioitu muun ohella rikosten ennalta ehkäisyä. Viime vuosina sosiaalipolitiikan laitos on keskittynyt erityisesti perhe-

4 väkivallan ehkäisyyn. Tässä mielessä on hyvät perusteet puhua osaamisklusterista. 3 Tutkimustoiminnan yhteydessä on pystytty luomaan hyvät ja toimivat suhteet niin poliiseihin kuin sisäasiain- ja oikeusministeriöön sekä rikosseuraamusvirastoon. Tiedekunnan edustaja on osallistunut rikosseuraamusalan neuvottelukunnan tutkimusjaoston toimintaan. Saramäen vankilan henkilökunnan on mahdollista työnsä ohessa hyödyntää oikeustieteellisessä tiedekunnassa annettavaa opetusta yleensä, tutkinto-opetusta erityisesti ja osallistua sopiville täydennyskoulutuskursseille. Edellä selostelulta pohjalta Turussa on tulevaisuudessakin helppo organisoida ja edelleen kehittää pitkäjänteistä ja systemaattista yhteistyötä rikosseuraamusalan kanssa. TURUN KAUPUNKI Mikko Pukkinen kaupunginjohtaja

5 RIKOSSEURAAMUSVIRASTO ALBERTINKATU HELSINKI Asia: Rikosseuraamuslaitoksen päätoimipaikkojen sijoittaminen Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä mennessä kirjallista lausuntoa rikosseuraamusalueiden päätoimipaikkojen ja keskushallinnon sijainnista. Tässä yhteydessä emme katso tarkoituksenmukaiseksi tehdä yksityiskohtaista vertailua oikeusministeriön osoittamien paikkakuntien välillä. Koska kyse on ensisijaisesti hallintoa koskevasta ratkaisusta, sijaintipaikkakunnalla ei liene suurta toimintaan liittyvää merkitystä. Lisäksi Rikosseuraamusviraston selvityksessä ei ole mukana nykyisen Kriminaalihuoltolaitoksen toimipaikkojen soveltuvuutta ja vuokrakustannuksia vaikka niiden sijoittamisesta vankiloiden yhteyteen (Oulu ja Mikkeli) mainitaan. Tämä jäänee myöhemmin selvitettäväksi. Pidämme toimipaikkojen sijoittamisessa ensisijaisena asiana negatiivisten henkilöstövaikutusten minimointia. Tämä puoltaa konservatiivisia ratkaisuja, so. yksiköiden sijoittamisen on syytä perustua mahdollisimman pitkälle olemassa oleville rakenteille. Etelä-Suomen alueen osalta ei ole asiallista merkitystä sillä, sijaitseeko päätoimipaikka Helsingissä tai Keravalla. Helsinkiä puoltaa valmiit, sijaintiin nähden kustannuksiltaan edulliset toimitilat. Myöskään Länsi-Suomen alueen osalta vaihtoehtoisten paikkakuntien (Turku ja Tampere) edullisuuden välillä ei ole olennaista eroa, mikä puoltaa päätoimipaikan sijoittamista Turkuun. Maatieteellisesti suurimman Itä- ja Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijainnilla voidaan nähdä olevan enemmän painoarvoa, vaikka alueen koko viestii, ettei etäisyyksillä olisi merkitystä. Toimipaikka sijoittuu luontevasti alueen keskelle (kasvukeskus Kuopio), jossa on valmiit, kattavat toimitilat. Nähtävissä ei ole painavia syitä, jotka puhuisivat tätä ratkaisua vastaan. Keskushallinnon sijoittamisessa määräävänä tekijänä tulee olla se, minne yksiköt ja alan toiminta ovat painottuneet, mikä tarkoittaa eteläistä Suomea. Kivuttomin ja mahdollisesti kustannuksiltaankin käypä sijaintipaikkakunta olisi Helsinki. Tämä on toisaalta ristiriidassa alueellistamispyrkimyksen kanssa. RAUTATIELÄISENKATU 6, HELSINKI

6 rz (2) Nykytilanteesta voidaan sanoa, että keskushallinto on lähellä ministeriötä ja korkeita päättäjiä mutta kaukana kentästä. Keskushallinnon jalkautuminen voisi olla merkittävä positiivinen signaali ja vastaantulo etenkin niille, jotka suhtautuvat organisaatiomuutokseen kielteisesti tai joutuvat kärsimään siitä eniten. Yhdeksi vaihtoehdoksi esitetty Riihimäki olisi sijainniltaan edullinen ja työssäkäyntimatkan päässä pääkaupunkiseudusta. Toimitilakysymys tuskin on ylitsekäymätön este. Pätevän henkilöstön rekrytointi ei myöskään tule olemaan ongelma. Kysymys keskushallinnonkin kotipaikasta näyttää lopulta olevan pitkälle periaatteellinen asia, johon emme halua ottaa kantaa. Kari Moilanen pääluottamusmies/vhl Tuula Perilä pääluottamusmies/khl

7 Helsinki Rikosseuraamusvirasto Albertinkatu HELSINKI Asia: Lausunto alueellistamisselvitykseen Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. toteaa alueellistamisselvitykseen seuraavaa: 1. VVL:n jäseniä ei tiettävästi tällä hetkellä työskentele Rikosseuraamusvirastossa eikä juuri myöskään aluevankiloissa. Näiltä osin toteamme vain sen, että henkilöstöä on kuultava yhtä hyvin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon kuin aluehallinnon sijoituspäätöksiä tehtäessä ja heidän näkemyksensä huomioitava yhtenä osatekijänä päätöstä tehtäessä. 2. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon osalta Riihimäki olisi varmasti henkilöstön kannalta järkevin vaihtoehto, jollei keskushallinto säilyisi Helsingissä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että aluevankilan hallinto ja sijoittajayksikkö siirtyvät Riihimäeltä Helsinkiin, joten keskushallinnon siirto on yhtä hyvin mahdollista tehdä toiseen suuntaan ja kulkuyhteydet yhtä hyvät suuntaan tai toiseen. Muutoin voi todeta nykyisten videoneuvotteluyhteyksien helpottavan mahdollista sijoittamista muihinkin selvityksessä mainittuihin kaupunkeihin. Neuvotteluyhteydet ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi. Muitakin keskusvirastoja tai niiden osia on sijoitettu maakuntiin, joten keskushallinnon ei ole enää välttämätöntä sijaita ministeriön kupeessa. Hallinnonalan henkilöstö joutuu siirtymään lakkautettavasta Konnunsuon vankilasta ympäri Suomen ja Pelson vankilasta ilmeisesti pääosin alueen sisälle. Myös aluevankiloiden hallinnon henkilöstö joutuu muuttamaan, joten keskusvirastolla ja sen virkamiehillä ei lähtökohtaisesti voi olla suojatumpaa asemaa kuin alan muulla henkilöstöllä. 3. Koska Etelä-Suomen aluekeskuksen toimitilat eivät voi sijaita jatkossa Riihimäellä, näyttää Helsinki ja nimenomaan vankilan yhteydessä olevien tilojen käyttö järkevältä ja etenkin kustannustehokkaalta vaihtoehdolta. 4. Länsi-Suomen aluekeskuksen osalta ei selvitys tuo esille painavia seikkoja keskuksen siirtämiseksi Tampereelle. Yhtä hyvin kuin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto voi sijoita Helsingissä tai

8 Etelä-Suomessa, voi Länsi-Suomen aluekeskus sijaita edelleen Turussa. Perusteet Tampereen keskeisemmän sijainnista tuntuvat kaukaa haetulta. Myös yhteistyökumppaneita löytyy kattavasti niin Turusta kuin Tampereeltakin. Vaikka vuokrakustannukset eivät näyttäisi eroavan toisistaan, aiheuttaa muutto väistämättä ylimääräisiä kustannuksia. Kustannukset ovat todennäköisesti helpommin arvioitavissa nykyisten tilojen tilajärjestelyjen osalta kuin uusiin tiloihin muuttamisen ja tarvittavien muutostöiden/tietoliikenneyhteyksien osalta. Myös keskusteluissa esillä ollut siirto Tampereelle ja osittainen jatkaminen Turussa tuntuu järjettömältä ja vähiten tehokkaalta vaihtoehdolta. 5. Itä- ja Pohjois-Suomen aluekeskuksen suhteen on vaihtoehtoina kolme nykyistä aluevankilatoimipaikkaa. Tässä suhteessa kaikilla on hyvä lähtökohta jatkamiselle. Tilojen riittävyyden ja kunnon puolesta Kuopio näyttäisi olevan vahvimmilla, koska siellä jatkaminen ei vaatisi mitään ylimääräisiä kunnostus tms. töitä ja tilat riittävät tulevalle toiminnalle. Kaikkia edellä kerrottuja vaihtoehtoja tulee tarkastella henkilöstönäkökulman lisäksi kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tilanteessa, jossa henkilöstöä karsitaan tuottavuusohjelman nimissä ja talousarviot muutenkin pakottavat karsimaan henkilöstömenoja, ei ylimääräisiä muutto-, remontti- tms. kuluja voida hyväksyä. Ministerin ja pääjohtajan taannoisen sloganin mukaan alalla tulee satsata ihmisiin, ei seiniin. Pidettäköön tätä ohjenuorana päätöksiä tehtäessä. Jari Tuomela puheenjohtaja/pääluottamusmies Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.

9 2(2) Koska suuri osa Rikosseuraamusviraston nykyisestä henkilöstöstä ei siirtyisi uudelle paikkakunnalle hoitamaan tehtäviään, virastosta häviäisi yhtäaikaisesti huomattava määrä asiantuntemusta. Tämä vaikeuttaisi viraston toimintaa ja asiantuntemuksen korvaaminen vaatisi pitkän ajan. Asiantuntemuksen katoaminen samaan aikaan, kun koko organisaatiossa haetaan uusia toimintaratkaisuja, olisi erittäin haitallista. Se osa henkilöstöstä, jolle ei pystyttäisi osoittamaan uusia tehtäviä valtionhallinnossa pääkaupunkiseudulla, olisi käytännössä pakotettu käymään viikoittain työssä uudella paikkakunnalla usean sadan tai jopa tuhannen kilometrin päässä asuinpaikastaan. Tämä edellyttäisi toisen asunnon hankkimista työssäkäyntipaikkakunnalta sekä viikoittaisia matkoja asuinpaikkakunnan ja työpaikan välillä. Tämä aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia henkilöstölle. Perheellisille virkamiehille tästä seuraisi perheen hajottaminen työviikkojen ajaksi, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä. Työmatkustamisen lisääntyminen ei ole ympäristölinjausten mukaista. Vain muutama virkamies on ilmoittanut mahdollisesti muuttavansa työpaikan mukana uudelle paikkakunnalle. On epäselvää löytyykö uudelta paikkakunnalta siirtyvien virkamiesten puolisoille sopivaa työtä. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnolla on paljon yhteyksiä Rikosseuraamusalan yksiköihin. Vaikka videoneuvottelujen käyttö on yleistynyt, on silti tarpeellista pitää myös yhteisiä tilaisuuksia. Suomessa kulkuyhteydet ovat parhaat Helsinkiin kun taas Suomen poikittaisliikenne on erittäin heikkoa. Kaikkien toimintayksiköiden ja keskushallinnon välinen matkustaminen vaikeutuu huomattavasti, jos keskushallinnon sijaintikunta on muu kuin Helsinki. Toimitiloista tehdyn selvityksen mukaan nykyiset tilat Albertinkadulla ovat vuokratasoltaan varsin edulliset eikä siirto muille paikkakunnille toisi kustannussäästöjä tilojen osalta. Edellä olevan perusteella Rikosseuraamusviraston henkilöstöjärjestöt ehdottomasti vastustavat Rikosseuraamusviraston siirtoa pois Helsingistä. Riitta-Leena Salovaara Helena Lehtonen Tuula Lind luottamusmies luottamusmies luottamusmies JUKO ry Pardia ry JHL ry

10 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto PL Valtioneuvosto LAUSUNTO RIKOSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSESTA Rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavalla rikosseuraamusalalla on valmisteltavana organisaatiouudistus, jossa Rikosseuraamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos on tarkoitus yhdistää yhdeksi viranomaiseksi, Rikosseuraamuslaitokseksi. Ehdotetun uudistuksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen toimialueena olisi koko maa. Laitos koostuisi keskushallinnosta, valtakunnallisesta terveydenhuoltoyksiköstä sekä kolmesta rikosseuraamusalueesta. Oikeusministeriö kuulee Helsingin, Kuopion, Mikkelin, Oulun, Riihimäen ja Rovaniemen kaupunkeja organisaatiouudistukseen liittyvästä sijoituspaikkavertailusta. Lausunto on oltava lausuntopyynnön mukaan oikeusministeriön käytössä jo Riihimäen kaupungin lausunto Rikosseuraamusviraston alueellistaminen Rikosseuraamusviraston alueellistamisen osalta Riihimäen kaupunki katsoo, että sijoituspaikkavaihtoehtoja on ainakin Riihimäen osalta tutkittu hyvin ylimalkaisesti, jos lainkaan, eikä kaupungilta ole pyydetty tietoa tarkoitukseen sopivista tiloista. Kaupunki ilmoittaa, että rikosseuraamusviraston tarpeisiin on mahdollista uudisrakentaa Riihimäen rautatieaseman välittömään läheisyyteen tarkoituksenmukaiset tilat osoitteeseen Eteläinen Rautatienkatu 2. Voimassa oleva tontin asemakaava sallii tähän tarkoitukseen sopivan rakentamisen ja tontille on jo rakennushanke suunnitteilla. Tämän lausunnon liitteenä seuraa rakennusliikkeen esitys hankkeesta. Sijoituspaikkaratkaisun ja tarvittavien täytäntöönpanosopimusten jälkeen on mahdollista hakea rakennuslupaa hankkeelle lähes välittömästi. Rakennus on rakennusliikkeen ilmoituksen mukaan valmis käyttöönotettavaksi 12 kuukauden kuluessa hankintapäätöksestä.

11 Toimistotilojen vuokrat ovat ainakin pääkaupunkiseudun hintatasoon verrattuna edulliset ja rakennusliikkeen edustajan mukaan vuokra uudisrakennuksessa asettuisi tasoon noin 17,4 /m2 (pääomavuokraa 14,5 ja ylläpitoa 2,9 /m2). Riihimäen logistinen sijainti ja saavutettavuus sekä rakennuspaikan rautatieaseman läheisyys mahdollistaa henkilöstön työssäkäynnin tarvittaessa etäältäkin, joten henkilöstön siirto on vähemmän ongelmallista kuin muissa Helsingin ulkopuolisissa vaihtoehdoissa. Lisäksi ko. kiinteistön viereisellä tontilla, Eteläinen Asemakatu 2a, on nykyinen Etelä-Suomen aluevankilan toimisto, jonka tiloista vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2016 saakka. Näitä tiloja voidaan hyödyntää rikosseuraamusviraston käytössäkin ilman, että tiloille tulisi hukkakäyttöä, mikäli organisaatiouudistuksessa tämän toimiston osalta tulee muutoksia nykyiseen. Muutoinkin kaupunki katsoo, että paikkakunnalla on kokemusta pitkäaikaisesta vankilatoiminnasta ja tämän yhteyteen on syntynyt monipuolista osaamista ja kumppanuutta mikä tukee kokonaisuudessaan rikosseuraamusalan kehittämistä. Etelä-Suomen aluevankilan toimisto Aluevankilan toimisto sijaitsee nykyisin Riihimäellä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2a. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on suunniteltu tämän toiminnan siirtämistä joko Helsinkiin tai Keravalle. Uudistuksen myötä on myös ns. sijoittajayksikkö siirtymässä pois Riihimäeltä. Kyseessä on yhteensä arviolta yli 30 viran siirtymisestä Riihimäeltä muualle. Kaupunki on huolissaan näin suuren työpaikkakadon vaikutuksista. Kaupunki painottaa, että tällainen työpaikkojen siirto maakunnasta pääkaupunkiseudulle on maan hallituksen alueellistamispolitiikan ja sen tavoitteiden vastaista. Riihimäen kaupunki hyväksyy siirrot, mikäli rikosseuraamusvirasto alueellistetaan Riihimäelle, kuten edellä on esitetty tai valtion taholta sitoudutaan kompensoimaan menetettävät työpaikat muulla tavoin. RIIHIMÄEN KAUPUNGINHALLITUS Seppo Keskiruokanen Kaupunginjohtaja Hannu Tuominen Kaupunginlakimies Jakelu kirjeellä sähköpostilla Oikeusministeriö / Kriminaalipoliittinen osasto

12 Oulu Lausuntopyyntö OM 5/633/2009 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan alueellistamiseksi Ouluun Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto on pyytänyt lausuntoa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan mahdollisen alueellistamisen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstövaikutuksista. Oulun kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa. Oululla on poikkeuksellisen hyvät valmiudet ja perustellut tarpeet ottaa vastaan ja hoitaa menestyksellisesti merkittävä osuus alueellistettavista kansallisista ja rikosseuraamuslaitoksen toimipaikkojen tehtävistä ja niiden kehittämisestä. Vahvuuksinamme ovat kuuden tiedekunnan ja 70 tieteenalan Suomen 2. yliopisto sekä Suomen suurin ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, sen ja muut alueen ammattikorkeakoulut painopistealoineen sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja -yksiköt. Oulun seudun erityispiirteenä on pitkään jatkunut Pohjoismaiden suhteellisesti suurin väestöpohjan kasvu ja osaavan työvoiman tarjonta, jonka kääntöpuolena on korkea nuorisotyöttömyys. Sidosryhmäyhteistyö ja Oulun ja sen lähialueiden koulutusmahdollisuudet Oulussa on monipuolinen ja laaja koulutustarjonta peruskoulusta yliopistoon. Oulun yliopistolla on aloina mm. kasvatustieteet ja vahva tekniikan koulutus. Sosiaalialan koulutusta tarjotaan ammattikorkeakoulussa. Sosiaalialaa opetetaan myös esimerkiksi Raahessa, Kemissä ja Rovaniemellä. Nämä paikkakunnat ovat Oulun vaikutuspiirissä myös niin, että monet pyrkivät töihin Ouluun ja Oulun lähiseudulle. Pohjoisessa Lapin yliopisto tarjoaa mm. oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä opetusta. Yhteiskuntatieteissä on myös sosiaalitieteiden korkeakoulutusta. Lapin yliopistossa on myös esimerkiksi taiteiden tiedekunta. Alueella on sisällöltään laajaa ja monipuolista kaupallista koulutusta ammattikoulusta yliopistoon. Rikosseuraamusalueen päätoimipaikkana Oulu voi tarjota alalle vahvaa osaamista toimivan sosiaalialan ja turvallisuusalan koulutuksen muodossa. Päätoimipaikan sijoittuminen Ouluun vahvistaisi myös alueen turvallisuusalan klusteria, mikä taas rikosseuraamusalan näkökulmasta tukisi alamme operatiivisia toimintoja. Oulussa on toimiva tullin, poliisin,

13 2 rajavartiolaitoksen, palo- ja pelastusviranomaisten ja oppilaitosten (turvallisuusalan koulutus, yliopistolla tietojenkäsittelykoulutus ja amk-tasoinen tietoturvakoulutus) yhteistyöverkosto. Keskushallinnon ja alueen päätoimipaikan sijoittaminen Ouluun loisi Itä- ja Pohjois-Suomeen vahvan luontaisen klusterin, mikä toimisi erinomaisena toimintaympäristönä operatiivisten toimintojen innovatiiviselle kehittämiselle ja johtamiselle. Oulu ja Oulun seutu on vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa. Erityisesti Barentsin alueen yhteistyötä ja skandinaavista pohjoisen ja Perämeren kaaren alueellista yhteistyötä on kehitetty ja tiivistetty voimakkaasti. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoviranomaisen ja aluehallinnon rooli on myös strateginen. Oululla on tarjota tätä näkökulmaa tukevia synergisiä kokonaisuuksia, kuten edelleen vahvistuva paikkatieto-osaaminen, turvallisuusklusteria tukeva hyvinvointistrateginen työ, joiden avulla rikosseuraamusalan toimintaa voidaan kehittää palveluiden saavutettavuuden ja rikoksentorjunnan näkökulmasta. Toimitiloista Kiinteistöselvitys on tehty Oulun osalta Senaatti-kiinteistöjen ja Oulun kaupungin toimesta. Selvityksen perusteella Oulussa on alhaiset neliöhinnat. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon henkilömäärä on noin 80. Valtion toimitilastrategien tavoitteella 25 m2/henkilö tarvittava vuokrapinta-ala olisi noin 2000 m2. Oululla on osoittaa virastolle useita eri vaihtoehtoja Oulun kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen toimesta sekä vapailta markkinoilta. Sopivia toimitiloja on tarjolla keskusta-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon toimitilavaihtoehtoja voidaan tarjota rakennettavista uudisrakennuksista sekä jo olemassa olevasta keskustan toimitilakannasta. Uudisrakennusvaihtoehtoina esille nousevat Oulun kaupungin Teknisen viraston tontilla oleva rakennusoikeus 3600 kem2. Senaatti-kiinteistöillä on tarjota uudisrakennusvaihtoehdoksi Aleksanterinkadulla sijaitsevaa tonttia. Tulevan Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen henkilöstölle voidaan järjestää toimitilat nykyisen Oulun aluevankilan alueelta rakennuksien tilajärjestelyillä. Tässä yhteydessä on mahdollisuus hyödyntää Kriminaalihuoltolaitoksen Pohjois-Suomen aluetoimiston nykyisiä toimitiloja. Nykyiselle vankila-alueelle on mahdollista rakentaa uutta toimistotilaa 1000 k-m2 ja vankilarakennuksia 3600 k-m2. Edelleen Senaatti-kiinteistöillä on olemassa olevaa toimitilakantaa aluevankilan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Intiön alueella (Veteraanikatu ja Viestikatu). Sekä kiinteistöselvitys että Oulun kaupungin kaavoituspolitiikka puoltavat Rikosseuraamuslaitoksen sijoittumista Ouluun.

14 3 Toimitilat Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan kannalta Oulussa on riittävät toimistotilat tulevan Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluehallinnon tehtäville. Pienillä muutoksilla tilaa on saatavissa lisää. Senaatin mukaan tarjolla on tarvittaessa lisää / muuta toimitilaa Oulussa, esimerkiksi vankilan läheisyydessä sijaitsevalta entiseltä kasarmialueelta, jossa on korjattuja toimitiloja. Nykyisen Kriminaalihuoltolaitoksen tilat ovat Oulun keskustassa, noin kilometrin päässä vankila-alueesta. Tilat ovat edulliset. Kriminaalihuollon asiakkaiden kannalta toimiston saavutettavuus on erinomainen lähellä kulkuyhteyksiä ja kaupungin keskustassa. Kaikkinensa toimitilat eivät muodostuisi ongelmaksi Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikan ollessa Oulussa. Vaikutukset aluetalouteen Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Itä-Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijoittamisella Ouluun on Itä- ja Pohjois-Suomen aluetalouteen myönteinen vaikutus, joka osaltaan lieventäisi valtionhallinnossa meneillään olevan tuottavuusohjelman työvoiman vähentämisestä aiheutuvia vaikutuksia. Taloudelliset ja sosiaaliset erityisperusteet Ouluun sijoittamiselle ovat Oulun pysyvä työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Valtionhallinnon alueellistamisen vaikutukset aluetalouteen on verrattavissa palvelujen lisääntymisen vaikutukseen yleisesti. Pohjois-Suomen palveluille on ominaista eri palvelualojen välinen vuorovaikutusten tiheä verkosto sekä siitä johtuva suuri alueellinen vaikuttavuus työllisyyden, tulojen ja kulutuksen kautta. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan panos-tuotosaineiston perusteella tavarantuotannon ja palvelujen työllistävyydessä on havaittavissa ilmeisiä eroja. Miljoonan euron arvoinen tuotanto työllistää tavaroiden valmistuksessa toteutettuna keskimäärin kuusi henkilöä välittömästi, kun palvelusektorilla samansuuruiseen tuotantoon tekijöitä tarvitaan neljätoista. Palvelujen työllisyysvaikutuksista keskimäärin 80 % toteutuu toimialalla, jolle kysyntä kohdistuu. Kertautuminen jää pääosin palvelusektorin sisäiseksi, eikä sen asteessa ole toimialojen kesken suuria eroja. Palvelutuotannon välitön ja välillinen työllistävyys nousee yli seitsemääntoista henkilöön miljoonaa euroa kohti. Tällöin on huomioitu kaikki välilliset vaikutukset, joita syntyy lisääntyvien tulojen aiheuttamasta kysynnän kasvusta niin yksityisiin kuin yhteiskunnallisiin palveluihinkin. Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset ovat keskeisesti riippuvaisia palkattavan henkilöstön määrästä. Työvoiman osuus julkisten hallintopalveluiden tuotannon kustannuksista on noin prosenttia ja välituotekäytön prosenttia. Välituotekäytöstä prosenttia on peräisin omasta maakunnasta, suuri osa siitä itse palvelusektorilta. Tärkeimpiä välituotekustannuksia ovat kiinteistömenot,

15 4 Saavutettavuus ja vetovoima tietoliikennepalvelut, koneiden ja kaluston vuokrat, työterveysmenot, matkustuskustannukset sekä muut aineet ja tarvikkeet. Julkisten hallintopalvelujen työllisyydessä tavarapanosten käyttö palvelutuotannossa on vähäistä ja niiden valmistus pääomavaltaista. Kaikilla palvelualoilla tärkeitä ovat myös sähkö- ja vesihuolto, rakentaminen sekä paperi- ja painotuotteiden valmistus - ravitsemuksessa ja majoituksessa sekä kaupassa myös elintarviketuotanto. Oulu on erinomainen alueellistamispaikka myös valtakunnallisen sijaintinsa, liikenneyhteyksiensä ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Oulun vetovoima takaa Oulun seudulle muuttovoittoa. Opiskelijoita ja työntekijöitä, uusia osaajia tulee maakuntaan jatkuvasti turvaaman eri työnantajien, myös rikosseuraamusalan keskushallintoviranomaisen ja alueellisen päätoimipaikan työvoimatarpeita. Oulun kustannustaso verrattuna pääkaupunkiseutuun on myös edullisempi. Liikenteellisesti Oulun seudun saavutettavuus on erinomainen koko Suomea ajatellen. Lentoyhteydet Helsingistä ovat Suomen tiheimmät, muualta maasta on hyvät rautatie- ja maantieyhteydet joka suunnasta. Oulusta on enimmillään 17 edestakaista lentoa päivittäin Helsinkiin. Lennot hoidetaan isoilla koneilla ja lentoaika on minuutta. Oulu on koulutetun työvoiman saattavuuden suhteen erinomaisessa asemassa. Alueen vetovoimaa korostaa monipuolinen kulttuuri- ja koulutustarjonta. Perheiden lapsille löytyy koulutuspaikkoja (Oulun monitieteinen yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, runsas lukiotarjonta mm. kansainvälinen koulu ja lukio IB, Steiner-koulu lukioineen, Svenska Privatskolan i Uleåborg, musiikkipainotteinen, liikuntapainotteinen ja ilmaisutaitopainotteinen lukio sekä laadukas ammatillinen koulutus). Yli asukkaan seudun kehittyneet työmarkkinat varmistavat sen, että molemmille puolisoille työpaikan löytyminen on mahdollista. Seudun työssäkäyntialueella on nopeat ruuhkattomat liikenneyhteydet sekä verrattain edullinen asuntotarjonta. Myös muuttaminen Ouluun on lähes ongelmatonta mistä tahansa Suomesta. Keskushallinnon ja Itä-Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan sijoittuminen Ouluun tukisi julkisten palvelujen monipuolistumista ja toisi myös uudenlaista asiantuntemusta alueelle. Oulun ja Lapin yliopistoilla ja Oulun ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluilla on tarjota koulutusta ja tutkimusta monilla eri aloilla hallinnon kehittämisen edistämiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Alueellistamistoimenpiteet Oulu on alueensa hallinnollinen keskus. Oulu vahvistuu entisestään väestömäärältään aluehallinnon keskuksena valtion aluehallinnon uudistuksessa vuoden 2010 alussa. Oulu on väestörakenteen kehittymisen

16 5 kannalta kasvava keskus ja väestö painottuu myös tulevaisuudessa pohjoisessa Oulun seudulle. On ennakoitu, että Oulun alueen väestö lisääntyy koko ajan vuoteen 2030 asti ja väestörakenne kaikkinensa keskittyy entistä enemmän länsirannikolle kuin Itä- tai Kaakkois-Suomeen. Oulu on myös koko Pohjois-Suomen talouden, kaupan ja kansainvälisten yritysten keskus. Oulusta käsin toimii valtakunnallisestikin operoivia oppilaitoksia, mitkä ovat tärkeitä yhteistyötahoja vankitoimintojen kannalta, esimerkiksi Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Luovi ja poliisikoulutuksen ja Rikosseuraamusalan vartijoiden koulutuksen lisäksi Suomen ainoa turvallisuusalan oppilaitos Oulun seudun koulutuskuntayhtymällä. Viimeaikaisissa ja viimevuotisissa valtionhallinnon uudistuksissa Oulun alueelle ei ole tullut uusia toimijoita / virastoja, toisin kuin Mikkeliin ja Kuopioon. Esimerkkeinä tästä mainittakoon Mikkeliin vuoden 2008 alussa perustettu noin 250 työntekijää käsittävä Puolustusvoimien Maavoimien Esikunta ja syksyllä 2009 perustettu Valtiokonttorin 100 työntekijän yksikkö. Kuopioon on siirretty Lääkelaitos ja muutama vuosi aiemmin Kuopioon perustettiin Siviilikriisinhallinnan keskus. Päätoimipaikkojen valtakunnallisen tasaisen jakautumisen kannalta olisi perusteltua, että Itä - Pohjoisen rikosseuraamusalueen toimipaikka olisi pohjoisessa Oulussa, muiden päätoimipaikkojen ollessa mahdollisesti Helsinki tai Kerava (Etelä-Suomen aluekeskus) ja Tampere tai Turku (Länsi-Suomen aluekeskus). Rikosseuraamusalueen päätoimipaikan olisi oltava mielellään sijainniltaan sellainen, että se edesauttaa muutakin kuin etäyhteydenpitoa ja yhteistyötä keskusvirastoon ja muihin rikosseuraamusalueiden keskuksiin. Tältä kannalta Oululla on parhaat liikenneyhteydet verrattuna Kuopioon ja Mikkeliin. Oulu voi toimintaympäristönä tarjota Rikosseuraamuslaitokselle erinomaiset edellytykset valtakunnallisten vastuiden hoitamiseen. Oulun kaupungin mielestä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikan toimintoja tulee sijoittaa Ouluun. Sijoittaminen on tärkeää sekä operatiivisen että strategisen toiminnan kehittämisen kannalta. Ouluun sijoittaminen täyttää samalla myös alueellistamisen yleiset ja laadulliset tavoitteet. OULUN KAUPUNKI Matti Pennanen Kalervo Ukkola Jorma Pietilä kaupunginjohtaja kansliapäällikkö kaupunginlakimies

17 Mikkelin kaupunki Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto Viite: Kriminaalipoliittinen osasto 5/633/2009/ Asia: Lausunto rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksesta Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osasto on pyytänyt mm. Mikkelin kaupungilta lausunnot perustettavaksi esitettyjen Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen sijoittamispaikoista. Pyydettynä lausuntonaan Mikkelin kaupunki esittää molempiin lausuntopyyntöihin seuraavaa: Uutena hallinnollisena virastona keskushallinnon yksikkö tulisi Mikkelin kaupungin mielestä perustaa valtioneuvoston tekemien alueellistamislinjausten mukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Mikkelin kaupunki tarjoaa uudelle yksikölle toiminnallisesti erinomaiset edellytykset. Mikkelin kaupungissa sijaitsee Maavoimien Esikunta, aluehallintovirasto, Itä-Suomen syyttäjäviraston keskuspaikka, turva-alan valvontayksikkö ja uutena vuoden 2010 alusta yksi kolmesta poliisihallituksen yksiköstä. Mikkelissä on monipuolinen hallinnollisten ja muiden työpaikkojen tarjonta, mikä edistää myös uuteen yksikköön sijoittuvien henkilöiden puolisoiden työllistymistä. Mikkelin kaupungin vahvuuksina on hyvä saavutettavuus ja sijainti, toimivat yksityisen ja julkisen sektorin palvelut sekä erinomainen asumisympäristö. Samoilla edellä esitetyillä perusteilla Mikkelin kaupunki katsoo, että mikäli keskushallinnon yksikköä ei perusteta Mikkeliin, tulisi rikosseuraamusalue perustaa Mikkeliin Kuopion sijasta. Mikkelille uuden yksikön sijoittautumisella olisi merkittäviä alueellisia vaikutuksia ja hyötyjä, joita ei esimerkiksi Kuopiossa tai Oulussa olisi vastaavalla tavalla todennettavissa. Edelleen Mikkelin kaupunki korostaa, että Konnunsuon vankilan lakkauttamisen johdosta siellä olevat vangit siirretään Mikkelin vankilaan, minkä vuoksi vankilan laajennustyöt on jo aloitettu. Toiminnallisten seikkojen ohella esitystä voi perustella myös valtion työpaikkakehityksellä alueella. Työvoiman saantiin, koulutustasoon, pitkiin etäisyyksiin, tuottavuuteen, jne. vedoten on Etelä-Savon maakunnasta viimeisten 15 vuoden aikana lopetettu tai siirretty muualle noin 4000 valtion ja valtion liikelaitosten työpaikkaa. Työpaikkamäärä on alentunut noin 45 %. Kehitys on toki ollut samansuuntaista monissa muissakin maakunnissa. Siten uusien valtion työpaikkojen saamisella olisi selkeä taloudellinen merkitys Mikkelin kokoiselle talousalueelle. Selvityksissä ei ole otettu kantaa tarpeellisten toimistotilojen saantimahdollisuuksista keskushallinnolle tai rikosseuraamusalueelle Mikkelistä. Toimistotilojen suhteen muutoksia tapahtuu Mikkelin kokoisessa kaupungissa kuitenkin jatkuvasti ja kaupungin on mahdollista aktiivisesti vaikuttaa toimitilojen hankintaan. Mikkelin kaupunki tulee omilla toimenpiteillään varmistamaan, että virastoille on niiden aloittaessa toimintansa Mikkelissä tarjolla hyvät toimintaedellytykset tarjoavat puitteet kilpailukykyiseen hintaan. Mikkelin kaupunki Kimmo Mikander kaupunginjohtaja Ari Liikanen kaupunginlakimies Kansliapalvelut Raatihuoneenkatu 8-10 FIN Mikkeli PL 33, FIN Mikkeli Puhelin (015) 1941 Fax (015)

18

19

20

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat 1 I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat tavoitteet... 2 3.1. RAKE I... 2 3.2. RAKE II... 3 4.

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi- ja perhetyön linjaukset RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2013 ESIPUHE Perhe on jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen. Perheyhteyksiä tuetaan, vahvistetaan ja jälleenrakennetaan myös rikosseuraamuksen aikana.

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot