Ohjelman ja hankkeiden toimeenpanossa sovellettavat säädökset. Keskeiset ohjelmien toimeenpanoa ohjaavat säädökset ovat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelman ja hankkeiden toimeenpanossa sovellettavat säädökset. Keskeiset ohjelmien toimeenpanoa ohjaavat säädökset ovat:"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan liitto LAUSUNTO Sepänkatu OULU Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL OULU Viite 00073/14/7499 Asia Lausunto Juminkeko-säätiön tekemään valitukseen koskien Karelia ENPI CBC -ohjelmasta rahoitettua hanketta The Ontrei Malinen s Kantele Tourist Route (KA357) Kuvaus Karelia ENPI CBC -ohjelman hallinto- ja toimeenpanomenettelyistä Ohjelman ja hankkeiden toimeenpanossa sovellettavat säädökset Keskeiset ohjelmien toimeenpanoa ohjaavat säädökset ovat: - Komission asetus (EY) No 951/2007 (rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytäntöönpanosäännöt) - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 1638/2006 (eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevat yleiset määräykset) - Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta (500/2008) - Alueiden kehittämislaki (602/2002) - Valtionavustuslaki (688/2001) Toimivaltainen viranomainen Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta (500/2008), jota sovelletaan eurooppalaisten naapuruusohjelmien toimintaan, valmisteluun, toimeenpanoon sekä rahoitusosuuden myöntämiseen, hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen (1 ), toteaa 4 :ssä yhteisen hallintoviranomaisen olevan ohjelma-asiakirjassa nimetty maakunnan liitto. Karelia ENPI CBC ohjelman ohjelma-asiakirja (Liite 1) nimeää kohdassa kyseisen ohjelman hallintoviranomaiseksi Pohjois-Pohjanmaan liiton. Täten Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii Karelia ENPI CBC -ohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa ohjelman hallinnollisesta

2 toimeenpanosta ENPI CBC -ohjelmien toimeenpanoon laadittujen asetusten ja toimeenpanosääntöjen mukaisesti. Hankkeisiin liittyvät toimeenpanomenettelyt Hankkeiden valinnassa ja toimeenpanossa sovelletaan toimeenpanoasetuksen (951/2007) artiklan 23 mukaisesti ulkomaanavun sopimusmenettelyjä koskevassa käytännön oppaassa (Prag Practical guide to Contract procedures for EU External Actions 1 ) ja sen liitteissä esitettyjä menettelyjä, vakioasiakirjoja ja mallisopimuksia. Kaikki EU:n ulkorajoilla toteutettavat 15 ohjelmaa soveltavat hanketoiminnassa samoja menettelyjä. Hankkeet eivät perustu viranomaispäätökselle, kuten monissa muissa rahoitusohjelmissa, vaan hallintoviranomaisen ja hakijan keskinäiseen hankesopimukseen. Ohjelmasta rahoitettaviksi valituille hankkeille laaditaan toteuttamista koskevat hankesopimukset (Grant Contract), jotka noudattavat em. Prag-asiakirjan malleja. Hankesopimus liitteineen on perusta hankkeen toimeenpanolle, ja sen allekirjoittaa sekä hallintoviranomainen että hankkeen pääpartneri. Sopimuksen keskeisiä liitteitä ovat hankekuvaus, yleisehdot (General Conditions, liite 2) sekä hankkeen budjetti. Edellä mainittujen liitteiden lisäksi sopimuksen liitteenä ovat raportointimallit sekä kilpailuttamiseen ja tilintarkastuksiin liittyvät ohjeistukset. Varainhallintoon liittyvät menettelyt Lain ulkorajayhteistyön hallinnosta 5 :n mukaisesti hallintoviranomainen vastaa yhteisen toimintaohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta ohjelma-alueella. Saman lain 11 :n 1 momentti erittelee hallintoviranomaisen varainhallintoon liittyvät tehtävät. Kyseisen lain 11 :n 2 momentti puolestaan toteaa, että 1 momentin nojalla myönnettyyn tukeen sovelletaan, mitä alueiden kehittämislain (602/2002) 4 luvussa ja valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Hyväksyttävistä kustannuksista on säädetty hallintoviranomaisen ja hankehakijan välisessä hankesopimuksessa, erityisesti sen liitteenä olevien yleisehtojen (General Conditions) artiklassa Hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista säädetään myös alueiden kehittämislaissa (500/2008, 12 ). Tukikelpoisuusarvioinnin kannalta oleellista on myös se, että valtionavustuslain (688/2001) 5 :n 1 momentti säätää, jonka mukaan valtionavustus voidaan myöntää joko yleisavustuksena tai erityisavustuksena. Karelia ENPI CBC -ohjelman tuki myönnetään 5 :n 3 momentin 2 kohdan mukaisena hankeavustuksena eikä ohjelman myöntämää tukea voida käyttää 2 momentin mukaisena yleisenä toimintatukena. Vastine hakijan muutosvaatimusperusteluihin Pohjois-Pohjanmaan liitto ei ole käyttänyt harkintavaltaansa väärin tekemässään maksatuspäätöksessä alla eritellyin perustein. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei ole voinut tehdä 1 Saatavilla internet-osoitteesta Ohjelmassa käytetään vuoden 2008 versiota, joka oli voimassa ohjelman hyväksymishetkellä. Oppaan laajuuden vuoksi sitä ei ole liitetty paperiversiona tämän lausunnon liitteeksi.

3 muunlaista päätöstä, koska muutoksenhakija ei ole kyennyt näyttämään toteen kulujen tukikelpoisuutta. Kantelefoorumin kulut Vastoin hakijan esittämää väitettä Pohjois-Pohjanmaan liitto ei ole tehnyt rahoituspäätöstä The Ontrei Malinen s Kantele Tourist Route -hankkeeseen liittyen. Yllä kuvattujen menettelyjen mukaisesti hanke perustuu hankesopimukseen, ei viranomaispäätökseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on hyväksynyt hankesuunnitelman osana hankesopimusta. Hankehakemukseen (liite 3) on sisällytetty maininta ns. Ontrei Malisen Kantelefoorumista. Se sisältyy toimenpiteeseen 2 (activity 2), joka on otsikoitu To create and develop new culturally sustainable attractions, ja sitä on kuvattu seuraavalla tavalla: New elements will be developed on Sommelo in Kainuu and Viena Karelia in June and July. The new element will be Ontrei Malinen's Kantele-Forum, an event closely connected on Ontrei Malinen s kantele and runosong tradition and thus it will support the OMK-Tourist Route directly. (s. 8) Rahoittaja ja hankkeen toteuttaja ovat käyneet ennen hankesopimuksen solmimista neuvottelut, joiden yhteydessä järjestettiin kokous , jossa keskusteltiin hankkeen toimenpiteistä. Tuolloin todettiin, että Sommelo-festivaalin kuluja ei voida sisällyttää hankkeeseen, koska se on vakiintunut festivaali. Valtionavustuslain 5 :n mukaisesti kehittämishankkeen avustusta ei voida myöntää vakiintuneen toiminnan ylläpitämiseen, sillä tätä tarkoitusta varten myönnetään yleisavustusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sommelo-festivaalille vuodelle 2012 yleisavustusta (liite 15) 2, jonka anomiseen tarkoitetussa hakemuksessa hakija itsekin tuo esiin kyseisen tapahtuman vakiintuneen aseman. Hakijan Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittaman hakemuksen käyttötarkoituskuvauksessa mainitaan mm. Taito Hoffrén ja Maari Kallberg, joiden kuluja on esitetty The Ontrei Malinen s Kantele Tourist Route hankkeelle (liite 11). Kyseisten henkilöiden kulut kuuluvat OKM:n yleisavustuksen piiriin, sillä ne on esitetty kyseisen avustuksen hakemuksessa (liite 15). Huomionarvoista on, että hakija ei ole asianmukaisesti saattanut rahoittajan tietoon kyseistä OKM:n yleisavustushakemusta tai päätöstä, vaikka valtionavustuslain 14 :n 2 momentissa säädetään, että valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta tulee ilmoittaa viranomaiselle. Yllä esitetty lainaus hankehakemuksesta ei totea, että mainittu Kantelefoorumi tullaan järjestämään hankkeessa, vaan ainoastaan sen, että tällaista uutta elementtiä tullaan kehittämään. Rahoittaja katsoo, että toiminnan kehittäminen ja toiminnan toteuttaminen eivät ole yksiselitteisesti sama asia järjestetyssä hankekokouksessa hakijalle huomautettiin kyseisen kohdan muotoilusta ja muistutettiin, että hakemuksen täytyy kuvata mahdollisimman tarkasti hankkeen toimenpiteitä. On aina hakijan vastuulla, että hankehakemuksen kuvaus vastaa tarkasti hankkeen aiottua sisältöä ja toimintaa. Poikkeuksellisen puutteellisesta kuvauksesta tekee se, että OKM:lle jo vuoden 2011 marraskuussa toimitettu avustusanomus (liite 15) sisältää huomattavan tarkan kuvauksen 2 Hakija on hakemuksessaan anonut erityisavustusta, mutta OKM on päätöksellään myöntänyt tuen yleisavustuksena (vrt. liitteen ensimmäinen ja viimeinen sivu).

4 vuoden 2012 Sommelo-festivaalista. The Ontrei Malinen s Kantele Tourist Route hanke käynnistyi vasta (liite 16, kts. artikla 2.1 ja hakijan allekirjoituspäivämäärä). Yllä esitetyssä lainauksessa kriittiseksi kohdaksi suhteessa Sommelo-festivaaliin nousee ns. Kantelefoorumin uutuus Sommelo-festivaalin normaaliin toimintaan verrattuna. Rahoittaja on todennut, että vuoden 2012 Kantelefoorumiin sisällytettyjä tai samankaltaisia kantelekursseja ja konsertteja on toteutettu Sommelo-festivaalin yhteydessä aikaisempinakin vuosina. Kantelekursseja on järjestetty vuonna 2006 (liite 4), vuonna 2007 (liite 5), vuonna 2008 (liite 6), vuonna 2009 (liite 7), vuonna 2010 (liite 8) ja vuonna 2011 (liite 9). Kyseisenlainen toiminta on siis vakiintunutta eikä se siten ole kehittämishankkeen alaan kuuluvaa. Kyseessä ei ole uusi elementti, vaan jo aikaisemmin vakiintunut toiminta on ainoastaan järjestetty osittain uudella nimellä, Kantelefoorumina. Hakija on lisäksi alkuperäisessä talousraportissaan (liite 11, rivi 494) esittänyt Sommelofestivaalin vuoden 2012 käsiohjelman Kantelefoorumille kuuluvana kuluna (liite 12, kohta 5), vaikka kyseisestä dokumentista voi jo kansilehden perusteella todeta, että kyseessä on Sommelo-festivaalin esite. Lisäksi hakijaa on pyydetty toimittamaan asiakirja, jossa Kantelefoorumin tapahtumat on eritelty ohjelman vaatimusten mukaisesti. Hakija jättänyt tällaisen asiakirjan toimittamatta ja vastannut, että Kantelefoorumi sisältyy hankesuunnitelmaan ja siihen liittyvät tapahtumat ovat tästä syystä hyväksyttyjä (liite 12, kohta 1). Kantelefoorumin sisältö ja ala on siis jäänyt kyseenalaiseksi, koska hakija ei ole kyennyt toimittamaan tällaista selkiyttävää asiakirjaa. Kantelefoorumi ei sisällä hankehakemuksen mainitsemia uusia elementtejä, ei ole eriytettävissä Sommelo-festivaalin normaalista toiminnasta eikä hankehakemuksessa ole mainintaa Kantelefoorumin järjestämisestä, joten siihen liittyvät kulut eivät ole tukikelpoisia. Hankkeen toimistokulut Rahoittaja haluaa täsmentää hakijan riitauttamia vuokra- ja toimistokuluja niiltä osin, että rahoittaja ei ole hylännyt kyseisiä kuluja, vaan ainoastaan siirtänyt ne korvattaviksi hallinnollisista kuluista. Hallinnolliset kulut maksetaan Karelia ENPI CBC ohjelmassa siten, että niiden summa on enintään 7 % hankkeen suorista kuluista yleisehtojen mukaisesti (liite 2, artikla 14.4). Hallinnollisten kulujen korvausprosentti määritellään hankesopimuksessa (liite 16, artikla 3.3). Hakija riitauttaa siis menettelyn, jolla rahoittaja on korvannut kyseiset kustannukset. Hakija myöntää muutoksenhakuvaatimuksessaan, että hankkeen Suomen toimistotilat ovat olleet käytössä jo ennen kyseessä olevaa hanketta. Sama toimisto osoitteessa Kainuuntie 99 on ollut hakijan käytössä jo vuonna 2007 (Liite 13, takakansi). Tällaisten vakiintuneiden toimitilojen vuokra- ja toimistokulut maksetaan Karelia ENPI CBC ohjelmassa hallinnollisina kustannuksina. Hakija esittää, että kyseisestä toimistosta aiheutuu hankkeelle suoria kuluja. Rahoittaja on eri mieltä, sillä hakija joutuisi maksamaan samansuuruisen vuokrakustannuksen ilman tämän nimenomaisen hankkeen olemassaoloa, sillä hakijalla on toimistossa muitakin toimintoja, jotka edellyttävät toimiston olemassaoloa, minkä osoittaa hakijan käytäntö jyvittää eli jakaa toimistokustannukset eri toimintojen kesken. Toimistoa ei siis ole vuokrattu vain ja ainoastaan kyseisen hankkeen vuoksi. Näin ollen vuokra- ja toimistokulut eivät aiheudu suoraan The Ontrei Malinen s Kantele Tourist Route -hankkeesta, jolloin ne on katsottava luonteeltaan epäsuoriksi ja kuuluvat täten hallinnollisten kulujen kautta korvattavien kulujen piiriin.

5 Hakija on oikeassa todetessaan, että Pohjois-Pohjanmaan liitto on saman hakijan aikaisemmassa PoCoBus-hankkeessa hyväksynyt toimistokulut suoriksi kuluiksi. Hanke rahoitettiin ohjelman 1. hakukierrokselta. Rahoittaja myöntää tehneensä EU:n komission virallisesta linjasta poikkeavan tulkinnan vuokra- ja toimistokulujen osalta koskien kaikkia 1. hakukierroksen hankkeita. Kyseisten kulujen korvauskäytäntö korjattiin 2. hakukierroksesta lähtien EU:n komission linjan mukaiseksi. Rahoittaja on keskustellut menettelystä EU:n komission aluekehitysosaston (Devco DG) edustajien kanssa, jotka ovat todenneet, että nykyinen käytäntö on asianmukainen. Rahoittaja katsoo, että olisi kohtuutonta muuttaa tulkintaa 1. hakukierrosten hankkeiden osalta kesken toteutuksen tai takaisinperiä jo maksettuja varoja. Rahoittaja tulkitsee näin ollen asiaa 1. hakukierroksen osalta hakijoiden eduksi. The Ontrei Malinen s Kantele Tourist Route -hanke rahoitettiin kuitenkin ohjelman 2. hakukierrokselta. Rahoittaja katsoo, että poikkeavan korvauskäytännön jatkaminen yhden hakijan kohdalla ei olisi kohtuullista eikä tasapuolista muita hakijoita kohtaan. Ohjelmapalveluiden kehittäminen Haikolan praasniekka on Sommelo-festivaaliin liittyvä tapahtuma. Hakija ei ole kyennyt täsmentämään Sommelo-festivaalin suhdetta ns. Kantelefoorumin toimintaan. Sommelofestivaalilla on ollut toimintaa Haikolassa vuodesta 2007 lähtien (Liite 13) eikä hakija ole kyennyt osoittamaan, miten hankkeen toimenpiteet eroavat aikaisemmasta toiminnasta. Mikäli eroa vakiintuneen toiminnan ja hanketoiminnan välillä ei kyetä selvästi osoittamaan, rahoittaja ei voi hyväksyä kuluja kehittämishankkeen kuluiksi. Hankkeen markkinointi-, visibility- ja muut hankkeen brändin rakentamisen kulut Hakijan mukaan Juha Olkkonen sekä ranskalaiset elokuvaohjaajat Ronan Hirrier ja Jean- Marie Olivier on kutsuttu Kantelefoorumiin, mutta yllä todetuin perustein Sommelofestivaalin ja Kantelefoorumin suhde on jäänyt epäselväksi. Kuluja ei näin ollen voi hyväksyä tukikelpoisiksi. Hakija esittää muutoksenhakuvaatimuksessaan, että hankkeella ei ole ollut lehdistötoimistoa. Rahoittaja on samaa mieltä, sillä hankehakemus ei sisällä mainintaa lehdistötoimiston olemassaolosta tai perustamisesta. Hakija on Pohjois-Pohjanmaan liitolle osoittamassaan oikaisuvaatimuksessa (liite 14) todennut, että tositteeseen 594 sisältyvät kulut ovat hankkeen lehdistötoimiston kuluja. Tositteen 594 kulut eivät kuitenkaan siis ole hankkeelle kuuluvia kuluja, koska hankkeella ei ole ollut lehdistötoimistoa. Kaikesta markkinointimateriaalista täytyy toimittaa kopio rahoittajalle väliraportin yhteydessä, jotta rahoittaja voi varmistaa, että materiaali noudattaa ohjelman viestintäohjeistusta, erityisesti hankesopimuksen yleisehtojen (liite 2) artikloja 6.2 ja 6.3. Ainoa esite, jonka hakija on väliraportin yhteydessä rahoittajalle toimittanut, on Sommelofestivaalin esite. Kyseisen esitteen jakelukulut eivät kuulu hankkeelle, mistä syystä rahoittaja on hylännyt kyseiset kulut. Hankkeen tiedotusmateriaalin ja siihen liittyvien kulujen tulee liittyä nimenomaan hankkeeseen. Muun, hankkeeseen kuulumattoman tiedotustoiminnan aiheuttamat kulut eivät ole tukikelpoisia kustannuksia. Muut erikseen perusteltavat kulut

6 Koska Kantelefoorumia ei ole pystytty erottamaan Sommelo-festivaalin normaalista jokavuotisesta toiminnasta, rahoittaja ei voi hyväksyä tositteen 811 (Liite 11, rivi 135) kulua. Hakija myöntää kulun liittyvän Haikolan praasniekkaan, joka on vuosittain ollut osa Sommelo-festivaalia. Se on katsottava jo vakiintuneeksi toiminnaksi eikä sen kuluja voida sisällyttää kehittämishankkeeseen. Lisäksi hakija ei ole kyennyt rahoittajan pyynnöstä huolimatta täsmentämään, keiden kuluja ryhmäviisumiin sisältyy (liite 12, kohta 2). Mahdollinen henkilötodistelu Toni Saranpää, ohjelmakoordinaattori Pohjois-Pohjanmaan liitto/karelia ENPI CBC Sepänkatu Oulu puh Pauli Harju Maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Lisätietoja: Ohjelmakoordinaattori Toni Saranpää Karelia ENPI CBC Sepänkatu Oulu puh Liitteet 1. Karelia ENPI CBC -ohjelma-asiakirja Hankesopimuksen yleisehdot (General Conditions applicable to European Union-financed grant contracts for external actions) 3. Hankehakemus 4. Sommelo-käsiohjelma Sommelo-kurssiohjelma Ilmoitus Sommelo-festivaalin kanteleleiristä vuodelta Ilmoitus Sommelo-festivaalin kantelekursseista vuodelta Sommelo-festivaalin ennakko-ohjelma Sommelo-festivaalin ohjelma Sommelo-festivaalin ohjelma Hankkeen talousraportti toteutusjaksolta Hakijan vastaukset rahoittajan väliraporttia koskeviin selvityspyyntöihin 13. Sommelo 2007 käsiohjelma 14. Hakijan Pohjois-Pohjanmaan liitolle osoittama oikaisuvaatimus

7 15. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös Musiikkijuhla Sommelolle vuodelle 2012 sekä päätökseen liittyvä hakemus 16. The Ontrei Malinen s Kantele Tourist Route hankkeen hankesopimus (ei-julkinen asiakirja)

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT

TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIJOIDEN URAKEHITYSTÄ TUKEVAT EUROOPAN SISÄISET MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. LIITE V (A) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO RAHOITUSSELVITYKSISTÄ SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA RAHOITETTAVAN ERC:N AVUSTUSSOPIMUKSEN NOJALLA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot