1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen"

Transkriptio

1 1(42) Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Erika Tarvainen Liiketalouden koulutusohjelma Laurea Kerava

2 2(42) Sisällys 1 Johdanto Toimeksiantaja Työn rakenne Tutkimusongelma ja työn tavoite Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Tuotteen muotoilu kilpailukeinona Tuote ja muotoilu käsitteenä Muotoilu kilpailukeinona Muotoilu osana käytettävyyttä Käytettävyyttä ohjaavat tekijät Käytettävyystekijät kuluttajan näkökulmasta Tuotteen synnyttämä elämyksellisyys ja mielihyvä Tuotteen personalisointi ja teollinen muotoilu Tiedonkeruu- ja aineiston analyysimenetelmät Tiedonkeruumenetelmät Aineiston analyysimenetelmät Tutkimusasetelma, -kohde ja otanta Tutkimustulokset Millaisia laitteita vastaajat ovat käyttäneet ja mistä laitteet on hankittu/ lainattu Omistetut ja kotiin lainatut laitteet Osto- ja lainauspaikat sekä paikat, joista tuotteita haluttaisiin ostaa Omistettujen ja lainattujen laitteiden säilytyspaikka Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien tuotteiden ulkonäkö ja muotoilu Laitteiden ulkonäön ja muotoilun merkitys Ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Arkipäivän käyttötavaroiden muotoilun merkitys ja design Muita ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä sekä vastaajien käyttökokemukset Laitteen ominaisuuksien merkitys ostopäätöksen kannalta Vastaajien omat käyttökokemukset Tutkimuksen luotettavuus Reliabiliteetti Validiteetti Tuloksia kokoavat johtopäätökset Jatkotutkimusaiheet Arvio omasta työskentelystä Lähteet 36 Liitteet 38

3 3(42) 1 Johdanto Tämän työn tarkoituksena oli selvittää terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen. Tietoa kerättiin niin laitteiden ulkonäön merkityksestä kuin tuotteiden ulkonäköön ja muotoiluun vaikuttavista seikoista (esim. käytettävyys ja tekniset ominaisuudet). Aihe katsottiin ajankohtaiseksi, sillä teknologian muotoilusta on tehty tutkimuksia jo yli vuosikymmenen ajan ja muotoilun merkitys on esimerkiksi teknologiatuotteissa, kuten matkapuhelimissa, noussut 2000-luvulla uudelle tasolle. Samanaikaisesti ihmisten terveystietous ja kiinnostus omaa terveyttä sekä sen seuraamista kohtaan on kasvanut merkittävästi, mutta tästä huolimatta juuri terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden muotoiluun ja ulkonäköön liittyviä tutkimuksia ei ole ainakaan suomenkielisessä kirjallisuudessa paljon tarjolla. Oman terveyden seuraamista ei nähdä enää sairauslähtöisenä, vaan oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisesta on tullut enemminkin trendi. Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden käyttökin on siis muuttunut aiemmasta. Tästä syystä onkin mielenkiintoista selvittää, miten kuluttajat kokevat hyvinvointia ja terveyttä mittaavien laitteiden muotoilun ja ulkonäön ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Lisäksi on aiheellista selvittää, onko ikäryhmien arvostamissa seikoissa eroavaisuuksia, sillä nuoremmasta ikäpolvesta on tulossa entistä potentiaalisempi asiakasryhmä tietyille terveyttä ja hyvinvointia mittaaville laitteille, kuten verenpainemittareille. 1.1 Toimeksiantaja 1.2 Työn rakenne Kyselytutkimus tehtiin Liike4k Oy:n toimeksiannosta opiskelijaprojektina. Liike4k Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta osa alueesta: Yritysjohdon konsultoinnista, ryhmäliikuntatuntien ohjaamisesta ja suunnittelusta sekä terveystuotteiden välitystoiminnasta (Vantaan yrittäjänaiset). Kyselytutkimus toteutettiin osana mhealth booster hanketta, joka on Uudenmaan ELY-keskuksen ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama välisenä aikana toteutettava hanke. Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja sen toteutuksesta vastaavat Laurean Tikkurilan ja Otaniemen yksiköt Raportissa esitellään ensin tutkimuksen tutkimusongelma ja työn tavoite. Sen jälkeen perehdytään aihetta käsittelevään teoriaan muun muassa muotoilun, käytettävyyden sekä tuotteen synnyttämän elämyksellisyyden ja mielihyvän kannalta. Näiden jälkeen siirrytään itse tutkimukseen ja käydään läpi tiedonkeruun- ja aineiston analyysimenetelmät, tutkimusasetelma, -kohde ja otanta ja perehdytään tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Tulosten läpikäynnin jälkeen arvioidaan tutkimustulosten luotettavuutta (reliabiliteettia ja validiteettia) ja viimeisenä esitetään tuloksia kokoavat johtopäätökset, mahdolliset jatkotutkimusaiheet sekä opiskelijan arvio omasta työskentelystä. Työn liitteiksi on koottu kyselylomake (paperivastausten keräämisessä käytetty lomake) sekä kutsu kyselyyn. 2 Tutkimusongelma ja työn tavoite Tutkimus ongelmaksi muodostui kysymys, miten terveyttä ja hyvinvointia mittaavien tuotteiden ulkonäkö ja muotoilu vaikuttavat ostopäätökseen. Tuottei-

4 3 Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 4(42) den muotoilun merkittävyyden lisäksi haluttiin selvittää, mitä terveyttä ja hyvinvointia mittaavia laitteita vastaajilla on/ mitä laitteita he ovat kotiin lainanneet, missä vastaajat säilyttävät kyseisiä tuotteita ja vaikuttavatko tuotteiden ulkoiset ominaisuudet niiden säilytyspaikan valintaan, mistä vastaajat ovat ostaneet/ lainanneet kyseiset tuotteet ja mistä he haluaisivat tuotteita ostaa, millaisia käyttökokemuksia heillä on tuotteista sekä mitkä asiat koetaan tärkeiksi ostopäätöstä tehdessä (esim. laitteen tarkkuus, edullisuus, ekologisuus). Kartoituksen taustalla oli toimeksiantajan kiinnostus edellä mainittujen seikkojen merkityksestä asiakkaan ostopäätökseen. Keskeistä oli siis selvittää, miten merkittävänä asiana terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäkö ja muotoilu koetaan, millaisia näkemyksiä ja kokemuksia kuluttajilla tuotteiden käytöstä on, sekä saada lisätietoa ostopäätökseen vaikuttavista seikoista. Toimeksiantaja, Liike4k Oy, halusi selvittää mihin suuntaan laitteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat kuluttajien tarpeisiin ja voisivatko he huomioida esille nousevat kehityskohdat terveystuotteiden välitystoiminnan harjoittajana. Kuluttajan ostopäätös ei synny kaavamaisesti, sillä eri tilanteissa ja eri tuotteita ostaessa ostopäätökseen vaikuttavat tekijät painottuvat eri tavoin. Ostopäätöksen synty saattaa jossain tilanteessa muodostua järkiperustein, kun taas toisessa tilanteessa päätös voi syntyä elämyksen tavoittelun tuloksena. (Opinnet 2000.) Päätökseen vaikuttavat kuluttajan tyydyttämättömät tarpeet ja motiivit, elämäntyyli ja arvomaailma, sosiaaliset arvot, asenteet, ostokyky, viiteryhmät, normit ja oma rooli jossain ryhmässä, alakulttuurit ja innovaatioiden levinneisyys. Näiden lisäksi kuluttajan ikä, maantieteellinen sijainti, ammatti, koulutus, sukupuoli sekä perhetausta ja siviilisääty ovat ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. (Opinnet 2000.) Itsensä toteuttaminen ja kehittäminen Arvostetutsi tuleminenja arvovalta Sosiaaliset tarpeet Turvallisuus Fysiologiset tarpeet Kuva 1: Maslown tarvehierarkia Tyydyttämättömät tarpeet esitetään yleensä Maslown tarvehierarkian avulla, jonka mukaan alemman tason tarpeet tyydytetään ennen ylempien tasojen tarvetta (kuva 1). Motiivit voidaan puolestaan jakaa järkiperäisiin- (esim. hinta, kestävyys, ammattilaisen suosittelema) ja tunneperäisiin motiiveihin (tiedostetut ja tiedostamattomat tunteet). Ihmisten elämäntyyli ja arvomaailma kuvaavat heidän tapaansa toteuttaa itseään, joten ihmisistä voidaan arvomaailman mukaan erottaa ostajatyyppeinä muun muassa tinkiviä, eettisiä ja sosiaalisia ostajia.(opinnet 2000.) Sosiaaliset arvot ilmenevät valintoina sen mukaan, mitä ympäristössä arvostetaan (esim. kollektiivisuus/ individuaalisuus). Ympäristöstä saadut asenteet ovat melko opittu tapa reagoida kohteeseen ja vaikuttavat siksi myös ostopäätöksen muodostumiseen. Ympäristön lisäksi muun muassa tieto ja ikä vaikuttavat ihmisten asenteisiin.

5 4 Tuotteen muotoilu kilpailukeinona 4.1 Tuote ja muotoilu käsitteenä 4.2 Muotoilu kilpailukeinona 5(42) Viiteryhmillä taas tarkoitetaan yksilöitä ja ryhmiä, joihin samaistutaan. Samaistumisen kohde voi olla esimerkiksi idoli, jonka kanssa ei ole vuorovaikutusta, tai mielipidejohtaja, perhe tai tuttavat, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Alakulttuureja voivat olla esimerkiksi urheilijat, nuoriso ja eläkeläiset. (Opinnet 2000.) Vuonna 2012 julkaistu Outi Somervuon väitöskirja käsittelee ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti hintamielikuvan vaikutusta ostopäätökseen. Väitöskirjan mukaan hinnan herättämä mielikuva ja mielikuvan herättämä tunne vaikuttavat ostopäätökseen tuotteen tarkkaa hintaa enemmän. Somervuon tutkimuksen mukaan ostaja vertaa tuotteen hintaa referenssihintaan eli ostajan arvioon siitä mikä hinnan tulisi olla. Aikaisemmin on oletettu, että ostaja vertaa hintaa enemminkin tuotteesta saamaansa hyötyyn. Keskeistä Somervuon mukaan onkin se, millainen hintamielikuva ostajalle syntyy suhteessa referenssihintaan. (Taloussanomat 2012.) Lähtökohtaisesti tuote on se, mitä yritys myy ja asiakas ostaa. Tuotteella tarkoitetaan palvelua, tietoa, raaka-ainetta tai tavaraa. Viime vuosina on alettu puhua laajennetusta tuotteesta, jolloin tuotteen katsotaan käsittävän kaikki tuotteen osa-alueet fyysisestä tuotteesta, tuotteen identiteettiin/- identiteettitekijöihin (esim. muotoilu, nimi, logo, pakkaus) sekä tuotteen ympärille rakennettuihin palveluihin ja toimintoihin (esim. takuut, asennus, huolto, kierrätys, koulutus.) Tuotteen on ennen kaikkea vastattava asiakkaan tarpeeseen, sillä muuten asiakas ei hyödy tuotteesta. (Hietikko 2008, 17.) Suomessa vierassanaa design käytetään usein tarkoitettaessa juuri muotoilua, mutta englannin kielessä sanalla design viitataan tuotesuunnitteluun. Englannin kielessä käytetäänkin termiä industrial design tarkoitettaessa teollista muotoilua. Erään määritelmän mukaan muotoilu on esineisiin materialisoituvaa kulttuurista informaatiota eli kulttuurin kiteyttämistä materiaaliseen muotoon. Tuotemuotoilu liitetään hyvin vahvasti osaksi toimivuutta, käytettävyyttä, kustannuksia, tuottavuutta, yksilöllisyyttä ja elämäntapaa, joten muotoilun merkitys laajennetun tuotteen osatekijänä on siis suuri. (Hietikko 2008, 142; Innanen 2014; Mutanen, Virkkunen & Keinonen 2006, 12.) Kilpailukyvyn kannalta tuotteiden muotoilu on noussut entistä merkittävämmäksi tekijäksi: ulkonäkö saattaa olla jopa ainoa tekijä, mikä erottaa tuotteen muista vastaavista. Tuotteen ulkonäön avulla viestitään monista asioista, kuten tuotteen pehmeydestä, kovuudesta, kestävyydestä, kalleudesta tai laadusta. Teollisessa tuotekehityksessä muotoilu tulisi kytkeä suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa, sillä muotoilu ei voi täyttää sille asetettuja tavoitteita, mikäli se erotetaan muusta suunnitteluprosessista. (Hietikko 2008, 142.) Tuotetarjonnan kasvaessa kuluttajien vaativuus tuotteiden ominaisuuksia kohtaan on kasvanut. Kuluttajat toivovat tuotteilta laatua, mikä voi asiakkaasta riippuen tarkoittaa muun muassa ymmärrettävää ja helppokäyttöistä tuotetta, joka vastaa kuluttajan tarpeisiin. Näin ollen tuotteiden moninaiset toiminnot,

6 5 Muotoilu osana käytettävyyttä 5.1 Käytettävyyttä ohjaavat tekijät 6(42) kuten tekniset lisäominaisuudet, eivät välttämättä ohjaakaan ostokäyttäytymistä vahvimmin. Esimerkiksi edellä mainitut tekijät tai ostajan kauneuskäsitykset, arvomaailma, ennakkoluulot ja asenne voivat olla ratkaisevia tekijöitä ostopäätöstä tehdessä.(huotari, Laitakarsi-Syvärd, Laakko & Koskinen 2003, 15.) Kuluttajat tekevät tuotteen ulkonäön perusteella havaintoja, vaikkeivat olisi päässeet kokeilemaan tuotetta. Ensivaikutelma tuotteesta ja sen ominaisuuksista syntyy henkilön omista lähtökohdista, ennakkoluuloista ja kokemuksista käsin, aivan kuten ensivaikutelma ihmisestäkin. Tuotteen muotoilun ja muiden ulkoisten ominaisuuksien tulisi olla sopusoinnussa keskenään, sillä ristiriitaiset viestit voivat aiheuttaa ristiriitaisia tunteita tuotetta kohtaan. (Hietikko 2008, 142.) Erityisesti uusien tuotteiden kohdalla ulkoiset viestit ovat merkittäviä, sillä tuotteiden käyttöönoton motivaatio riippuu tuotteiden kiinnostavuudesta ja tarpeellisuudesta. Tästä johtuen tuotteiden muotoilussa tulisi huomioida kohderyhmä ja tuntea heidän arvot, toimintamallit ja tarpeet. Tuotteiden kiinnostavuus ja käyttöönoton motivaatio kasvaa, kun asiakas kokee voivansa hyväksyä tuotteen viestittämät arvot. Tuotteiden esteettisyys, kuten myös eettisyys sekä ekologisuus nähdäänkin vahvoina kilpailutekijöinä markkinoilla. (Huotari, Laitakarsi-Syvärd, Laakko & Koskinen 2003, 16; Innanen 2014.) Teknologialaitteista ainakin puhelimien muotoilun merkityksestä kuluttajille kertoo Samsungin teettämä ja tutkimusyhtiö Ipsos Morin tuottama tutkimus, johon vastasi huhtikuussa 2014 tuhat vuotiasta suomalaista ja 4000 pohjoismaalaista kuluttajaa. Tutkimuksen mukaan 15 % kaikista vastaajista oli ostanut uuden puhelimen paremman ulkonäön vuoksi ja tutkimukseen vastanneet suomalaiset ostivat ulkonäön vuoksi eniten televisioita, äänentoistolaitteita ja puhelimia. (Kauppalehti 2014.) Samsungin teettämä tutkimus siis osoittaa, että teknologian muotoilu on merkittävässä asemassa kuluttajien näkökulmasta. Mikäli muotoilun merkitys kuluttajien silmissä kasvaa, teknologiavalmistajien tulee miettiä, miten he luovat itselle lisää kilpailuetua markkinoilla. Erityisesti laitteiden kohdalla muotoilu korostuu, kun tarkastellaan laitteen käytettävyyttä ja käyttöliittymää. Käytettävyydellä tarkoitetaan käyttäjän kokemaa ominaisuuksien toteutuksen laatua. Käyttöliittymällä taas tarkoitetaan teknisen tuotteen ja käyttäjän välissä olevaa rajapintaa, esimerkiksi tabletin kosketusnäyttöä. (Hietikko 2008, ) Laitteiden käyttäjältä vaaditaan usein kykyä tulkita erilaisia muotoja ja symboleja laitteita käyttäessä. Tuotteiden muotoilulla ja ulkonäöllä voidaankin ohjata kuluttajaa laitteen käytössä, sillä muotoilulla ja ulkonäöllä vaikutetaan laitemerkintöjen/ viestien tulkinnan onnistumiseen. Tämän vuoksi käytettävyyssuunnittelussa olisi tärkeää tunnistaa kuka laitetta käyttää, mitkä ovat käyttäjän tehtävät laitteen käytössä ja mitkä ovat käytettävyystavoitteet. Käytettävyystavoitteet ovat mitattavia ja yksiselitteisiä tavoitteita. Niitä ovat esimerkiksi muistettavuus ja tehokkuus. Kun tavoitteet on tunnistettu, pyritään löytämään

7 5.2 Käytettävyystekijät kuluttajan näkökulmasta 7(42) nopein, helpoin ja täsmällisin tapa toteuttaa tuote. Käyttöliittymän onnistuneisuutta tutkiessa keskitytään tyypillisesti juuri käytettävyystavoitteisiin eli muun muassa objektien luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen, rakenteeseen, logiikkaan ja käyttäjän tekemien virheiden määrään laitetta käytettäessä. (Hietikko 2008, ; Koskinen 2000, 129.) Tuotteen käytettävyys tulisi huomioida tuotesuunnittelun jokaisessa vaiheessa, sillä se rakentuu osatekijöiden, kuten teknisen toteutuksen ja ulkoisen olemuksen, kautta. Tämän vuoksi käytettävyyttä ei voi erottaa suunnitteluprosessista omaksi, tuotesuunnittelun loppuvaiheessa lisättäväksi, momentiksi. Onnistuneella käytettävyyssuunnittelulla, jossa on huomioitu tuote kokonaisuudessaan, parannetaan ja selkeytetään käyttökokemusta, edistetään tuotteen menekkiä sekä saavutetaan kustannussäästöjä.(hietikko 2008, ) Turkka Keinonen on luonut Taideteollisessa korkeakoulussa tekemänsä väitöskirjatutkimuksensa perusteella mallin: malli käytettävyydestä tuotteiden arviointi ja valintapäätöksen kriteerinä kuluttajan näkökulmasta. Keinosen tutkimus oli kolmivaiheinen: valmiiden teorioiden pohjalta uuden teorian luominen, teorian testaamiseen tarkoitetun testisarjan luominen ja kenttäkokeiden tekeminen. Tutkimukseen osallistui 93 henkilöä ja kenttäkokeissa laitteina käytettiin sykemittareita. Mallin luomisen tavoitteena oli ymmärtää, miten käytettävyys avautuu kuluttajille ja mikä käytettävyyden merkitys on, kun he tarkkailevat ja muodostavat mielipiteitä uusista informaatioteknisistä tuotteista. Tutkimuksen perusteella luodun mallin mukaan käytettävyyden kriteerit ovat kuluttajan näkökulmasta: toiminnallisuus loogisuus informaation esitystapa käyttöohjeet hyödyllisyys helppokäyttöisyys tunteisiin vaikuttavuus. Se miten merkittäväksi kuluttaja kokee jonkin käytettävyyden kriteereistä, riippuu muun muassa henkilön kokemuksista ja arvomaailmasta. (Keinonen 2000, ) Keinosen tutkimuksen tuloksia voisi pitää sovellettavana myös muihin terveyttä ja hyvinvointia mittaaviin laitteisiin, sillä testauksessa käytettiin sykemittareita, mitkä ovat tämän raportin kartoituksessa luokiteltu terveyttä ja hyvinvointia mittaaviksi laitteiksi 6 Tuotteen synnyttämä elämyksellisyys ja mielihyvä Käyttäjän kokeman elämyksen ymmärtäminen ja toivotun elämyksen toteuttava suunnittelu ovat nousseet kiinnostavaksi elementiksi viime vuosina, sillä asiakkaille voidaan luoda lisäarvoa ja yrityksille kilpailukykyä tuotteiden mielihyväkokemusta parantamalla. Positiivisen kokemuksen luominen vaatii käyttäjien toimintaympäristöjen, sosiaalisten ulottuvuuksien, henkilökohtaisten arvojen kuin odotusten tuntemusta. Muotoilijoille ja suunnittelijoille mielenkiintoi-

8 7 Tuotteen personalisointi ja teollinen muotoilu 8(42) sia kysymyksiä ovatkin: mistä tekijöistä elämys koostuu, mikä elämys varsinaisesti on ja kuinka nämä voisi mahdollistaa. (Battarbee & Mattelmäki 2000, ) Patrick W. Jordan, joka on työskennellyt Philips Designilla, on tarkastellut tuotteiden käyttöön ja omistamiseen liittyvää mielihyvää. Hänen mukaansa käyttäjä arvostaa tuotteessa ensin toimivuutta sitten käytettävyyttä ja vasta tämän jälkeen mielihyvää. Käytettävyyden ja toimivuuden lisäksi mielihyväkokemukseen vaikuttavat myös muun muassa tunteet, tuotteen uskottavuus ja estetiikka. Jokainen tuote käyttöliittymineen herättää käyttäjässä jonkinlaisen reaktion, sillä tunteet ovat osa käyttökokemusta. (Battarbee & Mattelmäki 2000, ) Jordan on jakanut tuotteen synnyttämän mielihyvän neljään eri luokkaan: 1. Aistien kautta syntyvä mielihyvä tuntu, tuoksu, maku 2. Kommunikoinnista ja yhdessäolosta syntyvä mielihyvä laitteiden avulla on helppo kommunikoida ja luoda yhdessäolon tunnetta 3. Tehtävien suorittamisesta syntyvä mielihyvä tuote luo työkaluja tehtävien suorittamiseen ja tehtävän suorittaminen voidaan kokea tyydyttäväksi ja mielihyvää tuottavaksi 4. Estetiikan ja tuotteen välittämien arvojen kautta syntyvä mielihyvä (Battarbee & Mattelmäki 2000, ) Muotoilu kytkeytyy vahvasti Jordanin määrittelemiin mielihyvätekijöihin, sillä muotoilun avulla voidaan luoda mielihyvää fyysisen tunteen (materiaali, tuotteen käteen sopivuus) sekä ulkonäön avulla (estetiikka). Jordanin määrittelemät mielihyvän tuottajat vaikuttavat mitä todennäköisimmin kuluttajien tehdessä ostopäätöstä tuotteesta. Personalisoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jolla kohdetta muutetaan enemmän henkilöä ja hänen persoonaansa kuvaavaksi ja siihen sopivaksi. Käytännössä se tarkoittaa tavaroiden, tuotteiden tai tilojen yksilöllistämistä. Personalisoitu tuote, tavara tai tila heijastaa muun muassa ihmisen persoonallisuutta, menneisyyttä ja arvoja. Personalisoinnilla vahvistetaan usein omaa identiteettiä ja lisätään tuotteen käyttömukavuutta. (Raunio 2008.) Tuotteen muotoilu ja ulkonäkö merkitsee eri ihmisille eri asioita tuotteesta ja henkilöstä itsestä riippuen (esimerkiksi ikä, elämäntilanne, itsevarmuus, esteettisyyskäsitykset, arvomaailma jne.). Länsimaisten yhteiskuntienkin arvoissa korostuva individuaalisuus eli yksilöllisyys on osaltaan nostanut tuotteiden personalisoinnin ja yksilöllistämisen vahvaksi kilpailutekijäksi. (Innanen 2014.)

9 8 Tiedonkeruu- ja aineiston analyysimenetelmät 8.1 Tiedonkeruumenetelmät 9(42) Susanne Jacobson on selvittänyt väitöskirjassaan (Personalised Assistive Products: Managing Stigma and Expressing the Self 2014, 335), miten nuoret liikuntavammaiset aikuiset kokevat apuvälineiden muotoilun ja miten he ovat hallinneet apuvälineiden tuomaa leimaa sekä voiko apuvälineiden personointi olla yksi leiman hallintakeinoista. Väitöskirjassa selvisi, että apuvälineiden personoinnilla voidaan auttaa hallitsemaan apuvälineiden tuomaa leimaa ja jopa ottamaan personalisoidut apuvälineet osaksi identiteetin ilmaisua. Jacobsonin mukaan apuvälineiden muotoilussa keskitytään tavallisesti avustaviin toimintoihin, eikä niinkään ulkoisiin seikkoihin ja tuotteiden esteettisyyteen, joilla leiman hallittavuutta ja täten käyttökokemusta voidaan parantaa. Tässä työssä käsiteltävät terveyttä ja hyvinvointia mittaavat laitteet eivät ole apuvälineitä, mutta Jacobsonin väitöskirjan väittämät nostavat esiin kysymyksiä: Miten paljon terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden muotoiluun ja mahdolliseen personalisointiin on kiinnitetty tuotesuunnittelussa huomiota sekä onko terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden muotoiluun kiinnitetty huomio yhtä vähäistä kuin Jacobson väittää apuvälineiden muotoiluun kiinnitetyn huomion olevat. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) näkemys on, että muotoilun eri näkökulmat on otettu vahvasti mukaan teolliseen muotoiluun. Tekesin mukaan teollinen muotoilu on kokenut merkittävän muutoksen vuosien aikana ja muotoilu nähdään kiinteänä osana innovaatiotoimintaa ja kasvukilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Tekesin Teollisen muotoilun teknologiaohjelma raportissa kerrotaan esimerkinomaisesti Applen ipod mp3-musiikkisoittimen tuoteperheen olevan hyvä esimerkki onnistuneesta laitemuotoilusta, johon on yhdistetty käyttäjäystävällisyys, erottuvuus sekä johdonmukaisuus unohtamatta laitteen teknisentoteutuksen toimivuutta. Raportissa todetaankin kohderyhmiä puhuttelevan muotoilukielen olevan erityisasemassa kulutuselektroniikassa, esimerkiksi sykemittareissa. (Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 2006, 7-8, 60, 133.) Tekesin raportista esille nostettujen poimintojen pohjalta voi todeta, että muotoilun merkittävyys teknologiassa on ymmärretty viimeistään 2000-luvun alussa ja siten voi olettaa, että terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteidenkin muotoilussa tämä painoarvo on huomioitu. Eri asia onkin kohtaavatko kuluttajien ja terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden valmistajien käsitykset laitteiden muotoilusta. Kyselytutkimus tehtiin lomakekyselynä, joka lasketaan toteutuksen muodon takia kvantitatiiviseksi eli määrälliseksi, tutkimusmenetelmäksi. Lomake tehtiin Surveypal-ohjelmalla verkkolomakkeeksi, mutta myös paperisia vastauslomakkeita hyödynnettiin tarpeen mukaan. Tulostettava paperinen lomake luotiin Wordin avulla, joten verkkolomakkeen ja paperilomakkeen ulkoasut eivät olleet täysin yhtenevät (paperilomake-malli raportin liitteenä). Lomake laadittiin alusta saakka itse ja sen sisältöä käytiin läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa. Erityistä huomiota tuli kiinnittää lomakkeentekovaiheessa lomakkeen pituuteen vastausmotivaation säilyttämiseksi.

10 IKÄ 8.2 Aineiston analyysimenetelmät 9 Tutkimusasetelma, -kohde ja otanta 10(42) Pääosa vastauksista kerättiin verkossa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään tutkimustuloksia määrällisessä ja numeerisessa muodossa. Tutkimustulokset/- vastaukset voidaan saada numeerisena tai se voidaan saattaa numeeriseen muotoon. (Jyväskylän yliopisto.) Kyselyn vastaustenkeruupisteinä hyödynnettiin mhealth booster-hankkeen kehitysympäristöjä (teknologialainaamoja) Soukan palvelukeskuksessa, Tapiolan terveysasemalla ja Tikkurilan kirjastossa. Näiden lisäksi vastauksia kerättiin mhealth booster-hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden avulla Hyvinvointimessuilla , muutamissa Helsingin palvelukeskuksissa järjestetyissä mhealth boosterin pop up tapahtumissa sekä muutamassa senioriryhmässä Vantaalla. Myös verkkolomakkeen linkkiä välitettiin eteenpäin kyselytutkimuksen tekijän sekä kyselytutkimuksen toimeksiantajan toimesta esimerkiksi Facebookin ja toimeksiantajayrityksen verkkosivujen kautta. Kehitysympäristöissä ja hankkeen muissa tapahtumissa/ vierailuissa toimivat opiskelijat osallistuivat kyselyn vastausten keruuseen ohjaamalla ihmisiä vastaamaan kyselyyn, joko verkossa tai paperisena, sekä vastaamalla kysymyksiin sellaisia ilmetessä. Sähköisesti kerätty aineisto tallentui automaattisesti aineiston keräyksessä käytetyn Surveypal-ohjelman tietokantaan ja paperisesti kerätyt vastaukset syötettiin tietokantaan aineiston keräyksen päätyttyä. Aineistosta muodostettiin ohjelman sekä Excelin avulla erilaisia jakaumia ja prosenttiosuuksia eli aineistoa käsiteltiin pitkälti numeerisessa muodossa. Avoimista kysymyksistä saadut vastaukset käytiin huolellisesti läpi ja niiden vastauksia ryhmiteltiin, jotta löydettiin niiden keskeinen sisältö. Joistakin avointen kysymysten vastauksista oli mahdollista muodostaa kaavioita tai taulukoita, mutta osa avoimista vastauksista purettiin vain sanalliseen muotoon. Aineistoa myös ristiintaulukoitiin, jotta löydettiin eroja muun muassa eri ikäryhmien välillä. yli alle Kaikki vastaajat: KPL 74 kpl Kaavio 1: Vastaajien ikäjakauma (vastaajia 74) Alussa tavoitteeksi asetettiin, että kyselyyn saataisiin 60 vastaajaa. Se katsottiin yhdessä toimeksiantajan kanssa määräksi, jonka vastauksista saatuja tuloksia voitaisiin hyödyntää ja mahdollisesti yleistää. Alussa oletuksena oli, että vastaajat olisivat suurelta osin senioreita, koska vastauksia kerättäisiin pääasiassa teknologialainaamoissa sekä hankkeen vierailuilla. Tutkimuksen tarkemmassa määrittelyvaiheessa kuitenkin todettiin, että nuoremmankin sukupolven vastauksia olisi hyvä saada mukaan, jotta tuloksia voitaisiin verrata eri ikäryhmien välillä. Näin ollen vastausten keräystä laajennettiin eri ikäryhmiin. Vastauksia saatiin kahden viikon aikana 85 kappaletta, mutta vain 74:ä vastausta käytettiin tutkimuk-

11 11(42) sen tulosten varsinaisessa analysoinnissa. 11 vastauksen pois jättö johtui siitä, että vastauslomakkeet oli täytetty vain osittain, joten vastausten ottaminen mukaan varsinaisiin tuloksiin olisi väärentänyt tuloksia, sillä suurin osa vastauksista oli merkitty verkkolomakkeeksi pakollisiksi, jotta vastausten tallennus onnistuu. 74 vastaajasta 20 % oli miehiä ja 80 % naisia. Eniten vastauksia saatiin alle 35-vuotiailta ja vuotiailta (kaavio 1). 10 Tutkimustulokset 10.1 Millaisia laitteita vastaajat ovat käyttäneet ja mistä laitteet on hankittu/ lainattu Omistetut ja kotiin lainatut laitteet Kyselyn alussa selvitettiin, mitä terveyttä ja hyvinvointia mittaavia laitteita vastaajat omistavat/ ovat omistaneet, onko heillä/ onko heillä ollut kotona lainassa terveyttä ja hyvinvointia mittaavia laitteita ja mistä he ovat ostaneet tai lainanneet tuotteet. Vastaajilta kysyttiin myös, mistä he haluaisivat tuotteita ostaa. Selkeästi eniten vastaajat omistavat verenpainemittareita ja sen jälkeen askel- ja sykemittareita. Vähiten vastaajat kertoivat omistavansa verensokerimittareita, kehonkoostumusvaakoja, joitakin muita laitteita sekä turva- sekä aktiivisuusrannekkeita. 13 vastaajaa kertoi, ettei omista mitään terveyttä ja hyvinvointia mittaavaa laitetta (kaavio 2). Jokin muu vastauksen antaneet mainitsivat muun muassa polkupyörän matkamittarin sekä otsakuumemittarin. verenpainemittari askelmittari sykemittari ei mitään verensokerimittari kehonkoostumusvaaka jokin muu turvaranneke aktiivisuusmittari 9% 8% 6% 4% 2% 2% 20% 18% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Laitteen osuus kaikista omistetuista laitteista Kaavio 2: Vastaajien omistamat laitteet (vastaajia 74) Vastausten mukaan kolme eniten omistetuksi mainittua laitetta/ ikäryhmä olivat: alle 35 vuotta: verenpaine- ja sykemittari sekä kehonkoostumusvaaka (alle 35 vuotiaat vastasivat kuitenkin useimmin, etteivät omista mitään laitetta) vuotta: verenpaine-, syke- ja askelmittari vuotta: verenpaine-, askel- ja verensokerimittari

12 12(42) yli 75 vuotta: verenpaine- ja verensokerimittari sekä turvaranneke (yli 75 vuotiaat vastaajat eivät kertoneet omistavansa kuin näitä kolmea laitetta) Suurin osa, 48 henkilöä, ei ollut lainannut kotiinsa mitään tuotetta ja ylivoimaisesti eniten oli lainattu verenpainemittareita. Kotiin lainatuista tuotteista yleisimmät olivat verenpainemittarin lisäksi, sykemittari ja askelmittari. Nämä kolme olivat myös useimmin omistetut terveyttä ja hyvinvointia mittaavat laitteet. Lainatuissa laitteissa verenpaine-, syke- ja askelmittarin jälkeen tulivat verensokerimittari, turvaranneke, kehonkoostumusvaaka ja jokin muu laite osuuksilla. Aktiivisuusmittareita ei ollut lainattu lainkaan (kaavio 3). ei mitään verenpainemittari sykemittari askelmittari verensokerimittari turvaranneke kehonkoostumusvaaka jokin muu aktiivisuusmittari 7% 7% 6% 3% 2% 2% 0% 19% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osuus kaikista vastauksista Kaavio 3: Kotiin lainatut laitteet (vastaajia 74) Osto- ja lainauspaikat sekä paikat, joista tuotteita haluttaisiin ostaa Omistettujen laitteiden ostopaikoista muualta-vaihtoehto muodosti suurimman osuuden (35 %) ja sen jälkeen kodinkone- / elektroniikkaliikkeet (23 %) (kaavio 4). Muualta-osiossa eniten mainittiin, että tuote oli saatu lahjaksi. Sen jälkeen muualta- osiossa mainittuja hankintapaikkoja olivat urheiluliikkeet (ne mainittiin kategoriassa toiseksi useimmin), terveysasema/ terveystapahtumat ja Instrumentarium. muualta 35% kodinkone/ elektroniikkaliikkeestä apteekista marketista/ tavaratalosta 17% 17% 23% verkkokaupasta 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ostopaikan suosittuus Kaavio 4: Omistettujen laitteiden ostopaikka (vastaajia 57)

13 % ikäryhmässä vastanneista apteekista kodinkone/ elektroniikkaliikkeestä marketista/ tavaratalosta luontaistuotekaupasta terveystuotteita myyvästä kaupasta verkkokaupasta muualta 13(42) Kyselyssä selvitettiin myös, mistä vastaajat (myös he, jotka eivät omista mitään terveyttä 22% ja hyvinvointia mittaavia laitteita) tahtoisivat 20% ostaa tuotteita (kaavio 5). Muualta osio ei 19% saanut tässä kannatusta kuin 5 %, vaikka 2% sen osuus suosituimmissa ostopaikoissa oli 16% jopa 35 %. Eroa selittää ainakin se, että vastaajat kertoivat saaneensa omistettuja tuot- 16% 5% teita lahjaksi. Mieluiten vastaajat ostaisivat tuotteita apteekkista, kodinkone-/ elektroniikkaliikkeestä ja marketista/ tavaratalosta. Terveystuotteita myyvä kauppa ja verkkokauppa saivat myös selkeän osuuden; 16 % kumpikin. Luontaistuotekauppa sai vain 2 % -osuuden. Verkkokauppa sai selkeästi enemmän kannatusta toivottuna ostopaikkana kuin paikkana, josta tuotteita on jo ostettu (ero + 7 %). Samoin kävi apteekille (+ 5 %). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mieluisten ostopaikkojen suosittuus Kaavio 5: Mieluisten ostopaikkojen suosittuus (vastaajia 74) Sekä omistettujen tuotteiden ostopaikoissa että paikoissa, joista tuotteet haluttaisiin ostaa, suosituimpia olivat apteekki, kodinkone-/ elektroniikkaliike ja marketti/ tavaratalo, kun muualta-osiota ei huomioida. Muualta-osio koostui toivotuissa ostopaikoissa paikoista, joissa olisi asiantuntevia myyjiä, josta saisi tarkat ohjeet laitteen käyttöön, urheilukaupoista, paikoista joista tuotteet olisi helppo noutaa, erikoisliikkeistä sekä työterveyshuollon toimipisteistä. Nämä muualta-osion vastaukset olivat yksittäisiä, mutta yhdistävänä tekijänä näillä tuotteiden hankintapaikoilla on helppo tavoitettavuus sekä henkilökunnan erikoisosaaminen. Joidenkin omistettujen tuotteiden ostopaikkojen suosittuudessa oli havaittavissa eroja ikäryhmittäin (kaavio 6). Marketin/ tavaratalon suosittuudessa ei ollut selkeitä eroja ikäryhmittäin, poikkeuksena yli 75 vuotiaat: heistä kukaan ei kertonut hankkineensa laitteita marketista/ tavaratalosta. Apteekkia suosineita oli eniten ikäryhmässä yli 75 vuotiaat. Kodinkone-/ elektroniikkaliikkeitä suosivat eniten Nuoret (alle 35 vuotta) kertoivat hankkineensa tuotteita eniten muualta. Vastaajista vain vuotiaat kertoivat ostaneensa tuotteita verkkokaupasta. 60% 50% 50% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 19% 10% apteekista 21% 32% 12% kodinkone/ elektroniikkaliikkeestä 17% 16% 19% 24% 0% 0% 0% 0% 0% marketista/ tavaratalosta verkkokaupasta 34% 27% muualta alle 35 yli 75 Kaavio 6: Omistettujen laitteiden ostopaikkojen suosittuus (vastaajia 57)

14 Akselin otsikko 14(42) Myös paikoissa, joista tuotteita haluttaisiin ostaa, oli ikäryhmittäin eroja. Tätä on kuvattu kaaviossa 7. Yli 75 vuotiaat eivät ostaisi tuotteita lainkaan mieluusti marketeista/ tavarataloista, luontaistuotekaupoista, terveystuotteita myyvistä kaupoista tai verkkokaupasta. Sen sijaan muualta-, kodinkone-/ elektroniikkaliikkeestä- sekä apteekista-osuudet olivat heidän keskuudessa suosittuja vuotiaat ostaisivat tuotteita mieluiten verkkokaupasta, terveystuotteita myyvästä kaupasta tai marketista/ tavaratalosta. Alle 35 vuotiaiden vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken, mutta kodinkone-/ elektroniikkaliikkeet saivat ikäryhmän sisällä suurimman suosion. Ikäryhmän vuotiaiden keskuudessa mieluisimmaksi mahdolliseksi ostopaikaksi oli valittu apteekki ja sen jälkeen marketti /tavaratalo. 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 26% 21% 20% 17% 13% 13% 31% 25% 18% 18% 18% 17% 16% 16% 2% 2% 5% 0% 2% 0% 0% 0% 20% 5% 8% 2% alle 35 yli 75 Kaavio 7: Mieluisten ostopaikkojen suosittuus eri ikäryhmissä (vastaajia 74) Vastaajat, jotka kertoivat lainanneensa tuotteita (26 henkilöä 74 vastaajasta), kertoivat lainanneensa niitä useimmin perheenjäseniltään (75 % lainaajista). Muiksi lainauspaikoiksi mainittiin terveyskeskus (20 %) ja muualta lainattujen osuus oli 5 % (esim. Vantaan kaupunki). Kukaan ei ollut lainannut tuotetta kotiinsa kirjastosta, vaikka jotkin kirjastot tarjoavat kyseisen mahdollisuuden Omistettujen ja lainattujen laitteiden säilytyspaikka Tarkoituksena oli selvittää, missä terveyttä ja hyvinvointia mittaavia laitteita säilytetään, kun laitteet eivät ole aktiivisessa käytössä. Tähän kysymykseen vastasivat vain ne henkilöt, jotka olivat lainanneet tai omistivat jonkin hyvinvointia ja terveyttä mittaavan laitteen (58 henkilöä). Vastaukset on koottu taulukkoon (taulukko 1), jossa tuotteet ja niiden säilytyspaikat on ryhmitelty omiksi sarakkeikseen. Laatikot ja kaapit ovat selkeästi suosituimpia säilytyspaikkoja, vaikka suosituiksi säilytyspaikoksi oli ilmoitettu myös muun muassa hyllyt ja pöydät. Kaapeissa ja laatikoissa säilyttäminen

15 15(42) viittaa siihen, ettei laitteita pidetä esillä. Saatujen vastausten mukaan säilytyspaikkojen valintaan vaikuttaa sekin, että laite on helposti saatavilla siellä, missä sitä käytetään. Numero taulukkoon merkityn säilytyspaikan perässä tarkoittaa, että kyseinen säilytyspaikka (esim. hyllyssä) on mainittu niin monta kertaa. Lukuun ei ole sisällytetty kuin juuri kyseisten säilytyspaikkojen maininnat. Esimerkiksi lukuun hyllyssä 5 kpl ei sisälly säilytyspaikka eteisen hyllyssä. verenpainemittari verensokerimittari askelmittari sykemittari kaapissa/ laatikossa 11 laatikossa/ kaapissa 7 kpl kaapissa 3 kpl kpl laatikossa/ kaapissa 10 kpl omassa paketissaan 2 olohuoneen laatikossa kylpyhuoneessa laatikossa lääkekaapissa 3 kpl kpl 2 kpl yöpöydän kaapissa/ laatikossa kotona työhuoneen 3 kpl lääkekaapissa lipastossa eteisen laatikossa keittiön kaapissa 2 kpl keittiön laatikossa keittiön laatikossa yöpöydän laatikossa oleskelutilan kaapissa 2 kpl yöpöydällä kodinhoitohuoneen laatikossa vaatehuoneen laatikossa eteisen kaapissa varastossa koru-/kellokaapissa kylpyhuoneen kaapissa hyllyllä/ pöydällä 3 kpl kodinhoitohuoneen kaapissa kaappi, jonka ovista ei näy läpi eteisenhyllyllä kaapissa, jonka ovista ei näy läpi keittiön hyllyllä kaapin tai pöydän päällä/ hyllyllä 7 kpl autotalli makuuhuoneen hyllyllä keittiössä työhuone kotona olohuoneen hyllyllä eteisessä kylpyhuoneessa työhuoneessa kotona omassa kotelossa 2 kpl autotallissa liikuntatarvikekorissa tuolilla omassa kotelossaan 2 kpl laukussa treenilaukussa makuuhuoneessa 2 kpl sovellus (puhelimessa) omassa kotelossaan kylpyhuoneessa pöydällä kotona helposti saatavilla yöpöydän viereisessä korissa aktiivisuusmittari turvaranneke kehonkoostumusvaaka jokin muu laite kylpyhuoneessa/ vessassa otsakuumemittari, lääke- työhuoneessa kotona keittiön kaapissa 4 kpl kaapissa pöydällä olohuoneessa tuote x, sängyn alla makuuhuoneessa kodinhoitohuoneen lattialla työhuoneessa kotona sängyn alla Taulukko 1: Laitteiden säilytyspaikka, kun ne eivät ole aktiivisessa käytössä

16 Väite 16(42) 10.3 Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien tuotteiden ulkonäkö ja muotoilu Laitteiden ulkonäön ja muotoilun merkitys *Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön merkitys on minulle suurempi nyt kuin aikaisemmin. *Hyvinvointia ja terveyttä mittaavien laitteiden ulkonäkö vaikuttaa niiden säilytyspaikkojen valintaan. *Laitteen ulkonäön ja muotoilun merkitys kasvaa, jos tuote on mukana pidettävä. *Koen terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön tärkeäksi. Kaikkien vastausten keskiarvo Vastaajia pyydettiin valitsemaan parhaiten heidän mielipidettään kuvaava vaihtoehto suhteessa väittämiin, jotka koskivat terveyttä ja hyvinvointia mittaavia laitteita. Väittämillä selvitettiin, miten tärkeäksi laitteiden muotoilu ja ulkonäkö koetaan sekä vaikuttavatko ulkoiset ominaisuudet ostopäätökseen. Vastausvaihtoehdot olivat 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en eri enkä samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. Tuloksia on esitetty kaavioissa 8, 9, 10 ja 11. 2,64 2,95 3,62 4, = täysin eri mieltä; 5= täysin samaa mieltä Kaavio 8: Laitteiden ulkonäön ja muotoilun merkittävyyden kokeminen: Vastausten keskiarvo (vastaajia 74) Laitteiden ulkonäköön ja muotoiluun liittyvien väitteiden keskiarvotulokset on esitetty kaaviossa 8. Siitä nähdään, että vastausten keskiarvo kaikkien väittämien suhteen on noin 2,6 ja 4 välillä. Se tarkoittaa, että tulokset ovat pääasiassa vähän keskiarvoa (=3) korkeammalla. Seuraavaksi esitetään tarkemmin väitekohtaisten keskiarvojen muodostumista. Lisäksi väitteiden tuloksia on tarkasteltu väitekohtaisesti eri ikätyhmien välillä. 60 % vastaajista, kertoi kokevansa hyvinvointia ja terveyttä mittaavien laitteiden ulkonäköä jokseenkin tärkeäksi tai tärkeäksi. Jakaumaa kaikkien vastaajien kesken on kuvattu tarkemmin kaaviossa 9. Yli 75 vuotiaista vastaajista 40 % koki laitteiden ulkonäön tärkeäksi. 40 % heistä vastasi, ettei koe laitteiden ulkonäköä lainkaan tärkeäksi tai kokee sen vain vähän tärkeäksi. Loput (20 %) yli 75 vuotiaista vastasi, ettei ole asiasta samaa eikä eri mieltä vuotiaista 25 % kokee laitteiden ulkonäön tärkeäksi, 29 % jokseenkin tärkeäksi ja 25 % ei ole samaa eikä eri mieltä. Loput ikätyhmän vastaukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti vaihtoehdoille ei lainkaan tärkeä / ei juurikaan tärkeä vuotiaista 42 % vastasi, että kokee muotoilun melko tärkeäksi, 21 % kokee asian tärkeäksi, 21 % ei koe juurikaan tärkeäksi ja 16 % ei ollut samaa eikä eri mieltä. Kukaan ikäryhmästä ei vastannut, ettei kokisi muotoilua lainkaan tärkeäksi. Alle 35 vuotiaista yhteensä 70 % kokee muotoilun tärkeäksi tai jokseenkin tärkeäksi, 16 % heistä vastasi, ettei koe laitteiden ulkonäköä kovin tärkeäksi tai lainkaan tärkeäksi. Loput 15 % alle 35 vuotiaista ei ollut samaa eikä eri mieltä. Laitteiden ulkonäkö koettiin siis sitä tärkeämmäksi, mitä nuorempi ikäryhmä oli kyseessä.

17 Vastausten jakautuminen mielipiteittäin 17(42) Laitteen ulkonäön merkityksen koettiin kasvavan, mikäli laite on mukana pidettävä, sillä liki 80 % vastaajista kertoi kokevansa laitteen ulkonäön ja muotoilun tällaisessa tilanteessa jokseenkin tärkeäksi tai tärkeäksi. Vain 8 % vastasi, ettei merkitys kasva tai se kasvaa vain vähän, jos laite on mukana kannettava (kaavio 9). Kaikista ikäryhmistä, paitsi yli 75 vuotiaista, vähintään 70 % vastasi muotoilun merkityksen kasvavan jonkin verran tai selkeästi jos laite on mukana pidettävä. Yli 75 vuotiaista 60 % vastasi, ettei ole samaa eikä eri mieltä ja 40 % oli sillä kannalla, että merkitys kasvaa selkeästi. Vain vähän kannatusta saaneet vaihtoehdot ei kasva lainkaan tai kasvaa vain vähän - vastaukset muodostuivat ikäryhmien alle 35 vuotiaat ja vuotiaat vastauksista. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 42% 37% 32% 28% 26% 27% 27% 24% 22% 19% 20% 15% 14% 14% 12% 7% 8% 4% 4% = täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en eri enkä samaa mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä Koen terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön tärkeäksi Laitteen ulkonäön ja muotoilun merkitys kasvaa, jos tuote on mukana pidettävä Hyvinvointia ja terveyttä mittaavien laitteiden ulkonäkö vaikuttaa niiden säilytyspaikkojen valintaan Terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön merkitys on minulle suurempi nyt kuin aikaisemmin Kaavio 9: Laitteiden ulkonäön ja muotoilun merkittävyyden kokeminen: Vastausten jakautuminen eri vaihtoehdoille (vastaajia 74) 27 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei laitteen muotoilu ja ulkonäkö ole kovin tärkeä asia laitteen säilytyspaikan valinnan kannalta. Vastaava määrä (27 %) puolestaan kertoi, että ulkonäkö ja muotoilu ovat jonkin verran tärkeä seikka säilytyspaikan valinnassa. 19 % ei ollut samaa eikä eri mieltä asiasta, 15 % oli täysin eri mieltä ja 12 % täysin samaa mieltä, että ulkonäkö vaikuttaa säilytyspaikan valintaan (kaavio 9). Alle 35 vuotiaiden vastaukset painottuivat vastauksille: ulkonäkö vaikuttaa säilytyspaikan valintaa jonkin verran 35 % ja ulkonäkö ei vaikuta juurikaan säilytyspaikan valintaa 31 %. Loput alle 35 vuotiaiden vastauksista jakautuivat muille vaihtoehdoille melko tasaisesti vuotiaiden vastauksista pienimmän osuuden sai vaihtoehto ei vaikuta lainkaan säilytyspaikan valintaan 11

18 Väite 18(42) % ja eniten kannatusta ikäryhmässä sai vaihtoehto ei vaikuta juurikaan 32 %. Loput ikäryhmän vastauksista jakautuivat eri vaihtoehtojen kesken melko tasapuolisesti vuotiaiden vastaukset jakautuivat noin 20 % osuuksiin eri vaihtoehtojen kesken pois lukien vaihtoehto vaikuttaa paljon säilytyspaikan valintaan (8 %). Yli 75 vuotiaiden mielipiteet jakautuivat seuraavasti: 40 % ei vaikuta lainkaan, 20 % ei vaikuta juurikaan ja 40 vaikuttaa jonkin verran. Selkeimpiä mielipide-eroja oli ikäryhmän yli 75 vuotiaiden sisällä. Suuria eroja ikäryhmien välillä ei ollut, mutta eniten laitteiden ulkonäkö vaikuttaa säilytyspaikan valintaa ikäryhmän alle 35 vuotiaat mielestä. Suurin osa (48 %) vastaajista on sitä mieltä, ettei terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäön merkitys ole heille nyt lainkaan tai juurikaan suurempi kuin aikaisemmin. 20 % vastasi taas muotoilun ja ulkonäön merkityksen kasvaneen jonkin verran ja vain 8 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä siitä, että laitteiden muotoilun ja ulkonäön merkitys on kasvanut. 24 % ei ollut samaa eikä eri mieltä (kaavio 9). Alle 35 vuotiaiden vastauksissa täysin eri mieltä oli yleisimmin ja täysin samaa mieltä vähiten valittu vaihtoehto vuotiaiden vastauksista suurin osa (32 %) oli jokseenkin erimieltä. Loput ikäryhmän vastauksista jakautuivat vaihtoehdoille melko tasaisesti. Ikäryhmässä vuotiaat vastattiin useimmin, ettei asiasta olla eri, eikä samaa mieltä (33 %). Harvimmin he valitsivat vaihtoehdon täysin samaa mieltä. Loput heidän vastauksista jakautui melko tasaisesti eri vastausvaihtoehdoille. Yli 75 vuotiaista 60 % vastasi täysin eri mieltä, 20 % ettei osaa sanoa ja 20 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä, että laitteiden ulkonäön merkitys on kasvanut. Ulkonäön merkityksen ei siis koettu juurikaan kasvaneen eri ikäryhmissä, mutta yli 75 vuotiaat kokivat hieman muita useammin merkityksen kasvaneen ja alle 35 vuotiaat taas kokivat useimmin, ettei merkitys ole kasvanut Ulkonäön ja muotoilun vaikutus ostopäätökseen Väitteet, jotka koskivat laitteen ulkonäön ja muotoilun vaikutusta ostopäätökseen, on koottu kaavioon 10. Kaaviossa on esitetty vastauksista saatu keskiarvo väitekohtaisesti. Väittämien tulosten keskiarvo liikkui välillä 2,97 3,43 eli hyvin lähellä vastausasteikolla 1-5 kerätyn aineiston keskiarvoa (= 3). Seuraavaksi esitetään tarkemmin väitekohtaisten keskiarvojen muodostumista sekä tarkastellaan mahdollisia vastauseroja ikäryhmien välillä (kaavio 11). *Tyylikkään muotoilun tulisi olla perusominaisuus eikä lisäominaisuus terveyttä ja hyvinvointia mittaavissa laitteissa. *Valmistajien tulisi panostaa enemmän terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäköön, vaikka se saattaisi näkyä hinnassa. *Laitteen ominaisuuksien lisäksi pakkauksen ulkoasu vaikuttaa ostopäätökseeni. *Jos laite on saanut erityismaininnan tai palkinnon muotoilunsa ansiosta, se vaikuttaa ostopäätökseeni myönteisesti. Kaikkien vastausten keskiarvo 3,43 3,11 2,97 3, = täysin eri mieltä; 5= täysin samaa mieltä Kaavio 10: Ulkonäkö ja muotoilu ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä: Vastausten keskiarvo (vastaajia 74)

19 Vastausten jakautuminen mielipiteittäin 19(42) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 28% 18% 16% 14% 14% 12% 12% 10% 34% 31% 28% 27% 28% 24% 27% 20% 23% 12% 11% 5% 0% = täysin erimieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en eri enkä samaa mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä Jos laite on saanut erityismaininnan tai palkinnon muotoilunsa ansiosta, se vaikuttaa ostopäätökseeni myönteisesti Laitteen ominaisuuksien lisäksi pakkauksen ulkoasu vaikuttaa ostopäätökseeni Valmistajien tulisi panostaa enemmän terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäköön, vaikka se saattaisi näkyä hinnassa Tyylikkään muotoilun tulisi olla perusominaisuus eikä lisäominaisuus terveyttä ja hyvinvointia mittaavissa laitteissa. Kaavio 11: Ulkonäkö ja muotoilu ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä: Vastausten jakautuminen eri vaihtoehdoille (vastaajia 74) Vastaajista 31 % totesi, että jos laite on saanut erityismaininnan tai palkinnon muotoilunsa ansiosta se vaikuttaa jonkin verran myönteisesti ostopäätökseen. 27 % ei ollut eri eikä samaa mieltä, vain 11 %:n mielestä se vaikuttaa selkeästi ostopäätökseen, 18 %:n mielestä se ei vaikuta juurikaan ja 16 %:n mielestä se ei vaikuta lainkaan ostopäätökseen (kaavio 11). 80 % yli 75 vuotiaista vastaajista kertoi, ettei palkinto tai erityismaininta vaikuta lainkaan ostopäätökseen. 20 % heistä oli sitä mieltä, että muotoilusta saatu palkinto tai erityismaininta vaikuttaa jonkin verran myönteisesti ostopäätökseen vuotiaista 13 % kertoi, ettei palkinnolla tai erityismaininnalla ole myönteistä vaikutusta lainkaan. Toiset 13 % ikäryhmästä totesi, että näillä on selkeästi positiivinen vaikutus ostopäätöksen kannalta ja 29 %:n mielestä myönteistä vaikutusta on jonkin verran. Loput vuotiaiden vastaukset (46 %) jakautuivat melko tasaisesti vaihtoehdoille jokseenkin eri mieltä ja en osaa sanoa vuotiaiden vastaukset jakautuivat kyseisen väitteen kohdalla tasaisesti noin 20 % osuuksiin kullekin mielipiteelle: Vain ääripäät vaikuttaa selkeästi ostopäätökseen ja ei vaikuta lainkaan ostopäätökseen saivat muutaman prosenttiyksikön alhaisemman kannatuksen ikäryhmän muihin mielipiteisiin verrattuna. Alle 35 vuotiaiden vastaukset painottuivat vaikuttaa jonkin verran vastauksille (42 %). Heistä 31 % ei osannut sanoa ja loput vastaukset jakautuivat 8-12 % osuuksin muille mielipidevaihtoehdoille. Selkeä ero ikäryhmien välillä on siis nuorten (alle 35) ja vanhojen (yli 75) mielipiteiden välillä: Nuorten kokemus palkintojen/ mainintojen myönteisestä vaikutuksesta ostopäätökseen on selkeästi suurempi kuin yli 75 vuotiaiden, joista 80 % kertoi, ettei vaikutusta ole lainkaan. Ikäryhmien välillä ei ollut muuten merkittäviä eroja.

20 20(42) Vastaajilta kysyttiin, vaikuttaako pakkauksen ulkoasu laitteen ominaisuuksien lisäksi ostopäätökseen. Sekä vaihtoehdon vaikuttaa jonkin verran että ei vaikuta juurikaan valitsi noin 28 % vastaajista. 20 % ei ollut asiasta samaa eikä eri mieltä ja vaihtoehdot ei vaikuta lainkaan ja vaikuttaa selkeästi saivat molemmat noin 11 % kannatuksen (kaavio 11). Alle 35 vuotiaiden vastaukset painottuivat jokseenkin samaa mieltä (42 %) ja jokseenkin eri mieltä vastauksille (23 %). Loput ikäryhmän vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoehdoille vuotiaiden vastauksista suurin osa painottui vaihtoehdoille: ei vaikuta juurikaan (47 %) ja vaikuttaa jonkin verran (32 %). Loput vuotiaiden vastauksista jakautuivat seuraavasti: en osaa sanoa 16 % ja vaikuttaa selkeästi 5 % vuotiaista suurin osa vastasi, ettei ole eri eikä samaa mieltä (33 %) Tämän jälkeen suosituin vaihtoehto heidän ikäryhmässään oli ei vaikuta juurikaan 25 %. Ei vaikuta lainkaan sekä vaikuttaa jonkin verran saivat yhtä suuret osuudet (17 %). Loput 8 % ikäryhmästä kertoi, että pakkaus vaikuttaa myönteisesti tuotteen ominaisuuksien lisäksi ostopäätökseen. Yli 75 vuotiaista 60 % oli sitä mieltä, ettei pakkauksen ulkoasu vaikuta lainkaan laitteen ominaisuuksien lisäksi ostopäätökseen, 20 % ei osannut sanoa ja toiset 20 % tuumasi pakkauksen vaikuttavan paljon ostopäätökseen. Ikäryhmien välillä on siis eroa: mitä nuorempi ikäryhmä on kyseessä, sitä enemmän he kokevat kiinnittävänsä huomiota pakkauksen ulkoasuun laitteen ominaisuuksien lisäksi. Yhteensä 40 %:n mielestä valmistajien tulisi panostaa terveyttä ja hyvinvointia mittaavien laitteiden ulkonäköön, vaikka se saattaisi näkyä hinnassa (jokseenkin samaa mieltä 27 % / täysin samaa mieltä 12 %).14 % oli täysin eri mieltä ja toiset 14 % jokseenkin erimieltä ulkonäköön panostamisesta. 34 % vastaajista ei ollut samaa, eikä eri mieltä (kaavio 11). Alle 35 vuotiaista suurin osa, 40 %, ei ollut samaa eikä erimieltä, yhteensä 38 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä ja 13 % jokseenkin eri tai täysin eri mieltä vuotiaiden joukosta 42 % vastasi olevansa jokseenkin samaa mieltä, että ulkonäköön tulisi hinnasta huolimatta panostaa enemmän. Heistä 26 % vastasi olevansa jokseenkin erimieltä, 16 % ei ollut samaa eikä erimieltä ja 16 % oli täysin samaa mieltä. Kukaan ikäryhmästä ei vastannut olevansa täysin eri mieltä vuotiaiden vastauksista 50 % oli ei samaa eikä eri mieltä, yhteensä 26 % oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä ja yhteensä 25 % jokseenkin- tai täysin samaa mieltä. Yli 75 vuotiaiden vastaukset jakautuivat kahdelle vaihtoehdolle: täysin eri mieltä 60 % ja jokseenkin samaa mieltä 40 %. Myönteisimmällä kannalla siihen, tulisiko laitteiden ulkonäköön panostaa enemmän mahdollisesta hinnan noususta huolimatta, olivat siis vuotiaat ja sen jälkeen yli 75 vuotiaat. Vastaukset painottuivat myönteiselle kannalle kysyttäessä, tulisiko tyylikkään muotoilun olla terveyttä ja hyvinvointia mittaavissa laitteissa perus- eikä lisäominaisuus. Kuitenkin 27 % vastasi, ettei ole samaa eikä erimieltä asiasta. 28 % oli jokseenkin samaa mieltä ja 23 % täysin samaa mieltä. 22 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä, siitä että muotoilun tulisi olla perusominaisuus (kaavio 11). Yli 75 vuotiaiden vastaukset jakautuvat vain muutamalle vaihtoehdolle, kuten useissa edellisissä kohdissa. 40 % heistä on täysin samaa mieltä, että muotoilun tulisi olla perus eikä lisäominaisuus ja toiset 40 % taas täysin eri mieltä

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä Tutkimuksen tilaaja, tuottaja ja julkaisija: Kierrätystehdas ry, Helsinki

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot