Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi"

Transkriptio

1 SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(10) Tuomas Maasalo Energiamarkkinavirasto Viite: Lausuntopyyntö dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi Energiamarkkinavirasto (EMV) on pyytänyt Energiateollisuus ry:n (ET) lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Kiitämme mahdollisuudesta lausua näkemyksemme kyseisistä esityksistä ja toteamme lausuntonamme seuraavaa: Lausunnon yleistä-osassa arvioimme määräystä ja itse prosessia yleisellä tasolla. Sen jälkeen esitämme eräitä kommentteja liittyen määräysluonnokseen. Lausunnon yksityiskohtaisissa kommenteissa keskitymme jakeluverkkotoimintaa kuvaaviin tunnuslukuihin ja erityisesti niihin, jotka ovat herättäneet eniten kysymyksiä jäsenyrityksissämme. Tässä osiossa on kommentoitu myös kantaverkkotoimintaa kuvaavia tunnuslukuja. Lausunnon liitteessä on lueteltu laajemmin jäsenyrityksiltämme saatuja hyvinkin olennaisia kommentteja, jotka korostavat määräykseen liittyviä epätarkkuuksia. Vaikka kommenttimme koskevat erityisesti jakelu- ja kantaverkkotoimintaa, ne kattavat pääosin myös suurjännitteistä jakeluverkkotoimintaa kuvaavat tunnusluvut. 1 YLEISTÄ Pidämme positiivisena, että viranomainen haluaa kehittää sähköverkkotoiminnan laatua ja kustannuksia kuvaavia tunnuslukuja. Viranomaismääräyksen perusteella osa nyt vapaaehtoisista luvuista tulee pakollisiksi ja koskevat siten jatkossa tasapuolisesti kaikkia verkonhaltijoita. Erityisesti jakeluverkkotoimintaa kuvaavia tunnuslukuja on tullut merkittävästi lisää verrattuna vuoden 2005 määräykseen. Jakeluverkkotoiminnan laatua kuvaavien tunnuslukujen valinnassa on oleellista, että tunnusluvut kuvaavat aidosti sähköntoimituksen tasoa ja että niillä on oikeansuuntainen ja todellinen vaikutus verkonhaltijan toiminnan arvioinnissa käytettävien mallien antamiin tuloksiin. Tunnuslukujen tulisi olla myös verkonhaltijoiden hyödynnettävissä niin, että he voisivat käyttää tunnuslukuja apuna oman toiminnan kehittämisessä. Korostamme, että sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen tulee ensisijaisesti kuvata verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta ja kannattavuutta. Edellisen perusteella pidämme valitettavana, että emme ole mitenkään voineet osallistua määräyksen valmisteluun ja uusien tunnuslukujen kehittämiseen. Erityisesti tämän takia nyt meille annettu lausuntoaika on kohtuuttoman lyhyt. Emme myöskään pidä oikeana, että lausunto on osoitettu vain toimialajärjestölle. Kyse on niin merkittävästä ja suoraan verkonhaltijoita koskevasta muutoksesta, että lausuntoa olisi pitänyt pyytää suoraan heiltä. Nyt syntyneessä tilanteessa me olemme joutuneet kokoamaan jäsenyritystemme näkemykset ja koostamaan niistä alan yhteisen lausunnon erittäin lyhyessä ajassa. Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 2(10) Lausuntoaikaa suurempi haaste on kuitenkin uusien tunnuslukujen keräämiseen ja ilmoittamiseen varattu valmistautumisaika. Aikataulu on kohtuuton, kun otetaan huomioon uusien tunnuslukujen suuren määrän sekä järjestelmien vaatimat päivitykset ja muutokset. Tiedot on kerättävä useista eri järjestelmistä ja tietokannoista. Tällä hetkellä järjestelmät eivät tue kaikkia luonnoksessa mainittuja tunnuslukuja ja niiden keräämistä. Erityisesti 110kV:n sähköverkon laatua kuvaavien tunnuslukujen kerääminen vaatii järjestelmien kehitystä ja manuaalista työtä. Esitämme, että erityisesti 110kV:n sähköverkon laatua kuvaavien tunnuslukujen osalta sovellettaisiin yhden vuoden siirtymäaikaa siten, että luvut kerättäisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2013 ja julkaistaisiin toukokuussa Ymmärrämme, toisin kuin määräyksen 6 :ssä todetaan, että tunnusluvut on tarkoitus kerätä uudessa muodossa ensi vuoden alusta lähtien, jolloin ne julkaistaisiin ensimmäisen kerran toukokuussa Aikataulusta riippumatta uudet tunnusluvut edellyttävät järjestelmien kehitystä ja ainakin alkuvaiheessa paljon käsityötä. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia ja on siten räikeästi ristiriidassa kolmannelle valvontajaksolle esitettyjen tehostamistavoitteiden kanssa. Viitaten EMV:n (Nurmi, Hänninen) ja ET:n (Maasalo, Hänninen) tapaamisen yhteydessä käytyyn keskusteluun, toteamme, että monet tunnusluvut vaativat tarkempaa määrittelyä, jotta vältytään ristiriitaisilta tulkinnoilta. On ehdottoman tärkeää, että verkonhaltijat ymmärtävät samalla tavalla tunnuslukujen laskemisen, jotta saadaan yhteismitallisia ja oikeasti relevantteja tuloksia. Mielestämme on myös epäselvää mitä lukuja kerätään tämän määräyksen perusteella, mitä lukuja EMV kerää muuta kautta ja vain julkaisee tämän määräyksen mukaisesti. Epäselvää on myös, mitä tarkoittaa määräyksen 5 :n vaatimus Sähköverkonhaltijan on pidettävä tämän määräyksen mukaiset tunnusluvut julkisesti saatavilla. Viitaten em. tapaamisen yhteydessä käytyyn keskusteluumme toteamme, että EMV:n mukaan osa uusista tunnusluvuista on jo nyt saatavilla automaattisesti järjestelmistä, vaikka tämä ei käy määräysluonnoksesta selville. EMV lupasikin lisätä määräysluonnokseen liitteen, josta käy ilmi mitkä tunnusluvut ovat jo nyt järjestelmistä saatavissa ja mitkä tunnusluvut pitää yhtiöiden itse laskea. Tämä selkeyttää tunnuslukujen keräämistä ja auttaa hahmottamaan myös uusien ja lisätöitä aiheuttavien tunnuslukujen todellisen määrän. Mielestämme olisi selkeintä, että määräys koskisi vain niitä lukuja, joita verkonhaltijan tulee tämän määräyksen perusteella kerätä, toimittaa viranomaiselle ja pitää julkisesti saatavilla. Näiden lukujen ulkopuolelle on jätettävä kaikki liikesalaisuuksiksi tulkittavat luvut. Näitä ovat erityisesti verkkotoiminnan kannattavuutta koskevat luvut (esim. liitteessä 1 luvut 40-44). Kaiken kaikkiaan katsomme, että määräys on nykymuodossaan niin keskeneräinen, ettei sitä tule julkaista ennen kuin se on perusteellisesti läpikäyty yhdessä viranomaisen ja toimialan kanssa. Mielestämme vahvistuspäätökset voidaan julkaista esitetyssä aikataulussa, vaikka tunnuslukuja koskevaa määräystä olisi annettu. Tunnuslukumääräyksen muodollinen takaraja on Seuraavassa on esitetty eräitä yksityiskohtaisia kommentteja sekä itse määräykseen että sen liitteisiin. 2 YKSITYISKOHTAISET KOMMENTIT 2.1 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 2 Sähkön jakeluverkonhaltijan tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle liitteessä 1 mainitut verkonhaltija koskevat tunnusluvut tai tiedot tunnuslukujen laskemiseksi kalenterivuosittain Sähkön suurjännitteisen jakeluverkon haltijan tulee toimittaa Energiamarkkinavirastolle liitteessä 2 mainitut verkonhaltijaa koskevat tunnusluvut tai tiedot tunnuslukujen laskemiseksi kalenterivuosittain.

3 3(10) Määräyksessä on omat liitteet jakeluverkonhaltijoille, suurjännitteisen jakeluverkonhaltijoille sekä kantaverkonhaltijalle. Ensimmäinen ja viimeinen luokka on määritelty sähkömarkkinalaissa, mutta suurjännitteinen jakeluverkonhaltija -kategoriaan kuuluvia yhtiöitä ei ole määritelty missään säädöksessä. Oletamme liitteen 2 koskevan vain nykyisiä ns. alueverkkoluvanhaltijoita, vaikka myös useilla jakeluverkonhaltijoilla on hallussaan 110 kv sähköverkkoa. Oletamme lisäksi, että jakeluverkonhaltija ilmoittaa suurjännitteistä jakeluverkkoa koskevat luvut vain omassa hallinnassaan olevan verkon osalta. Epäselvyyksien välttämiseksi katsomme, että suurjännitteisen jakeluverkonhaltijan määritelmää tulisi tarkentaa määräyksessä. Liitteessä 1 määritellään eri jännitteiset verkot seuraavasti: Tässä liitteessä tarkoitetaan 0,4 kv, 1-70 kv ja 110 kv verkoilla seuraavaa jaottelua: - 0,4 kv pienjänniteverkolla 0,4 kv ja 1 kv pienjänniteverkkoa kv keskijänniteverkolla yli 1 kv mutta alle 70 kv keskijänniteverkkoa kv suurjänniteverkolla 110 kv siirtoverkkoa. Verkonrakenne- ja verkkopääomamielessä 1 kv vastaa 0,4 kv pienjänniteverkkoa niin maakaapeleiden kuin ilmajohtojenkin osalta. Alun perin ns. teknisten tunnuslukujen tarkoitus on kuitenkin ollut kuvata nimenomaan verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta. Verkkotoiminnan laajuus- ja luonnemielessä 1 kv verkko vastaa paremminkin keskijänniteverkkoa eli 1-70 kv verkkoa, koska 1 kv tekniikalla nimenomaan korvataan keskijännitejohtohaaroja. Vaikka tällä hetkellä 1 kv verkkojen määrä on rajallinen, määrittelykäytännössä on eroja yritysten välillä. Tältä osin määrittelyä tulee ehdottomasti selkeyttää. 3 Tunnuslukujen laskentaan otetaan mukaan ne tiedot, jotka koskevat sähköverkonhaltijan verkkoluvan mukaista sähköverkkotoimintaa ja verkkoluvan mukaisen vastuualueen mukaista sähköverkkoa. Sanamuoto soveltuu tilanteeseen, jossa jakeluverkkoa koskevat tunnusluvut koskivat vain jakeluverkkoa, jolle on verkkoluvassa määritetty maantieteellinen vastuualue. Suurjännitteiselle jakeluverkolle vastuualuetta ei ole tarkoitus jatkossakaan määrittää. Ko. pykälän tekstiä tulisi tarkentaa vastaamaan tulevaa tilannetta. 5 Sähköverkonhaltijan on pidettävä tämän määräyksen mukaiset tunnusluvut julkisesti saatavilla. Energiamarkkinavirasto voi julkaista tämän määräyksen tunnuslukujen mukaisia tietoja verkonhaltijoista. Energiamarkkinavirasto voi laskea sille toimitettujen valvontatietojen avulla myös uusia tunnuslukuja ja julkaista niitä.

4 4(10) Käsite julkisesti saatavilla vaati täsmennyksen. Yleisesti ottaen vaatimus siitä, että verkonhaltijan on pidettävä tunnusluvut julkisesti saatavilla, on asiakasnäkökulmasta katsoen turha. Koska Energiamarkkinavirasto joka tapauksessa julkaisee tarpeelliseksi katsomansa tunnusluvut yhdessä paikassa, ei yhtiökohtaisella julkaisuvaatimuksella saada mitään lisähyötyä. Päinvastoin se aiheuttaa verkkoyhtiöille lisätyötä ja sen myötä lisäkustannuksia. Mielestämme verkkoyhtiö voisi viitata nettisivuillaan tunnuslukuihin, jotka on kootusti julkaistu Energiamarkkinaviraston sivuilla. Liikesalaisuuksia sisältäviä lukuja ei verkonhaltija voi julkaista. Mielestämme myöskään viranomaisen ei saa niitä julkaista. 6 Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa toistaiseksi. Tässä muodossa määräys edellyttää, että verkonhaltija julkaisee tunnusluvut uudessa muodossaan toukokuussa 2012 koskien vuotta Tämä ei ole määräyksen tarkoitus. Määräyksessä tulisi selkeästi todeta, että tämän määräyksen mukaiset tunnusluvut julkaistaan ensimmäisen kerran keväällä 2013 koskien vuotta Lisäksi 110 kv verkon osalta jakeluverkkotoimintaa koskevat tunnusluvut julkaistaan vasta koskien vuotta 2013, kuten olemme aiemmin todenneet. 2.2 Sähkön jakeluverkkotoimintaa kuvaavat tunnusluvut Sähkön jakeluverkkotoiminnan laatua kuvaavat tunnusluvut - (29) Kuluttaja-asiakkaiden tekemien reklamaatioiden lukumäärä, kpl Ennen kuin reklamaatioista aletaan kerätä tietoa, tulisi määritellä mikä on reklamaatio. Nykyiset tietojärjestelmien ominaisuudet ja nykyiset toimintatavat eivät tue reklamaatioiden tilastointia. Järjestelmiä on mahdollista kehittää, muttei annetulla aikataululla. - (30) Sähkönkäyttöpaikat, joissa sähkön toimitus on katkaistu, kpl Tunnusluku ei mittaa verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta tai kannattavuutta. Tunnusluku mittaa ainoastaan asiakkaiden taloudellista tilannetta. Ilmeisesti direktiivi asettaa viranomaiselle velvoitteen seurata sähköntoimituksen katkaisujen lukumäärää. Mielestämme tätä tulisi seurata erikseen eikä tämän määräyksen perusteella. Joka tapauksessa tunnusluku vaatii tarkempaa määrittelyä. Tilastointi edellyttää tietojärjestelmien päivitystä ja aiheuttaa lisätyötä, koska asiaa on ainakin alkuvaiheessa seurattava manuaalisesti. Vertailukelpoisuuden vuoksi sekä reklamaatiot että sähköntoimituksen katkaisemisten määrät tulisi EMV:n julkaisussa suhteuttaa esimerkiksi asiakasmääriin. Sähkön jakeluverkkotoiminnan 110kV sähköverkon laatua kuvaavat tunnusluvut - (39) Siirtämättä jäänyt energia, GWh Alueverkkoasiakkaiden irtikytketty teho ei ole jakeluverkonhaltijoiden tiedossa. Pika - ja aikajälleenkytkennöistä ei tällä hetkellä kirjata energiatietoja.

5 5(10) Sähkön jakeluverkkotoiminnan laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut - (40) Verkonhaltijan tekemät investoinnit eriytetyn taseen mukaisessa arvossaan, euroa Laajennus- ja korvausinvestointien määritelmä tulisi tehdä selkeäksi ja yksiselitteiseksi, jotta investoinnit kirjattaisiin kaikkien verkkoyhtiöiden osalta samalla periaatteella. - (42) Verkonhaltijan tekemät investoinnit jaoteltuna Energiamarkkinaviraston standardiyksiköiden mukaisesti, kpl ja euroa Tässä tulee määritellä tarkemmin, kysytäänkö kokonaismääriä vai komponenttikohtaisia määriä, kuten verkonrakennetiedoissa. Näin tarkalla tasolla suoritettavasta tilastoinnista muodostuu helposti tulkinnanvarainen ja joka tapauksessa erittäin työläs. - (48) Verkonhaltijalle tuntimittauksesta aiheutuvat lisäkustannukset, euroa Tässä tulee määritellä tarkemmin, mitä määritellään lisäkustannuksiksi. Tunnusluvun laskenta määräyksessä esitetyllä tavalla tulee olemaan haasteellista ja aiheuttaa tulkintaongelmia. Ymmärtääksemme viranomaisen tarkoituksena on selvittää tuntimittauksesta (tiheämmästä luennasta, raportoinnista ja taseselvityksestä) aiheutuvia lisäkustannuksia verrattuna nykyisin pääsääntöisesti kerran vuodessa tapahtuvaan luentaan. Lisäkustannuksista ei vähennetä tuntimittauksesta verkonhaltijalle mahdollisesti koituvia hyötyjä. Sähkön jakeluverkkotoimintaa kuvaavat muut tunnusluvut - (49) 0,4kV verkosta loppukäyttäjille siirretty sähköenergia käyttäjäryhmittäin, GWh Tunnusluku ei kuvaa verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta tai kannattavuutta. Tuntimittaukseen siirryttyä vanha tyyppikäyrämalleihin perustuva jako ei enää ole relevantti. Jo tällä hetkellä käyttäjäryhmittelyn hallinta on hankalaa. Esimerkiksi maatalouden rakennemuutoksen myötä useita vakituisia asuntoja on muuttunut vapaa-ajan asunnoiksi. Muutoksesta tulee harvoin tietoa verkkoyhtiöille, eikä verkkoyhtiöillä ole mahdollisuutta valvoa, mikä on vakituisesti asuttu asunto ja mikä ei. Tiedot eivät pysy ajan tasalla, eikä asiakasryhmittely on luotettava. - (50) 0,4kV verkkoon liittyneet asiakkaat käyttäjäryhmittäin, kpl Tunnusluku ei kuvaa verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta tai kannattavuutta. - (51) Sähkön käyttöpaikat, joissa avoin toimittaja on vaihtunut, kpl Tunnusluku ei kuvaa verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta tai kannattavuutta. Ymmärrämme, että kyse on tiedosta, jonka ilmoittaminen on vuodesta 2008 lähtien perustunut vapaaehtoisuuteen. Koko maan tilanteen selvittäminen edellyttää, että tämä tieto saadaan kaikilta verkonhaltijoilta. Mielestämme tieto tulisi kuitenkin kerätä erikseen eikä tämän määräyksen perusteella.

6 6(10) 2.3 Sähkön kantaverkkotoimintaa kuvaavat tunnusluvut Kantaverkon keskeytysten lukumäärää ja keskeytysaikaa koskevia tunnuslukuja on selkeästi muutettu (liitteen 3 tunnusluvut 18-22). Tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavien tietojärjestelmien kehittäminen vaatii huomattavan määrän työtä ja aikaa. Tunnuslukujen raportoinnissa suunnitellut ja suunnittelemattomat keskeytykset esitetään laskettavaksi yhteen. Mielestämme tälle ei ole perusteita. Suunnitellut ja suunnittelemattomat keskeytykset johtuvat täysin eri asioista ja kuvaavat näin ollen eri asioita ja siksi emme pidä kuvaavana näiden tunnuslukujen yhteenlaskemista. Suunniteltujen ja suunnittelemattomien keskeytyksien laskeminen automaattisesti yhteen edellyttää järjestelmämuutoksia ja riittävää siirtymäaikaa. Em. kommentit koskevat myös suurjännitteistä jakeluverkkoa koskevan liitteen 2 tunnuslukuja Kantaverkon osalta tavoitteena tulisi olla tunnuslukujen vertailukelpoisuus kansainvälisesti. Uusia tunnuslukuja kehitettäessä tulisi selvittää, onko vastaavia lukuja käytössä muualla Euroopassa. 3 YHTEENVETO Pidämme hyvänä, että EMV kehittää sähköverkkotoiminnan laatua ja kustannuksia kuvaavia tunnuslukuja. Kaikilta osin verkkoyhtiöiden järjestelmät eivät luonnollisesti ole vielä valmiina, jotta ne tukisivat uusien tunnuslukujen keräämistä. Pidämme vuoden siirtymäaikaa välttämättömänä, koska annetulla aikataululla ei tunnuslukujen kerääminen ole mahdollista. Esitämme, että uusia tunnuslukuja aletaan kerätä vasta vuoden 2013 alusta niin, että ne ilmoitetaan ensimmäisen kerran toukokuussa Tämä siirtymäaikavaatimus koskee erityisesti jakeluverkonhaltijan hallinnassa olevaa 110 kv verkkoa. Tässä vaiheessa on epäselvää mitä lukuja kerätään tämän määräyksen perusteella, mitä lukuja EMV kerää muuta kautta ja vain julkaisee tämän määräyksen mukaisesti. Epäselvää on myös, mitä tarkoittaa määräyksen 5 :n vaatimus Sähköverkonhaltijan on pidettävä tämän määräyksen mukaiset tunnusluvut julkisesti saatavilla. Mielestämme olisi selkeintä, että määräys koskisi vain niitä lukuja, joita verkonhaltijan tulee tämän määräyksen perusteella kerätä, toimittaa viranomaiselle ja pitää julkisesti saatavilla. Näiden lukujen ulkopuolelle on jätettävä kaikki liikesalaisuuksiksi tulkittavat luvut. Näitä ovat erityisesti verkkotoiminnan kannattavuutta koskevat luvut (esim. liitteessä 1 luvut 40-44). Joka tapauksessa uudet tunnusluvut edellyttävät järjestelmämuutoksia ja aiheuttavat verkonhaltijoille lisätyötä. Tämä kasvattaa verkonhaltija operatiivisia kustannuksia, mikä on otettava huomioon verkkopalvelujen hinnoittelun kohtuullisuutta arvioitaessa. Kaiken kaikkiaan katsomme, että määräys on nykymuodossaan niin keskeneräinen, ettei sitä tule julkaista ennen kuin se on perusteellisesti läpikäyty yhdessä viranomaisen ja toimialan kanssa. Yhteisenä tavoitteena on, että tunnuslukujen määrittelyt olisivat riittävän selkeät ja yksiselitteiset, jotta niiden avulla saataisiin mahdollisimman vertailukelpoisia tuloksia. Tunnuslukujen kerääminen aiheuttaa jo nyt verkkoyhtiöille paljon työtä. Lisätyön minimoimiseksi tulisi ennen uusien tunnuslukujen vahvistamista tarkkaan arvioida, mitkä ovat tärkeitä ja oleellisia tunnuslukuja, jotta niistä olisi todellista hyötyä paitsi viranomaiselle myös yrityksille itselleen. Ystävällisin terveisin Kenneth Hänninen Johtaja, Sähköverkko Energiateollisuus ry

7 7(10) LIITE YKSITYISKOHTAISET VERKONHALTIJOIDEN KOMMENTIT SÄHKÖN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (3) Verkkopituus jännitetasoittain, km - Tarkoitetaanko tässä verkkopituutta virtapiireittäin vain johdoittain? - Verkonrakennetietoja varten tiedot dokumentoidaan verkkotietojärjestelmään johdoittain, eikä dokumentointimäärää tulisi tarpeettomasti lisätä. Aikaisemmin tähän tunnuslukuun ilmoitettiin johtopituudet ja ainoastaan 110 kv johtojen osalta virtapiiripituudet. (4) Verkkopalveluasiakkaiden määrä jännitetasoittain, kpl - Kulutuspaikat ja tuotantopaikat saadaan eroteltua tariffin perusteella, mutta työ on tehtävä käsin. - Laadukkaan datan kerääminen tällä tasolla haasteellista, lukujen raportointi edellyttää JVH:lta käsityötä/prosessien kehittämistä yms. (5) Liittymien määrä jännitetasoittain, kpl - Sopimuslajit eivät suoraan tue tämän asian tilastointia mitenkään. - Liittymissopimusnumerot ovat nykyisellään samanlaiset tuotannolle ja kulutukselle. Uusien kulutuspaikkojen liittymissopimukset voidaan tilastoida laskutushetken, mutta ei kytkentähetken perusteella. Purettujen liittymien määrät on haasteellisia selvittää (uusi liittymä, liittymän siirto ja liittymän purku ovat järjestelmissä samanlaisia tapahtumia). - Tunnusluvun selityksessä oleva tarkennus jaottelusta on käytännössä haasteellista toteuttaa nimellistehojen perusteella. - Laadukkaan datan kerääminen tällä tasolla haasteellista, lukujen raportointi edellyttää JVH:lta käsityötä/prosessien kehittämistä. - 0,4 kv tuotantopaikka; tarkoitetaanko verkkoon syöttävää tuotantopaikkaa? (8) Muuntoasemien ja muuntajien lukumäärä ja nimellisteho eri jänniteportaissa, kpl ja MVA - Mihin kuuluvat 30 kv muuntajat tai 10/20 kv välimuuntajat? (9) Jakelumuuntamoiden lukumäärä jännitetasoittain, kpl - Tiedot on saatavissa, mutta miten käsitellään 20/1/0,4 kv ja 20/1 kv muuntamot? Ilmeisesti yläjännitepuolen mukaisesti; myös kolmikäämimuuntajat? (16) Verkonhaltijan liittymismaksujen keskihinnat jännitetasoittain, euroa - Koko luvun merkitys voidaan kyseenalaistaa. Verkonhaltijoilla on jo nyt julkiset liittymismaksuhinnastot, joista selviää tätä tunnuslukua tarkemmin liittymien hinnat sekä viranomaisille että potentiaalisille liittyjille.

8 8(10) - Tunnusluvun suuruus riippuu myytyjen liittymien kokojakaumasta ja aluehinnalla tai tapauskohtaisella hinnalla tehtyjen liittymissopimusten osuudesta. Kyseessä on vain kahden luvun osamäärä, jonka perusteella esimerkiksi liittymismaksujen tasoa on hankala arvioida. - Järjestelmissä ei ole valmiina tällaisia raportteja ja käsin ylläpitäminen aiheuttaa lisää operatiivisia kustannuksia. Lisäksi vaatisi vyöhykejaottelun, että olisi vertailukelpoinen verkkoyhtiöiden kesken. (17-22) Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen - Tunnuslukujen tarkennukseen oli lisätty maininta, että tunnuslukuihin (17) - (22) ei lasketa mukaan yli 1-70 kv verkon keskeytyksistä aiheutuneita 1-70 kv verkon keskeytyksiä. Joko mukaan ei lasketa yli 1 kv keskeytyksiä tai sitten yli 70 kv keskeytyksiä, tässä yhteydessä ei voi olla vaihteluväliä. Määräyksen mainita ei lasketa yli 1-70 kv keskeytyksiä pitäisi ilmeisesti olla, että ei lasketa yli 70 kv keskeytyksiä. - Tunnuslukujen laskentakaavassa oli maininta vain muuntopiireistä ja muuntopiirien vuosienergioista. Keskijänniteverkon loppukäyttäjiä tulee tässä yhteydessä käsitellä kuten muuntopiirejäkin, eli muuntopiirien tai kj-verkon loppukäyttäjien lukumäärä ja muuntopiirin tai kj-verkon loppukäyttäjän l vuosienergia. Jakelualueen vuosienergialla tarkoitetaan ilmeisesti yli 1 kv mutta alle 70 kv verkon vuosienergiaa eli kj-verkon loppukäyttäjien sekä kaikkien muuntopiirien vuosienergioiden summaa. (26) 1-70 kv verkossa tapahtuneiden kaikkien suunnittelemattomien sekä pika- ja aikajälleenkytkentöjen keskeytysten yhteenlaskettu vuotuinen lukumäärä, kpl. - Jälleenkytkennät vääristävät tämän tunnusluvun. Ne tulisi jättää tämän luvun ulkopuolelle. (29) Kuluttaja-asiakkaiden tekemien reklamaatioiden lukumäärä, kpl - Reklamaatio-käsite täytyy määritellä, jos halutaan verkonhaltijoiden raportoimien tunnuslukujen olevan vertailukelpoisia. Missä kulkee laskua koskevan tiedustelun ja reklamaation raja? Kirjataanko reklamaatioksi esimerkiksi tapaukset, joissa asiakas aina laskun saatuaan ottaa yhteyttä ja moittii laskua suureksi, epäilee laskun oikeellisuutta tai ei vain ymmärrä saamaansa laskua? - Nykyiset tietojärjestelmien ominaisuudet ja nykyiset toimintatavat eivät tue reklamaatioiden tilastointia. Järjestelmiä on kehitettävissä siihen suuntaan, mutta se ei ole mahdollista EMV:n antamalla aikataululla. - Huomioidaanko positiivisia palautteita mitenkään, sehän on merkki hyvästä asiakaspalvelusta? (30) Sähkönkäyttöpaikat, joissa sähkön toimitus on katkaistu, kpl - Tunnusluku ei mittaa verkkotoiminnan laatua, vaan enemminkin asiakaskunnan taloudellista tilannetta. - Tilastointi ja siihen liittyvä selvitystyö aiheuttaa lisätyötä ja on manuaalisesti ylläpidettävissä. Nykyisellään ei voida tietoja raportoida, vaan tilastointi ja raportointi vaativat uuden toimintatavan ja tietojärjestelmien päivitystä.

9 9(10) (31) 110 kv liityntäpisteiden lukumäärä, kpl - Kaikkien verkkoyhtiöiden käytöntukijärjestelmät eivät tässä vaiheessa tue 110 kv jakeluverkon keskeytysten tilastointia. Vaatii siirtymäaikaa. - Liityntäpisteen määrittely on epäselvä. (33a) Verkonhaltijan kaikkien 110 kv verkon keskeytysten keskeytysaika, min - Lasketaanko mukaan keskeytykseen vain ne tapaukset joista verkkoyhtiön asiakkaalle aiheutuu keskeytys (asiakaslähtöinen keskeytystilastointi), vai kaikki tapaukset joista syntyy keskeytys siirtojohdolle (110kV jakeluverkko)? (39) Siirtämättä jäänyt energia, GWh - Jos osalle alkuperäisestä keskeytysalueesta pystytään palauttamaan jakelu, miten määritellään keskeytysteho edelleen keskeytyksen piiriin jäävälle alueelle? Palautuvan huipun takia vähennyslaskulla ei saada oikeaa tulosta. - Pika- ja aikajälleenkytkennöistä ei verkkoyhtiöillä eikä kantaverkolla ole ollut tapana kirjata energiatietoja. - Ei ole selvästi sanottu tarkoitetaanko edellä mainittuja 110 kv:n verkkokeskeytyksiä vai kaikkia keskeytyksiä - Jakeluverkon asiakkaiden osalta saadaan keskeytysanalyysien kautta. Vaatii tällä hetkellä runsaasti manuaalista työtä. (40) Verkonhaltijan tekemät investoinnit eriytetyn taseen mukaisessa arvossaan, euroa - Laajennus- ja korvausinvestointien määritelmä tulisi tehdä selkeäksi ja yksiselitteiseksi, jotta investoinnit kirjattaisiin kaikkien verkkoyhtiöiden osalta samalla periaatteella ja oikein. Jotta EMV voisi käyttää tunnuslukua ja korvausinvestointiosuutta esim. kehittämisvelvollisuuden arviointiin, tulisi linjaus korvaus- ja laajennusinvestointien suhteen olla selvillä. (42) Verkonhaltijan tekemät investoinnit jaoteltuna Energiamarkkinaviraston standardiyksiköiden mukaisesti, kpl ja euroa - Näin tarkalla tasolla suoritettavasta tilastoinnista muodostuu erittäin työllistävä ja tulkinnanvarainen. Olemassa olevaa verkkoa saneerattaessa yksittäisen projektin tai työnumeron sisällä voi olla standardiyksiköitä, joista osa kuuluu laajennusinvestointien osa korvausinvestointien ryhmään. - Mitä tarkoitetaan EMV:n standardiyksiköillä, eli jos kysytään kappaleita, niin onko yksi jonovarokekytkin 1 kpl samalla tavalla kuin yksi kokonainen kevyt sähköasema on 1 kpl? - Eli kysytäänkö tässä kokonaismääriä vai komponenttikohtaisia määriä kuten verkonrakennetiedoissa ja tuleeko tässä päällekkäisyyttä verkonrakennetietoihin nähden? (48) Verkonhaltijalle tuntimittauksesta aiheutuvat lisäkustannukset, euroa - Mitä määritellään lisäkustannuksiksi? - Tuntimittausten pelkät luentakustannukset kirjataan erikseen, mutta operatiivisia lisäkustannuksia aiheutuu myös kuulumattomuudesta johtuvista lisäkustannuksista (ns. cleanup) sekä lisäksi operatiivisia lisäkustannuksia aiheutuu myös tuntimittaustiedon käsittelystä

10 10(10) (palkattu lisää mittausinsinöörejä manuaalityöhön). Tässä tunnusluvussa kysytään lisäkustannuksia verrattuna aiempaan mittarinluentakäytäntöön, niin koska aiemmasta käytännöstäkään ei ole erikseen eroteltu siihen liittyviä operatiivisia kustannuksia, niin lisäkustannusten erottelu on nyt jälkeenpäin käytännössä mahdotonta. - Ei ole selvästi sanottu, mihin tuntiluennan kustannuksia verrataan. Onko kyseessä tuntimittauksen ja aikaisemman henkilön suorittaman luennan kustannusvertailu vai vertailu etäluennan lukemaan perustuvan luennan kustannuksiin. Vaikea vertailu, jos kustannuksia ei ole aikaisemmin kirjattu tätä tukevaksi. (49) 0,4 kv verkosta loppukäyttäjille siirretty sähköenergia käyttäjäryhmittäin, GWh - Tunnusluku ei kuvaa verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta tai kannattavuutta. - Maatalouden rakennemuutoksen ja sivukylien autioitumisen myötä paljon vakituisia asuntoja on muuttunut vapaa-ajanasunnoiksi. Muutoksesta tulee harvoin tieto verkkoyhtiölle, josta syystä asiakasryhmittelyn ajantasaisuus verkkoyhtiöissä ei tällä hetkellä liene kovin hyvä. Vanhentuneista asiakasryhmätiedoista johtuen tunnusluku antaa helposti väärän kuvan tilanteesta. - Jatkossa tyyppikäyriin perustuva jako ei enää toimi. Tuntimittauksen myötä enintään 63 A asiakkaat siirretään kuormituskäyrälle 9. Vanhoihin tyyppikuormituskäyriin perustuva jaottelu on toki saatavissa, mutta vaatii erillistä raportointia. (50) 0,4 kv verkkoon liittyneet asiakkaat käyttäjäryhmittäin, kpl - Tunnusluku ei kuvaa verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta tai kannattavuutta. (51) Sähkön käyttöpaikat, joissa avoin toimittaja on vaihtunut, kpl - Tunnusluku ei kuvaa verkkotoiminnan laatua, tehokkuutta tai kannattavuutta.

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (17) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 20.1.2017 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (17) Määräysluonnos sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla:

Lisätiedot

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (16) Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 27 :n 3 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (8) Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla:

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Järvi-Suomen Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Valkeakosken Energia Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Koillis-Lapin Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Alajärven Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015 päättyvällä

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Rantakairan Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: PKS Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja

Lisätiedot

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Dnro 1346/01/2005 Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015

Kaukolämmön keskeytystilasto 2015 Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Energiateollisuus ry 6 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 5 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016

Kaukolämmön keskeytystilasto 2016 Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Energiateollisuus ry 7 Energiateollisuus ry Kaukolämpö Kaukolämmön keskeytystilasto 6 Sisältö Teksti Yleistä Kerättävät tiedot

Lisätiedot

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2015

KESKEYTYSTILASTO 2015 KESKEYTYSTILASTO 215 (i) ALKUSANAT Keskeytystilastointia uudistettiin perusteellisesti vuoden 215 alusta. Tietojen keruu muuttui käyttöpaikkakohtaiseksi ja aluejako toimitusvarmuusjaon mukaisesti asemakaava-alueeseen

Lisätiedot

MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET... 2 2.1. Liittymismaksuperiaatteet pienjänniteverkossa (0,4 kv)... 2

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA Naantalin Energia Oy LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1.5.2011 ALKAEN YLEISTÄ Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja periaatteita sovelletaan jakeluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa. LIITTYMIEN

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2012

KESKEYTYSTILASTO 2012 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i) ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2016

KESKEYTYSTILASTO 2016 KESKEYTYSTILASTO 216 (i) ALKUSANAT Keskeytystilastointia uudistettiin perusteellisesti vuoden 21 alusta. Tietojen keruu muuttui käyttöpaikkakohtaiseksi ja aluejako toimitusvarmuusjaon mukaisesti asemakaava-alueeseen

Lisätiedot

Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi

Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi 1 YLEISTÄ Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja -periaatteita on sovellettava pienimuotoisen tuotannon liittämisen osalta

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Ohje 1 (5) Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Tämä ohje koskee jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupaa ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa sekä

Lisätiedot

Verkkopalveluosasto / Hannu Ahokas 30.5.2011 1 / 5

Verkkopalveluosasto / Hannu Ahokas 30.5.2011 1 / 5 Verkkopalveluosasto / Hannu Ahokas 30.5.2011 1 / 5 LIITTYMISEHDOT 1.6.2011 1. Yleistä arikkalan Valo Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä yleisiä liittymisehtoja (LE05), sekä Energiamarkkinaviraston

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkoluvat 18.11.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 :n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain Energiamarkkinaviraston

Lisätiedot

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012)

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Jarno Sederlund ja Tuomas Rauhala Verkko- ja Käyttötoimikunta 7.3.2012 Sisältö: Yleiset liittymisehdot (YLE 2012)

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta)

Lisätiedot

SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6

SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6 SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6 SATAVAKAN suurjännitteisen jakeluverkon liittymismaksut 1.5.2011 2 SATAVAKKA OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERIAATTEET 110 KV:N SUURJÄNNITTEISESSÄ

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Kantaverkon nimeäminen Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta. Neuvottelukunta Pertti Kuronen

Kantaverkon nimeäminen Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta. Neuvottelukunta Pertti Kuronen Kantaverkon nimeäminen 1.1.2016 Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta Neuvottelukunta 13.3.2015 Pertti Kuronen 2 01-06 / 2014 08 11 / 2014 12/2014 01/2015 Kantaverkon määrittelyperiaatteiden konkretisointi

Lisätiedot

Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä. Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5.

Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä. Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5. Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5.2013 Rakennetietojen ilmoittamisessa ilmennyt epäselvyyksiä Viime vuoden tarkastuksissa

Lisätiedot

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan

Lisätiedot

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta 6.6.2017 / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Verkonhaltija Järvi-Suomessa Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö konsernin jakeluverkonhaltija, joka huolehtii

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.7.2010 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.7.2010 alkaen Sähkö Hinnasto 1.7.2010 alkaen Sähkön hinnat Yleissähkö Sähköenergia Sähkön siirto Kokonaishinta Perusmaksu /kk 1,81 2,52 4,33 Mittalaitemaksu /kk 1,21 1,21 Energiamaksu snt/kwh 6,05 2,82 8,87 Tuulisähkö

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan sähkönkäyttöpaikkojen liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi

Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan sähkönkäyttöpaikkojen liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan sähkönkäyttöpaikkojen liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi 1 Yleistä Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja -periaatteita on sovellettava jakeluverkossa ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1632. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1632. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1632 1638 SISÄLLYS N:o Sivu 1632 Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 :n muuttamisesta... 3687 1633 Asetus

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan tuotannon liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi

Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan tuotannon liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi Liite 1. Menetelmät verkonhaltijan tuotannon liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi 1 Yleistä Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja -periaatteita on sovellettava jakeluverkossa ja suurjännitteisessä

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen Sähkön liittymismaksut, hinnasto 1.1.2015 alkaen Yleistä Outokummun Energia Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkön käyttöpaikkojen liittymisen ehtoja LE 2014

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017 Verkkotoimikunta Petri Parviainen Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017 Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille 9_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelman päivitys työn alla, kommentit saatu, vastineet,

Lisätiedot

Kantaverkon määritelmä ja kantaverkkoon kuuluvien sähköjohtojen ja laitteistojen nimeäminen --- SML (588/2013) 31 ja sen tulkinta

Kantaverkon määritelmä ja kantaverkkoon kuuluvien sähköjohtojen ja laitteistojen nimeäminen --- SML (588/2013) 31 ja sen tulkinta ja kantaverkkoon kuuluvien sähköjohtojen ja laitteistojen nimeäminen --- SML (588/2013) 31 ja sen tulkinta Fingrid Oyj:n verkkotoimikunnan kokous Helsinki Simo Nurmi KANTAVERKON MÄÄRITELMÄ 2 SML 588/2013

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA Toimenpideohjelma 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset

Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Tehostamiskannustimeen tehdyt muutokset Sähköverkkotoiminnan Keskustelupäivä Kalastajatorppa Helsinki 18.11.2013 Matti Ilonen Esityksen sisältö KAH kustannusten rajaaminen tehostamiskannustimessa ja vahvistuspäätösten

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 31.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Liittymien hinnoitteluperiaatteet

Liittymien hinnoitteluperiaatteet OULUN SEUDUN SÄHKÖ Verkkopalvelut Oy Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 01.6.2009 alkaen Y:\Johtoryhmä\Hinnat\2009liittymähinnoitteluperiaate OSSV OY 1-vaihemuutos2.doc A. Yleistä sähköliittymistä

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.4.2011 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.4.2011 alkaen Sähkö Hinnasto 1.4.2011 alkaen Sähkön hinnat Yleissähkö Sähköenergia Sähkön siirto Kokonaishinta Perusmaksu /kk 2,20 4,20 6,40 Energiamaksu snt/kwh 7,00 3,20 10,20 Tuulisähkö Perusmaksu /kk 2,20 4,20 6,40

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista Energiateollisuus ry Lausunto 20.10.2017 Asia: LVM/1616/03/2016 Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista Yleiset

Lisätiedot

Liittymien hinnoitteluperiaatteet. Käytössä alkaen

Liittymien hinnoitteluperiaatteet. Käytössä alkaen Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 1.4.2011 alkaen A. Yleistä sähköliittymistä Sähköverkon pj-liittymismaksu maksetaan sopimussuhteen alussa ja on kertasuoritteinen, arvonlisäveroton ja siirtokelpoinen,

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Yleistä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityttäessä noudatetaan kulloinkin voimassa

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Pienjänniteliittymien liittymismaksut ja hintavyöhykkeet, sulakekoko enintään 160 A

Pienjänniteliittymien liittymismaksut ja hintavyöhykkeet, sulakekoko enintään 160 A KSS VERKKO OY 1 (3) SÄHKÖVERKON LIITTYMISMKSUT 1.1.2013 LKEN Sovelletaan KSS Verkko Oy:n vuoden 2010 jakelualueella arvonlisäverottomia maksuja Pienjänniteliittymien liittymismaksut ja hintavyöhykkeet,

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 2 (8) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN Liite 2 - YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asianosainen: Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Liittyy päätökseen dnro: 945/430/2010 Energiamarkkinavirasto on määrittänyt 1.1.2012 alkavalla ja 31.12.2015

Lisätiedot

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto alkaen

Liittymismaksuhinnasto alkaen Liittymismaksuhinnasto 1.9.2014 alkaen Pienjänniteliittymismaksut Pj-liittymän hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %). Vyöhykehinnoittelua

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit

Lisätiedot

Sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta

Sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta Kirje 1 (7) Energiaviraston lausunto (dnro 1298/403/2013) 12.3.2014 Sähköntuotannon siirtomaksun kattohinnoittelun soveltamisalasta Selostus asiasta Energiamarkkinavirastolta (nykyisin Energiavirasto,

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus , Energiateollisuus ry:n Regulaatio-toimikunta. Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Sähköverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus , Energiateollisuus ry:n Regulaatio-toimikunta. Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Sähköverkonhaltijoiden kuulemistilaisuus 7.2.2014, Energiateollisuus ry:n Regulaatio-toimikunta Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Nykyiset valvontamenetelmät Sähkön jakeluverkonhaltijoiden valvontamenetelmät

Lisätiedot

Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne. Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011

Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne. Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011 Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011 2 Esitys Kantaverkon rajaus Kantaverkkopalvelu Kantaverkkopalvelun sopimusrakenne Liittymismaksuperiaate

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2011

KESKEYTYSTILASTO 2011 KESKEYTYSTILASTO 2011 (i) ALKUSANAT Vuoden 2011 keskeytystilasto perustuu 74 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98,6 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkö Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkönsiirto on sähköenergian siirtämistä markkinapaikalta, Suomen kantaverkosta sähkönkäyttöpaikalle, asiakkaalle. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa hyvästä sähkön toimitusvarmuudesta

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa

Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Paikallisen verkonhaltijan toimintaedellytykset lähitulevaisuudessa Esityksen sisältö Kuka olen Rauman Energia Historiaa Paikallisen jakeluyhtiön tuska eli nykyhetki Toimialan lähitulevaisuus Toimialan

Lisätiedot

Suuntaviivojen tilannekatsaus

Suuntaviivojen tilannekatsaus Suuntaviivojen tilannekatsaus Sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan valvontamenetelmät 2016 2023 Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 7.1.2015 Tilannekatsauksen aiheet 1) Kohtuullisen tuottoasteen

Lisätiedot

Petri Parviainen Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista

Petri Parviainen Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Fingidin verkkotoimikunta Ajankohtaista kantaverkkopalveluista Sisältö Kantaverkon laajuuden päivittäminen Kantaverkon virtapiiri asiakkaan sähköasemalla; muutostilanteet Liittymismaksujen yhdenmukaistaminen

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 13.5.2011 ALKAEN

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 13.5.2011 ALKAEN SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 13.5.2011 ALKAEN YLEISTÄ Rantakairan Sähkö Oy:n (verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus ry:n

Lisätiedot

AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ. Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen

AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ. Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen Sisältö Yritysesittely Otsikon selitys AMR-mittarointi mitä se on? Miksi visualisoida? FME:n rooli Käyttöliittymä Visualisoinnin

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAME- NETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Sähköverkko LAUSUNTO 1(7) Kenneth Hänninen 4.6.2011 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 00530 HELSINKI Viite Lausuntopyyntönne Dnrot 837/430/2010 ja 945/430/2010 LUONNOKSET SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Tuulivoimaa. hkö oy:n terveisiä 10.6.2011

Tuulivoimaa. hkö oy:n terveisiä 10.6.2011 Tuulivoimaa sähköyhtiöön? Pohjois-Karjalan SähkS hkö oy:n terveisiä 10.6.2011 VERKKOON LIITTÄMINEN PKS:llä verkonhaltijana on velvollisuus liittää tämän tyyppinen hajautettu sähks hköntuotanto verkkoonsa.

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain muutos jakeluverkkotoiminnan kannalta

Sähkömarkkinalain muutos jakeluverkkotoiminnan kannalta Sähkömarkkinalain muutos jakeluverkkotoiminnan kannalta E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Reino Huusko 16. toukokuuta 2013 Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät 1 Keskeiset muutoskohdat jakeluverkkoyhtiön kannalta

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot